Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka MŠ Napajedla

2 Obsah : 1. Základní údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Vzdělávací program školy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 5. Údaje o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 6. Výsledky vzdělávání 7. Enviromentální vzdělávání,výchova a osvěta 8. Zpráva z oblasti speciální pedagogiky 9. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů 10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 12. Údaje o výsledcích inspekce 13. Základní údaje o hospodaření školy 14. Spolupráce školy a dalších subjektů 15. Závěr výroční zprávy 1

3 1. Základní údaje o mateřské škole Název školy : Mateřská škola Napajedla,Komenského 1159,okres Zlín, příspěvková organizace Adresa školy : Komenského 1159, Napajedla součástí školy dle zřizovací listiny Školní jídelna a odloučené pracoviště Komenského 1659 Právní forma : příspěvková organizace IČO : Zřizovatel : Město Napajedla,Masarykovo náměstí 89, Napajedla Kapacita školy : nejvýše 200 dětí Provoz školy : (od do) 6:00 16:00 Počet tříd : 8 umístěny ve třech samostatných budovách A cca 75 dětí B cca 81 dětí D cca 42 dětí Údaje o vedení školy: Ředitelka školy statutární orgán : Martina Švandová Zástupkyně ředitelky školy zástupce statutárního orgánu : Jitka Zábojníková Adresa pro dálkový přístup : Komenského 1159, Napajedla Tel ,tel/fax Web.adresa: ms.napajedla.net 2.Charakteristika školy Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín je od příspěv. organizací.škola je 8 třídní 7 tříd je běžného typu a 1 třída speciální, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami(vadami řeči). Nachází se v areálu napajedelských škol,v centru města. Součásti školy: Mateřská škola : 198 dětí Školní jídelna : 200 jídel 2

4 Škola se nachází ve 4 budovách : A provoz zde byl zahájen v lednu 1967,je 3 třídní s kapacitou 75 dětí B - provoz zde byl zahájen v říjnu 1978,je 3 třídní s kapacitou 81 dětí C - provoz zde byl zahájen v roce 1967 jedná se o školní kuchyň D - provoz zde byl zahájen v říjnu budova původně sloužila jako jesle, v roce 1995 byla oddělena od zbytku areálu MŠ a prodána spolu s okolním pozemkem původním vlastníkem mateřské školy fy.fatra Napajedla firmě Davex. V roce 2005 Město Napajedla odkoupilo objekt od fy.davex za účelem rozšíření kapacity mateřské školy o dvě třídy umístněné v tomto objektu. Byla provedena celková rekonstrukce budovy (07 09) a v říjnu 2005 byl obnoven její provoz. Budova a její vybavení splňuje podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se zdravotním postižením.v říjnu 2010 získala budova D statut odloučeného pracoviště se samostatným číslem popisným Komenského Škola je obklopena velkou školní zahradou, kde se nachází i plavecký bazén a dětské brouzdaliště. V budově B je vybudována sauna, která je využívána dětmi od 4 7 let od měsíce listopadu do měsíce dubna. Spojovacím koridorem jsou propojeny pouze budovy A a B budova D stojí odděleně,je spojena jen se školní kuchyní. Škola má světlé a estetické prostory,materiální vybavení je dostatečné. Údaje o zařazení dětí ve školním roce 2010/2011 Celkový počet dětí v mateřské škole 198 Počet tříd v mateřské škole 8 Počet dětí s odkladem školní docházky 15 Počet dětí odcházejících do ZŠ 58 Počet integrovaných děti 14 3.Vzdělávací program školy: vzdělávací program č.j.mšmt ŠVP školní rok počet dětí Předškolní vzdělávání 32405/ ŠVP pro předškolní vzdělávání Zvídálek Barevné korálky 198 Mateřská škola pracuje od podle Školního vzdělávacího programu Barevné korálky,který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Hlavními úkoly výchovně-vzdělávací činnosti podle ŠVP jsou: - maximální rozvoj každého dítěte po všech stránkách jeho individuálních možností a předpokladů a to ve vzájemné spolupráci s rodinou - vytvářet odpovídající společenské vztahy k lidem, k živé i neživé přírodě - zvýšenou pozornost věnovat dětem s odkladem školní docházky a dětem se speciál. vzdělávacími potřebami a dětem nadaným 3

