U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/ V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č."

Transkript

1 U IVERZITA OBRA Y Ev. č. 76/19-S/ V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBA, CSc. rektor Univerzity obrany SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č. 2/2008 K FI A COVÁ Í VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJ ÝCH PROSTŘEDKŮ B r n o

2 ČÁST PRV Í ÚVOD Í USTA OVE Í Článek 1 Předmět úpravy Směrnice k financování výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (dále jen směrnice ) se vztahuje na financování programových projektů (projektů obranného výzkumu), grantových projektů, veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji, výzkumných záměrů, specifického výzkumu a projektů mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republiky vázána 1) (dále jen výzkumná aktivita ). Článek 2 Řešitel Pro účely této směrnice se řešitelem rozumí zaměstnanec České republiky - Ministerstva obrany, který v rámci pracovněprávního vztahu vykonává druh sjednané práce, pracovní úkol nebo sjednané práce na Univerzitě obrany (UO), a voják z povolání, který je služebně zařazen k výkonu služby na UO, a který je v návrhu výzkumné aktivity uveden jako odpovědný řešitel či spoluřešitel. ČÁST DRUHÁ FI A COVÁ Í ÁKUPU ZBOŽÍ A SLUŽEB PRO VÝZKUM É AKTIVITY Článek 3 Zásady financování nákupu zboží a služeb pro výzkumné aktivity (1) Financování výzkumných aktivit realizovaných na UO a financovaných Ministerstvem obrany je typem centrálního financování a jeho realizace, administrace a výkaznictví se provádí po jednotlivých evidenčních číslech programového financování, tzv. ORG. Ostatní výzkumné aktivity jsou financovány typem decentrálního financování, jejichž realizace, administrace a výkaznictví se provádí po jednotlivých účelových záznamech v souladu s číselníkem aktivit Ministerstva obrany (projekty grantových agentur, projekty mezinárodní spolupráce, sponzorské dary na podporu výzkumných aktivit). (2) Finanční prostředky určené na výzkumné aktivity se nesčítají s decentrálními finančními prostředky a zadávací řízení k jejich užití se provádí samostatně podle ustanovení čl. 9 až 11 této směrnice. (3) Na výrobky a služby pořízené pro uskutečňování výzkumných aktivit se nevztahuje povinnost daná Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti provádět státní ověřování jakosti. (4) Evidence dokumentace uznaných nákladů výzkumných aktivit se vede odděleně od ostatních aktivit. (5) Evidenci čerpání finančních limitů na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr vede pověřený pracovník dané součásti UO. 1) Ustanovení 3 odst. 1 až 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění zákona č. 342/2005 Sb. 2

