Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1

2 Osnova 1 Charakteristika školy Obecná charakteristika školy Základní informace Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna Materiálně technické zajištění školy Provedené opravy Celkový stav budov s požadavky na příští období Vzdělávací program školy ŠVP Volitelné předměty na 2. stupni Nepovinné předměty Školní družina Údaje o pedagogických pracovnících Věkové složení pedagogického sboru učitelé + vychovatelé Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - učitelé Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků vychovatelé Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled oblastí DVPP dle plánu Vyhodnocení plánu DVPP Údaje o nepedagogických zaměstnancích Správní zaměstnanci a THP pracovníci Obchodně provozní zaměstnanci Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijímacím řízení Zápis k povinné školní docházce Přijímací řízení na střední školy po devátém ročníku Přijímací řízení na víceletá gymnázia Poradenské služby ve škole Speciálně pedagogická péče Výchovné poradenství Výchova k volbě povolání Školní parlament Minimální preventivní program Spolupráce s odbornými subjekty Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehledy prospěchu a chování žáků Opravné zkoušky Nejčastější a nejvýraznější kázeňské problémy Účast na soutěžích Údaje o provedených kontrolách Přehled o poskytnutých informacích Školní informační systém Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Projekty a programy Přehled projektů a programů

3 12.3 Sportovní program školy Ekologický program školy Dopravní výchova Ozdravné pobyty a kurzy Další školní akce Kroužky Spolupráce s ostatními organizacemi a subjekty Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce s rodiči Školská rada Odborová organizace Spolupráce s městskou knihovnou a muzeem Spolupráce se ZŠ ve Václavovicích Spolupráce s mateřskou školou Spolupráce s Českým svazem zahrádkářů Spolupráce s mysliveckým sdružením Přehled příloh

4 1 Charakteristika školy 1.1 Obecná charakteristika školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních je po třech paralelních třídách v ročníku. Kapacita školy je 750 žáků. Součástí školy je odloučené pracoviště - ZŠ Těšínská ulice č. 286 (dále jen ZŠ Podlesí). Základní škola je v právní subjektivitě od roku 1995 a je příspěvkovou organizací. Vyučuje se v ní 693 žáků /údaj k 30. září 2013/ nejen přímo ze Šenova, ale i z jeho okolí Václavovic, Ostravy - Radvanic a Bartovic, Horní a Dolní Datyně a Petřvaldu. Od 1. ledna 2003 přešla naše škola v systému výkonu státní správy po zrušení okresních úřadů pod obec III. stupně Magistrát města Ostravy. Hlavní budova se nachází ve středu obce. Budova na Těšínské ulici pochází z roku 1900, je od odloučeným pracovištěm a slouží k vzdělávání žáků ročníku. Od 1. ledna 2007 přešlo město Šenov pod správu okresu Ostrava město. 1.2 Základní informace Zřizovatel: město Šenov Forma: příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Naděžda Pavlisková Statut.zástupce ředitele: Mgr. Radim Žižka Zástupce ředitele: Mgr. Iva Tomigová Adresy ředitelství: Radniční náměstí 1040, Šenov - odloučené pracoviště: Těšínská ul. 286, Šenov Telefon: Fax: Webové stránky školy: Předseda školské rady: Ing. Vladimíra Tomanová 4

5 1.3 Součásti školy Základní škola V základní škole se v tomto školním roce vyučovalo celkem 693 žáků (údaj k ) počet žáků počet tříd Ø na třídu I.stupeň - ZŠ střed ,20 I.stupeň - ZŠ Podlesí ,00 I.stupeň - celkem ,25 II.stupeň ,42 Celkem ,75 Přehled počtu žáků v posledních pěti školních letech Šk.rok 2009/ / / / /2014 Počet žáků Nárůst/Pokles Z tabulky je zřejmé, že počet žáků se ve škole trvale zvyšuje, a to v průměru o 20 za každý školní rok Školní družina V tomto školním roce pracovalo ve škole šest oddělení školní družiny, z toho dvě oddělení na odloučeném pracovišti. Školní družinu navštěvovalo celkem 178 dětí, z toho 59 na odloučeném pracovišti - údaje k Školní jídelna V obou budovách jsou samostatné školní kuchyně se školní jídelnou. V obou jídelnách se stravovalo celkem 558 žáků, z toho 110 na odloučeném pracovišti (údaje k ). Žáci druhého stupně a zaměstnanci si vybírali hlavní menu ze dvou jídel. 5

