Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 15/20005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů Slovo ředitelky 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku vzdělávací programy školy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr výroční zprávy 1 Výroční zpráva 2009/2010

2 Slovo ředitelky Naším školním vzdělávacím programem s názvem Pomáháme si růst prolíná myšlenka vzájemné spolupráce. Uplynulý školní rok 2009/2010 byl již třetím rokem uvádění tohoto programu do praxe. Opravdu si chceme na cestě za vzděláváním všichni pomáhat, sázíme na dobré vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Hlavními principy výchovy a vzdělávání na naší škole je vzájemný respekt, důvěra, vstřícnost, pěstování vztahů pomocí společných prožitků, vstřícná komunikace žák učitel rodič. Pravidla soužití ve škole, systém společně sdílených hodnot, spoluvytvářejí děti a učitelé. Velkou pozornost proto věnujeme prevenci sociálně-patologických jevů; náš preventivní program byl oceněn v rámci Zlínského kraje. Šikana u nás nemá šanci. Chceme, aby byly děti ve škole v bezpečí, zaměřujeme se na prevenci úrazů, chceme být bezpečnou školou, kam se nebojí rodiče své děti posílat. Dlouhodobě podporujeme environmentální výchovu a ekologické myšlení, učíme se často v přírodě, máme pro tyto aktivity výborné podmínky na školní přírodní zahradě i v okolí školy. Vzdělávání v naší škole je zaměřeno na propojení školy se životem, uplatnění poznatků v praktickém životě. Snažíme se žákům zprostředkovat aktivními metodami poznávání světa, sebe a ostatních. Chceme, aby žáci získávali dovednosti na základě vlastní zkušenosti, ve výuce proto užíváme metody Tvořivé školy, tzv. činnostní pojetí učení. Školní vzdělávací program trávnické školy klade důraz na spolupráci mezi dětmi navzájem, na dobré vztahy ve třídních kolektivech. Tuto myšlenku nám pomáhá uskutečňovat školní žákovský parlament, jehož prostřednictvím se naši žáci aktivně účastní života školy. V tomto školním roce se to dařilo zejména prostřednictvím projektů MY týden pro třídu, Máme nové kamarády, kde spolupracovaly třídy 1. a 9. ročníku, a v projektu Těšíme se do školy, zaměřeném na naše budoucí prvňáčky. Tradičně bohaté byly i další aktivity našich žáků, jejich účast v předmětových a sportovních soutěžích. Opět jsme dosáhli úspěchů zejména v kolektivních sportech, daří se nám v kopané a florbalu. Bohužel nám technický stav školního hřiště neumožňuje sportovní činnosti, zejména atletiku, více rozvíjet. Chceme vytvářet pro své žáky optimální podmínky pro studium, daří se nám zlepšovat estetiku školního prostředí a kvalitu materiálního vybavení. Díky našemu zřizovateli jsme mohli uskutečnit další etapu výměny oken, tentokrát v pavilonu E, vyměnily se také okenní výplně v tělocvičně. Podařilo se rekonstruovat oplocení mezi školním hřištěm a školní 2 Výroční zpráva 2009/2010

3 zahradou. Kvalitě výuky rozhodně prospějí i počítače, které jsme získali od sponzora, vyučování zatraktivnilo i využití interaktivních výukových systémů, osvědčila se nově vybavená pracovna fyziky a chemie. Zlepšilo se také počítačové vybavení pro přípravnou práci učitelů. Pro členy našeho pedagogického týmu je samozřejmostí vysoká profesionální úroveň, jejíž součástí je soustavné další vzdělávání; tvořivost, flexibilita, respektování ostatních, spolupráce, komunikativnost, soulad s filozofií školy a ochota spoluvytvářet, pěstovat a rozvíjet její principy. Chceme být nadále školou otevřenou, spolupracující s rodiči a veřejností. Podařilo se nám navázat bližší spolupráci s Mateřskou školou Otrokovice i s komunitním centrem pro rodinu DOMINO. Děkujeme partnerskému Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Trávníky za jejich materiální a finanční podporu činnosti naší školy, zejména za pořádání už tradičních akcí pro děti i jejich rodiče, vybudování školního klubu a sponzoring tisku školních novin. Dík patří i dalším našim sponzorům a spolupracujícím organizacím. Školní rok 2009/2010 byl 35. školním rokem v historii ZŠ Trávníky. Toto výročí prolínalo činností školy po celý uplynulý rok a připomínali jsme si jej řadou zajímavých akcí. Myslím, že současné dění v naší škole tradici trávnické školy úspěšně rozvíjí. Mgr. Jana Večeřová 3 Výroční zpráva 2009/2010