3 (6) Pokyny k financování nákupu zboží a služeb z prostředků na specifický výzkum na následující kalendářní rok vydává prorektor pro vědeckou činnost nejpozději do konce října předcházejícího kalendářního roku. Článek 4 Účastníci procesu financování (1) Působnost příkazce operace vykonávají v rozsahu pověření vydaném ministrem obrany děkani fakult a ředitelé ústavů UO. V případě nebezpečí z prodlení vykonává působnost příkazce operace rektor jako statutární orgán UO s výjimkou Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ), kde tuto působnost vykonává vedoucí zaměstnanec, který v rozhodném období zastupuje děkana FVZ. (2) Působnost správce rozpočtu vykonávají finanční orgány jednotlivých nákladových středisek. (3) Působnost pověřeného pracovníka vykonávají určení pracovníci součástí UO s výjimkou FVZ, kde tuto působnost vykonávají pracovníci skupiny zabezpečení vědecké práce Fakulty vojenského zdravotnictví. Pověření a rozsah působnosti pověřeného pracovníka stanoví vedoucí příslušné součásti UO. (4) Administraci a výkaznictví financování a nákup zboží a služeb zajišťují: a) Oddělení veřejných zakázek Univerzity obrany (OdVZ UO) pro nákladové středisko Brno, a b) Skupina zabezpečení vědecké práce Fakulty vojenského zdravotnictví (SkZVP FVZ) pro nákladové středisko Hradec Králové. Článek 5 Plánování finanční prostředků na výzkumné aktivity (1) Při plánování finančních prostředků na výzkumné aktivity jsou řešitelé povinni dodržovat rozpočtovou skladbu platnou v daném roce a vyžadovat finanční prostředky pouze z rozpočtových položek, které jsou určeny na výzkumné aktivity. (2) V termínu stanoveném poskytovatelem (zpravidla v měsíci březnu předcházejícího kalendářního roku) řešitel předkládá rozvahu rozpočtového určení po jednotlivých výzkumných aktivitách, které jsou financovány centrálním typem financování, (tj. výzkumné záměry a projekty obranného výzkumu) příslušnému pověřenému pracovníku. Pověřený pracovník po schválení příkazcem operace předloží souhrnnou rozvahu rozpočtového určení za danou součást poskytovateli a zašle na vědomí prorektorovi pro vědeckou činnost a u nákladového střediska Brno i vedoucímu OdVZ UO. Obdobným způsobem se postupuje při ověřování správnosti rozvahy rozpočtového určení (zpravidla v měsíci září předcházejícího kalendářního roku). (3) Řešitelé při tvorbě finanční části výzkumných aktivit konzultují rozpočtové určení s určeným pracovníkem OdVZ UO nebo SkZVP FVZ. (4) Prorektor pro vědeckou činnost na začátku měsíce října předcházejícího kalendářního roku zažádá o finanční prostředky na specifický výzkum na Odboru řízení programů výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany a neprodleně po potvrzení výše přidělených finančních prostředků informuje děkany fakult o výši přidělených finančních prostředků a podílech přináležejících jednotlivým fakultám. Děkani fakult na základě toho do konce předcházejícího kalendářního roku předloží OdVZ UO nebo SkZVP FVZ rozvahu rozpočtového určení specifického výzkumu. 3

4 (5) Seznam požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na daný kalendářní rok předkládá řešitel ke schválení prorektorovi pro vědeckou činnost nejpozději do konce měsíce září předcházejícího kalendářního roku; případnou změnu seznamu požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na daný kalendářní rok předkládá řešitel ke schválení prorektorovi pro vědeckou činnost bez zbytečného odkladu. Vzor seznamu požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na daný kalendářní rok je uveden v příloze č. 1 této směrnice. Článek 6 Čestné prohlášení Před zahájením čerpání finančních prostředků na výzkumnou aktivitu se řešitel formou čestného prohlášení zaváže, že k zabezpečení výzkumné aktivity nebude nakupovat zboží a služby od dodavatelů, s nimiž je on sám nebo osoby mu blízké v právním nebo jiném vztahu, na základě kterého by mohl on nebo osoby mu blízké získat majetkový nebo jiný prospěch či výhodu. V čestném prohlášení se řešitel rovně zaváže, že bude využívat telekomunikačních služeb hrazených z finančních prostředků na výzkumné aktivity jen v souvislosti s řešením výzkumných aktivit. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této směrnice. Článek 7 Čerpání prostředků určených k financování výzkumných aktivit (1) Proces čerpání prostředků určených k financování výzkumných aktivit se zahajuje nastavením finančních limitů v programu finančního informační systému. OdVZ UO nebo SkZVP FVZ odsouhlasí údaje o rozpočtování finančních prostředků a předloží řešitelům jejich rozpis podle jednotlivých ORG. (2) Změna rozpočtového určení (rozpočtové podpoložky) je možná pouze výjimečně z důvodů hodných zvláštního zřetele. Návrh o vydání rozhodnutí o rozpočtovém opatření předkládá řešitel ke schválení služebním postupem na Odbor řízení programů výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany. (3) Oddělení veřejných zakázek UO a SkZVP FVZ zveřejňují v informačním systému UO pro potřeby řešitelů nejméně jedenkrát měsíčně přehled o jejich čerpání finančních prostředků na výzkumné aktivity. Článek 8 Požadavkový list (1) Požadavky na zajištění zboží a služeb pro výzkumné aktivity se předkládají OdVZ UO nebo SkZVP FVZ ve formě požadavkového listu. Vzor požadavkového listu je uveden v příloze č. 3 této směrnice. (2) Před zpracováním požadavkového listu je řešitel povinen projednat požadavky na nákup zboží a služeb souvisejících s výzkumnou aktivitou na OdVZ UO nebo SkZVP FVZ, které řešiteli sdělí, jak má být provedena specifikace požadovaného zboží nebo služby. Vzor specifikace požadavků je uveden v příloze č. 4 této směrnice. (3) Požadavkové listy s uvedením specifikace zpracovávají řešitelé a předkládají je na OdVZ UO nejpozději do 15. února kalendářního roku, na který je rozpočtové určení plánováno. Ve výjimečných případech, tj. pokud to charakter práce na výzkumné aktivitě vyžaduje, předloží řešitel požadavkový list nejpozději do konce srpna kalendářního roku, na který je rozpočtové určení plánováno. Výjimku povoluje příkazce operace. Na FVZ předkládají řešitelé požadavkové listy SkZVP FVZ v průběhu kalendářního roku, na který je rozpočtové určení plánováno. 4

