U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/ V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č."

Transkript

1 U IVERZITA OBRA Y Ev. č. 76/19-S/ V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBA, CSc. rektor Univerzity obrany SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č. 2/2008 K FI A COVÁ Í VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJ ÝCH PROSTŘEDKŮ B r n o

2 ČÁST PRV Í ÚVOD Í USTA OVE Í Článek 1 Předmět úpravy Směrnice k financování výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (dále jen směrnice ) se vztahuje na financování programových projektů (projektů obranného výzkumu), grantových projektů, veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji, výzkumných záměrů, specifického výzkumu a projektů mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republiky vázána 1) (dále jen výzkumná aktivita ). Článek 2 Řešitel Pro účely této směrnice se řešitelem rozumí zaměstnanec České republiky - Ministerstva obrany, který v rámci pracovněprávního vztahu vykonává druh sjednané práce, pracovní úkol nebo sjednané práce na Univerzitě obrany (UO), a voják z povolání, který je služebně zařazen k výkonu služby na UO, a který je v návrhu výzkumné aktivity uveden jako odpovědný řešitel či spoluřešitel. ČÁST DRUHÁ FI A COVÁ Í ÁKUPU ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO VÝZKUM É AKTIVITY Článek 3 Zásady financování nákupu zboží a služeb pro výzkumné aktivity (1) Financování výzkumných aktivit realizovaných na UO a financovaných Ministerstvem obrany je typem centrálního financování a jeho realizace, administrace a výkaznictví se provádí po jednotlivých evidenčních číslech programového financování, tzv. ORG. Ostatní výzkumné aktivity jsou financovány typem decentrálního financování, jejichž realizace, administrace a výkaznictví se provádí po jednotlivých účelových záznamech v souladu s číselníkem aktivit Ministerstva obrany (projekty grantových agentur, projekty mezinárodní spolupráce, sponzorské dary na podporu výzkumných aktivit). (2) Finanční prostředky určené na výzkumné aktivity se nesčítají s decentrálními finančními prostředky a zadávací řízení k jejich užití se provádí samostatně podle ustanovení čl. 9 až 11 této směrnice. (3) Na výrobky a služby pořízené pro uskutečňování výzkumných aktivit se nevztahuje povinnost daná Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti provádět státní ověřování jakosti. (4) Evidence dokumentace uznaných nákladů výzkumných aktivit se vede odděleně od ostatních aktivit. (5) Evidenci čerpání finančních limitů na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr vede pověřený pracovník dané součásti UO. 1) Ustanovení 3 odst. 1 až 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 342/2005 Sb. 2

