Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Střední odborná škola Luhačovice škola přidružená k síti škol UNESCO Minimální preventivní program Zpracoval: PhDr. Ivan Semela 1

2 Úvod Několik let již naše společnost prožívá dobu, která je plná převratných změn, které nás sice posunuly mezi vyspělé evropské země, ale zároveň nás nově postavily i před mnohé zátěžové situace a nové negativní skutečnosti. Výrazně se změnil životní styl i tempo života převážné části naší společnosti. Všechny změny se velice intenzivně týkají také mládeže, rodin a škol. S novými kvalitami se musí vyrovnávat nejen dospělí, ale především mladá generace. Jsou naše děti připraveny řešit problémy, které jim přináší každodenní život? Jsou schopny čelit negativním vlivům okolí? Jsou dostatečně vybaveny obranými mechanismy? Pedagogové spolu s rodiči a dalšími subjekty ve výchovném působení v současné době musí akceptovat existenci ve společnosti nežádoucích, tzv. sociálně patologických jevů a společně vyvíjet aktivity, směřující k jejich prevenci. Proto naše škola připravila a pravidelně realizuje komplexní dlouhodobý program primární prevence sociálně patologických jevů, který je zaměřený na prevenci a řešení těchto problémů: Agrese a šikana Domácí násilí Drogové závislosti Intolerance Násilné chování Nedrogové závislosti Ohrožení mravnosti Poruchy chování Rizika internetu Sekty Sexuální chování Syndrom CAN Syndrom PAS Záškoláctví 2

3 Minimální preventivní program jako základní nástroj prevence vychází z Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období a z navazujícího Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ze dne 29. srpna 2000, čj.: 14514/ Další východiska: Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období (Č.j.:10844/ ). Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení. Evaluace a diagnostika preventivních programů. Volný čas u dětí a mládeže Každý člověk se musí naučit převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí! Cíl programu Hlavní cíl vychází z cíle stanoveného v minimálním preventivním programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Primární prevence pevnostní, základní, přední, hlavní prevence je předcházení ohrožujícím situacím v celé sledované populaci; klasifikace: nespecifická primární prevence obecná, bazální, přirozená (podporuje a rozvíjí sociálně žádoucí formy přirozeně), např. výchova v rodině, výchova ve škole, výchova a vzdělávání ve společnosti, systém sociální péče aj.; specifická primární prevence zaměřená na konkrétní rizikovou oblast, např. předcházení prvnímu setkání dětí a mladistvých lidí s drogami (doplňuje a cíleně rozvíjí nespecifickou primární prevenci); cíl primární prevence: cílevědomým, 3

4 plánovitým a komplexním posilováním zdravého životního stylu minimalizovat výskyt a důsledky sociálně patologických jevů. Cílem našeho programu bylo zahájit dlouhodobý komplexní primární program, do kterého bude zahrnuto vše důležité, co je v současné době škole k dispozici a vše, co již bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz je položen na informovanost žáků v hodinách občanské nauky a aplikované psychologie a dále na širokou nabídku volnočasových aktivit podle možností školy. Cílem je také motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i neformální bází při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků. Dalším důležitým cílem je vést žáky k pocitu zdravého sebevědomí, správnému sebehodnocení, schopnosti stanovit si v životě reálné cíle, k poznávání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a návykových látek. K tomuto cíli využíváme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, třídnických hodin apod. Nedílnou součástí programu je také spolupráce s rodiči a zajištění jejich informovanosti. Důležitá je rovněž jejich motivace pro jejich spolupůsobení v této oblasti. Dílčí cíle: - Primární prevence je a bude nedílnou součástí každodenního života na naší škole. - Ve škole optimální způsobem funguje a bude i nadále pracovat preventivní tým složený z ředitele školy, výchovné poradkyně, školního metodika prevence a třídních učitelů a učitelek, který se hlavně zabývá problematikou primární prevence. - Samotné optimální klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou a budou základními kameny naší prevence a budou se upevňovat s plnou podporou ředitele školy a s podporou celého pedagogického sboru. - Spolupracujícími subjekty s naší školou jsou a i nadále budou hlavně zařízení výchovného poradenství a vybrané neziskové organizace. 4

