Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok

2 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, IČO Telefon: Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Zástupce pro 1. st.: Zástupce pro 2. st.: Vedoucí ŠD: Vedoucí ŠJ: webové stránky: Město Tišnov Náměstí Míru 111, Tišnov, okres Brno venkov IČO PaedDr. Radmila Zhořová Mgr. Eva Brázdová, výchovná poradkyně Mgr. Marie Bártová, statutární zástupkyně ředitelky Eva Bořková Bc. Marcela Dvořáková Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku ŠVP Květnice C/ roč. Rozšířená výuka: RvMPp (VI.A,VII.A,VIII.A, IX.A) Školská rada Školská rada při ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 167. Zřizovatelem (město Tišnov) byl počet jejích členů stanoven na 6. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Složení Školské rady ve volebním období : Mgr. Iva VALOVÁ předsedkyně Mgr. Marek BABÁK Ing. Václav DRHLÍK Ing. Vladimír DOKLÁDAL Mgr. Gabriela ŠTĚTINOVÁ Soňa KVÍČALOVÁ 2

3 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708 je plně organizovaná škola, která nabízí základní vzdělání pro žáky z města Tišnova a jeho okolí. Do školy dojíždí děti z 53 obcí. Tvoří 50 % žáků školy. Nejvíce dojíždějících dětí bydlí v blízkém okolí ve vesnicích Lomnička, Šerkovice, Železné, Předklášteří, Štěpánovice, Březina, Hradčany. Škola je situována blízko městského centra mezi starou zástavbou a sídlištěm přímo pod horou Květnicí. Její kapacita je 800 žáků. V loňském roce ji navštěvovalo 707 dětí. Na 1. stupni bylo 17 a na 2. stupni 12 tříd. Budova je tvořena pěti samostatnými třípatrovými pavilony, které jsou mezi sebou příčně propojeny spojovacími trakty. Ve čtyřech pavilonech se nacházejí kmenové třídy, odborné učebny, ředitelna, sborovna, kabinety učitelů, prostory pro správní zaměstnance a šatny žáků. Pátý pavilon tvoří odborné učebny, družiny, školní kuchyně a jídelna, dvě tělocvičny a žákovská knihovna. Součástí ZŠ je školní družina, která zajišťuje odpočinek, ale i zájmové vzdělávání a využití volného času pro žáky 1. stupně. Má kapacitu 250 žáků a je rozdělena do 7 oddělení. Školní kuchyně je součástí školy a od října 2010 poskytuje výběr ze dvou jídel. Vybavení školy Budova školy se nachází u frekventované silnice, kde je však provoz zpomalen světelným signalizačním zařízením a přechodem pro chodce. Škola disponuje zrekonstruovaným víceúčelovým školním hřištěm s umělým povrchem pro hry a atletiku a menším sportovním hřištěm. Tato místa a ostatní venkovní prostory jsou využívány žáky o velkých přestávkách, odpoledne pak školní družinou. Součástí školního areálu je i školní pozemek. Ve škole se nachází kmenové třídy a odborné učebny (jazyková učebna, počítačové učebny, učebny vybavené interaktivními tabulemi, učebna hudební výchovy, fyziky, chemie a přírodopisu, školní kuchyňka, dílny). Součástí školy jsou dvě tělocvičny. Učitelé mají k dispozici kabinety a společnou kancelář vybavenou třemi počítači, tiskárnou a kopírkou. Ke společným jednáním slouží sborovna. V ní je nově instalována interaktivní tabule s dataprojektorem. Zařízení je využíváno během porad pedagogů, ale i v rámci výuky (prezentace, besedy, projektové dny). Velmi dobře je vybavena žákovská knihovna, ve které si děti mohou vybírat z více než knih. Pro zajištění pitného režimu mají žáci k dispozici nápojový automat a možnost odběru dotovaného školního mléka. 3

