Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova 1833/56 Šumperk Odsouhlasil: Ing. Tomáš Ignačák, MBA V Šumperku dne

2 OBSAH 1. Základní informace.3 2. Identifikace projektu 3 3. Popis projektu Vymezení předmětu zakázky.4 5. Charakteristika klíčových aktivit.5 6. Doba a místo plnění veřejné zakázky 5 7. Kvalifikace uchazečů.6 8. Způsob zpracování nabídkové ceny Předpokládaná cena Smluvní podmínky Pokyny pro zpracování nabídky Variantní řešení Zadání zakázky jinému dodavateli /subdodavatel/ Dotazy k podmínkám výběrového řízení Lhůta pro podání nabídky Termín otevírání obálek, hodnotící proces Kritéria hodnocení Ostatní podmínky 8 Přílohy: 1. Programy výcviku a vzdělávání Pars nova a.s Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

3 1. Základní informace Zadavatel: Název: Pars nova a.s. Adresa: Žerotínova 1833/56, Šumperk Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Tel: Kontaktní osoby: Mgr. Lucie Snášelová - věcné dotazy k VŘ Vedoucí projektu Tel: Petra Strnadová - formální informace k VŘ Konzultant Tel.: Identifikace projektu Název projektu: Rozvoj odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců Pars nova a.s. pro zvýšení adaptability Číslo projektu: CZ / /2967 Číslo operačního programu: CZ Číslo priority: 3.4 Název priority: Adaptabilita a podnikání Číslo opatření: Název opatření: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Číslo výzvy: 2 Název grantového schématu: Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Oblast zásahu: Flexibilita pracovní síly, inovace, informační a komunikační technologie Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu:

4 Místo realizace projektu: Šumperk , Žerotínova 1833/56 3. Popis projektu Stručný obsah projektu Projekt Rozvoj odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců Pars nova a.s. pro zvýšení adaptability je zaměřen na cílené zvyšování kvalifikace zaměstnanců jak po stránce jejich odborné způsobilosti, tak po stránce osobnostních dovedností. Výsledkem je dosažení vyšší konkurenceschopnosti firmy díky zlepšené adaptabilitě zaměstnanců na měnící se ekonomické a technologické podmínky. 4. Vymezení předmětu zakázky Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele, který : - proškolí cílové skupiny v programech AutoCAD a Inventor - vytvoří studijní texty s následným převedením do interaktivního elektronického studijního materiálu, ze kterého se budou cílové skupiny vzdělávat formou samostudia ze svého PC - dodá výukové programy na interaktivní kurz pro jednotlivé úrovně programů v rámci MS Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, Access...). Následně se budou cílové skupiny vzdělávat formou samostudia se svého PC, do kterého bude výukový program nainstalován. Úrovně kurzů v rámci jednotlivých výukových programů MS Office 2003 a počty členů cílových skupin: MS Windows úvod (81) MS Word úvod (81), středně pokročilí (175), pokročilí (200) MS Excel úvod (81), středně pokročilí (175), pokročilí (200) MS PowerPoint úvod (60), pokročilí (70) MS Outlook úvod (80), pokročilí (80) MS Access úvod (20), středně pokročilí (20), pokročilí (20) MS Project úvod (43), středně pokročilí (43), pokročilí (43) MS FrontPage úvod (2), pokročilí (2) MS Visio Professional - základy (9) Požadavky na jednotlivé dodávky a služby jsou definovány v příloze č. 1. 4

