za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla 1

2 Obsah: 1. Základní údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Vzdělávací program školy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 5. Údaje o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 6. Výsledky vzdělávání 7. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 8. Zpráva z oblasti speciální pedagogiky 9. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů 10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 12. Údaje o výsledcích inspekce 13. Základní údaje o hospodaření školy 14. Spolupráce školy a dalších subjektů 15. Závěr výroční zprávy 1

3 1. Základní údaje o mateřské škole Název školy: Adresa škol : Právní forma: Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159,okres Zlín, příspěvková organizace Komenského 1159, Napajedla součástí školy dle zřizovací listiny školní jídelna a odloučené pracoviště školy - Komenského 1659 příspěvková organizace IČO: Zřizovatel : Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla Kapacita školy: nejvýše 200 dětí Provoz školy: (od do) 6:00 16:00 Počet tříd: 8 odloučené pracoviště : budova A 3 třídy cca 75 dětí budova B 3 třídy cca 81 dětí budova D 2 třídy cca 42 dětí Údaje o vedení školy: Ředitelka školy statutární orgán: Martina Švandová Zástupkyně ředitelky školy zástupce statutárního orgánu: Jitka Zábojníková Adresa pro dálkový přístup: Komenského 1159, Napajedla Tel ,tel/fax Web. adresa: ms.napajedla.net 2. Charakteristika školy Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín je od příspěvkovou organizací a nachází se v areálu napajedelských škol v centru města. Škola je 8 třídní 7 tříd je běžného typu od roku 2005 je zde se souhlasem Krajského úřadu Zlínského kraje zřízena 1 třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (s vadami řeči). Součásti školy: Mateřská škola Komenského 1159 : Odloučené pracoviště školy Komenského 1659 : Školní jídelna : 156 dětí 42 dětí 200 jídel 2

4 Mateřská škola Komenského 1159 se nachází v budovách: A provoz zde byl zahájen v lednu 1967, je 3 třídní s kapacitou 75 dětí B - provoz zde byl zahájen v říjnu 1978, je 3 třídní s kapacitou 81 dětí C - provoz zde byl zahájen v roce 1967 jedná se o školní kuchyň Odloučené pracoviště Komenského 1659 se nachází v budově D - provoz zde byl zahájen v říjnu budova původně sloužila jako jesle, v roce 1995 byla oddělena od zbytku areálu MŠ a prodána spolu s okolním pozemkem původním vlastníkem mateřské školy fa Fatra Napajedla firmě Davex. V roce 2005 Město Napajedla odkoupilo objekt od fa Davex za účelem rozšíření kapacity mateřské školy o dvě třídy umístněné v tomto objektu. Byla provedena celková rekonstrukce budovy ( ) a v říjnu 2005 byl obnoven její provoz. Budova a její vybavení splňuje podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. V říjnu 2010 získala budova D statut odloučeného pracoviště. Škola je obklopena velkou školní zahradou, kde se nachází plavecký bazén, dětské brouzdaliště, sportovní hřiště a devět herních prvků. V budově B je vybudována sauna, která je využívána dětmi od 4 7 let každoročně od měsíce listopadu do měsíce dubna. Spojovacím koridorem jsou propojeny pouze budovy A a B. Škola má světlé a estetické prostory, materiální vybavení je průběžně doplňováno a obnovováno dle potřeb a nároků na výchovně-vzdělávací práci. Údaje o zařazení dětí ve školním roce Celkový počet dětí v mateřské škole 198 Počet tříd v mateřské škole 8 Počet dětí s odkladem školní docházky 6 Počet dětí odcházejících do ZŠ 59 Počet integrovaných děti Vzdělávací program školy: vzdělávací program č. j. MŠMT ŠVP počet dětí Předškolní vzdělávání 32405/ ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání Barevné korálky Krok zákrokem celým rokem 3

