Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Devět šťastných let Škola: Základní škola Jilemnice, J.Harracha 97 Ředitel školy: Mgr. Oldřich Kuřík Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Hana Erbenová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj. 54/2013 V Jilemnici dne Mgr. Oldřich Kuřík, ředitel školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Jilemnice J. Harracha 97 ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných předmětů v 8. a 9. ročníku o 3 hodiny. 2) V učebním plánu povinných předmětů 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět německý jazyk v 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 3 hodiny. 3) V poznámkách k učebnímu plánu se ruší sdělení: Další cizí jazyk si mohou zvolit žáci 8. ročníků. 4) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 8. ročnících si povinně vyberou německý jazyk. 5) Obsah a rozsah výuky povinného německého jazyka odpovídá dosud vyučovanému volitelnému předmětu, pro výuku jsou použity beze změny dosavadní učební osnovy. 6) Učební plán a přehled volitelných předmětů : Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7) Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a dopravní výchova je začleněna na I. stupni do výuky v prvouce a vlastivědě. 8) Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na II.stupni je vyučována formou šestihodinového projektu včetně poplachu a je již obsažena v ŠVP. 9) Finanční gramotnost na II. stupni je součástí výuky předmětu Občanská výchova od 6. do 9. ročníku, stejně tak i sexuální výchova a dopravní výchova. Finanční gramotnost je na obou stupních posílena také v matematice formou činnostního učení, hlavně slovními úlohami na téma bankovky, peníze, úrok, úvěr, dluh, půjčka, procenta, spoření a nákupy 10) Zlomky jsou v matematice I. stupně vyučovány ve 4. a 5. ročníku, proto není obsah ŠVP změněn.. Pro upevnění znalostí a dovedností je nově využíván výukový program Zlomky fi.., názorná didaktická pomůcka na IT a v počítačové učebně. 11) Obrana vlasti byla v původním ŠVP začleněna do výuky novodobých dějin a občanské výchovy. Občanská výchova se tímto zabývá v kapitolách Má vlast, Mezinárodní vztahy a globální svět. Dějepis poukazuje na historické zkušenosti učivo Okupace naší vlasti po roce 1938 a v roce

2 12) Korupce v ČR učební osnovy občanské výchovy jsou rozšířeny v 9. ročníku. 13) Dále byl povinně volitelný předmět tábornické praktikum nahrazen předmětem přírodovědné praktikum viz. učební osnovy nového předmětu Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se doplňují takto: Učební osnovy vyučovacího předmětu Prvouka a Vlastivěda se doplňují o dopravní výchovu /1.-5. ročník/ Učební osnovy předmětu Občanská výchova v 9. ročníku se doplňují o téma Korupce. Učební osnovy pro Přírodovědné praktikum jsou zavedeny nově. 2

3 Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZV: : rozvíjet u žáků význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důležitost obstát samostatně v obtížné situaci; seznámit žáky se základními pravidly bezpečnosti v silničním provozu; položit základ pro pochopení bezpečného a ohleduplného chování; poznat nejbližší okolí s ohledem na bezpečnost silničního provozu Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma, metody a formy, poznámky Dopravní výchova 1. I. Silniční provoz v běžných činnostech školy uplatňuje pravidla chůze po chodníku a po silnici; bezpečně překoná silnici ; rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru; v modelových situacích prokáže znalost správného cestování autem; rozezná a používá bezpečnou cestu do školy; - Kdo je účastník silničního provozu (chodec, cyklista, dopravní prostředky) - Pojmy v silničním provozu (chodník, obrubník, zábradlí, silnice, přechod pro chodce) 1. II. Chodník -Na chodníku (základní pravidla chůze po chodníku) III. Silnice - Na silnici (co se děje na silnici, chůze po silnici, reflexní doplňky) 1. IV. Místo pro hru - Kde si hrát (vhodná a nevhodná místa ke hře) V. Přecházení 3