4 Materiální vybavení je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově a doplňování moderními pomůckami a výpočetní a audiovizuální technikou. Škola disponuje připojením k internetu, které využívají všechny počítače připojené do školní počítačové sítě. Nedílnou součástí školy je stálá výstava o vrchu Květnice, který je dominantou města Tišnova i celé Tišnovské kotliny. Na výstavě jsou shromážděny dostupné prameny (geologická stavba, paleontologické sbírky, vegetační kryt, živočichové, přírodniny a další). Přírodní památka Květnice je významnou mineralogickou lokalitou, je jedinečná svým druhovým bohatstvím rostlin a živočichů, které je dáno specifickou polohou a geologickým složením. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje 39 pedagogických pracovníků, 4 asistenti pedagoga, 7 vychovatelek školní družiny, 12 správních zaměstnanců, 6 pracovnic školní kuchyně a 3 vyučující náboženství. Pedagogický sbor není plně kvalifikovaný. Pedagogičtí pracovníci využívají různé formy dalšího vzdělávání s cílem zvyšování své odborné a pedagogické způsobilosti a informační gramotnosti. Na škole pracuje výchovný poradce, který zabezpečuje veškerou koordinaci poradenských služeb ve škole, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči. Náplň práce školního speciálního pedagoga obsahuje činnost depistážní, diagnostickou, metodickou a nápravnou. Důraz je kladen na poradenskou intervenci pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy. Kariérový poradce poskytuje žákům a rodičům informace týkající se kariérového poradenství, problematiky volby povolání a volby vhodné střední školy. Zajišťuje potřebnou dokumentaci související s přijímacím řízením na střední školy. Školní metodik sociálně patologických jevů se zaměřuje především na organizaci programů primární prevence a na individuální práci se žáky ohroženými sociálně patologickými jevy. Metodik informačních a komunikačních technologií koordinuje užití ICT ve vzdělávání, zpracovává a realizuje v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy. Koordinátor ŠVP se zabývá tvorbou a následnou koordinací školního vzdělávacího programu. Koordinátor environmentální výchovy a koordinátor EKOŠKOLY zajišťují školní ekologické aktivity. Všichni uvedení odborní pracovníci jsou pro svoji činnost plně kvalifikovaní. 4

5 Školní stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků žáci zaměstnanci školy ostatní 921 ŠJ úplná uvařených obědů ŠJ vývařovna ŠJ výdejna Náhradní stravování Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 6 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 39 Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 37 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy: 1 5

6 Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé Ženy do 35 let let 0 16 nad 50 let 2 8 Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 Celkem 4 35 Rodičovská dovolená 0 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název Účastník Termín Zákon o pedagogických pracovnících Zhořová Radmila Lipka ekovýstupy Zhořová Radmila Osobnost učitele Školní vzdělávací program Finanční gramotnost Finanční gramotnost Osobnost učitele Šumava jako učebnice ekologie Zlatá nit EVVO Křížová Jana Dufková Lenka Finanční gramotnost Havlíková Naděžda Muzikoterapie Molíková Zdeňka 9/2012 4/2013 Finanční gramotnost Večeřová Eva Asertivita, tvořivá komunikace Krejčí Jana Asertivita, tvořivá komunikace Činnostní učení v M, 2. roč. Finanční gramotnost Klíčová Anna a

7 Asertivita, tvořivá komunikace Tvořivá škola Prv ve 3. roč. Činnostní učení Prv 4. roč. Bortlíková Martina Osobnost učitele Asertivita, tvořivá komunikace Finanční gramotnost Asertivita, tvořivá komunikace Finanční gramotnost Činnostní učení Prv 4. roč. Zlomky a desetinná čísla 4. a 5. roč. Asertivita, tvořivá komunikace Finanční gramotnost Činnostní učení v M, 2. roč. Osobnost učitele Asertivita, tvořivá komunikace Finanční gramotnost M podle prof. Hejného Činnostní učení 1. tř. Čj Začít spolu (4 dny) Vozdecká Jana Ševčíková Alena Dvořáčková Eva a Dačevová Radmila a /2013 Období normalizace Surá Kamila Multimediální prvky ve výuce M Kabeláčová Blanka Kulhánková Barbora Fišnarová Michala Osobnost učitele Urbanová Libuše Dovednosti prezentace Komprsová Simona Kvíčalová Soňa Krejčí Jana KONEV - ekokonference Kovaříková Marcela Činnostní učení 1. tř. M Činnostní učení 3. r. - Čj Tvořivá škola - Přechod přes 10 Osobnost učitele Pacher Dagmar , Štětinová Gabriela

8 Výsledky výchovy a vzdělávání Školní rok 2012/2013 Počet tříd Celkový počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,18 2. stupeň ,25 Celkem ,38 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 98 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. st Celkem za II. st stupeň Celkem za školu Ve školním roce 2012/ žáci naší školy navštěvovali školu v zahraničí (1.A Skotsko, 2.C Itálie, 6.B, 9.B Německo). 8

9 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 7 0,99% % Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/2013: 25 hod., průměr na jednoho žáka: 0,035 hod. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14): RvMPp (VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A) Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počty žáků: Přihlášení: Přijatí: Gymnázia Délka studia SOŠ SOU Konzervatoř 4 roky 6 let 8 let Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9. ročník 60 8,48% Nižší ročník 2 0,28% Celkem 62 8,76% Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky

10 O přijetí k základnímu vzdělávání podle O přestupu žáka základní školy z jiné základní školy podle O povolení opakování ročníku po splnění povinné 0 0 školní docházky Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/2013: 130 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014: 121 Údaje o dalších aktivitách školy Kroužky vedené zdarma Název Vedoucí Roč. Místnost Den Hodina Pracuje od 1. Pěvecký J. Chadimová I. st. třída 2.A po Knihovnický S. Komprsová 6. žák. knihovna út Florbal I. Minařík HT út Chemický E. Večeřová 9. učebna Ch 5. Rybářský B. Kabeš učebna Př pá sudý út 1x za 14 dnů Matematický M. Bortlíková 5. třída 1.B st Biologický M. Kovaříková učebna Př pá Znaková řeč S. Pokorná třída 1.D po Holky J. Krejčí třída 1.C 10. Dovedné ruce 11. Výtvarný E. Bořková J. Pilátová E. Bořková I. Novotná 12. Dramatický J. Pilátová družina 13. Angličtina hrou družina ŠD čt družina ŠD út uč. dram. výchovy pá 1x za 14 dnů po Z. Procházková družina ŠD po

11 14. Čtenářský H. Hortová družina ŠD čt Pohybové hry I. Novotná družina HT pá Pohybové hry M. Musilová družina DT pá Hrátky družina uč. hud Z. Molíková pá 13. s hudbou výchovy Atletika Kroužky s příspěvkem rodičů Bojové sporty Společenské tance Sebera, Seberová, Havlíková, Novotný, Součková, Wagnerová hřiště, tělocvična út čt Rytmik JMK I. st. tělocvična stř Rytmik JMK I. st. tělocvična stř Vaření Rytmik JMK I. st. kuchyňka stř Účast školy v soutěžích a olympiádách: Předmět Školní kolo Poč. žáků Okr. kolo (poč. žáků) Umístění Kraj. kolo (poč. žáků) Umístění M MO 5. ročník , 11, nekoná se --- MO 6. ročník nekoná se MO 7. ročník , 10. nekoná se MO 8. ročník nekoná se MO 9. ročník Matematický Klokan Benjamín ( roč.) Přírodovědný Klokan Kadet 158 nekoná se nekoná se 58 nekoná se (8.-9. roč.) Pythagoriáda 5. r , 2., 3., 5. nekoná se Pythagoriáda 6. r , 9. nekoná se Pythagoriáda 7. r nekoná se Pythagoriáda 8. r nekoná se 11

12 Ch D Chemická olympiáda 9. roč. Dějepisná olympiáda roč , Z Zeměpisná olympiáda 6.roč. 9. roč , 18., ČJ OČJ roč Recitační soutěž Aj Soutěžní přehlídka jazykových dovedností , Fy Fyz. olymp. 8. roč , 14., Př Př Fyz. olymp. 9. roč , 8., Bio olympiáda 6. a 7. roč. Bio olympiáda 8. a 9. roč , 13., 14. Tv Basketbal - dívky 2. místo , Atletický čtyřboj starší dívky Atletický čtyřboj starší hoši Pohár rozhlasu ml. dívky Pohár rozhlasu ml. hoši Pohár rozhlasu st. dívky Pohár rozhlasu st. hoši 2. místo 3. místo 2. místo 2. místo 5. místo 3. místo 12

13 Orion florbal Cup 24 McDonald Cup Minifotbal hoši 11 Vybíjená Preventan Cup dívky Vybíjená Preventan Cup hoši Stolní tenis 4 2., 9. místo 4. místo 3. místo 3. místo 3. místo 1. místo Environmentálně zaměřené akce školy Ekologie Environmentální výchova není jen jedno z průřezových témat v našem školním vzdělávacím programu, ale také jedna z oblastí, které se věnujeme při výchově a vzdělávání dětí. Naše škola je zapojena již několik let do mezinárodního programu Ekoškola. Cílem programu je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Školy zapojené do programu se snaží získat titul Ekoškola. Nám se podařilo titul Ekoškola v minulém školním roce získat již potřetí. Titul je škole přidělen vždy na dva roky a po této době se musí titul obhajovat. Žáci a učitelé plnili úkoly, které byly podmínkou získání a obhajoby titulu. V závěru každého období škola procházela náročným auditem. Všechny tři eko-audity byly úspěšné a titul Ekoškola jsme vždy získali. Velkým zážitkem pro žáky bylo slavnostní předávání titulu, které se pokaždé konalo v Praze. Není to jenom Ekoškola, která rozvijí environmentální rozhled dětí, ale škola organizuje řadu dalších akcí a zajímavostí spojených s touto problematikou. Je to program Recyklohraní, každoroční pětidenní pobyt v centru ekologické výchovy Chaloupky, oslavy Dne Země a různé jednodenní exkurze. A v neposlední řadě volitelný předmět Ekologie pro žáky 7. ročníku. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za sběr baterií a drobných elektrospotřebičů a plnění různých úkolů sbíráme body, které poté můžeme vyměnit za různé odměny. Do školy jsme mohli díky třídění pořídit fotoaparát, vybavení pro tělesnou výchovu, knihy, odměny pro děti a nyní začínáme do školy pořizovat koše na tříděný odpad. Pobyty v centrech ekologické výchovy jsou mezi žáky velice oblíbené. Nejčastěji navštěvujeme CEV Chaloupky, ale již proběhl tento pobyt i v CEV Jezírko v Brně 13