5 (4) Požadavkový list se schváleným zadáním a plánovanou rozpočtovou podpoložkou výzkumné aktivity schvaluje proděkan pro vědeckou činnost příslušné fakulty nebo osoba pověřená příslušným ředitelem ústavu. K požadavkovému listu se přikládá záznam o provedeném průzkumu trhu s výjimkou případů uvedených v čl. 9 odst. 1 této směrnice; vzor záznamu o provedeném průzkumu trhu je uveden v příloze č. 5 této směrnice. (5) V případech uvedených v čl. 9 odst. 1 této směrnice může řešitel v požadavkovém listu navrhnout oslovení konkrétního dodavatele. (6) Při plánování nákupu informačních a komunikačních technologií (hardware, software, služby informačních technologií) je řešitel povinen před zpracováním požadavkového listu projednat požadavky na nákup informačních a komunikačních technologií souvisejících s výzkumnou aktivitou s příslušným odborným pracovištěm UO (Středisko komunikačních a informačních systémů Univerzity obrany u nákladového střediska Brno a Oddělení informačních technologií Fakulty vojenského zdravotnictví u nákladového střediska Hradec Králové). Stanovisko odborného pracoviště UO se poznamená na požadavkový list, případně se doloží v elektronické podobě. (7) Pro potřeby řešitelů ohledně plánování a realizaci nákupů informačních a komunikačních technologií Středisko komunikačních a informačních systémů Univerzity obrany zpracuje a průběžně aktualizuje Seznam informačních a komunikačních technologií doporučených k nákupu a tento seznam zveřejní v informačním systému UO. ČÁST TŘETÍ ZADÁVÁ Í VEŘEJ ÝCH ZAKÁZEK Článek 9 Způsoby realizace veřejných zakázek (1) Požadavky řešitele, které lze realizovat prostřednictvím veřejné zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne Kč bez daně z přidané hodnoty, realizuje zadavatel přímým zadáním na základě písemného smluvního ujednání. Přímým zadáním lze rovněž realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu, pokud: a) je z charakteru veřejné zakázky zřejmé, že všechny nabídky budou shodné (např. nákup cenin) nebo jestliže by úspora veřejných prostředků nebyla úměrná vynaloženým nákladům spojeným s průzkumem trhu, nebo b) ji může plnit prokazatelně pouze určitý dodavatel (např. z technických nebo uměleckých důvodů nebo z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví a v případě dodatečných zakázek). Oslovení dodavatele se uskutečňuje podle návrhu řešitele uvedeného na požadavkovém listu za splnění podmínek předběžné finanční kontroly. (2) Požadavky řešitele, které lze realizovat prostřednictvím veřejné zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty, ale nedosáhne Kč bez daně z přidané hodnoty, realizuje zadavatel zadáním veřejné zakázky prostřednictvím elektronických systémů obchodování s výjimkou případů přímého zadání podle odstavce 1. (3) Požadavky řešitele, které lze realizovat prostřednictvím veřejné zakázky na dodávky nebo služby, jejichž předpokládaná hodnota je nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty, se realizují prostřednictvím akvizičních pracovišť Ministerstva obrany. 5

