VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZLIV VE ŠKOLNÍM ROCE ZLIV, 25. září 2014

2 Nejvýznamnější události školního roku: Ukončení Projektu IT Zliv Zahájení provozu žákovské knihovny Zlivská kytara 2014 Rekonstrukce budovy I. stupně ZŠ Zahájení realizace projektu Zlepšení podmínek pro výuku technických a přírodovědných předmětů Výuka čtení metodou SFUMATO - 2 -

3 Obsah: str: Základní informace o škole 4 Učební plány 4 Školská rada 4 Zaměstnanci školy 5 Spolupráce s odborovou organizací 5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5 Kontroly, inspekce 6 Rekonstrukce, úpravy 6 Školní zpravodaj 7 Doplňkové činnosti 7 Spolupráce školy s ostatními organizacemi 7 Základní škola 8 Žáci 8 Zápis do 1. tříd 8 Výsledky klasifikace 9 Výchova k volbě povolání 9 Environmentální výchova 9 Integrovaní žáci 10 Minimální program prevence sociálně patologických jevů 10 Školní parlament 11 Otevření žákovské knihovny 11 Spolupráce s MŠ 11 Spolupráce s Městskou knihovnou 12 Zahraniční spolupráce 12 Projekty 12 Výsledky soutěží 13 Další významné akce pořádané školou 14 Mimoškolní činnost 19 Virtuální univerzita třetího věku 20 Slavnostní závěr školního roku 20 Školní družina 20 Školní klub 21 Základní umělecká škola 22 Hudební obor 22 Absolventi školy 22 Výsledky soutěží 22 Výtvarný obor ZUŠ 23 Zlivská kytara Pěvecký sbor Skřivánek 24 Další veřejné akce 25 Rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv v roce

4 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a ZUŠ ve Zlivi ve školním roce 2013/2014 Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr. České Budějovice Sídlo školy: Lidická 315, Zliv IČ: číslo účtu: /0300 telefon: kancelář: , ZUŠ: , školní jídelna: www: Základní škola a Základní umělecká škola Zliv sdružuje v jednom právním subjektu základní školu, základní uměleckou školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Zřizovatelem školy je město Zliv, zřizovací listina č.j. 204/2006. Škola je vedena v rejstříku škol MŠMT pod č.j / Učební plány Ve školním roce 2013/2014 se v základní škole vyučovalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní škola Zliv. V ZUŠ se vyučovalo podle učebního plánu pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Zliv v 1. a 2. ročníku obou stupňů. Školská rada Školská rada při ZŠ a ZUŠ Zliv pracovala v tomto školním roce ve složení: za zřizovatele - město Zliv: Mgr. Lenka Dierzé člen Mgr. Brigita Jindrlová člen za pedagogický sbor: Mgr. Lenka Huszárová - člen Mgr. Helena Šmídová - člen za rodiče žáků: za rodiče žáků: Mgr. Brigita Jindrlová - předseda Mgr. Mgr. Jana Květuše Kubištová, Polenová MBA - člen - předseda Bc. Jana Marika Skoblíková - člen Školská rada projednala a schválila zákonem stanovené dokumenty, aktivně se zabývá děním ve škole a přináší podnětné návrhy ke zlepšení chodu školy. Je důležitým partnerem vedení školy a významným prostředníkem mezi rodičovskou veřejností a školou

5 Zaměstnanci školy (stav k poslednímu dni školního roku 2013/2014) Učitelé základní školy (funkce, vyučované předměty) Režný Jan Havlová Dana Benešová Anna Bráchová Věra Musilová Daniela Procházková Stanislava Rysová Milena Vařáková Pavla Šmídová Helena Vlčková Kateřina Wohlschlägerová Romana ředitel školy, II.stupeň zástupce ředitele pro ZŠ, I. stupeň výchovný poradce, II. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň Božovská Vladislava vychovatelka školní družiny Martina Klimešová vychovatelka školní družiny Šímová Romana vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Soukupová Valerie asistent pedagoga Zuzana Goldfingerová asistent pedagoga Jana Zavičáková (do Petr Vlček) asistent pedagoga Míková Jiřina II. stupeň Smíšková Yveta II. stupeň Huszárová Lenka II. stupeň Horáková Jana II. stupeň Kocourková Blanka II.stupeň školní klub Kubartová Naděžda II. stupeň školní klub Kulířová Lenka II. stupeň Pour Václav II. stupeň Pták Zdeněk II. stupeň Režná Miroslava II. stupeň Šmíd Milan II. stupeň Vlčková Naděžda II. stupeň Na mateřské (rodičovské) dovolené: Klára Koudelková Učitelé základní umělecké školy: Provozní zaměstnanci: Zavičáková Jana zástupce ředitele pro ZUŠ Drmota Radim - školník příčná flétna, zob. flétna Novotná Ladislava - uklízečka Novák Václav dech.nástr., kytara, HN, bicí Piskorová Marta uklízečka Ferebauer Petr kytara Irová Jana - uklízečka Pták Zdeněk výtvarný obor Faflová Jiřina - uklízečka Vacková Valérie klavír Kubatová Jaroslava - uklízečka Watzko Karel housle, zob.flétna, komorní hra Edlová Hana správce tělocvičny Zaplatílek Josef klavír, klávesy, pěv.sbor, HN, korepetice pro cizí cvičence Zvoňárová Jana zpěv, zob.flétna, klávesy Školní kuchyně: Staňková Jana vedoucí ŠJ Živnůstková Marie ved. kuchařka Administrativní pracovníci: Benediková Bohuslava Hovorková Magdalena Vlčková Naděžda ekonomka Kubatová Jaroslava Benediková Monika sekretářka, pokladní Celkem bylo ve škole zaměstnáno v pracovním poměru k poslednímu dni školního roku 50 zaměstnanců, z toho 41 žen, z toho 1 t.č. na rodičovské dovolené

