ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne veřejnou vyhláškou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne 29.3.2007 veřejnou vyhláškou"

Transkript

1 Obecní úřad Lutín, okres Olomouc stavební úřad Olomoucká 131, Lutín, telefon ; fax Č.j. SÚ/8/1944/2012/2013 V Lutíně dne Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne veřejnou vyhláškou Stavební úřad Obecního úřadu Lutín (dále jen stavební úřad) vydal dne pod č.j. SÚ/85/213/2007 rozhodnutí o umístění stavby dobudování a dostavba sportovního areálu Hněvotín parc.č. 1001/1, 1001/2, 1002/1, 1002/2, 1003/3, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, st. 352, 1027/3 v k.ú. Hněvotín. Toto územní rozhodnutí nabylo právní moci dnem Dne podal žadatel Obec Hněvotín, Hněvotín 47 IČ zastoupená Atelier Polách & Bravenec s.r.o., IČ zastupovaný Ing. Arch. Janem Poláchem, Mahlerova 15, Olomouc žádost o vydání rozhodnutí o změně výše uvedeného územního rozhodnutí o umístění stavby na stavbu sportovní areál Hněvotín parc.č. st. 352, st. 674, 993/49, 993/128, 1001/1, 1001/2, 1002/1, 1002/2, 1003/3, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2 v k.ú. Hněvotín. Navrhovaná změna se týká rozšíření sportovního areálu FC Hněvotín o cvičnou stěnu, travnaté hřiště, dráhu 200 m, servisní komunikaci, dráhu na inline běh, osvětlení, rozvody nn, rozvody vody, závlahu, dešťovou kanalizaci, vsak. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Popis původního návrhu: Ke stávajícímu objektu šaten (SO 01 multifunkční budova) bude z východní strany provedena dvoupodlažní přístavba šaten o půdorysu 17,9 x 12,05 m s nízkou sedlovou střechou s atikou, ze západní strany bude provedena jednopodlažní přístavba ošetřovny a místnosti rozhodčího o rozměrech 4,7 x 8,8 m, střecha bude tvořena terasou. Na ploše stávajícího tréninkového hřiště bude vybudováno víceúčelové hřiště o rozměrech 48 x 25 m. Severně od fotbalového hřiště budou provedeny dva tenisové kurty o celkové ploše 18,3 x 73 m, které budou v zimě přechodně zastřešeny nafukovací halou o výšce 8 m. V severovýchodní části areálu bude vybudováno tréninkové hřiště s umělým povrchem o půdorysné ploše 28 x 60 m. Bude rozšířeno dětské hřiště na rozměry 40 x 20 m. U tenisových kurtů bude umístěn domek pro zahradní techniku o ploše 10 m 2. Na severní straně areálu je navržena výsadba nové zeleně. Plochy pro parkování jsou navrženy podél komunikace a uvnitř areálu. Bude proveden nový vjezd pro zásobování. Splaškové vody z multifunkčního objektu budou odvedeny do veřejné splaškové kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do navržených retenčních nádrží, přebytečné množství bude odvedeno do venkovní dešťové kanalizace. Zásobení vodou a plynem je stávající. Bude provedena úprava vnitřního rozvodu NN. Bude provedeno osvětlení venkovních hřišť na ocelových stožárech. Oplocení areálu bude sloupky s pletivem výšky 2 m, oplocení tenisových kurtů a volejbalového hřiště bude o výšce 4 m.

