VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZLIV VE ŠKOLNÍM ROCE ZLIV, 25. září 2014

2 Nejvýznamnější události školního roku: Ukončení Projektu IT Zliv Zahájení provozu žákovské knihovny Zlivská kytara 2014 Rekonstrukce budovy I. stupně ZŠ Zahájení realizace projektu Zlepšení podmínek pro výuku technických a přírodovědných předmětů Výuka čtení metodou SFUMATO - 2 -

3 Obsah: str: Základní informace o škole 4 Učební plány 4 Školská rada 4 Zaměstnanci školy 5 Spolupráce s odborovou organizací 5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5 Kontroly, inspekce 6 Rekonstrukce, úpravy 6 Školní zpravodaj 7 Doplňkové činnosti 7 Spolupráce školy s ostatními organizacemi 7 Základní škola 8 Žáci 8 Zápis do 1. tříd 8 Výsledky klasifikace 9 Výchova k volbě povolání 9 Environmentální výchova 9 Integrovaní žáci 10 Minimální program prevence sociálně patologických jevů 10 Školní parlament 11 Otevření žákovské knihovny 11 Spolupráce s MŠ 11 Spolupráce s Městskou knihovnou 12 Zahraniční spolupráce 12 Projekty 12 Výsledky soutěží 13 Další významné akce pořádané školou 14 Mimoškolní činnost 19 Virtuální univerzita třetího věku 20 Slavnostní závěr školního roku 20 Školní družina 20 Školní klub 21 Základní umělecká škola 22 Hudební obor 22 Absolventi školy 22 Výsledky soutěží 22 Výtvarný obor ZUŠ 23 Zlivská kytara Pěvecký sbor Skřivánek 24 Další veřejné akce 25 Rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv v roce

4 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a ZUŠ ve Zlivi ve školním roce 2013/2014 Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr. České Budějovice Sídlo školy: Lidická 315, Zliv IČ: číslo účtu: /0300 telefon: kancelář: , ZUŠ: , školní jídelna: www: Základní škola a Základní umělecká škola Zliv sdružuje v jednom právním subjektu základní školu, základní uměleckou školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. Zřizovatelem školy je město Zliv, zřizovací listina č.j. 204/2006. Škola je vedena v rejstříku škol MŠMT pod č.j / Učební plány Ve školním roce 2013/2014 se v základní škole vyučovalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní škola Zliv. V ZUŠ se vyučovalo podle učebního plánu pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Zliv v 1. a 2. ročníku obou stupňů. Školská rada Školská rada při ZŠ a ZUŠ Zliv pracovala v tomto školním roce ve složení: za zřizovatele - město Zliv: Mgr. Lenka Dierzé člen Mgr. Brigita Jindrlová člen za pedagogický sbor: Mgr. Lenka Huszárová - člen Mgr. Helena Šmídová - člen za rodiče žáků: za rodiče žáků: Mgr. Brigita Jindrlová - předseda Mgr. Mgr. Jana Květuše Kubištová, Polenová MBA - člen - předseda Bc. Jana Marika Skoblíková - člen Školská rada projednala a schválila zákonem stanovené dokumenty, aktivně se zabývá děním ve škole a přináší podnětné návrhy ke zlepšení chodu školy. Je důležitým partnerem vedení školy a významným prostředníkem mezi rodičovskou veřejností a školou

5 Zaměstnanci školy (stav k poslednímu dni školního roku 2013/2014) Učitelé základní školy (funkce, vyučované předměty) Režný Jan Havlová Dana Benešová Anna Bráchová Věra Musilová Daniela Procházková Stanislava Rysová Milena Vařáková Pavla Šmídová Helena Vlčková Kateřina Wohlschlägerová Romana ředitel školy, II.stupeň zástupce ředitele pro ZŠ, I. stupeň výchovný poradce, II. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň I. stupeň Božovská Vladislava vychovatelka školní družiny Martina Klimešová vychovatelka školní družiny Šímová Romana vychovatelka ŠD, asistent pedagoga Soukupová Valerie asistent pedagoga Zuzana Goldfingerová asistent pedagoga Jana Zavičáková (do Petr Vlček) asistent pedagoga Míková Jiřina II. stupeň Smíšková Yveta II. stupeň Huszárová Lenka II. stupeň Horáková Jana II. stupeň Kocourková Blanka II.stupeň školní klub Kubartová Naděžda II. stupeň školní klub Kulířová Lenka II. stupeň Pour Václav II. stupeň Pták Zdeněk II. stupeň Režná Miroslava II. stupeň Šmíd Milan II. stupeň Vlčková Naděžda II. stupeň Na mateřské (rodičovské) dovolené: Klára Koudelková Učitelé základní umělecké školy: Provozní zaměstnanci: Zavičáková Jana zástupce ředitele pro ZUŠ Drmota Radim - školník příčná flétna, zob. flétna Novotná Ladislava - uklízečka Novák Václav dech.nástr., kytara, HN, bicí Piskorová Marta uklízečka Ferebauer Petr kytara Irová Jana - uklízečka Pták Zdeněk výtvarný obor Faflová Jiřina - uklízečka Vacková Valérie klavír Kubatová Jaroslava - uklízečka Watzko Karel housle, zob.flétna, komorní hra Edlová Hana správce tělocvičny Zaplatílek Josef klavír, klávesy, pěv.sbor, HN, korepetice pro cizí cvičence Zvoňárová Jana zpěv, zob.flétna, klávesy Školní kuchyně: Staňková Jana vedoucí ŠJ Živnůstková Marie ved. kuchařka Administrativní pracovníci: Benediková Bohuslava Hovorková Magdalena Vlčková Naděžda ekonomka Kubatová Jaroslava Benediková Monika sekretářka, pokladní Celkem bylo ve škole zaměstnáno v pracovním poměru k poslednímu dni školního roku 50 zaměstnanců, z toho 41 žen, z toho 1 t.č. na rodičovské dovolené

