In memoriam Jaroslav Bilina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "In memoriam Jaroslav Bilina"

Transkript

1 byl proveden atentát na zastupujícího íšského protektora v echách a na Morav Reinharda Heydricha. Je vyhlášeno civilní stanné právo a na ízeno: kdo osoby, které m ly ú ast na spáchání atentátu p echovává a nebo jim poskytuje pomoc, anebo maje v domosti o jejich osob aneb o jejich pobytu, neu iní žádné oznámení, bude zast elen s celou rodinou. Podepsán Karl Hermann Frank. 10. ervna 1942 jsou vyvražd ny Lidice, pracují již stanné soudy. Na krvav ervených plakátech jsou napsáni první popravení. V ervnu 1942 byli odsouzeni k smrti zast elením tito ob ané našeho m sta: - David Jaroslav, narozený , poštovní z ízenec schvalování atentátu - Bilina Jaroslav, narozený , bývalý starosta m sta schvalování atentátu - Šonka Josef, narozený , bankovní dirigent nedovolené držení zbraní - Frieda Adolf, narozený , ú edník okresního hejtmanství První senát lidového soudu vynesl v dob od až další rozsudky, jimiž byli tito protektorátní p íslušníci odsouzeni pro zem zrádné nadržování nep íteli k smrti: - Straka Norbert, narozený , trest smrti zm n n na doživotní v zení - Cejnar Bohumír, narozený Pertlí ek Alois, narozený Flégr Josef, narozený Dne byl zast elen v Pardubicích bratr Karel Ježek z Doubravice a v témže roce Josef Brádler na út ku z koncentra ního tábora. In memoriam Jaroslav Bilina Narodil se v áslavi a od dvou let vyr stal ve Dvo e Králové nad Labem. Byl aktivní v politickém život strany Národn socialistické a ú edníkem Okresní nemocenské pojiš ovny. V roce 1929 se stává nejmladším lenem M stského zastupitelstva a ve v ku 33 let je poprvé zvolen starostou m sta a op tovn potom v dalším volebním období. V roce 1935 se stává také lenem Zemského zastupitelstva. Podílí se na po ádání krajinské výstavy v roce 1936, vybudování Tyršova koupališt za podpory Spo itelny královédvorské, stará se o zmírn ní nezam stnanosti a rozší ení vodovodu, renovaci muzea, z ízení velké tržnice, spolup sobí p i vybudování textilního muzea, obchodní akademie a zasazuje se o rozší ení lesního majetku obce. Popraven v Pardubicích dne K udržení po ádku má m sto svoji uniformovanou protektorátní policii o šestnácti mužích, velitelem je Jind ich Buresch. Trvale dochází k narušování tehdejšího po ádku a skrytým projev m nenávisti k okupant m. V ervenci 1942 dochází k vydání nových ob anských legitimací, ve vile továrníka Deutsche /Spojených národ / je n mecký ústav pro výchovu u itelek. O svoji innost a jm ní p išel akademický spolek Krakonoš. Je zakázáno se zdržovat v prostoru Tešnovské p ehrady. Jsou zde již z ízeny Junkersovy závody pro které byly zabrány budovy podhar ské továrny Hellmannovy, budovy firmy Sochor a vedle sousedící továrna Kühnelova byla jídelnou. V Mandlov továrn /Pod nádražím/ byl z ízen školní závod této firmy a v bývalé továrn Neumannov byly sklady a laborato e. Vyráb ly se tu sou ástky do letadel. Pro vedoucí 51

2 pracovníky n mecké národnosti byly konfiskovány vily židovských ob an. Pro nucen nasazené eské pracovnice a pracovníky byly z ízeny ve m st provizorní internáty. Jedním z nich byla i budova Obchodní akademie. Tehdy dosáhl po et obyvatel našeho m sta devatenácti tisíc. Obyvateli našeho m sta byli také židé. Jim konaná p íko í se neustále stup ovala. Byl jim zakázán vstup do m stského parku, les, do Údolí ka. Bylo jim zakázáno navšt vovat biografy a divadlo, nesm li jim být p j ovány knihy. Ob an m židovského p vodu byl dokonce zakázán i volný vstup na h bitov, nesm li vyu ovat h e na klavír, byli omezeni i nákupem potravin a museli být na svém oble ení trvale ozna eni onou žlutou, šesticípou hv zdou. Jejich majetek byl trvale vyvlast ován, d ti vylou eny ze škol, muž m dávány za úkol pod adné práce na zametání ulic, odklízení sn hu a jiné. Poté jejich cesta za ínala soust ed ním v Terezín a kon ila ve vyhlazovacích koncentra ních táborech. Po osvobození se jich vrátilo jen n kolik., ale zahynulo 132. Protektorátní ministr vnitra Bienert svolává do Prahy starosty z p ti tisíc obcí s cílem tyto zastrašit. Obdobn si po íná i ministr Emanuel Moravec v Hradci Králové. Také z našeho m sta odcházejí do N mecka ro níky 1921 a 1922, mladé ženy i mladí muži tu mají nahradit chyb jící n mce poslané na frontu. Dodnes nedošlo k odškodn ní jejich utrpení. Politický okres královédvorský stále ješt spravoval m sta Jarom a Ho ice. Nedošlo tedy k jejich odtržení. Na odboji se podílelo sokolstvo, zvlášt potom, když n mecká vojska vstoupila v roce 1941 na Balkán. Tehdy také došlo k zastavení innosti Sokola. lenové však stmelují své ady konáním výlet do oklešt ného okolí. P ti lená skupina cvi itelského sboru Pet ík, Šp r, Jirásko, Žižka a Haas pokra uje dál v ší ení sokolských idejí a ob as informuje bratry M š ana a Hynka /viz Jan Pán kronika/. I zde