Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace,"

Transkript

1 Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace, ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2012/ /15

2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Zmapování situace pro vytýčení cílů ŠPS 2.1 Sociální a jiné okolí DD 2.2 Informace od vychovatelů 2.3 Informace od rodičů 2.4 Informace od dětí 2.5 Informace z vyhodnocení MPP realizovaných v uplynulých letech 3. Stanovené cíle Školní preventivní strategie 3.1 Dlouhodobé cíle 3.2 Střednědobé cíle 3.3 Krátkodobé cíle = Minimální preventivní program 4. Vymezení základních pojmů prevence 4.1 Primární prevence 4.2 Členění primární prevence 4.3 Začlenění primární prevence RFCH u dětí do PROD 5. Realizace Školní preventivní strategie 5.1 Realizace prevence v PROD a cílové skupiny 5.2 Schránka důvěry 5.3 Volnočasové aktivity 5.4 Preventivní programy 5.5 Jednorázové besedy 6. Personální zajištění prevence 6.1 Úkoly školního metodika prevence 6.2 Úkoly vychovatelů 6.3 Úkoly ředitele 7. Spolupráce s okolím DD 7.1 Spolupráce s učiteli 7.2 Spolupráce s institucemi 8. Hodnocení efektivity programu Příloha Krizový plán

3 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2012/ /15 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Dětský domov Loreta a Školní jídelna Fulnek, příspěvková organizace IČO Tel.: , Zodpovědná osoba: ředitelka DD Fulnek - Mgr. Renata Malinová Školní metodik prevence: zástupce ředitele Mgr. Pavlína Rozsypalová Dětský domov vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, kde se sleduje účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro dětský domov je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce. Pro vypracování Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) byl použit: Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.: 2000/ z

4 2. ZMAPOVÁNÍ SITUACE PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS 2.1 Sociální a jiné okolí DD Dětský domov (dále jen DD)Fulnek se nachází v klidném prostředí města, vedle budovy Kostela sv. Josefa, který poskytuje zázemí 32 dětem, žijících v 4 rodinných skupinách (dále jen RS). Děti jsou přijímány do DD s nařízenou ústavní výchovou, popř. na základě předběžného opaření, zpravidla od 3 letdo18 let, případně do ukončení profesní přípravy. Děti jsou umístěny výhradně prostřednictvím územně příslušného DDÚ v Bohumíně. Každý vychovatel je povinen seznámit se s důvody umístění, prognózou a plánem osobnostního rozvoje dítěte. Všechny tyto informace jsou důvěrné, proto je zapotřebí zachovávat příslušnou mlčenlivost. Je-lito žádoucí, je možné některé děti (předškolního věku bez poruch chování)přijímat do DD přímo z terénu tzn. bez diagnostiky, jen se souhlasem příslušného DDÚ. Vzdělávání je realizováno na školách, které odpovídají věku a jejich schopnostem: ZŠ a MŠ Masarykova Fulnek, ZŠ Komenského Fulnek, ZŠ Komenského Bílovec, SŠ Nový Jičín, SŠ Odry 2.2 Informace od vychovatelů Stálým problémem je kouření cigaret, méně často marihuany a nejméně alkoholu. Rovněž mezi dětmi na RS se vyskytují krádeže. K opakovaným problémům řadíme opožděné návraty z osobních vycházek, vulgární mluva mezi dětmi i k dospělým se vyskytuje velmi často. Rok co rok stoupá agresivita dětí mezi sebou (neadekvátní jednání, hádky mezi sebou i sourozenci vyvolané zbytečnými poznámkami, různé formy urážek, ponižování a někdy také fyzické napadení)a vzájemná nesnášenlivost. Děti se musí naučit vycházet s každým, i přesto, že spolu výrazněji nekamarádí, ale třeba žijí na jedné RS. Dalším faktorem, i když nijak nebezpečným, je oslovování dětí mezi sebou příjmením či hanlivou přezdívkou. 2.3 Informace od rodičů Vzhledem k tomu, že téměř všechny naše děti mají soudem nařízenou ústavní výchovu, je spolupráce s rodiči omezena na minimum. 2.4 Informace od dětí Naše děti a mládež mají zájem získat přehled o společensky nežádoucích jevech a návykových látkách, kdykoliv na toto téma diskutovat a mít smysluplné aktivity mimo dětský domov. Nejvíce však odsuzují výrazně dlouhodobé problémové chování konkrétních jedinců, kteří svým jednáním negativně ovlivňují život v DD a chování ostatních dětí na RS. Odsuzují takové chování, protože jinak problémoví jedinci aplikují své negativní chování na ostatních nebo nabádají lehce ovlivnitelné děti k podobným záměrům (kouření, krádeže, záškoláctví). Většina k takovým činům vzhlíží jako k hrdinství a ani jim toto chování nijak divné nepřijde a akceptují ho. 2.5 Informace z vyhodnocení MPP realizovaných v uplynulých letech Za problémy v oblasti primární prevence se považuje: - nedostatečná ochrana dětí před kouřením na veřejnosti - lehká dostupnost cigaret - vysoká společenská tolerance k legálním drogám a alkoholu - absence pocitu zodpovědnosti za vlastní zdraví