6 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci v ZŠ a ZUŠ Zliv splňují kvalifikační předpoklady stanovené zákonem 563/2004 Sb. o pedag. pracovnících, s výjimkou učitelky volitelného předmětu Ekonomika. Personální změny ZŠ a ZUŠ Zliv má stabilní pedagogický sbor, ve kterém došlo během roku pouze k drobným změnám. Od září 2013 byli nově zaměstnáni asistenti pedagoga Zuzana Goldfingerová a Petr Vlček, kterého od vystřídala Jana Zavičáková. Pracovní poměr ukončily učitelka Jana Kvitská, t.č. na rodičovské dovolené, které se odstěhovala do Jindřichova Hradce, a ke konci školního roku také asistentky pedagoga Zuzana Goldfingerová, která získala místo učitelky v Českých Budějovicích a Valerie Soukupová, která nastoupila na místo učitelky ve Strýčicích. Spolupráce s odborovou organizací Při škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství, kterou zastupuje předseda Mgr. Václav Pour. Spolupráce s odbory je velmi konstruktivní. Kromě plnění zákonem stanovených úkolů je ZO iniciativním partnerem vedení školy. V říjnu 2013 uskutečnila škola s odborovou organizací pro své zaměstnance dvoudenní výjezdní seminář v rekreačním zařízení Žofín v Novohradských horách, který byl všemi účastníky velmi pozitivně hodnocen. Ve spolupráci se ZO pořádá škola pro své zaměstnance u příležitosti Dne učitelů každoročně slavnostní vyhlášení nejlepších pracovníků a následnou společnou večeři. Na letošních oslavách ředitel školy ocenil práci těchto pracovníků: Dana Havlová koordinátor Projektu IT Zliv Václav Pour instalace počítačové techniky a softwaru Martina Klimešová kreativní přístup v práci vychovatelky, diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, logopedické poradenství Jiřina Míková tělovýchovné projekty, vedení sportovních kroužků Naděžda Kubartová projekt Cesta kolem světa za 80 minut Pavla Vařáková Realizace metody Sfumato, projekt žákovské knihovny Kateřina Vlčková Realizace metody Sfumato, projekt žákovské knihovny Miroslava Režná taneční kurzy pro žáky 9. ročníku, vedení divadelního souboru Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prioritou v tomto školním roce byly metodické kurzy zaměřené na novou metodu výuky splývavého čtení SFUMATO. Po ročním pilotním úspěšném ověření metody v prvním ročníku bylo rozhodnuto o jejím pokračování v dalších letech a z toho důvodu byly vyškoleny všechny učitelky 1. stupně. Všichni učitelé absolvovali kurz ovládání programu BAKALÁŘ, na který přechází školní matrika, klasifikace a evidence žáků.

7 Další vzdělávací kurzy DVPP byly zaměřeny zejména na získávání dovedností potřebných k využívání interaktivních tabulí, které škola získala v rámci Projetu IT Zliv. Učitelky angličtiny navázaly na loňský konverzační kurz s rodilým mluvčím a ve spolupráci s NIDV pokračovaly i v tomto roce, kdy byl kurz financován plně z prostředků školy. Kurz byl velice kvalitní a pro učitelky přínosný. Ostatní vzdělávací kurzy a semináře byly vybírány dle zájmu a potřeb školy a učitelů především z nabídky NIDV Praha, ZVaS České Budějovice, případně dalších vzdělávacích center. Základní škola během roku pořádala 2 pedagogické dílny na témata: Smlouva s rodiči spolupráce s rodiči žáků se závadovým chováním Domácí úkoly Kontroly, inspekce Ve dnech a proběhla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kontrolní orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice. Kontrola nezjistila žádné nedostatky. Protokol č. 1637/13/332. Dne proběhla kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Byly zjištěny nedostatky: Chybné zařazení odborné učebny chemie do požární kategorie Chybná výška umístění hasicích přístrojů v hlavní budově Neúplný doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení Nebyl označen hlavní uzávěr vody V objektu ZUŠ chybí na požárních dveřích samozavírače. Uvedené nedostatky byly odstraněny ve stanoveném termínu. Dne proběhla kontrola hospodaření a účelnosti využívání finančních prostředků v příspěvkové organizaci ZŠ a ZUŠ Zliv, kontrolní orgán: Město Zliv. Drobné nedostatky (chybějící podpisy) byly odstraněny okamžitě, vážnější nedostatky kontrola nezjistila. Protokol č.j. 1053/14/MF. Jiné kontroly ani inspekce ve škole v tomto školním roce neproběhly. Rekonstrukce, úpravy Zahájena rekonstrukce budovy I. st. ZŠ, ZUŠ a školní jídelny, která obsahuje výměnu oken a zateplení pláště budovy. (Projekt města) Zahájena realizace projektu Zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání, jehož součástí je kompletní rekonstrukce a modernizace školních dílen. (Projekt města). Rekonstrukce sociálního zařízení v 2. patře I. st. ZŠ. Rekonstrukce parketových podlah ve třech učebnách hlavní budovy. Rekonstrukce kabinetů a vybudování jednací místnosti výchovného poradce. Dokončení a vybavení žákovské knihovny v budově I. stupně ZŠ. Vybudování kabinetu školní družiny sádrokartonovou vestavbou v přízemní hale. Kompletní rekonstrukce školní družiny (podlaha, nábytek, topná tělesa, vybavení). Rekonstrukce učebny pro budoucí 1. třídu včetně nového žákovského nábytku. Malování a lokální oprava nátěrů vybraných prostor