3 (6) Pokyny k financování nákupu zboží a služeb z prostředků na specifický výzkum na následující kalendářní rok vydává prorektor pro vědeckou činnost nejpozději do konce října předcházejícího kalendářního roku. Článek 4 Účastníci procesu financování (1) Působnost příkazce operace vykonávají v rozsahu pověření vydaném ministrem obrany děkani fakult a ředitelé ústavů UO. V případě nebezpečí z prodlení vykonává působnost příkazce operace rektor jako statutární orgán UO s výjimkou Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ), kde tuto působnost vykonává vedoucí zaměstnanec, který v rozhodném období zastupuje děkana FVZ. (2) Působnost správce rozpočtu vykonávají finanční orgány jednotlivých nákladových středisek. (3) Působnost pověřeného pracovníka vykonávají určení pracovníci součástí UO s výjimkou FVZ, kde tuto působnost vykonávají pracovníci skupiny zabezpečení vědecké práce Fakulty vojenského zdravotnictví. Pověření a rozsah působnosti pověřeného pracovníka stanoví vedoucí příslušné součásti UO. (4) Administraci a výkaznictví financování a nákup zboží a služeb zajišťují: a) Oddělení veřejných zakázek Univerzity obrany (OdVZ UO) pro nákladové středisko Brno, a b) Skupina zabezpečení vědecké práce Fakulty vojenského zdravotnictví (SkZVP FVZ) pro nákladové středisko Hradec Králové. Článek 5 Plánování finanční prostředků na výzkumné aktivity (1) Při plánování finančních prostředků na výzkumné aktivity jsou řešitelé povinni dodržovat rozpočtovou skladbu platnou v daném roce a vyžadovat finanční prostředky pouze z rozpočtových položek, které jsou určeny na výzkumné aktivity. (2) V termínu stanoveném poskytovatelem (zpravidla v měsíci březnu předcházejícího kalendářního roku) řešitel předkládá rozvahu rozpočtového určení po jednotlivých výzkumných aktivitách, které jsou financovány centrálním typem financování, (tj. výzkumné záměry a projekty obranného výzkumu) příslušnému pověřenému pracovníku. Pověřený pracovník po schválení příkazcem operace předloží souhrnnou rozvahu rozpočtového určení za danou součást poskytovateli a zašle na vědomí prorektorovi pro vědeckou činnost a u nákladového střediska Brno i vedoucímu OdVZ UO. Obdobným způsobem se postupuje při ověřování správnosti rozvahy rozpočtového určení (zpravidla v měsíci září předcházejícího kalendářního roku). (3) Řešitelé při tvorbě finanční části výzkumných aktivit konzultují rozpočtové určení s určeným pracovníkem OdVZ UO nebo SkZVP FVZ. (4) Prorektor pro vědeckou činnost na začátku měsíce října předcházejícího kalendářního roku zažádá o finanční prostředky na specifický výzkum na Odboru řízení programů výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany a neprodleně po potvrzení výše přidělených finančních prostředků informuje děkany fakult o výši přidělených finančních prostředků a podílech přináležejících jednotlivým fakultám. Děkani fakult na základě toho do konce předcházejícího kalendářního roku předloží OdVZ UO nebo SkZVP FVZ rozvahu rozpočtového určení specifického výzkumu. 3

4 (5) Seznam požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na daný kalendářní rok předkládá řešitel ke schválení prorektorovi pro vědeckou činnost nejpozději do konce měsíce září předcházejícího kalendářního roku; případnou změnu seznamu požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na daný kalendářní rok předkládá řešitel ke schválení prorektorovi pro vědeckou činnost bez zbytečného odkladu. Vzor seznamu požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na daný kalendářní rok je uveden v příloze č. 1 této směrnice. Článek 6 Čestné prohlášení Před zahájením čerpání finančních prostředků na výzkumnou aktivitu se řešitel formou čestného prohlášení zaváže, že k zabezpečení výzkumné aktivity nebude nakupovat zboží a služby od dodavatelů, s nimiž je on sám nebo osoby mu blízké v právním nebo jiném vztahu, na základě kterého by mohl on nebo osoby mu blízké získat majetkový nebo jiný prospěch či výhodu. V čestném prohlášení se řešitel rovně zaváže, že bude využívat telekomunikačních služeb hrazených z finančních prostředků na výzkumné aktivity jen v souvislosti s řešením výzkumných aktivit. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této směrnice. Článek 7 Čerpání prostředků určených k financování výzkumných aktivit (1) Proces čerpání prostředků určených k financování výzkumných aktivit se zahajuje nastavením finančních limitů v programu finančního informační systému. OdVZ UO nebo SkZVP FVZ odsouhlasí údaje o rozpočtování finančních prostředků a předloží řešitelům jejich rozpis podle jednotlivých ORG. (2) Změna rozpočtového určení (rozpočtové podpoložky) je možná pouze výjimečně z důvodů hodných zvláštního zřetele. Návrh o vydání rozhodnutí o rozpočtovém opatření předkládá řešitel ke schválení služebním postupem na Odbor řízení programů výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany. (3) Oddělení veřejných zakázek UO a SkZVP FVZ zveřejňují v informačním systému UO pro potřeby řešitelů nejméně jedenkrát měsíčně přehled o jejich čerpání finančních prostředků na výzkumné aktivity. Článek 8 Požadavkový list (1) Požadavky na zajištění zboží a služeb pro výzkumné aktivity se předkládají OdVZ UO nebo SkZVP FVZ ve formě požadavkového listu. Vzor požadavkového listu je uveden v příloze č. 3 této směrnice. (2) Před zpracováním požadavkového listu je řešitel povinen projednat požadavky na nákup zboží a služeb souvisejících s výzkumnou aktivitou na OdVZ UO nebo SkZVP FVZ, které řešiteli sdělí, jak má být provedena specifikace požadovaného zboží nebo služby. Vzor specifikace požadavků je uveden v příloze č. 4 této směrnice. (3) Požadavkové listy s uvedením specifikace zpracovávají řešitelé a předkládají je na OdVZ UO nejpozději do 15. února kalendářního roku, na který je rozpočtové určení plánováno. Ve výjimečných případech, tj. pokud to charakter práce na výzkumné aktivitě vyžaduje, předloží řešitel požadavkový list nejpozději do konce srpna kalendářního roku, na který je rozpočtové určení plánováno. Výjimku povoluje příkazce operace. Na FVZ předkládají řešitelé požadavkové listy SkZVP FVZ v průběhu kalendářního roku, na který je rozpočtové určení plánováno. 4

