Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1

2 Osnova 1 Charakteristika školy Obecná charakteristika školy Základní informace Součásti školy Základní škola Školní družina Školní jídelna Materiálně technické zajištění školy Provedené opravy Celkový stav budov s požadavky na příští období Vzdělávací program školy ŠVP Volitelné předměty na 2. stupni Nepovinné předměty Školní družina Údaje o pedagogických pracovnících Věkové složení pedagogického sboru učitelé + vychovatelé Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - učitelé Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků vychovatelé Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled oblastí DVPP dle plánu Vyhodnocení plánu DVPP Údaje o nepedagogických zaměstnancích Správní zaměstnanci a THP pracovníci Obchodně provozní zaměstnanci Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijímacím řízení Zápis k povinné školní docházce Přijímací řízení na střední školy po devátém ročníku Přijímací řízení na víceletá gymnázia Poradenské služby ve škole Speciálně pedagogická péče Výchovné poradenství Výchova k volbě povolání Školní parlament Minimální preventivní program Spolupráce s odbornými subjekty Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehledy prospěchu a chování žáků Opravné zkoušky Nejčastější a nejvýraznější kázeňské problémy Účast na soutěžích Údaje o provedených kontrolách Přehled o poskytnutých informacích Školní informační systém Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Projekty a programy Přehled projektů a programů

3 12.3 Sportovní program školy Ekologický program školy Dopravní výchova Ozdravné pobyty a kurzy Další školní akce Kroužky Spolupráce s ostatními organizacemi a subjekty Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce s rodiči Školská rada Odborová organizace Spolupráce s městskou knihovnou a muzeem Spolupráce se ZŠ ve Václavovicích Spolupráce s mateřskou školou Spolupráce s Českým svazem zahrádkářů Spolupráce s mysliveckým sdružením Přehled příloh

4 1 Charakteristika školy 1.1 Obecná charakteristika školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních je po třech paralelních třídách v ročníku. Kapacita školy je 750 žáků. Součástí školy je odloučené pracoviště - ZŠ Těšínská ulice č. 286 (dále jen ZŠ Podlesí). Základní škola je v právní subjektivitě od roku 1995 a je příspěvkovou organizací. Vyučuje se v ní 693 žáků /údaj k 30. září 2013/ nejen přímo ze Šenova, ale i z jeho okolí Václavovic, Ostravy - Radvanic a Bartovic, Horní a Dolní Datyně a Petřvaldu. Od 1. ledna 2003 přešla naše škola v systému výkonu státní správy po zrušení okresních úřadů pod obec III. stupně Magistrát města Ostravy. Hlavní budova se nachází ve středu obce. Budova na Těšínské ulici pochází z roku 1900, je od odloučeným pracovištěm a slouží k vzdělávání žáků ročníku. Od 1. ledna 2007 přešlo město Šenov pod správu okresu Ostrava město. 1.2 Základní informace Zřizovatel: město Šenov Forma: příspěvková organizace Ředitel: Mgr. Naděžda Pavlisková Statut.zástupce ředitele: Mgr. Radim Žižka Zástupce ředitele: Mgr. Iva Tomigová Adresy ředitelství: Radniční náměstí 1040, Šenov - odloučené pracoviště: Těšínská ul. 286, Šenov Telefon: Fax: Webové stránky školy: Předseda školské rady: Ing. Vladimíra Tomanová 4

5 1.3 Součásti školy Základní škola V základní škole se v tomto školním roce vyučovalo celkem 693 žáků (údaj k ) počet žáků počet tříd Ø na třídu I.stupeň - ZŠ střed ,20 I.stupeň - ZŠ Podlesí ,00 I.stupeň - celkem ,25 II.stupeň ,42 Celkem ,75 Přehled počtu žáků v posledních pěti školních letech Šk.rok 2009/ / / / /2014 Počet žáků Nárůst/Pokles Z tabulky je zřejmé, že počet žáků se ve škole trvale zvyšuje, a to v průměru o 20 za každý školní rok Školní družina V tomto školním roce pracovalo ve škole šest oddělení školní družiny, z toho dvě oddělení na odloučeném pracovišti. Školní družinu navštěvovalo celkem 178 dětí, z toho 59 na odloučeném pracovišti - údaje k Školní jídelna V obou budovách jsou samostatné školní kuchyně se školní jídelnou. V obou jídelnách se stravovalo celkem 558 žáků, z toho 110 na odloučeném pracovišti (údaje k ). Žáci druhého stupně a zaměstnanci si vybírali hlavní menu ze dvou jídel. 5

