ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S."

Transkript

1 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob Hana KALIVODOVÁ Vedoucí práce: JUDr. Ing. Hana Skalická, BA, Ph.D.

2 Tento list vyjměte a nahraďte zadáním bakalářské práce

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury pod odborným vedením vedoucího práce. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a v práci jsem neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Mladé Boleslavi dne Vlastnoruční podpis 3

4 Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Ing. Haně Skalické, BA, Ph.D. za její odborné vedení, rady a informační podklady, které mi poskytla při psaní této bakalářské práce. 4

5 Obsah Seznam použitých zkratek a symbolů... 6 Úvod Teoretická východiska Daň - její definice, znaky, rozdělení Plátce a poplatník daně Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Poplatníci daně z příjmů právnických osob Zdaňovací období Daňové přiznání a lhůty pro jeho podání Stanovení základu daně Stanovení základu daně u FO Stanovení základu daně u PO Nezdanitelné části ZD a snižující položky ZD Nezdanitelné části základu daně Snižující položky základ daně Slevy na dani Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Povinnosti podnikatele vůči státním institucím Praktické aspekty Rozdíly mezi zdaňováním FO a PO Praktický příklad - Srovnání zdanění příjmů FO a PO...29 Závěr...38 Seznam literatury...39 Seznam tabulek

6 Seznam použitých zkratek a symbolů OSVČ DPPO DPFO ZTP/P OSSZ FO PO DPH FÚ ZP ÚP ČR VH DZD ZD DzP Osoba samostatně výdělečně činná Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Zvlášť tělesně postižený s průvodcem Okresní správa sociálního zabezpečení Fyzická osoba Právnická osoba Daň z přidané hodnoty Finanční úřad Zdravotní pojišťovna Úřad práce Česká republika Výsledek hospodaření Dílčí základ daně Základ daně Daň z příjmů 6

7 Úvod Zastávám názor, že vzhledem k neustálým legislativním změnám v oblasti zdaňování příjmů, je toto téma zajímavým podnětem k psaní bakalářské práce. Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob jsem zvolila z důvodu vlastního zájmu. V budoucnu budu zaměstnána na úrovni pracovněprávního vztahu, proto bych si chtěla ujasnit, jaké odvody budou strhávány z mé hrubé mzdy. Projevuji zájem se stát osobou samostatně výdělečně činnou a z toho důvodu bych ráda znala podmínky vyplývající pro živnostníka. V důsledku zájmu o samostatně výdělečnou činnost nebo o pracovní poměr upoutalo mou pozornost porovnání daňového zatížení s organizacemi. Právnické osoby mají jiné podmínky pro odvádění daně z příjmů, pro pojistné na veřejné pojištění a sociální zabezpečení. Z tohoto pohledu na věc jsem chtěla zjistit, jestli je daná situace výhodnější u fyzických osob nebo organizací. Bakalářská práce se zabývá komparací daňového zatížení příjmů fyzických a právnických osob. V teoretické části jsou vymezeny pojmy potřebné pro chápání systému zdanění fyzických a právnických osob, jako je definice daně samotné, její rozdělení, předmět daně, kdo je poplatníkem a plátcem daně z příjmů, sociální a zdravotní pojištění, vymezení základu daně. Dále tato práce zahrnuje výčet základních povinností podnikatelů vůči státním orgánům a institucím. Další kapitola se zabývá obecnými rozdíly mezi zdaňováním obou subjektů. Praktická část obsahuje výpočet na odvod daně z příjmů fyzických i právnických osob a jejich srovnání. Hlavním cílem této práce bylo posoudit, jak se liší daňové zatížení fyzických osob zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné oproti právnické osobě. Tato práce si klade za cíl uvést výhody a nevýhody, vyplývající z tohoto modelového výpočtu, a stanovit, jaká forma podnikání je z daňového hlediska výhodnější. 7

8 1. Teoretická východiska 1.1. Daň její definice, znaky, rozdělení Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen:,,dř ) definuje pojem daň jako:,,a) peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek, b) peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona c) peněžité plnění v rámci dělené správy 1 Mezi typické znaky daně patří:,, - daň je povinné peněžní plnění stanovené zákonem - má vynutitelný charakter - zákon přesně vymezuje skutečnosti, které zakládají daňovou povinnost a rozhodují o její výši a lhůtách splatnosti - jedná se o nenávratný rozpočtový příjem 2 Z toho vyplývá, že daní se rozumí povinná nenávratná platba do státního rozpočtu, která může být vymáhána správcem daně. Zákon jasně stanovuje povinnosti plátce či poplatníka, které se týkají odvodu daně. Obecně se daně dělí na daně přímé a nepřímé: Daně přímé - tyto daně poplatník sám počítá a odvádí na základě jeho majetkové situace, patří sem daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň darovací, daň z nemovitostí, daň dědická, daň z převodu nemovitostí a silniční daň. Daně nepřímé jsou zahrnuty v cenách výrobků a služeb, jsou tedy vybírány prostřednictvím jejich nákupu. To znamená, že poplatník není povinen tuto daň počítat a sám ji odvádět, protože tuto daň zaplatí v rámci úhrady své spotřeby. Nepřímé daně neberou v úvahu poplatníkovu osobní situaci. Nepřímou daní je daň z přidané hodnoty, ekologické daně a spotřební daně. 3 1 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 2, odst. 3 2 DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str

9 Mezi další povinné poplatky stanovené zákonem patří odvody za solární energii, které jsou určeny pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (tedy prostřednictvím slunečního záření). Od 1. ledna 2014 nově podléhají solární dani pouze elektrárny s výkonem nad 30 kwp a sazba činí 10% (v případě zeleného bonusu 11%). Tato daň se odvádí za kalendářní měsíc. 4 Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky činily za rok 2013: 1091,86 mld. Kč, z toho daňové příjmy byly 922,40 mld. Kč (ty v sobě zahrnují i pojistné na sociální zabezpečení, státní příspěvek na politiku zaměstnanosti). Ráda bych tedy uvedla, že daně za rok 2013 tvořily 84% podíl na celkových příjmech státního rozpočtu. Přičemž daň z příjmů právnických osob za rok 2013 činila 81,48 mld. Kč a daň z příjmů fyzických osob dokonce 94,49 mld. Kč. Obě tyto složky tvoří ve státním rozpočtu příjem ve výši 175, 97 mld. Kč, což je 16% celkového příjmu státního rozpočtu. 5 4 Zákon č. 180/2005 Sb., Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 5 Ministerstvo financí ČR. Státní závěrečný účet za rok Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. [online]. [cit ]. Dostupné z: < 9

