U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/ V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č."

Transkript

1 U IVERZITA OBRA Y Ev. č. 76/19-S/ V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBA, CSc. rektor Univerzity obrany SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č. 2/2008 K FI A COVÁ Í VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJ ÝCH PROSTŘEDKŮ B r n o

2 ČÁST PRV Í ÚVOD Í USTA OVE Í Článek 1 Předmět úpravy Směrnice k financování výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (dále jen směrnice ) se vztahuje na financování programových projektů (projektů obranného výzkumu), grantových projektů, veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji, výzkumných záměrů, specifického výzkumu a projektů mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republiky vázána 1) (dále jen výzkumná aktivita ). Článek 2 Řešitel Pro účely této směrnice se řešitelem rozumí zaměstnanec České republiky - Ministerstva obrany, který v rámci pracovněprávního vztahu vykonává druh sjednané práce, pracovní úkol nebo sjednané práce na Univerzitě obrany (UO), a voják z povolání, který je služebně zařazen k výkonu služby na UO, a který je v návrhu výzkumné aktivity uveden jako odpovědný řešitel či spoluřešitel. ČÁST DRUHÁ FI A COVÁ Í ÁKUPU ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO VÝZKUM É AKTIVITY Článek 3 Zásady financování nákupu zboží a služeb pro výzkumné aktivity (1) Financování výzkumných aktivit realizovaných na UO a financovaných Ministerstvem obrany je typem centrálního financování a jeho realizace, administrace a výkaznictví se provádí po jednotlivých evidenčních číslech programového financování, tzv. ORG. Ostatní výzkumné aktivity jsou financovány typem decentrálního financování, jejichž realizace, administrace a výkaznictví se provádí po jednotlivých účelových záznamech v souladu s číselníkem aktivit Ministerstva obrany (projekty grantových agentur, projekty mezinárodní spolupráce, sponzorské dary na podporu výzkumných aktivit). (2) Finanční prostředky určené na výzkumné aktivity se nesčítají s decentrálními finančními prostředky a zadávací řízení k jejich užití se provádí samostatně podle ustanovení čl. 9 až 11 této směrnice. (3) Na výrobky a služby pořízené pro uskutečňování výzkumných aktivit se nevztahuje povinnost daná Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti provádět státní ověřování jakosti. (4) Evidence dokumentace uznaných nákladů výzkumných aktivit se vede odděleně od ostatních aktivit. (5) Evidenci čerpání finančních limitů na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr vede pověřený pracovník dané součásti UO. 1) Ustanovení 3 odst. 1 až 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 342/2005 Sb. 2