6 1.4 Materiálně technické zajištění školy Vyučování probíhá ve dvou samostatných objektech. Kolem obou pracovišť je sportovní a odpočinkový areál. Kromě 28 kmenových tříd (z toho pět na odloučeném pracovišti) probíhá vyučování v devíti odborných pracovnách v učebně fyziky a chemie, biologie a zeměpisu, anglického jazyka (dvě), hudební výchovy, ve dvou učebnách informatiky, školní knihovně a školní kuchyňce, k dispozici je také malá keramická dílna. V rámci projektu EU peníze školám byly třídy vybaveny novou interaktivní technikou. Na odloučeném pracovišti je odborná učebna informatiky, která v rámci česko-slovenského projektu Poznáváme své okolí byla vybavena novými počítači. K dispozici je zde také keramická dílna. Pro výuku jsou využívány také dvě venkovní třídy a dětská hřiště s průlezkami. Počítači jsou dále vybaveny všechny kabinety učitelů, kanceláře vedení školy a administrativních pracovníků a malá učebna na odloučeném pracovišti. K tělovýchovným školním i mimoškolním aktivitám slouží tři dobře vybavené tělocvičny (z toho jedna na odloučeném pracovišti), gymnastický sál a rozsáhlý venkovní sportovní areál, který se skládá z betonového hřiště (na kopanou, volejbal, korfbal, vybíjenou), z menší travnaté plochy pro minifotbal, z doskočiště a z areálu s průlezkami pro děti I. stupně. Menší venkovní areál a dětské hřiště s průlezkami se nachází také u školy odloučeného pracoviště. Ve výuce i v mimoškolní činnosti též využíváme městská písková hřiště. Pro výuku pracovních činností se využívají dřevodílna a elektrodílna, školní kuchyňka, školní zahrada a pozemek. Z česko-polského projektu Společně objevujeme svět bylo zakoupeno nové vybavení do učebny biologie a zeměpisu včetně pomůcek. Z česko-polského projektu Slezsko náš společný domov byla nově vybavena školní kuchyňka. Pro výuku všech předmětů byly zajištěny ucelené řady učebnic, kabinety a školní sbírky jsou průběžně doplňovány novými pomůckami. Dvě oddělení školní družiny mají samostatné vlastní prostory, čtyři oddělení ŠD se o své prostory dělily se třídou. 1.5 Provedené opravy Během školního roku byly prováděny běžné opravy a údržba na obou pracovištích. Na hlavní budově byly provedeny následující větší opravy: další etapy výměny nevyhovujících dřevěných oken na prvním pavilonu (vnitřní strana budovy) doplnění umyvadel na toaletách tak, aby jejich počet vyhovoval platné legislativě v oblasti hygieny do oken II. pavilonu byly namontovány žaluzie Na odloučeném pracovišti pak: z učebny ŠD byla vybudována nová třída pro čtvrtou první třídu, z bytu školníka jsme vybudovali dvě menší učebny pro výuku dělených hodin a pro práci asistentů s žáky mimo třídu. byla provedena rekonstrukce střešních okapů. 6

7 1.6 Celkový stav budov s požadavky na příští období K řešení zůstávají tyto velké problémy: odvodnění sklepů, oprava venkovních odpadů, odvodnění školního hřiště oprava omítek II. pavilonu oprava nebo vybudování nových chodníků kolem II. pavilonu ZŠ střed dokončení zateplení II. pavilonu a ŠJ oprava střechy na II. pavilonu dokončení výměny oken a zateplení budovy na Podlesí rekonstrukce betonového hřiště v areálu hlavní budovy Na jaře 2014 zřizovatel začal připravovat materiály pro získání dotace na přístavbu respektive nadstavbu II. pavilonu hlavní budovy, a to z důvodu narůstajícího počtu žáku ve škole. Všechny velké opravy jsou konzultovány a připravovány s představiteli města a městského odboru výstavby. Postupně se daří opravovat a rekonstruovat všechny objekty školy. 2 Vzdělávací program školy Žáci I. a II. stupně se vyučovali podle ŠVP Šenovská škola šance pro všechny na šťastný start, č. j ve znění platných úprav. Anglický jazyk vyučujeme od první třídy, od 7. ročníku pak německý jazyk jako druhý povinný cizí jazyk. 2.1 ŠVP V základní škole vyučujeme podle ŠVP s názvem Šenovská škola šance pro všechny na šťastný start, který byl projednán a schválen školskou radou a zřizovatelem. Cílem našeho vzdělávacího programu je proměna školy v takové prostředí, ve kterém se všem dětem bez ohledu na jejich různorodé vzdělávací potřeby dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče. Chceme, aby se žáci v naší škole cítili bezpečně a spokojeně. Žák, který ukončí povinnou školní docházku na naší škole, by se měl umět orientovat ve světě, který ho obklopuje, třídit a využívat informace, komunikovat v českém i cizím jazyce, znát svá práva a povinnosti. V tomto roce jsme pokračovali v těchto aktivitách: příprava na výuku anglického jazyka od první třídy příprava na povinnou výuku druhého cizího jazyku německý jazyk výchova ke zdraví ve zkoušení nových metod vyučování připravovali jsme digitální vzdělávací materiály v rámci projektu EU peníze do škol dokončení projektu ve vlastní tvorbě ŠVP, a to zejména: kontrole plnění ŠVP se zaměřením zejména na průřezová témata úprava materiálů v oblasti výuky cizích jazyků 7

