Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok

2 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, IČO Telefon: Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Zástupce pro 1. st.: Zástupce pro 2. st.: Vedoucí ŠD: Vedoucí ŠJ: webové stránky: Město Tišnov Náměstí Míru 111, Tišnov, okres Brno venkov IČO PaedDr. Radmila Zhořová Mgr. Eva Brázdová, výchovná poradkyně Mgr. Marie Bártová, statutární zástupkyně ředitelky Eva Bořková Bc. Marcela Dvořáková Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku ŠVP Květnice C/ roč. Rozšířená výuka: RvMPp (VI.A,VII.A,VIII.A, IX.A) Školská rada Školská rada při ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 167. Zřizovatelem (město Tišnov) byl počet jejích členů stanoven na 6. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Složení Školské rady ve volebním období : Mgr. Iva VALOVÁ předsedkyně Mgr. Marek BABÁK Ing. Václav DRHLÍK Ing. Vladimír DOKLÁDAL Mgr. Gabriela ŠTĚTINOVÁ Soňa KVÍČALOVÁ 2

3 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708 je plně organizovaná škola, která nabízí základní vzdělání pro žáky z města Tišnova a jeho okolí. Do školy dojíždí děti z 53 obcí. Tvoří 50 % žáků školy. Nejvíce dojíždějících dětí bydlí v blízkém okolí ve vesnicích Lomnička, Šerkovice, Železné, Předklášteří, Štěpánovice, Březina, Hradčany. Škola je situována blízko městského centra mezi starou zástavbou a sídlištěm přímo pod horou Květnicí. Její kapacita je 800 žáků. V loňském roce ji navštěvovalo 707 dětí. Na 1. stupni bylo 17 a na 2. stupni 12 tříd. Budova je tvořena pěti samostatnými třípatrovými pavilony, které jsou mezi sebou příčně propojeny spojovacími trakty. Ve čtyřech pavilonech se nacházejí kmenové třídy, odborné učebny, ředitelna, sborovna, kabinety učitelů, prostory pro správní zaměstnance a šatny žáků. Pátý pavilon tvoří odborné učebny, družiny, školní kuchyně a jídelna, dvě tělocvičny a žákovská knihovna. Součástí ZŠ je školní družina, která zajišťuje odpočinek, ale i zájmové vzdělávání a využití volného času pro žáky 1. stupně. Má kapacitu 250 žáků a je rozdělena do 7 oddělení. Školní kuchyně je součástí školy a od října 2010 poskytuje výběr ze dvou jídel. Vybavení školy Budova školy se nachází u frekventované silnice, kde je však provoz zpomalen světelným signalizačním zařízením a přechodem pro chodce. Škola disponuje zrekonstruovaným víceúčelovým školním hřištěm s umělým povrchem pro hry a atletiku a menším sportovním hřištěm. Tato místa a ostatní venkovní prostory jsou využívány žáky o velkých přestávkách, odpoledne pak školní družinou. Součástí školního areálu je i školní pozemek. Ve škole se nachází kmenové třídy a odborné učebny (jazyková učebna, počítačové učebny, učebny vybavené interaktivními tabulemi, učebna hudební výchovy, fyziky, chemie a přírodopisu, školní kuchyňka, dílny). Součástí školy jsou dvě tělocvičny. Učitelé mají k dispozici kabinety a společnou kancelář vybavenou třemi počítači, tiskárnou a kopírkou. Ke společným jednáním slouží sborovna. V ní je nově instalována interaktivní tabule s dataprojektorem. Zařízení je využíváno během porad pedagogů, ale i v rámci výuky (prezentace, besedy, projektové dny). Velmi dobře je vybavena žákovská knihovna, ve které si děti mohou vybírat z více než knih. Pro zajištění pitného režimu mají žáci k dispozici nápojový automat a možnost odběru dotovaného školního mléka. 3

