II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků"

Transkript

1 II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních samosprávných celků. Předmět má poskytnout základní teoretické a praktické znalosti v oblasti daňového práva ČR se zaměřením na specifika zdanění územních samosprávných celků. Daňové povinnosti územních samosprávných celků upravují platné daňové zákony. Obce, kraje a jimi zřízené organizace se mohou stát daňovými subjekty prakticky u všech daní, které jsou zařazeny do naší daňové soustavy. 2.1 Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Obce a kraje jsou podle tohoto zákona zařazeny mezi poplatníky, kteří nebyli zřízeni či založeni za účelem podnikání (tzn. neziskové organizace). Obcím a krajům mohou vzniknout příjmy: které nejsou předmětem daně, které jsou předmětem daně, a to: o příjmy osvobozené od daně, o příjmy, které se zdaňují zvláštní sazbou daně, o příjmy zahrnované do základu daně z příjmů. Předmětem daně nejsou: výnosy daní a poplatků, příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva - často užívaným termínem zde je tzv. sponzorský příspěvek, za movité věci se považují i peníze, plynou-li z takto nabytých příjmů další příjmy, jsou tyto již zdaněny podle své povahy, příjmy získané nabytím akcií podle zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, příjmy plynoucí z dotací a jiných forem státní podpory, jsou-li poskytnuty podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu, příjmy z činností vyplývajících z poslání obcí a krajů, ovšem pouze za podmínky, že jsou ztrátové, čili za předpokladu, že výdaje vynaložené podle zákona o daních z příjmů jsou při porovnání s příjmy vyšší. Předmětem daně jsou, ale jsou osvobozeny: příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu bioplynu a dřevoplynu, zařízení na jiné způsoby výroby elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním předpisem, zařízení na využití geotermální energie. Osvobození začíná běžet v kalendářním roce, kdy zařízení bylo poprvé uvedeno do provozu, a běží po dobu následujících pěti let. úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů, úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky. 79

2 II Oblast finanční a kontrolní Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně (srážkovou daní) Nejčastějšími příjmy, které se vyskytují u obcí a neziskových organizací a jsou zdaňovány zvláštní sazbou, např. 15 % sazbou, jsou zejména tyto: dividendové příjmy, podíly na zisku plynoucí z účasti ve společnostech s ručením omezeným, z členství v družstvech, vypořádací podíly při zániku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti s ručním omezeným. Od roku 2004 je pro právnické osoby zrušena srážková daň na úrokové výnosy. Za řádně sraženou a odvedenou daň je odpovědný plátce daně, to znamená ten, kdo tyto příjmy vyplácí. Příjemce je již nezahrnuje do základu daně. Sražená daň je daní konečnou. Předmětem daně jsou a zdaňují se v základu daně: příjmy z reklam, příjmy z nájemného z nestátního majetku, příjmy z hospodářské (podnikatelské) činnosti, příjmy plynoucí ze ziskové hlavní činnosti. Zákon o daních z příjmů tyto činnosti klasifikuje jako činnosti vyplývající z poslání neziskové organizace za podmínky, že náklady či výdaje vynaložené podle zákona o daních z příjmů v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší než příjmy. Ziskovost je nutné podle zákona o daních z příjmů sledovat: za celé zdaňovací období, podle jednotlivých druhů činností a také podle jednotlivé činnosti v rámci téhož druhu činnosti. Pokud jednotlivá činnost v rámci jednoho druhu činnosti je prováděna jak za ceny vyšší než výdaje vynaložené podle zákona o daních z příjmů, tak za ceny nižší či rovny výdajům, je předmětem daně pouze ta oblast, kde jsou ceny vyšší. Pro daňové účely je nepřípustné zisky a ztráty z činností v rámci hlavní činnosti kumulovat. Výdaje (náklady) Při sledování výsledků hospodaření obcí a krajů se hlavní pozornost věnuje plnění rozpočtu výdajů a příjmů. Při dělení rozpočtových výdajů (stejně i příjmů) jsou povinny použít hlediska, která jsou stanovena v rozpočtové skladbě. Podnikatelská (hospodářská, zdaňovaná) činnost obcí a krajů musí být v souladu s ust. 6 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, sledována na zvláštních účtech mimo rozpočtové příjmy a výdaje (účtová třída 5 - Náklady a účtová třída 6 -Výnosy). Výsledky podnikatelské činnosti se promítají do rozpočtu vždy nejpozději ke konci kalendářního roku tak, aby byly součástí závěrečného účtu. Pro zachycení různých druhů prováděné podnikatelské činnosti je třeba zvolit v účetním rozvrhu vhodné analytické členění. U obcí a krajů se pro účely stanovení základu daně z příjmů náklady či výdaje rozlišují podle toho, v souvislosti s jakými výnosy či příjmy vznikly, zda s příjmy, které nejsou či jsou předmětem daně anebo předmětem daně, jsou, ale jsou od daně osvobozeny či zdaňovány zvláštní sazbou. U výdajů souvisejících se zdaňovanými příjmy jsou některé výdaje omezeny podle zákona o daních z příjmů nebo limity podle zvláštních předpisů. Základ daně z příjmů právnických osob je charakterizován jako rozdíl, o který příjmy s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený podle zákona o daních z příjmů. 80