14 Soběšicích. Program je zde připravený a vedený zkušenými lektory. Děti celý týden tráví v přírodě, účastní se mnoha aktivit, které nejsou ve školních podmínkách možné. Takový pobyt dětem poskytne úplně nový pohled na přírodu. V každém školním roce se snažíme pro žáky připravit také jednodenní exkurze s ekologickou tématikou. V letošním školním roce se většina dětí z naší školy zúčastnila exkurze do spalovny biomasy v Třebíči. Děti byly seznámeny s obnovitelnými zdroji energie a možností vytápění měst slámou a štěpkou. Děti shlédly krátkou prezentaci, prošly si prostory spalovny a na závěr plnily vědomostní test. Ekologie a environmentální výchova je oblast vzdělávání, které bychom měli věnovat prostor a čas a dětem se snažit tato témata co nejvíce přiblížit. Hudební akce Září 2012 Říjen 2012 Prosinec 2012 Leden 2013 Červen 2013 Krátký hudební program u příležitosti otevření učebny v atriu školy Jan Kryl Bratříček Karel Kryl koncert pro žáky 8. a 9. ročníků Zpívání u vánočního stromu Vánoční besídka pro učitele Vánoční koncert pro tišnovské základní školy a gymnázium Koncert pro ročník skupina Marbo Krátký hudební program u příležitosti vernisáže fotografií starého Tišnova Slavnostní zakončení školní docházky na zahrádce U Palce 9. ročníky Výtvarné akce Společnost TEPLO T s.r.o. v Tišnově oslovila již podruhé místní školy a vyhlásila výtvarnou soutěž s názvem Čtvero ročních období Tišnovska. Letošní ročník byl pro žáky náročnější. Museli nakreslit nebo namalovat čtyři obrázky čtyři roční období. Společným prvkem pro oba ročníky byl motiv Tišnova. Z odevzdaných obrázků bylo vybráno 53 těch nejlepších a ty byly reprodukovány na stolním kalendáři společnosti TEPLO T s.r.o. pro rok Každý žák pak tento týdenní kalendář obdržel po vytištění jako dárek. Tři nejlepší pak byli při slavnostním vyhlášení výsledků oceněni hodnotnými cenami. 1. místo Tomáš Oharek 7.A notebook 2. místo Eliška Řehořová 8.B přehrávač ipod Nano 3. místo Jaroslava Šamanová 8.A mobilní telefon Protože žáci naší školy byli autory většiny vybraných obrázků, obdržela naše škola od společnosti TEPLO T s.r.o. poukaz na nákup vybraného vybavení školy v hodnotě ,- Kč. 14

