Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 15/20005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů Slovo ředitelky 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku vzdělávací programy školy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr výroční zprávy 1 Výroční zpráva 2009/2010

2 Slovo ředitelky Naším školním vzdělávacím programem s názvem Pomáháme si růst prolíná myšlenka vzájemné spolupráce. Uplynulý školní rok 2009/2010 byl již třetím rokem uvádění tohoto programu do praxe. Opravdu si chceme na cestě za vzděláváním všichni pomáhat, sázíme na dobré vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Hlavními principy výchovy a vzdělávání na naší škole je vzájemný respekt, důvěra, vstřícnost, pěstování vztahů pomocí společných prožitků, vstřícná komunikace žák učitel rodič. Pravidla soužití ve škole, systém společně sdílených hodnot, spoluvytvářejí děti a učitelé. Velkou pozornost proto věnujeme prevenci sociálně-patologických jevů; náš preventivní program byl oceněn v rámci Zlínského kraje. Šikana u nás nemá šanci. Chceme, aby byly děti ve škole v bezpečí, zaměřujeme se na prevenci úrazů, chceme být bezpečnou školou, kam se nebojí rodiče své děti posílat. Dlouhodobě podporujeme environmentální výchovu a ekologické myšlení, učíme se často v přírodě, máme pro tyto aktivity výborné podmínky na školní přírodní zahradě i v okolí školy. Vzdělávání v naší škole je zaměřeno na propojení školy se životem, uplatnění poznatků v praktickém životě. Snažíme se žákům zprostředkovat aktivními metodami poznávání světa, sebe a ostatních. Chceme, aby žáci získávali dovednosti na základě vlastní zkušenosti, ve výuce proto užíváme metody Tvořivé školy, tzv. činnostní pojetí učení. Školní vzdělávací program trávnické školy klade důraz na spolupráci mezi dětmi navzájem, na dobré vztahy ve třídních kolektivech. Tuto myšlenku nám pomáhá uskutečňovat školní žákovský parlament, jehož prostřednictvím se naši žáci aktivně účastní života školy. V tomto školním roce se to dařilo zejména prostřednictvím projektů MY týden pro třídu, Máme nové kamarády, kde spolupracovaly třídy 1. a 9. ročníku, a v projektu Těšíme se do školy, zaměřeném na naše budoucí prvňáčky. Tradičně bohaté byly i další aktivity našich žáků, jejich účast v předmětových a sportovních soutěžích. Opět jsme dosáhli úspěchů zejména v kolektivních sportech, daří se nám v kopané a florbalu. Bohužel nám technický stav školního hřiště neumožňuje sportovní činnosti, zejména atletiku, více rozvíjet. Chceme vytvářet pro své žáky optimální podmínky pro studium, daří se nám zlepšovat estetiku školního prostředí a kvalitu materiálního vybavení. Díky našemu zřizovateli jsme mohli uskutečnit další etapu výměny oken, tentokrát v pavilonu E, vyměnily se také okenní výplně v tělocvičně. Podařilo se rekonstruovat oplocení mezi školním hřištěm a školní 2 Výroční zpráva 2009/2010

3 zahradou. Kvalitě výuky rozhodně prospějí i počítače, které jsme získali od sponzora, vyučování zatraktivnilo i využití interaktivních výukových systémů, osvědčila se nově vybavená pracovna fyziky a chemie. Zlepšilo se také počítačové vybavení pro přípravnou práci učitelů. Pro členy našeho pedagogického týmu je samozřejmostí vysoká profesionální úroveň, jejíž součástí je soustavné další vzdělávání; tvořivost, flexibilita, respektování ostatních, spolupráce, komunikativnost, soulad s filozofií školy a ochota spoluvytvářet, pěstovat a rozvíjet její principy. Chceme být nadále školou otevřenou, spolupracující s rodiči a veřejností. Podařilo se nám navázat bližší spolupráci s Mateřskou školou Otrokovice i s komunitním centrem pro rodinu DOMINO. Děkujeme partnerskému Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Trávníky za jejich materiální a finanční podporu činnosti naší školy, zejména za pořádání už tradičních akcí pro děti i jejich rodiče, vybudování školního klubu a sponzoring tisku školních novin. Dík patří i dalším našim sponzorům a spolupracujícím organizacím. Školní rok 2009/2010 byl 35. školním rokem v historii ZŠ Trávníky. Toto výročí prolínalo činností školy po celý uplynulý rok a připomínali jsme si jej řadou zajímavých akcí. Myslím, že současné dění v naší škole tradici trávnické školy úspěšně rozvíjí. Mgr. Jana Večeřová 3 Výroční zpráva 2009/2010

