Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM"

Transkript

1 Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM Doc. jak je to s investičními akcemi města? Je dobré se podívat na to, jak to bude vypadat s financemi pro příští roky. Když to dobře půjde, tak jen BD pro seniory bude stát 80 mil. Kč a to je daleko víc peněz než celý rozpočet města. Měly bychom mít ekonomické zdůvodnění, kdo to bude platit, jaké budou předpokládané nájmy, měl by se řešit úvěr a v jaké výši bude. Současně je celá investice dražší než původní spolupráce s firmou Sceptrum Ing. řešení formou pasivního BD je dražší než bytové jednotky poskytnuté od firmy Sceptrum řešené jako klasická výstavba, prvotní výdaje na bytovou jednotku jsou samozřejmě vyšší, ale provozní náklady nižší, dále zde budeme budovat i okolí domu, parkové úpravy, zabezpečení provozu, vybavení apod. Teď není možné říct výši úvěru, není ani výběrové řízení, takže prozatím nevíme, za kolik přesně se bude dům stavět. Řádově lze počítat s úvěrem 50 mil., ale ten zatím nemáme. Projekty nejsou dokončeny ve vztahu napojení na elektriku, vodu apod. Senioři budou platit nájem tak, aby pokryli náklady provozu. Bude vytvořen nějaký minimální fond oprav na provoz do budoucna Ing. než budeme chtít úvěr, tak musíme mít spočítány provozní náklady. V BD by mělo být 41 bytů a obyvatelů se tam vejde asi 60 Ing. vybraný projektant Ing. arch. Smola vybral takovou možnost, aby bylo možné rozšíření počtu bytových jednotek do budoucnosti Ing. zelená úsporám musí být proúčtována do dvou let od přiznání dotace, takže z toho hlediska se postupuje tak, jak se postupuje Doc. do budoucna to vypadá, že už nezbydou peníze na multifunkční halu, pokud se bude stavět BD pro seniory Ing. podrobnější výhled plnění rozpočtu města v roce 2011 budeme mít v první polovině roku. Prvním rokem je zvýšený index daně z nemovitosti a předpokládala se částka mezi 12 a 14 mil. Kč, k dnešnímu dni už je na účtu města cca 16 mil. Ing. Mulíček ještě by mohly dojít finance z daně cca ve výši 2 mil., ale tato částka je nevyzpytatelná Doc. Novák dokud nebude zajištěno komplexní financování, tak se nemůže se stavbou BD ani začít. Připravit všechno na březnové ZMM je dost brzo, ale určitě se o tom budeme ještě bavit Ing. částka 20 mil je v rozpočtu navržená tak, aby občané věděli, že se něco chystá. BD je projektovaný, chybí zde dodělat jen detaily. Původně bylo do rozpočtu roku 2011 navřeno 30 mil, ale tím bychom přešvihli současnou rezervu a to jsme nechtěli Ing. Mulíček částka 20 mil je navržena tak, aby vyčerpala rozpočtovou rezervu, a ve výhledu na rok 2012 je počítáno s částkou 95 mil. s nějakým financováním Návrh usnesení předložený RMM: ZMM schvaluje rozpočet města Modřice na rok 2011 ve výši ,- Kč na straně příjmů a ve výši ,- Kč na straně výdajů jako schodkový bez

2 výhrad. Schodek rozpočtu bude vyrovnán využitím rozpočtové rezervy města Modřice z předchozích let. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 10 pro 4 proti (, Procházka, Kratochvíl, Matějková) 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Doc. požadavek, aby RMM připravila na příští ZMM ekonomický rozbor investičních akcí Zápis č. 3/2011 ze zasedání ZMM Úkoly stanovené v zápise ze zasedání ZMM: 1) Zastupitel - k rozpočtu 2011 Provést ekonomickou bilanci a rozvahu města v dalších letech ve vztahu k plánovaným investicím (DPS, rekonstrukce ZŠ, multifunkční hala atd.) - v podkladech jste obdrželi zdůvodnění ekonoma města, že prozatím nelze tuto rozvahu vypracovat a to ve vztahu k postupu při získání dotací ze SFŽP na pasivní dům úkol tímto zůstává v platnosti a bude předloženo plnění na dalších zasedáních ZMM Diskuse: děkuje panu Sládkovi, že otevřel problematiku DPS. Plánovaná výstavba nic neřeší, protože je určena pro zdravé a samostatné seniory a je spíše potřeba postavit lůžkové zařízení pro klienty se zdravotním postižením, kteří potřebují intenzivnější péči. Žádá starostu popř. SZK, aby k tomuto úkolu nepřipravil i rozbor sociálních aspektů jako např. co se bude dít, když se senior během pobytu stane imobilní a neschopný se o sebe postarat, zda jsou občané, kteří jsou nahlášení v seznamu o byty v tomto domě seznámeni s podmínkami atd. a to do příštího zasedání ZMM Ing. člověk, který přestane být mobilní a samostatný, tak by se měl z PD přesunout do Sceptra. Domov pro důchodce město neutáhne Doc. RMM by měla do příštího zasedání zpracovat Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory kde zazní otázka finanční, ale i zdůvodnění investice, tzn. pro jakou cílovou skupinu to zařízení bude, náplň investice, zabezpečení provozu, jaké budou náklady na údržbu, počet zaměstnanců, jak to bude s financováním, když předpokládaná výše nákladů je cca 85 mil. Na jednotlivce by to znamenalo, že čisté nájemné by bylo ve výši 7.500,- Kč měsíčně. Navrhuje k tomuto bodu usnesení: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory. Vzhledem k finančnímu rozsahu akce Domov pro seniory všechna zásadní rozhodnutí musí být schválena ZMM. MUDr. Tomandlová

