PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN"

Transkript

1 1 LISTY 1. MASOPUST

2 2 Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012 činí 500,- Kč na 1 osobu a rok, osoby starší 70 let mají 50 % snížení. Poplatek můžete uhradit: v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masarykovo nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru místní poplatky č.dv. 201, a to v úřední dny: Pracovní doba: Po 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. St 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. Čt 8:00 11:00 hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. Pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č Splatnost poplatku: - 1/2 poplatku /2 poplatku Iveta Dytrtová, referent finančního odboru PARKOVACÍ KARTA 2012 Upozorňujeme, že parkovací karty na kalendářní rok 2012 určené k parkování na Masarykově náměstí v Žamberku jsou k prodeji na Městském úřadu Žamberk (budova radnice), u pí H. Matějíčkové, č. dveří 201. Karta je přenosná, cena 500,- Kč bez DPH + 20 % DPH, tj. 600 Kč/ks. H. Matějíčková, finanční odbor Město Žamberk ve spolupráci se SVČ ANIMO Žamberk, MěK podnikem FIDIKEM, ZUŠ Petra Ebena Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další příznivce na přehlídku úspěšného mládí Slavnostní akt předávání ocenění dětem a mládeži za mimořádné výsledky dosažené v roce 2011 v oblasti kultury, sportu a vědomostí se uskuteční v pondělí 20. února 2012 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku V programu večera vystoupí žáci ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SVČ ANIMO Žamberk Vstupné zdarma. Od 1. února 2012 si můžete vstupenky rezervovat telefonicky ( ) nebo osobně vyzvednout v kanceláři Divišova divadla. Informace o operativním rozšíření úředních hodin na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů Z důvodu změny zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, kdy došlo od k vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanskými průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen e-op ), je pořizování žádostí o vyhotovení e-op na Městském úřadu Žamberk zajišťováno na stávajícím technickém zařízení pro agendu e-pasů. To znamená, že žadatel o e-op nebude již potřebovat pro vydání tohoto nového dokladu fotografii a vyplněnou žádost, protože vyfotografování a vyplnění žádosti bude provedeno zaměstnancem městského úřadu za účasti žadatele. Upozorňujeme, že správní poplatky za vystavení e-op zůstávají stejné, tj. 100 Kč za vydání e-op z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení dosavadního občanského průkazu. Správní poplatek se neplatí, pokud je e-op vydáván z důvodu změny zapsaných údajů nebo v případě vydání prvního e-op při dovršení 15let věku občana a dále z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního občanského průkazu. Nové správní poplatky jsou za vydání e-op pro děti do 15let, a to ve výši 50 Kč, a za vydání e-op s kontaktním elektronickým čipem ve výši 500 Kč. Držitelé stávajících občanských průkazů nejsou povinni si své občanské průkazy vyměnit a tyto jim platí do doby vyznačené v jejich platném občanském průkazu. Protože zpracování nových žádostí a následné vydávání e-op je podstatně časově náročnější, je nutné počítat s delší čekací dobou. Vzhledem k tomu, že denní kapacita vyřizovaných žádostí je omezena, prosíme občany, pokud je to jen trochu možné, o vyřizování žádostí na městském úřadu v dopoledních hodinách, kdy zatím nedochází k dlouhým čekacím dobám. Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy úsek občanských průkazů a cestovních dokladů přistoupil k tomu, že jsou od operativně rozšířeny úřední hodiny pro vyřizování žádostí o e-op, a to v této podobě: pondělí 08:00 h 11:00 h 12:00 h 17:00 h úterý 08:00 h 11:00 h středa 08:00 h 11:00 h 12:00 h 17:00 h čtvrtek 08:00 h 11:00 h pátek pouze po telefonické domluvě na níže uvedených číslech Všechny další dotazy občanům rádi zodpoví zaměstnanci úseku občanských průkazů a cestovních dokladů na telefonních číslech: , a Ing. Marcel Klement, ved. odb. správního a dopravy INFORMACE ke vzniku Obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Vážení spoluobčané, na základě Vašeho podnětu město Žamberk připravuje přijetí vyhlášky, která by určitým způsobem omezovala hlučné činnosti ve dnech pracovního volna a o státních svátcích. Nebylo by možné dělat hluk sekáním trávy, řezáním dřeva a jinými okolí obtěžujícími hlučnými činnostmi. Dle vyjádření Ústavního soudu obce nemohou paušálně zakázat používání hlučných zařízení po delší čas, např. po více po sobě jdoucích dní nebo celý víkend. Je však možné používání těchto zařízení přiměřeně omezit, např. v určených ranních a večerních hodinách nebo i po celý jeden den pracovního klidu. To lze ale za předpokladu, že druhý den pracovního volna jsou tyto činnosti neomezeny. Každý takovýto omezující zákaz musí být v souladu s principem proporcionality a zohledňovat právo občanů a vlastníků nemovitostí obhospodařovat svůj majetek. Do nové vyhlášky jsou navrhována tato opatření: (1) Noční klid je doba od 22:00 do 06:00 hod.následujícího dne, od 1.6. do kalendářního roku je doba od 23:00 do 6:00 hod. následujícího dne. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. (2) Každý občan je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích v době od 06:00 do 09:00 hod. a od 12:00 do 22:00 hod., resp. v období od 1.6. do kalendářního roku od 12:00 do 23:00 hod., veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Vážení spoluobčané, žádáme Vás o zasílání Vašich názorů k připravované vyhlášce, a to buď elektronicky na nebo osobně do kanceláře starosty na Masarykově náměstí čp.166 v Žamberku nebo poštou na adresu Město Žamberk, Masarykovo náměstí čp.166, Žamberk s označením Vyhláška do konce měsíce února Předem děkujeme za Vaše návrhy. Jiří Dytrt, starosta města

3 3 Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok2011 Informace pro původce odpadů podnikající osoby Pokud původce odpadů vyprodukuje v kalendářním roce více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů, vzniká mu ohlašovací povinnost, a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., nejpozději do 15. února za každou samostatnou provozovnu. Vznikne-li Vám ohlašovací povinnost podle zákona o odpadech, jste povinni své hlášení od roku 2012 tedy za rok 2011 a roky následující podat prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Již není možné podávat hlášení v listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), Městskému úřadu Žamberk. Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace nelze hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství není nutné registrovat jednotlivé provozovny, ale pouze sídlo subjektu (IČ). Způsob registrace je uveden na webových stránkách Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových formulářů, které obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do systému ISPOP. A naleznete je také na stránkách Systém zprostředkuje elektronickou výměnu dat mezi ohlašovateli, ověřovateli (ORP) a institucemi veřejné správy. Dokumenty zaslané v elektronické podobě do ISPOP musí být autorizovány. Tím se rozumí ověření podání hlášení, resp. doložení autorství podaného hlášení. Autorizaci lze provést jedním z následujících způsobů: 1. Připojením elektronického podpisu k souboru s hlášením, přičemž elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele. 2. Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře zaslané touto cestou budou považované za autorizované. 3. Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí hlášení v ISPOP automaticky doručeno na ovou adresu, kterou subjekt uvede přímo při registraci. Doporučení: Tento způsob autorizace lze použít při registraci subjektu, kdy vyplněný, on-line zkontrolovaný formulář se vytiskne, podepíše jej statutární zástupce a poté se zašle poštou na adresu: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 1174/8, Praha 10. Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné moci, která splňuje požadavky 33 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok musí být podáno a autorizováno do 15. února Proto se registrujte včas! V případě potřeby můžete kontaktovat Helpdesk ISPOP: Provozní podpora ISPOP (v pracovních dnech od 8 do 16 hodin) Telefonické dotazy nebo Písemné dotazy prostřednictvím formuláře v systému ISPOP Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková Firemní školky se pomalu rozjíždějí Možnost registrovat firemní mateřskou školu v rejstříku škol zvažují zatím jen ojediněle některé firmy v Pardubickém kraji. Nově jim to umožňuje novela školského zákona, která platí od Na území kraje v současné době fungují dvě soukromé mateřské školy, a to v Pardubicích a ve Slatiňanech. Do konce roku 2011 se na Krajský úřad Pardubický kraj obrátily další dva soukromé subjekty, které uvažují o zřízení takzvané firemní školky. Jedná se o oblast Holicka a Žamberska, informuje radní Jana Pernicová, zodpovědná za oblast školství a dodává: Myslím si, že je to dobrý způsob řešení tam, kde je to výhodné pro firmu i pro rodiče. A pro nás by byl rozvoj firemních mateřských škol signálem, že se ekonomika opět stabilizuje. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání může zřizovatel určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Této varianty je možné využít zvláště v oblastech s velkým převisem přihlášek do obecních mateřských škol. Registrované školky si pak mohou zažádat o dotaci od státu. Bc. Magdalena Navrátilová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí kanceláře hejtmana PK OZNÁMENÍ Žádáme strávníky, kteří nechodí do školní jídelny, aby si ukončili stravovací účet a vrátili čipy a neblokovali tím místo pro jiné strávníky, kteří mají o stravování zájem. Děkuji za pochopení. Marta Kacálková ředitelka Školní jídelny Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku v zastoupení Mgr. Radomíry Křenové, vedoucí kanceláře tajemníka MěÚ Žamberk, vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na pozici: REFERENT/REFERENTKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ pracovní poměr na dobu určitou (2-3 roky), platová třída 9 Požadujeme: vyšší odborné vzdělání (příp. střední vzdělání s maturitní zkouškou), dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), samostatnost, časovou flexibilitu. Výhodou: aktivní znalost AJ nebo NJ. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 9. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: únor 2012, příp. dle dohody Místo výkonu práce: Městský úřad v Žamberku Vaše přihlášky v písemné podobě DORUČTE NEJPOZDĚJI do včetně na adresu: Vedoucí KTAJ Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZPZE tajemník Městského úřadu, vz. Mgr. R. Křenová, ved. kanceláře tajemníka

