Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/11 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Adresa školy: B. Němcové 2, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Metodik prevence: Koordinátoři ŠVP: Koordinátor ICT: Koordinátoři EVVO: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Statutární město Opava Mgr. Ivana Lexová Mgr. Jana Salamonová Mgr. Jana Salamonová Mgr. Miluše Bluchová Mgr. Alice Langrová Mgr. Pavla Sitmalidisová Mgr. Taťána Honajzerová, Mgr. Marcela Hulvová Mgr. Kristina Musilová Mgr. Hana Šlezingrová, Mgr. Alena Sokolová Hana Lenartová Mgr. Marek Petlach předseda Mgr. Monika Martínková, Mgr. Jana Salamonová, Mgr. Iveta Jelenová, Ing. Stanislav Kuchyňa, Radim Masný - členové 2

3 Charakteristika školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem, která je situována v klidné části města na Kylešovském kopci. Blízké vlakové a autobusové nádraží umožňuje žákům školy bezproblémové dojíždění z širokého okolí. Škola má kapacitu 540 žáků, kteří jsou vzděláváni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. Velkou výhodou školy je nadstandardní technické vybavení, jehož součástí jsou 3 moderně vybavené počítačové učebny s dataprojektory, digitálními fotoaparáty, digitální kamerou a dalšími plně využívanými učebními pomůckami a moderní plně vybavená jazyková laboratoř. Dalších 11 kmenových učeben je rovněž vybaveno počítačem a dataprojektorem. Všechny učebny jsou kvalifikovanými učiteli využívány ve výuce společně s interaktivní tabulí, jejím příslušenstvím a moderním programovým vybavením. Škola plně využívá svého technického potenciálu ke specializaci na výuku informatiky a výpočetní techniky od čtvrtého ročníku a pro nadané žáky od šestých tříd ještě v rámci volitelného předmětu; výuku cizích jazyků - angličtiny od první třídy a němčiny a ruštiny od sedmé třídy a pořádání odpoledních kurzů pro pedagogy z celého regionu. Škola v rámci DVPP organizuje semináře pro pedagogické pracovníky s možností využití výukových programů a techniky. Součástí školy je také jazyková laboratoř, keramická dílna, cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična a výdejna stravy se dvěma jídelnami. K pohybové aktivitě dětí je využívána také tělocvična a plocha Tyršova stadionu, zimní stadion, krytý bazén, školní hřiště a nedaleká zahrada školy, na které v rámci předmětu Člověk a svět práce děti pěstují ovoce a zeleninu. Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny počítači, které jsou zapojeny do sítě, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky, vybavenou knihovnu a velké množství moderních učebních pomůcek k výuce všech předmětů. Škola věnuje velkou pozornost rovněž podmínkám pro hygienické a bezpečné vzdělávání. Struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů je stanovena s ohledem na dostatek relaxace, vhodný režim vyučování, stravovací a pitný režim, zdravé prostředí učeben a ostatních prostor školy, dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. Velká pozornost je věnována ochraně žáků před úrazy jak formou stálého dohledu nad žáky, tak poučováním žáků o nutnosti dodržovat školní řád a řády odborných učeben. Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními výukovými potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak mimo výuku, kdy s nimi pracují dyslektičtí, logopedičtí asistenti a speciální pedagog. Těchto dětí se tedy škola nezbavuje, ale pomáhá jim, jsou významnou součástí života školy. V souvislosti s péčí o tyto žáky škola spolupracuje zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní pracovníci včetně výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga, který pomáhá žákům a jejich zákonným zástupcům v rámci pravidelných konzultací v souvislosti s činností školního poradenského pracoviště a vychovatelek, které pečují o žáky I. stupně ve školní družině. Pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání jak v rámci krátkodobých kurzů - počítačová gramotnost, metodické semináře, prevence rizikového chování, práce s žáky se speciálními výukovými potřebami, tak v rámci různých typů specializačního studia na vysokých školách. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, pořádají pro žáky kulturněvzdělávací a historické exkurze, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a také krátkodobé projekty pro třídní kolektivy v rámci prevence rizikového chování. Průměrný počet pedagogických pracovníků je 30. Silnou stránkou školy je také velmi dobrá spolupráce se sdružením rodičů a jeho podpora školních aktivit po finanční stránce. Od roku 2005 je nedílnou součástí školy také školská 3

