Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015"

Transkript

1 05/2015-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/ Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných usneseních č. 5799/14, 5812/14, 5813/14, 5155/14, 5335/14, 5439/14, 5515/14, 5542/14, 5586/14, 5815/14, 6-8/14, 11-14/14, 18/14, 22-24/14, 26/14, 28/14, 66/14, 68/14, 70/14, 71/14, 74/14, 33/14, 40/14, 43/14, 91/14, 96/14, 103/14, 104/14, 4739/14, 4880/14, 3224/13, 4798/14, 5440/14, 5556/14, 5598/14, 5643/14, 5687/14, 5717/14, 5759/14, 5787/14, 5796/14, 5805/14, 5822/14, 5642/14, 34/14, 54/14, 57/14, 64/14, 72/14, 121/14, /14, 163/14, 170/14, 172/14, 186/14, 207/14, 5818/14 městským úřadem 05/2015-RADA/ Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o provedení stavby "Žamberk, 28. října, č.p. 29-Javor-přeložka NN" na pozemcích v k.ú. Žamberk - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o určení lhůty seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí na stavbu "2 bytové domy Habrův Dvůr" na pozemcích v k.ú. Žamberk - územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "přístavba a nástavba rekreační chaty e.č.19" na pozemcích parc.č. 369/1, 369/3, 2370/1, 370/3 v k.ú. Žamberk 05/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení k zásahu v ochranném pásmu památného stromu č. 58 " 1ks lípa velkolistá na pozemku parc.č. 1643" v rámci akce - kabelová přípojka nn Žamberk, U Kapličky 1620/1 - Jireš - rozš. knn" v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávní řízení ve věci "Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - začátek ohrázkování (SO ) v k.ú. Žamberk" - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromu rostoucího mimo les "1ks zerav západní, túje západní na pozemku parc.č a 1 ks bříza bělokorá na pozemku parc.č. 2480" v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o povolení kácení stromu rostoucího mimo les "1ks lípa srdčitá na pozemku parc.č. 3694/1" v k.ú. Žamberk Strana 1/11

2 - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v rámci akce "rekonstrukce stávajícího chodníku podél komunikace I/11 - Žamberk" - usnesení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zastavení řízení ve věci "Odpojení kanalizační stoky AB z kmenové stoky A - Žamberk" na pozemcích v k.ú. Žamberk 05/2015-RADA/ Rada města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2014 dle tab. č.1) 05/2015-RADA/ Rada města příspěvkové organizaci Centrum sociální péče města Žamberk, Albertova 357, Žamberk, zvýšení mzdového limitu pro rok 2015 o Kč a zvýšení zákonného sociálního pojištění pro rok 2015 o Kč 05/2015-RADA/ Rada města mzdový limit a limit průměrného přepočteného počtu pracovníků Městské policie Žamberk pro rok 2015 dle tabulky mzdových limitů č /2015-RADA/ Rada města smlouvu o užívání tělocvičny U Žirafy v Žamberku, ul. 28. října, uzavíranou se Skupinou scénického a historického šermu Mortem Iter o.s., se sídlem Kněžství 436, Žamberk, IČ , 1. starostu 1. podpisem smlouvy o užívání Termín: /2015-RADA/ Rada města Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV /VB/1- "Žamberk, Zemědělská AGROEKO - rozš. knn" na pozemcích parc.č. 2080/4 - tr. tr. porost o výměře 725 m 2, parc.č. 2080/45 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 384 m 2, parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 2300 m 2, parc.č. 3904/9 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 13 m 2, parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk za jednorázovou náhradu ve výši Kč ,-- bez DPH. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení MONTPROJEKT, a.s., Lidická 934, Litomyšl Strana 2/11