5 5. Charakteristika klíčových aktivit Charakteristika jednotlivých dodávek a služeb je popsaná v příloze č. 1 v členění: Označení akce, obsah vzdělávací akce, plánovaná účast, plánovaný termín, přibližná délka a místo konání. 6. Doba a místo plnění veřejné zakázky Vlastní realizace vzdělávacích aktivit bude zahájena v březnu 2007 a ukončena v červnu Místo plnění navrhne uchazeč ve své nabídce v souladu s přílohou č. 1, která specifikuje jednotlivé vzdělávací aktivity a doporučuje místo konání (Externí nebo Interní). U kurzů s označením místa konání I (jako interní) zajistí vyhlašovatel vlastní školící prostory v sídle společnosti (viz výše). Místo konání vzdělávacích aktivit: Interní výukové prostory Vyhlašovatel výběrového řízení společnost Pars nova a.s. má k dispozici nově vybavenou vzdělávací místnost. Učebna se nachází v areálu společnosti Pars nova a.s., má však i samostatný vchod z parkoviště. Školící středisko bylo navrženo tak, aby bylo možné organizovat jak vzdělávací aktivity pro menší počet účastníků, např. 10 až 15, ale na druhou stranu aby nebyl problém realizovat školení pro 50 účastníků najednou. V místnosti je 49 míst (7 řad po 7) u samostatných stolků, které lze libovolně dle potřeby seskládat. Je tedy možné realizovat práci několika skupin současně, aniž by se vzájemně rušily. Pro potřeby výuky a rozvoje počítačových dovedností je k dispozici sedmnáct notebooků, které jsou připojeny na firemní síť a pochopitelně k internetu. Z dalších výukových pomůcek je to například: dataprojektor, video společně s DVD přehrávačem, ozvučný systém, promítací plátno, flipchart a další nezbytné pomůcky. Novinkou, kterou se Pars nova může pochlubit v oblasti vzdělávací techniky, je tzv. sympodium. Je to výuková pomůcka, která lektorovi umožňuje do promítaného textu z notebooku přes data projektor na plátno dopisovat informace přímo od svého stolu na speciální desce, přičemž se zapsané věci bezprostředně zobrazují na promítaném plátně. Všechny tyto pomůcky slouží k zefektivnění celé výuky. 5

6 Externí výukové prostory Budou splňovat minimálně zákonem stanovené podmínky pro pořádání kurzů a školení (světlo, prostor, ). Prostory budou vybaveny minimálně flipchartem a dataprojektorem. Dodavatel zajistí minimálně pitný režim po dobu školení. Výukové materiály Dodavatel se zaváže označit dodávané výukové materiály logy ESF a vlajkou EU dle platných metodik pro typ projektu. Tištěné případně elektronické (na CD) výukové materiály budou dodány každému účastníkovi kurzu AutoCAD a Inventor, 2 ks výukových materiálů od každého typu kurzu budou dodány navíc (pro správce dotace a do archivu zadavatele). 7. Kvalifikace uchazečů Každý uchazeč, který podá nabídku do výběrového řízení musí předložit podklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií: 1. Výpis z Obchodního rejstříku (- pokud je podnikatel. subjekt zapsán, ne starší 90 dnů, originál nebo úředně ověřená kopie) 2. Živnostenský list - pro činnost související s nabídkou (úředně ověřenou kopii, ne starší 90 dnů) 3. Prohlášení o splnění kvalifikačních požadavků (originál) dle přiloženého vzoru v příloze č. 2 - nahrazuje předložení dokumentů pro prokázání bezdlužnosti a beztrestnosti. 8. Způsob zpracování nabídkové ceny V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez DPH a včetně DPH. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK). Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky. 9. Předpokládaná cena Předpokládaná cena na realizaci celé zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je ,- Kč bez DPH. 10. Smluvní podmínky Ve smluvních podmínkách (uvedených v návrhu smlouvy, který bude součástí nabídky) každého uchazeče bude zahrnut závazek k poskytovateli dotace ve znění (z Dohody o poskytnutí příspěvku strana 9, bod. 5 - Závazek a7 - Platební podmínky). 6

7 Bod. 5 Zavazujeme se, že umožníme osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení zakázky, tj. do Bod. 7 Zavazujeme se ke splnění platebních podmínek, které doloží účelovost a maximální efektivnost příslušných částek včetně specifikace jednotlivých uznatelných výdajů. 11. Pokyny pro zpracování nabídky 1. Nabídka bude zpracovaná v 1 originále a ve 2 kopiích v písemné formě a v uzavřené jedné obálce. 2. Uzavřená obálka bude opatřena: a) identifikací veřejné zakázky - Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s.-2 b) nápisem NEOTEVÍRAT c) adresou uchazeče d) adresou doručovací - společnost DESIGN CIS, s.r.o. (viz. bod. 15) 3. Nabídka bude podepsaná osobou oprávněnou za uchazeče jednat 4. Nabídka bude předložena v českém jazyce 5. Všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou. Jednotlivé listy je nutno zajistit proti následné manipulaci, tj. je třeba je pevně spojit. 6. Nabídka bude obsahovat: a) průvodní dopis s uvedením kontaktních údajů na zodpovědnou osobu a s cenou celkem, bez DPH i s DPH b) obsah nabídky (zpracovaný v pořadí dle přílohy č. 1) c) doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci d) návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou (při pověření osoby, je nutné doložit i pověření) 12. Variantní řešení Variantní řešení zadavatel nepřipouští. 13. Zadání zakázky jinému dodavateli Zadavatel neumožňuje zadání části zakázky subdodavateli. 14. Dotazy k podmínkám výběrového řízení Dotazy k podmínkám výběrového řízení je možné řešit s PETROU STRNADOVOU ze společnosti DESIGN CIS, s.r.o. (formální náležitosti nabídky), tel , a s LUCIÍ SNÁŠELOVOU ze společnosti Pars nova a.s. (věcné požadavky), tel , 7