3 II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Daňová ztráta Od základu daně lze odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. U obcí a krajů se za vyměřenou ztrátu považuje ztráta z těch činností, z nichž příjmy jsou předmětem daně. Což znamená, že účetně vykázanou ztrátu z tzv. hlavní činnosti nelze uznat za daňově účinnou a nelze ji od základu daně odečítat. V opačném případě lze tedy uplatnit daňovou ztrátu z činností vzniklých v hospodářské oblasti. Reinvestice Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkům odečíst od základu daně 10 %, 15 % a 20 % vstupní ceny hmotného majetku, jsou-li jeho prvními vlastníky. Tento odpočet je nazýván jako reinvestice. Odpočet lze uplatnit nejdříve v tom období, ve kterém je hmotný majetek evidován v majetku. Evidováním majetku se rozumí uvedení majetku do užívání podle zákona o účetnictví. Odpočet je závislý na dalších podmínkách, z nichž pro neziskové organizace platí především, že odpočet nelze uplatnit: u hmotného majetku nabytého darováním, u hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu. Jak pro podnikatelské subjekty, tak i pro neziskové organizace platí tříletý časový test, jak je uvedeno v zákoně o daních z příjmů, tzn. pokud dojde k vyřazení majetku nebo jeho pronájmu v této stanovené lhůtě, nárok na odpočet zaniká. Dojde-li během tří let k přeřazení majetku do hlavní činnosti nebo pokud bude majetek využíván současně pro potřeby obou činností, tzn. hlavní i hospodářské, nárok na odpočet také zaniká a poplatník je povinen zahrnout uplatněný odpočet nebo jeho část do základu daně z příjmů. Odpočet 30 % Uvedenou možnost odpočtu ve smyslu ust. 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů mohou využít pouze neziskové organizace. Základ daně mohou snížit až o 30 %, maximálně o 1 milion Kč. Pokud částka 30 % činí méně než Kč včetně, lze odečíst částku ve výši Kč, maximálně do výše základu daně. Prostředky získané uplatněním tohoto odpočtu musí nezisková organizace použít ke krytí nákladů (výdajů) takových činností, z nichž příjmy nejsou předmětem daně, zejména hlavní činnosti provozované se ztrátou, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Ze základu sníženého o odčitatelné položky se vypočte prostřednictvím sazby daň z příjmů právnických osob. Neziskové organizace si mohou uplatnit také slevu na dani, a to v případě zaměstnávání zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Daňové přiznání Jestliže má obec nebo kraj příjmy, které jsou zdaňované v základu daně, má povinnost podat daňové přiznání, a to i v případě, že by byla vykázána daňová ztráta. Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí ročního zdaňovacího období. Jedná-li se o poplatníka, který má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, prodlužuje se lhůta k podání daňového přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Vypočtenou daň obce a kraje správci daně neodvádí, podle současného daňového určení je daň z příjmů právnických osob výdajem a současně příjmem rozpočtu obce nebo kraje. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí převádí úhradu daně 81