5 (4) Požadavkový list se schváleným zadáním a plánovanou rozpočtovou podpoložkou výzkumné aktivity schvaluje proděkan pro vědeckou činnost příslušné fakulty nebo osoba pověřená příslušným ředitelem ústavu. K požadavkovému listu se přikládá záznam o provedeném průzkumu trhu s výjimkou případů uvedených v čl. 9 odst. 1 této směrnice; vzor záznamu o provedeném průzkumu trhu je uveden v příloze č. 5 této směrnice. (5) V případech uvedených v čl. 9 odst. 1 této směrnice může řešitel v požadavkovém listu navrhnout oslovení konkrétního dodavatele. (6) Při plánování nákupu informačních a komunikačních technologií (hardware, software, služby informačních technologií) je řešitel povinen před zpracováním požadavkového listu projednat požadavky na nákup informačních a komunikačních technologií souvisejících s výzkumnou aktivitou s příslušným odborným pracovištěm UO (Středisko komunikačních a informačních systémů Univerzity obrany u nákladového střediska Brno a Oddělení informačních technologií Fakulty vojenského zdravotnictví u nákladového střediska Hradec Králové). Stanovisko odborného pracoviště UO se poznamená na požadavkový list, případně se doloží v elektronické podobě. (7) Pro potřeby řešitelů ohledně plánování a realizaci nákupů informačních a komunikačních technologií Středisko komunikačních a informačních systémů Univerzity obrany zpracuje a průběžně aktualizuje Seznam informačních a komunikačních technologií doporučených k nákupu a tento seznam zveřejní v informačním systému UO. ČÁST TŘETÍ ZADÁVÁ Í VEŘEJ ÝCH ZAKÁZEK Článek 9 Způsoby realizace veřejných zakázek (1) Požadavky řešitele, které lze realizovat prostřednictvím veřejné zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne Kč bez daně z přidané hodnoty, realizuje zadavatel přímým zadáním na základě písemného smluvního ujednání. Přímým zadáním lze rovněž realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu, pokud: a) je z charakteru veřejné zakázky zřejmé, že všechny nabídky budou shodné (např. nákup cenin) nebo jestliže by úspora veřejných prostředků nebyla úměrná vynaloženým nákladům spojeným s průzkumem trhu, nebo b) ji může plnit prokazatelně pouze určitý dodavatel (např. z technických nebo uměleckých důvodů nebo z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví a v případě dodatečných zakázek). Oslovení dodavatele se uskutečňuje podle návrhu řešitele uvedeného na požadavkovém listu za splnění podmínek předběžné finanční kontroly. (2) Požadavky řešitele, které lze realizovat prostřednictvím veřejné zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty, ale nedosáhne Kč bez daně z přidané hodnoty, realizuje zadavatel zadáním veřejné zakázky prostřednictvím elektronických systémů obchodování s výjimkou případů přímého zadání podle odstavce 1. (3) Požadavky řešitele, které lze realizovat prostřednictvím veřejné zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota je nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty, se realizují prostřednictvím akvizičních pracovišť Ministerstva obrany. 5