4 - Přecházení silnice bez přechodu - Přecházení silnice po přechodu VI. Cestování - Jízda autem (základní pravidla autosedačka a zádržné systémy, výstup a nástup) Prolínající téma - cesta do školy - Cesta do školy (bezpečná cesta do školy, konkrétní situace) Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma, metody a formy, poznámky OČMU odhadne riziko/nebezpečnou situaci dodržuje zásady bezpečného chování v běžných životních situacích tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho fyzického i duševního zdraví a zdraví jiných První pomoc o zajištění pomoci při různých rizikových situacích voláním na tísňovou linku nebo oslovením dospělé osoby, nácvik komunikace o základní pravidla poskytování pomoci při drobných poraněních a běžných onemocněních Péče o zdraví a prevence rizik o opakování učiva 1. ročníku + rozšíření o nové poznatky, zkušenosti, příběhy a otestování správné reakce dětí (rozpoznání rizik i schopnosti pomoci) o základní pravidla poskytování pomoci při drobných poraněních a běžných onemocněních v souvislosti s osvojováním učiva v oblasti rizik úrazovosti a onemocnění 4

5 o bezpečné chování v různých životních situacích, v různém prostředí a při různých činnostech Požáry a jejich rizika o základní označování nebezpečných látek o základní bezpečnostní a výstražné tabulky, zejména nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, ozáření, poleptání (kyselinou, louhem, příčiny a prevence vzniku požáru mimo domov o správné chování při požáru o přivolání pomoci, ohlášení požáru Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví o správné vedení vysvětlení významu pojmů: lhostejnost, přátelství, rozdíly, žalování, pomoc, strach, zbabělost apod. o příklady ze života o jak se umět vypořádat se strachem, který doprovází nebezpečnou situací 5

6 Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma, metody a formy, Dopravní výchova poznámky správně používá pravidla chování na stezkách pro chodce (při akcích školy) rozeznává vybrané značky pro chodce bezpečně překonásilnici se světelnými signály rozlišuje a používá bezpečná místa pro hru v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje pravidla správného cestování dopravními prostředky rozezná a používá bezpečnou cestu do školy, zvládá modelové situace sám domů 1. I. Silniční provoz - Vztahy mezi účastníky silničního provozu (chodec, cyklista, dopravní prostředky) II. Chodník a stezka pro chodce - Na chodníku a stezkách (základní pravidla, co a kdo kam smí a nesmí, správné chování, vztahy mezi účastníky na stezkách) - Značky (Stezka pro chodce, Zákaz vstupu, Chodník uzavřen) III. Silnice - Na silnici (základní pravidla chůze po silnici, reflexní doplňky) - Krajnice a její nástrahy IV. Místo pro hru - Kde si hrát (vhodná a nevhodná místa ke hře) - Na čem se ještě jezdí (in-line brusle, skateboard, koloběžka; 6

7 ochrana - přilba a chrániče) V. Přecházení - Přecházení silnice bez přechodu - Přecházení silnice po přechodu - Přecházení silnice po přechodu se světelnými signály VI. Cestování - Jízda autem (pravidla bezpečné jízdy autosedačka a zádržné systémy, výstup a nástup) - Cesta dopravními prostředky (základní pravidla cestování, nástup a výstup, chování za jízdy) - Vztahy mezi cestujícími v autě, v hromadných prostředcích Prolínající téma - cesta do školy - Cesta do školy (pravidla bezpečné cesty do školy, konkrétní situace a nebezpečí) - Poslouchej, dívej se, přemýšlej (vnímání všemi smysly a chápání souvislostí) 7

8 Cílové zaměření předmětu v 2. ročníku ZV: rozvíjet u žáků znalost nebezpečí, schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu; posilovat odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost; vést žáky k pochopení nutnosti bezpečného a ohleduplného chování, k uvědomování si rizik a nebezpečí v silničním provozu Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma, metody a formy, poznámky OČMU První pomoc odhadne riziko/nebezpečnou situaci dodržuje zásady bezpečného chování v běžných životních situacích tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho fyzického i duševního zdraví a zdraví jiných o zajištění pomoci při různých rizikových situacích voláním na tísňovou linku nebo oslovením dospělé osoby, nácvik komunikace o základní pravidla poskytování pomoci při drobných poraněních a běžných onemocněních - Péče o zdraví a prevence rizik o opakování učiva 1. ročníku + rozšíření o nové poznatky, zkušenosti, příběhy a otestování správné reakce dětí (rozpoznání rizik i schopnosti pomoci) o základní pravidla poskytování pomoci při drobných poraněních a běžných onemocněních v souvislosti s osvojováním učiva v oblasti rizik úrazovosti a onemocnění o bezpečné chování v různých životních situacích, v různém prostředí a při různých činnostech - Požáry a jejich rizika o základní označování nebezpečných látek o základní bezpečnostní a výstražné tabulky, zejména nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, ozáření, poleptání (kyselinou, louhem, příčiny a prevence vzniku požáru mimo 8