4 Materiální vybavení je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově a doplňování moderními pomůckami a výpočetní a audiovizuální technikou. Škola disponuje připojením k internetu, které využívají všechny počítače připojené do školní počítačové sítě. Nedílnou součástí školy je stálá výstava o vrchu Květnice, který je dominantou města Tišnova i celé Tišnovské kotliny. Na výstavě jsou shromážděny dostupné prameny (geologická stavba, paleontologické sbírky, vegetační kryt, živočichové, přírodniny a další). Přírodní památka Květnice je významnou mineralogickou lokalitou, je jedinečná svým druhovým bohatstvím rostlin a živočichů, které je dáno specifickou polohou a geologickým složením. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje 39 pedagogických pracovníků, 4 asistenti pedagoga, 7 vychovatelek školní družiny, 12 správních zaměstnanců, 6 pracovnic školní kuchyně a 3 vyučující náboženství. Pedagogický sbor není plně kvalifikovaný. Pedagogičtí pracovníci využívají různé formy dalšího vzdělávání s cílem zvyšování své odborné a pedagogické způsobilosti a informační gramotnosti. Na škole pracuje výchovný poradce, který zabezpečuje veškerou koordinaci poradenských služeb ve škole, shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči. Náplň práce školního speciálního pedagoga obsahuje činnost depistážní, diagnostickou, metodickou a nápravnou. Důraz je kladen na poradenskou intervenci pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy. Kariérový poradce poskytuje žákům a rodičům informace týkající se kariérového poradenství, problematiky volby povolání a volby vhodné střední školy. Zajišťuje potřebnou dokumentaci související s přijímacím řízením na střední školy. Školní metodik sociálně patologických jevů se zaměřuje především na organizaci programů primární prevence a na individuální práci se žáky ohroženými sociálně patologickými jevy. Metodik informačních a komunikačních technologií koordinuje užití ICT ve vzdělávání, zpracovává a realizuje v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy. Koordinátor ŠVP se zabývá tvorbou a následnou koordinací školního vzdělávacího programu. Koordinátor environmentální výchovy a koordinátor EKOŠKOLY zajišťují školní ekologické aktivity. Všichni uvedení odborní pracovníci jsou pro svoji činnost plně kvalifikovaní. 4

5 Školní stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků žáci zaměstnanci školy ostatní 921 ŠJ úplná uvařených obědů ŠJ vývařovna ŠJ výdejna Náhradní stravování Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 6 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem Údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 39 Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 37 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy: 1 5

6 Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé Ženy do 35 let let 0 16 nad 50 let 2 8 Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 Celkem 4 35 Rodičovská dovolená 0 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název Účastník Termín Zákon o pedagogických pracovnících Zhořová Radmila Lipka ekovýstupy Zhořová Radmila Osobnost učitele Školní vzdělávací program Finanční gramotnost Finanční gramotnost Osobnost učitele Šumava jako učebnice ekologie Zlatá nit EVVO Křížová Jana Dufková Lenka Finanční gramotnost Havlíková Naděžda Muzikoterapie Molíková Zdeňka 9/2012 4/2013 Finanční gramotnost Večeřová Eva Asertivita, tvořivá komunikace Krejčí Jana Asertivita, tvořivá komunikace Činnostní učení v M, 2. roč. Finanční gramotnost Klíčová Anna a

7 Asertivita, tvořivá komunikace Tvořivá škola Prv ve 3. roč. Činnostní učení Prv 4. roč. Bortlíková Martina Osobnost učitele Asertivita, tvořivá komunikace Finanční gramotnost Asertivita, tvořivá komunikace Finanční gramotnost Činnostní učení Prv 4. roč. Zlomky a desetinná čísla 4. a 5. roč. Asertivita, tvořivá komunikace Finanční gramotnost Činnostní učení v M, 2. roč. Osobnost učitele Asertivita, tvořivá komunikace Finanční gramotnost M podle prof. Hejného Činnostní učení 1. tř. Čj Začít spolu (4 dny) Vozdecká Jana Ševčíková Alena Dvořáčková Eva a Dačevová Radmila a /2013 Období normalizace Surá Kamila Multimediální prvky ve výuce M Kabeláčová Blanka Kulhánková Barbora Fišnarová Michala Osobnost učitele Urbanová Libuše Dovednosti prezentace Komprsová Simona Kvíčalová Soňa Krejčí Jana KONEV - ekokonference Kovaříková Marcela Činnostní učení 1. tř. M Činnostní učení 3. r. - Čj Tvořivá škola - Přechod přes 10 Osobnost učitele Pacher Dagmar , Štětinová Gabriela

8 Výsledky výchovy a vzdělávání Školní rok 2012/2013 Počet tříd Celkový počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,18 2. stupeň ,25 Celkem ,38 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 98 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. st Celkem za II. st stupeň Celkem za školu Ve školním roce 2012/ žáci naší školy navštěvovali školu v zahraničí (1.A Skotsko, 2.C Itálie, 6.B, 9.B Německo). 8

9 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 7 0,99% % Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/2013: 25 hod., průměr na jednoho žáka: 0,035 hod. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14): RvMPp (VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A) Údaje o přijímacím řízení na střední školu Počty žáků: Přihlášení: Přijatí: Gymnázia Délka studia SOŠ SOU Konzervatoř 4 roky 6 let 8 let Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9. ročník 60 8,48% Nižší ročník 2 0,28% Celkem 62 8,76% Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky

10 O přijetí k základnímu vzdělávání podle O přestupu žáka základní školy z jiné základní školy podle O povolení opakování ročníku po splnění povinné 0 0 školní docházky Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/2013: 130 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014: 121 Údaje o dalších aktivitách školy Kroužky vedené zdarma Název Vedoucí Roč. Místnost Den Hodina Pracuje od 1. Pěvecký J. Chadimová I. st. třída 2.A po Knihovnický S. Komprsová 6. žák. knihovna út Florbal I. Minařík HT út Chemický E. Večeřová 9. učebna Ch 5. Rybářský B. Kabeš učebna Př pá sudý út 1x za 14 dnů Matematický M. Bortlíková 5. třída 1.B st Biologický M. Kovaříková učebna Př pá Znaková řeč S. Pokorná třída 1.D po Holky J. Krejčí třída 1.C 10. Dovedné ruce 11. Výtvarný E. Bořková J. Pilátová E. Bořková I. Novotná 12. Dramatický J. Pilátová družina 13. Angličtina hrou družina ŠD čt družina ŠD út uč. dram. výchovy pá 1x za 14 dnů po Z. Procházková družina ŠD po

11 14. Čtenářský H. Hortová družina ŠD čt Pohybové hry I. Novotná družina HT pá Pohybové hry M. Musilová družina DT pá Hrátky družina uč. hud Z. Molíková pá 13. s hudbou výchovy Atletika Kroužky s příspěvkem rodičů Bojové sporty Společenské tance Sebera, Seberová, Havlíková, Novotný, Součková, Wagnerová hřiště, tělocvična út čt Rytmik JMK I. st. tělocvična stř Rytmik JMK I. st. tělocvična stř Vaření Rytmik JMK I. st. kuchyňka stř Účast školy v soutěžích a olympiádách: Předmět Školní kolo Poč. žáků Okr. kolo (poč. žáků) Umístění Kraj. kolo (poč. žáků) Umístění M MO 5. ročník , 11, nekoná se --- MO 6. ročník nekoná se MO 7. ročník , 10. nekoná se MO 8. ročník nekoná se MO 9. ročník Matematický Klokan Benjamín ( roč.) Přírodovědný Klokan Kadet 158 nekoná se nekoná se 58 nekoná se (8.-9. roč.) Pythagoriáda 5. r , 2., 3., 5. nekoná se Pythagoriáda 6. r , 9. nekoná se Pythagoriáda 7. r nekoná se Pythagoriáda 8. r nekoná se 11

12 Ch D Chemická olympiáda 9. roč. Dějepisná olympiáda roč , Z Zeměpisná olympiáda 6.roč. 9. roč , 18., ČJ OČJ roč Recitační soutěž Aj Soutěžní přehlídka jazykových dovedností , Fy Fyz. olymp. 8. roč , 14., Př Př Fyz. olymp. 9. roč , 8., Bio olympiáda 6. a 7. roč. Bio olympiáda 8. a 9. roč , 13., 14. Tv Basketbal - dívky 2. místo , Atletický čtyřboj starší dívky Atletický čtyřboj starší hoši Pohár rozhlasu ml. dívky Pohár rozhlasu ml. hoši Pohár rozhlasu st. dívky Pohár rozhlasu st. hoši 2. místo 3. místo 2. místo 2. místo 5. místo 3. místo 12

13 Orion florbal Cup 24 McDonald Cup Minifotbal hoši 11 Vybíjená Preventan Cup dívky Vybíjená Preventan Cup hoši Stolní tenis 4 2., 9. místo 4. místo 3. místo 3. místo 3. místo 1. místo Environmentálně zaměřené akce školy Ekologie Environmentální výchova není jen jedno z průřezových témat v našem školním vzdělávacím programu, ale také jedna z oblastí, které se věnujeme při výchově a vzdělávání dětí. Naše škola je zapojena již několik let do mezinárodního programu Ekoškola. Cílem programu je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Školy zapojené do programu se snaží získat titul Ekoškola. Nám se podařilo titul Ekoškola v minulém školním roce získat již potřetí. Titul je škole přidělen vždy na dva roky a po této době se musí titul obhajovat. Žáci a učitelé plnili úkoly, které byly podmínkou získání a obhajoby titulu. V závěru každého období škola procházela náročným auditem. Všechny tři eko-audity byly úspěšné a titul Ekoškola jsme vždy získali. Velkým zážitkem pro žáky bylo slavnostní předávání titulu, které se pokaždé konalo v Praze. Není to jenom Ekoškola, která rozvijí environmentální rozhled dětí, ale škola organizuje řadu dalších akcí a zajímavostí spojených s touto problematikou. Je to program Recyklohraní, každoroční pětidenní pobyt v centru ekologické výchovy Chaloupky, oslavy Dne Země a různé jednodenní exkurze. A v neposlední řadě volitelný předmět Ekologie pro žáky 7. ročníku. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za sběr baterií a drobných elektrospotřebičů a plnění různých úkolů sbíráme body, které poté můžeme vyměnit za různé odměny. Do školy jsme mohli díky třídění pořídit fotoaparát, vybavení pro tělesnou výchovu, knihy, odměny pro děti a nyní začínáme do školy pořizovat koše na tříděný odpad. Pobyty v centrech ekologické výchovy jsou mezi žáky velice oblíbené. Nejčastěji navštěvujeme CEV Chaloupky, ale již proběhl tento pobyt i v CEV Jezírko v Brně 13

