Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka MŠ Napajedla

2 Obsah : 1. Základní údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Vzdělávací program školy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 5. Údaje o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 6. Výsledky vzdělávání 7. Enviromentální vzdělávání,výchova a osvěta 8. Zpráva z oblasti speciální pedagogiky 9. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů 10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 12. Údaje o výsledcích inspekce 13. Základní údaje o hospodaření školy 14. Spolupráce školy a dalších subjektů 15. Závěr výroční zprávy 1

3 1. Základní údaje o mateřské škole Název školy : Mateřská škola Napajedla,Komenského 1159,okres Zlín, příspěvková organizace Adresa školy : Komenského 1159, Napajedla součástí školy dle zřizovací listiny Školní jídelna a odloučené pracoviště Komenského 1659 Právní forma : příspěvková organizace IČO : Zřizovatel : Město Napajedla,Masarykovo náměstí 89, Napajedla Kapacita školy : nejvýše 200 dětí Provoz školy : (od do) 6:00 16:00 Počet tříd : 8 umístěny ve třech samostatných budovách A cca 75 dětí B cca 81 dětí D cca 42 dětí Údaje o vedení školy: Ředitelka školy statutární orgán : Martina Švandová Zástupkyně ředitelky školy zástupce statutárního orgánu : Jitka Zábojníková Adresa pro dálkový přístup : Komenského 1159, Napajedla Tel ,tel/fax Web.adresa: ms.napajedla.net 2.Charakteristika školy Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín je od příspěv. organizací.škola je 8 třídní 7 tříd je běžného typu a 1 třída speciální, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami(vadami řeči). Nachází se v areálu napajedelských škol,v centru města. Součásti školy: Mateřská škola : 198 dětí Školní jídelna : 200 jídel 2

4 Škola se nachází ve 4 budovách : A provoz zde byl zahájen v lednu 1967,je 3 třídní s kapacitou 75 dětí B - provoz zde byl zahájen v říjnu 1978,je 3 třídní s kapacitou 81 dětí C - provoz zde byl zahájen v roce 1967 jedná se o školní kuchyň D - provoz zde byl zahájen v říjnu budova původně sloužila jako jesle, v roce 1995 byla oddělena od zbytku areálu MŠ a prodána spolu s okolním pozemkem původním vlastníkem mateřské školy fy.fatra Napajedla firmě Davex. V roce 2005 Město Napajedla odkoupilo objekt od fy.davex za účelem rozšíření kapacity mateřské školy o dvě třídy umístněné v tomto objektu. Byla provedena celková rekonstrukce budovy (07 09) a v říjnu 2005 byl obnoven její provoz. Budova a její vybavení splňuje podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se zdravotním postižením.v říjnu 2010 získala budova D statut odloučeného pracoviště se samostatným číslem popisným Komenského Škola je obklopena velkou školní zahradou, kde se nachází i plavecký bazén a dětské brouzdaliště. V budově B je vybudována sauna, která je využívána dětmi od 4 7 let od měsíce listopadu do měsíce dubna. Spojovacím koridorem jsou propojeny pouze budovy A a B budova D stojí odděleně,je spojena jen se školní kuchyní. Škola má světlé a estetické prostory,materiální vybavení je dostatečné. Údaje o zařazení dětí ve školním roce 2010/2011 Celkový počet dětí v mateřské škole 198 Počet tříd v mateřské škole 8 Počet dětí s odkladem školní docházky 15 Počet dětí odcházejících do ZŠ 58 Počet integrovaných děti 14 3.Vzdělávací program školy: vzdělávací program č.j.mšmt ŠVP školní rok počet dětí Předškolní vzdělávání 32405/ ŠVP pro předškolní vzdělávání Zvídálek Barevné korálky 198 Mateřská škola pracuje od podle Školního vzdělávacího programu Barevné korálky,který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Hlavními úkoly výchovně-vzdělávací činnosti podle ŠVP jsou: - maximální rozvoj každého dítěte po všech stránkách jeho individuálních možností a předpokladů a to ve vzájemné spolupráci s rodinou - vytvářet odpovídající společenské vztahy k lidem, k živé i neživé přírodě - zvýšenou pozornost věnovat dětem s odkladem školní docházky a dětem se speciál. vzdělávacími potřebami a dětem nadaným 3