6 Článek 10 Způsob výběru dodavatele (1) Výběr dodavatele provádí OdVZ UO nebo SkZVP FVZ zadáním veřejné zakázky za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace použitím systému elektronické podpory obchodování Ministerstva obrany (SEPO) a na nákupy informačních a komunikačních technologií použitím elektronického tržiště veřejné správy podle metodických pokynů, které se na tyto systémy vztahují. (2) Pro opakovaně pořizované zboží a služby lze využít výsledky elektronického obchodování, které provedl jiný odborný orgán UO. (3) V případě negativního výsledku zadání veřejné zakázky prostřednictvím elektronických systémů obchodování informuje OdVZ UO nebo SkZVP FVZ o této skutečnosti příkazce operace a řešitele. Příkazce operace nebo řešitel může navrhnout k oslovení konkrétního zájemce, pokud tak již nebylo učiněno podle čl. 8 odst. 5 této směrnice; v takovém případě se přiloží zápis o provedení průzkumu trhu. Článek 11 Posouzení a hodnocení nabídek (1) Posouzení a hodnocení nabídek provádí komise, jejímiž členy jsou řešitel, pracovník OdVZ UO nebo SkZVP FVZ a pověřený pracovník. Komise při hodnocení nabídek vychází buď z nejnižší nabídkové ceny nebo z ekonomické výhodnosti nabídky (podle vhodnosti nabídek k řešení dané výzkumné aktivity). Při hodnocení na základě ekonomické výhodnosti nabídky provádí komise hodnocení podle dílčích hodnotících kritérií a jejich váhy, které stanovil řešitel. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemný záznam, který podepisují všichni členové komise. Vzor záznamu o posouzení a hodnocení nabídek je uveden v příloze č. 6 této směrnice. (2) O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje příkazce operace na základě výsledku hodnocení nabídek, který komise uvede v písemném záznamu o posouzení a hodnocení nabídek. Za rozhodnutí příkazce se považuje jeho podpis příslušné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Článek 12 Smlouva (objednávka) na nákup zboží a služeb (1) Úplatné nabývání zboží a služeb se provádí na základě písemné smlouvy s podpisy na jedné listině, pokud to nevylučuje zákon nebo povaha právního úkonu, popřípadě okolnosti, za kterých k němu dochází (např. nákup drobného komerčního materiálu nebo drobná služba). Pokud uzavření písemné smlouvy vylučuje zákon nebo povaha právního úkonu, popřípadě okolnosti, za kterých k němu dochází, využije se objednávka nebo stvrzenka o nákupu v maloobchodě. (2) K nákupu zboží se vyhotovují kupní smlouvy nebo objednávky. Přílohou kupní smlouvy, jejímž předmětem plnění je výrobek, který dosud není zaveden do katalogu majetku státu, se kterým hospodaří Ministerstvo obrany, je katalogizační doložka. (3) K pořízení služby se vyhotovují smlouvy o dílo nebo objednávky. (4) Kupní smlouvy a smlouvy o dílo uzavírá a objednávky podepisuje jménem zadavatele příkazce operace. (5) Ve složitějších případech si může OdVZ UO nebo SkZVP FVZ vyžádat k posouzení právní stránky smluvního závazku součinnost právníka UO. 6