9 Dílčí výstupy domov o správné chování při požáru o přivolání pomoci, ohlášení požáru - Osobní bezpečí a podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví o správné vedení vysvětlení významu pojmů: lhostejnost, přátelství, rozdíly, žalování, pomoc, strach, zbabělost apod. o příklady ze života o jak se umět vypořádat se strachem, který doprovází nebezpečnou situací Učivo Dopravní výchova 1. I. Silniční provoz Průřezové téma, metody a formy, poznámky správně používá pravidla chování na stezkách pro chodce (při akcích školy) rozeznává vybrané značky pro chodce bezpečně překonásilnici se světelnými signály rozlišuje a používá bezpečná místa pro hru v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje pravidla správného cestování dopravními prostředky rozezná a používá bezpečnou cestu do školy, zvládá modelové situace sám domů - Vztahy mezi účastníky silničního provozu (chodec, cyklista, dopravní prostředky) II. Chodník a stezka pro chodce - Na chodníku a stezkách (základní pravidla, co a kdo kam smí a nesmí, správné chování, vztahy mezi účastníky na stezkách) - Značky (Stezka pro chodce, Zákaz vstupu, Chodník uzavřen) III. Silnice - Na silnici (základní pravidla chůze po silnici, reflexní doplňky) 9

10 - Krajnice a její nástrahy IV. Místo pro hru - Kde si hrát (vhodná a nevhodná místa ke hře) - Na čem se ještě jezdí (in-line brusle, skateboard, koloběžka; ochrana - přilba a chrániče) V. Přecházení - Přecházení silnice bez přechodu - Přecházení silnice po přechodu - Přecházení silnice po přechodu se světelnými signály VI. Cestování - Jízda autem (pravidla bezpečné jízdy autosedačka a zádržné systémy, výstup a nástup) - Cesta dopravními prostředky (základní pravidla cestování, nástup a výstup, chování za jízdy) - Vztahy mezi cestujícími v autě, v hromadných prostředcích Prolínající téma - cesta do školy - Cesta do školy (pravidla bezpečné cesty do školy, konkrétní situace a nebezpečí) - Poslouchej, dívej se, přemýšlej (vnímání všemi smysly a chápání souvislostí) 10

11 rozvíjet u žáků schopnost rozpoznat varování před nebezpečím, rozeznat označení uzávěrů zejména plynu, vody, elektřiny, umět určit (popsat) svou pozici v neznámém prostředí a zhodnotit možné následky svého jednání, zhodnotit důsledky bezdůvodného volání na tísňové linky; rozvíjet schopnost uvědomovat si rizika a nebezpečí v silničním provozu, vnímat okolní dění všemi smysly a učit se vyvozovat správné závěry pro bezpečné chování; uvědomovat si ostatní účastníky provozu, zejména v roli chodce Cílové zaměření předmětu v 3. ročníku ZV: Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma, metody a formy, poznámky OČMU na konkrétních příkladech rozpozná mimořádnou událost jedná racionálně podle osvojeného schématu v případě, kdy se ztratí a zná čísla na tísňovou linku, domů, do školy rozpozná rozdíl mezi signály (varovný signál, požární poplach, zkouška sirén) chová se účelně v případě požáru, mimořádné události i jiných rizikových situací běžného života; hledá pomoc u důvěryhodné dospělé osoby Opakování učiva z předchozího ročníku (diskuze, poznatky, zkušenosti) - První pomoc (opakování a rozvíjení učiva osvojeného ve 2. ročníku) - Mimořádné události o seznámení s pojmem o nejčastější mimořádné události (povodně, vichřice, požáry, laviny, únik nebezpečných látek) o varování před nebezpečím (konkretizace různých způsobů varování, varovný signál Všeobecná výstraha) o zásady volání na tísňové linky (co zajišťují, kdy volat, rizika a dopady bezdůvodného volání na tísňové linky) - Požáry (modelové situace způsobů chování při požárech), nebezpečí zábavní pyrotechniky - Péče o zdraví a prevence rizik 11