4 rada. V rámci prevence rizikového chování se škola také zaměřuje na volnočasové aktivity dětí. Nabízí každoročně kolem 20 kroužků jak školních tak ve školní družině. V organizaci některých kroužků škola spolupracuje se Střediskem volného času dětí v Opavě. Kromě krátkodobých projektů škola zapojuje žáky také do dlouhodobých projektů; nejen školních, ale také projektů, na které škola získává dotace zejména v oblasti prevence rizikového chování nebo environmentální výchovy v rámci MŠMT nebo MSK. Škola je také zapojena v rámci partnerství do projektů financovaných EU. Projekty jsou realizovány zejména na území MSK, města Opavy nebo v rámci příhraniční mezinárodní spolupráce. Aktuální projekty škola představuje na svých webových stránkách a informačních tabulích v prostorách školy. Škola je otevřena komunikaci s rodiči žáků a organizuje každoročně akce pro děti a rodiče. Centrální akcí je Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou, jarmarkem, dílnami a ukázkou prací dětí. Výtěžek akce je poukazován na pokrytí studijních potřeb adoptivního indického chlapce. Na škole pracuje žákovský parlament a žáci vydávají vlastní časopis Podlavičník. Kolektiv pedagogických pracovníků školy se intenzivně snaží všestranně rozvinout děti tak, aby se dobře uplatnily v jejich dalším životě. Školní družina ŠD má kapacitu 180 dětí a je určena dětem ročníku ZŠ o děti se starají kvalifikované, zkušené vychovatelky provoz školní družiny: o ráno: hod o odpoledne: hod. zájmová činnost ŠD probíhá ve třídách prvního stupně, třídy jsou pro potřeby družiny, vybaveny stolními hrami, stavebnicemi, výtvarnými potřebami, audiovizuální technikou (počítač, video, DVD-CD přehrávač) a kobercem děti mohou rovněž při svých činnostech využívat všech prostor školy (počítačová učebna, tělocvična, hřiště s průlezkami, houpačkou a pískovištěm, keramická dílna, cvičná kuchyň, třídy), je možno využít blízký Tyršův stadion, parčík zvaný Na Paloučku, městský park, školní zahradu. děti školní družiny mají možnost pracovat v různých zájmových útvarech stravování dětí je zajištěno v samostatné jídelně ŠD, v odpoledních hodinách je zajištěn pitný režim během školního roku probíhá ve ŠD řada celodružinových akcí (akce jsou vždy předem prezentovány na nástěnce ŠD ve vestibulu školy, všechny jsou zdokumentovány v kronice ŠD, která je pravidelně v rámci třídních schůzek nabízena zákonným zástupcům k nahlédnutí) děti mají možnost zúčastnit se několikrát ročně víkendových akcí různého zaměření ŠD spolupracuje se školou na různých projektech, za všechny jmenujme přípravu a realizaci projektu Vánoce aneb škola všem otevřená program školní družiny je obohacován příležitostnými návštěvami profesionálů různých oborů školní družina spolupracuje s místním kinem, SVČ Opava, Arekou, výtvarným centrem Optys, HZS Opava v rámci ŠD jsou pořádány výtvarné akce pro děti a jejich zákonné zástupce pobyt dětí ve ŠD se řídí vnitřním řádem ŠD, který navazuje na školní řád 4

5 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Základní škola C/01 (č.j /96 2) ŠVP Otevřít oči, ukázat cestu Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 34 32,656 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 9 8,46 4 2,15 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2010/11 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2010/ , ,- Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy a) Základní škola Kapacita Počet 1. tříd školy k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků (z toho 15 odklad) Počet 1. tříd k

