Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM"

Transkript

1 Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM Doc. jak je to s investičními akcemi města? Je dobré se podívat na to, jak to bude vypadat s financemi pro příští roky. Když to dobře půjde, tak jen BD pro seniory bude stát 80 mil. Kč a to je daleko víc peněz než celý rozpočet města. Měly bychom mít ekonomické zdůvodnění, kdo to bude platit, jaké budou předpokládané nájmy, měl by se řešit úvěr a v jaké výši bude. Současně je celá investice dražší než původní spolupráce s firmou Sceptrum Ing. řešení formou pasivního BD je dražší než bytové jednotky poskytnuté od firmy Sceptrum řešené jako klasická výstavba, prvotní výdaje na bytovou jednotku jsou samozřejmě vyšší, ale provozní náklady nižší, dále zde budeme budovat i okolí domu, parkové úpravy, zabezpečení provozu, vybavení apod. Teď není možné říct výši úvěru, není ani výběrové řízení, takže prozatím nevíme, za kolik přesně se bude dům stavět. Řádově lze počítat s úvěrem 50 mil., ale ten zatím nemáme. Projekty nejsou dokončeny ve vztahu napojení na elektriku, vodu apod. Senioři budou platit nájem tak, aby pokryli náklady provozu. Bude vytvořen nějaký minimální fond oprav na provoz do budoucna Ing. než budeme chtít úvěr, tak musíme mít spočítány provozní náklady. V BD by mělo být 41 bytů a obyvatelů se tam vejde asi 60 Ing. vybraný projektant Ing. arch. Smola vybral takovou možnost, aby bylo možné rozšíření počtu bytových jednotek do budoucnosti Ing. zelená úsporám musí být proúčtována do dvou let od přiznání dotace, takže z toho hlediska se postupuje tak, jak se postupuje Doc. do budoucna to vypadá, že už nezbydou peníze na multifunkční halu, pokud se bude stavět BD pro seniory Ing. podrobnější výhled plnění rozpočtu města v roce 2011 budeme mít v první polovině roku. Prvním rokem je zvýšený index daně z nemovitosti a předpokládala se částka mezi 12 a 14 mil. Kč, k dnešnímu dni už je na účtu města cca 16 mil. Ing. Mulíček ještě by mohly dojít finance z daně cca ve výši 2 mil., ale tato částka je nevyzpytatelná Doc. Novák dokud nebude zajištěno komplexní financování, tak se nemůže se stavbou BD ani začít. Připravit všechno na březnové ZMM je dost brzo, ale určitě se o tom budeme ještě bavit Ing. částka 20 mil je v rozpočtu navržená tak, aby občané věděli, že se něco chystá. BD je projektovaný, chybí zde dodělat jen detaily. Původně bylo do rozpočtu roku 2011 navřeno 30 mil, ale tím bychom přešvihli současnou rezervu a to jsme nechtěli Ing. Mulíček částka 20 mil je navržena tak, aby vyčerpala rozpočtovou rezervu, a ve výhledu na rok 2012 je počítáno s částkou 95 mil. s nějakým financováním Návrh usnesení předložený RMM: ZMM schvaluje rozpočet města Modřice na rok 2011 ve výši ,- Kč na straně příjmů a ve výši ,- Kč na straně výdajů jako schodkový bez