6 Článek 10 Způsob výběru dodavatele (1) Výběr dodavatele provádí OdVZ UO nebo SkZVP FVZ zadáním veřejné zakázky za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace použitím systému elektronické podpory obchodování Ministerstva obrany (SEPO) a na nákupy informačních a komunikačních technologií použitím elektronického tržiště veřejné správy podle metodických pokynů, které se na tyto systémy vztahují. (2) Pro opakovaně pořizované zboží a služby lze využít výsledky elektronického obchodování, které provedl jiný odborný orgán UO. (3) V případě negativního výsledku zadání veřejné zakázky prostřednictvím elektronických systémů obchodování informuje OdVZ UO nebo SkZVP FVZ o této skutečnosti příkazce operace a řešitele. Příkazce operace nebo řešitel může navrhnout k oslovení konkrétního zájemce, pokud tak již nebylo učiněno podle čl. 8 odst. 5 této směrnice; v takovém případě se přiloží zápis o provedení průzkumu trhu. Článek 11 Posouzení a hodnocení nabídek (1) Posouzení a hodnocení nabídek provádí komise, jejímiž členy jsou řešitel, pracovník OdVZ UO nebo SkZVP FVZ a pověřený pracovník. Komise při hodnocení nabídek vychází buď z nejnižší nabídkové ceny nebo z ekonomické výhodnosti nabídky (podle vhodnosti nabídek k řešení dané výzkumné aktivity). Při hodnocení na základě ekonomické výhodnosti nabídky provádí komise hodnocení podle dílčích hodnotících kritérií a jejich váhy, které stanovil řešitel. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemný záznam, který podepisují všichni členové komise. Vzor záznamu o posouzení a hodnocení nabídek je uveden v příloze č. 6 této směrnice. (2) O výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje příkazce operace na základě výsledku hodnocení nabídek, který komise uvede v písemném záznamu o posouzení a hodnocení nabídek. Za rozhodnutí příkazce se považuje jeho podpis příslušné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Článek 12 Smlouva (objednávka) na nákup zboží a služeb (1) Úplatné nabývání zboží a služeb se provádí na základě písemné smlouvy s podpisy na jedné listině, pokud to nevylučuje zákon nebo povaha právního úkonu, popřípadě okolnosti, za kterých k němu dochází (např. nákup drobného komerčního materiálu nebo drobná služba). Pokud uzavření písemné smlouvy vylučuje zákon nebo povaha právního úkonu, popřípadě okolnosti, za kterých k němu dochází, využije se objednávka nebo stvrzenka o nákupu v maloobchodě. (2) K nákupu zboží se vyhotovují kupní smlouvy nebo objednávky. Přílohou kupní smlouvy, jejímž předmětem plnění je výrobek, který dosud není zaveden do katalogu majetku státu, se kterým hospodaří Ministerstvo obrany, je katalogizační doložka. (3) K pořízení služby se vyhotovují smlouvy o dílo nebo objednávky. (4) Kupní smlouvy a smlouvy o dílo uzavírá a objednávky podepisuje jménem zadavatele příkazce operace. (5) Ve složitějších případech si může OdVZ UO nebo SkZVP FVZ vyžádat k posouzení právní stránky smluvního závazku součinnost právníka UO. 6

