za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Vzdělávací program školy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 5. Údaje o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 6. Výsledky vzdělávání 7. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 8. Zpráva z oblasti speciální pedagogiky 9. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů 10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 12. Údaje o výsledcích inspekce 13. Základní údaje o hospodaření školy 14. Spolupráce školy a dalších subjektů 15. Závěr výroční zprávy 1

3 1. Základní údaje o mateřské škole Název školy: Adresa škol : Právní forma: Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159,okres Zlín, příspěvková organizace Komenského 1159, Napajedla součástí školy dle zřizovací listiny školní jídelna a odloučené pracoviště školy - Komenského 1659 příspěvková organizace IČO: Zřizovatel : Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla Kapacita školy: nejvýše 200 dětí Provoz školy: (od do) 6:00 16:00 Počet tříd: 8 odloučené pracoviště : budova A 3 třídy cca 75 dětí budova B 3 třídy cca 81 dětí budova D 2 třídy cca 42 dětí Údaje o vedení školy: Ředitelka školy statutární orgán: Martina Švandová Zástupkyně ředitelky školy zástupce statutárního orgánu: Jitka Zábojníková Adresa pro dálkový přístup: Komenského 1159, Napajedla Tel ,tel/fax Web. adresa: ms.napajedla.net 2. Charakteristika školy Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín je od příspěvkovou organizací a nachází se v areálu napajedelských škol v centru města. Škola je 8 třídní 7 tříd je běžného typu od roku 2005 je zde se souhlasem Krajského úřadu Zlínského kraje zřízena 1 třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (s vadami řeči). Součásti školy: Mateřská škola Komenského 1159 : Odloučené pracoviště školy Komenského 1659 : Školní jídelna : 156 dětí 42 dětí 200 jídel 2

4 Mateřská škola Komenského 1159 se nachází v budovách: A provoz zde byl zahájen v lednu 1967, je 3 třídní s kapacitou 75 dětí B - provoz zde byl zahájen v říjnu 1978, je 3 třídní s kapacitou 81 dětí C - provoz zde byl zahájen v roce 1967 jedná se o školní kuchyň Odloučené pracoviště Komenského 1659 se nachází v budově D - provoz zde byl zahájen v říjnu budova původně sloužila jako jesle, v roce 1995 byla oddělena od zbytku areálu MŠ a prodána spolu s okolním pozemkem původním vlastníkem mateřské školy fa Fatra Napajedla firmě Davex. V roce 2005 Město Napajedla odkoupilo objekt od fa Davex za účelem rozšíření kapacity mateřské školy o dvě třídy umístněné v tomto objektu. Byla provedena celková rekonstrukce budovy ( ) a v říjnu 2005 byl obnoven její provoz. Budova a její vybavení splňuje podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. V říjnu 2010 získala budova D statut odloučeného pracoviště. Škola je obklopena velkou školní zahradou, kde se nachází plavecký bazén, dětské brouzdaliště, sportovní hřiště a devět herních prvků. V budově B je vybudována sauna, která je využívána dětmi od 4 7 let každoročně od měsíce listopadu do měsíce dubna. Spojovacím koridorem jsou propojeny pouze budovy A a B. Škola má světlé a estetické prostory, materiální vybavení je průběžně doplňováno a obnovováno dle potřeb a nároků na výchovně-vzdělávací práci. Údaje o zařazení dětí ve školním roce Celkový počet dětí v mateřské škole 198 Počet tříd v mateřské škole 8 Počet dětí s odkladem školní docházky 6 Počet dětí odcházejících do ZŠ 59 Počet integrovaných děti Vzdělávací program školy: vzdělávací program č. j. MŠMT ŠVP počet dětí Předškolní vzdělávání 32405/ ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání Barevné korálky Krok zákrokem celým rokem 3