5 Mateřská škola pracovala od podle nového Školního vzdělávacího programu Krok za krokem, celým rokem,který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Hlavními úkoly výchovně-vzdělávací činnosti podle ŠVP jsou: - maximální rozvoj každého dítěte po všech stránkách jeho individuálních možností a předpokladů a to ve vzájemné spolupráci s rodinou - vytvářet odpovídající společenské vztahy k lidem, k živé i neživé přírodě - zvýšenou pozornost věnovat dětem s odkladem školní docházky, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným Nadstandartní aktivity MŠ ve školním roce : - seznamování dětí 5 6 letých s cizím jazykem( angličtinou ) 1x týdně - kroužky logopedické prevence pod vedení logopedických asistentek na budovách A,B a D - kurz nápravy grafomotorických obtíží Nebojte se psaní pro děti 5 6 leté v délce 10 lekcí - předplavecký výcvik pro předškoláky v Uherském Hradišti - tělovýchovné a sportovní aktivity (s možností využívání prostor tělocvičny na klášteře) - týdny splněných přání pro nejstarší děti - celoroční středeční Veselé dny v MŠ pro předškolní děti - saunování dětí v sauně školy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy : Pedagogičtí pracovníci ve školním roce : počet fyzických osob přepočtené úvazky pedagogičtí pracovníci 16 16,26 Pedagogičtí pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace,stupeň vzdělání 1. Ředitelka 1 SPgŠ 2. Zástupkyně ředitelky 1 SPgŠ 3. Učitelka 1 SPgŠ 4. Učitelka 1 SPgŠ 5. Učitelka 1 SPgŠ 6. Učitelka 1 SPgŠ 7. Učitelka 1 SPgŠ 8. Učitelka 1 SPgŠ 9. Učitelka 1 SPgŠ 10. Učitelka 1 SPgŠ 11. Učitelka 1 SPgŠ 12. Učitelka 1 SPgŠ 13. Učitelka 1 SPgŠ 14. Učitelka 1 SPgŠ 15. Učitelka 1 VŠ - bakalářské 16. Učitelka 1 VŠ - magisterské 4

6 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce Věková struktura pedagogických pracovníků : Věk Do 30 let do 35 do 40 let do 45 do 50 let do 60 let Počet pracovníků Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce : počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 13 12,8 externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání - poř.číslo funkce 1. ekonomkahospodářka 1 VŠ 2. uklizečka 1 SO 3. uklizečka 1 SO 4. uklizečka 1 SO 5. uklizečka 1 SO 6. uklizečka 1 SO 7. pradlena 0,5 SO 8. školník-údržbář 1 SO Školní jídelna 1. vedoucí ŠJ 0,7 ÚSO 2. kuchařka 1 SO 3. kuchařka 1 SO 4. kuchařka 1 SO 5. kuchařka 1 ÚSO 5. Údaje o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání: K bylo do MŠ zapsáno 198 dětí. Zápis do MŠ na školní rok se uskutečnil Bylo zapsáno 73 dětí, 64 dětí bylo přijato, 9 dětí nepřijato. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí platnou legislativou. Při přijímání dítěte do mateřské školy postupuje ředitelka školy v souladu s 165 ods.2 písmene b) zákona č.561/2005 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a vydává písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 5

7 Počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od Počet přijatých dětí od Výsledky výchovně vzdělávací činnosti: A) profilace mateřské školy Počet nepřijatých dětí od Zaměření vzdělávací činnosti je úzce spjato s prožitkovým učením v těsné symbióze s přírodou, která nás obklopuje a umožňuje čerpat zážitky i praktické zkušenosti. Výchovně-vzdělávací proces ve škole vycházel ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Krok za krokem, celým rokem, který byl zpracován ředitelkou a celým pedagogickým kolektivem k Průběžně byl vyhodnocován jeho soulad s RPVP PV. Všechny třídy si aktuálně zpracovaly své třídní vzdělávací programy, jenž byly zpracovány tak, aby respektovaly individuální a věkové zvláštnosti a schopnosti dětí. Společné pro všechny třídní vzdělávací programy je snaha o seznamování se světem živé a neživé přírody, světem lidí, kultury a lidových tradic. Velký důraz byl kladen na rozvoj řeči, myšlenkových operací, lokomočních, motorických, výtvarných, hudebních, dramatických schopností a psychické odolnosti. Vzdělávací nabídka byla rozmanitá, vedla děti k osvojování poznatků, dovedností, hodnot a postojů. Součástí výchovně vzdělávací nabídky školy byly nadstandartní aktivity: kroužky logopedické prevence, kurzy překonávání grafomotorických obtíží Nebojte se psaní, kroužek seznamování se s cizím jazykem angličtinou, pravidelné saunování dětí v sauně MŠ. Tři třídy dětí 5-6 letých se zúčastnily předplaveckého kurzu v Uherském Hradišti, pravidelných Veselých dnů v MŠ a tematicky připravených Týdnů splněných přání pro předškoláky. Předškolní vzdělávání je proces dlouhodobý, výsledky u dětí různorodé. Děti si podle svých možností a schopností osvojovaly základy klíčových kompetencí předškolního období : kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské B) zpráva z oblasti speciální pedagogiky Ve školním roce pracovaly na naší škole 3 kroužky logopedické prevence pod vedením p. učitelek B. Dolečkové, V. Reptové a R. Kašné. Tyto kroužky navštěvovalo celkem 27 dětí. Ve škole je zřízena od r třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami-vadami řeči. Zajišťovala systematickou, intenzivní péči dětem s vadami řeči. Měla pozitivní vliv na rozvíjení komunikačních schopností a dovedností. Vzhledem ke sníženému počtu dětí ve třídě, individuálnímu přístupu a odbornému personálnímu obsazení učitelek s logopedickým vzděláním byla zajištěna kvalitní péče. Speciální ( logopedická) třída a její chod byl založen 6

