Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1

2 Osnova 1 Charakteristika školy Obecná charakteristika školy Základní informace Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna Materiálně technické zajištění školy Provedené opravy Celkový stav budov s požadavky na příští období Vzdělávací program školy ŠVP Volitelné předměty na 2. stupni Nepovinné předměty Školní družina Údaje o pedagogických pracovnících Věkové složení pedagogického sboru učitelé + vychovatelé Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - učitelé Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků vychovatelé Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled oblastí DVPP dle plánu Vyhodnocení plánu DVPP Údaje o nepedagogických zaměstnancích Správní zaměstnanci a THP pracovníci Obchodně provozní zaměstnanci Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijímacím řízení Zápis k povinné školní docházce Přijímací řízení na střední školy po devátém ročníku Přijímací řízení na víceletá gymnázia Poradenské služby ve škole Speciálně pedagogická péče Výchovné poradenství Výchova k volbě povolání Školní parlament Minimální preventivní program Spolupráce s odbornými subjekty Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehledy prospěchu a chování žáků Opravné zkoušky Nejčastější a nejvýraznější kázeňské problémy Účast na soutěžích Údaje o provedených kontrolách Přehled o poskytnutých informacích Školní informační systém Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Projekty a programy Přehled projektů a programů

3 12.3 Sportovní program školy Ekologický program školy Dopravní výchova Ozdravné pobyty a kurzy Další školní akce Kroužky Spolupráce s ostatními organizacemi a subjekty Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce s rodiči Školská rada Odborová organizace Spolupráce s městskou knihovnou a muzeem Spolupráce se ZŠ ve Václavovicích Spolupráce s mateřskou školou Spolupráce s Českým svazem zahrádkářů Spolupráce s mysliveckým sdružením Přehled příloh

4 1 Charakteristika školy 1.1 Obecná charakteristika školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních je po třech paralelních třídách v ročníku. Kapacita školy je 750 žáků. Součástí školy je odloučené pracoviště - ZŠ Těšínská ulice č. 286 (dále jen ZŠ Podlesí). Základní škola je v právní subjektivitě od roku 1995 a je příspěvkovou organizací. Vyučuje se v ní 693 žáků /údaj k 30. září 2013/ nejen přímo ze Šenova, ale i z jeho okolí Václavovic, Ostravy - Radvanic a Bartovic, Horní a Dolní Datyně a Petřvaldu. Od 1. ledna 2003 přešla naše škola v systému výkonu státní správy po zrušení okresních úřadů pod obec III. stupně Magistrát města Ostravy. Hlavní budova se nachází ve středu obce. Budova na Těšínské ulici pochází z roku 1900, je od odloučeným pracovištěm a slouží k vzdělávání žáků ročníku. Od 1. ledna 2007 přešlo město Šenov pod správu okresu Ostrava město. 1.2 Základní informace Zřizovatel: město Šenov Forma: příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Naděžda Pavlisková Statut.zástupce ředitele: Mgr. Radim Žižka Zástupce ředitele: Mgr. Iva Tomigová Adresy ředitelství: Radniční náměstí 1040, Šenov - odloučené pracoviště: Těšínská ul. 286, Šenov Telefon: Fax: Webové stránky školy: Předseda školské rady: Ing. Vladimíra Tomanová 4

5 1.3 Součásti školy Základní škola V základní škole se v tomto školním roce vyučovalo celkem 693 žáků (údaj k ) počet žáků počet tříd Ø na třídu I.stupeň - ZŠ střed ,20 I.stupeň - ZŠ Podlesí ,00 I.stupeň - celkem ,25 II.stupeň ,42 Celkem ,75 Přehled počtu žáků v posledních pěti školních letech Šk.rok 2009/ / / / /2014 Počet žáků Nárůst/Pokles Z tabulky je zřejmé, že počet žáků se ve škole trvale zvyšuje, a to v průměru o 20 za každý školní rok Školní družina V tomto školním roce pracovalo ve škole šest oddělení školní družiny, z toho dvě oddělení na odloučeném pracovišti. Školní družinu navštěvovalo celkem 178 dětí, z toho 59 na odloučeném pracovišti - údaje k Školní jídelna V obou budovách jsou samostatné školní kuchyně se školní jídelnou. V obou jídelnách se stravovalo celkem 558 žáků, z toho 110 na odloučeném pracovišti (údaje k ). Žáci druhého stupně a zaměstnanci si vybírali hlavní menu ze dvou jídel. 5

