Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor"

Transkript

1 obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora o vfsledku piezkoumiini hospodaieni rizemniho samosprivndho celku Obec Hradec za rok 2orl Obec Hradec, zol 1

2 I. VSeobecn6 informace Ndzev udetni jednotky: PrAvni forma: Sidlo: Identifikadni dislo: Osoby provadejici pf ezkoumini : Piezkoumivanjr rok: Piezkoum;ini probdhlo v obdobi: Misto piezkoumani: Obec Hradec uzemni samospravnli celek 33zrHradec 45 ooz 56 6:17 auditor Ing. Jan Nozar, dislo oprivnlnit4z4 o zlipisu do seznamu auditorri eeske republiky, Ing. David Vidar, Lenka Nozarov6 20tl prosinec zorr at kveten zorz sidlo utetni iednotky, kancelii auditora II. Piedm6t piezkoumini hospodaieni Na z6kladd uzaviend smlouvy z 6.6.zort jsem provedl piezkoumani hospodaieni Vaieho uzemniho samosprsvndho celku (dale take "obec" nebo "USC") za rok zon. piedm6tem piezkoumdni byly podle ustanoveni $ z odstavec r zakona L 4zolzoo4 Sb., o piezkoumdni hospodaieni uzemnictr samosprivnfch celk& a dobrovolnfch svazkri obci, ve zneni pozd6j5ich piedpisrl (d;ile takd "zdkon o piezkoumani hospodafeni"), udafe o rodnim hospodafeni' tvoiicl souddst ziiveredndho ridtu podle $ i7 odstavce z a 3 z:ikona d. z5olzooo Sb., o rozpodtov'lich pravidlech rizemnich rozpodtt, ve zneni pozddjstch pfedpist, a to: a) plndni ptijmrl a vlidajrl rozpodtu vdetnd peneznich operaci, tikaiicich se rozpodtow.li'ch prostiedkri; b) finandni operace, rfkajici se worby a pouziti pendznich fondri; c) niklady a v'iinosy podnikatelsk6 dinnosti obce; d) peneznt operace t'.fkajici se sdruzenfch prostiedkri vynaklsdanfch na zriklade smlouvy mezi dv6ma nebo vice rlzemnimi celky, anebo na zakladl smlouvy s jinfmi prdvnick'.fmi nebo ffzickfmi osobami; e) finandni operace tfkajici se cizich zdrojri ve smyslu pravnich piedpisri o udetnictvi; f) hospodaieni a nakl6dini s prostiedky poskytnutyi'mi z NArodniho fondu a dal5imi Prostfedky ze zahranidi poskytnut'il'mi na zikladd mezin6rodnich smluv; g) vnidtovani a vypofddani finandnich vztahri ke stdtnimu rozpodtu, k rozpodtrim krairi, k rozpodttm obci, ke stitnim fondrim a k dalsim osobtrm. piedm6tem piezkoumrini v souladu s ustanovenim $ z zikona o piezkoumini hospodaieni fsou dile oblasti: a) nakliiddni a hospodaieni s maietkem ve vlastnictvi USC; b) naklid6ni a hospodaieni s majetkem statu, s nimz hospodati USC; c) zad6v6ni a uskutedilov;ini veiejnfch zakazek, s v'/jimkou rikont a postupri plezkoumanfch orgiinem dohledu podle zvl65tnlho pravniho piedpisu; Obec Hradec, zorr 2