8 Byla provedena kontrola souladu obsahu Standardu vzdělávacích předmětů (Čj, AJ a M), které vydalo ministerstvo školství, s obsahem těchto předmětů v našem vzdělávacím programu. Problematiku ŠVP jsme řešili nejen na schůzkách předmětových komisí a metodického sdružení I. stupně, ale také jsme organizovali neformální mezipředmětová jednání mezi učiteli I. a II. stupně dohromady. 2.2 Volitelné předměty na 2. stupni Žáci si z nabídky tohoto vzdělávacího programu a dle možností školy zvolili tyto předměty: Sedmý ročník: Osmý ročník: Devátý ročník: Seminář z informatiky Seminář z přírodopisu Anglická konverzace Seminář z informatiky Seminář ze zeměpisu Seminář společenskovědní Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Seminář z chemie Seminář z přírodopisu Mediální výchova Sportovní hry Německý jazyk Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Anglická konverzace 2.3 Nepovinné předměty Z nepovinných předmětů se ve škole vyučovaly dramatická výchova (1. a 2. třída I. stupně) a náboženství ( ročník). 3 Školní družina Ve školní družině pracovalo v šesti odděleních celkem 178 dětí I. stupně. Školní družina si vytvořila svůj vlastní ŠVP pro zájmové vzdělávání, který se stal součástí školního ŠVP. Plán práce ŠD pro letošní rok nesl název Setkání pěti světů a vycházel se společného námětu Skřítek (bytosti půdní - podzemní, lesní, luční a vodní). Školní družina se nechává inspirovat zejména vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 8

9 Činnost ŠD je velmi pestrá, děti plní zajímavé projekty, jezdí na plavání, navštěvují divadelní představení a také šenovskou knihovnu. Žáci v rámci ŠD navštívili obě budovy MŠ v Šenově s vlastním programem a s dárečky pro budoucí prvňáčky. Dětí nadále pracovali na projektu ČR-PL II (Slezsko náš společný domov), a to přípravou regionálních specialit v kroužku minivaření a doplňováním receptů do regionální kuchařky. V rámci družiny mohou děti navštěvovat celou řadu kroužků, kromě minivaření dále kroužky zaměřené na keramiku a výtvarnou výchovu a letos nově otevřený kroužek mažoretek. Mezi tradiční akce patřily ŠD hledá SuperStar, drakiáda, vánoční dílny nebo Vynášení Morény a celá řada dalších. Vychovatelky, stejně jako každý rok, organizovaly pro předškoláky Veselou školičku, jejímž cílem bylo seznámení budoucích prvňáčků a jejich rodičů s prostředím naší školy. 4 Údaje o pedagogických pracovnících 4.1 Věkové složení pedagogického sboru učitelé + vychovatelé pedag.pracovníci muži ženy celkem % do 20 let let let let nad 50 let PP celkem Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - učitelé Odborně kvalifikovaní pracovníci (přepočtené osoby) % Nekvalifikovaní pracovníci (přepočtené osoby) I.stupeň 17 94,9 0,92 5,1 II.stupeň 21,63 91,5 2 8,5 % Asistent pedagoga 2,