6 1.4 Materiálně technické zajištění školy Vyučování probíhá ve dvou samostatných objektech. Kolem obou pracovišť je sportovní a odpočinkový areál. Kromě 28 kmenových tříd (z toho pět na odloučeném pracovišti) probíhá vyučování v devíti odborných pracovnách v učebně fyziky a chemie, biologie a zeměpisu, anglického jazyka (dvě), hudební výchovy, ve dvou učebnách informatiky, školní knihovně a školní kuchyňce, k dispozici je také malá keramická dílna. V rámci projektu EU peníze školám byly třídy vybaveny novou interaktivní technikou. Na odloučeném pracovišti je odborná učebna informatiky, která v rámci česko-slovenského projektu Poznáváme své okolí byla vybavena novými počítači. K dispozici je zde také keramická dílna. Pro výuku jsou využívány také dvě venkovní třídy a dětská hřiště s průlezkami. Počítači jsou dále vybaveny všechny kabinety učitelů, kanceláře vedení školy a administrativních pracovníků a malá učebna na odloučeném pracovišti. K tělovýchovným školním i mimoškolním aktivitám slouží tři dobře vybavené tělocvičny (z toho jedna na odloučeném pracovišti), gymnastický sál a rozsáhlý venkovní sportovní areál, který se skládá z betonového hřiště (na kopanou, volejbal, korfbal, vybíjenou), z menší travnaté plochy pro minifotbal, z doskočiště a z areálu s průlezkami pro děti I. stupně. Menší venkovní areál a dětské hřiště s průlezkami se nachází také u školy odloučeného pracoviště. Ve výuce i v mimoškolní činnosti též využíváme městská písková hřiště. Pro výuku pracovních činností se využívají dřevodílna a elektrodílna, školní kuchyňka, školní zahrada a pozemek. Z česko-polského projektu Společně objevujeme svět bylo zakoupeno nové vybavení do učebny biologie a zeměpisu včetně pomůcek. Z česko-polského projektu Slezsko náš společný domov byla nově vybavena školní kuchyňka. Pro výuku všech předmětů byly zajištěny ucelené řady učebnic, kabinety a školní sbírky jsou průběžně doplňovány novými pomůckami. Dvě oddělení školní družiny mají samostatné vlastní prostory, čtyři oddělení ŠD se o své prostory dělily se třídou. 1.5 Provedené opravy Během školního roku byly prováděny běžné opravy a údržba na obou pracovištích. Na hlavní budově byly provedeny následující větší opravy: další etapy výměny nevyhovujících dřevěných oken na prvním pavilonu (vnitřní strana budovy) doplnění umyvadel na toaletách tak, aby jejich počet vyhovoval platné legislativě v oblasti hygieny do oken II. pavilonu byly namontovány žaluzie Na odloučeném pracovišti pak: z učebny ŠD byla vybudována nová třída pro čtvrtou první třídu, z bytu školníka jsme vybudovali dvě menší učebny pro výuku dělených hodin a pro práci asistentů s žáky mimo třídu. byla provedena rekonstrukce střešních okapů. 6

7 1.6 Celkový stav budov s požadavky na příští období K řešení zůstávají tyto velké problémy: odvodnění sklepů, oprava venkovních odpadů, odvodnění školního hřiště oprava omítek II. pavilonu oprava nebo vybudování nových chodníků kolem II. pavilonu ZŠ střed dokončení zateplení II. pavilonu a ŠJ oprava střechy na II. pavilonu dokončení výměny oken a zateplení budovy na Podlesí rekonstrukce betonového hřiště v areálu hlavní budovy Na jaře 2014 zřizovatel začal připravovat materiály pro získání dotace na přístavbu respektive nadstavbu II. pavilonu hlavní budovy, a to z důvodu narůstajícího počtu žáku ve škole. Všechny velké opravy jsou konzultovány a připravovány s představiteli města a městského odboru výstavby. Postupně se daří opravovat a rekonstruovat všechny objekty školy. 2 Vzdělávací program školy Žáci I. a II. stupně se vyučovali podle ŠVP Šenovská škola šance pro všechny na šťastný start, č. j ve znění platných úprav. Anglický jazyk vyučujeme od první třídy, od 7. ročníku pak německý jazyk jako druhý povinný cizí jazyk. 2.1 ŠVP V základní škole vyučujeme podle ŠVP s názvem Šenovská škola šance pro všechny na šťastný start, který byl projednán a schválen školskou radou a zřizovatelem. Cílem našeho vzdělávacího programu je proměna školy v takové prostředí, ve kterém se všem dětem bez ohledu na jejich různorodé vzdělávací potřeby dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče. Chceme, aby se žáci v naší škole cítili bezpečně a spokojeně. Žák, který ukončí povinnou školní docházku na naší škole, by se měl umět orientovat ve světě, který ho obklopuje, třídit a využívat informace, komunikovat v českém i cizím jazyce, znát svá práva a povinnosti. V tomto roce jsme pokračovali v těchto aktivitách: příprava na výuku anglického jazyka od první třídy příprava na povinnou výuku druhého cizího jazyku německý jazyk výchova ke zdraví ve zkoušení nových metod vyučování připravovali jsme digitální vzdělávací materiály v rámci projektu EU peníze do škol dokončení projektu ve vlastní tvorbě ŠVP, a to zejména: kontrole plnění ŠVP se zaměřením zejména na průřezová témata úprava materiálů v oblasti výuky cizích jazyků 7