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Adresa školy Hlavní 1160, Otrokovice IČ Bankovní spojení /0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace (od ) Aktualizace ve školském rejstříku Součásti školy základní škola, školní družina, školní jídelna ZŠ IZO ředitelství Mgr. Jana Večeřová, ředitelka školy Vedení školy Mgr. Eva Horňáková, zástupkyně ředitelky školy (statutární zástupce) Hana Ficková, vedoucí vychovatelka školní družiny Název zřizovatele Město Otrokovice Adresa zřizovatele nám. 3. května 1340, Otrokovice IČ Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) - poskytování základního vzdělání a výchovy, zájmového vzdělávání ve školní družině - zabezpečování školního a závodního stravování 1.2 Součásti školy součásti školy IZO kapacita Základní škola žáků Školní družina žáků Školní jídelna ZŠ jídel 4 Výroční zpráva 2009/2010

5 1.3 Charakteristika školy Datum zahájení činnosti školy: Datum zařazení do sítě škol: Poslední aktualizace v síti škol: Základní údaje o škole a součástech Základní údaje o škole a součástech za školní rok 2009/2010 Počet tříd/ skupin Počet žáků Počet žáků na třídu/skupinu Přepočtený počet ped.prac./prac. ŠJ Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,80 11, ,83 2. stupeň ,75 16,50 11,03 Školní družina ,67 2,43 34,16 Školní jídelna x 338 x 5,625 x 1.5 Školská rada Školská rada byla zřízena k a byla ustanovena v počtu 6 členů ( 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. a Volební řád školské rady základních škol v Otrokovicích). Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnila 4 jednání Rady školy. V případě aktuálního problému k řešení je připravena se sejít operativně ihned. Školská rada byla seznamována s hospodařením školy, s výroční zprávou a s návrhem rozpočtu. Ze strany rady nebyly shledány žádné nedostatky v činnosti školy. Prostřednictvím rady získala škola sponzorský příspěvek. Ředitelka školy se zasedání Rady školy pravidelně účastnila. Informace a zápisy z jednání školské rady je možno nalézt na: (odkaz školská rada). Členové školské rady Mgr. Renáta Krystyníková (jmenována zřizovatelem) místopředseda Lenka Krejčí (jmenována zřizovatelem) Martina Pafková (zvolena zákonnými zástupci žáků) Ing. Milan Zicha (zvolen zákonnými zástupci žáků) předseda Mgr. Jaroslava Onderková (zvolena pedagogickými pracovníky školy) Mgr. Irena Miklová (zvolena pedagogickými pracovníky školy) jednatel 5 Výroční zpráva 2009/2010

6 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku vzdělávací programy školy Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2009/2010 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ , 5., Pomáháme si růst školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1., 2., 3., 6., 7., Pokračovalo vyučování podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) školy s názvem Pomáháme si růst podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání. ŠVP se ověřoval ve vyučovací praxi nově ve 3. a 8. ročníku, monitorovala se průběžně nutnost některých dílčích změn. V průběhu školního roku jsme realizovali několik úspěšných projektů. MY týden pro třídu byl projekt na podporu dobrých vztahů a vytváření pravidel soužití ve třídních kolektivech, Těšíme se do školy projekt ve spolupráci s Mateřskou školou Otrokovice, kde jsme cíleně pracovali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Velmi úspěšný byl společný projekt pro žáky prvních ročníků a devátých ročníků Máme nové kamarády, ve kterém patroni, deváťáci, provázeli prvním školním rokem naše prvňáčky. V rámci podpory čtenářské gramotnosti navštěvovali naši žáci děti v mateřských školách, školní družině a také v komunitním centru pro rodinu DOMINO a chodili jim předčítat. Velmi často se uskutečňovaly návštěvy v městské knihovně, zapojili jsme se do projektu Noc s Andersenem. Už tradičně se uskutečnily celoškolní projektové dny, např. Den jazyků, Den Země, Den dětí, Týden zdraví, Den bezpečí. 6 Výroční zpráva 2009/2010