10 4.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků vychovatelé Všichni vychovatelé jsou odborně kvalifikovaní pro práci vychovatelů ve školní družině. 4.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled oblastí DVPP dle plánu Pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pro tento školní rok byly stanoveny tyto oblasti: nové vzdělávací metody genetická metoda čtení, činnostní učení v českém jazyce a matematice,. anglický jazyk pedagogové I. stupně výuka žáků se specifickými poruchami učení a nadaných žáků rozšiřování počítačové gramotnosti pedagogů získávání psychologických a diagnostických dovedností získávání zkušeností v práci se žáky s rizikovým chováním (agrese, šikana, atd.) oblast dalšího vzdělávání ve svém oboru oblast enviromentální výchovy Při DVPP jsme dávali přednost sborovnám, tj. vzdělávání, které probíhalo přímo u nás ve škole a bylo zaměřeno na naše požadavky a potřeby. Vzdělávání si pedagogové vybírali také z nabídek KVICu Nový Jičín a NIDV Ostrava. Některá vzdělávání jsme si organizovali sami, zejména vzdělávání v rámci ICT dovednosti. Vzdělávací aktivity formou e-learningu připravoval ICT koordinátor školy. Název vzdělávání Počet zúčastněných osob Výchovné přístupy k dětem a mladistvým 18 s rizikovým chováním Genetická metoda od A do Z 24 Metody k rozvíjení matematické dovednosti 21 Matematika činnostně v 1. ročníku 1 Český jazyk činnostně v 1. ročníku 1 Základy Hejného vyučovací metody 1 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími 1 potřebami ve školní práci Kurz anglického jazyka 1 V rámci celoživotního životního vzdělávání na Ostravské univerzitě si jeden z pedagogů rozšiřuje svou aprobaci o třetí předmět a druhý doplňuje svoji kvalifikaci a odbornost Vyhodnocení plánu DVPP Zdroje financování plánu DVPP jsou součástí Výroční ekonomické zprávy za rok

11 Všechny realizované vzdělávací aktivity byly v souladu s plánem DVPP pro tento školní rok. Sborovny jsme cílili na vzdělávací metody v českém jazyce (genetická metoda čtení) a matematice (činnostní učení, matematika podle Hejného), protože je plánujeme zahrnout do našeho vzdělávacího programu. 5 Údaje o nepedagogických zaměstnancích 5.1 Správní zaměstnanci a THP pracovníci Na škole pracuje celkem patnáct správních zaměstnanců (v přepočtených úvazcích 13,16), z toho čtyři THP, kteří jsou pro práce, které vykonávají, odborně kvalifikováni. 5.2 Obchodně provozní zaměstnanci Ve školní jídelně pracuje celkem jedenáct obchodně provozních zaměstnanců pod vedením vedoucí školní jídelny (z toho 1,59 přepočtených pracovních úvazků připadá na doplňkovou činnost a 8,17 pak na státní rozpočet). V rámci doplňkové činnosti se vaří obědy nejen pro cizí strávníky, ale též se připravují svačiny pro žáky I. stupně. Škola pronajímá školní bufet, který mimo jiné zajišťuje pitný režim žáků II. stupně. 6 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijímacím řízení na střední školy 6.1 Zápis k povinné školní docházce Dne proběhl zápis do prvních tříd, a to na odloučeném pracovišti. Dobu čekání budoucím prvňáčkům zpříjemnily pohádkové bytosti z řad žáků 9. C třídy, které si s dětmi hrály, soutěžily a kreslily. Rodiče si s dětmi měli možnost prohlédnout budovu odloučeného pracoviště, nahlédnout do vyučovacích hodin, zkrátka seznámit se s každodenním životem na škole. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 Celkem Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 100 (z toho 55 chlapců) Počet žádostí o odklad školní docházky 10 z toho dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Doporučeno: SPC 1 PPP 9 Lékařem 10 11

12 6.2 Přijímací řízení na střední školy po devátém ročníku Typ školy Chlapci Dívky celkem % SŠ VL ,4 SŠ MT ,9 Gymnázia ,1 Umělecké SŠ ,6 celkem ,0 Úspěšnost v přijímacím řízení na SŠ v roce 2014 Všichni žáci uspěli již v prvním kole přijímacího řízení. Přibližně 57 % žáků devátého ročníku (tj. o 7% méně než v loňském roce) bude dále studovat maturitní obory. 23 % žáků tohoto ročníku bude ve studiu pokračovat na gymnáziích (tj. o 4 % více než loni). I nadále škola podporuje aktivity vedoucí k zájmu o technické obory ve strojírenství, stavebnictví, elektrotechnice a informatice ukončené maturitní zkouškou nebo výučním listem. 6.3 Přijímací řízení na víceletá gymnázia Typ školy Chlapci Dívky celkem Gymnázia - osmiletá Gymnázia - šestiletá Poradenské služby ve škole 7.1 Speciálně pedagogická péče Na škole je zřízeno centrum, které se zabývá výukou nadaných žáků a žáků se specifickými poruchami učení. Vedoucí centra, speciální pedagog, dohlíží na vypracování IVP a na vzdělávání žáků, spolupracuje s rodiči a zpracovává metodické materiály. Poskytuje poradenství ohledně problematiky speciálně vzdělávacích potřeb formou konzultací žákům, rodičům i ostatním pedagogům. V případě potřeby navrhuje další odborná vyšetření, spolupracuje s pracovníky PPP a SPC. V září 2013 bylo vypracováno 36 individuálních plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na jejichž tvorbě se podíleli speciální pedagog, vedoucí nápravy a třídní učitel. V průběhu tohoto měsíce začala výuka reedukační hodiny pro 14 žáků I. stupně (včetně Podlesí) a 22 žáků II. stupně. Skupiny speciálně pedagogické péče byly vytvořeny dle několika kritérií věk, typ obtíží a dlouhodobá reedukační práce pedagoga s určitým žákem. 12

