Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 15/20005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů Slovo ředitelky 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku vzdělávací programy školy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr výroční zprávy 1 Výroční zpráva 2009/2010

2 Slovo ředitelky Naším školním vzdělávacím programem s názvem Pomáháme si růst prolíná myšlenka vzájemné spolupráce. Uplynulý školní rok 2009/2010 byl již třetím rokem uvádění tohoto programu do praxe. Opravdu si chceme na cestě za vzděláváním všichni pomáhat, sázíme na dobré vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Hlavními principy výchovy a vzdělávání na naší škole je vzájemný respekt, důvěra, vstřícnost, pěstování vztahů pomocí společných prožitků, vstřícná komunikace žák učitel rodič. Pravidla soužití ve škole, systém společně sdílených hodnot, spoluvytvářejí děti a učitelé. Velkou pozornost proto věnujeme prevenci sociálně-patologických jevů; náš preventivní program byl oceněn v rámci Zlínského kraje. Šikana u nás nemá šanci. Chceme, aby byly děti ve škole v bezpečí, zaměřujeme se na prevenci úrazů, chceme být bezpečnou školou, kam se nebojí rodiče své děti posílat. Dlouhodobě podporujeme environmentální výchovu a ekologické myšlení, učíme se často v přírodě, máme pro tyto aktivity výborné podmínky na školní přírodní zahradě i v okolí školy. Vzdělávání v naší škole je zaměřeno na propojení školy se životem, uplatnění poznatků v praktickém životě. Snažíme se žákům zprostředkovat aktivními metodami poznávání světa, sebe a ostatních. Chceme, aby žáci získávali dovednosti na základě vlastní zkušenosti, ve výuce proto užíváme metody Tvořivé školy, tzv. činnostní pojetí učení. Školní vzdělávací program trávnické školy klade důraz na spolupráci mezi dětmi navzájem, na dobré vztahy ve třídních kolektivech. Tuto myšlenku nám pomáhá uskutečňovat školní žákovský parlament, jehož prostřednictvím se naši žáci aktivně účastní života školy. V tomto školním roce se to dařilo zejména prostřednictvím projektů MY týden pro třídu, Máme nové kamarády, kde spolupracovaly třídy 1. a 9. ročníku, a v projektu Těšíme se do školy, zaměřeném na naše budoucí prvňáčky. Tradičně bohaté byly i další aktivity našich žáků, jejich účast v předmětových a sportovních soutěžích. Opět jsme dosáhli úspěchů zejména v kolektivních sportech, daří se nám v kopané a florbalu. Bohužel nám technický stav školního hřiště neumožňuje sportovní činnosti, zejména atletiku, více rozvíjet. Chceme vytvářet pro své žáky optimální podmínky pro studium, daří se nám zlepšovat estetiku školního prostředí a kvalitu materiálního vybavení. Díky našemu zřizovateli jsme mohli uskutečnit další etapu výměny oken, tentokrát v pavilonu E, vyměnily se také okenní výplně v tělocvičně. Podařilo se rekonstruovat oplocení mezi školním hřištěm a školní 2 Výroční zpráva 2009/2010

3 zahradou. Kvalitě výuky rozhodně prospějí i počítače, které jsme získali od sponzora, vyučování zatraktivnilo i využití interaktivních výukových systémů, osvědčila se nově vybavená pracovna fyziky a chemie. Zlepšilo se také počítačové vybavení pro přípravnou práci učitelů. Pro členy našeho pedagogického týmu je samozřejmostí vysoká profesionální úroveň, jejíž součástí je soustavné další vzdělávání; tvořivost, flexibilita, respektování ostatních, spolupráce, komunikativnost, soulad s filozofií školy a ochota spoluvytvářet, pěstovat a rozvíjet její principy. Chceme být nadále školou otevřenou, spolupracující s rodiči a veřejností. Podařilo se nám navázat bližší spolupráci s Mateřskou školou Otrokovice i s komunitním centrem pro rodinu DOMINO. Děkujeme partnerskému Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Trávníky za jejich materiální a finanční podporu činnosti naší školy, zejména za pořádání už tradičních akcí pro děti i jejich rodiče, vybudování školního klubu a sponzoring tisku školních novin. Dík patří i dalším našim sponzorům a spolupracujícím organizacím. Školní rok 2009/2010 byl 35. školním rokem v historii ZŠ Trávníky. Toto výročí prolínalo činností školy po celý uplynulý rok a připomínali jsme si jej řadou zajímavých akcí. Myslím, že současné dění v naší škole tradici trávnické školy úspěšně rozvíjí. Mgr. Jana Večeřová 3 Výroční zpráva 2009/2010

