ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E"

Transkript

1 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2014 Dagmar Šandorová

2 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R163 Podniková ekonomika a finanční management Vývoj daně z přidané hodnoty v České republice po vstupu do Evropské unie Dagmar ŠANDOROVÁ Vedoucí práce: JUDr. Ing. Hana Skalická, BA, Ph.D. 2

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury pod odborným vedením vedoucího práce. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a v práci jsem neporušila autorská práva (ve smyslu a č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Mladé Boleslavi dne Vlastnoruční podpis

4 Děkuji JUDr. Ing. Haně Skalické, BA, Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce, předání rad a zkušeností z oblasti finančního práva. Dále poděkování patří i panu poručíku Bc. Martinu Stočesovi z Celního úřadu pro Liberecký kraj za poskytnutí odborných rad v oblasti cel. V neposlední řadě děkuji instituci ŠKODA AUTO Vysoká škola, o. p. s. za možnost využití informačního systému ASPI, předání teoretických zkušeností v oblastech managementu, ekonomie, práva, matematiky a statistiky, bez kterých by nebylo možno tuto práci vypracovat.

5 Obsah Seznam použitých zkratek a symbolů... 6 Úvod Právní úprava daně z přidané hodnoty Vysvětlení pojmu daně z přidané hodnoty a principu jejího fungování Předmět daně a dodání zboží Územní působnost a místo plnění u zboží a služeb Daňové subjekty Definice plátce, obrat, uskutečnění zdanitelného plnění Sazby daně z přidané hodnoty Vysvětlení pojmu zahraničního Reverse charge Podání formuláře Přiznání daně z přidané hodnoty Nejpodstatnější změny v ě o v časové ose 10 let Modelový příklad Porovnání stavu k a Srovnávací analýza indexy Použití časového indexu Porovnání na vstupu pomocí odchylky Porovnání na výstupu pomocí odchylky Vyhodnocení zjištěných změn, výhody, nevýhody z pohledu daňových subjektů Provázání výsledků z analýzy s grafem: Přehledu vybraných a vrácených finančních prostředků ze státního rozpočtu daňovým subjektům Závěr Seznam literatury... 44

6 Seznam Tabulek a obrázků Tab. 1 Místo plnění při dodání zboží Tab. 2 Typy daňových subjektů dle nového a Tab. 3 Typy daňových subjektů dle starého a Obr. 1 Počet plátců daně z přidané hodnoty Tab. 4 Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty Obr. 2 Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty Tab. 5 Výsledné hodnoty z přiznání k Tab. 6 na vstupu rok 2004 vs Tab. 7 na výstupu 2004 vs Seznam použitých zkratek a symbolů ČR EU ZD Česká republika Evropská unie Základ daně Daň z přidané hodnoty Nový Zákon č. 235/2004 Sb. o ve znění účinném k Starý Zákon č. 588/1992 Sb. o ve znění účinném k GFŘ SR JCD JSD Generální finanční ředitelství Státní rozpočet Formulář - Jednotná celní deklarace Formulář - Jednotná správní deklarace

7 Úvod Rozšíření Evropské unie bezesporu ovlivnilo nejen celou řadu různých profesí, ale i vstup České republiky do Evropské unie způsobil změnu přístupu k výkladu tuzemského práva. Pochopit tyto změny je nutností, chceme-li správně aplikovat daňové y, anebo přinejmenším účinně chránit zájmy daňových subjektů. Co předcházelo vstupu? Závazek České republiky k přiblížení právního řádu s právem Evropských společenství vyplynul z článku 69 Evropské dohody, který sbližováním práva podmínil ekonomické zapojení České republiky do Společenství. Přistoupením České republiky k Evropské unii došlo k rozšíření pramenů práva, a to se dotklo i daňové oblasti. Česká republika byla do té doby vázána vlastními y, a mezinárodními smlouvami. Dnem však došlo k rozšíření vlivu mezinárodního práva a Česká republika se tak musí podle čl. 10 a čl. 10a Ústavy řídit nejenom nařízeními, rozhodnutími a směrnicemi, ale také rozhodnutími Evropského soudního dvora. Se vstupem České republiky do Evropské unie vstoupil v platnost nový o dani z přidané hodnoty č. 235/2004Sb (dále jen nový ). Nahradil tak dřívější o dani z přidané hodnoty č. 588/1992Sb. ve znění účinném do (dále jen starý ). Česká republika vstupem do Evropské unie tak získala možnost podílet se na společném cíli Evropské unie při harmonizování daní, především daně z přidané hodnoty. Jestliže má fungovat jednotná celní a daňová unie, musí být clo a daň z přidané hodnoty v celé unii shodná. Proto musí český o dani z přidané hodnoty, stejně tak jako y o dani z přidané hodnoty v ostatních členských státech, vycházet ze Směrnice Rady č. 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty, tzv. recast 6. směrnice, která této směrnici předcházela. Zatímco jiné směrnice v některých případech pouze doporučují jak má členský stát postupovat, uvedená směrnice nedává prostor pro improvizaci. V určitých případech má členský stát právo volby, kdy musí stanovení svých podmínek a definic konzultovat s Poradním výborem pro daň z přidané hodnoty (VAT Committee). 7

8 Cíl bakalářské práce: 1. Definovat nejdůležitější rozdíly v mechanismu uplatňování daně z přidané hodnoty, které jsou zakotveny v novém ě v porovnání se starým em. 2. Prezentovat změny mezi y na modelovém příkladě, s použitím skutečných daňových dokladů. 3. Na základě provedené analýzy definovat zjištěné dopady na daňové subjekty. 8

9 1 Právní úprava daně z přidané hodnoty 1.1 Vysvětlení pojmu daně z přidané hodnoty a principu jejího fungování Daň z přidané hodnoty tvoří nejvýznamnější část daňového příjmu do státního rozpočtu. Koneční spotřebitelé tuto daň platí při nákupu většiny zboží a služeb. Daň z přidané hodnoty je nepřímou daní, což znamená, že tuto daň platí státu jiná osoba (plátce) než ta, na kterou dopadají účinky této daně (poplatník). Plátce daně za příslušné zdaňovací období dle jeho registrační povinnosti (měsíční nebo čtvrtletní) odvede rozdíl mezi svými vstupy ze svých přijatých zdanitelných plnění a výstupy za svá uskutečněná zdanitelná plnění, která jsou součástí: 1/ jeho ekonomické činnosti (platí po vstupu ČR do EU) 2/ jeho podnikání (platilo před vstupem ČR do EU) Daňový subjekt tedy odvádí pouze daň z toho, o kolik cena zboží nebo služby stoupne. Pokud daň na výstupu za svá uskutečněná zdanitelná plnění za příslušné zdaňovací období převýší daň na vstupu za svá přijatá zdanitelná plnění, vznikne plátci vlastní daňová povinnost, kterou musí odvést do státního rozpočtu příslušnému správci daně. V opačném případě, kdy daň na vstupu převýší daň na výstupu, vznikne plátci daně nadměrný odpočet a správce daně tuto daň vrátí do 25 dnů po vyměření daně z přidané hodnoty daňovému subjektu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Tento princip fungování daně z přidané hodnoty platil před vstupem České republiky do Evropské unie. Na stejném principu funguje i po vstupu České republiky do Evropské unie pouze v případě, kdy má daňový subjekt přijatá zdanitelná plnění a zároveň uskutečňuje svá zdanitelná plnění pouze v tuzemsku. 9