5 Mateřská škola pracovala od podle nového Školního vzdělávacího programu Krok za krokem, celým rokem,který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Hlavními úkoly výchovně-vzdělávací činnosti podle ŠVP jsou: - maximální rozvoj každého dítěte po všech stránkách jeho individuálních možností a předpokladů a to ve vzájemné spolupráci s rodinou - vytvářet odpovídající společenské vztahy k lidem, k živé i neživé přírodě - zvýšenou pozornost věnovat dětem s odkladem školní docházky, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným Nadstandartní aktivity MŠ ve školním roce : - seznamování dětí 5 6 letých s cizím jazykem( angličtinou ) 1x týdně - kroužky logopedické prevence pod vedení logopedických asistentek na budovách A,B a D - kurz nápravy grafomotorických obtíží Nebojte se psaní pro děti 5 6 leté v délce 10 lekcí - předplavecký výcvik pro předškoláky v Uherském Hradišti - tělovýchovné a sportovní aktivity (s možností využívání prostor tělocvičny na klášteře) - týdny splněných přání pro nejstarší děti - celoroční středeční Veselé dny v MŠ pro předškolní děti - saunování dětí v sauně školy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy : Pedagogičtí pracovníci ve školním roce : počet fyzických osob přepočtené úvazky pedagogičtí pracovníci 16 16,26 Pedagogičtí pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace,stupeň vzdělání 1. Ředitelka 1 SPgŠ 2. Zástupkyně ředitelky 1 SPgŠ 3. Učitelka 1 SPgŠ 4. Učitelka 1 SPgŠ 5. Učitelka 1 SPgŠ 6. Učitelka 1 SPgŠ 7. Učitelka 1 SPgŠ 8. Učitelka 1 SPgŠ 9. Učitelka 1 SPgŠ 10. Učitelka 1 SPgŠ 11. Učitelka 1 SPgŠ 12. Učitelka 1 SPgŠ 13. Učitelka 1 SPgŠ 14. Učitelka 1 SPgŠ 15. Učitelka 1 VŠ - bakalářské 16. Učitelka 1 VŠ - magisterské 4

6 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce Věková struktura pedagogických pracovníků : Věk Do 30 let do 35 do 40 let do 45 do 50 let do 60 let Počet pracovníků Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce : počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 13 12,8 externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání - poř.číslo funkce 1. ekonomkahospodářka 1 VŠ 2. uklizečka 1 SO 3. uklizečka 1 SO 4. uklizečka 1 SO 5. uklizečka 1 SO 6. uklizečka 1 SO 7. pradlena 0,5 SO 8. školník-údržbář 1 SO Školní jídelna 1. vedoucí ŠJ 0,7 ÚSO 2. kuchařka 1 SO 3. kuchařka 1 SO 4. kuchařka 1 SO 5. kuchařka 1 ÚSO 5. Údaje o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání: K bylo do MŠ zapsáno 198 dětí. Zápis do MŠ na školní rok se uskutečnil Bylo zapsáno 73 dětí, 64 dětí bylo přijato, 9 dětí nepřijato. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí platnou legislativou. Při přijímání dítěte do mateřské školy postupuje ředitelka školy v souladu s 165 ods.2 písmene b) zákona č.561/2005 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a vydává písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 5

7 Počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od Počet přijatých dětí od Výsledky výchovně vzdělávací činnosti: A) profilace mateřské školy Počet nepřijatých dětí od Zaměření vzdělávací činnosti je úzce spjato s prožitkovým učením v těsné symbióze s přírodou, která nás obklopuje a umožňuje čerpat zážitky i praktické zkušenosti. Výchovně-vzdělávací proces ve škole vycházel ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Krok za krokem, celým rokem, který byl zpracován ředitelkou a celým pedagogickým kolektivem k Průběžně byl vyhodnocován jeho soulad s RPVP PV. Všechny třídy si aktuálně zpracovaly své třídní vzdělávací programy, jenž byly zpracovány tak, aby respektovaly individuální a věkové zvláštnosti a schopnosti dětí. Společné pro všechny třídní vzdělávací programy je snaha o seznamování se světem živé a neživé přírody, světem lidí, kultury a lidových tradic. Velký důraz byl kladen na rozvoj řeči, myšlenkových operací, lokomočních, motorických, výtvarných, hudebních, dramatických schopností a psychické odolnosti. Vzdělávací nabídka byla rozmanitá, vedla děti k osvojování poznatků, dovedností, hodnot a postojů. Součástí výchovně vzdělávací nabídky školy byly nadstandartní aktivity: kroužky logopedické prevence, kurzy překonávání grafomotorických obtíží Nebojte se psaní, kroužek seznamování se s cizím jazykem angličtinou, pravidelné saunování dětí v sauně MŠ. Tři třídy dětí 5-6 letých se zúčastnily předplaveckého kurzu v Uherském Hradišti, pravidelných Veselých dnů v MŠ a tematicky připravených Týdnů splněných přání pro předškoláky. Předškolní vzdělávání je proces dlouhodobý, výsledky u dětí různorodé. Děti si podle svých možností a schopností osvojovaly základy klíčových kompetencí předškolního období : kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské B) zpráva z oblasti speciální pedagogiky Ve školním roce pracovaly na naší škole 3 kroužky logopedické prevence pod vedením p. učitelek B. Dolečkové, V. Reptové a R. Kašné. Tyto kroužky navštěvovalo celkem 27 dětí. Ve škole je zřízena od r třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-vadami řeči. Zajišťovala systematickou, intenzivní péči dětem s vadami řeči. Měla pozitivní vliv na rozvíjení komunikačních schopností a dovedností. Vzhledem ke sníženému počtu dětí ve třídě, individuálnímu přístupu a odbornému personálnímu obsazení učitelek s logopedickým vzděláním byla zajištěna kvalitní péče. Speciální ( logopedická) třída a její chod byl založen 6