7 (6) Oddělení veřejných zakázek UO nebo SkZVP FVZ vloží informaci o provedených úkonech do příslušných modulů systému GINIS FIS a následně realizují vlastní nákup zboží a služeb. ČÁST ČTVRTÁ PŘEVZETÍ POŘÍZE ÉHO ZBOŽÍ A SLUŽEB, EVIDE CE A AKLÁDÁ Í S POŘÍZE ÝM MAJETKEM Článek 13 Převzetí pořízeného zboží a služeb (1) Pořízený zboží se jako majetek přebírá a eviduje podle ustanovení zvláštního interního normativního aktu. 2) Evidence majetku pořízeného v souvislosti výzkumnými aktivitami se vede odděleně od ostatního majetku. 3) (2) V případě, že předmětem dodávky je zboží vyžadující složitou manipulaci (strojní zařízení, nadrozměrný výrobek nebo výrobek vyžadující zvláštní zacházení), popř. jsou-li součástí obchodního ujednání montážní práce, zaškolení obsluhy nebo zkušební provoz, či je-li místem plnění pracoviště mimo posádku, provádí přejímku zboží kontista účetního celku spolu s řešitelem. (3) Podkladem ke vzetí pořízeného zboží do majetkové evidence je daňový doklad (faktura), případně dodací list, podepsaný příjemcem (pracovníkem OdVZ UO nebo SkZVP FVZ, skladníkem, kontistou příslušného účetního celku, výjimečně řešitelem). (4) V případě zaslání softwarových produktů elektronickou cestou je přebírajícím konkrétní uživatel softwarových produktů. (5) Převzetí služby (splnění díla) stvrdí svým podpisem řešitel na protokolu o převzetí práce, montážním listu, či podobném dokumentu. Pokud je součástí služby výsledek v písemné či elektronické podobě, který není předmětem účetní evidence, je řešitel povinen jej řádně zaevidovat jiným vhodným způsobem. Článek 14 Evidence pořízeného majetku (1) Veškerou dokumentaci k převzatému zboží (dodací list s doplňujícími údaji: výrobní čísla, série a rok výroby, záruční list, revizní zpráva, licenční ujednání apod.) je povinen přebírající okamžitě předat na OdVZ UO nebo SkZVP FVZ k likvidaci daňového dokladu (faktury) a vzetí pořízeného zboží do majetkové evidence. Neprodleně po vzetí pořízeného zboží do majetkové evidence vyhotoví oddělení zbrojního a technického zabezpečení Univerzity obrany nebo SkZVP FVZ potřebnou provozní dokumentaci a doklady o provedených úkonech a spolu s nimi majetek předá kontistovi příslušného účetního celku. (2) U nákladového střediska Brno je za účelem oddělené evidence majetku pořízeného v rámci výzkumných aktivit od ostatního majetku vytvořena každému řešiteli v Informačním systému logistiky (ISL) samostatná materiální složka fiktivní logistická souprava. Podle požadavku řešitele je možné sledovat majetek pro libovolný počet členů řešitelského týmu. Materiální složka fiktivní logistická souprava je účtována účetnímu celku, ke kterému řešitel nebo člen řešitelského týmu organizačně patří. 2) Hlava 2 vojenského předpisu Hospodaření s majetkem v resortu Ministerstva obrany (Všeob-P-4). 3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 7

8 (3) U nákladového střediska Hradec Králové jsou za účelem oddělené evidence majetku pořízeného v rámci výzkumných aktivit od ostatního majetku vytvořeny pro jednotlivé výzkumné aktivity v ISL samostatné účetní celky. (4) Evidence majetku u účetních celků (kateder, ústavů) se vede podle příslušných interních normativních aktů Ministerstva obrany. 4) (5) Odbornou literaturu eviduje u nákladového střediska Brno oddělení správy studijních fondů UO a u nákladového střediska Hradec Králové Oddělení informačních technologií. Po zaevidování odborné literatury si řešitelé jednotlivé publikace vyzvednou u nákladového střediska Brno v příslušné knihovně a u nákladového střediska Hradec Králové na SkZVP FVZ. (6) Úplný účetní doklad s kopií požadavkového listu a ostatních dokladů o nabytí zboží do majetku státu, včetně likvidačního záznamu, se ukládá k Deníku účetních dokladů příslušného roku. Článek 15 akládání s pořízeným majetkem (1) Pořízený majetek přebírá ze skladu kontista příslušného účetního celku. (2) Informační a komunikační technologie, vyjma případu uvedeného v čl. 13 odst. 4, se předávají uživateli u nákladového střediska Brno prostřednictvím Střediska komunikačních a informačních systémů a u nákladového střediska Hradec Králové prostřednictvím SkZVP FVZ. (3) Veškerý majetek musí být předán řešiteli výzkumné aktivity nejpozději do jednoho měsíce ode dne dodání. Článek 16 Majetkové vypořádání Majetkové vypořádání po ukončení výzkumné aktivity zabezpečí OdVZ UO nebo SkZVP FVZ za spoluúčasti řešitele. ČÁST PÁTÁ SPOLEČ Á A ZÁVĚREČ Á USTA OVE Í Článek 17 Změna lhůt Termíny uvedené v čl. 3 odst. 6 a čl. 5 odst. 2, 4 a 5 mohou být na základě rozhodnutí Odboru řízení programů výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany pro příslušný kalendářní rok změněny; změny termínů se příslušným způsobem zveřejní. Článek 18 Platnost a účinnost (1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podepsání rektorem. (2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září Týmž dnem se zrušuje Směrnice rektora - velitele Univerzity obrany k financování výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, čj. 76/4-S/ , ze dne 1. října ) Vojenský předpis Účtování a evidence majetku v rozpočtovém úseku Ministerstva obrany (Všeob-P-16). 8