6 1.4 Materiálně technické zajištění školy Vyučování probíhá ve dvou samostatných objektech. Kolem obou pracovišť je sportovní a odpočinkový areál. Kromě 28 kmenových tříd (z toho pět na odloučeném pracovišti) probíhá vyučování v devíti odborných pracovnách v učebně fyziky a chemie, biologie a zeměpisu, anglického jazyka (dvě), hudební výchovy, ve dvou učebnách informatiky, školní knihovně a školní kuchyňce, k dispozici je také malá keramická dílna. V rámci projektu EU peníze školám byly třídy vybaveny novou interaktivní technikou. Na odloučeném pracovišti je odborná učebna informatiky, která v rámci česko-slovenského projektu Poznáváme své okolí byla vybavena novými počítači. K dispozici je zde také keramická dílna. Pro výuku jsou využívány také dvě venkovní třídy a dětská hřiště s průlezkami. Počítači jsou dále vybaveny všechny kabinety učitelů, kanceláře vedení školy a administrativních pracovníků a malá učebna na odloučeném pracovišti. K tělovýchovným školním i mimoškolním aktivitám slouží tři dobře vybavené tělocvičny (z toho jedna na odloučeném pracovišti), gymnastický sál a rozsáhlý venkovní sportovní areál, který se skládá z betonového hřiště (na kopanou, volejbal, korfbal, vybíjenou), z menší travnaté plochy pro minifotbal, z doskočiště a z areálu s průlezkami pro děti I. stupně. Menší venkovní areál a dětské hřiště s průlezkami se nachází také u školy odloučeného pracoviště. Ve výuce i v mimoškolní činnosti též využíváme městská písková hřiště. Pro výuku pracovních činností se využívají dřevodílna a elektrodílna, školní kuchyňka, školní zahrada a pozemek. Z česko-polského projektu Společně objevujeme svět bylo zakoupeno nové vybavení do učebny biologie a zeměpisu včetně pomůcek. Z česko-polského projektu Slezsko náš společný domov byla nově vybavena školní kuchyňka. Pro výuku všech předmětů byly zajištěny ucelené řady učebnic, kabinety a školní sbírky jsou průběžně doplňovány novými pomůckami. Dvě oddělení školní družiny mají samostatné vlastní prostory, čtyři oddělení ŠD se o své prostory dělily se třídou. 1.5 Provedené opravy Během školního roku byly prováděny běžné opravy a údržba na obou pracovištích. Na hlavní budově byly provedeny následující větší opravy: další etapy výměny nevyhovujících dřevěných oken na prvním pavilonu (vnitřní strana budovy) doplnění umyvadel na toaletách tak, aby jejich počet vyhovoval platné legislativě v oblasti hygieny do oken II. pavilonu byly namontovány žaluzie Na odloučeném pracovišti pak: z učebny ŠD byla vybudována nová třída pro čtvrtou první třídu, z bytu školníka jsme vybudovali dvě menší učebny pro výuku dělených hodin a pro práci asistentů s žáky mimo třídu. byla provedena rekonstrukce střešních okapů. 6

7 1.6 Celkový stav budov s požadavky na příští období K řešení zůstávají tyto velké problémy: odvodnění sklepů, oprava venkovních odpadů, odvodnění školního hřiště oprava omítek II. pavilonu oprava nebo vybudování nových chodníků kolem II. pavilonu ZŠ střed dokončení zateplení II. pavilonu a ŠJ oprava střechy na II. pavilonu dokončení výměny oken a zateplení budovy na Podlesí rekonstrukce betonového hřiště v areálu hlavní budovy Na jaře 2014 zřizovatel začal připravovat materiály pro získání dotace na přístavbu respektive nadstavbu II. pavilonu hlavní budovy, a to z důvodu narůstajícího počtu žáku ve škole. Všechny velké opravy jsou konzultovány a připravovány s představiteli města a městského odboru výstavby. Postupně se daří opravovat a rekonstruovat všechny objekty školy. 2 Vzdělávací program školy Žáci I. a II. stupně se vyučovali podle ŠVP Šenovská škola šance pro všechny na šťastný start, č. j ve znění platných úprav. Anglický jazyk vyučujeme od první třídy, od 7. ročníku pak německý jazyk jako druhý povinný cizí jazyk. 2.1 ŠVP V základní škole vyučujeme podle ŠVP s názvem Šenovská škola šance pro všechny na šťastný start, který byl projednán a schválen školskou radou a zřizovatelem. Cílem našeho vzdělávacího programu je proměna školy v takové prostředí, ve kterém se všem dětem bez ohledu na jejich různorodé vzdělávací potřeby dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče. Chceme, aby se žáci v naší škole cítili bezpečně a spokojeně. Žák, který ukončí povinnou školní docházku na naší škole, by se měl umět orientovat ve světě, který ho obklopuje, třídit a využívat informace, komunikovat v českém i cizím jazyce, znát svá práva a povinnosti. V tomto roce jsme pokračovali v těchto aktivitách: příprava na výuku anglického jazyka od první třídy příprava na povinnou výuku druhého cizího jazyku německý jazyk výchova ke zdraví ve zkoušení nových metod vyučování připravovali jsme digitální vzdělávací materiály v rámci projektu EU peníze do škol dokončení projektu ve vlastní tvorbě ŠVP, a to zejména: kontrole plnění ŠVP se zaměřením zejména na průřezová témata úprava materiálů v oblasti výuky cizích jazyků 7