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Adresa školy Hlavní 1160, Otrokovice IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace (od ) Aktualizace ve školském rejstříku Součásti školy základní škola, školní družina, školní jídelna ZŠ IZO ředitelství Mgr. Jana Večeřová, ředitelka školy Vedení školy Mgr. Eva Horňáková, zástupkyně ředitelky školy (statutární zástupce) Hana Ficková, vedoucí vychovatelka školní družiny Název zřizovatele Město Otrokovice Adresa zřizovatele nám. 3. května 1340, Otrokovice IČ Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) - poskytování základního vzdělání a výchovy, zájmového vzdělávání ve školní družině - zabezpečování školního a závodního stravování 1.2 Součásti školy součásti školy IZO kapacita Základní škola žáků Školní družina žáků Školní jídelna ZŠ jídel 4 Výroční zpráva 2009/2010

5 1.3 Charakteristika školy Datum zahájení činnosti školy: Datum zařazení do sítě škol: Poslední aktualizace v síti škol: Základní údaje o škole a součástech Základní údaje o škole a součástech za školní rok 2009/2010 Počet tříd/ skupin Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Přepočtený počet ped.prac./prac. ŠJ Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,80 11, ,83 2. stupeň ,75 16,50 11,03 Školní družina ,67 2,43 34,16 Školní jídelna x 338 x 5,625 x 1.5 Školská rada Školská rada byla zřízena k a byla ustanovena v počtu 6 členů ( 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. a Volební řád školské rady základních škol v Otrokovicích). Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnila 4 jednání Rady školy. V případě aktuálního problému k řešení je připravena se sejít operativně ihned. Školská rada byla seznamována s hospodařením školy, s výroční zprávou a s návrhem rozpočtu. Ze strany rady nebyly shledány žádné nedostatky v činnosti školy. Prostřednictvím rady získala škola sponzorský příspěvek. Ředitelka školy se zasedání Rady školy pravidelně účastnila. Informace a zápisy z jednání školské rady je možno nalézt na: (odkaz školská rada). Členové školské rady Mgr. Renáta Krystyníková (jmenována zřizovatelem) místopředseda Lenka Krejčí (jmenována zřizovatelem) Martina Pafková (zvolena zákonnými zástupci žáků) Ing. Milan Zicha (zvolen zákonnými zástupci žáků) předseda Mgr. Jaroslava Onderková (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Mgr. Irena Miklová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) jednatel 5 Výroční zpráva 2009/2010

6 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2009/2010 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ , 5., Pomáháme si růst školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1., 2., 3., 6., 7., Pokračovalo vyučování podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) školy s názvem Pomáháme si růst podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání. ŠVP se ověřoval ve vyučovací praxi nově ve 3. a 8. ročníku, monitorovala se průběžně nutnost některých dílčích změn. V průběhu školního roku jsme realizovali několik úspěšných projektů. MY týden pro třídu byl projekt na podporu dobrých vztahů a vytváření pravidel soužití ve třídních kolektivech, Těšíme se do školy projekt ve spolupráci s Mateřskou školou Otrokovice, kde jsme cíleně pracovali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Velmi úspěšný byl společný projekt pro žáky prvních ročníků a devátých ročníků Máme nové kamarády, ve kterém patroni, deváťáci, provázeli prvním školním rokem naše prvňáčky. V rámci podpory čtenářské gramotnosti navštěvovali naši žáci děti v mateřských školách, školní družině a také v komunitním centru pro rodinu DOMINO a chodili jim předčítat. Velmi často se uskutečňovaly návštěvy v městské knihovně, zapojili jsme se do projektu Noc s Andersenem. Už tradičně se uskutečnily celoškolní projektové dny, např. Den jazyků, Den Země, Den dětí, Týden zdraví, Den bezpečí. 6 Výroční zpráva 2009/2010

