Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM"

Transkript

1 Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM Doc. jak je to s investičními akcemi města? Je dobré se podívat na to, jak to bude vypadat s financemi pro příští roky. Když to dobře půjde, tak jen BD pro seniory bude stát 80 mil. Kč a to je daleko víc peněz než celý rozpočet města. Měly bychom mít ekonomické zdůvodnění, kdo to bude platit, jaké budou předpokládané nájmy, měl by se řešit úvěr a v jaké výši bude. Současně je celá investice dražší než původní spolupráce s firmou Sceptrum Ing. řešení formou pasivního BD je dražší než bytové jednotky poskytnuté od firmy Sceptrum řešené jako klasická výstavba, prvotní výdaje na bytovou jednotku jsou samozřejmě vyšší, ale provozní náklady nižší, dále zde budeme budovat i okolí domu, parkové úpravy, zabezpečení provozu, vybavení apod. Teď není možné říct výši úvěru, není ani výběrové řízení, takže prozatím nevíme, za kolik přesně se bude dům stavět. Řádově lze počítat s úvěrem 50 mil., ale ten zatím nemáme. Projekty nejsou dokončeny ve vztahu napojení na elektriku, vodu apod. Senioři budou platit nájem tak, aby pokryli náklady provozu. Bude vytvořen nějaký minimální fond oprav na provoz do budoucna Ing. než budeme chtít úvěr, tak musíme mít spočítány provozní náklady. V BD by mělo být 41 bytů a obyvatelů se tam vejde asi 60 Ing. vybraný projektant Ing. arch. Smola vybral takovou možnost, aby bylo možné rozšíření počtu bytových jednotek do budoucnosti Ing. zelená úsporám musí být proúčtována do dvou let od přiznání dotace, takže z toho hlediska se postupuje tak, jak se postupuje Doc. do budoucna to vypadá, že už nezbydou peníze na multifunkční halu, pokud se bude stavět BD pro seniory Ing. podrobnější výhled plnění rozpočtu města v roce 2011 budeme mít v první polovině roku. Prvním rokem je zvýšený index daně z nemovitosti a předpokládala se částka mezi 12 a 14 mil. Kč, k dnešnímu dni už je na účtu města cca 16 mil. Ing. Mulíček ještě by mohly dojít finance z daně cca ve výši 2 mil., ale tato částka je nevyzpytatelná Doc. Novák dokud nebude zajištěno komplexní financování, tak se nemůže se stavbou BD ani začít. Připravit všechno na březnové ZMM je dost brzo, ale určitě se o tom budeme ještě bavit Ing. částka 20 mil je v rozpočtu navržená tak, aby občané věděli, že se něco chystá. BD je projektovaný, chybí zde dodělat jen detaily. Původně bylo do rozpočtu roku 2011 navřeno 30 mil, ale tím bychom přešvihli současnou rezervu a to jsme nechtěli Ing. Mulíček částka 20 mil je navržena tak, aby vyčerpala rozpočtovou rezervu, a ve výhledu na rok 2012 je počítáno s částkou 95 mil. s nějakým financováním Návrh usnesení předložený RMM: ZMM schvaluje rozpočet města Modřice na rok 2011 ve výši ,- Kč na straně příjmů a ve výši ,- Kč na straně výdajů jako schodkový bez

2 výhrad. Schodek rozpočtu bude vyrovnán využitím rozpočtové rezervy města Modřice z předchozích let. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 10 pro 4 proti (, Procházka, Kratochvíl, Matějková) 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem Doc. požadavek, aby RMM připravila na příští ZMM ekonomický rozbor investičních akcí Zápis č. 3/2011 ze zasedání ZMM Úkoly stanovené v zápise ze zasedání ZMM: 1) Zastupitel - k rozpočtu 2011 Provést ekonomickou bilanci a rozvahu města v dalších letech ve vztahu k plánovaným investicím (DPS, rekonstrukce ZŠ, multifunkční hala atd.) - v podkladech jste obdrželi zdůvodnění ekonoma města, že prozatím nelze tuto rozvahu vypracovat a to ve vztahu k postupu při získání dotací ze SFŽP na pasivní dům úkol tímto zůstává v platnosti a bude předloženo plnění na dalších zasedáních ZMM Diskuse: děkuje panu Sládkovi, že otevřel problematiku DPS. Plánovaná výstavba nic neřeší, protože je určena pro zdravé a samostatné seniory a je spíše potřeba postavit lůžkové zařízení pro klienty se zdravotním postižením, kteří potřebují intenzivnější péči. Žádá starostu popř. SZK, aby k tomuto úkolu nepřipravil i rozbor sociálních aspektů jako např. co se bude dít, když se senior během pobytu stane imobilní a neschopný se o sebe postarat, zda jsou občané, kteří jsou nahlášení v seznamu o byty v tomto domě seznámeni s podmínkami atd. a to do příštího zasedání ZMM Ing. člověk, který přestane být mobilní a samostatný, tak by se měl z PD přesunout do Sceptra. Domov pro důchodce město neutáhne Doc. RMM by měla do příštího zasedání zpracovat Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory kde zazní otázka finanční, ale i zdůvodnění investice, tzn. pro jakou cílovou skupinu to zařízení bude, náplň investice, zabezpečení provozu, jaké budou náklady na údržbu, počet zaměstnanců, jak to bude s financováním, když předpokládaná výše nákladů je cca 85 mil. Na jednotlivce by to znamenalo, že čisté nájemné by bylo ve výši 7.500,- Kč měsíčně. Navrhuje k tomuto bodu usnesení: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory. Vzhledem k finančnímu rozsahu akce Domov pro seniory všechna zásadní rozhodnutí musí být schválena ZMM. MUDr. Tomandlová