7 Zaměřujeme se na rozšíření takových výukových metod a postupů a organizačních forem vyučování, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí poznatků, dovedností, schopností a postojů, které budou naši žáci do dalšího života potřebovat. Učíme děti uvažovat, snažíme se, aby děti škola bavila. K využití poznatků pro budoucí praxi míří také nabídka našich volitelných předmětů a pracovních činností. Škola je zapojena do sítě Tvořivých škol. Propagujeme vyučování prostřednictvím tvořivých aktivit, tzv. činnostní pojetí učení. V prvním období (1. až 3. ročník) si děti postupně navykají na školu, pravidelnou výuku, plnění školních povinností, dodržování společných pravidel chování. Snažíme se, aby ke škole získaly kladný vztah. Činnosti, často formou her, s využitím názorných pomůcek, děti baví. V druhém období (4. až 5. ročník) činnostní učení opět tvoří velkou část vyučování. Více se zaměřujeme na přípravu na systematickou výuku na druhém stupni. Známka už nemá jen funkci motivující jako v prvním období, ale především je ukazatelem pro samotného žáka, na jaké úrovni jsou jeho znalosti a dovednosti. Na druhém stupni se snažíme, aby si žáci osvojili správný styl svého učení a podporujeme jejich motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Z rozboru výchovně vzdělávací práce a z autoevaluační činnosti školy v uplynulém školním roce vyplývá, že pozitivních výsledků bylo mimo jiné v uplynulém období dosaženo - ve větším využívání moderních metod práce při výuce, zejména využití činnostního učení - v ověřování školního vzdělávacího programu v praxi v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku - při rozšíření projektové výuky a problémového vyučování v dějepise, v českém jazyce, v občanské a rodinné výchově, v zeměpise, ve fyzice, v matematice a v cizích jazycích - v projektech Týden pro třídu, Máme nové kamarády, Těšíme se do školy, Celé Česko čte dětem, Junior Achievement - v zapojení žáků do aktivit školy prostřednictvím školního žákovského parlamentu - ve velmi dobrém zapojování dětí do akcí sociálního zaměření, sportovních a kulturních akcí - ve větším zapojení dětí do školních aktivit a do meziročníkové spolupráce - v cílené prevenci sociálně patologických jevů, konfliktních vztahů a záškoláctví důsledným sledováním a řešením drobných problémů se předchází závažnějším (činnost školního poradenského pracoviště) - ve zlepšení estetického vzhledu prostředí školy a zlepšení administrativního zázemí školy - ve zlepšení vybavení odborných učeben (rekonstrukce učebny fyziky a chemie) - v rozšíření vybavení školy moderní ICT technikou (interaktivní tabule, projektory, obnova software) - vybudováním prostor školního klubu (možnost pobytu o přestávkách a prostor pro neformální školní aktivity, besedy apod.) 7 Výroční zpráva 2009/2010

8 - ve větším zapojování rodičů do akcí školy, zejména prostřednictvím činnosti Sdružení rodičů a přátel školy - v získávání mimorozpočtových finančních prostředků k realizaci projektů (sponzorské dary, projekty prostřednictvím MÚ) - v úspěšném průběhu akcí v rámci oslav 35. výročí založení školy 2.1 Nepovinné předměty, zájmové útvary a volitelné předměty název nepovinného předmětu 1. stupeň Dyslektický seminář 2. stupeň Dyslektický seminář Konverzace v anglickém jazyce Ekologické praktikum název zájmového útvaru 1. stupeň Zájmová tělesná výchova Sborový zpěv název volitelného předmětu (pro 2. stupeň) Německý jazyk I, II, III Informatika I, II Mediální výchova Dramatická výchova Výtvarné techniky Pěstitelství Sportovní výchova chlapci Domácnost 8 Výroční zpráva 2009/2010

9 2.2 Učební plán školy Učební plán vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, s platností od Učební plán ZŠ Trávníky Otrokovice pro školní rok 2009/2010 (platný pro 4. 5.ročník a 9. ročník) Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Chemie 2 Fyzika 2 Přírodopis 2 Zeměpis 1 Dějepis 2 Občanská výchova 1 Rodinná výchova 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty 2 Celkem Výroční zpráva 2009/2010