4 II Oblast finanční a kontrolní ze svého vkladového výdajového účtu přímo na svůj příjmový účet. Příslušenství daně (např. penále u doměřené daně po kontrole) obec a kraj z výdajů svého rozpočtu zaplatit do státního rozpočtu musí. 2.2 Daň z příjmů fyzických osob Obce a kraje a jimi zřízené neziskové organizace jsou plátci daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kterou sráží svým zaměstnancům nebo neuvolněným funkcionářům. Mezi příjmy ze závislé činnosti patří: příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu, tj. příjmy zaměstnance v právním vztahu podle zákoníku práce, příjmy ze současného nebo dřívějšího služebního poměru, příjmy ze současného nebo dřívějšího členského poměru nebo obdobného poměru, v němž poplatník při výkonu své práce je povinen dbát příkazů plátce, příjmy za práci členů družstev a příjmy za práci společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným, odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, např. členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti vyplácené ze zisku akciové společnosti, příjmy poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti, a to i příjmy, které jsou vypláceny jako náhrada za ztrátu příjmů ze závislé činnosti. Mezi tyto příjmy patří i dary poskytované zaměstnavatelem svým zaměstnancům v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkce. Za funkční požitky jsou u obcí a krajů považovány odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, v občanských sdruženích a v jiných orgánech a institucích. Mezi příjmy ze závislé činnosti patří výše uvedené příjmy bez ohledu na to, zda jsou pravidelně nebo jednorázově vyplácené, zda jsou zaměstnanci vyplaceny nebo jsou mu poskytnuty v jiné formě plnění. Nepeněžní plnění se pro účely daně z příjmů oceňují cenou obvyklou. Zvláštního ocenění se použije v případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci motorové vozidlo k používání nejen pro služební, ale i pro soukromé účely. Takto poskytovaná nepeněžní výhoda se oceňuje pro daň z příjmů jako příjem zaměstnance částkou ve výši 1 % z pořizovací ceny vozidla v kalendářním měsíci, nejméně však Kč. Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně nejsou: náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti, a to do výše stanovené zákonem o cestovních náhradách; jde o výdaje na služební cestě, a to o prokázané jízdní výdaje, prokázané výdaje za ubytování a dále stravné, ale jen do stanovené výše, hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem, náhrady poskytované zaměstnancům podle zákoníku práce za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce, částky přijaté zaměstnancem jako záloha na výdaje provedené jménem zaměstnavatele, náhrady výdajů, poskytované v souvislosti s výkonem funkce, na které vzniká nárok podle zvláštních předpisů, s výjimkou náhrady ušlého příjmu. 82

5 II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Příjmy osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Obecné daňové osvobození se vztahuje zejména na nemocenské dávky, dávky v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory, podpory sociálního charakteru z prostředků nadací a občanských sdružení. Dále jsou osvobozeny např. tyto příjmy: hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování jako nepeněžní plnění. Peněžní částky vyplacené místo poskytování stravy jsou součástí příjmů zaměstnance ke zdanění, nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP nebo sociálního fondu ve formě možnosti používat rekreační zařízení, použití zdravotnických nebo vzdělávacích zařízení, tělovýchovných zařízení a dále také poskytnutí vstupenek na kulturní pořady, u poskytnutí rekreace je osvobozena nejvýše částka Kč za kalendářní rok, nepeněžní plnění formou darů z FKSP podle vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., od daně je z hodnoty nepeněžních darů ročně osvobozena jen částka Kč, částky vynaložené zaměstnavatelem za svého zaměstnance na doškolení zaměstnance, které souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, pojistné na sociální pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Základ daně Základem daně (nebo dílčím základem daně vztahujícím se k příjmům ze závislé činnosti, máli zaměstnanec ještě jiné druhy příjmů) se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků snížený o pojistné na sociální zabezpečení (důchodové, nemocenské, zaměstnanost) a o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Zdanění příjmů ze závislé činnosti Postup při zdanění měsíční mzdy závisí na tom, zda zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele daňové prohlášení (tj. tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ). Zaměstnanec je oprávněn podepsat prohlášení u svého zaměstnavatele nebo u jednoho z případných více zaměstnavatelů. Přitom platí, že toto prohlášení může být podepsáno v jednom období pouze u jednoho zaměstnavatele. Prohlášení předkládá zaměstnanec zaměstnavateli do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a také každoročně do 15. února na běžný kalendářní rok. 1) Zaměstnanec s prohlášením V případě, kdy zaměstnanec podepíše prohlášení, sráží zaměstnavatel daň zálohově a při výpočtu této zálohy zohledňuje nezdanitelné části základu daně, a to ve výši 1/12 jejich celoroční výše. Rozlišují se nezdanitelné části: na poplatníka (na poplatníka samotného, na invaliditu poplatníka, na poplatníka studenta), na vyživovanou osobu (na vyživované dítě, na manželku / manžela) a ostatní nezdanitelné části (dary na veřejně prospěšné účely, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky na penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění). 83