9 Příloha č. 1 U IVERZITA OBRA Y Schvaluji:. prorektor pro vědeckou činnost ázev výzkumné aktivity: ORG: Řešitel: Seznam požadovaných nákupů zboží a služeb pro výzkumnou aktivitu na rok:. Poř. číslo Požadované zboží/požadovaná služba Jednotka množství (ks, soubor, ostatní) RPP Celková cena včetně DPH Celkem Kč. podpis řešitele 9

10 Příloha č. 2 Čestné prohlášení řešitele Já, níže podepsaný., čestně prohlašuji, že nejsem, a ani osoby mi blízké nejsou, k dodavateli, se kterým má být uzavřena příslušná smlouva vztahující se k řešení výzkumné aktivity číslo financované z rozpočtových prostředků Ministerstva obrany, jejímž jsem odpovědným řešitelem, v právním nebo jiném vztahu, na jehož základě bych mohl já nebo osoby mi blízké získat majetkový nebo jiný prospěch či výhodu. Dále čestně prohlašuji, že budu využívat telekomunikačních služeb hrazených z prostředků na výzkumné aktivity jen v souvislosti s řešením výše uvedené výzkumné aktivity. Datum:. podpis 10

11 Příloha č. 3 Požadavkový list výzkumné aktivity (v rámci nákupu zboží a služeb pro účely řešení výzkumných aktivit) ázev výzkumné aktivity: Součást UO (katedra) Číslo objednávky a čj. VŘ: Řešitel výzkumné aktivity: Jméno objednavatele: Číslo telefonu: ORG nebo číslo civilní výzkumné aktivity Rozpočtová podpoložka: (RPP): Požadovaný nákup zboží/služby (stručná definice, podrobněji na listu specifikace) Výběr dodavatele: Bude vybrán prostřednictvím E-tržiště (B2B, SEPO). V případě, že prostřednictvím E-tržiště nebude podána nabídka, řešitel navrhuje oslovit: Řešitel navrhuje uplatnit čl. 103 RMO č. 2/2005 Věstníku a oslovit přímo: Dodavatel: Adresa: IČ: DIČ: Číslo účtu: Telefon (fax): Cena celková včetně DPH: Požadovaný termín plnění: Při opravě materiálu uvést: - číslo materiálu (KČM): - číslo záznamníku: - výrobní číslo: - inventární číslo: - důvod opravy: K jakému účelu zboží slouží nebo služba bude využita; u přístrojů k čemu slouží, příp. které zařízení doplňuje, co se jím měří, funkce, parametry apod. Podpis řešitele: Datum : Datum a podpis pověřeného pracovníka fakulty/ústavu: Souhlasím s uskutečněním výdaje: podpis: Datum: 11

12 Specifikace požadavku: Poř. číslo Požadované zboží, požadovaná služba přesná specifikace * - vyplní logistika Katalogové číslo dodavatele Jednotka množství (ks, kg,...) Požadované množství (ks, kg,...) 12 Předpokládaná cena vč. DPH Vydáno množství* KČM* Příloha č. 4 Celková cena fakturovaná*

13 Příloha č. 5 Záznam o provedeném průzkumu trhu (získání informací o možnostech trhu) Stručná definice požadovaného nákupu: Datum jednání Forma jednání Kdo provedl průzkum Dodavatel/Zástupce Cena bez DPH Poznámka.... datum, hodnost, jméno a příjmení zpracovatele 13