3 1. starostu 1. podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV /VB/1- "Žamberk, Zemědělská AGROEKO - rozš. knn" na pozemcích parc.č. 2080/4 - tr. tr. porost o výměře 725 m 2, parc.č. 2080/45 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 384 m 2, parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 2300 m 2, parc.č. 3904/9 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 13 m 2, parc.č. 3904/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2083 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk za jednorázovou náhradu ve výši Kč ,-- bez DPH. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení MONTPROJEKT, a.s., Lidická 934, Litomyšl Termín: /2015-RADA/ Rada města I. souhlasí se stavbou plotu na pozemku parc.č. 493/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 29 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk dle předložené situace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: J.R. 05/2015-RADA/ Rada města I. souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 3752/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2048 m 2 - chodník podél komunikace II/310 - ulice 28. října (Město Žamberk) se stavbou nového odběrného místa "Žamberk, 28.října, p.č.477/51 Krejčová - knn" na pozemku parc.č. 477/51 vše v obci a k.ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v zastoupení MONTPROJEKT, a.s., středisko Litomyšl, Lidická 934, Litomyšl 05/2015-RADA/ Rada města odvolání M.D. proti oznámení o ukončení likvidace pojistné události u ČSOB Pojišťovny, a.s., Žadatel: M.D. II. neschvaluje žádost o náhradu škody, neboť dle ust. 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, město neodpovídá za závadu vozovky způsobenou kalamitní povětrnostní situací. 05/2015-RADA/ Rada města Strana 3/11

4 I. revokuje usnesení RM č. 04/2015-RADA/222 ze dne RM schvaluje výpůjčku fotbalového stadionu Pod Černým lesem včetně tréninkového hřiště na další období (minimálně na 10 let od ) pro činnost fotbalového oddílu. Jedná se o pozemky a stavby v obci a k.ú. Žamberk: pozemky parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 164 m 2 s objektem tribuny - budova č.p. 755, parc.č. 1661/9 - zast, plocha a nádvoří o výměře 233 m 2 s objektem šaten - budova bez č.p., parc.č. 1661/8 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře m 2, parc.č. 1683/2 - orná půda o výměře 6440 m 2 (tr. hřiště), část parc.č. 1656/1 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 2403 m 2 (tr. hřiště), část parc.č. 1683/6 - orná půda z celkové výměry 709 m 2 (tr.hřiště), část parc.č. 1659/5 - tr. tr. porost z celkové výměry m 2, část parc.č. 1655/2 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 680 m 2 (studna - zavlažovací řád), část parc.č. 1657/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2168 m 2 (studna - zavlažovací řád), parc.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře 638 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce. Žadatel: 1. FC Žamberk, Pod Černým lesem 755, Žamberk 1. starostu 1. podpisem smlouvy o výpůjčce fotbalového stadionu Pod Černým lesem včetně tréninkového hřiště na další období (minimálně na 10 let od ) pro činnost fotbalového oddílu. Jedná se o pozemky a stavby v obci a k.ú. Žamberk: pozemky parc.č zast. plocha a nádvoří o výměře 164 m 2 s objektem tribuny - budova č.p. 755, parc.č. 1661/9 - zast, plocha a nádvoří o výměře 233 m 2 s objektem šaten - budova bez č.p., parc.č. 1661/8 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře m 2, parc.č. 1683/2 - orná půda o výměře 6440 m 2 (tr. hřiště), část parc.č. 1656/1 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 2403 m 2 (tr. hřiště), část parc.č. 1683/6 - orná půda z celkové výměry 709 m 2 (tr.hřiště), část parc.č. 1659/5 - tr. tr. porost z celkové výměry m 2, část parc.č. 1655/2 - ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 680 m 2 (studna - zavlažovací řád), část parc.č. 1657/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 2168 m 2 (studna - zavlažovací řád), parc.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře 638 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk za podmínek uvedených ve této smlouvě. Žadatel: 1. FC Žamberk, Pod Černým lesem 755, Žamberk Termín: /2015-RADA/ Rada města 1. realizaci cykloodpočívadla na pozemku parc.č. 1868/1 - lesní pozemek o výměře 466 m 2 na listu vlastnictví č (Sdružení obcí Orlicko) pro v obec a k.ú. Žamberk. 2. smlouvu o výpůjčce mezi Sdružením obcí Orlicko a Městem Žamberk na pozemek parc.č. 1868/1 - lesní pozemek o výměře 466 m 2 na listu vlastnictví č (Sdružení obcí Orlicko) pro obec a k.ú. Žamberk ve věci realizace Cykloodpočívadla Žadatel: Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk Strana 4/11