6 II Oblast finanční a kontrolní Záloha se srazí při výplatě nebo připsání mzdy poplatníkovi k dobru bez ohledu na to, za kterou dobu se mzda vyplácí. Provádí-li plátce vyúčtování mezd měsíčně, srazí zálohu při vyúčtování mzdy za uplynulý měsíc. Mzdy plynoucí do konce ledna za uplynulé zdaňovací období se zahrnují do základu pro výpočet zálohy v tomto období. 2) Zaměstnanec bez prohlášení V případě, že zaměstnanec nepodepíše prohlášení, rozlišují se dva případy: a) Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Pokud úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků u zaměstnance bez prohlášení nepřesáhne v kalendářním měsíci Kč hrubých, srazí zaměstnavatel z příjmu konečnou srážkovou daň sazbou 15 %. b) Měsíční daňová záloha u zaměstnance bez prohlášení Těm poplatníkům, kteří nepodepsali na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a současně: - jejich hrubá měsíční mzda přesáhne Kč nebo - jde o příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností (nejedná-li se o příjmy z pracovněprávního vztahu) nebo odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, srazí plátce zálohu na daň, avšak nejméně ve výši 20 % ze zdanitelné mzdy bez přihlédnutí k prokázaným nezdanitelným částkám základu daně. Roční zúčtování daně a ostatní povinnosti plátce daně Po skončení zdaňovacího období může plátce (obec nebo kraj nebo jimi zřízená nezisková organizace) provést roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Roční zúčtování záloh neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat daňové přiznání k dani. Při ročním zúčtování počítá zaměstnavatel celoroční daň z úhrnu zdanitelných příjmů, daňových základů a daňových záloh, přičemž přihlédne i k prokázaným nezdanitelným částkám, které si zaměstnanec v průběhu zdaňovacího období neuplatnil. Výpočet daně a roční zúčtování záloh provede plátce daně nejpozději do 31. března z úhrnu mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi všemi plátci postupně. Rozdíl zálohově sražené daně a vypočtené daně ve prospěch poplatníka vrátí plátce daně poplatníkovi jako přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen, je-li částka vyšší než 50 Kč. Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi nesráží. Plátce daně je povinen vést pro poplatníky mzdové listy a rekapitulaci o sražených zálohách a o dani sražené podle zvláštní sazby. Na žádost poplatníka je povinen vystavit potvrzení o výši příjmů poplatníka. Sražené zálohy na daň a srážkovou daň odvádí plátce svému místně příslušnému správci daně. Po skončení roku je plátce povinen odevzdat finančnímu úřadu vyplněný tiskopis Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (s povinnou přílohou - Počet zaměstnanců) nebo Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob. 84