4 4 Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány Výpověď Krátké, jednoduché slovo, které doslova a do písmene dokáže rozhýbat skoro celé město. O co jde? Tajemník MěÚ Ing. I. Prchal dostal od starosty města J. Dytrta výpověď, protože Dlouhodobě panuje nespokojenost s prací pana tajemníka, postupně mu byly zasílány výtky o porušování pracovní kázně, neplnění úkolů, až to vyvrcholilo výpovědí. Nechci polemizovat s tím, zda dostal výpověď správně nebo ne, protože to může rozhodnout jenom soud, ale na celé té věci mě zaráží ta arogance, nekultura předání oné výpovědi. Zaměstnanec buď převezme výpověď, nebo ne, na tom nelze nic změnit. Starosta Dytrt předání výpovědi provedl zkrátka tak, jak je jeho povaze blízké. Přišla silná trojka (starosta, oba místostarostové) za asistence Městské policie, která navíc zapečetila tajemníkovu kancelář. Proč k tomu všemu došlo? Všem, kteří pozorují chování starosty vůči tajemníkovi, je to jasné. Konec konců o všem jasně hovoří výsledek Okresního soudu v Ústí n.orl., u kterého se tajemník Prchal domáhal svého práva vůči městu Žamberku, které zastupuje právě zmiňovaný starosta J. Dytrt. Některé výroky u soudu (pro rozsáhlost upraveno): pokud jde o plnění úkolů, které byly tajemníkovi svěřeny, tyto plnil a toto plnění úkolů nebylo nijak zpochybňováno nebo kritizováno až na drobnost, kterou sám tajemník ve své výpovědi zmínil. rozhodně mně, starostovi, ani Radě nejde o to, dostat tajemníka z funkce takříkajíc za každou cenu. Žalobci (tajemník) nebylo prokazatelně starostou Jiřím Dytrtem vytýkáno, že by se starostou a samosprávou nedostatečně spolupracoval, naopak z písemných podání žalobce bylo možno dovodit, že to byl právě žalobce, kdo se domáhal větší spolupráce a lepší komunikace se starostou. Je také nutno poukázat na skutečnost, že za poslední volební období, oproti minulosti, žalobce neobdržel ani jednu mimořádnou odměnu přesto, že by důvod k ocenění jeho práce byl nepochybně dán. Věc se jevila u soudu tak, že prezentování nespolupráce žalobce se starostou a nedostatek komunikace, nedůvodný návrh na odvolání žalobce z funkce tajemníka, nepřiznání mimořádné odměny a neodůvodněné odebrání osobního příplatku žalobci svědčí o určité osobní zaujatosti starosty a některých členů Rady města vůči žalobci (tajemníkovi) a rozhodnutí o snížení osobního příplatku bylo rozhodnutím naprosto nepřiměřeným. Rozsudek zatím nenabyl právní moci. Pod čarou: Že není vše v pořádku, jsem si uvědomil na předvolební schůzce ve školní jídelně (zde krásně lhal J. Dytrt, jak je Žamberk na tom ekonomicky dobře), kde poslední otázka neměla vůbec nic společného s volbami Kdo při svém zvolení starostou města by byl pro odvolání tajemníka Ing. I. Prchala? Až na dva přítomné všichni odpověděli, že ano(i ti, co zatím s tajemníkem nemohli spolupracovat). Možná bude zajímavé vysvětlit si v této souvislosti jeden z nových termínů dnešní doby: Bossing psychická šikana v zaměstnání, kterého se dopouští vedoucí pracovník na svém podřízeném, kdy mu m.j. znesnadňuje či znemožňuje práci atd. Merganc J. Žamberk SOUKROMÁ PEČOVATELKA NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY Pro důstojný a doma strávený podzim života nabízím: péči o seniory v domácím prostředí, která zahrnuje osobní hygienu, oblékání, obstarání nákupů, doprovod k lékaři, psychickou podporu a běžné domácí práce. pomohu i s komunikací s úřady při vyplňování formulářů. Maminkám s dětmi nabízím : hlídání dětí, doprovod dětí do školy nebo na kroužky, pomoc v domácnosti např. se žehlením prádla, úklidem. Akreditovaný kurz pracovníka sociální péče vlastním. Mám osobní automobil pro případnou dopravu seniorů k lékaři i dětskou sedačku pro malé pasažéry. Dle dohody mohu přijet i v sobotu nebo v neděli. Adriana Kočová, České Petrovice 143, telefon: Místní organizace Svazu diabetiků zajišťuje, tak jako každoročně, pro své členy REKONDIČNÍ POBYT Pro tento rok je zajištěn pobyt v termínu od 22. do 29.června 2012 v Orlických horách v areálu Bedřichov. Cena týdenního pobytu je 2.500,-Kč/osoba. V uvedeném areálu je k dispozici venkovní bazén, minigolf a kryté venkovní ohniště. Umístění chaty umožňuje návštěvu blízkých lázeňských městeček v Polsku. Účelem tohoto pobytu je vytvořit pro jeho účastníky podmínky pro aktivní odpočinek s přiměřenou tělesnou námahou. Vyzýváme naše členy, aby využili této možnosti. Přihlášky k pobytu jsou k dispozici na adrese: Miroslav Vondřich, ul.hluboká čp.98 Žamberk. Miroslav Vondřich, předseda organizace Český klub nedoslýchavých HELP se sídlem v Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve v úterý 21. února 2012 od 8-12 hodin do Centra sociální péče ( Penzionu ), Albertova 357 v Žamberku. Nabízíme: - sociální poradenství sluchově postiženým - sociálně-aktivizační služby - drobné opravy naslouchadel - prodej baterií - ukázku a prodej kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé. Na setkání se těší Vladimír Král, zástupce HELPu Rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením Na posledním zasedání zastupitelstva Pardubického kraje byl schválen Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Jeho cílem je zlepšit podmínky života osob se zdravotním postižením. Plán navazuje na krajský dokument z r.2006 a rozvíjí osvědčené postupy. Jednotlivá opatření jsou zaměřena například na odstraňování nerovností v dostupnosti vzdělání, dopravy, zaměstnávání, zdravotní péče, kultury, sportu, na zlepšení přístupnosti státních a veřejných budov a na osvětovou činnost ve vztahu k široké veřejnosti, uvedl Jiří Brýdl, radní odpovědný za sociální péči. Dokument byl vytvořen ve spolupráci s odborníky z organizací, které působí ve prospěch osob se zdravotním postižením, zejména Pardubickou krajskou radou osob se zdravotním postižením ČR, doplnila Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí. Krajský plán vychází z Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Při tvorbě byly také využity výstupy z cyklu 6 tématických konferencí, které realizoval Pardubický kraj spolu s Pardubickou krajskou radou osob se zdravotním postižením ČR od listopadu r.2010 do dubna r V současné době také Pardubický kraj ve spolupráci s Pardubickou krajskou radou osob se zdravotním postižením ČR připravuje první ročník Ceny hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Cílem akce je ocenit osoby a organizace, které přispívají ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Pardubickém kraji. Za účelem monitorování a kontroly plnění plánu bude ustanoven poradní orgán radního odpovědného za sociální péči, který bude dokument pravidelně vyhodnocovat. Členy poradního orgánu budou zástupci jednotlivých odborů Pardubického kraje, zástupci Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením ČR a představitelé dalších neziskových organizací, kteří pracují ve prospěch osob se zdravotním postižením. Věříme, že jsme se soustředili na ta nejdůležitější opatření, která přispějí ke zlepšení životních podmínek občanů se zdravotním postižením, řekl Milan Pešek, předseda Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením ČR. Plán je k dispozici na webových stránkách Pardubického kraje v sekci Krajský úřad - Odbor sociálních věcí nebo v sekci Občan/podnikatel - Pro osoby se zdravotním postižením. Bc. Magdalena Navrátilová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí kanceláře hejtmana PK

5 5 PRVNÍ ŽAMBERSKÝ MASOPUST Už sám nadpis říká, co čeká Žamberk a Žamberské 11. února Musíte si říct, že se jeho pořadatelé zbláznili, ale proč se nepokusit vytvořit i tady pěknou tradici? Svým způsobem je pořádání podobné veselice módní, takže proč nebýt prostě in? I když toto spojení, v souvislosti se starou tradicí karnevalů a masopustu, nejde úplně ruku v ruce. Možná nebude úplně od věci si připomenout nějaké informace vztahující se k tomuto zvyku. Masopustní období (někde také fašank) se počítá od Tří králů do Popeleční středy, kterou začínalo čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. V tomto období se lidé scházeli, radovali, hodovali a tancovali. Poslední dny, počínaje čtvrtkem před Popeleční středou, byly přípravou na vrchol masopustu. V tento den měl člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle, odtud tedy název tučný čtvrtek nebo tučňák. Dalším masopustním veselím byla neděle, kdy se opět řádně hodovalo u oběda, po něm se všichni chystali do hospody k muzice. To samé následovalo i v pondělí. V některých vesnicích se konal tzv. mužovský bál, kde tancovali pouze ženatí a vdané. Vyvrcholením celého masopustu bylo úterý, kdy ulicemi procházely průvody maškar. Děti sehrávaly masopustní divadelní představení, které cvičily ve škole. Průvody neměly závazná pravidla, ale byly tradiční masky, které se objevovaly každoročně. Patřil mezi ně například medvěd, většinou za doprovodu medvědáře. Tato maska měla představovat především plodnost. Ta se přenášela jak na ženy, tak na celé hospodářství, proto si s ním na každé zastávce musela každá hospodyně a děvče zatančit. Odmítnout tanec s medvědem bylo nemyslitelné. Dalšími typickými převleky byla kobyla (někde taky klisna nebo šiml), která v sobě často skrývala 2 postavy. Dále to byla bába s nůší, Žid s pytlem na zádech, kominík, vysloužilý voják. Častým převlekem byly maskované ženy za muže a muži za ženy, ti byli nejčastěji nevěstami nebo matkami s dítětem. Mnohdy se do převleků promítly konkrétní osoby z města a jejich vlastnosti a neřesti. Masky byly při své obchůzce od domu k domu všude pohoštěny, povětšinou to bylo něco k zakousnutí (koblihy, koláče, slanina) a k pití (především pálenkou a pivem). Byly obdarovávány penězi, aby bylo na útratu na večerní taneční zábavě. Masopustní zábava končila přesně o půlnoci. Buď ji ukončil ponocný zatroubením na roh a rychtář vyzval přítomné, aby se v poklidu vydali k domovům, protože nastala Popeleční středa a s ní půst. Anebo se tancovačka a muzika ukončila pochováním basy, to symbolizovalo, že si hudebníci o půstu nezahrají. Kolovaly pověry, že pokud se bude tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel v podobě cizince v zeleném kabátě. Tolik k historii a zvykům masopustu z celých Čech a Moravy. Pro nás je teď důležité, na co se můžeme těšit v Žamberku. První žamberský masopust pro Vás připravilo Městské muzeum Žamberk ve spolupráci se spolkem divadelních ochotníků Diviš. Zahájení masopustního průvodu bude v 10:00 hod. na Masarykově náměstí u radnice. Věřte mi, že nás rozhodně nepřehlédnete, protože medvěd bude tančit s nevěstou, kůň se bude chtít napojit z kašny. Při pohledu na kominíka jistě zalitujete, že jste si neoblékli ten kabát s knoflíky místo zimní bundy na zip. Nemusíte ale věšet hlavu, můžete se vydat s námi průvodem po městě, abyste nakonec zjistili, že máte ten knoflík ještě na kalhotách. A kudy trasa průvodu povede a kde bude možno se k němu připojit? Na těchto stanovištích: Masarykovo náměstí Pěší zóna naproti kostelu Divišovo divadlo školní jídelna parkoviště u Penny ulice u Daliborky Rozálka parkoviště u muzea. Ti co by se čirou náhodou nestihli připojit, mohou přijít ve 13 hodin na parkoviště u muzea, kde bude zahájen prodej zabíjačkových produktů, a nejenom těch. Program se bude utvářet spontánně ve formě zpěvu, tance a hodování masek. Abyste neměli strach, že bude několik lidí zpívat falešně a nemá cenu kvůli tomu ani vycházet z domu, je nutno zmínit, že kvalitu zpěvu a tance zajistí folklórní soubor Jaro. Celou sobotní veselici pak ukončí pohřbívání basy. Nebude to však podle tradice o půlnoci, ale v pozdních odpoledních hodinách, po skončení všeho hodování. A tak, hospodáři, neváhejte a vyšlete své hospodyně s děvečkami zatancovat si s medvědem. Případně nás pozvěte k Vám na statek, aby byl následující rok plodný Vy ostatní taktéž nad ničím nepřemýšlejte a přidejte se k masopustnímu průvodu kdekoli na stanovištích, nejlépe v maskách. Vždyť výše máte jasnou nápovědu, jaká maska je nejsnazší. A pokud se chystáte na zabíjačku, vězte, že výrobu jejich produktů nám umožnil sponzorský dar firmy VEMAS, a.s. A to nejdůležitější upozornění na závěr zní: Nezapomeňte na žrádelníky a bandasky Za organizátory srdečně zve a těší se Lucie Raliková, Městské muzeum Žamberk PODĚKOVÁNÍ za Tříkrálovou sbírku 2012 Už podvanácté vyšli kolem svátku Tří králů do ulic měst a obcí České republiky malí koledníci. Zpívali koledy, písmeny K+M+B (Christus mansionem benedicat), která psali nad dveře, přinášeli zvěst Ať Kristus žehná tomuto domu, a nabídli lidem také příležitost přispět na potřebné. Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chudé. Chudoba má v každé době svoji novou podobu, a tak je výtěžek TS určen na podporu služeb, které poskytuje Charita ČR lidem v nouzi. Jsou to např. služby pro seniory, nemocné a handicapované, lidi bez domova nebo služby pro rodiny s dětmi. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v celé ČR a účastní se jí kolem koledníků, většinou z řad dětí a mládeže. Také v celookresní působnosti je tato akce podmíněna širokou spoluprací Charity s farnostmi, obecními a městskými úřady a stovkami dobrovolníků. 35 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno Charitě ČR na náklady spojené s přípravou sbírky a na humanitární krizový fond. Zbylých 65 % je určeno přímo charitám, které sbírku v daném regionu organizují. Jménem Oblastní charity upřímně děkujeme všem, kdo s Tříkrálovou sbírkou pomáhají: paní Zdislavě Králové, koledníkům, P.Oldřichu Kučerovi, zástupcům města a Vám, kdo jste koledníky přijali, a svým finančním darem projevili sounáležitost s bližními. Bez Vás všech by Tříkrálová sbírka nemohla být uskutečněna. Úspěšnost sbírky se obvykle vyjadřuje výší vybrané částky, tedy jen v penězích. Dobře ale víme, kolik za tím vším stojí práce, času a energie ze strany našich asistentů a koledníků, zástupců měst a obcí, správců farností Upřímně Vám všem děkujeme, vážíme si Vaší ochoty a přízně. Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky je určen mimo jiné na provozní náklady služby pro ohrožené rodiny s dětmi Šance pro rodinu, kterou zatím využívá 15 rodin z celého okresu, nebo na provozní náklady občanské poradny v Ústí nad Orlicí a čtyř jejich kontaktních míst v okrese.více informací najdete na: Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí V Žamberku byl letošní výtěžek sbírky mimořádně vysoký. Darovali jste celkem ,- Kč. Za to bych Vám všem chtěla srdečně poděkovat. Zdislava Králová, asistentka Tříkrálové sbírky v Žamberku POZOR NA FALEŠNÉ VÝBĚRČÍ! Ani našemu městu Žamberku a blízkému okolí se nevyhnuly zlodějské hyeny, které, především na seniorech, uplatňují výběry různých nedoplatků, přeplatků, odečtů apod. Buďte ostražití a neznámé osoby (bez předchozího avíza firmy) vůbec nepouštějte do svých domovů. Jejich cílem je jediné - krást. -mr-