5 1. starostu 1. podpisem smlouvy o výpůjčce mezi Sdružením obcí Orlicko a Městem Žamberk na pozemek parc.č. 1868/1 - lesní pozemek o výměře 466 m 2 na listu vlastnictví č (Sdružení obcí Orlicko) pro obec a k.ú. Žamberk ve věci realizace projektu "Cykloodpočívadlo cyklostezky Žamberk-Lukavice- Letohrad" (umístění cykloodpočívadla a doprovodné infrastruktury v podobě dětských hracích prvků). Žadatel: Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, Žamberk Termín: III. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. předložit RM návrhy vybudování cykloodpočívadla do výše celkových nákladů 100 tis Kč Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ruší ve smyslu usnesení 02/2014-ZAST/16 výběr zhotovitele akce "Vypracování územních studií ve vybraných lokalitách v k.ú. Žamberk" realizovaný v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem, zároveň zrušuje usnesení č. 1/2014-RADA/29 ze dne a usnesení č.2/2014-rada/86 ze dne II. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. realizovat "Vypracování územních studií ve vybraných lokalitách v k.ú. Žamberk" dle schváleného usnesení ZM 02/2014-ZAST/16 ze dne Termín: /2015-RADA/ Rada města žádost ředitelky Městského muzea Žamberk ve věci zabezpečení prostor nového depozitáře ve školní družině s tím, že finanční prostředky na tuto akci mohou být skutečně vynaloženy až po schválení rozpočtu města na rok 2015 v zastupitelstvu města 05/2015-RADA/ Rada města informaci odboru REUP o možném odkupu pozemků v lokalitě u polikliniky parc.č. 716/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 711 m 2, parc.č. 716/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 746 m 2, parc.č. 716/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 182 m 2, parc.č. 716/8 - ost. plocha, zeleň o výměře 283 m 2, parc.č. 717/9 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 388 m 2, parc.č. 742/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 291 m 2, parc.č. 3946/3 - zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 1561, obč. vyb. na LV č Podorlická poliklinika s.r.o.) vše v obci a k.ú. Žamberk na LV č (JAROJAN s.r.o.). 1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Strana 5/11

6 1. dalším jednáním ve věci možného odkupu pozemků v lokalitě u polikliniky parc.č. 716/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 711 m 2, parc.č. 716/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 746 m 2, parc.č. 716/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 182 m 2, parc.č. 716/8 - ost. plocha, zeleň o výměře 283 m 2, parc.č. 717/9 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 388 m 2, parc.č. 742/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 291 m 2, parc.č. 3946/3 - zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 1561, obč. vyb. na LV č Podorlická poliklinika s.r.o.) vše v obci a k.ú. Žamberk na LV č (JAROJAN s.r.o.). Termín: /2015-RADA/ Rada města proplacení faktury v částce ,- Kč včetně DPH vystavené firmou TS Žamberk s.r.o., IČ: , vůči městu Žamberk za provedení opravy omítky na garážích v areálu MŠ Sluníčko + vícepráce odbor finanční zajistit provedení úhrady uvedené faktury 05/2015-RADA/ Rada města zápis č.1/2015 z jednání komise pro likvidaci majetku města Žamberka ze dne I v souladu se Směrnicí pro likvidaci majetku města Žamberka vyřazení a likvidaci křovinořezu GB26 a traktorové sekačky AGRO AGS 1054 z koupaliště 05/2015-RADA/ Rada města návrh na vyřazení a likvidaci osobního automobilu Škoda Felicia RZ UOI komisi pro likvidaci majetku předložením stanoviska 05/2015-RADA/ Rada města 1. poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data včetně dle přílohy 2. poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč pro dítě J.T. pro S.A.T. starostu podpisem smluv 05/2015-RADA/ Rada města Strana 6/11