2 Předmět změny oproti původnímu rozhodnutí: SO.05.4 železobetonová cvičná stěna pro tenis bude osazena na ploše o výměře 8 x 14 m na pozemku parc.č. 1002/2 v k.ú. Hněvotín ve vzdálenosti min. 4,5 m od hranice s parc.č. 993/49 v k.ú. Hněvotín. SO.06 atletický ovál 200 m a víceúčelové hřiště s přírodní trávou o výměře 28 x 45 m, sprinterský sektor 60 m, skok do dálky, skok do výšky budou osazena na parc.č. 993/128, 1001/1, 1002/1, 1003/3 v k.ú. Hněvotín ve vzdálenosti 6 m od západní hranice pozemku. SO.08 dráha na inline brusle, běh je umístěna na parc.č. 1001/2, 993/49, 1001/1, 993/128, 1003/3, 1006/2, 1006/1, 1005, 1004, 1002/2 v k.ú. Hněvotín, je veden převážně po obvodu sportovního areálu, ve východní části areálu pak podél fotbalového hřiště. Šířka dráhy 2,5 m. Bude sloužit i jako servisní komunikace. SO.10 servisní komunikace, vjezd budou umístěny na parc.č. 1006/2, 1006/1 v k.ú. Hněvotín. SO.11 osvětlení - rozvody budou vedeny kabelem k jednotlivým vybraným sportovištím v celém areálu. SO.12 rozvody NN budou kabelové, napojené na RE-1 a RE-2 se budou střetávat v rozvaděči RH2, budou vedeny v celém sportovním areálu. SO.13.1 rozvody vody, závlaha bude vedena k antukovým kurtům a travnatému víceúčelovému hřišti. Přípojka ZP 1 se napojí na retenční nádrž. SO.14 kanalizace dešťová- bude odvádět dešťovou vodu z jednotlivých sportovišť soustavou drénů přes akumulační jímku do retenční nádrže pro závlahu; přebytečná voda bude vsakována přes lineární příkopy. Stavební úřad Obecního úřadu Lutín, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1, písm. g) a 84 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), posoudil návrh podle 79 a 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení nahrazuje podle 94 odst. 1) stavebního zákona a 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření (dále jen vyhl.č. 503/2006 Sb.) rozhodnutí o umístění stavby č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne r o z h o d n u t í m o u m í s t ě n í s t a v b y sportovní areál Hněvotín parc.č. st. 352, st. 674, 993/49, 993/128, 1001/1, 1001/2, 1002/1, 1002/2, 1003/3, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2 v k.ú. Hněvotín. Pro změnu využití území se stanoví tyto podmínky: Podmínky původního územního rozhodnutí, které zůstávají v původním znění : 1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na podkladu katastrální mapy, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. 92 odst. 4 stavebního zákona po nabytí právní moci ověřená zaslána zástupci žadatele a Obecnímu úřadu Hněvotín. 2. Dvoupodlažní přístavba multifunkční budovy bude mít výšku atiky 7,2 m nad okolním terénem, přístavba ošetřovny s terasou bude o výšce 3.3 m nad okolním terénem. 3. Bude proveden zpevněný vjezd pro zásobování z komunikace III/5709.

