UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Košnar

2 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Daň z přidané hodnoty a reverse charge Autor BP: Jan Košnar Vedoucí BP: Ing. Savina Finardi 2013 Praha

3

4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářkou práci na téma Daň z přidané hodnoty a reverse charge vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne 15. dubna Jan Košnar

6 Poděkování Rád bych tímto poděkoval mé vedoucí bakalářské práce Ing. Savině Finardi za její cenné rady, připomínky, ochotu a poskytnuté materiály, které byly nezbytné k vypracování mé bakalářské práce.

7 Daň z přidané hodnoty a reverse charge Value added tax and reverse charge 6

8 Abstrakt Cílem předkládané bakalářské práce je objasnit hlavní důvody zavedení systému reverse charge pro některá tuzemská plnění, analýza dopadů zavedení všeobecného reverse charge a potenciální výhody či nevýhody tohoto systému v praxi. Pro správné pochopení principu přenesení daňové povinnosti je v úvodní části práce vysvětlen standardní odvod DPH a s tím související rizika z čehož plynou důvody zavádění reverse charge na tuzemská plnění. V druhé části je jasně definován princip fungování tohoto systému, problémy s klasifikací ve stavebnictví a hlavní podněty implementace reverse charge do právního systému České legislativy. Vyhodnocení zavedení přenesení daňové povinnosti pro ČR je součástí třetí kapitoly práce. Klíčová slova: DPH, reverse charge, přenesení daňové povinnosti, odpočet DPH, plátce DPH Abstract The aim of this work is to clarify the main reasons for the introduction of the reverse charge for some domestic implementation and analysis of the impact of introducing a generalized reverse charge, as the potential advantages and disadvantages of this system in practice. To understand the principle of reverse charge in the introductory part explains the standard VAT payments and the associated risks which entails the main reasons for the introduction of the reverse charge on domestic performance. he second part is clearly defined principle of operation of this system, the problems with the classification in the construction industry and the main impetus to the implementation of the reverse charge rule of the Czech legislation. Evaluation of the introduction of the reverse charge for the Czech Republic is part of the third chapter of work. Keywords: VAT, reverse charge, reverse charge, VAT deduction, VAT payer 7

9 Obsah Obsah Úvod Daň z přidané hodnoty a její právní výklad Základní pojmy Význam DPH a její princip Daňové úniky v řetězových obchodech Případ Optigen Případ Federation of Technological Industries Přenesení daňové povinnosti obecně (mechanismus reverse charge) Důvod zavedení systému reverse charge Princip fungování přenesení daňové povinnosti Vedení evidence a výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH Ručení za nezaplacenou daň Nespolehlivý plátce Směrnice rady ES 06 a Paragrafové znění přenesení daňové povinnosti Reverse charge při tuzemských plněních Reverse charge ve stavebnictví Rozdělení dle klasifikace produkce Roztřídění do klasifikačních tříd CZ-CPA Zálohy Analýza dopadů zavedení přenesení daňové povinnosti Všeobecný reverse charge Administrativní náklady Reverse charge a cash flow státního rozpočtu Reverse charge a cash flow firem Porovnání systému reverse charge se standardním odvodem DPH Výhody metody reverse charge

10 4.2.2 Nevýhody metody reverse charge Závěr Conclusion Seznam použitých zdrojů Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam schémat Seznam příloh Příloha 1 - Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb Příloha 2 - Klasifikace CZ-CPA