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Adresa školy Hlavní 1160, Otrokovice IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace (od ) Aktualizace ve školském rejstříku Součásti školy základní škola, školní družina, školní jídelna ZŠ IZO ředitelství Mgr. Jana Večeřová, ředitelka školy Vedení školy Mgr. Eva Horňáková, zástupkyně ředitelky školy (statutární zástupce) Hana Ficková, vedoucí vychovatelka školní družiny Název zřizovatele Město Otrokovice Adresa zřizovatele nám. 3. května 1340, Otrokovice IČ Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) - poskytování základního vzdělání a výchovy, zájmového vzdělávání ve školní družině - zabezpečování školního a závodního stravování 1.2 Součásti školy součásti školy IZO kapacita Základní škola žáků Školní družina žáků Školní jídelna ZŠ jídel 4 Výroční zpráva 2009/2010

5 1.3 Charakteristika školy Datum zahájení činnosti školy: Datum zařazení do sítě škol: Poslední aktualizace v síti škol: Základní údaje o škole a součástech Základní údaje o škole a součástech za školní rok 2009/2010 Počet tříd/ skupin Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Přepočtený počet ped.prac./prac. ŠJ Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,80 11, ,83 2. stupeň ,75 16,50 11,03 Školní družina ,67 2,43 34,16 Školní jídelna x 338 x 5,625 x 1.5 Školská rada Školská rada byla zřízena k a byla ustanovena v počtu 6 členů ( 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. a Volební řád školské rady základních škol v Otrokovicích). Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnila 4 jednání Rady školy. V případě aktuálního problému k řešení je připravena se sejít operativně ihned. Školská rada byla seznamována s hospodařením školy, s výroční zprávou a s návrhem rozpočtu. Ze strany rady nebyly shledány žádné nedostatky v činnosti školy. Prostřednictvím rady získala škola sponzorský příspěvek. Ředitelka školy se zasedání Rady školy pravidelně účastnila. Informace a zápisy z jednání školské rady je možno nalézt na: (odkaz školská rada). Členové školské rady Mgr. Renáta Krystyníková (jmenována zřizovatelem) místopředseda Lenka Krejčí (jmenována zřizovatelem) Martina Pafková (zvolena zákonnými zástupci žáků) Ing. Milan Zicha (zvolen zákonnými zástupci žáků) předseda Mgr. Jaroslava Onderková (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Mgr. Irena Miklová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) jednatel 5 Výroční zpráva 2009/2010

6 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2009/2010 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ , 5., Pomáháme si růst školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1., 2., 3., 6., 7., Pokračovalo vyučování podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) školy s názvem Pomáháme si růst podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání. ŠVP se ověřoval ve vyučovací praxi nově ve 3. a 8. ročníku, monitorovala se průběžně nutnost některých dílčích změn. V průběhu školního roku jsme realizovali několik úspěšných projektů. MY týden pro třídu byl projekt na podporu dobrých vztahů a vytváření pravidel soužití ve třídních kolektivech, Těšíme se do školy projekt ve spolupráci s Mateřskou školou Otrokovice, kde jsme cíleně pracovali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Velmi úspěšný byl společný projekt pro žáky prvních ročníků a devátých ročníků Máme nové kamarády, ve kterém patroni, deváťáci, provázeli prvním školním rokem naše prvňáčky. V rámci podpory čtenářské gramotnosti navštěvovali naši žáci děti v mateřských školách, školní družině a také v komunitním centru pro rodinu DOMINO a chodili jim předčítat. Velmi často se uskutečňovaly návštěvy v městské knihovně, zapojili jsme se do projektu Noc s Andersenem. Už tradičně se uskutečnily celoškolní projektové dny, např. Den jazyků, Den Země, Den dětí, Týden zdraví, Den bezpečí. 6 Výroční zpráva 2009/2010