10 1.2 Předmět daně a dodání zboží Předmětem daně dle 2 odst. 1 písm. a) dle nového a je: a) Dodání zboží převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti (dále jen převod nemovitosti ) za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku, b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku, c) pořízení 1. zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, 2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani, d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Zdanitelné plnění je plnění, které a) je předmětem daně b) není osvobozené od daně. Ve srovnání s legislativou dle starého a účinného do , dle 7 odst. 1): Jsou předmětem daně veškerá zdanitelná plnění za úplatu i bez úplaty včetně nepeněžitého plnění v tuzemsku. Dle odst. 2) za zdanitelná plnění se pro účely tohoto a považuje také a) použití zboží, služeb, staveb a nedokončených staveb, u kterých byl uplatněn odpočet daně nebo které byly pořízeny bez daně plátcem pro účely nesouvisející s jeho podnikáním, a použití plnění vytvořených vlastní činností plátce pro účely nesouvisející s jeho podnikáním, b) použití osobního automobilu a vratných lahví vlastní výroby v případech, kdy nemá plátce nárok na odpočet daně podle 19 odst. 4. c) technické zhodnocení 10

11 d) vyřazení majetku, u něhož byl uplatněn odpočet daně nebo byl pořízen bez daně, z obchodního majetku plátce, který je fyzickou osobou, pro osobní potřebu, g) přeúčtování služeb, které byly poskytnuty s místem plnění mimo tuzemsko a jsou v tuzemsku přeúčtovány za cenu vyšší než pořizovací h) dodání zahraničního zboží v celních režimech i) předání dovezeného zboží další osobě, jestliže byl dovozcem uplatněn nárok na odpočet daně po propuštění tohoto zboží do volného oběhu, přičemž předmětné zboží zůstává ve vlastnictví zahraniční osoby. Při porovnání legislativy je patrné, že dochází ke změně v názvosloví u ekonomické činnosti dle nového a a pojmu podnikání dle starého a. Změna je patrná u dovozu zboží, kdy dle starého a podléhá tento dovoz zboží zatížení daní z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty odvádí do státního rozpočtu osoby, jimž má být toto zboží propuštěno. Dle 4 odst. 2 nového a účinného k se dodáním zboží pro účely daně z přidané hodnoty rozumí: a) Hmotná věc s výjimkou peněz a cenných papírů b) právo stavby c) živé zvíře d) lidské tělo a část lidského těla e) plyn, elektřina, teplo a chlad. Do kategorie hmotných věci patří také hmotné nemovité věci. Dle 2 odst. 2 starého a účinného do pojem právo stavby není v ě uvedeno. Je tedy patrné, že dochází ke změně v terminologii, nově pak v pojmu právo stavby. Právo stavby může obsahovat pouhé právo postavit na cizím pozemku stavbu (nehmotné prázdné právo stavby), nebo může obsahovat právo mít na cizím pozemku stavbu již postavenou (zhmotnělé materializované právo stavby). 11

12 1.3 Územní působnost a místo plnění u zboží a služeb Nový dle 3 stanoví: Územní působnost je klíčovým slovem pro správné stanovení předmětu daně, které se váže na místo plnění. Jsou rozlišovány 4 druhy územní působnosti: -tuzemsko, -členské státy Evropské unie, -třetí země, -území stanovené příslušným právním předpisem Evropské unie. Tuzemskem se rozumí území České republiky: Součástí tuzemska jsou samozřejmě i území celních skladů, a to proto, že dodání zboží v celních skladech nebo poskytnutí služeb jsou vzhledem k místu plnění zdanitelná plnění. (Ladislav Pitner a Václav Benda, s komentářem, 2013, str. 25). Evropská unie má v současnosti 28 členských států. Pojem třetí země je u mezinárodního obchodu důležitým termínem. Nicméně, na první pohled není toto označení úplně srozumitelné. Třetí zemí se označuje stát, kterého se týkají ustanoveni mezinárodní smlouvy mezi státy, ale tento stát není sám přímým účastníkem smlouvy. Třetí země jsou tedy pro účely nového a země, které nejsou členem Evropské unie ( [online]. V praktické části bakalářské práce je územní působnost názorně předvedena v účetních případech v bodech 5, 11 a 12, dle nového a i starého a. V novém ě jsou i taxativně vymezena území, která jsou také chápana jako třetí země. Jejich rozdělení je následující: a) území Evropské unie, která jsou součástí celního území Evropské unie b) území Evropské unie, která nejsou součástí celního území Evropské unie. Při porovnání obou legislativ je patrné, že územní působnost je jednou z nejdůležitějších změn v ě při posuzování předmětu daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby v rámci unijním, ve třetích zemích nebo v tuzemsku. V novém ě je klasický dovoz a vývoz aplikován při dodání zboží nebo 12

13 poskytnutí služby právě při územní působnosti ve třetích zemích. Dle starého a je územní působnost rozdělena pouze na tuzemsko a zahraničí. Územní působnost je úzce spjata s místem plnění, přičemž legislativa zajišťuje, vstupuje-li do obchodního styku subjekt ze třetí země a konečný příjemce se nachází na území EU, aby plnění proběhlo na území členského státu EU. Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti V následující tabulce a níže uvedeném textu je uvedena rozdílnost stanovení místa plnění při dodání zboží mezi starým a novým em. Tab. 1 Místo plnění při dodání zboží Způsob dodání zboží Místo plnění Nový Starý bez odeslání nebo přepravy s odesláním nebo přepravou dodání zboží s instalací, montáží na palubě letadla, lodi či vlaku místo, kde se zboží nachází v době dodání místo zahájení přepravy nebo odeslání místo instalace, montáže zboží místo zahájení přepravy cestujících Zdroj: Meritum Daň z přidané hodnoty 2013, str. 5 7 odst. 1 2b odst. 1c) 7 odst. 2 2b odst. 1a) 7 odst. 3 2b odst. 1b) 7 odst. 4 není v ě uvedeno Dle nového a v 7 odst. 1): Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje. 13

