Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace

2 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, učební plány, IVP... 5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 7 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 8 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 8 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchova Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Komenského 13, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky, která trvale zastupuje ředitelku v plném rozsahu její řídící činnosti: Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, Ing. Milada Pazderníková Mgr. Eva Anna Drastichová Zástupkyně ředitelky školy: ---- Výchovná poradkyně: Mgr. Renata Šebestová (má pouze v náplni práce) Školní speciální pedagog: ---- Školní psycholog: ---- Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Mgr. Denisa Baraňáková Ing. Tomáš Kozelek Bc. Martina Komárková Mgr. Eva Anna Drastichová Charakteristika školy: viz níže 3

4 Charakteristika školy ZŠ Nový svět byla slavnostně otevřena 3. září Škola vznikla z iniciativy občanského sdružení Montessori Opava, v němž se angažovali jak rodiče budoucích žáků, tak pedagogové. Opavští zastupitelé myšlenku na založení první Montessori základní školy v Moravskoslezském kraji podpořili, a umožnili tak její vznik. Škola byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení 6. ledna Cílem Montessori pedagogiky je výchova svobodných, zodpovědných občanů, kteří se dokáží plně realizovat a zapojit do společnosti. Klíčem k tomuto cíli je individuální tempo výuky přizpůsobené potřebám jednotlivých žáků, respekt k osobnosti žáka a určitá míra svobodné volby činností v závislosti na osobnostní vyspělosti žáka. Typická je podpora vnitřní motivace, která je u dětí 2. a 3. ročníku zřetelná. Žáci jsou proto vedeni nejen k plánování práce, ale i k jejímu hodnocení. Zpětná vazba učitele má podobu slovního hodnocení. Podmínkou k naplnění těchto cílů je aktivní celoživotní vzdělávání pedagogů a úzká spolupráce s rodiči. Umístění školy, klima a estetické podmínky: Základní škola Nový svět, Opava, p. o. sídlí v pronajatých prostorách Slezského gymnázia. Škola má samostatný vchod a od učeben gymnázia je oddělena. Celá budova je po rekonstrukci a proběhly zde rozsáhlé stavební úpravy, takže škola vyhovuje současným Obr. 1 Budova školy trendům. Před zahájením tohoto školního roku byla zprovozněna druhá učebna, která sloužila především pro samostatnou práci prvňáčků a jako školní družina. V průběhu letošních hlavních prázdnin byla zrekonstruována další, třetí učebna, která bude sloužit budoucím prvňáčkům. Všechny Montessori učebny jsou vybaveny klimatizační jednotkou a moderním nastavitelným nábytkem. 4

5 Ke sportovním a rekreačním aktivitám či pro výuku tělesné výchovy využívají žáci tělocvičnu gymnázia, zahradu i vnitřní dvorek. V letošním školním roce navštěvovali žáci 2. a 3. ročníku v rámci tělesné výchovy plavecký bazén v Opavě, kde se účastnili výuky plavání v plavecké škole Marty Lerchové. Žáci mohou využívat také nabídky školní družiny, která je otevřena ráno od 6.45 hodin a po vyučování do hodin. Učebnice a učební pomůcky: Žáci pracují s pomůckami, s jejichž pomocí si osvojují nebo procvičují učivo. Ke své práci dále používají standardní pracovní sešity či cvičebnice, vytvořené pracovní listy, popř. připravené pracovní sešitky. Sami si také své výstupní materiály zakládají do portfolií. Děti mají k dispozici rovněž další vybavení: počítače, flipchart tabuli, přehrávače CD, drobné hudební nástroje. V letošním školním roce byly zakoupeny elektronické klávesy. Hygienické podmínky, stravování: Žáci i zaměstnanci mají k dispozici běžné hygienické vybavení. Stravování zajišťuje školní jídelna Slezského gymnázia. Výdejna je umístěna přímo v budově školy. Jídlo je dováženo ze Zařízení školního stravování Šrámkova 4, Opava. Zázemí pro učitele: Učitelky mají k dispozici kabinet, kde je umístěn počítač s připojením na internet a tiskárnami (barevnou i černobílou). Dále je zde multifunkční kopírka, řezačky a laminovačka. Toto moderní vybavení umožňuje učitelkám výrobu Montessori pomůcek a přípravu individuálních výukových materiálů dle potřeb jednotlivých žáků. Opatření pro zabezpečení školy a bezpečnost žáků a učitelů: Škola je vybavena elektronickým zabezpečovacím a docházkovým systémem. Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, učební plány, IVP Základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Učíme se v souvislostech, Montessori program (zpracován dle RVP ZV) Škola v souladu se zápisem v školském rejstříku vyučuje obor vzdělávání C/01 Základní škola v 1. až 5. ročníku (I. stupeň). 5