3 Ani Brno nemá dostatek domovů pro důchodce pro úplné ležáky Bc. Matějková domov důchodců neexistuje, tento termín se nepoužívá. Existuje domov pro seniory, jak říká zákon o sociálních službách Ing. není to domov pro seniory, je to bytový dům pro seniory a to je rozdíl. Tento dům nebude mít režim sociálních služeb. Na tohle by nešla čerpat dotace z programu Zelená úsporám První návrh usnesení Doc. Sládka: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory. Hlasování o prvním návrhu Doc. Sládka na usnesení: 14 pro 0 proti 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3.2.1/2011. Druhý návrh usnesení Doc. Sládka: Vzhledem k finančnímu rozsahu akce Domov pro seniory všechna zásadní rozhodnutí musí být schválena ZMM. Hlasování o druhém návrhu Doc. Sládka na usnesení: 15 pro 0 proti 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3.2.2/2011. Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí plnění úkolů uložených na minulém zasedání ZMM Hlasování o návrhu na usnesení: 15 pro 0 proti 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3.2.3/2011. Zápis č. 4/2011 ze zasedání ZMM dotaz k Domu pro seniory zda už je sestavené Technicko - ekonomické zadání, které bylo uloženo na minulém zasedání je to jako úkol, bude to projednáno a řešeno v bodě 2 Usnesení 3.2.1/2011: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory doposud se shromažďovaly potřebné podklady a dokumenty, bude předloženo na příštím ZMM. Současně se i zahájení případné výstavby ve vztahu k vydání stavebního povolení, vypsání výběrového řízení jako veřejné obchodní soutěže a k danému ročnímu období pravděpodobně přesune do 1. poloviny roku 2012 Diskuse:

4 k Technicko ekonomickému zadání udělat do příštího zasedání rozbor sociálních aspektů. Co se např. stane s občanem, který začne být časem imobilní zastupitelé dostanou na nahlédnutí návrh smlouvy, který by měl být uzavřen s potenciálním klientem Zápis č. 5/2011 ze zasedání ZMM Usnesení 3.2.1/2011: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory V podkladech předložen ekonomický rozbor projektu a komentář k plánovanému provozu a službám vč. Počtu současných žadatelů o přidělení místa v PBDS. Diskuse: FV projednal na svém zasedání náklady na stavbu Pasivní bytový dům pro seniory. Zabýval se zejména částkou 9.203,- Kč za měsíc na osobu. FV upozorňuje na částku 4.000,- Kč za měsíc a vůči podobným zařízením se zdá jako nadhodnocená. FV doporučuje ZMM, aby tato částka byla podrobena podrobnému rozboru, a aby byla snížena alespoň o 50%. FV ZMM upozorňuje na skutečnost, že v předmětném rozboru investičního záměru není vůbec uveden nástroj (výpočet) pro sociálně slabé občany města Modřice. Doposud byl investiční záměr vždy prezentován jako záměr podpory sociálně naléhavé případy nikdy nebyl investiční záměr prezentován jako záměr podpory pro sociálně naléhavé případy. Vždy to bylo pro občany nad 60 let či důchodového věku, kteří jsou ale soběstační předpokládá se, že BD je uzpůsobený pro starší občany, ale pro soběstačné. Nepředpokládá se, že by tento dům fungoval podle zákona o sociálních službách. Nebude zde zabezpečená pečovatelská služba. Nějaké služby zde budou a to např. úklid, praní a žehlení prádla, které bude povinné. V bytech se nepočítá s instalováním pračky. Obědy se budou zajišťovat dodavatelsky. Je zde prostor pro klubovou činnost. Budou nabízeny kulturně sportovní akce. Sociální služby si bude každý klient zajišťovat sám podle svých potřeb. Grand Residenci nemůžeme brát jako konkurenci. V Grand Residenci funguje oddělení, které zajišťuje trvalou péči. Jedná se hlavně o ležící pacienty, o těžko chodící pacienty nebo o pacienty trpící demencí. V těchto případech měsíčně platí daleko více a všechny pokoje mají obsazené. V bytech, které jsou bez služeb a podobné těm co chceme poskytnout, se platí ,- Kč měsíčně. V našem domě je připraveno 41 bytových jednotek. Z toho 32 bytů je 1 + kk a 9 bytů je 2 + kk. V současné době je podáno 117 žádostí o umístění do BD pro seniory. Upřednostňováni budou občané s trvalým pobytem v Modřicích. Až bude stavba před dokončením, tak se bude opět dělat průzkum a vyzvou se občané ze seznamu, aby sdělili, zda stále mají zájem nebo ne jestli drobné výpomoci jsou zakalkulovány v předpokládaném měsíčním nájmu? ano

5 drobné výpomoci jsou zakalkulovány v položce služby zaměstnanci, která činní ,- Kč/rok. Je zde kalkulováno s jedním vedoucím tohoto zařízení, jedním údržbářem a 6 pracovnic úklidu. A zároveň těchto 6 pracovnic bude klientům poskytovat drobné výpomoci, jako je donáška léků, drobné nákupy apod. v 1+kk je možné bydlet pohromadě i pokud nebudou manželé. Jak se budou provádět a platit úklidy? Nelze oboum penzistům účtovat stejnou částku. Udělala drobný průzkum, obešla některé žadatele o umístění podmínky kdo bude, s kým na pokoji bude stanovovat město. Je to navrženo, tak že v 1 + kk bude bydlet jeden člověk, ve 2 + kk dva lidé. Pokud manželé projeví zájem o jednopokojový, tak dostanou jednopokojový byt při výpočtu se těžko dá odhadnout, kolik lidí bude chtít být spolu. Při detailnějším obsazování pokojů se musí rozpočítat náklady navíc, ale v tomto okamžiku nelze s touto částkou kalkulovat a počítat na březnovém zasedání žádala o informaci, zda jsou všichni budoucí klienti informováni o těchto podmínkách. A při vlastním výzkumu, ani jeden z klientů nepočítá s touto variantou domu. Ti jsou přesvědčeni o tom, že zde bude lékař, sestra, a že to bude fungovat jako domov se sociálními službami. Předkládám návrh na toto usnesení. Návrh na usnesení: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domově pro seniory jak finančními tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít i nadále zájem v BDS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM. nikdy se netvrdilo, že se bude stavět dům s pečovatelskou službou lidi to ale neví protože nečtou zpravodaj. V obci Žabčice mají podobný dům pro seniory cca pro 20 klientů, funguje jim to, pořád mají plno, a to neuspokojili všechny občany. Tuto kalkulaci jsme chtěli dělat, až bude vysoutěžen dodavatel. Finance se totiž určitě budou odvíjet od konečných nákladů na výstavbu toho domu. Klient má možnost říct, že nepotřebuje např. obědy a bude mít samozřejmě nižší nájem od začátku se šlo do toho, s tím, že je to pasivní BD. Je požádáno o dotaci zelená úsporám, a pokud to budeme stavět jako dům s pečovatelskou službou, tak nemůžeme o dotace žádat. Pokud by se stavěla DPS, tak ceny za nájem budou určitě vyšší.