5 Nadstandartní aktivity MŠ ve školním roce : -seznamování se s cizím jazykem angličtinou - kroužky logopedické prevence -kurz nápravy grafomotorických obtíží -předplavecký výcvik -tělovýchovné a sportovní aktivity ( s možností využívání prostor tělocvičny na klášteře) -škola v přírodě -Veselé dny v MŠ -saunování dětí v sauně školy 4.Rámcový popis personálního zabezpečení školy : Pedagogičtí pracovníci ve školním roce : počet fyzických osob přepočtené úvazky pedagogičtí pracovníci 16 16,26 Pedagogičtí pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení,funkce Úvazek 1. Ředitelka 1 SPgŠ 2. Zástupkyně ředitelky 1 SPgŠ 3. Učitelka 1 SPgŠ 4. Učitelka 1 SPgŠ 5. Učitelka 1 SPgŠ 6. Učitelka 1 SPgŠ 7. Učitelka 1 SPgŠ 8. Učitelka 1 SPgŠ 9. Učitelka 1 SPgŠ 10. Učitelka 1 SPgŠ 11. Učitelka 1 SPgŠ 12. Učitelka 1 SPgŠ 13. Učitelka 1 SPgŠ 14. Učitelka 1 SPgŠ 15. Učitelka 1 SPgŠ 16. Učitelka 1 SPgŠ Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce Kvalifikace,stupeň vzdělání Věková struktura pedagogických pracovníků : Do 25 let 1,do 30 let 2, do 35 let 0,do 40 let 2,do 45 let 2,do 50 let 3, do 55 let 4, do 60 let 2. 4

6 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce : počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 13 12,8 externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce : Ostatní pracovníci Pracovní Úvazek Stupeň vzdělání - poř.číslo zařazení,funkce 1. Ekonomkahospodářka 1 VŠ 2. uklizečka 1 SO 3. uklizečka 1 SO 4. uklizečka 1 SO 5. uklizečka 1 SO 6. uklizečka 1 SO 7. pradlena 1 SO 8. školník-údržbář 1 SO Školní jídelna 1. Vedoucí ŠJ 0,7 ÚSO 2. Kuchařka 1 SO 3. Kuchařka 1 SO 4. Kuchařka 1 SO 5. Kuchařka 1 ÚSO 5.Údaje o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání: K bylo do MŠ zapsáno 198 dětí. Zápis do MŠ na školní rok se uskutečnil Bylo zapsáno 72 dětí,66 dětí bylo přijato, 6 dětí nepřijato. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí platnou legislativou. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka školy, dle zákona č.561/2005 Sb. a vydává písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od Počet přijatých dětí od Počet nepřijatých dětí od