7 Zaměřujeme se na rozšíření takových výukových metod a postupů a organizačních forem vyučování, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí poznatků, dovedností, schopností a postojů, které budou naši žáci do dalšího života potřebovat. Učíme děti uvažovat, snažíme se, aby děti škola bavila. K využití poznatků pro budoucí praxi míří také nabídka našich volitelných předmětů a pracovních činností. Škola je zapojena do sítě Tvořivých škol. Propagujeme vyučování prostřednictvím tvořivých aktivit, tzv. činnostní pojetí učení. V prvním období (1. až 3. ročník) si děti postupně navykají na školu, pravidelnou výuku, plnění školních povinností, dodržování společných pravidel chování. Snažíme se, aby ke škole získaly kladný vztah. Činnosti, často formou her, s využitím názorných pomůcek, děti baví. V druhém období (4. až 5. ročník) činnostní učení opět tvoří velkou část vyučování. Více se zaměřujeme na přípravu na systematickou výuku na druhém stupni. Známka už nemá jen funkci motivující jako v prvním období, ale především je ukazatelem pro samotného žáka, na jaké úrovni jsou jeho znalosti a dovednosti. Na druhém stupni se snažíme, aby si žáci osvojili správný styl svého učení a podporujeme jejich motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Z rozboru výchovně vzdělávací práce a z autoevaluační činnosti školy v uplynulém školním roce vyplývá, že pozitivních výsledků bylo mimo jiné v uplynulém období dosaženo - ve větším využívání moderních metod práce při výuce, zejména využití činnostního učení - v ověřování školního vzdělávacího programu v praxi v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku - při rozšíření projektové výuky a problémového vyučování v dějepise, v českém jazyce, v občanské a rodinné výchově, v zeměpise, ve fyzice, v matematice a v cizích jazycích - v projektech Týden pro třídu, Máme nové kamarády, Těšíme se do školy, Celé Česko čte dětem, Junior Achievement - v zapojení žáků do aktivit školy prostřednictvím školního žákovského parlamentu - ve velmi dobrém zapojování dětí do akcí sociálního zaměření, sportovních a kulturních akcí - ve větším zapojení dětí do školních aktivit a do meziročníkové spolupráce - v cílené prevenci sociálně patologických jevů, konfliktních vztahů a záškoláctví důsledným sledováním a řešením drobných problémů se předchází závažnějším (činnost školního poradenského pracoviště) - ve zlepšení estetického vzhledu prostředí školy a zlepšení administrativního zázemí školy - ve zlepšení vybavení odborných učeben (rekonstrukce učebny fyziky a chemie) - v rozšíření vybavení školy moderní ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, obnova software) - vybudováním prostor školního klubu (možnost pobytu o přestávkách a prostor pro neformální školní aktivity, besedy apod.) 7 Výroční zpráva 2009/2010

8 - ve větším zapojování rodičů do akcí školy, zejména prostřednictvím činnosti Sdružení rodičů a přátel školy - v získávání mimorozpočtových finančních prostředků k realizaci projektů (sponzorské dary, projekty prostřednictvím MÚ) - v úspěšném průběhu akcí v rámci oslav 35. výročí založení školy 2.1 Nepovinné předměty, zájmové útvary a volitelné předměty název nepovinného předmětu 1. stupeň Dyslektický seminář 2. stupeň Dyslektický seminář Konverzace v anglickém jazyce Ekologické praktikum název zájmového útvaru 1. stupeň Zájmová tělesná výchova Sborový zpěv název volitelného předmětu (pro 2. stupeň) Německý jazyk I, II, III Informatika I, II Mediální výchova Dramatická výchova Výtvarné techniky Pěstitelství Sportovní výchova chlapci Domácnost 8 Výroční zpráva 2009/2010

9 2.2 Učební plán školy Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, s platností od Učební plán ZŠ Trávníky Otrokovice pro školní rok 2009/2010 (platný pro 4. 5.ročník a 9. ročník) Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Chemie 2 Fyzika 2 Přírodopis 2 Zeměpis 1 Dějepis 2 Občanská výchova 1 Rodinná výchova 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty 2 Celkem Výroční zpráva 2009/2010