6 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci v ZŠ a ZUŠ Zliv splňují kvalifikační předpoklady stanovené zákonem 563/2004 Sb. o pedag. pracovnících, s výjimkou učitelky volitelného předmětu Ekonomika. Personální změny ZŠ a ZUŠ Zliv má stabilní pedagogický sbor, ve kterém došlo během roku pouze k drobným změnám. Od září 2013 byli nově zaměstnáni asistenti pedagoga Zuzana Goldfingerová a Petr Vlček, kterého od vystřídala Jana Zavičáková. Pracovní poměr ukončily učitelka Jana Kvitská, t.č. na rodičovské dovolené, které se odstěhovala do Jindřichova Hradce, a ke konci školního roku také asistentky pedagoga Zuzana Goldfingerová, která získala místo učitelky v Českých Budějovicích a Valerie Soukupová, která nastoupila na místo učitelky ve Strýčicích. Spolupráce s odborovou organizací Při škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, kterou zastupuje předseda Mgr. Václav Pour. Spolupráce s odbory je velmi konstruktivní. Kromě plnění zákonem stanovených úkolů je ZO iniciativním partnerem vedení školy. V říjnu 2013 uskutečnila škola s odborovou organizací pro své zaměstnance dvoudenní výjezdní seminář v rekreačním zařízení Žofín v Novohradských horách, který byl všemi účastníky velmi pozitivně hodnocen. Ve spolupráci se ZO pořádá škola pro své zaměstnance u příležitosti Dne učitelů každoročně slavnostní vyhlášení nejlepších pracovníků a následnou společnou večeři. Na letošních oslavách ředitel školy ocenil práci těchto pracovníků: Dana Havlová koordinátor Projektu IT Zliv Václav Pour instalace počítačové techniky a softwaru Martina Klimešová kreativní přístup v práci vychovatelky, diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, logopedické poradenství Jiřina Míková tělovýchovné projekty, vedení sportovních kroužků Naděžda Kubartová projekt Cesta kolem světa za 80 minut Pavla Vařáková Realizace metody Sfumato, projekt žákovské knihovny Kateřina Vlčková Realizace metody Sfumato, projekt žákovské knihovny Miroslava Režná taneční kurzy pro žáky 9. ročníku, vedení divadelního souboru Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prioritou v tomto školním roce byly metodické kurzy zaměřené na novou metodu výuky splývavého čtení SFUMATO. Po ročním pilotním úspěšném ověření metody v prvním ročníku bylo rozhodnuto o jejím pokračování v dalších letech a z toho důvodu byly vyškoleny všechny učitelky 1. stupně. Všichni učitelé absolvovali kurz ovládání programu BAKALÁŘ, na který přechází školní matrika, klasifikace a evidence žáků.

7 Další vzdělávací kurzy DVPP byly zaměřeny zejména na získávání dovedností potřebných k využívání interaktivních tabulí, které škola získala v rámci Projetu IT Zliv. Učitelky angličtiny navázaly na loňský konverzační kurz s rodilým mluvčím a ve spolupráci s NIDV pokračovaly i v tomto roce, kdy byl kurz financován plně z prostředků školy. Kurz byl velice kvalitní a pro učitelky přínosný. Ostatní vzdělávací kurzy a semináře byly vybírány dle zájmu a potřeb školy a učitelů především z nabídky NIDV Praha, ZVaS České Budějovice, případně dalších vzdělávacích center. Základní škola během roku pořádala 2 pedagogické dílny na témata: Smlouva s rodiči spolupráce s rodiči žáků se závadovým chováním Domácí úkoly Kontroly, inspekce Ve dnech a proběhla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kontrolní orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice. Kontrola nezjistila žádné nedostatky. Protokol č. 1637/13/332. Dne proběhla kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Byly zjištěny nedostatky: Chybné zařazení odborné učebny chemie do požární kategorie Chybná výška umístění hasicích přístrojů v hlavní budově Neúplný doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení Nebyl označen hlavní uzávěr vody V objektu ZUŠ chybí na požárních dveřích samozavírače. Uvedené nedostatky byly odstraněny ve stanoveném termínu. Dne proběhla kontrola hospodaření a účelnosti využívání finančních prostředků v příspěvkové organizaci ZŠ a ZUŠ Zliv, kontrolní orgán: Město Zliv. Drobné nedostatky (chybějící podpisy) byly odstraněny okamžitě, vážnější nedostatky kontrola nezjistila. Protokol č.j. 1053/14/MF. Jiné kontroly ani inspekce ve škole v tomto školním roce neproběhly. Rekonstrukce, úpravy Zahájena rekonstrukce budovy I. st. ZŠ, ZUŠ a školní jídelny, která obsahuje výměnu oken a zateplení pláště budovy. (Projekt města) Zahájena realizace projektu Zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání, jehož součástí je kompletní rekonstrukce a modernizace školních dílen. (Projekt města). Rekonstrukce sociálního zařízení v 2. patře I. st. ZŠ. Rekonstrukce parketových podlah ve třech učebnách hlavní budovy. Rekonstrukce kabinetů a vybudování jednací místnosti výchovného poradce. Dokončení a vybavení žákovské knihovny v budově I. stupně ZŠ. Vybudování kabinetu školní družiny sádrokartonovou vestavbou v přízemní hale. Kompletní rekonstrukce školní družiny (podlaha, nábytek, topná tělesa, vybavení). Rekonstrukce učebny pro budoucí 1. třídu včetně nového žákovského nábytku. Malování a lokální oprava nátěrů vybraných prostor