14 Soběšicích. Program je zde připravený a vedený zkušenými lektory. Děti celý týden tráví v přírodě, účastní se mnoha aktivit, které nejsou ve školních podmínkách možné. Takový pobyt dětem poskytne úplně nový pohled na přírodu. V každém školním roce se snažíme pro žáky připravit také jednodenní exkurze s ekologickou tématikou. V letošním školním roce se většina dětí z naší školy zúčastnila exkurze do spalovny biomasy v Třebíči. Děti byly seznámeny s obnovitelnými zdroji energie a možností vytápění měst slámou a štěpkou. Děti shlédly krátkou prezentaci, prošly si prostory spalovny a na závěr plnily vědomostní test. Ekologie a environmentální výchova je oblast vzdělávání, které bychom měli věnovat prostor a čas a dětem se snažit tato témata co nejvíce přiblížit. Hudební akce Září 2012 Říjen 2012 Prosinec 2012 Leden 2013 Červen 2013 Krátký hudební program u příležitosti otevření učebny v atriu školy Jan Kryl Bratříček Karel Kryl koncert pro žáky 8. a 9. ročníků Zpívání u vánočního stromu Vánoční besídka pro učitele Vánoční koncert pro tišnovské základní školy a gymnázium Koncert pro ročník skupina Marbo Krátký hudební program u příležitosti vernisáže fotografií starého Tišnova Slavnostní zakončení školní docházky na zahrádce U Palce 9. ročníky Výtvarné akce Společnost TEPLO T s.r.o. v Tišnově oslovila již podruhé místní školy a vyhlásila výtvarnou soutěž s názvem Čtvero ročních období Tišnovska. Letošní ročník byl pro žáky náročnější. Museli nakreslit nebo namalovat čtyři obrázky čtyři roční období. Společným prvkem pro oba ročníky byl motiv Tišnova. Z odevzdaných obrázků bylo vybráno 53 těch nejlepších a ty byly reprodukovány na stolním kalendáři společnosti TEPLO T s.r.o. pro rok Každý žák pak tento týdenní kalendář obdržel po vytištění jako dárek. Tři nejlepší pak byli při slavnostním vyhlášení výsledků oceněni hodnotnými cenami. 1. místo Tomáš Oharek 7.A notebook 2. místo Eliška Řehořová 8.B přehrávač ipod Nano 3. místo Jaroslava Šamanová 8.A mobilní telefon Protože žáci naší školy byli autory většiny vybraných obrázků, obdržela naše škola od společnosti TEPLO T s.r.o. poukaz na nákup vybraného vybavení školy v hodnotě ,- Kč. 14