13 Na škole pracovali tři pedagogičtí asistenti, kteří byli určeni k práci s třemi žáky (1., 2. a 5. třída) na základě doporučení SPC center a PPP. Žáci, kteří přišli se zařazením do reedukační péče v průběhu školního roku (celkem 10), byli zařazováni do již vzniklých skupin. Rozsah péče vycházel z doporučení odborných pracovišť a z plánu IVP připraveného speciálním pedagogem podle organizačních možností školy. Při reedukační péči se spolupracovalo s třídními učiteli, ostatními vyučujícími i rodiči žáků. Ve výuce se používaly speciální pomůcky i výukové programy na počítačích. Materiální vybavení jsme rozšířili zakoupením nových pomůcek. Stanovené cíle pro tento školní rok: kontrola plnění plánu IVP jednotlivých žáků I. a II. stupně účast na seminářích (DVPP) pro pedagogy v oblasti specifických poruch učení a chování příprava metodických materiálů Vedoucí centra spolu s výchovnou poradkyní realizovaly schůzky s třídními učiteli, jejichž obsahem bylo: důkladné seznámení s IVP žáků, upozornění na změny a dodatky povinnost TU směrem k dohlédnutí na plnění ze strany ostatních vyučujících pomoc TU při řešení eventuálních výukových obtížích postup při spolupráci se zákonnými zástupci žáků konzultace ohledně hraničních žáků případné doporučení týkající se vyšetření v PPP Na škole funguje kroužek logopedie, ve kterém se logopedická asistentka s příslušným logopedickým vzděláním věnuje dětem s lehčími vadami výslovnosti. Nápravná logopedická péče probíhala vždy v přítomnosti rodičů, kteří dostávali další instrukce a rady, jak dále doma s dětmi pracovat. 7.2 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně má stanoveny konzultační hodiny pro žáky i veřejnost. Na výchovnou poradkyni se lze obracet s následujícími okruhy problémů: neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva zdravotní omezení, případně znevýhodnění v různých oblastech vzdělávání (dyslexie, dyspraxie apod.) problémy ve vztazích se spolužáky se členy rodiny s učitelem problémy se sebou samým (např. strach, úzkost, deprese aj.) otázky volby střední školy Aktivity v rámci výchovného poradenství: Metodická podpora TU a vyučujících, zejména začínajících učitelů Adaptace na II. stupeň, klima třídy 5. a 6. ročník 13

14 Spolupráce s třídními kolektivy vzájemné vztahy, nekázeň jednotlivců a pořádek ve třídě Projekt Podané ruce a adaptační kurz pro šestý ročník Pohovory se žáky i jejich zákonnými zástupci v rámci kariérového poradenství volba dalšího vzdělávání a profesní cesty Výchovné pohovory se žáky I. a II. stupně (nevhodné chování, neplnění školních povinností) Vstupy do tříd a práce s třídními kolektivy (problematika vzájemných vztahů ve třídě) Podpora pro nadané a talentované žáky (např. soutěže) Podpora aktivit pro neprospívající žáky Návštěvy úřadu práce - 8. ročník Pravidelné informace k volbě povolání (Vop) na nástěnce Beseda se zaměstnavateli podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků ZŠ Exkurze v závodech pro vycházející žáky Minitrh oborů středních škol pro žáky a rodiče Spolupráce s PPP a SPC Ostrava a Havířov, ÚP Ostrava, IPS pro volbu a změnu povolání (Ostrava), s městskou a stání policii Výchova k volbě povolání Zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání Vymezené obsahové okruhy sebepoznání, rozhodování, akční plánování, adaptace na životní změny, možnost absolventa ZŠ, informační základna pro volbu povolání, orientace v důležitých profesních informacích, rovnost příležitosti na trhu práce, svět práce a dospělost Hlavní cíl zprostředkovat žákům důležité znalosti a dovednosti související s jejich budoucím uplatněním ve světě práce a vybavit je kompetencemi potřebnými při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci a při jejich vstupu na trh práce. Vzdělávací oblast (výchova k volbě povolání) je začleněna hlavně do povinných předmětů občanská výchova, rodinná výchova, pracovní činnosti a dalších vzdělávacích aktivit školy, v ročníku. Využíváme také dalších metod a forem, jako jsou spolupráce s úřady, exkurze, projekty, žákovská portfolia, individuální konzultace, internetové zdroje či multimediální a audiovizuální materiály. Spolupráce s IPS ÚP Ostrava Na jaře 2014 navštívili žáci 8. ročníků společně se svými třídními učiteli Informační a poradenské středisko při ÚP v Ostravě. Žáci besedovali o možnostech dalšího vzdělávání na středních školách. Rozšiřovali si poznatky o světě práce, možnosti uplatnění na trhu práce a orientovali se v důležitých profesních informacích. Učili se poznávat vlastní přednosti, možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním. Poznávali taktéž i charakteristické znaky konkrétních povolání a hledali vhodné cesty vedoucí k dosažení stanovených profesních cílů. Exkurze, projekty 14