5 Nadstandartní aktivity MŠ ve školním roce : -seznamování se s cizím jazykem angličtinou - kroužky logopedické prevence -kurz nápravy grafomotorických obtíží -předplavecký výcvik -tělovýchovné a sportovní aktivity ( s možností využívání prostor tělocvičny na klášteře) -škola v přírodě -Veselé dny v MŠ -saunování dětí v sauně školy 4.Rámcový popis personálního zabezpečení školy : Pedagogičtí pracovníci ve školním roce : počet fyzických osob přepočtené úvazky pedagogičtí pracovníci 16 16,26 Pedagogičtí pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení,funkce Úvazek 1. Ředitelka 1 SPgŠ 2. Zástupkyně ředitelky 1 SPgŠ 3. Učitelka 1 SPgŠ 4. Učitelka 1 SPgŠ 5. Učitelka 1 SPgŠ 6. Učitelka 1 SPgŠ 7. Učitelka 1 SPgŠ 8. Učitelka 1 SPgŠ 9. Učitelka 1 SPgŠ 10. Učitelka 1 SPgŠ 11. Učitelka 1 SPgŠ 12. Učitelka 1 SPgŠ 13. Učitelka 1 SPgŠ 14. Učitelka 1 SPgŠ 15. Učitelka 1 SPgŠ 16. Učitelka 1 SPgŠ Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce Kvalifikace,stupeň vzdělání Věková struktura pedagogických pracovníků : Do 25 let 1,do 30 let 2, do 35 let 0,do 40 let 2,do 45 let 2,do 50 let 3, do 55 let 4, do 60 let 2. 4

6 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce : počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 13 12,8 externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce : Ostatní pracovníci Pracovní Úvazek Stupeň vzdělání - poř.číslo zařazení,funkce 1. Ekonomkahospodářka 1 VŠ 2. uklizečka 1 SO 3. uklizečka 1 SO 4. uklizečka 1 SO 5. uklizečka 1 SO 6. uklizečka 1 SO 7. pradlena 1 SO 8. školník-údržbář 1 SO Školní jídelna 1. Vedoucí ŠJ 0,7 ÚSO 2. Kuchařka 1 SO 3. Kuchařka 1 SO 4. Kuchařka 1 SO 5. Kuchařka 1 ÚSO 5.Údaje o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání: K bylo do MŠ zapsáno 198 dětí. Zápis do MŠ na školní rok se uskutečnil Bylo zapsáno 72 dětí,66 dětí bylo přijato, 6 dětí nepřijato. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí platnou legislativou. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka školy, dle zákona č.561/2005 Sb. a vydává písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od Počet přijatých dětí od Počet nepřijatých dětí od