7 6. Výsledky výchovy a vzdělávání : Od září 2009 škola vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem Barevné korálky. Průběžně jsme vyhodnocovaly soulad s RPVP PV.Všechny třídy si aktuálně zpracovaly své třídní vzdělávací programy, které byly vypracovány specificky tak, aby respektovaly individuální a věkové zvláštnosti dětí.společné pro všechny třídní vzdělávací plány je snaha o seznamování se světem živé a neživé přírody,světem lidí, kultury a lidových tradic.velký důraz je kladen na rozvoj řeči, psychické odolnosti, lokomočních, kreativních, výtvarných, hudebních i dramatických schopností. Vzdělávací nabídka byla rozmanitá, vedla děti k osvojování poznatků, dovedností, hodnot a postojů. Součástí výchovně vzdělávací nabídky školy byly nadstandartní aktivity : kroužky logopedie, kurz překonávání grafomotorických obtíží, kroužek seznamování se s cizím jazykem angličtinou, pravidelné saunování dětí v sauně MŠ. Tři třídy dětí 5-6 letých se zúčastnily Předplaveckého kurzu v Uherském Hradišti pravidelně Veselých dnů v MŠ a školy v přírodě v hotelu Zubříč v Rajnochovicích,ve dvou turnusech. Předškolní vzdělávání je proces dlouhodobý, výsledky u dětí různorodé. Děti si podle svých možností osvojovaly základy klíčových kompetencí, které jsou zakotveny v RVP PV. 7.Enviromentální vzdělávání,výchova a osvěta Plán EVVO pro školní rok byl dodržen. Ředitelka M.Švandová a zástupkyně J. Zábojníková se účastnily půlročního vzdělávacího cyklu Školní program krok za krokemzajišťování EVVO v mateřských školách.ve všech třídních programech se prolínaly prvky EVVO,jejich naplňování probíhalo různorodými formami a prostředky(např. pracovní listy,tematické vycházky s pozorováním, využívání smyslových her, tvořivá činnost s přírodninami,experimentování s živou i neživou přírodou,apod.)..plně jsme se environmentální výchově věnovaly při pobytu dětí ve škole v přírodě v Rajnochovicích, kterou děti absolvovaly ve dvou termínech. V průběhu školního roku se uskutečnily jako součást EVVO následující akce a exkurze : výstava hub a myslivosti, beseda s myslivkyní, třídění odpadu v MŠ, návštěva sběrného dvora, 1.celoškolkový sběr papíru, do kterého se zapojily rodiče a děti ze všech tříd MŠ, sběr vršků pet lahví, návštěva záchranné služby Zlín, exkurze v Dino parku ve Vyškově, ZOO Hodoníně, hřebčín Napajedla, návštěva drůbežárny, projektový týden ke Dni Země v MŠ, Drakiáda v MŠ,,plavba po řece Moravě. 8.Zpráva z oblasti speciální pedagogiky Ve školním roce pracovaly na naší škole 4 logopedické kroužky pod vedením p. učitelek B.Dolečkové, E.Kašné, V.Reptové a R.Tomkové. Tyto kroužky navštěvovalo celkem 40 dětí. Ve škole je zřízena od r třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-vadami řeči.docházelo sem 14 dětí.třídu odborně vedla paní učitelka Mgr.V.Jahodová a paní učitelka Bc.V.Selzerová. Ve třídě byly integrovány děti s nerovnoměrným psychosociálním vývojem,děti se závažnějšími vadami řeči a výslovnosti a vadou sluchu.učitelky úzce spolupracovaly s SPC pro sluchově postižené a vady řeči ve Zlíně,s SPC Duha rovněž ve Zlíně. Ve třídě bylo využíváno speciálních pomůcek a her, počítačových programů. Pravidelně 1x za 14 dní pracovaly p. učitelky společně s rodiči dětí, aby společnými silami důsledně vedli děti k logopedické nápravě, která je jedním z důležitých podmínek dobrého staru dítěte před zahájením základního vzdělávání. 6

8 Integrované děti do : druh postižení počet dětí s vadami řeči 13 s nerovnoměrným 1 psychomotorickým vývojem Integrované děti od druh postižení počet dětí s vadami řeči 13 s nerovnoměrným 1 psychomotorickým vývojem Na spolupráci,v péči o integrované děti se podílely Mgr.S.Bělohlávková a Mgr.M.Ševelová z SPC pro sluchově postižené a vady řeči ve Zlíně a,mgr J.Muchová z SPC Duha ve Zlíně. 9.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavní cíle minimálního preventivního programu: a) zvyšování odolnosti dětí vůči působení negativních sociálně patologických jevů, snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj b) posilování sociálních kompetencí dětí ve smyslu plného přebírání zodpovědnosti za své jednání a chování c) spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí d) systémové zavádění etické a společenské výchovy,výchovy ke zdravému životnímu stylu e) vést děti k sebevědomí, správnému sebehodnocení,stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama,k zvládání stresů Prevence je realizována různými formami, mezi něž patří: -celoškolní projekty : např. týden ke dni Země, škola v přírodě, exkurze a jednodenní výlety, zábavně-naučné programy ve spolupráci s jinými organizacemi např. Den s policií ČR, Hasiči dětem, návštěva záchranné služby Zlín -zařazování témat prevence do výchovně-vzdělávací práce tříd(např.výchova ke zdraví,výchova k péči o životní prostředí, dopravní výchova) -besedy s dětmi ve spolupráci s různými institucemi (ČMS,mykologický kroužek, svaz včelařů apod) 7