14 Dle odst. 2): Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla daňová povinnost při dovozu zboží. Dle odst. 6): Místem plnění při převodu nemovitosti je místo, kde se nemovitost nachází. Dle starého a o dani z přidané hodnoty účinného k v 2b odst. 1) písm. a) : Je místo plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se přeprava nebo odeslání zboží začíná uskutečňovat, je-li dodání zboží spojeno s přepravou nebo místem odesláním zboží; přitom nezáleží na tom, kdo přepravu nebo odeslání zboží uskutečňuje. Dle odst. 2) : Místem plnění při převodu nemovitosti a nedokončené stavby je místo, kde se nemovitost nebo nedokončená stavba nachází. Při porovnání obou legislativ je zřejmé, jak je promítnuta územní působnost do místa plnění, pokud přeprava zboží začíná mimo EU. Ve starém ě přeprava zboží místo dodání neovlivňovala. Při převodu nemovitosti v novém ě chybí termín nedokončené stavby, ale i když není v ě tento termín definován, ve smyslu stavebního a se stavbou rozumí i nedokončená stavba, tj. stavba, která není ještě zkolaudována. Místo plnění při poskytnutí služby Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby dle nového a jsou uvedeny v 9 odst. 1) až 4), kde je uvedeno a přesně definováno, jak je důležité rozlišit pro koho je služba poskytnuta a na koho se váže stanovení místa plnění právě při poskytnutí služby. Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo (podrobněji bude vysvětleno v další části kapitoly, jaký je rozdíl mezi identifikovanou, povinnou a nepovinnou osobou k dani z přidané hodnoty). Místo plnění se tedy přesouvá na příjemce služby pouze v případě, že tento příjemce služby uskutečňuje svou 14

15 ekonomickou činnost, nikoliv na poskytovatele služby. Při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani z přidané hodnoty, je místo plnění místo, kde má osoba poskytující službu své sídlo. Následně je uveden příklad pro srozumitelnost výkladu nového a: Plátce daně objedná reklamní služby v příslušném měsíci zdaňovacího období od osoby registrované k dani v Polsku. Doklad je vystaven a doručen plátci. Plátce přizná uskutečnění poskytnutí služby od osoby registrované k dani v Polsku a přijaté plnění uvede do ř. 5 a 43 daňového přiznaní vzor č. 18. Z výše uvedeného vyplývá přesun místa zdanitelného plnění na příjemce služby (Ing. Jana Ledvinková, v příkladech k , 2013). Dle starého a v 2b odst. 3) je definováno, kdy místem plnění při poskytování služeb je místo, kde má právnická osoba poskytující službu své sídlo. Tedy místo plnění se váže na poskytovatele služby, nikoliv na příjemce služby. Ve starém ě není uvedeno rozlišení u osob, pro které je služba poskytována. V porovnání obou legislativ je zřejmá složitost výkladu nového a a nutnost dodržování všech stanovených pravidel. V praktické části této bakalářské práce je v bodu 14 účetního případu názorně promítnut rozdíl dle nového a starého a v modelovém příkladu. 1.4 Daňové subjekty Plátce daně odvádí do státního rozpočtu daň z přidané hodnoty, kterou zaplatí poplatník konečný spotřebitel při úhradě za zboží nebo přijatou službu. Plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce. Podmínky stanovující nutnost registrace plátce daně jsou uvedeny v odstavci 1.5. V novém ě oproti starému u se objevuje termín osoby povinné k dani a identifikované osoby. Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, ale osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, ale uskutečňuje ekonomické činnosti. 15

16 Identifikovanými osobami se stává osoba povinná k dani, která není plátce nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud uskutečňuje výstupy (služby) do jiného členského státu pro osoby registrované k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě za účelem uskutečňování ekonomické činnosti a místo plnění není tuzemsko, ale území Evropské unie. V následujících tabulkách je uveden rozdíl v identifikaci daňových subjektů porovnáním nového a starého a. Tab. 2 Typy daňových subjektů dle nového a Typy daňových subjektů Nový o osoby povinné k dani 5 odst. 1 skupina spojených osob 5a odst. 1 a 2 osoba povinná k dani - neplátce osoba povinná k dani - plátce identifikovaná osoba pokud nepřekročí obrat, může být osobou osvobozenou od daně 6 až 6f přesahuje stanovený obrat 6g až 6i osoby evidované k dani zahraniční osoby dle 88 osoby nepovinné k dani jsou osoby, které neuskutečňují ekonomickou činnost ve smyslu 5 osvobozená osoba 4 odst. 1 písm. o) osoba neusazená v tuzemsku 4 odst. 1 písm. n) Zdroj: Meritum Daň z přidané hodnoty 2013, str. 15 Tab. 3 Typy daňových subjektů dle starého a Typy daňových subjektů Starý o osoby, které jsou povinny platit daň 3 odst. 1 osoby podléhající dani 4 plátci 5 odst. 1 neplátci osoby ve sdružení - plátci Zdroj: vlastní pokud není překročen stanovený obrat pokud je překročen individuální obrat Pokud je provedeno porovnání obou ů, v novém ě je rozšířen počet osob vztahujících se k příslušenství daně z přidané hodnoty, opět je zde poukázáno na složitější definování plátců, neplátců a osob nepovinných i 16

17 osvobozených od daně z přidané hodnoty. Rozhodující vliv pro zařazení do jednotlivých kategorií je patrný při porovnání obratu, dále pak i dle územní působnosti v případě, pokud daňový subjekt poskytuje služby v jiných členských státech. Nově se osoba povinná k dani nestává přímo plátcem, je pouze identifikovanou osobou, totéž platí i u obchodní korporace nepovinné k dani. Identifikovaná osoba má ve srovnání s plátcem pouze omezené povinnosti, například v případě neuskutečnění plnění v příslušném zdaňovacím období, identifikovaná osoba není povinna podávat nulové přiznání k dani z přidané hodnoty. Nemá povinnost podávat přiznání k dani z přidané hodnoty v elektronické podobě. 1.5 Definice plátce, obrat, uskutečnění zdanitelného plnění Plátce daně z přidané hodnoty Dle 6 a 94 odst. 1 nového a se plátcem daně stává osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku a jejíž obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku Kč. Dle 5 starého a jsou plátci osoby podléhající dani, jejichž obrat za nejbližších nejvýše 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku Kč. Dvojnásobné snížení hranice obratu, při jejímž dosažení platí povinnost pro podnikatele zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty, přineslo logicky nárůst počtu plátců daně. 17