8 na spolupráci MŠ, SPC pro sluchově postižené a vady řeči a rodičů dětí. Velkou předností byla pravidelná účast rodičů, kteří se pod vedením p.učitelek ve třídě naučíli základní postupy a tím měli možnost přímo se podílet na logopedické nápravě svých dětí. Třídu odborně vedly paní učitelky Mgr.V. Jahodová a Bc.V.Machovská. Ve třídě bylo integrováno 14 děti s nerovnoměrným psychosociálním vývojem, se závažnějšími vadami řeči a výslovnosti. Bylo zde využíváno speciálních pomůcek a her, didaktických a výukových programů. Kvalifikované p. učitelky pracovaly s dětmi v průběhu celého režimu dne. Denně prováděly skupinovou logopedickou péči, artikulační cvičení, cviky jazyka, individuální logopedickou péči. S rodiči dětí konzultovaly správné postupy při cvičeních prováděných doma dle logopedického sešitu. To vše proto, aby byly co nejefektivněji splněny podmínky dobrého staru dítěte před zahájením základního vzdělávání. Integrované děti do : druh postižení počet dětí Děti s vadami řeči 14 Integrované děti od druh postižení počet dětí s vadami řeči 14 Péči o integrované děti ve speciální třídě zastřešovala Mgr. M.Ševelová z SPC pro sluchově postižené a vady řeči ve Valašském Meziříčí, pobočka Zlín. která do MŠ dojížděla 1-2x měsíčně. 7. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Škola pracovala v tomto roce v souladu s ŠVP Krok za krokem a vlastním projektem environmentální výchovy. Využívali jsme spolupráce s Alcedem Vsetín, které má v oblasti environmentálního vzdělávání dlouholeté zkušenosti a podílí se na akcích pro děti i pedagogy. Zároveň jsme se začali více zabývat problematikou třídění odpadů a jeho významem pro ochranu životního prostředí - viz účast a zapojení dětí do akcí : Poklady popelnice, vzdělávací program a prohlídka KOVOZOO ve fa Kovosteel ve Starém Městě, prohlídka areálu sběrného dvora TS města Napajedla, třídění papíru, skla a plastů v MŠ, zapojení do projektu Nakrmte plastožrouta soutěž ve sběru víček z PET lahví, III. celoškolkový sběr papíru, Projektový týden ke Dni Země dokážeme třídit a správně použít věci kolem nás. Zároveň se škola stala součástí celorepublikové sítě MŠ se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička a rovněž se zapojila do projektu Zelená škola, v jehož rámci se podílí na sběru vysloužilých elektrospotřebičů přímo v areálu mateřské školy. Na jaře 2013 se podařilo díky sponzorskému příspěvku rodičů dětí zrealizovat obnovu a výsadbu okrasného záhonu u budovy A mateřské školy, na níž se přímo podílely i děti. Ve všech třídních vzdělávacích programech se prolínaly prvky EVVO, jejich naplňování probíhalo různorodými formami a prostředky (např. pracovní listy, tematické vycházky s pozorováním, využívání smyslových her, tvořivé činnosti s přírodninami, experimentování 7