6 Ve školním roce 2013/2014 měla škola pouze 1 třídu, a to I. (1., 2., 3.). Počet žáků se v průběhu školního roku měnil. Maximální počet dětí ve třídě dosáhl 29, minimální 27. Třída je koncipována jako věkově heterogenní skupina, k 30. červnu 2014 ji tvořilo jedenáct žáků 1. ročníku, sedmnáct žáků 2. ročníku a jeden žák 3. ročníku. Práce ve věkově smíšených skupinách je jedním ze základních principů Montessori systému výuky. Vede děti ke spolupráci a podporuje vzájemné přirozené učení. Důraz je kladen na čtení s porozuměním, rozvoj logického myšlení, pochopení mezipředmětových souvislostí, práci s pomůckami a Kosmickou výchovu. Po velmi pozitivních zkušenostech s párovým vyučováním, které probíhalo v I. třídě v loňském školním roce, byla tato forma výuky využita i ve školním roce 2013/2014. Výuku tedy vedly dvě učitelky, které se dětem mohly individuálně věnovat. Pokud potřebovali žáci prvního ročníku zvýšenou péči (například při nácviku psaní), mohli pod vedením druhé učitelky pracovat v samostatné učebně. Obr. 2 Žáci 1. ročníku při nácviku psaní 6

7 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 5 2,643 Nepedagogičtí zaměstnanci 3 0,5 z toho zaměstnanci výdejny stravy (dle čtvrtletního výkazu P1-04 k ) Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2013/2014 Kč ,- Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2013/2014 Kč ,- Ve škole působily dvě učitelky a dvě vychovatelky. Učitelka angličtiny pracovala formou dohody o provedení práce. Ředitelka školy, jedna učitelka a obě vychovatelky pracovaly na zkrácený úvazek. Pro výuku v Montessori třídě je nezbytný Diplomový kurz akreditovaný MŠMT ČR, jehož cílem je poskytnout teoretické základy a praktické dovednosti didaktického a metodického charakteru. Absolventi kurzu jsou tak schopni pracovat s dětmi podle principů pedagogického a výchovného systému Montessori. Obě působící učitelky i vedoucí vychovatelka jsou absolventkami tohoto kurzu. 7

8 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Kapacita školy Počet 1. tříd k Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k (údaje platné k 30. červnu 2013) Zápis dětí pro školní rok 2014/2015 proběhl ve dnech 24. a 25. ledna K zápisu přišlo 19 dětí, přijato bylo 19. Na základě žádosti rodičů a doporučení PPP Opava i pediatra byla dvěma chlapcům a jedné dívce rozhodnutím ředitelky školy odročena školní docházka. V průběhu kurzu Předškolák 2 se rodiče dalšího chlapce rozhodli pro jinou základní školu. Do 1. třídy v září 2014 tedy nastoupí 15 žáků. Během zápisu vytvořili zaměstnanci školy bezpečné prostředí a navodili klidnou atmosféru. Děti procházely jednotlivými stanovišti a na závěr si odnesly pamětní list a dárky, které pro ně vyráběli starší spolužáci. Zapsané děti absolvovaly kurz Předškolák 2. Paralelně s ním probíhal cyklus přednášek a seminářů pro rodiče, jehož cílem bylo poskytnout rodičům budoucích prvňáčků nejen obecné informace o Montessori pedagogice, ale také možnost seznámit se s konkrétními postupy práce v ZŠ Nový svět, vyzkoušet si práci s Montessori pomůckami a získat odpovědi na své dotazy. Kurz vedla učitelka školy. Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st