8 na spolupráci MŠ, SPC pro sluchově postižené a vady řeči a rodičů dětí. Velkou předností byla pravidelná účast rodičů, kteří se pod vedením p.učitelek ve třídě naučíli základní postupy a tím měli možnost přímo se podílet na logopedické nápravě svých dětí. Třídu odborně vedly paní učitelky Mgr.V. Jahodová a Bc.V.Machovská. Ve třídě bylo integrováno 14 děti s nerovnoměrným psychosociálním vývojem, se závažnějšími vadami řeči a výslovnosti. Bylo zde využíváno speciálních pomůcek a her, didaktických a výukových programů. Kvalifikované p. učitelky pracovaly s dětmi v průběhu celého režimu dne. Denně prováděly skupinovou logopedickou péči, artikulační cvičení, cviky jazyka, individuální logopedickou péči. S rodiči dětí konzultovaly správné postupy při cvičeních prováděných doma dle logopedického sešitu. To vše proto, aby byly co nejefektivněji splněny podmínky dobrého staru dítěte před zahájením základního vzdělávání. Integrované děti do : druh postižení počet dětí Děti s vadami řeči 14 Integrované děti od druh postižení počet dětí s vadami řeči 14 Péči o integrované děti ve speciální třídě zastřešovala Mgr. M.Ševelová z SPC pro sluchově postižené a vady řeči ve Valašském Meziříčí, pobočka Zlín. která do MŠ dojížděla 1-2x měsíčně. 7. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Škola pracovala v tomto roce v souladu s ŠVP Krok za krokem a vlastním projektem environmentální výchovy. Využívali jsme spolupráce s Alcedem Vsetín, které má v oblasti environmentálního vzdělávání dlouholeté zkušenosti a podílí se na akcích pro děti i pedagogy. Zároveň jsme se začali více zabývat problematikou třídění odpadů a jeho významem pro ochranu životního prostředí - viz účast a zapojení dětí do akcí : Poklady popelnice, vzdělávací program a prohlídka KOVOZOO ve fa Kovosteel ve Starém Městě, prohlídka areálu sběrného dvora TS města Napajedla, třídění papíru, skla a plastů v MŠ, zapojení do projektu Nakrmte plastožrouta soutěž ve sběru víček z PET lahví, III. celoškolkový sběr papíru, Projektový týden ke Dni Země dokážeme třídit a správně použít věci kolem nás. Zároveň se škola stala součástí celorepublikové sítě MŠ se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička a rovněž se zapojila do projektu Zelená škola, v jehož rámci se podílí na sběru vysloužilých elektrospotřebičů přímo v areálu mateřské školy. Na jaře 2013 se podařilo díky sponzorskému příspěvku rodičů dětí zrealizovat obnovu a výsadbu okrasného záhonu u budovy A mateřské školy, na níž se přímo podílely i děti. Ve všech třídních vzdělávacích programech se prolínaly prvky EVVO, jejich naplňování probíhalo různorodými formami a prostředky (např. pracovní listy, tematické vycházky s pozorováním, využívání smyslových her, tvořivé činnosti s přírodninami, experimentování 7