12 o bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel o nebezpečí za tmy, chování při setkání s cizím člověkem o citlivé a věku odpovídající vysvětlení podstaty rizikového chování (v souvislosti se šikanou, drogami, fyzickým a duševním násilím, agresivitou), jejich možných dopadů na zdraví (fyzické i duševní), pomoc v nouzi, příklady ze života o co mi může pomoci, když jsem v mimořádné situaci Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma, metody a formy, poznámky Dopravní výchova reaguje v roli chodce na ostatní účastníky SP používá reflexní doplňky a zná jejich dopad v modelových situacích využívá osvojená pravidla chování na stezkách pro chodce, v obytné zóně rozeznává vybrané značky bezpečně překonává silnici se světelnými signály, přejde mezi zaparkovanými vozy a silnici s více jízdními pruhy ovládá pravidla jízdy na bruslích a koloběžce a využívá je v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje bezpečné chování v dopravních prostředcích a na zastávkách Chodec I. Na chodníku stezkách) uzavřen) II. Silnice Vidět a být viděn reflexní doplňky) esmí na chodníku) jednotlivce a skupiny, tramvaj) 12

13 motorová vozidla, Dálnice) III. Místo pro hru odník (vhodná a nevhodná místa ke hře) -line brusle, skateboard, koloběžka; ochrana - přilba a chrániče) V. Přecházení přechodu; přecházení silnice s více pruhy; přecházení silnice po přechodu se světelnými signály VI. Cestování autem Pravidla chování na parkovišti chování mezi cestujícími v autě; zádržné systémy autosedačky a poutání VII. Cesta dopravními prostředky la chování na zastávce Prolínající téma - cesta do školy situací; posouzení situace, včasné vyvození bezpečného chování, nalezení správného řešení) 13

14 Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZV: rozvíjet u žáků schopnost bezpečně se orientovat a pohybovat ve známém prostředí (blízkém okolí školy a bydliště) i v méně známém prostředí (jiné části obce, města); být zodpovědný za svoje chování, uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu;hledat řešení krizových situací; zejména v roli cyklisty; vnímat všemi smysly, zhodnotit a zpracovat získané informace a vyvodit z nich správné závěry pro bezpečnou cestu Dílčí výstupy Učivo OČMU Průřezové téma, metody a formy, poznámky bezpečně se pohybuje v budově i mimo budovu v případě rizikových situací (nouzové východy, označené únikové cesty); aplikuje pravidla bezpečného chování v různých situacích zvládá základní pravidla bezpečného zacházení s ohněm rozezná označení uzávěrů vody a plynu poskytne základní první pomoc (dezinfikuje a ošetří drobná poranění, ošetří opařeniny a popáleniny, zastaví krvácení, zafixuje zlomenou končetinu) přivolá pomoc dospělého k záchraně tonoucího Opakování a rozvíjení poznatků z předchozích ročníků (diskuze, poznatky, zkušenosti) Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví o vysvětlení významu pojmů: poznávání cizího prostředí, strach, stres, zbabělost, statečnost apod., příklady ze života o evakuace (obecně) o označení uzávěrů, rozvody plynu, vody, elektřiny, označení východů (ve škole) o bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel o rizika letních prázdnin o nález neznámého předmětu, látky, munice; sloupy a stožáry elektrického vedení, spadlé dráty elektrického 14

15 vedení, transformátory; železniční vagony Požáry a jejich rizika o příčiny vzniku požárů o požáry v přírodě, lesní požáry o největší rizika požáru Péče o zdraví a poskytování první pomoci o různý obvazový materiál a technika vzhledem k poraněné části těla, nácvik o rizika u vody (bazény, vodní plochy, horské potoky, řeky, moře, tobogany), přecenění sil, nebezpečí jezů na řekách, skok do neznámé vody, vodní víry, tonutí (pozn.: lze zařadit i do 3. ročníku ve vazbě na plavecké kurzy), záchrana tonoucího, pohyb na zamrzlých přírodních vodních plochách o co se se mnou může dít v nebezpečných situacích 15