3 d) stav pohledavek a zivazkt a nakladdni s nimi; e) rudenl zazivazky ftziclcfch a prfimick'.fch osob; f) zastavovaini movit'fch a nemovib.fch v6ci ve prospdch tletich osob; g) ziizov6ni vecnfch biemen k majetku obce; h) udetnicwi vedend obci. III. Hlediska piezkoumini hospodaieni Pledm6t piezkoumdni hospodaieni podle ustanoveni $ 3 zakona o piezkoum:ini hospodaieni byl ov6fen z hlediska: a) dodrzov6ni povinnostl stanovenfch zvldstnlmi pr{vnimi piedpisy; b) souladu hospodafenl s finandnimi prostledky ve srovn6ni s rozpodtem; c) dodrzeni ridelu poskytnutd dotace nebo navratnd finandni v'lipomoci a podminek jejich pouziti; d) vdcne a formdlni sprivnosti dokladrl o plezkoumivanfch operacich. IV. Vfiet neidrilezitijsich pr:ivnich piedpisrl pouiitfch v prfrb6hu piezkoumiini hospodaieni pro posouzeni souladu hospodaieni s tdmito piedpisy - zdkon L 4zolzoo4Sb., o piezkoumivini hospodaleni uzemnich samospr;ivnfch celkfr a dobrovolnfch svazkri obci, ve zndni pozdejfich piedpisri; - vyhlibka (. 449lzoo9 Sb., o zptsobu, terminech a rozsahu udajrl piedldadanfch pro hodnoceni plndni stetnlho rozpodtu, rozpodtri stetnlch fondri, rozpodtri rizernnich samospr;ivnfch celkri, rozpodtir dobrovolnfch svazkri obci a rozpodtri Region:ilnich rad regionri soudrznosti, ve zndni pozddjbich pfedpisri, kter6 prov6dl ndktera ustanoveni z6kona i. zt9lzooo Sb., o rozpodtov'fch pravidlech a o zm nd ndkteryich souvisejlcich zakonri (rozpottov{ pravidla), ve zndni pozddj5tch ptedpisri; - zikon d. z5olzooo Sb., o rozpodto\.ich pravidlech uzemnich rozpodtfr, ve zneni pozdei$ich ptedpisti; - vyhlaska (..3z3lzooz Sb., o rozpoctovd skladbe, ve zndni pozddi5ich ptedpisri; - z{kon t.5631ry9r Sb., o fdetnicwi, ve znlnipozdejiich piedpisfi a vyhl{5ka t. 4tolzoog Sb., kterou se provadeji nekter6 ustanoveni zakona ( ry9t Sb., o udetnictvl, ve zn ni pozddjsich piedpisri, pro ndkterd vybran6 ridetni jednotky; - vyhla5ka (.. ztof zoro Sb., o inventarizaci majetku a zavazkri; - vyhlil5ka t.383lzoo9 Sb., o udetnich zdznamech v technickd formd vybranfch tdetnich iednotek a jejich pieddvani do centralniho syst6mu ucetnlch informaci stdtu a o poiadavclch na technickd a smisend formy rldetnich zaznamri (technickd vyhlaska o ridetnlch ziznamech); - deskd udetni standardy pro ndkterd vybran6 udetni jednotky, kter6 vedou udetnictvi podle vyhl;i5ky d. 4rolzoo9 Sb.; Obec Hradec, zon 3

4 - zrikon t.n9lzooo Sb., o obc{ch, ve zn6ni pozddj6ich piedpisri; - z6kon d..r37lzoo6 Sb., o veiejnj'ch zakdzkdch, ve zndni pozd6jbich piedpisrl; - zakon d. z43lzooo Sb., o rozpodtov6m urdeni v'.inosri n6ktenfch dani tzemnim samospr:ivnfm celkrim a ndkterfm stetnim fondrim (z6kon o rozpodtovdm urdeni dani), ve zndni pozd6jsich pledpisri; - zdkon t. z4slzooo Sb., o podpofe regiondlnlho rozvoie; - naiizeni vlady d. 564lzoo6 Sb., o platov'fch pomdrech zamestnancri ve veiejnlich sluzbach a spriv, ve zndni pozddj5ich piedpisfr, prov6dejici nekterri ustanoveni zakona d. z6zlzoo6 Sb., z6konik price, ve zn6ni pozdejsich ptedpisri. - z;ikon t. 499lzoo4 Sb., o archivnicm a spisov6 sluzbe a o zmdne ndkter'.fch zakonri, ve zneni pozddjsich piedpist. V. Definovini odpovidnosti Za hospodafeni, kterd bylo piedmdtem piezkoumdni a za jeho zobrazeni v ridetnich a finandnich v'fkazech, je odpovedny starosta obce. Po dobu platnosti smlouvy o pfezkoumani hospodaieni vytvoiil USC podminky k naplneni jejiho udelu a v jejich r6mci vyhovel opr6vnenli'm pozadavkrim auditora ve smyslu $ zr z6kona i. 93lzoo9 Sb., o auditorech a o zmdne ndktenfch ziikonri, ve zndni pozddj5ich piedpisrl (d6le jen "zdkon o auditorech"). Ulohou auditora je, na z6ldadd provedendho piezkoum:ini hospodaieni, vydat zprevu v'.fsledku piezkoumdni hospodaieni. Piezkoum{ni hospodaleni provedl auditor a piibrand osoby v souladu se zdkonem o auditorech, auditorsh.fm standardem i. 5r, dalsimi relevantnimi piedpisy vydanfmi Komorou auditorri eesk6 republiky a s ustanovenimi S 2,3, ro a 17 zikona o piezkoum6ni hospodaieni. V souladu s tdmito piedpisy je auditor odpovddnf za dodrzeni eticlo.ich norem, za napl:inovdni a provedeni pfezkoumiini hospodaieni tak, aby zlskal omezenou jistotu, zda hospodaieni obce je v souladu s hledisky piezkoum6ni hospodaieni. VI. R:imcov'.f rozsah praci Za tidelem vykonanl piezkoumani hospodaieni obce byly pouiity postupy ke shrom;iiddni dostatednfch a vhodnfch dflkaznich informaci. Tyto postupy jsou svfm rozsahem men5i nez u zak6zky poskytujici piimdlenou jistotu a jsou auditorem aplikovany na z:iklade jeho odborndho risudku vdetnd vyhodnoceni rizik v'liznamnlich (materialnich) chyb a nedostatkt. Pti vyhodnocov;ini tdchto rizik auditor bere v rivahu vnitini kontrolni system USC. PouZite postupy zahrnuji vfbdrovf zprisob Setieni a vf znamno st (materialitu) j ednotliv,.ich skutedno sti. VII. Ziiv6r Na z{kladd proveden6ho piezkoum6ni hospodaieni tzemniho samospr6vneho celku Obec Hradec za rok zorr jsem nezjistil ZAdnd chyby a nedostatky, kterd by md vedly k pfesveddeni, Ze piezkoumavand hospodaieni neni ve v5ech rn.fznamnlich (materiilnich) ohledech v souladu s hledisky hospodaieni uvedenllimi v bodd III tdto zpriivy. Nebyla zji5t na Zddni rizika, kter6 mohou mit negativni dopad na hospodaieni obce v budoucnosti. Obec Hradec, zon 4