11 1. Úvod Daň z přidané hodnoty je v dnešní době nejvyužívanější a současně nejvýznamnější daní, která je zároveň podmínkou vstupu do Evropské unie. Daň z přidané hodnoty je obecně považována za tu méně náchylnou na daňové úniky než jiné obratové daně, ale i tak musí Evropská unie, potažmo jiné členské státy, řešit nemalé problémy spojené s daňovými úniky. Nové zákony o DPH vytvořené zákonodárci se proto v poslední době zaměřují právě na minimalizaci těchto podvodných jednání např. zpřísněním podmínek odvodu daně. Exemplárním případem může být přenesení daňové povinnosti pro tuzemská plnění, který je platný v ZDPH od pro stavebně montážní služby a práce. Tuto problematiku také mj. řeší vydaná Zelená kniha o budoucnosti DPH Evropskou unií v roce Implementování systému reverse charge (přenesení daňové povinnosti) do české legislativy na tuzemská plnění, s sebou přineslo nepřesnosti v oblasti aplikovatelnosti nového systému odvodu daně z přidané hodnoty. Pravděpodobně nejzásadnějším problémem pro plátce DPH bude klasifikace tříd dle výkazů statistického úřadu (CZ-CPA), do jaké kategorie zdanitelné plnění spadá a zda se na ono plnění bude tento systém vůbec aplikovat. První část bakalářské práce je zaměřena na správné pochopení funkce DPH, její důležitost pro státní rozpočet a funkce DPH v řetězových transakcích. Typické daňové úniky v řetězových transakcích a známé judikáty jako případ Optigen. Firma, která se stala obětí (součástí) kolotočového podvodu. Druhá kapitola se věnuje teorii vzniku reverse charge, principu fungování a ostatním náležitostem. Pro správné pochopení je text doplněn o názorná schémata, popř. komentáři k paragrafům o ZDPH. V druhé kapitole je také poukázáno na existenci tzv. institutu ručení za nezaplacenou daň, který má do budoucna plnit stejný účel, jako reverse charge. V poslední praktické části je analyzováno zavedení všeobecného reverse charge na tuzemská plnění a ovlivnění cash flow firem a státního rozpočtu. Tyto dopady jsou průkazně odlišné pro různé velikosti firem. Z příkladů je také zřejmé, kterých plátců DPH by se změna dotkla nejvíce jak pozitivně, tak negativně. 10

12 2. Daň z přidané hodnoty a její právní výklad V první kapitole je vysvětleno, jak daň z přidané hodnoty (dále jen DPH ) vznikla a co tomu předcházelo. Způsob jejího výběru a její sazby, dané zákonem o výběru daně. Dále možnosti odpočtu DPH a jejího přiznání v případě, že jsou všichni účastnici plátci DPH a naopak, pokud se v řetězci objeví neplátce DPH. Typy řetězových obchodů a nejčastější daňové úniky napříč celou Evropskou unií, které jsou ukázkově vysvětleny na schématu OECD nikoliv pro jejich úspěšnou realizaci, ale jak proti nim efektivně bojovat Základní pojmy K správnému pochopení funkce DPH, si je třeba vymezit její rozdíly oproti jiným daním, jako např. daním spotřebním či daním z příjmu. Další odlišností v naší daňové soustavě, je i její vlastnost, že se týká všech rezidentů i nerezidentů daného státu, ale pro každý subjekt v jiné míře 1. V rámci fiskální politiky je pro Českou republiku DPH v dnešní době důležitým zdrojem příjmu. Jen za rok 2012 se vybralo na dani z přidané hodnoty cca 278 miliard Kč, což tvoří zhruba polovinu ze všech vybraných daní. S DPH souvisí i terminologie, kterou je nutné znát k pochopení fungování daně a v následujících kapitolách i k přenesení daňové povinnosti. Proto jsou tyto pojmy dále obecně vysvětleny. Zdanitelné plnění Je takové plnění, u kterého plátci daně vzniká povinnost přiznat a odvést daň na výstupu. Jedná se o dodání zboží či poskytnutí služby, ale také trvalé použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce, tj. pro jeho osobní spotřebu anebo použití bez úplaty. 2 Daň na výstupu Daní na výstupu se pro účely DPH rozumí daň, kterou je povinen plátce DPH přiznat ze základu DPH za uskutečněné zdanitelné plnění, nebo z přijaté platby, daň při pořízení zbo- 1 Viz následující subkapitola plátci a neplátci DPH 2 BENDA, Václav a Ladislav PITNER. Zákon o DPH v příkladech: včetně úplného znění zákona o DPH [online]. Vyd. 1. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006, 510 s. [cit ]. ISBN X. 11