8 Byla provedena kontrola souladu obsahu Standardu vzdělávacích předmětů (Čj, AJ a M), které vydalo ministerstvo školství, s obsahem těchto předmětů v našem vzdělávacím programu. Problematiku ŠVP jsme řešili nejen na schůzkách předmětových komisí a metodického sdružení I. stupně, ale také jsme organizovali neformální mezipředmětová jednání mezi učiteli I. a II. stupně dohromady. 2.2 Volitelné předměty na 2. stupni Žáci si z nabídky tohoto vzdělávacího programu a dle možností školy zvolili tyto předměty: Sedmý ročník: Osmý ročník: Devátý ročník: Seminář z informatiky Seminář z přírodopisu Anglická konverzace Seminář z informatiky Seminář ze zeměpisu Seminář společenskovědní Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Seminář z chemie Seminář z přírodopisu Mediální výchova Sportovní hry Německý jazyk Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Anglická konverzace 2.3 Nepovinné předměty Z nepovinných předmětů se ve škole vyučovaly dramatická výchova (1. a 2. třída I. stupně) a náboženství ( ročník). 3 Školní družina Ve školní družině pracovalo v šesti odděleních celkem 178 dětí I. stupně. Školní družina si vytvořila svůj vlastní ŠVP pro zájmové vzdělávání, který se stal součástí školního ŠVP. Plán práce ŠD pro letošní rok nesl název Setkání pěti světů a vycházel se společného námětu Skřítek (bytosti půdní - podzemní, lesní, luční a vodní). Školní družina se nechává inspirovat zejména vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 8

9 Činnost ŠD je velmi pestrá, děti plní zajímavé projekty, jezdí na plavání, navštěvují divadelní představení a také šenovskou knihovnu. Žáci v rámci ŠD navštívili obě budovy MŠ v Šenově s vlastním programem a s dárečky pro budoucí prvňáčky. Dětí nadále pracovali na projektu ČR-PL II (Slezsko náš společný domov), a to přípravou regionálních specialit v kroužku minivaření a doplňováním receptů do regionální kuchařky. V rámci družiny mohou děti navštěvovat celou řadu kroužků, kromě minivaření dále kroužky zaměřené na keramiku a výtvarnou výchovu a letos nově otevřený kroužek mažoretek. Mezi tradiční akce patřily ŠD hledá SuperStar, drakiáda, vánoční dílny nebo Vynášení Morény a celá řada dalších. Vychovatelky, stejně jako každý rok, organizovaly pro předškoláky Veselou školičku, jejímž cílem bylo seznámení budoucích prvňáčků a jejich rodičů s prostředím naší školy. 4 Údaje o pedagogických pracovnících 4.1 Věkové složení pedagogického sboru učitelé + vychovatelé pedag.pracovníci muži ženy celkem % do 20 let let let let nad 50 let PP celkem Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - učitelé Odborně kvalifikovaní pracovníci (přepočtené osoby) % Nekvalifikovaní pracovníci (přepočtené osoby) I.stupeň 17 94,9 0,92 5,1 II.stupeň 21,63 91,5 2 8,5 % Asistent pedagoga 2,