6 Tomandlová je několik typů domů pro seniory a je důležité si ujasnit, pro kterou variantu se rozhodneme při průzkumu zjistila, že největší hrůzu měli občané z toho, že pokud onemocní, tak nebudou mít kam jít a nebudou mít nikoho, kdo se o ně postará v momentě, kdy klient nemá rodinu a přestane být soběstačný, tak se o něho postará město a zajistí mu místo ve vhodném zařízení v DPS jsou kvalifikované sestry, pečovatelky, které se o klienty neustále starají. Pokud občan žije sám ve svém bytě, a přestane být soběstačný, tak stejně se o něho musí někdo postarat, pokud nebude nikoho mít, tak se půjde ptát na město. Na prvním místě by měla být rodina, která se bude starat a ne ji neustále vytěsňovat. Zařízení dostává příspěvek na nemohoucnost, a pokud to nestačí na pokrytí nájmu, tak stejně musí částku doplácet rodina z průzkumu vzešlo, že např. pán na baráčku platí 3.000,- Kč inkaso se vším. Když si představím tu manželskou dvojici, která bude v 2 + kk a zaplatí nájem ,- Kč a bude v této částce mít jen obědy, tak je to na klienta hodně a nebude na to mít je to částka teoretická. Pokud v 1 + kk bude bydlet pár, tak může platit jinou částku, než když tam bude jeden člověk. Samozřejmě se může částka lišit, ale v této chvíli to nešlo jinak spočítat Mulíček obědy 2.300,- Kč měsíčně je v přepočtu na dny přijatelná částka kolika lidí jste se ptala paní? 5 lidí jsem obešla, protože jsem měla málo času a dostali jsme pozdě materiály pro ZMM Mulíček v Grand Residenci je plno a to mají ,- Kč měsíčně Matějková v tomto domě je, ale zdravotní sestra v bytech, které pronajímají jako byty za ,- Kč, tak tam ty sestry nefungují Doleček pokud se bude dělat průzkum teď, tak ty lidi nemají srovnání a stejně nebude jejich odpověď adekvátní, protože ty lidi stejně teď neřeknou, zda o to mají zájem či ne. Ta částka je tvrdé číslo, ve kterém je zahrnuto všechno. Je možné, že se částka sníží

7 teď se pohybujeme v maximálních částkách. Pokud se postaví toto zařízení tak garantuji, že se obsadí Kratochvíl občané to mají pořád zafixované jako domov důchodců, kde jsou obsaženy všechny služby. Průměrný důchod je ,- Kč měsíčně, a to nestačí na takové bydlení. Před stavbou je potřeba zjistit potřebu lidí v Modřicích a na to reagovat v první řadě musíme udělat výběrové řízení na dodavatele. My musíme vycházet z nějakých reálných čísel. Průzkum je v této chvíli zbytečný Kratochvíl vždyť máme vizi toho, co se v domě bude poskytovat v Žabčicích mají poloviční zařízení a mají zde frontu a kapacitně ten dům nestačí. My umožňujeme touto stavbou starším občanům uvolnit větší byty pro jejich děti a vnoučata je potřeba si ujasnit cílovou skupinu. Pro seniory je potřeba vytvořit spíše denní stacionář. Další věc je, že na úrocích nás to bude stát 2 mil. ročně. Odpisy budou muset být v rozpočtu každým rokem. Je potřeba to rozumně ufinancovat, samozřejmě na tomto nelze vydělat. ZMM zatím nejednalo a ani neschvalovalo, jaký objekt se bude stavět. Je dobré udělat průzkum. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli není lepší postavit jiné zařízení. A s dotací nemůžeme počítat na 100 % Mulíček zde jsou zahrnuty plné náklady, takže příspěvek může být samozřejmě nižší. Úvěr by město mělo na 20 let úroky jsou řádově 2 mil. ročně. V roce 2007 město dlužilo na úvěrech ,- Kč a za čtyři roky zaplatilo cca 11 mil. Kč. K město dlužilo na úvěrech ,- Kč. Připravuje se úprava rozpočtového určení daní, a pokud to bude schváleno, tak obce dostanou do rozpočtu poměrně značné částky. V dnešní době má město Modřice úvěr ve výši 17 mil. Kč a vzalo by si k tomu další úvěr ve výši 40 mil. Kč. V rozpočtu město má 25 mil. Kč pouze na investice. Splácení takového úvěru není pro město žádnou velkou zátěží úroky samozřejmě platí nájemníci. My se musíme dívat na úroky, které by přišli k tíži města. Pokud do toho město má dát peníze, tak to musí být účelové Havlátová od počátku bylo cílem této stavby umožnit starším občanům uvolnit byty pro jejich děti a vnoučata První návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zpracování Technicko ekonomického zadání akce Pasivní bytový dům pro seniory a schvaluje jeho zařazení do investičních akcí roku 2012 a 2013.

8 Druhý návrh usnesení: ZMM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce Pasivní bytový dům pro seniory Návrh občanského sdružení na usnesení: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domově pro seniory jak finančními tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít i nadále zájem v PBDS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM. Diskuse: navrhuje schválit všechna navržená usnesení. Program Zelená úsporám se zastavila a opět se rozjela. Město bylo vyzváno k doplnění žádosti a to taky splnilo. Je zde reálná šance na získání dotace Hlasování o návrhu občanského sdružení na usnesení: 6 pro 2 proti (Doleček, Brabec) 5 se zdrželo (Ventruba, Petřík, Tomandlová,, Havlátová) Usnesení nebylo přijato. Hlasování o druhém návrhu na usnesení: 8 pro 4 proti (, Matějková, Procházka, ) 1 se zdržel (Kratochvíl) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5.2.1/2011 Hlasování o prvním návrhu na usnesení: 8 pro 4 proti (Matějková, Kratochvíl, Procházka, ) 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5.2.2/2011 Zápis č. 6/2011 ze zasedání ZMM Diskuse: doplnit program o bod s názvem Informace o průběhu příprav výstavby BDPS, a to jako bod č. 4 a následný posun všech ostatních bodů Hlasování o návrhu p. Bernátové: 13 pro 0 proti 0 se zdrželo 1 nehlasoval z důvodu nesložení slibu zastupitele Návrh byl přijat. Bod 4 programu Informace o průběhu příprav výstavby BDPS Komentář starosta a Ing. Hana. Diskuse: Kratochvíl kdo je autorem těch tří otázek v anketě k BDPS? pan Čevela, on přišel jako koordinátor nových webových stránek s touto anketou, jako možnosti vyzkoušení funkčnosti nových stránek Kratochvíl město se tímto bude řídit? Co to má znamenat pro radu?