15 Žáci 7. ročníku navštívili v rámci Volby povolání Dolní oblast Vítkovic Svět techniky. Během exkurze si prohlédli provoz Mostárna, Vítkovice power engineering. Žáci 7. a 9. ročníku se zúčastnili besedy se zaměstnavateli v rámci podpory technického vzdělávání. Individuální konzultace I v tomto školním roce se žáci 8. a 9. ročníků společně s rodiči seznámili s nabídkou studijních a učebních oborů SŠ, které se v listopadu 2013 prezentovaly přímo u nás ve škole. Pozvání přijali zástupci středních škol z Ostravy a Havířova, a to především technického zaměření. V listopadu 2013 se rovněž konala beseda rodičů žáků 9. ročníku s výchovnou poradkyní na téma volby povolání. Nástěnka VP Informační nástěnka výchovného poradce je pravidelně doplňována informacemi ovlivňujícími volbu budoucí vzdělávací cesty a profesní orientace žáků, prezentačními materiály středních škol i důležitou legislativou Školní parlament Školní parlament vede výchovná poradkyně společně s pedagogem I. stupně. Parlament se úspěšně podílí na práci školy a zapojuje se do různých akcí. V tomto roce se mimo jiné zabýval elektronickou žákovskou knížkou. Sešel se také na diskuzi s ředitelkou školy, které představil závěry a výsledky své celoroční práce. V parlamentu pracovali zástupci všech tříd od 1. až do 9. ročníku. Vzhledem k velké věkové rozdílnosti a potřebě volit různé metody práce pracoval parlament samostatně za I. a II. stupeň. Některá jednání tedy probíhala odděleně a některá byla společná. 7.3 Minimální preventivní program Primární cílovou skupinou našeho minimálního preventivního programu jsou žáci od 6-15 let. V tomto školním roce bylo základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Uvědomujeme si, že zdravé, sebevědomé a spokojené dítě má větší šance odolávat negativním vlivům okolí. Snažíme se podporovat sebevědomí navozováním pozitivních zážitků, působíme v roli poradců pro účelné využívání volného času. Poučujeme o patologických závislostech a negativních dopadech, snažíme se o ujasnění hodnotového žebříčku dětí. V rámci výuky byly, jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány i další metody, které se nám osvědčily besedy, diskuse, sociální hry, hraní rolí, obhajoba názoru, práce ve dvojicích i skupinách, projektové vyučování, komunikativní kruh. Nespecifická protidrogová prevence představovala: volnočasové aktivity na naší škole (kroužky na naší škole) práci ve školní družině, kde dochází k rozvoji jejich dovedností a schopností, které jsou oceňovány možnost prezentovat své dovednosti a znalosti na veřejnosti a v různých soutěžích v kolech školních, okresních i krajských 15