7 (6) Oddělení veřejných zakázek UO nebo SkZVP FVZ vloží informaci o provedených úkonech do příslušných modulů systému GINIS FIS a následně realizují vlastní nákup zboží a služeb. ČÁST ČTVRTÁ PŘEVZETÍ POŘÍZE ÉHO ZBOŽÍ A SLUŽEB, EVIDE CE A AKLÁDÁ Í S POŘÍZE ÝM MAJETKEM Článek 13 Převzetí pořízeného zboží a služeb (1) Pořízený zboží se jako majetek přebírá a eviduje podle ustanovení zvláštního interního normativního aktu. 2) Evidence majetku pořízeného v souvislosti výzkumnými aktivitami se vede odděleně od ostatního majetku. 3) (2) V případě, že předmětem dodávky je zboží vyžadující složitou manipulaci (strojní zařízení, nadrozměrný výrobek nebo výrobek vyžadující zvláštní zacházení), popř. jsou-li součástí obchodního ujednání montážní práce, zaškolení obsluhy nebo zkušební provoz, či je-li místem plnění pracoviště mimo posádku, provádí přejímku zboží kontista účetního celku spolu s řešitelem. (3) Podkladem ke vzetí pořízeného zboží do majetkové evidence je daňový doklad (faktura), případně dodací list, podepsaný příjemcem (pracovníkem OdVZ UO nebo SkZVP FVZ, skladníkem, kontistou příslušného účetního celku, výjimečně řešitelem). (4) V případě zaslání softwarových produktů elektronickou cestou je přebírajícím konkrétní uživatel softwarových produktů. (5) Převzetí služby (splnění díla) stvrdí svým podpisem řešitel na protokolu o převzetí práce, montážním listu, či podobném dokumentu. Pokud je součástí služby výsledek v písemné či elektronické podobě, který není předmětem účetní evidence, je řešitel povinen jej řádně zaevidovat jiným vhodným způsobem. Článek 14 Evidence pořízeného majetku (1) Veškerou dokumentaci k převzatému zboží (dodací list s doplňujícími údaji: výrobní čísla, série a rok výroby, záruční list, revizní zpráva, licenční ujednání apod.) je povinen přebírající okamžitě předat na OdVZ UO nebo SkZVP FVZ k likvidaci daňového dokladu (faktury) a vzetí pořízeného zboží do majetkové evidence. Neprodleně po vzetí pořízeného zboží do majetkové evidence vyhotoví oddělení zbrojního a technického zabezpečení Univerzity obrany nebo SkZVP FVZ potřebnou provozní dokumentaci a doklady o provedených úkonech a spolu s nimi majetek předá kontistovi příslušného účetního celku. (2) U nákladového střediska Brno je za účelem oddělené evidence majetku pořízeného v rámci výzkumných aktivit od ostatního majetku vytvořena každému řešiteli v Informačním systému logistiky (ISL) samostatná materiální složka fiktivní logistická souprava. Podle požadavku řešitele je možné sledovat majetek pro libovolný počet členů řešitelského týmu. Materiální složka fiktivní logistická souprava je účtována účetnímu celku, ke kterému řešitel nebo člen řešitelského týmu organizačně patří. 2) Hlava 2 vojenského předpisu Hospodaření s majetkem v resortu Ministerstva obrany (Všeob-P-4). 3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 7

8 (3) U nákladového střediska Hradec Králové jsou za účelem oddělené evidence majetku pořízeného v rámci výzkumných aktivit od ostatního majetku vytvořeny pro jednotlivé výzkumné aktivity v ISL samostatné účetní celky. (4) Evidence majetku u účetních celků (kateder, ústavů) se vede podle příslušných interních normativních aktů Ministerstva obrany. 4) (5) Odbornou literaturu eviduje u nákladového střediska Brno oddělení správy studijních fondů UO a u nákladového střediska Hradec Králové Oddělení informačních technologií. Po zaevidování odborné literatury si řešitelé jednotlivé publikace vyzvednou u nákladového střediska Brno v příslušné knihovně a u nákladového střediska Hradec Králové na SkZVP FVZ. (6) Úplný účetní doklad s kopií požadavkového listu a ostatních dokladů o nabytí zboží do majetku státu, včetně likvidačního záznamu, se ukládá k Deníku účetních dokladů příslušného roku. Článek 15 akládání s pořízeným majetkem (1) Pořízený majetek přebírá ze skladu kontista příslušného účetního celku. (2) Informační a komunikační technologie, vyjma případu uvedeného v čl. 13 odst. 4, se předávají uživateli u nákladového střediska Brno prostřednictvím Střediska komunikačních a informačních systémů a u nákladového střediska Hradec Králové prostřednictvím SkZVP FVZ. (3) Veškerý majetek musí být předán řešiteli výzkumné aktivity nejpozději do jednoho měsíce ode dne dodání. Článek 16 Majetkové vypořádání Majetkové vypořádání po ukončení výzkumné aktivity zabezpečí OdVZ UO nebo SkZVP FVZ za spoluúčasti řešitele. ČÁST PÁTÁ SPOLEČ Á A ZÁVĚREČ Á USTA OVE Í Článek 17 Změna lhůt Termíny uvedené v čl. 3 odst. 6 a čl. 5 odst. 2, 4 a 5 mohou být na základě rozhodnutí Odboru řízení programů výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany pro příslušný kalendářní rok změněny; změny termínů se příslušným způsobem zveřejní. Článek 18 Platnost a účinnost (1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podepsání rektorem. (2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září Týmž dnem se zrušuje Směrnice rektora - velitele Univerzity obrany k financování výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, čj. 76/4-S/ , ze dne 1. října ) Vojenský předpis Účtování a evidence majetku v rozpočtovém úseku Ministerstva obrany (Všeob-P-16). 8