2 výhrad. Schodek rozpočtu bude vyrovnán využitím rozpočtové rezervy města Modřice z předchozích let. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 10 pro 4 proti (, Procházka, Kratochvíl, Matějková) 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Doc. požadavek, aby RMM připravila na příští ZMM ekonomický rozbor investičních akcí Zápis č. 3/2011 ze zasedání ZMM Úkoly stanovené v zápise ze zasedání ZMM: 1) Zastupitel - k rozpočtu 2011 Provést ekonomickou bilanci a rozvahu města v dalších letech ve vztahu k plánovaným investicím (DPS, rekonstrukce ZŠ, multifunkční hala atd.) - v podkladech jste obdrželi zdůvodnění ekonoma města, že prozatím nelze tuto rozvahu vypracovat a to ve vztahu k postupu při získání dotací ze SFŽP na pasivní dům úkol tímto zůstává v platnosti a bude předloženo plnění na dalších zasedáních ZMM Diskuse: děkuje panu Sládkovi, že otevřel problematiku DPS. Plánovaná výstavba nic neřeší, protože je určena pro zdravé a samostatné seniory a je spíše potřeba postavit lůžkové zařízení pro klienty se zdravotním postižením, kteří potřebují intenzivnější péči. Žádá starostu popř. SZK, aby k tomuto úkolu nepřipravil i rozbor sociálních aspektů jako např. co se bude dít, když se senior během pobytu stane imobilní a neschopný se o sebe postarat, zda jsou občané, kteří jsou nahlášení v seznamu o byty v tomto domě seznámeni s podmínkami atd. a to do příštího zasedání ZMM Ing. člověk, který přestane být mobilní a samostatný, tak by se měl z PD přesunout do Sceptra. Domov pro důchodce město neutáhne Doc. RMM by měla do příštího zasedání zpracovat Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory kde zazní otázka finanční, ale i zdůvodnění investice, tzn. pro jakou cílovou skupinu to zařízení bude, náplň investice, zabezpečení provozu, jaké budou náklady na údržbu, počet zaměstnanců, jak to bude s financováním, když předpokládaná výše nákladů je cca 85 mil. Na jednotlivce by to znamenalo, že čisté nájemné by bylo ve výši 7.500,- Kč měsíčně. Navrhuje k tomuto bodu usnesení: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory. Vzhledem k finančnímu rozsahu akce Domov pro seniory všechna zásadní rozhodnutí musí být schválena ZMM. MUDr. Tomandlová

3 Ani Brno nemá dostatek domovů pro důchodce pro úplné ležáky Bc. Matějková domov důchodců neexistuje, tento termín se nepoužívá. Existuje domov pro seniory, jak říká zákon o sociálních službách Ing. není to domov pro seniory, je to bytový dům pro seniory a to je rozdíl. Tento dům nebude mít režim sociálních služeb. Na tohle by nešla čerpat dotace z programu Zelená úsporám První návrh usnesení Doc. Sládka: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory. Hlasování o prvním návrhu Doc. Sládka na usnesení: 14 pro 0 proti 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3.2.1/2011. Druhý návrh usnesení Doc. Sládka: Vzhledem k finančnímu rozsahu akce Domov pro seniory všechna zásadní rozhodnutí musí být schválena ZMM. Hlasování o druhém návrhu Doc. Sládka na usnesení: 15 pro 0 proti 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3.2.2/2011. Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí plnění úkolů uložených na minulém zasedání ZMM Hlasování o návrhu na usnesení: 15 pro 0 proti 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3.2.3/2011. Zápis č. 4/2011 ze zasedání ZMM dotaz k Domu pro seniory zda už je sestavené Technicko - ekonomické zadání, které bylo uloženo na minulém zasedání je to jako úkol, bude to projednáno a řešeno v bodě 2 Usnesení 3.2.1/2011: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory doposud se shromažďovaly potřebné podklady a dokumenty, bude předloženo na příštím ZMM. Současně se i zahájení případné výstavby ve vztahu k vydání stavebního povolení, vypsání výběrového řízení jako veřejné obchodní soutěže a k danému ročnímu období pravděpodobně přesune do 1. poloviny roku 2012 Diskuse:

4 k Technicko ekonomickému zadání udělat do příštího zasedání rozbor sociálních aspektů. Co se např. stane s občanem, který začne být časem imobilní zastupitelé dostanou na nahlédnutí návrh smlouvy, který by měl být uzavřen s potenciálním klientem Zápis č. 5/2011 ze zasedání ZMM Usnesení 3.2.1/2011: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory V podkladech předložen ekonomický rozbor projektu a komentář k plánovanému provozu a službám vč. Počtu současných žadatelů o přidělení místa v PBDS. Diskuse: FV projednal na svém zasedání náklady na stavbu Pasivní bytový dům pro seniory. Zabýval se zejména částkou 9.203,- Kč za měsíc na osobu. FV upozorňuje na částku 4.000,- Kč za měsíc a vůči podobným zařízením se zdá jako nadhodnocená. FV doporučuje ZMM, aby tato částka byla podrobena podrobnému rozboru, a aby byla snížena alespoň o 50%. FV ZMM upozorňuje na skutečnost, že v předmětném rozboru investičního záměru není vůbec uveden nástroj (výpočet) pro sociálně slabé občany města Modřice. Doposud byl investiční záměr vždy prezentován jako záměr podpory sociálně naléhavé případy nikdy nebyl investiční záměr prezentován jako záměr podpory pro sociálně naléhavé případy. Vždy to bylo pro občany nad 60 let či důchodového věku, kteří jsou ale soběstační předpokládá se, že BD je uzpůsobený pro starší občany, ale pro soběstačné. Nepředpokládá se, že by tento dům fungoval podle zákona o sociálních službách. Nebude zde zabezpečená pečovatelská služba. Nějaké služby zde budou a to např. úklid, praní a žehlení prádla, které bude povinné. V bytech se nepočítá s instalováním pračky. Obědy se budou zajišťovat dodavatelsky. Je zde prostor pro klubovou činnost. Budou nabízeny kulturně sportovní akce. Sociální služby si bude každý klient zajišťovat sám podle svých potřeb. Grand Residenci nemůžeme brát jako konkurenci. V Grand Residenci funguje oddělení, které zajišťuje trvalou péči. Jedná se hlavně o ležící pacienty, o těžko chodící pacienty nebo o pacienty trpící demencí. V těchto případech měsíčně platí daleko více a všechny pokoje mají obsazené. V bytech, které jsou bez služeb a podobné těm co chceme poskytnout, se platí ,- Kč měsíčně. V našem domě je připraveno 41 bytových jednotek. Z toho 32 bytů je 1 + kk a 9 bytů je 2 + kk. V současné době je podáno 117 žádostí o umístění do BD pro seniory. Upřednostňováni budou občané s trvalým pobytem v Modřicích. Až bude stavba před dokončením, tak se bude opět dělat průzkum a vyzvou se občané ze seznamu, aby sdělili, zda stále mají zájem nebo ne jestli drobné výpomoci jsou zakalkulovány v předpokládaném měsíčním nájmu? ano

5 drobné výpomoci jsou zakalkulovány v položce služby zaměstnanci, která činní ,- Kč/rok. Je zde kalkulováno s jedním vedoucím tohoto zařízení, jedním údržbářem a 6 pracovnic úklidu. A zároveň těchto 6 pracovnic bude klientům poskytovat drobné výpomoci, jako je donáška léků, drobné nákupy apod. v 1+kk je možné bydlet pohromadě i pokud nebudou manželé. Jak se budou provádět a platit úklidy? Nelze oboum penzistům účtovat stejnou částku. Udělala drobný průzkum, obešla některé žadatele o umístění podmínky kdo bude, s kým na pokoji bude stanovovat město. Je to navrženo, tak že v 1 + kk bude bydlet jeden člověk, ve 2 + kk dva lidé. Pokud manželé projeví zájem o jednopokojový, tak dostanou jednopokojový byt při výpočtu se těžko dá odhadnout, kolik lidí bude chtít být spolu. Při detailnějším obsazování pokojů se musí rozpočítat náklady navíc, ale v tomto okamžiku nelze s touto částkou kalkulovat a počítat na březnovém zasedání žádala o informaci, zda jsou všichni budoucí klienti informováni o těchto podmínkách. A při vlastním výzkumu, ani jeden z klientů nepočítá s touto variantou domu. Ti jsou přesvědčeni o tom, že zde bude lékař, sestra, a že to bude fungovat jako domov se sociálními službami. Předkládám návrh na toto usnesení. Návrh na usnesení: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domově pro seniory jak finančními tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít i nadále zájem v BDS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM. nikdy se netvrdilo, že se bude stavět dům s pečovatelskou službou lidi to ale neví protože nečtou zpravodaj. V obci Žabčice mají podobný dům pro seniory cca pro 20 klientů, funguje jim to, pořád mají plno, a to neuspokojili všechny občany. Tuto kalkulaci jsme chtěli dělat, až bude vysoutěžen dodavatel. Finance se totiž určitě budou odvíjet od konečných nákladů na výstavbu toho domu. Klient má možnost říct, že nepotřebuje např. obědy a bude mít samozřejmě nižší nájem od začátku se šlo do toho, s tím, že je to pasivní BD. Je požádáno o dotaci zelená úsporám, a pokud to budeme stavět jako dům s pečovatelskou službou, tak nemůžeme o dotace žádat. Pokud by se stavěla DPS, tak ceny za nájem budou určitě vyšší.