10 4.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků vychovatelé Všichni vychovatelé jsou odborně kvalifikovaní pro práci vychovatelů ve školní družině. 4.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled oblastí DVPP dle plánu Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pro tento školní rok byly stanoveny tyto oblasti: nové vzdělávací metody genetická metoda čtení, činnostní učení v českém jazyce a matematice,. anglický jazyk pedagogové I. stupně výuka žáků se specifickými poruchami učení a nadaných žáků rozšiřování počítačové gramotnosti pedagogů získávání psychologických a diagnostických dovedností získávání zkušeností v práci se žáky s rizikovým chováním (agrese, šikana, atd.) oblast dalšího vzdělávání ve svém oboru oblast enviromentální výchovy Při DVPP jsme dávali přednost sborovnám, tj. vzdělávání, které probíhalo přímo u nás ve škole a bylo zaměřeno na naše požadavky a potřeby. Vzdělávání si pedagogové vybírali také z nabídek KVICu Nový Jičín a NIDV Ostrava. Některá vzdělávání jsme si organizovali sami, zejména vzdělávání v rámci ICT dovednosti. Vzdělávací aktivity formou e-learningu připravoval ICT koordinátor školy. Název vzdělávání Počet zúčastněných osob Výchovné přístupy k dětem a mladistvým 18 s rizikovým chováním Genetická metoda od A do Z 24 Metody k rozvíjení matematické dovednosti 21 Matematika činnostně v 1. ročníku 1 Český jazyk činnostně v 1. ročníku 1 Základy Hejného vyučovací metody 1 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími 1 potřebami ve školní práci Kurz anglického jazyka 1 V rámci celoživotního životního vzdělávání na Ostravské univerzitě si jeden z pedagogů rozšiřuje svou aprobaci o třetí předmět a druhý doplňuje svoji kvalifikaci a odbornost Vyhodnocení plánu DVPP Zdroje financování plánu DVPP jsou součástí Výroční ekonomické zprávy za rok

11 Všechny realizované vzdělávací aktivity byly v souladu s plánem DVPP pro tento školní rok. Sborovny jsme cílili na vzdělávací metody v českém jazyce (genetická metoda čtení) a matematice (činnostní učení, matematika podle Hejného), protože je plánujeme zahrnout do našeho vzdělávacího programu. 5 Údaje o nepedagogických zaměstnancích 5.1 Správní zaměstnanci a THP pracovníci Na škole pracuje celkem patnáct správních zaměstnanců (v přepočtených úvazcích 13,16), z toho čtyři THP, kteří jsou pro práce, které vykonávají, odborně kvalifikováni. 5.2 Obchodně provozní zaměstnanci Ve školní jídelně pracuje celkem jedenáct obchodně provozních zaměstnanců pod vedením vedoucí školní jídelny (z toho 1,59 přepočtených pracovních úvazků připadá na doplňkovou činnost a 8,17 pak na státní rozpočet). V rámci doplňkové činnosti se vaří obědy nejen pro cizí strávníky, ale též se připravují svačiny pro žáky I. stupně. Škola pronajímá školní bufet, který mimo jiné zajišťuje pitný režim žáků II. stupně. 6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijímacím řízení na střední školy 6.1 Zápis k povinné školní docházce Dne proběhl zápis do prvních tříd, a to na odloučeném pracovišti. Dobu čekání budoucím prvňáčkům zpříjemnily pohádkové bytosti z řad žáků 9. C třídy, které si s dětmi hrály, soutěžily a kreslily. Rodiče si s dětmi měli možnost prohlédnout budovu odloučeného pracoviště, nahlédnout do vyučovacích hodin, zkrátka seznámit se s každodenním životem na škole. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 Celkem Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 100 (z toho 55 chlapců) Počet žádostí o odklad školní docházky 10 z toho dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Doporučeno: SPC 1 PPP 9 Lékařem 10 11

12 6.2 Přijímací řízení na střední školy po devátém ročníku Typ školy Chlapci Dívky celkem % SŠ VL ,4 SŠ MT ,9 Gymnázia ,1 Umělecké SŠ ,6 celkem ,0 Úspěšnost v přijímacím řízení na SŠ v roce 2014 Všichni žáci uspěli již v prvním kole přijímacího řízení. Přibližně 57 % žáků devátého ročníku (tj. o 7% méně než v loňském roce) bude dále studovat maturitní obory. 23 % žáků tohoto ročníku bude ve studiu pokračovat na gymnáziích (tj. o 4 % více než loni). I nadále škola podporuje aktivity vedoucí k zájmu o technické obory ve strojírenství, stavebnictví, elektrotechnice a informatice ukončené maturitní zkouškou nebo výučním listem. 6.3 Přijímací řízení na víceletá gymnázia Typ školy Chlapci Dívky celkem Gymnázia - osmiletá Gymnázia - šestiletá Poradenské služby ve škole 7.1 Speciálně pedagogická péče Na škole je zřízeno centrum, které se zabývá výukou nadaných žáků a žáků se specifickými poruchami učení. Vedoucí centra, speciální pedagog, dohlíží na vypracování IVP a na vzdělávání žáků, spolupracuje s rodiči a zpracovává metodické materiály. Poskytuje poradenství ohledně problematiky speciálně vzdělávacích potřeb formou konzultací žákům, rodičům i ostatním pedagogům. V případě potřeby navrhuje další odborná vyšetření, spolupracuje s pracovníky PPP a SPC. V září 2013 bylo vypracováno 36 individuálních plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na jejichž tvorbě se podíleli speciální pedagog, vedoucí nápravy a třídní učitel. V průběhu tohoto měsíce začala výuka reedukační hodiny pro 14 žáků I. stupně (včetně Podlesí) a 22 žáků II. stupně. Skupiny speciálně pedagogické péče byly vytvořeny dle několika kritérií věk, typ obtíží a dlouhodobá reedukační práce pedagoga s určitým žákem. 12