7 II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků 2.3 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zákon definuje stát, obce, kraje a právnické osoby, které byly založeny nebo zřízeny zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu jako veřejnoprávní subjekty. Pro účely uplatňování daně z přidané hodnoty se rozlišuje, zda obec nebo kraj vykonává veřejnou správu nebo také ekonomickou činnost. Důležitým pojmem je osoba povinná k dani. Veřejnoprávní subjekt se za osobou povinnou k dani považuje v těchto případech: pokud při výkonu veřejné správy dojde k narušení hospodářské soutěže, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti, tzn. činnosti výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby a také soustavného využití majetku k získání příjmů, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze k zákonu č. 3, např. dodávku vody, plynu, elektřiny a tepla, reklamní služby nebo, dopravu nebo závodní stravování. Jestliže se veřejnoprávní subjekt stane osobou povinnou k dani, je povinen se registrovat jako plátce daně z přidané hodnoty po překročení obratu 1 mil. Kč nejdéle za předcházejících 12 měsíců. Obrat se nově počítá od Obratem veřejnoprávního subjektu se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí výnosy za zdanitelná plnění uskutečněná účetní jednotkou. Do obratu se tedy nezahrnují výnosy za výkon veřejné správy a výnosy za plnění osvobozená od daně. Do obratu se také nezahrnují částky, které nejsou v souladu s účetními postupy účtovány do výnosů (veřejnoprávní subjekt o nich účtuje na zúčtovacích vztazích). Povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty může veřejnoprávnímu subjektu vzniknout i jako osobě identifikované k dani. Touto osobou se obec nebo kraj může stát v případě, že neuskutečňuje ekonomické činnosti a pořídí zboží z jiného členského státu nad eur v kalendářním roce. Daň z přidané hodnoty se neodvádí z činností, které jsou od daně osvobozeny. Plátce daně nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatých zdanitelných plnění, která použije v souvislosti s osvobozenými činnostmi bez nároku na odpočet. Takovou osvobozenou činností je např. pronájem nemovitostí nebo provozování kulturních a sportovních zařízení. Pokud veřejnoprávní subjekt uskutečňuje činnosti zdanitelné i osvobozené od daně bez nároku na odpočet, rozděluje přijatá zdanitelná plnění na tři části: vstupy, které použije pouze pro zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně u nich bude mít nárok na odpočet v plné výši, vstupy, které použije pouze pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet u nich nebude mít nárok na odpočet vůbec, vstupy, které použije jak pro zdanitelná plnění, tak i pro osvobozené činnosti bez nároku na odpočet u této daně bude zkracovat nárok na odpočet, a to pomocí tzv. koeficientu: kde A = součet cen bez daně za všechna uskutečněná zdanitelná s nárokem na odpočet B = součet cen za uskutečněná osvobozená plnění bez nároku na odpočet 85

8 II Oblast finanční a kontrolní Do výpočtu koeficientu se nezahrnuje např. prodej dlouhodobého majetku využívaného pro ekonomickou činnost a také příležitostný převod nebo nájem nemovitostí. Vypočtený koeficient se zaokrouhluje na dvě desetinná místa nahoru. Poměrná část odpočtu daně se pak stanoví jako součin celkové daně na vstupu za příslušné zdaňovací období a vypočteného koeficientu. Krácení daně na vstupu provádí plátce za každé zdaňovací období, ve kterém uskutečňuje osvobozená zdanitelná plnění bez nároku na odpočet, přičemž použije koeficient vypočtený z údajů předchozího kalendářního roku tzv. zálohový koeficient. Po skončení kalendářního roku je povinnost provést roční vypořádání nároku na odpočet, kdy se vychází z údajů za celý kalendářní rok a počítá se vypořádací koeficient. Vypořádání se uvádí do daňového přiznání za poslední zdaňovací období v kalendářním roce. Daňové přiznání u daně z přidané hodnoty se předkládá do 25. dne následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období, ve stejném termínu je splatná i daň. Daňové přiznání se předkládá vždy, tj. i nulové (plátce neuskutečnil ve zdaňovacím období zdanitelná plnění). 2.4 Daně spotřební Spotřební daně jsou upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tyto daně jsou ukládány na výrobu a dovoz minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků. V případech, kdy obec vlastní vinice, ze kterých vyrábí a prodává víno, nebo má svůj pivovar a registruje se jako provozovatel daňového skladu, dostane se do okruhu plátců spotřebních daní a vztahují se na ni všechna práva a povinnosti jako na ostatní subjekty. 2.5 Majetkové daně Daň silniční Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem této daně jsou silniční vozidla, která jsou registrována v České republice a jsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů - toto se týká organizací založených nebo zřízených k jiným účelům, než je podnikání. U obcí a krajů jsou předmětem daně silniční motorová vozidla, která jsou: plně nebo zčásti používána v hospodářské činnosti, používána v jednotlivých činnostech hlavní činnosti, které budou podléhat dani z příjmů. Poplatníkem daně silniční je: právnická nebo fyzická osoba, která je zapsána v technickém průkazu vozidla vydaném v České republiky jako provozovatel vozidla, zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Některá vozidla jsou od daně silniční osvobozena, např. vozidla požární ochrany nebo zdravotnické služby, dále také vozidla jednostopá, vozidla speciální samosběrná (zametací) a speciální jednoúčelová vozidla. 86