3 (6) Pokyny k financování nákupu zboží a služeb z prostředků na specifický výzkum na následující kalendářní rok vydává prorektor pro vědeckou činnost nejpozději do konce října předcházejícího kalendářního roku. Článek 4 Účastníci procesu financování (1) Působnost příkazce operace vykonávají v rozsahu pověření vydaném ministrem obrany děkani fakult a ředitelé ústavů UO. V případě nebezpečí z prodlení vykonává působnost příkazce operace rektor jako statutární orgán UO s výjimkou Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ), kde tuto působnost vykonává vedoucí zaměstnanec, který v rozhodném období zastupuje děkana FVZ. (2) Působnost správce rozpočtu vykonávají finanční orgány jednotlivých nákladových středisek. (3) Působnost pověřeného pracovníka vykonávají určení pracovníci součástí UO s výjimkou FVZ, kde tuto působnost vykonávají pracovníci skupiny zabezpečení vědecké práce Fakulty vojenského zdravotnictví. Pověření a rozsah působnosti pověřeného pracovníka stanoví vedoucí příslušné součásti UO. (4) Administraci a výkaznictví financování a nákup zboží a služeb zajišťují: a) Oddělení veřejných zakázek Univerzity obrany (OdVZ UO) pro nákladové středisko Brno, a b) Skupina zabezpečení vědecké práce Fakulty vojenského zdravotnictví (SkZVP FVZ) pro nákladové středisko Hradec Králové. Článek 5 Plánování finanční prostředků na výzkumné aktivity (1) Při plánování finančních prostředků na výzkumné aktivity jsou řešitelé povinni dodržovat rozpočtovou skladbu platnou v daném roce a vyžadovat finanční prostředky pouze z rozpočtových položek, které jsou určeny na výzkumné aktivity. (2) V termínu stanoveném poskytovatelem (zpravidla v měsíci březnu předcházejícího kalendářního roku) řešitel předkládá rozvahu rozpočtového určení po jednotlivých výzkumných aktivitách, které jsou financovány centrálním typem financování, (tj. výzkumné záměry a projekty obranného výzkumu) příslušnému pověřenému pracovníku. Pověřený pracovník po schválení příkazcem operace předloží souhrnnou rozvahu rozpočtového určení za danou součást poskytovateli a zašle na vědomí prorektorovi pro vědeckou činnost a u nákladového střediska Brno i vedoucímu OdVZ UO. Obdobným způsobem se postupuje při ověřování správnosti rozvahy rozpočtového určení (zpravidla v měsíci září předcházejícího kalendářního roku). (3) Řešitelé při tvorbě finanční části výzkumných aktivit konzultují rozpočtové určení s určeným pracovníkem OdVZ UO nebo SkZVP FVZ. (4) Prorektor pro vědeckou činnost na začátku měsíce října předcházejícího kalendářního roku zažádá o finanční prostředky na specifický výzkum na Odboru řízení programů výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany a neprodleně po potvrzení výše přidělených finančních prostředků informuje děkany fakult o výši přidělených finančních prostředků a podílech přináležejících jednotlivým fakultám. Děkani fakult na základě toho do konce předcházejícího kalendářního roku předloží OdVZ UO nebo SkZVP FVZ rozvahu rozpočtového určení specifického výzkumu. 3

4 (5) Seznam požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na daný kalendářní rok předkládá řešitel ke schválení prorektorovi pro vědeckou činnost nejpozději do konce měsíce září předcházejícího kalendářního roku; případnou změnu seznamu požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na daný kalendářní rok předkládá řešitel ke schválení prorektorovi pro vědeckou činnost bez zbytečného odkladu. Vzor seznamu požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na daný kalendářní rok je uveden v příloze č. 1 této směrnice. Článek 6 Čestné prohlášení Před zahájením čerpání finančních prostředků na výzkumnou aktivitu se řešitel formou čestného prohlášení zaváže, že k zabezpečení výzkumné aktivity nebude nakupovat zboží a služby od dodavatelů, s nimiž je on sám nebo osoby mu blízké v právním nebo jiném vztahu, na základě kterého by mohl on nebo osoby mu blízké získat majetkový nebo jiný prospěch či výhodu. V čestném prohlášení se řešitel rovně zaváže, že bude využívat telekomunikačních služeb hrazených z finančních prostředků na výzkumné aktivity jen v souvislosti s řešením výzkumných aktivit. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této směrnice. Článek 7 Čerpání prostředků určených k financování výzkumných aktivit (1) Proces čerpání prostředků určených k financování výzkumných aktivit se zahajuje nastavením finančních limitů v programu finančního informační systému. OdVZ UO nebo SkZVP FVZ odsouhlasí údaje o rozpočtování finančních prostředků a předloží řešitelům jejich rozpis podle jednotlivých ORG. (2) Změna rozpočtového určení (rozpočtové podpoložky) je možná pouze výjimečně z důvodů hodných zvláštního zřetele. Návrh o vydání rozhodnutí o rozpočtovém opatření předkládá řešitel ke schválení služebním postupem na Odbor řízení programů výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany. (3) Oddělení veřejných zakázek UO a SkZVP FVZ zveřejňují v informačním systému UO pro potřeby řešitelů nejméně jedenkrát měsíčně přehled o jejich čerpání finančních prostředků na výzkumné aktivity. Článek 8 Požadavkový list (1) Požadavky na zajištění zboží a služeb pro výzkumné aktivity se předkládají OdVZ UO nebo SkZVP FVZ ve formě požadavkového listu. Vzor požadavkového listu je uveden v příloze č. 3 této směrnice. (2) Před zpracováním požadavkového listu je řešitel povinen projednat požadavky na nákup zboží a služeb souvisejících s výzkumnou aktivitou na OdVZ UO nebo SkZVP FVZ, které řešiteli sdělí, jak má být provedena specifikace požadovaného zboží nebo služby. Vzor specifikace požadavků je uveden v příloze č. 4 této směrnice. (3) Požadavkové listy s uvedením specifikace zpracovávají řešitelé a předkládají je na OdVZ UO nejpozději do 15. února kalendářního roku, na který je rozpočtové určení plánováno. Ve výjimečných případech, tj. pokud to charakter práce na výzkumné aktivitě vyžaduje, předloží řešitel požadavkový list nejpozději do konce srpna kalendářního roku, na který je rozpočtové určení plánováno. Výjimku povoluje příkazce operace. Na FVZ předkládají řešitelé požadavkové listy SkZVP FVZ v průběhu kalendářního roku, na který je rozpočtové určení plánováno. 4

