Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/11 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Adresa školy: B. Němcové 2, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Školní speciální pedagog: Metodik prevence: Koordinátoři ŠVP: Koordinátor ICT: Koordinátoři EVVO: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Statutární město Opava Mgr. Ivana Lexová Mgr. Jana Salamonová Mgr. Jana Salamonová Mgr. Miluše Bluchová Mgr. Alice Langrová Mgr. Pavla Sitmalidisová Mgr. Taťána Honajzerová, Mgr. Marcela Hulvová Mgr. Kristina Musilová Mgr. Hana Šlezingrová, Mgr. Alena Sokolová Hana Lenartová Mgr. Marek Petlach předseda Mgr. Monika Martínková, Mgr. Jana Salamonová, Mgr. Iveta Jelenová, Ing. Stanislav Kuchyňa, Radim Masný - členové 2

3 Charakteristika školy: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem, která je situována v klidné části města na Kylešovském kopci. Blízké vlakové a autobusové nádraží umožňuje žákům školy bezproblémové dojíždění z širokého okolí. Škola má kapacitu 540 žáků, kteří jsou vzděláváni ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Průměrná naplněnost tříd je 23 žáků. Velkou výhodou školy je nadstandardní technické vybavení, jehož součástí jsou 3 moderně vybavené počítačové učebny s dataprojektory, digitálními fotoaparáty, digitální kamerou a dalšími plně využívanými učebními pomůckami a moderní plně vybavená jazyková laboratoř. Dalších 11 kmenových učeben je rovněž vybaveno počítačem a dataprojektorem. Všechny učebny jsou kvalifikovanými učiteli využívány ve výuce společně s interaktivní tabulí, jejím příslušenstvím a moderním programovým vybavením. Škola plně využívá svého technického potenciálu ke specializaci na výuku informatiky a výpočetní techniky od čtvrtého ročníku a pro nadané žáky od šestých tříd ještě v rámci volitelného předmětu; výuku cizích jazyků - angličtiny od první třídy a němčiny a ruštiny od sedmé třídy a pořádání odpoledních kurzů pro pedagogy z celého regionu. Škola v rámci DVPP organizuje semináře pro pedagogické pracovníky s možností využití výukových programů a techniky. Součástí školy je také jazyková laboratoř, keramická dílna, cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična a výdejna stravy se dvěma jídelnami. K pohybové aktivitě dětí je využívána také tělocvična a plocha Tyršova stadionu, zimní stadion, krytý bazén, školní hřiště a nedaleká zahrada školy, na které v rámci předmětu Člověk a svět práce děti pěstují ovoce a zeleninu. Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny počítači, které jsou zapojeny do sítě, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky, vybavenou knihovnu a velké množství moderních učebních pomůcek k výuce všech předmětů. Škola věnuje velkou pozornost rovněž podmínkám pro hygienické a bezpečné vzdělávání. Struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů je stanovena s ohledem na dostatek relaxace, vhodný režim vyučování, stravovací a pitný režim, zdravé prostředí učeben a ostatních prostor školy, dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. Velká pozornost je věnována ochraně žáků před úrazy jak formou stálého dohledu nad žáky, tak poučováním žáků o nutnosti dodržovat školní řád a řády odborných učeben. Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními výukovými potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak mimo výuku, kdy s nimi pracují dyslektičtí, logopedičtí asistenti a speciální pedagog. Těchto dětí se tedy škola nezbavuje, ale pomáhá jim, jsou významnou součástí života školy. V souvislosti s péčí o tyto žáky škola spolupracuje zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní pracovníci včetně výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga, který pomáhá žákům a jejich zákonným zástupcům v rámci pravidelných konzultací v souvislosti s činností školního poradenského pracoviště a vychovatelek, které pečují o žáky I. stupně ve školní družině. Pedagogický sbor je pozitivně nakloněn stálému sebevzdělávání jak v rámci krátkodobých kurzů - počítačová gramotnost, metodické semináře, prevence rizikového chování, práce s žáky se speciálními výukovými potřebami, tak v rámci různých typů specializačního studia na vysokých školách. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, pořádají pro žáky kulturněvzdělávací a historické exkurze, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a také krátkodobé projekty pro třídní kolektivy v rámci prevence rizikového chování. Průměrný počet pedagogických pracovníků je 30. Silnou stránkou školy je také velmi dobrá spolupráce se sdružením rodičů a jeho podpora školních aktivit po finanční stránce. Od roku 2005 je nedílnou součástí školy také školská 3