16 Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma, metody a formy, Dopravní výchova poznámky popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole (při vhodných podmínkách školy) prokáže bezpečný pohyb na kole (na silnici, na stezkách i v terénu), chová se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu; bezpečně překoná s kolem silnici a zvládá základní manévry cyklisty vybere bezpečné místo pro pohyb na kole jako cyklista správně používá reflexní i ostatní doplňky a výbavu kola rozeznává vybrané značky naplánuje jednoduchý cyklistický výlet, včetně cesty dopravními prostředky; posoudí rizika cesty v modelových situacích prokáže znalost chování v krizové situaci Cyklista I. Výbava jízdního kola a cyklisty Povinná a doporučená výbava jízdního kola a cyklisty (přilba, její funkce a použití;reflexní doplňky a ostatní doplňky pro bezpečnou jízdu) Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu II. Způsob jízdy na jízdním kole Technika jízdy; přeprava zavazadel III. Bezpečná cesta Místa pro jízdu na kole (stezky pro cyklisty, obytná zóna) IV. Cyklista na silnici Problematika silnice z pohledu cyklisty a značení (základní pravidla bezpečné jízdy na silnici,jízda za snížené viditelnosti a zhoršených podmínek) Znamení, zastavování, odbočování, předjíždění a objíždění Vedení kola, vyjíždění do silnice Přecházení s kolem bez přechodu a po přechodu Kde si hrát (vhodná a nevhodná místa ke hře) Značky V. Cyklista na křižovatce Druhy křižovatek a kruhový objezd (zásady přednosti v jízdě, odbočování) 16

17 Vztahy mezi účastníky silničního provozu VI. Rodinný cyklistický výlet Plánování trasy a výbava na cestu Cyklista v dopravních prostředcích Způsob jízdy ve skupině (zásady ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu) VII. V ohrožení Zásady správného chování v krizové situaci (možnosti krizových situací, jejich řešení, důležitá spojení) Prolínající téma - cesta do školy Poslouchej, dívej se, přemýšlej (souvislosti konkrétních situací, posouzení situace, včasné vyvození bezpečného chování, nalezení správného řešení) 17

18 Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZV: rozvíjet u žáků dovednost poskytnout pomoc při běžných úrazech či onemocněních, včetně základního ošetření, i ovládat život zachraňující úkony (resuscitace); upevňovat a rozvíjet získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního provozu chodce i cyklisty; poznávat vztahy mezi všemi účastníky, uvědomovat si je, učit se bezpečnému chování i v krizových situacích; seznámit se s první předlékařskou pomocí Dílčí výstupy rozlišuje příčiny úrazů, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence, případně léčby modelové situaci uplatní správný postup při zásahu jiného člověka elektrickým proudem ošetři úrazy různého charakteru charakterizuje základní složky, funkce a činnosti integrovaného záchranného systému rozlišuje situace, kdy lze a kdy nelze uhasit požár pozná zneužívající osobu (blízkou, ale i neznámou), rozezná rizikové situace, riziková místa i rizikové osoby a řekne ne na nevhodné návrhy, má základní právní povědomí, umí přivolat pomoc Učivo OČMU Opakování učiva z předchozích ročníků (diskuze, poznatky, zkušenosti) Integrovaný záchranný systém (složky, význam ve vztahu k řešení mimořádných událostí (obecně)) Požáry a jejich rizika o způsoby chování při požárech (modelové situace), možnosti hašení požáru o hasicí přístroje (obecně) o evakuace při požáru, nácvik evakuace o evakuační plán význam, nákres evakuačního plánu (doma), požární hlásiče o úniková cesta, druhy únikových cest, význam značek označujících únikové cesty Péče o zdraví a poskytování první pomoci o resuscitace (praktická ukázka, nácvik) 18 Průřezové téma, metody a formy, poznámky

19 o přivolání pomoci, nahlášení události (praktický nácvik) o prevence rizik letních a zimních sportů (cyklistika, bruslení, výškové sporty, vodní sporty, horská turistika, lyžování, snowboarding aj. výstroj a výzbroj) o rizika otrav, jejich příčiny a příznaky (léky, houby, jedovaté rostliny, zkažené potraviny, plyn, alkohol, cigarety, drogy, čisticí prostředky, chemické látky, neznámé a nebezpečné látky ve sklepích, na skládkách odpadu) o rizika v souvislosti s provozem elektrických a plynových spotřebičů Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, prevence psychického onemocnění a násilí namířenému proti sobě samému o vysvětlení pojmů: skutečné hodnoty, citová a mravní zralost, pomoc, neštěstí, přátelství, trápení, lhostejnost, diskriminace, šikana (obecně), kyberšikana (obecně), násilí psychické a fyzické (obecně), linka bezpečí, dobrý příklad, ochrana slabších, dobrý skutek, síla odpouštění, ochrana identity, sebepoškozování, sebevraždy, ohrožení a poruchy duševního vývinu v dětství a dospívání, psychické újmy virtuálního světa o rizika a možné dopady nevhodné dotyky, obtěžování, fotografování o základy zvládání stresových stavů o nebezpečí internetu 19