9 Součástí preventivního programu školy jsou i tato ochranná opatření : - ve všech prostorách školy včetně školní zahrady platí zákaz kouření, používání omamných látek a alkoholu - vedení dětí ke zdravému způsobu života,seznamování s nebezpečím různých závislostí (drogy, alkohol, kouření,) - při pobytu mimo areál školy jsou vždy děti upozorněny na nebezpečí a možný nález nebezpečných předmětů (stříkačky, lékovky, apod.) - vedení dětí ke kamarádství, sounáležitosti a vzájemné pomoci 10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na začátku školního roku byl zpracován plán DVPP, který byl flexibilní a byl dle nabídky, zaměření učitelek a finanční možností školy doplňován. DVPP bylo realizováno formou samostudia, odborných seminářů a kurzů. Vzdělávání managmentu škol Proměny předškolního vzdělávání (jazyk a řeč) Interaktivní dílna pro učitele Písnička v hudebněpohybové výchově Hra-efektivní metoda k naplnění kompetencí Setkání logopedických asistentek Diagnostika narušených komunikačních schopností Zdravotník zotavovacích akcí pro děti Školní program krok za krokem- EVVO ve výchovně vzdělávací práci MŠ Švandová,Zábojníková 1300,- Šupková, Konečná 1100,- Šubíková bezplatné Selzerová 500,- Jahodová, Podešvová 1100,- Reptová,Tomková,Kašná,Dolečková bezplatné Reptová 600,- Konečná 550,- Švandová Zábojníková bezplatné 8

10 11.Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Přehled vzdělávacích,kulturních a preventivních akcí pro děti ve školním roce : měsíc akce místo září: zahájení předplaveckého Uherské Hradiště kurzu Návštěva napajedelské Napajedla radnice divadelní představení KK Napajedla Třídní schůzky s rodiči dětí MŠ Napajedla podzimní putování lesem Napajedla říjen: zahájení kurzu grafomotoriky MŠ Napajedla zahájení kurzu seznamování MŠ Napajedla se s cizím jazykem Zahájení kroužků logopedie MŠ Napajedla zahájení Veselých dnů MŠ Napajedla keramická dílna DDM Matýsek Napajedla Drakiáda- soutěž pro děti MŠ Napajedla Beseda s myslivkyní MŠ Napajedla listopad: zahájení saunování dětí MŠ Napajedla návštěva knihovny Napajedla hudební představení DDM Matýsek Napajedla Dětský divadelní festival KK Napajedla prosinec: dětský filmový festival kino Napajedla tvořivé vánoční workshopy MŠ Napajedla dětí společně s rodiči rozsvěcování vánočního MŠ Napajedla stromu MŠ Mikulášská nadílka MŠ Napajedla Vánoční koledování v DPS DPS Sadová Napajedla loutková pohádka MŠ Napajedla My jsme malí koledníci vystoupení dětí na radnici leden : návštěva divadelního Městské divadlo Zlín představení Olympiáda kapříků Plavecký bazén v Uherském Hradišti beseda o školní zralosti MŠ Napajedla Zimní olympiáda zahrada MŠ únor : exkurze do obou ZŠ 1. a 2.ZŠ Napajedla návštěva Městského muzea Městské muzeum Napajedla masopustní karneval Tělocvična na klášteře březen : hudební program v ZUŠ ZUŠ Napajedla vynášení Morény k řece Napajedla návštěva knihovny Městská knihovna Napajedla velikonoční tvořivé dílničky MŠ Napajedla dětí a rodičů ze všech tříd MŠ Den otevřených dveří v MŠ,spojený se zápisem dětí MŠ Napajedla 9