4 rada. V rámci prevence rizikového chování se škola také zaměřuje na volnočasové aktivity dětí. Nabízí každoročně kolem 20 kroužků jak školních tak ve školní družině. V organizaci některých kroužků škola spolupracuje se Střediskem volného času dětí v Opavě. Kromě krátkodobých projektů škola zapojuje žáky také do dlouhodobých projektů; nejen školních, ale také projektů, na které škola získává dotace zejména v oblasti prevence rizikového chování nebo environmentální výchovy v rámci MŠMT nebo MSK. Škola je také zapojena v rámci partnerství do projektů financovaných EU. Projekty jsou realizovány zejména na území MSK, města Opavy nebo v rámci příhraniční mezinárodní spolupráce. Aktuální projekty škola představuje na svých webových stránkách a informačních tabulích v prostorách školy. Škola je otevřena komunikaci s rodiči žáků a organizuje každoročně akce pro děti a rodiče. Centrální akcí je Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou, jarmarkem, dílnami a ukázkou prací dětí. Výtěžek akce je poukazován na pokrytí studijních potřeb adoptivního indického chlapce. Na škole pracuje žákovský parlament a žáci vydávají vlastní časopis Podlavičník. Kolektiv pedagogických pracovníků školy se intenzivně snaží všestranně rozvinout děti tak, aby se dobře uplatnily v jejich dalším životě. Školní družina ŠD má kapacitu 180 dětí a je určena dětem ročníku ZŠ o děti se starají kvalifikované, zkušené vychovatelky provoz školní družiny: o ráno: hod o odpoledne: hod. zájmová činnost ŠD probíhá ve třídách prvního stupně, třídy jsou pro potřeby družiny, vybaveny stolními hrami, stavebnicemi, výtvarnými potřebami, audiovizuální technikou (počítač, video, DVD-CD přehrávač) a kobercem děti mohou rovněž při svých činnostech využívat všech prostor školy (počítačová učebna, tělocvična, hřiště s průlezkami, houpačkou a pískovištěm, keramická dílna, cvičná kuchyň, třídy), je možno využít blízký Tyršův stadion, parčík zvaný Na Paloučku, městský park, školní zahradu. děti školní družiny mají možnost pracovat v různých zájmových útvarech stravování dětí je zajištěno v samostatné jídelně ŠD, v odpoledních hodinách je zajištěn pitný režim během školního roku probíhá ve ŠD řada celodružinových akcí (akce jsou vždy předem prezentovány na nástěnce ŠD ve vestibulu školy, všechny jsou zdokumentovány v kronice ŠD, která je pravidelně v rámci třídních schůzek nabízena zákonným zástupcům k nahlédnutí) děti mají možnost zúčastnit se několikrát ročně víkendových akcí různého zaměření ŠD spolupracuje se školou na různých projektech, za všechny jmenujme přípravu a realizaci projektu Vánoce aneb škola všem otevřená program školní družiny je obohacován příležitostnými návštěvami profesionálů různých oborů školní družina spolupracuje s místním kinem, SVČ Opava, Arekou, výtvarným centrem Optys, HZS Opava v rámci ŠD jsou pořádány výtvarné akce pro děti a jejich zákonné zástupce pobyt dětí ve ŠD se řídí vnitřním řádem ŠD, který navazuje na školní řád 4

5 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Základní škola C/01 (č.j /96 2) ŠVP Otevřít oči, ukázat cestu Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 34 32,656 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 9 8,46 4 2,15 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2010/11 Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2010/ , ,- Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy a) Základní škola Kapacita Počet 1. tříd školy k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků (z toho 15 odklad) Počet 1. tříd k