8 Školní zpravodaj Školní zpravodaj vydává ředitel školy a byl vydán v uplynulém školním roce čtyřikrát. Přinesl důležité organizační informace a zároveň zprávy o událostech ve škole. Prostřednictvím žáků je zdarma distribuován do všech rodin a zároveň je přístupný na internetových stránkách školy. Doplňkové činnosti Na základě zřizovací listiny a živnostenských listů může škola provozovat řadu doplňkových činností, kterými se snaží využít svůj prostorový a lidský potenciál: Specializovaný maloobchod prodej školních potřeb, provoz školního bufetu Pořádání výstav, přehlídek a obdobných akcí - krajská přehlídka Zlivská kytara 2013 Výchova a mimoškolní vzdělávání mimoškolní zájmové kroužky Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě koncerty a pořady pro veřejnost Pronájem školních prostor pronájem učebny pro kurzy angličtiny pro dospělé a pro kurzy jógy, pronájem tělocvičny sportovním a zájmovým organizacím Hostinská činnost vaření obědů pro cizí strávníky ve školní jídelně Výuka v oblasti umění a společenského tance kurz společenského tance pro žáky 9. ročníku a kurzy společenského tance pro dospělé. V tomto školním roce škola řadu aktivit utlumila kvůli hrozbě překročení limitu obratu 750 tis. Kč, kterým by vznikla povinnost stát se plátcem DPH. Tím by se škola dostala do administrativních a účetních obtíží, kterým se chce za každou cenu vyhnout. Spolupráce školy s ostatními organizacemi Škola úzce spolupracuje s Mateřskou školou Zliv, s Městskou knihovnou, s místní organizací Českého červeného kříže, které bezplatně poskytuje prostory pro schůzovou a osvětovou činnost, se Sborem dobrovolných hasičů Zliv, s mateřským centrem Sluníčko, s organizací Pionýr, Klubem důchodců, Charitou Zliv, sportovními organizacemi ve Zlivi, s o.s. Poškolák, s o.s. Volnočasové aktivity Hopihop (Hlubocké princezny, Bystřina), a se Zlivským pěveckým sborem Koně Petřvalského. Spolupracuje se Svazem českých turistů při pořádání turistických akcí v okolí Zlivi. Škola poskytuje prostor pro volební místnost volebního okrsku 1. V tomto školním roce se konaly volby do Poslanecké sněmovny České publiky, volby do Parlamentu Evropské unie a obecní referendum o umístění sběrného dvora ve Zlivi. Volby se konají ve školní jídelně, která je k tomuto účelu vždy upravena žáky školy

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Žáci Dle zahajovacího výkazu bylo k zařazeno do ZŠ celkem 316 žáků. Proti předchozímu roku se počet žáků zvýšil o 19 a celkově přibyla jedna třída. OBSAZENÍ TŘÍD - školní rok 2013/2014 Tř. Třídní uč. H D Roč. Tř. Třídní uč. H D Roč. 1.A Vlčková A Kocourková B Vařáková B Šmíd A Musilová A Horáková B Procházková A Wohlschlägerová A Míková B Šmídová A Bráchová A Pour B Rysová A Režná B Kubartová celkem žáků 1. stupně: 204 celkem žáků 2. stupně: 112 Celkem žáků na celé škole: 316 Celkem tříd: 15 Průměrný počet žáků na jednu třídu: 21,1 Zápis do 1. tříd Ve dnech 24. a 25. ledna proběhl ve školní družině zápis do prvních tříd. Zapsáno bylo celkem 51 dětí, z toho u 12 dětí bylo rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky, jedno dítě se dodatečně odhlásilo (stěhování). Do prvního ročníku příštího školního roku nastoupí 38 žáků a budou otevřeny dvě první třídy

10 Výsledky závěrečné klasifikace škol. roku 2013/2014: S vyznamenáním prospělo 182 žáků (57 %), prospělo 134 žáků (41 %) a neprospělo 6 žáků (2 %), z nichž 4 úspěšně složili opravnou zkoušku. Snížená známka z chování 2 udělena 6 žákům, 3 neudělena. 9. ročník ukončilo 29 žáků, kteří budou všichni dále studovat na středních školách: Gymnázia: 4 Ostatní maturitní střední školy: 14 Nematuritní střední školy a SOU: 11 Ze 7. ročníku byl přijat do víceletého gymnázia 1 žák. Z 5. ročníku 2 žáci odešli do matematické třídy ZŠ Nerudova Č.Budějovice. Výchova k volbě povolání Výchova k volbě povolání tvoří organickou část předmětu občanská výchova, ale jednotlivá témata jsou zařazována v rámci výchovy ke kompetenci pracovní do všech ročníků a předmětů. Zařazení témat do jednotlivých ročníků II. stupně koordinuje výchovný poradce Anna Benešová. Žáci 8. a 9. tříd se stejně jako každý rok zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Se zástupci středních škol se uskutečnilo 10 náborových besed v devátém ročníku a 3 besedy se studenty středních škol. SOŠ rybářská Třeboň připravila pro žáky 8. a 9. ročníku zajímavou besedu s ukázkou filetování a přípravy kapra. Stále více žáků a jejich rodičů využívá tzv. dnů otevřených dveří na středních školách. Škola realizovala exkurzi žáků 9. ročníku do Jaderné elektrárny Temelín. ZŠ a ZUŠ Zliv se stala partnerem SOŠ elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou v projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, který je financován z fondů Evropské unie. V rámci tohoto projektu se žáci 9. ročníku zúčastnili tří projektových dnů na odborných pracovištích SOŠ a exkurze do vodní elektrárny Lipno 1. Environmentální výchova Žáci jsou v souladu se školním vzdělávacím programem od první třídy vychováváni ke správnému vztahu k životnímu prostředí a ke svému okolí. Témata environmentální výchovy jsou zařazena do všech výukových předmětů, především však do učiva prvouky, přírodovědy, přírodopisu, občanské výchovy a výchovy ke zdraví. Dlouhodobě je naše škola zařazena do programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy RECYKLOHRANÍ zaměřeného na správné nakládání s odpady. Ve školním roce 2013/2014 se třídy 1.i 2.stupně opět účastnily - 9 -