9 pro radu to má význam z důvodu co lidé chtějí a co se do projektu budeme snažit zapracovat. Pro radu nejsou výsledky ankety zavazující. pan starosta řekl, že 95% účastníků ankety pochopilo záměr. To neznamená, že s ním souhlasí nebo nesouhlasí Kratochvíl v anketě jedna otázka popírá druhou. Je zde jednostranný pohled ke každé otázce byl komentář, co otázka obsahuje u téměř 90% účastníků nemají odevzdané lístky platnost, protože bod A a bod C si navzájem odporují, při odpovědi na obě otázky slovem ano otázka 1 měla říct, zda občané souhlasí s tím, jaký BD navrhujeme, a otázka 3 říká, jestli občané souhlasí s tím, aby ten kdo se do tohoto domu vezme, jestli zde bude na dožití nebo se bude muset přestěhovat. Konkrétně na toto se ptal při besedě pan Benáček, který se sám stará o svoji těžce nemocnou manželku. Není problém tento manželský pár do domu nastěhovat v případě, že se člověk stane imobilní, tak souhlasí s tím, aby v tomto domě zůstal jestliže v bodě 1 se ptám na koncepci, kterou předkládáme, a vypichuji z toho v bodě 3, jestli občané souhlasí s tím, aby se odstěhovali nebo zůstali, tak to se navzájem nepopírá byl to pouze pokus o anketu. Anketu nikdy nepochopí všichni, tak jak je myšlena. Bez dalšího vysvětlování je to zavádějící a nejde to. Na besedě všichni občané pochopili, o co městu jde. Na besedě samozřejmě byly i další podněty, kterými se musí město zabývat. Je zde i možné, že pečovatelskou službu najme město nebo ti obyvatelé domu, stavebně je možné, aby to zázemí zde bylo cca 35 modřických občanů využívá služeb pečovatelské služby Židlochovice a město také tyto služby doplácí a dá se občas pochybovat o kvalitě poskytovaných služeb z hlediska stravování se na tuto službu občas nadává a občas ne. Máme v úmyslu pozvat všechny žadatele, kteří zde mají žádost na besedu, kde se jim vysvětlí záměr. Pokud všech 150 občanů řekne, že s tímto nesouhlasí, a že se do takového domu nenastěhuje, tak se to bude muset nastavit jinak. Toto jsou nekonečné diskuse, které stejně k ničemu nevedou. Mělo by se začít stavět a řešit systém provozu. Budou zde občanům k dispozici zaměstnanci

10 a budou mít zaměstnanci celodenní a celonoční služby? noční služby zde nebudou pokud se dojde k závěru, že jsou noční služby potřeba, tak budou zřízeny noční služby služby jsou placené formou nájmu občané si do bytu vezmou svůj nábytek, budou tedy v domácím prostředí, a tím se budou cítit pořád jako doma Kratochvíl suma je příliš vysoká a málo kdo si to bude moct dovolit suma byla nastavena v maximální úrovni. Byla zde započítána amortizace objektu, obědy, služby, které budou upřesněny a energie. Všechno se může změnit a třeba i ponížit. V této chvíli to nelze přesně spočítat určité služby budou povinné, jako např. praní prádla. Starší lidé na určité věci už dbají méně a nastavením některých služeb předejdeme nežádoucím situacím a problémům Kratochvíl firma Sceptrum dům Grand Residence postavila ze svých zdrojů? ano Doleček když město žádalo poprvé, tak se dům jmenoval dům se sociálními službami a pak se musel přejmenovat na dům s upravitelnými byty a tehdy byla dotace ve výši ,- Kč na jednu bytovou jednotku, ale to už je dávno pryč a takové dotace už se nevypisují město šlo do pasivního stylu z důvodu poskytnutí dotace. Ředitel z bytového domu pro seniory v Letovicích sdělil, že občané pobírají důchod a příspěvek na sociální péči, a přesto město doplácí řádově 6.000,- Kč na osobu. Letovice jsou na jiné úrovni než Modřice, mají více obyvatel a více financí Kratochvíl můj komentář k anketě nebyl pochopen. Šlo o to, aby anketa byla srozumitelná. Pan Čevela by neměl tak samostatně rozhodovat o anketách pan Čevela otázky konzultoval se mnou a neshledal jsem je závadnými. Do zpravodaje nesmí přijít pouze politicky zaměřené příspěvky