10 Učební plán vzdělávacího programu Pomáháme si růst školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, s platností od Učební plán ZŠ Trávníky Otrokovice pro školní rok 2009/2010 (platný pro 1., 2. a 3. ročník) Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Časová dotace 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Celkem Z toho DČD* Anglický jazyk Matematika Základy informatiky Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace *DČD - disponibilní časová dotace 10 Výroční zpráva 2009/2010

11 Učební plán ZŠ Trávníky Otrokovice pro školní rok 2009/2010 (platný pro 6., 7. a 8. ročník) Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Časová dotace 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Z toho DČD Anglický jazyk Matematika Základy informatiky 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelný předmět 1 Volitelný předmět 2 Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celková povinná časová dotace z toho disponibilní časová dotace Výroční zpráva 2009/2010

12 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o pracovnících školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 Pedagogičtí pracovníci Úvazek Aprobace Praxe Vedení školy Mgr. Jana VEČEŘOVÁ 1,0 M F 23 Mgr. Eva HORŇÁKOVÁ 1,0 M CH 18 Učitelé 1. stupně Mgr. Gabriela BELANTOVÁ 1,0 učit. 1. st. 31 Mgr. Jarmila DAŇKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 35 Mgr. Marcela KAŠPÁRKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 18 Mgr. Aleš KOČENDA 1,0 učit. 1. st. 17 Mgr. Irena MIKLOVÁ 1,0 učit. 1. st. 29 Mgr. Dana MLČÁKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 29 Mgr. Jaroslava ONDERKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 31 Mgr. Lenka ONDERKOVÁ 1,0 učit. 1. st. + AJ 7 Mgr. Dana STAŇKOVÁ 1,0 učit. 1. st. 26 PaedDr. Hana VYORALOVÁ 1,0 učit. 1. st. 22 Mgr. Marcela VRUBELOVÁ 1,0 učit. 1. st. 25 Karla PAŘÍZKOVÁ 0,0455 RJ HV 41 Asistentka pedagoga Bc. Petra BRÁZDILOVÁ 0,7 speciální pedag. 1 Učitelé 2. stupně Mgr. Ivana DIVÍNOVÁ 1,0 JČ D 35 Mgr. Marie HERYÁNOVÁ 1,0 JR, JN, D 30 Mgr. Pavlína RŮŽIČKOVÁ 1,0 M CH 11 Renata AMBRŮZOVÁ 0,9545 SUPŠ 19 Mgr. Miroslava MÁLKOVÁ 1,0 M PŘ 13 Mgr. Antonín MUSIL 1,0 M Z 33 Radomír SCHOŘ 1,0 Z TV 29 Mgr. Jiří ŠEVČÍK 1,0 Z TV 30 Mgr. Miluše ŠICNEROVÁ 1,0 JR, JA, D 27 Pavlína Šindelářová 0,5455 SŠ + st. jazyk. zk. 2 PaedDr. Pavel ŠTĚPÁN 1,0 PŘ ZZV 40 Daniela ULIČNÁ 1,0 vychovatelství 6 Mgr. Oldřiška VOBROVÁ 1,0 JČ D 31 Mgr Jitka KOŘÍSTKOVÁ 1,0 učit. 1. st. + HV 16 Mgr. Zdeněk KOHOUTEK 0,5455 Z TV 29 Mgr. Martina FABRIKOVÁ 0,4545 ČJ OV 9 12 Výroční zpráva 2009/2010

13 Školní družina (ŠD) Renata DOVRTĚLOVÁ 0,4333 vychovatelství 24 Hana FICKOVÁ 1,0 vychovatelství 23 Hana FRANTOVÁ 1,0 vychovatelství 4 Komentář: Třídnictví ve školním roce 2009/2010 Třída Třídní učitel(ka) 1.A Vrubelová Marcela 1.B Mlčáková Dana 2.A Vyoralová Hana 2.B Onderková Jaroslava 3.A Belantová Gabriela 3.B Miklová Irena 4.A Onderková Lenka 4.B Daňková Jarmila 5.A Kašpárková Marcela 5.B Staňková Dana 6.A Schoř Radomír 6.B Štěpán Pavel 7.A Růžičková Pavlína 7.B Málková Miroslava 8.A Divínová Ivana 8.B Heryánová Marie 9.A Vobrová Oldřiška 9.B Šicnerová Miluše Na 1. stupni je učitelský sbor mladší, na 2. stupni starší. Pedagogický sbor na 1. stupni je stabilní, působí zde 3 pedagogičtí pracovníci nad 50 let. Na druhém stupni je problematické personální zajištění výuky některých předmětů učiteli s vhodnou aprobací (vzhledem ke stávajícím pracovním smlouvám na dobu neurčitou nastává praktická nemožnost vyřešení aprobovanosti v hudební výchově, v občanské a rodinné výchově, v praktických činnostech, ve fyzice a v anglickém jazyce). 13 Výroční zpráva 2009/2010