3 Ani Brno nemá dostatek domovů pro důchodce pro úplné ležáky Bc. Matějková domov důchodců neexistuje, tento termín se nepoužívá. Existuje domov pro seniory, jak říká zákon o sociálních službách Ing. není to domov pro seniory, je to bytový dům pro seniory a to je rozdíl. Tento dům nebude mít režim sociálních služeb. Na tohle by nešla čerpat dotace z programu Zelená úsporám První návrh usnesení Doc. Sládka: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory. Hlasování o prvním návrhu Doc. Sládka na usnesení: 14 pro 0 proti 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3.2.1/2011. Druhý návrh usnesení Doc. Sládka: Vzhledem k finančnímu rozsahu akce Domov pro seniory všechna zásadní rozhodnutí musí být schválena ZMM. Hlasování o druhém návrhu Doc. Sládka na usnesení: 15 pro 0 proti 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3.2.2/2011. Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí plnění úkolů uložených na minulém zasedání ZMM Hlasování o návrhu na usnesení: 15 pro 0 proti 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 3.2.3/2011. Zápis č. 4/2011 ze zasedání ZMM dotaz k Domu pro seniory zda už je sestavené Technicko - ekonomické zadání, které bylo uloženo na minulém zasedání je to jako úkol, bude to projednáno a řešeno v bodě 2 Usnesení 3.2.1/2011: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory doposud se shromažďovaly potřebné podklady a dokumenty, bude předloženo na příštím ZMM. Současně se i zahájení případné výstavby ve vztahu k vydání stavebního povolení, vypsání výběrového řízení jako veřejné obchodní soutěže a k danému ročnímu období pravděpodobně přesune do 1. poloviny roku 2012 Diskuse:

4 k Technicko ekonomickému zadání udělat do příštího zasedání rozbor sociálních aspektů. Co se např. stane s občanem, který začne být časem imobilní zastupitelé dostanou na nahlédnutí návrh smlouvy, který by měl být uzavřen s potenciálním klientem Zápis č. 5/2011 ze zasedání ZMM Usnesení 3.2.1/2011: ZMM ukládá RMM zpracovat do příštího zasedání ZMM Technicko ekonomické zadání (TEZ) akce Domov pro seniory V podkladech předložen ekonomický rozbor projektu a komentář k plánovanému provozu a službám vč. Počtu současných žadatelů o přidělení místa v PBDS. Diskuse: FV projednal na svém zasedání náklady na stavbu Pasivní bytový dům pro seniory. Zabýval se zejména částkou 9.203,- Kč za měsíc na osobu. FV upozorňuje na částku 4.000,- Kč za měsíc a vůči podobným zařízením se zdá jako nadhodnocená. FV doporučuje ZMM, aby tato částka byla podrobena podrobnému rozboru, a aby byla snížena alespoň o 50%. FV ZMM upozorňuje na skutečnost, že v předmětném rozboru investičního záměru není vůbec uveden nástroj (výpočet) pro sociálně slabé občany města Modřice. Doposud byl investiční záměr vždy prezentován jako záměr podpory sociálně naléhavé případy nikdy nebyl investiční záměr prezentován jako záměr podpory pro sociálně naléhavé případy. Vždy to bylo pro občany nad 60 let či důchodového věku, kteří jsou ale soběstační předpokládá se, že BD je uzpůsobený pro starší občany, ale pro soběstačné. Nepředpokládá se, že by tento dům fungoval podle zákona o sociálních službách. Nebude zde zabezpečená pečovatelská služba. Nějaké služby zde budou a to např. úklid, praní a žehlení prádla, které bude povinné. V bytech se nepočítá s instalováním pračky. Obědy se budou zajišťovat dodavatelsky. Je zde prostor pro klubovou činnost. Budou nabízeny kulturně sportovní akce. Sociální služby si bude každý klient zajišťovat sám podle svých potřeb. Grand Residenci nemůžeme brát jako konkurenci. V Grand Residenci funguje oddělení, které zajišťuje trvalou péči. Jedná se hlavně o ležící pacienty, o těžko chodící pacienty nebo o pacienty trpící demencí. V těchto případech měsíčně platí daleko více a všechny pokoje mají obsazené. V bytech, které jsou bez služeb a podobné těm co chceme poskytnout, se platí ,- Kč měsíčně. V našem domě je připraveno 41 bytových jednotek. Z toho 32 bytů je 1 + kk a 9 bytů je 2 + kk. V současné době je podáno 117 žádostí o umístění do BD pro seniory. Upřednostňováni budou občané s trvalým pobytem v Modřicích. Až bude stavba před dokončením, tak se bude opět dělat průzkum a vyzvou se občané ze seznamu, aby sdělili, zda stále mají zájem nebo ne jestli drobné výpomoci jsou zakalkulovány v předpokládaném měsíčním nájmu? ano

5 drobné výpomoci jsou zakalkulovány v položce služby zaměstnanci, která činní ,- Kč/rok. Je zde kalkulováno s jedním vedoucím tohoto zařízení, jedním údržbářem a 6 pracovnic úklidu. A zároveň těchto 6 pracovnic bude klientům poskytovat drobné výpomoci, jako je donáška léků, drobné nákupy apod. v 1+kk je možné bydlet pohromadě i pokud nebudou manželé. Jak se budou provádět a platit úklidy? Nelze oboum penzistům účtovat stejnou částku. Udělala drobný průzkum, obešla některé žadatele o umístění podmínky kdo bude, s kým na pokoji bude stanovovat město. Je to navrženo, tak že v 1 + kk bude bydlet jeden člověk, ve 2 + kk dva lidé. Pokud manželé projeví zájem o jednopokojový, tak dostanou jednopokojový byt při výpočtu se těžko dá odhadnout, kolik lidí bude chtít být spolu. Při detailnějším obsazování pokojů se musí rozpočítat náklady navíc, ale v tomto okamžiku nelze s touto částkou kalkulovat a počítat na březnovém zasedání žádala o informaci, zda jsou všichni budoucí klienti informováni o těchto podmínkách. A při vlastním výzkumu, ani jeden z klientů nepočítá s touto variantou domu. Ti jsou přesvědčeni o tom, že zde bude lékař, sestra, a že to bude fungovat jako domov se sociálními službami. Předkládám návrh na toto usnesení. Návrh na usnesení: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domově pro seniory jak finančními tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít i nadále zájem v BDS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM. nikdy se netvrdilo, že se bude stavět dům s pečovatelskou službou lidi to ale neví protože nečtou zpravodaj. V obci Žabčice mají podobný dům pro seniory cca pro 20 klientů, funguje jim to, pořád mají plno, a to neuspokojili všechny občany. Tuto kalkulaci jsme chtěli dělat, až bude vysoutěžen dodavatel. Finance se totiž určitě budou odvíjet od konečných nákladů na výstavbu toho domu. Klient má možnost říct, že nepotřebuje např. obědy a bude mít samozřejmě nižší nájem od začátku se šlo do toho, s tím, že je to pasivní BD. Je požádáno o dotaci zelená úsporám, a pokud to budeme stavět jako dům s pečovatelskou službou, tak nemůžeme o dotace žádat. Pokud by se stavěla DPS, tak ceny za nájem budou určitě vyšší.