7 6. Výsledky výchovy a vzdělávání : Od září 2009 škola vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem Barevné korálky. Průběžně jsme vyhodnocovaly soulad s RPVP PV.Všechny třídy si aktuálně zpracovaly své třídní vzdělávací programy, které byly vypracovány specificky tak, aby respektovaly individuální a věkové zvláštnosti dětí.společné pro všechny třídní vzdělávací plány je snaha o seznamování se světem živé a neživé přírody,světem lidí, kultury a lidových tradic.velký důraz je kladen na rozvoj řeči, psychické odolnosti, lokomočních, kreativních, výtvarných, hudebních i dramatických schopností. Vzdělávací nabídka byla rozmanitá, vedla děti k osvojování poznatků, dovedností, hodnot a postojů. Součástí výchovně vzdělávací nabídky školy byly nadstandartní aktivity : kroužky logopedie, kurz překonávání grafomotorických obtíží, kroužek seznamování se s cizím jazykem angličtinou, pravidelné saunování dětí v sauně MŠ. Tři třídy dětí 5-6 letých se zúčastnily Předplaveckého kurzu v Uherském Hradišti pravidelně Veselých dnů v MŠ a školy v přírodě v hotelu Zubříč v Rajnochovicích,ve dvou turnusech. Předškolní vzdělávání je proces dlouhodobý, výsledky u dětí různorodé. Děti si podle svých možností osvojovaly základy klíčových kompetencí, které jsou zakotveny v RVP PV. 7.Enviromentální vzdělávání,výchova a osvěta Plán EVVO pro školní rok byl dodržen. Ředitelka M.Švandová a zástupkyně J. Zábojníková se účastnily půlročního vzdělávacího cyklu Školní program krok za krokemzajišťování EVVO v mateřských školách.ve všech třídních programech se prolínaly prvky EVVO,jejich naplňování probíhalo různorodými formami a prostředky(např. pracovní listy,tematické vycházky s pozorováním, využívání smyslových her, tvořivá činnost s přírodninami,experimentování s živou i neživou přírodou,apod.)..plně jsme se environmentální výchově věnovaly při pobytu dětí ve škole v přírodě v Rajnochovicích, kterou děti absolvovaly ve dvou termínech. V průběhu školního roku se uskutečnily jako součást EVVO následující akce a exkurze : výstava hub a myslivosti, beseda s myslivkyní, třídění odpadu v MŠ, návštěva sběrného dvora, 1.celoškolkový sběr papíru, do kterého se zapojily rodiče a děti ze všech tříd MŠ, sběr vršků pet lahví, návštěva záchranné služby Zlín, exkurze v Dino parku ve Vyškově, ZOO Hodoníně, hřebčín Napajedla, návštěva drůbežárny, projektový týden ke Dni Země v MŠ, Drakiáda v MŠ,,plavba po řece Moravě. 8.Zpráva z oblasti speciální pedagogiky Ve školním roce pracovaly na naší škole 4 logopedické kroužky pod vedením p. učitelek B.Dolečkové, E.Kašné, V.Reptové a R.Tomkové. Tyto kroužky navštěvovalo celkem 40 dětí. Ve škole je zřízena od r třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-vadami řeči.docházelo sem 14 dětí.třídu odborně vedla paní učitelka Mgr.V.Jahodová a paní učitelka Bc.V.Selzerová. Ve třídě byly integrovány děti s nerovnoměrným psychosociálním vývojem,děti se závažnějšími vadami řeči a výslovnosti a vadou sluchu.učitelky úzce spolupracovaly s SPC pro sluchově postižené a vady řeči ve Zlíně,s SPC Duha rovněž ve Zlíně. Ve třídě bylo využíváno speciálních pomůcek a her, počítačových programů. Pravidelně 1x za 14 dní pracovaly p. učitelky společně s rodiči dětí, aby společnými silami důsledně vedli děti k logopedické nápravě, která je jedním z důležitých podmínek dobrého staru dítěte před zahájením základního vzdělávání. 6

8 Integrované děti do : druh postižení počet dětí s vadami řeči 13 s nerovnoměrným 1 psychomotorickým vývojem Integrované děti od druh postižení počet dětí s vadami řeči 13 s nerovnoměrným 1 psychomotorickým vývojem Na spolupráci,v péči o integrované děti se podílely Mgr.S.Bělohlávková a Mgr.M.Ševelová z SPC pro sluchově postižené a vady řeči ve Zlíně a,mgr J.Muchová z SPC Duha ve Zlíně. 9.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavní cíle minimálního preventivního programu: a) zvyšování odolnosti dětí vůči působení negativních sociálně patologických jevů, snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj b) posilování sociálních kompetencí dětí ve smyslu plného přebírání zodpovědnosti za své jednání a chování c) spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí d) systémové zavádění etické a společenské výchovy,výchovy ke zdravému životnímu stylu e) vést děti k sebevědomí, správnému sebehodnocení,stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama,k zvládání stresů Prevence je realizována různými formami, mezi něž patří: -celoškolní projekty : např. týden ke dni Země, škola v přírodě, exkurze a jednodenní výlety, zábavně-naučné programy ve spolupráci s jinými organizacemi např. Den s policií ČR, Hasiči dětem, návštěva záchranné služby Zlín -zařazování témat prevence do výchovně-vzdělávací práce tříd(např.výchova ke zdraví,výchova k péči o životní prostředí, dopravní výchova) -besedy s dětmi ve spolupráci s různými institucemi (ČMS,mykologický kroužek, svaz včelařů apod) 7