8 Školní zpravodaj Školní zpravodaj vydává ředitel školy a byl vydán v uplynulém školním roce čtyřikrát. Přinesl důležité organizační informace a zároveň zprávy o událostech ve škole. Prostřednictvím žáků je zdarma distribuován do všech rodin a zároveň je přístupný na internetových stránkách školy. Doplňkové činnosti Na základě zřizovací listiny a živnostenských listů může škola provozovat řadu doplňkových činností, kterými se snaží využít svůj prostorový a lidský potenciál: Specializovaný maloobchod prodej školních potřeb, provoz školního bufetu Pořádání výstav, přehlídek a obdobných akcí - krajská přehlídka Zlivská kytara 2013 Výchova a mimoškolní vzdělávání mimoškolní zájmové kroužky Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě koncerty a pořady pro veřejnost Pronájem školních prostor pronájem učebny pro kurzy angličtiny pro dospělé a pro kurzy jógy, pronájem tělocvičny sportovním a zájmovým organizacím Hostinská činnost vaření obědů pro cizí strávníky ve školní jídelně Výuka v oblasti umění a společenského tance kurz společenského tance pro žáky 9. ročníku a kurzy společenského tance pro dospělé. V tomto školním roce škola řadu aktivit utlumila kvůli hrozbě překročení limitu obratu 750 tis. Kč, kterým by vznikla povinnost stát se plátcem DPH. Tím by se škola dostala do administrativních a účetních obtíží, kterým se chce za každou cenu vyhnout. Spolupráce školy s ostatními organizacemi Škola úzce spolupracuje s Mateřskou školou Zliv, s Městskou knihovnou, s místní organizací Českého červeného kříže, které bezplatně poskytuje prostory pro schůzovou a osvětovou činnost, se Sborem dobrovolných hasičů Zliv, s mateřským centrem Sluníčko, s organizací Pionýr, Klubem důchodců, Charitou Zliv, sportovními organizacemi ve Zlivi, s o.s. Poškolák, s o.s. Volnočasové aktivity Hopihop (Hlubocké princezny, Bystřina), a se Zlivským pěveckým sborem Koně Petřvalského. Spolupracuje se Svazem českých turistů při pořádání turistických akcí v okolí Zlivi. Škola poskytuje prostor pro volební místnost volebního okrsku 1. V tomto školním roce se konaly volby do Poslanecké sněmovny České publiky, volby do Parlamentu Evropské unie a obecní referendum o umístění sběrného dvora ve Zlivi. Volby se konají ve školní jídelně, která je k tomuto účelu vždy upravena žáky školy

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Žáci Dle zahajovacího výkazu bylo k zařazeno do ZŠ celkem 316 žáků. Proti předchozímu roku se počet žáků zvýšil o 19 a celkově přibyla jedna třída. OBSAZENÍ TŘÍD - školní rok 2013/2014 Tř. Třídní uč. H D Roč. Tř. Třídní uč. H D Roč. 1.A Vlčková A Kocourková B Vařáková B Šmíd A Musilová A Horáková B Procházková A Wohlschlägerová A Míková B Šmídová A Bráchová A Pour B Rysová A Režná B Kubartová celkem žáků 1. stupně: 204 celkem žáků 2. stupně: 112 Celkem žáků na celé škole: 316 Celkem tříd: 15 Průměrný počet žáků na jednu třídu: 21,1 Zápis do 1. tříd Ve dnech 24. a 25. ledna proběhl ve školní družině zápis do prvních tříd. Zapsáno bylo celkem 51 dětí, z toho u 12 dětí bylo rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky, jedno dítě se dodatečně odhlásilo (stěhování). Do prvního ročníku příštího školního roku nastoupí 38 žáků a budou otevřeny dvě první třídy

10 Výsledky závěrečné klasifikace škol. roku 2013/2014: S vyznamenáním prospělo 182 žáků (57 %), prospělo 134 žáků (41 %) a neprospělo 6 žáků (2 %), z nichž 4 úspěšně složili opravnou zkoušku. Snížená známka z chování 2 udělena 6 žákům, 3 neudělena. 9. ročník ukončilo 29 žáků, kteří budou všichni dále studovat na středních školách: Gymnázia: 4 Ostatní maturitní střední školy: 14 Nematuritní střední školy a SOU: 11 Ze 7. ročníku byl přijat do víceletého gymnázia 1 žák. Z 5. ročníku 2 žáci odešli do matematické třídy ZŠ Nerudova Č.Budějovice. Výchova k volbě povolání Výchova k volbě povolání tvoří organickou část předmětu občanská výchova, ale jednotlivá témata jsou zařazována v rámci výchovy ke kompetenci pracovní do všech ročníků a předmětů. Zařazení témat do jednotlivých ročníků II. stupně koordinuje výchovný poradce Anna Benešová. Žáci 8. a 9. tříd se stejně jako každý rok zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Se zástupci středních škol se uskutečnilo 10 náborových besed v devátém ročníku a 3 besedy se studenty středních škol. SOŠ rybářská Třeboň připravila pro žáky 8. a 9. ročníku zajímavou besedu s ukázkou filetování a přípravy kapra. Stále více žáků a jejich rodičů využívá tzv. dnů otevřených dveří na středních školách. Škola realizovala exkurzi žáků 9. ročníku do Jaderné elektrárny Temelín. ZŠ a ZUŠ Zliv se stala partnerem SOŠ elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou v projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, který je financován z fondů Evropské unie. V rámci tohoto projektu se žáci 9. ročníku zúčastnili tří projektových dnů na odborných pracovištích SOŠ a exkurze do vodní elektrárny Lipno 1. Environmentální výchova Žáci jsou v souladu se školním vzdělávacím programem od první třídy vychováváni ke správnému vztahu k životnímu prostředí a ke svému okolí. Témata environmentální výchovy jsou zařazena do všech výukových předmětů, především však do učiva prvouky, přírodovědy, přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Dlouhodobě je naše škola zařazena do programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy RECYKLOHRANÍ zaměřeného na správné nakládání s odpady. Ve školním roce 2013/2014 se třídy 1.i 2.stupně opět účastnily - 9 -