9 b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ V současné době nemá škola žádnou 9. třídu. c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Procento Stupeň chování Počet žáků z celkového počtu žáků , d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,59 Poznámka: Všech 17 neomluvených hodin se týká absence jednoho žáka, jehož kázeňské problémy škola ve spolupráci s rodiči řeší již od 1. ročníku. Rodičům bylo doporučeno psychologické a pedagogicko-psychologické vyšetření dítěte a byly jim poskytovány pravidelné konzultace. Celá situace byla konzultována s pracovnicí OSPOD. S žákem byla uzavřena smlouva o dodržování pravidel a je v péči externích odborníků: speciálního pedagoga a psycholožky. Od školního roku 2014/2015 bude mít tento žák vypracován Individuální výchovný program, jehož plnění bude pravidelně vyhodnocováno. Výsledky vzdělávání žáků potvrzují, že Montessori systém výuky umožňuje dětem individuální tempo rozvoje. Mnozí žáci tak v některých oblastech (matematika, český jazyk) procvičují učivo vyššího ročníku. Je Také zpětné vazby od žáků i jejich rodičů potvrzují spokojenost s tímto způsobem výuky, který podporuje zájem žáků o učivo a dění ve škole, vede k rozvoji samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní učení a umožňuje dětem již od prvního ročníku do hloubky zkoumat jimi zvolená témata z oblasti Kosmické výchovy. V letošním školním roce se na objednávku zřizovatele uskutečnilo rozsáhlé dotazníkové šetření pod názvem Mapa školy. Výsledky tohoto výzkumu ukazují maximální spokojenost žáků, rodičů i učitelů ZŠ Nový svět (viz příloha č. 1). 9

10 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, environmentální výchova Environmentální výchova na naší škole je integrovaná v rámci běžné výuky především do vzdělávací oblasti Kosmické výchovy a ošetřena v dokumentu Plán EVVO, který zpracovala Mgr. Renata Šebestová (koordinátor EVVO). Žáci mají k dispozici speciální didaktické pomůcky, například model oběhu vody, rámy na výrobu recyklovaného papíru, mikroskopy, kompletně vybavenou přenosnou laboratoř, sbírku hornin a nerostů, pomůcky pro odchyt drobných živočichů či modely buněk. Výuka probíhá badatelským způsobem. Žáci experimentují, stanovují si hypotézy a vyhodnocují výsledky svých pokusů. Výuka obvykle probíhá formou projektového vyučování a je doplněná o odborný výklad, bohatý výběr publikací, map, video dokumenty, výukové programy, barevné pracovní listy, nástěnné plakáty atd. V rámci EVVO byly v tomto školním roce uskutečňovány vycházky a terénní práce (například odlov bezobratlých živočichů, poznávání rostlin v terénu) i školení pedagogů v oblasti EVVO. Škola spolupracuje i s ekologickými organizacemi Natura Opava, Mgr. Zuzana Liliana Machurová. Žáci navštívili školní statek v Opavě, účastnili se exkurzí, besed a školy v přírodě a starají se o drobná zvířata (suchozemskou želvu a křečíka džungarského). Ve škole jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, které děti běžně využívají. Závěrečná zpráva o plnění Minimálního preventivního programu Prevence rizikového chování je realizována v rámci běžné výuky, dále formou jednorázových i dlouhodobých akcí školy, úzkou spoluprací s rodiči, v družině a dalším vzděláváním pedagogů v této oblasti. Způsob výuky založený na Montessori principech rovněž významně pomáhá k prevenci patologických jevů. Škola má vypracovánu Školní preventivní strategii, Minimální preventivní program, Krizový plán a Program proti šikanování. Ve výuce je prevence integrována převážně do vzdělávací oblasti Kosmická výchova. Témata dotýkající se oblasti prevence jsou například činnost člověka, výchova k rodičovství a rodinné vztahy, výživa a zdraví, lidská společnost a vztahy, zákony apod. Modelové situace pomáhají žákům vžít se do tíživých problémů, utvářet si na ně vlastní názory a hledat přijatelná řešení. Nedílnou součástí prevence je každodenní komunitní kruh (tzv. elipsa ), kde žáci sdílejí své myšlenky, zážitky, diskutují a sdělují ostatním své názory. Společně s učiteli také stanovují pravidla, jimiž se budou ve škole řídit. Respektující komunikace a podněcování k dobrým vztahům v průběhu výuky vytváří bezpečné prostředí a klima ve škole. 10