10 1.2. Plátce a poplatník daně Poplatníkem daně je člověk, jehož příjmy nebo majetek podléhají dani. To znamená, že osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) bude ze svých příjmů odvádět daň z příjmů fyzických osob. Za plátce daně považujeme osobu, která od poplatníků vybere nebo srazí daň a tu odvádí správci daně. Např.: zaměstnavatel za své zaměstnance odvádí daň z příjmů ze závislé činnosti, tedy z jejich mzdy tuto daň strhává Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Zákon č. 586/1992 Sb., - o daních z příjmů (dále jen:,,zdp ) definuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob v 2 odst. 1, 2, a to následovně:,,poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. To znamená, že poplatník, který je rezidentem, má tzv. neomezenou daňovou povinnost. Jeho příjmy podléhají zdanění, ať už se jedná o příjmy, které jsou zdrojem na území České republiky nebo zdrojem ze zahraničí.,,poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni (v zákoně č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v odst. 2). Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Oproti tomu nerezidentem je osoba, která má tzv. omezenou daňovou povinnost, neboť její příjmy podléhají zdanění, které pochází ze zdroje na území České republiky. 6 DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str

11 Poplatníci daně z příjmů právnických osob Zákon č. 586/1992 Sb., - o daních z příjmů (dále jen:,,zdp ) definuje poplatníky daně z příjmů právnických osob v 177 odst. 1, 3, a to následovně:,, Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: a) právnická osoba b) organizační složka státu c) podílové fondy d) fondy penzijní společnosti,,poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území ČR své sídlo. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky Zdaňovací období Aby se neodváděla daň ihned, jakmile daňové subjekty obdrží příjem, je stanoveno zákonem zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím u fyzických osob je kalendářní rok bez výjimek. Právnické osoby mají více možností zdaňovacím obdobím může být také kalendářní rok, jako u fyzických osob, ale dále jím může být hospodářský rok (tedy období, které začíná prvním dnem v měsíci, než k 1.1.). Další volbou může být období ode dne fúze či rozdělení, nebo účetní období (období delší než po sobě jdoucích 12 měsíců). 8 7 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 2, 17 8 DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str

12 1.4. Daňové přiznání a lhůty pro jeho podání Rozlišujeme tyto druhy daňového přiznání: Řádné daňové přiznání je povinen předložit každý, komu to ukládá zákon, nebo je k podání správcem daně vybízen. V tomto případě plátce či poplatník musí sám vypočítat daň a vyplnit daňové přiznání. Ale může se stát, že ještě před lhůtou podání daňového přiznání zjistí, že udělal chybu, tak podá opravné daňové přiznání. Pokud po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání daňový subjekt přijde na to, že daň by měla být vyšší než ta, kterou uvedl, tak je povinen podat dodatečné daňové přiznání a uhradit rozdíl. Zákon určuje lhůty pro podání řádného daňového přiznání, přičemž pro fyzické i právnické osoby platí stejná lhůta podání. Podle DŘ se daň přiznává do tří měsíců po skončení zdaňovacího období v tomto případě se přiznání podává do 1. dubna. Pokud poplatník má účetní závěrku ověřovanou auditorem nebo využil služeb daňového poradce, tak lhůta pro podání daňového přiznání končí 1. července, tedy do šesti měsíců po uběhnutí zdaňovacího období. Zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, vymezuje, kdo je povinen mít účetní závěrku ověřenou auditorem akciové společnosti, ostatní obchodní společnosti a družstva, nebo účetní jednotky. Bližší podmínky uvádí 20 odst. 1, 2. Obě možnosti vychází z předpokladu, že zdaňovacím obdobím je kalendářní rok Fyzická osoba podává daňové přiznání v případě, pokud její roční příjmy přesáhly Kč. Povinnost podat daňové přiznání má i FO, která nemá roční příjmy vyšší než Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. U právnických osob není stanovena hranice pro dosažení ročního příjmu a daňové přiznání musí podávat bez ohledu na jeho výši DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 20, odst. 1, 2 11 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 38g, odst.1 12

13 1.5. Stanovení základu daně Stanovení základu daně u fyzických osob Základ daně se vypočítá jako rozdíl mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) poplatníka. Základem daně je částka, kdy příjmy poplatníka přesahují výdaje (ty by měly být vynaloženy na získání příjmů FO). Nejdříve je nutné zjistit, jaké příjmy podléhají zdanění, tedy takové příjmy, které jsou předmětem daně. V případě zdanění příjmů fyzické osoby sem patří následující příjmy: 12 příjmy ze závislé činnosti ( 6) příjmy ze samostatné činnosti ( 7) příjmy z kapitálového majetku ( 8) příjmy z nájmu ( 9) ostatní příjmy ( 10) 13 Fyzická osoba může uplatnit své výdaje buď v prokazatelné výši (to znamená na základě dokladů a faktur) nebo tzv. paušálními výdaji, a to ve výši: - 80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného - 60% z příjmů z živnostenského podnikání, s výjimkou řemeslného živnostenského podnikání - 40% z příjmů z jiného podnikání než ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a než z živnostenského podnikání - 30% z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše do částky Kč DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 14 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 7, odst. 7 13

14 Tabulka č.1: Konstrukce základu daně a výpočet daňové povinnosti u fyzické osoby 15 DZD 6 Příjmy zvýšené o povinné pojistné, které hradí zaměstnavatel (nelze dosahovat ztráty) + DZD 7 Příjmy výdaje (výdaje prokazatelně vynaložené, nebo paušální, lze dosahovat ztráty) + DZD 8 Příjmy (nelze uplatnit až na výjimky žádné výdaje, nelze dosahovat ztráty) + DZD 9 Příjmy výdaje (výdaje prokazatelně vynaložené, nebo paušální, lze dosahovat ztráty) + DZD 10 Příjmy výdaje (výdaje prokazatelně vynaložené s výjimkou možnosti uplatnit paušální výdaje u zemědělské výroby, nelze dosahovat ztráty) = DZD (součet dílčích základů daně) = Základ daně - odečtení nezdanitelných částí ZD - odčitatelné položky od ZD (daňová ztráta, věda a výzkum) = Základ daně po snížení a zaokrouhlený na celá 100 Kč dolů x sazba daně (15%) + Solidární zvýšení daně* (pokud jsou roční příjmy (výnosy) vyšší než Kč) = Daň celkem - Slevy na dani a daňové zvýhodnění = Daň po uplatnění slev - zaplacené zálohy = Zbývá doplatit (+) nebo zaplaceno více (-) *Solidární zvýšení daně se vypočítá jako rozdíl mezi příjmy z DZD ( 6 a 7) a částkou, kterou stanovuje zákon, upravující pojistné na sociální zabezpečení DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 16a, odst. 2 14