6 b) Mateřská škola není součástí základní školy Kapacita školy Počet tříd k Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 17 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 33 Střední vzdělání s výučním listem 8 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 58 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků , ,23 6

7 d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,18 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence Přednášky Pobytové semináře pedagogů Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami: Testování, dotazníky: Besedy: Projekce filmů: Vzdělávání žáků: Vlastní školní projekt: Žákovský parlament: Škola v přírodě: Školní časopis: Počet akcí Počet zúčastněných žáků pedagogů Přednášky MUDr. Šustek - Sexuální výchova 8. a 9. ročník - dívky MUDr. Petr Kovář - Láska ano, děti ještě ne 9. ročník Slezské gymnázium - Help P3 poruchy příjmu potravy 9. ročník Poradna pro ženy a dívky Opava - Čas proměn 6. ročník - dívky 7

8 Adaptační pobyty žáků Modrá kočka - Adaptační pobyt 6. ročník Akce v rámci volného času Celodenní výlety Malování na asfaltu Výtvarné akce pro rodiče s dětmi Výlet do ZOO Lešná Cesta za pokladem Vlaštovkové odpoledne Hadrový bál Výtvarná akce pro rodiče s dětmi adventní Mikulášská laťka SUPERSTAR Maškarní karneval Sportujeme, cvičíme Jarní tvoření Hliněná paráda (keramická dílna) Vánoce, aneb škola všem otevřená Velikonoční dílny Dílny pro rodiče s dětmi Práce se třídami: PPP o 3. A o 3. B o 4. A o 5. A Emoce listopadu 2010 ( PPP Bc. Lucie Šimečková) Komunikace, konflikty listopadu 2010 ( PPP Bc. Lucie Šimečková) Komunikace, konflikty listopadu 2010 ( PPP Bc. Lucie Šimečková ) Can syndrom ( PPP Bc. Lucie Šimečková ) Komunikace, konflikty listopadu 2010 (PPP Bc. Lucie Šimečková) Šikana - 7. prosince 2010 (PPP Bc. Lucie Šimečková) Slezská univerzita o 8. B Závislosti (Slezská univerzita, TU) o 9. A Kolektiv, třídní klima (Slezská univerzita, TU) o 6. B Kyberšikana (Slezská univerzita, TU) 8

9 Centrum podpory inovativního vzdělávání o 5. A Nepovolené dotyky (Slezská univerzita, TU, Spec. ped.) Renarkon o 5. B Prožitkový program 1.blok (Renarkon, TU) Prožitkový program 2.blok (Renarkon, TU) Prožitkový program 3.blok (Renarkon. TU, Spec. ped.) o 6. A Komunikace a vztahy (Renarkon, TU) Šikana (Renarkon, TU) Zdravý životní styl (Renarkon, TU, spec. ped.) Drogy (Renarkon, TU) Počítačové hry (Renarkon, TU) o 7. A Komunikace a vztahy (Renarkon, TU) o 7. B Komunikace a vztahy (Renarkon, TU) o 8. A Komunikace a vztahy (Renarkon, TU, spec. ped.) Šikana (Renarkon, TU, spec. ped.) Drogy (Renarkon, TU, Spec. ped.) Virtuální komunikace (Renarkon, TU, Spec. ped.) o 9. B Komunikace a vztahy (Renarkon, TU) Šikana (Renarkon, TU) Drogy (Renarkon, TU) Virtuální komunikace (Renarkon, TU, Spec. ped.) Intervenční programy spec. pedagožka o 5. B Vztahy o 7. B Komunikace, vztahy Vztahy Sociální sítě o 9. B Komunikace Testování, dotazníky ročník o B ročník o B3 9