9 s živou i neživou přírodou, apod.). Environmentální vzdělávání probíhalo nenásilně a dětem nejbližší formou pravidelně při každodenních pobytech venku v rámci režimu dne v MŠ, byly realizovány výchovně-vzdělávací projekty se zaměřením na EVVO jako Jablíčko se kutálelo, Týden s planetou Země. Důležitou součástí plánu EVVO byly i tematicky zaměřené Týdny splněných přání pro předškoláky, které se uskutečnily ve dvou turnusech (jeden pod názvem Cestujeme a poznáváme a Týden nejen s pohádkou ). V průběhu školního roku se každý měsíc uskutečnily jako součást plánu EVVO následující akce: září: účast dětí na výstavě hub a myslivosti, zahájení předplaveckého výcviku dětí říjen: beseda s myslivkyní v MŠ, soutěžní výstava dětí a rodičů Kouzlíme z přírodnin tematické vycházky do okolí MŠ Kalvárie, Maková projektový týden Jablíčko se kutálelo zapojeny všechny třídy školy listopad: zahájení saunování dětí v sauně MŠ prosinec: zpívání a rozsvěcování vánočního stromu MŠ, předvánoční tvoření dětí a rodičů Adventní workshop, projektový týden S čerty nejsou žerty leden: zimní olympiáda v MŠ únor: masopustní karneval v MŠ, vycházka ke krmelci do lesa březen: vynášení Moreny k řece Moravě, velikonoční tvořivé dílničky dětí a rodičů v MŠ, projektový den Hledání velikonočního zajíčka duben: projektový týden Naše zdravá planeta Země, III. celoškolkový sběr papíru, Poznáváme zvířata vzdělávací program spojený s ukázkou živých zvířat květen: tematicky zaměřené týdny pro předškoláky Cestujeme a poznáváme, multikulturní pořad o Africe - Afrikana červen: projektový den pro všechny třídy MŠ Barevný den, exkurze a účast na programu Poklady z popelnice - naučně-vzdělávací program pro děti účast na zábavném dopoledni Hasiči dětem, naučně.zábavné dopoledne v MŠ Den s policií ČR, exkurze v hřebčíně v Napajedlích, koupání dětí ve venkovním bazénu MŠ 9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavní cíle minimálního preventivního programu: a) zvyšování odolnosti dětí vůči působení negativních sociálně patologických jevů, snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj b) posilování sociálních kompetencí dětí ve smyslu plného přebírání zodpovědnosti za své jednání a chování c) spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí 8

10 Prevence je realizována různými formami, mezi něž patří: -celoškolní projekty: např. týden ke dni Země,, exkurze a jednodenní výlety, zábavně-naučné programy ve spolupráci s jinými organizacemi např. oběma základními školami, DDM Matýsek, Polici ČR, Hasiči. -zařazování témat prevence do výchovně-vzdělávací práce tříd (např. výchova ke zdraví, výchova k péči o životní prostředí, dopravní výchova) -besedy s dětmi ve spolupráci s různými institucemi (ČMS, mykologický kroužek, svaz včelařů apod) Škola konkrétní případy vlivu patologických jevů neřešila, ale zabývala se některými náznaky, které by v dalším věkovém období mohly přerůstat do šikany, vandalismu, násilného chování. Škola svým zaměřěním na zdraví a zdravý životní styl se snažila dětem umožnit výběr aktivit tak, aby byl vytvořen základ pozitivní seberealizace, zažívání pocitu úspěchu a uplatnění v dětském kolektivu. 10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na začátku školního roku byl zpracován plán DVPP, který byl flexibilní a byl realizován dle nabídky vzdělávacích institucí a agentur (NIDV,KPS apod). Všechny absolvované kurzy a odborné semináře byly akreditovány MŠMT.. V červnu 2013 ukončila paní učitelka Veronika Machovská magisterské studium na MU v Brně obor Speciální pedagogika logopedie a surdopedie. DVPP bylo realizováno rovněž formou samostudia, při kterém p. učitelky studovaly jimi vybranou odbornou literaturu. Školní zralost Dolečková 490,- Rozvíjení jazykových Jahodová bezplatné schopností Zdravotník školních Chrástková, Dolečková bezplatné zotavovacích akcí Komunikace hudebními Podešvová 400,- nástroji Speciální pedagogika- Machovská na vlastní náklady magisterské studium na MU Brno Agresivita dětí předškolního Reptová 500,- věku Setkání logopedických Řehová,Tomková,Kašná, bezplatné asistentek Cvičení pro hyperaktivní děti Řehová,Tomková 1000,- Pedagogická činnost Šubíková 420,- s nadanými dětmi ADHD v pedagogické praxi Švandová, Zábojníková 1200,- Muzikoterapie Kašná R. bezplatné Aktuální otázky předškolního Švandová, Zábojníková 1400,- vzdělávání Rozvoj metod a forem práce s nadanými dětmi Šubíková 500,- 9

11 11. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti Přehled vzdělávacích, kulturních a preventivních akcí pro děti ve školním roce : měsíc akce místo září: zahájení předplaveckého Uherské Hradiště kurzu dětí 5-6 letých zaskočte si pro radu, jak se Sběrný dvůr TS Napajedla zbavit odpadu slavnostní zprovoznění hřiště MŠ Napajedla MŠ výstava hub a myslivosti KK Napajedla loutková pohádka v MŠ MŠ Napajedla říjen: zahájení kurzu grafomotoriky MŠ Napajedla zahájení kurzu seznamování MŠ Napajedla se s cizím jazykem (angličtinou) zahájení kroužků logopedie MŠ Napajedla zahájení Veselých dnů v MŠ MŠ Napajedla keramická dílna DDM Matýsek Napajedla kouzlíme z přírodnin - MŠ Napajedla beseda s myslivkyní MŠ Napajedla projektový týden MŠ Napajedla Jablíčko pohádka Princezna KK Napajedla solimánská listopad: zahájení saunování dětí MŠ Napajedla návštěva knihovny B.Benešové Knihovna B.Benešové Napajedla Dětský filmový festival Kino Napajedla Dětský divadelní festival KK Napajedla hudební nástroje a písničky z pohádek MŠ Napajedla prosinec: rozsvěcování vánočních MŠ Napajedla stromků v MŠ tvořivé vánoční workshopy MŠ Napajedla dětí a rodičů Mikulášská nadílka v MŠ MŠ Napajedla koledování dětí v DPS DPS Pod Kalvárií Napajedla projektový týden S čerty MŠ Napajedla nejsou žerty loutková pohádka MŠ Napajedla leden: Olympiáda kapříků Plavecký bazén v Uherském Hradišti beseda o školní zralosti MŠ Napajedla Zimní olympiáda zahrada MŠ únor : exkurze do obou ZŠ 1.a 2. ZŠ Napajedla 10