6 Tomandlová je několik typů domů pro seniory a je důležité si ujasnit, pro kterou variantu se rozhodneme při průzkumu zjistila, že největší hrůzu měli občané z toho, že pokud onemocní, tak nebudou mít kam jít a nebudou mít nikoho, kdo se o ně postará v momentě, kdy klient nemá rodinu a přestane být soběstačný, tak se o něho postará město a zajistí mu místo ve vhodném zařízení v DPS jsou kvalifikované sestry, pečovatelky, které se o klienty neustále starají. Pokud občan žije sám ve svém bytě, a přestane být soběstačný, tak stejně se o něho musí někdo postarat, pokud nebude nikoho mít, tak se půjde ptát na město. Na prvním místě by měla být rodina, která se bude starat a ne ji neustále vytěsňovat. Zařízení dostává příspěvek na nemohoucnost, a pokud to nestačí na pokrytí nájmu, tak stejně musí částku doplácet rodina z průzkumu vzešlo, že např. pán na baráčku platí 3.000,- Kč inkaso se vším. Když si představím tu manželskou dvojici, která bude v 2 + kk a zaplatí nájem ,- Kč a bude v této částce mít jen obědy, tak je to na klienta hodně a nebude na to mít je to částka teoretická. Pokud v 1 + kk bude bydlet pár, tak může platit jinou částku, než když tam bude jeden člověk. Samozřejmě se může částka lišit, ale v této chvíli to nešlo jinak spočítat Mulíček obědy 2.300,- Kč měsíčně je v přepočtu na dny přijatelná částka kolika lidí jste se ptala paní? 5 lidí jsem obešla, protože jsem měla málo času a dostali jsme pozdě materiály pro ZMM Mulíček v Grand Residenci je plno a to mají ,- Kč měsíčně Matějková v tomto domě je, ale zdravotní sestra v bytech, které pronajímají jako byty za ,- Kč, tak tam ty sestry nefungují Doleček pokud se bude dělat průzkum teď, tak ty lidi nemají srovnání a stejně nebude jejich odpověď adekvátní, protože ty lidi stejně teď neřeknou, zda o to mají zájem či ne. Ta částka je tvrdé číslo, ve kterém je zahrnuto všechno. Je možné, že se částka sníží

7 teď se pohybujeme v maximálních částkách. Pokud se postaví toto zařízení tak garantuji, že se obsadí Kratochvíl občané to mají pořád zafixované jako domov důchodců, kde jsou obsaženy všechny služby. Průměrný důchod je ,- Kč měsíčně, a to nestačí na takové bydlení. Před stavbou je potřeba zjistit potřebu lidí v Modřicích a na to reagovat v první řadě musíme udělat výběrové řízení na dodavatele. My musíme vycházet z nějakých reálných čísel. Průzkum je v této chvíli zbytečný Kratochvíl vždyť máme vizi toho, co se v domě bude poskytovat v Žabčicích mají poloviční zařízení a mají zde frontu a kapacitně ten dům nestačí. My umožňujeme touto stavbou starším občanům uvolnit větší byty pro jejich děti a vnoučata je potřeba si ujasnit cílovou skupinu. Pro seniory je potřeba vytvořit spíše denní stacionář. Další věc je, že na úrocích nás to bude stát 2 mil. ročně. Odpisy budou muset být v rozpočtu každým rokem. Je potřeba to rozumně ufinancovat, samozřejmě na tomto nelze vydělat. ZMM zatím nejednalo a ani neschvalovalo, jaký objekt se bude stavět. Je dobré udělat průzkum. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli není lepší postavit jiné zařízení. A s dotací nemůžeme počítat na 100 % Mulíček zde jsou zahrnuty plné náklady, takže příspěvek může být samozřejmě nižší. Úvěr by město mělo na 20 let úroky jsou řádově 2 mil. ročně. V roce 2007 město dlužilo na úvěrech ,- Kč a za čtyři roky zaplatilo cca 11 mil. Kč. K město dlužilo na úvěrech ,- Kč. Připravuje se úprava rozpočtového určení daní, a pokud to bude schváleno, tak obce dostanou do rozpočtu poměrně značné částky. V dnešní době má město Modřice úvěr ve výši 17 mil. Kč a vzalo by si k tomu další úvěr ve výši 40 mil. Kč. V rozpočtu město má 25 mil. Kč pouze na investice. Splácení takového úvěru není pro město žádnou velkou zátěží úroky samozřejmě platí nájemníci. My se musíme dívat na úroky, které by přišli k tíži města. Pokud do toho město má dát peníze, tak to musí být účelové Havlátová od počátku bylo cílem této stavby umožnit starším občanům uvolnit byty pro jejich děti a vnoučata První návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zpracování Technicko ekonomického zadání akce Pasivní bytový dům pro seniory a schvaluje jeho zařazení do investičních akcí roku 2012 a 2013.

8 Druhý návrh usnesení: ZMM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce Pasivní bytový dům pro seniory Návrh občanského sdružení na usnesení: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domově pro seniory jak finančními tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít i nadále zájem v PBDS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM. Diskuse: navrhuje schválit všechna navržená usnesení. Program Zelená úsporám se zastavila a opět se rozjela. Město bylo vyzváno k doplnění žádosti a to taky splnilo. Je zde reálná šance na získání dotace Hlasování o návrhu občanského sdružení na usnesení: 6 pro 2 proti (Doleček, Brabec) 5 se zdrželo (Ventruba, Petřík, Tomandlová,, Havlátová) Usnesení nebylo přijato. Hlasování o druhém návrhu na usnesení: 8 pro 4 proti (, Matějková, Procházka, ) 1 se zdržel (Kratochvíl) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5.2.1/2011 Hlasování o prvním návrhu na usnesení: 8 pro 4 proti (Matějková, Kratochvíl, Procházka, ) 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 5.2.2/2011 Zápis č. 6/2011 ze zasedání ZMM Diskuse: doplnit program o bod s názvem Informace o průběhu příprav výstavby BDPS, a to jako bod č. 4 a následný posun všech ostatních bodů Hlasování o návrhu p. Bernátové: 13 pro 0 proti 0 se zdrželo 1 nehlasoval z důvodu nesložení slibu zastupitele Návrh byl přijat. Bod 4 programu Informace o průběhu příprav výstavby BDPS Komentář starosta a Ing. Hana. Diskuse: Kratochvíl kdo je autorem těch tří otázek v anketě k BDPS? pan Čevela, on přišel jako koordinátor nových webových stránek s touto anketou, jako možnosti vyzkoušení funkčnosti nových stránek Kratochvíl město se tímto bude řídit? Co to má znamenat pro radu?