5 - prevence pouze v DD nebo škole, nekontrolovatelnost dětí v rodinách na prázdninách - podceňování primární prevence - mobil, internet 3. STANOVENÉ CÍLE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 3.1 Dlouhodobé cíle Dlouhodobé cíle jsou seřazeny dle priorit DD. Stanovených cílů by mělo být dosaženo do konce platnosti této ŠPS do konce školního roku2014/ a)příprava dětí na samostatný život po ukončení ústavní výchovy při dovršení zletilosti a pomoc v procesu osamostatňování b)minimalizovat negativní vzorce chování dětí při příchodu do DD z rodiny 3.2 Střednědobé cíle vyplývají z dlouhodobých cílů a)příprava dětí na samostatný život po ukončení ústavní výchovy při dovršení zletilosti a pomoc v procesu osamostatňování -plnění Programu rozvoje osobnosti dítěte b)minimalizovat negativní vzorce chování dětí při příchodu do DD z rodiny -vést děti a mládež k dodržování stanovených pravidel -vést k ochraně zdraví a ke zdravému životnímu stylu -vést k budování postojů k odmítání alkoholu a omamných psychotropních látek a jedů -vést k vzájemné pomoci a ohleduplnosti -vést je k sociální a právní odpovědnosti za sebe a svá jednání -vést k postojům proti rasismu, antisemitismu a xenofobii -vést ke smysluplnému trávení volného času -znát nebezpečí internetu a elektronické komunikace -učit děti takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě -dle nabídky a možností absolvovat nabídky projektů dětem z DD v přípravě na samostatný život -provádět screening 3.3 Krátkodobé cíle vyplývají ze střednědobých cílů Krátkodobé cíle vyplývající ze střednědobých cílů jsou současně Minimálním preventivním programem pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, který je součástí Školní preventivní strategie. MPP se vypracovává pro daný rok (viz MPP).