9 Příloha č. 1 U IVERZITA OBRA Y Schvaluji:. prorektor pro vědeckou činnost ázev výzkumné aktivity: ORG: Řešitel: Seznam požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na rok:. Poř. číslo Požadované zboží/požadovaná služba Jednotka množství (ks, soubor, ostatní) RPP Celková cena včetně DPH Celkem Kč. podpis řešitele 9

10 Příloha č. 2 Čestné prohlášení řešitele Já, níže podepsaný., čestně prohlašuji, že nejsem, a ani osoby mi blízké nejsou, k dodavateli, se kterým má být uzavřena příslušná smlouva vztahující se k řešení výzkumné aktivity číslo financované z rozpočtových prostředků Ministerstva obrany, jejímž jsem odpovědným řešitelem, v právním nebo jiném vztahu, na jehož základě bych mohl já nebo osoby mi blízké získat majetkový nebo jiný prospěch či výhodu. Dále čestně prohlašuji, že budu využívat telekomunikačních služeb hrazených z prostředků na výzkumné aktivity jen v souvislosti s řešením výše uvedené výzkumné aktivity. Datum:. podpis 10

11 Příloha č. 3 Požadavkový list výzkumné aktivity (v rámci nákupu zboží a služeb pro účely řešení výzkumných aktivit) ázev výzkumné aktivity: Součást UO (katedra) Číslo objednávky a čj. VŘ: Řešitel výzkumné aktivity: Jméno objednavatele: Číslo telefonu: ORG nebo číslo civilní výzkumné aktivity Rozpočtová podpoložka: (RPP): Požadovaný nákup zboží/služby (stručná definice, podrobněji na listu specifikace) Výběr dodavatele: Bude vybrán prostřednictvím E-tržiště (B2B, SEPO). V případě, že prostřednictvím E-tržiště nebude podána nabídka, řešitel navrhuje oslovit: Řešitel navrhuje uplatnit čl. 103 RMO č. 2/2005 Věstníku a oslovit přímo: Dodavatel: Adresa: IČ: DIČ: Číslo účtu: Telefon (fax): Cena celková včetně DPH: Požadovaný termín plnění: Při opravě materiálu uvést: - číslo materiálu (KČM): - číslo záznamníku: - výrobní číslo: - inventární číslo: - důvod opravy: K jakému účelu zboží slouží nebo služba bude využita; u přístrojů k čemu slouží, příp. které zařízení doplňuje, co se jím měří, funkce, parametry apod. Podpis řešitele: Datum : Datum a podpis pověřeného pracovníka fakulty/ústavu: Souhlasím s uskutečněním výdaje: podpis: Datum: 11

12 Specifikace požadavku: Poř. číslo Požadované zboží, požadovaná služba přesná specifikace * - vyplní logistika Katalogové číslo dodavatele Jednotka množství (ks, kg,...) Požadované množství (ks, kg,...) 12 Předpokládaná cena vč. DPH Vydáno množství* KČM* Příloha č. 4 Celková cena fakturovaná*

13 Příloha č. 5 Záznam o provedeném průzkumu trhu (získání informací o možnostech trhu) Stručná definice požadovaného nákupu: Datum jednání Forma jednání Kdo provedl průzkum Dodavatel/Zástupce Cena bez DPH Poznámka.... datum, hodnost, jméno a příjmení zpracovatele 13