15 Žákovská knihovna Žákovská knihovna obsahuje knih v celkové hodnotě ,- Kč. Z toho ve školním roce 2012/2013 bylo zakoupeno 68 knih v hodnotě 9 670,-Kč. Knihovnu navštěvovalo 64 žáků a 17 učitelů. Bylo vypůjčeno 691 titulů. Při žákovské knihovně pracuje Knihovnický kroužek, který se schází 1x týdně. Péče o talentované žáky Nadaní žáci jsou na 2. st. soustřeďováni do tříd s RVMPp. Na 1. i 2. st. mají tito žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky, účastnit se školních projektů, soutěží a olympiád. Velmi dobře pracoval matematický kroužek žáků 5. tříd pod vedením Mgr. Martiny Bortlíkové. Péče o zaostávající a problémové žáky V tomto školním roce pokračuje činnost školního poradenského pracoviště, financovaného ESF. Funkci ŠSP vykonává plně kvalifikovaný speciální pedagog. V práci s dětmi se zaměřuje hlavně na: skupinovou a individuální nápravu SPU poruchy chování (konzultační hodiny pro rodiče) dle vyšetření z PPP zajišťuje zařazení dětí do speciálních vzdělávacích programů podpůrné plány pro výuku cizího jazyka pro méně nadané žáky Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - Vzdělání, informace, poradenství III (RAMPS - VIP III) Od června 2009 se naše škola zapojila do projektu ESF z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělávání Informace Poradenství II (RŠPP VIP II). Jednalo se o to, že vybrané školy a školská poradenská zařízení uzavřela smlouvu o spolupráci s Institutem pedagogicko psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). Na základě těchto smluv zajišťují školní psychologové a školní speciální pedagogové široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům. Těmto pracovníkům je poskytována metodická podpora a je pro ně zajištěno několikastupňové odborné vzdělávání. Dochází k propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení, vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému v ČR a tím je naplňována podpora žáků a pracovníků škol a školských zařízení. Od ledna 2012 byla uzavřena další smlouva mezi nově vzniklým Národním ústavem pro vzdělávání - školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) a naší školou. Nyní jde o spolupráci, která vyplývá z realizace projektu ESF z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 15

16 RAMPS VIP III. Během uskutečnění spolupráce v obou projektech se naše Školní poradenské pracoviště (ŠPP) rozrostlo o pozici školního speciálního pedagoga. ŠPP na naší škole pracuje ve složení: Mgr. Eva Brázdová - výchovný poradce Mgr. Zdeňka Molíková- školní speciální pedagog Soňa Kvíčalová - kariérový poradce Mgr. Radim Vykoukal - metodik prevence sociálně patologických jevů Cíl ŠPP: - Poskytuje poradenskou péči ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. - Realizuje činnosti depistážní, diagnostické, intervenční, konzultační, informační, metodické, popřípadě terapeutické. - Orientuje se zejména na podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům, u nichž existuje riziko vzniku nebo speciálních vzdělávacích potřeb a to v souvislosti s navrhováním nebo realizováním vyrovnávacích a podpůrných opatření pro tyto žáky. - Zabezpečuje prevenci sociálně patologických jevů a spolupracuje na včasném odhalování problémového chování ve škole. - Provádí prevenci školní neúspěšnosti a z toho plynoucích předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. - Zajišťuje průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem. - Poskytuje svou péči nadaným žákům. - Provádí konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole. - Nabízí služby kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech uplatnění po ukončení ZŠ. - Kooperuje se školskými poradenskými zařízeními (SPC, PPP, SVP aj.), s dalšími institucemi a odbornými pracovníky. - Poskytuje konzultace zákonným zástupcům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo dětí v riziku vzniku specifických poruch učení (SPU) a specifických poruch chování (SPCH). 16

17 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Asistenti fyz./přepočtený počet tělesné 3. r., 9. r zrakové sluchové 7. r VPU + VPCH r. 14 2/1 souběžné postižení více 2. r. 1 1/0,5 vadami autismus 1. r. 1 1/0,5 CELKEM 19 4/2 Sport na škole I. stupeň Kromě pravidelných hodin tělesné výchovy se naši žáci zúčastňují sportovních soutěží, ve kterých reprezentují svou třídu nebo školu. Patří sem tzv. Čertovský šplh, Preventan cup a McDonald s cup. Čertovský šplh má u nás již dlouhou tradici a každý rok začátkem prosince mezi sebou soutěží ti nejlepší žáci jednotlivých tříd v rámci ročníku o titul nejrychleji šplhajícího čerta. V dubnu přichází na řadu fotbalový turnaj McDonald s cup. Převážně ze 4. a 5. ročníků bylo letos během jarních tréninků vybráno deset nejšikovnějších fotbalistů, kteří své kvality potvrdili v konkurenci dalších čtyř škol v okrskovém kole, jež vyhráli, čímž postoupili do kola okresního. Okresní kolo se konalo začátkem května v Žabčicích, kde naši fotbalisté taktéž zvítězili a mohli se těšit z postupu do kola krajského konaného v Brně. V konkurenci nejlepších fotbalistů kraje obsadili naši chlapci čtvrté místo, když v závěrečném boji prohráli po nerozhodném výsledku na penalty. Tím dosáhli historicky nejlepšího umístění naší školy v McDonald s cupu. Poslední významnou sportovní aktivitou je Preventan cup turnaj pro žáky 4. a 5. ročníků ve vybíjené, kdy pořadatelem okrskového kola bývá naše škola. Z žákyň čtvrtého ročníku bylo vytvořeno družstvo, které se v kategorii určené dívkám umístilo na druhé pozici. Dvě samostatná družstva utvořili chlapci 4. a 5. ročníků. Z celkem devíti družstev se chlapci ze 4. ročníku umístili na čtvrtém místě a chlapci 5. ročníku okrskové kolo vyhráli. V květnu se v Modřicích konalo okresní kolo Preventan cupu, kde se naši chlapci umístili na krásném třetím místě. 17