8 Byla provedena kontrola souladu obsahu Standardu vzdělávacích předmětů (Čj, AJ a M), které vydalo ministerstvo školství, s obsahem těchto předmětů v našem vzdělávacím programu. Problematiku ŠVP jsme řešili nejen na schůzkách předmětových komisí a metodického sdružení I. stupně, ale také jsme organizovali neformální mezipředmětová jednání mezi učiteli I. a II. stupně dohromady. 2.2 Volitelné předměty na 2. stupni Žáci si z nabídky tohoto vzdělávacího programu a dle možností školy zvolili tyto předměty: Sedmý ročník: Osmý ročník: Devátý ročník: Seminář z informatiky Seminář z přírodopisu Anglická konverzace Seminář z informatiky Seminář ze zeměpisu Seminář společenskovědní Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Seminář z chemie Seminář z přírodopisu Mediální výchova Sportovní hry Německý jazyk Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Anglická konverzace 2.3 Nepovinné předměty Z nepovinných předmětů se ve škole vyučovaly dramatická výchova (1. a 2. třída I. stupně) a náboženství ( ročník). 3 Školní družina Ve školní družině pracovalo v šesti odděleních celkem 178 dětí I. stupně. Školní družina si vytvořila svůj vlastní ŠVP pro zájmové vzdělávání, který se stal součástí školního ŠVP. Plán práce ŠD pro letošní rok nesl název Setkání pěti světů a vycházel se společného námětu Skřítek (bytosti půdní - podzemní, lesní, luční a vodní). Školní družina se nechává inspirovat zejména vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 8

9 Činnost ŠD je velmi pestrá, děti plní zajímavé projekty, jezdí na plavání, navštěvují divadelní představení a také šenovskou knihovnu. Žáci v rámci ŠD navštívili obě budovy MŠ v Šenově s vlastním programem a s dárečky pro budoucí prvňáčky. Dětí nadále pracovali na projektu ČR-PL II (Slezsko náš společný domov), a to přípravou regionálních specialit v kroužku minivaření a doplňováním receptů do regionální kuchařky. V rámci družiny mohou děti navštěvovat celou řadu kroužků, kromě minivaření dále kroužky zaměřené na keramiku a výtvarnou výchovu a letos nově otevřený kroužek mažoretek. Mezi tradiční akce patřily ŠD hledá SuperStar, drakiáda, vánoční dílny nebo Vynášení Morény a celá řada dalších. Vychovatelky, stejně jako každý rok, organizovaly pro předškoláky Veselou školičku, jejímž cílem bylo seznámení budoucích prvňáčků a jejich rodičů s prostředím naší školy. 4 Údaje o pedagogických pracovnících 4.1 Věkové složení pedagogického sboru učitelé + vychovatelé pedag.pracovníci muži ženy celkem % do 20 let let let let nad 50 let PP celkem Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - učitelé Odborně kvalifikovaní pracovníci (přepočtené osoby) % Nekvalifikovaní pracovníci (přepočtené osoby) I.stupeň 17 94,9 0,92 5,1 II.stupeň 21,63 91,5 2 8,5 % Asistent pedagoga 2,