11 Procházka máme zde konkrétní výňatek ze smlouvy o poskytnutí sociálních služeb v BDPS v Brně, který jede podle sociálních služeb. Ceny jsou v něm následující: ubytování 180,- Kč denně, což dělá za měsíc 5.476,- Kč, zahrnuje elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, praní, žehlení osobního a ložního prádla, denní úklid pokoje. Stravování 133,- Kč denně, což je měsíčně 4.046,- Kč. Celkové měsíční náklady jsou tedy ve výši 9.521,- Kč. Podle 83 odst. 3 zákona o sociálních službách musí uživateli zůstat po úhradě ubytování a stravování minimálně 15% z jeho příjmu. Například, když je důchod ve výši 9.200,- Kč, tak 15% je 1.380,- Kč, zbývá tedy 7.820,- Kč. Z toho vyplývá, že 1.700,- Kč zbývá k úhradě příbuzným. Příspěvek na bezmocnost připadá domovu a na tento výpočet nemá vliv. Toto je konkrétní příklad jiného sociálního zařízení když se porovná náš návrh a odečteme amortizaci ve výši 1.500,- Kč, tak jsme na částce 7.700,- Kč. Ve výše uvedeném příkladu jsou na částce 9.521,- Kč většinou to v takových zařízeních funguje tak, že jsou zde sestry, s tím, že jedna sestra je na dopoledne, jedna na odpoledne, v noci tam není nikdo, pouze ošetřovatelky. Stálá služba lékaře zde není, je pouze smluvně domluven, že přijde, pokud bude potřeba. Náklady musí někdo doplácet. Kdo je zřizovatelem tohoto zařízení? Procházka městská část Brno Žabovřesky v tom případě je předpoklad, že městská část Žabovřesky musí určitě něco doplácet na provoz, protože z těchto částek to nelze utáhnout. Skutečné náklady na klienta nejsou jen 9.000,- Kč přejděme k tomu, jakým způsobem a kolik budou muset Modřice doplácet na klienty. Jsou zde senioři, kteří se do domu nedostanou a o tyto dotace přijdou. V tomto případě nelze rozlišit seniora potřebného a nepotřebného. Nelze říct, že jeden je chudý a druhý bohatý, že jeden na to má a druhý ne. Toto by se mělo platit z jiných peněz. Měli bychom zabezpečit péči občanům. Dotaci bychom měli řešit jiným způsobem. Ne na všechny se dostane a těm, na které se nedostane, tak ti nedostanou nic? Mělo by se zvážit, na co Modřice finančně mají, protože to bude investice, která nás zatíží na dlouhou dobu dopředu a ostatní investiční akce budou potlačeny Tomandlová na tyto otázky je ještě brzy, tím bychom se měli zabývat, až začne provoz domu. Všechny sociální příspěvky se stále snižují a bude to daleko přísnější, než je to dnes ať se to zařízení bude jmenovat jakkoliv, tak nelze brát ohledy na ty občany, kteří se sem nedostanou. Tak je to i s přidělováním klasických městských bytů. Vždycky se najde někdo, na koho se nedostane vždycky ty náklady musí někdo dorovnávat, ať už obec, město nebo ministerstvo

12 tak to dorovnávejme tomu, kdo na to nemá. Pokud bude senior bydlet ve vlastním bytě 3+1 a prodá ho, tak za 2 mil., tak v tom případě podle mě není potřebný chtěla by za sebe, za p. Procházky a za kolegy ze sociální demokracie deklarovat, že rozhodně máme zájem, aby se tady něco pro naše seniory udělalo. Není náš úmysl bojkotovat všechna rozhodnutí, aby se nic nepostavilo, ale myslím si, že bychom měli tu otázku, která byla, nebo ten smysl té ankety převést na zájemce o bydlení. Lidé ve věku 20 let to vidí jako dalekou budoucnost, těm na tom nezáleží. Znovu podávám návrh na usnesení paní, vy nepovažujete 20 leté občany za občany Modřic? Tito lidé se k problematice BDPS nemají co vyjadřovat? Návrh usnesení p. Bernátové a ČSSD: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory, a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domě pro seniory jak finančními, tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít nadále zájem v BDPS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM Diskuse: beseda objasní vše lépe, než co je psáno. Napsaný text si každý může vyložit jinak. Bylo by určitě lepší, kdyby proběhla znovu beseda se všemi zájemci zařazenými v seznamu žádostí Procházka všichni na besedu nepřijdou protinávrh: doplnit do usnesení za slovo průzkumu a besedy Doleček město tuto stavbu potřebuje, a ne jen proto, že máme seznam lidí v jakém pořadí to bude? Nejdříve se zájemci obešlou písemně a potom bude beseda? ano nejprve zájemce obešleme a v textu bude i termín besedy. Je jedno v jakém pořadí to proběhne občan Žák měly by se k besedě a diskusi pozvat i lékaři a předseda Sociálně zdravotní komise není žádný důvod zvát na besedu lékaře a předsedkyní SZK je zastupitelka Havlátová paní Havlátová jako předsedkyně sociální komise na minulém zasedání sdělila, že od počátku této stavby bylo cílem umožnit starším občanům uvolnit byty pro jejich děti a vnoučata

13 Protinávrh p. Sládka na usnesení: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu a besedy mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory, a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domě pro seniory jak finančními, tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít nadále zájem v BDPS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM Hlasování o protinávrhu p. Sládka na usnesení: 13 pro 1 proti (Doleček) 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 6.4/2011. Bod Rozpočtové opatření č. 1/2013 rozpočtového výhledu na rok 2013 Komentář starosta a ekonom města Ing. Roman Mulíček Diskuse: předpokládané náklady, které jsou v rámci BDPS se počítali ve výši 80 mil. bez DPH? ano je předpoklad, že vysoutěžíme možná i nižší částku Návrh usnesení předložený RMM: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 rozpočtového výhledu na rok 2013 ve výši příjmů ,- Kč a ve výši výdajů ,- Kč jako schodkový bez výhrad. Schodek bude kryt z rozpočtové rezervy let minulých a z přijatého investičního úvěru. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 9 pro 5 proti (, Matějková, Kratochvíl, Procházka, ) 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 6.7.8/2011 Zápis č. 7/2012 ze zasedání ZMM Usnesení 6.4/2011: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu a besedy mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory, a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domě pro seniory jak finančními, tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít nadále zájem v BDPS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM postup úkolu viz samostatná zpráva, která je součástí zápisu Diskuse: Procházka k bodu 6.4 je škoda, že beseda neproběhla dříve, než se uzavřel projekt. Na besedě zazněly zajímavé připomínky. Kdyby beseda proběhla před uzavřením projektu, tak se projekt v některých detailech mohl změnit. Nyní už změny nejdou provést. Jedná se např. o zvětšení koupelen, aby tam vešla pračka, případně doplnění místnosti pro sociální služby nebo pro vrátného. Bylo by dobré, až se bude dělat další investice většího rozsahu např. sportovní hala, tak nejdříve provést průzkum a potom teprve uzavřít projekt ještě přišly další dvě kladné odpovědi. Z 8 záporných odpovědí jich 5 odmítlo z důvodu finančních, že je provoz drahý. Zbytek odmítl, protože už jsou umístěni v jiných zařízeních. Projekt uzavřený není. Koncepce praní byla takhle nastíněna od začátku, takže koupelny by se stejně nezvětšovaly. Je zde zahrnuta recepce a vrátný a jeden byt může být vyčleněn na sociální