7 SAM 3204 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou v Žamberku s účinností od /2015-RADA/ Rada města přidělení přístřeší R.Z, v ubytovně města, která se nachází v ul. Zemědělská čp. 997 v Žamberku, a to na základě rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí č.j. 11 C 31/ /2015-RADA/ Rada města SAM 3211 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím s účinností od /2015-RADA/ Rada města odpis pohledávky ve výši Kč vedené na hospodářské činnosti města Žamberka realizované na základě mandátní smlouvy Správou budov Žamberk s.r.o 05/2015-RADA/ Rada města dodatek č. 6 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi městem Žamberk a TS ŽAMBERK s.r.o., IČ starostu podpisem dodatku 05/2015-RADA/ Rada města I. stanoví výši nájemného v ubytovně čp. 997 ulice Zemědělská v Žamberku v částce 40 Kč/m 2 II. revokuje usnesení č. 04/2015-RADA/231 a II Ubytovací řád ubytovny v ulici Zemědělská čp. 997 v Žamberku s účinností od /2015-RADA/ Rada města kácení 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na pozemku parc.č. 3813/1 v k.ú. Žamberk za podmínky, že subjekt, který provede kácení uvedené dřeviny, zajistí plnění povinností hospodářského subjektu podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, včetně jejich prováděcích vyhlášek (Systém náležité péče). Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk Strana 7/11

8 Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č. 117/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 05/2015-RADA/ Rada města smlouvu o výpůjčce k užívání části požární stanice v ul. Vrbí mezi Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje a městem Žamberk podpisem smlouvy 05/2015-RADA/ Rada města vyjádření oddělení IT k usnesení 04/2015-RADA/230 - dodatku č. 1 ke smlouvě č o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS II. neschvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS mezi městem Žamberk a ATLAS Consulting spol. s.r.o., IČ , se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Výstavní 292/13 05/2015-RADA/ Rada města zápis z jednání bytové komise ze dne /2015-RADA/ Rada města přidělení a novou nájemní smlouvu na ubytování v Městské ubytovně ul. Zemědělská č.p. 997 J.S. do /2015-RADA/ Rada města přidělení a novou nájemní smlouvu na ubytování v Městské ubytovně ul. Zemědělská č.p. 997 K.F. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády 457 V.Č. a R.K. do s podmínkou pravidelné platby nájemného, 500,- Kč na dluh na nájemném a 500,- Kč na dluh za odpady měsíčně 05/2015-RADA/ Rada města I. revokuje Strana 8/11

9 usnesení č. 3/2014-RADA/195 ze dne I přechod nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v č.p. 457/4 z B.K. na L.K. prostřednictvím opatrovníka paní M.H. do /2015-RADA/ Rada města informaci ředitelky MŠ Čtyřlístek projektových záměrech školky s podporou MAS ORLICKO na období /2015-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne a výroční zprávu komise za rok /2015-RADA/ Rada města zápis z jednání VV Okresního svazu ledního hokeje v Ústí nad Orlicí ze dne s návrhy řešení nedostatků na zimním stadionu v Žamberku 05/2015-RADA/ Rada města konání veřejné hudební produkce dne v Pivovaru v Žamberku - akce Kanec fest I pořádání veřejnosti přístupného podniku ve dnech , , , od 20 hod do 02 hod v Pivovaru v Žamberku pro akci Kanec fest. žadatel: J.CH. 05/2015-RADA/ Rada města informaci České advokátní komory o výsledku kárných řízení J.S. a jeho koncipienta L.M. 05/2015-RADA/ Rada města zprávu Svazu postižených civilizačními chorobami ZO Žamberk o hospodaření organizace v roce /2015-RADA/ Rada města I. souhlasí Strana 9/11