11 programů pořádaných některým z center ekolog.výchovy. Nejčastěji navštěvujeme ZOO Ohrada, CEV Dřípatka v Prachaticích, centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia a Planetárium v Českých Budějovicích. Mezi nejzajímavější akce jistě patřila návštěva interaktivní výstavy Objevárium Bzzukot v Českých Budějovicích, kde se žáci velmi aktivním způsobem dozvěděli spoustu zajímavostí ze života hmyzu. Dokonce si mohli sami prozkoumat některé části nainstalovaného mraveniště. V březnu jsme pozvali do naší školy předního českého mykologa a fotografa hub pana Jaroslava Malého. Jeho poutavé a poučné vyprávění o houbách zaujalo žáky všech věkových kategorií, proto jsme se domluvili na další vzájemné spolupráci. V dubnu nás navštívili sokolníci ze společnosti Zayferus s ukázkou práce s dravci. Také tuto ukázku zhlédli žáci všech ročníků a nutno říci, že se zájmem naslouchali od začátku až do konce. Dozvěděli se mnoho zajímavostí o našich i jinde ve světě žijících dravcích a hlavně viděli dravce nejen v letu, ale i při lovu. Integrovaní žáci V tomto roce škola pracovala celkem s 11 žáky s poruchou učení nebo pozornosti. Jejich vzdělávání probíhalo na základě individuálních vzdělávacích plánů schválených Pedagogicko psychologickou poradnou v Českých Budějovicích nebo Speciálně pedagogickým centrem v Českých Budějovicích a potvrzených rodiči. Pro děti s poruchou čtení na 1. st. je určen čtenářský kroužek (vede St. Procházková) na druhém stupni se žáci účastní kompenzačních programů, které organizuje N. Kubartová. 4 žáci se vyučovali s pomocí asistenta pedagoga. Minimální program prevence sociálně patologických jevů MPPP je součástí celkové preventivní činnosti školy zaměřené na předcházení kriminalitě žáků. Za tuto oblast odpovídá ve škole výchovná poradkyně Anna Benešová. Protidrogová tématika je zapracována především do tematických plánů předmětů Výchova ke zdraví a Občanská výchova. Cílem je orientace dětí na pozitivní hodnoty, pěstování vědomí osobní důstojnosti a psychické odolnosti vůči negativním vlivům part apod. Škola připravila ve spolupráci se sdružením THEIA cyklus besed pro všechny ročníky na téma: Bezpečný start (program zaměřený na vztahy v kolektivu, jejich posílení a vztah k autoritám), Média (program zaměřený na rozšíření mediální gramotnosti včetně upozornění na možná rizika), Životní hodnoty (ujasnění názorových postojů a hodnot, životní cíle, naplnění volného času), Kyberšikana a virtuální svět (rizika internetu, ochrana osobnosti). Žáci 7. a 8. ročníku absolvovali přednášku na téma Alkohol jako návyková látka. Společnost BESIP připravila pro žáky 9. ročníku besedu o nebezpečí silničního provozu zejména při jízdě na motorce. Součástí prevence je také trvalá spolupráce s Policií ČR

12 Školní parlament Školní parlament je poradní orgán ředitele školy složený ze zástupců tříd ročníku. Žáci školy mají možnost prostřednictvím svého parlamentu předkládat náměty, připomínky nebo stížnosti. Letošní parlament však byl poněkud pasivní a přinesl jen minimum podnětů. Nejvýznamnější z nich byl návrh na umístění stolku k automatu na teplé nápoje. Z tohoto podnětu vznikla hojně navštěvovaná Kavárna u Amose určená především žákům. Otevření žákovské knihovny Z iniciativy učitelek K.Vlčkové a P.Vařákové, jsme v prostoru nevyužité učebny v budově I. stupně vybudovali zbrusu novou žákovskou knihovnu. Jejím smyslem bude podněcovat děti k četbě a vztahu k literatuře. Rekonstrukci podlahy dodala firma ZEUS s.r.o., nábytek vyrobilo na míru Středisko praktické výchovy SOŠ truhlářské Ledenice. Knihovna bude využívána při hodinách českého jazyka i v době mimo vyučování. Slavnostní otevření knihovny proběhlo 8. dubna. Spolupráce s Mateřskou školou Spolupráce mezi ZŠ a MŠ Zliv má již dlouholetou tradici. Děvčata 9. ročníku navštěvují jednou až dvakrát měsíčně mateřskou školu, se učí pracovat s dětmi předškolního věku, aktivně se zapojují do jejich vzdělávacího i výchovného procesu. V tomto roce pro děti ze školky připravily různé soutěže a hry, výrobu ozdobných předmětů dle daného tématu, pečení a zdobení vánočních perníčků ve školní žákovské kuchyňce a zúčastnily se zápisu do prvních tříd. Děti z MŠ se pravidelně účastní představení školního loutkového divadla a výtvarných kurzů v ateliéru ZUŠ, účastní se také Dne s rodiči ve škole. Učitelky MŠ spolupracují při rozdělení žáků do prvních tříd

13 Spolupráce s Městskou knihovnou Jako každoročně spolupracovala naše škola s Městskou knihovnou Zliv. Abychom povzbudili zájem žáků o četbu, uskutečnili jsme celou řadu besed zaměřených na knižní novinky. Prakticky od prosince do května se v knihovně střídali žáci jednotlivých ročníků včetně školní družiny. Vyvrcholením naší spolupráce byla slavnost pasování prvňáčků na čtenáře za účasti třídních učitelek, ředitele školy, zástupců města a rodičovské veřejnosti. V doprovodném programu vystoupili loutkoherci z kroužku L.Mojkové. Zahraniční spolupráce Spolupráce s německou školou Realschule Freyung V loňském školním roce se neuskutečnil plánovaný výměnný pobyt žáků ze ZŠ Zliv a Realschule Freyung z důvodu výměny koordinátora mezinárodní spolupráce na straně německé školy. V letošním školním roce plánujeme společný menší projekt dvojjazyčný kalendář s recepty a fotografiemi. Na jaře by se mohlo uskutečnit již dlouho plánované splutí Vltavy, které nevyšlo v loňském ani předloňském roce. Plánovaná spolupráce s rakouskou školou Na začátku tohoto školního roku se ozval koordinátor rakousko-českých vztahů Paul Raab, který dříve působil ve škole v St. Oswaldu, kde výměnné pobyty a komunikace s Českem nebyly nadále podporovány. Vzhledem k tomu, že je nyní zaměstnán v nové škole, UNESCO Schule s hudebním odvětvím in Oberösterreich, která by ráda navázala kontakt s českou školou, plánujeme rozvíjet vztahy v rovině ZUŠ, např. společný koncert. Projekty Projekt IT Zliv V rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost oblast 1.4 EU Peníze školám škola v lednu 2014 ukončila Projekt IT Zliv. V rámci šablon II/2 a III/2 vytvořili učitelé celkem 732 digitálních učebních materiálů pro interaktivní tabule (DUM), které následně ověřili ve výuce. 3 učitelky absolvovaly roční konverzační kurz s rodilým mluvčím v rozsahu 60 hodin a 8 učitelek I. stupně absolvovalo jednodenní jazykový metodický kurz. Na realizaci projektových aktivit získala škola finanční prostředky z dotačního programu EU ve výši Kč. Všechny monitorovací zprávy byly schváleny a škola čeká už jen na výsledek finanční a věcné kontroly. Na počátku prázdnin se rozjela na naší základní škole rozsáhlá investiční akce Zateplení budovy 1. stupně ZŠ, jídelny a spojovací chodby podpořená z Operačního programu životního prostředí (projekt č. CZ 1.02/3.2.00/ ). V rámci této akce bylo vyměněno 173 oken, budovy byly nově zatepleny a škola dostala novou fasádu. Většina prací byla hotova během letních prázdnin, fasáda byla dokončena začátkem nového školního roku. Investorem této akce je Město Zliv