10 Učební plán vzdělávacího programu Pomáháme si růst školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, s platností od Učební plán ZŠ Trávníky Otrokovice pro školní rok 2009/2010 (platný pro 1., 2. a 3. ročník) Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Časová dotace 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Celkem Z toho DČD* Anglický jazyk Matematika Základy informatiky Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace *DČD - disponibilní časová dotace 10 Výroční zpráva 2009/2010

11 Učební plán ZŠ Trávníky Otrokovice pro školní rok 2009/2010 (platný pro 6., 7. a 8. ročník) Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Časová dotace 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Z toho DČD Anglický jazyk Matematika Základy informatiky 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelný předmět 1 Volitelný předmět 2 Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace Výroční zpráva 2009/2010

12 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o pracovnících školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 Pedagogičtí pracovníci Úvazek Aprobace Praxe Vedení školy Mgr. Jana VEČEŘOVÁ 1,0 M F 23 Mgr. Eva HORŇÁKOVÁ 1,0 M CH 18 Učitelé 1. stupně Mgr. Gabriela BELANTOVÁ 1,0 učit. 1. st. 31 Mgr. Jarmila DAŇKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 35 Mgr. Marcela KAŠPÁRKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 18 Mgr. Aleš KOČENDA 1,0 učit. 1. st. 17 Mgr. Irena MIKLOVÁ 1,0 učit. 1. st. 29 Mgr. Dana MLČÁKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 29 Mgr. Jaroslava ONDERKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 31 Mgr. Lenka ONDERKOVÁ 1,0 učit. 1. st. + AJ 7 Mgr. Dana STAŇKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 26 PaedDr. Hana VYORALOVÁ 1,0 učit. 1. st. 22 Mgr. Marcela VRUBELOVÁ 1,0 učit. 1. st. 25 Karla PAŘÍZKOVÁ 0,0455 RJ HV 41 Asistentka pedagoga Bc. Petra BRÁZDILOVÁ 0,7 speciální pedag. 1 Učitelé 2. stupně Mgr. Ivana DIVÍNOVÁ 1,0 JČ D 35 Mgr. Marie HERYÁNOVÁ 1,0 JR, JN, D 30 Mgr. Pavlína RŮŽIČKOVÁ 1,0 M CH 11 Renata AMBRŮZOVÁ 0,9545 SUPŠ 19 Mgr. Miroslava MÁLKOVÁ 1,0 M PŘ 13 Mgr. Antonín MUSIL 1,0 M Z 33 Radomír SCHOŘ 1,0 Z TV 29 Mgr. Jiří ŠEVČÍK 1,0 Z TV 30 Mgr. Miluše ŠICNEROVÁ 1,0 JR, JA, D 27 Pavlína Šindelářová 0,5455 SŠ + st. jazyk. zk. 2 PaedDr. Pavel ŠTĚPÁN 1,0 PŘ ZZV 40 Daniela ULIČNÁ 1,0 vychovatelství 6 Mgr. Oldřiška VOBROVÁ 1,0 JČ D 31 Mgr Jitka KOŘÍSTKOVÁ 1,0 učit. 1. st. + HV 16 Mgr. Zdeněk KOHOUTEK 0,5455 Z TV 29 Mgr. Martina FABRIKOVÁ 0,4545 ČJ OV 9 12 Výroční zpráva 2009/2010

13 Školní družina (ŠD) Renata DOVRTĚLOVÁ 0,4333 vychovatelství 24 Hana FICKOVÁ 1,0 vychovatelství 23 Hana FRANTOVÁ 1,0 vychovatelství 4 Komentář: Třídnictví ve školním roce 2009/2010 Třída Třídní učitel(ka) 1.A Vrubelová Marcela 1.B Mlčáková Dana 2.A Vyoralová Hana 2.B Onderková Jaroslava 3.A Belantová Gabriela 3.B Miklová Irena 4.A Onderková Lenka 4.B Daňková Jarmila 5.A Kašpárková Marcela 5.B Staňková Dana 6.A Schoř Radomír 6.B Štěpán Pavel 7.A Růžičková Pavlína 7.B Málková Miroslava 8.A Divínová Ivana 8.B Heryánová Marie 9.A Vobrová Oldřiška 9.B Šicnerová Miluše Na 1. stupni je učitelský sbor mladší, na 2. stupni starší. Pedagogický sbor na 1. stupni je stabilní, působí zde 3 pedagogičtí pracovníci nad 50 let. Na druhém stupni je problematické personální zajištění výuky některých předmětů učiteli s vhodnou aprobací (vzhledem ke stávajícím pracovním smlouvám na dobu neurčitou nastává praktická nemožnost vyřešení aprobovanosti v hudební výchově, v občanské a rodinné výchově, v praktických činnostech, ve fyzice a v anglickém jazyce). 13 Výroční zpráva 2009/2010