9 s živou i neživou přírodou, apod.). Environmentální vzdělávání probíhalo nenásilně a dětem nejbližší formou pravidelně při každodenních pobytech venku v rámci režimu dne v MŠ, byly realizovány výchovně-vzdělávací projekty se zaměřením na EVVO jako Jablíčko se kutálelo, Týden s planetou Země. Důležitou součástí plánu EVVO byly i tematicky zaměřené Týdny splněných přání pro předškoláky, které se uskutečnily ve dvou turnusech (jeden pod názvem Cestujeme a poznáváme a Týden nejen s pohádkou ). V průběhu školního roku se každý měsíc uskutečnily jako součást plánu EVVO následující akce: září: účast dětí na výstavě hub a myslivosti, zahájení předplaveckého výcviku dětí říjen: beseda s myslivkyní v MŠ, soutěžní výstava dětí a rodičů Kouzlíme z přírodnin tematické vycházky do okolí MŠ Kalvárie, Maková projektový týden Jablíčko se kutálelo zapojeny všechny třídy školy listopad: zahájení saunování dětí v sauně MŠ prosinec: zpívání a rozsvěcování vánočního stromu MŠ, předvánoční tvoření dětí a rodičů Adventní workshop, projektový týden S čerty nejsou žerty leden: zimní olympiáda v MŠ únor: masopustní karneval v MŠ, vycházka ke krmelci do lesa březen: vynášení Moreny k řece Moravě, velikonoční tvořivé dílničky dětí a rodičů v MŠ, projektový den Hledání velikonočního zajíčka duben: projektový týden Naše zdravá planeta Země, III. celoškolkový sběr papíru, Poznáváme zvířata vzdělávací program spojený s ukázkou živých zvířat květen: tematicky zaměřené týdny pro předškoláky Cestujeme a poznáváme, multikulturní pořad o Africe - Afrikana červen: projektový den pro všechny třídy MŠ Barevný den, exkurze a účast na programu Poklady z popelnice - naučně-vzdělávací program pro děti účast na zábavném dopoledni Hasiči dětem, naučně.zábavné dopoledne v MŠ Den s policií ČR, exkurze v hřebčíně v Napajedlích, koupání dětí ve venkovním bazénu MŠ 9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavní cíle minimálního preventivního programu: a) zvyšování odolnosti dětí vůči působení negativních sociálně patologických jevů, snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj b) posilování sociálních kompetencí dětí ve smyslu plného přebírání zodpovědnosti za své jednání a chování c) spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí 8

10 Prevence je realizována různými formami, mezi něž patří: -celoškolní projekty: např. týden ke dni Země,, exkurze a jednodenní výlety, zábavně-naučné programy ve spolupráci s jinými organizacemi např. oběma základními školami, DDM Matýsek, Polici ČR, Hasiči. -zařazování témat prevence do výchovně-vzdělávací práce tříd (např. výchova ke zdraví, výchova k péči o životní prostředí, dopravní výchova) -besedy s dětmi ve spolupráci s různými institucemi (ČMS, mykologický kroužek, svaz včelařů apod) Škola konkrétní případy vlivu patologických jevů neřešila, ale zabývala se některými náznaky, které by v dalším věkovém období mohly přerůstat do šikany, vandalismu, násilného chování. Škola svým zaměřěním na zdraví a zdravý životní styl se snažila dětem umožnit výběr aktivit tak, aby byl vytvořen základ pozitivní seberealizace, zažívání pocitu úspěchu a uplatnění v dětském kolektivu. 10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na začátku školního roku byl zpracován plán DVPP, který byl flexibilní a byl realizován dle nabídky vzdělávacích institucí a agentur (NIDV,KPS apod). Všechny absolvované kurzy a odborné semináře byly akreditovány MŠMT.. V červnu 2013 ukončila paní učitelka Veronika Machovská magisterské studium na MU v Brně obor Speciální pedagogika logopedie a surdopedie. DVPP bylo realizováno rovněž formou samostudia, při kterém p. učitelky studovaly jimi vybranou odbornou literaturu. Školní zralost Dolečková 490,- Rozvíjení jazykových Jahodová bezplatné schopností Zdravotník školních Chrástková, Dolečková bezplatné zotavovacích akcí Komunikace hudebními Podešvová 400,- nástroji Speciální pedagogika- Machovská na vlastní náklady magisterské studium na MU Brno Agresivita dětí předškolního Reptová 500,- věku Setkání logopedických Řehová,Tomková,Kašná, bezplatné asistentek Cvičení pro hyperaktivní děti Řehová,Tomková 1000,- Pedagogická činnost Šubíková 420,- s nadanými dětmi ADHD v pedagogické praxi Švandová, Zábojníková 1200,- Muzikoterapie Kašná R. bezplatné Aktuální otázky předškolního Švandová, Zábojníková 1400,- vzdělávání Rozvoj metod a forem práce s nadanými dětmi Šubíková 500,- 9