12 březen : Hračkový den masopustní karneval Zlínský Škrpálek přehlídka činnosti MŠ vynášení Morény k řece Moravě návštěva knihovny velikonoční tvořivé dílničky dětí a rodičů ze všech tříd MŠ projektový den Hledání velikonočního zajíčka MŠ Napajedla MŠ Napajedla Kongresové centrum Zlín Napajedla Knihovna B. Benešové Napajedla MŠ Napajedla MŠ Napajedla duben: III.celoškolkový sběr papíru MŠ Napajedla projektový týden Naše Areál zahrady MŠ zdravá planeta Země Den otevřených dveří v MŠ MŠ Napajedla Zápis dětí k předškolnímu MŠ Napajedla vzdělávání pro školní rok 2013/2014 Poznáváme zvířata MŠ Napajedla Výlet do Kovostelu ke Dni Kovosteel Staré Město Země květen : besídky ke Dni matek MŠ Napajedla 5. Akademie MŠ KK Napajedla Pohádkový týden v MŠ MŠ Napajedla Cestujeme, poznáváme MŠ Napajedla vystoupení dětí ke Dni matek DPS Napajedla Afrikana poznáváme svět, MŠ Napajedla jiné kultury a národy červen: Exkurze Poklady z popelnice Kovosteel Uh. Hradiště Den s Policií MŠ Napajedla Hasiči dětem SDH Napajedla Pohádkový bál oslava MDD MŠ Napajedla Rozloučení s předškoláky Kaple R.Firkušného Mimořádné pedagogické aktivity paní učitelek: J. Šubíková - práce s dětmi mimořádně nadanými G.Podešvová,ředitelka M.Švandová - seznamování dětí předškolního věku s cizím jazykem angličtinou H. Chrástková, Z.Konečná náprava grafomotorických obtíží u dětí 5 6 letých V.Reptová, B.Dolečková, R..Kašná - kroužky logopedické prevence R. Kašná, R. Tomková - příprava programu pro Zlínský Škrpálek 2013 J. Zábojníková, B. Dolečková - účast dětí ve výtvarných soutěžích Pohádková skládanka, Požární ochrana očima dětí V.Reptová, L. Řehová - práce s integrovaným dítětem 11