16 v rámci adaptačního kurzu, ekopobytu, lyžařského kurzu a kurzu turistického dochází ke zvyšování fyzických zdatností a posílení vlastní zodpovědnosti ke svému zdraví, nácviku alternativních forem chování v rizikových situacích zavedení schránky důvěry a svou funkci plní i nástěnka metodika prevence budování kvalitního vrstevnického týmu, ve kterém se žáci cítí bezpečně a jistě návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů a besed seznámení rodičů s metodickými pokyny na omlouvání žáků, prevencí a řešením šikany, se školním řádem aktivity pro rodiče a veřejnost ke zlepšení vzájemné komunikace (sportovní odpoledne s rodiči, Halloween, Radovánky ) fungování školního parlamentu, kde se žáci spolupodílejí na rozhodování o chodu školy konzultace problémů s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, metodikem prevence (úvodní schůzka proběhla na začátku školního roku, konzultace probíhají průběžně minimálně 1x za měsíc, v tomto školním roce pracujeme na novelizaci školního řádu) spolupráce s městskou policií, pedagogicko-psychologickou poradnou, lékaři Specifická protidrogová prevence věnování větší pozornosti žákům s problémy v chování, se špatným prospěchem nebo méně podnětným rodinným zázemím Aktivity v rámci MMP Preventivně výchovné vstupy do tříd Prevence kyberšikany projekt Policie ČR Poldík Webík pomáhá a chrání Projekt pro 6. a 9. ročník Podaná ruka Adaptační kurz pro 6. ročník Čas proměn pro dívky 6. ročníku Výukové programy na PC pro žáky II. stupně Spolupráce s OSPODem v Ostravě Dotazníkové šetření v 5. a 6. ročníku na téma adaptace na II. stupeň V rámci tvorby školního preventivního programu dotazníkové šetření pro oblast klima školy (rodiče a žáci) DVPP Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním 7.4 Spolupráce s odbornými subjekty Škola spolupracovala s odbornými pracovišti, která prováděla pedagogickou a psychologickou diagnostiku žáků. Pracovnice PPP v Ostravě Zábřehu a speciální pedagog s výchovnou poradkyní se pravidelně scházejí na společných schůzkách, jejichž obsahem je výchovná problematika. Společně se projednávaly záležitosti týkající se adaptace dětí na školu, práce se žáky se specifickými poruchami učení i děti nadaných. Problematiku výuky žáků, ke kterým byl doporučen pedagogický asistent, jsme konzultovali s pracovníky SPC. Jejich rad a pomocí jsme využívali při zpracovávání podkladů pro integraci a při hledání vhodných metod práce v případě integrace handicapovaných dětí. 16

17 Při řešení problematiky neomluvených hodin, podezření na neuspokojivé rodinné poměry nebo finanční problémy související se školní docházkou (stravné, příspěvky na školní potřeby a školní akce) jsme se obraceli na pracovnice sociálního odboru města. V rámci minimálního preventivního programu dále škola velmi úzce spolupracovala s obvodním metodikem prevence, s Policií ČR a s městskou policií. 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 8.1 Přehledy prospěchu a chování žáků Tabulky jsou zařazeny v závěru této zprávy. 8.2 Opravné zkoušky V tomto školním roce se nekonaly žádné opravné zkoušky. 8.3 Nejčastější a nejvýraznější kázeňské problémy I v letošním školním roce jsme řešili řadu výchovných problémů. Žáci se dopouštěli běžných přestupkům proti školnímu řádu, jako jsou zapomínání školních pomůcek, neplnění si pracovních povinností, ale také závažnějších skutků, jako jsou záškoláctví, neomluvená absence a úmyslné ničení školního majetku. Projevy vandalismu jsou potírány a žáci vzniklé škody museli uhradit. V tomto roce jsme řešili případy agresivního a nevhodného chování mezi spolužáky. Zaznamenali jsme také větší výskyt psychických problémů našich žáků. Rizikové projevy chování: Návykové látky řešené případy 0 Výskyt agresivního chování včetně šikany 6 Krádeže 2 Počet 2 z chování 4 Počet 3 z chování 0 Počet neomluvených hodin 87 hodin/ 5 žáků Záškoláctví 1 Naší prioritou je především předcházení problémům. Organizujeme a účastníme se aktivit, jako jsou besedy s žáky, přednášky, přímé vstupy do tříd i individuální řešení vzniklých krizových situací. Zaměřujeme se také na individuální práci s jedinci a jejich zákonnými zástupci. 17

18 8.4 Účast na soutěžích Stejně jako každoročně, tak i v tomto školním roce jsme se zapojili do mnoha soutěží. Úspěšní řešitelé školních kol pak reprezentovali naši školu ve vyšších úrovních daných soutěží. Jde zejména o olympiády z různých předmětů a sportovní soutěže. Účastnili jsme se také jednorázových aktivit a výtvarných soutěží. Vytvářeli jsme si i své vlastní projekty, jejichž cílem je rovněž práce s talentovanými žáky vyhledávat je, probouzet jejich zájem o vzdělávací a výchovné obory, motivovat je k další práci, rozvíjet jejich talent. K těmto aktivitám patřila například soutěž Ukaž, co umíš, netradiční sportovní aktivity, soutěž Mozkožrout, jejímž cílem bylo zajímavou formou podpořit zájem o přírodní vědy, anebo dějepisná soutěž na téma Protektorát Čechy a Morava Nejvýznamnější dosažené výsledky: A) celostátní republiková úroveň 1. místo MČR v dětské kategorii pomponů 1. místo Český pohár (korfbal) 2. místo - Český pohár korfbalová liga starší žáci 3. místo - Mladý zdravotník mladší žáci B) oblastní a krajská kola soutěží 1. místo English Nigtingale (Anglický slavík) 1. místo Beskydský slavík Barevný volejbal v Ostravě 10 medaili 2. místo Dopravní soutěž starší žáci 3. místo Evropa ve škole 4. místo Anglický desetiboj 12. místo Velká cena ZOO C) obvodní kola soutěží 1. místo Pythagoriáda (7. ročník) 4. místo Dopravní soutěž mladší žáci 4. místo Zeměpisná olympiáda (6. ročník) 5. místo Zeměpisná olympiáda (7. ročník) První desítka Konverzační soutěž v Aj 7. místo Pythagoriáda (6. ročník) 10. místo Zeměpisná olympiáda (9. ročník) V matematické soutěži Klokan v konkurenci ostravských škol jsme získali 2. místo (9. ročník 964 soutěžících) a 3. místo (6. ročník 1113 soutěžících). V novinářské soutěži Vesmír jsme získali 2. místo (6. ročník), 3. místo (7. ročník) a dvě čestná uznání. 18