11 duben : 1.celoškolkový sběr papíru MŠ Napajedla Projektový týden ke Dni zahrada a lesopark Kalvárie Země v MŠ exkurze do hřebčína Hřebčín Napajedla Dětský filmový festival kino Napajedla květen : besidky ke Dni matek MŠ Napajedla Akademie MŠ KK Napajedla škola v přírodě hotel Zubříč Rajnochovice hudební pohádka ZUŠ Napajedla vystoupení dětí ke Dni matek DPS Napajedla červen : výlet do Dinoparku Dinopark Vyškov výlet do ZOO ZOO Hodonín Oslava dne dětí den s Policií MŠ Napajedla Hasiči dětem SDH Napajedla Rozloučení s předškoláky Mimořádné pedagogické aktivity učitelů : J.Šubíková - práce s dětmi mimořádně nadanými G.Podešvová,ředitelka M.Švandová - seznamování dětí předškolního věku s cizím jazykem angličtinou H.Chrástková náprava grafomotorických obtíží u dětí 5 6 letých E.Kašná,V.Reptová,B.dolečková,R.Tomková - kroužky logopedie 12.Údaje o výsledcích inspekce : Ve školním roce nebyla na škole provedena inspekční kontrola ČŠI. Spolupráce MŠ s veřejností Ad A/ Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, dětí a rodičů Spolupráci s rodiči má škola na dobré úrovni. Nejvíce se nám osvědčují pravidelné denní kontakty s rodiči při příchodu a odchodu dětí. Většina rodičů se svými kmenovými učitelkami hovoří, sdělují si navzájem své poznatky o dítěti o jeho pokrocích, potřebách nebo zvláštnostech. Učitelky s dětmi postupují od nejnižší věkové skupiny po nejstarší, postupně tak poznávají celé rodinné zázemí dítěte a mohou tak lépe reagovat na jeho přání,prožitky a podněcovat jeho rozvoj ve všech oblastech. Škola organizuje tradičně společné akce,které si získaly oblibu mezi rodiči. K nejvýznamnějším patří: vánoční a velikonoční tvořivé dílničky s rodiči, rozsvěcování vánočních stromečků v mateřské škole, Akademie mateřské školy, Rozloučení s předškoláky, besídky pro maminky apod. Potvrzuje se nám, že rodiče si přejí při společných akcích vidět vystupovat své děti, které většinou spontánně a rády předvádějí své schopnosti a dovednosti. 10

12 Ad B/ Spolupráce s ostatními organizacemi Trvale je velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem Městem Napajedla. Úzce spolupracujeme s oběma ZŠ v Napajedlích, se ZUŠ R. Firkušného Napajedla, s DDM Matýsek, Klubem kultury Napajedla, Kinem Napajedla, a Městskou knihovnou Napajedla. Odbornou problematiku společně konzultuje mateřská škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně, s SPC Duha ve Zlíně a SPC ve Valašském Meziříčí. Rodiče i široká veřejnost je informována o dění v MŠ Napajedla na webových stránkách naší školy které jsou v provozu od května Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010 Rozpočet pro rok 2010 Plán : ,- státní a ,- obecní Skutečnost : ,- státní a ,- obecní Celkové příjmy roku 2010 Plánované příjmy školy: ,- Skutečné příjmy školy: ,- Rozpis příjmů za rok 2010 Tržby za stravné ,- Úroky 7 975,- Zúčtování fondů ,- Jiné výnosy ,- Příspěvek na provoz obec ,- Příspěvek na provoz stát ,- Školné ,- Rozpis výdajů za rok 2010 Účet 501 materiál,dhm,potraviny Stát : ,- Obec : ,- Účet 502 cen energie Za energie vyčerpáno ,- Účet 511 údržba Vyčerpáno ,- 11

13 Účet 512 cestovné Vyčerpáno 2 778,- Účet 518 služby Stát : 5 020,- Obec: ,- Účet 521 mzdové náklady Stát : ,- Obec: ,- Účet 524 zákonné pojištění Stát : ,- Obec : ,- Účet 527 FKSP Stát : ,- Obec: ,- Účet 549 ostatní náklady Stát : - Obec: 3 200,- Účet 551 účetní odpisy Obec : ,- Schválený obecní rozpočet nebyl překročen,také výše účelových dotací státních finančních prostředků byla dodržena. Fondy Investiční Počáteční stav fondu : ,- Z investičního fondu bylo uhrazeno : 0,- Z rezervního fondu bylo převedeno : ,- Od zřizovatele : ,- Konečný stav fondu : ,- Rezervní Počáteční stav fondu : ,- Zlepšený výsledek fondu : ,- Převod do IF se souhlasem zřizovatele: ,- Konečný stav fondu : ,- Fond odměn Bylo čerpáno ,-. Nedočerpaný příspěvek na činnost od obce, společně s výnosy je hospodářským výsledkem za rok 2010 ve výši ,-Kč.Obec určí jeho další využití a rozdělení. 12