9 pro radu to má význam z důvodu co lidé chtějí a co se do projektu budeme snažit zapracovat. Pro radu nejsou výsledky ankety zavazující. pan starosta řekl, že 95% účastníků ankety pochopilo záměr. To neznamená, že s ním souhlasí nebo nesouhlasí Kratochvíl v anketě jedna otázka popírá druhou. Je zde jednostranný pohled ke každé otázce byl komentář, co otázka obsahuje u téměř 90% účastníků nemají odevzdané lístky platnost, protože bod A a bod C si navzájem odporují, při odpovědi na obě otázky slovem ano otázka 1 měla říct, zda občané souhlasí s tím, jaký BD navrhujeme, a otázka 3 říká, jestli občané souhlasí s tím, aby ten kdo se do tohoto domu vezme, jestli zde bude na dožití nebo se bude muset přestěhovat. Konkrétně na toto se ptal při besedě pan Benáček, který se sám stará o svoji těžce nemocnou manželku. Není problém tento manželský pár do domu nastěhovat v případě, že se člověk stane imobilní, tak souhlasí s tím, aby v tomto domě zůstal jestliže v bodě 1 se ptám na koncepci, kterou předkládáme, a vypichuji z toho v bodě 3, jestli občané souhlasí s tím, aby se odstěhovali nebo zůstali, tak to se navzájem nepopírá byl to pouze pokus o anketu. Anketu nikdy nepochopí všichni, tak jak je myšlena. Bez dalšího vysvětlování je to zavádějící a nejde to. Na besedě všichni občané pochopili, o co městu jde. Na besedě samozřejmě byly i další podněty, kterými se musí město zabývat. Je zde i možné, že pečovatelskou službu najme město nebo ti obyvatelé domu, stavebně je možné, aby to zázemí zde bylo cca 35 modřických občanů využívá služeb pečovatelské služby Židlochovice a město také tyto služby doplácí a dá se občas pochybovat o kvalitě poskytovaných služeb z hlediska stravování se na tuto službu občas nadává a občas ne. Máme v úmyslu pozvat všechny žadatele, kteří zde mají žádost na besedu, kde se jim vysvětlí záměr. Pokud všech 150 občanů řekne, že s tímto nesouhlasí, a že se do takového domu nenastěhuje, tak se to bude muset nastavit jinak. Toto jsou nekonečné diskuse, které stejně k ničemu nevedou. Mělo by se začít stavět a řešit systém provozu. Budou zde občanům k dispozici zaměstnanci

10 a budou mít zaměstnanci celodenní a celonoční služby? noční služby zde nebudou pokud se dojde k závěru, že jsou noční služby potřeba, tak budou zřízeny noční služby služby jsou placené formou nájmu občané si do bytu vezmou svůj nábytek, budou tedy v domácím prostředí, a tím se budou cítit pořád jako doma Kratochvíl suma je příliš vysoká a málo kdo si to bude moct dovolit suma byla nastavena v maximální úrovni. Byla zde započítána amortizace objektu, obědy, služby, které budou upřesněny a energie. Všechno se může změnit a třeba i ponížit. V této chvíli to nelze přesně spočítat určité služby budou povinné, jako např. praní prádla. Starší lidé na určité věci už dbají méně a nastavením některých služeb předejdeme nežádoucím situacím a problémům Kratochvíl firma Sceptrum dům Grand Residence postavila ze svých zdrojů? ano Doleček když město žádalo poprvé, tak se dům jmenoval dům se sociálními službami a pak se musel přejmenovat na dům s upravitelnými byty a tehdy byla dotace ve výši ,- Kč na jednu bytovou jednotku, ale to už je dávno pryč a takové dotace už se nevypisují město šlo do pasivního stylu z důvodu poskytnutí dotace. Ředitel z bytového domu pro seniory v Letovicích sdělil, že občané pobírají důchod a příspěvek na sociální péči, a přesto město doplácí řádově 6.000,- Kč na osobu. Letovice jsou na jiné úrovni než Modřice, mají více obyvatel a více financí Kratochvíl můj komentář k anketě nebyl pochopen. Šlo o to, aby anketa byla srozumitelná. Pan Čevela by neměl tak samostatně rozhodovat o anketách pan Čevela otázky konzultoval se mnou a neshledal jsem je závadnými. Do zpravodaje nesmí přijít pouze politicky zaměřené příspěvky

11 Procházka máme zde konkrétní výňatek ze smlouvy o poskytnutí sociálních služeb v BDPS v Brně, který jede podle sociálních služeb. Ceny jsou v něm následující: ubytování 180,- Kč denně, což dělá za měsíc 5.476,- Kč, zahrnuje elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, praní, žehlení osobního a ložního prádla, denní úklid pokoje. Stravování 133,- Kč denně, což je měsíčně 4.046,- Kč. Celkové měsíční náklady jsou tedy ve výši 9.521,- Kč. Podle 83 odst. 3 zákona o sociálních službách musí uživateli zůstat po úhradě ubytování a stravování minimálně 15% z jeho příjmu. Například, když je důchod ve výši 9.200,- Kč, tak 15% je 1.380,- Kč, zbývá tedy 7.820,- Kč. Z toho vyplývá, že 1.700,- Kč zbývá k úhradě příbuzným. Příspěvek na bezmocnost připadá domovu a na tento výpočet nemá vliv. Toto je konkrétní příklad jiného sociálního zařízení když se porovná náš návrh a odečteme amortizaci ve výši 1.500,- Kč, tak jsme na částce 7.700,- Kč. Ve výše uvedeném příkladu jsou na částce 9.521,- Kč většinou to v takových zařízeních funguje tak, že jsou zde sestry, s tím, že jedna sestra je na dopoledne, jedna na odpoledne, v noci tam není nikdo, pouze ošetřovatelky. Stálá služba lékaře zde není, je pouze smluvně domluven, že přijde, pokud bude potřeba. Náklady musí někdo doplácet. Kdo je zřizovatelem tohoto zařízení? Procházka městská část Brno Žabovřesky v tom případě je předpoklad, že městská část Žabovřesky musí určitě něco doplácet na provoz, protože z těchto částek to nelze utáhnout. Skutečné náklady na klienta nejsou jen 9.000,- Kč přejděme k tomu, jakým způsobem a kolik budou muset Modřice doplácet na klienty. Jsou zde senioři, kteří se do domu nedostanou a o tyto dotace přijdou. V tomto případě nelze rozlišit seniora potřebného a nepotřebného. Nelze říct, že jeden je chudý a druhý bohatý, že jeden na to má a druhý ne. Toto by se mělo platit z jiných peněz. Měli bychom zabezpečit péči občanům. Dotaci bychom měli řešit jiným způsobem. Ne na všechny se dostane a těm, na které se nedostane, tak ti nedostanou nic? Mělo by se zvážit, na co Modřice finančně mají, protože to bude investice, která nás zatíží na dlouhou dobu dopředu a ostatní investiční akce budou potlačeny Tomandlová na tyto otázky je ještě brzy, tím bychom se měli zabývat, až začne provoz domu. Všechny sociální příspěvky se stále snižují a bude to daleko přísnější, než je to dnes ať se to zařízení bude jmenovat jakkoliv, tak nelze brát ohledy na ty občany, kteří se sem nedostanou. Tak je to i s přidělováním klasických městských bytů. Vždycky se najde někdo, na koho se nedostane vždycky ty náklady musí někdo dorovnávat, ať už obec, město nebo ministerstvo