10 Besedy: Městská policie Opava o ročník Dopravní hřiště prevence rizikového chování v dopravě Policie ČR, DPMO o 2. ročník Prohlídka DPMO + beseda s policisty - prevence rizikového chování v dopravě Národní centrum bezpečnějšího internetu o ročník + 7. A Den bezpečnějšího internetu Projekce filmů: OKO o 9. ročník Projekce filmu Jeden svět (Chci to zkusit) o 7. B Projekce filmu Jeden svět (dětská práva zneužívání dětské práce, šikana) Vzdělávání žáků: Vzdělávací institut ochrany dětí o ročník Projekt Řešení vrstevnických vztahů vzdělávací akce pro žáky 20 vybraných žáků Vlastní školní projekt: Žáci 4. B, TU, MP o ročník + 6. B Nebezpečí kolem nás Žáci 4.A, TU o Škola hrou kooperace mezi třídami v rámci školy Časopis Podlavičník Žáci 6. Ročníku Žákovský parlament Vrstevnické vztahy Volení zástupci z řad žáků ročníků Volení zástupci z řad žáků ročníků Informační tabule, důvěry a schránka důvěry 10

11 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Finanční gramotnost Finance a rodina 1 Finanční gramotnost v občanské výchově 1 1. pomoc 32 Činnostní učení v JČ ve 2. a 3. ročníku 5 ICT ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ 1 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 1 Školení BOZP odborné profese 2 Činnostní učení v M 8, 9 5 Instruktor školního snowboardingu 1 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU 1 Začínáme s učením na míru 2 Poznáváme učební styly žáků 2 Tvorba multimediálních prezentací 4 Integrace na druhou 7 Poruchy autistického spektra od A do Z 1 Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu 1 Krajská roadshow Microsoft a BOXED 1 Elektronická školička Metodická poradna pro ICT 1 Krajská konference ICT ve Škole 21 1 Tvorba flash animací 1 Evaluační seminář ICT 2 KUPOZ program pro rozvoj pozornosti 1 Školení metodiků PPP 1 Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování 2 Program HYPO zaměřený na prevenci SPUCH 1 Jak vést reedukaci na ZŠ 1 Úvodní seminář k projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách 2 Podpora jazykových kompetencí dětí s narušenou komunikační schopností 1 Deficity dílčích funkcí 1 Sebezkušenostní program 2 Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na relaxaci a hudební tvorbu 2 Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu 2 Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 4 Kurz angličtiny pro začátečníky 1 11

12 Základy konstruktivní komunikace 4 Kurz AJ úroveň B1 1 Efektivní využití interaktivní tabule Smart Board ve výuce 2 Činnostní učení v matematice 4. a 5. ročníku 4 Činnostní učení ve výuce fyziky 1 Specializační studium koordinátor EVVO 2 Workshop Odpady (EKO KOM) 1 Ekopolis 1 Infoa ruský jazyk 2 Specializační studium metodika prevence 1 Welcome to discover English 1 Činnostní učení v matematice 1, 2 1 Dopoledne s Apple ipad ve školách i organizacích 1 Metodická poradna 1 Kulatý stůl Co říkají výsledky PISA 2009 o kvalitě vzdělávání v ČR a MSK 1 Zvládání náročného chování a agrese u dětí s poruchou autistického spektra 1 Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi 6 Conference for Primary Teachers 1 Krajská konference Jak podporuje ICT rozvoj žáků v přírodovědných a technických oborech? 1 Recyklohraní 1 Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva 1 Perspektivy uplatnění absolventů na trhu práce 1 Environmentální výchova a průřezová témata na klíč 1 Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji 2 3. krajská konference k prevenci rizikového chování 1 Konference Budoucnost odborného vzdělávání správný směr 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 3 Krizová Intervence 1 Motivační seminář - EduČas 2 12