6 4. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ PREVENCE 4.1 Primární prevence Primární prevence je výchovné působení s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovými projevy chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření. Primární prevence v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy zahrnuje především aktivity v oblastech prevence: Záškoláctví:vyhýbání se školní docházce, nutná je pravidelná spolupráce se školou pro včasné odhalení záškoláctví Vandalismus:záměrné ničení veřejného majetku (např. sprejery) Trestná činnost:krádeže, loupeže, podvody apod. sankce dle věku dětí Pohlavní zneužívání dětí:je definováno zákonem ( 242 a 243 trestního zákona). Pro práci v DD je nutné umět se zneužitými dětmi citlivě pracovat a rozpoznat projevy možného zneužití (zejména při příchodu nových dětí). Šikanování:jedno nebo více dětí (agresoři) úmyslně, většinou opakovaně, psychicky nebo i fyzicky týrají a zotročují jiné dítě či děti, resp. I dospělé(oběti), používají k tomu agresi a manipulaci. Je onemocněním skupiny. Má pět stupňů: 1. stupeň ostrakismus (převážně psychické formy násilí, vyloučení z kolektivu) 2. stupeň fyzická agrese a přitvrzování manipulace 3. stupeň vytvoření jádra (systematické šikanování, vznik podskupin, boj o vliv) 4. stupeň většina přijímá normy agresorů 5. stupeň totalita neboli dokonalá šikana (normy agresorů přijímají často i oběti) V poslední době se objevila kyberšikana zveřejnění nahrávek šikany na internetu. Závislost na návykových látkách:projevuje se nutkavým chováním, vedoucím k uspokojení silné potřeby prostřednictvím drogy bez ohledu na možné následky. Vzniká při užívání různých druhů návykových látek (vč. alkoholu a cigaret) Patří sem také gambling ( patologické hráčství na herních automatech) a netolismus je závislost na počítačových hrách (virtuální drogy), který je nebezpečný zejména pro děti do 15 let, v tomto věku je možnost vzniku závislosti největší. Rasismus:nenávist vůči určité rase či rasám (např. antisemitismus vůči Židům), přesvědčení o nadřazenosti vlastní rasy vůči jiným. Přerůstá do hnutí skinheads (organizované násilí vůči Romům, Vietnamcům aj. za účelem zjednání pořádku ) Xenofobie:odpor, nepřátelství, nedůvěra ke všemu cizímu obecně, strach před ním Divácké násilí, hnutí hooligans apod.: specifický typ násilí ve skupině, spojený obvykle s fotbalovými zápasy, kdy dav zaručuje do velké míry anonymitu. Násilí má svá pravidla, je řízeno vůdci skupiny. Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí: využívají emoční lability, resp. špatného sociálního zázemí svých obětí k jejich manipulaci a následně naprostému podřízení se (včetně odevzdání majetku i možnosti rozhodovat o sobě). Sebepoškozování: nutkavé ubližování si, vedoucí k ventilaci psychického napětí, které může vést až k sebevraždě. Může souviset se stylem emo (charakteristický výrazným stylem oblékání, ale zejména postojem k životu vyznávání nihilizmu, rezignace). Poruchy příjmu potravy: jsou vlastně další formou sebepoškozování. Disponovaní jedinci (většinou dívky) jídlo používají k řešení emočních problémů, myšlenky spojené s jídlem, dietou a hmotností se stávají důležitější než všechno ostatní. Často cvičí a potravu přijímají buď v mizivém množství, v případě mentální anorexie se naopak přejídají a následně vše vyzvrací v případě mentální bulimie. Další formou je záchvatovité přejídání, postižení mají normální i vyšší hmotnost. Méně známé jsou bigorexie patologická závislost na cvičení a budování kulturistického vzhledu ( trpí hlavně chlapci). V souvislosti se zaměřením na fyzický vzhled se nově objevila tanorexie závislost na

7 opáleném vzhledu, která vede k hodinám stráveným v soláriích bez ohledu na zřejmá zdravotní rizika opálení se stává synonymem krásy, bez něj trpí mentálními problémy, poruchami nálady apod. Promiskuita: časté střídání sexuálních partnerů, obvykle bez větších citových vazeb. Některé dívky se ale sériově zamilovávají i vícekrát za měsíc, nové známosti prožívají velmi bouřlivě a rozchody velmi traumaticky. V této souvislosti se jejich promiskuita jeví jako psychická forma sebepoškozování. 4.2 Členění primární prevence Specifická primární prevence jsou aktivity a programy, které jsou zaměřeny na práci s populací, u níž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj a které se snaží předcházet nebo omezovat nárůst jeho výskytu. Jsou specificky zaměřeny na určité cílové skupiny a na určitou formu rizikového chování. a) všeobecná prevence - je zaměřena na cílovou skupinu, u které není zatím specifikováno, nebo nejeví známky rizikového chování b) selektivní prevence - je zaměřena na cílovou skupinu, u které chceme zamezit vzniku rizikového chování (existuje u ní hrozba rizikového chování), c) indikovaná prevence - včasná intervence, která předchází sekundární prevenci, tj. přímé individuální práci s klientem (týká se jednotlivců a skupin, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky). Nespecifická primární prevence jsou veškeré aktivity, které umožňují rozvoj harmonické osobnosti (rozvoj nadání, zájmů, pohybových, sportovních aktivit), podporují zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy. 4.3 Začlenění primární prevence RFCH u dětí do PROD Do Programu rozvoje osobnosti dítěte (dále jen PROD) je začleněna problematika RFCH tak, aby se stala přirozenou součástí výchovného procesu v DD v každé věkové kategorii. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování byla u dětí prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, kterých se prevence RFCH u dětí dotýká: a) Oblast zdravého životního stylu b) Oblast společenskovědní c) Oblast přírodovědná d) Oblast rodinné a občanské výchovy e) Oblast sociálně právní Podmínky pro úspěšnou realizaci prevence - přátelské vztahy v kolektivu všech zaměstnanců, hlavně pedagogického kolektivu, vstřícný a laskavý přístup pedagogů k dětem, atmosféra spolupráce, důvěry a tvořivosti - kvalifikace pedagogů v odborné i pedagogické oblasti, fundovanost v oblasti prevence - vysoký morální kredit všech zaměstnanců, výchova a formování osobností dětí osobním příkladem Klíčovými osobami a nositeli preventivního působení je ředitelka DD, školní metodik prevence a vychovatelé jednotlivých RS. Rozhodujícím ukazatelem je nepodceňování a nepřehlížení signálů upozorňujících na výskyt negativních jevů, včasná diagnostika a ohlášení vedení DD.