6 b) Mateřská škola není součástí základní školy Kapacita školy Počet tříd k Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 17 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 33 Střední vzdělání s výučním listem 8 Neumístěno 0 Počet žáků 9. tříd celkem 58 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků , ,23 6

7 d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,18 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence Přednášky Pobytové semináře pedagogů Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami: Testování, dotazníky: Besedy: Projekce filmů: Vzdělávání žáků: Vlastní školní projekt: Žákovský parlament: Škola v přírodě: Školní časopis: Počet akcí Počet zúčastněných žáků pedagogů Přednášky MUDr. Šustek - Sexuální výchova 8. a 9. ročník - dívky MUDr. Petr Kovář - Láska ano, děti ještě ne 9. ročník Slezské gymnázium - Help P3 poruchy příjmu potravy 9. ročník Poradna pro ženy a dívky Opava - Čas proměn 6. ročník - dívky 7

8 Adaptační pobyty žáků Modrá kočka - Adaptační pobyt 6. ročník Akce v rámci volného času Celodenní výlety Malování na asfaltu Výtvarné akce pro rodiče s dětmi Výlet do ZOO Lešná Cesta za pokladem Vlaštovkové odpoledne Hadrový bál Výtvarná akce pro rodiče s dětmi adventní Mikulášská laťka SUPERSTAR Maškarní karneval Sportujeme, cvičíme Jarní tvoření Hliněná paráda (keramická dílna) Vánoce, aneb škola všem otevřená Velikonoční dílny Dílny pro rodiče s dětmi Práce se třídami: PPP o 3. A o 3. B o 4. A o 5. A Emoce listopadu 2010 ( PPP Bc. Lucie Šimečková) Komunikace, konflikty listopadu 2010 ( PPP Bc. Lucie Šimečková) Komunikace, konflikty listopadu 2010 ( PPP Bc. Lucie Šimečková ) Can syndrom ( PPP Bc. Lucie Šimečková ) Komunikace, konflikty listopadu 2010 (PPP Bc. Lucie Šimečková) Šikana - 7. prosince 2010 (PPP Bc. Lucie Šimečková) Slezská univerzita o 8. B Závislosti (Slezská univerzita, TU) o 9. A Kolektiv, třídní klima (Slezská univerzita, TU) o 6. B Kyberšikana (Slezská univerzita, TU) 8

9 Centrum podpory inovativního vzdělávání o 5. A Nepovolené dotyky (Slezská univerzita, TU, Spec. ped.) Renarkon o 5. B Prožitkový program 1.blok (Renarkon, TU) Prožitkový program 2.blok (Renarkon, TU) Prožitkový program 3.blok (Renarkon. TU, Spec. ped.) o 6. A Komunikace a vztahy (Renarkon, TU) Šikana (Renarkon, TU) Zdravý životní styl (Renarkon, TU, spec. ped.) Drogy (Renarkon, TU) Počítačové hry (Renarkon, TU) o 7. A Komunikace a vztahy (Renarkon, TU) o 7. B Komunikace a vztahy (Renarkon, TU) o 8. A Komunikace a vztahy (Renarkon, TU, spec. ped.) Šikana (Renarkon, TU, spec. ped.) Drogy (Renarkon, TU, Spec. ped.) Virtuální komunikace (Renarkon, TU, Spec. ped.) o 9. B Komunikace a vztahy (Renarkon, TU) Šikana (Renarkon, TU) Drogy (Renarkon, TU) Virtuální komunikace (Renarkon, TU, Spec. ped.) Intervenční programy spec. pedagožka o 5. B Vztahy o 7. B Komunikace, vztahy Vztahy Sociální sítě o 9. B Komunikace Testování, dotazníky ročník o B ročník o B3 9