11 11. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Přehled vzdělávacích, kulturních a preventivních akcí pro děti ve školním roce : měsíc akce místo září: zahájení předplaveckého Uherské Hradiště kurzu dětí 5-6 letých zaskočte si pro radu, jak se Sběrný dvůr TS Napajedla zbavit odpadu slavnostní zprovoznění hřiště MŠ Napajedla MŠ výstava hub a myslivosti KK Napajedla loutková pohádka v MŠ MŠ Napajedla říjen: zahájení kurzu grafomotoriky MŠ Napajedla zahájení kurzu seznamování MŠ Napajedla se s cizím jazykem (angličtinou) zahájení kroužků logopedie MŠ Napajedla zahájení Veselých dnů v MŠ MŠ Napajedla keramická dílna DDM Matýsek Napajedla kouzlíme z přírodnin - MŠ Napajedla beseda s myslivkyní MŠ Napajedla projektový týden MŠ Napajedla Jablíčko pohádka Princezna KK Napajedla solimánská listopad: zahájení saunování dětí MŠ Napajedla návštěva knihovny B.Benešové Knihovna B.Benešové Napajedla Dětský filmový festival Kino Napajedla Dětský divadelní festival KK Napajedla hudební nástroje a písničky z pohádek MŠ Napajedla prosinec: rozsvěcování vánočních MŠ Napajedla stromků v MŠ tvořivé vánoční workshopy MŠ Napajedla dětí a rodičů Mikulášská nadílka v MŠ MŠ Napajedla koledování dětí v DPS DPS Pod Kalvárií Napajedla projektový týden S čerty MŠ Napajedla nejsou žerty loutková pohádka MŠ Napajedla leden: Olympiáda kapříků Plavecký bazén v Uherském Hradišti beseda o školní zralosti MŠ Napajedla Zimní olympiáda zahrada MŠ únor : exkurze do obou ZŠ 1.a 2. ZŠ Napajedla 10

12 březen : Hračkový den masopustní karneval Zlínský Škrpálek přehlídka činnosti MŠ vynášení Morény k řece Moravě návštěva knihovny velikonoční tvořivé dílničky dětí a rodičů ze všech tříd MŠ projektový den Hledání velikonočního zajíčka MŠ Napajedla MŠ Napajedla Kongresové centrum Zlín Napajedla Knihovna B. Benešové Napajedla MŠ Napajedla MŠ Napajedla duben: III.celoškolkový sběr papíru MŠ Napajedla projektový týden Naše Areál zahrady MŠ zdravá planeta Země Den otevřených dveří v MŠ MŠ Napajedla Zápis dětí k předškolnímu MŠ Napajedla vzdělávání pro školní rok 2013/2014 Poznáváme zvířata MŠ Napajedla Výlet do Kovostelu ke Dni Kovosteel Staré Město Země květen : besídky ke Dni matek MŠ Napajedla 5. Akademie MŠ KK Napajedla Pohádkový týden v MŠ MŠ Napajedla Cestujeme, poznáváme MŠ Napajedla vystoupení dětí ke Dni matek DPS Napajedla Afrikana poznáváme svět, MŠ Napajedla jiné kultury a národy červen: Exkurze Poklady z popelnice Kovosteel Uh. Hradiště Den s Policií MŠ Napajedla Hasiči dětem SDH Napajedla Pohádkový bál oslava MDD MŠ Napajedla Rozloučení s předškoláky Kaple R.Firkušného Mimořádné pedagogické aktivity paní učitelek: J. Šubíková - práce s dětmi mimořádně nadanými G.Podešvová,ředitelka M.Švandová - seznamování dětí předškolního věku s cizím jazykem angličtinou H. Chrástková, Z.Konečná náprava grafomotorických obtíží u dětí 5 6 letých V.Reptová, B.Dolečková, R..Kašná - kroužky logopedické prevence R. Kašná, R. Tomková - příprava programu pro Zlínský Škrpálek 2013 J. Zábojníková, B. Dolečková - účast dětí ve výtvarných soutěžích Pohádková skládanka, Požární ochrana očima dětí V.Reptová, L. Řehová - práce s integrovaným dítětem 11