8 5. REALIZACE PREVENCE RFCH Cílem dlouhodobého programu ŠPS je, aby cílová skupina z řad dětí a mládeže získala takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, které dokáže uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, tedy v době, kdy je umístěn v DD, ale i ve své budoucnosti. Program rozvoje osobnosti dítěte je důvěrný dokument DD, vypracovávaný zvlášť pro každé konkrétní dítě na každý školní rok. Po ukončení školního roku je vychovateli příslušné rodinné skupiny vyhodnocován. 5.1 Realizace prevence v PROD a cílové skupiny Program musí mít definovanou cílovou skupinu, základním kritériem je věk: - předškolní 3-6 let - mladší školní věk 6-12 let - starší školní věk let - mládež let Při realizaci musí být zhodnocen věk, míra rizikovosti, úroveň vědomostí, sociokulturní zázemí, etnická příslušnost a postoje dané skupiny ke zneužívání návykových látek. Předškolní 3-6 let - dodržovat základní hygienické návyky - prožít dětství ve zdraví a bez úrazu - vědět, že rodina má být bezpečné místo - rozlišit vhodné a nevhodné chování - poznat význam a smysl slov osobní nebezpečí, ohrožení Mladší školní věk 6-12 let - má povědomí o zdraví jako lidské hodnotě - osvojuje si zdravý životní styl - utužuje vztahy mezi vrstevníky ve škole, vztahy mezi dětmi v RS - respektuje odlišné názory, způsoby chování a myšlení - respektuje kulturní odlišnosti, názory, chování a myšlení lidí - respektuje a přijímá pravidla soužití mezi dětmi na RS - poznává rizika spojena s užíváním návykových látek a seznamuje se s jejich důsledky na zdraví Starší školní věk let - uvědomuje si nebezpečí v závislosti na PC, televizi, hracích automatech - popisuje patologické formy chování - vyhledá instituce a telefonní čísla, kde může žádat o pomoc v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva - přijímá a respektuje pravidla spolupráce v kolektivu - dokáže zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky - uvědomuje si pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny - ví, že zneužití dítěte je trestné - ví, jak pomoci jiným lidem v ohrožení - ví, kde hledat pomoc v krizových životních situacích - dokáže požádat o pomoc Mládež let - diskutuje o rizicích drog, orientuje se v trestně právní problematice návykových látek - poznává účelné modely chování v krizových situacích (šikanování, týrání, sexuální

9 zneužívání) a osvojuje si správné rozhodování v situacích vlastního nebo cizího ohrožení - uvědomuje si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za protiprávní činy - rozpoznává manipulativní reklamu a informace - zná pojem náboženská sekta a s ní spojená rizika - zná pojem heterosexualita, homosexualita, bisexualita - zná rizika internetu a elektronické komunikace - utváří si hodnotový žebříček, modelace životní dráhy 5.2 Schránka důvěry Děti mohou anonymně do schránky důvěry dávat dopisy s žádostí o pomoc, prosbu nebo radu, svěřit se se svými problémy osobně, nebo je vznést na Dětské spolusprávě prostřednictvím svých zástupců z řad dětí na RS. Řešení je na ředitelce DD. 5.3 Volnočasové aktivity - zájmové kroužky ve škole i mimo školu - jednorázové akce (divadlo, kino, soustředění, adaptační kurzy, poznávací exkurze, odborné exkurze na SŠ, výlety, víkendové akce, sportovní soutěže, plavecké přebory) 5.4 Preventivní programy a projekty určené pro mládež a zletilé klienty - projekty Bílý nosorožec Příprava mladých lidí na vstup do samostatného života - Startovné do života Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových - cvičný startovací byt v areálu DD - projekt Postav se na vlastní nohy Cílem uvedených projektů je vést a připravovat mládež a zletilé klienty na vstup do samostatného života po opuštění DD. 5.5 Jednorázové besedy - S Policií ČR, MP přednášky v DD - přednášky ve školách