10 Besedy: Městská policie Opava o ročník Dopravní hřiště prevence rizikového chování v dopravě Policie ČR, DPMO o 2. ročník Prohlídka DPMO + beseda s policisty - prevence rizikového chování v dopravě Národní centrum bezpečnějšího internetu o ročník + 7. A Den bezpečnějšího internetu Projekce filmů: OKO o 9. ročník Projekce filmu Jeden svět (Chci to zkusit) o 7. B Projekce filmu Jeden svět (dětská práva zneužívání dětské práce, šikana) Vzdělávání žáků: Vzdělávací institut ochrany dětí o ročník Projekt Řešení vrstevnických vztahů vzdělávací akce pro žáky 20 vybraných žáků Vlastní školní projekt: Žáci 4. B, TU, MP o ročník + 6. B Nebezpečí kolem nás Žáci 4.A, TU o Škola hrou kooperace mezi třídami v rámci školy Časopis Podlavičník Žáci 6. Ročníku Žákovský parlament Vrstevnické vztahy Volení zástupci z řad žáků ročníků Volení zástupci z řad žáků ročníků Informační tabule, důvěry a schránka důvěry 10

11 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Finanční gramotnost Finance a rodina 1 Finanční gramotnost v občanské výchově 1 1. pomoc 32 Činnostní učení v JČ ve 2. a 3. ročníku 5 ICT ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ 1 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 1 Školení BOZP odborné profese 2 Činnostní učení v M 8, 9 5 Instruktor školního snowboardingu 1 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU 1 Začínáme s učením na míru 2 Poznáváme učební styly žáků 2 Tvorba multimediálních prezentací 4 Integrace na druhou 7 Poruchy autistického spektra od A do Z 1 Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu 1 Krajská roadshow Microsoft a BOXED 1 Elektronická školička Metodická poradna pro ICT 1 Krajská konference ICT ve Škole 21 1 Tvorba flash animací 1 Evaluační seminář ICT 2 KUPOZ program pro rozvoj pozornosti 1 Školení metodiků PPP 1 Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování 2 Program HYPO zaměřený na prevenci SPUCH 1 Jak vést reedukaci na ZŠ 1 Úvodní seminář k projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách 2 Podpora jazykových kompetencí dětí s narušenou komunikační schopností 1 Deficity dílčích funkcí 1 Sebezkušenostní program 2 Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na relaxaci a hudební tvorbu 2 Techniky práce s výchovně náročnými žáky se zaměřením na relaxaci a výtvarnou tvorbu 2 Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 4 Kurz angličtiny pro začátečníky 1 11

12 Základy konstruktivní komunikace 4 Kurz AJ úroveň B1 1 Efektivní využití interaktivní tabule Smart Board ve výuce 2 Činnostní učení v matematice 4. a 5. ročníku 4 Činnostní učení ve výuce fyziky 1 Specializační studium koordinátor EVVO 2 Workshop Odpady (EKO KOM) 1 Ekopolis 1 Infoa ruský jazyk 2 Specializační studium metodika prevence 1 Welcome to discover English 1 Činnostní učení v matematice 1, 2 1 Dopoledne s Apple ipad ve školách i organizacích 1 Metodická poradna 1 Kulatý stůl Co říkají výsledky PISA 2009 o kvalitě vzdělávání v ČR a MSK 1 Zvládání náročného chování a agrese u dětí s poruchou autistického spektra 1 Rozvoj sociálně psychologických dovedností v pedagogické praxi 6 Conference for Primary Teachers 1 Krajská konference Jak podporuje ICT rozvoj žáků v přírodovědných a technických oborech? 1 Recyklohraní 1 Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva 1 Perspektivy uplatnění absolventů na trhu práce 1 Environmentální výchova a průřezová témata na klíč 1 Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji 2 3. krajská konference k prevenci rizikového chování 1 Konference Budoucnost odborného vzdělávání správný směr 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 3 Krizová Intervence 1 Motivační seminář - EduČas 2 12