3 4. Podmínky hygienické, požární apod. jsou dány příslušnými normami a právními předpisy. 5. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou. 6. Úprava distribuční sítě NN (přeložka NN) není součástí tohoto rozhodnutí, bude realizovaná v rámci úpravy sítě obce Hněvotín. 7. Projektová dokumentace bude řešit zabezpečení stávající přípojky plynu, nacházející se v prostoru navrhovaných odstavných stání. 8. K žádosti o stavební povolení předloží stavebník doklady o tom, že k nemovitostem dotčeným navrhovaným záměrem, nabyl vlastnická nebo jiná práva ve smyslu 110 odst.2 písm. a). 9. Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná dle podmínek ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne pod č : - Projektovou dokumentaci vlastní elektroinstalace předložte k odsouhlasení na ČEZ Zákaznické služby s.r.o. RCO. - Typ měřícího zařízení: převodové NN s měřícími transformátory proudu s převodem P100A5 A, třída přesnosti 0,5, výkon 10VA,MTP musí být úředně cejchované, typu schváleného k používání na území ČR Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. - Jistič před elektroměrem 3 x 100,0 A, kategorie zákazníka C. Dále se přidávají nové podmínky: 10. SO.05.4 železobetonová cvičná stěna pro tenis bude osazena na ploše o výměře 8 x 14 m na pozemku parc.č. 1002/2 v k.ú. Hněvotín ve vzdálenosti min. 4,5 m od hranice s parc.č. 993/49 v k.ú. Hněvotín. SO.06 atletický ovál 200 m a víceúčelové hřiště s přírodní trávou o výměře 28 x 45 m, sprinterský sektor 60 m, skok do dálky, skok do výšky budou osazena na parc.č. 993/128, 1001/1, 1002/1, 1003/3 v k.ú. Hněvotín ve vzdálenosti 6 m od západní hranice pozemku. SO.08 dráha na inline brusle, běh je umístěna na parc.č. 1001/2, 993/49, 1001/1, 993/128, 1003/3, 1006/2, 1006/1, 1005, 1004, 1002/2 v k.ú. Hněvotín, je veden převážně po obvodu sportovního areálu, ve východní části areálu pak podél fotbalového hřiště. Šířka dráhy 2,5 m. Bude sloužit i jako servisní komunikace. SO.10 servisní komunikace, vjezd budou umístěny na parc.č. 1006/2, 1006/1 v k.ú. Hněvotín. SO.11 osvětlení - rozvody budou vedeny kabelem k jednotlivým vybraným sportovištím v celém areálu. SO.12 rozvody NN budou kabelové, napojené na RE-1 a RE-2 se budou střetávat v rozvaděči RH2, budou vedeny v celém sportovním areálu. SO.13.1 rozvody vody, závlaha bude vedena k antukovým kurtům a travnatému víceúčelovému hřišti. Přípojka ZP 1 se napojí na retenční nádrž. SO.14 kanalizace dešťová- bude odvádět dešťovou vodu z jednotlivých sportovišť soustavou drénů do přes akumulační jímku do retenční nádrže pro závlahu, přebytečná voda bude vsakována přes lineární příkopy. Nová požadovaná studna na užitkovou vodu pro závlahu bude projednána v samostatném řízení. 11. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne pod zn , při realizaci stavby dojde dotčení podzemní a nadzemní sítě a trafostanice v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. do ochranného pásma podzemních vedení, je nutno požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. 12. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. stavebník bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření ze dne , pod č.j /12.

4 13. Při přípravě stavby budou splněny podmínky vyjádření Magistrátu města Olomouc odboru životního prostředí pod č.j. SMOL/146117/2012/OZP/OH ze dne : z hlediska nakládání s odpady : - Požadujeme, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. ve znění některých dalších předpisů a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. - Nakládání se vznikajícími odpady zabezpečuje a zodpovídá za ně původce odpadů, tj. ten, při jehož činnosti odpad vzniká. - Odpady budou tříděny a využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami. - Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby (např. na odpovídající skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech). - Objekt bude mít vyčleněnou plochu pro umístění shromažďovacích nádob na odpady vznikající při provozu, která bude dimenzována tak, aby počet nádob byl dostačující a nedocházelo k jejich přeplnění. - Doklady o využití a odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k vydání kolaudačního souhlasu. 14. Při přípravě stavby budou splněny podmínky vyjádření Magistrátu města Olomouc odboru životního prostředí pod č.j. SMOL/146117/2012/OZP/OH ze dne : vyjádření vodoprávního úřadu : - Stavba SO 13.1 Rozvody vody závlaha a SO 14 Kanalizace dešťová je charakterizovaná dle 55 odst. 1 písm. c) zákona o vodách jako vodní dílo, o povolení k jeho stavbě je nutné požádat zdejší vodoprávní úřad. - K vydání stavebního povolení pro toto dílo je věcně a místně příslušný MMOL, odb. životního prostředí. 15. Při přípravě a provádění stavby budou splněny podmínky souhlasu k trvalému vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu k nezemědělským účelům vydaným Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí ze dne pod č.j. SMOl/ŽP/55/4659/2012/Po pro parc.č. 993/128 v k.ú. Hněvotín: - Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle stavebního zákona. - Platnost souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jeho platnosti. - Tento souhlas neopravňuje žadatele k zahájení výstavby. Odnětí půdy ze ZPF nabude účinnosti až po nabytí právní moci stavebního povolení, popř. ve lhůtě v něm uvedené. - V souladu s ust. 8, odst. 1 zákona č. 334/92 Sb., ochraně ZPF provede ten, v jehož prospěch je souhlas udělován, na vlastní náklad skrývku kulturní vrstvy půdy do hloubky cm a následně ji využije k terénním úpravám na stejném pozemku. Způsob provedení skrývky a její další manipulace bude prováděna v souladu s ust. 10 odst. 2 vyhl.č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. - Termín provedení skrývky je závislý na nabytí právní moci stavebního povolení vydaného podle stavebního zákona. Splnění této povinnosti lze vymáhat ukládáním pokut ve smyslu ust. 20 zákona. - Tímto souhlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem chráněné zájmy uživatelů pozemků. - Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF. - Podmínky a skutečnosti v tomto souhlasu uvedené může na návrh žadatele orgán ZPF změnit v řízení o změně rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona.