13 Ad A/ Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, dětí a rodičů Spolupráci s rodiči měla škola na dobré úrovni. Nejvíce se nám osvědčily pravidelné denní kontakty s rodiči při příchodu a odchodu dětí. Většina rodičů se svými kmenovými učitelkami hovoří, sdělují si navzájem své poznatky o dítěti o jeho pokrocích, potřebách nebo zvláštnostech. Uskutečnily se třídní schůzky, kde rodiče získali důležité informace o systému a organizaci předškolního vzdělávání v naší škole. Ředitelka školy měla vyhraněny pravidelné konzultační hodiny pro rodičovskou veřejnost. Osvědčil se nám 3 letý cyklus vedení dětí od od nejnižší věkové skupiny po nejstarší. Umožňuje to lépe se seznámit s rodinným zázemím dětí a tím lépe reagovat na přání, požadavky a potřeby dětí i rodičů. K prohloubení spolupráce školy s rodičovskou veřejností přispívaly i aktualizované informace na webu mateřské školy, kde jsou příspěvky o činnosti naší školy a také pravidelné příspěvky ve vysílání Napajedelské kabelové televize. Škola organizovala již tradiční společné akce, které si mezi rodičovskou veřejností získaly oblibu.. K nejvýznamnějším patřily: vánoční a velikonoční tvořivé workshopy, dny otevřených dveří v MŠ, předvánoční zpívání a koledování dětí, Akademie MŠ, Rozloučení s předškoláky v Kapli R. Firkušného, besídky pro maminky. Potvrzuje se nám, že rodiče mají zájem o prezentaci svých dětí ve veřejném životě školy i města. Každoročně škola vyhodnocuje evaluační dotazníky pro rodiče dětí vzdělávaných v MŠ. Na základě zjištěných poznatků se snaží vedení školy činnost MŠ zlepšovat a dbát na její rozvoj. Ad B/ Spolupráce s ostatními organizacemi Trvale je velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem Městem Napajedla. Úzce jsme dále spolupracovali s oběma ZŠ v Napajedlích, se ZUŠ R. Firkušného Napajedla, s DDM Matýsek, Klubem kultury Napajedla a knihovnou B. Benešové v Napajedlích. Po celý školní rok škola úzce spolupracovala s Pedagogicko psychologickou poradnou ve Zlíně, s SPC pro sluchově postižené a vady řeči ve Zlíně, SPC Kroměříž. Rodiče i široká veřejnost byla informována o dění v MŠ Napajedla na webových stránkách školy které jsou v provozu od května 2009, které si škola pravidelně aktualizuje. 12. Údaje o výsledcích inspekce: Ve školním roce proběhla v termínu od 4.-7.února 2013 kontrola ČŠI Zlínského inspektorátu. Inspekční činnost byla zaměřena na zajištění rovného přístupu ke vzdělání všem dětem, na výsledky vzdělávání v souvislosti s naplňováním ŠVP pro předškolní vzdělávání v praxi a s tím související evaluaci činnosti školy, na úroveň zajištění odbornosti a kvalifikovanosti pedagogických pracovnic podle požadavků školského zákona, na kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic, na kvalitu informačního systému především směrem k zákonným zástupcům a zřizovateli, na kvalitu a efektivitu organizace předškolního vzdělávání a celého 12

14 provozu MŠ a na zvyšování kvality celkových materiálních, personálních a bezpečnostních podmínek. Shrnutí : 1.Škola vykonávala činnost v souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení. 2.ŠVP PV byl v době inspekce v souladu s právními předpisy. 3.Škola zajišťovala na požadované úrovni rovný přístup ke vzdělávání všem dětem. Zajistila rovněž rovné podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v přijímacím řízení. Školní matrika byla vedena v souladu s požadavky školského zákona. 4.Vedení školy se prokazatelně zabývalo průběžným plánováním a vyhodnocováním všech oblastí činnosti školy vedoucích k jejímu postupnému zkvalitňování. Řízení školy bylo ve sledovaném období na požadované úrovni. Sledovaný průběh a výsledky předškolního vzdělávání ve speciální třídě pro děti s vadami řeči byl rovněž na požadované úrovni. 5.Vzdělávací nabídkou a využíváním účinných metod a pedagogických přístupů při vzdělávání dětí škola poskytovala osobnostně orientované předškolní vzdělávání, vytvářela základy klíčových kompetencí a podporovala rozvoj elementárních funkčních gramotností. 6.Organizace vzdělávání ve vztahu k personálním a prostorovým podmínkám byla na standartní úrovni. 7.Materiální podmínky školy se zkvalitnily a pro realizaci ŠVP byly na požadované úrovni. 8.Ekonomické podmínky školy umožnily realizaci ŠVP PV na standartní úrovni. Škola využila finanční prostředky ze státního rozpočtu v souladu se stanovenými závaznými ukazateli. 9.Škola vytvářela bezpečné prostředí pro děti prostřednictvím účinných administrativních a organizačních opatření. 13. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012 Rozpočet pro rok 2012 plán skutečnost obec ,00 Kč ,00 Kč kraj ,00 Kč ,00 Kč 13

15 Celkové výnosy roku 2012 Plánované výnosy školy: 11, ,- Skutečné výnosy školy: 11, ,30 Rozpis výnosů za rok 2012 Rozpis nákladů za rok 2012 Tržby z prodeje služeb školné ,00 Tržby z prodeje služeb - angličtina ,00 Tržby z prodeje služeb - grafomotorika 4 000,00 Tržby z prodeje služeb stravné děti ,00 Výnosy z prodeje služeb - saunování 5 540,00 Zúčtování fondů - použití rezervního fon ,00 Zúčtování fondů - použití mzdového fondu ,00 Jiné ostatní výnosy - přeúčtování vodné 3 438,05 Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlení 164,00 Jiné ostatní výnosy - pronájem bazénu 500,00 Ostatní výnosy z činnosti - sběr 2 040,00 Ostatní výnosy z činnosti - akademie 5 490,00 Úroky 9 986,13 Úroky - fksp 232,48 Výnosy územních rozpočtů z transferů ,00 Výnosy územních rozpočtů z transferů ,00 Výnosy územních rozpočtů z transferů ,00 V tis. Kč 14 celkem stát, kraj město vlastní Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné 3 3 Náklady na reprezentaci 2 2 Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady

16 Jiné ostatní náklady 3 3 Odpisy dlouhodob.nehm.a hmot.majetku Ostatní finanční náklady Schválený obecní rozpočet nebyl překročen, také výše účelových dotací státních finančních prostředků byla dodržena. Fondy Finanční fondy Účet Stav k Příděl z HV Jiné zdroje Plán čerpání skutečnost čerpání Stav k fond odměn ,00 0,00 0, , ,00 FKSP , , , , ,90 fond rezervní 413, , , ,00 0, , ,93 fond investiční , , , , ,66 Celkem , , , , , ,49 Nedočerpaný příspěvek na činnost od obce, společně s výnosy je hospodářským výsledkem za rok 2011 ve výši, ,36 Kč. Na základě rozhodnutí RM Napajedla byl zlepšený hospodářský výsledek rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn. FKSP Byl čerpán dle kritérií stanovených na počátku roku a na počátku následujícího je vždy vypracováno podrobné čerpání uvedeného fondu. Závazky Závazky tvoří pouze faktury přijaté za poslední měsíc a ty byly splatné na počátku roku 2011.Další závazky nemáme. Závěr Rozpočet školy byl dodržen ve všech ukazatelích a vzniklý kladný hospodářský výsledek je rozdělen a bude použit v roce 2012 na základě rozhodnutí RM Napajedla. Celkový hospodářský výsledek za rok 2011 byl ,36 Kč. Uvedená částka byla pouze z hlavní činnosti. 14. Spolupráce školy a dalších subjektů: Spolupráce se zřizovatelem školy Město Napajedla jako zřizovatel školy zajišťoval materiální zabezpečení pro školu, odbor SMIR plánované nutné opravy a investiční akce. Zástupci města byli zváni na akce školy především na ty s účastí široké rodičovské veřejnosti. Ředitelka školy se účastnila pravidelných porad vedení u zřizovatele. 15

17 Spolupráce se školami spádových obcí Škola spolupracuje se školami v Halenkovicích, Pohořelicích, Komárově, Žlutavě a Spytihněvi. Uskutečňovaly se pravidelné konzultační dny se všemi ředitelkami jmenovaných škol, probíhaly vzájemné návštěvy a předávání zkušeností a informací mezi školami. Spolupráce s 1. a 2. ZŠ Napajedla Mateřská škola spolupracuje s oběma základními školami, které pro nás každoročně organizují návštěvu obou zařízení před Zápisem dětí do ZŠ. Před zmíněným zápisem jsme v naší škole uspořádali společnou schůzku rodičů se zástupci obou škol, na které měli možnost rodiče se blíže seznámit se specifikami obou škol a rovněž se seznámili s problematikou školní zralosti. Spolupráce s DDM Matýsek Napajedla Již několik let úzce spolupracujeme s domem dětí, jehož nabídky zájmových kroužků využívají především předškolní děti. Rovněž jsme se účastnili programu, které DDM připravil. V rámci dobré spolupráce obou zařízení využily děti účastníci příměstských táborů DDM koupání ve venkovním bazénu na zahradě mateřské školy Spolupráce se ZUŠ R. Firkušného Pravidelná spolupráce se ZUŠ má již několikaletou dobrou tradici. Využívali jsme nabídky hudebních výchovných koncertů, praktických tvořivých dílen z nabídky výtvarného oboru. Do MŠ přicházeli představovat jednotlivé hudební nástroje učitelé a žáci. Spolupracovali jsme při náboru do hudebního a výtvarného oboru. Spolupráce s kulturními institucemi města Klubem kultury,knihovnou B. Benešové Škola spolupracovala s knihovnou B. Benešové,kam děti pravidelně 2x ročně docházely na tematická čtení spojená s dramatizací. Zapojily se do výtvarné soutěže vyhlašované knihovnou. 1x ročně se účastnily Dětského filmového festivalu,1x ročně Dětského divadelního festivalu a loutkových představení souboru Klubíčko, které organizoval Klub kultury Napajedla. Děti rovněž navštívily novou expozici napajedelského muzea Svět hraček Závěr výroční zprávy A) Analýza v oblasti výchovně vzdělávacího procesu : Podle ŠVP KROK ZA KROKEM jsme pracovaly prvním rokem a získávali zkušenosti s jeho naplňováním v TVP tříd. Každá třída si do svých programů vybírala témata blízká věkové skupině a individuálním možnostem dětí. Paní učitelky se zaměřovaly na osvojování nových poznatků, zkušeností i praktických dovedností spojených s poznáváním okolního světa živé i neživé přírody. 16