13 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou Školní poradenské pracoviště na škole rozvíjí činnost od září školního roku 2006/2007 zahrnuje odbornou činnost školního speciálního pedagoga doplněnou spoluprací s výchovným poradcem a metodikem prevence jak v oblasti individuální péče, tak v oblasti skupinové péče ŠPP školní poradenské pracoviště z hlediska aktivit školního speciálního pedagoga Procentuální poměr rozložení poskytovaných poradenských činností Diagnostická, depistážní činnost 30 % Intervenční činnost 30 % Metodická, konzultační činnost 40 % Přehled odborných činností školního speciálního pedagoga v tabulkové části. Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve škol.roce 2010/2011 péče ŠSP: Kategorie žáků Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče z toho individuální péče (počet jednotlivých žáků ne kontaktů) 1.stupeň stupeň Celkem z toho skupinová péče (celkový počet žáků ve všech skupinách) Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠSP (v pořadí od 1. nejčastěji): Pořadí Důvody Školní zralost 6 Problémy v osobnostním vývoji 4 Vztahové obtíže 3 Výukové problémy 5 Výchovné problémy a poruchy chování 2 Péče o integrované žáky 1 Profesní poradenství 7 13

14 Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově Rodiče Učitelé Ostatní 40 5 Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠSP: Zaměření Počet aktivit Prevence školního selhávání 22 Depistáže, skupinová diagnostika 160 Práce se třídou (bez diagnostiky) 40 Součinnost v primární prevenci soc.- 40 patolog.jevů Podpora vzdělávacích aktivit školy 5 Pobytové akce s žáky mimo školu 2 Koordinační činnost v rámci ŠPP 12 Vedení přednášky, semináře (pro žáky/ pro 5 pedagogy/ rodičovskou veřejnost) Zapojení do projektu školy 5 Psaní zpráv, sdělení pro instituce 60 Spolupráce ŠPP s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty): Instituce PPP sociální odbory a kurátor SPC psychiatr kliničtí psychologové nestátní organizace Policie ČR CPIV školy úřad práce firmy 14

15 Volnočasové aktivity školy 20 kroužků počítačové, keramické, výtvarné, kluby mladého matematika a češtináře, logopedie, reedukace, terapeutika, angličtina, basketbal, florbal, volejbal, gymnastika, pohybové hry, jóga, ekotým. Spolupráce s MŠ - Pedagogičtí pracovníci připravují pro děti z MŠ představení dramatického kroužku, mateřské školy jsou zvány na projektový Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou a dílnami pro děti, žáci 9.třídy pracovali na projektových dnech v MŠ Heydukova a keramický kroužek z této mateřské školy již pravidelně probíhá v naší keramické dílně. Mateřské školy jsou pravidelně zvány na ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky. Úspěšný celoroční projekt Všudybýlkova dobrodružství aneb cesta za pokladem, věnovaný předškolákům, kteří se nenásilnou formou seznamovali se školním prostředím, učiteli, výukou a sebou navzájem. Zápis žáků do 1.tříd Ukázkové hodiny pro veřejnost možnost zúčastnit se výuky Rozloučení žáků 9.tříd v Loutkovém divadle doplněné o jejich vlastní program Tradiční vánoční besídka spojená se Dnem otevřených dveří a vánočními dílnami pro děti a rodiče, jejíž výtěžek je poukazován každoročně na školné indického chlapce v rámci projektu adopce na dálku projektový den Velikonoční dílny pro děti a rodiče projektový den Sběr papíru, víček z plastových lahví, kaštanů a žaludů, třídění odpadu EVVO- Týden Země Den Země - projektové vyučování spojené s výukou v přírodě na podporu environmentální výchovy Den vody Škola je zapojena do mezinárodního programu EKOŠKOLA Škola je v síti škol MRKEV Recyklohraní celoškolní projekt sběru elektroodpadu Poznáváme země EU celoškolní, celoroční projekt, završený projektovým dnem vybrané země EU Den profesí projekt pro žáky 7. a 8. tříd, exkurze žáků do vybraných firem v okrese Opava a exkurze do Vítkovic Vydávání školního časopisu Podlavičník a v rámci mediální výchovy žáci 3. a 8. tříd přispívají také přílohou časopisu 15