15 Žákovská knihovna Žákovská knihovna obsahuje knih v celkové hodnotě ,- Kč. Z toho ve školním roce 2012/2013 bylo zakoupeno 68 knih v hodnotě 9 670,-Kč. Knihovnu navštěvovalo 64 žáků a 17 učitelů. Bylo vypůjčeno 691 titulů. Při žákovské knihovně pracuje Knihovnický kroužek, který se schází 1x týdně. Péče o talentované žáky Nadaní žáci jsou na 2. st. soustřeďováni do tříd s RVMPp. Na 1. i 2. st. mají tito žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky, účastnit se školních projektů, soutěží a olympiád. Velmi dobře pracoval matematický kroužek žáků 5. tříd pod vedením Mgr. Martiny Bortlíkové. Péče o zaostávající a problémové žáky V tomto školním roce pokračuje činnost školního poradenského pracoviště, financovaného ESF. Funkci ŠSP vykonává plně kvalifikovaný speciální pedagog. V práci s dětmi se zaměřuje hlavně na: skupinovou a individuální nápravu SPU poruchy chování (konzultační hodiny pro rodiče) dle vyšetření z PPP zajišťuje zařazení dětí do speciálních vzdělávacích programů podpůrné plány pro výuku cizího jazyka pro méně nadané žáky Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - Vzdělání, informace, poradenství III (RAMPS - VIP III) Od června 2009 se naše škola zapojila do projektu ESF z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělávání Informace Poradenství II (RŠPP VIP II). Jednalo se o to, že vybrané školy a školská poradenská zařízení uzavřela smlouvu o spolupráci s Institutem pedagogicko psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). Na základě těchto smluv zajišťují školní psychologové a školní speciální pedagogové široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům. Těmto pracovníkům je poskytována metodická podpora a je pro ně zajištěno několikastupňové odborné vzdělávání. Dochází k propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení, vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému v ČR a tím je naplňována podpora žáků a pracovníků škol a školských zařízení. Od ledna 2012 byla uzavřena další smlouva mezi nově vzniklým Národním ústavem pro vzdělávání - školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) a naší školou. Nyní jde o spolupráci, která vyplývá z realizace projektu ESF z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 15

16 RAMPS VIP III. Během uskutečnění spolupráce v obou projektech se naše Školní poradenské pracoviště (ŠPP) rozrostlo o pozici školního speciálního pedagoga. ŠPP na naší škole pracuje ve složení: Mgr. Eva Brázdová - výchovný poradce Mgr. Zdeňka Molíková- školní speciální pedagog Soňa Kvíčalová - kariérový poradce Mgr. Radim Vykoukal - metodik prevence sociálně patologických jevů Cíl ŠPP: - Poskytuje poradenskou péči ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. - Realizuje činnosti depistážní, diagnostické, intervenční, konzultační, informační, metodické, popřípadě terapeutické. - Orientuje se zejména na podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům, u nichž existuje riziko vzniku nebo speciálních vzdělávacích potřeb a to v souvislosti s navrhováním nebo realizováním vyrovnávacích a podpůrných opatření pro tyto žáky. - Zabezpečuje prevenci sociálně patologických jevů a spolupracuje na včasném odhalování problémového chování ve škole. - Provádí prevenci školní neúspěšnosti a z toho plynoucích předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. - Zajišťuje průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem. - Poskytuje svou péči nadaným žákům. - Provádí konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole. - Nabízí služby kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech uplatnění po ukončení ZŠ. - Kooperuje se školskými poradenskými zařízeními (SPC, PPP, SVP aj.), s dalšími institucemi a odbornými pracovníky. - Poskytuje konzultace zákonným zástupcům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo dětí v riziku vzniku specifických poruch učení (SPU) a specifických poruch chování (SPCH). 16

17 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Asistenti fyz./přepočtený počet tělesné 3. r., 9. r zrakové sluchové 7. r VPU + VPCH r. 14 2/1 souběžné postižení více 2. r. 1 1/0,5 vadami autismus 1. r. 1 1/0,5 CELKEM 19 4/2 Sport na škole I. stupeň Kromě pravidelných hodin tělesné výchovy se naši žáci zúčastňují sportovních soutěží, ve kterých reprezentují svou třídu nebo školu. Patří sem tzv. Čertovský šplh, Preventan cup a McDonald s cup. Čertovský šplh má u nás již dlouhou tradici a každý rok začátkem prosince mezi sebou soutěží ti nejlepší žáci jednotlivých tříd v rámci ročníku o titul nejrychleji šplhajícího čerta. V dubnu přichází na řadu fotbalový turnaj McDonald s cup. Převážně ze 4. a 5. ročníků bylo letos během jarních tréninků vybráno deset nejšikovnějších fotbalistů, kteří své kvality potvrdili v konkurenci dalších čtyř škol v okrskovém kole, jež vyhráli, čímž postoupili do kola okresního. Okresní kolo se konalo začátkem května v Žabčicích, kde naši fotbalisté taktéž zvítězili a mohli se těšit z postupu do kola krajského konaného v Brně. V konkurenci nejlepších fotbalistů kraje obsadili naši chlapci čtvrté místo, když v závěrečném boji prohráli po nerozhodném výsledku na penalty. Tím dosáhli historicky nejlepšího umístění naší školy v McDonald s cupu. Poslední významnou sportovní aktivitou je Preventan cup turnaj pro žáky 4. a 5. ročníků ve vybíjené, kdy pořadatelem okrskového kola bývá naše škola. Z žákyň čtvrtého ročníku bylo vytvořeno družstvo, které se v kategorii určené dívkám umístilo na druhé pozici. Dvě samostatná družstva utvořili chlapci 4. a 5. ročníků. Z celkem devíti družstev se chlapci ze 4. ročníku umístili na čtvrtém místě a chlapci 5. ročníku okrskové kolo vyhráli. V květnu se v Modřicích konalo okresní kolo Preventan cupu, kde se naši chlapci umístili na krásném třetím místě. 17