6 Tomandlová je několik typů domů pro seniory a je důležité si ujasnit, pro kterou variantu se rozhodneme při průzkumu zjistila, že největší hrůzu měli občané z toho, že pokud onemocní, tak nebudou mít kam jít a nebudou mít nikoho, kdo se o ně postará v momentě, kdy klient nemá rodinu a přestane být soběstačný, tak se o něho postará město a zajistí mu místo ve vhodném zařízení v DPS jsou kvalifikované sestry, pečovatelky, které se o klienty neustále starají. Pokud občan žije sám ve svém bytě, a přestane být soběstačný, tak stejně se o něho musí někdo postarat, pokud nebude nikoho mít, tak se půjde ptát na město. Na prvním místě by měla být rodina, která se bude starat a ne ji neustále vytěsňovat. Zařízení dostává příspěvek na nemohoucnost, a pokud to nestačí na pokrytí nájmu, tak stejně musí částku doplácet rodina z průzkumu vzešlo, že např. pán na baráčku platí 3.000,- Kč inkaso se vším. Když si představím tu manželskou dvojici, která bude v 2 + kk a zaplatí nájem ,- Kč a bude v této částce mít jen obědy, tak je to na klienta hodně a nebude na to mít je to částka teoretická. Pokud v 1 + kk bude bydlet pár, tak může platit jinou částku, než když tam bude jeden člověk. Samozřejmě se může částka lišit, ale v této chvíli to nešlo jinak spočítat Mulíček obědy 2.300,- Kč měsíčně je v přepočtu na dny přijatelná částka kolika lidí jste se ptala paní? 5 lidí jsem obešla, protože jsem měla málo času a dostali jsme pozdě materiály pro ZMM Mulíček v Grand Residenci je plno a to mají ,- Kč měsíčně Matějková v tomto domě je, ale zdravotní sestra v bytech, které pronajímají jako byty za ,- Kč, tak tam ty sestry nefungují Doleček pokud se bude dělat průzkum teď, tak ty lidi nemají srovnání a stejně nebude jejich odpověď adekvátní, protože ty lidi stejně teď neřeknou, zda o to mají zájem či ne. Ta částka je tvrdé číslo, ve kterém je zahrnuto všechno. Je možné, že se částka sníží

7 teď se pohybujeme v maximálních částkách. Pokud se postaví toto zařízení tak garantuji, že se obsadí Kratochvíl občané to mají pořád zafixované jako domov důchodců, kde jsou obsaženy všechny služby. Průměrný důchod je ,- Kč měsíčně, a to nestačí na takové bydlení. Před stavbou je potřeba zjistit potřebu lidí v Modřicích a na to reagovat v první řadě musíme udělat výběrové řízení na dodavatele. My musíme vycházet z nějakých reálných čísel. Průzkum je v této chvíli zbytečný Kratochvíl vždyť máme vizi toho, co se v domě bude poskytovat v Žabčicích mají poloviční zařízení a mají zde frontu a kapacitně ten dům nestačí. My umožňujeme touto stavbou starším občanům uvolnit větší byty pro jejich děti a vnoučata je potřeba si ujasnit cílovou skupinu. Pro seniory je potřeba vytvořit spíše denní stacionář. Další věc je, že na úrocích nás to bude stát 2 mil. ročně. Odpisy budou muset být v rozpočtu každým rokem. Je potřeba to rozumně ufinancovat, samozřejmě na tomto nelze vydělat. ZMM zatím nejednalo a ani neschvalovalo, jaký objekt se bude stavět. Je dobré udělat průzkum. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli není lepší postavit jiné zařízení. A s dotací nemůžeme počítat na 100 % Mulíček zde jsou zahrnuty plné náklady, takže příspěvek může být samozřejmě nižší. Úvěr by město mělo na 20 let úroky jsou řádově 2 mil. ročně. V roce 2007 město dlužilo na úvěrech ,- Kč a za čtyři roky zaplatilo cca 11 mil. Kč. K město dlužilo na úvěrech ,- Kč. Připravuje se úprava rozpočtového určení daní, a pokud to bude schváleno, tak obce dostanou do rozpočtu poměrně značné částky. V dnešní době má město Modřice úvěr ve výši 17 mil. Kč a vzalo by si k tomu další úvěr ve výši 40 mil. Kč. V rozpočtu město má 25 mil. Kč pouze na investice. Splácení takového úvěru není pro město žádnou velkou zátěží úroky samozřejmě platí nájemníci. My se musíme dívat na úroky, které by přišli k tíži města. Pokud do toho město má dát peníze, tak to musí být účelové Havlátová od počátku bylo cílem této stavby umožnit starším občanům uvolnit byty pro jejich děti a vnoučata První návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zpracování Technicko ekonomického zadání akce Pasivní bytový dům pro seniory a schvaluje jeho zařazení do investičních akcí roku 2012 a 2013.