10 4.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků vychovatelé Všichni vychovatelé jsou odborně kvalifikovaní pro práci vychovatelů ve školní družině. 4.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled oblastí DVPP dle plánu Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pro tento školní rok byly stanoveny tyto oblasti: nové vzdělávací metody genetická metoda čtení, činnostní učení v českém jazyce a matematice,. anglický jazyk pedagogové I. stupně výuka žáků se specifickými poruchami učení a nadaných žáků rozšiřování počítačové gramotnosti pedagogů získávání psychologických a diagnostických dovedností získávání zkušeností v práci se žáky s rizikovým chováním (agrese, šikana, atd.) oblast dalšího vzdělávání ve svém oboru oblast enviromentální výchovy Při DVPP jsme dávali přednost sborovnám, tj. vzdělávání, které probíhalo přímo u nás ve škole a bylo zaměřeno na naše požadavky a potřeby. Vzdělávání si pedagogové vybírali také z nabídek KVICu Nový Jičín a NIDV Ostrava. Některá vzdělávání jsme si organizovali sami, zejména vzdělávání v rámci ICT dovednosti. Vzdělávací aktivity formou e-learningu připravoval ICT koordinátor školy. Název vzdělávání Počet zúčastněných osob Výchovné přístupy k dětem a mladistvým 18 s rizikovým chováním Genetická metoda od A do Z 24 Metody k rozvíjení matematické dovednosti 21 Matematika činnostně v 1. ročníku 1 Český jazyk činnostně v 1. ročníku 1 Základy Hejného vyučovací metody 1 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími 1 potřebami ve školní práci Kurz anglického jazyka 1 V rámci celoživotního životního vzdělávání na Ostravské univerzitě si jeden z pedagogů rozšiřuje svou aprobaci o třetí předmět a druhý doplňuje svoji kvalifikaci a odbornost Vyhodnocení plánu DVPP Zdroje financování plánu DVPP jsou součástí Výroční ekonomické zprávy za rok

11 Všechny realizované vzdělávací aktivity byly v souladu s plánem DVPP pro tento školní rok. Sborovny jsme cílili na vzdělávací metody v českém jazyce (genetická metoda čtení) a matematice (činnostní učení, matematika podle Hejného), protože je plánujeme zahrnout do našeho vzdělávacího programu. 5 Údaje o nepedagogických zaměstnancích 5.1 Správní zaměstnanci a THP pracovníci Na škole pracuje celkem patnáct správních zaměstnanců (v přepočtených úvazcích 13,16), z toho čtyři THP, kteří jsou pro práce, které vykonávají, odborně kvalifikováni. 5.2 Obchodně provozní zaměstnanci Ve školní jídelně pracuje celkem jedenáct obchodně provozních zaměstnanců pod vedením vedoucí školní jídelny (z toho 1,59 přepočtených pracovních úvazků připadá na doplňkovou činnost a 8,17 pak na státní rozpočet). V rámci doplňkové činnosti se vaří obědy nejen pro cizí strávníky, ale též se připravují svačiny pro žáky I. stupně. Škola pronajímá školní bufet, který mimo jiné zajišťuje pitný režim žáků II. stupně. 6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijímacím řízení na střední školy 6.1 Zápis k povinné školní docházce Dne proběhl zápis do prvních tříd, a to na odloučeném pracovišti. Dobu čekání budoucím prvňáčkům zpříjemnily pohádkové bytosti z řad žáků 9. C třídy, které si s dětmi hrály, soutěžily a kreslily. Rodiče si s dětmi měli možnost prohlédnout budovu odloučeného pracoviště, nahlédnout do vyučovacích hodin, zkrátka seznámit se s každodenním životem na škole. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 Celkem Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 100 (z toho 55 chlapců) Počet žádostí o odklad školní docházky 10 z toho dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Doporučeno: SPC 1 PPP 9 Lékařem 10 11

12 6.2 Přijímací řízení na střední školy po devátém ročníku Typ školy Chlapci Dívky celkem % SŠ VL ,4 SŠ MT ,9 Gymnázia ,1 Umělecké SŠ ,6 celkem ,0 Úspěšnost v přijímacím řízení na SŠ v roce 2014 Všichni žáci uspěli již v prvním kole přijímacího řízení. Přibližně 57 % žáků devátého ročníku (tj. o 7% méně než v loňském roce) bude dále studovat maturitní obory. 23 % žáků tohoto ročníku bude ve studiu pokračovat na gymnáziích (tj. o 4 % více než loni). I nadále škola podporuje aktivity vedoucí k zájmu o technické obory ve strojírenství, stavebnictví, elektrotechnice a informatice ukončené maturitní zkouškou nebo výučním listem. 6.3 Přijímací řízení na víceletá gymnázia Typ školy Chlapci Dívky celkem Gymnázia - osmiletá Gymnázia - šestiletá Poradenské služby ve škole 7.1 Speciálně pedagogická péče Na škole je zřízeno centrum, které se zabývá výukou nadaných žáků a žáků se specifickými poruchami učení. Vedoucí centra, speciální pedagog, dohlíží na vypracování IVP a na vzdělávání žáků, spolupracuje s rodiči a zpracovává metodické materiály. Poskytuje poradenství ohledně problematiky speciálně vzdělávacích potřeb formou konzultací žákům, rodičům i ostatním pedagogům. V případě potřeby navrhuje další odborná vyšetření, spolupracuje s pracovníky PPP a SPC. V září 2013 bylo vypracováno 36 individuálních plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na jejichž tvorbě se podíleli speciální pedagog, vedoucí nápravy a třídní učitel. V průběhu tohoto měsíce začala výuka reedukační hodiny pro 14 žáků I. stupně (včetně Podlesí) a 22 žáků II. stupně. Skupiny speciálně pedagogické péče byly vytvořeny dle několika kritérií věk, typ obtíží a dlouhodobá reedukační práce pedagoga s určitým žákem. 12