14 V letošním školním roce jsme řešili i problém s personálním zajištěním výuky v podmínkách dlouhodobé nemocnosti několika vyučujících (nutnost řešení provizorními zástupy a částečnými úvazky). Odchody pedagogických pracovníků souvisí s ukončením termínované pracovní smlouvy (letos 2). Nekvalifikovaní byli 2 pedagogičtí pracovníci. Na mateřské dovolené jsou 2 učitelky 2. stupně. Ve třídě I. A působila asistentka pedagoga, která podporovala výuku chlapce se závažnou vadou sluchu. 3.2 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 16 (14 od 1. 4.) 14,6 (12,6 od 1. 4.) Externí pracovníci Jedna správní zaměstnankyně je v současné době na další mateřské dovolené. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 Ostatní pracovníci správní zaměstnanci Nepedagogičtí pracovníci Úvazek Funkce Krystyna FIALOVÁ 0,3750 správní zaměstnanec Ivana JAROŠOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Renata KADLECOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Věra KOLAŘÍKOVÁ (do ) 0,8 správní zaměstnanec Barbara KRAJČOVÁ 0,8 správní zaměstnanec Zdeňka LESOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Hana ONDÍKOVÁ (do ) 1,0 správní zaměstnanec Věra RÁČKOVÁ 1,0 sekretářka Zdeňka TREFILÍKOVÁ 1,0 správní zaměstnanec Jaroslav ZÁMEČNÍK 1,0 školník Školní jídelna (ŠJ) Krystyna FIALOVÁ 0,6250 pomocná kuchařka Alena JANALÍKOVÁ 1,0 vedoucí školní jídelny Milan Langer 1,0 kuchař Jana TINKOVÁ 1,0 vedoucí kuchařka Zdeňka TOMAŠTÍKOVÁ 1,0 pomocná kuchařka Marie GRACLOVÁ 1,0 kuchařka 14 Výroční zpráva 2009/2010

15 Krátkodobé působení zastupujících pracovníků: Mgr. Jana Němcová Mgr. Jaroslava Odstrčilíková Mgr. Libuše Smolková Marta Bahulová Mgr. Jitka Nevečeřalová Magda Vajová Anna Novotná 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2009/2010 Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do Počet žádostí Nastoupí do 1. tříd 2009 o odklad 1. tříd tříd 2010 o odklad 1. tříd Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle stupně poskytovaného vzdělání 5.1 Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2009/2010 Ročník Počet žáků Prospělo Hodnoceno Prospělo Neprospělo celkem s vyznamenáním slovně Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Výroční zpráva 2009/2010

16 5.2 Pochvaly a ocenění - pochvaly prostřednictvím třídních učitelů byly uděleny 201 žákům většinou za výborný prospěch, za organizační práci pro třídu, za práci v žákovské samosprávě, za příkladné plnění úkolů, za motivaci ostatních, za sběrovou aktivitu, za spolupráci s třídním učitelem; udělení pochvaly bylo jmenovitě sděleno ve školním rozhlase 5.3 Napomenutí a důtky - napomenutí třídním učitelem 9 žáků za zapomínání úkolů a pomůcek, za nekázeň a vyrušování ve vyučování, za neplnění zadaných úkolů, za nevhodné chování ke spolužákům i vyučujícím - důtka třídního učitele 14 žáků za velmi časté zapomínání, za soustavné nevhodné chování ve vyučování, za vulgární projevy, za porušení školního řádu - důtka ředitele školy udělena ředitelkou školy po projednání v pedagogické radě 10 žákům za soustavné neplnění školních povinností, za špatnou přípravu na vyučování, za vyrušování ve vyučování, za závažné porušení školního řádu (manipulace s otevřeným ohněm), za opakovanou manipulaci s mobilem ve vyučování, za nevhodné chování ke spolužákům a zaměstnancům školy 5.4 Snížené stupně z chování na konci školního roku 2009/2010 Počet % ze všech žáků školy 2 - uspokojivé 7 1, neuspokojivé 1 0,26-2. stupeň z chování byl udělen 7 žákům 2. stupně za špatnou pracovní morálku, za ničení vybavení budovy školy, za časté vyrušování ve vyučování, za neplnění školních povinností, za nevhodné chování ke spolužákům i zaměstnancům školy, za závažné porušování školního řádu a podvody - 3. stupeň z chování byl udělen 1 žákovi 2. stupně za ničení zařízení školy, za lhaní, za vulgární vyjadřování, za neplnění školních povinností, za závažné porušování školního řádu a podvody 16 Výroční zpráva 2009/2010