5 (4) Požadavkový list se schváleným zadáním a plánovanou rozpočtovou podpoložkou výzkumné aktivity schvaluje proděkan pro vědeckou činnost příslušné fakulty nebo osoba pověřená příslušným ředitelem ústavu. K požadavkovému listu se přikládá záznam o provedeném průzkumu trhu s výjimkou případů uvedených v čl. 9 odst. 1 této směrnice; vzor záznamu o provedeném průzkumu trhu je uveden v příloze č. 5 této směrnice. (5) V případech uvedených v čl. 9 odst. 1 této směrnice může řešitel v požadavkovém listu navrhnout oslovení konkrétního dodavatele. (6) Při plánování nákupu informačních a komunikačních technologií (hardware, software, služby informačních technologií) je řešitel povinen před zpracováním požadavkového listu projednat požadavky na nákup informačních a komunikačních technologií souvisejících s výzkumnou aktivitou s příslušným odborným pracovištěm UO (Středisko komunikačních a informačních systémů Univerzity obrany u nákladového střediska Brno a Oddělení informačních technologií Fakulty vojenského zdravotnictví u nákladového střediska Hradec Králové). Stanovisko odborného pracoviště UO se poznamená na požadavkový list, případně se doloží v elektronické podobě. (7) Pro potřeby řešitelů ohledně plánování a realizaci nákupů informačních a komunikačních technologií Středisko komunikačních a informačních systémů Univerzity obrany zpracuje a průběžně aktualizuje Seznam informačních a komunikačních technologií doporučených k nákupu a tento seznam zveřejní v informačním systému UO. ČÁST TŘETÍ ZADÁVÁ Í VEŘEJ ÝCH ZAKÁZEK Článek 9 Způsoby realizace veřejných zakázek (1) Požadavky řešitele, které lze realizovat prostřednictvím veřejné zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne Kč bez daně z přidané hodnoty, realizuje zadavatel přímým zadáním na základě písemného smluvního ujednání. Přímým zadáním lze rovněž realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu, pokud: a) je z charakteru veřejné zakázky zřejmé, že všechny nabídky budou shodné (např. nákup cenin) nebo jestliže by úspora veřejných prostředků nebyla úměrná vynaloženým nákladům spojeným s průzkumem trhu, nebo b) ji může plnit prokazatelně pouze určitý dodavatel (např. z technických nebo uměleckých důvodů nebo z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví a v případě dodatečných zakázek). Oslovení dodavatele se uskutečňuje podle návrhu řešitele uvedeného na požadavkovém listu za splnění podmínek předběžné finanční kontroly. (2) Požadavky řešitele, které lze realizovat prostřednictvím veřejné zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty, ale nedosáhne Kč bez daně z přidané hodnoty, realizuje zadavatel zadáním veřejné zakázky prostřednictvím elektronických systémů obchodování s výjimkou případů přímého zadání podle odstavce 1. (3) Požadavky řešitele, které lze realizovat prostřednictvím veřejné zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota je nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty, se realizují prostřednictvím akvizičních pracovišť Ministerstva obrany. 5