16 Projekt Zdravé svačinky zaměřený zejména na žáky 1. stupně, nyní ve spolupráci s projektem Ovoce do škol Školní výlety zaměřené zejména na zdravý pohyb dětí jednodenní až třídenní Exkurze pro žáky školy zejména historicko-kulturního charakteru. Např. Osvětim, Krakov, Vělička pro žáky 8.tříd Adaptační kurzy pro žáky 6.tříd pod vedením výchovné poradkyně a speciální pedagožky Spolupráce s Knihovnou Petra Bezruče knihovnické lekce Masopust dramatizace akce dramatické výchovy žáků 2.stupně pro I.stupeň Dopravní výchova průřezové téma pro všechny žáky školy, doplňované návštěvami dopravního hřiště Plavecký výcvik žáků 3. a 4.tříd Bruslení žáků školy v průběhu celého školního roku Škola v přírodě Bílá Holubice, Mokřinky 1.a 5.třída, týdenní pobytová akce Škola v přírodě Horní Bečva 3. třídy (projekt Ekosystémy) a 4.třída (projekt Zelený ostrov), týdenní pobytová akce Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. Tříd a další zájemce Javorový vrch, Beskydy, týdenní pobyt Lyžařský kurz pro žáky I.stupně Zájezd výběru žáků 8. a 9. tříd do Velké Británie v rámci projektu Otvíráme bránu jazyků Testování žáků o SCIO- Čj, M, OSP 5. a 9.třídy o MEC Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR-SR - Ostravská univerzita 5., 7. a 9. Třídy o TIMSS a PIRLS čtenářská gramotnost, M a přír. vědy 4.ročník o MENSA IQ testy zájemci z řad žáků Organizace vlastní oblastní soutěže Bajtík 6. ročník počítačové soutěže pro žáky ZŠ ve třech kategoriích Organizace vlastní oblastní soutěže Hliněná paráda keramická soutěž pro ŠD Vystoupení žáků 7. tříd v domově důchodců Bílá Opava 16

17 Pravidelná činnost žákovského parlamentu vedená metodičkou prevence a výchovnou poradkyní a tematicky zaměřená na řešení specifických problémů žáků a tříd, zlepšení školního klimatu aj. Pravidelná činnost zástupců tříd v rámci projektu Vrstevnické vztahy Využití spolupráce s dalšími školami v rámci projektu Otvíráme bránu jazyků v oblasti zkvalitnění výuky anglického jazyka Organizace dílen pro rodiče a děti v rámci projektu Integrace na druhou Organizace projektových odpolední v rámci projektu Integrace na druhou Vedení terapeutických skupin - výběr žáků Vedení reedukačních skupin - výběr žáků Spolupráce s Optys a Model Opava výtvarné akce a soutěže Spolupráce s SMO v oblasti veřejné služby v průběhu školního roku 2 pracovníci Spolupráce se společností ANIMA VIVA o.s. v oblasti pracovní rehabilitace a přípravy k práci dospělých osob 1 pracovník Pedagogické praxe studentů ze středních a vysokých škol Souhrn všech hlavních projektů školy: celoškolní projekty zejména v oblastech EVVO ( škola je v síti MRKEV a Ekoškola ) prevence rizikového chování žáků, ICT projekty, cizí jazyky, testování žáků MECOPS ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, dílny pro děti a rodiče, workshopy pro rodiče a děti - Mámo, táto, pojďte se mnou k počítači, Den profesí, Den EU, tvorba filmových dokumentů na různá témata kybergrooming, žákovské a multimediální projekty a webové prezentace, 17

18 projekty z dotace MSK Prevence místo represe v oblasti prevence rizikového chování žáků projekty v rámci okresu Opava celoroční projekt Všudybýlek ( akce probíhající v lichých týdnech pro opavské předškoláky - seznámení se školními aktivitami apod.) spolupráce s MŠ ( zejména Heydukova, ale také Vaníčkova a 17.listopadu - akce našich žáků pro děti z MŠ, keramická dílna k dispozici MŠ Heydukova, dramatizace pohádek,...) regionální počítačová soutěž Bajtík regionální soutěž Hliněná paráda pro ŠD projekty v rámci spolupráce s jinými organizacemi Renarkon Jeden svět na školách Elim SVČ AREKA Knihovna P.Bezruče Obecní dům Optys MODEL Úřad práce Domovy důchodců...(další část XIV.) projekty v rámci dotace EU - jsme partnerskou školou 7 projektů Otvíráme bránu jazyků Integrace na druhou Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů MSK Člověk s svět práce Vrstevnické vztahy Evropská akce v oblasti drog Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách 18