8 Druhý návrh usnesení: ZMM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce Pasivní bytový dům pro seniory Návrh občanského sdružení na usnesení: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domově pro seniory jak finančními tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít i nadále zájem v PBDS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM. Diskuse: navrhuje schválit všechna navržená usnesení. Program Zelená úsporám se zastavila a opět se rozjela. Město bylo vyzváno k doplnění žádosti a to taky splnilo. Je zde reálná šance na získání dotace Hlasování o návrhu občanského sdružení na usnesení: 6 pro 2 proti (Doleček, Brabec) 5 se zdrželo (Ventruba, Petřík, Tomandlová,, Havlátová) Usnesení nebylo přijato. Hlasování o druhém návrhu na usnesení: 8 pro 4 proti (, Matějková, Procházka, ) 1 se zdržel (Kratochvíl) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5.2.1/2011 Hlasování o prvním návrhu na usnesení: 8 pro 4 proti (Matějková, Kratochvíl, Procházka, ) 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5.2.2/2011 Zápis č. 6/2011 ze zasedání ZMM Diskuse: doplnit program o bod s názvem Informace o průběhu příprav výstavby BDPS, a to jako bod č. 4 a následný posun všech ostatních bodů Hlasování o návrhu p. Bernátové: 13 pro 0 proti 0 se zdrželo 1 nehlasoval z důvodu nesložení slibu zastupitele Návrh byl přijat. Bod 4 programu Informace o průběhu příprav výstavby BDPS Komentář starosta a Ing. Hana. Diskuse: Kratochvíl kdo je autorem těch tří otázek v anketě k BDPS? pan Čevela, on přišel jako koordinátor nových webových stránek s touto anketou, jako možnosti vyzkoušení funkčnosti nových stránek Kratochvíl město se tímto bude řídit? Co to má znamenat pro radu?

9 pro radu to má význam z důvodu co lidé chtějí a co se do projektu budeme snažit zapracovat. Pro radu nejsou výsledky ankety zavazující. pan starosta řekl, že 95% účastníků ankety pochopilo záměr. To neznamená, že s ním souhlasí nebo nesouhlasí Kratochvíl v anketě jedna otázka popírá druhou. Je zde jednostranný pohled ke každé otázce byl komentář, co otázka obsahuje u téměř 90% účastníků nemají odevzdané lístky platnost, protože bod A a bod C si navzájem odporují, při odpovědi na obě otázky slovem ano otázka 1 měla říct, zda občané souhlasí s tím, jaký BD navrhujeme, a otázka 3 říká, jestli občané souhlasí s tím, aby ten kdo se do tohoto domu vezme, jestli zde bude na dožití nebo se bude muset přestěhovat. Konkrétně na toto se ptal při besedě pan Benáček, který se sám stará o svoji těžce nemocnou manželku. Není problém tento manželský pár do domu nastěhovat v případě, že se člověk stane imobilní, tak souhlasí s tím, aby v tomto domě zůstal jestliže v bodě 1 se ptám na koncepci, kterou předkládáme, a vypichuji z toho v bodě 3, jestli občané souhlasí s tím, aby se odstěhovali nebo zůstali, tak to se navzájem nepopírá byl to pouze pokus o anketu. Anketu nikdy nepochopí všichni, tak jak je myšlena. Bez dalšího vysvětlování je to zavádějící a nejde to. Na besedě všichni občané pochopili, o co městu jde. Na besedě samozřejmě byly i další podněty, kterými se musí město zabývat. Je zde i možné, že pečovatelskou službu najme město nebo ti obyvatelé domu, stavebně je možné, aby to zázemí zde bylo cca 35 modřických občanů využívá služeb pečovatelské služby Židlochovice a město také tyto služby doplácí a dá se občas pochybovat o kvalitě poskytovaných služeb z hlediska stravování se na tuto službu občas nadává a občas ne. Máme v úmyslu pozvat všechny žadatele, kteří zde mají žádost na besedu, kde se jim vysvětlí záměr. Pokud všech 150 občanů řekne, že s tímto nesouhlasí, a že se do takového domu nenastěhuje, tak se to bude muset nastavit jinak. Toto jsou nekonečné diskuse, které stejně k ničemu nevedou. Mělo by se začít stavět a řešit systém provozu. Budou zde občanům k dispozici zaměstnanci