19 Dalších sportovních soutěží se naši žáci zúčastnili v rámci projektu Sportovní olympiáda mikroregionu Slezská brána (atletika, volejbal, fotbal). Odměnou za dosažené výborné výsledky a umístění v soutěžích jsou pak dva jednodenní zájezdy, které pro tyto žáky pořádají SRPDŚ a ZO ČZS v Šenově. 9 Údaje o provedených kontrolách Každé pololetí kalendářního roku proběhly kontroly čerpání finančních prostředků na provoz ze strany zřizovatele bez závad. Kontroly ze strany KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (učebna chemie, školní kuchyně a jídelna, úklid, údržba) vše bez závad Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění (ŠJ hlavní budova) bez závad Kontrola dodržování požadavků zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění (ŠJ odloučené pracoviště) bez závad V prosinci 2013 proběhla kontrola stavu BOZP ze strany Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. 10 Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 2013/2014 nebyly na základě zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších úprav, a podle směrnice ředitele školy O svobodném přístupu k informacím vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejňovaných vyvěšením nebo na www stránkách školy. Počet podaných písemných žádostí o informace 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Počet podstatných části každého rozsudku soudu, kterým 0 došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace Poskytnutí dalších informací vztahujících se k uplatňování 0 zákona č.106/1999sb., v platném znění Počet podaných stížností 0 Počet vyřízených stížností 0 11 Školní informační systém Informace o základní škole byly rodičům a veřejnosti poskytovány prostřednictvím: pravidelných třídních schůzek www stránek školy 19

20 oběžníku města Šenova veřejné vývěsky školy u autobusové zastávky informační nástěnky ve škole letáků a sdělení v ŽK elektronické ŽK 12 Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 12.1 Projekty a programy Do vzdělávacího programu jsme pravidelně zařazovali projekty, jejichž cílem bylo: procvičovat sociální dovednosti a prohlubovat sociální cítění poznávat se navzájem a naučit se spolupracovat /mezi žáky celé školy/ podporovat a rozvíjet talent nadaných žáků poznávat více místo, ve kterém žijeme vážit si přírody enviromentální výchova naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace naučit žáky využívat informační technologie propojovat učivo mezi předměty /mezipředmětové vztahy/ i mezi ročníky naučit žáky obhájit svůj názor a vystupovat na veřejnosti vylepšovat materiálně technické vybavení školy efektivně využívat technické možnosti školy (interaktivní dataprojektory) 12.2 Přehled projektů a programů A) EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Termín realizace projektu: 1. července 2011 až 31. ledna 2014 Tento projekt vypsalo pro základní školy Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR a je spolufinancován z evropských fondů. Náš projekt se nazývá Poznáváme svět napříč předměty a jsme přibližně v polovině doby jeho realizace ( ). Zapojením do tohoto projektu realizujeme tyto cíle: Vybavit všechny třídy a odborné pracovny moderní technikou (počítač, dataprojektor), která umožní z kteréhokoliv místa ve škole se připojit na internet a na server školy, dále umožní využívat ve výuce interaktivní učebnice a materiály - splněno. Pořídit moderní techniku do učebny anglického jazyka, která rozvine individuální výuku splněno. Pořídit moderní pomůcky splněno. Prohloubit vzdělání vyučujících cizího jazyka účastí na jazykovém kurzu ve Velké Británii splněno. 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2012/2013 V Šenově 30. září 2013 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ - 1 - Osnova 1 Charakteristika školy...4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2008/2009 V Šeenověě 30..zářříí 2009 Mgrr.. Naděěžda Pavlliissková řřeediitteellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy...

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více