9 Součástí preventivního programu školy jsou i tato ochranná opatření : - ve všech prostorách školy včetně školní zahrady platí zákaz kouření, používání omamných látek a alkoholu - vedení dětí ke zdravému způsobu života,seznamování s nebezpečím různých závislostí (drogy, alkohol, kouření,) - při pobytu mimo areál školy jsou vždy děti upozorněny na nebezpečí a možný nález nebezpečných předmětů (stříkačky, lékovky, apod.) - vedení dětí ke kamarádství, sounáležitosti a vzájemné pomoci 10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na začátku školního roku byl zpracován plán DVPP, který byl flexibilní a byl dle nabídky, zaměření učitelek a finanční možností školy doplňován. DVPP bylo realizováno formou samostudia, odborných seminářů a kurzů. Vzdělávání managmentu škol Proměny předškolního vzdělávání (jazyk a řeč) Interaktivní dílna pro učitele Písnička v hudebněpohybové výchově Hra-efektivní metoda k naplnění kompetencí Setkání logopedických asistentek Diagnostika narušených komunikačních schopností Zdravotník zotavovacích akcí pro děti Školní program krok za krokem- EVVO ve výchovně vzdělávací práci MŠ Švandová,Zábojníková 1300,- Šupková, Konečná 1100,- Šubíková bezplatné Selzerová 500,- Jahodová, Podešvová 1100,- Reptová,Tomková,Kašná,Dolečková bezplatné Reptová 600,- Konečná 550,- Švandová Zábojníková bezplatné 8

10 11.Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Přehled vzdělávacích,kulturních a preventivních akcí pro děti ve školním roce : měsíc akce místo září: zahájení předplaveckého Uherské Hradiště kurzu Návštěva napajedelské Napajedla radnice divadelní představení KK Napajedla Třídní schůzky s rodiči dětí MŠ Napajedla podzimní putování lesem Napajedla říjen: zahájení kurzu grafomotoriky MŠ Napajedla zahájení kurzu seznamování MŠ Napajedla se s cizím jazykem Zahájení kroužků logopedie MŠ Napajedla zahájení Veselých dnů MŠ Napajedla keramická dílna DDM Matýsek Napajedla Drakiáda- soutěž pro děti MŠ Napajedla Beseda s myslivkyní MŠ Napajedla listopad: zahájení saunování dětí MŠ Napajedla návštěva knihovny Napajedla hudební představení DDM Matýsek Napajedla Dětský divadelní festival KK Napajedla prosinec: dětský filmový festival kino Napajedla tvořivé vánoční workshopy MŠ Napajedla dětí společně s rodiči rozsvěcování vánočního MŠ Napajedla stromu MŠ Mikulášská nadílka MŠ Napajedla Vánoční koledování v DPS DPS Sadová Napajedla loutková pohádka MŠ Napajedla My jsme malí koledníci vystoupení dětí na radnici leden : návštěva divadelního Městské divadlo Zlín představení Olympiáda kapříků Plavecký bazén v Uherském Hradišti beseda o školní zralosti MŠ Napajedla Zimní olympiáda zahrada MŠ únor : exkurze do obou ZŠ 1. a 2.ZŠ Napajedla návštěva Městského muzea Městské muzeum Napajedla masopustní karneval Tělocvična na klášteře březen : hudební program v ZUŠ ZUŠ Napajedla vynášení Morény k řece Napajedla návštěva knihovny Městská knihovna Napajedla velikonoční tvořivé dílničky MŠ Napajedla dětí a rodičů ze všech tříd MŠ Den otevřených dveří v MŠ,spojený se zápisem dětí MŠ Napajedla 9