však dochází k zat ením a 8. íjna 1941 to je starosta jednoty JUDr. František Pa ez, Ladislav M š an ná elník a následovali další. Dne 28. íjna roku 1943 rozhazují sokolové eskoslovenské vlaje ky, letáky a nápisy zd raz ují, že národ nezapomíná. Sokolové byli pozd ji prvními iniciátory p íprav na ustavení Národního výboru. Do jeho p edsednictva byli p ipraveni brat i Jirásko, Žižka, JUDr. Koecher a íha. Studenty vedl odchovanec Sokola Ji í ezní ek. V polovin roku 1943 se fronta p iblížila ke st edu Evropy, stále ast ji oznamují sirény letecké poplachy. D lníci opouští své továrny, žáci své školy, ob ané se mají uchýlit do sklep, kryt a také polí v okolí m sta. Nad m stem p elétávají letadla, ale k napadení místních zbrojovek nedochází. íše se již potýká v nedostatcích. Nedostává se uhlí, školy musí ukon it vyu ování a uchýlit se k uhelným prázdninám. P íd ly potravin jsou stále nižší. Nespokojenost nar stá. Na sklonku roku 1944 vzniká vojenská, organizovaná skupina pod vedením majora d lost electva e ka Mat jky. Jsou v ní zapojeni p íslušníci Národní gardy a bývalé Jednoty eskoslovenské obce st elecké. Tato skupina již p ipravuje po átkem roku 1945 ozbrojené povstání. V téže dob byla ustavena z iniciativy bratra Františka Haase již dlouho p ipravovaná komise pro zajišt ní textilního pr myslu ve dnech p evratových. V únoru 1945 projížd jí m stem ute enci z východních území íše. Jsou to ti, kte í m li kolonizovat dobytá území a nyní již po kolik m síc prchají p ed blížící se frontou. Selské vozy p ikryté plachtou a tažené ko mi, vzadu uvázanou hubenou kravkou, se hrnou do území protektorátu a dál na západ. M sto jim musí zajistit vhodné ubytování, postarat se o p ivedené ovce a krávy. íkalo se jim Národní hosté a stále jich p ibývalo. M sto muselo v té dob zajistit krmivo pro 162 koní a 350 ovcí. 52

3 V témže m síci jsou zavírány školy, které mají sloužit skomírající vojenské mašinerii. M š anská škola chlapecká /Schulzovy sady/ slouží k ubytování pracovník TODTovy organizace a jako lazaret. P íslušníci této organizace vykonávají t žké zemní práce vojenského charakteru. V našem okolí to byly protitankové náspy východn od Choustníkova Hradišt a také zábrany v samotném okolí m sta. V uvedené škole byli k této práci nasazováni ob ané ruské a ukrajinské národnosti. Nosili šedé stejnokroje, kulatý baret stejné barvy a nem li zbran. Byli hlídáni ozbrojenými p íslušníky n meckého etnictva. Jejich oble ení se podobalo v ze skému, rozhodn ne uniformám Vlasovc. Nabízejí se t i možnosti jejich ú asti v n meckých ozbrojených silách. První je prokázána doloženým dokumentem, že se jednalo o sov tské zajatce, druhou možností je ta, že se jednalo o osoby k t mto pracím zavle ené /Ost áky/a t etí možností je jejich dobrovolný vstup do t chto jednotek. Na místním h bitov je šest hrob a jsou zde poh beni: Andrej Tortov vále ný zajatec, Nikopol, SSSR,* , Ochranij Hreborij d lník, Nikopol,* , v nemocnici Vasil Stepkin legioná, Dnjeprovsk, * v lazaretu Semen Gritschenko d lník, adresa není, * v lazaretu Philipp Micholski zem d lec, Saporosche, * Alexej Schewtschenko, Nikopol, * Toto je doloženo matrikou ve vlastnictví M stského ú adu ve Dvo e Králové n.l. Na p ístupových cestách do m sta jsou budovány zábrany z klád a násyp. Mají sloužit jako barikády proti tank m. Podílí se na tom popsaná organizace TODT a také místní Volksturm. Ten tvo ili místní n mci, kte í pro stá í i nemoc na frontu nerukovali. Konali pomocnou vojenskou službu a byli vedeni jako Batalion. 32/631. Cvi ení ve zbrani mívali o ned lích a nebylo na nich vid t žádné nadšení. Ješt 3.b ezna 1945, v dob kdy se blíží konec války, se obrací protektorátní vláda na náš lid s vyhláškou: Drazí spoluob ané! Vedeni nejt žší zodpov dností a nejhlubší láskou obracíme se k Vám. S bratrskou prosbou k jedn m, vážnou radou k druhým a bezpodmíne ným p íkazem k t m jimž nutno p ikazovat. samozvaní nelegitimní emigranti naléhají na Vás, abyste ob tovali svoji krev, sv j majetek.. Velká íše však nesloží svých zbraní. bude-li náš eský národ jako dosud krá eti svorn za svým státním prezidentem Emilem Háchou a jeho vládou dojde št stí a dostane se mu podílu na vít zství. Ob ané o tomto št stí v d li své a podobné propagandistické vyhlášky byly strhány. P esto je tu ješt jedna, poslední vyhláška protektorátu ze 14.dubna 1945: eský lide! My všichni máme v dobré pam ti, jaká pohroma stihla eský národ p ed dv ma lety, kdy s pomocí eských emigrant byl najatými vrahy spáchán vražedný útok na Heydricha vzpome te na dny úzkosti, kdy se sev eným srdcem chv ly se etné rodiny o život svých drahých. svedených ob tí. Nepodporujte žádného rušitele. p edejte každou podez elou osobu..bu te si v domi, že i nadále platí na ízení íšského protektora z ervence 1942, podle n hož každý kdo nep átel m íše poskytuje p íst eší a pomoc je trestán smrtí. Podepsán Emil Hácha a vláda. V obou zde popsaných vyhláškách je zd razn no, že íše vede boj po boku n kolika národ Evropy o Evropu novou, proti bolševickému východu a plutokratickému západu. Není pochyb o tom, že ob ané našeho m sta, ve své drtivé v tšin, v této d jinné zkoušce nezklamali. V ili v budoucnost a spravedlnost a o ekávali brzkou pomoc ze strany odkud bylo již slyšet dun ní d l. Svoboda národa však byla draze vykupována bojem v ilegalit a bojem našich ob an v adách zahrani ního vojska. 53