14 V letošním školním roce jsme řešili i problém s personálním zajištěním výuky v podmínkách dlouhodobé nemocnosti několika vyučujících (nutnost řešení provizorními zástupy a částečnými úvazky). Odchody pedagogických pracovníků souvisí s ukončením termínované pracovní smlouvy (letos 2). Nekvalifikovaní byli 2 pedagogičtí pracovníci. Na mateřské dovolené jsou 2 učitelky 2. stupně. Ve třídě I. A působila asistentka pedagoga, která podporovala výuku chlapce se závažnou vadou sluchu. 3.2 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 16 (14 od 1. 4.) 14,6 (12,6 od 1. 4.) Externí pracovníci Jedna správní zaměstnankyně je v současné době na další mateřské dovolené. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 Ostatní pracovníci správní zaměstnanci Nepedagogičtí pracovníci Úvazek Funkce Krystyna FIALOVÁ 0,3750 správní zaměstnanec Ivana JAROŠOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Renata KADLECOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Věra KOLAŘÍKOVÁ (do ) 0,8 správní zaměstnanec Barbara KRAJČOVÁ 0,8 správní zaměstnanec Zdeňka LESOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Hana ONDÍKOVÁ (do ) 1,0 správní zaměstnanec Věra RÁČKOVÁ 1,0 sekretářka Zdeňka TREFILÍKOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Jaroslav ZÁMEČNÍK 1,0 školník Školní jídelna (ŠJ) Krystyna FIALOVÁ 0,6250 pomocná kuchařka Alena JANALÍKOVÁ 1,0 vedoucí školní jídelny Milan Langer 1,0 kuchař Jana TINKOVÁ 1,0 vedoucí kuchařka Zdeňka TOMAŠTÍKOVÁ 1,0 pomocná kuchařka Marie GRACLOVÁ 1,0 kuchařka 14 Výroční zpráva 2009/2010

15 Krátkodobé působení zastupujících pracovníků: Mgr. Jana Němcová Mgr. Jaroslava Odstrčilíková Mgr. Libuše Smolková Marta Bahulová Mgr. Jitka Nevečeřalová Magda Vajová Anna Novotná 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2009/2010 Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do Počet žádostí Nastoupí do 1. tříd 2009 o odklad 1. tříd tříd 2010 o odklad 1. tříd Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle stupně poskytovaného vzdělání 5.1 Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2009/2010 Ročník Počet žáků Prospělo Hodnoceno Prospělo Neprospělo celkem s vyznamenáním slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Výroční zpráva 2009/2010

16 5.2 Pochvaly a ocenění - pochvaly prostřednictvím třídních učitelů byly uděleny 201 žákům většinou za výborný prospěch, za organizační práci pro třídu, za práci v žákovské samosprávě, za příkladné plnění úkolů, za motivaci ostatních, za sběrovou aktivitu, za spolupráci s třídním učitelem; udělení pochvaly bylo jmenovitě sděleno ve školním rozhlase 5.3 Napomenutí a důtky - napomenutí třídním učitelem 9 žáků za zapomínání úkolů a pomůcek, za nekázeň a vyrušování ve vyučování, za neplnění zadaných úkolů, za nevhodné chování ke spolužákům i vyučujícím - důtka třídního učitele 14 žáků za velmi časté zapomínání, za soustavné nevhodné chování ve vyučování, za vulgární projevy, za porušení školního řádu - důtka ředitele školy udělena ředitelkou školy po projednání v pedagogické radě 10 žákům za soustavné neplnění školních povinností, za špatnou přípravu na vyučování, za vyrušování ve vyučování, za závažné porušení školního řádu (manipulace s otevřeným ohněm), za opakovanou manipulaci s mobilem ve vyučování, za nevhodné chování ke spolužákům a zaměstnancům školy 5.4 Snížené stupně z chování na konci školního roku 2009/2010 Počet % ze všech žáků školy 2 - uspokojivé 7 1, neuspokojivé 1 0,26-2. stupeň z chování byl udělen 7 žákům 2. stupně za špatnou pracovní morálku, za ničení vybavení budovy školy, za časté vyrušování ve vyučování, za neplnění školních povinností, za nevhodné chování ke spolužákům i zaměstnancům školy, za závažné porušování školního řádu a podvody - 3. stupeň z chování byl udělen 1 žákovi 2. stupně za ničení zařízení školy, za lhaní, za vulgární vyjadřování, za neplnění školních povinností, za závažné porušování školního řádu a podvody 16 Výroční zpráva 2009/2010