13 ží, daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, nebo daň při poskytnutí služby zahraniční osobou. Daň na vstupu Daní na vstupu se podle 4 odst. 1 písm. c) ZDPH rozumí daň, která je obsažena v částce za přijaté plnění v tuzemsku, daň při dovozu zboží, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, nebo daň při poskytnutí služby zahraniční osobou. Odpočet Na jedné straně za dané období subjekt načítá daň na výstupu a na druhé straně daň na vstupu. Daňová povinnost je rozdílem mezi sumou daně na výstupu a odpočtem daně. Odpočet daně je upravená suma daně na vstupu. Odpočet daně za zdaňovací období je menší nebo roven souhrnu daně na vstupu. Pro uplatnění daně na vstupu platí řada omezujících podmínek. 3 Plátce DPH Plátce daně je osoba povinná k dani, která je registrována k dani z přidané hodnoty v České republice. 4 Plátcem DPH se stává osoba, která překročí registrační limit. To je Kč (od roku Kč) za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Plátcem DPH se stává od prvního dne třetího měsíce po měsíci, ve kterém obrat překročila. Osoby, které tento limit nepřesáhnou, se stávají osobou osvobozenou od daně. Plátcem DPH se může subjekt stát i dobrovolně, pokud pro něj nebude výhodnější zůstat neplátcem. Na rozdíl od daně z příjmu, se DPH nevztahuje pouze na ekonomickou činnost, ale postihuje veškeré spotřebitele. Např. při nákupu jakéhokoliv produktu či služeb, na který je uvalena 21% sazba či redukovaná 15% sazba. Daňové břemeno vždy nese konečný spotřebitel, nikoliv mezičlánky na stupních výroby či obchodního procesu. Z hlediska výběru daně jsme jen bezejmennými a pasivními účastníky výběru DPH. Z toho plyne, že většina z nás je osobami nepovinnými k dani. Naopak osobou povinnou k dani, je každá osoba 3 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 368 s. Ekonomie (1. VOX). ISBN VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 368 s. Ekonomie (1. VOX). ISBN

14 samostatně vykonávající ekonomickou činnost. Ne každá osoba povinná k dani však musí státu odvádět DPH. Povinnost odvádět DPH mají jen plátci daně. Je nutné vědět, že pouze plátci DPH figurují v režimu přenesení daňové povinnosti. A to proto, že neplátci DPH jsou v rámci ekonomické činnosti zatíženi pouze daní z příjmu. Schéma č. 1 Osoby, kterých se týká daň z přidané hodnoty osoby nepovinné k dani osoby povinné k dani osoby registrované k dani plátci daně Zdroj: Alena Vančurová & Lenka Láchová, Daňový systém ČR 2.2. Význam DPH a její princip Ve druhé polovině minulého století postupně roli všeobecné daně ze spotřeby začala plnit daň z přidané hodnoty. Ze států OECD ji v současné době nemá jen jeden, a to USA. Daň z přidané hodnoty je povinnou daní ve státech Evropské unie. Je to daň, jejíž harmonizace postoupila velmi daleko, především z hlediska předmětů daně a jejich rozdělení mezi členské státy, harmonizovány jsou rovněž sazby daně. 5 5 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 368 s. Ekonomie (1. VOX). ISBN

15 Daň z přidané hodnoty byla v ČR zavedena v roce DPH nahradila tehdejší všeobecnou daň ze spotřeby - daň z obratu. V tomto roce vznikla nynější daňová soustava ČR. Samozřejmě během následujících let došlo k určitým novelizacím zákona o DPH a ve většině případů i ke zvýšení sazeb. Před rokem 1993 fungovala pouze daň jednorázová, která se týkala pouze finálního produktu. 6 Daně z prodejů: jednorázové (jsou na každý výrobek uvaleny pouze jednou, na určeném stupni zpracování), vícerázové Podle toho, na kterém stupni zpracování se platí, rozlišujeme následující daně: z maloobchodního obratu, z velkoobchodního obratu, daň výrobkovou (uložena na převod zboží mezi výrobcem a velkoobchodem) Základ daně tvoří v těchto případech hrubý obrat, bez odečtení vstupů na daném zpracovatelském stupni. Techniky ukládání obratových jednorázových daní jsou různé a indikují mnohé z vlastností daně souvisejících s její výnosností, nákladností, distorzními účinky a velikostí daňových úniků. 7 Daně z prodejů, ukládané na každém stupni zpracování jsou: duplicitní (kaskádovité), neduplicitní Duplicitní daní ze spotřeby se rozumí taková daň, kdy je výrobek zdaňován u všech zpracovatelů, kdy zpracovatelé nemohou od daňového základu odečíst hodnotu na vstupu. Touto daní byla daň z obratu, která u nás byla uplatňována do roku 1948, ve vyspělých zemích pak před zavedením DPH. 8 Skutečné daňové zatížení je pro duplicitní (kaskádovitou) daň odvislé od počtu stupňů, jimiž výrobek od prvovýrobce ke konečnému spotřebi- 6 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 275 s. ISBN KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 275 s. ISBN KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 275 s. ISBN