11 programů pořádaných některým z center ekolog.výchovy. Nejčastěji navštěvujeme ZOO Ohrada, CEV Dřípatka v Prachaticích, centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia a Planetárium v Českých Budějovicích. Mezi nejzajímavější akce jistě patřila návštěva interaktivní výstavy Objevárium Bzzukot v Českých Budějovicích, kde se žáci velmi aktivním způsobem dozvěděli spoustu zajímavostí ze života hmyzu. Dokonce si mohli sami prozkoumat některé části nainstalovaného mraveniště. V březnu jsme pozvali do naší školy předního českého mykologa a fotografa hub pana Jaroslava Malého. Jeho poutavé a poučné vyprávění o houbách zaujalo žáky všech věkových kategorií, proto jsme se domluvili na další vzájemné spolupráci. V dubnu nás navštívili sokolníci ze společnosti Zayferus s ukázkou práce s dravci. Také tuto ukázku zhlédli žáci všech ročníků a nutno říci, že se zájmem naslouchali od začátku až do konce. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o našich i jinde ve světě žijících dravcích a hlavně viděli dravce nejen v letu, ale i při lovu. Integrovaní žáci V tomto roce škola pracovala celkem s 11 žáky s poruchou učení nebo pozornosti. Jejich vzdělávání probíhalo na základě individuálních vzdělávacích plánů schválených Pedagogicko psychologickou poradnou v Českých Budějovicích nebo Speciálně pedagogickým centrem v Českých Budějovicích a potvrzených rodiči. Pro děti s poruchou čtení na 1. st. je určen čtenářský kroužek (vede St. Procházková) na druhém stupni se žáci účastní kompenzačních programů, které organizuje N. Kubartová. 4 žáci se vyučovali s pomocí asistenta pedagoga. Minimální program prevence sociálně patologických jevů MPPP je součástí celkové preventivní činnosti školy zaměřené na předcházení kriminalitě žáků. Za tuto oblast odpovídá ve škole výchovná poradkyně Anna Benešová. Protidrogová tématika je zapracována především do tematických plánů předmětů Výchova ke zdraví a Občanská výchova. Cílem je orientace dětí na pozitivní hodnoty, pěstování vědomí osobní důstojnosti a psychické odolnosti vůči negativním vlivům part apod. Škola připravila ve spolupráci se sdružením THEIA cyklus besed pro všechny ročníky na téma: Bezpečný start (program zaměřený na vztahy v kolektivu, jejich posílení a vztah k autoritám), Média (program zaměřený na rozšíření mediální gramotnosti včetně upozornění na možná rizika), Životní hodnoty (ujasnění názorových postojů a hodnot, životní cíle, naplnění volného času), Kyberšikana a virtuální svět (rizika internetu, ochrana osobnosti). Žáci 7. a 8. ročníku absolvovali přednášku na téma Alkohol jako návyková látka. Společnost BESIP připravila pro žáky 9. ročníku besedu o nebezpečí silničního provozu zejména při jízdě na motorce. Součástí prevence je také trvalá spolupráce s Policií ČR

12 Školní parlament Školní parlament je poradní orgán ředitele školy složený ze zástupců tříd ročníku. Žáci školy mají možnost prostřednictvím svého parlamentu předkládat náměty, připomínky nebo stížnosti. Letošní parlament však byl poněkud pasivní a přinesl jen minimum podnětů. Nejvýznamnější z nich byl návrh na umístění stolku k automatu na teplé nápoje. Z tohoto podnětu vznikla hojně navštěvovaná Kavárna u Amose určená především žákům. Otevření žákovské knihovny Z iniciativy učitelek K.Vlčkové a P.Vařákové, jsme v prostoru nevyužité učebny v budově I. stupně vybudovali zbrusu novou žákovskou knihovnu. Jejím smyslem bude podněcovat děti k četbě a vztahu k literatuře. Rekonstrukci podlahy dodala firma ZEUS s.r.o., nábytek vyrobilo na míru Středisko praktické výchovy SOŠ truhlářské Ledenice. Knihovna bude využívána při hodinách českého jazyka i v době mimo vyučování. Slavnostní otevření knihovny proběhlo 8. dubna. Spolupráce s Mateřskou školou Spolupráce mezi ZŠ a MŠ Zliv má již dlouholetou tradici. Děvčata 9. ročníku navštěvují jednou až dvakrát měsíčně mateřskou školu, se učí pracovat s dětmi předškolního věku, aktivně se zapojují do jejich vzdělávacího i výchovného procesu. V tomto roce pro děti ze školky připravily různé soutěže a hry, výrobu ozdobných předmětů dle daného tématu, pečení a zdobení vánočních perníčků ve školní žákovské kuchyňce a zúčastnily se zápisu do prvních tříd. Děti z MŠ se pravidelně účastní představení školního loutkového divadla a výtvarných kurzů v ateliéru ZUŠ, účastní se také Dne s rodiči ve škole. Učitelky MŠ spolupracují při rozdělení žáků do prvních tříd

13 Spolupráce s Městskou knihovnou Jako každoročně spolupracovala naše škola s Městskou knihovnou Zliv. Abychom povzbudili zájem žáků o četbu, uskutečnili jsme celou řadu besed zaměřených na knižní novinky. Prakticky od prosince do května se v knihovně střídali žáci jednotlivých ročníků včetně školní družiny. Vyvrcholením naší spolupráce byla slavnost pasování prvňáčků na čtenáře za účasti třídních učitelek, ředitele školy, zástupců města a rodičovské veřejnosti. V doprovodném programu vystoupili loutkoherci z kroužku L.Mojkové. Zahraniční spolupráce Spolupráce s německou školou Realschule Freyung V loňském školním roce se neuskutečnil plánovaný výměnný pobyt žáků ze ZŠ Zliv a Realschule Freyung z důvodu výměny koordinátora mezinárodní spolupráce na straně německé školy. V letošním školním roce plánujeme společný menší projekt dvojjazyčný kalendář s recepty a fotografiemi. Na jaře by se mohlo uskutečnit již dlouho plánované splutí Vltavy, které nevyšlo v loňském ani předloňském roce. Plánovaná spolupráce s rakouskou školou Na začátku tohoto školního roku se ozval koordinátor rakousko-českých vztahů Paul Raab, který dříve působil ve škole v St. Oswaldu, kde výměnné pobyty a komunikace s Českem nebyly nadále podporovány. Vzhledem k tomu, že je nyní zaměstnán v nové škole, UNESCO Schule s hudebním odvětvím in Oberösterreich, která by ráda navázala kontakt s českou školou, plánujeme rozvíjet vztahy v rovině ZUŠ, např. společný koncert. Projekty Projekt IT Zliv V rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost oblast 1.4 EU Peníze školám škola v lednu 2014 ukončila Projekt IT Zliv. V rámci šablon II/2 a III/2 vytvořili učitelé celkem 732 digitálních učebních materiálů pro interaktivní tabule (DUM), které následně ověřili ve výuce. 3 učitelky absolvovaly roční konverzační kurz s rodilým mluvčím v rozsahu 60 hodin a 8 učitelek I. stupně absolvovalo jednodenní jazykový metodický kurz. Na realizaci projektových aktivit získala škola finanční prostředky z dotačního programu EU ve výši Kč. Všechny monitorovací zprávy byly schváleny a škola čeká už jen na výsledek finanční a věcné kontroly. Na počátku prázdnin se rozjela na naší základní škole rozsáhlá investiční akce Zateplení budovy 1. stupně ZŠ, jídelny a spojovací chodby podpořená z Operačního programu životního prostředí (projekt č. CZ 1.02/3.2.00/ ). V rámci této akce bylo vyměněno 173 oken, budovy byly nově zatepleny a škola dostala novou fasádu. Většina prací byla hotova během letních prázdnin, fasáda byla dokončena začátkem nového školního roku. Investorem této akce je Město Zliv