5 Charakteristika cílových skupin 1. ŽÁCI ŠKOLY Program je zaměřen na věkovou skupinu 15 až 19 let. Jde o sociálně exponovaný věk, kdy dochází k tělesnému a psychickému dozrávání. Dotvářejí se a specifikují jednotlivé složky identity. Ke konci tohoto období je dosahováno takové identity, která potvrzuje jedinečnost osobnosti. V tomto procesu hrají často nezastupitelnou roli vzory, které jsou adolescenty akceptovatelné, a pak jsou napodobovány. To je nesmírně cenný faktor pro primární prevenci. Základem identity je sebepoznání. To je důležité pro plánování budoucí identity a sociální role. Ovšem v sebepoznání se vlivem dalších charakteristik (zbrklost, emocionálnost apod.) adolescent může dopouštět chyb. Kvalitu svého já zjišťuje zejména prostřednictvím hodnocení ze strany okolí, které posuzuje jeho chování z hlediska přijatelnosti. Pro vlastní sebeuvědomování je pro jedince v této fázi vývoje důležité subjektivní vědomí příslušnosti k určité skupině či k určitému prostředí. Samozřejmě je to rodina, ale častěji to mohou být vrstevnické kolektivy. A jde o to, aby se jedinec ztotožnil s takovou skupinou, která neproklamuje ohrožující hodnoty a vzory chování. V období adolescence se také jedinec stává vnímavějším k problémům lidské existence. Konfrontuje skutečnost se svými hodnotami a představami, a to navíc silně emocionálně. Řeší tedy otázky smyslu života, hledá absolutně platné hodnoty. Celé toto období má samozřejmě své mezníky, které ovlivňují socializaci adolescenta: - ukončuje povinnou školní docházku, - dovršuje případné profesní období, - dosahuje plnoletosti nejen z právního hlediska, ale toto období je završeno dosažením dospělosti. Mnoho charakteristik období adolescence zvyšuje riziko ohrožujícího chování a tudíž umocňuje potřebu akceptovatelné prevence: - preference intenzivních požitků - snaha o absolutní řešení, která často vedou k přehnaným podmětům, neúměrným aktivitám 5

6 - potřeba neodkladného uspokojení a z toho vyplývající jistá netrpělivost při dosahování cílů (může se snadno vytvořit pocit životní neúspěšnosti). Závěrem je třeba připomenout skutečnost, že procento těch, kdo se již rizikově chovají, je v této věkové kategorii značně vysoké. Takže o prevenci jako takové můžeme uvažovat jen u těch druhých - čistých. Na druhou stranu už sám kontakt (a ten bývá v tomto období věku více něž častý) s osobou, která ohrožuje své vlastní zdraví díky užívání návykových látek apod., může mít preventivní dopad. Ale určitě častější je obrácený efekt vtažení do rizikového jednání. A to je také důvod pro neustálou prevenci. Hygienická stanice hl. m. Prahy v roce 1999 zveřejnila údaje o drogové scéně a ty právě dokládají zmíněné: - Nejpostiženější věkovou skupinou jsou letí. - Těch je evidováno 1911, což představuje 49,5% ze všech uživatelů. - Skoro 35% uživatelů jsou žáci ZŠ, SŠ - Do věku 19 let je 74% ze všech uživatelů. - Absolutně nejvyšší počty injekčních uživatelů jsou ve věkové skupině 15 až 19 let (1090 osob, tj. 57%). - Nejvíce uživatelů sdílejících navzájem stříkačky je ve věkové skupině letých. - Novější výzkumy v této oblasti přináší MŠMT ČR: UČITELÉ Ne všichni učitelé školy absolvovali ve své praxi vzdělání v tomto směru a také ne všichni budou při realizaci programu sehrávat stejnou úlohu. Hlavní roli samozřejmě budou hrát vyučující společenskovědních předmětů, zejména občanské výchovy, dále vyučující právní nauky, základů přírodních věd a tělesné výchovy. Přesto však i na další pedagogy budou kladeny nároky a to zejména v takovém přístupu k žákům, který zajistí respektování osobnosti žáka, postaveném především na partnerském vztahu. Vždyť posilování sebevědomí, pomoc při zvládání stresových situací, zdravá náročnost není výsadou jen několika učitelů. Za tímto účelem budou všichni kolegové seznámeni s tímto programem a s hlavními pravidly primární prevence. 6