9 II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Daň z nemovitostí Právní úprava je obsažena v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Daň z nemovitostí se dělí na dvě relativně samostatné části daň z pozemků a daň ze staveb. Poplatníkem daně z nemovitostí je vlastník pozemku a vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru, v některých případech nájemce nebo uživatel. Obce a kraje jsou poplatníky i daně z nemovitostí, ale vzhledem k rozpočtovému určení tohoto příjmu (jde o příjem obcí) jsou většinou od daně osvobozeny. Osvobození se nevztahuje na: pozemky a stavby ve vlastnictví obce, které se nenacházejí na katastrálním území obce, pozemky a stavby ve vlastnictví kraje, které se nenacházejí v územním obvodu kraje, pozemky ve vlastnictví kraje, které jsou využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. Osvobozeny jsou pozemky a stavby, s výjimkou obytných domů, ve vlastnictví státu, které jsou pronajaty obci, kraji, organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci za předpokladu, že nejsou využívány k podnikatelské činnosti. Jestliže podléhá osvobození jen část stavby, nárok na osvobození se uplatňuje v poměrné výši. Nárok na osvobození se zjistí z poměru podlahové plochy nadzemní části stavby podléhající osvobození k celkové ploše nadzemních částí stavby. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Právní úprava je obsažena v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Tyto jednorázové majetkové daně jsou spojeny se změnou v osobě vlastníka a postihují nabytí majetku novým vlastníkem. Poplatníkem je obecně dědic (dědická daň), nabyvatel (daň darovací) nebo převodce prodávající (daň z převodu nemovitostí). Základem daně je určitým způsobem stanovená hodnota majetku, sazba daně dědické a darovací je klouzavě progresivní a diferencovaná podle zařazení poplatníků do tří skupin dle příbuzenského poměru, sazba daně z převodu nemovitostí je jednotná lineární. Obce a kraje jsou poplatníky tehdy, nabývají-li bezúplatně majetek dědictvím nebo darováním nebo prodávají-li nemovitý majetek. Pravděpodobnost zdanění však v praxi není příliš častá, zákon umožňuje rozsáhlá osvobození. Nárok na osvobození si obce a kraje musí uplatnit v podaném daňovém přiznání. Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku Českou republikou, územními samosprávnými celky a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi, dobrovolnými svazky obcí. Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny např. přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním a slučováním obcí nebo se změnami jejich území podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazků obcí vytvořených podle 20a zákona č. 367/1990 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů zvláštního zákona, a dále z vlastnictví svazků do vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku sdruženy a které byly předchozími vlastníky převáděných nemovitostí. 87

10 II Oblast finanční a kontrolní Předmětem daně darovací nejsou dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů nebo jiných peněžních fondů státu nebo územních samosprávných celků, jakož i z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu. To se netýká peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty. Kontrolní otázky 1. Které příjmy nejsou (a které jsou) předmětem daně z příjmů právnických osob u územních samosprávných celků? 2. Jaké odčitatelné položky snižují základ daně z příjmů právnických osob u neziskových organizací, v čem spočívá rozdíl oproti podnikatelským subjektům? 3. Vysvětlete způsob výpočtu měsíční zálohy na daň u zaměstnance s podepsaným prohlášením u zaměstnavatele a bez prohlášení. 4. Za jakých podmínek může plátce daně - nezisková organizace - uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu? 5. Za jakých podmínek jsou neziskové organizace poplatníky daně silniční? 6. Na které pozemky a stavby obcí a krajů se nevztahuje osvobození od daně z nemovitostí? Použitá a doporučená literatura REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Jak řídit kraj, město a obec. Díl II. Finance, rozpočty, účetnictví, veřejná kontrola. Praha: Masarykova univerzita, STUCHLÍKOVÁ, H. Zdaňování rozpočtových organizací, příspěvkových organizací a obcí daní z příjmů právnických osob. Olomouc: ANAG, ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Účetnictví, daně a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. Brno: Masarykova univerzita, VANČUROVÁ, A. Daňový systém ČR Praha: VOX, Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. 88

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti. Zákon č...sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti. Zákon č...sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č...sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci zaměstnavatelem

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne 26.2.2009 a 12.3.2009 a to vždy od 15 do 17 hodin v

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

v neziskové organizaci

v neziskové organizaci Seminář Právo a daně v neziskové organizaci Lektor: Mgr. Jan Hloušek Olomouc 16. 6. 2005 SMLUVNÍ VZTAHY V NNO Smluvní vztahy upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník strany smluvního vztahu obsah

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Základní prvky daňové techniky 1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně. 2. Subjekt daně. 3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. 4. Zdaňovací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Daňová soustava Společná pro celou sadu oblast DUM