14 V rámci 47. výzvy operačního programu ROP NUTS II. Jihozápad uspělo Město Zliv s projektovou žádostí ZŠ Zliv zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání (projekt č. CZ 1.14/2.4.00/02894). V první etapě této akce byly během prázdnin provedeny stavební úpravy školní dílny včetně nových rozvodů elektřiny a vody. Ve druhé etapě, která již zasáhne do nového školního roku dojde k vybavení dílen novým nářadím a stroji, kabinety chemie, přírodopisu a fyziky budou vybaveny novými moderními učebními pomůckami. V tomto školním roce se naše škola podílela jako partner na projektu Střední odborné školy Hluboká nad Vltavou Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. V rámci tohoto projektu se žáci 9. ročníku zúčastnili 3 projektových dnů na odborných pracovištích SOŠ a exkurze do vodní elektrárny Lipno 1. Výsledky soutěží Předmětové soutěže Školní kola předmětových soutěží proběhla v předmětech: matematika, český jazyk, dějepis, chemie, přírodopis a zeměpis. V okresním kole biologické olympiády se Eliška Korešová umístila na 35. místě. V krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus obsadila naše škola 3. místo. V celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus se tým školy: Tomáš Zbín, Pavel Mrázek, Petr Chalupský, umístil na 30. místě. Sportovní soutěže V okresním kole soutěže ve vybíjené Preventan Cup získal tým ZŠ a ZUŠ Zliv 7. místo. Ve fotbalovém turnaji E.ON CITY CUP 2014 na českobudějovickém náměstí vybojovali žáci 1. stupně 5. místo. Naše škola se zúčastnila celostátní soutěže Olympijský víceboj. Škola pořádala sportovní soutěže: Václavský běh, Vybíjená, Mrkviáda. Některých soutěží se zúčastnili žáci ze ZŠ Zahájí. V mezinárodním běhu na 10 km O2 Prague Grand Prix v Praze trojice našich učitelek Kateřina Vlčková, Jiřina Míková a Pavla Vařáková vybojovala 2. místo. Umělecké soutěže Žáci školy byli velmi úspěšní v pěvecké soutěži základních škol Jihočeský zvonek. V okresním kole získali zlaté pásmo Viktorie Klímová, Regina Tupá a Hana Mikolášová, stříbrné pásmo Antonie Nýdlová a Tomáš Pojar. V krajském kole získala Regina Tupá zlaté pásmo s pochvalou poroty. Soutěžící připravili učitelé ZUŠ Josef Zaplatílek a Jana Zvoňárová

15 Ostatní V oblastním kole soutěže Zlatá včela v Telči obsadili žáci z včelařského kroužku: Kristýna Pytlíková 3. místo, Alexandra Zueva 4. místo, Tomáš Kojan 5. místo a Fedor Zuev 9. místo. V okresním kole soutěže o zdravém životním stylu Sapere získali žáci Valentýna Králová, Tomáš Novotný a Filip Záruba 4. místo. Škola dále pořádala soutěže: Dopravní soutěž Soutěž v recitaci Zlatý petrklíč Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek Rybářská olympiáda Velikonoční soutěž o nejhezčí kraslici Další významné akce pořádané školou 30 let Zlatého klíčku Pěvecko-instrumentální soubor Zlatý klíček, který pracuje při ZŠ a ZUŠ Zliv pod vedením ředitele školy Jana Režného, oslavil 5. října 30 let své existence. K tomuto významnému výročí připravil soubor veřejný koncert s průřezovým repertoárem. Koncert měl velmi příjemnou atmosféru a mezi hosty byla řada bývalých členů souboru. V průběhu roku Zlatý klíček zazpíval na vernisáži výstavy ve Strakonicích, zúčastnil se Večeru lidského hlasu ve Zlivi a připravil tradiční vánoční koncert Vánoce s Klíčkem v Čakově a ve Zlivi