13 Na škole pracovali tři pedagogičtí asistenti, kteří byli určeni k práci s třemi žáky (1., 2. a 5. třída) na základě doporučení SPC center a PPP. Žáci, kteří přišli se zařazením do reedukační péče v průběhu školního roku (celkem 10), byli zařazováni do již vzniklých skupin. Rozsah péče vycházel z doporučení odborných pracovišť a z plánu IVP připraveného speciálním pedagogem podle organizačních možností školy. Při reedukační péči se spolupracovalo s třídními učiteli, ostatními vyučujícími i rodiči žáků. Ve výuce se používaly speciální pomůcky i výukové programy na počítačích. Materiální vybavení jsme rozšířili zakoupením nových pomůcek. Stanovené cíle pro tento školní rok: kontrola plnění plánu IVP jednotlivých žáků I. a II. stupně účast na seminářích (DVPP) pro pedagogy v oblasti specifických poruch učení a chování příprava metodických materiálů Vedoucí centra spolu s výchovnou poradkyní realizovaly schůzky s třídními učiteli, jejichž obsahem bylo: důkladné seznámení s IVP žáků, upozornění na změny a dodatky povinnost TU směrem k dohlédnutí na plnění ze strany ostatních vyučujících pomoc TU při řešení eventuálních výukových obtížích postup při spolupráci se zákonnými zástupci žáků konzultace ohledně hraničních žáků případné doporučení týkající se vyšetření v PPP Na škole funguje kroužek logopedie, ve kterém se logopedická asistentka s příslušným logopedickým vzděláním věnuje dětem s lehčími vadami výslovnosti. Nápravná logopedická péče probíhala vždy v přítomnosti rodičů, kteří dostávali další instrukce a rady, jak dále doma s dětmi pracovat. 7.2 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně má stanoveny konzultační hodiny pro žáky i veřejnost. Na výchovnou poradkyni se lze obracet s následujícími okruhy problémů: neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva zdravotní omezení, případně znevýhodnění v různých oblastech vzdělávání (dyslexie, dyspraxie apod.) problémy ve vztazích se spolužáky se členy rodiny s učitelem problémy se sebou samým (např. strach, úzkost, deprese aj.) otázky volby střední školy Aktivity v rámci výchovného poradenství: Metodická podpora TU a vyučujících, zejména začínajících učitelů Adaptace na II. stupeň, klima třídy 5. a 6. ročník 13

14 Spolupráce s třídními kolektivy vzájemné vztahy, nekázeň jednotlivců a pořádek ve třídě Projekt Podané ruce a adaptační kurz pro šestý ročník Pohovory se žáky i jejich zákonnými zástupci v rámci kariérového poradenství volba dalšího vzdělávání a profesní cesty Výchovné pohovory se žáky I. a II. stupně (nevhodné chování, neplnění školních povinností) Vstupy do tříd a práce s třídními kolektivy (problematika vzájemných vztahů ve třídě) Podpora pro nadané a talentované žáky (např. soutěže) Podpora aktivit pro neprospívající žáky Návštěvy úřadu práce - 8. ročník Pravidelné informace k volbě povolání (Vop) na nástěnce Beseda se zaměstnavateli podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků ZŠ Exkurze v závodech pro vycházející žáky Minitrh oborů středních škol pro žáky a rodiče Spolupráce s PPP a SPC Ostrava a Havířov, ÚP Ostrava, IPS pro volbu a změnu povolání (Ostrava), s městskou a stání policii Výchova k volbě povolání Zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání Vymezené obsahové okruhy sebepoznání, rozhodování, akční plánování, adaptace na životní změny, možnost absolventa ZŠ, informační základna pro volbu povolání, orientace v důležitých profesních informacích, rovnost příležitosti na trhu práce, svět práce a dospělost Hlavní cíl zprostředkovat žákům důležité znalosti a dovednosti související s jejich budoucím uplatněním ve světě práce a vybavit je kompetencemi potřebnými při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci a při jejich vstupu na trh práce. Vzdělávací oblast (výchova k volbě povolání) je začleněna hlavně do povinných předmětů občanská výchova, rodinná výchova, pracovní činnosti a dalších vzdělávacích aktivit školy, v ročníku. Využíváme také dalších metod a forem, jako jsou spolupráce s úřady, exkurze, projekty, žákovská portfolia, individuální konzultace, internetové zdroje či multimediální a audiovizuální materiály. Spolupráce s IPS ÚP Ostrava Na jaře 2014 navštívili žáci 8. ročníků společně se svými třídními učiteli Informační a poradenské středisko při ÚP v Ostravě. Žáci besedovali o možnostech dalšího vzdělávání na středních školách. Rozšiřovali si poznatky o světě práce, možnosti uplatnění na trhu práce a orientovali se v důležitých profesních informacích. Učili se poznávat vlastní přednosti, možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním. Poznávali taktéž i charakteristické znaky konkrétních povolání a hledali vhodné cesty vedoucí k dosažení stanovených profesních cílů. Exkurze, projekty 14