14 V rámci 47. výzvy operačního programu ROP NUTS II. Jihozápad uspělo Město Zliv s projektovou žádostí ZŠ Zliv zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání (projekt č. CZ 1.14/2.4.00/02894). V první etapě této akce byly během prázdnin provedeny stavební úpravy školní dílny včetně nových rozvodů elektřiny a vody. Ve druhé etapě, která již zasáhne do nového školního roku dojde k vybavení dílen novým nářadím a stroji, kabinety chemie, přírodopisu a fyziky budou vybaveny novými moderními učebními pomůckami. V tomto školním roce se naše škola podílela jako partner na projektu Střední odborné školy Hluboká nad Vltavou Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. V rámci tohoto projektu se žáci 9. ročníku zúčastnili 3 projektových dnů na odborných pracovištích SOŠ a exkurze do vodní elektrárny Lipno 1. Výsledky soutěží Předmětové soutěže Školní kola předmětových soutěží proběhla v předmětech: matematika, český jazyk, dějepis, chemie, přírodopis a zeměpis. V okresním kole biologické olympiády se Eliška Korešová umístila na 35. místě. V krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus obsadila naše škola 3. místo. V celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus se tým školy: Tomáš Zbín, Pavel Mrázek, Petr Chalupský, umístil na 30. místě. Sportovní soutěže V okresním kole soutěže ve vybíjené Preventan Cup získal tým ZŠ a ZUŠ Zliv 7. místo. Ve fotbalovém turnaji E.ON CITY CUP 2014 na českobudějovickém náměstí vybojovali žáci 1. stupně 5. místo. Naše škola se zúčastnila celostátní soutěže Olympijský víceboj. Škola pořádala sportovní soutěže: Václavský běh, Vybíjená, Mrkviáda. Některých soutěží se zúčastnili žáci ze ZŠ Zahájí. V mezinárodním běhu na 10 km O2 Prague Grand Prix v Praze trojice našich učitelek Kateřina Vlčková, Jiřina Míková a Pavla Vařáková vybojovala 2. místo. Umělecké soutěže Žáci školy byli velmi úspěšní v pěvecké soutěži základních škol Jihočeský zvonek. V okresním kole získali zlaté pásmo Viktorie Klímová, Regina Tupá a Hana Mikolášová, stříbrné pásmo Antonie Nýdlová a Tomáš Pojar. V krajském kole získala Regina Tupá zlaté pásmo s pochvalou poroty. Soutěžící připravili učitelé ZUŠ Josef Zaplatílek a Jana Zvoňárová

15 Ostatní V oblastním kole soutěže Zlatá včela v Telči obsadili žáci z včelařského kroužku: Kristýna Pytlíková 3. místo, Alexandra Zueva 4. místo, Tomáš Kojan 5. místo a Fedor Zuev 9. místo. V okresním kole soutěže o zdravém životním stylu Sapere získali žáci Valentýna Králová, Tomáš Novotný a Filip Záruba 4. místo. Škola dále pořádala soutěže: Dopravní soutěž Soutěž v recitaci Zlatý petrklíč Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek Rybářská olympiáda Velikonoční soutěž o nejhezčí kraslici Další významné akce pořádané školou 30 let Zlatého klíčku Pěvecko-instrumentální soubor Zlatý klíček, který pracuje při ZŠ a ZUŠ Zliv pod vedením ředitele školy Jana Režného, oslavil 5. října 30 let své existence. K tomuto významnému výročí připravil soubor veřejný koncert s průřezovým repertoárem. Koncert měl velmi příjemnou atmosféru a mezi hosty byla řada bývalých členů souboru. V průběhu roku Zlatý klíček zazpíval na vernisáži výstavy ve Strakonicích, zúčastnil se Večeru lidského hlasu ve Zlivi a připravil tradiční vánoční koncert Vánoce s Klíčkem v Čakově a ve Zlivi

16 Kurz společenského tance Také v tomto školním roce absolvovali žáci 9. ročníku kurz společenského tance a etikety. Kurz je součástí ŠVP Základní škola Zliv. Letošní frekventanti byli mimořádně zodpovědní a učenliví. Chlapci byli ke svým partnerkám neobvykle pozorní a galantní. Také lektoři, Jan a Ivana Režných, byli z tanečních párů nadšeni a při věnečku nabídli tanečníkům další kurz pro pokročilé, který se uskutečnil v únoru a březnu. Vzhledem k úrovni absolventů pro ně škola uspořádala v sále školy malý ples s živou hudbou a s účastí veřejnosti. Plesík měl velký úspěch, jen je škoda, že se na své žáky nepřišli podívat jejich učitelé. Exkurze do pracovního tábora Vojna u Příbrami 5. června realizoval p. uč. Šmíd pro žáky 2. stupně exkurzi do pracovního tábora Vojna u Příbrami. Tábor zřídil komunistický režim v 50. letech pro své odpůrce. Na rozdíl od nacistických koncentračních táborů zde týrali Češi Čechy. Brutalita byla v obou zařízeních srovnatelná. Exkurze je součástí ŠVP a navazuje na výuku novodobých dějin. Exkurze na státní zámek Hluboká nad Vltavou Již tradiční vzdělávací exkurze se uskutečnila pro žáky 8. ročníku. Náplní exkurze je prohlídka zámku v rámci doplnění výuky historie 19. století. Zasvěceným průvodcem byl opět učitel Milan Šmíd, bývalý kastelán zámku. Den s rodiči ve škole V posledních dnech školního roku proběhla tradiční akce Den s rodiči, jejímž cílem je přiblížit prostory školy široké veřejnosti. Žáci 1. stupně ZŠ a předškoláci z mateřské školy přivedli do školy své rodiče, prarodiče, tety, strýčky nebo i sousedy. Více než stovka dvojic, tvořených vždy jedním žákem a jedním dospělým, procházela různými učebnami