6 6 Usnesení RM č. 38/2012-RADA ze dne Usnesení č. 1771/11 RM bere na vědomí: - stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu stavební úpravy bytového domu č.p. 754 na pozemku parc.č. 600 v k.ú. Žamberk, - pozvánku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na ústní jednání spojené s místním šetřením za účelem projednání řešení způsobu odvádění dešťových vod ze staveb řadových garáží v ul. Družstevní, - oznámení zahájení řízení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu přístavba a stavební úpravy RD č.p. 278 na pozemcích parc.č a 1416 v k.ú. Žamberk. Usnesení č. 1772/11 RM bere na vědomí: - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení a uložení náhradní výsadby, povolení kácení stromu rostoucího mimo les 1 ks jasanu ztepilého na pozemku parc.č. 426 v k.ú. Žamberk. Usnesení č. 1773/11 RM bere na vědomí: -oznámení odboru REÚ MěÚ Žamberk o zahájení řízení o územním plánu obce Dlouhoňovice. Usnesení č. 1774/11 RM bere na vědomí právní rozbor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka uzavřené mezi městem Žamberkem a společností Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., dne Usnesení č. 1775/11 RM schvaluje poskytnutí zálohy na výdaje za hotové referentce pro kulturu, sport a vzdělávání KSTA ve výši 5.000,-Kč, která bude vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce vyúčtována. Usnesení č. 1776/11 RM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tab. č. 1). Usnesení č. 1777/11 RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2011 dle tab. č.1). Usnesení č. 1778/11 RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry m 2 v obci a k.ú. Žamberk za cenu dle cenové mapy P. a H. S. GP na náklady žadatele. Usnesení č. 1779/11 RM schvaluje smlouvu č. IV /VB/1,Žamberk, Ke Střelnici, 2xRD-knn o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 3798/1,3709, 2430/2 2422/1 v obci a k.ú.žamberk na akci Žamberk, Ke Střelnici, 2xRD-knn (kabelová přípojka) a pověřuje starostu města podpisem. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v zastoupení Geodézie Česká Třebová,.r.o., Palackého 297, Č. Třebová. Usnesení č. 1780/11 RM navrhuje ZM opětovně projednat setrvání města v projektu č Realizace digitální projekce dle standardu DCI kino Žamberk a vyhlásit nové VŘ na dodavatele. Usnesení č. 1781/11 RM schvaluje složení komise, která se bude zabývat koordinací komplexního řešení lokality nad muzeem a autobusovým nádražím z hlediska budoucí zástavby. Složení : 1.) vedoucí ÚP Bc. Martin Mimra 2.) 2. místostarostka města MUDr. Jiřina Jirešová 3.) zástupce firmy STANDEKO, s.r.o., p. Jiří Pelinka 4.) městský architekt Ing.arch. B. Prokop - předseda 5.) ředitelka muzea v Žamberku Bc. Lucie Raliková 6.) zást. strategického výboru Ing. Stanislav Cukor 7.) vedoucí odboru REÚP Ing. Jiří Šmok RM stanovuje, na základě předloženého návrhu, úkoly komisi pro přípravu komplexního řešení lokality nad muzeem a autobusovým nádražím. Usnesení č. 1782/11 RM nemá námitek proti provedení tří sond na pozemku parc.č. 913/6 ve vlastnictví města Žamberka za účelem zjištění stability podloží v termínu do Žadatel: Standeko, spol. s r.o., Nádražní 815, Žamberk. Usnesení č. nebylo přijato RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č a v obci a k.ú. Žamberk ve věci akce uložení a užívání kabelové přípojky vn 22 kwa. GP na náklady žadatele. Usnesení č. nebylo přijato RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr směny pozemku parc.č /4 tr.tr. porost o výměře m 2 ve vlastnictví města Žamberka za pozemky parc.č tr. tr. porost o výměře m 2 ve vlastnictví firmy Kavema, s.r.o., a pozemku parc.č orná půda o výměře m 2 ve vlastnictví J.M., vše v obci a k.ú. Žamberk. Usnesení č. nebylo přijato RM schvaluje výpůjčku pozemku parc.č /4 tr.tr. porost o výměře m 2 ve vlastnictví města Žamberka v obci a k.ú. Žamberk doby realizace jeho směny, nejdéle na dobu 30 dní. Usnesení č. nebylo přijato RM schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne formou dodatku č. 7 s firmou Líšnická, a.s. Usnesení č. nebylo přijato RM schvaluje kompenzaci za užívání části pozemku p.č /4 v k.ú. Žamberk pro stavbu BPS. Usnesení č. nebylo přijato RM revokuje usnesení č. 1737/11 a schvaluje stažení odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí MěÚ Žamberk, Stavebnímu úřadu, za dne , č.j /2011/STAV. Žadatel: KAVEMA, s.r.o., Na Drahách 444, Žamberk, Líšnická, a.s., Líšnice, Líšnice 204, J.M. Usnesení č. 1783/11 RM schvaluje na základě sdělení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek jako zhotovitele veřejné zakázky Pořízení elektronické spisové služby v rámci projektu Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Žamberk část 2 firmu TRIADA, spol. s r.o., U Svobodárny 12/1110, Praha 9 Libeň, IČO: a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. Usnesení č. 1784/11 RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data včetně, dle přílohy. Usnesení č. 1785/11 RM schvaluje smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi městem Žamberkem a Úřadem práce s těmito změnami: V čl. III se vypouští odst. 4, 8 a 9; dosavadní odst. 5, 6 a 7 se označují jako odst. 4, 5 a 6. V čl. III se za odst. 6 vkládá nový odst. 7, který zní takto: 7. město má právo výběru vhodných osob pro výkon veřejné služby. V čl.v. se mění slova od na slova od Čl. VI odst. 6 zní takto: 6. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. Usnesení č. 1786/11 RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 9/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolované Ministerstvem financí. Usnesení č. 1787/11 RM bere na vědomí informaci vedoucí právního odboru o žádostech k poskytnutí informací. Usnesení č. nebylo přijato RM bere na vědomí zprávu odboru ŽPZE Městského úřadu Žamberk a souhlasí s kácením - 3 ks břízy bělokoré (Betula pendula), na pozemku parcely č. 1659/5 v k. ú. Žamberk. Usnesení č. 1788/11 RM bere na vědomí splnění usnesení RM č. 1645/11 tajemníkem MěÚ dne Usnesení č. 1789/11 RM bere na vědomí informaci k usnesení RM č. 1648/11 předloženou tajemníkem MěÚ dne Usnesení č. 1790/11 RM bere na vědomí průběžné plnění usnesení RM č. 1649/11 tajemníkem MěÚ ke dni a RM ukládá starostovi města zajistit doklady nutné k vyhotovení tržního odhadu podílu města ve společnosti Poliklinika Žamberk,s. r. o. Usnesení č. 1791/11 RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne Usnesení č. 1792/1 RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt R.K. do Usnesení č. 1793/11 RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt M.N. do za podmínky placení řádného nájemného, splácení dluhu a dodržování domovního řádu. Usnesení č. 1794/11 RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt B.K. do Usnesení č. 1795/11 RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt J.S. do Usnesení č. 1796/11 RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu neplnění podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy J.S. Usnesení č. 1797/11 RM schvaluje změnu nájemních smluv ve smyslu novely Občanského zákoníku č. 132/11 Sb. a pověřuje ředitele Správy budov Žamberk, s.r.o., ve spolupráci s právním odborem MěÚ změny provést. Usnesení č. 1798/11 RM zmocňuje Městskou policii Žamberk jako orgán města Žamberka ve věci odstraňování vraků odstavených na silnicích nebo místních komunikacích, kde je vlastníkem město Žamberk, včetně nařízení odtahu a likvidace vraku po splnění zákonných podmínek, a to ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. Usnesení č. 1799/11 RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro zahraniční styky za rok Usnesení č. 1800/11 RM bere na vědomí oznámení ředitelky ZUŠ Petra Ebena o vyhlášení ředitelského volna na dny , Usnesení č. 1801/11 RM bere na vědomí žádost fy Autoškola Trend, Letohrad ze dne , nájemce nebytových prostor v ul.kostelní č.p. 446, Žamberk a souhlasí s paušální částkou za poskytované služby v rozsahu elektrická energie společných prostor včetně vytápění a vodné a stočné ve výši ,- Kč/rok s účinností od RM ukládá řediteli Správy budov Žamberk, s.r.o., uzavřít v tomto smyslu dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor. Usnesení č. 1802/11 RM bere na vědomí oznámení Diecézní katolické charity Hradec Králové o pořádání Tříkrálové sbírky ve dnech a pověřuje Jitku Krčmářovou, finanční odbor MěÚ, zapečetěním pokladniček. Usnesení č. 1803/11 RM bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne

7 7 Usnesení č. 1804/11 RM vyhlašuje Mládežnické projekty pro rok RM jmenuje komise pro posuzování Mládežnických projektů pro rok 2011 ve složení : mimosportovní projekty MUDr. Jiřina Jirešová, Zuzana Žváčková, Vladimíra Šulcová, Alena Urbánková, Jaroslava Halbrštátová a sportovní projekty Ing. Petr Novotný, Zuzana Žváčková, PaedDr. Hana Štětinová, Mgr. Jaroslav Tajbr, Václav Tobiška. Usnesení č. 1805/11 RM bere na vědomí oznámení ředitele MKP FI- DIKO o uzavření kanceláře od do Usnesení č. 1806/11 RM schvaluje podporu pořádání Filmového festivalu Expediční kamera pořádaného o.s. No:Mad v r.2012 a ukládá řediteli MKP FIDIKO zajistit součinnost. Usnesení č. 1807/11 RM bere na vědomí žádost T.a M.P. o finanční příspěvek na opravu střechy nemovité kulturní památky č.p. 63 jako spoluúčast města v rámci grantového řízení Pardubického kraje s tím, že o případné výši spoluúčasti města rozhodne RM samostatným usnesením. Usnesení č. 1808/11 RM bere na vědomí zápis z jednání Valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk, spol. s r.o., ze dne Usnesení č. 1809/11 RM schvaluje smlouvu pro havarijní pojištění osobního vozidla RZ: 4E využívaného pro činnost jednotky SDH města a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Usnesení č. 1810/11 RM bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce o kontrole v MŠ Sluníčko dne Usnesení č. 1811/11 RM bere na vědomí protokol Krajské hygienické stanice Pk o kontrolním zjištění ve Školní jídelně ze dne Usnesení č. 1812/11 RM bere na vědomí splnění usnesení č. 1767/11 - časový sled událostí předložený panem tajemníkem dne Usnesení č. 1813/11 RM bere na vědomí zprávu Ing. Stanislava Cukora o situaci na odboru ŽPZE a pověřuje pana tajemníka řešením situace a podáním zprávy do termínu příští RM. Usnesení č. 1814/11 RM ukládá Ing. Jaroslavě Červené zpracovat posouzení dopadu solární elektrárny na ŽP během procesu stavby, provozu a procesu likvidace. Tuto zprávu přednese Ing. Jaroslava Červená osobně na jednání příští RM Usnesení RM č. 39/2012-RADA ze dne Usnesení č. 1815/12 RM bere na vědomí informaci ve věci zajištění vhodných prostor pro vznik nové školské právnické osoby a pověřuje starostu města a místostarosty dalším jednáním v této věci do příští RM. Usnesení č. 1816/12 RM neschvaluje pronájem nebytových prostor v č.p. 713 v k.ú. Žamberk pro umístění právnické osoby ERUDIO s ohledem na vysoké náklady související s přestěhováním SVČ ANIMO do jiných prostor. Usnesení č. 1817/12 RM bere na vědomí informaci ředitele ZŠ 743 Mgr. Romana Pospíšila ve věci využití prostor ZŠ a ukládá řediteli podat písemnou zprávu o současném a budoucím využití prostor ZŠ včetně schémat využití. Jiří Dytrt, starosta města OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011, 1)V průběhu měsíců dubna - června se intenzivně připravovala na nadcházející školní rok v Rice Laku dvě konkurzem vybraná děvčata, Eliška Hegerová a Kristýna Sonntagová. Jak jste se již z několika jejich příspěvků zajisté dověděli, daří se jim dobře a ve svých článcích nám alespoň na dálku přiblíží své zážitky z našeho partnerského města. (Do konkurzu na roční studijní pobyt se může přihlásit každý student ze Žamberka nebo student Gymnázia Žamberk, který není starší 18,5 roku k Podmínky výběru budou uveřejněny v příštím čísle ŽL.) Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu výběrového řízení, následné přípravě a v neposlední řadě T.Juklovi za zpracování a údržbu webových stránek ŽIFy, kde si můžete důležité informace a články přečíst. 2) Druhý červencový týden již tradičně probíhala Letní jazyková škola ŽIFy. O spokojenost malých i velkých studentů všech věkových kategorií se staralo šest kvalifikovaných lektorů angličtiny, z nichž tři byli rodilí mluvčí z USA a Velké Británie. Lektorům bylo k dispozici sedm asistentů-dobrovolníků z řad studentů, kteří se ucházeli nebo budou ucházet o místa výměnných studentů. Děkuji tímto K.Sonntagové, Z.Strnadové, K.Suchomelové,T. Sudíkové, M.Liebichové, V. Cukorovi a D.Černému. Asistenti byli nejen nepostradatelnou součástí učitelského týmu. Většina z nich se postarala i o svačiny a večeře našich lektorů. Během obědů jsme se opět mohli těšit pohostinnosti manželů Páchových a Mitvalských, kterým patří velký dík. Za věcné a finanční dary dále děkujeme paní D. Hegerové a firmám EMCO, s.r.o., Lékárna LAURA, SET SERVIS, DIBAQ, STRNAD, s.r.o., RICOART, s.r.o. O příjemné a zajímavé zpestření se nám postarali bývalí exchange studenti V. Verner a R. Fábera. Vítek Verner nám obrazem a slovem poutavě přiblížil svůj studijní pobyt v RL ve školním roce Robert Fábera nás přijel navštívit se svou americkou rodinou Wolfových, kteří toho času pobývali na návštěvě u Fáberů. Fáberovi o této návštěvě napsali: Na začátku letních prázdnin 2011 jsme byli poctěni velice milou návštěvou z Rice Laku, Robertovou hostitelskou rodinou - Wolfovými. Byl pro ně nachystán opravdu pestrý program a my doufáme, že se nám podařilo obohatit je o zážitky, ať už kulturní či sportovní, a že alespoň do jisté míry mohli zakusit běžný život v naší rodině. Okolí Jablonného nad Orlicí poznali pěšky i na kolech. Uchvátila je Litomyšl, Králíky, Hedeč, Bouda, Pastviny a Suchý vrch. Během třídenního výletu jsme navštívili Bratislavu, plavili se do Vídně a zpátky. V dalším týdnu jsme podnikli výlet do Osvětimi a následně do Západních Tater. Svůj 16 denní pobyt u nás zakončili dvoudenní prohlídkou Prahy. Svoje nadšení z pobytu v našich zemích s námi sdílejí při četné komunikaci přes skype. Syn Kevin již plánuje cestu do Jablonného v létě Naše přátelství, které započalo již při našem výletu do Rice Laku, se tak prohloubilo a my se již teď těšíme na další setkání. Wolfovi jsou totiž velice příjemní lidé a my máme obrovské štěstí, že náš syn dostal příležitost právě u této rodiny strávit půl roku svého života. 3) V druhé polovině července navštívila Žamberk malá skupinka studentů z Rice Laku u příležitosti Mezinárodního setkání mládeže. ŽIFA se sice této akce přímo neúčastnila, ale ve volném čase se o skupinku dle potřeby starala naše první exchange studentka Barbora Všetičková provdaná Ševčíková, za což jí moc děkujeme. 4) Na konci léta přijela do Žamberka paní Sue Lachmanová s dcerou Stephany a s rodiči. Byla to její aneb velké díky všem, kteří byli nezištně nápomocní. již třetí návštěva a určitě nebyla poslední. Rodina Lachmanových hostila ve svém domě nedaleko Rice Laku postupně čtyři naše studenty. Dcera Stephany část svých studií strávila v Praze, kde také v současné době pracuje. Ačkoliv v Žamberku Lachmanovi pobyli jen několik dní, stihli navštívit všechny své české děti a ostatní přátele a absolvovali bohatý program. 5) V září se k nám také již po třetí přijel podívat Derek Tomesh. Derek přijel poprvé do Žamberka ve svých 16 letech, aby se zde zúčastnil Mezinárodního setkání mládeže(2006), poté se vrátil společně s dalšími kamarády Kamči Šiffelové (bývalá exchange studentka) na krátký prázdninový pobyt a letos přijel do Prahy na čtyřměsíční studium. Zcela jistě nemáme přehled o všech návštěvách amerických přátel našich bývalých výměnných studentů. Vážíme si však toho, že svá přátelství udržují a vzájemnými návštěvami prohlubují. Vždyť zejména díky těmto kontaktům mají budoucí exchange studenti tak výborné podmínky. 6) The September Concert, který byl již po desáté organizován 11. září po celém světě, proběhl opět na prostranství před budovou pověřeného úřadu. Tento koncert každoročně organizuje ŽIFA ve spolupráci s dětským sborem VIOLA. K účasti jsou vždy zváni všichni nadšení muzikanti nebo tanečníci bez ohledu na jejich profesionalitu. Kromě VIOLy na loňském ročníku vystoupil sbor CORALE, skupina zpěváků a zpěvaček ze Speciální školy Žamberk, flétnové kvarteto ze ZUŠ, na klarinet přišla zahrát Karolína Suchomelová společně se svým učitelem p. Serbouskem z Jablonného, zazpíval Lukáš Sourada a na závěr zatančili tanečníci z TS Neon. Všem zúčastněným děkujeme za výbornou atmosféru a jejich bezprostřední umělecké projevy. Na závěr je třeba poděkovat za podporu zejména městu Žamberku a jeho zastupitelům. Bez této podpory by partnerství mezi naším městem a městem Rice Lake zůstalo pouze na úrovni několika osobních kontaktů. Věříme, že i následující rok přinese řadu nových projektů a ty staré a osvědčené budou i nadále podporovány nejen ze strany zastupitelů města, ale i ochotnými dobrovolníky z řad členů ŽIFy a rodin bývalých či budoucích exchange studentů. Bez nich by totiž ani nemohly existovat. Děkujeme všem a přejeme dobrý rok Za ŽIFu J.Fialová Chcete-li se dovědět více o programu a činnosti o.s.žifa,jste srdečně zváni na 8. VALNOU HROMADU Dne: , pátek v 17:00hod. Místo: Divišova ulice 669, Žamberk, (zasedací místnost firmy REDEA) Program: 1. Hodnocení roku Projekty roku Hospodaření 4. Diskuse 5. Volba nového předsednictva

8 8 telefon: PROGRAM ÚNOR února středa ve 20:00 hod. MOJE KRÁSNÁ UČITELKA USA romantická komedie Hvězdně obsazená romantická komedie. Tom Hanks jako Larry, chlápek středního věku, který přijde o práci a rozhodne se doplnit si vzdělání, a Julia Roberts jako jeho krásná učitelka komunikace. Larry, který si myslel, že všechno, co má v životě smysl, už ho dávno minulo, se nečekaně zamiluje... titulky / 98 min. / od 12 let / 70,- Kč 4. února sobota ve 20:00 hod. NÁKAZA USA drama Film sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru, který nemocné zabíjí během několika dnů. S nekontrolovatelným šířením epidemie se lékaři po celém světe snaží najít lék a minimalizovat obrovskou paniku. Cestující na letišti se dotkne salátové mísy v letištním baru předtím, než podá kreditní kartu číšníkovi. Obchodní jednání začne podáváním rukou. Muž zakašle v plném autobusu. Jeden kontakt. Jeden okamžik. A smrtelný virus se přenese. titulky / 105 min. / od 12 let / 65,- Kč 8. února středa v 17:00 hod. Tintinova dobrodružství USA, Nový Zéland animovaný rodinný Oddechový rodinný dobrodružný film s napínavým příběhem, nevtíravým humorem a strhující akcí. První animovaný snímek Stevena Spilberga, kterého autor komiksové předlohy Hergé (vl.jm.georges Remi) považoval za jediného filmaře schopného přenést kresleného hrdinu na plátno. Snímek vypráví o mladičkém Tintinovi, který se i se svým vševědoucím psem Filutou připlete do honby za starým pokladem. česky / 107 min. / přístupný / 70,- Kč 15. února středa v 17:00 hod. VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA USA animovaná komedie Jak to ten Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky? Má svou základnu ukrytou pod severním pólem! Mezi mnoha miliony obdarovaných dětí přece jen jedna malá holčička zůstala bez dárků. Proto se Artur, docela nešikovný Santův synek, vydává na vzrušující závod s časem, během kterého má za úkol doručit poslední vánoční dárek na světě dřív, než se rozední a než se malá Gwen probudí... česky / 98 min. / přístupný / 70,- Kč 22. února středa ve 20:00 hod. PARANORMAL ACTIVITY 3 USA mysteriózní horor V pořadí třetí exkurze do domácnosti, kde straší. S hrdinkami předchozích dvou dílů, paranormálními aktivitami pronásledovanými sestrami Katie a Kristi, se vrátíme ke kořenům zla, do časů jejich dětství, kdy se rády vzájemně strašily a hrály si na vyvolávání duchů, až se jim to jako bumerang začalo vracet... Podívaná pro všechny, kteří se rádi bojí, a na kterou se nezapomíná. Připravte se na intenzivní filmový zážitek titulky / 84 min. / od 15 let / 60,- Kč FILMOVÝ KLUB 2. února čtvrtek v 19:30 hod. HAROLD A MAUD USA (1971) romantické drama Milostný příběh dvacetiletého Harolda, posedlého smrtí, a skoro osmdesátileté Maude, vychutnávající život plnými doušky. Harold je mladý, nechutně bohatý a může mít, co si zamane. Volný čas tráví návštěvami pohřbů, jeho oblíbenou hrou je předstírání sebevražd. Matka mu organizuje milostný život a zahrnuje ho drahými dary...a luxusní jaguár stejně končí předělaný na pohřební vůz. Maude žije v železničním vagonu plném nejrůznějších tretek a nestará se, co bude zítra. Potřebuje-li auto, vezme si ho, a tak se také seznámí s Haroldem, jemuž nabídne svezení v jeho vlastním vozidle. Jejich vztah je krátký, intenzivní a zcela upřímný. titulky / 92 min. / přístupný vstupné pro členy FK 55,- Kč, ostatní 60,- Kč 16. února čtvrtek v 19:30 hod. TULPAN Kazachstán, Německo komedie Mladík Asa žije tradičním kočovným životem kazašských pastevců. Očekává se od něj, že se osamostatní, pořídí si vlastní jurtu a stádo, začne hospodařit na svém. Nejdřív se ale musí oženit. Vyvolená Tulpan jej však odmítá kvůli jeho odstávajícím a poněkud větším uším. To mladíkovi nedovoluje naplnit místní tradice a východiskem z jeho situace není ani cesta do velkoměsta, k němuž si není schopný vytvořit vztah... Festivalově úspěšný snímek Tulpan nabízí kromě úsměvného příběhu nádherné exotické záběry kazašské stepi. titulky / 100 min. / přístupný / 55,- Kč SLAVNOSTNÍ VEČER 20. února - pondělí v 18:00 hod. Město Žamberk Vstup zdarma. Místenky je možné vyzvednout v kanceláři Divišova divadla od 1.února KONCERT 25. února sobota v 18:00 hod. JELENÍ LOJE Koncert okouzlujícího ženského pěveckého tělíska s doprovodem aneb pět laní a jeden jelen v písních plachých i divokých.tento ojedinělý zážitek Vám bude dopřán za oponou Divišova divadla. Na tomtéž místě bude možné zakoupit lehké občerstvení zajištěné Divadelní kavárnou. Vstupné 70,- Kč. Od poloviny února bude v předsálí Divišova divadla k vidění výstava prací výtvarných kroužků při SVČ ANIMO Žamberk. Od 1. února bude opět otevřena Divadelní kavárna v Divišově divadle. Všichni jste srdečně zváni. Kontakt: tel Alena Urbánková, FIDIKO ZKO Žamberk Vás zve na 10. PEJSKAŘSKÝ MAŠKARNÍ PLES od 20:00 hod. v sále Obecního úřadu v Hejnicích k tanci a poslechu hraje DUAL, vstupné: 60,-Kč Bohatá tombola Občerstvení zajištěno Vyhlášení Podorlické ligy za r.2011 Svoz zajištěn autobusem. Předprodej vstupenek: Prodejna chovatelských potřeb, Martin Valášek, Nádražní 56, Žamberk, tel:

9 9 Ze společnosti BLAHOPŘEJEME Dne 28. ledna 2012 oslavila naše milá maminka paní Věra Lipenská krásné životní jubileum. Přejeme Ti, milá maminko, hodně zdraví, štěstí, lásky a plno elánu do dalších let. Dcery Věra a Iva s rodinami BLAHOPŘEJEME Ludmila Grohmanová 92 let Albertova Zdenka Kučerová 91 let 28. října Josef Vanický 88 let Albertova Marie Solničková 88 let Tylova Vlasta Bubnová 87 let Lukavská Vlasta Kulhavá 87 let Lukavská Alena Javůrková 86 let Nádražní Marta Dostálková 84 let 17. listopadu Věra Fiedlerová 83 let Lukavská Jan Vávra 83 let Lukavská Marie Jirků 83 let Macharova Vladimír Friml 83 let Masarykovo nám František Vítek 82 let Lukavská Rudolf Minář 82 let Tovární Zdeněk Festa 81 let Pionýrů Josef Exler 81 let Lukavská Hana Petřinová 80 let Polsko 428 Vzpomínka na Františka Weihraucha Před 10 lety, u příležitosti výročí 100 let od jeho narození, o něm napsal pěkný článek Jiří Merganc. Budu tedy stručnější. František Weihrauch se narodil v únoru 1902 ve Vídni. Když rodina přesídlila do Žamberka, František pracoval jako zemědělský dělník. Po skončení základní vojenské služby v Hradci Králové jej otec zaměstnal ve své dílně na vycházkové hole a František se vyučil soustružníkem neželezných materiálů. V době hospodářské krize byl správcem městské plavecké školy. V r.1932 nastoupil do práce jako úředník v Městské spořitelně v Žamberku. Už v r.1920 vstoupil do Sokola a vypracoval se ve vynikajícího cvičence. Později zastával funkci zástupce náčelníka sokolské jednoty a od r.1937 byl náčelníkem žamberské jednoty a VI. okrsku. Sám také založil a vedl hudební skupinu Weihrauchův jazz-band. Po okupaci republiky se zapojil do vojenské odbojové organizace Obrana národa. Jako náčelník žamberské sokolské jednoty pořádal až do rozpuštění Sokola okupační správou pochodová cvičení do venkovských tělocvičných jednot na podporu vlasteneckého cítění jejich členů. Osudným se mu stalo zapojení do sokolské odbojové organizace Jindra. Sokolové totiž poskytli neocenitelnou pomoc paravýsadkům vysazeným s úkolem provést atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Při vyšetřování úspěšného atentátu padlo do rukou gestapa mnoho jejích členů. František Weihrauch byl zatčen v 17 hodin a první výslech na hradecké služebně gestapa proběhl 16. listopadu. Prozrazení jeho skupiny přišlo z Prahy. V organizaci Jindra byl pověřen vedením v okrese Žamberk. To je vše, co při výsleších přiznal. Více se od něho gestapo nedozvědělo a snad i proto vůbec nebyl postaven před soud. Domnívám se, že vůči němu byla použita přísně tajná směrnice Sonderbehandlung o zvláštním zacházení s vězni. Historici ji znají jako popravy bez soudu. František Weihrauch, Antonín Stiehl z Častolovic, Václav Válek a Josef Urban z Hradce Králové byli ihned po skončeném vyšetřování odvezeni k zvláštnímu pracovnímu nasazení do koncentračního tábora. Jen krajský vedoucí Karel Nesnídal byl postaven před soud. 8. července 1943 byl odsouzen k trestu smrti a 7. září téhož roku popraven. František Weihrauch zemřel v koncentračním táboře Osvětim již 18. března Podle soudního spisu, uloženého v Archivu bezpečnostních složek Praha, sign napsal Pavel Svědiroh František Weihrauch se narodil 17. února Letos tedy uplyne 110 let od jeho narození. VZPOMÍNÁME Věra Podzemná 90 let Polsko 488 Václav Novák 55 let V Zátiší 1008 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel Dne 2.února 2012 uplynou 3 roky od úmrtí paní Olgy Kalousové ze Žamberka. Kdo jste ji znali, věnujte ji v tento den společně s námi tichou vzpomínku. Děkujeme. Vzpomíná manžel Josef a děti s rodinami Dne 29.ledna 2012 jsme si připomněli 20. výročí úmrtí pana Josefa Kubíčka ze Žamberka. Vlasta, dcera a vnuk Jiří Jan Tříska v Jablonném nad Orlicí! V pátek 17.února 2012 zveme všechny příznivce dobrého divadla do Jablonného nad Orlicí, kam zavítá Divadlo Na Jezerce s komedií KUMŠT. V hlavních rolích se představí Jan Tříska, Jan Kačer a Jan Hrušínský. Vstupenky v ceně 380,- Kč zakoupíte u p.zd.rota, tel , Penzion Rot, Žamberk, Draha 339.

10 10 MACEŠKA (služba hlídání dětí předškolního věku) I v roce 2011 pokračovala naše spolupráce s městem Žamberkem na provozu služby pro rodiny: Maceška hlídání dětí předškolního věku. Nabízíme rodičům hlídání dětí ve věku od 2 do 7 let. Otevřeno máme každý pracovní den od 6:30 do 16:30 hod. (dle dohody až do 17:30hod.). Naleznete nás ve druhém patře budovy Rodinného centra Pohoda. Dětem nabízíme bezpečný prostor s volným i organizovaným hraním pod dozorem zodpovědných osob. V r.2011 službu využilo 101 přihlášených dětí, které provedly návštěv. Průměrný věk dítěte je 3,7 let. V tomto roce poptávka po službě stále stoupala. Výhodou pro mnohé rodiče je útulné prostředí s malým kolektivem dětí, nabídka delší provozní doby i možnost okamžitého nástupu do zařízení při splnění věkové hranice, což zejména ocení ženy, které potřebují nastoupit do zaměstnání dříve, než je jejich dítě přijato do MŠ. Služba byla také velmi vyhledávána v období letních prázdnin, kdy byly obě místní i několik okolních MŠ uzavřeno. Novinkou se na jaře loňského roku stalo otevření výtvarného kroužku Šikovné včeličky (pod vedením pracovnice Macešky Mgr. Alice Venclové), který je určen pro děti od 4 do 6 let a konal se jednou týdně. Kroužek dětem nabízí aktivity jako: kreslení, malování, stříhání, lepení, modelování, činnosti s korálky, knoflíky, přírodninami a s různým zajímavým a bezpečným odpadovým materiálem, kreslené hádanky, malování s básničkou, volná kresba, malba na relaxační hudbu, vybarvování pevně ohraničených ploch apod. Nácvik správného držení pastelky, práce s prsty i štětci. Individuální i skupinové práce přizpůsobené věku malých výtvarníků. Pro velký zájem byl od podzimu kurz rozdělen na dvě skupiny, v kterých je celkem 20 dětí. Velmi nás těší zájem rodičů a dětí o tuto službu, díky které se rozšířila péče o předškolní děti v Žamberku a okolí, a jsme také rádi, že se zvyšuje podpora rodin s dětmi i díky změnám v sociálním systému, které platí od Lucie Malá Poděkování Broně Halbrštátové, která získala v závěru loňského roku speciální Cenu médií, v rámci Ocenění dobrovolnictví. Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem pořádala Ocenění dobrovolnictví ve středu 7. prosince 2011 ve Společenském sále Magistrátu města Pardubic. Paní Halbrštátovou jsme nominovali za její dobrovolnickou činnost, kterou v našem občanském sdružení zahájila již v r Tehdy vedla kroužek zpívání a tance pro maminky s dětmi. Postupem času se paní Halbrštátová ujala dalších aktivit, které bez nároku na mzdu, cestovné či materiál vykonává dodnes. Domníváme se, že je paní Halbrštátová vzorem mnoha dětí i dospělých. Za dlouhodobou činnost v našem sdružení jí tedy právem náleží ocenění Dobrovolníka našeho regionu. Gabriela Šelongová Vážení čtenáři, utíká to rychle. Člověk by neřekl, že jsme už v polovině. Ale můžu Vám říct jedno užíváme si to! Mezi nejzajímavější zážitky bych zařadila Vánoce, a tak se s Vámi podělím o to, jak to u nás probíhalo. Vánoční přípravy tu začaly opravdu brzy, tak brzy, že byl i adventní kalendář krátký. Stromeček jsme si šli s mými americkými rodiči vybrat a skácet hezky do lesa. K mému zklamání jsem ale žádné prase s velkými zahnutými zuby nahoru neviděla. Ale za to jsme odjížděli s krásným vánočním stromečkem na střeše, který mi pomohl alespoň malinko si uvědomit, že vánoční čas se blíží. Dny míjely jako voda a konečně nastalo to slíbené ráno, které jsem si vždy představovala jen díky americkým filmům. Budík zazvonil brzy ráno a já se pomalu, rozespale objevila u stromku, obklopeného dárky. Bylo to kouzelné, co si budeme povídat. První jsem se musela podívat do své punčochy, která mi visela nad krbem, a až potom mohlo začít slavnostní rozbalování dárků v pyžamech. Ano, chyběl mi kapr Pepa ve vaně i koleda Štědrý ve čer nastal, ale musím uznat, že i americké Vánoce mají své kouzlo. Po rozbalení dárků jsme přivítali vánoční návštěvy a začali si užívat prázdniny plné cukroví a domácí pohody. Pomalu jsme se dostali až k přípravám a vaření na nastávající Nový rok. Slavili jsme s celou rodinou včetně strýčků a tetiček a všichni jsme si užívali silvestrovského fotbalu a opožděného rozbalování dárků. Po three, two, one, jsme si každý dal nějaké, jak už to tak bývá, naivní předsevzetí, přiťukli si sklenkou, poobjímali se a společným krokem vstoupili do nového roku Nový rok jsme začali výletem do hlavního města Wisconsinu Madisonu. Po obhlídce města, hlavní budovy s vládou Wisconsinu a pár snídaních v restauracích, kde listujete stostránkový jídelní lístek se snahou si něco vybrat, jsme spokojeně unavené odjely domů. A mohu říct i za Kristýnu, že jsme si to užili stejně dobře jako každý den tu. S pozdravem z Rice Lake, Eliška Hegerová ŠKOLY SOUTĚŽÍ VE SBĚRU Město Žamberk vyhlásilo vloni v září pro všechny místní školy již 5.ročník soutěže ve sběru druhotných surovin. Od září 2011 do června 2012 mohou žáci a studenti odevzdávat ve škole, kterou navštěvují, starý papír, prázdné krabice od nápojů a nepotřebné drobné elektrospotřebiče. Celková hmotnost sebraného papíru, nápojových kartonů a dosloužilých elektrozařízení rozhodne před koncem školního roku o konečném pořadí jednotlivých škol. Na vítěze čekají zajímavé ceny ve čtyřech kategoriích. A jak prozatím vypadá pořadí na konci prvního pololetí školního roku? Jak si vede Vaše škola? POŘADÍ ŠKOL VE SBĚRU DLE DRUHU ODPADU K Ø hmotnost v kg na 1 žáka PAPÍR 1. Speciální základní škola, Nádražní ,32 2. Základní škola Žamberk, 28.října ,53 3. Základní škola Žamberk, Nádražní ,23 4. Odborné učiliště a Praktická škola, Tyršova 214 0,71 NÁPOJOVÉ KARTONY 1. Speciální základní škola, Nádražní 468 3, Základní škola Žamberk, 28.října 581 0, Odborné učiliště a Praktická škola, Tyršova 214 0,1111 ELEKTROZAŘÍZENÍ 1. Speciální základní škola, Nádražní , Základní škola Žamberk, 28.října 581 3, Odborné učiliště a Praktická škola, Tyršova 214 2,268 Výsledky můžete průběžně sledovat také na webových stránkách města: v sekci Odpadové hospodářství Krátké zprávy. Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková Rozpis termínů jarních prázdnin pro rok 2012 Termín Okres (v případě Prahy obvod) papíru, nápojových kartonů a elektrozařízení Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň- -město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Klatovy, Český Krumlov, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město.