4 Mimo v textu již uvedených ob an byli ješt v ervnu 1944 ve Stutgart popraveni : František Fiferna, Jaroslav Mach a Karel Nepokoj z Národního odboje, dále Václav Diviš, Jaroslav Flégr, Jan Schreiber a Josef Toman komunisté, Josef Hrouda v Osv timi a Leopold Mühl p i út ku z koncentra ního tábora. Dne byli v Dráž anech popraveni Josef Flejgr, Josef Kareš, František Klazar, Otto Š rba a ješt téhož roku Reimund K íž. P i náletu na Buchenwald zahynul Ladislav Sou ek. V koncentra ních táborech byli umu eni Antonín Machek, JUDr. František Pa ez, František Purr dobrovolnou smrtí p ed zat ením, Josef a Pavel Sochorové, Karel Šimek, Old ich Václavík, Evžen Vonásek, Jan R ži ka, Václav Krkonoška z Bílé T emešné, Josef Seifert z e ice a Jaroslav Voltr z Doubravice. Nezv stnými z stali František erný, Jaroslav Hemelík, Karel Hofman, František Polák a František Ponikelský. Seznamy všech válkou postižených ob an jsou i v sou asné dob dopl ovány a stále ješt nejsou a asi nikdy, i p es velkou snahu, nebudou úplné. To dokumentuje hr zy jakými je válka provázena. Dnes se d lí odbojová innost na vojáky východní i západní fronty, dobrovolníky ze Špan lska, p íslušníky 311. perut RAF, ú astníky domácího odboje, politické v zn, popravené v dob okupace, umu ené v koncentra ních táborech nebo v znicích, padlých p í kv tnovém povstání v roce 1945 a ty kte í byli ob tmi židovského holocaustu. est jejich památce! Poslední zkouška národní hrdosti a mravní síly však m sto ješt ekala. Ozbrojené povstání kv tna 1945 Aktivních ú astník kv tnového povstání již mnoho není a o to více si musíme vážit jejich ústních i písemných sv dectví. Pat í sem písemná sv dectví JUDr. Miloše Koechera a škpt. Stanislava Neuholda z roku Dále záslužné práce kroniká e Jaroslava Jakoubka a Stanislava Veselého, který roku 1970, tedy s odstupem p tadvaceti let popisuje ve Zprávách tehdejšího vlastiv dného kroužku /redakce Václav Svoboda/ události 5-10.kv tna Jak již popsáno, bylo povstání p ipravováno p edchozí m síce ilegálním Národním výborem. Jím bylo ur eno, aby ízení vojenských akcí p evzal škpt. František íha. Bojovým velitelem m sta byl ur en mjr. en k Mat jka a jím byli vybráni velitelé na jednotlivé úseky m sta. T mto potom podléhali vybraní nižší velitelé, pov ení náborem mužstva. Zbran m ly být získány od kapitulujících jednotek n mecké armády a jejich odebráním jednotlivc m a útvar m v rámci m sta. N co málo zbraní m li dosud v ilegálním držení i ob ané. N mecké jednotky m sta byly p edem sledovány, p ímí ú astníci Neuhold a Koecher ve svých pam tech uvád jí, že byly dány dispozice k zabezpe ení po ádku a ochrany majetku ve m st p i kapitulaci N mecka. Ke kapitulaci však nedocházelo a nedošlo, naopak, n mecká vojska byla ve stálé bojové pohotovosti. M sto bylo rozd leno na t i bojové úseky: 1. západní ást na pravém b ehu Labe velitel škpt. Zden k Váša 2. st ed a jih m sta od kamenného mostu na severu k jižnímu železnému - škpt. St. Vina 3. severní ást m sta od m sta po silnici ke h bitovu /rozhraní dvou p edešlých úsek /- nadporu ík Zeman Pošta k zajišt ní telefonního a telegrafního spojení byla ur ena škpt. Hadincovi, pobo níkem ur en škpt. Neuhold. Nádraží velel škpt. J. Novák, pracovník železnice. 54

5 Nejv tší odpor byl p edpokládán v továrn Junkerwerke (Sochorov -Zálabí) kde bylo asi dv st n meckých vedoucích pracovník a muž Werkschutzu (ostrahy), dále s p ibližn šedesáti muži zbraní SS a Ital v továrn Löwenbachov. Asi 35 n meckých polních etník bylo v Národní bance a 40 mladí k HJ (Hitlerjugendu) ve škole druhého obvodu (5. Kv tna). ást n meckých voják byla také na sokolském cvi išti a v m stském chudobinci, po ítat se muselo i se stráží v lazaretu Todtovy organizace a vlakem vojenské tiskárny na nádraží. Pr b h vlastního povstání byl provázen od samého po átku ne ekanými zvraty sobota. V Praze vypuklo povstání. Rozhlas volá o pomoc esky, anglicky a rusky. Zvony kostel, které m ly zahájit povstání našeho m sta však ml í. Je krátce po poledni a lidé vybíhají do ulic. Rozezn jí se sirény, n kte í ob ané b ží na ur ená stanovišt, v tšina však vybíhá vedena zv davostí. Od junkersovy továrny zazní první výst ely. N mci jsou již p ipraveni a st ílí na všechny p ístupy k továrn. Skupince našich lidí se da í odzbrojit oddíl etník v Národní bance a také strážné v lazaretu, m stské tržnici, u