18 Obr. 1 Počet plátců daně z přidané hodnoty Počet plátců Celkem plátci 0 Z toho měsíční plátci Sledované období Celkem plátci Z toho měsíční plátci Zdroj: / Z výše uvedeného grafu a porovnání obou legislativ je názorně vidět, jak se vlivem snížení povinné výše obratu pro registrování nových plátců zvýšil počet registrovaných osob v časové ose deseti let. V roce 2013 se počet registrovaných plátců zvýšil téměř o 95 tisíc plátců daně, oproti roku Definice obratu Pod pojmem obrat se rozumí souhrn úplat bez daně, včetně č ě dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění. Uskutečněná č plnění jsou: dodání zboží, převod nemovitosti poskytnutí služby. Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. 18

19 Uskutečnění zdanitelného plnění Definice uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby dle nového a v 21 odst. 1): Daň je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud nestanoví jinak. 2) Dle 21 odst. písm. a) : Dnem dodání dle 13 odst. 1 při prodeji podle kupní smlouvy b) dnem převzetí v ostatních případech c) dnem přenechání zboží k užívání. Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby dle starého a o dani z přidané hodnoty je definováno v 9 odst. 1 písm. a): Při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacení zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento nestanoví jinak. V 9 odst. 1 písm. e): Při poskytování služeb dnem jejich poskytnutí nebo zaplacení, a to tím dnem, který nastane dříve. V 9 odst. 5: Přijetí zálohy se nepovažuje za uskutečnění zdanitelného plnění. Porovnáme-li obě legislativy, je patrno, že dochází ke změně v uskutečnění zdanitelného plnění v případě přijetí nebo poskytnutí zálohy. Dle nového a musí daňový subjekt odvést daň na výstupu v případě, pokud obdrží zálohu na budoucí dodání zboží nebo poskytnutí služby a rovněž si může uplatnit daň na vstupu v případě poskytnutí zálohy na budoucí přijetí zboží nebo služby v rámci tuzemského plnění. 19

20 1.6 Sazby daně z přidané hodnoty Před vstupem České republiky do Evropské unie činila snížená sazba daně z přidané hodnoty 5 %. Základní sazba byla stanovena ve výši 22 %. Po vstupu České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 snížená sazba daně zůstala stávající ve výši 5 % a základní sazba daně z přidané hodnoty se snížila o 3 procentní body, činila 19 %. Tab. 4 Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty Období Základní sazba daně Snížená sazba daně % 5% % 5% % 5% % 9% % 10% % 14% dodnes 21% 15% Zdroj: / Zda změny vývoje sazeb daně z přidané hodnoty ovlivnily daňové povinnosti či nároky na odpočty daně z přidané hodnoty příslušného daňového subjektu je názorně popsáno v praktické části bakalářské práce. 1.7 Vysvětlení pojmu zahraničního Reverse charge Jak již bylo vysvětleno, jak změna v územní působnosti zkomplikovala daňovým subjektům orientaci v daňových ech, tak i systém reverse - charge s sebou přinesl podstatnou změnu v ě o dani z přidané hodnoty. Reverse - charge neboli obrácená daň umožňuje, aby příjemce zboží nebo služby přiznal a zaplatil daň v místě dodání. Odpadá tak složité uplatňování odpočtu daně na území jiného státu nebo dokonce nutnost registrace k dani v zahraničí. Při použití systému Reverse charge, zboží nebo služby nejsou zdaňovány, tak jak je obvyklé jejich dodavatelem nebo poskytovatelem, ale jejich odběratelem nebo příjemcem. Tento mechanismus před vstupem České republiky do EU je u zahraničního obchodu charakterizován tak, že na celních dokladech JCD je vyměřeno clo a daň z přidané hodnoty celním úřadem. Daňový subjekt má povinnost uhradit clo na 20

21 zvláštní číslo účtu a daň z přidané hodnoty v případě dovozu zboží nebo služeb na jiné číslo účtu. Povinnost úhrady byla do deseti dnů od vydání celního dokladu. Takto uhrazenou daň z přidané hodnoty si mohl český plátce nárokovat až ve svém daňovém přiznání v období, kdy tuto daň uhradil. Z výše uvedené změny vyplývá, že využitím nového a dochází k vylepšení cash flow dovozců. V praktické části této bakalářské práce je změna u systému Reverse charge, způsobu výpočtu cel a příloh celních dokladů, které jsou označeny barevně v textu účetního případu, aby bylo pro porovnání zřejmé, jak je změna promítnuta do obou ů nového a starého. Účetní případy týkající se těchto změn v praktické části na modelovém příkladu jsou charakteristické v bodech: 5 a 14. V bodech 10 a 12 dle nového a a v bodech 5, 9, 10, 12 a 14 dle starého a je názorně porovnáno, jak je promítnuta právě územní působnost, Reverse charge, povinnost daňového subjektu vystavit celní doklady při dovozu a vývozu zboží do třetích zemí a provázanost s celním úřadem. 1.8 Podání formuláře Přiznání daně z přidané hodnoty Dle nového a a informací GFŘ k povinnému elektronickému podávání pro plátce daně z přidané hodnoty dle 101a a č. 235/2044 Sb. pro rok 2014 platí elektronické podávání pro: daňové přiznání (dle vzoru č. 18, v modelovém příkladu je použit tento vzor), dodatečné daňové přiznání a hlášení a to včetně jejich příloh, přihlášku k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů. Povinnost elektronického podávání podle 101a Z se vztahuje pouze na plátce, nikoli na identifikované osoby (MF ČR, 2014) [online]. Dle starého a byla povinnost podávat Přiznání k dani z přidané hodnoty osobně nebo prostřednictvím České pošty s. p.. Pro přiznání daně platil formulář dle vzoru č. 11, jenž je součástí přílohy této bakalářské práce v modelovém příkladu. 21