10 a budou mít zaměstnanci celodenní a celonoční služby? noční služby zde nebudou pokud se dojde k závěru, že jsou noční služby potřeba, tak budou zřízeny noční služby služby jsou placené formou nájmu občané si do bytu vezmou svůj nábytek, budou tedy v domácím prostředí, a tím se budou cítit pořád jako doma Kratochvíl suma je příliš vysoká a málo kdo si to bude moct dovolit suma byla nastavena v maximální úrovni. Byla zde započítána amortizace objektu, obědy, služby, které budou upřesněny a energie. Všechno se může změnit a třeba i ponížit. V této chvíli to nelze přesně spočítat určité služby budou povinné, jako např. praní prádla. Starší lidé na určité věci už dbají méně a nastavením některých služeb předejdeme nežádoucím situacím a problémům Kratochvíl firma Sceptrum dům Grand Residence postavila ze svých zdrojů? ano Doleček když město žádalo poprvé, tak se dům jmenoval dům se sociálními službami a pak se musel přejmenovat na dům s upravitelnými byty a tehdy byla dotace ve výši ,- Kč na jednu bytovou jednotku, ale to už je dávno pryč a takové dotace už se nevypisují město šlo do pasivního stylu z důvodu poskytnutí dotace. Ředitel z bytového domu pro seniory v Letovicích sdělil, že občané pobírají důchod a příspěvek na sociální péči, a přesto město doplácí řádově 6.000,- Kč na osobu. Letovice jsou na jiné úrovni než Modřice, mají více obyvatel a více financí Kratochvíl můj komentář k anketě nebyl pochopen. Šlo o to, aby anketa byla srozumitelná. Pan Čevela by neměl tak samostatně rozhodovat o anketách pan Čevela otázky konzultoval se mnou a neshledal jsem je závadnými. Do zpravodaje nesmí přijít pouze politicky zaměřené příspěvky

11 Procházka máme zde konkrétní výňatek ze smlouvy o poskytnutí sociálních služeb v BDPS v Brně, který jede podle sociálních služeb. Ceny jsou v něm následující: ubytování 180,- Kč denně, což dělá za měsíc 5.476,- Kč, zahrnuje elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, praní, žehlení osobního a ložního prádla, denní úklid pokoje. Stravování 133,- Kč denně, což je měsíčně 4.046,- Kč. Celkové měsíční náklady jsou tedy ve výši 9.521,- Kč. Podle 83 odst. 3 zákona o sociálních službách musí uživateli zůstat po úhradě ubytování a stravování minimálně 15% z jeho příjmu. Například, když je důchod ve výši 9.200,- Kč, tak 15% je 1.380,- Kč, zbývá tedy 7.820,- Kč. Z toho vyplývá, že 1.700,- Kč zbývá k úhradě příbuzným. Příspěvek na bezmocnost připadá domovu a na tento výpočet nemá vliv. Toto je konkrétní příklad jiného sociálního zařízení když se porovná náš návrh a odečteme amortizaci ve výši 1.500,- Kč, tak jsme na částce 7.700,- Kč. Ve výše uvedeném příkladu jsou na částce 9.521,- Kč většinou to v takových zařízeních funguje tak, že jsou zde sestry, s tím, že jedna sestra je na dopoledne, jedna na odpoledne, v noci tam není nikdo, pouze ošetřovatelky. Stálá služba lékaře zde není, je pouze smluvně domluven, že přijde, pokud bude potřeba. Náklady musí někdo doplácet. Kdo je zřizovatelem tohoto zařízení? Procházka městská část Brno Žabovřesky v tom případě je předpoklad, že městská část Žabovřesky musí určitě něco doplácet na provoz, protože z těchto částek to nelze utáhnout. Skutečné náklady na klienta nejsou jen 9.000,- Kč přejděme k tomu, jakým způsobem a kolik budou muset Modřice doplácet na klienty. Jsou zde senioři, kteří se do domu nedostanou a o tyto dotace přijdou. V tomto případě nelze rozlišit seniora potřebného a nepotřebného. Nelze říct, že jeden je chudý a druhý bohatý, že jeden na to má a druhý ne. Toto by se mělo platit z jiných peněz. Měli bychom zabezpečit péči občanům. Dotaci bychom měli řešit jiným způsobem. Ne na všechny se dostane a těm, na které se nedostane, tak ti nedostanou nic? Mělo by se zvážit, na co Modřice finančně mají, protože to bude investice, která nás zatíží na dlouhou dobu dopředu a ostatní investiční akce budou potlačeny Tomandlová na tyto otázky je ještě brzy, tím bychom se měli zabývat, až začne provoz domu. Všechny sociální příspěvky se stále snižují a bude to daleko přísnější, než je to dnes ať se to zařízení bude jmenovat jakkoliv, tak nelze brát ohledy na ty občany, kteří se sem nedostanou. Tak je to i s přidělováním klasických městských bytů. Vždycky se najde někdo, na koho se nedostane vždycky ty náklady musí někdo dorovnávat, ať už obec, město nebo ministerstvo