13 Ad A/ Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, dětí a rodičů Spolupráci s rodiči měla škola na dobré úrovni. Nejvíce se nám osvědčily pravidelné denní kontakty s rodiči při příchodu a odchodu dětí. Většina rodičů se svými kmenovými učitelkami hovoří, sdělují si navzájem své poznatky o dítěti o jeho pokrocích, potřebách nebo zvláštnostech. Uskutečnily se třídní schůzky, kde rodiče získali důležité informace o systému a organizaci předškolního vzdělávání v naší škole. Ředitelka školy měla vyhraněny pravidelné konzultační hodiny pro rodičovskou veřejnost. Osvědčil se nám 3 letý cyklus vedení dětí od od nejnižší věkové skupiny po nejstarší. Umožňuje to lépe se seznámit s rodinným zázemím dětí a tím lépe reagovat na přání, požadavky a potřeby dětí i rodičů. K prohloubení spolupráce školy s rodičovskou veřejností přispívaly i aktualizované informace na webu mateřské školy, kde jsou příspěvky o činnosti naší školy a také pravidelné příspěvky ve vysílání Napajedelské kabelové televize. Škola organizovala již tradiční společné akce, které si mezi rodičovskou veřejností získaly oblibu.. K nejvýznamnějším patřily: vánoční a velikonoční tvořivé workshopy, dny otevřených dveří v MŠ, předvánoční zpívání a koledování dětí, Akademie MŠ, Rozloučení s předškoláky v Kapli R. Firkušného, besídky pro maminky. Potvrzuje se nám, že rodiče mají zájem o prezentaci svých dětí ve veřejném životě školy i města. Každoročně škola vyhodnocuje evaluační dotazníky pro rodiče dětí vzdělávaných v MŠ. Na základě zjištěných poznatků se snaží vedení školy činnost MŠ zlepšovat a dbát na její rozvoj. Ad B/ Spolupráce s ostatními organizacemi Trvale je velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem Městem Napajedla. Úzce jsme dále spolupracovali s oběma ZŠ v Napajedlích, se ZUŠ R. Firkušného Napajedla, s DDM Matýsek, Klubem kultury Napajedla a knihovnou B. Benešové v Napajedlích. Po celý školní rok škola úzce spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou ve Zlíně, s SPC pro sluchově postižené a vady řeči ve Zlíně, SPC Kroměříž. Rodiče i široká veřejnost byla informována o dění v MŠ Napajedla na webových stránkách školy které jsou v provozu od května 2009, které si škola pravidelně aktualizuje. 12. Údaje o výsledcích inspekce: Ve školním roce proběhla v termínu od 4.-7.února 2013 kontrola ČŠI Zlínského inspektorátu. Inspekční činnost byla zaměřena na zajištění rovného přístupu ke vzdělání všem dětem, na výsledky vzdělávání v souvislosti s naplňováním ŠVP pro předškolní vzdělávání v praxi a s tím související evaluaci činnosti školy, na úroveň zajištění odbornosti a kvalifikovanosti pedagogických pracovnic podle požadavků školského zákona, na kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic, na kvalitu informačního systému především směrem k zákonným zástupcům a zřizovateli, na kvalitu a efektivitu organizace předškolního vzdělávání a celého 12

14 provozu MŠ a na zvyšování kvality celkových materiálních, personálních a bezpečnostních podmínek. Shrnutí : 1.Škola vykonávala činnost v souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. 2.ŠVP PV byl v době inspekce v souladu s právními předpisy. 3.Škola zajišťovala na požadované úrovni rovný přístup ke vzdělávání všem dětem. Zajistila rovněž rovné podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v přijímacím řízení. Školní matrika byla vedena v souladu s požadavky školského zákona. 4.Vedení školy se prokazatelně zabývalo průběžným plánováním a vyhodnocováním všech oblastí činnosti školy vedoucích k jejímu postupnému zkvalitňování. Řízení školy bylo ve sledovaném období na požadované úrovni. Sledovaný průběh a výsledky předškolního vzdělávání ve speciální třídě pro děti s vadami řeči byl rovněž na požadované úrovni. 5.Vzdělávací nabídkou a využíváním účinných metod a pedagogických přístupů při vzdělávání dětí škola poskytovala osobnostně orientované předškolní vzdělávání, vytvářela základy klíčových kompetencí a podporovala rozvoj elementárních funkčních gramotností. 6.Organizace vzdělávání ve vztahu k personálním a prostorovým podmínkám byla na standartní úrovni. 7.Materiální podmínky školy se zkvalitnily a pro realizaci ŠVP byly na požadované úrovni. 8.Ekonomické podmínky školy umožnily realizaci ŠVP PV na standartní úrovni. Škola využila finanční prostředky ze státního rozpočtu v souladu se stanovenými závaznými ukazateli. 9.Škola vytvářela bezpečné prostředí pro děti prostřednictvím účinných administrativních a organizačních opatření. 13. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012 Rozpočet pro rok 2012 plán skutečnost obec ,00 Kč ,00 Kč kraj ,00 Kč ,00 Kč 13