17 5.5 Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010 Vysoký počet neomluvených hodin způsobila neomluvená absence žákyně 8. ročníku, která do naší školy přestoupila v průběhu září, v říjnu do školy přestala docházet. Od té doby není známo místo jejího pobytu; případ je řešen ve spolupráci s Policií ČR. Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 443 2,48 2. pololetí 582 2,82 za školní rok , Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2009/2010 Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 1. 1 Zrakové postižení 7. 1 S vadami řeči a komunikace 8., 9. 2 Tělesné postižení 2., 7., 8, 3 Jiné zdravotní postižení 8. 1 S vývojovými poruchami učení 2., 3., 4., 5., 6. 7 Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště, které ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou (PPP) a dalšími institucemi zajišťuje poradenské služby pro žáky i jejich rodiče. Evidujeme 54 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni zdravotního znevýhodnění dle zákona č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Z tohoto počtu je 15 žáků (7 na doporučení PPP a 8 na doporučení speciálně-pedagogického centra) vyučováno podle individuálního vzdělávacího plánu vytvořeného na základě specifických vzdělávacích potřeb souvisejících s poruchami učení, případně se zdravotním omezením těchto integrovaných žáků. Vyučující se ve spolupráci s rodiči zaměřují na realizaci vzdělávání těchto žáků podle jejich individuálních potřeb. Žákům nadaným je věnována zvýšená péče, jsou více zapojováni do aktivit ve vyučovacím procesu, často reprezentují školu v nejrůznějších soutěžích. 5.7 Hodnocení výsledků výchovného působení ve školním roce 2009/2010 V tomto školním roce jsme se především zaměřili na řešení výchovných otázek. Velkým přínosem byla spolupráce s metodikem prevence a školní psycholožkou. Zvláštní pozornost jsme pak věnovali poruchám žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě. Zaměřili jsme se na práci s výchovně problémovými žáky, na spolupráci s rodinou, na spolupráci s institucemi a na šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými žáky. Dále pak na spolupráci 17 Výroční zpráva 2009/2010

18 mezi pedagogy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na úrovni zdravotního znevýhodnění dle zákona č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Vedli jsme učitele, žáky i rodiče k tomu, aby nevyřazovali z kolektivu handicapované žáky a žáky s vážnými kázeňskými problémy. Zajišťovali jsme pomoc při stanovení příčin výukových a výchovných problémů a při výběru žáků posílaných na vyšetření do PPP. Vedli jsme evidenci těchto žáků, zprostředkovávali jsme kontakty s institucemi, ostatními specialisty a učiteli školy. Naše škola dbala na to, aby byly vytvořeny podmínky pro efektivitu a účinnost této poradenské práce. Také ve školním roce 2009/2010 se uskutečnila schůzka na Městském úřadě Otrokovice. Cílem bylo prohloubení vzájemné spolupráce výchovných poradců a metodiků prevence s oddělením sociálně právní ochrany dítěte v souladu s ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Činnosti v rámci výchovného poradenství 1. depistáže problémových dětí ve spolupráci s psycholožkou školy, metodičkou prevence a třídními učiteli závěrečné zprávy jsou protokolovány; byly řešeny přestupky proti školnímu řádu, z nichž byly vyvozeny patřičné důsledky 2. preventivní individuální pohovory s problémovými dětmi byly prováděny prostřednictvím výchovné komise, zápisy závěrečných zpráv z pohovoru s žáky jsou protokolovány 3. mimořádné poradní schůzky členů pedagogického sboru s vedením školy probíhaly i za účasti členů školního poradenského pracoviště 4. pohovory se zákonnými zástupci žáků rodiče si ujednávají schůzky tak, jak jim to časově vyhovuje, proběhlo několik schůzek, kde se řešily výukové, ale i kázeňské problémy vždy se došlo k závěru a situace byla řešena 5. integrovaní žáci garantem rozsahu a kvality péče poskytované těmto žákům je výchovný poradce, napomáhá vést jejich evidenci, pomáhá vytvářet individuální výukové programy, sleduje jejich plnění, spolupracuje s poradnou a dalšími odborníky při aktualizaci diagnózy, sleduje termíny kontrolních vyšetření, vedení školy informuje o práci a navrhuje nejoptimálnější řešení pro zefektivnění práce s těmito žáky; ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo naši školu 15 integrovaných žáků, kteří vyžadovali individuálně vzdělávací plán (IVP) vychází ze vzdělávacího programu naší školy a závěrů speciálního vyšetření. Je součástí žákovy dokumentace; žáci pracovali v dyslektickém semináři, individuálně v kroužku integrovaných žáků a byla jim věnována individuální péče mimo vyučování 6. dyslektický seminář na škole pracovaly 3 skupiny dyslektického semináře 18 Výroční zpráva 2009/2010