17 a prostorami školy. Děti zde plnily nejrůznější úkoly a za ně pak dostávaly razítka na účastnickou kartu. V žákovské kuchyni se pak všichni mohli občerstvit palačinkami, které připravili žáci 7. ročníku. Za vyplněnou kartu obdržel každý účastník Pochvalný list a sladkou odměnu. Lyžařský výcvikový kurz V únoru 2014 proběhl ve Skiareálu Lipno lyžařský výcvikový kurz, kterého se zúčastnilo pouze 17 žáků, z toho 14 ze 7. ročníku, pro který je kurz určen. Poprvé nebyl vypraven autobus, účastníky do areálu dovezli rodiče. Děti byly ubytovány v chatě Lanovka. Vedoucí kurzu byla Naděžda Vlčková (instruktor lyžování, zdravotník), dalším instruktorem Jiřina Míková. Kurz je součástí ŠVP Základní škola Zliv. Kurz jízdy na koni Již pošesté odjeli žáci 8. ročníku do Štětic u Ražic na kurz jízdy na koni. Vzhledem k velkému počtu přihlášených byl kurz rozdělen do dvou dnů, vždy pro polovinu třídy. Žáci se seznámili s chovem koní, vyzkoušeli si čištění a hřebelcování koně, vyměnili podestýlku ve stáji a po krátkém zaškolení pod vedením instruktorů absolvovali 8 km dlouhou projížďku na koních plemene hafling k mohyle Jana Žižky u Sudoměře. Pro většinu účastníků byla jízda na koni mimořádně silný zážitek, který by si rádi zopakovali. Kurz je součástí ŠVP Základní škola Zliv a naše škola je v tomto směru jedinečná. Kurz plavání je pořádán každoročně v 3. a 4. ročníku v rozsahu 10 dvouhodinových lekcí. Plavecký výcvik zajistilo občanské sdružení Plavání České Budějovice. Kurz je součástí ŠVP Základní škola Zliv

18 Kurz bruslení Podruhé se uskutečnil kurz bruslení, nově zařazený do ŠVP. Kurz proběhl v šesti lekcích na stadionu v Hluboké nad Vltavou pod vedením odborných instruktorů a absolvovali jej všichni žáci 2. ročníku. Akce Dvorek Na jaře 2011 byla zahájena akce Dvorek s cílem rekultivovat svépomocí uzavřený prostor mezi školou a školní jídelnou. V letošním roce pokračovaly práce v druhé části dvorku velmi pomalu vlivem nepříznivého počasí a nevhodného materiálu. Předpokládáme hrubé dokončení prací během příštího školního roku. První část dvorku je již přístupná a využívána. Školní akademie Dne uspořádala škola tradiční představení pro rodiče a širokou veřejnost. V programu se představili: Folklorní soubor Bystřina, mažoretky, vítězové recitační a pěvecké soutěže, Kytarový kroužek, naše nadějná klavíristka Ngo Dieu Linh, pěvecký sbor Skřivánek, třída 5.B, divadelní soubor s ukázkou ze hry Zkrocení zlé ženy, Kočičí duet (Tupá, Šubrtová), letošní absolventi tanečních a Zlatý klíček. Pasování prvňáčků na čtenáře Na konci školního roku se potřetí uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Akce proběhla v prostoru městské knihovny, prvňáčky pasovala členka Rady města Eva Stluková v kostýmu krále a program opět zpestřilo vystoupení členů loutkového divadla. Před pasováním každé dítě přečetlo slib. Díky nové metodě výuky čtení SFUMATO všechny děti četly plynule!

19 Branné cvičení V rámci Ochrany člověka při mimořádných situacích připravila škola v posledním školním týdnu cvičný poplach s evakuací školy a následnou brannou hru. Evakuace tentokrát proběhla bezchybně, všechny třídy postupovaly předepsaným způsobem a během 5 minut se přesunuly na stanoviště před městským úřadem. Následovala terénní hra, při které jednotlivé třídy plnily úkoly z orientace, historie, přírodovědy a první pomoci. Výchovné pořady Rytíři za vlády Lucemburků agentura Pernštejni Koncert Melodie z pohádek a Filmové melodie Mykologická přednáška pro žáky 2. stupně Beseda o lidových tradicích pro 1. třídy v rámci projektu MAS Koncert hudebního dua Hrdlička Mikuláš Kašpárek v rohlíku pořad MÚ ke Dni dětí Přednáška o dravcích, jejich prezentace a ukázka lovu spol. ZEYFERUS Vzdělávací pořad o energetice E-ON truck. Přednáška BESIP o riziku silničního provozu pro žáky 9. ročníku Další uskutečněné akce základní školy: Účast na celosvětovém projektu Postavme se hladu Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ Vánoční dílny pro žáky s rodiči Vánoční výstava a výstava betlémů Noc ve škole Karnevalový týden Návštěvy muzea, ZOO, multikina, výstavy, Divadelní představení ve školní družině Třídní výlety Spolupráce na akcích: Martinský průvod, Rozsvěcení vánočního stromu, Taneční soustředění pro dospělé Kurz výroby šperků pro žáky 1. stupně Sbírkové akce pro Fond SIDUS ligu pro boj s rakovinou a hypoterapii CPK Chrpa a mnoho dalších