22 Při porovnání obou způsobů podání je bezpochyby příznivější elektronické podání. Výhodou oproti starému způsobu je rychlejší přenos dat a informací finanční správě. Přenos dat je zabezpečen prostřednictvím datové schránky u právnických osob nebo pomocí nezaručeného elektronického podpisu aplikací EPO u ostatních daňových subjektů. 1.9 Nejpodstatnější změny v ě o v časové ose 10 let Změny sazeb daně z přidané hodnoty Od nabyla účinnosti novela a o dani z přidané hodnoty, která obsahovala změnu základní sazby daně. Tato novela byla součástí a č. 362/2009 Sb. Uvedený byl přijat za účelem změny některých ů v souvislosti s návrhem a o Státním rozpočtu České republiky na rok Změna základní sazby daně z přidané hodnoty se zvýšila z původních 19 % na 20 % a výše snížené sazby daně z přidané hodnoty se zvýšila z původních 9 % na 10 %. V důsledku této změny je od navýšen odvod do státního rozpočtu o jeden procentní bod u obou sazeb daně z přidané hodnoty a současně dochází k zvýšení obchodní ziskové marže Změna pravidel pro určení místa plnění daně z přidané hodnoty při poskytování služeb Další novela a o dani z přidané hodnoty byla součástí a č. 489/2009 Sb. Tento byl přijat ve vazbě na směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Přijetím a došlo k zjednodušení při určování místa plnění daně z přidané hodnoty při poskytnutí služeb osobám povinným k dani. V 9, který platí s účinností od , a ve kterém došlo k některým změnám po novele od , je zakotven základní obecný princip pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby, a to buď osobě povinné k dani, nebo osobě nepovinné k dani. Změny v novele od se týkají především definování provozovny pro účely místa plnění při přijímání a využívání služeb a dále následného použití nových pojmů sídlo a identifikovaná osoba. Místem plnění při poskytnutí služeb osobě povinné k dani je místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta (příjemce služby), sídlo, popř. provozovnu (je-li 22

23 umístěna jinde, než je sídlo nebo místo podnikání), je-li služba poskytnuta této provozovně. Naopak místem plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba, která službu poskytuje (poskytovatel služby) sídlo, popř. provozovnu (je-li umístěna jinde, než je sídlo nebo místo podnikání). V porovnání se starým em výchozí změna spočívá v novém základním pravidle u služeb poskytovaných osobám povinným k dani. Uvedené služby se podle zvláštních pravidel platných do konce roku 2009 zdaňovaly na území jiného státu, než ve státě příjemce. Tyto služby se nově zdaní, popř. osvobodí od daně, ve státě příjemce služby. Naopak ke změně v aplikaci v praxi nedošlo u služeb, které od nově patří do působnosti základního pravidla, ale i předtím se místo plnění přesouvalo do státu příjemce podle zvláštních pravidel. Jsou to služby právní, poradenské a jiné podobné, reklamní, finanční a pojišťovací, převod práva a některé další. Základní pravidlo při poskytnutí služby osobám nepovinným k dani se nemění, jelikož i nadále se místo plnění stanoví podle poskytovatele služby. To znamená v místě jeho sídla nebo místa podnikání, případně provozovny, prostřednictvím které se služba poskytuje. V důsledku této změny je kladen důraz na správné stanovení místa plnění, posouzení služby z hlediska poskytovatele nebo příjemce a rozlišení do kategorií osob povinných k dani, nepovinných k dani, osob registrovaných k dani z přidané hodnoty spolu tak s příslušnou územní působností. Rozdílnost a závažnost daňového zatížení daňových subjektů je zřejmé v případě provozovny v jiném členském státě při provádění služeb pro osoby registrované k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě, v nutnosti zaregistrování se příslušného daňového subjektu k dani z přidané hodnoty v příslušném unijním státě, kdy budou služby zatíženy a zdaněny daní v jiném členském státě EU a podléhat daňovým ům v této zemi. Nevýhodou pro daňové subjekty je z tohoto pohledu velmi vysoká administrativní náročnost, znalost příslušného daňového a jiné země a s tím spojené náklady na případné tlumočnické služby. 23

24 Ručení za nezaplacenou daň Generální finanční ředitelství zveřejnilo dne Informaci k ručení za nezaplacenou daň. Informace tak reaguje na schválené Zákonné opatření Senátu o změně daňových ů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Dle 109 odst. 2 písm. c) a o dani z přidané hodnoty příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň. Jedná se o tyto případy: 1. Pokud je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 2. Pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle a upravujícího omezení plateb v hotovosti (výše stanovena na ,--Kč), při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Od je nutné v případě úplaty za každé zdanitelné plnění v hodnotě nad ,-- Kč prověřit zveřejnění účtu poskytovatele plnění vždy, protože institut ručení za neuhrazenou daň se vztahuje na veškeré platby za zdanitelná plnění. Účet, na který je platba hrazena, musí být v Registru plátců daně z přidané hodnoty zveřejněn ke dni zadání bezhotovostní úhrady ( [online]. Ve starém ě před vstupem České republiky do EU tato povinnost v ě nebyla zakotvena. Daňové subjekty opět čelí větší administrativní náročnosti, kontrole příslušných údajů ať již stávajících dodavatelů nebo při uzavírání smluv s novými dodavateli. Tento rozdíl je soustředěn především na eliminaci v boji proti daňovým únikům Změny sazeb daně z přidané hodnoty vážící se na novely Postupnými novelami se měnily i výše sazeb daně z přidané hodnoty v časové ose 10 let. Novela a o dani z přidané hodnoty provedená em č. 370/2011 Sb. s účinností od týkající se zejména zvýšením sazby daně z dřívějších 10 % na 14 % u snížené sazby daně z přidané hodnoty. Od

25 se zvýšily obě dosavadní sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod novelou a o dani z přidané hodnoty em č. 500/2012 Sb. účinnou od , kdy snížená sazba daně oproti dřívější 14 % činí 15 % a základní sazba daně oproti dřívější 20 % činí 21 %. (Ladislav Pitner a Václav Benda, Daň z přidané hodnoty s komentářem k , 2013). Obr. 2 Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty Vývoj sazeb v ČR % 20% 23% 22% 19% 19% 20% 20% 21% Vývoj v (%) 15% 10% 5% 5% 5% 5% 9% 10% 14% 15% 0% dodnes Sledované období Zdroj: zpracováno dle Finanční správy / (2014) Reverse charge u stavebně montážních prací tzv. tuzemský Reverse charge. Od se začíná uplatňovat systém samovyměření daně u tuzemského Reverse charge u stavebních a montážních prací. Tato změna je aplikována v praktické části bakalářské práce v bodech 3, 4 a 8 spolu s analýzou zjištěného rozdílu daňové povinnosti u příslušného daňového subjektu s porovnáním daňové legislativy před vstupem do EU. Stavební a montážní práce vymezené v číselných kódech statistické Klasifikace produkce (CZ-CPA) platné od Tuto klasifikaci lze nalézt na internetových stránkách Českého statistického úřadu ( [online]. 25