17 5.5 Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010 Vysoký počet neomluvených hodin způsobila neomluvená absence žákyně 8. ročníku, která do naší školy přestoupila v průběhu září, v říjnu do školy přestala docházet. Od té doby není známo místo jejího pobytu; případ je řešen ve spolupráci s Policií ČR. Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 443 2,48 2. pololetí 582 2,82 za školní rok , Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2009/2010 Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 1. 1 Zrakové postižení 7. 1 S vadami řeči a komunikace 8., 9. 2 Tělesné postižení 2., 7., 8, 3 Jiné zdravotní postižení 8. 1 S vývojovými poruchami učení 2., 3., 4., 5., 6. 7 Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště, které ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou (PPP) a dalšími institucemi zajišťuje poradenské služby pro žáky i jejich rodiče. Evidujeme 54 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni zdravotního znevýhodnění dle zákona č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Z tohoto počtu je 15 žáků (7 na doporučení PPP a 8 na doporučení speciálně-pedagogického centra) vyučováno podle individuálního vzdělávacího plánu vytvořeného na základě specifických vzdělávacích potřeb souvisejících s poruchami učení, případně se zdravotním omezením těchto integrovaných žáků. Vyučující se ve spolupráci s rodiči zaměřují na realizaci vzdělávání těchto žáků podle jejich individuálních potřeb. Žákům nadaným je věnována zvýšená péče, jsou více zapojováni do aktivit ve vyučovacím procesu, často reprezentují školu v nejrůznějších soutěžích. 5.7 Hodnocení výsledků výchovného působení ve školním roce 2009/2010 V tomto školním roce jsme se především zaměřili na řešení výchovných otázek. Velkým přínosem byla spolupráce s metodikem prevence a školní psycholožkou. Zvláštní pozornost jsme pak věnovali poruchám žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě. Zaměřili jsme se na práci s výchovně problémovými žáky, na spolupráci s rodinou, na spolupráci s institucemi a na šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými žáky. Dále pak na spolupráci 17 Výroční zpráva 2009/2010

18 mezi pedagogy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na úrovni zdravotního znevýhodnění dle zákona č. 561/2004 Sb., 16, odst. 6 a vyhlášky č. 73/2005 Sb. Vedli jsme učitele, žáky i rodiče k tomu, aby nevyřazovali z kolektivu handicapované žáky a žáky s vážnými kázeňskými problémy. Zajišťovali jsme pomoc při stanovení příčin výukových a výchovných problémů a při výběru žáků posílaných na vyšetření do PPP. Vedli jsme evidenci těchto žáků, zprostředkovávali jsme kontakty s institucemi, ostatními specialisty a učiteli školy. Naše škola dbala na to, aby byly vytvořeny podmínky pro efektivitu a účinnost této poradenské práce. Také ve školním roce 2009/2010 se uskutečnila schůzka na Městském úřadě Otrokovice. Cílem bylo prohloubení vzájemné spolupráce výchovných poradců a metodiků prevence s oddělením sociálně právní ochrany dítěte v souladu s ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Činnosti v rámci výchovného poradenství 1. depistáže problémových dětí ve spolupráci s psycholožkou školy, metodičkou prevence a třídními učiteli závěrečné zprávy jsou protokolovány; byly řešeny přestupky proti školnímu řádu, z nichž byly vyvozeny patřičné důsledky 2. preventivní individuální pohovory s problémovými dětmi byly prováděny prostřednictvím výchovné komise, zápisy závěrečných zpráv z pohovoru s žáky jsou protokolovány 3. mimořádné poradní schůzky členů pedagogického sboru s vedením školy probíhaly i za účasti členů školního poradenského pracoviště 4. pohovory se zákonnými zástupci žáků rodiče si ujednávají schůzky tak, jak jim to časově vyhovuje, proběhlo několik schůzek, kde se řešily výukové, ale i kázeňské problémy vždy se došlo k závěru a situace byla řešena 5. integrovaní žáci garantem rozsahu a kvality péče poskytované těmto žákům je výchovný poradce, napomáhá vést jejich evidenci, pomáhá vytvářet individuální výukové programy, sleduje jejich plnění, spolupracuje s poradnou a dalšími odborníky při aktualizaci diagnózy, sleduje termíny kontrolních vyšetření, vedení školy informuje o práci a navrhuje nejoptimálnější řešení pro zefektivnění práce s těmito žáky; ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo naši školu 15 integrovaných žáků, kteří vyžadovali individuálně vzdělávací plán (IVP) vychází ze vzdělávacího programu naší školy a závěrů speciálního vyšetření. Je součástí žákovy dokumentace; žáci pracovali v dyslektickém semináři, individuálně v kroužku integrovaných žáků a byla jim věnována individuální péče mimo vyučování 6. dyslektický seminář na škole pracovaly 3 skupiny dyslektického semináře 18 Výroční zpráva 2009/2010