6 Článek 10 Způsob výběru dodavatele (1) Výběr dodavatele provádí OdVZ UO nebo SkZVP FVZ zadáním veřejné zakázky za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace použitím systému elektronické podpory obchodování Ministerstva obrany (SEPO) a na nákupy informačních a komunikačních technologií použitím elektronického tržiště veřejné správy podle metodických pokynů, které se na tyto systémy vztahují. (2) Pro opakovaně pořizované zboží a služby lze využít výsledky elektronického obchodování, které provedl jiný odborný orgán UO. (3) V případě negativního výsledku zadání veřejné zakázky prostřednictvím elektronických systémů obchodování informuje OdVZ UO nebo SkZVP FVZ o této skutečnosti příkazce operace a řešitele. Příkazce operace nebo řešitel může navrhnout k oslovení konkrétního zájemce, pokud tak již nebylo učiněno podle čl. 8 odst. 5 této směrnice; v takovém případě se přiloží zápis o provedení průzkumu trhu. Článek 11 Posouzení a hodnocení nabídek (1) Posouzení a hodnocení nabídek provádí komise, jejímiž členy jsou řešitel, pracovník OdVZ UO nebo SkZVP FVZ a pověřený pracovník. Komise při hodnocení nabídek vychází buď z nejnižší nabídkové ceny nebo z ekonomické výhodnosti nabídky (podle vhodnosti nabídek k řešení dané výzkumné aktivity). Při hodnocení na základě ekonomické výhodnosti nabídky provádí komise hodnocení podle dílčích hodnotících kritérií a jejich váhy, které stanovil řešitel. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemný záznam, který podepisují všichni členové komise. Vzor záznamu o posouzení a hodnocení nabídek je uveden v příloze č. 6 této směrnice. (2) O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje příkazce operace na základě výsledku hodnocení nabídek, který komise uvede v písemném záznamu o posouzení a hodnocení nabídek. Za rozhodnutí příkazce se považuje jeho podpis příslušné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Článek 12 Smlouva (objednávka) na nákup zboží a služeb (1) Úplatné nabývání zboží a služeb se provádí na základě písemné smlouvy s podpisy na jedné listině, pokud to nevylučuje zákon nebo povaha právního úkonu, popřípadě okolnosti, za kterých k němu dochází (např. nákup drobného komerčního materiálu nebo drobná služba). Pokud uzavření písemné smlouvy vylučuje zákon nebo povaha právního úkonu, popřípadě okolnosti, za kterých k němu dochází, využije se objednávka nebo stvrzenka o nákupu v maloobchodě. (2) K nákupu zboží se vyhotovují kupní smlouvy nebo objednávky. Přílohou kupní smlouvy, jejímž předmětem plnění je výrobek, který dosud není zaveden do katalogu majetku státu, se kterým hospodaří Ministerstvo obrany, je katalogizační doložka. (3) K pořízení služby se vyhotovují smlouvy o dílo nebo objednávky. (4) Kupní smlouvy a smlouvy o dílo uzavírá a objednávky podepisuje jménem zadavatele příkazce operace. (5) Ve složitějších případech si může OdVZ UO nebo SkZVP FVZ vyžádat k posouzení právní stránky smluvního závazku součinnost právníka UO. 6