10 6. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PREVENCE 6.1 Úkoly školního metodika prevence - vypracovává MPP pro daný školní rok, který vychází ze ŠPS - koordinuje, metodicky vede a dohlíží na plnění MPP - úzce spolupracuje s vychovateli RS při řešení aktuálních problémů a při zachycování varovných signálů - má vyčleněny konzultační hodiny pro děti a mládež (denně od ) - zajišťuje přednášky a semináře s odborníky pro děti a pedagogické pracovníky-spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, s odbornými institucemi, které působí v oblasti prevence RFCHseznamuje ředitele školy s programem a se situací ohledně RFCH v DD - dále se vzdělává, zúčastňuje se setkání metodiků prevence na seminářích - dává podněty na změnu vnitřního řádu DD v oblastech týkajících se prevence RFCH 6.2 Úkoly vychovatelů - průběžně pracují s PROD - řeší aktuální otázky, rozvíjí pozitivní interakci mezi dětmi a sledují vztahy v RS - posilují sounáležitost mezi dětmi, vedou je k vhodnému způsobu řešení problémů - motivují a vytvářejí vnitřní pravidla na dané RS, která jsou v souladu s vnitřním řádem - na akcích DD vedou děti k dodržování pravidel slušného chování a k vědomí, že svým chováním reprezentují DD - spolupracují s rodiči přes sociální pracovnici DD a soc. pracovnice z OSPODu - podílí se na realizaci MPP - pomáhají dětem s volbou povolání - konzultují s třídními učiteli náhlý i trvalý neúspěch dětí ve škole - spolupracují na realizaci preventivních aktivit 6.3 Úkoly ředitelky DD - kontroluje činnost všech pedagogů vdané oblasti - umožňuje pedagogům další sebe vzdělávání - vytváří materiální, časové podmínky pro realizaci preventivních aktivit - shromažďuje podklady zdané oblasti pro výroční zprávu DD

11 7. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM DD 7.1 Spolupráce s učiteli na školách, které navštěvují naše děti a mládež - individuální konzultace s třídními učiteli a ostatními pedagogy dle potřeby o problematice prevence RFCH a jejich řešení - třídní schůzky 7.2 Spolupráce s institucemi - Pediatr, dětský psychiatr - PPP Nový Jičín, SPC Nový Jičín - DDÚ Bohumín - MP Nový Jičín, Policie ČR - Neziskové organizace (Misie Příbor ) 8. HODNOCENÍ EFEKTIVITY PROGRAMU - Pravidelné vyhodnocování plnění MPP na Pedagogických radách. - Dotazování dětí a vyhodnocování na Dětské spolusprávě. - Na konci školního roku 2014/2015 vyhodnocení ŠPS z období , analýza výskyt RPCH v DD. Ve Fulneku Ředitelka DD: Mgr. Renata Malinová