16 teli projde, což je nespravedlivé a nevytváří jednotné konkurenční podmínky. V letech 1949 až 1992 byly u nás zavedeny zvláštní všeobecné daně ze spotřeby (daň z obratu, daň z výkonů), které sice nebyly duplicitní, ale odpovídaly tehdejší centrálně řízené ekonomice. 9 Daň z přidané hodnoty je moderní, neduplicitní všeobecnou daní ze spotřeby. Schéma č. 2 Zatížení produktů univerzální daní ze spotřeby 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kaskádovitá daň Jednorázová daň Daň z přidané hodnoty Daň Celkový produkt Zdroj: Slavomíra Svátková, Co nenajdete v zákoně o DPH Z výše uvedeného grafu je zřejmá nespravedlivost u daně z obratu. U prvního případu kaskádovité daně, se započítává jak hodnota výrobku, tak již uvalená daň z předchozího stupně. Z toho vyplývá neustálý růst celkové ceny a proto tedy kaskádovitá daň. Jednorázová daň je podobná dani z přidané hodnoty s tím rozdílem, že je daňově zatížen až finální produkt a má menší počet plátců daně. Tento proces je dosti administrativně náročný, protože je nutné rozdělit daňovou a nedaňovou část. Proto je zde nutná vyšší kontrola a zároveň hrozba daňových úniků. U daně z přidané hodnoty, jak je již z názvu patrné, daníme pouze přidanou hodnotu na každém stupni. Nedochází zde k duplicitám a výstup podléhá zákonné sazbě. Plátce daně si může nárokovat vrácení daně na vstupu, tzv. odpočet daně. Výše odpočtu se rovná zaplacené dani na vstupu. Daň na výstupu musí plátce přiznat a odvést státu. K tomuto principu odečtu a přiznání daně je nutné, aby odběratel i dodavatel byli plátci DPH. DPH je upravováno v ČR dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 9 Direktivní hospodářství, státní regulace cen, monopol zahraničního i vnitřního obchodu 15

17 Tabulka č. 1 Distribuční řetězec, kde jsou všichni plátci DPH. Mléčná farma Výroba mléčných výrobků Distributor Obchodní řetězec Nákup Marže Prodej DPH vstup 0 1,05 2,5 4,6 DPH výstup 1,05 2,5 4,6 10,9 Zdroj: vlastní schéma se sazbou DPH 21% od Tabulka č. 2 Distribuční řetězec, kde jsou všichni plátci a jeden neplátce DPH. Mléčná farma Výroba mléčných Distributor (neplátcezec Obchodní řetě- výrobků Nákup ,5 24,5 Marže Prodej ,5 54,5 DPH vstup 0 1, DPH výstup 1,05 2,5 0 11,4 Zdroj: vlastní schéma se sazbou DPH 21% od V tabulce č. 1 je schematicky znázorněn klasický princip fungování distribučního řetězce, kde jsou všichni plátci DPH. Z toho plyne daňová povinnost ve výši DPH výstup DPH vstup. Pokud bude výsledek záporný, např. z důvodu většího nákupu materiálu než samotného prodeje výrobků, vznikne obchodníkovi přeplatek na dani (tzv. nadměrný odpočet), který bude moci nárokovat u finančního úřadu. V případě, že je výsledek kladný, vzniká tzv. vlastní daňová povinnost. Naproti tomu v tabulce č. 2, kde se nachází jeden neplátce DPH, tedy osoba povinná k dani, tj. osoba se sídlem v tuzemsku, která nepřekročila obrat Kč (od roku Kč) za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících, po sobě jdoucích kalendářních měsíců 10, dochází ke kumulaci daně. Kvůli porušení neutrality daně musí obchodní řetězec odvést větší DPH na výstupu, a v důsledku toho i koncový spotřebitel zaplatí za výrobek či službu víc (pokud si obchodní řetězec zachová stejnou marži), než v případě, kde byli v distribučním řetězci všichni plátci DPH. 10 ZDPH 6 odstavec 1 16