12 tak to dorovnávejme tomu, kdo na to nemá. Pokud bude senior bydlet ve vlastním bytě 3+1 a prodá ho, tak za 2 mil., tak v tom případě podle mě není potřebný chtěla by za sebe, za p. Procházky a za kolegy ze sociální demokracie deklarovat, že rozhodně máme zájem, aby se tady něco pro naše seniory udělalo. Není náš úmysl bojkotovat všechna rozhodnutí, aby se nic nepostavilo, ale myslím si, že bychom měli tu otázku, která byla, nebo ten smysl té ankety převést na zájemce o bydlení. Lidé ve věku 20 let to vidí jako dalekou budoucnost, těm na tom nezáleží. Znovu podávám návrh na usnesení paní, vy nepovažujete 20 leté občany za občany Modřic? Tito lidé se k problematice BDPS nemají co vyjadřovat? Návrh usnesení p. Bernátové a ČSSD: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory, a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domě pro seniory jak finančními, tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít nadále zájem v BDPS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM Diskuse: beseda objasní vše lépe, než co je psáno. Napsaný text si každý může vyložit jinak. Bylo by určitě lepší, kdyby proběhla znovu beseda se všemi zájemci zařazenými v seznamu žádostí Procházka všichni na besedu nepřijdou protinávrh: doplnit do usnesení za slovo průzkumu a besedy Doleček město tuto stavbu potřebuje, a ne jen proto, že máme seznam lidí v jakém pořadí to bude? Nejdříve se zájemci obešlou písemně a potom bude beseda? ano nejprve zájemce obešleme a v textu bude i termín besedy. Je jedno v jakém pořadí to proběhne občan Žák měly by se k besedě a diskusi pozvat i lékaři a předseda Sociálně zdravotní komise není žádný důvod zvát na besedu lékaře a předsedkyní SZK je zastupitelka Havlátová paní Havlátová jako předsedkyně sociální komise na minulém zasedání sdělila, že od počátku této stavby bylo cílem umožnit starším občanům uvolnit byty pro jejich děti a vnoučata

13 Protinávrh p. Sládka na usnesení: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu a besedy mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory, a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domě pro seniory jak finančními, tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít nadále zájem v BDPS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM Hlasování o protinávrhu p. Sládka na usnesení: 13 pro 1 proti (Doleček) 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 6.4/2011. Bod Rozpočtové opatření č. 1/2013 rozpočtového výhledu na rok 2013 Komentář starosta a ekonom města Ing. Roman Mulíček Diskuse: předpokládané náklady, které jsou v rámci BDPS se počítali ve výši 80 mil. bez DPH? ano je předpoklad, že vysoutěžíme možná i nižší částku Návrh usnesení předložený RMM: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 rozpočtového výhledu na rok 2013 ve výši příjmů ,- Kč a ve výši výdajů ,- Kč jako schodkový bez výhrad. Schodek bude kryt z rozpočtové rezervy let minulých a z přijatého investičního úvěru. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 9 pro 5 proti (, Matějková, Kratochvíl, Procházka, ) 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 6.7.8/2011 Zápis č. 7/2012 ze zasedání ZMM Usnesení 6.4/2011: ZMM ukládá RMM zajistit provedení průzkumu a besedy mezi zájemci o ubytování v bytovém domě pro seniory, a to tak, že je písemně seznámí se všemi podmínkami pobytu v bytovém domě pro seniory jak finančními, tak sociálními a dále od nich vyžádá písemné vyjádření, zda i za uvedených podmínek budou mít nadále zájem v BDPS bydlet. S výsledkem pak RMM seznámí členy ZMM dne na řádném jednání ZMM postup úkolu viz samostatná zpráva, která je součástí zápisu Diskuse: Procházka k bodu 6.4 je škoda, že beseda neproběhla dříve, než se uzavřel projekt. Na besedě zazněly zajímavé připomínky. Kdyby beseda proběhla před uzavřením projektu, tak se projekt v některých detailech mohl změnit. Nyní už změny nejdou provést. Jedná se např. o zvětšení koupelen, aby tam vešla pračka, případně doplnění místnosti pro sociální služby nebo pro vrátného. Bylo by dobré, až se bude dělat další investice většího rozsahu např. sportovní hala, tak nejdříve provést průzkum a potom teprve uzavřít projekt ještě přišly další dvě kladné odpovědi. Z 8 záporných odpovědí jich 5 odmítlo z důvodu finančních, že je provoz drahý. Zbytek odmítl, protože už jsou umístěni v jiných zařízeních. Projekt uzavřený není. Koncepce praní byla takhle nastíněna od začátku, takže koupelny by se stejně nezvětšovaly. Je zde zahrnuta recepce a vrátný a jeden byt může být vyčleněn na sociální