13 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou Školní poradenské pracoviště na škole rozvíjí činnost od září školního roku 2006/2007 zahrnuje odbornou činnost školního speciálního pedagoga doplněnou spoluprací s výchovným poradcem a metodikem prevence jak v oblasti individuální péče, tak v oblasti skupinové péče ŠPP školní poradenské pracoviště z hlediska aktivit školního speciálního pedagoga Procentuální poměr rozložení poskytovaných poradenských činností Diagnostická, depistážní činnost 30 % Intervenční činnost 30 % Metodická, konzultační činnost 40 % Přehled odborných činností školního speciálního pedagoga v tabulkové části. Údaje o počtech klientů, kterým byla poskytnuta ve škol.roce 2010/2011 péče ŠSP: Kategorie žáků Celkový počet žáků, kterým byla věnována péče z toho individuální péče (počet jednotlivých žáků ne kontaktů) 1.stupeň stupeň Celkem z toho skupinová péče (celkový počet žáků ve všech skupinách) Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče ŠSP (v pořadí od 1. nejčastěji): Pořadí Důvody Školní zralost 6 Problémy v osobnostním vývoji 4 Vztahové obtíže 3 Výukové problémy 5 Výchovné problémy a poruchy chování 2 Péče o integrované žáky 1 Profesní poradenství 7 13

14 Počet kontaktů a odborných činností pro rodiče a učitele Kategorie realizovaných individuálně realizovaných skupinově Rodiče Učitelé Ostatní 40 5 Ostatní aktivity a odborné činnosti ŠSP: Zaměření Počet aktivit Prevence školního selhávání 22 Depistáže, skupinová diagnostika 160 Práce se třídou (bez diagnostiky) 40 Součinnost v primární prevenci soc.- 40 patolog.jevů Podpora vzdělávacích aktivit školy 5 Pobytové akce s žáky mimo školu 2 Koordinační činnost v rámci ŠPP 12 Vedení přednášky, semináře (pro žáky/ pro 5 pedagogy/ rodičovskou veřejnost) Zapojení do projektu školy 5 Psaní zpráv, sdělení pro instituce 60 Spolupráce ŠPP s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty): Instituce PPP sociální odbory a kurátor SPC psychiatr kliničtí psychologové nestátní organizace Policie ČR CPIV školy úřad práce firmy 14

15 Volnočasové aktivity školy 20 kroužků počítačové, keramické, výtvarné, kluby mladého matematika a češtináře, logopedie, reedukace, terapeutika, angličtina, basketbal, florbal, volejbal, gymnastika, pohybové hry, jóga, ekotým. Spolupráce s MŠ - Pedagogičtí pracovníci připravují pro děti z MŠ představení dramatického kroužku, mateřské školy jsou zvány na projektový Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou a dílnami pro děti, žáci 9.třídy pracovali na projektových dnech v MŠ Heydukova a keramický kroužek z této mateřské školy již pravidelně probíhá v naší keramické dílně. Mateřské školy jsou pravidelně zvány na ukázkové hodiny pro budoucí prvňáčky. Úspěšný celoroční projekt Všudybýlkova dobrodružství aneb cesta za pokladem, věnovaný předškolákům, kteří se nenásilnou formou seznamovali se školním prostředím, učiteli, výukou a sebou navzájem. Zápis žáků do 1.tříd Ukázkové hodiny pro veřejnost možnost zúčastnit se výuky Rozloučení žáků 9.tříd v Loutkovém divadle doplněné o jejich vlastní program Tradiční vánoční besídka spojená se Dnem otevřených dveří a vánočními dílnami pro děti a rodiče, jejíž výtěžek je poukazován každoročně na školné indického chlapce v rámci projektu adopce na dálku projektový den Velikonoční dílny pro děti a rodiče projektový den Sběr papíru, víček z plastových lahví, kaštanů a žaludů, třídění odpadu EVVO- Týden Země Den Země - projektové vyučování spojené s výukou v přírodě na podporu environmentální výchovy Den vody Škola je zapojena do mezinárodního programu EKOŠKOLA Škola je v síti škol MRKEV Recyklohraní celoškolní projekt sběru elektroodpadu Poznáváme země EU celoškolní, celoroční projekt, završený projektovým dnem vybrané země EU Den profesí projekt pro žáky 7. a 8. tříd, exkurze žáků do vybraných firem v okrese Opava a exkurze do Vítkovic Vydávání školního časopisu Podlavičník a v rámci mediální výchovy žáci 3. a 8. tříd přispívají také přílohou časopisu 15