14 služby, které by zde do budoucna mohly být. I v průběhu stavby se nějaké drobné úpravy dají udělat Procházka je škoda zabrat byt na sociální služby. Koupelny se upravovat nebudou, přitom hodně zájemců by si chtělo prát. Zvětšení by určitě zájemci přivítali Kratochvíl na čí žádost by se dělaly změny v projektu? samozřejmě na podnět radnice. A musí se brát změny do určité míry. Pokud by se jednalo o zvětšení koupelen, tak je to předělání projektu. V bytovkách budovaných v dřívějším období jsou taky malé koupelny, že se do nich nevejde pračka. Dříve byly ve všech bytovkách centrální prádelny má zkušenost takovou, že všichni zájemci, se kterými mluvila, řekli, že by si chtěli sami prát a stejně tak si samostatně vařit a něco upéct, ale bohužel zde nebude ani trouba z besedy jednoznačně vyplývá, že naplnit bytový dům nebude problém. Ještě jsme nezačali stavět a kapacitu máme zaplněnou Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích zasedání ZMM Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro 0 proti 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 7.2/2012. Zápis č. 10/2012 ze zasedání ZMM Bod 5 programu Výběr poskytovatele úvěru na výstavbu PBDS V podkladech jste obdrželi dodatečně dokumenty k projednání a schválení poskytovatele úvěru ve výši 45 mil. Kč na dofinancování výstavby PBDS. V podkladech je Protokol o jednání komise v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a návrh smlouvy o úvěru č /12/LCD předložený Českou spořitelnou a.s. Jelikož jsme ve zveřejněném výběrovém řízení neobdrželi žádnou nabídku na poskytnutí úvěru a to dle našeho úsudku neakceptací zadávacích podmínek uchazeči ( plyne z jejich dotazů ), které jsou jednoznačně nastaveny ve prospěch města (částka bez ručení jiným majetkem, čerpání dle našich potřeb, splácení po dokončení projektu, atd.), výběrová komise doporučila RMM vyhlásit tzv. Jednací řízení bez uveřejnění, což nám umožňuje novela zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb platná od odst. 1 písm. a). RMM na svém mimořádném zasedání dne přijala usnesení, kterými jednak zrušila vypsané veřejné řízení na veřejnou zakázku a za druhé schválila zadávací řízení bez uveřejnění dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb ve znění pozdějších dodatků a novelizací s oslovením České spořitelny a.s. na předložení nabídky, co by našeho bankovního domu a největšího dotazovatele při zadávání. Současně schválila pokračování hodnotící komise ve shodném složení, i když toto již zákon v nastaveném řízení nepožaduje. Hodnotící komise nabídku České spořitelny a.s. projednala dne

15 (viz. přiložený protokol) a dojednala úrokovou sazbu na úvěr 45 mil. Kč ve výši 2,9% per annum. Česká spořitelna následující den doložila návrh smlouvy o úvěru k projednání. Diskuse: Procházka Zajímalo by mě, jestli jsme za tohle zaplatili firmě Tender Invest ,- Kč Ano zaplatili, firma Tender Invest byla vybrána na základě výběrového řízení, protože na toto veřejné výběrové řízení jsme si netroufli sami. Ve článku IV. bodě 1. je napsáno, že v případě navýšení, se příslušným způsobem upraví příjem splátek, nikde není psáno, že pokud si vypůjčíme jenom 40 mil. jakým způsobem dojde k úpravě splátek Tato smlouva je nastavena na 45 mil. a umožňuje nám čerpat nižší částku, na základě té částky bude upravený splátkový kalendář Ale nikde se nepíše, jak by se upravily splátky, kdybychom si půjčili méně Tento nedostatek do bodu č. IV. doplníme Kratochvíl Zajímalo by mě jestli, tuto smlouvu viděla právní kancelář Mgr. Hrachy Smlouva je nastavena tak, jak jsme chtěli a je připravována spolu s doktorem Hradilem administrátorem zadávacích podmínek a výběrového řízení Návrh usnesení: ZMM schvaluje poskytovatelem úvěru ve výši 45 mil. Kč bankovní dům Česká spořitelna a.s. s úrokovou sazbou 2,9% per annum na dobu 15 let. Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 4 proti (, Procházka, Kratochvíl, Matějková) 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2012. Zápis č. 11/2013 ze zasedání ZMM Bod 11.3 Informace o průběhu výstavby PBDS Závěrečným bodem bych informoval zastupitele o průběhu výstavby PBDS a jeho budoucím provozu. Výstavba byla zahájena předáním staveniště a následovalo provedení demoličních prací na objektech zpevněných ploch, co by pozůstatku od předchozích provozů. Celkem na počátku stavby došlo ke zpoždění 1,5 měsíce. Pozdější předání staveniště bylo způsobeno odvoláním uchazeče firmy METROSTAV proti výběru dodavatele, kdy se muselo čekat 15 dní na uplynutí doby pro odvolání k ÚOHS a demoliční práce objednané mimo smlouvu o dílo trvaly necelý měsíc. Jelikož výstavbě nepřálo ani zimní počasí, požádal dodavatel díla o prodloužení termínu dokončení o 1 měsíc u objektů čerpajících přiznanou dotaci SFŽP a o 2 měsíce u ostatních objektů. Tímto posunem nebude ohroženo

16 čerpání přiznané dotace. Celé dílo bude dokončeno včetně vyklizení staveniště do V rámci obsazení klienty je plánováno nastěhování na měsíc říjen a listopad RMM na příštím zasedání ZMM připraví ke schválení hodnotící kritéria pro výběr klientů do zařízení, předloží finanční rozvahu nájemného a návrh na dovybavení objektu kuchyňskými linkami, vestavěnými skříněmi a případným dalším nábytkem. Diskuse nebyla Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí informace o průběhu výstavby a průběhu příprav provozu PBDS Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro 0 proti 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Zápis č. 12/2013 ze zasedání ZMM Bod 8 programu Provoz PBDS Podklady obdrželi zastupitelé předem. Komentář starosta 8.1 Návrh kritérií pro výběr klientů do PBDS V podkladech jste obdrželi Zásady a kritéria pro posuzování žádostí o umístění do PBDS včetně formuláře ŽÁDOST o umístění v PBDS. Dokumenty zpracovali starosta a místostarostka dle požadavků a předkládají je ZMM k odsouhlasení. Diskuse: Matejková Nebylo by vhodné změnit formulaci domov důchodců za domov pro seniory? Také by mě zajímalo u bodu 5, kdo ho bude posuzovat? Posuzovat to bude obvodní lékař žadatele, obě Vaše připomínky bereme na vědomí a v žádosti je zpravíme. Zajímá mě bod č. 1, ta poslední část umístění žadatele do některého z domova důchodců v případě ztráty soběstačnosti zda by to nemělo být spíše zobecněno, protože to nemusí být jen domov důchodců. Mohli bychom to upravit souhlas s umístěním žadatele v případě ztráty soběstačnosti do zařízení k tomu určenému a závazné prohlášení rodiny o zajištění péče v případě naléhavé potřeby. Co se stane v případě, když občan ztratí soběstačnost? On má sice podanou žádost, aby byl zařazen do domu s pečovatelskou službou, ale ty čekací lhůty jsou dlouhé. Co tedy budeme dělat v těchto případech, když se o toho člověka nebudeme mít jak postarat? Buď se rodina upíše k tomu, že se o takového člověka postará a pokud se rodina neupíše, tak při nástupu do tohoto domu se podá žádost o umístění v nějakém domě s pečovatelskou službou. Jakým způsobem se budeme domáhat toho, aby se rodina doopravdy o nemohoucího postarala? Prostřednictvím uzavřené smlouvy, jinak by se jednalo o porušení smlouvy.