7 Zaměřujeme se na rozšíření takových výukových metod a postupů a organizačních forem vyučování, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí poznatků, dovedností, schopností a postojů, které budou naši žáci do dalšího života potřebovat. Učíme děti uvažovat, snažíme se, aby děti škola bavila. K využití poznatků pro budoucí praxi míří také nabídka našich volitelných předmětů a pracovních činností. Škola je zapojena do sítě Tvořivých škol. Propagujeme vyučování prostřednictvím tvořivých aktivit, tzv. činnostní pojetí učení. V prvním období (1. až 3. ročník) si děti postupně navykají na školu, pravidelnou výuku, plnění školních povinností, dodržování společných pravidel chování. Snažíme se, aby ke škole získaly kladný vztah. Činnosti, často formou her, s využitím názorných pomůcek, děti baví. V druhém období (4. až 5. ročník) činnostní učení opět tvoří velkou část vyučování. Více se zaměřujeme na přípravu na systematickou výuku na druhém stupni. Známka už nemá jen funkci motivující jako v prvním období, ale především je ukazatelem pro samotného žáka, na jaké úrovni jsou jeho znalosti a dovednosti. Na druhém stupni se snažíme, aby si žáci osvojili správný styl svého učení a podporujeme jejich motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Z rozboru výchovně vzdělávací práce a z autoevaluační činnosti školy v uplynulém školním roce vyplývá, že pozitivních výsledků bylo mimo jiné v uplynulém období dosaženo - ve větším využívání moderních metod práce při výuce, zejména využití činnostního učení - v ověřování školního vzdělávacího programu v praxi v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku - při rozšíření projektové výuky a problémového vyučování v dějepise, v českém jazyce, v občanské a rodinné výchově, v zeměpise, ve fyzice, v matematice a v cizích jazycích - v projektech Týden pro třídu, Máme nové kamarády, Těšíme se do školy, Celé Česko čte dětem, Junior Achievement - v zapojení žáků do aktivit školy prostřednictvím školního žákovského parlamentu - ve velmi dobrém zapojování dětí do akcí sociálního zaměření, sportovních a kulturních akcí - ve větším zapojení dětí do školních aktivit a do meziročníkové spolupráce - v cílené prevenci sociálně patologických jevů, konfliktních vztahů a záškoláctví důsledným sledováním a řešením drobných problémů se předchází závažnějším (činnost školního poradenského pracoviště) - ve zlepšení estetického vzhledu prostředí školy a zlepšení administrativního zázemí školy - ve zlepšení vybavení odborných učeben (rekonstrukce učebny fyziky a chemie) - v rozšíření vybavení školy moderní ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, obnova software) - vybudováním prostor školního klubu (možnost pobytu o přestávkách a prostor pro neformální školní aktivity, besedy apod.) 7 Výroční zpráva 2009/2010

8 - ve větším zapojování rodičů do akcí školy, zejména prostřednictvím činnosti Sdružení rodičů a přátel školy - v získávání mimorozpočtových finančních prostředků k realizaci projektů (sponzorské dary, projekty prostřednictvím MÚ) - v úspěšném průběhu akcí v rámci oslav 35. výročí založení školy 2.1 Nepovinné předměty, zájmové útvary a volitelné předměty název nepovinného předmětu 1. stupeň Dyslektický seminář 2. stupeň Dyslektický seminář Konverzace v anglickém jazyce Ekologické praktikum název zájmového útvaru 1. stupeň Zájmová tělesná výchova Sborový zpěv název volitelného předmětu (pro 2. stupeň) Německý jazyk I, II, III Informatika I, II Mediální výchova Dramatická výchova Výtvarné techniky Pěstitelství Sportovní výchova chlapci Domácnost 8 Výroční zpráva 2009/2010

9 2.2 Učební plán školy Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, s platností od Učební plán ZŠ Trávníky Otrokovice pro školní rok 2009/2010 (platný pro 4. 5.ročník a 9. ročník) Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Chemie 2 Fyzika 2 Přírodopis 2 Zeměpis 1 Dějepis 2 Občanská výchova 1 Rodinná výchova 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty 2 Celkem Výroční zpráva 2009/2010

10 Učební plán vzdělávacího programu Pomáháme si růst školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, s platností od Učební plán ZŠ Trávníky Otrokovice pro školní rok 2009/2010 (platný pro 1., 2. a 3. ročník) Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Časová dotace 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Celkem Z toho DČD* Anglický jazyk Matematika Základy informatiky Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace *DČD - disponibilní časová dotace 10 Výroční zpráva 2009/2010