15 Stanovení základu daně u právnických osob Za poplatníka daně z příjmů právnických osob se považují ty PO, které byly založeny za účelem podnikání, ať už se jedná o obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), družstva, nebo neziskové subjekty (např.: nadace, politické strany, zájmová sdružení). Pro stanovení základu daně se využívá hospodářského výsledku, který se zjistí na základě vedení účetnictví při účetní závěrce (na konci účetního období). Hospodářský výsledek slouží k vyjádření výnosnosti podniku a vypočítá se jako rozdíl mezi výnosy a náklady za dané období. Tento výsledek hospodaření se teprve následně upravuje na základ daně. Právnická osoba musí posoudit, jaké náklady jsou vynaložené na dosažení a udržení příjmů (ty se odečtou od výsledku hospodaření) nebo náklady, které nejsou daňově účinné a jsou tím pádem zvyšující položkou hospodářského výsledku. Teprve po těchto úpravách hovoříme o základu daně. Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou tedy všechny příjmy z veškeré činnosti nebo příjmy z nakládání s veškerým majetkem DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str

16 Tabulka č.2: Konstrukce základu daně a výpočet daňové povinnosti u právnické osoby 18 Výsledek hospodaření zjištěný z účetnictví (zisk nebo ztráta) + Položky zvyšující výsledek hospodaření - Položky snižující výsledek hospodaření = Obecný základ daně (daňová ztráta) Odčitatelné položky od základu daně = Základ daně snížený x Sazba daně (19%) = Daň z obecného základu daně + Daň ze samostatného základu daně = Daňová povinnost celkem - Slevy na dani - Zaplacené zálohy na daň = Přeplatek/doplatek daně 18 DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str

17 1.6. Nezdanitelné části základu daně a položky snižující základ daně Nezdanitelné části základu daně Nezdanitelné části představují takové položky, které snižují základ daně. Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob je mohou využít jak zaměstnanci, tak OSVČ. Do nezdanitelných částí ZD spadají poskytnuté dary, úroky z hypotečních úvěrů či spořících účtů, příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění a v neposlední řadě členské příspěvky odborovým organizacím. Je možné také využít úhrady za zkoušku, která má být ověřena jako výsledek vzdělání. Dary poskytnutý dar u fyzických osob je částka, kterou věnuje FO potřebným, a to jako projev pomoci. Hodnotu daru lze odečíst od základu daně v případě, že dar je poskytnut těmto subjektům: organizačním složkám státu, obcím, krajům, právnickým osobám se sídlem na území České republiky a PO, které pořádají veřejné sbírky. Podmínkou také je, k čemu může být dar využit, tedy k jakým účelům. Mělo by se jednat o výzkumné účely, kulturu, vědu a vzdělávání, školství, požární obranu, podporu mládeže, ochranu zvířat a jejich zdraví. Dalšími příjemci daru mohou být fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky, které provozují školy nebo školská zařízení, poskytují zdravotní služby nebo mají zařízení pro ochranu zvířat či pobírají invalidní důchod. Je stanovena také výše nezdanitelné části základu daně, a to minimální a maximální hranice pro hodnotu daného daru. Pro fyzické osoby je minimální limit 2% základu daně nebo Kč. Maximální hodnota daru může být 15% ze základu daně. 17

18 Úroky z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření Co se týče této úlevy, tak ta slouží pouze pro podporu investic, které musí fyzické osoby vynaložit na zajištění svého bydlení, u právnických osob se tato nezdanitelná část daně neuplatňuje. Od základu daně se mohou odečíst úroky z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření, které jsou poskytnuté bankou, zahraniční bankou nebo pobočkou zahraniční banky či stavební spořitelnou. Podmínkou je pořízení bytové potřeby, ty přesněji vymezuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 15 odst Příspěvky na penzijní připojištění a pojištění Tato nezdanitelná část základu daně se uplatňuje v případě penzijního pojištění, penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření. Od základu daně lze odečíst celkový příspěvek ve výši Kč. Příspěvky na soukromé životní pojištění Takový příspěvek se uplatňuje za podmínky, že pojistné plnění se vyplatí až po 60 kalendářních měsících od uzavření pojistné smlouvy a zároveň nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhne poplatník věku 60 let. Částka, kterou lze odečíst ze základu daně za zdaňovací období činí v celkovém úhrnu Kč. Členské příspěvky odborové organizaci Od základu daně lze odečíst tyto příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci. Za zdaňovací období je možno odečíst ze základu daně 1,5% zdanitelných příjmů nebo maximálně do výše Kč za dané zdaňovací období DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str

19 Položky snižující základ daně a) Daňová ztráta se nachází pouze v daňovém přiznání k dani z příjmů. U právnických osob je daňová ztráta účetním ziskem nebo ztrátou upraveným o položky, které snižují nebo zvyšují základ daně. 21 Daňová ztráta představuje nepříznivý stav, kdy náklady přesahují výnosy. b) Projekty výzkumu a vývoje tato položka je odčitatelná od základu daně ve výši 100% nákladů, které poplatník musel vydat v daném zdaňovacím období, ať už při realizaci projektů, které můžou být na teoretické bázi nebo mít experimentální charakter. Dále sem patří různé výpočty nebo návrhy na nové technologie. Od základu daně lze také uplatnit odpočet na podporu odborného vzdělávání c) Dary u právnických osob se dary řadí pod položky snižující ZD. Právnická osoba může poskytnout dar s výjimkou daru pro zdravotní účely, a to v případě odběru krve nebo darování orgánu. Oproti fyzickým osobám se liší limity pro uplatnění daru. Hodnota daru musí činit alespoň Kč a odečíst lze maximálně 10% ze základu daně DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 34, odst DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str

20 1.7. Slevy na dani Slevu na dani si mohou uplatnit, odečtením od celkové daně, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Slevou na dani pro PO je zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Oproti tomu fyzické osoby mohou využít osobních slev na dani, většinu slev může FO uplatnit měsíčně, až na slevu druhého z manželů (který nemá vlastní příjem), tu lze uplatňovat pouze při ročním zúčtovaní DzP. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Tato sleva může být uplatněna na každého zaměstnance se zdravotním postižením. Sleva na dani za každého zaměstnance se zdravotním postižením činí Kč nebo Kč v případě zaměstnance, který má těžší zdravotní postižení. Osobní slevy na dani a daňové zvýhodnění a) sleva na poplatníka tato sleva činí ročně Kč. Pro důchodce, kteří jsou ještě zaměstnáni nebo mají samostatnou výdělečnou činnost, byla tato sleva odepřena. Ale skupina senátorů zastává názor, že by senioři měli horší podmínky než ostatní poplatníci z daňového hlediska. Proto, na základě stížností senátorů, rozhodl Ústavní soud (Pl. ÚS 31/13 ze dne ), že na tuto slevu mají opět nárok i pracující důchodci a bude jim vrácena již za rok b) sleva na manžela/manželku poplatník může tuto slevu na dani uplatnit pouze v případě, že manžel či manželka v domácnosti nemá vlastní příjem, který by přesáhl Kč za zdaňovací období. Jestliže tuto podmínku splňuje, je mu vyplacena sleva na dani ve výši Kč. V případě, že druhý z manželů má průkaz ZTP/P, zvyšuje se tato sleva na částku Kč. 20