8 15. Lhůta pro podání nabídky Výběrové řízení je vyhlášeno dnem a lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po dni vyhlášení. Oslovení potenciálních dodavatelů je provedeno písemnou formou, poštou doporučeně a uveřejněním na Nabídky je možné podávat nejpozději do včetně. Nabídky je možné doručit osobně nebo poštou na adresu Petra Strnadová, DESIGN CIS, s.r.o., Fialova 963/12, Šumperk. Nabídky doručené na jinou adresu (např. adresu zadavatele) budou z hodnocení vyloučeny a uloženy u zadavatele. 16. Termín otevírání obálek s nabídkami, hodnotící proces Otevírání obálek s nabídkami bude uskutečněno do 14 dnů od konečného termínu pro podávání nabídek. Bude sestavená nezávislá hodnotící komise, která provede otevírání obálek, formální a věcné hodnocení nabídek a následně bude každého uchazeče informovat o splnění vyhlášených podmínek a výsledku hodnocení. 17. Kritéria hodnocení 1. Kvalita lektorů a firmy 30 % 2. Kvalita programu 30 % 3. Zkušenosti dodavatelské firmy s projekty v rámci ESF 20 % 4. Cena 20 % 18. Ostatní podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit. Uchazeč - předkladatel nabídky je svojí nabídkou vázán do Pokud předkladatel nabídky nesplní některý z požadovaných parametrů pro zpracování a předložení nabídky, uvedených v bodech včetně příloh, může zadavatel takového předkladatele nabídky vyloučit z výběrového řízení, případně vyzvat k vysvětlení některého z uvedených údajů. 8

9 Příloha č. 1 Programy výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Označení akce Obsah vzdělávací akce Plánovaná účast Plánovaný termín Přibližná délka a místo konání 10. Právo e-learningový kurz zaměřený na základní orientaci v jednotlivých právních oblastech vztahujících se k firemnímu životu vybraní THP (81 osob) 2007/ dny 11. Ekonomika e-learningový kurz zaměřený na základní orientaci v ekonomických souvislostech týkající se hospodaření firmy, výsledovka, rozvaha, způsoby účtování, investiční činnost, cash flow vybraní THP (81 osob) 2007/ dny 12. Marketing e-learningový kurz zaměřený na orientaci v oblasti marketingu, zákaznické orientace, připravy a prezentace produktů vybraní THP (81 osob) 2007/ dny 1. AutoCAD - pro pokročilé Kótování, šrafování a používání bloků, spolupráce více uživatelů na jednom výkrese, modelový a výkresový prostor, úprava panelu nástrojů, definování vlastních typů čar vybraní zaměstnanci (9 osob) 4/ dny - I/E 2. Inventor (3D) Úvodní zaškolení, práce s velkými sestavami, úprava šablon, nastavení projektů, rozčlenění konstrukčního projektu a jeho vedení po systémové stránce, dozorování pracovišť při práci na projektu vybraní zaměstnanci (9 osob) 5/ dnů - I/E 9

10 1. MS Office 2003 výukové programy MS Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Access, MS Project, MS FrontPage, MS Visio Professional vybraní THP 2007/ dnů na osobu - I E - Externí školení, I - Interní školení (v prostorách Pars nova, ale externí lektor) 1 den školení = 8 hod 10

11 Příloha č. 2 Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ( nahrazuje bezdlužnost a beztrestnost ) Prohlašuji tímto, že všechny uvedené údaje se vztahují ke společnosti /uvést přesný název /, uváděná dále v textu jako uchazeč: uchazeč není v likvidaci, proti uchazeči nebyl v uplynulých letech prohlášen konkurz, konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku, uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné, zdravotní pojištění nebo na pojistném, a na penále na sociální zabezpečení, a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, popř. bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení splácení splátek, uchazeč nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon obdobné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu nebo o odpovědného zástupce. V dne Podpis Funkce. (jednatel, předseda představenstva,majitel, ) 11

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více