18 Sport na škole II. stupeň Jako každý rok, tak i letos se vybraní žáci naší školy účastnili sportovních akcí pořádaných jak školou (utkání mezi třídami), tak AŠSK, a dosáhli řady úspěchů. Opět jsme se zúčastnili Stolního tenisu, kde družstvo ve složení: Matěj Kytner, Tomáš Nevím, Štěpán Bahenský a Erik Flek, vyhrálo 1. místo v okrese a vybojovali si tak účast na krajském kole, kde však již nestartovali. Už tradičně na podzim to byl florbal (mladší žáci) - okrsek 2. místo, (starší žáci) okrsek 9. místo. Dále jsme se zúčastnili šplhu ZŠ 5. místo a Vánoční laťky 5. místo. Ve škole jsme pak uspořádali školní kolo ve skoku do výšky a do dálky a vybíjenou 6. a 7. tříd. Na jaře se už každoročně přihlašujeme na basketbal ZŠ starší žákyně obsadily v okresním finále 2. místo, stejně tak mladší žákyně vybojovaly v AND1 cupu 2. místo. Jako každý rok se na naší škole konalo v květnovém čase okrskové kolo Poháru Rozhlasu ve všech věkových kategoriích. Na domácí půdě se nám podařilo postoupit se všemi družstvy na okresní finále do Blanska. Nejúspěšnějšími výpravami byli mladší žáci (2. místo) a mladší žákyně (2. místo). A to hlavně díky výkonům Karla Jilga, Dana Juránka, Erika Sedláčka a Dušana Pavelky, Gabriely Junové, Jany Haškové, Gabriely Humpolíkové, Adély Čechovičové a dalších. Starší žákyně obsadily 5. místo a starší žáci vybojovali pohár za 3. místo ve velmi silné konkurenci ostatních škol. Nejlepším členem byl Tomáš Kořínek z 9.A. Mezi poslední sportovní akce konané na domácí půdě byl Atletický čtyřboj. V okresním finále se podařilo chlapcům (Kořínek Tomáš, Cík Lukáš, Plíšek Adam, Jelínek Albert a Kopečný Jan) obsadit 3. místo a děvčatům (Junová Gabriela, Janečková Eliška, Soukopová Nikol, Helanová Markéta a Svobodová Sabina) 2. místo. Uskutečnil se opět lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník v prostředí Nového Hrozenkova ve ski centru Kohútka. Výprava čítala 48 žáků, 4 instruktory a jednoho zdravotníka. Termín byl zvolen na konec ledna, kdy bylo velice proměnlivé počasí, sněžilo a mrzlo, pršelo, ale i svítilo slunce. Zažili jsme tedy všechny rozmary počasí. Moc se nám zde líbilo, základy lyžování si všichni osvojili, poznali nové kamarády a dozvěděli si i nové informace ohledně zimních sportů. Můžeme tedy tuto akci kladně hodnotit ve všech směrech. Každý sportovec za svou účast ať už ve školním, okrskovém nebo jakémkoliv kole dostával body do školní soutěže Sportovec školy, který má tento rok šestý ročník. Navíc mohl každý získat plusové body za své umístění a výkony. Vyhlášení nejlepších sportovců školy proběhlo na konci školního roku, při slavnostním ukončení v atriu školy. Výsledky byly následující. Hoši: 1. místo Kořínek Tomáš 9.A 195 b, 2. místo Jilg Karel 8.C 180 b. a třetí Sedláček Erik 7.A 160 b. Dívky: 1. místo Junová Gabriela 8.C 275 b, 2. místo Hašková Jana, 6. A 245 b a 3. místo Gabriela Humpolíková 7.A s počtem bodů