14 FKSP Byl čerpán dle kritérií stanovených na počátku roku a na počátku následujícího je vždy vypracováno podrobné čerpání uvedeného fondu. Pohledávky Pohledávky tvoří pouze faktury vystavené za poslední měsíc a ty byly splatné na počátku roku 2011.Další pohledávky nemáme. Závěr Rozpočet školy byl dodržen ve všech ukazatelích a vzniklý kladný hospodářský výsledek je rozdělen a bude použit v roce 2011na základě vyjádření zřizovatele.celkový hospodářský výsledek za rok 2010 byl ,27 Kč.Uvedená částka byla pouze z hlavní činnosti. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 14 Spolupráce školy a dalších subjektů : 1. Spolupráce se zřizovatelem školy Město Napajedla jako zřizovatel školy zajišťoval materiální zabezpečení pro školu,odbor SMIR plánované nutné opravy a investiční akce.zástupci města byli zváni na akce školy především na ty s účastí široké rodičovské veřejnosti.ředitelka školy se účastnila pravidelných porad vedení u zřizovatele. 2. Spolupráce se školami spádových obcí Škola spolupracuje se školami v Halenkovicích, Pohořelicích, Komárově, Žlutavě a Spytihněvi. Uskutečňovaly se pravidelné konzultační dny se všemi ředitelkami jmenovaných škol, probíhaly vzájemné návštěvy a předávání zkušeností a informací mezi školami. 3. Spolupráce s 1. a 2. ZŠ Napajedla Mateřská škola spolupracuje s oběma základními školami, které pro nás každoročně organizují návštěvu obou zařízení před Zápisem dětí do ZŠ. Před zmíněným zápisem jsme v naší škole uspořádali společnou schůzku rodičů se zástupci obou škol, na které měli možnost rodiče se blíže seznámit se specifikami obou škol a rovněž se seznámili s problematikou školní zralosti. 4. Spolupráce s DDM Matýsek Napajedla Již několik let úzce spolupracujeme s domem dětí,jehož nabídky zájmových kroužků využívají především předškolní děti.rovněž jsme se účastnili programů,které DDM připravil. V rámci dobré spolupráce obou zařízení využily děti účastníci příměstských táborů DDM koupání ve venkovním bazénu na zahradě mateřské školy. 13

15 5. Spolupráce se ZUŠ R.Firkušného Pravidelná spolupráce se ZUŠ má již několikaletou dobrou tradici.využívali jsme nabídky hudebních výchovných koncertů,praktických tvořivých dílen z nabídky výtvarného oboru.do MŠ přicházeli představovat jednotlivé hudební nástroje učitelé a žáci. Spolupracovali jsme při náboru do hudebního a výtvarného oboru. 6. Spolupráce s kulturními institucemi města Škola spolupracovala s městskou knihovnou,kam děti pravidelně 2x ročně docházely na tematická čtení spojená s dramatizací.zúčastnily se výtvarné soutěže vyhlašované knihovnou. 2x ročně se účastnily Dětského filmového festivalu,který organizovalo Kino Napajedla.Děti navštívily expozici napajedelského muzea. V rámci spolupráce s Klubem kultury Napajedla se děti účastnily: Dětského divadelního festivalu,loutkového představení souboru Klubíčko a spolupracovali jsme při organizaci již tradiční Akademie MŠ v klubu kultury. 15.Závěr výroční zprávy A) v oblasti výchovně vzdělávacího procesu ve spolupráci s PPP Zlín,Kroměříž a SPC Zlín pro sluchově postižené a vady řeči (logopedie,nadané děti,děti se zdravotním postižením)vytvořit zázemí pro děti vyžadující speciální potřeby - pokračovat v nabídce seznamování s cizím jazykem- angličtinou pro věkovou skupinu dětí 5 6 letých - dále dětem umožňovat cílenou nápravu grafomotorických obtíží formou kurzu pro děti a rodiče - monitorovat a prohlubovat péči v oblasti logopedických obtíží dětí využívat logopedických asistentek a jejich vedení logopedických kroužků - umožňovat vzdělávání v oblasti informatiky a seznamovat děti přiměřenou formou s výpočetní technikou - podporovat prožitkové učení při běžných spontánních i řízených činnostech - soustavně modernizovat výchovně-vzdělávací proces- využívání počítačů ve třídách školy -zaměřit se na promyšlenou nabídku hracích center pro děti v jednotlivých třídáchumožnit dětem širokou nabídku činností a aktivit k danému tematickému celku -rozvíjet program enviromentálního vzdělávání dětí, zapojit do jeho naplňování více učitelek -realizovat environmentální vzdělávání jako průřezové v rámci třídních vzdělávacích programů všech tříd - zaměřit se na ekologizaci provozu školy, organizaci akcí a aktivit, do kterých se zapojí i rodiče dětí /(např. sběry papíru, vršků z pet lahví apod) - nadále zkvalitňovat estetickou úroveň školy a tříd - zapojovat aktivně všechny členy pedagogického sboru do naplňování školního vzdělávacího programu a jeho inovaci - prohlubovat a cíleně podporovat výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu - zaměřit se na prevenci v oblasti sociálně patologických jevů (možná ohniska šikany, působení návykových látek apod) v oblasti sebevzdělávání učitelek nadále podporovat zapojení pedagogických pracovnic do nabídky akcí dalšího vzdělávání učitelů v Kroměříži, Zlíně i Uherském Hradišti 14