10 s uzavřením smlouvy o podnájmu pozemku parc. č. 1758/4 v k.ú. Žamberk, užívání nebytových prostor v areálu zimního stadionu Pod Černým lesem za účelem provozování občerstvení pro veřejnost zimního stadionu, mezi TS Žamberk s.r.o., Žamberk a PAPER EUROPE s.r.o., Praha 05/2015-RADA/ Rada města žádost Společenství vlastníků pro dům, Polsko 1108, Žamberk o pomoc připojení domu do kanalizační sítě II. ukládá 1. Ing. Bc. Oldřich Jedličkovi, místostarosta 1. v této věci jednat Termín: /2015-RADA/ Rada města zábor veřejného prostranství dne od hod do hod před Divišovým divadlem o velikosti 1 m 2 pro prodej balónků po skončení divadelního představení Kouzelná školka. Žadatel: K.P. 05/2015-RADA/ Rada města informaci starosty ve věci upozornění na závažné porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci Ing. I. Prchala 05/2015-RADA/ Rada města dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s firmou CESA, a.s. Pardubice na dodávku a montáž kamerového systému ve věci změny provedení záložního zdroje pro napájení kamer 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem dodatku Termín: /2015-RADA/ Rada města informaci zaslanou dne Ing. Ivanem Prchalem ve věci výběrového řízení na pozici - vedoucí odboru REUP II. ukládá 1. Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ 1. předložit starostovi dokumentaci související s tímto výběrovým řízením s termínem do Termín: Strana 10/11

11 Jiří Dytrt starosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička místostarosta Strana 11/11

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015 09/2015-RADA/461-9. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 09/2015-RADA/462-9. Rada města předložený program jednání RM 09/2015-RADA/463-9. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013 77/2013-RADA/3519-77. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 77/2013-RADA/3520-77. Rada města předložený program jednání RM 77/2013-RADA/3521-77. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012 56/2012-RADA/2424-56. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 56/2012-RADA/2425-56. Rada města předložený program jednání Rady města 56/2012-RADA/2426-56. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015 24/2015-RADA/1251-24. Rada města ověřovatelem zápisu Zděnku Šebkovou 24/2015-RADA/1252-24. Rada města předložený program jednání RM 24/2015-RADA/1253-24. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013 90/2013-RADA/4165-90. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 90/2013-RADA/4166-90. Rada města předložený program jednání RM 90/2013-RADA/4167-90. Rada města informaci tajemníka MěÚ o

Více

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015 19/2015-RADA/952-19. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 19/2015-RADA/953-19. Rada města předložený program jednání RM 19/2015-RADA/954-19. Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013 74/2013-RADA/3348-74. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 74/2013-RADA/3349-74. Rada města předloţený program jednání RM 74/2013-RADA/3350-74. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení RM č. 8/2019-RADA ze dne

Usnesení RM č. 8/2019-RADA ze dne 08/2019-RADA/416-8. Rada města ověřovatele zápisu RM PhDr. Hanu Chvátilovou 08/2019-RADA/417-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2019-RADA/418-8. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ZM č. 9/2016-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 9/2016-ZAST ze dne Omluveni: Ing. Petr Novotný, Ing. arch. Vladimíra Středová, PhDr. Hana Chvátilová, Mgr. Tomáš Kalous, 09/2016-ZAST/308-9. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Mgr. Romana Pospíšila a MUDr. Jiřinu

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 254/10/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 17.10.2007 RM 1/30/07 RM 2/30/07 RM 3/30/07 RM 4/30/07 RM 5/30/07 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit návrh směnné smlouvy, přičemž

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení RM č. 85/2017-RADA ze dne