7 (6) Oddělení veřejných zakázek UO nebo SkZVP FVZ vloží informaci o provedených úkonech do příslušných modulů systému GINIS FIS a následně realizují vlastní nákup zboží a služeb. ČÁST ČTVRTÁ PŘEVZETÍ POŘÍZE ÉHO ZBOŽÍ A SLUŽEB, EVIDE CE A AKLÁDÁ Í S POŘÍZE ÝM MAJETKEM Článek 13 Převzetí pořízeného zboží a služeb (1) Pořízený zboží se jako majetek přebírá a eviduje podle ustanovení zvláštního interního normativního aktu. 2) Evidence majetku pořízeného v souvislosti výzkumnými aktivitami se vede odděleně od ostatního majetku. 3) (2) V případě, že předmětem dodávky je zboží vyžadující složitou manipulaci (strojní zařízení, nadrozměrný výrobek nebo výrobek vyžadující zvláštní zacházení), popř. jsou-li součástí obchodního ujednání montážní práce, zaškolení obsluhy nebo zkušební provoz, či je-li místem plnění pracoviště mimo posádku, provádí přejímku zboží kontista účetního celku spolu s řešitelem. (3) Podkladem ke vzetí pořízeného zboží do majetkové evidence je daňový doklad (faktura), případně dodací list, podepsaný příjemcem (pracovníkem OdVZ UO nebo SkZVP FVZ, skladníkem, kontistou příslušného účetního celku, výjimečně řešitelem). (4) V případě zaslání softwarových produktů elektronickou cestou je přebírajícím konkrétní uživatel softwarových produktů. (5) Převzetí služby (splnění díla) stvrdí svým podpisem řešitel na protokolu o převzetí práce, montážním listu, či podobném dokumentu. Pokud je součástí služby výsledek v písemné či elektronické podobě, který není předmětem účetní evidence, je řešitel povinen jej řádně zaevidovat jiným vhodným způsobem. Článek 14 Evidence pořízeného majetku (1) Veškerou dokumentaci k převzatému zboží (dodací list s doplňujícími údaji: výrobní čísla, série a rok výroby, záruční list, revizní zpráva, licenční ujednání apod.) je povinen přebírající okamžitě předat na OdVZ UO nebo SkZVP FVZ k likvidaci daňového dokladu (faktury) a vzetí pořízeného zboží do majetkové evidence. Neprodleně po vzetí pořízeného zboží do majetkové evidence vyhotoví oddělení zbrojního a technického zabezpečení Univerzity obrany nebo SkZVP FVZ potřebnou provozní dokumentaci a doklady o provedených úkonech a spolu s nimi majetek předá kontistovi příslušného účetního celku. (2) U nákladového střediska Brno je za účelem oddělené evidence majetku pořízeného v rámci výzkumných aktivit od ostatního majetku vytvořena každému řešiteli v Informačním systému logistiky (ISL) samostatná materiální složka fiktivní logistická souprava. Podle požadavku řešitele je možné sledovat majetek pro libovolný počet členů řešitelského týmu. Materiální složka fiktivní logistická souprava je účtována účetnímu celku, ke kterému řešitel nebo člen řešitelského týmu organizačně patří. 2) Hlava 2 vojenského předpisu Hospodaření s majetkem v resortu Ministerstva obrany (Všeob-P-4). 3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 7