11 11 Projekt ZDRAVÁ ŠKOLA Odborného učiliště a Praktické školy, Žamberk, Tyršova 214 (Projekt byl finančně podporován z rozpočtu města Žamberka v rámci programu prevence kriminality 2011). Projekt Zdravá škola byl zaměřen na prevenci rizikového chování, na podchycení sociálních příčin trestné činnosti žáků a také na vzdělávání pedagogů v této oblasti. Začátkem září 2011 proběhl pro žáky prvních ročníků OU a PrŠ třídenní pobytový program v Krkonoších. Během pobytu žáci absolvovali zátěžové hry zaměřené na vzájemnou spolupráci, na rozvoj morálních vlastností, pozitivního sociálního chování, sociální adaptaci žáků na prostředí mimo domov. Dále aktivní programy pro žáky na posilování sebedůvěry, zaměřené na týmovou spolupráci, aktivity na prevenci kriminality a programy prevence zneužívání alkoholu, tabákových výrobků a drog. Všichni byli velice dobře naladěni a do všech připravených aktivit se zapojovali s maximálním nasazením. Pobytový program s prevencí byl pro všechny žáky velkým přínosem! Součástí projektu byly i následné aktivity s žáky, s kolektivem jako celkem a pedagogy již v prostředí školy. Cílem projektu bylo zaměřit se na rizikovou skupinu mládeže a tím podchytit v prevenci kriminality sociální příčiny trestné činnosti ve škole a na internátě. Dále rozvíjet individuální i týmové dovednosti žáků, které uplatní nejen v prostředí školy, ale také ve svém osobním životě. V rámci projektu proběhly pro žáky tyto akce: beseda s Policií ČR (šikana a kyberšikana), beseda s kurátorem mládeže z OSPOD Žamberk paní Evou Janebovou, beseda BENAMO (bezpečně na motorce). Pro pedagogy vzdělávací seminář Šikana a její odhalení se speciálním pedagogem Mgr. Markétou Sychrovou a beseda s kurátorem mládeže z OSPOD Žamberk paní Evou Janebovou. Děkujeme za podporu! Bc. Renáta Kubíčková (metodik prevence) a Ing. Marcela Bednářová (výchovný poradce) ŠKOLNÍ ČASOPIS roku Pardubického kraje krajské kolo 6. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin pod záštitou radní Pardubického kraje Jany Pernicové a europoslance Jana Březiny Kdo se může přihlásit Školní časopisy a noviny vydávané na základních a středních školách, popřípadě učilištích, na jejichž tvorbě se podílí děti a mládež. Časopisy a noviny vydávané například ve studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže, na jejichž tvorbě se podílí děti a mládež. Časopisy a noviny, které vycházejí jako webové stránky s vlastním redakčním systémem, na jejichž tvorbě se podílí děti a mládež. Kategorie Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol - I. stupeň (tvořené pouze žáky I. stupně). Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol - I. a II. stupeň (tvořené společně žáky I. a II. stupně). Časopisy a noviny vydávané žáky ZŠ - II. stupeň (tvořené tvořené pouze žáky II. stupně). Časopisy a noviny vydávané žáky středních škol. Oddílové časopisy. Webové časopisy a noviny (funkční redakční systémy nejedná se o pouhé vystavení pdf časopisu). Náležitosti přihlášek K přihlášce musí být přiloženy alespoň dva časopisy z období let V případě, že časopis vychází pouze elektronicky, je potřeba zaslat fyzický výtisk. Na titulní stranu napište, že časopis vychází pouze elektronicky a uveďte link na elektronickou podobu. Počet přihlášek do jednotlivých kategorií není omezen. Pokud se časopis účastní dvou kategorií, je potřeba vyhotovit přihlášku pro každou kategorii zvlášť například jednu přihlášku pro web a druhou pro kategorii středoškolský časopis. Přihlášený časopis automaticky soutěží ve všech oblastech (celkově, obsah, grafika, titulní strana). Všechny přihlášené časopisy do krajského kola automaticky postupují do celorepublikové soutěže. Krajští vítězové mají garantovaný postup do finále celorepublikového kola. v případě shody bodové hodnocení ale určuje pořadí. Vyhlášení výsledků Výsledky budou vyhlášeny na webu a na slavnostním vyhlášení 24. května 2012 v Chrudimi v rámci Bambiriády 2012 Speciální nabídka. V r.2012 jsme se rozhodli uspořádat pro zástupce přihlášených projektů společné setkání s workshopem na téma Média, tisk a propagace. Cílem workshopu je účastníkům soutěže přiblížit práci novináře, vnímání dnešního mediálního světa, zprostředkovat výměnu zkušeností mezi mladými lidmi a inspirovat se. Součástí bude i návštěva redakcí tištěných periodik a rádia. Minimální věk je 12 let, optimální let. Workshop začne v sobotu 14. dubna v 10:00 hod.v Chrudimi (kde je i ubytování), ukončení v neděli 15. dubna 2012 ve 14:00 hod. v Pardubicích. Prvních dvacet přihlášených má účastnický poplatek díky podpoře Pardubického kraje jen 200 Kč za osobu. Poplatek obsahuje ubytování (ze 14. na 15. dubna 2012), stravování (sobota oběd, večeře, neděle - snídaně, balíček na cestu), veškeré účastnické materiály, nedělní dopravu z Chrudimi do Pardubic na exkurze. Cena nezahrnuje dopravu z místa bydliště do Chrudimi a zpět a pitný režim hradí si každý sám. Termín odevzdání závazných přihlášek: nejpozději do 14. března 2012 na či poštou na adresu Občanské sdružení Altus, Strojařů 1387, Chrudim. Bližší informace na uvedené adrese či telefonu ředitele soutěže Romana Málka S ohledem na dotovanou kapacitu 20 osob je pro účast rozhodující podání přihlášky. Jejím zasláním co nejdříve je větší šance na účast za zvýhodněných podmínek. Po jejím přijetí budete neprodleně informování. Organizátor soutěže a workshopu: Občanské sdružení Altus, Strojařů 1387, Chrudim, Akce probíhá za podpory Pardubického kraje. Roman Málek, o.s. Altus Gymnázium Žamberk nabízí: Přípravný kurs ke zkouškám na osmileté gymnázium pro žáky z 5. tříd ZŠ Přijímací zkoušky nanečisto pro žáky z 5. a 9. tříd. Podrobnosti na Kontakt: tel Staňte se mistry svého oboru Milí žáci, blíží se jeden z nejdůležitějších kroků ve Vašem životě. Chvíle, kdy se spolu se svými rodiči budete rozhodovat o budoucím profesním zaměření a vybírat si ten nejvhodnější obor vzdělávání. A to nejen s ohledem na Vaše studijní předpoklady, praktické dovednosti a schopnosti, ale i na potřeby naší společnosti na trhu práce. Máte hlavu na to, abyste dělali i rukama. Staňte se tedy žáky střední odborné školy nebo učiliště. Učte se a vyučte se tomu, co Vás baví, dělejte práci, která Vás uživí. Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů vzdělávání ve středních školách počtu žáků vycházejících z 9. ročníků základních škol a především aktuální poptávce zaměstnavatelů a názoru odborné veřejnosti. Pardubický kraj zavedl systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce. Jejich seznam je konzultován s úřadem práce, hospodářskou komorou i svazy zaměstnavatelů. Při hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech. Pardubický kraj také nabízí nové unikátní a žádané obory vzdělávání: - Mechanik plastikářských strojů (SOU Svitavy). - Průmyslová ekologie (Střední průmyslová škola chemická Pardubice). - Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (SŠ stavební a VOŠ stavební Vysoké Mýto). O vzdělané lidi v těchto oborech mají velký zájem společnosti s velkým potenciálem. Uvedené obory jsou zařazeny do systému stipendií a například obor Mechanik plastikářských strojů se těší stejné podpoře jak ze strany kraje, tak i ze strany společnosti REHAU Moravská Třebová. Už žáci prvního ročníku tak budou pobírat dvojí stipendium. Pardubický kraj intenzivně jedná se svazy podnikatelů a příslušnými ministerstvy v potravinářství, v dopravě a v dalších resortech. Na základě těchto jednání jsou uzavírány sektorové dohody, a to i na úrovni jednotlivých odborných škol a konkrétních zaměstnavatelů. Milí žáci, vážení rodiče, přeji Vám, aby Vaše rozhodnutí při výběru oboru vzdělávání bylo správné a přineslo mladé generaci pocity naplnění, úspěchu a v budoucnu i existenční jistoty a společenskou prestiž. Vaše Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči

12 12 Elektrické rozvody v objektech s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením. Milí čtenáři, vžít se do role zdravotně postižených spoluobčanů je někdy pro zdravého velmi těžké. Pochopit, co takový člověk potřebuje ke svému životu, aby tento byl snadnější a rovnocenný toho, co mají ti zdraví, je složité. Pokusím se Vám přiblížit část nařízení, která mají těmto lidem usnadnit jejich život. Není však mým cílem citovat zde ryze odborné věci, ale upozornit laickou veřejnost na tento předpis z oboru elektroinstalací, aby i znalost laiků v této věci přiměla odborníky konat správně. V říjnu 2011 byl vydán Technický předpis TNI , který pojednává o základních požadavcích na elektroinstalaci v objektech bytové a občanské výstavby a v objektech s obdobným provozem. Zavádí pojem upravitelný byt, tzv. bezbariérový byt. Použije se i pro obytné části staveb pro sociální péči a pro bezbariérové pokoje ve stavbách pro cestovní ruch. Zahrnuje i rodinné domy s ohledem k typu zdravotního postižení jeho uživatele. Pojednává též o zařízení kuchyní. Co to znamená? Projektant, nebo elektrotechnická firma, která zhotovuje elektroinstalaci, by měli respektovat tento předpis. Revizní technik a Stavební úřad kontrolovat. Vše začíná projektem. Projektant musí urči,t zda zařízení budou používat osoby se zdravotním postižením. Z toho se odvíjí další opatření. Všude v el.zařízení u objektů s bezbariérovými byty se musí dbát na zvýšenou ochranu před úrazem el.proudem. Použijí se proto přístroje s funkcí jističe a citlivého proudového chrániče. Rozvaděče a rozvodnice je nutno umísťovat podle provozních a bezpečnostních podmínek. Spínače osvětlení se umístí na straně kliky dveří ve výšce cm, je třeba dbát na vzdálenost min. 50 cm od tuhých přepážek či rohů místnosti. U objektů s upravitelnými byty a zvl.určení pro osoby s pohybovým postižením se používá kolébkových nebo páčkových spínačů, které signalizují přechod do nové polohy zvukem, či hmatatelně. Svítidla, u nichž se předpokládá manipulace osobami zdravotně postiženými, se přednostně volí na bezpečné malé napětí. Svítidla v tzv. umývacím prostoru, tedy nad umyvadlem musí mít zdroj světla zakryt ochranným sklem, má být z izolantu a nemá být níže než 40 cm nad umyvadlem. Osvětlení společných komunikací v objektu se navrhuje podle norem. Intensita osvětlení se stanoví s přihlédnutím k různým okolnostem, zvláště k potřebám osob s postižením zraku. Důležitý je také čas svícení pro překonání chodby a schodiště. Doby svícení musí být upraveny ze základních hodnot po dohodě s hygienikem a investorem. V domech pečovatelské služby se tyto prostory osvětlují nepřerušovaně. Osvětlenost bytů se normou řeší právě s ohledem na postižení osob. U domovních vstupů se např. vyžaduje osvětlení zvonkových tlačítek a otvoru pro klíč. Zásuvkové obvody musí být chráněny proudovým chráničem. U umývacího prostoru se zásuvky umísťují podle stanovených vzdáleností a v žádném případě nesmí být nad umyvadlem, nebo dřezem. V upravitelných bytech se zásuvky umísťují ve výši cm nad podlahou a zároveň musí být vzdáleny 50 cm od pevné přepážky či rohu místnosti. Z důvodu smyslových vjemů postižených osob je třeba dbát také na umístění poddajných přívodů ke spotřebičům. Zvláštní neopominutelné požadavky vyžadují i prvky pro elektronickou komunikaci. Informace pro veřejnost musí být jak vizuální, tak podle okolností akustické i hmatné. Jedná se o kontrastní osvětlené nápisy a symboly. Je třeba dbát na zorné pole osob na vozíku, velikost a vzdálenost písma. Chod pohyblivých schodů a chodníků musí být signalizován hlasovým zařízením, které mohou dálkově ovládat i osoby zrakově postižené. V kleci výtahu musí oboustranné dorozumívací zařízení umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto je např. označeno symbolem ucha ve čtverci modré barvy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat též ostatním systémům, jako zabezpečovací systémy, propojení na centr.pult.ochrany napojení webových kamer, lékařský dohled, dálkové řízení vytápění, klimatizace a další. V budovách, kde je zaveden plyn, nesmí být instalovány zvonky s přerušovačem, který vytváří jiskru. Dalším požadavkem je připojení k veřejné telefonní síti nebo zřízení digitální sítě integrovaných služeb (ISDN). Vždy se jedná o přiměřený požadavek s ohledem na místo bydliště. Tyto požadavky řeší vyhl.č.327/2006 Sb. Při zhotovení elektroinstalace, a to i slaboproudé, je třeba dbát na normou určené montážní zóny, které vymezují trasy uložených vedení a osazení přístrojů. Nerespektováním těchto zón může dojít k poškození el. zařízení, event. úrazu el. proudem. Elektrická instalace a elektrické spotřebiče, s nimiž přicházejí do styku laici, musí být provedeny tak, aby jejich obsluha nebo práce s nimi, nebo jakákoliv činnost s nimi nevyžadovala odborné elektrotechnické znalosti. Všechna taková zařízení musí být používána jen k účelům, pro které byla vyrobena. Zvláště je třeba dbát na krytí el. zařízení používaných venku. Vnější prostředí je zvláště nebezpečné na vznik úrazu el. proudem. Nebezpečným místem, ač si to málokdo připouští, je kuchyně. Proto jsou zde kuchyně rozděleny podle způsobu použití, velikosti a množství zde pracujících osob. Kromě velkokapacitních kuchyní máme typované kuchyně např. pro úpravu dovezených jídel, bytové, čajové, kuchyňské kouty a bloky. Tímto rozdělením jsou požadována určitá nařízení, jak má být instalace provedena a jak má být proškolen personál zde pracující, nebo jen vstupující do těchto prostor. To se týká např. školních kuchyní. Nás zajímají hlavně ty menší kuchyně. Zde je nutné zajistit, aby zásuvky měly ochranu proudovým chráničem. Pro některé spotřebiče, u nichž to výrobce stanoví, se musí zřídit samostatný obvod. Nad místem přípravy a skladování nekrytých potravin se nesmí používat svítidla, která by mohla způsobit kontaminaci odkapáváním náplně předřadných přístrojů nebo roztříštěnými částicemi např. nekrytých žárovek. Spínače osvětlení, pokud jsou umístěny v obkladu, musí, s ohledem na čištění, mít vyšší krytí proti vodě, tedy do vlhka. Intensita osvětlení v bytových a obdobných kuchyních je stanovena na 100lx v prostoru a 300lx na pracovní lince. U větších kuchyní je to až 500lx. Po dohotovení každé elektroinstalace, nebo její části, musí být provedena výchozí revize. Dodavatelská firma musí předat provozovateli dokumentaci skutečného stavu instalace a písemně seznámit provozovatele se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace. V poučení se uvádí, např. jak se el. zařízení vypíná a zapíná, jak se obsluhují přístroje v rozvaděči, nastavení různých regulátorů, připojení zařízení ke zdroji pomocí zásuvek a vidlic a jak se provádí běžná údržba, např. výměna žárovek, zářivek apod. Důležité je i upozornění na používání pohyblivých přívodů. Zvláště je nutné upozornění o zaslepování zásuvek v místech, kde jsou děti. Dále se uvede, jak postupovat, např. vypínat el. zařízení v případě požáru a nebo při záplavách. Obsahem může být i postup při upevňování a instalaci antén. Mým cílem nebylo Vás technicky unavit, ale poskytnout Vám informaci, abyste mohli čelit různým praktikám tzv. odborníků, kterých je pořád dost, kteří pracují bez projektu, někdy i bez revize, říkají si podnikatelé a hlavně přijde to od nich levněji. Co s tím - potom to je otázka. -JN-

13 13 Sokol Žamberk - Nohejbalový oddíl Mistr okresu ÚO 2011 Nohejbalový oddíl mužů se již poněkolikáté zúčastnil Okresního přeboru nohejbalu družstev okresu Ústí nad Orlicí. V sezoně 2011 oddíl zastupovalo pouze 1 družstvo ve složení: Michal Maurer, Michal Belobrad, Jaroslav Kovanda, Michal Kristek, Vladimír Šíma, Jakub Mrákava, Miroslav Durchánek, Pavel Urbánek, Miroslav Adamec, Radoslav Vetrecín, David Podolský, Roman Kubíček a Jan Jehlička. Toto družstvo bylo jedním z 10 družstev, která byla přihlášena do této dlouhodobé soutěže v rámci okresu Ústí nad Orlicí, i když se pro rok 2011 v této soutěži sešli zástupci hned 4 okresů (Ústí n.o., Rychnov n.k., Svitavy a Blansko). V této konkurenci náš oddíl obsadil 8. místo po základní části a díky tomu, že se na podzim hrálo systémem play off, mělo naše družstvo šanci bojovat o nejvyšší příčky. Díky kvalitnímu přístupu hráčů ke každému zápasu play off se našemu týmu podařil husarský kousek, když jsme z 8. místa porazili všechny soupeře a tím pádem zvítězili v Okresním přeboru v nohejbale mužů pro r Cesta k úspěchu vedla přes týmy Chocně (1. místo po zákl. části), Orlice ( 5. místo po zákl. části) a ve finále jsme deklasovali tým Lezníka (2. místo po zákl. části) 0:8 na jeho domácím hřišti. Náš nohejbalový tým splnil a překročil nad očekávání své cíle, které si položil na začátku sezony. Toto umístění je po dlouhé době jedním z větších úspěchů našeho oddílu. Letošní umístění bereme jako závazek do další sezony, kdy se budeme snažit tento úspěch obhájit, ale bude to těžké, jelikož týmy na druhém a třetím místě dosáhly velkého pokroku a nebude snadné se opět probojovat na ty nejvyšší příčky. Mimo tuto dlouhodobou soutěž se členové našeho oddílu zúčastnili zimních i letních turnajů, kde se vždy umístili mezi osmičkou nejlepších týmů. Dále pak členové našeho oddílu Martin Petr hrající za tým SK Bělá 1. ligu v nohejbale mužů a Jakub Mrákava hrající Extraligu mužů za tým TJ Avia Čakovice, opět reprezentovali náš oddíl v celorepublikovém měřítku. Martin Petr se svým týmem obsadil konečné 4. místo v 1. lize. Jakub Mrákava obsadil s týmem Čakovic konečné 6. místo v Extralize. Dále Jakub Mrákava v r získal stříbro na ME dvojic můžu na Korsice. Touto cestou děkuji všem, kteří náš oddíl reprezentovali a sbírali pro nohejbal Žamberk úspěchy. Poděkování také patří Sokolu Žamberk za poskytnutí tréninkových hodin a ploch. Největší poděkování patří reklamní agentuře paní Foglové a paní Škorpilové za podporu v roce Jakub Mrákava, předseda oddílu nohejbalu JIZERSKÁ PADESÁTKA 9. ledna 2011 V sobotu odjíždí výprava žamberských závodníků čtyřmi osobními auty do Jizerských hor na Jizerskou padesátku. Ubytování mají zajištěno poblíž Jablonce nad Nisou v tělocvičně v Lučanech nad Nisou. Ještě v sobotu odjeli na prohlídku části tratě a hlavně stanovení mazání na den závodu. Toto byl asi největší oříšek. Meteorologové hlásí na neděli silné chumelení a teploty nad 0 C. Tato předpověď je nejhorší, jaká může závodníka potkat. Na tuto kvalitu sněhu, která se velmi mění nadmořskou výškou, chumelením, teplotou, větrem a počtem závodníků, kteří po trati přejedou, se nedá namazat. V den závodu se prognóza potvrdila. Někde to jelo, někde to klouzalo a někde to namrzalo. Prostě každý kousek závodu to bylo jiné. Pořadatelé dělali, co mohli. Trať upravovaly 3 rolby, ale 40 cm sněhu, co napadlo od pátku, z toho 15 cm v průběhu závodu udělalo závod, zejména pro závodníky dalších vln, velmi obtížný. V 9:00 hod. byl závod odstartován. Pouze Strnad Tomáš, Doleček Martin a Kalous Petr se umístili v první čtyřstovce závodního pole. Na závod se přihlásilo lidí. Závody vyhrál po dlouhé době český závodník Řezáč Stanislav v čase 2:21,49. Poslední závodník dojel s časem 8:20 hod. Výsledky závodníků ze Žamberka: 50 km muži 208. Strnad Tomáš 3:15, Doleček Martin 3:25, Kalous Petr 3:30, Novotný Luděk 3:41, Morávek Vlastimil 3:42, Suchodol Josef 3:55, Fikejz Vladimír 4:02, Koblížek Jindřich 4:07, Mařík Jiří 4:07, Novotný Jan 4:11, Suchodol Jiří 4:25, Jedlička Václav 4:26, Šponar Josef 5:00, Novotný Štěpán 5:12, Suchodol Milan 5:12,52 25 km ženy 180. Jedličková Jana 2:32, Trejtnarová Dana 2:42,25 Další výsledky, video ze závodu, případně výsledky minulých ročníků můžete zhlédnout na stránkách -vkal- SK ŽAMBERK Oddíl ledního hokeje Vás srdečně zve na utkání družstva mužů na našem Zimním stadionu POD ČERNÝM LESEM V ŽAMBERKU, která se uskuteční: SO 17:00 hod. Králíky PÁ 19:00 hod. Verměřovice NE 17:00 hod. Řetová Sponzory našeho oddílu jsou: RICO, VÍTEK, GRIFMONT, MAIVALD, TOMAN, TRADEPRO, TRANSPORT ŠMÍDL, VENCL. Za oddíl ledního hokeje Jaroslav Hájek TENIS TOSK Žamberk Zimní halové turnaje sezóna 2012: Turnaj mužů hráčů, 8 kat. Výborně obsazený turnaj, úspěšné vystoupení domácích hráčů, účast čerstvého vítěze Mistrovství ČR ve čtyřhře Lukáše Jebavého. Čtvrtfinále: P.Beneš (LTC Pard.) J.Halama (Letovice) 6:2,6:2; P.Nejedlý (TC Brno) L.Jebavý (N.Paka) 6:4,6:2; J.Malý (TOSK) M.Staněk (Blansko) b.b. pro zranění ruky; K.Kaleta P.Kaleta (oba TOSK) 6:2, 3:6, 6:2; Semifinále: P.Nejedlý P.Beneš 6:2,6:1 K.Kaleta J.Malý 6:4,6:0; Finále: Pavel Nejedlý Kamil Kaleta 6:3,6:4 Semif. čtyřhry: M.Juřička (TJ Brno), P.Beneš D. Knoflíček (Tesla Pard.), P.Matouš (N.Paka) 7:6,7:5; L.Jebavý,K.Zahradník (LTC Pard.) Š.Šafránek (TC Brno),K.Kaleta 6:3,6:7,1:0; Finále: L.Jebavý,K.Zahradník Juřička,Beneš 6:4,6:4. -mcva- Zapište si do kalendáře POJEĎTE S NÁMI PLAVAT! Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku zve všechny své členy i ostatní spoluobčany na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové vždy v sobotu v termínu: , , , Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), u bývalé jídelny Elitexu, nádraží ČD. Všichni jste srdečně zváni. Cena: člen 50,-, ostatní 100,-, děti do 7 let 30,- Kč. Marek Rybár, místopředseda MO SPCCH