11 Škola je pro rodiče plně otevřena. I v letošním školním roce získala certifikát Rodiče vítání. Ve školním roce 2013/2014 se ve škole nevyskytly žádné závažné problémy z oblasti sociálně patologických jevů (žádný záznam v deníku), ani se nevyhodnocovalo v rámci žákovských dotazníků. Drobnější problémy se řešily s dětmi okamžitě na místě, popř. i za účasti rodičů, které pedagogové po incidentu kontaktovali. Jednalo se nejčastěji o opakované porušování stanovených pravidel, neshody mezi spolužáky, v méně častých případech o agresivnější chování ke spolužákům či učitelům, lhaní, podvody, ničení školního majetku aj. Učitelky v rámci respektujícího přístupu reagují citlivě a hledají společně s žáky a rodiči vhodné řešení situace. Přesto byly za některé závažnější přestupky v průběhu tohoto školního roku uděleny dvě důtky třídního učitele, jedna důtka ředitele školy a jedna dvojka z chování. Někteří rodiče vyhledali na doporučení pedagogů odbornou pomoc psychologa či speciálního pedagoga. Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány všechny akce uvedené v MPP. O každé z nich byla napsána krátká zpráva, která byla zveřejněna na webových stránkách školy, spolu s fotografiemi. Informace o akcích MPP a také kontaktní čísla a propagační materiály Linky důvěry byly umisťovány na nástěnku u vchodu do školy. Akce pořádané v rámci prevence rizikového chování V průběhu jara 2014 proběhly ve škole tři lekce programu zaměřeného na prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování. Do školy zavítala lektorka z občanského sdružení Faust, které provozuje i poradnu pro děti a dospělé. V 1. lekci se děti dozvěděly, jaké znaky má šikana a jak se proti ní bránit. Ve druhé a třetí lekci si pak teoretické znalosti mohly vyzkoušet v praxi v podobě nejrůznějších scének a dramatizací. V březnu do školy zavítali také příslušníci Městské policie Opava. Preventivní program z oblasti vlastní bezpečnosti a dopravní výchovy poučil děti o bezpečném chování doma, ve škole, na ulici, dětském hřišti, při cestě do školy i z ní, při kontaktu s cizími lidmi atd. Žáci si zopakovali čísla na tísňové linky a vyzkoušeli si simulované volání. Strážník městské policie seznámil žáky s povinnostmi chodců a cyklistů a s vybavením jízdního kola. Pozornost byla směřována i k bezpečnému pohybu v silničním provozu. V dubnu si pak žáci mohli nabyté znalosti vyzkoušet v praxi na dopravním hřišti při ZŠ Mírová, Opava. 11

12 Obr. 3 Žáci na dopravním hřišti 12

13 Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů seminář Učíme se číst genetikou 2 seminář Změny v právních předpisech za poslední dva roky 1 kurz Osobnostní a sociální výchova pedagogů - Já a komunita = komunita a já 1 vzdělávací program Manažerské trivium 1 vzdělávací kurz Osobnostní a sociální výchova pedagogů - Sebepoznání anebo Já x Já = Já na druhou 1 vzdělávací program Jakou školu chceme mít a jak k ní směřovat 1 seminář Nový občanský zákoník a jeho aplikace ve školství 1 Ředitelská dílna - bezpečnost a ochrana zaměstnanců při práci a spojené otázky, kultura školy 1 kurz Osobnostní a sociální výchova pedagogů - Komunikační dovednosti aneb Já x Ty 1 seminář Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství 1 Nové Vánoce (výtvarná výchova) 1 Zdravotník zotavovacích akcí 1 Kurz První pomoci kurz Montessori pedagogiky pro ZŠ 1 Šance Montessori 1 Práce na PC - program Excel 3 Vedení třídnické hodiny 1 RWCT pro pokročilé navazující kurz 1 13