7 Největší tíha realizace programu však připadne školní metodičce prevence a rovněž výchovné poradkyni školy, Nezastupitelné místo bude mít i ředitel školy. 3. RODIČE Rodina dává mladému člověku základ jeho budoucího úspěchu či neúspěchu. Dále poukazuje na to, že v diskusi o významu vzdělávacího procesu je přeceňována úloha školských zařízení a tím opomíjena úloha rodiny a rodinného zázemí. Rodiče nemohou být v žádném případě opominuti ani v preventivním působení na děti. Mnohým však chybějí základní informace, mnozí při vyslovování problému, jakým jsou grogy atd., podléhají jakési vnitřní panice, jiní naopak před těmito otázkami zavírají oči. Naším úkolem tedy v rámci Minimálního preventivního programu je pokračovat především v informování o dané problematice na schůzkách s rodiči, vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci, nastolit atmosféru součinnosti při řešení nastalých problémů apod. Budeme tedy pracovat nejen s rodiči problémových žáků, ale samozřejmě s ostatními. VLASTNÍ PROGRAM Analýza současného stavu V letech bylo na naší škole realizováno několik sociologických šetření sociálně patologických jevů, z jejichž výsledků mimo jiné vyplývá: 1. Počty těch, kteří s drogou zatím jen experimentovali i těch, kteří se přiznali k jejich užívání, v podstatě reflektují oficiální statistiky a potvrzují nutnost neustálé prevence. 2. Mladí lidé jsou ochotni zúčastňovat se aktivit směřujících k prevenci sociálně patologických jevů. 3. Učitel bohužel nefunguje jako ten, kdo by měl tyto aktivity sám vést měl by se tedy stát jakýmsi zprostředkovatelem setkání s lidmi mimo školu zejména samotnými uživateli, ochotnými se podělit o své zkušenosti, ale i s pracovními krizových center, lékaři apod. 4. Žáci upřednostňují aktivity spojené s vizuálním zážitkem. 5. Aktivity v rámci programu by měly představovat jak prevenci nespecifickou, tak i specifickou. 7

8 6. Preventivní program by měl zahrnovat činnosti zaměřené na formování osobnosti, zejména na posilování sebedůvěry, ale i relaxační techniky. Dále pak aktivity, které jsou pro studenty přitažlivé. 7. Preventivní aktivity by měly probíhat v užší skupině lidí. Poměrně odmítány jsou preventivní akce masového charakteru. 8. I když se na průzkumu rodiče na preventivním působení podílejí velmi málo, jsou poměrně žádanými v prevenci. Aktivity pro žáky Preventivní působení probíhá na několika úrovních. Jedná se o osvědčené aktivity a v rámci možností školy v nich budeme i nadále pokračovat: Výuka Především v hodinách občanské výchovy, psychologie, právní nauky a dále českého jazyka a literatury, tělesné výchovy, cizích jazyků, základů přírodních věd aj. Prostor k preventivnímu působení se nabízí v rámci témat věnovaných zdravému životnímu stylu, etice a společenskému chování, právnímu vědomí apod. Cíleně mohou být zaměřeny i volné hodiny. Vyučující budou volit takové metody a formy práce, které povedou k vytváření atmosféry spolupráce, k sebepoznání žáků, zdravému sebehodnocení, přispějí k zdokonalování schopnosti komunikace atd. Žákům bude umožněna široká diskuze na daná témata. V rámci vhodných témat budeme využívat odborníků k besedám, např. právní problematika dealerství a užívání drog, zdravotní rizika návykových látek, zdravý životní styl atd. Rovněž budou využívány i vhodné materiály z internetu. Mimovyučovací a volnočasové aktivity Kulturní akce školy plán kulturních akcí. Jde hlavně o účast na filmových a divadelních představení. Úplný přehled je vždy uvedený ve Výroční zprávě o činnosti školy a ve vyhodnocení realizace MPP. 8