5 16. Při přípravě stavby bude stavebník postupovat v souladu s ustanovením 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je stavebník povinen oznámit v desetidenním předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 147, Brno nebo oprávněné organizaci např. NPÚ, územ. odb. pracoviště v Olomouci, útvar archeologie, Horní nám. 25 nebo Archeologické centrum Olomouc, U Hradiska 42/6, Olomouc - svůj záměr realizovat stavbu a umožnit jim provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum. Současně ust. 22 odst. 1 zákona o památkové péči ukládá vlastníkovi (správci, uživateli) nemovitosti a organizaci realizující archeologický výzkum povinnost uzavřít dohodu, a to ještě před zahájením archeologického výzkumu. Pokud k dohodě nedojde rozhodne tak příslušný krajský úřad. Výrok o námitkách účastníků řízení : nebyly vzneseny Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však platnosti, pokud bude byla ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, nebo jeho právního nástupce, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Odůvodnění: Žadatel Obec Hněvotín, Hněvotín 47 IČ zastoupená Atelier Polách & Bravenec s.r.o., IČ zastupovaný Ing. Arch. Janem Poláchem, Mahlerova 15, Olomouc podala dne žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne na stavbu sportovní areál Hněvotín parc.č. st. 352, st. 674, 993/49, 993/128, 1001/1, 1001/2, 1002/1, 1002/2, 1003/3, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2 v k.ú. Hněvotín. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení. Stavební úřad oznámil dne pod č.j. SÚ/1944/2012 zahájení územního řízení dle 87 stavebního zákona hlavním účastníků řízení a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti zároveň nařídil veřejné ústní jednání, které se konalo dne v kanceláři obecního úřadu Hněvotín a stanovil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek, námitek a připomínek do O výsledku jednání byl sepsán protokol. Žádost byla posouzena dle ustanovení 90 stavebního zákona; stavební úřad zjistil, že dle územního plánu obce Hněvotín jsou předmětné pozemky součástí urbanizovaného území, návrhové plochy S sport a rekreace; funkční využití je stanoveno změnou č. 2 územního plánu (II/5) rozšíření plochy pro sport a rekreaci. Umístění stavby vyhovuje požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, především obecným požadavkům stanoveným vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavebník k pozemkům parc.č. st. 674, 993/49, 993/128, 1001/1, 1002/1, 1003/3, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2 v k.ú. Hněvotín přímo dotčeným záměrem prokázal vlastnické právo; k pozemkům parc.č. st. 354, 1001/2, 1002/2 v k.ú. Hněvotín prokázal jiné právo a to souhlasem vlastníka FC Hněvotín, což stavební úřad v průběhu řízení ověřil.