Usnesení RM č. 85/2017-RADA ze dne 85/2017-RADA/4199-85. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 85/2017-RADA/4200-85. Rada města předložený program jednání RM 85/2017-RADA/4201-85. Rada města - oznámení Stavebního úřadu

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová Omluven: Hosté: M. Tamchyna, Zapisovatel: Mgr. R. Henych

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014 114/2014-RADA/5653-114. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 114/2014-RADA/5654-114. Rada města předložený program jednání RM 114/2014-RADA/5655-114. Rada města - stanovisko Stavebního

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informaci pana RNDr. Zb. Navrátila, ředitele Městského muzea, o škodě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4. 1 z 28 28.4.2015 14:09 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 15. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 4. 201510:00 (usn. č. 0614/15 - usn. č. 0688/15) Bc.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Usnesení RM č. 96/2018-RADA ze dne

Usnesení RM č. 96/2018-RADA ze dne 96/2018-RADA/4737-96. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 96/2018-RADA/4738-96. Rada města předložený program jednání RM 96/2018-RADA/4739-96. Rada města - sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usn.č. 13/02 1) Usn.č. 13/02 2) Usn.č. 13/02 3)

Usn.č. 13/02 1) Usn.č. 13/02 2) Usn.č. 13/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 13. zasedání konaného dne 22. 4. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení ZM č. 4/2019-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 4/2019-ZAST ze dne Omluveni: Jiří Dytrt 04/2019-ZAST/73-4. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Jaroslavu Halbrštátovou a Ing. Ondřeje Jägera přijato, pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0, 1+, 2A, 3+, 4+, 5+, 6A, 7+,

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Usnesení RM č. 83/2017-RADA ze dne

Usnesení RM č. 83/2017-RADA ze dne 83/2017-RADA/4089-83. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 83/2017-RADA/4090-83. Rada města předložený program jednání RM 83/2017-RADA/4091-83. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o schválených

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 23. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 10.8.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Elšík Ing. Zdeněk Škromach Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Radoslav Němeček Omluveni: - Ing. Bc. Tomáš Letocha Zápis z 20. schůze Rady obce Rohatec konané

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

čj. zápisu MCH 501/2009 Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 501/2009 Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 501/2009 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 66. zasedání dne 21. ledna 2009 R M 1 / 6 6 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a r e v o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

USNESENÍ z 23. jednání rady města, konaného dne 11. 12. 2013

USNESENÍ z 23. jednání rady města, konaného dne 11. 12. 2013 USNESENÍ z 23. jednání rady města, konaného dne 11. 12. 2013 Usnesení 240/13/23 RM schvaluje uzavření nové NS s nájemníkem bytu č. 12, v č. p. 315, ul. Hejnická, Usnesení 241/13/23 RM schvaluje uzavření

Více

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: Usnesení č. 192: pana Jiřího Vysloužila

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení RM č. 95/2018-RADA ze dne

Usnesení RM č. 95/2018-RADA ze dne 95/2018-RADA/4702-95. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 95/2018-RADA/4703-95. Rada města předložený program jednání RM 95/2018-RADA/4704-95. Rada města - kolaudační souhlas Stavebního úřadu

Více

Usnesení RM č. 6/2015-RADA ze dne

Usnesení RM č. 6/2015-RADA ze dne 06/2015-RADA/291-6. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 06/2015-RADA/292-6. Rada města předložený program jednání RM 06/2015-RADA/293-6. Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 20. srpna 2007 Nepřítomni: MUDr. Hrubý, p. Kordová 1. Majetkové záležitosti L. Těhníková - Dopravní terminál - majetkové kroky, další postup - VŘ -regenerace

Více

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.12/2010

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.12/2010 PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.12/2010 Usnesení RM č. 109/2010-RADA ze dne 13.05.2010 Usnesení č. 4584/10 RM bere na vědomí informaci tajemníka o splněných usneseních číslo: 4283-4285/10, 4287/10, 4329/10,

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více