14 Příloha č. 6 U IVERZITA OBRA Y V Brně dne Čj.: Výtisk jediný. Počet listů: Přílohy: Záznam o posouzení a hodnocení nabídek Definice požadovaného nákupu: Místo plnění: Účel nákupu: zabezpečení úkolu výzkumné aktivity/. Forma výběru dodavatele: Způsob hodnocení nabídek: a) na základě nabídkové ceny b) na základě ekonomické výhodnosti s kritérii pro hodnocení Přehled vyzvaných zájemců a obdržených nabídek: Poř. číslo Jednoznačná identifikace dodavatele (přesná adresa, telefon, fax, ) Forma podání nabídky (získání informace) Cena bez DPH Cena za splnění zakázky (uvádí se pokud je nutné do hodnocení nabídky zahrnout i další náklady spojené s realizací) Ostatní informace (počet bodů při hodnocení celkové ekonomické vhodnosti apod.) 14

15 Označení nejvhodnější nabídky s odůvodněním: a) Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka zájemce.., viz p. č... na základě nejnižší nabídkové ceny/na základě ekonomické výhodnosti podané nabídky. b) Jedinou nabídku předložil výše uvedený zájemce... Jiný dodavatel výše specifikovaného nákupu nebyl zjištěn. c) Navrhuje se oslovit přímo výše uvedený zájemce. Průzkum trhu nebyl podle čl. 96 věty první (vylučovacího ustanovení) RMO č. 2/2005 Věstníku prováděn. Při přímém zadání bylo využito ustanovení čl. 103 písm. c) RMO č. 2/2005 Věstníku, jelikož z charakteru zakázky je zřejmé, že ji může splnit pouze jediný dodavatel, který Nezbytnost nákupu potvrzuji. Výzkumnou aktivitu, pro kterou je nákup realizován, nebylo možno zajistit alternativně s nižšími náklady a cena za splnění zakázky není vyšší, než je cena v čase a místě obvyklá. Při výběru dodavatele bylo vyvinuto veškeré úsilí a odborná péče k zajištění maximální možné účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků. Při výběru dodavatele bylo postupováno v souladu s Odbornou směrnicí k úplatnému nabývání majetku a pořizování služeb v resortu MO čj /2005/DO Seznam příloh: Datum vyhotovení záznamu: (1) Řešitel:. (2) Pracovník OdVZ UO/SkZVP FVZ:. (3) Pověřený pracovník fakulty/ústavu:. 15

16 Vyhotoveno ve dvou výtiscích o 8 listech. Výtisk č. 1 - právník UO Výtisk č. 2 - vedoucí vědecké skupiny UO Vypracoval: doc. RNDr. Jan KOHOUT, CSc. Schválil: rektor UO Opsala: o. z. Jarmila MÁŠOVÁ Vypravil: POI dne: Uloženo: Počet listů: Skartační znak: S Rok skartačního řízení: 16

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Organizace řízení majetkových zdrojů

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Realizace veřejné zakázky Vzdělávací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 O hospodaření s movitým majetkem Plzeňského kraje spravovaným

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek

Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 2/2011 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupená: Ing. Světlanou Kubíkovou vrchní ředitelkou sekce veřejné správy poštovní schránka P.O.BOX 155/VZ 140 21 PRAHA 4 V Praze

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Plavy Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zastupitelstvo obce Plavy rozhodlo usnesením č. 49/4/13 ze dne 26.6.2013 schválit na základě 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 15.6.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. Analytické váhy. Analytické váhy 1 / 7

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 15.6.2012. Česká republika Ministerstvo obrany. Analytické váhy. Analytické váhy 1 / 7 Česká republika Ministerstvo obrany Analytické váhy Analytické váhy 1 / 7 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence: Centrální

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR04/2015 na akci: Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana: 1 1. NÁZEV ZAKÁZKY Obnova DAW (Digital Audio Workstation) Č.j.:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 Zbraslav Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Terénní automobil Útvar ekologie č.j.: 41/000575/VULHM/2015 Strnady dne 7. 9. 2015 V souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1 SMĚRNICE Státní veterinární správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tato směrnice upravuje

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více