9 Sportovní akce školy - plán sportovních akcí je součástí celoročního plánu školy. Jedná se hlavně o účast žáků na sportovních soutěžích rámci školy a v soutěžích vyhlašovaných zřizovatelem školy. Úplný přehled je opět uvedený ve Výroční zprávě o činnosti školy a ve Vyhodnocení realizace MPP. Preventivní přednášky a besedy jsou organizovány pod vedením školního metodika prevence PhDr. Ivana Semely. Výpočetní technika žákům je přístupná výpočetní technika na chodbách školy včetně internetu, takže zde mohou nalézat smysluplné využití volného času. Knihovna a studovna nabízí žákům v době mimo vyučování prostor pro studium, domácí přípravu apod. Poradenská činnost Výchovný poradce (VP) v jeho náplni práce je také mimo jiné pomoc v krizových situacích apod. jak žákům, tak i jejich rodičům. Zároveň konzultuje jednotlivé případy i s ostatními vyučujícími, s vedením školy nebo s pracovníky PPP. Školní metodik prevence (ŠMP) hlavní náplní je metodické vedení učitelů a třídních kolektivů v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zároveň konzultuje jednotlivé případy s ostatními vyučujícími, s vedením školy nebo pracovníky PPP. Dále zodpovídá za realizaci tohoto programu. Schránka důvěry to je forma pomoci těm, kteří buď chtějí zůstat v anonymitě, nebo se ostýchají svěřit se s problémem přímo. Je v kompetenci výchovného poradce a školního metodika prevence. Schránka byla odstraněna pro dlouhodobé nevyužívání ze strany žáků. Další aktivity ve škole Vědomostní soutěže v jednotlivých vyučovacích předmětech umožňují žákům zúročit své vědomosti a rozvíjet sebeprezentaci. Písemné materiály pro žáky, jejich rodiče a zaměstnance školy jsou volně k dispozici v kabinetech výchovného poradce a školního metodika prevence. Jedná se o nejrůznější letáčky, brožury a zpracované přehledy k nejrůznějším problémům. Webové stránky školy vybrané materiály jsou umísťovány na webových stránkách školy, kde jsou přístupné široké veřejnosti. 9

10 Vzdělávání učitelů 1. Na úrovni školy: v rámci odborně zaměřených pracovních porad pedagogů školy formou metodických písemných materiálů 2. Na úrovni mimo školu: využívá se nabídek nejrůznějších mimoškolních subjektů dále se postupuje podle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy Rodiče Jednou za školní rok jsou rodiče žáků prvních ročníků seznámeni s danou problematikou, je jim vysvětleno, jak případné problémy škola řeší a jak jim může pomoci. Dostávají také pomocné materiály. Dále mají možnost všichni rodiče dané problémy řešit v rámci individuálních konzultací s učiteli. Škola současně vystupuje jako poradenská instituce pro rodiče konkrétně výchovný poradce a školní metodik prevence. Důležité informace přináší i www stránky školy. ŘEŠENÍ PŘESTUPKU Přesný postup a hlavní zásady jsou uvedeny ve školním řádu. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI Škola pravidelně spolupracuje s krajskou PPP ve Zlíně, využívá nabídek Krajské hygienické stanice, na pravidelné konzultace přijíždí MUDr. Jan Cimický, na besedy přijíždějí pracovníci útvaru Policie ČR pro styk s veřejností, od roku 2010 úzce spolupracujeme s Nezávislým sociálně ekologickým hnutím Nesehnutí. 10

11 ZÁVĚR Školní preventivní strategie směřuje k ochraně mládeže před sociálně patologickými jevy, včetně vzniku závislosti na patologických látkách, hracích automatech, počítačích aj. V jejím rámci je preferován pozitivní přístup vychází z poznání, že spíše než poskytovat informace o nežádoucích jevech je lepší vytvářet podmínky pro využití volného času, spolupodílet se na vzájemně přínosné nestresující komunikaci, upřednostňovat aktivity, které přinášejí pozitivní jinak než užíváním různých drog apod. Důraz je kladen na posilování zdravého sebevědomí, samostatné rozhodování a řešení problémů a rozvoj zdravého životního stylu. Tento materiál je otevřeným zdrojem, který bude přehodnocovaný a aktuálně doplňovaný. PhDr. Ivan Semela školní metodik prevence 11