12 PŘÍLOHA KRIZOVÝ PLÁN Krizový plán DD ve Fulneku v případě podezření na zneužití návykových látek dětmi, v případě podnapilosti a agresivního jednání: 1) Věnovat zvýšenou pozornost dětem vracejícím se z vycházky nebo z návštěvy své rodiny. Sledovat v jakém stavu se děti vracejí, zda nejsou pod vlivem drog nebo alkoholu, zaměřit se především na problémové děti. 2) V pozitivním případě sledovat jeho zdravotní stav, především dýchání, puls základní životní funkce dítěte a zajistit nad takovým dítětem stálý dohled pracovníka DD. Prvořadé musí být udržovat dítě při vědomí! (nelze jej nechat spát!) Zároveň je zapotřebí odstranit z jeho okolí předměty, které by mu mohly být nebezpečné! 3) Dále pak vychovatel/ka přivolá lékařskou službu první pomoci tel Po příjezdu lékaře sdělíme jméno a příjmení dítěte, datum narození a číslo jeho zdravotní pojišťovny a popíše mu projevy dítěte: zvláštní chování, zrychlený puls, rozšíření či zúžení zorniček, zvracení, bezvědomí apod. Důležité: ve skutečnosti nevíme, co dítěti vlastně je, a proto je bezpředmětné telefonicky informovat o podezření na zneužití návykové látky, diagnózu necháme na lékařích - jsou to odborníci! 4) Do příjezdu lékaře se však pokusíme opatřit informace o látkách, které byly případně dětmi užity. Stále však kontrolujeme základní životní funkce dítěte! 5) V případě, že se budeme domnívat, že naše dítě v DD je pod vlivem drog nebo alkoholu, je třeba mít na paměti: - návykové látky zvyšují projevy agresivního chování - logické argumenty a slovní obsah nemívají u intoxikovaných jedinců význam - intoxikovaní citlivěji reagují na neverbální komunikaci, proto je vhodné vyhnout se prudkým pohybům, mluvit klidně, tiše, pomaleji! 6) V případě zjištění, že se dítě chová atypicky a máte podezření, že by mohlo brát nějaké návykové látky nebo přímo drogy, ihned informujte ŠMP Pavlínu Rozsypalovou a ředitelku. Ty pak s dětmi (se souhlasem zákonného zástupce) odeberou vzorek moči a provedou protidrogový test. Pokud by byl výsledek pozitivní, bude další řešení plně v pravomoci ŠMP. 7) Pokud by došlo k agresivnímu jednání určitého jedince k jinému dítěti nebo vůči pracovníkům DD, budou pracovníci DD ihned informovat ŠMP P. Rozsypalovou a ředitelku DD Mgr. R. Malinovou (čísla na mobilní telefony jsou na nástěnce ve vychovatelnách) 8) Dojde li k tak závažné situaci, že nastane bezprostřední ohrožení dětí nebo pracovníků, vychovatelé či jiní pracovníci DD okamžitě přivolají telefonicky Policii ČR - tel Zároveň o vzniklé situaci a o přivolání policie je zapotřebí ihned informovat ředitelku. Ve Fulneku Ředitelka DD: Mgr. Renata Malinová

13 1. POMOC PŘI OTRAVĚ NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI Dojde-li k otravě ústy: - Velké množství vody - Vyvoláme zvracení - Zajistíme nepřetržitý dohled - Přivoláme lékaře Otrava nitrožilní cestou: - Zajistíme dohled - Zajistíme ošetření v případě nutnosti - Zajistíme, aby nedošlo k prochladnutí - Přivoláme lékaře 1.pomoc v bezvědomí - Nepodáváme nic ústy - Zajistíme stabilizovanou polohou - Zajistíme dohled - Přivoláme lékaře SPECIFIKA POMOCI U NÁVYKOVÝCH LÁTEK Alkohol příznaky: typický zápach a další obecně známé příznaky ovlivnění alkoholem - Pozor na riziko vdechnutí zvratků a zástavu dechu - Při větší opilosti zavoláme lékaře Halucinogeny /LSD/ příznaky: halucinace (vidí nebo slyší neexistující postavy), rozšíření zornic, podivné chování, někdy pocity pronásledování a nevyprovokovaná agrese, kolísání nálad, zmatenost, stoupá tlak, teplota - Zajistíme dohled více osobami, protože existuje riziko agresivity - Nutné zavolat lékaře!!! Opiáty / morfin, opium / příznaky: nevolnost, hučení v uších, pocit tepla v obličeji, svědění, mělké dýchání, rozšířené zornice - Udržet při vědomí - Riziko předávkování s vysokým tlumivým účinkem na dýchání Těkavé látky příznaky: typický a nezaměnitelný je zápach těkavé látky (nejčastěji toluenu) z dechu nebo z oděvu - Zajistit čerstvý vzduch Marihuana příznaky: zarudlé oči, hlasitý slovní projev, nepřiměřený smích, typický zápach po pálící se bramborové nati, zrychlení tepu, poruchy paměti - Zajistit dohled, existuje riziko úrazu

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, 746 01 Opava ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, 746 01 Opava ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, 746 01 Opava ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 Obsah: 1. Základní údaje 2. Zmapování situace pro vytýčení cílů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Obsah: ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014 2018 I. Východiska realizace školní

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou školní rok 2016/2017 Škola

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace tel.: 417835324, fax: 417834002, e-mail: sekretariat@ddzsduchcov.cz, www.ddzsduchcov.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠK. ROK 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail : szs@szs.pb.cz adresa : SZŠ a VOŠ zdravotnická, Jiráskovy sady 113, 261

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2018 Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Brusová Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015 Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o Školní preventivní strategie na šk. roky 2012/13 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor Gymnázium Mgr. Milena Šrubařová met. prevence

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace Horní Česká 247/15, Znojmo ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2015-2018 Ředitelka školy: Zástupci ředitelky školy: Školní metodička

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více