v z na hejtmanství a také n které jednotlivce po domech. Dobrovolníci na nám stí ekají na zbran, Jsou postupn posíláni etnickým kapitánem Recinou na ur ená stanovišt. Až potud prob hlo všechno p ekvapiv lehce, rychle a bez ob tí na životech. Tvrdý odpor za ínají klást p íslušníci zbraní SS umíst ní v Löwenbachov továrn, ale uvedený objekt neopouští. Také mladí u ni HJ se brání. St ílí ze školy druhého obvodu po každém jednotlivci bez rozdílu zda se jedná o muže i ženu. Jsou však odzbrojeni a uzam eni v jedné ze t íd školy. Na nádraží je odzbrojen vlak vojenské tiskárny a nádraží p ešlo do našich rukou. Povstáním byl v dob jedné hodiny získán st ed m sta a nádraží. Z stala však hlavní ohniska odporu, továrna Löwenbachova a Junkersova. Z té potom vyjíždí t i narychlo obrn ná nákladní auta, pln obsazená vojáky, sm rem na nádraží. U školy druhého obvodu zahajují palbu, osvobodí uzam ené u n HJ a za jejich pomoci shromaž ují naše ob any, plijí po nich a polí kují. / viz Stanislav Veselý/. Do této situace p ijíždí na motocyklu, ízeném studentem ezní kem, major Mat jka. Je ozna en bílou páskou parlamentá e a p ijel sem s úmyslem zjednat v nastalé situaci po ádek. Oba jmenovaní jsou však bez výstrahy a jakéhokoliv jednání zast eleni dávkou z kulometu. Jedno z aut z stává, zbylá dv odjížd jí na nádraží.. Po krátké, krvavé p est elce obsazují nádraží a uv zní zde rukojmí. V té dob dochází ve m st k jednání o odevzdání moci mezi p edsedou Národního výboru JUDr. Koecherem a n meckým okresním hejtmanem JUDr. Dobischem. Je p ijata jeho nabídka, že bude nápomocen jednání s n meckými oddíly o zastavení boje. To již nádraží obsazuje n mecký p epadový oddíl Jagdkomanda. Hejtman Dobisch spolu s JUDr. Koecherem a škpt. íhou p esto odjíždí na nádraží, aby tu jednali o zastavení boje. Tam však byli oba naši ob ané hejtmanem Dobischem bez jakéhokoliv jednání vydáni a zat eni. Bylo neodpustitelnou chybou uv it jeho slib m. V 17:30 hod. p ijíždí k m stu deset obrn ných automobil a v prvním z nich je hejtman Dobisch ve stejnokroji volksturmu. V 17:50 hod. p ijíždí na M stský ú ad, kde bylo sídlo velitelství, zajatý škpt. íha s n meckým šikovatelem. Hrozí, že pokud nebudou do 18,00 hod. složeny všechny zbran, bude použito krutých opat ení a vybízí ob any k rozchodu. Poté promluvil ješt n mecký šikovatel, ale to se již p ítomní ob ané z nám stí vytrácejí. Je 18:00 hod. a první n mecké auto vjíždí na nám stí. Odložených zbraní z stalo na dlažb málo. Kon í první den povstání s vyhlášeným stanným právem. Jednotka SS z stává v budov M stského ú adu ned le. Ob ané nesmí po dvacáté hodin opustit svá obydlí a rukojmí z ad našich ob an jsou v zn ni na nádraží a celách na hejtmanství. Národní výbor je zat en a 55

6 odvezen do Velichovek. Jsou to tito lenové-františek íha, JUDr. Koecher, František Ruml a Emil Žižka. JUDr. M š an v té dob vyhledal úkryt v byt domovníka Špáty. Na Velichovkách bylo v té dob hlavní velitelství n meckých armád St ed, pod velením maršála Schörnera. M stští strážníci chodili po bytech a domech a vyzývají ob any k odevzdání zbraní. Také n kte í n me tí ob ané se soust e ují v Junkersov továrn a odtud v tšina mizí neznámo kam. Mezi nimi i okresní hejtman Dobisch. N mci ze sokolského cvi išt a Löwenbachovy továrny se p emís ují do junkersky. Panuje všeobecná nejistota. Bojové akce se rozdrobily, jsou mrtví, ale k žádné koordinované akci v rámci celého m sta nedochází. Na ulicích hlídkují n me tí vojáci, na k ižovatkách vnit ního m sta mají umíst ny kulomety. Nesejmuté eskoslovenské prapory jsou strhány a zabaveny. Ulice jsou pusté, ob ané s obavami vy kávají v domovních pr jezdech a za okny. Praha stále volá o pomoc a je s podivem, že nedochází k p erušení dodávky elektrického proudu pond lí. N mecké rodiny se svým majetkem na vozí cích opoušt jí m sto do obcí v Sudetech a nebo do junkersky. Oboustrann nar stá nervozita. Rozhlas Praha vyvrací zprávu o n mecké kapitulaci. P ed hejtmanstvím /škola R.A. Dvorského/ je v pohotovosti oddíl n meckých polních etník. Asi ve 23,- hod. hlásí rozhlas Praha, že zítra /tedy 8.kv tna/ vyhlásí W. Churchill a král Ji í Den vít zství. V okolních lesích je slyšet praskot výst el. Jsou to n mci? Prý partyzáni. O jejich innosti se mluvilo již kratší as p ed povstáním. Bojují v okolí Ji ína, B lohradu, Mlázovic a Miletína. Nádražáci p inášejí zprávu, že v P erov se již bojuje týden a úsp šn. Nervozita je viditelná i na n meckých vojácích úterý. Již b hem dopoledne se op t objevují na domech státní vlajky. Jednotka SS ubytovaná od 5.kv tna v budov M stského ú adu si strhává ze svých stejnokroj ozna ení lebek. Jednotce velí mladý p íslušník SS v hodnosti podplukovníka. Sov ti prý nedávají p íslušník m zbraní SS milost, nejsou bráni do zajetí. Na m stském ú ad je p ítomen jeho pracovník Jaroslav Holi a MUDr. Špitálský. Mají za povinnost