21 c) sleva na invaliditu pokud poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, činí sleva Kč ročně. Pokud poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, je mu vyplaceno Kč za rok. d) sleva pro držitele průkazu ZTP/P pro poplatníky, kteří jsou zdravotně znevýhodněni, tato sleva na dani činí Kč ročně. 25 e) sleva na studenta tuto slevu mohou využít studenti, kteří se soustavně připravují studiem na budoucí zaměstnání. Tato sleva může být uplatněna studenty prezenční formy studia (do dovršení věku 26 let), a to platí i pro doktorský studijní program (do věku 28 let). f) daňové zvýhodnění na vyživované dítě toto zvýhodnění je možné, pokud poplatník žije v domácnosti s vyživovaným dítětem, které je vlastním potomkem poplatníka, osvojeným dítětem, dítě se nachází v náhradní péči, je dítětem druhého z manželů nebo je vnukem (či vnučkou). Toto daňové zvýhodnění lze uplatnit ve výši Kč ročně na každé vyživované dítě v domácnosti DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str. 134, DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., str

22 2. Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení 2.1. Pojistné na zdravotní pojištění Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, uvádí kdo je plátcem tohoto pojistného v 4: - pojištěncem se rozumí zaměstnanec, který je fyzickou osobou a plynou mu příjmy ze závislé činnosti, z funkčních požitků nebo je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). - zaměstnavatelé platí část pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance, a to ve výši 9%. - stát platí pojistné za pojištěnce prostřednictvím státního rozpočtu. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v 7 dále rozvádí konkrétní pojištěnce, kteří nejsou povinni odvádět zdravotní pojištění. Toto pojistné musí pojištěnec odvádět příslušné zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn. Tato povinnost platit vzniká dnem: - nástupu zaměstnance do zaměstnání (zaměstnavatel platí pojistné za své zaměstnance) - zahájením samostatně výdělečné činnosti - kdy se osoba stala pojištěncem Pokud pojištěnci nezaplatí pojistné na zdravotní pojištění včas a ve stanovené výši, zdravotní pojišťovna má právo vymáhat tuto dlužnou částku a zároveň ji navýšit o penále. Oznamovací povinnost platit pojistné: - pojištěnec je povinen nejpozději do 8 dnů nahlásit zdravotní pojišťovně, kdy se stal pojištěncem - zaměstnavatel má povinnost informovat zdravotní pojišťovnu nejdéle do 8 dnů ode dne nastoupení zaměstnance do zaměstnání či při změně zdravotní pojišťovny zaměstnance. 22

23 - OSVČ je povinna oznámit zdravotní pojišťovně vznik podnikání nejdéle do 8 dnů od jejího zahájení, pro ukončení této činnosti platí stejná pravidla. 27 Výše pojistného Pokud je plátcem pojistného OSVČ, tak výše pojistného činí 13,5% z vyměřovacího základu. Za rok 2014 průměrná měsíční mzda v ČR činí Kč. Z této částky získáme minimální vyměřovací základ což je 50% příjmů, tedy Kč. Na základě toho se uplatní sazba 13,5%. Od roku 2014 musí OSVČ odvádět pojistné ve výši Kč měsíčně. V případě, že plátcem pojistného je zaměstnavatel, výše pojistného činí opět 13,5% (jedna třetina se sráží zaměstnanci z platu ve výši 4,5% a dvě třetiny hradí zaměstnavatel za zaměstnance, a to ve výši 9%). Nyní je minimálním vyměřovacím základem minimální mzda Kč (stanovena od ), tudíž zaměstnavatel hradí pojistné ve výši Kč za měsíc Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 4-8, VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2014 [online], , [cit ]. Dostupné z: < 23

24 2.2. Pojistné na sociální zabezpečení Plátci tohoto pojistného jsou: - zaměstnavatelé, ať už fyzické nebo právnické osoby a zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance - zaměstnanci, kteří jsou účastni pouze důchodového pojištění nebo nemocenského pojištění - OSVČ, pokud jsou účastni důchodového pojištění, mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění a přispívat na státní politiku zaměstnanosti - osoby, které se důchodově pojistí, tedy platí pojistné dobrovolně Toto pojistné se odvádí okresní správě sociálního zabezpečení a plátci mají tyto povinnosti: - zaměstnavatel musí sám vypočítat pojistné, které je nucen odvést, ale také odvádí pojistné za své zaměstnance - OSVČ mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nebo dobrovolně na nemocenské pojištění Důchodové a nemocenské pojištění zahrnuje: Dle zákona o důchodovém pojištění vyplývá pro pojištěné osoby, že jsou zabezpečeny v životních situacích jako je invalidita, stáří nebo úmrtí živitele. V tomto případě mají pojištěnci nárok na vyplacení dávky. Dávka může mít několik podob, jedná se o řádný či předčasný starobní důchod, vdovský důchod, invalidní důchod či sirotčí. Smyslem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany, kteří jsou z důvodu nemoci či mateřské dovolené krátkodobě nezaměstnáni. 24

25 Výše pojistného Pojistné zaměstnanců se platí za kalendářní měsíc a vypočítává se procentem z vyměřovacího základu, které činí 6,5% nebo 3,5% v případě, že zaměstnanec má důchodové spoření. Zaměstnavatel platí pojistné za své zaměstnance a zároveň z hrubé mzdy zaměstnanců toto pojistné strhává. Výš pojistného může být celkově 25% nebo zaměstnavatel může využít sazby 26%, ovšem pouze v případě, že zaměstnává 25 zaměstnanců a méně. Tuto zvolenou sazbu musí nahlásit OSSZ. Rozhodným obdobím, za které platí pojistné OSVČ je kalendářní rok nebo využívá záloh, které se platí měsíčně. Vyměřovacím základem je dobrovolně stanovená částka, která ale nesmí být méně než 50% daňového základu. Sazba pojistného činí u OSVČ 29,2% nebo pokud jsou účastni důchodového spoření, tak 26,2%. Pojistné musí být zaplaceno od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém bylo pojistné stanoveno, a to příslušné OSSZ. 29 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, 3,6,7 30 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Sazba pojistného [online], , [cit ]. Dostupné z: < a-platba-pojistneho/sazba-pojistneho.htm> 25