14 Příloha č. 6 U IVERZITA OBRA Y V Brně dne Čj.: Výtisk jediný. Počet listů: Přílohy: Záznam o posouzení a hodnocení nabídek Definice požadovaného nákupu: Místo plnění: Účel nákupu: zabezpečení úkolu výzkumné aktivity/. Forma výběru dodavatele: Způsob hodnocení nabídek: a) na základě nabídkové ceny b) na základě ekonomické výhodnosti s kritérii pro hodnocení Přehled vyzvaných zájemců a obdržených nabídek: Poř. číslo Jednoznačná identifikace dodavatele (přesná adresa, telefon, fax, ) Forma podání nabídky (získání informace) Cena bez DPH Cena za splnění zakázky (uvádí se pokud je nutné do hodnocení nabídky zahrnout i další náklady spojené s realizací) Ostatní informace (počet bodů při hodnocení celkové ekonomické vhodnosti apod.) 14

15 Označení nejvhodnější nabídky s odůvodněním: a) Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka zájemce.., viz p. č... na základě nejnižší nabídkové ceny/na základě ekonomické výhodnosti podané nabídky. b) Jedinou nabídku předložil výše uvedený zájemce... Jiný dodavatel výše specifikovaného nákupu nebyl zjištěn. c) Navrhuje se oslovit přímo výše uvedený zájemce. Průzkum trhu nebyl podle čl. 96 věty první (vylučovacího ustanovení) RMO č. 2/2005 Věstníku prováděn. Při přímém zadání bylo využito ustanovení čl. 103 písm. c) RMO č. 2/2005 Věstníku, jelikož z charakteru zakázky je zřejmé, že ji může splnit pouze jediný dodavatel, který Nezbytnost nákupu potvrzuji. Výzkumnou aktivitu, pro kterou je nákup realizován, nebylo možno zajistit alternativně s nižšími náklady a cena za splnění zakázky není vyšší, než je cena v čase a místě obvyklá. Při výběru dodavatele bylo vyvinuto veškeré úsilí a odborná péče k zajištění maximální možné účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků. Při výběru dodavatele bylo postupováno v souladu s Odbornou směrnicí k úplatnému nabývání majetku a pořizování služeb v resortu MO čj /2005/DO Seznam příloh: Datum vyhotovení záznamu: (1) Řešitel:. (2) Pracovník OdVZ UO/SkZVP FVZ:. (3) Pověřený pracovník fakulty/ústavu:. 15

16 Vyhotoveno ve dvou výtiscích o 8 listech. Výtisk č. 1 - právník UO Výtisk č. 2 - vedoucí vědecké skupiny UO Vypracoval: doc. RNDr. Jan KOHOUT, CSc. Schválil: rektor UO Opsala: o. z. Jarmila MÁŠOVÁ Vypravil: POI dne: Uloženo: Počet listů: Skartační znak: S Rok skartačního řízení: 16

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení SMĚRNICE Č. 24 O pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu obce, včetně zadávání veřejných zakázek Datum schválení zastupitelstvem: 11. 02. 2015 Směrnice nabývá účinnost: 01. 03. 2015

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ 662 0, datová schránka hkraife Ev. č. 50//40/206-2994 Výtisk jediný Počet listů: 3 Schvaluji. brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. v. r.

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Organizace řízení majetkových zdrojů

Více

Interní normativní akt. směrnice VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORŮ A NA PROVOZ. Zadávání veřejných zakázek odborů a veřejných zakázek na provoz

Interní normativní akt. směrnice VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORŮ A NA PROVOZ. Zadávání veřejných zakázek odborů a veřejných zakázek na provoz Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ JMK směrnice VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODBORŮ A NA PROVOZ Evidenční číslo 18/INA-KrÚ Číslo vydání: 3 Účinnost

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice )

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-130-022-17 SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále

Více

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, Čechtice IČ: SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC KEBLOV Sídlo: Keblov 75, 257 65 Čechtice IČ: 00231975 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Keblov Obec : KEBLOV Adresa :

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 16/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento vnitřní předpis upravuje

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1.