19 7. profesně kariérové poradenství a) informační a poradenská činnost pro rodiče a žáky 9. ročníku (svět práce, třídní schůzky, informace pro rodiče, IPS Úřadu práce Zlín, individuální schůzky s rodiči) b) výstupní hodnocení vycházejících žáků (vyhotoveno třídními učiteli jako příloha k přihlášce na SŠ) c) burzy středních škol, dny otevřených dveří na SŠ (říjen únor 2009/2010) d) SCIO testy, testy profesní orientace (9. ročník, vyhodnocení úspěšnosti přijetí na zvolený typ SŠ) e) prezentace středních škol (Svět práce, CD, video, atlas školství) f) zapojení do projektu Junior Achievement (Abeceda podnikání 7. a 8. ročník, Profesní orientace 9. ročník) Specifika kariérového poradenství ve školním roce 2009/ přijímací řízení na střední školy (povinné přijímací SCIO testy na školy ve Zlínském kraji pro všechny uchazeče, stále tři přihlášky, větší zodpovědnost rodičů, příprava na přijímací pohovory, vyplňování přihlášek, práce s přehledy školských zařízení II. cyklu, kontrola správnosti vyplňovaných přihlášek, zdravotní způsobilost) - rozmístění žáků na SŠ - osudy absolventů ZŠ 5.8 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách ve školním roce 2009/2010 Gymnázium 8 leté 6 leté 4 leté SOŠ vč. konzervatoří SOU, U OU, PrŠ přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Ze sedmého ročníku se ke studiu na šestiletém gymnáziu přihlásili 2 žáci (oba na Gymnázium Otrokovice) a byli ke studiu přijati. Jeden z nich si ale svůj úmysl studovat na gymnáziu rozmyslel a zůstává na základní škole. Na střední školu s uměleckým zaměřením se v tomto školním roce nepřihlásil žádný žák. 19 Výroční zpráva 2009/2010

20 5.9 Účast na soutěžích a olympiádách Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Celostátní kolo Název soutěže počet účastníků výsledek počet účastníků výsledek počet účastníků výsledek počet účastníků výsledek ZNALOSTNÍ A VĚDO- MOSTNÍ SOUTĚŽE SUDOKU CUP 6 Soutěž v sudoku 2. stupeň 18 4 Matematický KLOKAN: Benjamin 77 Kadet 81 Cvrček 48 Klokánek 76 Matík Gymnázium Zlín Lesní čtvrť 1 5. Salvator 208 Recitační soutěž 2. stupeň Recitační soutěž 1. stupeň Dějepisná olympiáda 11 Olympiáda v anglickém jazyce 11 Mini First Certificate 4 1., 4. Přírodovědný KLOKAN 35 FyzIQ 2 6. SOS Planeta Země 1 Přebor školy v šachu 8 Pythagoriáda 30 3 Matematický TAKTIK 11 Najdi, co neznáš 20 PAYSECCUP internetové bezpečí 20 VÝTVARNÉ SOUTĚŽE Motobesip Zdraví a já Výroční zpráva 2009/2010

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více