26 2.3. Povinnosti podnikatele vůči státním institucím Z předchozích kapitol vyplývá, že podnikatel, ať už FO nebo PO má určité povinnosti vůči správním orgánům a institucím. Mezi tyto instituce patří finanční úřad, zdravotní pojišťovna, okresní správa sociálního zabezpečení či úřad práce. Povinnosti vůči finančnímu úřadu: Právnická osoba má povinnost podat registrační přihlášku místně příslušnému správci daně, nejpozději do 15 dnů od zahájení podnikání. Pokud má společnost zaměstnance, tak se musí registrovat do 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla tato povinnost být plátcem. OSVČ je povinna stejně jako PO nahlásit správci daně (FÚ) nejpozději do 15 dnů zahájení samostatné výdělečné činnosti ode dne, kdy tuto činnost započal. Podnikatel, který má živnostenské oprávnění učiní tuto povinnost vůči Živnostenskému úřadu. 31 Povinnosti vůči okresní správě sociálního zabezpečení: Pokud právnická osoba má zaměstnance, je povinna sdělit OSSZ den zahájení pracovní činnosti zaměstnanců do 8 dnů ode dne zahájení, přičemž pro ukončení pracovní činnosti platí stejná oznamovací povinnost. Pokud se změní údaje o zaměstnanci, zaměstnavatel musí tyto změny oznámit OSSZ nejpozději do 8 dnů. OSVČ musí nahlásit OSSZ den, kdy zahájila samostatně výdělečnou činnost, či došlo k jejímu ukončení, nebo pokud podnikatel nemá nadále oprávnění tuto činnost vykonávat Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 39, 39a, 39b 32 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnatnosti 26

27 Povinnosti vůči zdravotní pojišťovně: Zaměstnavatel musí oznámit ZP nejpozději do 8 dnů ode dne nastoupení zaměstnance do zaměstnání, toto platí i v případě ukončení pracovní činnosti. Pokud zaměstnanec změní ZP, tak se zruší placení pojistného u původní ZP a začne se platit pojistné ZP, kterou si zaměstnanec vybral, tyto změny musí nahlásit zaměstnavatel zdravotní pojišťovně. Podnikatel, který je OSVČ, je povinen nahlásit ZP zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti do 8 dnů ode dne, kdy toto podnikání zahájil nebo ukončil. Podnikatel, který provozuje živnostenské podnikání, má oznamovací povinnost vůči Živnostenskému úřadu. 33 Vůči úřadu práce: V tomto případě zaměstnavatel musí oznámit úřadu práce volná pracovní místa, nejpozději do 5 dnů od uvolnění pracovního místa či jeho vytvoření. Podnikatel je povinen sdělit ÚP charakteristiku dané pracovní pozice, to samé platí pro obsazení pracovního místa Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 10, odst. 1, 3 34 Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 80 27

28 3. Praktické aspekty 3.1. Rozdíly mezi zdaňováním FO a PO Nejdříve budou zmíněny rozdíly ve zdaňování příjmů fyzických a právnických osob a ve kterých případech se liší podmínky daně z příjmů FO nebo PO stanovené zákonem. V první řadě je nutné uvést možnost odpisů, které můžou využít PO, fyzické osoby sice také mohou odepisovat, ale pokud FO uplatňuje tzv. paušální výdaje, tak tato výhoda nadále neplatí. Dále je rozdílné vedení daňové evidence (příjmy výdaje) a účetnictví (výnosy náklady). FO vede daňovou evidenci v případě, pokud má příjem z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. FO může také provádět účetnictví, pokud si ho dobrovolně zvolí nebo je účetní jednotkou (tedy obrat za předcházející rok přesáhl částku 25 mil. Kč). Zatímco PO je účetní jednotkou a účetnictví vést musí. Zřejmá je také rozdílnost sazby daně. U fyzických osob je sazba daně ve výši 15% a právnické osoby mají sazbu daně určenou na 19%. Nevýhodou pro FO může být situace, kdy má vyšší příjem než je Kč za rok. Pak se zvyšuje daň u FO o solidární daň, která činí 7%, u právnických osob se o solidární dani neuvažuje. Právnická osoba může dostávat dotace a další čerpání od Evropské unie, zatímco u fyzických osob to není běžné, jelikož právnické osoby působí více důvěryhodněji. Toto považuji za nevýhodu u fyzických osob. Naopak fyzická osoba může využít odečtení úroků z hypotečního úvěru, což u právnické osoby není možné. Pro FO i PO jsou umožněny slevy na dani. Právnická osoba může využít slevy na zaměstnance se zdravotním postižením, tato sleva je sice možná i u FO, ale v praxi není tak častá. Výhodou pro fyzické osoby je zase osobní sleva na dani např.: sleva na manželku nebo sleva na dítě. Právnické osoby tuto mo žnost nemají Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 28

29 3.2. Srovnání zdanění příjmů fyzických a právnických osob V této části práce si kladu za cíl porovnat mezi fyzickou a právnickou osobou tyto případy: 1) celkovou odvedenou daň, pokud mají oba poplatníci stejné příjmy (výnosy) a výdaje (náklady) 2) celkovou odvedenou daň, pokud je základ daně u obou poplatníků stejný a) FO je zaměstnanec b) FO je OSVČ U obou uvedených úkolů bude brán zřetel na solidární zvýšení daně u fyzické osoby, jestliže její příjmy za daný rok přesáhnou částku Kč. 29

30 Zadání k výpočtu úkol 1 Firma ABC, s.r.o. (PO, která se zabývá truhlářstvím výrobou a montáží). Pan Karásek (FO) - panu Karáskovi je 35 let, je ženatý a bezdětný. Jeho manželka má svůj vlastní příjem. Pan Karásek je osobou samostatně výdělečně činnou - poskytuje daňové poradenství. Během roku 2014 poskytl dar nemocnici v České Lípě v hodnotě Kč. V tomto příkladě budu předpokládat, že firma ABC i p. Karásek budou mít za daný rok stejné příjmy (výnosy) a výdaje (náklady). Tabulka č. 3: Hospodářské operace firmy ABC za rok 2014 Popis operace Částka (v Kč) Prodej zboží Výnos Spotřeba materiálu Náklad Účetní odpisy Náklad Daňové odpisy Náklad Poskytnut dar speciální ZŠ Náklad Rezerva vytvořená na opravy Náklad Mzdové náklady Náklad VÝNOSY NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK = ZISK (výnosy náklady) 30

31 Tabulka č. 4: Výpočet daně z příjmů firmy ABC Popis Částka (v Kč) Výsledek hospodaření účetní odpisy daňové odpisy Obecný základ daně odčitatelné položky od ZD - poskytnutý dar Snížený základ daně x Sazba daně (19%) Daňová povinnost Tabulka č. 5: Výpočet daně z příjmů pana Karáska Popis Částka (v Kč) Příjmy Výdaje (40% paušální výdaje) Základ daně (příjmy výdaje) položky snižující ZD - poskytnutý dar Základ daně po snížení x sazba daně (15%) Solidární zvýšení daně ,88 Daň celkem sleva na poplatníka Doplatek na DzP