16 - systematicky a pravidelně využívat poznatků získaných při samostudiu učitelek a zajistit jejich předávání ostatním kolegyním na pedagogických radách a ve výchovně vzdělávací práci vůbec Činnost školy ve školním roce se zaměřila na naplňování dlouhodobých cílů strategie mateřské školy, kterou jsme si vytyčili ve školním vzdělávacím programu Barevné korálky. Především jsme se snažili o všestranný a harmonický výchovně-vzdělávací proces se specifikou věkových a individuálních zvláštností dětí předškolního věku. Zapojili jsme se do soutěží,činnost školy jsme obohatili o nové školní a mimoškolní akce a aktivity. Rodičovskou veřejnost jsme o naší činnosti informovali na webových stránkách školy, v napajedelské kabelové televizi,v Napajedelských novinách a prostřednictvím nástěnek v každé budově mateřské školy. B) v oblasti materiálního vybavení školy : Dokončili jsme obměnu elektroinstalace ve spojovacím koridoru mezi budovami A a B školy. Proběhla celková rekonstrukce hygienického zařízení dětských umýváren awc na budovách A a B školy. Byly zrekonstruovány prostory WC pro zaměstnance školy. Současně proběhla rekonstrukce sprch v sauně školy a přípravných kuchyněk u 6 tříd v budově A a B mateřské školy Došlo k výměně vybavení 3 přípravných kuchyní. Byla provedena výměna oken v zimní zahradě školy,nátěr dlažby v jejich prostorách. Zahrada školy byla vybavena 4 menšími hracími prvky. V průběhu roku byla prováděna běžná údržba. Úkoly a cíle,které jsme si stanovili na začátku školního roku se nám podařilo splnit ve většině bodů.celému kolektivu pracovníků mateřské školy patří za uplynulý rok velké poděkování. a to především za úklid školy v období po rekonstrukci hygienických zařízení díky němuž bylo možno zahájit školní rok v obvyklém termínu. Datum zpracování výroční zprávy : Datum projednání na pedagogické radě : Podpis ředitelky a razítko školy : Martina Švandová v.r. 15

17

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2011 2012 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka školy 1 Obsah: 1.

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2013 2014 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

za školní rok 2014 2015

za školní rok 2014 2015 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2014 2015 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Koncepce rozvoje mateřské školy (pro období let )

Koncepce rozvoje mateřské školy (pro období let ) Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace Komenského 301, 763 26 Luhačovice Tel: 577 133 301, e-mail: msluhac@zlinedu.cz, reditel.msluhac@seznam.cz Koncepce rozvoje mateřské školy (pro

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více