13 Na škole pracovali tři pedagogičtí asistenti, kteří byli určeni k práci s třemi žáky (1., 2. a 5. třída) na základě doporučení SPC center a PPP. Žáci, kteří přišli se zařazením do reedukační péče v průběhu školního roku (celkem 10), byli zařazováni do již vzniklých skupin. Rozsah péče vycházel z doporučení odborných pracovišť a z plánu IVP připraveného speciálním pedagogem podle organizačních možností školy. Při reedukační péči se spolupracovalo s třídními učiteli, ostatními vyučujícími i rodiči žáků. Ve výuce se používaly speciální pomůcky i výukové programy na počítačích. Materiální vybavení jsme rozšířili zakoupením nových pomůcek. Stanovené cíle pro tento školní rok: kontrola plnění plánu IVP jednotlivých žáků I. a II. stupně účast na seminářích (DVPP) pro pedagogy v oblasti specifických poruch učení a chování příprava metodických materiálů Vedoucí centra spolu s výchovnou poradkyní realizovaly schůzky s třídními učiteli, jejichž obsahem bylo: důkladné seznámení s IVP žáků, upozornění na změny a dodatky povinnost TU směrem k dohlédnutí na plnění ze strany ostatních vyučujících pomoc TU při řešení eventuálních výukových obtížích postup při spolupráci se zákonnými zástupci žáků konzultace ohledně hraničních žáků případné doporučení týkající se vyšetření v PPP Na škole funguje kroužek logopedie, ve kterém se logopedická asistentka s příslušným logopedickým vzděláním věnuje dětem s lehčími vadami výslovnosti. Nápravná logopedická péče probíhala vždy v přítomnosti rodičů, kteří dostávali další instrukce a rady, jak dále doma s dětmi pracovat. 7.2 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně má stanoveny konzultační hodiny pro žáky i veřejnost. Na výchovnou poradkyni se lze obracet s následujícími okruhy problémů: neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva zdravotní omezení, případně znevýhodnění v různých oblastech vzdělávání (dyslexie, dyspraxie apod.) problémy ve vztazích se spolužáky se členy rodiny s učitelem problémy se sebou samým (např. strach, úzkost, deprese aj.) otázky volby střední školy Aktivity v rámci výchovného poradenství: Metodická podpora TU a vyučujících, zejména začínajících učitelů Adaptace na II. stupeň, klima třídy 5. a 6. ročník 13

14 Spolupráce s třídními kolektivy vzájemné vztahy, nekázeň jednotlivců a pořádek ve třídě Projekt Podané ruce a adaptační kurz pro šestý ročník Pohovory se žáky i jejich zákonnými zástupci v rámci kariérového poradenství volba dalšího vzdělávání a profesní cesty Výchovné pohovory se žáky I. a II. stupně (nevhodné chování, neplnění školních povinností) Vstupy do tříd a práce s třídními kolektivy (problematika vzájemných vztahů ve třídě) Podpora pro nadané a talentované žáky (např. soutěže) Podpora aktivit pro neprospívající žáky Návštěvy úřadu práce - 8. ročník Pravidelné informace k volbě povolání (Vop) na nástěnce Beseda se zaměstnavateli podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků ZŠ Exkurze v závodech pro vycházející žáky Minitrh oborů středních škol pro žáky a rodiče Spolupráce s PPP a SPC Ostrava a Havířov, ÚP Ostrava, IPS pro volbu a změnu povolání (Ostrava), s městskou a stání policii Výchova k volbě povolání Zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání Vymezené obsahové okruhy sebepoznání, rozhodování, akční plánování, adaptace na životní změny, možnost absolventa ZŠ, informační základna pro volbu povolání, orientace v důležitých profesních informacích, rovnost příležitosti na trhu práce, svět práce a dospělost Hlavní cíl zprostředkovat žákům důležité znalosti a dovednosti související s jejich budoucím uplatněním ve světě práce a vybavit je kompetencemi potřebnými při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci a při jejich vstupu na trh práce. Vzdělávací oblast (výchova k volbě povolání) je začleněna hlavně do povinných předmětů občanská výchova, rodinná výchova, pracovní činnosti a dalších vzdělávacích aktivit školy, v ročníku. Využíváme také dalších metod a forem, jako jsou spolupráce s úřady, exkurze, projekty, žákovská portfolia, individuální konzultace, internetové zdroje či multimediální a audiovizuální materiály. Spolupráce s IPS ÚP Ostrava Na jaře 2014 navštívili žáci 8. ročníků společně se svými třídními učiteli Informační a poradenské středisko při ÚP v Ostravě. Žáci besedovali o možnostech dalšího vzdělávání na středních školách. Rozšiřovali si poznatky o světě práce, možnosti uplatnění na trhu práce a orientovali se v důležitých profesních informacích. Učili se poznávat vlastní přednosti, možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním. Poznávali taktéž i charakteristické znaky konkrétních povolání a hledali vhodné cesty vedoucí k dosažení stanovených profesních cílů. Exkurze, projekty 14