14 Vzdělávání pedagožek probíhalo v souladu s plánem DVPP a plánem osobního rozvoje. Absolvované kurzy byly organizovány především KVIC Nový Jičín a Montessori ČR. V rámci doplnění požadované kvalifikace podaly obě učitelky rovněž přihlášku na vybrané obory vysoké školy a absolvovaly přijímací zkoušky. V rámci Inspirativních hodin (pořádaných KVIC Nový Jičín) realizovala jedna z učitelek svou inspirativní hodinu na téma Dýchání, v které demonstrovala využití metod RWCT v praxi. Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Všechny akce pořádané školou vycházejí z cílů definovaných ve školním vzdělávacím programu. Výuka v Montessori škole intenzivně propojuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a staví na vlastním autentickém zážitku žáků. Proto se v letošním školním roce konalo větší množství aktivit zaměřených na získávání zkušeností z různých oblastí. Podpora zdravého životního stylu V rámci podpory zdravého životního stylu se v září uskutečnil Sportovní den v HEIparku Tošovice, kde si žáci vyzkoušeli trampolíny, bobovou dráhu, snag golf, lukostřelbu či chůzi na chůdách. Celoškolní akce přispěla rovněž k adaptaci nových žáků do stávajícího školního kolektivu. Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili dvacetihodinové plavecké výuky v plavecké škole Marty Lerchové. Výuka byla rozdělena do dvou bloků podzimního a jarního. Žáci se zde rovněž seznámili s pravidly bezpečného pobytu ve vodě či u vodních ploch. Během zimních měsíců chodily učitelky s žáky bruslit na zimní stadion v Opavě. Někteří stáli na bruslích poprvé, přesto se po několika lekcích již byli schopní pohybovat sami po ledě. Kromě sportovní zdatnosti se zde rozvíjely také ohleduplnost a smysl pro fair play. Obr. 4 Bruslení dětí Vyvrcholením sportovních aktivit byl týdenní zotavovací pobyt na škole v přírodě, který se uskutečnil od 16. do 20. června 2014 v obci 14

15 Kružberk. Žáci absolvovali netradiční aktivity - horolezectví, nízké lanové aktivity, vodáctví, odlov bezobratlých živočichů a výrobu keramiky. Součástí akce byla i návštěva koňské farmy a jízda na koni. Nechyběl ani táborák a opékání špekáčků. Zajímavá byla také exkurze v hrázi Kružberské přehrady. Žáci tak v praxi poznali některá témata, jimž se věnovali v Kosmické výchově. Učili se také správnému chování při pobytu v přírodě a poznali část krajiny okresu Opava. Kulturní představení Žáci ZŠ Nový svět se pravidelně účastní také kulturních programů. V letošním školním roce se jednalo o hudebně-divadelní představení Povídejme si, děti (květen 2014), promítání animovaného 3D filmu Khumba (červen 2014), výstavu Psychedelia (červen 2014), kde se děti seznámily s pojmem psychedelia, poznaly psychedelické plakáty ze San Francisca a za Obr. 5 Žáci 1. ročníku v Městské knihovně poslechu hudby šedesátých let se dostaly do pravého klubu světové alternativní hudební scény. Žáci 1. ročníku navštívili také Městskou knihovnu v Opavě (únor, březen 2014). Učili se orientovat a hledat knihy podle autora a druhu literatury a nakonec si sami mohli vybrat knížku nebo časopis a v pohodlí relaxačních vaků a polštářů si je prolistovat a prohlédnout. Multikulturní výchova V rámci tématu multikulturní výchova se v listopadu 2013 celá škola vypravila do Loutkového divadla na cestopisný dokument a besedu s názvem Divoký Madagaskar - lemuři, baobaby a domečky z bláta. Programem provázela Kateřina Motani, která se svým manželem Milošem absolvovala dobrodružnou cestu po Madagaskaru. V červnu absolvovali žáci prvního ročníku ekologicko-výchovný program Indiáni. Měli možnost odlévat stopy zvířat, vyrábět si korálky, namalovat kamínky a poznali indiánskou kulturu a obrázkové písmo. 15