20 Mimoškolní činnost Při základní škole pracovaly v uplynulém školním roce kroužky: název: vedoucí počet členů loutkový Ludmila Mojková 16 kytarový Lenka Huszárová 7 čtenářský Stanislava Procházková 14 florbal Jiřina Míková 21 včelařský Zdeněk Marhoun 6 vybíjená Jiřina Míková 37 Nabídka zájmové činnosti ve škole je mnohem pestřejší, žáci však o činnost v nich nemají zájem. Ve škole navštěvovali žáci školy ještě řadu kroužků jiných organizací (Poškolák, Bystřina, Mažoretky, Karate, Tenis, Gymnastika), které však nemají statut školního kroužku, škola pouze poskytuje prostor pro činnost. Divadelní soubor Již druhým rokem pracuje při škole pod vedením Miroslavy Režné divadelní skupina s nemalými ambicemi. Po loňském úspěšném nastudování Čechovovy hry Trumf představil soubor na premiéře v sále ZUŠ mimořádně zdařilé Zkrocení zlé ženy na motivy hry W.Shakespeara. V hlavních rolích zazářili Vanda Schwarzová a Tomáš Pojar

21 Virtuální Univerzita třetího věku VU3V Vzdělávací projekt pro seniory ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU v Praze má za sebou druhý rok. Studentky se scházely jednou za 14 dní, promítly si odbornou přenášku a vypracovaly test. Tématem letošních seminářů byly Čínská medicína a Kouzelná geometrie. V rámci studia podnikly studentky zájezd do Technického muzea v Praze. Každý semestr byl zakončen závěrečným testem, který všechny studentky úspěšně zvládly. Čtvrtý semestr absolvovalo 17 seniorek. Projekt v naší škole organizuje ekonomka Bc. Naděžda Vlčková. Slavnostní závěr školního roku Vinou deštivého počasí byl letos slavnostní závěr školního roku přesunut do školní jídelny. Po úvodním proslovu byly předány pochvaly ředitele žákům s největšími zásluhami, která vybrala pedagogická rada. Ocenění žáci dostali sklenici medu ze školního včelínu. Závěr slavnosti patřil žákům 9. ročníku, se kterými se rozloučil ředitel školy a ostatní učitelé. Tomáš Pojar nakonec přednesl za své spolužáky dojemné a krásné poděkování. ŠKOLNÍ DRUŽINA Ve školní družině bylo k zapsáno k pravidelné školní docházce 75 žáků, tito žáci byli rozděleni do 3. oddělení, které vedly vychovatelky (Vladislava Božovská, Mgr. Martina Klimešová a Romana Šímová). Uplynulý rok jsme společně s dětmi procestovali Jižní Čechy a Šumavu (prstem po mapě). Průvodce nám dělala knížka Báry Stlukové:,,Pohádky z jižních Čech a Šumavy" a její hrdina kapr Jakub. V prosinci nás navštívil Čert a Mikuláš. Také jsme se zúčastnili výstavy vánočních výrobků a Betlémů. V měsíci lednu jsme vyráběli dárky k zápisu pro budoucí školáky. V březnu jsme navštívili Městskou knihovnu Zliv a děti si pak vytvořily vlastní knížky. V dubnu jsme se dozvěděli něco o velikonočních zvycích a společnými silami vytvořili veselé velikonoční dekorace. V květnu, pomocí nové techniky,,enkaustika", jsme s dětmi vytvořili přáníčka ke Dni matek. V červnu, ke Dni dětí, proběhlo odpoledne plné soutěživých her. Celý rok děti vytvářely tématicky laděné obrazy na školních nástěnkách na chodbě v přízemí budovy školy. Během letních prázdnin byla provedena kompletní rekonstrukce školní družiny včetně podlahové krytiny, výměny radiátorů, umyvadel a nábytku

22 ŠKOLNÍ KLUB Ve školním klubu bylo k zapsáno k pravidelné docházce 17 žáků, ale mnoho dalších využívá klub příležitostně. Klub umožňuje žákům čtyřikrát týdně v době po vyučování relaxaci, odborné poradenství, přípravu domácích úkolů a volný přístup na internet. Vychovatelkami školního klubu byly Naděžda Kubartová a Mgr. Blanka Kocourková. Příspěvek na zájmové vzdělávání ve školním klubu zatím stanoven nebyl. Třídní výlet

23 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Do ZUŠ bylo ve školním roce 2013/2014 dle zahajovacího výkazu zařazeno celkem 139 žáků, z toho 81 v oboru hudebním a 58 v oboru výtvarném. Školní vzdělávací program V tomto školním roce se vyučovalo podle ŠVP pro ZUV Základní umělecká škola Zliv v PHV, v 1. a 2. ročníku I. a II. stupně. Ostatní ročníky obou stupňů se nadále řídily učebními osnovami a učebními plány č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor ze dne pod č.j / Hudební obor ZUŠ Absolventi školního roku 2013/2014: Tomáš Fencl 4. ročník I. stupně trubka (Václav Novák) Darina Doležalová 7. ročník I. stupně klávesy (Jana Zvoňárová) Jana Hrabincová 4. ročník II. stupně klávesy (Josef Zaplatílek) Eliška Vlášková 7. ročník I. stupně výtvarný obor (Zdeněk Pták) Výsledky hudebních oborových soutěží: Zlivská kytara 2014 krajská soutěžní přehlídka ve hře na kytaru Lucie Maxová kytara sólo kategorie A-III: 3. místo (Petr Ferebauer) V pěvecké soutěži Jihočeský zvonek získali v okresním kole zlaté pásmo Viktorie Klímová, Regina Tupá a Hana Mikolášová, stříbrné pásmo Antonie Nýdlová a Tomáš Pojar. V krajském kole získala Regina Tupá zlaté pásmo s pochvalou poroty. Soutěžící připravili učitelé ZUŠ Josef Zaplatílek a Jana Zvoňárová