15 Žáci 7. ročníku navštívili v rámci Volby povolání Dolní oblast Vítkovic Svět techniky. Během exkurze si prohlédli provoz Mostárna, Vítkovice power engineering. Žáci 7. a 9. ročníku se zúčastnili besedy se zaměstnavateli v rámci podpory technického vzdělávání. Individuální konzultace I v tomto školním roce se žáci 8. a 9. ročníků společně s rodiči seznámili s nabídkou studijních a učebních oborů SŠ, které se v listopadu 2013 prezentovaly přímo u nás ve škole. Pozvání přijali zástupci středních škol z Ostravy a Havířova, a to především technického zaměření. V listopadu 2013 se rovněž konala beseda rodičů žáků 9. ročníku s výchovnou poradkyní na téma volby povolání. Nástěnka VP Informační nástěnka výchovného poradce je pravidelně doplňována informacemi ovlivňujícími volbu budoucí vzdělávací cesty a profesní orientace žáků, prezentačními materiály středních škol i důležitou legislativou Školní parlament Školní parlament vede výchovná poradkyně společně s pedagogem I. stupně. Parlament se úspěšně podílí na práci školy a zapojuje se do různých akcí. V tomto roce se mimo jiné zabýval elektronickou žákovskou knížkou. Sešel se také na diskuzi s ředitelkou školy, které představil závěry a výsledky své celoroční práce. V parlamentu pracovali zástupci všech tříd od 1. až do 9. ročníku. Vzhledem k velké věkové rozdílnosti a potřebě volit různé metody práce pracoval parlament samostatně za I. a II. stupeň. Některá jednání tedy probíhala odděleně a některá byla společná. 7.3 Minimální preventivní program Primární cílovou skupinou našeho minimálního preventivního programu jsou žáci od 6-15 let. V tomto školním roce bylo základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Uvědomujeme si, že zdravé, sebevědomé a spokojené dítě má větší šance odolávat negativním vlivům okolí. Snažíme se podporovat sebevědomí navozováním pozitivních zážitků, působíme v roli poradců pro účelné využívání volného času. Poučujeme o patologických závislostech a negativních dopadech, snažíme se o ujasnění hodnotového žebříčku dětí. V rámci výuky byly, jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány i další metody, které se nám osvědčily besedy, diskuse, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, práce ve dvojicích i skupinách, projektové vyučování, komunikativní kruh. Nespecifická protidrogová prevence představovala: volnočasové aktivity na naší škole (kroužky na naší škole) práci ve školní družině, kde dochází k rozvoji jejich dovedností a schopností, které jsou oceňovány možnost prezentovat své dovednosti a znalosti na veřejnosti a v různých soutěžích v kolech školních, okresních i krajských 15