8 (3) U nákladového střediska Hradec Králové jsou za účelem oddělené evidence majetku pořízeného v rámci výzkumných aktivit od ostatního majetku vytvořeny pro jednotlivé výzkumné aktivity v ISL samostatné účetní celky. (4) Evidence majetku u účetních celků (kateder, ústavů) se vede podle příslušných interních normativních aktů Ministerstva obrany. 4) (5) Odbornou literaturu eviduje u nákladového střediska Brno oddělení správy studijních fondů UO a u nákladového střediska Hradec Králové Oddělení informačních technologií. Po zaevidování odborné literatury si řešitelé jednotlivé publikace vyzvednou u nákladového střediska Brno v příslušné knihovně a u nákladového střediska Hradec Králové na SkZVP FVZ. (6) Úplný účetní doklad s kopií požadavkového listu a ostatních dokladů o nabytí zboží do majetku státu, včetně likvidačního záznamu, se ukládá k Deníku účetních dokladů příslušného roku. Článek 15 akládání s pořízeným majetkem (1) Pořízený majetek přebírá ze skladu kontista příslušného účetního celku. (2) Informační a komunikační technologie, vyjma případu uvedeného v čl. 13 odst. 4, se předávají uživateli u nákladového střediska Brno prostřednictvím Střediska komunikačních a informačních systémů a u nákladového střediska Hradec Králové prostřednictvím SkZVP FVZ. (3) Veškerý majetek musí být předán řešiteli výzkumné aktivity nejpozději do jednoho měsíce ode dne dodání. Článek 16 Majetkové vypořádání Majetkové vypořádání po ukončení výzkumné aktivity zabezpečí OdVZ UO nebo SkZVP FVZ za spoluúčasti řešitele. ČÁST PÁTÁ SPOLEČ Á A ZÁVĚREČ Á USTA OVE Í Článek 17 Změna lhůt Termíny uvedené v čl. 3 odst. 6 a čl. 5 odst. 2, 4 a 5 mohou být na základě rozhodnutí Odboru řízení programů výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany pro příslušný kalendářní rok změněny; změny termínů se příslušným způsobem zveřejní. Článek 18 Platnost a účinnost (1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podepsání rektorem. (2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září Týmž dnem se zrušuje Směrnice rektora - velitele Univerzity obrany k financování výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, čj. 76/4-S/ , ze dne 1. října ) Vojenský předpis Účtování a evidence majetku v rozpočtovém úseku Ministerstva obrany (Všeob-P-16). 8

9 Příloha č. 1 U IVERZITA OBRA Y Schvaluji:. prorektor pro vědeckou činnost ázev výzkumné aktivity: ORG: Řešitel: Seznam požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na rok:. Poř. číslo Požadované zboží/požadovaná služba Jednotka množství (ks, soubor, ostatní) RPP Celková cena včetně DPH Celkem Kč. podpis řešitele 9

10 Příloha č. 2 Čestné prohlášení řešitele Já, níže podepsaný., čestně prohlašuji, že nejsem, a ani osoby mi blízké nejsou, k dodavateli, se kterým má být uzavřena příslušná smlouva vztahující se k řešení výzkumné aktivity číslo financované z rozpočtových prostředků Ministerstva obrany, jejímž jsem odpovědným řešitelem, v právním nebo jiném vztahu, na jehož základě bych mohl já nebo osoby mi blízké získat majetkový nebo jiný prospěch či výhodu. Dále čestně prohlašuji, že budu využívat telekomunikačních služeb hrazených z prostředků na výzkumné aktivity jen v souvislosti s řešením výše uvedené výzkumné aktivity. Datum:. podpis 10

11 Příloha č. 3 Požadavkový list výzkumné aktivity (v rámci nákupu zboží a služeb pro účely řešení výzkumných aktivit) ázev výzkumné aktivity: Součást UO (katedra) Číslo objednávky a čj. VŘ: Řešitel výzkumné aktivity: Jméno objednavatele: Číslo telefonu: ORG nebo číslo civilní výzkumné aktivity Rozpočtová podpoložka: (RPP): Požadovaný nákup zboží/služby (stručná definice, podrobněji na listu specifikace) Výběr dodavatele: Bude vybrán prostřednictvím E-tržiště (B2B, SEPO). V případě, že prostřednictvím E-tržiště nebude podána nabídka, řešitel navrhuje oslovit: Řešitel navrhuje uplatnit čl. 103 RMO č. 2/2005 Věstníku a oslovit přímo: Dodavatel: Adresa: IČ: DIČ: Číslo účtu: Telefon (fax): Cena celková včetně DPH: Požadovaný termín plnění: Při opravě materiálu uvést: - číslo materiálu (KČM): - číslo záznamníku: - výrobní číslo: - inventární číslo: - důvod opravy: K jakému účelu zboží slouží nebo služba bude využita; u přístrojů k čemu slouží, příp. které zařízení doplňuje, co se jím měří, funkce, parametry apod. Podpis řešitele: Datum : Datum a podpis pověřeného pracovníka fakulty/ústavu: Souhlasím s uskutečněním výdaje: podpis: Datum: 11