16 16

17 Výchova k trvale udržitelnému rozvoji, ekologická výchova, EVVO Jednou z priorit ŠVP je ekologická výchova. V rámci Kosmické výchovy si žáci uvědomují, že planeta Země je společným domovem rostlin, živočichů i člověka a vnímají vzájemnou propojenost všech prvků. První příběh Kosmické výchovy se týká Vesmíru. Proto hned v září 2013 zavítalo do naší školy mobilní planetárium. V tělocvičně byl postaven kulatý stan kupolní kino a děti v něm zhlédly film o vesmíru a vzniku života na Zemi. V říjnu 2013 žáci navštívili Hornické muzeum Landek v Ostravě. Měli možnost sfárat do dolu a prohlédnout si šachtu. Další část expozice byla věnována práci záchranářů v dolech. Děti si prohlédly záchranářské vybavení, zhlédly film o výbuchu v dole a na závěr si mohly vyzkoušet také pohyb v tzv. dýmovnici (tedy její zmenšené a zjednodušené variantě), kterou záchranáři používají pro výcvik. V rámci podpory třídění odpadu proběhla v lednu akce Tonda Obal na cestách. Žáci se dozvěděli, proč a jak se odpad třídí a prohlédli si vzorky recyklovaných materiálů. V květnu se uskutečnila návštěva Zoo Ostrava s programem Mláďata v zoo. Žáci se od kvalifikované lektorky dozvěděli, co péče o mláďata ve zvířecí říši obnáší. Hodnocení činnosti školních družin a klubů Počet oddělení školní družiny: 1 Počet oddělení školních klubů: 0 Počet žáků k 30. červnu 2014: 29 V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu dětí, které docházely do jednoho oddělení. Umístěny byly všechny děti, jejichž rodiče projevili zájem. Družina byla otevřena před vyučováním i v době odpolední. Z nabízených kroužků se v tomto roce uskutečnil kroužek anglického jazyka, který probíhal v odpoledních hodinách. ŠD pracovala podle ŠVP. Věnovala se tak aktivitám odpočinkovým, výtvarným i tvořivým a pohybovým. Také v družině se děti podílely na tvorbě pravidel, měly svobodu při volbě činností a komunikace probíhala v respektující atmosféře. V průběhu roku bylo vybavení družiny doplněno o stavebnice, různorodý výtvarný materiál, malou dílnu, ve které je dětem umožněna práce se dřevem. V rámci každodenního provozu byly děti vedeny k dodržování hygienických zásad, společenskému chování a k péči o prostředí, ve kterém se pohybují. 17

18 ŠD využívala k činnostem prostory třídy, tělocvičnu, školní zahradu, školní dvůr, městský park i nejbližší okolí školy. Při pobytu mimo školní budovu se děti učily dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu a dalších pravidel vycházejících z preventivního programu. K poznávání historie a místopisu Opavy přispěly návštěvy edukačních a interaktivních programů organizovaných Obecním domem ( Cesta dějinami města, Prach a kule ) a vycházky Poznej svoje město I. S vánočními zvyky v tomto kraji se seznámily při návštěvě Slezského zemského muzea. Společnými silami vyrobily dekorace, jimiž přispěly na vánoční strom města Opavy. Během školního roku se uskutečnily čtyři tematické výtvarné dílny určené nejen pro děti, ale i jejich rodiče a sourozence. Náměty korespondovaly s ročními obdobími. Protože vždy dorazilo mnoho příznivců, dílny se staly příjemným místem ke společnému setkávání. V rámci ranní družiny vznikl malý pěvecký sbor Montessoráček, který pracoval pod vedením vychovatelky Bohuslavy Kvarčákové. Sbor připravil několik vystoupení pro seniory v Domově seniorů sv. Zdislavy v Opavě a pásmo ke Dni matek. Protože byl rok 2014 Ministerstvem kultury vyhlášen Rokem české hudby 2014, byli žáci příležitostně seznamováni s díly významných českých skladatelů. Se zájmem si vyslechli ukázky z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany nebo z Rusalky Antonína Dvořáka. Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité poskytnuté granty 0 sponzoři Finanční dar - rodiče Finanční dar - rodiče ostatní 0 18

19 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Dne 19. února 2014 provedla zaměstnankyně Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje kontrolu týkající se hygienických požadavků na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Prostory školy i školní družiny jsou dle závěrů kontrolního orgánu v souladu s předepsanými normami a nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Kontrola vzdělávání ČŠI proběhla ve dnech 19. až 21. března Předmětem inspekční činnosti bylo především zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou podle příslušných školních vzdělávacích programů. Podle závěrů ČŠI činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělání. Směřuje k dosažení požadovaných výstupů podle zpracovaného ŠVP. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, systematicky sleduje a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Škola určuje priority podle svých rozpočtových možností. Materiální podmínky a finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP. Silnou stránkou školy je: způsob vzdělávání podle pedagogiky Montessori, úspěšnost pedagogů při vedení žáků k samostatnosti a odpovědnosti, přátelské vztahy a pozitivní atmosféra mezi všemi partnery školy, zavedený systém osobnostního rozvoje učitelů. Slabou stránkou školy je: současný stav odborné kvalifikovanosti pedagogů pro výuku na prvním stupni základní školy. Česká školní inspekce doporučuje škole: doplnění odborné kvalifikovanosti pedagogického sboru. (Inspekční zpráva Čj. ČŠIT-443/14-T) 19