12 tak to dorovnávejme tomu, kdo na to nemá. Pokud bude senior bydlet ve vlastním bytě 3+1 a prodá ho, tak za 2 mil., tak v tom případě podle mě není potřebný chtěla by za sebe, za p. Procházky a za kolegy ze sociální demokracie deklarovat, že rozhodně máme zájem, aby se tady něco pro naše seniory udělalo. Není náš úmysl bojkotovat všechna rozhodnutí, aby se nic nepostavilo, ale myslím si, že bychom měli tu otázku, která byla, nebo ten smysl té ankety převést na zájemce o bydlení. Lidé ve věku 20 let to vidí jako dalekou budoucnost, těm na tom nezáleží. Znovu podávám návrh na usnesení paní, vy nepovažujete 20 leté občany za občany Modřic? Tito lidé se k problematice BDPS nemají co vyjadřovat? Návrh usnesení p. Bernátové a ČSSD: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory, a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domě pro seniory jak finančními, tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít nadále zájem v BDPS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM Diskuse: beseda objasní vše lépe, než co je psáno. Napsaný text si každý může vyložit jinak. Bylo by určitě lepší, kdyby proběhla znovu beseda se všemi zájemci zařazenými v seznamu žádostí Procházka všichni na besedu nepřijdou protinávrh: doplnit do usnesení za slovo průzkumu a besedy Doleček město tuto stavbu potřebuje, a ne jen proto, že máme seznam lidí v jakém pořadí to bude? Nejdříve se zájemci obešlou písemně a potom bude beseda? ano nejprve zájemce obešleme a v textu bude i termín besedy. Je jedno v jakém pořadí to proběhne občan Žák měly by se k besedě a diskusi pozvat i lékaři a předseda Sociálně zdravotní komise není žádný důvod zvát na besedu lékaře a předsedkyní SZK je zastupitelka Havlátová paní Havlátová jako předsedkyně sociální komise na minulém zasedání sdělila, že od počátku této stavby bylo cílem umožnit starším občanům uvolnit byty pro jejich děti a vnoučata

13 Protinávrh p. Sládka na usnesení: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu a besedy mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory, a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domě pro seniory jak finančními, tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít nadále zájem v BDPS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM Hlasování o protinávrhu p. Sládka na usnesení: 13 pro 1 proti (Doleček) 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 6.4/2011. Bod Rozpočtové opatření č. 1/2013 rozpočtového výhledu na rok 2013 Komentář starosta a ekonom města Ing. Roman Mulíček Diskuse: předpokládané náklady, které jsou v rámci BDPS se počítali ve výši 80 mil. bez DPH? ano je předpoklad, že vysoutěžíme možná i nižší částku Návrh usnesení předložený RMM: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 rozpočtového výhledu na rok 2013 ve výši příjmů ,- Kč a ve výši výdajů ,- Kč jako schodkový bez výhrad. Schodek bude kryt z rozpočtové rezervy let minulých a z přijatého investičního úvěru. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 9 pro 5 proti (, Matějková, Kratochvíl, Procházka, ) 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 6.7.8/2011 Zápis č. 7/2012 ze zasedání ZMM Usnesení 6.4/2011: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu a besedy mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory, a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domě pro seniory jak finančními, tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít nadále zájem v BDPS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM postup úkolu viz samostatná zpráva, která je součástí zápisu Diskuse: Procházka k bodu 6.4 je škoda, že beseda neproběhla dříve, než se uzavřel projekt. Na besedě zazněly zajímavé připomínky. Kdyby beseda proběhla před uzavřením projektu, tak se projekt v některých detailech mohl změnit. Nyní už změny nejdou provést. Jedná se např. o zvětšení koupelen, aby tam vešla pračka, případně doplnění místnosti pro sociální služby nebo pro vrátného. Bylo by dobré, až se bude dělat další investice většího rozsahu např. sportovní hala, tak nejdříve provést průzkum a potom teprve uzavřít projekt ještě přišly další dvě kladné odpovědi. Z 8 záporných odpovědí jich 5 odmítlo z důvodu finančních, že je provoz drahý. Zbytek odmítl, protože už jsou umístěni v jiných zařízeních. Projekt uzavřený není. Koncepce praní byla takhle nastíněna od začátku, takže koupelny by se stejně nezvětšovaly. Je zde zahrnuta recepce a vrátný a jeden byt může být vyčleněn na sociální