32 V úkolu č. 1 jsem porovnávala odvod daně z příjmů PO a OSVČ. Nastavila jsem situaci, kdy oba poplatníci budou mít za rok 2014 stejné náklady (výdaje) a výnosy (příjmy). Příjmy (výnosy) činily 4 mil. Kč a výdaje (náklady) byly ve výši Kč. Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že u PO bude odvod daně nepatrně vyšší, ačkoli FO musela navýšit DzP o solidární daň, na základě podmínky, že OSVČ měla příjmy vyšší než je Kč za rok. Pan Karásek mohl také využít osobní slevy na dani, která celkovou daň snížila na danou hodnotu. Kdyby pan Karásek měl příjmy nižší než Kč ročně, tak by použil pouze sazbu 15% a tím by jeho odvod byl nižší než u PO Zadání k výpočtu - úkol 2a a) Jelikož chci demonstrovat rozdíl mezi celkovou odvedenou daní mezi PO a FO, tak budu uvažovat, že FO bude mít stejný základ daně a bude zaměstnancem. Firma Aqua, s.r.o. (PO, která se zabývá obkládáním a dlažbou koupelen) Pan Svoboda (FO) - panu Svobodovi je 30 let, je ženatý a v domácnosti vyživují s manželkou jedno nezletilé dítě. Pan Svoboda má sjednanou hrubou mzdu na měsíc ve výši Kč. 32

33 Tabulka č. 6: Hospodářské operace firmy Aqua za rok 2014 Popis operace Částka (v Kč) Prodej zboží Výnos Spotřeba materiálu Náklad Účetní odpisy Náklad Daňové odpisy Náklad Poskytnut dar speciální ZŠ Náklad Rezerva vytvořená na opravy Náklad Mzdové náklady Náklad VÝNOSY NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK = ZISK (výnosy náklady) Tabulka č. 7: Výpočet daně z příjmů firmy Aqua (za rok 2014) Popis Částka (v Kč) Výsledek hospodaření účetní odpisy daňové odpisy Obecný základ daně odčitatelné položky od ZD - poskytnutý dar Snížený základ daně x Sazba daně (19%) Daňová povinnost

34 Tabulka č. 8: Výpočet daně z příjmů pana Svobody (za rok 2014) Popis Částka (v Kč) Hrubá mzda (roční) Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9%) Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (25%) Super hrubá mzda = základ daně Záloha na daň z příjmů (15%) sleva na poplatníka (roční) sleva na dítě (roční) Daň po slevách Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem (4,5%) Sociální pojištění hrazené zaměstnancem (6,5%) Čistá mzda Úkolem č. 2a bylo porovnat daňové zatížení PO a zaměstnance. Tento příklad měl podmínku, že za daný rok bude mít firma Aqua a pan Svoboda stejný základ daně. Ten v tomto případě činil Kč. Z tohoto příkladu je patrné, že PO odvede více než zaměstnanec, a to z důvodu osobních slev na dani, které PO nemůže využít. U pana Svobody se konkrétně jednalo o slevu na poplatníka a o daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Ovšem pokud bychom brali v úvahu, že čistý příjem firmy Aqua po odečtení daně ( ) je Kč a čistá mzda pana Svobody činí Kč, potom je finální příjem nižší u FO. 34

35 Zadání k výpočtu - úkol 2b b) V tomto případě budu srovnávat OSVČ a PO, kdy oba poplatníci mají stejný základ daně. Firma Aqua s.r.o. (PO, která se zabývá obkládáním a dlažbou koupelen) OSVČ pan Dvořák (FO) - panu Dvořákovi je 26 let, je svobodný a bezdětný. Pan Dvořák podniká pronajímáním rekreační chaty, měsíční nájem činí Kč. Tabulka č. 9: Hospodářské operace firmy Aqua za rok 2014 Popis operace Částka (v Kč) Prodej zboží Výnos Spotřeba materiálu Náklad Účetní odpisy Náklad Daňové odpisy Náklad Poskytnut dar speciální ZŠ Náklad Rezerva vytvořená na opravy Náklad Mzdové náklady Náklad VÝNOSY NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK = ZISK (výnosy náklady) 35

36 Tabulka č. 10: Výpočet daně z příjmů firmy Aqua (za rok 2014) Popis Částka (v Kč) Úprava VH Kč + účetní odpisy daňové odpisy Základ daně odčitatelné položky od ZD - poskytnutý dar Snížený základ daně x Sazba daně (19%) Daňová povinnost Tabulka č. 11: Výpočet daně z příjmů pana Dvořáka (za rok 2014) Popis Částka (v Kč) Příjmy Výdaje (30% paušální výdaje) Základ daně (příjmy výdaje) x sazba daně (15%) Solidární zvýšení daně 1 034,88 Daň celkem sleva na poplatníka Doplatek na DzP

37 Poslední úkol č. 2b by měl podat informaci o tom, jak by měla vypadat výsledná DzP u OSVČ a PO. Tady platil ten samý předpoklad, že oba poplatníci budou mít stejný základ daně za rok Jak můžeme vidět, daň pana Dvořáka je opět nižší než u společnosti, přestože FO musela uplatnit solidární daň. FO opět využila osobní slevy v tomto případě pouze na poplatníka. Z této situace také vyvozuji, že v tomto případě bylo solidární zvýšení daně nízké a společnost Aqua si mohla odečíst od ZD odčitatelnou položku v podobě daru. 37

38 Závěr Z praktické části je zřejmé, že zdanění příjmů u právnických a fyzických osob je odlišné v mnoha aspektech. Cíle, které jsem si vytyčila, považuji za splněné, pokud se bere v úvahu uvedení podmínek, za kterých je toto zdaňování uskutečněno. Při porovnání jsem stanovila stejné příjmy a výdaje u obou poplatníků, přičemž jsem porovnávala zaměstnance s právnickou osobou nebo osobu samostatně výdělečně činnou s právnickou osobou. Z výše uvedených modelových výpočtů vyplývá, že v případech mnou uvedených je výsledná daň z příjmů vždy vyšší u právnické osoby. Tyto rozdíly mohou být způsobeny hned několika dílčími hodnotami využití osobních slev na dani, výslednou daň ovlivňují také odčitatelné položky od základu daně nebo solidární zvýšení daně. Mezi výhody zdaňování příjmů fyzických osob bezesporu patří možnost využití paušálních výdajů, které značně sníží základ daně fyzické osoby. Fyzická osoba může mít úlevu na daních v podobě osobních slev, které celkovou daň mohou výrazně snížit. Nevýhodou může být navýšení výsledné daně o solidární da ň. Výhodami zdaňování příjmů právnických osob jsou dle mého názoru především odpisy, které může právnická osoba zahrnout do daňově uznatelných nákladů a na základě toho snížit základ daně. U právnické osoby také nepřipadá v úvahu solidární daň, tudíž bez ohledu na to, jak vysoký má roční příjem, solidární zvýšení se zde neobjeví. Právnická osoba má možnost využít slev na dani, díky níž může snížit daň, kterou je nucena odvést. Za nevýhodu považuji to, že právnickým osobám není umožněno si uplatnit paušální výdaje, které by mohly být pro mnoho společností úlevou. Podle mého názoru se nedá přesně určit, zda je lepší být osobou samostatně výdělečně činnou nebo založit právnickou osobu, protože každá forma podnikání má své výhody a nevýhody, ať už z hlediska zdanění či podnikání. Odpovědnost za výpočet daňové povinnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění je v případě zaměstnance převedena na zaměstnavatele. Podniky mají proto větší zodpovědnost a přijímají větší riziko. 38