19 Každý sportovec pak přináší své body ke třídnímu sčítání a největší počet bodujících sportovců má třída 7.A, která po zásluze obsadila první místo s počtem bodů Na druhém místě se umístila 8.C a na třetím místě 7. C. Činnost žákovské samosprávy Žákovská samospráva je skupina žáků, kteří zastupují jednotlivé třídy od 4. do 9. ročníku. Členové se schází pravidelně jednou za čtrnáct dní pod vedením Mgr. Marie Bártové a Mgr. Gabriely Štětinové. V průběhu setkání má každý člen samosprávy prostor pro sdělení připomínek nebo námětů jednotlivých tříd. Zástupci informují spolužáky o průběhu jednání. Společně se snaží vylepšit a oživit školní rok různými akcemi. Během celého školního roku se členové zapojují do kontroly úklidu šaten. Společně s vedoucími hodnotí průběh některých akcí (např. Den společenského chování, ) Žákovská samospráva také dbá na prostředí v okolí školy. Pořádá jarní úklid, do kterého se zapojují všechny třídy. V měsíci prosinci je už na škole tradicí, že Mikuláš navštíví nižší třídy a některé MŠ. Před Vánocemi žáci pilně tvoří výrobky na vánoční Jarmark. Finanční částka, která opět putovala na dětskou onkologii v Brně Nadace fond Krtek, činila 9 285,- Kč. Přehled letošních sběrů: 1. sběr papíru: září kg = ,- Kč prosinec kg = ,- Kč březen kg = ,- Kč květen kg = ,- Kč 2. sběr hliníku: jedná se o celoroční sběr, 113 kg = 1.243,- Kč 3. sběr kaštanů:je to soutěž jednotlivců, letos se nasbíralo 52 pytlů = 26 q = K Přehled akcí, které nás pobavily: Den společenského chování většina žáků a učitelů se v tento den elegantně oblékla a snažila se chovat svátečně Pyžamový den z postele rovnou do lavic, už je téměř po všem! Přidali jsme ruku k dílu: Od do se celá škola s nadšením vrhla do shromažďování jídla, hraček a dalších potřebných věcí pro zvířata ze tří brněnských útulků. Bedny ve třídách se brzy naplnily po okraje, a proto bylo vše přemístěno do sborovny. Málokdo by čekal takové množství. Zástupci organizací, kteří si věci přijeli vyzvednout, byli velmi mile překvapeni. Všem patří velký dík a obdiv! 19

20 Od do tentokrát naši pomoc potřebovali lidé postižení povodněmi. ZŠ Tišnov ve spolupráci s Diakonií Broumov tuto sbírku vyhlásila. Lidé, kteří chtěli přispět finančními prostředky, je mohli zasílat přímo na účet. Během tohoto krátkého termínu se ve vestibulu školy sešlo mnoho různých potřebných věcí čisticí prostředky, repelenty, oblečení, obuv, hračky a spousta balené pitné vody. Při předávání jsme se dozvěděli, že naše škola ve srovnání s ostatními školami předala zatím největší množství darů. Od organizátorů sbírky jsme dostali děkovný dopis. Celoroční školní soutěž Prima třída Po celý školní rok se třídy snaží získat co nejvíce bodů, které mají možnost nastřádat za aktivní přístup v jednotlivých akcích, sběru papíru nebo hliníku, při úklidu okolí školy a šaten. Vítězná třída je finančně odměněna. Na 1. stupni zvítězila 4.A, na 2. stupni 6.A. Za aktivní přístup členů samosprávy děkujeme a přejeme dětem do dalšího školního roku mnoho úspěchů a nových nápadů! Zpráva o činnosti Klubu přátel školy (KPŠ) Příspěvky: ,- Kč (90 110,- Kč v loňském roce) KPŠ přispěl ve školním roce 2012/2013 na tyto akce: Odměny pro žáky ,- Kč (soutěže nebo akce sportovní, výtvarné, pěvecké, recitační, vánoční, jednotlivých předmětů, nejlepší žáci, odměny pro jednotlivé třídy) Obnova inventáře školní kuchyňky 1 188,- Kč Jízdné Terezín ,- Kč Jízdné soutěže, reprezentace školy 576,- Kč Kroužky a školní knihovna ,- Kč Info tabule Atrium ,- Kč Začít spolu I.D ,- Kč (hrazeno z příspěvků rodičů dětí I.D ,- Kč) - pomůcky pro žáky, plavecký kurz, odměny pro děti, občerstvení na Slavnosti slabikáře Výměnný pobyt žáků ze Seredi ,- Kč (dotace města Tišnova) - občerstvení, vstupy, dárkové zboží, doprava autobusem Provoz KPŠ 58,- Kč Seznam členek výboru KPŠ Miroslava Humpolíková, Lenka Knechtová, Blanka Bednářová, Ida Synková, Barbora Bahenská, Monika Krištofová, Jana Chadimová, Radmila Zhořová. 20