16 Projekt Zdravé svačinky zaměřený zejména na žáky 1. stupně, nyní ve spolupráci s projektem Ovoce do škol Školní výlety zaměřené zejména na zdravý pohyb dětí jednodenní až třídenní Exkurze pro žáky školy zejména historicko-kulturního charakteru. Např. Osvětim, Krakov, Vělička pro žáky 8.tříd Adaptační kurzy pro žáky 6.tříd pod vedením výchovné poradkyně a speciální pedagožky Spolupráce s Knihovnou Petra Bezruče knihovnické lekce Masopust dramatizace akce dramatické výchovy žáků 2.stupně pro I.stupeň Dopravní výchova průřezové téma pro všechny žáky školy, doplňované návštěvami dopravního hřiště Plavecký výcvik žáků 3. a 4.tříd Bruslení žáků školy v průběhu celého školního roku Škola v přírodě Bílá Holubice, Mokřinky 1.a 5.třída, týdenní pobytová akce Škola v přírodě Horní Bečva 3. třídy (projekt Ekosystémy) a 4.třída (projekt Zelený ostrov), týdenní pobytová akce Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. Tříd a další zájemce Javorový vrch, Beskydy, týdenní pobyt Lyžařský kurz pro žáky I.stupně Zájezd výběru žáků 8. a 9. tříd do Velké Británie v rámci projektu Otvíráme bránu jazyků Testování žáků o SCIO- Čj, M, OSP 5. a 9.třídy o MEC Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR-SR - Ostravská univerzita 5., 7. a 9. Třídy o TIMSS a PIRLS čtenářská gramotnost, M a přír. vědy 4.ročník o MENSA IQ testy zájemci z řad žáků Organizace vlastní oblastní soutěže Bajtík 6. ročník počítačové soutěže pro žáky ZŠ ve třech kategoriích Organizace vlastní oblastní soutěže Hliněná paráda keramická soutěž pro ŠD Vystoupení žáků 7. tříd v domově důchodců Bílá Opava 16

17 Pravidelná činnost žákovského parlamentu vedená metodičkou prevence a výchovnou poradkyní a tematicky zaměřená na řešení specifických problémů žáků a tříd, zlepšení školního klimatu aj. Pravidelná činnost zástupců tříd v rámci projektu Vrstevnické vztahy Využití spolupráce s dalšími školami v rámci projektu Otvíráme bránu jazyků v oblasti zkvalitnění výuky anglického jazyka Organizace dílen pro rodiče a děti v rámci projektu Integrace na druhou Organizace projektových odpolední v rámci projektu Integrace na druhou Vedení terapeutických skupin - výběr žáků Vedení reedukačních skupin - výběr žáků Spolupráce s Optys a Model Opava výtvarné akce a soutěže Spolupráce s SMO v oblasti veřejné služby v průběhu školního roku 2 pracovníci Spolupráce se společností ANIMA VIVA o.s. v oblasti pracovní rehabilitace a přípravy k práci dospělých osob 1 pracovník Pedagogické praxe studentů ze středních a vysokých škol Souhrn všech hlavních projektů školy: celoškolní projekty zejména v oblastech EVVO ( škola je v síti MRKEV a Ekoškola ) prevence rizikového chování žáků, ICT projekty, cizí jazyky, testování žáků MECOPS ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, dílny pro děti a rodiče, workshopy pro rodiče a děti - Mámo, táto, pojďte se mnou k počítači, Den profesí, Den EU, tvorba filmových dokumentů na různá témata kybergrooming, žákovské a multimediální projekty a webové prezentace, 17