18 Schéma č. 3 Standardní odvod DPH Dodavatel přizná a odvede DPH FÚ Odběratel přizná a odvede DPH na výstupu + uplatní odpočet DPH na vstupu Koncový spotřebitel zaplatí za výrobek/službu včetně DPH Zdroj: vlastní schéma V roce 2010 dosahovaly příjmy z DPH cca 21,4% vnitrostátních daňových příjmů členských států EU (včetně příspěvků na sociální zabezpečení), což představuje nárůst o 12 procentních bodů od roku DPH je tedy významným zdrojem příjmů veřejných rozpočtů a v mnoha členských státech je zdrojem hlavním. Příjmy z DPH v roce 2010 činily v průměru 9,8% HDP členského státu, přičemž se jedná o zvýšení o téměř 15 procentních bodů oproti roku Během posledních let docházelo k neustálému zvyšování DPH, a to nejen v ČR, ale i v celé Evropské unii. Důvodů bylo hned několik ustálení krize (recese) a snaha cílit daňové zatížení z přímého na nepřímé. Výhody nepřímého zdanění spočívají v tom, že spotřební daně jsou více efektivní a stabilnější, než příjmy a zisky 12. Je logické, že s růstem daňového zatížení se na daních vybere méně, než v případě reálnější sazby daně. Tento fakt také jasně vyplývá z makroekonomického ukazatele Lafferovi křivky, ze které je patrné, že pokud sazba dosáhne tzv. zakázané zóny, částka vybraná na daních bude se zvyšováním sazby neustále klesat, až se celková vybraná částka dostane k nule (schéma č. 4). Tato teorie platí pro nepřímé a přímé daně stejnou měrou. V případě širšího základu, jsou sazby daně nižší, a tím se i snižuje daňová distorze (negativní účinky daní). Tyto změny také úzce souvisí např. se zaměstnaností daného státu. S vysokým daňovým zatížením podnikatelé a firmy, které vytváří pracovní místa, sníží poptávku po pracovní síle, což bude mít za následek zvýšení nezaměstnanosti. Je proto důležité nastavit optimální výši sazby jak pro přímé, tak pro nepřímé daně, ale skutečnost bývá bohužel jiná. 11 ZELENÁ KNIHA o budoucnosti DPH Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH [online]. [cit ]. 12 ZELENÁ KNIHA o budoucnosti DPH Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH [online]. [cit ]. 17

19 daňový příjem Schéma č. 4 Lafferova křivka Lafferův bod zakázaná t zóna 0 % daňová sazba 100 % Zdroj: vlastní schéma Přímé daně U těchto daní lze přesně specifikovat osobu (daňový subjekt), která bude daň platit. Daň se obvykle odvádí z jejího příjmu, nebo majetku. Typickým příkladem je daň z příjmu, dědická, darovací, daň z převodu nemovitosti, silniční daň atd. Nepřímé daně Tyto daně jsou přesným opakem daní přímých. Osobu, která bude v konečné fázi daň platit, není možné dopředu jednoznačně určit. Definována může být pouze osoba (daňový subjekt), který konkrétní nepřímou daň odvádí (plátce daně). Typickým příkladem je právě spotřební daň a daň z přidané hodnoty. V kostce se dá říci, že jde o daně, které jsou stanovené jako přirážka k prodejní ceně za služby a zboží, které poté zaplatí zákazník (spotřebitel). Dalším aspektem úpravy daňového systému je i nelineární stárnutí populace a s tím související dopad na trh práce, spotřebu domácností atd. Financování sociálního státu se možná bude muset méně spoléhat na odvody z mezd a daňové výnosy z kapitálových příjmů, což je dalším argumentem ve prospěch nepřímého zdanění ZELENÁ KNIHA o budoucnosti DPH Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH [online]. [cit ]. 18