vystavit úmrtní listy, ohledací listy a vše zapsat do knihy m stské poh ební služby. P ítomný Ortsleiter Dietrich na n doslova ve a viní p ítomné n mecké vojáky ze smrti n meckého kapitána etnictva Wimmera. Je však velícím podplukovníkem SS vykázán z místnosti a ob ma našim ob an m je tato práce umožn na. Jednání s podplukovníkem vede škpt. Novák. Je jim navrhnuto, aby odevzdali zbran a odjeli ve sm ru na Trutnov. K dohod však nedochází, cht jí do vnitrozemí p es Žire a snad dále na západ. Neúsp šné jednání kon í a v 9,30 hod, kdy tato jednotka i s polními etníky odjíždí z m sta sm rem na Ho ice. Jejich výzbroj jim byla zachována. Nám stí se plní lidmi, dochází k odzbrojení junkersky a ob ané už postupn odzbrojují i projížd jící n mecké jednotky. Nám stím procházejí francouzští a holandští d lníci, pracující v sudetech, se svými prapory. N mecká auta už bezradn pojížd jí sem a tam,, n která jsou odzbrojována, jiná hledají spásu v opušt ní m sta. Ší í se zpráva o blížících se amerických tancích. N mci by se jim rádi vzdali a vyptávají se na n našich ob an v okolí. Praha stále bojuje, v Praze se bombarduje. I v našem m st jsou mrtví. Odzbrojování jednotek si vyžádá svoje ob ti. Na m stském ú ad se formuje Národní stráž. Z Velichovek se navrátili uv zn ní lenové Národního výboru. Znovu se zapojují do služby m stští policisté, tentokrát s p íkazem p ivést n mecké funkcioná e a jejich pomaha e. Podílí se na tom i etnictvo pod velením kapitána Reciny a poru íka Kymli ky. Velení vojenských akcí p evzal kapitán Mischinger, profesor obchodní školy. ídí odzbrojování s rozhodností a rázností. Celý zbytek dne projíždí m stem další n mecká vojska, n která jsou odzbrojena, jiná hledají spásu v sudetech. ízení t chto akcí je nyní pod pevným velením. Velitelem strážního oddílu je škpt. Vina, pobo níkem škpt. Neuhold. 56

7 V této dob p ivád jí dva mladší, rusky mluvící ob ané, spolu s naší ob ankou M..vystrašeného mladého n mce. Byl jimi obvin n, že cht l otrávit vodu ve vodojemu v lese nad N meckou Podhartí. Následn je jimi udupán v chodb M stského ú adu. Propukají emoce vystup ované smrtí padlých ob an. M stem koluje zpráva, že Ameri ané jsou na Velichovkách. Byla to pravda, ale tato nepo etná jednotka sem p ijela vyjednávat s maršálem Schörnerem a boj se nikterak nezú astnila. V láze ském parku je nyní umíst n památník s nápisem: dosáhla Velichovek 23 rd Sg 16 th Arm. div. 3 rd US ARMY st eda. Do vojenské služby je povoláno deset nejmladších ro ník. Prost ednictvím Stanislava Veselého nabídli svoji pomoc skauti. Ší í se pov st o blížící se sov tské Rudé armád. Nám stím vládne vzrušená nálada, jsou p ítomny i d ti s kyticemi, zdobí se domy. Z n meckých prapor jsou odpárány hákové k íže a jsou to rázem vlajky rudé. Ob ané si mohou p e íst poh ební oznámení ob tí. P íslušníci bývalého Volksturmu kopou na h bitov hroby pro p ipravovaný spole ný poh eb. Do ob an, shromážd ných na nám stí, se dostávají ješt t i ozbrojená auta s n mci. Padnou t i rány, lidé se rozprchnou na podloubí. Dva vozy obracejí a odjížd jí, t etí je odzbrojen. I další vozy jsou odzbrojovány. N mci viditeln prchají. Když to nejde na západ k Ameri an m, tak alespo do sudet. Pražský rozhlas podává zprávy o bojích u M lníka a stále ješt volá o pomoc v anglické, ruské a eské e i. Asi ve 13:30 p ijíždí na nám stí pln obsazený tank n meckého Wermachtu. Nemají zbran, nechovají se nep átelsky. Je jich dle pam tník 8-12 /po ty se rozcházejí/ a ve stá í asi t icíti let. Jsou odvedeni do budovy M stského ú adu, kde se prokazuje, že se jedná o vojáky Wermachtu, ale rakouské ob any. Je p ivolán vojenský velitel m sta kpt. Mischinger. Upozor uje vojáky, že se mohou vzdát a stát se zajatci, ale pouze beze zbraní, jinak s nimi bude naloženo dle vojenských zákon. Pam tníci uvád jí, že asi t i z nich mluvili docela obstojn esky, domluva s nimi nevázla. Mezi rakušáky byl také mladší n mec, kterého p ibrali n kde cestou. Vojáci byli podrobeni osobní prohlídce a zbran skute n nem li, jen u mladého n mce byl nalezen v kapse ru ní granát. Situace se rázem zm nila. Nalezený granát znamenal dle majora Mischingera hrubé porušení vojenských zákon, rázem z nich nebyli vále ní zajatci, ale protivník. Bylo jim oznámeno, že se všichni odsuzují k smrti zast elením. Sv dkové shodn uvád jí, že tito vojáci prosili v chodb radnice doslova na kolenou o zachování života. Náhodní p ítomní- kapitán Recina, MUDr. Špitálský a pracovník M stského ú adu Jaroslav Holi se jich zastávají, odmítají navrhovaný trest smrti. Trest však zrušen nebyl. Kdo dal vysloven rozkaz k jejich zast elení není dochováno. Celá tato skupina byla v podve er na zadním nádvo í M stského ú adu popravena asi desíti dobrovolníky Národní stráže. Ve er byla jejich t la p evezena na místní h bitov a uloženi byli na volná poh ební místa. Jména popravených nejsou k