16 Kurz společenského tance Také v tomto školním roce absolvovali žáci 9. ročníku kurz společenského tance a etikety. Kurz je součástí ŠVP Základní škola Zliv. Letošní frekventanti byli mimořádně zodpovědní a učenliví. Chlapci byli ke svým partnerkám neobvykle pozorní a galantní. Také lektoři, Jan a Ivana Režných, byli z tanečních párů nadšeni a při věnečku nabídli tanečníkům další kurz pro pokročilé, který se uskutečnil v únoru a březnu. Vzhledem k úrovni absolventů pro ně škola uspořádala v sále školy malý ples s živou hudbou a s účastí veřejnosti. Plesík měl velký úspěch, jen je škoda, že se na své žáky nepřišli podívat jejich učitelé. Exkurze do pracovního tábora Vojna u Příbrami 5. června realizoval p. uč. Šmíd pro žáky 2. stupně exkurzi do pracovního tábora Vojna u Příbrami. Tábor zřídil komunistický režim v 50. letech pro své odpůrce. Na rozdíl od nacistických koncentračních táborů zde týrali Češi Čechy. Brutalita byla v obou zařízeních srovnatelná. Exkurze je součástí ŠVP a navazuje na výuku novodobých dějin. Exkurze na státní zámek Hluboká nad Vltavou Již tradiční vzdělávací exkurze se uskutečnila pro žáky 8. ročníku. Náplní exkurze je prohlídka zámku v rámci doplnění výuky historie 19. století. Zasvěceným průvodcem byl opět učitel Milan Šmíd, bývalý kastelán zámku. Den s rodiči ve škole V posledních dnech školního roku proběhla tradiční akce Den s rodiči, jejímž cílem je přiblížit prostory školy široké veřejnosti. Žáci 1. stupně ZŠ a předškoláci z mateřské školy přivedli do školy své rodiče, prarodiče, tety, strýčky nebo i sousedy. Více než stovka dvojic, tvořených vždy jedním žákem a jedním dospělým, procházela různými učebnami

17 a prostorami školy. Děti zde plnily nejrůznější úkoly a za ně pak dostávaly razítka na účastnickou kartu. V žákovské kuchyni se pak všichni mohli občerstvit palačinkami, které připravili žáci 7. ročníku. Za vyplněnou kartu obdržel každý účastník Pochvalný list a sladkou odměnu. Lyžařský výcvikový kurz V únoru 2014 proběhl ve Skiareálu Lipno lyžařský výcvikový kurz, kterého se zúčastnilo pouze 17 žáků, z toho 14 ze 7. ročníku, pro který je kurz určen. Poprvé nebyl vypraven autobus, účastníky do areálu dovezli rodiče. Děti byly ubytovány v chatě Lanovka. Vedoucí kurzu byla Naděžda Vlčková (instruktor lyžování, zdravotník), dalším instruktorem Jiřina Míková. Kurz je součástí ŠVP Základní škola Zliv. Kurz jízdy na koni Již pošesté odjeli žáci 8. ročníku do Štětic u Ražic na kurz jízdy na koni. Vzhledem k velkému počtu přihlášených byl kurz rozdělen do dvou dnů, vždy pro polovinu třídy. Žáci se seznámili s chovem koní, vyzkoušeli si čištění a hřebelcování koně, vyměnili podestýlku ve stáji a po krátkém zaškolení pod vedením instruktorů absolvovali 8 km dlouhou projížďku na koních plemene hafling k mohyle Jana Žižky u Sudoměře. Pro většinu účastníků byla jízda na koni mimořádně silný zážitek, který by si rádi zopakovali. Kurz je součástí ŠVP Základní škola Zliv a naše škola je v tomto směru jedinečná. Kurz plavání je pořádán každoročně v 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 dvouhodinových lekcí. Plavecký výcvik zajistilo občanské sdružení Plavání České Budějovice. Kurz je součástí ŠVP Základní škola Zliv

18 Kurz bruslení Podruhé se uskutečnil kurz bruslení, nově zařazený do ŠVP. Kurz proběhl v šesti lekcích na stadionu v Hluboké nad Vltavou pod vedením odborných instruktorů a absolvovali jej všichni žáci 2. ročníku. Akce Dvorek Na jaře 2011 byla zahájena akce Dvorek s cílem rekultivovat svépomocí uzavřený prostor mezi školou a školní jídelnou. V letošním roce pokračovaly práce v druhé části dvorku velmi pomalu vlivem nepříznivého počasí a nevhodného materiálu. Předpokládáme hrubé dokončení prací během příštího školního roku. První část dvorku je již přístupná a využívána. Školní akademie Dne uspořádala škola tradiční představení pro rodiče a širokou veřejnost. V programu se představili: Folklorní soubor Bystřina, mažoretky, vítězové recitační a pěvecké soutěže, Kytarový kroužek, naše nadějná klavíristka Ngo Dieu Linh, pěvecký sbor Skřivánek, třída 5.B, divadelní soubor s ukázkou ze hry Zkrocení zlé ženy, Kočičí duet (Tupá, Šubrtová), letošní absolventi tanečních a Zlatý klíček. Pasování prvňáčků na čtenáře Na konci školního roku se potřetí uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Akce proběhla v prostoru městské knihovny, prvňáčky pasovala členka Rady města Eva Stluková v kostýmu krále a program opět zpestřilo vystoupení členů loutkového divadla. Před pasováním každé dítě přečetlo slib. Díky nové metodě výuky čtení SFUMATO všechny děti četly plynule!

19 Branné cvičení V rámci Ochrany člověka při mimořádných situacích připravila škola v posledním školním týdnu cvičný poplach s evakuací školy a následnou brannou hru. Evakuace tentokrát proběhla bezchybně, všechny třídy postupovaly předepsaným způsobem a během 5 minut se přesunuly na stanoviště před městským úřadem. Následovala terénní hra, při které jednotlivé třídy plnily úkoly z orientace, historie, přírodovědy a první pomoci. Výchovné pořady Rytíři za vlády Lucemburků agentura Pernštejni Koncert Melodie z pohádek a Filmové melodie Mykologická přednáška pro žáky 2. stupně Beseda o lidových tradicích pro 1. třídy v rámci projektu MAS Koncert hudebního dua Hrdlička Mikuláš Kašpárek v rohlíku pořad MÚ ke Dni dětí Přednáška o dravcích, jejich prezentace a ukázka lovu spol. ZEYFERUS Vzdělávací pořad o energetice E-ON truck. Přednáška BESIP o riziku silničního provozu pro žáky 9. ročníku Další uskutečněné akce základní školy: Účast na celosvětovém projektu Postavme se hladu Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ Vánoční dílny pro žáky s rodiči Vánoční výstava a výstava betlémů Noc ve škole Karnevalový týden Návštěvy muzea, ZOO, multikina, výstavy, Divadelní představení ve školní družině Třídní výlety Spolupráce na akcích: Martinský průvod, Rozsvěcení vánočního stromu, Taneční soustředění pro dospělé Kurz výroby šperků pro žáky 1. stupně Sbírkové akce pro Fond SIDUS ligu pro boj s rakovinou a hypoterapii CPK Chrpa a mnoho dalších