15 Žáci 7. ročníku navštívili v rámci Volby povolání Dolní oblast Vítkovic Svět techniky. Během exkurze si prohlédli provoz Mostárna, Vítkovice power engineering. Žáci 7. a 9. ročníku se zúčastnili besedy se zaměstnavateli v rámci podpory technického vzdělávání. Individuální konzultace I v tomto školním roce se žáci 8. a 9. ročníků společně s rodiči seznámili s nabídkou studijních a učebních oborů SŠ, které se v listopadu 2013 prezentovaly přímo u nás ve škole. Pozvání přijali zástupci středních škol z Ostravy a Havířova, a to především technického zaměření. V listopadu 2013 se rovněž konala beseda rodičů žáků 9. ročníku s výchovnou poradkyní na téma volby povolání. Nástěnka VP Informační nástěnka výchovného poradce je pravidelně doplňována informacemi ovlivňujícími volbu budoucí vzdělávací cesty a profesní orientace žáků, prezentačními materiály středních škol i důležitou legislativou Školní parlament Školní parlament vede výchovná poradkyně společně s pedagogem I. stupně. Parlament se úspěšně podílí na práci školy a zapojuje se do různých akcí. V tomto roce se mimo jiné zabýval elektronickou žákovskou knížkou. Sešel se také na diskuzi s ředitelkou školy, které představil závěry a výsledky své celoroční práce. V parlamentu pracovali zástupci všech tříd od 1. až do 9. ročníku. Vzhledem k velké věkové rozdílnosti a potřebě volit různé metody práce pracoval parlament samostatně za I. a II. stupeň. Některá jednání tedy probíhala odděleně a některá byla společná. 7.3 Minimální preventivní program Primární cílovou skupinou našeho minimálního preventivního programu jsou žáci od 6-15 let. V tomto školním roce bylo základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Uvědomujeme si, že zdravé, sebevědomé a spokojené dítě má větší šance odolávat negativním vlivům okolí. Snažíme se podporovat sebevědomí navozováním pozitivních zážitků, působíme v roli poradců pro účelné využívání volného času. Poučujeme o patologických závislostech a negativních dopadech, snažíme se o ujasnění hodnotového žebříčku dětí. V rámci výuky byly, jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány i další metody, které se nám osvědčily besedy, diskuse, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, práce ve dvojicích i skupinách, projektové vyučování, komunikativní kruh. Nespecifická protidrogová prevence představovala: volnočasové aktivity na naší škole (kroužky na naší škole) práci ve školní družině, kde dochází k rozvoji jejich dovedností a schopností, které jsou oceňovány možnost prezentovat své dovednosti a znalosti na veřejnosti a v různých soutěžích v kolech školních, okresních i krajských 15