14 služby, které by zde do budoucna mohly být. I v průběhu stavby se nějaké drobné úpravy dají udělat Procházka je škoda zabrat byt na sociální služby. Koupelny se upravovat nebudou, přitom hodně zájemců by si chtělo prát. Zvětšení by určitě zájemci přivítali Kratochvíl na čí žádost by se dělaly změny v projektu? samozřejmě na podnět radnice. A musí se brát změny do určité míry. Pokud by se jednalo o zvětšení koupelen, tak je to předělání projektu. V bytovkách budovaných v dřívějším období jsou taky malé koupelny, že se do nich nevejde pračka. Dříve byly ve všech bytovkách centrální prádelny má zkušenost takovou, že všichni zájemci, se kterými mluvila, řekli, že by si chtěli sami prát a stejně tak si samostatně vařit a něco upéct, ale bohužel zde nebude ani trouba z besedy jednoznačně vyplývá, že naplnit bytový dům nebude problém. Ještě jsme nezačali stavět a kapacitu máme zaplněnou Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění úkolů uložených na předchozích zasedání ZMM Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro 0 proti 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 7.2/2012. Zápis č. 10/2012 ze zasedání ZMM Bod 5 programu Výběr poskytovatele úvěru na výstavbu PBDS V podkladech jste obdrželi dodatečně dokumenty k projednání a schválení poskytovatele úvěru ve výši 45 mil. Kč na dofinancování výstavby PBDS. V podkladech je Protokol o jednání komise v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a návrh smlouvy o úvěru č /12/LCD předložený Českou spořitelnou a.s. Jelikož jsme ve zveřejněném výběrovém řízení neobdrželi žádnou nabídku na poskytnutí úvěru a to dle našeho úsudku neakceptací zadávacích podmínek uchazeči ( plyne z jejich dotazů ), které jsou jednoznačně nastaveny ve prospěch města (částka bez ručení jiným majetkem, čerpání dle našich potřeb, splácení po dokončení projektu, atd.), výběrová komise doporučila RMM vyhlásit tzv. Jednací řízení bez uveřejnění, což nám umožňuje novela zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb platná od odst. 1 písm. a). RMM na svém mimořádném zasedání dne přijala usnesení, kterými jednak zrušila vypsané veřejné řízení na veřejnou zakázku a za druhé schválila zadávací řízení bez uveřejnění dle 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb ve znění pozdějších dodatků a novelizací s oslovením České spořitelny a.s. na předložení nabídky, co by našeho bankovního domu a největšího dotazovatele při zadávání. Současně schválila pokračování hodnotící komise ve shodném složení, i když toto již zákon v nastaveném řízení nepožaduje. Hodnotící komise nabídku České spořitelny a.s. projednala dne

15 (viz. přiložený protokol) a dojednala úrokovou sazbu na úvěr 45 mil. Kč ve výši 2,9% per annum. Česká spořitelna následující den doložila návrh smlouvy o úvěru k projednání. Diskuse: Procházka Zajímalo by mě, jestli jsme za tohle zaplatili firmě Tender Invest ,- Kč Ano zaplatili, firma Tender Invest byla vybrána na základě výběrového řízení, protože na toto veřejné výběrové řízení jsme si netroufli sami. Ve článku IV. bodě 1. je napsáno, že v případě navýšení, se příslušným způsobem upraví příjem splátek, nikde není psáno, že pokud si vypůjčíme jenom 40 mil. jakým způsobem dojde k úpravě splátek Tato smlouva je nastavena na 45 mil. a umožňuje nám čerpat nižší částku, na základě té částky bude upravený splátkový kalendář Ale nikde se nepíše, jak by se upravily splátky, kdybychom si půjčili méně Tento nedostatek do bodu č. IV. doplníme Kratochvíl Zajímalo by mě jestli, tuto smlouvu viděla právní kancelář Mgr. Hrachy Smlouva je nastavena tak, jak jsme chtěli a je připravována spolu s doktorem Hradilem administrátorem zadávacích podmínek a výběrového řízení Návrh usnesení: ZMM schvaluje poskytovatelem úvěru ve výši 45 mil. Kč bankovní dům Česká spořitelna a.s. s úrokovou sazbou 2,9% per annum na dobu 15 let. Hlasování o návrhu usnesení: 11 pro 4 proti (, Procházka, Kratochvíl, Matějková) 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2012. Zápis č. 11/2013 ze zasedání ZMM Bod 11.3 Informace o průběhu výstavby PBDS Závěrečným bodem bych informoval zastupitele o průběhu výstavby PBDS a jeho budoucím provozu. Výstavba byla zahájena předáním staveniště a následovalo provedení demoličních prací na objektech zpevněných ploch, co by pozůstatku od předchozích provozů. Celkem na počátku stavby došlo ke zpoždění 1,5 měsíce. Pozdější předání staveniště bylo způsobeno odvoláním uchazeče firmy METROSTAV proti výběru dodavatele, kdy se muselo čekat 15 dní na uplynutí doby pro odvolání k ÚOHS a demoliční práce objednané mimo smlouvu o dílo trvaly necelý měsíc. Jelikož výstavbě nepřálo ani zimní počasí, požádal dodavatel díla o prodloužení termínu dokončení o 1 měsíc u objektů čerpajících přiznanou dotaci SFŽP a o 2 měsíce u ostatních objektů. Tímto posunem nebude ohroženo

16 čerpání přiznané dotace. Celé dílo bude dokončeno včetně vyklizení staveniště do V rámci obsazení klienty je plánováno nastěhování na měsíc říjen a listopad RMM na příštím zasedání ZMM připraví ke schválení hodnotící kritéria pro výběr klientů do zařízení, předloží finanční rozvahu nájemného a návrh na dovybavení objektu kuchyňskými linkami, vestavěnými skříněmi a případným dalším nábytkem. Diskuse nebyla Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí informace o průběhu výstavby a průběhu příprav provozu PBDS Hlasování o návrhu na usnesení: 14 pro 0 proti 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Zápis č. 12/2013 ze zasedání ZMM Bod 8 programu Provoz PBDS Podklady obdrželi zastupitelé předem. Komentář starosta 8.1 Návrh kritérií pro výběr klientů do PBDS V podkladech jste obdrželi Zásady a kritéria pro posuzování žádostí o umístění do PBDS včetně formuláře ŽÁDOST o umístění v PBDS. Dokumenty zpracovali starosta a místostarostka dle požadavků a předkládají je ZMM k odsouhlasení. Diskuse: Matejková Nebylo by vhodné změnit formulaci domov důchodců za domov pro seniory? Také by mě zajímalo u bodu 5, kdo ho bude posuzovat? Posuzovat to bude obvodní lékař žadatele, obě Vaše připomínky bereme na vědomí a v žádosti je zpravíme. Zajímá mě bod č. 1, ta poslední část umístění žadatele do některého z domova důchodců v případě ztráty soběstačnosti zda by to nemělo být spíše zobecněno, protože to nemusí být jen domov důchodců. Mohli bychom to upravit souhlas s umístěním žadatele v případě ztráty soběstačnosti do zařízení k tomu určenému a závazné prohlášení rodiny o zajištění péče v případě naléhavé potřeby. Co se stane v případě, když občan ztratí soběstačnost? On má sice podanou žádost, aby byl zařazen do domu s pečovatelskou službou, ale ty čekací lhůty jsou dlouhé. Co tedy budeme dělat v těchto případech, když se o toho člověka nebudeme mít jak postarat? Buď se rodina upíše k tomu, že se o takového člověka postará a pokud se rodina neupíše, tak při nástupu do tohoto domu se podá žádost o umístění v nějakém domě s pečovatelskou službou. Jakým způsobem se budeme domáhat toho, aby se rodina doopravdy o nemohoucího postarala? Prostřednictvím uzavřené smlouvy, jinak by se jednalo o porušení smlouvy.