15 Celkové výnosy roku 2012 Plánované výnosy školy: 11, ,- Skutečné výnosy školy: 11, ,30 Rozpis výnosů za rok 2012 Rozpis nákladů za rok 2012 Tržby z prodeje služeb školné ,00 Tržby z prodeje služeb - angličtina ,00 Tržby z prodeje služeb - grafomotorika 4 000,00 Tržby z prodeje služeb stravné děti ,00 Výnosy z prodeje služeb - saunování 5 540,00 Zúčtování fondů - použití rezervního fon ,00 Zúčtování fondů - použití mzdového fondu ,00 Jiné ostatní výnosy - přeúčtování vodné 3 438,05 Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlení 164,00 Jiné ostatní výnosy - pronájem bazénu 500,00 Ostatní výnosy z činnosti - sběr 2 040,00 Ostatní výnosy z činnosti - akademie 5 490,00 Úroky 9 986,13 Úroky - fksp 232,48 Výnosy územních rozpočtů z transferů ,00 Výnosy územních rozpočtů z transferů ,00 Výnosy územních rozpočtů z transferů ,00 V tis. Kč 14 celkem stát, kraj město vlastní Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné 3 3 Náklady na reprezentaci 2 2 Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady

16 Jiné ostatní náklady 3 3 Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot.majetku Ostatní finanční náklady Schválený obecní rozpočet nebyl překročen, také výše účelových dotací státních finančních prostředků byla dodržena. Fondy Finanční fondy Účet Stav k Příděl z HV Jiné zdroje Plán čerpání skutečnost čerpání Stav k fond odměn ,00 0,00 0, , ,00 FKSP , , , , ,90 fond rezervní 413, , , ,00 0, , ,93 fond investiční , , , , ,66 Celkem , , , , , ,49 Nedočerpaný příspěvek na činnost od obce, společně s výnosy je hospodářským výsledkem za rok 2011 ve výši, ,36 Kč. Na základě rozhodnutí RM Napajedla byl zlepšený hospodářský výsledek rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn. FKSP Byl čerpán dle kritérií stanovených na počátku roku a na počátku následujícího je vždy vypracováno podrobné čerpání uvedeného fondu. Závazky Závazky tvoří pouze faktury přijaté za poslední měsíc a ty byly splatné na počátku roku 2011.Další závazky nemáme. Závěr Rozpočet školy byl dodržen ve všech ukazatelích a vzniklý kladný hospodářský výsledek je rozdělen a bude použit v roce 2012 na základě rozhodnutí RM Napajedla. Celkový hospodářský výsledek za rok 2011 byl ,36 Kč. Uvedená částka byla pouze z hlavní činnosti. 14. Spolupráce školy a dalších subjektů: Spolupráce se zřizovatelem školy Město Napajedla jako zřizovatel školy zajišťoval materiální zabezpečení pro školu, odbor SMIR plánované nutné opravy a investiční akce. Zástupci města byli zváni na akce školy především na ty s účastí široké rodičovské veřejnosti. Ředitelka školy se účastnila pravidelných porad vedení u zřizovatele. 15

17 Spolupráce se školami spádových obcí Škola spolupracuje se školami v Halenkovicích, Pohořelicích, Komárově, Žlutavě a Spytihněvi. Uskutečňovaly se pravidelné konzultační dny se všemi ředitelkami jmenovaných škol, probíhaly vzájemné návštěvy a předávání zkušeností a informací mezi školami. Spolupráce s 1. a 2. ZŠ Napajedla Mateřská škola spolupracuje s oběma základními školami, které pro nás každoročně organizují návštěvu obou zařízení před Zápisem dětí do ZŠ. Před zmíněným zápisem jsme v naší škole uspořádali společnou schůzku rodičů se zástupci obou škol, na které měli možnost rodiče se blíže seznámit se specifikami obou škol a rovněž se seznámili s problematikou školní zralosti. Spolupráce s DDM Matýsek Napajedla Již několik let úzce spolupracujeme s domem dětí, jehož nabídky zájmových kroužků využívají především předškolní děti. Rovněž jsme se účastnili programu, které DDM připravil. V rámci dobré spolupráce obou zařízení využily děti účastníci příměstských táborů DDM koupání ve venkovním bazénu na zahradě mateřské školy Spolupráce se ZUŠ R. Firkušného Pravidelná spolupráce se ZUŠ má již několikaletou dobrou tradici. Využívali jsme nabídky hudebních výchovných koncertů, praktických tvořivých dílen z nabídky výtvarného oboru. Do MŠ přicházeli představovat jednotlivé hudební nástroje učitelé a žáci. Spolupracovali jsme při náboru do hudebního a výtvarného oboru. Spolupráce s kulturními institucemi města Klubem kultury,knihovnou B. Benešové Škola spolupracovala s knihovnou B. Benešové,kam děti pravidelně 2x ročně docházely na tematická čtení spojená s dramatizací. Zapojily se do výtvarné soutěže vyhlašované knihovnou. 1x ročně se účastnily Dětského filmového festivalu,1x ročně Dětského divadelního festivalu a loutkových představení souboru Klubíčko, které organizoval Klub kultury Napajedla. Děti rovněž navštívily novou expozici napajedelského muzea Svět hraček Závěr výroční zprávy A) Analýza v oblasti výchovně vzdělávacího procesu : Podle ŠVP KROK ZA KROKEM jsme pracovaly prvním rokem a získávali zkušenosti s jeho naplňováním v TVP tříd. Každá třída si do svých programů vybírala témata blízká věkové skupině a individuálním možnostem dětí. Paní učitelky se zaměřovaly na osvojování nových poznatků, zkušeností i praktických dovedností spojených s poznáváním okolního světa živé i neživé přírody. 16