11 Učební plán ZŠ Trávníky Otrokovice pro školní rok 2009/2010 (platný pro 6., 7. a 8. ročník) Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Časová dotace 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Z toho DČD Anglický jazyk Matematika Základy informatiky 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelný předmět 1 Volitelný předmět 2 Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace Výroční zpráva 2009/2010

12 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o pracovnících školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 Pedagogičtí pracovníci Úvazek Aprobace Praxe Vedení školy Mgr. Jana VEČEŘOVÁ 1,0 M F 23 Mgr. Eva HORŇÁKOVÁ 1,0 M CH 18 Učitelé 1. stupně Mgr. Gabriela BELANTOVÁ 1,0 učit. 1. st. 31 Mgr. Jarmila DAŇKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 35 Mgr. Marcela KAŠPÁRKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 18 Mgr. Aleš KOČENDA 1,0 učit. 1. st. 17 Mgr. Irena MIKLOVÁ 1,0 učit. 1. st. 29 Mgr. Dana MLČÁKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 29 Mgr. Jaroslava ONDERKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 31 Mgr. Lenka ONDERKOVÁ 1,0 učit. 1. st. + AJ 7 Mgr. Dana STAŇKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 26 PaedDr. Hana VYORALOVÁ 1,0 učit. 1. st. 22 Mgr. Marcela VRUBELOVÁ 1,0 učit. 1. st. 25 Karla PAŘÍZKOVÁ 0,0455 RJ HV 41 Asistentka pedagoga Bc. Petra BRÁZDILOVÁ 0,7 speciální pedag. 1 Učitelé 2. stupně Mgr. Ivana DIVÍNOVÁ 1,0 JČ D 35 Mgr. Marie HERYÁNOVÁ 1,0 JR, JN, D 30 Mgr. Pavlína RŮŽIČKOVÁ 1,0 M CH 11 Renata AMBRŮZOVÁ 0,9545 SUPŠ 19 Mgr. Miroslava MÁLKOVÁ 1,0 M PŘ 13 Mgr. Antonín MUSIL 1,0 M Z 33 Radomír SCHOŘ 1,0 Z TV 29 Mgr. Jiří ŠEVČÍK 1,0 Z TV 30 Mgr. Miluše ŠICNEROVÁ 1,0 JR, JA, D 27 Pavlína Šindelářová 0,5455 SŠ + st. jazyk. zk. 2 PaedDr. Pavel ŠTĚPÁN 1,0 PŘ ZZV 40 Daniela ULIČNÁ 1,0 vychovatelství 6 Mgr. Oldřiška VOBROVÁ 1,0 JČ D 31 Mgr Jitka KOŘÍSTKOVÁ 1,0 učit. 1. st. + HV 16 Mgr. Zdeněk KOHOUTEK 0,5455 Z TV 29 Mgr. Martina FABRIKOVÁ 0,4545 ČJ OV 9 12 Výroční zpráva 2009/2010

13 Školní družina (ŠD) Renata DOVRTĚLOVÁ 0,4333 vychovatelství 24 Hana FICKOVÁ 1,0 vychovatelství 23 Hana FRANTOVÁ 1,0 vychovatelství 4 Komentář: Třídnictví ve školním roce 2009/2010 Třída Třídní učitel(ka) 1.A Vrubelová Marcela 1.B Mlčáková Dana 2.A Vyoralová Hana 2.B Onderková Jaroslava 3.A Belantová Gabriela 3.B Miklová Irena 4.A Onderková Lenka 4.B Daňková Jarmila 5.A Kašpárková Marcela 5.B Staňková Dana 6.A Schoř Radomír 6.B Štěpán Pavel 7.A Růžičková Pavlína 7.B Málková Miroslava 8.A Divínová Ivana 8.B Heryánová Marie 9.A Vobrová Oldřiška 9.B Šicnerová Miluše Na 1. stupni je učitelský sbor mladší, na 2. stupni starší. Pedagogický sbor na 1. stupni je stabilní, působí zde 3 pedagogičtí pracovníci nad 50 let. Na druhém stupni je problematické personální zajištění výuky některých předmětů učiteli s vhodnou aprobací (vzhledem ke stávajícím pracovním smlouvám na dobu neurčitou nastává praktická nemožnost vyřešení aprobovanosti v hudební výchově, v občanské a rodinné výchově, v praktických činnostech, ve fyzice a v anglickém jazyce). 13 Výroční zpráva 2009/2010