18 Sport na škole II. stupeň Jako každý rok, tak i letos se vybraní žáci naší školy účastnili sportovních akcí pořádaných jak školou (utkání mezi třídami), tak AŠSK, a dosáhli řady úspěchů. Opět jsme se zúčastnili Stolního tenisu, kde družstvo ve složení: Matěj Kytner, Tomáš Nevím, Štěpán Bahenský a Erik Flek, vyhrálo 1. místo v okrese a vybojovali si tak účast na krajském kole, kde však již nestartovali. Už tradičně na podzim to byl florbal (mladší žáci) - okrsek 2. místo, (starší žáci) okrsek 9. místo. Dále jsme se zúčastnili šplhu ZŠ 5. místo a Vánoční laťky 5. místo. Ve škole jsme pak uspořádali školní kolo ve skoku do výšky a do dálky a vybíjenou 6. a 7. tříd. Na jaře se už každoročně přihlašujeme na basketbal ZŠ starší žákyně obsadily v okresním finále 2. místo, stejně tak mladší žákyně vybojovaly v AND1 cupu 2. místo. Jako každý rok se na naší škole konalo v květnovém čase okrskové kolo Poháru Rozhlasu ve všech věkových kategoriích. Na domácí půdě se nám podařilo postoupit se všemi družstvy na okresní finále do Blanska. Nejúspěšnějšími výpravami byli mladší žáci (2. místo) a mladší žákyně (2. místo). A to hlavně díky výkonům Karla Jilga, Dana Juránka, Erika Sedláčka a Dušana Pavelky, Gabriely Junové, Jany Haškové, Gabriely Humpolíkové, Adély Čechovičové a dalších. Starší žákyně obsadily 5. místo a starší žáci vybojovali pohár za 3. místo ve velmi silné konkurenci ostatních škol. Nejlepším členem byl Tomáš Kořínek z 9.A. Mezi poslední sportovní akce konané na domácí půdě byl Atletický čtyřboj. V okresním finále se podařilo chlapcům (Kořínek Tomáš, Cík Lukáš, Plíšek Adam, Jelínek Albert a Kopečný Jan) obsadit 3. místo a děvčatům (Junová Gabriela, Janečková Eliška, Soukopová Nikol, Helanová Markéta a Svobodová Sabina) 2. místo. Uskutečnil se opět lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník v prostředí Nového Hrozenkova ve ski centru Kohútka. Výprava čítala 48 žáků, 4 instruktory a jednoho zdravotníka. Termín byl zvolen na konec ledna, kdy bylo velice proměnlivé počasí, sněžilo a mrzlo, pršelo, ale i svítilo slunce. Zažili jsme tedy všechny rozmary počasí. Moc se nám zde líbilo, základy lyžování si všichni osvojili, poznali nové kamarády a dozvěděli si i nové informace ohledně zimních sportů. Můžeme tedy tuto akci kladně hodnotit ve všech směrech. Každý sportovec za svou účast ať už ve školním, okrskovém nebo jakémkoliv kole dostával body do školní soutěže Sportovec školy, který má tento rok šestý ročník. Navíc mohl každý získat plusové body za své umístění a výkony. Vyhlášení nejlepších sportovců školy proběhlo na konci školního roku, při slavnostním ukončení v atriu školy. Výsledky byly následující. Hoši: 1. místo Kořínek Tomáš 9.A 195 b, 2. místo Jilg Karel 8.C 180 b. a třetí Sedláček Erik 7.A 160 b. Dívky: 1. místo Junová Gabriela 8.C 275 b, 2. místo Hašková Jana, 6. A 245 b a 3. místo Gabriela Humpolíková 7.A s počtem bodů