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

Příjmy z podnikání a jiné SVČ - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně z podnikání a jiné SMČ ( záporný rozdíl)

Příjmy z podnikání a jiné SVČ - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně z podnikání a jiné SMČ ( záporný rozdíl) DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB upraveno : zákonem č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů část I. Daň z příjmů FO část III. 22 38 Společná ustanovení ; část IV. 38g- 38s Zvláštní ustanovení pro vybírání daně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1003/0 Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Zástupce předkladatele: ministr financí Doručeno poslancům: 24. dubna 2013 v

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Kdo podává daňové přiznání Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb

I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb 1.1. Formou sociální vypomoci nebo sociální půjčky Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace,

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně III. ZÁKON ze dne 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých

Více

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012

POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2012 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 RICHARD W. FETTER I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výše

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 4 V Praze dne 5. září 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Podnikatelská

Více

Pokyny pro zaměstnavatele

Pokyny pro zaměstnavatele Pokyny pro zaměstnavatele Poučení o postupu při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů V naší praxi se často setkáváme s tím, že plátci mzdy povinného zcela přesně neví, jak při provádění srážek postupovat,

Více

o spotřebních daních

o spotřebních daních ZÁKON č. 353/003 Sb., o spotřebních daních ve znění zákona č. 479/003 Sb., zákona č. 37/004 Sb., zákona č. 313/004 Sb., zákona č. 558/004 Sb., zákona č. 693/004 Sb., zákona č. 179/005 Sb., zákona č. 17/005

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část Základní informace k dani silniční Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

Více

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce. Příloha IV Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn * * * 9 (1) Zaměstnavatel

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

Zaměstnávání lidí a vše kolem

Zaměstnávání lidí a vše kolem Zaměstnávání lidí a vše kolem Metodický list je zaměřen na složitou problematiku zaměstnávání lidí a to i přesto, že Junák je organizace pracující převážně s dobrovolníky. Přesto se pracovní poměry v rámci

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o dani z přidané hodnoty Citace pův. předpisu: 235/2004 Sb. Částka: 78/2004 Sb. Datum přijetí:

Více

v souladu s 23 odst. D-300 uveřejněné ve Finančním zpravodaji

v souladu s 23 odst. D-300 uveřejněné ve Finančním zpravodaji půjčka dceřiné společnosti účtování zásob. přitom při zrušení registrace plátce daně z přid postupuje podle tohoto pokynu k 29 zákona bod 2, hodnotu zásob, vede-li účetnictví. 2004, pak pro vyčíslení jejich

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Více

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005 1. MZDY ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu MZDY ZEIS, hp.map@wo.cz 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY Nařízením vlády č. 699/2004 Sb. se s účinností od 1. 1. 2005 mění NV 303/95 Sb. o minimální

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES ANALÝZA PROBLÉMŮ PŘI UPLATŇOVÁNÍ ODPOČTU DPH PROBLEMS

Více

(I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem

(I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem Zálohy na daň z příjmů fyzických osob (I.) zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené zaměstnavatelem (II.) zálohy na daň z příjmů zaplacené poplatníkem v průběhu aktuálního zdaňovacího období

Více

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 Nabyl úèinnosti 1. března 2009 Str. 10 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Citace pův. předpisu: 518/2004 Sb.

Více

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc.

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc. Soutěžní práce SVOČ Kategorie: magisterská Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993 Autor: Bc. Zuzana Virglerová ZuzanaVirglerova@seznam.cz Školitel: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D SVOČ 2008

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0

Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Předmět daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, koeficienty Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Ekonomická a neekonomická činnost

Více

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽITÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Městys Okříšky v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů (v platném znění) a s ustanovením 25 odst.