20 Mimoškolní činnost Při základní škole pracovaly v uplynulém školním roce kroužky: název: vedoucí počet členů loutkový Ludmila Mojková 16 kytarový Lenka Huszárová 7 čtenářský Stanislava Procházková 14 florbal Jiřina Míková 21 včelařský Zdeněk Marhoun 6 vybíjená Jiřina Míková 37 Nabídka zájmové činnosti ve škole je mnohem pestřejší, žáci však o činnost v nich nemají zájem. Ve škole navštěvovali žáci školy ještě řadu kroužků jiných organizací (Poškolák, Bystřina, Mažoretky, Karate, Tenis, Gymnastika), které však nemají statut školního kroužku, škola pouze poskytuje prostor pro činnost. Divadelní soubor Již druhým rokem pracuje při škole pod vedením Miroslavy Režné divadelní skupina s nemalými ambicemi. Po loňském úspěšném nastudování Čechovovy hry Trumf představil soubor na premiéře v sále ZUŠ mimořádně zdařilé Zkrocení zlé ženy na motivy hry W.Shakespeara. V hlavních rolích zazářili Vanda Schwarzová a Tomáš Pojar

21 Virtuální Univerzita třetího věku VU3V Vzdělávací projekt pro seniory ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze má za sebou druhý rok. Studentky se scházely jednou za 14 dní, promítly si odbornou přenášku a vypracovaly test. Tématem letošních seminářů byly Čínská medicína a Kouzelná geometrie. V rámci studia podnikly studentky zájezd do Technického muzea v Praze. Každý semestr byl zakončen závěrečným testem, který všechny studentky úspěšně zvládly. Čtvrtý semestr absolvovalo 17 seniorek. Projekt v naší škole organizuje ekonomka Bc. Naděžda Vlčková. Slavnostní závěr školního roku Vinou deštivého počasí byl letos slavnostní závěr školního roku přesunut do školní jídelny. Po úvodním proslovu byly předány pochvaly ředitele žákům s největšími zásluhami, která vybrala pedagogická rada. Ocenění žáci dostali sklenici medu ze školního včelínu. Závěr slavnosti patřil žákům 9. ročníku, se kterými se rozloučil ředitel školy a ostatní učitelé. Tomáš Pojar nakonec přednesl za své spolužáky dojemné a krásné poděkování. ŠKOLNÍ DRUŽINA Ve školní družině bylo k zapsáno k pravidelné školní docházce 75 žáků, tito žáci byli rozděleni do 3. oddělení, které vedly vychovatelky (Vladislava Božovská, Mgr. Martina Klimešová a Romana Šímová). Uplynulý rok jsme společně s dětmi procestovali Jižní Čechy a Šumavu (prstem po mapě). Průvodce nám dělala knížka Báry Stlukové:,,Pohádky z jižních Čech a Šumavy" a její hrdina kapr Jakub. V prosinci nás navštívil Čert a Mikuláš. Také jsme se zúčastnili výstavy vánočních výrobků a Betlémů. V měsíci lednu jsme vyráběli dárky k zápisu pro budoucí školáky. V březnu jsme navštívili Městskou knihovnu Zliv a děti si pak vytvořily vlastní knížky. V dubnu jsme se dozvěděli něco o velikonočních zvycích a společnými silami vytvořili veselé velikonoční dekorace. V květnu, pomocí nové techniky,,enkaustika", jsme s dětmi vytvořili přáníčka ke Dni matek. V červnu, ke Dni dětí, proběhlo odpoledne plné soutěživých her. Celý rok děti vytvářely tématicky laděné obrazy na školních nástěnkách na chodbě v přízemí budovy školy. Během letních prázdnin byla provedena kompletní rekonstrukce školní družiny včetně podlahové krytiny, výměny radiátorů, umyvadel a nábytku

22 ŠKOLNÍ KLUB Ve školním klubu bylo k zapsáno k pravidelné docházce 17 žáků, ale mnoho dalších využívá klub příležitostně. Klub umožňuje žákům čtyřikrát týdně v době po vyučování relaxaci, odborné poradenství, přípravu domácích úkolů a volný přístup na internet. Vychovatelkami školního klubu byly Naděžda Kubartová a Mgr. Blanka Kocourková. Příspěvek na zájmové vzdělávání ve školním klubu zatím stanoven nebyl. Třídní výlet

23 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Do ZUŠ bylo ve školním roce 2013/2014 dle zahajovacího výkazu zařazeno celkem 139 žáků, z toho 81 v oboru hudebním a 58 v oboru výtvarném. Školní vzdělávací program V tomto školním roce se vyučovalo podle ŠVP pro ZUV Základní umělecká škola Zliv v PHV, v 1. a 2. ročníku I. a II. stupně. Ostatní ročníky obou stupňů se nadále řídily učebními osnovami a učebními plány č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor ze dne pod č.j / Hudební obor ZUŠ Absolventi školního roku 2013/2014: Tomáš Fencl 4. ročník I. stupně trubka (Václav Novák) Darina Doležalová 7. ročník I. stupně klávesy (Jana Zvoňárová) Jana Hrabincová 4. ročník II. stupně klávesy (Josef Zaplatílek) Eliška Vlášková 7. ročník I. stupně výtvarný obor (Zdeněk Pták) Výsledky hudebních oborových soutěží: Zlivská kytara 2014 krajská soutěžní přehlídka ve hře na kytaru Lucie Maxová kytara sólo kategorie A-III: 3. místo (Petr Ferebauer) V pěvecké soutěži Jihočeský zvonek získali v okresním kole zlaté pásmo Viktorie Klímová, Regina Tupá a Hana Mikolášová, stříbrné pásmo Antonie Nýdlová a Tomáš Pojar. V krajském kole získala Regina Tupá zlaté pásmo s pochvalou poroty. Soutěžící připravili učitelé ZUŠ Josef Zaplatílek a Jana Zvoňárová