16 v rámci adaptačního kurzu, ekopobytu, lyžařského kurzu a kurzu turistického dochází ke zvyšování fyzických zdatností a posílení vlastní zodpovědnosti ke svému zdraví, nácviku alternativních forem chování v rizikových situacích zavedení schránky důvěry a svou funkci plní i nástěnka metodika prevence budování kvalitního vrstevnického týmu, ve kterém se žáci cítí bezpečně a jistě návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů a besed seznámení rodičů s metodickými pokyny na omlouvání žáků, prevencí a řešením šikany, se školním řádem aktivity pro rodiče a veřejnost ke zlepšení vzájemné komunikace (sportovní odpoledne s rodiči, Halloween, Radovánky ) fungování školního parlamentu, kde se žáci spolupodílejí na rozhodování o chodu školy konzultace problémů s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, metodikem prevence (úvodní schůzka proběhla na začátku školního roku, konzultace probíhají průběžně minimálně 1x za měsíc, v tomto školním roce pracujeme na novelizaci školního řádu) spolupráce s městskou policií, pedagogicko-psychologickou poradnou, lékaři Specifická protidrogová prevence věnování větší pozornosti žákům s problémy v chování, se špatným prospěchem nebo méně podnětným rodinným zázemím Aktivity v rámci MMP Preventivně výchovné vstupy do tříd Prevence kyberšikany projekt Policie ČR Poldík Webík pomáhá a chrání Projekt pro 6. a 9. ročník Podaná ruka Adaptační kurz pro 6. ročník Čas proměn pro dívky 6. ročníku Výukové programy na PC pro žáky II. stupně Spolupráce s OSPODem v Ostravě Dotazníkové šetření v 5. a 6. ročníku na téma adaptace na II. stupeň V rámci tvorby školního preventivního programu dotazníkové šetření pro oblast klima školy (rodiče a žáci) DVPP Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním 7.4 Spolupráce s odbornými subjekty Škola spolupracovala s odbornými pracovišti, která prováděla pedagogickou a psychologickou diagnostiku žáků. Pracovnice PPP v Ostravě Zábřehu a speciální pedagog s výchovnou poradkyní se pravidelně scházejí na společných schůzkách, jejichž obsahem je výchovná problematika. Společně se projednávaly záležitosti týkající se adaptace dětí na školu, práce se žáky se specifickými poruchami učení i děti nadaných. Problematiku výuky žáků, ke kterým byl doporučen pedagogický asistent, jsme konzultovali s pracovníky SPC. Jejich rad a pomocí jsme využívali při zpracovávání podkladů pro integraci a při hledání vhodných metod práce v případě integrace handicapovaných dětí. 16

17 Při řešení problematiky neomluvených hodin, podezření na neuspokojivé rodinné poměry nebo finanční problémy související se školní docházkou (stravné, příspěvky na školní potřeby a školní akce) jsme se obraceli na pracovnice sociálního odboru města. V rámci minimálního preventivního programu dále škola velmi úzce spolupracovala s obvodním metodikem prevence, s Policií ČR a s městskou policií. 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 8.1 Přehledy prospěchu a chování žáků Tabulky jsou zařazeny v závěru této zprávy. 8.2 Opravné zkoušky V tomto školním roce se nekonaly žádné opravné zkoušky. 8.3 Nejčastější a nejvýraznější kázeňské problémy I v letošním školním roce jsme řešili řadu výchovných problémů. Žáci se dopouštěli běžných přestupkům proti školnímu řádu, jako jsou zapomínání školních pomůcek, neplnění si pracovních povinností, ale také závažnějších skutků, jako jsou záškoláctví, neomluvená absence a úmyslné ničení školního majetku. Projevy vandalismu jsou potírány a žáci vzniklé škody museli uhradit. V tomto roce jsme řešili případy agresivního a nevhodného chování mezi spolužáky. Zaznamenali jsme také větší výskyt psychických problémů našich žáků. Rizikové projevy chování: Návykové látky řešené případy 0 Výskyt agresivního chování včetně šikany 6 Krádeže 2 Počet 2 z chování 4 Počet 3 z chování 0 Počet neomluvených hodin 87 hodin/ 5 žáků Záškoláctví 1 Naší prioritou je především předcházení problémům. Organizujeme a účastníme se aktivit, jako jsou besedy s žáky, přednášky, přímé vstupy do tříd i individuální řešení vzniklých krizových situací. Zaměřujeme se také na individuální práci s jedinci a jejich zákonnými zástupci. 17

18 8.4 Účast na soutěžích Stejně jako každoročně, tak i v tomto školním roce jsme se zapojili do mnoha soutěží. Úspěšní řešitelé školních kol pak reprezentovali naši školu ve vyšších úrovních daných soutěží. Jde zejména o olympiády z různých předmětů a sportovní soutěže. Účastnili jsme se také jednorázových aktivit a výtvarných soutěží. Vytvářeli jsme si i své vlastní projekty, jejichž cílem je rovněž práce s talentovanými žáky vyhledávat je, probouzet jejich zájem o vzdělávací a výchovné obory, motivovat je k další práci, rozvíjet jejich talent. K těmto aktivitám patřila například soutěž Ukaž, co umíš, netradiční sportovní aktivity, soutěž Mozkožrout, jejímž cílem bylo zajímavou formou podpořit zájem o přírodní vědy, anebo dějepisná soutěž na téma Protektorát Čechy a Morava Nejvýznamnější dosažené výsledky: A) celostátní republiková úroveň 1. místo MČR v dětské kategorii pomponů 1. místo Český pohár (korfbal) 2. místo - Český pohár korfbalová liga starší žáci 3. místo - Mladý zdravotník mladší žáci B) oblastní a krajská kola soutěží 1. místo English Nigtingale (Anglický slavík) 1. místo Beskydský slavík Barevný volejbal v Ostravě 10 medaili 2. místo Dopravní soutěž starší žáci 3. místo Evropa ve škole 4. místo Anglický desetiboj 12. místo Velká cena ZOO C) obvodní kola soutěží 1. místo Pythagoriáda (7. ročník) 4. místo Dopravní soutěž mladší žáci 4. místo Zeměpisná olympiáda (6. ročník) 5. místo Zeměpisná olympiáda (7. ročník) První desítka Konverzační soutěž v Aj 7. místo Pythagoriáda (6. ročník) 10. místo Zeměpisná olympiáda (9. ročník) V matematické soutěži Klokan v konkurenci ostravských škol jsme získali 2. místo (9. ročník 964 soutěžících) a 3. místo (6. ročník 1113 soutěžících). V novinářské soutěži Vesmír jsme získali 2. místo (6. ročník), 3. místo (7. ročník) a dvě čestná uznání. 18