21 Prezentace školy na veřejnosti Škola se na veřejnosti prezentuje svými webovými stránkami pravidelně zveřejňuje články o uskutečněných akcích a projektech v Tišnovských novinách (www.tisnov.cz/cs/tisnovske-noviny.html) a ve zpravodajství Tišnovské televize. Příležitostně jsou uveřejňovány články v regionálním tisku. Každoročně vydává škola informační bulletin. Spolupráce s odborovou organizací Vedení školy velmi úzce spolupracuje se ZO ČMOS PŠ s předsedkyní Mgr. Marcelou Kovaříkovou. Výbor ČMOS spolupracuje na sestavování rozpočtu FKSP, kolektivní smlouvy a podílí se na provozu školy. Mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2012/2013 pokračovala mezinárodní spolupráce s družební Základní školou Juraje Fándlyho v Seredi. V týdnu od 4. do odjelo 20 našich žáků 4., 5. a 6. ročníku na výměnný pobyt na Slovensko do Seredi. Děti byly ubytované v hostitelských rodinách, odkud docházely se svým slovenským kamarádem do školy. Aby poznaly okolí, ve kterém se nacházejí, byly pro ně uskutečněny výlety na hrady v Nitře a na Červený Kameň v podhůří Bílých Karpat a do měst Trnavy, Seredi a Nitry. Na vlastní oči spatřily širokou řeku Dunaj a okrajovou část Bratislavy s hradem. Žáci se seznámili s vyučovacími hodinami v zahraničí, vyzkoušeli si školní bazén a odpolední hodiny věnovali hrám a soutěžím. Již po dvou dnech v rodině rozuměli slovenštině téměř bez problémů. Na jaře 2013 nastal čas výměnného pobytu slovenských dětí v českých rodinách dorazil autobus se sereďskými dětmi, které putovaly do rodin k českým kamarádům. Děti si po podzimních zkušenostech velmi brzy porozuměly. Ve vyučovacích hodinách si vyzkoušely uplatnit slovenské vědomosti a porovnat učivo. Někteří učitelé využili této návštěvy a vytvořili přímo česko slovenské hodiny. Slovenským dětem jsme ukázali okolí Tišnova. A protože město Sereď leží v rovinné oblasti, pochlubili jsme se naší Vysočinou. Nejvíce se jim líbilo na hradě Pernštejně a jeho okolí. Odpoledne se dětem věnovaly hostitelské rodiny, které pro ně pořádaly různé programy a zábavná setkání. Výměnný pobyt byl velmi úspěšný. Děti získaly nejen slovenské kamarády, ale hlavně obohatily své jazykové dovednosti. Poznaly část bývalé společné republiky a slyšely, jaká je slovenština krásná, jemná řeč, velmi podobná té naší. 21

22 Děti spolu již od podzimního pobytu komunikovaly po sociálních sítích a dokonce probíhaly i víkendové návštěvy česko slovenských rodin. Doufám, že tato přátelství budou udržována i nadále, a že tento týden byl přínosný pro všechny zúčastněné strany. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zúčastněným rodinám za projevenou důvěru a spolupráci, ale také městu Tišnov, které nás v této akci podpořilo. Grantový projekt Podpora a zlepšování podmínek výuky ICT v souladu s implementací ŠVP Grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento program byl spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. Získaná částka ,- Kč. V současné době probíhá pětileté období udržitelnosti: Projekt, jenž byl realizován od do , byl zaměřen na zavedení moderních metod a forem práce s podporou ICT do výuky. Jeho cílem bylo začlenění informačních a komunikačních technologií do práce učitele a tím zkvalitnění podmínek pro zvyšování informační gramotnosti žáků. Škola získala vybavení pro dvě odborné učebny (25 počítačů pro žáky, multifunkční zařízení pro učitele, dataprojektor s plátnem, interaktivní tabuli s příslušenstvím - program pro práci s tabulí, dataprojektor, ozvučení), dále byl vytvořen elektronický zásobník výukových materiálů, do něhož mají neomezený přístup všichni učitelé i žáci 2. stupně, v rámci zvyšování informační gramotnosti a kvalitní odborné přípravy pedagogických pracovníků zaměřené na využívání ICT bylo proškoleno 31 vyučujících. Hlavním výstupem projektu pak bylo vytvoření vlastních učebních materiálů a příslušných metodických příruček pro výuku informatiky na 1. stupni Informatika s Písíkem I a II. Cíle projektu jsou pečlivě naplňovány i ve stávajícím období. Žáci i pedagogové pravidelně využívají úložiště výukových materiálů, jež se stalo velice oblíbeným cílem 22

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více