26 Režim přenesení daňové povinnosti je upraven 92 písm. a) a o dani z přidané hodnoty. Tento systém se uplatňuje při dodání zlata plátci (s výjimkou dodání zlata České národní bance), obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k Z, týká se 92c, 92d a 92e Z. Pro poskytovatele plnění použití tohoto režimu znamená, že vystaví daňový doklad příjemci plnění se všemi náležitostmi řádného daňového dokladu až na údaj o výši daně, místo kterého uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Příjemce plnění je povinen na obdrženém daňovém dokladu doplnit údaj o výši daně (za správnost vypočtené daně odpovídá tento příjemce) a daň přiznat ve svém daňovém přiznání ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Příjemce má zároveň nárok na odpočet daně na vstupu za standardních podmínek pro uplatnění nároku na odpočet ( 72 Z). Pokud má příjemce plný nárok na odpočet daně, znamená pro něj použití zvláštního režimu daňově neutrální transakci (přizná daň na výstupu a zároveň uplatní nárok na odpočet daně na vstupu). Jak poskytovatel, tak příjemce plnění musí též vést zvláštní záznamní evidenci obsahující údaje o uskutečněných či přijatých transakcích podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti a tuto evidenci v elektronické podobě podávat na svůj příslušný finanční úřad společně se svým daňovým přiznáním (ve lhůtách pro podání daňového přiznání). Formát a struktura této evidence jsou uvedeny v Pokynu GFŘ D-4 uveřejněném ve Finančním zpravodaji 2/2011 (lze je též nalézt na internetových stránkách daňové správy na [online]. (Systém ASPI stav k do částky 91/2013 Sb. a 32/2013 Sb. m. s., Uplatňování daně z přidané režimy MER094012CZ poslední stav textu). Při vyhodnocení z pohledu daňových subjektů je kladen důraz na dokonalou znalost problematiky tohoto režimu, k ní příslušných paragrafů dle a o dani z přidané hodnoty, rovněž je kladen velký důraz na administrativní náročnost při vyplňování příslušných formulářů pro správce daně tzv. Výpisů z evidence dodavatele a odběratele (viz Příloha č. 3 a 4). 26

27 1.9.6 Možnost uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení osobního automobilu Další podstatnou změnou v časové ose deseti let od vstupu České republiky do EU byla možnost nároku odpočtu daně z přidané hodnoty při nákupu osobního automobilu. Tento odpočet byl účinný od dle novely a o dani z přidané hodnoty č. 87/2009 Sb. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve výši 19 % z ceny vozidla si mohl uplatnit subjekt, který byl podnikatelem, musel být plátcem daně z přidané hodnoty, vozidlo muselo být prokazatelně zakoupeno nejdříve dnem účinnosti novely a. Další podmínkou bylo splnění, kdy vozidlo nesmělo být používáno k jiným než podnikatelským účelům a nesmělo se jednat o vozidlo, u kterého neměl plátce při jeho pořízení nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Pokud neměl plátce při pořízení osobního vozidla nárok na odpočet daně, uplatnil při dodání tohoto automobilu i po datu osvobození od daně, a to v souladu s bodem 3 přechodných ustanovení podle 62 odst. 2 a o dani z přidané hodnoty ve znění platném do dne V porovnání se starým em neměli podnikatelé možnost uplatnit si daň na vstupu při pořízení osobního automobilu. Rozdíl je shledáván jako pozitivní z hlediska vrácení finančních prostředků od správce daně. Zvyšuje se tak možnost rozvoje podnikání, kdy má podnikatel možnost své finance využít a investovat tak do své firmy. V budoucnu, pokud se podnikatel rozhodne vozidlo prodat, odvede správci daně příslušnou daň na výstupu. Odvedená daň však bude nepochybně nižší, z důvodu opotřebení automobilu za dané období. Aplikace této změny je uvedena v bodu 13 modelového příkladu v praktické části bakalářské práce Možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Podstatná novela a o dani z přidané hodnoty s příznivým vlivem pro daňové subjekty je dle 44 a o dani z přidané hodnoty odst. 1 možnost provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení: Plátce jako věřitel, jemuž při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň a jehož pohledávka, která vznikla ve lhůtě 6 27

28 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku, z tohoto plnění dosud nezanikla, je podle tohoto odstavce oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky při splnění podmínek v písm. a) až d) tohoto odstavce. (Daň z přidané hodnoty s komentářem k , 2013, str. 167). - První nezbytnou podmínkou je, že dlužník se nachází v insolvenčním řízení, insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka a dlužník je plátce. - Druhá podmínka je závazná, kdy musí být věřitelova pohledávka nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku přihlášena v insolvenčním řízení a je k ní přihlíženo. - Třetí podmínkou je neprovázanost osob mezi věřitelem a dlužníkem tj. nesmí to být kapitálově spojené osoby, osoby blízké ani osoby, které podnikají společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy a nově s účinností od nesmí být společníky téže společnosti, jsou-li plátci. - Poslední nezbytnou formální, ale i časovou podmínkou je, doručení příslušného daňového dokladu dle 46 odst. 1 a o dani z přidané hodnoty tzv. opravného daňového dokladu s příslušnými náležitostmi mezi věřitelem a dlužníkem. V důsledku této novely je ukázáno, jak daňový subjekt může získat své finanční prostředky zčásti zpět dle výše uvedených pokynů a snížit si tak svou daňovou povinnost vůči správci daně. Získané finanční prostředky v rámci zúčtování v příslušném zdaňovacím období tedy může použít pro rozvoj svého podnikání. Aplikace této změny je v bodu 15 modelového příkladu v praktické části bakalářské práce. V časové ose deseti let je celá škála novel a změn v ě o dani z přidané hodnoty, touto prací je poukázáno na ty důležité, s kterými se setkávám v praxi jako soukromá účetní. Aplikace analýzy v praktické části této bakalářské práce navazuje postupně na jednotlivé změny a odráží se tak v příslušných vyplněných formulářích k jednotlivým rokům. 28

29 Nyní je názorně aplikováno vše, co je popsáno v úvodní části této bakalářské práce příslušného daňového subjektu k dle starého a a porovnáno s novým em. Je zde popsáno a pomocí účetních případů z praxe vyčísleno, jak změny v legislativě ovlivnily daňovou povinnost případně nadměrný odpočet u jednoho a téhož daňového subjektu. 2 Modelový příklad 2.1 Porovnání stavu k a Modelový příklad: Název daňového subjektu: ŠKODA GROUP a.s. tř. Václava Klementa Mladá Boleslav IČ: DIČ: CZ Předmět ekonomických činností: -nákup a pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje -provádění staveb výstavba bytových a nebytových budov -poradenské práce v oblasti účetních poradců -silniční automobilová doprava -obchodování s cennými papíry Daňový subjekt je osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím obdobím, je účetní jednotkou a jeho sídlo je v České republice. Účetní případy, souhrn za měsíc dle záznamní povinnosti daně z přidané hodnoty, kdy byly vystaveny i přijaty daňové doklady: 29