20 2.3. Daňové úniky v řetězových obchodech V předcházející subkapitole bylo znázorněno, jak fungují typické řetězové obchody, kde dochází k odpočtu DPH na vstupu a odvodu DPH na výstupu mezi plátci DPH a jak dochází k tzv. kumulaci daně v případě, že se v řetězci objeví neplátce DPH. V této kapitole je metodicky vysvětleno, jaké podvodné postupy využívají některé právnické, či fyzické osoby k daňovým únikům. Nejčastějšími typy daňových úniků v řetězových obchodech jsou ty, kdy dodavatel služby či výrobku ve většině případů tzv. fiktivní firma registrovaná k DPH fakturuje za produkt/službu jiné osobě a poté se ztratí. Načež kupující (příjemce zdanitelného plnění) samozřejmě uplatní nárok pro odpočet DPH na vstupu, takže stát nejen že neobdrží DPH z výstupu prodávajícího, ale zároveň bude muset vrátit DPH ze vstupu, kterou uplatnil kupující na základě daňového dokladu. Tento typ podvodu se nemusí odehrávat pouze při tuzemských transakcích, ale i v rámci plateb Evropské unie, kterému se jinak také říká Missing Trader Intra-Community Fraud zkráceně MTIC. V případě organizovaného podvodu v podobě řetězových dodávek se jedná o podobný princip s tím rozdílem, že se daná situace opakuje u několika států Evropské unie. Resp. prodané zboží se vrátí k prodejci, kde řetězec začal. Tomuto podvodnému jednání se také říká Carousel Fraud v češtině kolotočový podvod, kde samozřejmě největší újmu nesou právě ty státy, skrze které je realizován. Kolotočové řetězové podvody využívají režimu DPH používaného v rámci Společenství, ve kterém zboží či služby prochází řadou na sebe navazujících transakcí, uskutečněnými z části mezi členskými státy. 14 Princip kolotočového podvodu je hodně podobný MTIC, kde nejčastěji prodávanou položkou je zboží s vysokou cenou a vyšší poptávkou. Pro příklad lze uvést třeba IT prvky jako procesorové čipy, základní desky, ale i mobilní telefony. Mj. zde lze uvést i drahé kovy (zlato) a emisní povolenky. V následujícím případu je popsáno, jak takový kolotočový podvod funguje v praxi. Řetězec obchodů tvoří pro znázornění 5 firem (viz schéma č. 5) registrovaných k dani v členských státech Evropské unie. První článek v řetězci firma A (fiktivní firma) prodá zboží 14 ČAPEK, Ondřej. EU navrhuje opatření pro boj s daňovými podvody. Ihned.cz: Finanční management [online]. 6.června [cit ]. Dostupné z: 19

21 firmě B, která je registrovaná k dani v jiném členském státě. Dodání je osvobozené dle 64 zákona o DPH (resp. dle článku 28c Šesté směrnice) s plným nárokem na odpočet daně na vstupu. Firma B (missing trader) sice přizná daň na výstupu při pořízení zboží, ale zároveň uplatní i nárok na odpočet této daně na vstupu, což znamená, že transakce je vůči státu, ve kterém bylo zboží pořízeno, daňově neutrální. Firma B obdrží zboží, které si zakoupila od firmy A a obratem ho prodá firmě C (buffer trader), která je osobou registrovanou k dani ve stejném státě, jako firma B (vnitrostátní dodávka). Firma B sice uvede daň na daňovém dokladu, nicméně ji nepřizná, státu neodvede a dopouští se daňového podvodu. Nic netušící firma C si v dobré víře uplatní nárok na odpočet daně na vstupu zaplacené v ceně této dodávky, a zboží prodá osobě registrované k dani firmě D (buffer trader). Osoba D přizná daň při pořízení, uplatní nárok na odpočet a vzápětí prodává zboží plátci A ve svém státě. Vystavuje daňový doklad, na kterém sice správně uvádí daň, tu však sama nepřiznává. Než stačí daňová správa v obou státech jakýmkoliv způsobem zareagovat, firmy B a D zmizí z trhu a správcům jsou k dispozici pouze firmy C a D, které netuší, že se nepřímo podílely na podvodných transakcích. 15 Jak je z popisu zřejmé, podvodný kolotoč se může týkat i nevinných osob, které o nekalém obchodu neměly tušení a nepředpokládaly jeho podvodný záměr. Důležitost těchto nevinných osob (buffer traderu) spočívá v tom, že se zvětší časové rozestupy mezí začátkem a koncem transakčního řetězce. Navíc čím více firem se na obchodu podílí, ať už s dobrým či podvodným záměrem, je pro příslušné úřady těžší vypátrat, jaký subjekt neodvedl DPH Případ Optigen Jedním z těch známějších judikátů, který byl předložen Evropskému soudnímu dvoru v této souvislosti, byl případ Optigen - firma, která sídlila ve Spojeném království. Předmětem jednání bylo neuznání odpočtu DPH firmě Optigen a všem ostatním, kteří jednali s dobrými úmysly. Soud měl rozhodnout, zda se každá transakce bude posuzovat 15 HOLUBOVÁ, Olga. Daně a právo v praxi 2006/8: Kolotočové podvody (Carousel Frauds). Danarionline.com [online] [cit ]. Dostupné z: 20