19 Akce ŠD 4 zájmové kroužky keramický, výtvarný, gymnastika a pohybové hry Pravidelné výtvarné akce pro děti a rodiče Den otevřených dveří keramické dílny Organizace dne otevřených dveří a vánočních a velikonočních dílen Účast v soutěžích školních družin viz soutěže Celoroční sběr víček z PET lahví Cesta za pokladem Vlaštovkové odpoledne Mikulášská laťka Pexesový turnaj Jarní tvoření, malování vajíček Hliněná paráda Dětský den Malování na asfalt Korálkování Šipkovaná Pěvecká soutěž Koloběžkové závody Družinová superstar Karneval Pyžamový bál Hadrový bál Taneční odpoledne Barevná diskotéka Návštěva filmových představení Sportovní odpoledne Návštěva hasičů, ukázka výcviku policejních psů, návštěva psího útulku Exkurze, vycházky a sobotní výlety b) Účast na dalších akcích Škola se pravidelně účastnila soutěží, exkurzí, besed, přednášek, koncertů, divadelních představení a dalších akcí v rámci celého regionu Vánoce na zemědělské škole - exkurze Vánoční lidové zvykosloví Loutkové divadlo Spolupráce s KVIC Nový Jičín organizace školení DVPP Chemie na Slezsko-ostravském hradě Vítání prvňáčků SMO, Slezské divadlo Sběr kaštanů a žaludů Sběr zátek PET lahví Radamok Ostrava Knihovnické lekce v knihovně P. Bezruče 19

20 Spolupráce s knižním nakladatelstvím Albatros a Fragment Akce Zdravé zuby 1. stupeň Divadelní představení Slezské divadlo, Loutkové divadlo Opava a Ostrava výběr vhodných představení pro školy Koncerty - Minorit, kino Mír Filmová představení kino Mír Výstavy mláďata, výtvarné výstavy Vzdělávací akce přednášky - Planetárium Ostrava, ZOO Ostrava, Slezské muzeum, zámky Raduň a Hradec nad Moravicí, Památník Ostravské operace, Památník P.Bezruče, Obecní dům Den Země akce MMO, SVČ, Areka Den dětí akce MMO, SVČ Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií trestní odpovědnost, mládež a přestupky, činnost policie Spolupráce s Optys v Opavě výtvarné akce, kurzy a soutěže Centrum primární prevence Renarkon Draví ptáci beseda s chovateli, ukázky výcviku Sportovní akce v lanových centrech IPS Úřad práce žáci 9.tříd Hasík beseda o prevenci vzniku požáru a chování v případě vzniku požáru Muzeum Chotěbuz, Hornické muzeum Spolupráce se středními školami účast na jejich akcích a soutěžích Družstvo učitelů účast v kantorské lize - volejbal c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Spolupráce s Ostravskou univerzitou v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR SR v příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj. 20

21 d) Účast na olympiádách a soutěžích Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 Název soutěže Soutěže typu A A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA v okresním kole (nebo oblastním) 3.místo (kateg.z5) 34.místo (kateg.z7) 6.místo (kateg.z6) umístění v krajském kole 2.místo (kateg.z8) A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 4.místo a 10.místo (kateg.d) 21.místo v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2.místo a 23.místo (kat. C) 7.místo A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH - angličtina I.kateg 5.místo a 19.místo (kat.d) 13.místo II.kateg A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 9.místo 8. místo 27. místo A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2.místo 5. místo A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 1.místo (kat.a) 9.místo A10) MATEMATICKÝ KLOKAN 6.místo (kat.c) účast v okresním kole A11) ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ účast našich žáků A13) PYTHAGORIÁDA - 5.ročník 6.ročník A18) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 1.místo, 3.místo, 14.místo 2.místo a 15.místo 3.místo účast v KK 21