14 LET KANOISTIKY V ŽAMBERKU 15. část - současný stav Členové oddílu a výbor oddílu: V současné době má kanoistický oddíl 108 členů. Na valné hromadě koncem října loňského roku v restauraci Babeta byl zvolen výbor oddílu v tomto složení: předseda: Vladimír Kalous, jednatel: Miroslav Strnad, hospodář: Václav Stejskal trenéři: Jiří Strnad, Václav Jedlička, Hana Štětinová a Jan Kraus Loděnice Po založení oddílu se tréninky prováděly na Zámeckém rybníku. Ve 40. letech minulého století byla vystavěna, díky panu Wágnerovi z Pastvin, loděnice za restaurací u mostu v Pastvinách. Pro neshody mezi členy bylo rozhodnuto o výstavbě nové loděnice, která byla postavena v r.1951 v místech, kde stojí dodnes. Tehdy byl převezen starý vojenský dřevěný barák z Červené Vody. Lodě Lodě jsou uloženy v loděnici. Celkem je zde 60 lodí vlastních i oddílových. Všechny lodě jsou opatřeny evidenčními čísly, která jsou přidělována od r.1967, dle požadavku plavebního řádu ČR. Historicky první číslovanou loď vlastní Jaroslav Moravec, který s ní stále brázdí vody Pastvinské přehrady. Lodě vyrobené dříve Václavem Břízou nebyly evidovány. Tréninky Převážná část tréninků probíhá na Pastvinské přehradě v době od rozmrznutí do zamrznutí přehrady. A když přehrada zamrzne, zamyká se slavnostně dřevěným klíčem, dále probíhá příprava v tělocvičně, v posilovně, v plaveckém bazénu, na běžkách apod. Soustředění V 60. letech probíhalo soustředění v létě na Pastvinské přehradě a v zimě na běžkách v Říčkách. Poté, co nám výbor jednoty bez našeho vědomí, s předsedou panem Hajzlerem, prodal chatu na Říčkách, přestalo se na zimní soustředění jezdit. Byla to veliká škoda. Dalšími místy letního soustředění byla řeka Otava ve Vrcovicích, rybník Svět v Třeboni, jezero Kunovská tabule v Ostrožské Nové Vsi a nyní Orlická přehrada ve Štědroníně u hradu Zvíkov. Písemné historické materiály Díky Jaroslavu Charfreitagovi, Antonínu Smetanovi a Vladimíru Kalousovi se zachovalo dostatečné množství písemného materiálu, který je zatím uložen v loděnici a připraven k předání do muzea. Závody Orlických 10 km na trati Nekoř - Žamberk ( ) 8 ročníků, 15 km po Divoké Orlici z Nekoře do Žamberka (od roku 1972 dodnes), Orlická 500 m na přehradě ( ) 6 ročníků, Běh na Rozálku pořádaný od r V r.2008 předáno pořádání SVČ Animo. Dlouhé tratě na Pastvinské přehradě 1.ročník se jel 19. června Je to přesně po 40 letech, kdy se závody opět vrátily na přehradu. Z oddílových závodů to je tradiční závod 5 km na trati most hráz most. Závod je pořádán nepřetržitě od r.1967 a od tohoto roku jsou vedeny traťové i osobní rekordy. Celkem se soutěže zúčastnilo 132 závodníků. Pro zajímavost uvádím výsledky do 5. místa: K1 muži C1 muži K1 ženy 1.Středa Vladimír 19,30 68 Stejskal Václav 20,19 95 Paďourová Zdislava 20, Hanuliak Gustav 19,42 73 Kraus Jan 21,08 94 Strnadová Irena 21, Strnad Viktor 19,43 90 Stejskal Petr 21,27 93 Jedličková Zuzana 21, Kalous Vladimír 19,44 69 Strnad Tomáš 21,30 87 Strnadová Dana 22, Tomeš Jaroslav 19,45 68 Strnad Jiří 21,40 69 Hrušková Blanka 22,29 89 Doprava na závody Zvláštní kapitolou je doprava závodníků a lodí na závody. V 50. až 60. letech minulého století to bylo jednoduché. Na nákladní auto se přidělaly držáky na lodě, pod ně na matrace si lehli závodníci a jelo se. Nesmělo ovšem pršet. V 70. letech již bylo auto pod plachtou. Na korbě leželi na matracích závodníci a lodě byly umístěny na vleku za autem. Dvorním šoférem byl Vašek Habr, který obětavě odjezdil všechny závody. Později klub vodáků zakoupil autobus RTO. Cestování již nebylo tak romantické, ani tak pohodlné. Na nákladním autě jste v Žamberku usnuli a vzbudili jste se až na místě, třeba až ve slovenských Piešťanech. Řídil opět Vašek Habr, který se později střídal se Standou Nosálem. V současné době se jezdí soukromými osobními auty převážně Vaška Stejskala a Vaška Jedličky, za kterými je zapojen lehký vlek na lodě. Veteráni jezdí vlastními auty s loděmi na střeše. Webové stránky Oddíl má své webové stránky pod adresou: Zde je uvedena termínka závodů, odkazy na běh na lyžích, běh na Rozálku, 15 km po Divoké Orlici a kanoistický oddíl SK Žamberk. V dalších odkazech jsou uvedeny potřebné internetové adresy a v pravém sloupci potom údaje o počasí, průtoky vody na řece, stav vody na přehradě, sněhové zpravodajství, webové kamery z hor, město Žamberk, muzeum, Orlicko apod. Autorem stránek je Petr Kalous. Tímto článkem se loučím s patnáctidílným seriálem o historii kanoistiky. Když jsem v dubnu 2011 napsal první článek (nebyl číslován), netušil jsem, že bude 15 pokračování. Vyžádal si to ohlas čtenářů a příznivců kanoistiky. Na základě tohoto ohlasu začínám pracovat na almanachu, který bude rozsáhlejší s více informacemi a s více fotografiemi. Bude zahrnovat i oblast plavidel od nejstarší doby v Českých zemích a na Slovensku. Ale nebudu předbíhat. S vodáckým pozdravem AHOJ se loučí Vladimír Kalous Děkujeme p.vladimíru Kalousovi za obsáhlý seriál, který pro naše čtenáře připravil. Velmi si jeho práce vážíme a těšíme se na další spolupráci. Za Redakční radu ŽL Pavlousková Vlasta Termíny uzávěrek ŽL Číslo Uzávěrky ŽL Distribuce ŽL č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10 č.11 č.12 č.13 č.14 č.15 č.16 č.17 č.18 Č.19 č.20 č.21 č.01 /2013 Pondělí Pondělí Pondělí Čtvrtek Středa Čtvrtek Pátek Pondělí Středa Středa Čtvrtek Pondělí Pondělí Pondělí Čtvrtek Pondělí Pondělí Pondělí Pondělí Čtvrtek Středa Čtvrtek 1.3. Čtvrtek Pondělí 2.4. Pondělí Středa 2.5. Úterý Pátek 1.6. Pátek Pátek Středa 1.8. Pátek31.8. Pátek Pondělí Pondělí Čtvrtek Čtvrtek Pátek Pátek Úterý KDE SI MŮŽETE ŽAMBERSKÉ LISTY ZAKOUPIT Prodejna potravin, Husovo nábřeží 399 Čerpací benzinová stanice Čs.armády KONZUM MARKET Prodejna potravin Dlouhoňovice Potraviny - zdravá výživa (naproti FÚ) Drogerie Teta nám.gen.knopa Poliklinika, s.r.o., bufet Herna JOLLY, ul. Nádražní Papírnictví, ul.nádražní 708 Papírnictví, ul. Kostelní 708 Poznámka redakce Žamberské listy jsou na prodejnách k prodeji vždy v den jejich vydání, doručovatelé je obdrží také vždy v den vydání - dle dispozic, obvykle již v ranních hodinách. Listy jsou doručovatelům dodávany na přesně evidovaný počet dle seznamů.

15 15 KOSMETICKÝ SALON LIBUŠE KALCASOVÁ KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Kontakt: nebo tel PRODÁM družstevní byt 3+1 v Dlouhoňovicích, možný převod do OV. Kontakt: tel Prodej chalupy 2+1 vhodné k bydlení na klidném místě v Lukavici u Žamberka. Nab.cena: Kč, r.k.staika, kontakt: tel Prodej RD 3+1 s garáží a pěknou zahradou v Lukavici u Žamberka. Nab. cena: Kč, r. k. STAIKA, kontakt: tel: Prodej zrek. bytu 1+1 v OV ve 2. NP panelového domu s výtahem v Žamberku. Cena vč. nového zařízení je Kč, vhodné i jako investice k pronajímání, r. k. STAIKA, kontakt: tel PRONAJMU dlouhodobě zařízený byt m 2 v Žamberku na náměstí. Jen vážnému zájemci. Kontakt: tel Připravujeme pobytový zájezd CHORVATSKO - Biograd na Moru -včetně polopenze, dopravy a ubyt. v penzionu. Odjezd ze Žamberka!!!! termín cena: dospělý 6.180,-Kč dítě do 4 let bez lůžka a stravy 2.500,-Kč dítě do 4 let bez lůžka se stravou 3.900,-Kč dítě do 12 let se 2 dosp ,-Kč bližší info: Ca VELINA tour pí Veličková tel , , pí Luxová, tel Prodám štěňata plemene Basenji. Basenji pochází z Konga. Je to inteligentní, temperamentní pes, je hravý a veselý. Toto plemeno potřebuje dostatek pohybu. Basenji je ochoten k dlouhým procházkám, k běhu u kola, stejně jako k lenošení na gauči. Péče o jeho srst je snadná. Prakticky nelíná a je prost obvyklého psího zápachu, je velmi čistotný. Dětem bývá dobrým kamarádem. Vyznačuje se dvěma zvláštnostmi-fenky hárají pouze jednou za rok a neštěká v pravém slova smyslu, ale není němý K prodeji : fena Aida pes André pes - Atrey

16 16 velkoplošný tisk technologie i2 fotografická kvalita velkoplošné foto až 1, 65 x 25 m samolepky, etikety Helvíkovice 113, Žamberk tel.: , , dřevostavby rekonstrukce podkroví půdní vestavby kazetové podhledy zateplené podkroví sádrokartonářské práce kalendáře A1, A0 roll-upy billboardy reklamní plachty vlajky banery plakáty firma VÍTEK Dlouhoňovice nabízí tyto služby a prodej: přistavení a odvoz kontejnerů uskladnění zeminy a stavební suti práce s jeřábem AD 80 doprava písku a štěrku (1-30 tun) doprava stavebního materiálu zemní práce bagrem JCB prodej písku: betonářský kontakt: štěrku: Milan Vítek Dlouhoňovice tel maltařský křemičitý, bílý (zásyp zám. dlažby) 0-4 mm, 4-8 mm 8-22 mm, mm okrasný kačírek, mulčovací kůra 17. listopadu Žamberk Pavel Jindra tel malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské a natěračské práce VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA Native English Speaker oprava a korektury Paul Tyler tel.: , ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , Uzávěrka č.3/ , vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK /2909-66. Rada města ověřovatelem zápisu Ing. arch. Vladimíru Středovou /2910-66. Rada města předložený program jednání RM /2911-66. Rada města informaci o splněných usneseních č. 54/2012-RADA/2307, 55/2012-RADA/2385,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013 81/2013-RADA/3747-81. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 81/2013-RADA/3748-81. Rada města předložený program jednání RM 81/2013-RADA/3749-81. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014 100/2014-RADA/4778-100. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 100/2014-RADA/4779-100. Rada města předložený program jednání RM 100/2014-RADA/4780-100. Rada města informaci tajemníka

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení Naše zn.: 279/12-Šev Vyřizuje: Mgr. Jiří Ševčík Tel.: 583 248 430 E-mail: reditelstvi@skolalosiny.cz Datum: 7. listopad 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více