18 Zapojili jsme se do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička, do projektu Zelená škola v jehož rámci poskytuje dětem a rodičům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu přímo v areálu mateřské školy. Začali jsme s problematikou třídění odpadů a jeho významem pro ochranu životního prostředí (viz akce Poklady popelnice, návštěva KovoZoo, návštěva sběrného dvora TS Napajedla, třídění papíru, plastů a skla v MŠ, zapojení do ekologického projektu Nakrmte Plastrožrouta, III. celoškolkového sběru papíru,dne Země v MŠ soutěže a činnosti zaměřené na ekologii a ochranu životního prostředí). Škola se zúčastnila krajské přehlídky mateřských škol Zlínský Škrpálek, výtvarných soutěží: Pohádková skládanka, Požární ochrana očima dětí, Svět očima skutečnosti a fantazie. Rovněž se stala součástí celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička. Ve školním roce 2012/2013 se škola opět zúčastnila veřejné sbírky pořádané Fondem Sidus, pro který zajistila 1 950,- Kč. Děti mateřské školy získaly v soutěžích tato ocenění: 1.místo ve výtvarné soutěži Pohádková skládanka kolektiv třídy 3.A Veverky Diplom za účast ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí 3.B Motýlci ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 : zlepšovat spolupráci se zákonnými zástupci dětí- informovanost o dětech v jednotlivých třídách, seznámení s prováděnou diagnostikou a portfóliem dítěte výrazněji využívat nabídek DVPP, zaměřit se na environmentální vzdělávání pedagogického sboru zaměřit se na preventivní program působení sociálně patologických jevů prohloubit a zkvalitnit vnitřní informační systému v MŠ mezi všemi zaměstnanci propagovat práci školy webové stránky,nástěnky, příspěvky do Napajedelských novin a vysílání v NTV sledovat naplňování ŠVP v TVP jednotlivých tříd využívat exkurzí, návštěv kulturních událostí a ekologických programů pro MŠ zaměřit se na praktickou výchovně-vzdělávací činnost v areálu školní zahrady B) analýza v oblasti materiálních podmínek školy: Proběhla oprava zdiva v suterénu budovy C prostory prádelny a sušárny prádla. Došlo k nátěru podlah v prostorách prádelny a rekonstrukci vodoinstalace. Proběhla další část rekonstrukce chodníku u budovy B školy. Podařilo se zajistit odvodnění pozemků části zahrady školy. Proběhla celková rekonstrukce hřiště na zahradě mateřské školy Proběhla celková rekonstrukce vodoinstalace a rozvodů na budově C školy(školní kuchyně) 17

19 ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 : zateplení všech budov mateřské školy, úprava fasád na budovách oprava střech na budovách školy rekonstrukce venkovního bazénu v areálu školní zahrady dovybavení školní zahrady stolečky a lavicemi pro tvořivou činnost dětí rekonstrukce střechy v zimní zahradě u budovy D školy zastínění pískoviště u budovy A rekonstrukce rampy pro zásobování školní kuchyně vybudování vnitřního informačního systému v MŠ V průběhu roku byla prováděna průběžně běžná údržba. V roce 2012 bylo hospodaření mateřské školy velmi dobré, dosáhli jsme pozitivního hospodářského výsledku. Úkoly a cíle, které jsme si stanovili na začátku školního roku se nám podařilo splnit ve většině bodů. Datum zpracování výroční zprávy: Datum projednání na pedagogické radě: Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 bude veřejně přístupná na webových stránkách školy : i ve vestibulech na budovách A,B a D mateřské školy. Podpis ředitelky a razítko školy : Martina Švandová v.r.. 18

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2011 2012 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka školy 1 Obsah: 1.

Více

za školní rok 2014 2015

za školní rok 2014 2015 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2014 2015 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2010 2011 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka MŠ Napajedla Obsah : 1. Základní údaje o mateřské škole

Více

za školní rok 2013 2014

za školní rok 2013 2014 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2013 2014 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

Koncepce rozvoje mateřské školy (pro období let )

Koncepce rozvoje mateřské školy (pro období let ) Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace Komenského 301, 763 26 Luhačovice Tel: 577 133 301, e-mail: msluhac@zlinedu.cz, reditel.msluhac@seznam.cz Koncepce rozvoje mateřské školy (pro

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1039/12-Z. Mateřská škola Olšava, U Školky 2148, příspěvková organizace Sídlo:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1039/12-Z. Mateřská škola Olšava, U Školky 2148, příspěvková organizace Sídlo: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1039/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Olšava, U Školky 2148, příspěvková organizace Sídlo: U Školky

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno Sídlo: náměstí Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 015/01 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 48/1, 40 01 Liberec 1, příspěvková organizace 4 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více