14 V letošním školním roce jsme řešili i problém s personálním zajištěním výuky v podmínkách dlouhodobé nemocnosti několika vyučujících (nutnost řešení provizorními zástupy a částečnými úvazky). Odchody pedagogických pracovníků souvisí s ukončením termínované pracovní smlouvy (letos 2). Nekvalifikovaní byli 2 pedagogičtí pracovníci. Na mateřské dovolené jsou 2 učitelky 2. stupně. Ve třídě I. A působila asistentka pedagoga, která podporovala výuku chlapce se závažnou vadou sluchu. 3.2 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 16 (14 od 1. 4.) 14,6 (12,6 od 1. 4.) Externí pracovníci Jedna správní zaměstnankyně je v současné době na další mateřské dovolené. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 Ostatní pracovníci správní zaměstnanci Nepedagogičtí pracovníci Úvazek Funkce Krystyna FIALOVÁ 0,3750 správní zaměstnanec Ivana JAROŠOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Renata KADLECOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Věra KOLAŘÍKOVÁ (do ) 0,8 správní zaměstnanec Barbara KRAJČOVÁ 0,8 správní zaměstnanec Zdeňka LESOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Hana ONDÍKOVÁ (do ) 1,0 správní zaměstnanec Věra RÁČKOVÁ 1,0 sekretářka Zdeňka TREFILÍKOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Jaroslav ZÁMEČNÍK 1,0 školník Školní jídelna (ŠJ) Krystyna FIALOVÁ 0,6250 pomocná kuchařka Alena JANALÍKOVÁ 1,0 vedoucí školní jídelny Milan Langer 1,0 kuchař Jana TINKOVÁ 1,0 vedoucí kuchařka Zdeňka TOMAŠTÍKOVÁ 1,0 pomocná kuchařka Marie GRACLOVÁ 1,0 kuchařka 14 Výroční zpráva 2009/2010

15 Krátkodobé působení zastupujících pracovníků: Mgr. Jana Němcová Mgr. Jaroslava Odstrčilíková Mgr. Libuše Smolková Marta Bahulová Mgr. Jitka Nevečeřalová Magda Vajová Anna Novotná 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2009/2010 Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do Počet žádostí Nastoupí do 1. tříd 2009 o odklad 1. tříd tříd 2010 o odklad 1. tříd Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle stupně poskytovaného vzdělání 5.1 Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2009/2010 Ročník Počet žáků Prospělo Hodnoceno Prospělo Neprospělo celkem s vyznamenáním slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Výroční zpráva 2009/2010

16 5.2 Pochvaly a ocenění - pochvaly prostřednictvím třídních učitelů byly uděleny 201 žákům většinou za výborný prospěch, za organizační práci pro třídu, za práci v žákovské samosprávě, za příkladné plnění úkolů, za motivaci ostatních, za sběrovou aktivitu, za spolupráci s třídním učitelem; udělení pochvaly bylo jmenovitě sděleno ve školním rozhlase 5.3 Napomenutí a důtky - napomenutí třídním učitelem 9 žáků za zapomínání úkolů a pomůcek, za nekázeň a vyrušování ve vyučování, za neplnění zadaných úkolů, za nevhodné chování ke spolužákům i vyučujícím - důtka třídního učitele 14 žáků za velmi časté zapomínání, za soustavné nevhodné chování ve vyučování, za vulgární projevy, za porušení školního řádu - důtka ředitele školy udělena ředitelkou školy po projednání v pedagogické radě 10 žákům za soustavné neplnění školních povinností, za špatnou přípravu na vyučování, za vyrušování ve vyučování, za závažné porušení školního řádu (manipulace s otevřeným ohněm), za opakovanou manipulaci s mobilem ve vyučování, za nevhodné chování ke spolužákům a zaměstnancům školy 5.4 Snížené stupně z chování na konci školního roku 2009/2010 Počet % ze všech žáků školy 2 - uspokojivé 7 1, neuspokojivé 1 0,26-2. stupeň z chování byl udělen 7 žákům 2. stupně za špatnou pracovní morálku, za ničení vybavení budovy školy, za časté vyrušování ve vyučování, za neplnění školních povinností, za nevhodné chování ke spolužákům i zaměstnancům školy, za závažné porušování školního řádu a podvody - 3. stupeň z chování byl udělen 1 žákovi 2. stupně za ničení zařízení školy, za lhaní, za vulgární vyjadřování, za neplnění školních povinností, za závažné porušování školního řádu a podvody 16 Výroční zpráva 2009/2010