18 Zapojili jsme se do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička, do projektu Zelená škola v jehož rámci poskytuje dětem a rodičům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu přímo v areálu mateřské školy. Začali jsme s problematikou třídění odpadů a jeho významem pro ochranu životního prostředí (viz akce Poklady popelnice, návštěva KovoZoo, návštěva sběrného dvora TS Napajedla, třídění papíru, plastů a skla v MŠ, zapojení do ekologického projektu Nakrmte Plastrožrouta, III. celoškolkového sběru papíru,dne Země v MŠ soutěže a činnosti zaměřené na ekologii a ochranu životního prostředí). Škola se zúčastnila krajské přehlídky mateřských škol Zlínský Škrpálek, výtvarných soutěží: Pohádková skládanka, Požární ochrana očima dětí, Svět očima skutečnosti a fantazie. Rovněž se stala součástí celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička. Ve školním roce 2012/2013 se škola opět zúčastnila veřejné sbírky pořádané Fondem Sidus, pro který zajistila 1 950,- Kč. Děti mateřské školy získaly v soutěžích tato ocenění: 1.místo ve výtvarné soutěži Pohádková skládanka kolektiv třídy 3.A Veverky Diplom za účast ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí 3.B Motýlci ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 : zlepšovat spolupráci se zákonnými zástupci dětí- informovanost o dětech v jednotlivých třídách, seznámení s prováděnou diagnostikou a portfóliem dítěte výrazněji využívat nabídek DVPP, zaměřit se na environmentální vzdělávání pedagogického sboru zaměřit se na preventivní program působení sociálně patologických jevů prohloubit a zkvalitnit vnitřní informační systému v MŠ mezi všemi zaměstnanci propagovat práci školy webové stránky,nástěnky, příspěvky do Napajedelských novin a vysílání v NTV sledovat naplňování ŠVP v TVP jednotlivých tříd využívat exkurzí, návštěv kulturních událostí a ekologických programů pro MŠ zaměřit se na praktickou výchovně-vzdělávací činnost v areálu školní zahrady B) analýza v oblasti materiálních podmínek školy: Proběhla oprava zdiva v suterénu budovy C prostory prádelny a sušárny prádla. Došlo k nátěru podlah v prostorách prádelny a rekonstrukci vodoinstalace. Proběhla další část rekonstrukce chodníku u budovy B školy. Podařilo se zajistit odvodnění pozemků části zahrady školy. Proběhla celková rekonstrukce hřiště na zahradě mateřské školy Proběhla celková rekonstrukce vodoinstalace a rozvodů na budově C školy(školní kuchyně) 17

19 ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 : zateplení všech budov mateřské školy, úprava fasád na budovách oprava střech na budovách školy rekonstrukce venkovního bazénu v areálu školní zahrady dovybavení školní zahrady stolečky a lavicemi pro tvořivou činnost dětí rekonstrukce střechy v zimní zahradě u budovy D školy zastínění pískoviště u budovy A rekonstrukce rampy pro zásobování školní kuchyně vybudování vnitřního informačního systému v MŠ V průběhu roku byla prováděna průběžně běžná údržba. V roce 2012 bylo hospodaření mateřské školy velmi dobré, dosáhli jsme pozitivního hospodářského výsledku. Úkoly a cíle, které jsme si stanovili na začátku školního roku se nám podařilo splnit ve většině bodů. Datum zpracování výroční zprávy: Datum projednání na pedagogické radě: Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 bude veřejně přístupná na webových stránkách školy : i ve vestibulech na budovách A,B a D mateřské školy. Podpis ředitelky a razítko školy : Martina Švandová v.r.. 18

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 M a t e ř s k á š k o l a, Praha 4, Blatenská 2145 www.ms-blatenska.cz, e-mail: info@ms-blatenska, tel.fax :272 933 137, mobil : 724 251 550 ÚMČ Praha 11 OŠK Vidimova 1324 149 41 Praha 4 V Praze dne č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více