14 služby, které by zde do budoucna mohly být. I v průběhu stavby se nějaké drobné úpravy dají udělat Procházka je škoda zabrat byt na sociální služby. Koupelny se upravovat nebudou, přitom hodně zájemců by si chtělo prát. Zvětšení by určitě zájemci přivítali Kratochvíl na čí žádost by se dělaly změny v projektu? samozřejmě na podnět radnice. A musí se brát změny do určité míry. Pokud by se jednalo o zvětšení koupelen, tak je to předělání projektu. V bytovkách budovaných v dřívějším období jsou taky malé koupelny, že se do nich nevejde pračka. Dříve byly ve všech bytovkách centrální prádelny má zkušenost takovou, že všichni zájemci, se kterými mluvila, řekli, že by si chtěli sami prát a stejně tak si samostatně vařit a něco upéct, ale bohužel zde nebude ani trouba z besedy jednoznačně vyplývá, že naplnit bytový dům nebude problém. Ještě jsme nezačali stavět a kapacitu máme zaplněnou Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích zasedání ZMM Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro 0 proti 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 7.2/2012. Zápis č. 10/2012 ze zasedání ZMM Bod 5 programu Výběr poskytovatele úvěru na výstavbu PBDS V podkladech jste obdrželi dodatečně dokumenty k projednání a schválení poskytovatele úvěru ve výši 45 mil. Kč na dofinancování výstavby PBDS. V podkladech je Protokol o jednání komise v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a návrh smlouvy o úvěru č /12/LCD předložený Českou spořitelnou a.s. Jelikož jsme ve zveřejněném výběrovém řízení neobdrželi žádnou nabídku na poskytnutí úvěru a to dle našeho úsudku neakceptací zadávacích podmínek uchazeči ( plyne z jejich dotazů ), které jsou jednoznačně nastaveny ve prospěch města (částka bez ručení jiným majetkem, čerpání dle našich potřeb, splácení po dokončení projektu, atd.), výběrová komise doporučila RMM vyhlásit tzv. Jednací řízení bez uveřejnění, což nám umožňuje novela zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb platná od odst. 1 písm. a). RMM na svém mimořádném zasedání dne přijala usnesení, kterými jednak zrušila vypsané veřejné řízení na veřejnou zakázku a za druhé schválila zadávací řízení bez uveřejnění dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb ve znění pozdějších dodatků a novelizací s oslovením České spořitelny a.s. na předložení nabídky, co by našeho bankovního domu a největšího dotazovatele při zadávání. Současně schválila pokračování hodnotící komise ve shodném složení, i když toto již zákon v nastaveném řízení nepožaduje. Hodnotící komise nabídku České spořitelny a.s. projednala dne

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Lukáš Martin Ing. Jiří Rutkovský Program Paní primátorka přivítala přítomné na zasedání rady

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb

Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb ze dne 21.10.2013 Proč rozvojový plán, co se bude rozvíjet? Název i struktura byla dána zřizovatelem.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011

12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 12. zasedání ZMČ Praha 5 15. 11. 2011 Dovolte, abych zahájil 12. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomno členů zastupitelstva dle prezenční listiny. P. N e u b a u e r :

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení Petra Chvílíčková Bakalářská práce 2010 u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, už máme 3 minuty zasedat, tak se,

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.12.2014 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing.

Více

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás vítám na dnešním

Více