19 Každý sportovec pak přináší své body ke třídnímu sčítání a největší počet bodujících sportovců má třída 7.A, která po zásluze obsadila první místo s počtem bodů Na druhém místě se umístila 8.C a na třetím místě 7. C. Činnost žákovské samosprávy Žákovská samospráva je skupina žáků, kteří zastupují jednotlivé třídy od 4. do 9. ročníku. Členové se schází pravidelně jednou za čtrnáct dní pod vedením Mgr. Marie Bártové a Mgr. Gabriely Štětinové. V průběhu setkání má každý člen samosprávy prostor pro sdělení připomínek nebo námětů jednotlivých tříd. Zástupci informují spolužáky o průběhu jednání. Společně se snaží vylepšit a oživit školní rok různými akcemi. Během celého školního roku se členové zapojují do kontroly úklidu šaten. Společně s vedoucími hodnotí průběh některých akcí (např. Den společenského chování, ) Žákovská samospráva také dbá na prostředí v okolí školy. Pořádá jarní úklid, do kterého se zapojují všechny třídy. V měsíci prosinci je už na škole tradicí, že Mikuláš navštíví nižší třídy a některé MŠ. Před Vánocemi žáci pilně tvoří výrobky na vánoční Jarmark. Finanční částka, která opět putovala na dětskou onkologii v Brně Nadace fond Krtek, činila 9 285,- Kč. Přehled letošních sběrů: 1. sběr papíru: září kg = ,- Kč prosinec kg = ,- Kč březen kg = ,- Kč květen kg = ,- Kč 2. sběr hliníku: jedná se o celoroční sběr, 113 kg = 1.243,- Kč 3. sběr kaštanů:je to soutěž jednotlivců, letos se nasbíralo 52 pytlů = 26 q = K Přehled akcí, které nás pobavily: Den společenského chování většina žáků a učitelů se v tento den elegantně oblékla a snažila se chovat svátečně Pyžamový den z postele rovnou do lavic, už je téměř po všem! Přidali jsme ruku k dílu: Od do se celá škola s nadšením vrhla do shromažďování jídla, hraček a dalších potřebných věcí pro zvířata ze tří brněnských útulků. Bedny ve třídách se brzy naplnily po okraje, a proto bylo vše přemístěno do sborovny. Málokdo by čekal takové množství. Zástupci organizací, kteří si věci přijeli vyzvednout, byli velmi mile překvapeni. Všem patří velký dík a obdiv! 19

20 Od do tentokrát naši pomoc potřebovali lidé postižení povodněmi. ZŠ Tišnov ve spolupráci s Diakonií Broumov tuto sbírku vyhlásila. Lidé, kteří chtěli přispět finančními prostředky, je mohli zasílat přímo na účet. Během tohoto krátkého termínu se ve vestibulu školy sešlo mnoho různých potřebných věcí čisticí prostředky, repelenty, oblečení, obuv, hračky a spousta balené pitné vody. Při předávání jsme se dozvěděli, že naše škola ve srovnání s ostatními školami předala zatím největší množství darů. Od organizátorů sbírky jsme dostali děkovný dopis. Celoroční školní soutěž Prima třída Po celý školní rok se třídy snaží získat co nejvíce bodů, které mají možnost nastřádat za aktivní přístup v jednotlivých akcích, sběru papíru nebo hliníku, při úklidu okolí školy a šaten. Vítězná třída je finančně odměněna. Na 1. stupni zvítězila 4.A, na 2. stupni 6.A. Za aktivní přístup členů samosprávy děkujeme a přejeme dětem do dalšího školního roku mnoho úspěchů a nových nápadů! Zpráva o činnosti Klubu přátel školy (KPŠ) Příspěvky: ,- Kč (90 110,- Kč v loňském roce) KPŠ přispěl ve školním roce 2012/2013 na tyto akce: Odměny pro žáky ,- Kč (soutěže nebo akce sportovní, výtvarné, pěvecké, recitační, vánoční, jednotlivých předmětů, nejlepší žáci, odměny pro jednotlivé třídy) Obnova inventáře školní kuchyňky 1 188,- Kč Jízdné Terezín ,- Kč Jízdné soutěže, reprezentace školy 576,- Kč Kroužky a školní knihovna ,- Kč Info tabule Atrium ,- Kč Začít spolu I.D ,- Kč (hrazeno z příspěvků rodičů dětí I.D ,- Kč) - pomůcky pro žáky, plavecký kurz, odměny pro děti, občerstvení na Slavnosti slabikáře Výměnný pobyt žáků ze Seredi ,- Kč (dotace města Tišnova) - občerstvení, vstupy, dárkové zboží, doprava autobusem Provoz KPŠ 58,- Kč Seznam členek výboru KPŠ Miroslava Humpolíková, Lenka Knechtová, Blanka Bednářová, Ida Synková, Barbora Bahenská, Monika Krištofová, Jana Chadimová, Radmila Zhořová. 20