17 To chápu, ale přece při porušení smlouvy nemůžeme toho dotyčného vyhodit na ulici. Jestliže rodina podepíše ve smlouvě, že se o nemohoucího postará, tak ta rodina musí plnit podmínky smlouvy o pronájmu. Jak to uděláme prakticky? Rodina přece nemá s nájemní smlouvu nic společného? Příloha nájemní smlouvy bude čestné prohlášení rodinných příslušníku, což je součást nájemní smlouvy. Předpokládejme, že když se stane nesoběstačným, tak se mu stane nějaký úraz. Automaticky tento člověk je převezen do zdravotního zařízeni a v době, kdy se do tohoto zařízení dostane, se musí začít řešit problém, zda se postará rodina nebo se bude hledat pro tohoto člověka zařízení se sociálními službami. Co když nebude šance, sehnat místo pro nemohoucího člověka? Myslím si, že to bude ošetřené tím, že klient, při vstupu do PBDS bude mít podanou žádost do některého ze zařízení se sociálními službami. Pokud člověk bude nesoběstačný, tak si může nasmlouvat nějakou službu, která se o něho bude chodit starat. Mezi tím bude mít podanou žádost na umístění do patřičného zařízení s pečovatelskou službou. A může se tam dát dodatek, že by v zařízení mohl zůstat s tím, že by měl nasmlouvanou pečovatelskou službu, která by za ním docházela? To by mělo být obsahem nájemní smlouvy, tohle jsou je podmínky pro výběr do PBDS. Nemohu přece dát jen obecnou žádost o zařazení do zařízení s pečovatelskou službou, musí to být konkrétní místo. Město může uzavřít smlouvu s nějakým konkrétním zařízením, ale pořád to není podmínka zásad a kritérií pro výběr do PBDS. Matějková Ten věk 65 let nemělo by tam být odchodem do starobního důchodu?

18 Jestli musí být splněny všechny ty podmínky, tak se to vylučuje. Pokud bychom to neobsadili seniory, tak můžeme přeci místa zaplnit i člověkem s invalidním důchodem. Návrh usnesení: ZMM schvaluje zásady a kritéria pro posuzování žádosti o umístění klientů v PBDS vč. zapracování změn v bodě č. 1 poslední odrážka a v bodě 4 písm. a). Hlasování usnesení: 9 pro 4 proti (, Procházka, Matějková, ) 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Stanovení výše nájemného pro klienty V podkladech zastupitelé obdrželi Kalkulaci a bilanci nájemného pro klienty v PBDS. Nájemné pro ubytováné je kalkulováno s příspěvkem města, který by měl za rok činit cca 1 mil. Kč. V nájmu na byt je zahrnuto vlastní nájemné, služby, energie, přívod slaboproudu, a ostatní. Pro jednopokojový byt činí návrh nájem 4.641,- Kč/měs. Pro dvoupokojový byt činí návrh nájem 6.082,- Kč/měs. V podkladech je vyčíslena také případná ztráta pro město, při takto nastavených nájmech. Ta činí cca 1 mil. Kč/rok. Pokud se ZMM rozhodne tento příspěvek neschválit, bude nájemné nutno navýšit v položce za poskytnuté služby zaměstnanci ze 40,- Kč/m2 na 90,- Kč/m2 a v položce nájem za bytovou jednotku o 10,- Kč/m2 na 55,70,- Kč/m2. Tím by se nájemné v bytech zvedlo u jednopokojového o 2.304,- Kč/měs. a u dvoupokojového o 3.138,- Kč/měs. Současně v dokumentu jsou vyčísleny předpokládané náklady na roční provoz objektu, jejich porovnání s navrženým nájemným a v poslední řadě porovnání nastavené ceny s obdobným zařízením v jiné obci. Další komentář místostarostka pí.. Diskuse: Koncesionářské poplatky nemůžou být zahrnuty ve společném nájmu, koncesionářský poplatek platí každý sám s ohledem na to, zda vlastní nebo nevlastní televizní nebo rozhlasový přijímač. Daleko závažnější je rozdíl ve výši toho 1 mil. Kč. Jestli máme postupovat s péčí řádného hospodáře, tak se mi tato částka nezdá. Ptal jsem si i paní auditorky. Myslím si, že bychom to měli nastavit tak, aby náklady byly vyvážené. Můžeme to např. kompenzovat pro sociálně slabší příspěvkem na bydlení. To si myslím, že je spravedlivější. Souhlasím s panem Sládkem a ráda bych k tomu dodala, že pokud by bylo málo občanů z Modřic, tak bychom přispívali na cizí občany. Připomínky beru v potaz a prosím, aby jste dali návrhy na usnesení. Havlátová Chtěla jsem se zeptat zda jste se informovali v jiných zařízení? Informovali jsme se konkrétně v Žabčicích, tam doplácí na mzdy rámcově ,- Kč ročně a co jsme byli v domovech důchodců nebo v LDN, tam město doplácí cca kolem 5.000,- Kč měsíčně.