dohledání v žádné z matrik. Pro up esn ní ješt toto. Na podzim téhož roku byli vyzváni hroba i m stského h bitova Václav Procházka a Richard Munzar o provedení exhumace a došlo k jejich p emíst ní do hrobu /nebo hrob / za tehdejším h bitovním plotem. T la pochovaných byla již v rozkladu a místo jejich uložení je známo jen p ibližn. Nachází se severn od sou asného kolumbaria. Po pozd jším posunutí plotu h bitova západn ji se toto nachází na dosud neužívaném prostranství s lesním plevelným porostem. Kon í den a zprávy rozhlasu Praha jsou klidn jší. Po šesti letech jsou slyšet naše hymny eská a Slovenská, je vysíláno poselství Eduarda Beneše a slavnostní záznam z Prodané nev sty. Ješt téže noci je n mci zast elen Bohumil Koní ek p i zastavování projížd jícího n meckého auta. 57

8 tvrtek. Po páté hodin ranní se op t rozezn ly sirény a zvony. Nevyspalí ob ané se, po no ním sledování rozhlasu, hrnou odevšad do m sta. Na nám stí je šest automobil s d ly v záv su. Rudá armáda. A p ijížd jí další oddíly na vozech a koních. Vinárník pan František B lovský vítá rudoarm jce s lahví ko aku v ruce, tlumo nice p ekládá. Na nám stí plném ob an dochází k volání po smrti údajného vraha Bohumila Koní ka. Je p ivád n voják ve štikov zelené uniform s rozhalenou košilí, utápí se v davu lidí a už ho není vid t, jen nosítka se po chvíli vrací do vrat budovy radnice. /kronika Jakoubkova/. Padlí p i osvobozování m sta: - Borovka Jan kamná, *1909, otec - Borovka Rudolf,* 1936 oba zbloudilými st elami, syn - Farský Jaroslav, d lník, * Hák František, * Hanzl Bohuslav, ú edník, * Koní ek Bohumil, strojní záme ník, * Kotíková Marie, v domácnosti, * Mat jka en k, mjr. d lost electva, * N mec Bohuslav, truhlá, * eháková Božena, p i domácnosti, *? - ezní ek Ji í, student-ú edník,* Semík Josef, sedlá, * Udržal en k, topi, * Vejr Vladimír, elektrotechnik, * 1926 Všichni padlí ob ané našeho m sta, spolu s rudoarm jcem, který ukon il sv j život smrtelným úrazem na motocyklu, jsou jako bojovníci revoluce poh beni na estném míst h bitova, Jaroslav Farský je pochován v Lipnici. Do m sta jsou p ivád ni n me tí ob ané z Libotova a Sylvárova s rukama nad hlavou. Z budovy radnice slyšíme projevy zástupc armády generála Kon va. Poprvé slyšíme sov tskou hymnu nahranou z moskevského vysílání radiomechanikem Roupem. Dále dejme prostor panu Stanislavu Veselému ze Zpráv vlastiv dného kroužku: Do ve era bylo podle nezaru ených zpráv zast eleno na dvo e dív í školy asi 15 lidí, z toho t i p íslušníci SS. Ženy významných n mc drhly z dlažby krev a další myly a odklízely mrtvé. Mezi zast elenými byli o ob ané n mecké národnosti z okolí, civilní osoby. Jejich jména jsou známa, ale nebudou mojí osobou v tomto lánku zám rn zve ej ována. tená i to jist pochopí. Také jména t ch, kte í s páskou Národní stráže na rukáv st íleli, jsou známá a nebudou mnou zve ejn na. Jedné stran by zve ejn ná jména p inesla bolest, druhá strana by se nad jednáním svých d de k a otc musela nutn zamyslet. Skute ností je to, že tuto skupinu Národní stráže rozpustil, po svém návratu z koncentra ního tábora, komunista Emanuel Flégr. B hem dne p ijížd jí další a další jednotky Rudé armády. Dejme poznovu slovo panu Stanislavu Veselému ze Zpráv vlastiv dného kroužku : V ulici k nádraží projíždí další vojsko. P i krátkém zastavení mluvím s d stojníkem. Neopomene se zmínit o roce 1917, kdy v Rusku ustavili eši sv j korpus a nechovali se jako p átelé. Nabízí cigaretu, mluví o generálu Svobodovi a íká, že mír bude tak dlouho, pokud armáda bude silná a Rusové, eši, Slováci, Bulha i, Jugoslávci a jiné národy budou držet pohromad. 58

9 Dejme však také prostor tehdejšímu kroniká i m sta Jaroslavu Jakoubkovi: Jak rychle se poznáváme! To už není vy kávající zv davý dav z páté hodiny ráno. Jakoby n jaká teplá, p átelská vlna prošla od jedn ch k druhým, hejna kluk se pokusila o útok na d la a vozy nikdo je dosud neok ikl hrubou vojenskou e í. Naopak ti chlapci s hv zdou na apce jim podávají ruce a pomáhají jim nahoru mezi sebe. A dále popisuje: K ve eru se objevují první t žké tanky, valí se ulicemi k mostu /pozn.: tehdy železnému/, ale musí zp t, vetchý železný sta e ek by je neunesl. Vyjíždí znovu na nám stí, okusují obrubníky v Husov ulici a rachotí po náb eží se svými mohutnými tykadly d l a ješt dlouho je slyšet jejich sup ní ze Záleské serpentiny. Všichni již chraptíme, ale nevzdáváme se, již je noc, ale ulice stále ješt rachotí, volá a mává, a vidí ti chlapci z širé Rusi, že jsou tu mezi svými. Vojska Rudé armády se utábo ila v blízkosti m sta, byla v Chaloupkách /nyní Nová Ves/ a okolních lesích, stáda koní se pasou na Sedlá kových luhách ke Zboží, dále tábo í v Zátlukách a nad Horním Dehtovem. Místnímu veliteli Rudé armády d kují za osvobození pracovní ety francouzských, italských a holandských d lník, zavle ených na práci do sudet. Tak