16 v rámci adaptačního kurzu, ekopobytu, lyžařského kurzu a kurzu turistického dochází ke zvyšování fyzických zdatností a posílení vlastní zodpovědnosti ke svému zdraví, nácviku alternativních forem chování v rizikových situacích zavedení schránky důvěry a svou funkci plní i nástěnka metodika prevence budování kvalitního vrstevnického týmu, ve kterém se žáci cítí bezpečně a jistě návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů a besed seznámení rodičů s metodickými pokyny na omlouvání žáků, prevencí a řešením šikany, se školním řádem aktivity pro rodiče a veřejnost ke zlepšení vzájemné komunikace (sportovní odpoledne s rodiči, Halloween, Radovánky ) fungování školního parlamentu, kde se žáci spolupodílejí na rozhodování o chodu školy konzultace problémů s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, metodikem prevence (úvodní schůzka proběhla na začátku školního roku, konzultace probíhají průběžně minimálně 1x za měsíc, v tomto školním roce pracujeme na novelizaci školního řádu) spolupráce s městskou policií, pedagogicko-psychologickou poradnou, lékaři Specifická protidrogová prevence věnování větší pozornosti žákům s problémy v chování, se špatným prospěchem nebo méně podnětným rodinným zázemím Aktivity v rámci MMP Preventivně výchovné vstupy do tříd Prevence kyberšikany projekt Policie ČR Poldík Webík pomáhá a chrání Projekt pro 6. a 9. ročník Podaná ruka Adaptační kurz pro 6. ročník Čas proměn pro dívky 6. ročníku Výukové programy na PC pro žáky II. stupně Spolupráce s OSPODem v Ostravě Dotazníkové šetření v 5. a 6. ročníku na téma adaptace na II. stupeň V rámci tvorby školního preventivního programu dotazníkové šetření pro oblast klima školy (rodiče a žáci) DVPP Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním 7.4 Spolupráce s odbornými subjekty Škola spolupracovala s odbornými pracovišti, která prováděla pedagogickou a psychologickou diagnostiku žáků. Pracovnice PPP v Ostravě Zábřehu a speciální pedagog s výchovnou poradkyní se pravidelně scházejí na společných schůzkách, jejichž obsahem je výchovná problematika. Společně se projednávaly záležitosti týkající se adaptace dětí na školu, práce se žáky se specifickými poruchami učení i děti nadaných. Problematiku výuky žáků, ke kterým byl doporučen pedagogický asistent, jsme konzultovali s pracovníky SPC. Jejich rad a pomocí jsme využívali při zpracovávání podkladů pro integraci a při hledání vhodných metod práce v případě integrace handicapovaných dětí. 16

17 Při řešení problematiky neomluvených hodin, podezření na neuspokojivé rodinné poměry nebo finanční problémy související se školní docházkou (stravné, příspěvky na školní potřeby a školní akce) jsme se obraceli na pracovnice sociálního odboru města. V rámci minimálního preventivního programu dále škola velmi úzce spolupracovala s obvodním metodikem prevence, s Policií ČR a s městskou policií. 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 8.1 Přehledy prospěchu a chování žáků Tabulky jsou zařazeny v závěru této zprávy. 8.2 Opravné zkoušky V tomto školním roce se nekonaly žádné opravné zkoušky. 8.3 Nejčastější a nejvýraznější kázeňské problémy I v letošním školním roce jsme řešili řadu výchovných problémů. Žáci se dopouštěli běžných přestupkům proti školnímu řádu, jako jsou zapomínání školních pomůcek, neplnění si pracovních povinností, ale také závažnějších skutků, jako jsou záškoláctví, neomluvená absence a úmyslné ničení školního majetku. Projevy vandalismu jsou potírány a žáci vzniklé škody museli uhradit. V tomto roce jsme řešili případy agresivního a nevhodného chování mezi spolužáky. Zaznamenali jsme také větší výskyt psychických problémů našich žáků. Rizikové projevy chování: Návykové látky řešené případy 0 Výskyt agresivního chování včetně šikany 6 Krádeže 2 Počet 2 z chování 4 Počet 3 z chování 0 Počet neomluvených hodin 87 hodin/ 5 žáků Záškoláctví 1 Naší prioritou je především předcházení problémům. Organizujeme a účastníme se aktivit, jako jsou besedy s žáky, přednášky, přímé vstupy do tříd i individuální řešení vzniklých krizových situací. Zaměřujeme se také na individuální práci s jedinci a jejich zákonnými zástupci. 17

18 8.4 Účast na soutěžích Stejně jako každoročně, tak i v tomto školním roce jsme se zapojili do mnoha soutěží. Úspěšní řešitelé školních kol pak reprezentovali naši školu ve vyšších úrovních daných soutěží. Jde zejména o olympiády z různých předmětů a sportovní soutěže. Účastnili jsme se také jednorázových aktivit a výtvarných soutěží. Vytvářeli jsme si i své vlastní projekty, jejichž cílem je rovněž práce s talentovanými žáky vyhledávat je, probouzet jejich zájem o vzdělávací a výchovné obory, motivovat je k další práci, rozvíjet jejich talent. K těmto aktivitám patřila například soutěž Ukaž, co umíš, netradiční sportovní aktivity, soutěž Mozkožrout, jejímž cílem bylo zajímavou formou podpořit zájem o přírodní vědy, anebo dějepisná soutěž na téma Protektorát Čechy a Morava Nejvýznamnější dosažené výsledky: A) celostátní republiková úroveň 1. místo MČR v dětské kategorii pomponů 1. místo Český pohár (korfbal) 2. místo - Český pohár korfbalová liga starší žáci 3. místo - Mladý zdravotník mladší žáci B) oblastní a krajská kola soutěží 1. místo English Nigtingale (Anglický slavík) 1. místo Beskydský slavík Barevný volejbal v Ostravě 10 medaili 2. místo Dopravní soutěž starší žáci 3. místo Evropa ve škole 4. místo Anglický desetiboj 12. místo Velká cena ZOO C) obvodní kola soutěží 1. místo Pythagoriáda (7. ročník) 4. místo Dopravní soutěž mladší žáci 4. místo Zeměpisná olympiáda (6. ročník) 5. místo Zeměpisná olympiáda (7. ročník) První desítka Konverzační soutěž v Aj 7. místo Pythagoriáda (6. ročník) 10. místo Zeměpisná olympiáda (9. ročník) V matematické soutěži Klokan v konkurenci ostravských škol jsme získali 2. místo (9. ročník 964 soutěžících) a 3. místo (6. ročník 1113 soutěžících). V novinářské soutěži Vesmír jsme získali 2. místo (6. ročník), 3. místo (7. ročník) a dvě čestná uznání. 18