19 Ta konkrétní cílená dotace konkrétnímu občanovi je jiná, tam přispíváme na sociálně slabší. Dobře. Já bych chtěl z Vaší strany návrhy na usnesení, nemůžeme schválit jen výše nájmů a pak řešit příspěvky na bydlení. To město Modřice neřeší, to řeší Šlapanice. RMM přednesla návrh na usnesení ZMM schvaluje nájemné v PBDS pro jednopokojový byt ve výši 4.641,-Kč/měs., pro dvoupokojový byt 6.082,- Kč/měs. Rozdíl mezi náklady na provoz a vybraným nájemným bude příspěvkem města pro ubytované klienty. Čekám na návrh usnesení ze ZMM Já svůj názor vyjádřím hlasováním Jelikož se klienti budou stěhovat do PBDS až v říjnu a listopadu, ráda bych Vás poprosila o nějaké podněty k jinému řešení v této kalkulaci nájemného případně sociální potřebnosti s tím, že by se vše odsouhlasilo na příštím zasedání ZMM. Přednesu tedy protinávrh usnesení: ZMM odkládá rozhodnutí o výši nájemného do příštího zasedání ZMM s předložením podnětů ke stanovení příspěvku od města. Máme na to 3 měsíce a očekávám ze strany zastupitelů či stran nějaké podněty. Protinávrh usnesení: ZMM odkládá rozhodnutí o výši nájemného do příštího zasedání ZMM s předložením podnětů ke stanovení příspěvku od města. Hlasování usnesení: 13 pro 0 proti 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem / Informace o průběhu výstavby V podkladech jste obdrželi krátkou informaci o průběhu vlastní výstavby PBDS. Komentář starosta. Diskuse nebyla Návrh usnesení: ZMM bere na vědomí informace o průběhu výstavby PBDS. Hlasování usnesení: 12 pro 0 proti 1 se zdržel () Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Bod 4 programu Stanovení nájemného PBDS Podklady obdrželi zastupitelé předem. Komentář starosta V podkladech jste obdrželi předběžný návrh na stanovení nájemného v PBDS, který jsme projednali na minulém ZMM. Jelikož jsem neobdržel před rozesláním podkladů žádné jiné návrhy, je další předložen na stůl. To je návrh z RMM, která navrhuje plné nájemné a možnost ubytovaných si požádat o příspěvek na služby ve výši 1.000,- Kč a 2.000,- Kč dle výše důchodu, což by pro město byly náklady 0,6 1,2 mil. Kč za rok. Nájemné by klienti platili ve výši 6.599,- Kč pro 1 pokojový byt a 8.749,- Kč pro dvoupokojový byt. Přiznání měsíčního příspěvku by se odvíjelo od výše důchodu, kde RMM navrhuje hranice 9.500,- Kč/měsíc a méně na 2.000,- Kč/měsíc příspěvku a až ,- Kč/měsíc na 1.000,- Kč/měsíc příspěvku. Průměrný důchodový příjem je ,- Kč. Důchodové příjmy by se sčítaly, tak že ve 2 pokojovém bytě při

20 2 klientech by prakticky nárok na příspěvek nevznikl. Podrobněji je kalkulace rozepsána na předloženém podkladu. Diskuse Procházka Myslím si, že městem již byla docela velká dotace poskytnuta, protože se objekt staví v pasivním stylu. Tento návrh nezajistí spravedlnost, protože se zde neposuzuje veškerý majetek, ale pouze důchody. K tomu to slouží státní sociální příspěvky, které potřebným kompenzují jejich příjem. Můj názor je, že bychom příspěvky neměli poskytovat. Při našem jednání minulou středu mi byla slíbena informace, kolik seniorů je cizích a kolik modřických. Má někdo přesný seznam? Je 128 žádostí z toho modřických jednotlivců 63, manželů modřických 20, jednotlivců mimo Modřice 41 a manželů mimo Modřice 4. Ráda bych ještě reagovala na poznámku pana Procházky o drahosti domu. Vždy záleží na tom, s čím pasivní dům srovnáváme. Pokud ho budeme srovnávat s obyčejnými domy, které nemají žádné zateplení, potom je ten dům dražší, ale pokud ho budeme srovnávat s domem, který je stavěn podle platných současných norem, tak je přibližně dražší o 10%. Těch 10% by se nám mělo vrátit z dotace Zelená úsporám. Havlátová Já bych byla proto, aby si o příspěvek požádali, když mají malý důchod. V podkladech je to tak napsáno. Tomandlová Jak zařídíte, aby si nepožádali o příspěvek na bydlení jak u města, tak na sociálce? Na sociálce vše budou dokládat. Sociálka si vyžaduje doklady o tom, jaký platí nájem. Zde uvedeme, že dostává také příspěvek od města. Kratochvíl Ale pokud může dostat příspěvek od státu, proč by ho měl dostávat od města. Je to sociální program města. Ventruba Příspěvek nedostávají automaticky, je na požádání. V ten moment se tato žádost schvaluje v RMM. Návrh na usnesení: ZMM schvaluje nájemné v PBDS na jednopokojový byt ve výši 6.599,- Kč/měsíc a na dvoupokojový byt ve výši 8.749,- Kč/měsíc. Hlasování o návrhu RMM na usnesení: 11 pro 1 proti () 2 se zdrželi (Kratochvíl, Matějková) Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem /2013 Návrh na usnesení: ZMM schvaluje sociální příspěvek na poskytování služby v PBDS ve výši 2.000,- Kč/měsíc pro klienty s

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy.

Usnesení 4Z-2.2/2015: ZMM souhlasí s renovací památníku na nám. Svobody v rozsahu první a druhé etapy. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 4/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 8. června 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Zápis č. 6/2011 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 23) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Bc. Kateřina Homolková dne 2011-09-12

Zápis č. 6/2011 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 23) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Bc. Kateřina Homolková dne 2011-09-12 Zápis č. 6/2011 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 23) Zápis č. 6/2011 z 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2011-12-12 od 18 hodin ve velké zasedací

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.5 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Ivan Franc Od: Eva Zhřívalová [EvaZhrivalova@seznam.cz] Odesláno: 1. dubna 2014 19:53

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Usnesení 43.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Usnesení 43.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 43/2014 z 43. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května 2014 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

KONANÉ DNE 13. 02. 2013

KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Z Á P I S Z 02. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice

z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2014 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 18. listopadu 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Z á p i s č. 6 / 2008

Z á p i s č. 6 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 6 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 2. dubna 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hodin Členů zastupitelstva - přítomno

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti rady obce č. 4, 5, 6. 3) Nabídka

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Obec Výrava. Zápis č. 26-12/2008

Obec Výrava. Zápis č. 26-12/2008 Zápis č. 26-12/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 08.12.2008, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč. navrhovaného

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 8 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku. Investiční příspěvek Tělocvičné Jednotě Sokol Hranice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku. Investiční příspěvek Tělocvičné Jednotě Sokol Hranice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Ing. Radka Ondriášová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Odbor finanční; Odbor správy majetku; Odbor

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více