6 Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu 85 stavebního zákona. Přitom dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší : Účastníci územního řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona: a) žadatel - Obec Hněvotín, Hněvotín 47, IČ zastoupená Atelier Polách & Bravenec s.r.o., IČ zastupovaný Ing. Arch. Janem Poláchem, Mahlerova 15, Olomouc b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn - Obec Hněvotín Účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona : a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem - Fotbalový club Hněvotín, Hněvotín 331 b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Ing. Daniel Šmehlík, Hněvotín; Ing. Andrea Šmehlíková, Hněvotín; Jana Doubravská, Hněvotín; Zdeněk Doubravský, Hněvotín; MUDr. Ján Űrge, Olomouc; Hana Űrgeová, Olomouc; Ondřej Čoček, Veselíčko; Mgr. Martina Čočková, Olomouc; Martin Paláne, Olomouc; Ivo Havlena, Olomouc; Miroslav Ponížil, Hněvotín; Ing. Martin Volmut, Olomouc; Bc. Andrea Volmutová, Olomouc; Ing. Vilém Koníček, Hněvotín; Eva Koníčková, Hněvotín; MUDr. Petr Kolář, Hněvotín; Mgr. Barbora Kolářová, Hněvotín; Ing. Tomáš Dostál, Hněvotín; Jarmila Dostálová, Hněvotín; Dušan Mádl, Hněvotín; Pavel Přikryl, Olomouc; Květa Přikrylová, Hněvotín; Marcela Martiňáková, Hněvotín; Jana Šlosarová, Hněvotín; Ing. Milan Bořuta, Zádveřice; Elena Svobodová, Hněvotín; Lukáš Secký, Hněvotín; Lucie Secká, Hněvotín; Petr Smrčka, Olomouc; Jarmila Vraštilová, Olomouc; Mgr. Pavlína Náglová, Olomouc; Aleš Doležel, Hněvotín; Lucie Doleželová, Hněvotín; Martin Černý, Olomouc; Kamil Horák, Olomouc; Mgr. Kateřina Horáková, Olomouc; Telefónica Czech Republic, a.s. Praha; ČEZ Distribuce, a.s. Děčín; Správa silnic Olomouckého kraje, Olomouc; RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno Žádost byla doložena dokumentací pro územní řízení zpracovanou Ing. Arch. Janem Poláchem, autorizovaným architektem, plnou mocí pro zastupování v řízení, dále závaznými stanovisky, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí, které byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. K žádosti bylo doloženo : - souhlas s vynětím ze ZPF od Magistrátu města Olomouce, odboru ŽP a zemědělství ze dne , č.j. SmOl/ŽP/55/4659/2012/Po, - závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce odb. ŽP ze dne pod č.j. SMOL/ ŽP/55/4630/2012/Gi, - závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce odb. ŽP ze dne pod č.j. SMOL/ /2012/OZP/OH/Noz, - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice ze dne pod č.j. KHSOC/15964/2012/OC/HOK, - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru ze dne pod č.j. HSOL /2012, - souhlas ČR-MO, VUSS Brno ze dne pod č.j.1180/25030/ úp-ol, - závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne pod č.j , - vyjádření Telefónica Czech Republic a.s.praha ze dne pod č.j /12, - vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne pod zn ,