17 5.5 Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010 Vysoký počet neomluvených hodin způsobila neomluvená absence žákyně 8. ročníku, která do naší školy přestoupila v průběhu září, v říjnu do školy přestala docházet. Od té doby není známo místo jejího pobytu; případ je řešen ve spolupráci s Policií ČR. Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 443 2,48 2. pololetí 582 2,82 za školní rok , Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2009/2010 Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 1. 1 Zrakové postižení 7. 1 S vadami řeči a komunikace 8., 9. 2 Tělesné postižení 2., 7., 8, 3 Jiné zdravotní postižení 8. 1 S vývojovými poruchami učení 2., 3., 4., 5., 6. 7 Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště, které ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou (PPP) a dalšími institucemi zajišťuje poradenské služby pro žáky i jejich rodiče. Evidujeme 54 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni zdravotního znevýhodnění dle zákona č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Z tohoto počtu je 15 žáků (7 na doporučení PPP a 8 na doporučení speciálně-pedagogického centra) vyučováno podle individuálního vzdělávacího plánu vytvořeného na základě specifických vzdělávacích potřeb souvisejících s poruchami učení, případně se zdravotním omezením těchto integrovaných žáků. Vyučující se ve spolupráci s rodiči zaměřují na realizaci vzdělávání těchto žáků podle jejich individuálních potřeb. Žákům nadaným je věnována zvýšená péče, jsou více zapojováni do aktivit ve vyučovacím procesu, často reprezentují školu v nejrůznějších soutěžích. 5.7 Hodnocení výsledků výchovného působení ve školním roce 2009/2010 V tomto školním roce jsme se především zaměřili na řešení výchovných otázek. Velkým přínosem byla spolupráce s metodikem prevence a školní psycholožkou. Zvláštní pozornost jsme pak věnovali poruchám žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě. Zaměřili jsme se na práci s výchovně problémovými žáky, na spolupráci s rodinou, na spolupráci s institucemi a na šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými žáky. Dále pak na spolupráci 17 Výroční zpráva 2009/2010

18 mezi pedagogy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na úrovni zdravotního znevýhodnění dle zákona č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Vedli jsme učitele, žáky i rodiče k tomu, aby nevyřazovali z kolektivu handicapované žáky a žáky s vážnými kázeňskými problémy. Zajišťovali jsme pomoc při stanovení příčin výukových a výchovných problémů a při výběru žáků posílaných na vyšetření do PPP. Vedli jsme evidenci těchto žáků, zprostředkovávali jsme kontakty s institucemi, ostatními specialisty a učiteli školy. Naše škola dbala na to, aby byly vytvořeny podmínky pro efektivitu a účinnost této poradenské práce. Také ve školním roce 2009/2010 se uskutečnila schůzka na Městském úřadě Otrokovice. Cílem bylo prohloubení vzájemné spolupráce výchovných poradců a metodiků prevence s oddělením sociálně právní ochrany dítěte v souladu s ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Činnosti v rámci výchovného poradenství 1. depistáže problémových dětí ve spolupráci s psycholožkou školy, metodičkou prevence a třídními učiteli závěrečné zprávy jsou protokolovány; byly řešeny přestupky proti školnímu řádu, z nichž byly vyvozeny patřičné důsledky 2. preventivní individuální pohovory s problémovými dětmi byly prováděny prostřednictvím výchovné komise, zápisy závěrečných zpráv z pohovoru s žáky jsou protokolovány 3. mimořádné poradní schůzky členů pedagogického sboru s vedením školy probíhaly i za účasti členů školního poradenského pracoviště 4. pohovory se zákonnými zástupci žáků rodiče si ujednávají schůzky tak, jak jim to časově vyhovuje, proběhlo několik schůzek, kde se řešily výukové, ale i kázeňské problémy vždy se došlo k závěru a situace byla řešena 5. integrovaní žáci garantem rozsahu a kvality péče poskytované těmto žákům je výchovný poradce, napomáhá vést jejich evidenci, pomáhá vytvářet individuální výukové programy, sleduje jejich plnění, spolupracuje s poradnou a dalšími odborníky při aktualizaci diagnózy, sleduje termíny kontrolních vyšetření, vedení školy informuje o práci a navrhuje nejoptimálnější řešení pro zefektivnění práce s těmito žáky; ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo naši školu 15 integrovaných žáků, kteří vyžadovali individuálně vzdělávací plán (IVP) vychází ze vzdělávacího programu naší školy a závěrů speciálního vyšetření. Je součástí žákovy dokumentace; žáci pracovali v dyslektickém semináři, individuálně v kroužku integrovaných žáků a byla jim věnována individuální péče mimo vyučování 6. dyslektický seminář na škole pracovaly 3 skupiny dyslektického semináře 18 Výroční zpráva 2009/2010