skon ila pro naše m sto válka. Ukon ena byla bez vále ných, bojových akcí armád, nedošlo k žádným vážným materiálním škodám. Samotné povstání musíme hodnotit tak, jak bylo popsáno, z stalo mnohdy p i osobním hrdinství, organizovaných akcí mnoho nebylo. Povále né dny roku 1945 Jsou tu prvé svobodné dny a je t eba p ejít k odpov dné práci na všech úsecích hospodá ského života. Již dne je vydána vyhláška Národní rady, ve které se mimo jiné zd raz uje závazné na ízení, že se staví mimo zákon každý, kdo o své újm páchá iny proti n meckým ob an m. Ve druhé polovin kv tna se také vrací v z ové z koncentra ních tábor. Ti kte í nacistickou hr zu p ežili. Jejich jména jsou zaznamenána v kronice Jaroslava Jakoubka. Pozd ji se vrací z Buchenwaldu Jind ich Bém a Josef Prokop. Ve V stníku.1. je zve ejn n poslední dopis Josefa Flégra z mnichovské v znice, ur ený jeho matce. /popraven / je ustaven Okresní národní výbor, p edsedou je JUDr. M. Koecher. Koná se první výborová sch ze sokolská, která vylu uje ze svých ad n kolik len kolaborujících s n mci Dochází k zajišt ní kolaborant z ad eských ob an a aktivních nacist z našeho m sta. Jsou již ustaveny lidové soudy dle platného retribu ního zákona a také Okresní národní výbor soudil dle sm rnic Malého dekretu o národní cti došlo k první sch zce Svazu eské mládeže v kinu Sv t byla Malá luka sv dkem p ehlídky voják Rudé armády, která vyzn la jako hold 72. divizi osvoboditelce m sta. Tento útvar obdržel od m sta vlajku zhotovenou na návrh profesora Mervarta a Františka Manna. Druhou vlajku v nuje Komunistická strana eskoslovenska. Na této p ehlídce pochodují již i naši vojáci oble ení v montérkách K nejzávažn jší události došlo v souladu se zn ním programu vlády Národní fronty ech a Slovák a základního lánku eskoslovenské ústavy, že lid je jediným zdrojem státní moci dne 30.kv tna v odpoledních hodinách. Byly to volby do m stského a okresního Národního výboru. Navrženo a p edem zve ejn no bylo 36 ob an a 8 náhradník do M stského národního výboru a do Okresního národního výboru 24 ob an a 8 náhradník. Jejich jména jsou zve ejn na v kronice Jakoubkov. K volb došlo aklamací a p ímo na nám stí. P ed zcela zapln ným nám stím vystupovali jednotliví kandidáti na balkon radnice a p ítomní ob ané se 59

10 vyjad ovali k jejich osob. P i volb do Místního národního výboru nebyl zvolen jeden z kandidát /Václav H./, kterému byly vytýkány pletky s n mci. Následná ustavující sch ze do ONV vybrala za svého p edsedu komunistu Josefa Prokopa, jeho nám stkem se stal Msgr. František Komárek za lidovce, Ladislav Šimek za sociální demokraty. P esedou MNV se stal Jind ich Bém, národní socialista. V projevu zvoleného p edsedy ONV Josefa Prokopa zazn lo poprvé kdo nepracuje a nejí. Na plenárním zasedání MNV bylo p ijato usnesení, že ob an m, kte í dosud nepracují, nebudou vydány potravinové lístky. Nov zvoleným Národním výborem bylo ud leno a p edsedou Jind ichem Bémem p edáno estné ob anství našeho m sta generálmajoru Rudé armády Jastrebovovi. V Löwenbachov továrn byl z ízen zajiš ovací tábor pro osoby n mecké národnosti. Odtud byl také pozd ji ízen jejich odsun. Sylvárov, násiln odtržený od m sta v roce 1938 se stal op t jeho sou ástí. N mecká škola se zm nila na dvouletou odbornou školu pro ženská povolání, n meckému domu se za alo íkat Rudý a sloužil jako ú adovna pro ROH Revolu ní odborové hnutí, stran Národn socialistické, Sociáln demokratické a Komunistické. Od roku 1953 se stává editelstvím národního podniku JUTA. K tragické události došlo v ho ení ásti Tyršovy ulice, na ohrazeném a tehdy nezastav ném palouku pod tehdejším hostincem u Pivoko ských. Vojáci Rudé armády tu m li stádo krav ur ených k jejich zásobování. D ti z okolí Podhart sem chodily se džbáne ky pro jimi nadojené mléko a vojáci jim rádi vyhov li. Také toto osudné odpoledne p ijeli na ko mi taženém vozíku. Dali se práce, ale na kozlíku vozu z staly jejich dv pušky. Z jedné z nich padl po krátké chvíli d tmi zp sobený výst el, který smrteln zranil šestiletou Evi ku Svobodovou. Vystrašené d ti se rozutekly, voják plakal s rukama v dlaních. Dle ústních sd lení pam tník byl následn popraven. Je mír, ale stále dochází k ob tem. Na Záb ezí dochází k usmrcení dvou našich ob an Františka a Jaroslava Rösela výbuchem neznámé munice. Ve vile továrníka Paula Deutsche na P í ce je z ízen okresní d tský domov. Knihy z majetku n mecké knihovny vyt ídil editel gymnázia ve výslužb Jan Pán a byly odvezeny auty do Prahy. Rudá armáda darovala m stu t icet montovaných d ev ných barák a stejný po et velkých stanových podsad, sloužících k jejich ubytování v okolí m sta. 6. ervence byla na Zvi in, tomto symbolu ešství uspo ádána lidová manifestace. P ítomni na ní byli, nám stek p edsedy vlády Jožka David, ministr výživy Václav Majer a poslankyn Anežka Hodinová Spurná. Za mládež Dvora Králové nad Labem tehdejší p edseda OV J. Balcar. 