20 bezpečně ovládá pravidla chodce i cyklisty rozeznává další dopravní značky poznává vztahy účastníků silničního provozu odhadne dopravní situaci, její nebezpečí a vyvodí správné řešení; snaží se zachovat adekvátně situaci zná ohleduplné chování a osvojuje si ho snaží se předcházet nebezpečí s ohledem na sebe i ostatní účastníky silničního provozu Dopravní výchova Souhrnné znalosti a dovednosti z oblasti bezpečnosti chodce a cyklisty I. Na chodníku Shrnutí pravidel bezpečného a ohleduplného chování na chodníku Vztahy mezi účastníky silničního provozu II. Výbava jízdního kola a cyklisty Potřeba správné výbavy jízdního kola a cyklisty (reflexní doplňky a ostatní doplňky pro bezpečnou jízdu) Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu III. Chodec a cyklista na silnici Shrnutí pravidel bezpečného a ohleduplného chování při pohybu na silnici Pravidla chůze po silnici pro skupiny i jednotlivce Pravidla jízdy za snížené viditelnosti Základní pravidla bezpečné jízdy na silnici (bezpečné manévry cyklisty na silnici) Pravidla pohybu za snížené viditelnosti a zhoršených podmínek IV. Bezpečná jízda Technika jízdy Pravidla jízdy po stezkách a mimo silnici V. Cyklista na křižovatce 20

21 Pravidla pro bezpečné překonání křižovatky Vztahy mezi účastníky silničního provozu VI. Volný čas a sportovní aktivity Druhy volnočasových aktivit souvisejících se silničním provozem a dodržování pravidel(vhodné a nevhodné lokality k uskutečnění aktivit, konkretizace aktivit podle lokality ZŠ a obce) VII. Přecházení silnice Shrnutí základních pravidel překonání silnice ve městě i mimo něj (vztahy mezi účastníky silničního provozu) VIII. Cesta dopravními prostředky Shrnutí základních pravidel bezpečnosti při cestování dopravními prostředky Pravidla při jízdě autem (zádržné systémy) Vztahy mezi cestujícími a účastníky hromadné dopravy 1. IX. Prázdniny Zásady bezpečného chování v době volna a cestování (specifika lokality bydliště a obce pro trávení dnů volna) 1. X. Nebezpečí Krizové situace (možnosti, jejich řešení, důležitá spojení) Prolínající téma - cesta do školy Dopravní značky (odpovídající značky pro jednotlivé celky) V Silničním provozu nejsi sám (vnímání tématu v souvislostech zejména vztažených k dané situaci, řešení situací, sociální pohled, hledisko sounáležitosti, spolupráce 21

22 Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma -žák definuje tento jev a vysvětlí, co korupce způsobuje -poukáže ne nemorálnost a porušení nestrannosti KORUPCE Co je korupce definice Myšlenková mapa korupce VkO VDO -k základnímu pojmu korupce přiřazuje sféry a oblasti, v nichž se nejčastěji rozvíjí -rozdělí korupci do dvou základních skupin a umí je popsat -vysvětlí pojmy klientelismus a nepotismus -uvede příkladem druhy úplatků a přidružené jevy, které korupci doprovázejí -pojmenuje jevy nahraně -uvede příklady korupce v ČR -uvědomuje si morální aspekt korupce, vnímá ji jako patologické chování ve snaze získat výhody, majetek, pozice formou nečestného jednání -vysvětlí příčiny a důsledky takového chování a vliv jevu na jednotlivce i společnost Tři typy korupce Druhy úplatků Přidružené jevy Střet zájmů a lobbing Problematické oblasti korupce v ČR Míra vnímané korupce korupční prostředí- tabulky Korupce jako trestný čin, trestnost a postihy Příčiny a důsledky korupce Co mohu udělat já? Whistleblowing Protikorupční desatero -diskutuje o svých postojích a možnosti tento jev eliminovaat -hledá možnosti minimalizace v diskuzi i formou brainstormingu -seznámí se s protikorupčním desaterem a diskutuje o pozici oznamovatele 22