19 7. profesně kariérové poradenství a) informační a poradenská činnost pro rodiče a žáky 9. ročníku (svět práce, třídní schůzky, informace pro rodiče, IPS Úřadu práce Zlín, individuální schůzky s rodiči) b) výstupní hodnocení vycházejících žáků (vyhotoveno třídními učiteli jako příloha k přihlášce na SŠ) c) burzy středních škol, dny otevřených dveří na SŠ (říjen únor 2009/2010) d) SCIO testy, testy profesní orientace (9. ročník, vyhodnocení úspěšnosti přijetí na zvolený typ SŠ) e) prezentace středních škol (Svět práce, CD, video, atlas školství) f) zapojení do projektu Junior Achievement (Abeceda podnikání 7. a 8. ročník, Profesní orientace 9. ročník) Specifika kariérového poradenství ve školním roce 2009/ přijímací řízení na střední školy (povinné přijímací SCIO testy na školy ve Zlínském kraji pro všechny uchazeče, stále tři přihlášky, větší zodpovědnost rodičů, příprava na přijímací pohovory, vyplňování přihlášek, práce s přehledy školských zařízení II. cyklu, kontrola správnosti vyplňovaných přihlášek, zdravotní způsobilost) - rozmístění žáků na SŠ - osudy absolventů ZŠ 5.8 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách ve školním roce 2009/2010 Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU, U OU, PrŠ přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Ze sedmého ročníku se ke studiu na šestiletém gymnáziu přihlásili 2 žáci (oba na Gymnázium Otrokovice) a byli ke studiu přijati. Jeden z nich si ale svůj úmysl studovat na gymnáziu rozmyslel a zůstává na základní škole. Na střední školu s uměleckým zaměřením se v tomto školním roce nepřihlásil žádný žák. 19 Výroční zpráva 2009/2010

20 5.9 Účast na soutěžích a olympiádách Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Celostátní kolo Název soutěže počet účastníků výsledek počet účastníků výsledek počet účastníků výsledek počet účastníků výsledek ZNALOSTNÍ A VĚDO- MOSTNÍ SOUTĚŽE SUDOKU CUP 6 Soutěž v sudoku 2. stupeň 18 4 Matematický KLOKAN: Benjamin 77 Kadet 81 Cvrček 48 Klokánek 76 Matík Gymnázium Zlín Lesní čtvrť 1 5. Salvator 208 Recitační soutěž 2. stupeň Recitační soutěž 1. stupeň Dějepisná olympiáda 11 Olympiáda v anglickém jazyce 11 Mini First Certificate 4 1., 4. Přírodovědný KLOKAN 35 FyzIQ 2 6. SOS Planeta Země 1 Přebor školy v šachu 8 Pythagoriáda 30 3 Matematický TAKTIK 11 Najdi, co neznáš 20 PAYSECCUP internetové bezpečí 20 VÝTVARNÉ SOUTĚŽE Motobesip Zdraví a já Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více