11 duben : 1.celoškolkový sběr papíru MŠ Napajedla Projektový týden ke Dni zahrada a lesopark Kalvárie Země v MŠ exkurze do hřebčína Hřebčín Napajedla Dětský filmový festival kino Napajedla květen : besidky ke Dni matek MŠ Napajedla Akademie MŠ KK Napajedla škola v přírodě hotel Zubříč Rajnochovice hudební pohádka ZUŠ Napajedla vystoupení dětí ke Dni matek DPS Napajedla červen : výlet do Dinoparku Dinopark Vyškov výlet do ZOO ZOO Hodonín Oslava dne dětí den s Policií MŠ Napajedla Hasiči dětem SDH Napajedla Rozloučení s předškoláky Mimořádné pedagogické aktivity učitelů : J.Šubíková - práce s dětmi mimořádně nadanými G.Podešvová,ředitelka M.Švandová - seznamování dětí předškolního věku s cizím jazykem angličtinou H.Chrástková náprava grafomotorických obtíží u dětí 5 6 letých E.Kašná,V.Reptová,B.dolečková,R.Tomková - kroužky logopedie 12.Údaje o výsledcích inspekce : Ve školním roce nebyla na škole provedena inspekční kontrola ČŠI. Spolupráce MŠ s veřejností Ad A/ Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, dětí a rodičů Spolupráci s rodiči má škola na dobré úrovni. Nejvíce se nám osvědčují pravidelné denní kontakty s rodiči při příchodu a odchodu dětí. Většina rodičů se svými kmenovými učitelkami hovoří, sdělují si navzájem své poznatky o dítěti o jeho pokrocích, potřebách nebo zvláštnostech. Učitelky s dětmi postupují od nejnižší věkové skupiny po nejstarší, postupně tak poznávají celé rodinné zázemí dítěte a mohou tak lépe reagovat na jeho přání,prožitky a podněcovat jeho rozvoj ve všech oblastech. Škola organizuje tradičně společné akce,které si získaly oblibu mezi rodiči. K nejvýznamnějším patří: vánoční a velikonoční tvořivé dílničky s rodiči, rozsvěcování vánočních stromečků v mateřské škole, Akademie mateřské školy, Rozloučení s předškoláky, besídky pro maminky apod. Potvrzuje se nám, že rodiče si přejí při společných akcích vidět vystupovat své děti, které většinou spontánně a rády předvádějí své schopnosti a dovednosti. 10

12 Ad B/ Spolupráce s ostatními organizacemi Trvale je velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem Městem Napajedla. Úzce spolupracujeme s oběma ZŠ v Napajedlích, se ZUŠ R. Firkušného Napajedla, s DDM Matýsek, Klubem kultury Napajedla, Kinem Napajedla, a Městskou knihovnou Napajedla. Odbornou problematiku společně konzultuje mateřská škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Zlíně, s SPC Duha ve Zlíně a SPC ve Valašském Meziříčí. Rodiče i široká veřejnost je informována o dění v MŠ Napajedla na webových stránkách naší školy které jsou v provozu od května Základní údaje o hospodaření školy v roce 2010 Rozpočet pro rok 2010 Plán : ,- státní a ,- obecní Skutečnost : ,- státní a ,- obecní Celkové příjmy roku 2010 Plánované příjmy školy: ,- Skutečné příjmy školy: ,- Rozpis příjmů za rok 2010 Tržby za stravné ,- Úroky 7 975,- Zúčtování fondů ,- Jiné výnosy ,- Příspěvek na provoz obec ,- Příspěvek na provoz stát ,- Školné ,- Rozpis výdajů za rok 2010 Účet 501 materiál,dhm,potraviny Stát : ,- Obec : ,- Účet 502 cen energie Za energie vyčerpáno ,- Účet 511 údržba Vyčerpáno ,- 11

13 Účet 512 cestovné Vyčerpáno 2 778,- Účet 518 služby Stát : 5 020,- Obec: ,- Účet 521 mzdové náklady Stát : ,- Obec: ,- Účet 524 zákonné pojištění Stát : ,- Obec : ,- Účet 527 FKSP Stát : ,- Obec: ,- Účet 549 ostatní náklady Stát : - Obec: 3 200,- Účet 551 účetní odpisy Obec : ,- Schválený obecní rozpočet nebyl překročen,také výše účelových dotací státních finančních prostředků byla dodržena. Fondy Investiční Počáteční stav fondu : ,- Z investičního fondu bylo uhrazeno : 0,- Z rezervního fondu bylo převedeno : ,- Od zřizovatele : ,- Konečný stav fondu : ,- Rezervní Počáteční stav fondu : ,- Zlepšený výsledek fondu : ,- Převod do IF se souhlasem zřizovatele: ,- Konečný stav fondu : ,- Fond odměn Bylo čerpáno ,-. Nedočerpaný příspěvek na činnost od obce, společně s výnosy je hospodářským výsledkem za rok 2010 ve výši ,-Kč.Obec určí jeho další využití a rozdělení. 12