23 UČEBNÍ OSNOVY ZŠ JILEMNICE Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a příroda Přírodovědné praktikum 3. období 7. ročník Počet hodin týdně : 1 ČERNÍK V.:PŘÍRODOPIS PRO 6.ROČ.ZŠ A NIŽŠÍ VÍCELET.GYM.,FORTUNA 1999 Učební texty : ČERNÍK V.:PŘÍRODOPIS PRO 7.ROČ.ZŠ A NIŽŠÍ VÍCELET.GYM.,FORTUNA 1999 ČERNÍK V.:PŘÍRODOPIS PRO 8.ROČ.ZŠ A NIŽŠÍ VÍCELET.GYM.,FORTUNA 1999 ČERNÍK V.:PŘÍRODOPIS PRO 9.ROČ.ZŠ A NIŽŠÍ VÍCELET.GYM.,FORTUNA 1999 Cílové zaměření předmětu v 7. ročníku ZŠ Přírodovědné praktikum se snaží vzbudit aktivní zájem o pozorování a poznávání přírody. Předmět slouží k tomu, aby si žáci samostatně vyzkoušeli různé metody odchytu živočichů a jejich následné určení pomocí atlasů. K základní orientaci v neživé přírodě a poznávání základních druhů rostlin. 23

24 Dílčí výstupy Učivo Metody výuky - Charakterizuje způsoby života a rozmnožování vybraných bezobratlých živočichů. - Zná různé způsoby odlovu bezobratlých živočichů. - Zná způsoby ochrany bezobratlých živočichů. Poznáváme život bezobratlých živočichů - Motýli, noční a denní druhy. - Brouci obecná charakteristika jednotlivých čeledí brouků. - Odlov síťkou. - Odlov na světlo. Individuální výzkum a pozorování přírody Přednáška Beseda - Zná základní hlasy vybraných druhů ptáků. - Pozná vybrané druhy ptáků. - Zná základní projevy vybraných druhů ptáků. - Zná způsob ochrany a pomoci ptákům. - Chápe význam kroužkování ptáků Ptáci - Základní řády ptáků. - Hlasové projevy ptáků. - Chování ptáků. - Ohrožení ptáků. - Kroužkování ptáků. Individuální výzkum a pozorování přírody Přednáška Beseda Krkonošský národní park - Chápe význam Krkonošského národního parku. - Zná chráněné druhy rostlin Krkonošského národního parku. - Zná chráněné druhy živočichů Krkonošského národního parku. - Zná chráněná území České republiky. - Seznámí se konkrétně s přírodou svého domova - regionu - Krkonošský národní park. - Chráněný živočich. - Chráněná rostlina. - Národní park. Chráněná krajinná oblast. Individuální výzkum a pozorování přírody Přednáška Beseda - Zná stopy vybraných druhů živočichů. - Identifikuje vybrané pobytové značky živočichů. - Pozná základní hlasové projevy ptáků. Stopování živočichů - Stopa živočicha. - Požerek. - Spárky. - Okus. 24 Individuální výzkum a pozorování přírody

25 Kaliště. Přednáška - Zná procesy vzniku hornin. - Rozliší horninu a minerál. - Zná regionálně významné horniny a minerály. Geologie - Hornina. - Minerál. - Geologie. - Hvězdovec. Individuální výzkum a pozorování přírody Přednáška - Zná vybrané druhy bylin a jejich léčivé účinky. - Zná odrůdy významných jablek a švestek. - Chápe význam ovocných stromů pro krajinu a člověka. Plodiny - Odrůdy jablek. - Odrůdy švestek. - Léčivé bylinky. Individuální výzkum a pozorování přírody Beseda 25

Rozvíjet u ţáků význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důleţitost obstát samostatně v obtíţné situaci

Rozvíjet u ţáků význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důleţitost obstát samostatně v obtíţné situaci 5.10.4 OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 5.10.4.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Obsah Vymezení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí charakteristika,

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Dodatek č. 2 ke ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Škola:Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy:paeddr.

Více

pro školní rok 2014 / 2015

pro školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, příspěvková organizace PSČ 405 02 tel. 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více