21 Prezentace školy na veřejnosti Škola se na veřejnosti prezentuje svými webovými stránkami pravidelně zveřejňuje články o uskutečněných akcích a projektech v Tišnovských novinách (www.tisnov.cz/cs/tisnovske-noviny.html) a ve zpravodajství Tišnovské televize. Příležitostně jsou uveřejňovány články v regionálním tisku. Každoročně vydává škola informační bulletin. Spolupráce s odborovou organizací Vedení školy velmi úzce spolupracuje se ZO ČMOS PŠ s předsedkyní Mgr. Marcelou Kovaříkovou. Výbor ČMOS spolupracuje na sestavování rozpočtu FKSP, kolektivní smlouvy a podílí se na provozu školy. Mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2012/2013 pokračovala mezinárodní spolupráce s družební Základní školou Juraje Fándlyho v Seredi. V týdnu od 4. do odjelo 20 našich žáků 4., 5. a 6. ročníku na výměnný pobyt na Slovensko do Seredi. Děti byly ubytované v hostitelských rodinách, odkud docházely se svým slovenským kamarádem do školy. Aby poznaly okolí, ve kterém se nacházejí, byly pro ně uskutečněny výlety na hrady v Nitře a na Červený Kameň v podhůří Bílých Karpat a do měst Trnavy, Seredi a Nitry. Na vlastní oči spatřily širokou řeku Dunaj a okrajovou část Bratislavy s hradem. Žáci se seznámili s vyučovacími hodinami v zahraničí, vyzkoušeli si školní bazén a odpolední hodiny věnovali hrám a soutěžím. Již po dvou dnech v rodině rozuměli slovenštině téměř bez problémů. Na jaře 2013 nastal čas výměnného pobytu slovenských dětí v českých rodinách dorazil autobus se sereďskými dětmi, které putovaly do rodin k českým kamarádům. Děti si po podzimních zkušenostech velmi brzy porozuměly. Ve vyučovacích hodinách si vyzkoušely uplatnit slovenské vědomosti a porovnat učivo. Někteří učitelé využili této návštěvy a vytvořili přímo česko slovenské hodiny. Slovenským dětem jsme ukázali okolí Tišnova. A protože město Sereď leží v rovinné oblasti, pochlubili jsme se naší Vysočinou. Nejvíce se jim líbilo na hradě Pernštejně a jeho okolí. Odpoledne se dětem věnovaly hostitelské rodiny, které pro ně pořádaly různé programy a zábavná setkání. Výměnný pobyt byl velmi úspěšný. Děti získaly nejen slovenské kamarády, ale hlavně obohatily své jazykové dovednosti. Poznaly část bývalé společné republiky a slyšely, jaká je slovenština krásná, jemná řeč, velmi podobná té naší. 21

22 Děti spolu již od podzimního pobytu komunikovaly po sociálních sítích a dokonce probíhaly i víkendové návštěvy česko slovenských rodin. Doufám, že tato přátelství budou udržována i nadále, a že tento týden byl přínosný pro všechny zúčastněné strany. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zúčastněným rodinám za projevenou důvěru a spolupráci, ale také městu Tišnov, které nás v této akci podpořilo. Grantový projekt Podpora a zlepšování podmínek výuky ICT v souladu s implementací ŠVP Grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento program byl spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. Získaná částka ,- Kč. V současné době probíhá pětileté období udržitelnosti: Projekt, jenž byl realizován od do , byl zaměřen na zavedení moderních metod a forem práce s podporou ICT do výuky. Jeho cílem bylo začlenění informačních a komunikačních technologií do práce učitele a tím zkvalitnění podmínek pro zvyšování informační gramotnosti žáků. Škola získala vybavení pro dvě odborné učebny (25 počítačů pro žáky, multifunkční zařízení pro učitele, dataprojektor s plátnem, interaktivní tabuli s příslušenstvím - program pro práci s tabulí, dataprojektor, ozvučení), dále byl vytvořen elektronický zásobník výukových materiálů, do něhož mají neomezený přístup všichni učitelé i žáci 2. stupně, v rámci zvyšování informační gramotnosti a kvalitní odborné přípravy pedagogických pracovníků zaměřené na využívání ICT bylo proškoleno 31 vyučujících. Hlavním výstupem projektu pak bylo vytvoření vlastních učebních materiálů a příslušných metodických příruček pro výuku informatiky na 1. stupni Informatika s Písíkem I a II. Cíle projektu jsou pečlivě naplňovány i ve stávajícím období. Žáci i pedagogové pravidelně využívají úložiště výukových materiálů, jež se stalo velice oblíbeným cílem 22

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více