12 Specifikace požadavku: Poř. číslo Požadované zboží, požadovaná služba přesná specifikace * - vyplní logistika Katalogové číslo dodavatele Jednotka množství (ks, kg,...) Požadované množství (ks, kg,...) 12 Předpokládaná cena vč. DPH Vydáno množství* KČM* Příloha č. 4 Celková cena fakturovaná*

13 Příloha č. 5 Záznam o provedeném průzkumu trhu (získání informací o možnostech trhu) Stručná definice požadovaného nákupu: Datum jednání Forma jednání Kdo provedl průzkum Dodavatel/Zástupce Cena bez DPH Poznámka.... datum, hodnost, jméno a příjmení zpracovatele 13

14 Příloha č. 6 U IVERZITA OBRA Y V Brně dne Čj.: Výtisk jediný. Počet listů: Přílohy: Záznam o posouzení a hodnocení nabídek Definice požadovaného nákupu: Místo plnění: Účel nákupu: zabezpečení úkolu výzkumné aktivity/. Forma výběru dodavatele: Způsob hodnocení nabídek: a) na základě nabídkové ceny b) na základě ekonomické výhodnosti s kritérii pro hodnocení Přehled vyzvaných zájemců a obdržených nabídek: Poř. číslo Jednoznačná identifikace dodavatele (přesná adresa, telefon, fax, ) Forma podání nabídky (získání informace) Cena bez DPH Cena za splnění zakázky (uvádí se pokud je nutné do hodnocení nabídky zahrnout i další náklady spojené s realizací) Ostatní informace (počet bodů při hodnocení celkové ekonomické vhodnosti apod.) 14

15 Označení nejvhodnější nabídky s odůvodněním: a) Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka zájemce.., viz p. č... na základě nejnižší nabídkové ceny/na základě ekonomické výhodnosti podané nabídky. b) Jedinou nabídku předložil výše uvedený zájemce... Jiný dodavatel výše specifikovaného nákupu nebyl zjištěn. c) Navrhuje se oslovit přímo výše uvedený zájemce. Průzkum trhu nebyl podle čl. 96 věty první (vylučovacího ustanovení) RMO č. 2/2005 Věstníku prováděn. Při přímém zadání bylo využito ustanovení čl. 103 písm. c) RMO č. 2/2005 Věstníku, jelikož z charakteru zakázky je zřejmé, že ji může splnit pouze jediný dodavatel, který Nezbytnost nákupu potvrzuji. Výzkumnou aktivitu, pro kterou je nákup realizován, nebylo možno zajistit alternativně s nižšími náklady a cena za splnění zakázky není vyšší, než je cena v čase a místě obvyklá. Při výběru dodavatele bylo vyvinuto veškeré úsilí a odborná péče k zajištění maximální možné účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků. Při výběru dodavatele bylo postupováno v souladu s Odbornou směrnicí k úplatnému nabývání majetku a pořizování služeb v resortu MO čj /2005/DO Seznam příloh: Datum vyhotovení záznamu: (1) Řešitel:. (2) Pracovník OdVZ UO/SkZVP FVZ:. (3) Pověřený pracovník fakulty/ústavu:. 15

16 Vyhotoveno ve dvou výtiscích o 8 listech. Výtisk č. 1 - právník UO Výtisk č. 2 - vedoucí vědecké skupiny UO Vypracoval: doc. RNDr. Jan KOHOUT, CSc. Schválil: rektor UO Opsala: o. z. Jarmila MÁŠOVÁ Vypravil: POI dne: Uloženo: Počet listů: Skartační znak: S Rok skartačního řízení: 16

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více