5 / Podil pohledavek a z6vazkri na rozpodtu obce a podil zastavendho majetku na celkovdm maietku obce: ukazatel iidek tis. Ki o/o DlouhodobC pohlediivky celkem (A/IV-netto) a o z toho pohleddvky wtahujici se k ndsleduilclmu roku b o Kriitkodobd pohled6vky (B/II - netto) c 418 Dlouhodobd zilazky celkem (D/III-netto) d o z toho zirvazky vztahujici se k ndsledujicimu roku e o Kr{tkodobd zdv azky ( D / lv) f 752 Rozpodet (piiimy celkem po konsolidaci) o D 6 4oo Zisk po zdandnl z hospodiiiskd dinnosti h o Podil pohlediivek na rozpodtu (b+c)/(g+h) x roo I 6,5 Podll ziivazkri na rozpodtu (e+f)i(g+h) x roo j ur8 Zastavenf majetek (netto) k o Majetek celkem (A.stdl6 aktiva netto) 46 38r Podil zastaven6ho majetku na celkovcm majetku (k/l x roo) m o Zprila byla vyhotovena or2, projednana se starostou obce Pavlem Hlavitem tehoz dne' Dva stejnopisy zpravy jsou pfedivdny obci, jeden se zaklsdd ve spisu auditora. ZprAva se pledivii iako ndvrh zprilvy o v'.isledku pfezkoumiini hospodaieni, nebot obec mi ze zdkona pravo podat do 3o pracovnlch dnri k jejtmu obsahu pisemnd stanovisko a dorudit iej auditorovi' Pokud nevyuziie obec toto pravo na sddleni stanoviska, stivd se tato zprava definitivni Zprivou o v'lisledku plezkoumini hospodafeni. 6.'to*t\ J nuomon ; (--'/ Pavel Hlavtrd starosta obce Ing. Jan Nozar auditor Ptilohy: - v,.fkaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu uzemnich samospr6vnfch celkri, regionalnich rad a dobrovolnlich svazkt obci Fin z-tzm sestavenf k 3r.rz.zon, - rldetni z{vdrka, kterou tvoil rozvaha sestavena kltlz.zott,vijkaz zisku a zttfity sestavenf k 3r.rz.zon a piiloha, kter{ vysvdtluje a doplfiuje informace rozvahy a v'fkazu zisku a zfiilty. Obec Hradeg zou 5

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013

Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013 PARDUBICKY KRAJ Krajskf 0iad Finandni odbor Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013 Piezkoumdni se uskuteinilo ve dnech: - t4.1.20t4-3.6.2014 nazfkladd zikona(,.42012004

Více

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

SVAZEK OBCI CISTA ODRA 'Nanii sti 3, 739 11 FRY DLANT NAI) OSTRAVICI

SVAZEK OBCI CISTA ODRA 'Nanii sti 3, 739 11 FRY DLANT NAI) OSTRAVICI SVAZEK OBCI CISTA ODRA 'Nanii sti 3, 739 11 FRY DLANT NAI) OSTRAVICI Zaverecny ucet Svazku obci Cista Odra za rok 2011 Udaje o organizaci: Nazev: Svazek obci Cista Odra Sidlo: Namesti 3, 739 11 Frydlant

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Krajshj fiad S Odbor finandni kontroly Zborovskd 11 15021 Praha 5 esk6ho kraje SpZn: SZ _86240/ 2008 IKU ij., 009248/2009/KUSK Stejnopis d. 2 Zprhva o ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Obce ESTAJO\r'ICE,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Pestrá společnost, o.p.s.

Pestrá společnost, o.p.s. Pestrá společnost, o.p.s. Zpráva o činnosti Pestré společnosti, o.p.s. za rok 2012 Textová část: Bc. Klára Pragerová, Bc. Michal Prager Jazyková a redakční korektura: Renata Lomnická Grafický návrh a typografie:

Více

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov

Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Zipis 8.212009 z jedndni zastupitelstva M6styse Jimramov konan6ho dne 2.4.2009 na Uiadd mdstyse Jimramov Nivrh zadini zmdny i. I. rizemniho pl6nu obce Jimramov Zastupiteld spolednd s pozviinkou obdrzeli

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více