20 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Finanční prostředky za IČ za rok 2013 Poskytnuté Použité Vratky dotací k k celkem Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání a) Závazné ukazatele-mp celkem: z toho aa) platy ab) OPPP b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ,82 400,18 ONIV , ,18 (dle tabulky zpracované pro závěrečný účet města 2013 = List č. 2) b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Viz přílohy č. 2, 3 a 4 - zdroj ZÚ 2013: List č. 3 náklady, List č. 4 výnosy, List č. 5 hospodaření školy s finančními prostředky. c) Péče o svěřený a vlastní majetek Oprava a údržba svěřeného a vlastního majetku Částka celkem 0 0 Investiční akce svěřeného a vlastního majetku z vlastních zdrojů Částka celkem

21 Investiční akce svěřeného a vlastního majetku ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 0 0 Veškerý nakoupený majetek je evidován ve sbírkách, případně na osobních kartách zaměstnanců. Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola umožňuje realizovat náslechy i praxe studentům Montessori kurzů, studentům pedagogických fakult a dalším zájemcům o alternativní pedagogiku. Díky projektu Internacionalizace studia učitelství, který je realizován na Julius- Maximilians-Universität Würzburg v Německu, tamní studenti rok co rok vyjíždějí do různých destinací v celé Evropě. Stejně jako vloni i letos na podzim zavítala skupina studentů učitelství z Německa také do Opavy, kde hospitovali na různých typech základních a středních škol - mezi nimi také na ZŠ Nový svět. Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola úzce spolupracuje s občanským sdružením Montessri Opava. Rodiče žáků ZŠ Nový svět i další zájemci o Montessori pedagogiku mají možnost účastnit se vzdělávání, které toto sdružení pořádá. V letošním školním roce se jednalo například o seminář Kateřiny Pavlíčkové zaměřený na principy práce s dětmi podle Marie Montessori. Sdružení rovněž organizuje kurzy pro děti Montessori klubík (děti od 1,5 do 3 let), Montessori klub (3-5 let) a kurz Montessori předškolák, určený zájemcům o zápis do 1. třídy ZŠ Nový svět. Kurz vedou učitelky, které budou s dětmi v 1. třídě pracovat. 21

22 Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nebyla zapojena do projektů financovaných z cizích zdrojů. Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Jedním z nejvýznamnějších partnerů při vzdělávání jsou rodiče našich žáků. Vzhledem k tomu, že žáci jsou hodnoceni slovně, mají rodiče možnost pravidelných měsíčních konzultací s učiteli. Zavádíme i tzv. schůzky ve třech, kdy se pedagog, rodič a žák setkávají nad portfoliem prací dítěte a společně diskutují o dosažených pokrocích, plánují další činnost, řeší případné problémy. Rodiče mají kdykoliv možnost nahlédnout do výuky. Mnozí také aktivně pomáhají například formou sponzoringu, darů nebo pomoci při výrobě pomůcek či jako doprovod při školních akcích mimo budovu školy. Důležitou formou spolupráce s rodiči jsou také pravidelné písemné zpětné vazby, v nichž mají žáci i rodiče možnost vyjádřit se k činnosti školy. Spolupráce s Montessori Opava Většina rodičů je členem o. s. Montessori Opava, jehož cílem je podporovat implementaci Montessori metod do praxe předškolních a školských zařízení. Za tím účelem sdružuje zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, podporuje výchovně-vzdělávací činnost realizovanou metodami Montessori pedagogiky, zabývá se propagační a popularizační činností. Stejně jako v loňském školním roce i letos občanské sdružení školu finančně podporuje. Z jeho prostředků byly zakoupeny Montessori pomůcky pro výuku matematiky, českého jazyka, Kosmické výchovy i sportovní náčiní a hry do družiny. Dále hradí větší část nákladů na druhou učitelku ve třídě, některé náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků a přispělo také na školu v přírodě. Odborová organizace ve škole nepůsobila. 22

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-82/09-05 Název školy 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Adresa: Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb Identifikátor: 600 066 312 IČ:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel./fax: 267227511, info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více