22 v podvodném řetězci zvlášť, což by bylo pozitivum pro firmy, které by neprávem přišli o nárokovanou, daň anebo zda se celý obchod bude projednávat jako celek, který tvoří kruhový řetězec dodávek, jehož je konkrétní plnění součástí. Jinými slovy zda plnění, která nejsou zasažena podvodem s DPH, avšak která byla uskutečněna v řetězci dodávek, v němž jiné předcházející nebo následující plnění takovým podvodem zasaženo bylo, aniž plátce uskutečňující prvně uvedená plnění o tom věděl, nebo mohl vědět, jsou ekonomickou činností ve smyslu Šesté směrnice. Jediným argumentem britské vlády (jejíž názor podpořil i zástupce České republiky) pro posuzování řetězce transakcí jako celku bylo tvrzení, že bez podvodného úmyslu by se neuskutečnila žádná z předmětných transakcí a že lze z ustálené judikatury Evropského soudního dvora (ESD) vyvodit povinnost posuzování každé transakce jako celku. S tímto verdiktem ale nesouhlasí generální advokát Poiares Madrio, neboť dle jeho názoru byly okolnosti, jichž se předmětná rozhodnutí ESD týkala, zcela jiné, než okolnosti ve zkoumaném případě, a hlavně předchozí, či následující události nemohou ovlivnit povahu konkrétního plnění. Zda je určité plnění předmětem daně, či nikoli, by mělo být zřejmé už v okamžiku jeho uskutečnění. 16 Dle Generálního advokáta: Je třeba posuzovat každé plnění jednotlivě, odděleně zkoumat i cíl každé transakce. Připuštění možnosti posuzovat cíl celého řetězce dotčených transakcí jako celku, by vedlo k závěru, že z působnosti směrnice bude vyňat celý řetězec dodávek, pokud byť i jen v jednom případě nebude přiznána daň. Tento způsob výkladu navíc zcela pomíjí objektivní povahu pojmu ekonomická činnost, neboť dle směrnice je cíl či účel této činnosti nedůležitý. Generální advokát navíc dále upozorňuje, že nelze kvůli zachování neutrality DPH, činit rozdíl mezi plněními legálními a nelegálními Případ Federation of Technological Industries V druhém obdobném problému v rámci kolotočových podvodů, které opět řešil britský soud, byl spor daňové správy a obchodníků s mobilními telefony a elektronikou, včetně jejich profesní organizace (Federation of Technological Industries dále jen FOTI ). Důvodem byla ustanovení britského zákona o DPH, přijatá proti podvodnému zneužívání DPH, která činí v některých případech odpovědnými za odvod daně i odběratele plátce, jenž 16 SOUDNÍ DVŮR ES - PROSINEC 2005 A LEDEN 2006: NEVINNÍ ÚČASTNÍCI KOLOTOČOVÉHO PODVODU MAJÍ NÁROK NA VRÁCENÍ DPH. Mosquito Net [online] [cit ]. Dostupné z: 21