39 Seznam literatury Publikace [1] DVOŘÁKOVÁ, V. a kolektiv. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2013/2014. Praha: LINDE PRAHA a.s., 2013, 328 s. ISBN: Zákony [2] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů [3] Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků [4] Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti [6] Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění [7] Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů [8] Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád [9] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [10] Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění [11] Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti Internetové zdroje [12] MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Státní závěrečný účet za rok Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. [online]. [cit ]. Dostupné z: < 39

40 [13] VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2014 [online], , [cit ]. Dostupné z: [14] ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Sazba pojistného [online], , [cit ]. Dostupné z: a-platbapojistneho/sazba-pojistneho.htm 40

41 Seznam tabulek Tab. 1: Konstrukce základu daně a výpočet daňové povinnosti u fyzické osoby Tab. 2: Konstrukce základu daně a výpočet daňové povinnosti u právnické osoby Tab. 3: Hospodářské operace firmy ABC za rok 2014 Tab. 4: Výpočet daně z příjmů firmy ABC Tab. 5: Výpočet daně z příjmů pana Karáska Tab. 6: Hospodářské operace firmy Aqua za rok 2014 Tab. 7: Výpočet daně z příjmů firmy Aqua Tab. 8: Výpočet daně z příjmů pana Svobody Tab. 9: Hospodářské operace firmy Aqua za rok 2014 Tab. 10: Výpočet daně z příjmů firmy Aqua Tab. 11: Výpočet daně z příjmů pana Dvořáka 41

42 ANOTAČNÍ ZÁZNAM AUTOR STUDIJNÍ OBOR NÁZEV PRÁCE Hana Kalivodová 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob VEDOUCÍ PRÁCE JUDr. Ing. Hana Skalická, BA, Ph.D. KATEDRA KFDP - Katedra finančního a daňového práva ROK ODEVZDÁNÍ 2014 POČET STRAN 41 POČET OBRÁZKŮ 0 POČET TABULEK 12 POČET PŘÍLOH 0 STRUČNÝ POPIS Bakalářské práce se zabývá analýzou daňového zatížení podnikatelů a jejich povinností vůči orgánům finanční správy, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. V práci je obsaženo srovnání těchto povinností u poplatníka fyzické a právnické osoby. V praktické části si práce klade za cíl srovnat daňovou povinnost u fyzické a právnické osoby. Práce může posloužit jako pomůcka podnikateli při rozhodování, zda podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná nebo založit právnickou osobu a jaké výhody či nevýhody z této volby plynou. KLÍČOVÁ SLOVA Daň z příjmů právnických a fyzických osob, zdravotní a sociální pojištění, osoba samostatně výdělečně činná, odvod daně PRÁCE OBSAHUJE UTAJENÉ ČÁSTI: Ne

43 ANNOTATION AUTHOR FIELD THESIS TITLE Hana Kalivodová 6208R087 Business Management and Sales Comparison of the tax burden on individuals and legal entities SUPERVISOR JUDr. Ing. Hana Skalická, BA, Ph.D. DEPARTMENT KFDP - Department of Financial and Tax Law YEAR 2014 NUMBER OF PAGES 41 NUMBER OF PICTURES 0 NUMBER OF TABLES 12 NUMBER OF APPENDICES 0 SUMMARY Bachelor thesis analyzes the tax burden on entrepreneurs and their responsibilities to the institutions of financial management, social security and health insurance. In the paper is included comparison of these obligations by the taxpayer individuals and legal entities. In the practical part is goal of the paper to compare tax liability for individuals and legal entities. This paper may help as an aid for entrepreneur in deciding wether to do business as a selfemployed person or establish a legal entity and what advantages and disadvantages from this option arise. KEY WORDS Tax income of individuals and legal entities, health and social insurance, self-employed person, tax payment THESIS INCLUDES UNDISCLOSED PARTS: No

44

Příjmy z podnikání a jiné SVČ - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně z podnikání a jiné SMČ ( záporný rozdíl)

Příjmy z podnikání a jiné SVČ - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně z podnikání a jiné SMČ ( záporný rozdíl) DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB upraveno : zákonem č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů část I. Daň z příjmů FO část III. 22 38 Společná ustanovení ; část IV. 38g- 38s Zvláštní ustanovení pro vybírání daně

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Oldřich Navrátil

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Oldřich Navrátil Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Oldřich Navrátil Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem mé práce je optimalizace daňové povinnosti

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne 26.2.2009 a 12.3.2009 a to vždy od 15 do 17 hodin v

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Základní prvky daňové techniky 1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně. 2. Subjekt daně. 3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. 4. Zdaňovací

Více

Přehled povinností zaměstnavatele

Přehled povinností zaměstnavatele PŘEHLED POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE 300 DÍL 2 Přehled povinností e KAPITOLA 1 Povinnosti e při nástupu 1.1 Povinnosti e 300 ÚKON TERMÍN URČENÍ MÍSTO URČENÍ Před uzavřením pracovněprávního vztahu zajistit,

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Zaměstnávání lidí a vše kolem

Zaměstnávání lidí a vše kolem Zaměstnávání lidí a vše kolem Metodický list je zaměřen na složitou problematiku zaměstnávání lidí a to i přesto, že Junák je organizace pracující převážně s dobrovolníky. Přesto se pracovní poměry v rámci

Více

Vedení a prosperita ordinace II MUDR. LADISLAV ZÁRUBA, ČESKÁ LÍPA

Vedení a prosperita ordinace II MUDR. LADISLAV ZÁRUBA, ČESKÁ LÍPA Vedení a prosperita ordinace II MUDR. LADISLAV ZÁRUBA, ČESKÁ LÍPA Místo ordinace: 2 Základní škola Jižní 1903,Česká Lípa Mzdy a platy ve zdravotnictví 2013 3 Lékaři a zubní lékaři = 60 635,- Sestry a porodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového Bakalářská práce Autor: Monika Severová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava 2015

Více

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc.