30 K údaje v CZK, tiskopis daně z přidané hodnoty vzor č. 11, který byl platný pro zdaňovací období měsíc v roce 2004, v příloze č. 2 této bakalářské práce. K údaje v CZK, tiskopis daně z přidané hodnoty vzor č. 18, který je platný od , v příloze č. 1 této bakalářské práce. Za rok 2003 i 2013 vykázal plátce roční koeficient ve výši 1,00 (pro zjednodušení) 1. Tržby za prodej zboží v tuzemsku. Zákon Základ daně Procento Hodnota Řádek Identifikace tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový odst odst. 1, písm odst. 1 a) Porovnáním tržeb za prodej zboží v tuzemsku je zřejmé, že uplatněním nového a se hodnota snížila. 2. Tržby z prodeje služeb v tuzemsku - účetní poradenské práce. Zákon Základ daně Procento Hodnota Řádek Identifikace tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový odst odst. 1, písm odst. 1 e) Porovnáním tržeb za prodej služeb v tuzemsku je zřejmé, že uplatněním nového a se hodnota snížila. 30

31 3. Tržby z prodeje služeb stavebně-montážní práce stavba rodinného domu pro fyzickou osobu občana /podlahová plocha do 350 m2/. Zákon Základ daně Procento Hodnota Řádek Identifikace tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý odst odst. 1 písm. f) nový odst. 1 Porovnáním tržeb za prodej služeb stavebně montážních prací v tuzemsku je zřejmé, že uplatněním nového a se hodnota zvýšila 4. Tržby z prodeje služeb stavebně- montážní práce stavba výrobní haly pro osobu registrovanou k dani z přidané hodnoty provádějící ekonomickou činnost dle nového a a pro plátce dle starého a. Zákon Základ daně Procen Hodnota Řádek Identifikace to tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový odst odst. 1 písm. f) * a odst. 3 a 5, 92e odst. 1, 2 Výpis z ev. dodavatel viz příloha č. 4 * kód: Montáž ocelových konstrukčních prvků, text na faktuře: Daň odvede zákazník. V případě nového a byla využita možnost přenesení daňové povinnosti na zákazníka. 5. Pořízení zboží z jiného členského státu EU dovoz zboží ze zahraničí z Německa + bod 14 (starý ) - dovoz zboží od osoby registrované k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě Německu /DIČ-ověřeno v registru plátců daně z přidané hodnoty/ - Německá došlá faktura (nový ). 31

32 Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový % , odst. 1 písm. a), odst. 3,4 a % odst odst. 1 písm. c) Nákup zboží byl uskutečněn ve stejné hodnotě EUR. Výši základu daně podle starého a ovlivnila kromě procenta daně hodnota kurzu eura k české koruně v daném období a započítání cla a nákladů na dopravu. Starý : EUR * 31,42 = CZK CZK CZK = CZK (viz JCD EU_ dovoz DE příloha č. 7) Nový : EUR * 25,62 = CZK 6. Tržby za provedenou dopravu v rámci EU, doprava byla započata v tuzemsku v ČR. Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový osvobozeno , odst. 1 písm. b), odst. od 3 písm. a) odst. 1 Rozdíl mezi starým a novým em byl v možnosti osvobození od v intencích starého a. 7. Prodej cenných papírů v hodnotě CZK ,- Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě 32

33 starý nový osvobozeno od * osvobozeno od odst. 2 písm. b) odst. 1 písm. c), 54 odst. 1 písm. a) * pokud by prodej cenných papírů činil v příslušném roce více než 10 mil. CZK, prodej by byl zdanitelným plněním a musela by být odvedena daň z přidané hodnoty na výstupu) 8. Přijetí subdodávky od osoby registrované k dani z přidané hodnoty: a/stavebně-montážní práce na rodinném domě pro fyzickou osobu občana /váže se k bodu 3/. Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý odst. 1,2 a 3, 19a odst. 1 nový * a odst. 1,2 a 4 Výpis z ev. odběratel viz příloha č. 3 * částka na došlé faktuře v CZK ,-- s textem Daň odvede zákazník KÓD: Obkladačské práce b/stavebně-montážní práce na výrobní hale /váže se k bodu 4/ Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý odst. 1,2 a 3, 19a odst. 1 nový * odst. 1 písm. a) Výpis z ev. odběratel viz příloha č. 3 * částka na došlé faktuře v CZK ,-- s textem Daň odvede zákazník KÓD: Zednické práce 33

34 9. Dodání zboží do jiného členského státu EU, hodnota plnění v CZK ,-- /váže se k bodu 5/, týká se změny vlastnického práva. Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý * odst. 1,2 a 3 nový odst. 1, 102 Souhrnné hlášení viz příloha č. 5 * JCD EU_ vývoz D E viz příloha č. 6 Ve starém ě hodnota zboží je základem daně, podle nového a jde o ostatní plnění s místem plnění mimo tuzemsko, s nárokem na odpočet daně. 10. Vývoz zboží do Švýcarska, hodnota plnění v CZK ,-- se změnou vlastnického práva. Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý * odst. 1,2 a 3 nový ** , 33a *JCD EX_ vývoz CH viz příloha č. 8 **JSD EX_A2014 vývoz CH viz příloha č

35 11. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty došlé faktury: a/došlá faktura za nákup zboží v tuzemsku /váže se k bodu 10 a k bodu 14/ Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový odst. 1,2 a 3, 19a odst odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) b/došlá faktura za nakoupený materiál v tuzemsku /váže se k bodu 3 a 4/ Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový odst. 1,2 a 3, 19a odst odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) c/došlá faktura za spotřebované vodné v tuzemsku Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový odst. 1,2 a 3, 19a odst odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) Rozdíl mezi starým a novým em při nákupu zboží a služeb v tuzemsku a následném uplatnění nároku na odpočet daně je ve výši sazby. 35

36 12. Dovoz - došlá faktura za materiál ze Švýcarska, přičemž materiál byl propuštěn do celního režimu volný oběh a částka je včetně cla. Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový * odst. 3,4 a ** odst. 1 písm. a), odst. 3 a odst. 1 písm. c), 33a * JCD IM_42004 dovoz CH viz Příloha č. 9 ** JSD IM_A2014 dovoz CH viz Příloha č. 11 Hodnota základu daně a tím výše při aplikaci nového a je nižší o vyměřené clo, protože v podmínkách nového a bylo vyměřené clo pod hranicí 240 CZK a nebylo vyměřeno. 13. Nákup osobního automobilu pro ekonomickou činnost daňového subjektu v tuzemsku, částka včetně daně z přidané hodnoty v CZK ,- Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový U osobních automobilů nebyla možnost uplatnění na vstupu odst Přijetí služby doprava zboží v Německu od osoby registrované k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě v Německu. 36