17 To chápu, ale přece při porušení smlouvy nemůžeme toho dotyčného vyhodit na ulici. Jestliže rodina podepíše ve smlouvě, že se o nemohoucího postará, tak ta rodina musí plnit podmínky smlouvy o pronájmu. Jak to uděláme prakticky? Rodina přece nemá s nájemní smlouvu nic společného? Příloha nájemní smlouvy bude čestné prohlášení rodinných příslušníku, což je součást nájemní smlouvy. Předpokládejme, že když se stane nesoběstačným, tak se mu stane nějaký úraz. Automaticky tento člověk je převezen do zdravotního zařízeni a v době, kdy se do tohoto zařízení dostane, se musí začít řešit problém, zda se postará rodina nebo se bude hledat pro tohoto člověka zařízení se sociálními službami. Co když nebude šance, sehnat místo pro nemohoucího člověka? Myslím si, že to bude ošetřené tím, že klient, při vstupu do PBDS bude mít podanou žádost do některého ze zařízení se sociálními službami. Pokud člověk bude nesoběstačný, tak si může nasmlouvat nějakou službu, která se o něho bude chodit starat. Mezi tím bude mít podanou žádost na umístění do patřičného zařízení s pečovatelskou službou. A může se tam dát dodatek, že by v zařízení mohl zůstat s tím, že by měl nasmlouvanou pečovatelskou službu, která by za ním docházela? To by mělo být obsahem nájemní smlouvy, tohle jsou je podmínky pro výběr do PBDS. Nemohu přece dát jen obecnou žádost o zařazení do zařízení s pečovatelskou službou, musí to být konkrétní místo. Město může uzavřít smlouvu s nějakým konkrétním zařízením, ale pořád to není podmínka zásad a kritérií pro výběr do PBDS. Matějková Ten věk 65 let nemělo by tam být odchodem do starobního důchodu?

18 Jestli musí být splněny všechny ty podmínky, tak se to vylučuje. Pokud bychom to neobsadili seniory, tak můžeme přeci místa zaplnit i člověkem s invalidním důchodem. Návrh usnesení: ZMM schvaluje zásady a kritéria pro posuzování žádosti o umístění klientů v PBDS vč. zapracování změn v bodě č. 1 poslední odrážka a v bodě 4 písm. a). Hlasování usnesení: 9 pro 4 proti (, Procházka, Matějková, ) 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Stanovení výše nájemného pro klienty V podkladech zastupitelé obdrželi Kalkulaci a bilanci nájemného pro klienty v PBDS. Nájemné pro ubytováné je kalkulováno s příspěvkem města, který by měl za rok činit cca 1 mil. Kč. V nájmu na byt je zahrnuto vlastní nájemné, služby, energie, přívod slaboproudu, a ostatní. Pro jednopokojový byt činí návrh nájem 4.641,- Kč/měs. Pro dvoupokojový byt činí návrh nájem 6.082,- Kč/měs. V podkladech je vyčíslena také případná ztráta pro město, při takto nastavených nájmech. Ta činí cca 1 mil. Kč/rok. Pokud se ZMM rozhodne tento příspěvek neschválit, bude nájemné nutno navýšit v položce za poskytnuté služby zaměstnanci ze 40,- Kč/m2 na 90,- Kč/m2 a v položce nájem za bytovou jednotku o 10,- Kč/m2 na 55,70,- Kč/m2. Tím by se nájemné v bytech zvedlo u jednopokojového o 2.304,- Kč/měs. a u dvoupokojového o 3.138,- Kč/měs. Současně v dokumentu jsou vyčísleny předpokládané náklady na roční provoz objektu, jejich porovnání s navrženým nájemným a v poslední řadě porovnání nastavené ceny s obdobným zařízením v jiné obci. Další komentář místostarostka pí.. Diskuse: Koncesionářské poplatky nemůžou být zahrnuty ve společném nájmu, koncesionářský poplatek platí každý sám s ohledem na to, zda vlastní nebo nevlastní televizní nebo rozhlasový přijímač. Daleko závažnější je rozdíl ve výši toho 1 mil. Kč. Jestli máme postupovat s péčí řádného hospodáře, tak se mi tato částka nezdá. Ptal jsem si i paní auditorky. Myslím si, že bychom to měli nastavit tak, aby náklady byly vyvážené. Můžeme to např. kompenzovat pro sociálně slabší příspěvkem na bydlení. To si myslím, že je spravedlivější. Souhlasím s panem Sládkem a ráda bych k tomu dodala, že pokud by bylo málo občanů z Modřic, tak bychom přispívali na cizí občany. Připomínky beru v potaz a prosím, aby jste dali návrhy na usnesení. Havlátová Chtěla jsem se zeptat zda jste se informovali v jiných zařízení? Informovali jsme se konkrétně v Žabčicích, tam doplácí na mzdy rámcově ,- Kč ročně a co jsme byli v domovech důchodců nebo v LDN, tam město doplácí cca kolem 5.000,- Kč měsíčně.