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc. Soutěžní práce SVOČ Kategorie: magisterská Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993 Autor: Bc. Zuzana Virglerová ZuzanaVirglerova@seznam.cz Školitel: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D SVOČ 2008

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

BÝT RADĚJI OSVČ NEBO ZAMĚSTNANEC?

BÝT RADĚJI OSVČ NEBO ZAMĚSTNANEC? BÝT RADĚJI OSVČ NEBO ZAMĚSTNANEC? 2. 12. 2015 Děkuji našemu kolegovi Milanovi za článek, který z pohledu fyzické osoby řeší, zda být zaměstnancem nebo OSVČ, a to také konkrétním porovnáváním čísel. Osobně

Více

Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_02 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daň z příjmů

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 592 ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Oddíl I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje výši pojistného

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti. Zákon č...sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti. Zákon č...sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č...sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci zaměstnavatelem

Více

ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ katedra finančního účetnictví a auditingu Hlavní specializace: Účetnictví a finanční řízení podniku Eva Brázdová ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Daňová soustava Společná pro celou sadu oblast DUM

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 4 V Praze dne 5. září 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Podnikatelská

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce. Příloha IV Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn * * * 9 (1) Zaměstnavatel

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb

I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb 1.1. Formou sociální vypomoci nebo sociální půjčky Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace,

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY Účast na důchodovém a nemocenském pojištění, nárok na dávky, práva a povinnosti důchodové pojištění rodičovství OSVČ sirotčí důchod práce v zahraničí ukončení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení Daň z příjmů fyzických osob v České republice a v Německu Bakalářská práce Autor: Kateřina Štanclová Vedoucí práce: Ing. Ivana Důrasová Jihlava 2012

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 3

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 3 HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 3 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné

Více

Příkazy k úhradě související se mzdami

Příkazy k úhradě související se mzdami Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Katedra podnikatelské sféry

Katedra podnikatelské sféry Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Zykanová Irena 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec D i p l o

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Stát musí hradit své výdaje ( ministerstva, školství, zdravotnictví, infrastruktura, policii, obranu kultury.); potřebuje rezervy pro horší časy Státní dluh 2010 : cca 1,246

Více

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 Nabyl úèinnosti 1. března 2009 Str. 10 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 2 Hmotná nouze (1) Pro účely

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Kdo podává daňové přiznání Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 213. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Při přechodu na verzi 2.60 se provádí rozsáhlý update, který může na větším objemu dat trvat dosti dlouho. Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!! Zálohy

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu podpory ICT a Číslo projektu Částka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016

Více

Démonia DIS 11/2014 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013

Démonia DIS 11/2014 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013 O B S A H: 1/ UPLATNĚNÍ SLEVY NA POPLATNÍKA U POŽIVATELŮ STAROBNÍHO DŮCHODU ZA ROK 2013 2/ VYHLÁŠKA MPSV 208/2014 Sb. O VÝŠI VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU A VÝŠI PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU ZA ROK 2013

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Místně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno uveďte název příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (dále

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.16 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV V této kapitole je uveden přehled a popis přímých finančních nástrojů rodinné politiky, které se dají zařadit do oblasti podpory rodiny. Tyto nástroje lze

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_10 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daňový řád

Více

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007 PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období 1. července 2006 až 30. června 2007 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU ZÁKLADNÍ INFORMACE Základním právním předpisem upravujícím vzájemná práva a povinnosti stran pracovního poměru v systému polského pracovního práva je několikrát novelizovaný zákon

Více

Daňové zákony 2016 s komentářem změn

Daňové zákony 2016 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zdeněk Krůček, Anna Beutelhauserová Daňové zákony 2016 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2016. Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Aktualizace schválené v průběhu roku

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 Verze č. 4.5 Účinnost od 1. 9. 2015 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti verzi 4.4 Kap.

Více

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 18. 3. 2009

Více

Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016 DATEV eg, 2016 ISBN 978-80-7552-047-0 (brož) ISBN 978-80-7552-048-7

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

Zamezení dvojího zdanění

Zamezení dvojího zdanění Zamezení dvojího zdanění Dvojí zdanění se týká přímých daní daní, jejichž platbu nemůže poplatník přenést fakticky na jiný subjekt, tedy daní důchodových a daní majetkových. V čem spočívá problém dvojího

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

P r á v n í r a d y n a b ř e z e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a b ř e z e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a b ř e z e n 2 0 1 6 Ohlídejte si, co za vás platí pojišťovna. K dispozici už je přehled péče za rok 2015. Zajímá vás, kolik za vás loni lékaři naúčtovali Všeobecné zdravotní pojišťovně?

Více

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Městys Okříšky v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů (v platném znění) a s ustanovením 25 odst.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Př ířuč ka přo zamě stnavatělě. k projektu Záruky pro mladé na Vysočině reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000010

Př ířuč ka přo zamě stnavatělě. k projektu Záruky pro mladé na Vysočině reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000010 Př ířuč ka přo zamě stnavatělě k projektu Záruky pro mladé na Vysočině reg. č. 1. 12. 2015 Základní informace Projekt Záruky pro mladé v Kraji vysočina byl připraven Úřadem práce ČR v souladu s Operačním

Více

v neziskové organizaci

v neziskové organizaci Seminář Právo a daně v neziskové organizaci Lektor: Mgr. Jan Hloušek Olomouc 16. 6. 2005 SMLUVNÍ VZTAHY V NNO Smluvní vztahy upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník strany smluvního vztahu obsah

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

Březen 2016 Datum popis daňové povinnosti 8.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2016 11.3. Spotřební daně platba daně za 1/2016 (CÚ)(kromě lihu)

Březen 2016 Datum popis daňové povinnosti 8.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2016 11.3. Spotřební daně platba daně za 1/2016 (CÚ)(kromě lihu) Daňový termínový kalendář Leden 2016 8.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2015 11.1. Spotřební daně platba daně za 11/2015 (CÚ)(kromě lihu) 20.1. Sociální pojištění záloha za 12/2015 25.1. DPH přiznání

Více

Srovnání české a německé právní úpravy zdanění příjmů obchodních společností se zaměřením na s.r.o. a GmbH

Srovnání české a německé právní úpravy zdanění příjmů obchodních společností se zaměřením na s.r.o. a GmbH Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Zbyšek Faja Srovnání české a německé právní úpravy zdanění příjmů obchodních společností se zaměřením na s.r.o. a GmbH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Optimalizace daňové povinnosti

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Optimalizace daňové povinnosti VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Optimalizace daňové povinnosti bakalářská práce Autor: Eva Veselá Vedoucí práce: Ing. Magda Morávková Jihlava 2011 Anotace Bakalářská práce

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 17.12.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 590 Z Á K O N České národní

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více