14 FKSP Byl čerpán dle kritérií stanovených na počátku roku a na počátku následujícího je vždy vypracováno podrobné čerpání uvedeného fondu. Pohledávky Pohledávky tvoří pouze faktury vystavené za poslední měsíc a ty byly splatné na počátku roku 2011.Další pohledávky nemáme. Závěr Rozpočet školy byl dodržen ve všech ukazatelích a vzniklý kladný hospodářský výsledek je rozdělen a bude použit v roce 2011na základě vyjádření zřizovatele.celkový hospodářský výsledek za rok 2010 byl ,27 Kč.Uvedená částka byla pouze z hlavní činnosti. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 14 Spolupráce školy a dalších subjektů : 1. Spolupráce se zřizovatelem školy Město Napajedla jako zřizovatel školy zajišťoval materiální zabezpečení pro školu,odbor SMIR plánované nutné opravy a investiční akce.zástupci města byli zváni na akce školy především na ty s účastí široké rodičovské veřejnosti.ředitelka školy se účastnila pravidelných porad vedení u zřizovatele. 2. Spolupráce se školami spádových obcí Škola spolupracuje se školami v Halenkovicích, Pohořelicích, Komárově, Žlutavě a Spytihněvi. Uskutečňovaly se pravidelné konzultační dny se všemi ředitelkami jmenovaných škol, probíhaly vzájemné návštěvy a předávání zkušeností a informací mezi školami. 3. Spolupráce s 1. a 2. ZŠ Napajedla Mateřská škola spolupracuje s oběma základními školami, které pro nás každoročně organizují návštěvu obou zařízení před Zápisem dětí do ZŠ. Před zmíněným zápisem jsme v naší škole uspořádali společnou schůzku rodičů se zástupci obou škol, na které měli možnost rodiče se blíže seznámit se specifikami obou škol a rovněž se seznámili s problematikou školní zralosti. 4. Spolupráce s DDM Matýsek Napajedla Již několik let úzce spolupracujeme s domem dětí,jehož nabídky zájmových kroužků využívají především předškolní děti.rovněž jsme se účastnili programů,které DDM připravil. V rámci dobré spolupráce obou zařízení využily děti účastníci příměstských táborů DDM koupání ve venkovním bazénu na zahradě mateřské školy. 13