19 Ta konkrétní cílená dotace konkrétnímu občanovi je jiná, tam přispíváme na sociálně slabší. Dobře. Já bych chtěl z Vaší strany návrhy na usnesení, nemůžeme schválit jen výše nájmů a pak řešit příspěvky na bydlení. To město Modřice neřeší, to řeší Šlapanice. RMM přednesla návrh na usnesení ZMM schvaluje nájemné v PBDS pro jednopokojový byt ve výši 4.641,-Kč/měs., pro dvoupokojový byt 6.082,- Kč/měs. Rozdíl mezi náklady na provoz a vybraným nájemným bude příspěvkem města pro ubytované klienty. Čekám na návrh usnesení ze ZMM Já svůj názor vyjádřím hlasováním Jelikož se klienti budou stěhovat do PBDS až v říjnu a listopadu, ráda bych Vás poprosila o nějaké podněty k jinému řešení v této kalkulaci nájemného případně sociální potřebnosti s tím, že by se vše odsouhlasilo na příštím zasedání ZMM. Přednesu tedy protinávrh usnesení: ZMM odkládá rozhodnutí o výši nájemného do příštího zasedání ZMM s předložením podnětů ke stanovení příspěvku od města. Máme na to 3 měsíce a očekávám ze strany zastupitelů či stran nějaké podněty. Protinávrh usnesení: ZMM odkládá rozhodnutí o výši nájemného do příštího zasedání ZMM s předložením podnětů ke stanovení příspěvku od města. Hlasování usnesení: 13 pro 0 proti 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Informace o průběhu výstavby V podkladech jste obdrželi krátkou informaci o průběhu vlastní výstavby PBDS. Komentář starosta. Diskuse nebyla Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí informace o průběhu výstavby PBDS. Hlasování usnesení: 12 pro 0 proti 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Bod 4 programu Stanovení nájemného PBDS Podklady obdrželi zastupitelé předem. Komentář starosta V podkladech jste obdrželi předběžný návrh na stanovení nájemného v PBDS, který jsme projednali na minulém ZMM. Jelikož jsem neobdržel před rozesláním podkladů žádné jiné návrhy, je další předložen na stůl. To je návrh z RMM, která navrhuje plné nájemné a možnost ubytovaných si požádat o příspěvek na služby ve výši 1.000,- Kč a 2.000,- Kč dle výše důchodu, což by pro město byly náklady 0,6 1,2 mil. Kč za rok. Nájemné by klienti platili ve výši 6.599,- Kč pro 1 pokojový byt a 8.749,- Kč pro dvoupokojový byt. Přiznání měsíčního příspěvku by se odvíjelo od výše důchodu, kde RMM navrhuje hranice 9.500,- Kč/měsíc a méně na 2.000,- Kč/měsíc příspěvku a až ,- Kč/měsíc na 1.000,- Kč/měsíc příspěvku. Průměrný důchodový příjem je ,- Kč. Důchodové příjmy by se sčítaly, tak že ve 2 pokojovém bytě při

20 2 klientech by prakticky nárok na příspěvek nevznikl. Podrobněji je kalkulace rozepsána na předloženém podkladu. Diskuse Procházka Myslím si, že městem již byla docela velká dotace poskytnuta, protože se objekt staví v pasivním stylu. Tento návrh nezajistí spravedlnost, protože se zde neposuzuje veškerý majetek, ale pouze důchody. K tomu to slouží státní sociální příspěvky, které potřebným kompenzují jejich příjem. Můj názor je, že bychom příspěvky neměli poskytovat. Při našem jednání minulou středu mi byla slíbena informace, kolik seniorů je cizích a kolik modřických. Má někdo přesný seznam? Je 128 žádostí z toho modřických jednotlivců 63, manželů modřických 20, jednotlivců mimo Modřice 41 a manželů mimo Modřice 4. Ráda bych ještě reagovala na poznámku pana Procházky o drahosti domu. Vždy záleží na tom, s čím pasivní dům srovnáváme. Pokud ho budeme srovnávat s obyčejnými domy, které nemají žádné zateplení, potom je ten dům dražší, ale pokud ho budeme srovnávat s domem, který je stavěn podle platných současných norem, tak je přibližně dražší o 10%. Těch 10% by se nám mělo vrátit z dotace Zelená úsporám. Havlátová Já bych byla proto, aby si o příspěvek požádali, když mají malý důchod. V podkladech je to tak napsáno. Tomandlová Jak zařídíte, aby si nepožádali o příspěvek na bydlení jak u města, tak na sociálce? Na sociálce vše budou dokládat. Sociálka si vyžaduje doklady o tom, jaký platí nájem. Zde uvedeme, že dostává také příspěvek od města. Kratochvíl Ale pokud může dostat příspěvek od státu, proč by ho měl dostávat od města. Je to sociální program města. Ventruba Příspěvek nedostávají automaticky, je na požádání. V ten moment se tato žádost schvaluje v RMM. Návrh na usnesení: ZMM schvaluje nájemné v PBDS na jednopokojový byt ve výši 6.599,- Kč/měsíc a na dvoupokojový byt ve výši 8.749,- Kč/měsíc. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 11 pro 1 proti () 2 se zdrželi (Kratochvíl, Matějková) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Návrh na usnesení: ZMM schvaluje sociální příspěvek na poskytování služby v PBDS ve výši 2.000,- Kč/měsíc pro klienty s

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě.

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn starostou obce na úřední desce OÚ Modrava dne 22.12.2010 Jednání zastupitelstva

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 31. 1. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM.

Usnesení 7R-1.1/2015: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM a zasedáních ZMM. Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 7/2015 z 7. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku

Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku Přítomni: J. Leflerová, V, Nový, J. Koutecký, M. Kindlová, J. Kasalický, V. Kellerová, Omluveni: L.

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni:

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení č. IV/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 16. 10. 2013 na obecním úřadě

Usnesení č. IV/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 16. 10. 2013 na obecním úřadě Usnesení č. IV/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 16. 10. 2013 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) rozpočtové opatření č. 3/2013Rozpočtové

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Přítomni: Omluveni: za ÚMČ: Zahájení: Ukončení: pp. Venturová, Lehovcová, Archalousová, Ritt, Kolek, Fajfr p. Hrubá p. Novotný 17.00

Více

Zápis č. 8/2014. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 8/2014. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 1 Zápis č. 8/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 17. 12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Petr Bolina, Soňa Černá, Petr Černý, Jan

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více