24 Výtvarný obor ZUŠ Bohatou činnost trvale vyvíjí výtvarný obor pod vedením Mgr. Zdeňka Ptáka. Skvělých výsledků dosahuje obor v přípravě žáků na talentové přijímací zkoušky, ve kterých mají naši žáci 100% úspěšnost. Žáci se účastní řady výtvarných soutěží, nejlepším výsledkem je 5 umístěných a oceněných žáků v soutěži O nejvýraznější oděv organizované SŠ oděvního návrhářství v Bechyni. V českobudějovické Galerii Watzko byla instalována samostatná výstava našeho žáka Jana Mojky (na vernisáži zahráli Jana Zavičáková a Josef Zaplatílek). Pokračuje úzká spolupráce se školkami, pro které je pořádán přípravný kurz keramiky. Absolventi kurzu pak často rozšiřují řady žáků výtvarného oboru. Výtvarný obor se systematicky podílí na obnově stálé výzdoby školních prostor. Zlivská kytara května se uskutečnil XVIII. ročník Zlivské kytary. Tuto krajskou soutěžní přehlídku kytarové hry pořádá naše škola už od roku Popularita přehlídky mezi jihočeskými základními uměleckými školami neustále roste pro její příjemnou atmosféru a špičkovou organizaci. Do letošního ročníku bylo přihlášeno rekordních 194 soutěžících z 21 ZUŠ z celého Jihočeského kraje. Soutěž byla rozdělena do tří základních kategorií: kytara sólo, komorní hra a zpěv za doprovodu kytary. Vzhledem k počtu soutěžích probíhala soutěž současně v šesti místnostech, v ostatních učebnách byly šatny a přípravny pro soutěžící. Na bezchybném průběhu této náročné akce se podíleli všichni učitelé školy a velmi šikovní byli pomocníci ze třídy 8.A. Velké poděkování patří Městu Zliv za poskytnutí kulturního domu, ve kterém proběhlo finále přehlídky. Do našeho školního sálku by se takové množství lidí vůbec nevešlo. Slavnostní

25 závěr Zlivské kytary zahájil koncert českého špičkového loutnisty Rudolfa Měřínského s kytaristkou Helenou Střížkovou. Následovalo vyhlašování výsledků a předávání cen z rukou pana starosty Jana Koudelky. Cenu absolutního vítěze si ze soutěže odvezla Kristýna Machová z Jindřichova Hradce. Cenu věnovala firma MELODIE České Budějovice. Akci doprovázela prodejní výstava notového materiálu a prezentace koncertních kytar. Příjemným zakončením celé akce byl raut, který připravily kuchařky školní jídelny. Přehlídka se konala za finanční podpory Jihočeského kraje. Pěvecký sbor Skřivánek Sbormistr Josef Zaplatílek Skřivánek se svou přípravkou Jahůdky má za sebou mimořádně úspěšný rok. V celostátní hudební soutěži Jarní petrklíč v Jesenici u Prahy získali Skřivánci 3 první místa a 1 druhé místo, celý soubor Skřivánek získal 1. místo a sbormistru J.Zaplatílkovi byla udělena cena děkanky Pedagogické fakulty UK Praha za odborné a příkladné vedení sboru. V celostátní soutěži dětských pěveckých sborů v Praze Zahrada písní získal sbor 2. místo. Kromě toho má sbor za sebou řadu koncertů ve Zlivi, v centru Arpida v Českých Budějovicích a v Homolích. Dvakrát ročně Skřivánek připravil vícedenní souborové soustředění. Členky sboru se velmi úspěšně zúčastnili pěvecké soutěže základních škol Jihočeský zvonek

26 Další veřejné akce ZUŠ Žákovské koncerty Koncert učitelů ZUŠ Absolventský koncert Koncert k 30. výročí souboru Zlatý klíček Večer lidského hlasu spolupráce na setkání pěveckých sdružení v ZUŠ Zliv Vánoční koncert žáků ZUŠ Vánoční koncert pěveckého sboru Skřivánek a Jahůdky Vánoční koncert souboru Zlatý klíček Vánoce s Klíčkem ve Zlivi a v Čakově Koncert k výročí Antonína Dvořáka Jarní koncert pěveckého sboru Skřivánek a Jahůdky

27 A (ve vztahu k zřizovateli): Rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv za rok 2013 Skutečnost loňského roku (v Kč) Plán (v Kč) Po rozpoč. změně ( v Kč) Skutečnost k (v Kč) Příjmy: Příspěvek města (672) , ,00 Stravné (601) , ,00 Pronájmy (603) , ,00 Školné ŠD (609) , ,00 Školné ZUŠ (609) , ,00 Čerpání RF (648) , ,00 Ostatní výnosy (649) , ,01 Úroky (662) 250, ,35 Celkem příjmy , ,36 Výdaje: Materiál (501) , ,81 z toho: Kancelářské potřeby ,82 Čistící prostředky , ,00 Knihy, tiskoviny , ,00 Pohonné hmoty 2 682, ,00 Potraviny , ,41 Učební pomůcky 6 266, ,47 El. energie (502) , ,74 Teplo (502) , ,20 Vodné, stočné (503) , ,67 Opravy a udržování (511) , ,51 Cestovné (512) Služby (518) , ,51 z toho: Praní prádla , ,90 Vzdělávání 3 500, ,00 Komunální odpad , ,00 Bankovní poplatky , ,50 Software, aktualizace ,75 Telefony, internet , ,66 Poštovné 4 895, ,00 Mzdové náklady (521) , ,00 Zákonné soc. pojištění (524) 7 261, ,00 Zákonné soc. náklady (527) 78, ,56 Ostatní provozní náklady (549) , ,00 z toho: Náhrady škod , ,00 Odpisy (551) Náklady z drob.dl.majetku (558) , ,00 Výdaje celkem , ,00 B (ve vztahu k státnímu rozpočtu) Příjmy: , ,00 Výdaje , ,00 Hospodářský výsledek: A) k zřizovateli , ,36 B) k státnímu rozpočtu

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZLIV VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 ZLIV, 25. září 2015 Nejvýznamnější události školního roku: Postup do národního kola v soutěži Eurorebus

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více