12 Střední odborná škola Luhačovice Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Garanti programu: Mgr. Hana Vohnická výchovný poradce PhDr. Ivan Semela preventista sociálně patologických jevů Seznámení pedagogických pracovníků s MPP: pedagogická porada na začátku školního roku Spolupráce garantů: průběžně během celého školního roku Aktivity pro žáky: tematické bloky - besedy s odborníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů - besedy s výchovným poradcem a se školním preventistou s následnou diskusí - využívání hodin ONa k vysvětlování aktuálních sociálních problémů ve společnosti (vyučující) - v hodinách společenské výchovy zdůraznění zásad správných mezilidských vztahů (vyučující) - v předmětu psychologie modelové situace řešení krizových stavů (vyučující) - zábavným vzděláním proti diskriminaci a xenofobii workshopy Nezávislého sociálně ekonomického hnutí Brno (NESEHNUTÍ) jednorázové akce - lyžařské výchovně výcvikové kurzy - sportovně branný kurz 12

13 - jazykový kurz - sportovně ekologický pobyt pro žáky DM - návštěva filmových a divadelních představení - podzimní turnaj v sálové kopané - vánoční turnaj tříd v odbíjené - letní turnaj v malé kopané stanovení konzultačních hodin - garanti MPP mají stanoveny konzultační hodiny denně na velkou přestávku, po dohodě jsou možné i jindy Metodické pomůcky, informace, kontakty: - v kabinetu odborných předmětů jsou k dispozici propagační materiály a odborné časopisy s tématikou prevence sociálně patologických jevů - v přízemí školy pravidelně obměňovaná stálá nástěnka s informacemi - adresář institucí zabývajících se problematikou sociálně patologických jevů a nabídkový katalog programů primární prevence pro školská zařízení jsou k dispozici u školního preventisty Informace pro rodiče: - rodiče získávají informace na pravidelných třídních schůzkách, konkrétní případy jsou řešeny individuálně průběžně za přítomnosti zástupců vedení školy 13

14 Spolupráce s odborníky: - pro besedy a přednášky budou využíváni především odborníci z Preventivně informační skupiny okresního oddělení Policie ČR ve Zlíně a z Poradenského centra R EGO ve Slavičíně - informace a metodickou pomoc očekáváme zejména od Centra prevence ve Zlíně a v Uherském Brodě, odboru školství KÚ ve Zlíně a pedagogicko psychologické poradny ve Zlíně Volný čas: - nejen pro ubytované žáky nabízí řadu aktivit pracovníci Domova mládeže SOŠ a SOU - všem žákům budeme doporučovat zapojování do aktivit zejména sportovních organizací v místě bydliště - kulturněji založení žáci mají možnost účasti na akcích studentského filmového klubu Propagace: - příspěvky do školního časopisu a regionálního tisku Evidence: - evidenci jednotlivých akcí povede školní preventista - z projednávaných případů povedou záznamy garanti MPP - na konci školního roku bude provedeno vyhodnocení MPP 25. září 2014 Mgr. Hana Vohnická PhDr. Ivan Semela 14

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní rok: 2014/2015 vypracovala: Mgr. Jaroslava Hrodková, školní metodik prevence schválil: Mgr. Zdeněk Wohlhöfner, ředitel školy Osnova

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (bez příloh pro web školy) Vypracoval: Ing. Milan Hanuš 1 Úvod....3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚVOD Problematika sociálně patologických jevů by měla být v popředí zájmu nejen ve školách, ale v celé společnosti. Úspěšná prevence těchto jevů ve škole výrazně snižuje riziko studijních selhání, trestné

Více

Minimální program prevence rizikového chování

Minimální program prevence rizikového chování Školní rok: 2012/2013 Minimální program prevence rizikového chování Základní škola Palackého 1351, Moravská Třebová, okr. Svitavy Ředitel školy: Výchovný poradce: Metodik prevence: Mgr. Petr Vágner Mgr.

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více