19 Dalších sportovních soutěží se naši žáci zúčastnili v rámci projektu Sportovní olympiáda mikroregionu Slezská brána (atletika, volejbal, fotbal). Odměnou za dosažené výborné výsledky a umístění v soutěžích jsou pak dva jednodenní zájezdy, které pro tyto žáky pořádají SRPDŚ a ZO ČZS v Šenově. 9 Údaje o provedených kontrolách Každé pololetí kalendářního roku proběhly kontroly čerpání finančních prostředků na provoz ze strany zřizovatele bez závad. Kontroly ze strany KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (učebna chemie, školní kuchyně a jídelna, úklid, údržba) vše bez závad Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění (ŠJ hlavní budova) bez závad Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění (ŠJ odloučené pracoviště) bez závad V prosinci 2013 proběhla kontrola stavu BOZP ze strany Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. 10 Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 2013/2014 nebyly na základě zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších úprav, a podle směrnice ředitele školy O svobodném přístupu k informacím vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejňovaných vyvěšením nebo na www stránkách školy. Počet podaných písemných žádostí o informace 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Počet podstatných části každého rozsudku soudu, kterým 0 došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace Poskytnutí dalších informací vztahujících se k uplatňování 0 zákona č.106/1999sb., v platném znění Počet podaných stížností 0 Počet vyřízených stížností 0 11 Školní informační systém Informace o základní škole byly rodičům a veřejnosti poskytovány prostřednictvím: pravidelných třídních schůzek www stránek školy 19

20 oběžníku města Šenova veřejné vývěsky školy u autobusové zastávky informační nástěnky ve škole letáků a sdělení v ŽK elektronické ŽK 12 Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 12.1 Projekty a programy Do vzdělávacího programu jsme pravidelně zařazovali projekty, jejichž cílem bylo: procvičovat sociální dovednosti a prohlubovat sociální cítění poznávat se navzájem a naučit se spolupracovat /mezi žáky celé školy/ podporovat a rozvíjet talent nadaných žáků poznávat více místo, ve kterém žijeme vážit si přírody enviromentální výchova naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace naučit žáky využívat informační technologie propojovat učivo mezi předměty /mezipředmětové vztahy/ i mezi ročníky naučit žáky obhájit svůj názor a vystupovat na veřejnosti vylepšovat materiálně technické vybavení školy efektivně využívat technické možnosti školy (interaktivní dataprojektory) 12.2 Přehled projektů a programů A) EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Termín realizace projektu: 1. července 2011 až 31. ledna 2014 Tento projekt vypsalo pro základní školy Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR a je spolufinancován z evropských fondů. Náš projekt se nazývá Poznáváme svět napříč předměty a jsme přibližně v polovině doby jeho realizace ( ). Zapojením do tohoto projektu realizujeme tyto cíle: Vybavit všechny třídy a odborné pracovny moderní technikou (počítač, dataprojektor), která umožní z kteréhokoliv místa ve škole se připojit na internet a na server školy, dále umožní využívat ve výuce interaktivní učebnice a materiály - splněno. Pořídit moderní techniku do učebny anglického jazyka, která rozvine individuální výuku splněno. Pořídit moderní pomůcky splněno. Prohloubit vzdělání vyučujících cizího jazyka účastí na jazykovém kurzu ve Velké Británii splněno. 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2012/2013 V Šenově 30. září 2013 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ - 1 - Osnova 1 Charakteristika školy...4

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2008/2009 V Šeenověě 30..zářříí 2009 Mgrr.. Naděěžda Pavlliissková řřeediitteellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více