7 Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti nebyly vzneseny. Podmínky dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že záměr leží v území, kde je vydán územní plán, je toto rozhodnutí doručováno v souladu s 92 odst. 3 stavebního zákona hlavním účastníkům a dotčeným orgánům jednotlivě a vedlejším účastníkům řízení se doručuje toto územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Obecního úřadu Lutín stavebního úřadu. O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že je rozhodnutí vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Ing. Drahoslava M a č á k o v á vedoucí stavebního úřadu Doručí se : zástupce žadatele - Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, Olomouc (DS) příslušná obec Obec Hněvotín (DS) Účastníci řízení veřejnou vyhláškou - vyvěšeno na: Úřední deska Obecního úřadu Lutín Úřední deska Obecního úřadu Hněvotín dotčené orgány státní správy doporučeně na doručenku : Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, (DS) Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, (DS) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Olomouc (DS) Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Olomouc (DS) Obecní úřad Hněvotín (DS)

8 Toto rozhodnutí je vyhlašováno veřejnou vyhláškou, a proto musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Obecního úřadu Hněvotín, Obecního úřadu Lutín. Poslední den 15ti denní lhůty, po kterou je oznámení vyvěšeno na úřední desce je dnem doručení oznámení. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( 20 stavebního zákona). Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :. Žádáme obecní úřady, aby potvrzenou kopii o vyvěšení a sejmutí této veřejné vyhlášky zaslaly zdejšímu stavebnímu úřadu.

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce tel. 58 5396242, fax 58 5396404, e-mail. stavebniurad@dolany ol.cz č.j. SÚ/959/2009 v Dolanech 8.1.2010 Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 789/2012/OV/DŠ/2 20. června 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14 Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk Č. j.: MEST 28072/2014 Sp. zn.: OS 809/2014 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5 Šternberk 24.11.2014

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/20813-12/ 3746-2012/Vavre V Bílovci dne: 29. srpna 2012 Vyřizuje: Vavrečková Alexandra, tel.: 556312175, e-mail.: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Váš dopis zn.: ze dne: 7.9.2011 Č.j.: 3787/2011/OTER/UpV-6 Spis. zn.: UpV/135/2011/

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 12635/2012 Sp.zn.: OS 251/2012 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1357/2015-4-Ca-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 15.2.2016 Vyřizuje: Bc. Bronislava Častková E-mail: bronislava.castkova@pozorice.cz Telefon:

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení územně správní Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 328, skartační znak/skart. lhůta A/5 Č. j. SMOL/030487/2013/OS/US/Obr V Olomouci dne 20.02.2013

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 736/11/SÚ/Ran 5068/11/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Spis. zn.: Výst./307/2011/Šu Hanušovice, dne 16.5.2011 Č.j. MUHA 3245/2011 ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Spis. zn.: Výst./307/2011/Šu Hanušovice, dne 16.5.2011 Č.j. MUHA 3245/2011 ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2526/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 28.06.2012 Naše čj.: METR 3292/2012

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1968 / 2625 / 08 Ja-19 Marie Janoušková

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1968 / 2625 / 08 Ja-19 Marie Janoušková Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne: 28.11.2008 VÚP 328.3-1968 / 2625 / 08 Ja-19 Marie

Více

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 28.3.2008 VÚP 328.3-211/286/08 Ka-49 Pavel Kavlík

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Městský úřad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Městský úřad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Městský úřad Šumperk odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, epodatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 50517/2011 VYS/NAMA Šumperk, dne 28.6.2011 Č.j.: MUSP 71073/2011

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./355/2011/Šu Hanušovice, dne 3.6.2011 Č.j. MUHA 3657/2011

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./355/2011/Šu Hanušovice, dne 3.6.2011 Č.j. MUHA 3657/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 28, 294 41 DOBROVICE SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst. 1409/2012/Au Výst/1892/2012/Au Augustinová, oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í 1 - PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3711/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh Jilemnice,

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, 21.11. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Pracoviště Jesenická 31 Odbor/oddělení odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Naše č. j.: MUSP 112285/2014 Naše sp. zn.: 97363/2014

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro tel. 374 801 111 fax. 374 801 331 Č. j.: 1477/OVÚP/12/386 Stříbro 17.12.2012

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

*mupox002pdx9* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne

*mupox002pdx9* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox002pdx9* MUPOX002PDX9 Vaše zn.: ze