24 Výtvarný obor ZUŠ Bohatou činnost trvale vyvíjí výtvarný obor pod vedením Mgr. Zdeňka Ptáka. Skvělých výsledků dosahuje obor v přípravě žáků na talentové přijímací zkoušky, ve kterých mají naši žáci 100% úspěšnost. Žáci se účastní řady výtvarných soutěží, nejlepším výsledkem je 5 umístěných a oceněných žáků v soutěži O nejvýraznější oděv organizované SŠ oděvního návrhářství v Bechyni. V českobudějovické Galerii Watzko byla instalována samostatná výstava našeho žáka Jana Mojky (na vernisáži zahráli Jana Zavičáková a Josef Zaplatílek). Pokračuje úzká spolupráce se školkami, pro které je pořádán přípravný kurz keramiky. Absolventi kurzu pak často rozšiřují řady žáků výtvarného oboru. Výtvarný obor se systematicky podílí na obnově stálé výzdoby školních prostor. Zlivská kytara května se uskutečnil XVIII. ročník Zlivské kytary. Tuto krajskou soutěžní přehlídku kytarové hry pořádá naše škola už od roku Popularita přehlídky mezi jihočeskými základními uměleckými školami neustále roste pro její příjemnou atmosféru a špičkovou organizaci. Do letošního ročníku bylo přihlášeno rekordních 194 soutěžících z 21 ZUŠ z celého Jihočeského kraje. Soutěž byla rozdělena do tří základních kategorií: kytara sólo, komorní hra a zpěv za doprovodu kytary. Vzhledem k počtu soutěžích probíhala soutěž současně v šesti místnostech, v ostatních učebnách byly šatny a přípravny pro soutěžící. Na bezchybném průběhu této náročné akce se podíleli všichni učitelé školy a velmi šikovní byli pomocníci ze třídy 8.A. Velké poděkování patří Městu Zliv za poskytnutí kulturního domu, ve kterém proběhlo finále přehlídky. Do našeho školního sálku by se takové množství lidí vůbec nevešlo. Slavnostní

25 závěr Zlivské kytary zahájil koncert českého špičkového loutnisty Rudolfa Měřínského s kytaristkou Helenou Střížkovou. Následovalo vyhlašování výsledků a předávání cen z rukou pana starosty Jana Koudelky. Cenu absolutního vítěze si ze soutěže odvezla Kristýna Machová z Jindřichova Hradce. Cenu věnovala firma MELODIE České Budějovice. Akci doprovázela prodejní výstava notového materiálu a prezentace koncertních kytar. Příjemným zakončením celé akce byl raut, který připravily kuchařky školní jídelny. Přehlídka se konala za finanční podpory Jihočeského kraje. Pěvecký sbor Skřivánek Sbormistr Josef Zaplatílek Skřivánek se svou přípravkou Jahůdky má za sebou mimořádně úspěšný rok. V celostátní hudební soutěži Jarní petrklíč v Jesenici u Prahy získali Skřivánci 3 první místa a 1 druhé místo, celý soubor Skřivánek získal 1. místo a sbormistru J.Zaplatílkovi byla udělena cena děkanky Pedagogické fakulty UK Praha za odborné a příkladné vedení sboru. V celostátní soutěži dětských pěveckých sborů v Praze Zahrada písní získal sbor 2. místo. Kromě toho má sbor za sebou řadu koncertů ve Zlivi, v centru Arpida v Českých Budějovicích a v Homolích. Dvakrát ročně Skřivánek připravil vícedenní souborové soustředění. Členky sboru se velmi úspěšně zúčastnili pěvecké soutěže základních škol Jihočeský zvonek

26 Další veřejné akce ZUŠ Žákovské koncerty Koncert učitelů ZUŠ Absolventský koncert Koncert k 30. výročí souboru Zlatý klíček Večer lidského hlasu spolupráce na setkání pěveckých sdružení v ZUŠ Zliv Vánoční koncert žáků ZUŠ Vánoční koncert pěveckého sboru Skřivánek a Jahůdky Vánoční koncert souboru Zlatý klíček Vánoce s Klíčkem ve Zlivi a v Čakově Koncert k výročí Antonína Dvořáka Jarní koncert pěveckého sboru Skřivánek a Jahůdky

27 A (ve vztahu k zřizovateli): Rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv za rok 2013 Skutečnost loňského roku (v Kč) Plán (v Kč) Po rozpoč. změně ( v Kč) Skutečnost k (v Kč) Příjmy: Příspěvek města (672) , ,00 Stravné (601) , ,00 Pronájmy (603) , ,00 Školné ŠD (609) , ,00 Školné ZUŠ (609) , ,00 Čerpání RF (648) , ,00 Ostatní výnosy (649) , ,01 Úroky (662) 250, ,35 Celkem příjmy , ,36 Výdaje: Materiál (501) , ,81 z toho: Kancelářské potřeby ,82 Čistící prostředky , ,00 Knihy, tiskoviny , ,00 Pohonné hmoty 2 682, ,00 Potraviny , ,41 Učební pomůcky 6 266, ,47 El. energie (502) , ,74 Teplo (502) , ,20 Vodné, stočné (503) , ,67 Opravy a udržování (511) , ,51 Cestovné (512) Služby (518) , ,51 z toho: Praní prádla , ,90 Vzdělávání 3 500, ,00 Komunální odpad , ,00 Bankovní poplatky , ,50 Software, aktualizace ,75 Telefony, internet , ,66 Poštovné 4 895, ,00 Mzdové náklady (521) , ,00 Zákonné soc. pojištění (524) 7 261, ,00 Zákonné soc. náklady (527) 78, ,56 Ostatní provozní náklady (549) , ,00 z toho: Náhrady škod , ,00 Odpisy (551) Náklady z drob.dl.majetku (558) , ,00 Výdaje celkem , ,00 B (ve vztahu k státnímu rozpočtu) Příjmy: , ,00 Výdaje , ,00 Hospodářský výsledek: A) k zřizovateli , ,36 B) k státnímu rozpočtu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více