15 5. Spolupráce se ZUŠ R.Firkušného Pravidelná spolupráce se ZUŠ má již několikaletou dobrou tradici.využívali jsme nabídky hudebních výchovných koncertů,praktických tvořivých dílen z nabídky výtvarného oboru.do MŠ přicházeli představovat jednotlivé hudební nástroje učitelé a žáci. Spolupracovali jsme při náboru do hudebního a výtvarného oboru. 6. Spolupráce s kulturními institucemi města Škola spolupracovala s městskou knihovnou,kam děti pravidelně 2x ročně docházely na tematická čtení spojená s dramatizací.zúčastnily se výtvarné soutěže vyhlašované knihovnou. 2x ročně se účastnily Dětského filmového festivalu,který organizovalo Kino Napajedla.Děti navštívily expozici napajedelského muzea. V rámci spolupráce s Klubem kultury Napajedla se děti účastnily: Dětského divadelního festivalu,loutkového představení souboru Klubíčko a spolupracovali jsme při organizaci již tradiční Akademie MŠ v klubu kultury. 15.Závěr výroční zprávy A) v oblasti výchovně vzdělávacího procesu ve spolupráci s PPP Zlín,Kroměříž a SPC Zlín pro sluchově postižené a vady řeči (logopedie,nadané děti,děti se zdravotním postižením)vytvořit zázemí pro děti vyžadující speciální potřeby - pokračovat v nabídce seznamování s cizím jazykem- angličtinou pro věkovou skupinu dětí 5 6 letých - dále dětem umožňovat cílenou nápravu grafomotorických obtíží formou kurzu pro děti a rodiče - monitorovat a prohlubovat péči v oblasti logopedických obtíží dětí využívat logopedických asistentek a jejich vedení logopedických kroužků - umožňovat vzdělávání v oblasti informatiky a seznamovat děti přiměřenou formou s výpočetní technikou - podporovat prožitkové učení při běžných spontánních i řízených činnostech - soustavně modernizovat výchovně-vzdělávací proces- využívání počítačů ve třídách školy -zaměřit se na promyšlenou nabídku hracích center pro děti v jednotlivých třídáchumožnit dětem širokou nabídku činností a aktivit k danému tematickému celku -rozvíjet program enviromentálního vzdělávání dětí, zapojit do jeho naplňování více učitelek -realizovat environmentální vzdělávání jako průřezové v rámci třídních vzdělávacích programů všech tříd - zaměřit se na ekologizaci provozu školy, organizaci akcí a aktivit, do kterých se zapojí i rodiče dětí /(např. sběry papíru, vršků z pet lahví apod) - nadále zkvalitňovat estetickou úroveň školy a tříd - zapojovat aktivně všechny členy pedagogického sboru do naplňování školního vzdělávacího programu a jeho inovaci - prohlubovat a cíleně podporovat výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu - zaměřit se na prevenci v oblasti sociálně patologických jevů (možná ohniska šikany, působení návykových látek apod) v oblasti sebevzdělávání učitelek nadále podporovat zapojení pedagogických pracovnic do nabídky akcí dalšího vzdělávání učitelů v Kroměříži, Zlíně i Uherském Hradišti 14

16 - systematicky a pravidelně využívat poznatků získaných při samostudiu učitelek a zajistit jejich předávání ostatním kolegyním na pedagogických radách a ve výchovně vzdělávací práci vůbec Činnost školy ve školním roce se zaměřila na naplňování dlouhodobých cílů strategie mateřské školy, kterou jsme si vytyčili ve školním vzdělávacím programu Barevné korálky. Především jsme se snažili o všestranný a harmonický výchovně-vzdělávací proces se specifikou věkových a individuálních zvláštností dětí předškolního věku. Zapojili jsme se do soutěží,činnost školy jsme obohatili o nové školní a mimoškolní akce a aktivity. Rodičovskou veřejnost jsme o naší činnosti informovali na webových stránkách školy, v napajedelské kabelové televizi,v Napajedelských novinách a prostřednictvím nástěnek v každé budově mateřské školy. B) v oblasti materiálního vybavení školy : Dokončili jsme obměnu elektroinstalace ve spojovacím koridoru mezi budovami A a B školy. Proběhla celková rekonstrukce hygienického zařízení dětských umýváren awc na budovách A a B školy. Byly zrekonstruovány prostory WC pro zaměstnance školy. Současně proběhla rekonstrukce sprch v sauně školy a přípravných kuchyněk u 6 tříd v budově A a B mateřské školy Došlo k výměně vybavení 3 přípravných kuchyní. Byla provedena výměna oken v zimní zahradě školy,nátěr dlažby v jejich prostorách. Zahrada školy byla vybavena 4 menšími hracími prvky. V průběhu roku byla prováděna běžná údržba. Úkoly a cíle,které jsme si stanovili na začátku školního roku se nám podařilo splnit ve většině bodů.celému kolektivu pracovníků mateřské školy patří za uplynulý rok velké poděkování. a to především za úklid školy v období po rekonstrukci hygienických zařízení díky němuž bylo možno zahájit školní rok v obvyklém termínu. Datum zpracování výroční zprávy : Datum projednání na pedagogické radě : Podpis ředitelky a razítko školy : Martina Švandová v.r. 15

17

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/ 2011 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín Zřizovatel, adresa zřizovatele:

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově

Více

Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13

Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13 Čj.: MŠ 212 /16/1/13 5-9 A- Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy za období školního roku 2012/13 1 OBSAH 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje o škole 2. Personální údaje 2.1 Rámcový popis

Více