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Výst/03634/2009//Mi-19 Rožnov pod Radhoštěm, dne 23.11.2009 Č.j. dokumentu:

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 15101/2011 Sp.zn.: OS 776/2010 sen Spisový znak - 330, skartační znak/skartační lhůta - V/5

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice SPIS. ZN.: SMBO 7254/2012/STAV/meko Č.J.: DMBO 10064/2012 VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Měkota TEL.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/259/2011-12286/PO/Pr Č.J.: MUNO

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: MUVB/2014/2582/331/st Č.J.: MUVB/2014/2582/331/st-5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1642/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1642/2012 Milín, dne: 26.3.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Územní rozhodnutí I/4/2012

Územní rozhodnutí I/4/2012 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-879/VLJ Rousínov, dne 26. března 2012 Sp. zn.: 2400/2012196/VLJ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/107091/Ze/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/107091/2015-5 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst./149/09/Ei Dolní Benešov, dne 19.1.2010 Vyřizuje : Eichlerová, oprávněná úřední osoba Tel. : 553 651 285 Obec Bohuslavice Lenka Kocurová Zahradní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 464/2013/2300/11 Č.sp. 5324/2012/2300/11 V Letohradě dne 24.1.2013

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

R O Z H O D N U T Í. A veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í. A veřejná vyhláška Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/816/2012/Ve v Dolanech 22.7.2013 SS: 1842/2013 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_8454/2013/SU-15/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 26.7.2013 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 2348/13/S 383 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 21.11.2013 tel.: 518 633617 Lenka B a j e r o v á, Archlebov 280, 696 33 ÚZEMNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/93022/2012/JADU 105624/2012/ 118449 Dufková

Více

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor.

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor. Městský úřad Bor 1 Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f Spisová zn. Výst. 704/2012/Ba Zábřeh, dne 13.7.2012 Č.j. 2012/704/SV-MUZB-10 Oprávněná

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby:

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby: Č.j.: MBE 11893/2011/VÝST-Čp V Berouně dne 3. května 2011 Spis zn.: 321/2011/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 4024/OST/10 Kal V Rokycanech: 8.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6257/OST/10 Klára Kalinová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis.zn.: CR 038206/2010 V Chrudimi dne 11.10.2010 Čís.jedn.: CR 045541/2010 STO/Po

Více

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí o umístění souboru staveb. Č.j.: MUO 2449/2009/OV/DŠ/2 12.března 2009

R O Z H O D N U T Í. územní rozhodnutí o umístění souboru staveb. Č.j.: MUO 2449/2009/OV/DŠ/2 12.března 2009 Veřejná vyhláška Městský úřad Opočno odbor výstavby Kupkovo nám.247, 517 73 Opočno, tel.494669628, fax.494668101 email:stepan@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 2449/2009/OV/DŠ/2 12.března 2009 Skartační znak: A/5

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3008/2011/Ko MUBN-4401/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/422/2012/kol - 6 Polná, dne: 19.12.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0254/2012/Bi Č. J.: 0715/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem IJ9 Městský Č.j.: MUSPR/4997/2012 Sp. zn.: 165/12-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003ALBK* MUHTX003ALBK SPIS.ZN.: OVÚP/1466/2012/Šp Č.J.: MUHT 3855/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 8692/OST/10 Vág V Rokycanech: 22.11.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 10657/OST/10 Miroslava

Více

územní rozhodnutí o umístění

územní rozhodnutí o umístění MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 Úřední dny: pondělí a středa: 7.3O-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

Tenisový areál SK Tenis Mýto

Tenisový areál SK Tenis Mýto Spis. zn. (č.j.): 9535/OST/11 Čer V Rokycanech: 30.1.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 789/OST/12

Více

*mupox002ljqi* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne

*mupox002ljqi* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox002ljqi* MUPOX002LJQI Vaše zn.: ze

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.119/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více