19 Dalších sportovních soutěží se naši žáci zúčastnili v rámci projektu Sportovní olympiáda mikroregionu Slezská brána (atletika, volejbal, fotbal). Odměnou za dosažené výborné výsledky a umístění v soutěžích jsou pak dva jednodenní zájezdy, které pro tyto žáky pořádají SRPDŚ a ZO ČZS v Šenově. 9 Údaje o provedených kontrolách Každé pololetí kalendářního roku proběhly kontroly čerpání finančních prostředků na provoz ze strany zřizovatele bez závad. Kontroly ze strany KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (učebna chemie, školní kuchyně a jídelna, úklid, údržba) vše bez závad Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění (ŠJ hlavní budova) bez závad Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění (ŠJ odloučené pracoviště) bez závad V prosinci 2013 proběhla kontrola stavu BOZP ze strany Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. 10 Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 2013/2014 nebyly na základě zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších úprav, a podle směrnice ředitele školy O svobodném přístupu k informacím vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejňovaných vyvěšením nebo na www stránkách školy. Počet podaných písemných žádostí o informace 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Počet podstatných části každého rozsudku soudu, kterým 0 došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace Poskytnutí dalších informací vztahujících se k uplatňování 0 zákona č.106/1999sb., v platném znění Počet podaných stížností 0 Počet vyřízených stížností 0 11 Školní informační systém Informace o základní škole byly rodičům a veřejnosti poskytovány prostřednictvím: pravidelných třídních schůzek www stránek školy 19

20 oběžníku města Šenova veřejné vývěsky školy u autobusové zastávky informační nástěnky ve škole letáků a sdělení v ŽK elektronické ŽK 12 Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 12.1 Projekty a programy Do vzdělávacího programu jsme pravidelně zařazovali projekty, jejichž cílem bylo: procvičovat sociální dovednosti a prohlubovat sociální cítění poznávat se navzájem a naučit se spolupracovat /mezi žáky celé školy/ podporovat a rozvíjet talent nadaných žáků poznávat více místo, ve kterém žijeme vážit si přírody enviromentální výchova naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace naučit žáky využívat informační technologie propojovat učivo mezi předměty /mezipředmětové vztahy/ i mezi ročníky naučit žáky obhájit svůj názor a vystupovat na veřejnosti vylepšovat materiálně technické vybavení školy efektivně využívat technické možnosti školy (interaktivní dataprojektory) 12.2 Přehled projektů a programů A) EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Termín realizace projektu: 1. července 2011 až 31. ledna 2014 Tento projekt vypsalo pro základní školy Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR a je spolufinancován z evropských fondů. Náš projekt se nazývá Poznáváme svět napříč předměty a jsme přibližně v polovině doby jeho realizace ( ). Zapojením do tohoto projektu realizujeme tyto cíle: Vybavit všechny třídy a odborné pracovny moderní technikou (počítač, dataprojektor), která umožní z kteréhokoliv místa ve škole se připojit na internet a na server školy, dále umožní využívat ve výuce interaktivní učebnice a materiály - splněno. Pořídit moderní techniku do učebny anglického jazyka, která rozvine individuální výuku splněno. Pořídit moderní pomůcky splněno. Prohloubit vzdělání vyučujících cizího jazyka účastí na jazykovém kurzu ve Velké Británii splněno. 20

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, 739 34 za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, 739 34 za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva ZŠ ŠENOV, Radniční náměstí 1040, 739 34 za školní rok 2002/2003 V Šenově 4.září 2003 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka školy Charakteristika školy Úplná základní škola se nachází v menším

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více