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1. SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Směrnice 01/2015 upravuje zásady při zadávání veřejných zakázek nebo jejich částí hrazených z prostředků OBCE VILÉMOV. Článek

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo:

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo: Obec Dolany SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY SPISOVÁ ZNAČKA:. číslo: PLATNÁ OD:. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obec Dolany, její orgány, včetně zřízených organizačních

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Manuál k jednotnému postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tento dokument si klade za cíl stručně a přehledně informovat o základních postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016

OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 OBEC DOBŠÍN Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2016 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obec Dobšín je veřejným zadavatelem (dále jen zadavatel ) ve smyslu 4

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE č.19 (platná od..) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Tato směrnice je zpracována na základě zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a stanovuje zásady a postupy obce Sovětice

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Soutěž SVV SMLOUVA č. zúčtovací číslo / 2013 o podmínkách užití finančních prostředků přidělených z rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze na řešení projektu č. zúčtovací číslo

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY 1. Tato směrnice upravuje postup veřejného zadavatele obce Lány (dále

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

ČINNOST ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA VŠTE

ČINNOST ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA VŠTE Směrnice č. 4/2017 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ČINNOST ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA VŠTE Datum vydání: 27. 2. 2017 Účinnost od: 1. 4. 2017 Účinnost do: odvolání

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j /

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12847/2012-50 METODICKÁ INFORMACE PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / Směrnice. upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / Směrnice. upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 26 311/2007-14 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek (dále jen zakázka

Více

SMĚRNICE číslo 2/2014

SMĚRNICE číslo 2/2014 SMĚRNICE číslo 2/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Kocelovice Adresa: Kocelovice 32, 387 42 Lnáře Směrnici zpracoval: Ing. Karel Lukáš Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Kocelovice

Více

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014

Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 1 Směrnice Rady města Česká Kamenice č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek Městem Česká Kamenice, příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty nakládajícími finančními prostředky z rozpočtu města a jejich

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice, okres Břeclav Směrnice o poskytování zakázek malého rozsahu Obec: Šakvice, IČ 00283614 Adresa: Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí

OBEC LIPOVICE Lipovice 44, Vlachovo Březí OBEC LIPOVICE Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce LIPOVICE Úvodní ustanovení Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 78.44.12 Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: 1 List číslo: 1/ 8 Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis Identifikační označení: Směrnice č. 4/2012

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Plavy Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zastupitelstvo obce Plavy rozhodlo usnesením č. 49/4/13 ze dne 26.6.2013 schválit na základě 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Provozní pokyn č. 2/2016

Provozní pokyn č. 2/2016 UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn č. 2/2016 Č.j. 28/2016/T Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 1.999.999 Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 5.999.999 Kč bez DPH pro stavební

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

PRAVIDLA. stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek PRAVIDLA stanovující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rámcová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Článek 1 Obecná ustanovení 1. V souladu s 102 odst. 2 písm. b) a s 102 odst. 3 zákona

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Příloha č.p Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Schváleno RM dne 14.12.2016 usnesením č. 788/33/14/1/2016 Nabývá účinnosti dne 19.12.2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice se

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Usnesení číslo: 724/44/RM/2016 Datum schválení: 11.10.2016 Účinnost od-do: 12.10.2016 - Neomezená Typ předpisu: Pravidla rady města Rada města Uherské Hradiště stanoví

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I Obecná ustanovení 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice ) v souladu s 18

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek

Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 15.6.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. Analytické váhy. Analytické váhy 1 / 7

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 15.6.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. Analytické váhy. Analytické váhy 1 / 7 Česká republika Ministerstvo obrany Analytické váhy Analytické váhy 1 / 7 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence: Centrální

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Realizace veřejné zakázky Vzdělávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Zařízení pro měření odporu spouště Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1

Více

SMĚRNICE SM 04/03/16

SMĚRNICE SM 04/03/16 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM 04/03/16 O ZADÁVÁNÍ A HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: 08.12.2016 Odbor rozvoje města a životního prostředí Rada města Hulína č. 45,

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

PŘÍKAZ REKTORA. č. 2/2017. I. Úvodní ustanovení. veřejná zakázka ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

PŘÍKAZ REKTORA. č. 2/2017. I. Úvodní ustanovení. veřejná zakázka ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, PŘÍKAZ REKTORA č. 2/2017 k zadávání veřejných zakázek ČVUT Č. j.: 0002/17/51937 I. Úvodní ustanovení Tento příkaz upravuje zadávání veřejných zakázek ČVUT (dále též jen zakázka či veřejná zakázka ) v souladu

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více