19 7. profesně kariérové poradenství a) informační a poradenská činnost pro rodiče a žáky 9. ročníku (svět práce, třídní schůzky, informace pro rodiče, IPS Úřadu práce Zlín, individuální schůzky s rodiči) b) výstupní hodnocení vycházejících žáků (vyhotoveno třídními učiteli jako příloha k přihlášce na SŠ) c) burzy středních škol, dny otevřených dveří na SŠ (říjen únor 2009/2010) d) SCIO testy, testy profesní orientace (9. ročník, vyhodnocení úspěšnosti přijetí na zvolený typ SŠ) e) prezentace středních škol (Svět práce, CD, video, atlas školství) f) zapojení do projektu Junior Achievement (Abeceda podnikání 7. a 8. ročník, Profesní orientace 9. ročník) Specifika kariérového poradenství ve školním roce 2009/ přijímací řízení na střední školy (povinné přijímací SCIO testy na školy ve Zlínském kraji pro všechny uchazeče, stále tři přihlášky, větší zodpovědnost rodičů, příprava na přijímací pohovory, vyplňování přihlášek, práce s přehledy školských zařízení II. cyklu, kontrola správnosti vyplňovaných přihlášek, zdravotní způsobilost) - rozmístění žáků na SŠ - osudy absolventů ZŠ 5.8 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách ve školním roce 2009/2010 Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU, U OU, PrŠ přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Ze sedmého ročníku se ke studiu na šestiletém gymnáziu přihlásili 2 žáci (oba na Gymnázium Otrokovice) a byli ke studiu přijati. Jeden z nich si ale svůj úmysl studovat na gymnáziu rozmyslel a zůstává na základní škole. Na střední školu s uměleckým zaměřením se v tomto školním roce nepřihlásil žádný žák. 19 Výroční zpráva 2009/2010

20 5.9 Účast na soutěžích a olympiádách Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Celostátní kolo Název soutěže počet účastníků výsledek počet účastníků výsledek počet účastníků výsledek počet účastníků výsledek ZNALOSTNÍ A VĚDO- MOSTNÍ SOUTĚŽE SUDOKU CUP 6 Soutěž v sudoku 2. stupeň 18 4 Matematický KLOKAN: Benjamin 77 Kadet 81 Cvrček 48 Klokánek 76 Matík Gymnázium Zlín Lesní čtvrť 1 5. Salvator 208 Recitační soutěž 2. stupeň Recitační soutěž 1. stupeň Dějepisná olympiáda 11 Olympiáda v anglickém jazyce 11 Mini First Certificate 4 1., 4. Přírodovědný KLOKAN 35 FyzIQ 2 6. SOS Planeta Země 1 Přebor školy v šachu 8 Pythagoriáda 30 3 Matematický TAKTIK 11 Najdi, co neznáš 20 PAYSECCUP internetové bezpečí 20 VÝTVARNÉ SOUTĚŽE Motobesip Zdraví a já Výroční zpráva 2009/2010

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Hodnocení preventivního programu

Hodnocení preventivního programu Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Hodnocení preventivního programu Školní rok: 2014-2015 Školní metodik prevence: Mgr. Anna Smahelová 1 I.Analýza stavu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více