22 A37) FINANČNÍ GRAM. účast v okresním kole Soutěže typu B B3) PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN účast žáků B28) BASKETBAL roč. 1.místo roč. 1.místo B31) VOLEJBAL volejbal chlapci Okrskové kolo roč. 5.místo roč. 2.místo B35) FLORBAL volejbal dívky - 3.místo okres roč. 2.místo okresní kolo roč. účast v oblastním kole B37) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ roč. oblastní kolo roč. 6.místo okresní finále B39) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP 6.-7.,8.-9. dívky účast oblastní kolo otevřená kategorie 2.místo okres B40) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - okrsek OKRES B44) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT 5.místo I.kateg.a 2.místo II.kateg. 4.místo 4.místo Další soutěže vyhlašované AŠSK - viz soubor v příloze Feram liga volejbalu 3.místo Turnaj školních družin ve fotbale 4.místo Přebor škol v šachu 7.místo (kateg.a) a 7.místo (kateg.b) Mini volejbal dívky 1.místo Jiné soutěže Opavské Vánočky - volejbal dívky 2.místo Opavské Vánočky - florbal hoši 2.místo Opavské Vánočky - basketbal hoši 1.místo Opavský skřivánek účast našich žáků Psaní všemi deseti - MOUNT BLUE 1.místo Matematický maraton 1.místo a 11.místo Soutěž o nejlepší časopis MSK 2.místo 3.místo a 1.místo 22

23 O cenu primátora - literární část - próza - I.kateg. O cenu primátora - literární část - próza - II.kateg. 1. místo a 2. místo + čestné uznání 1.místo a 3.místo O cenu primátora - literární část - poezie - II.kateg. 3.místo Výroba loutek na Den dětí - SMO účast našich žáků Vánoční strom - SMO účast našich žáků Mladý Démosthenes - Nová Evropa - soutěž 1.místo 1.místo Děti točí hrdiny - soutěž filmové tvorby České televize, celostátní soutěž Dětské filmy - Brno - celostátní soutěž Požární ochrana očima dětí Kreslím, kreslíš, kreslíme II.kategorie Kreslím, kreslíš, kreslíme III.kategorie Znalostně-dovednostní soutěž - Masarykova SZŠ Bobřík informatiky - celostátní kolo - Kadet Bobřík informatiky - celostátní kolo - Benjamin Logická olympiáda Prezentace 2011 Soutěž v technických dovednostech Basketbal přípravky - okres Opava - 1. a 2.třídy Basketbal přípravky - okres Opava třídy Bajtík - počítačová soutěž Vybíjená ŠD Vánoční aerobic - ŠD Hliněná paráda Lehkoatletická soutěž ŠD Co se děje v trávě Dopravní prostředky - ŠD Na jedné planetě se zvířátky Svět pohádek - loutky Miniolympiáda angličtina - 14.škol z okresu Opava Mladý zdravotník účast našich žáků 2.místo a 3.místo 3.místo 1.místo 2.žáci školy postup krajské finále 1.místo 3.místo a 10.místo 1.místo 1.místo 2.místo(kilobajtík) a 3.místo(magabajtík) 1.místo 2.místo účast našich žáků 2x 1.místo, 2.místo a 2x 3.místo 3.místo 1.místo a 2.místo 1.místo a 3.místo (III.kateg.) 2.místo 1.místo 4.místo a 5.místo účast v krajském finále účast - hodnocena pouze první 3 místa ocenění 16 nejlepších filmů z ČR, promítáno v televizi zařazeno do vítězné projekce 9.místo a 3x 13.místo 2.místo a 4.místo 23

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2011 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 22.9.2011 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Opava 7. 10. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 V Opavě dne 1. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012 V Opavě 3. října 2012 ředitel školy Mgr. Michal Vitásek 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2009 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 6.10.2009 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 V Opavě dne 1. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce - 2015 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu o

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více