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 592 ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Oddíl I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje výši pojistného

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků

SSOS_EK_3.08 Daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Základní legislativa o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Metodické výklady MF na www.mfcr.cz Směrnice 2006/112/ES současná základní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení Daň z příjmů fyzických osob v České republice a v Německu Bakalářská práce Autor: Kateřina Štanclová Vedoucí práce: Ing. Ivana Důrasová Jihlava 2012

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole. Bc. Jana Táborská

Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole. Bc. Jana Táborská Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole Bc. Jana Táborská Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem řešení DPH ve vybrané střední škole. V první části se pojednává o obecné problematice

Více

OPTIMALIZACE ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ V S.R.O

OPTIMALIZACE ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ V S.R.O VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ V S.R.O OPTIMIZATION

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí Základní doklady pro vyplnění přiznání: 1) listina, pro na jejímž základě došlo ke změně vlastnictví

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Vydává PROFEX AM, spol. s r. o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná, tel. 0344/423521, fax 0344/423835 Ročník 2000 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Oznámení o právních předpisech (2) Změny diskontní

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

KOMPARACE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR A NA SLOVENSKU MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV ÚČETNICTVÍ A DANÍ

KOMPARACE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR A NA SLOVENSKU MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV ÚČETNICTVÍ A DANÍ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV ÚČETNICTVÍ A DANÍ KOMPARACE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR A NA SLOVENSKU DIPLOMOVÁ PRÁCE Jméno a příjmení: Bc. Němcová Petra Vedoucí

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Zamezení dvojího zdanění

Zamezení dvojího zdanění Zamezení dvojího zdanění Dvojí zdanění se týká přímých daní daní, jejichž platbu nemůže poplatník přenést fakticky na jiný subjekt, tedy daní důchodových a daní majetkových. V čem spočívá problém dvojího

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového Bakalářská práce Autor: Monika Severová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava 2015

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Vedení a prosperita ordinace II MUDR. LADISLAV ZÁRUBA, ČESKÁ LÍPA

Vedení a prosperita ordinace II MUDR. LADISLAV ZÁRUBA, ČESKÁ LÍPA Vedení a prosperita ordinace II MUDR. LADISLAV ZÁRUBA, ČESKÁ LÍPA Místo ordinace: 2 Základní škola Jižní 1903,Česká Lípa Mzdy a platy ve zdravotnictví 2013 3 Lékaři a zubní lékaři = 60 635,- Sestry a porodní

Více

Část první. Čl. 1. Údaje o jednotce

Část první. Čl. 1. Údaje o jednotce Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Obsah: 1. Daň z příjmů 2. Zákon o rezervách 3. Nový poplatek pro solární elektrárny 4. Novela trojdaně Daň darovací 5. Daň z přidané hodnoty 6. Daňový řád 7. Účetní

Více

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce č. 2371 Obsah 1. Vztah smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o dani z příjmů 2. Dělení na daňové

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank Příloha č. 9 vzor A soud - správce daně V.... č. j. dne... vyřizuje: č. dveří. telefon: linka.. Dlužník: Peněžní ústav: IČO/RČ *) : IČO: EXEKUČNÍ PŘÍKAZ na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob

Více

Přehled povinností zaměstnavatele

Přehled povinností zaměstnavatele PŘEHLED POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE 300 DÍL 2 Přehled povinností e KAPITOLA 1 Povinnosti e při nástupu 1.1 Povinnosti e 300 ÚKON TERMÍN URČENÍ MÍSTO URČENÍ Před uzavřením pracovněprávního vztahu zajistit,

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_02 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daň z příjmů

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část)

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část) Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část) 68. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 69. Vyhláška č. 337/2011

Více

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra Účetnictví a financí Diplomová práce Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Vypracovala: Bc. Eliška Bendová Vedoucí práce: Ing.

Více

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM

DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM DAŇOVÝ ŘÁD S KOMENTÁŘEM 2. aktualizované vydání 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Na změny provedené přímou novelizací daňového řádu přijatou zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o

Více

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku MEZINÁRODNI ZDANĚNÍ Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce č. 2371, PETERKA & PARTNERS v. o. s. advokátní

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM USA. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

DAŇOVÝ SYSTÉM USA. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. DAŇOVÝ SYSTÉM USA Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. DAŇOVÝ SYSTÉM USA 1. Struktura daňové soustavy USA. 2. Daň z příjmů fyzických osob. 3. Daň z příjmů právnických osob. 4. Daň z kapitálových zisků. 5. Daň

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH Stejně jako daň z příjmu je univerzální daní závaznou pro všechny podnikatelské subjekty bez výjimky. Představuje ve své podstatě přirážku v ceně

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56

Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Změny v AdmWin ve verzi 2.60 od 2.56 Při přechodu na verzi 2.60 se provádí rozsáhlý update, který může na větším objemu dat trvat dosti dlouho. Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!! Zálohy

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více