18 projekty z dotace MSK Prevence místo represe v oblasti prevence rizikového chování žáků projekty v rámci okresu Opava celoroční projekt Všudybýlek ( akce probíhající v lichých týdnech pro opavské předškoláky - seznámení se školními aktivitami apod.) spolupráce s MŠ ( zejména Heydukova, ale také Vaníčkova a 17.listopadu - akce našich žáků pro děti z MŠ, keramická dílna k dispozici MŠ Heydukova, dramatizace pohádek,...) regionální počítačová soutěž Bajtík regionální soutěž Hliněná paráda pro ŠD projekty v rámci spolupráce s jinými organizacemi Renarkon Jeden svět na školách Elim SVČ AREKA Knihovna P.Bezruče Obecní dům Optys MODEL Úřad práce Domovy důchodců...(další část XIV.) projekty v rámci dotace EU - jsme partnerskou školou 7 projektů Otvíráme bránu jazyků Integrace na druhou Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů MSK Člověk s svět práce Vrstevnické vztahy Evropská akce v oblasti drog Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách 18

19 Akce ŠD 4 zájmové kroužky keramický, výtvarný, gymnastika a pohybové hry Pravidelné výtvarné akce pro děti a rodiče Den otevřených dveří keramické dílny Organizace dne otevřených dveří a vánočních a velikonočních dílen Účast v soutěžích školních družin viz soutěže Celoroční sběr víček z PET lahví Cesta za pokladem Vlaštovkové odpoledne Mikulášská laťka Pexesový turnaj Jarní tvoření, malování vajíček Hliněná paráda Dětský den Malování na asfalt Korálkování Šipkovaná Pěvecká soutěž Koloběžkové závody Družinová superstar Karneval Pyžamový bál Hadrový bál Taneční odpoledne Barevná diskotéka Návštěva filmových představení Sportovní odpoledne Návštěva hasičů, ukázka výcviku policejních psů, návštěva psího útulku Exkurze, vycházky a sobotní výlety b) Účast na dalších akcích Škola se pravidelně účastnila soutěží, exkurzí, besed, přednášek, koncertů, divadelních představení a dalších akcí v rámci celého regionu Vánoce na zemědělské škole - exkurze Vánoční lidové zvykosloví Loutkové divadlo Spolupráce s KVIC Nový Jičín organizace školení DVPP Chemie na Slezsko-ostravském hradě Vítání prvňáčků SMO, Slezské divadlo Sběr kaštanů a žaludů Sběr zátek PET lahví Radamok Ostrava Knihovnické lekce v knihovně P. Bezruče 19

20 Spolupráce s knižním nakladatelstvím Albatros a Fragment Akce Zdravé zuby 1. stupeň Divadelní představení Slezské divadlo, Loutkové divadlo Opava a Ostrava výběr vhodných představení pro školy Koncerty - Minorit, kino Mír Filmová představení kino Mír Výstavy mláďata, výtvarné výstavy Vzdělávací akce přednášky - Planetárium Ostrava, ZOO Ostrava, Slezské muzeum, zámky Raduň a Hradec nad Moravicí, Památník Ostravské operace, Památník P.Bezruče, Obecní dům Den Země akce MMO, SVČ, Areka Den dětí akce MMO, SVČ Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií trestní odpovědnost, mládež a přestupky, činnost policie Spolupráce s Optys v Opavě výtvarné akce, kurzy a soutěže Centrum primární prevence Renarkon Draví ptáci beseda s chovateli, ukázky výcviku Sportovní akce v lanových centrech IPS Úřad práce žáci 9.tříd Hasík beseda o prevenci vzniku požáru a chování v případě vzniku požáru Muzeum Chotěbuz, Hornické muzeum Spolupráce se středními školami účast na jejich akcích a soutěžích Družstvo učitelů účast v kantorské lize - volejbal c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Spolupráce s Ostravskou univerzitou v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR SR v příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj. 20

21 d) Účast na olympiádách a soutěžích Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 Název soutěže Soutěže typu A A1) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA v okresním kole (nebo oblastním) 3.místo (kateg.z5) 34.místo (kateg.z7) 6.místo (kateg.z6) umístění v krajském kole 2.místo (kateg.z8) A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 4.místo a 10.místo (kateg.d) 21.místo v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2.místo a 23.místo (kat. C) 7.místo A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH - angličtina I.kateg 5.místo a 19.místo (kat.d) 13.místo II.kateg A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 9.místo 8. místo 27. místo A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2.místo 5. místo A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 1.místo (kat.a) 9.místo A10) MATEMATICKÝ KLOKAN 6.místo (kat.c) účast v okresním kole A11) ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ účast našich žáků A13) PYTHAGORIÁDA - 5.ročník 6.ročník A18) CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 1.místo, 3.místo, 14.místo 2.místo a 15.místo 3.místo účast v KK 21