37 Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový * Vyčísleno a přiznáno v bodě přiznáno 5 Vyčísleno a v bodě b odst. 3 písm. a) nebo b) 9 odst odst. 1 písm. c) *JCD EU_2004 dovoz DE viz příloha č. 7 V pojetí starého a byla doprava zboží započítávána do celní hodnoty, protože nebylo možné rozlišit zvlášť částku za zahraničí úsek a zvlášť za úsek tuzemský. 15. Žádost o vrácení daně ve výši 21000,--CZK (základ daně CZK ,-) u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení, náš subjekt je věřitelem a splňuje všechny podmínky, které jsou závazné pro tuto operaci, přesný popis v teoretické části Zákon Základ Procento Hodnota Řádek Identifikace daně tiskopisu příslušného paragrafu v ě starý nový Nebyla možnost uplatnění snížení na výstupu a Zatímco při uplatnění nového a má plátce daně možnost snížit daň na výstupu, pokud je jeho dlužník v insolvenčním řízení a současně splňuje všechny podmínky závazné pro tuto operaci dané em, ve starém ě tato možnost nebyla. 37

38 16. Porovnání přiznání k dani podle starého a nového a. Výsledná daňová povinnost Přílohy starý nový nadměrný odpočet ve výšce CZK nadměrný odpočet ve výšce CZK Celní deklarace, JCD. Souhrnné hlášení, JSD, Výpis z evidence 2.2 Srovnávací analýza indexy V této části bakalářské práce je provedena srovnávací analýza použitím časového indexu, tzn. o kolik je jedna hodnota ukazatele větší (menší) než jiná hodnota ukazatele. Je porovnávána výsledná daň z přidané hodnoty dle starého a nového a Použití časového indexu Výsledná hodnota ukazatele daně z přidané hodnoty u subjektu ŠKODA GROUP a.s. Tab. 5 Výsledné hodnoty z přiznání k. rok Nadměrný odpočet (vratka z FÚ) v CZK i = / 04 = 3,0814 Nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty (vratka z FÚ daňovému subjektu ŠKODA GROUP a.s.) vzrostl oproti roku 2004 o 208,14 %. V roce 2014 je umožněno daňovým subjektům uplatnit si na vstupu daň z přidané hodnoty při nákupu osobního automobilu. Dalším dopadem zvýšení vratky je způsobeno využitím možnosti snížení své daňové povinnosti na výstupu u věřitele z hodnoty přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení dle uvedených podmínek. 38

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o dani z přidané hodnoty Citace pův. předpisu: 235/2004 Sb. Částka: 78/2004 Sb. Datum přijetí:

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Základní legislativa o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Metodické výklady MF na www.mfcr.cz Směrnice 2006/112/ES současná základní

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra Účetnictví a financí Diplomová práce Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Vypracovala: Bc. Eliška Bendová Vedoucí práce: Ing.

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2016 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 165 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2016 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 165 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

DPH a její vykazování. Organizační opatření

DPH a její vykazování. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Revize č. 3 směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES ANALÝZA PROBLÉMŮ PŘI UPLATŇOVÁNÍ ODPOČTU DPH PROBLEMS

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury.

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury. DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 14. srpna 2015 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 16 17/2015 Ing. Martina

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE. Martin Polák

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE. Martin Polák Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE Martin Polák 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Management podniku

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví prováděcí opatření

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty

Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dana Lupiňská Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků

Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

Zamezení dvojího zdanění

Zamezení dvojího zdanění Zamezení dvojího zdanění Dvojí zdanění se týká přímých daní daní, jejichž platbu nemůže poplatník přenést fakticky na jiný subjekt, tedy daní důchodových a daní majetkových. V čem spočívá problém dvojího

Více

Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí

Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petr

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová listopad 2015 Ing. Lydie Musilová Novela 2016 S účinnosti od 1.1.2016: z.č.360/2014, od 1.1.2016 zejména: 101c a následující - Kontrolní Hlášení 56 dodání vybraných nemovitých věcí S tím související 92d)

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce

Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Diplomová práce UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘI ZAHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH Bc. Jana Doleželová

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne 26.2.2009 a 12.3.2009 a to vždy od 15 do 17 hodin v

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1097/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 21. 5. 2013 usnesením č. 825/13/RK Smluvní strany

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

ANALÝZA REFUNDACE DPH PRO SPOLEČNOST UNIOB SPOL. S R.O.

ANALÝZA REFUNDACE DPH PRO SPOLEČNOST UNIOB SPOL. S R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA REFUNDACE DPH PRO SPOLEČNOST UNIOB SPOL.

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu DPH u příspěvkové organizace Ilona Stránská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

DPH u neziskových subjektů realizujících plnění osvobozená bez nároku na odpočet

DPH u neziskových subjektů realizujících plnění osvobozená bez nároku na odpočet Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví DPH u neziskových subjektů realizujících plnění osvobozená bez nároku na odpočet Diplomová práce Autor: Bc. Alena Cyprisová Finance Vedoucí

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 31. října 2014 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 22/2014 Aktuální

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH ŘEŠENÍ OPTIMALIZACE DPH PROPOSAL FOR SOLUTION

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Obsah: 1. Daň z příjmů 2. Zákon o rezervách 3. Nový poplatek pro solární elektrárny 4. Novela trojdaně Daň darovací 5. Daň z přidané hodnoty 6. Daňový řád 7. Účetní

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Problémy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 8 7 Edice Účetnictví a daně

Více

VRÁCENÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

VRÁCENÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VRÁCENÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY VALUE ADDED TAX REFUND

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Č. J. GŘ/27/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 22.3.2016 KONTAKTNÍ OSOBA Bohuslav Čížek TELEFON 225 279 203 E-MAIL bcizek@spcr.cz

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: ANALÝZA DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘI DOVOZU A VÝVOZU Vedoucí diplomové práce: Ing. Marta Šulcová-Seidlová Autor: Lenka

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

Skupinová registrace

Skupinová registrace Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Skupinová registrace Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Igor Pantůček Petra Benešová Brno 2012 Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu své

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 Dnes na téma: Nová kniha Úvodní slovo Vážení a milí, děkujeme Vám za Vaši přízeň. Říkáte

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část Základní informace k dani silniční Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*)

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*) ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 2. října 2014(*) Řízení o předběžné otázce Šestá směrnice o DPH Článek 8 odst. 1 písm. a) Určení místa dodání zboží Dodavatel usazený v jiném členském státě, než

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce č. 2371 Obsah 1. Vztah smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o dani z příjmů 2. Dělení na daňové

Více