23 zdanitelné plnění uskutečnil, a dále, která ukládají zajištění dlužné částky daně jiné osobě, než je daňový dlužník. Organizace FOTI měla za to, že Spojené království překročilo zavedením zmíněných opatření pravomoci, které členským státům uděluje článek 21(3) a 22(8) Šesté směrnice. Stejně jako v případě Optigen, zpracovával stanovisko Generální advokát Poiares Maduro, který v článku 21(3) nenašel narozdíl od Federace žádné omezení, které by bránilo členskému státu stanovit odběratele jako osobu, která je odpovědná společně a nerozdílně za zaplacení daně spolu s dodavatelem. Poiares Maduro nicméně zdůraznil, že je nutné při aplikaci takového ustanovení brát ohled na základní právní zásady Společenství, zejména na zásadu právní jistoty a proporcionality. Soud jeho závěr potvrdil. 17 Schéma č. 5 Kolotočový podvod Zboží dáno zpět a osvobozeno od DPH Firma A (Dodavatel) Evropská unie Dodání zboží je osvobozeno od DPH Firma E (Broker) Velká Británie Daňový podvod Firma B (Missing Traderl) Velká Británie % DPH = Firma D (Buffer Trader) Velká Británie Firma C (Buffer Trader) Velká Británie % DPH = % DPH = Zdroj: OECD/UNESCAP/ADB Workshop on Assessing and Improving Statistical Quality: Measuring the Non-observed Economy 17 SOUDNÍ DVŮR ES - PROSINEC 2005 A LEDEN 2006: NEVINNÍ ÚČASTNÍCI KOLOTOČOVÉHO PODVODU MAJÍ NÁROK NA VRÁCENÍ DPH. Mosquito Net [online] [cit ]. Dostupné z: 22

24 Schéma č. 5.1 Řetězový podvod Firma A Firma B nepravé DIČ Firma C Firma D zákazník odvedla neodvede odvede DPH na vý- DPH, náro- DPH, náro- stupu kovala si kovala si odpočet odpočet Zdroj: vlastní schéma DPH DPH Na schématu č. 5.1 je vidět klasický řetězový podvod, kdy inkriminovanou firmou je Firma B, která si nárokovala odpočet DPH, ale už neodvedla DPH na výstupu. Státu tak vzniká záporný rozdíl daně. Čím větší bude přidaná hodnota firmy B, tím bude tato ztráta vyšší. Vzhledem k tomu, že taková firma často vystupuje pod falešným DIČ, je těžké ji následně dohledat. 23

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Příloha č. 1 Informace o návrhu novely zákona DPH pro rok 2011 rozeslané v rámci meziresortního připomínkového řízení. Ručení

Příloha č. 1 Informace o návrhu novely zákona DPH pro rok 2011 rozeslané v rámci meziresortního připomínkového řízení. Ručení 1. Boj proti daňovým únikům a) Ručení za daň bod 105) 109 včetně nadpisu zní: 109 Ručení (1) Plátce, kterému je od jiného plátce poskytnuto zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, ručí za nezaplacenou

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013

Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013 Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor Nepřímých daní č.j.: 3308/13/7001-21002-012287 Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

Více

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH ve stavebnictví Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Cílem informace k ustanovení 36a zákona o DPH, který se týká stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech, je sjednocení

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková

DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Barbora Bezděková DPH ve vztahu k EU a třetím zemím Barbora Bezděková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V bakalářské práci se zabývám problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) ve vztahu k Evropské unii a třetím

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Problematika přenesení daňové povinnosti DPH

Problematika přenesení daňové povinnosti DPH Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Problematika přenesení daňové povinnosti DPH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Kateřina

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

ování DPH v praktických

ování DPH v praktických Poskytování služeb z pohledu uplatňov ování DPH v praktických příkladech. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Pro správné uplatnění DPH při poskytování služeb nebo při jejich přijímání,

Více

Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012

Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012 1 Úvod Režim přenesení daňové povinnosti (dále jen RPDP) je v zákoně o DPH číslo 235/2004 Sb. definován od 1.4.2011. Po zbytek roku 2011 byly v platnosti 92 92d, které řešily obchodování se zlatem, emisními

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání edice daně Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více