22 A37) FINANČNÍ GRAM. účast v okresním kole Soutěže typu B B3) PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN účast žáků B28) BASKETBAL roč. 1.místo roč. 1.místo B31) VOLEJBAL volejbal chlapci Okrskové kolo roč. 5.místo roč. 2.místo B35) FLORBAL volejbal dívky - 3.místo okres roč. 2.místo okresní kolo roč. účast v oblastním kole B37) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ roč. oblastní kolo roč. 6.místo okresní finále B39) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP 6.-7.,8.-9. dívky účast oblastní kolo otevřená kategorie 2.místo okres B40) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ - okrsek OKRES B44) SAPERE - VĚDĚT JAK ŽÍT 5.místo I.kateg.a 2.místo II.kateg. 4.místo 4.místo Další soutěže vyhlašované AŠSK - viz soubor v příloze Feram liga volejbalu 3.místo Turnaj školních družin ve fotbale 4.místo Přebor škol v šachu 7.místo (kateg.a) a 7.místo (kateg.b) Mini volejbal dívky 1.místo Jiné soutěže Opavské Vánočky - volejbal dívky 2.místo Opavské Vánočky - florbal hoši 2.místo Opavské Vánočky - basketbal hoši 1.místo Opavský skřivánek účast našich žáků Psaní všemi deseti - MOUNT BLUE 1.místo Matematický maraton 1.místo a 11.místo Soutěž o nejlepší časopis MSK 2.místo 3.místo a 1.místo 22

23 O cenu primátora - literární část - próza - I.kateg. O cenu primátora - literární část - próza - II.kateg. 1. místo a 2. místo + čestné uznání 1.místo a 3.místo O cenu primátora - literární část - poezie - II.kateg. 3.místo Výroba loutek na Den dětí - SMO účast našich žáků Vánoční strom - SMO účast našich žáků Mladý Démosthenes - Nová Evropa - soutěž 1.místo 1.místo Děti točí hrdiny - soutěž filmové tvorby České televize, celostátní soutěž Dětské filmy - Brno - celostátní soutěž Požární ochrana očima dětí Kreslím, kreslíš, kreslíme II.kategorie Kreslím, kreslíš, kreslíme III.kategorie Znalostně-dovednostní soutěž - Masarykova SZŠ Bobřík informatiky - celostátní kolo - Kadet Bobřík informatiky - celostátní kolo - Benjamin Logická olympiáda Prezentace 2011 Soutěž v technických dovednostech Basketbal přípravky - okres Opava - 1. a 2.třídy Basketbal přípravky - okres Opava třídy Bajtík - počítačová soutěž Vybíjená ŠD Vánoční aerobic - ŠD Hliněná paráda Lehkoatletická soutěž ŠD Co se děje v trávě Dopravní prostředky - ŠD Na jedné planetě se zvířátky Svět pohádek - loutky Miniolympiáda angličtina - 14.škol z okresu Opava Mladý zdravotník účast našich žáků 2.místo a 3.místo 3.místo 1.místo 2.žáci školy postup krajské finále 1.místo 3.místo a 10.místo 1.místo 1.místo 2.místo(kilobajtík) a 3.místo(magabajtík) 1.místo 2.místo účast našich žáků 2x 1.místo, 2.místo a 2x 3.místo 3.místo 1.místo a 2.místo 1.místo a 3.místo (III.kateg.) 2.místo 1.místo 4.místo a 5.místo účast v krajském finále účast - hodnocena pouze první 3 místa ocenění 16 nejlepších filmů z ČR, promítáno v televizi zařazeno do vítězné projekce 9.místo a 3x 13.místo 2.místo a 4.místo 23

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více