11. ervence došlo k prvnímu znárodn ní. Byly to m stské elektrické podniky, které byly zna ným p ínosem do pokladny obce. 18. ervence byl ustaven tzv. koordina ní výbor politických stran. Po t ech lenech m ly zastoupení strany Národn socialistická, Sociáln demokratická a Komunistická, pozd ji to byl ješt zástupce strany lidové. V této dob již odcházejí oddíly Rudé armády z okolí m sta. Darují m stu 115 q žitné mouky, 15 q sušené cibule, 15 q sušených brambor a 140 balí k pudinkových prášk. Potravinové lístky pobírají jen zam stnaní muži ve v ku od let a ženy od let. Na mladší a starší ob any se toto rozhodnutí nevztahovalo. Je op tn otev ena Obchodní akademie, zrušená b hem okupace. Ustavená rolnická komise provádí parcelaci pozemk na základ konfiska ních dekret. Jedná se o 40 usedlostí, žadatel je 180. O stavební parcely požádalo 135 žadatel dochází k odsunu n meckých obyvatel a odjíždí první transport 410 ob an n mecké národnosti z Vl kovic. 60

11 druhý transport s ob any z obcí Kuks, Kašov, Velká Bukovina, St ezim ice, Harcov, Proruby v po tu 586 osob. Za átkem srpna je uskute n n t etí odsun z obcí Dv r Králové n.l., Sylvárov, Zboží, Choustníkovo Hradišt, Kocbe e, Nová Bída, Nové Zábo í v po tu osob. Na základ rozhodnutí Národního výboru je umožn no n meckým d tem, které jsou v pé i eských rodin, navšt vovat eskou školu. Vila továrníka Neumanna je ur ena za muzeum a v následném roce je otev eno za p ítomnosti ministra Zde ka Nejedlého. Ve dnech prob hly první ádné odvody branc. Svaz eské mládeže provádí mezi branci sbírku a její výt žek rozd luje na památník padlých u školy 5.kv tna, aeroklubu, postiženému Slezsku, škole v Podharti a muzeu. V této dob byl op tn postaven nacisty zrušený pomník T.G. Masaryka v eské Podharti. V m síci zá í se op t vyhlašuje po átek a konec pracovní doby sirénami. Došlo k vy íslení škody na majetku vzniklé naší obci b hem okupace. iní souhrnn K v p edvále né m n. Jarom se odd luje od našeho m sta a stává se samostatným okresem. Závažnou událostí byla ádná volba nového Okresního národního výboru a delegát pro volbu do Zemského národního výboru a prozatímního Národního shromážd ní. Konala se v Hankov dom dne 30.zá í 1945 Byla podána jednotná kandidátka jak len ONV, tak i delegát a jednomysln schválena. Delegát bylo jedenáct a do nového ONV zvoleno dvacet len a stejný po et náhradník. To vše pod záštitou Národní fronty. 13. íjna byl v no ních hodinách zast elen p i výkonu své služby idi státních autobus František Šverma. Stalo se tak p i p est elce opilých vojín Rudé armády. V d sledku toho, že lihoviny byly vojín m podány ze zištných d vod /kronika Jakoubek/, požádal p edseda Národního výboru Jind ich Bém brigádního velitele RA plukovníka Ivolgina v Ji ín, aby pachatelé nebyli trestáni smrtí. 24. íjna podepisuje prezident Ed. Beneš dekret o znárodn ní pr myslu., 28. íjen se již slaví manifestací. Dochází k vým n protektorátních pen z v ástce 500 K, ale až po p edložení kmenového listu na potraviny a výplatní listiny. Junkersova továrna je jako n mecký majetek vále nou ko istí RA. Bývalí pracovníci firmy Sochor usilují o znovuz ízení textilky. Zde se výpov di pam tník r zní. Z úst n kterých bylo dáno našim zástupc m na rozhodnutí, zda objekt ponechat se sou asným strojním za ízením a nedemontovat, nebo demontáž uskute nit. Došlo k rozhodnutí navrátit d ív jší Sochorovu továrnu pro textilní výrobu. Stroje byly demontovány ve sp chu a velmi nešetrn. Po vyklizení továrny odchází i poslední voják Rudé armády z našeho m sta. M síce bezprost edn po ukon ení války byla vypln na obrovskou prací na obnov po ádku, uskute n ní náro ných správních, hospodá ských zm n. Byly to m síce napln né nadšením ze znovunabyté svobody a velkou m rou se na ní podíleli práv zvolení p edstavitelé, kte í tuto práci museli vykonat v t žkých podmínkách povále ného období. Vále ná léta, plná zv le, odkryla v plné nahot nesmyslnost válek. Miliony ob tí na lidských životech by m ly být varováním do budoucna. V p iloženém seznamu jsou naši ob ané, kte í se podíleli na protifašistickém odboji. Mnozí byli vzpomínáni, jiným se uznání a poct nedostalo. Seznam však není a z ejm nikdy nebude úplný, stále se objevují další odbojá i z ad dosud žijících i nežijících. S úctou je t eba se poklonit t m, kte í se o osvobození zasloužili, pro svoji vlast trp li i zem eli. Všem známým i dosud neznámým je také tato práce v nována. 61

12 Použito z literatury: - Stanislav Veselý: Zprávy vlastiv dného kroužku ro ník Josef Kmoní ek: Návrat dom - Sláva Kindl: Ob ti druhé sv tové války z okresu Trutnov - Karel Ji ínský: Záme ek - Jan Pán prof.: Boj v ilegalit (1946) - Neuhold Koecher: P ípravy k ozbrojenému povstání (1946) - Jaroslav Jakoubek: Kronika m sta Dvora Králové nad Labem - Bed ich Söllner: Kronika m sta Dvora Králové nad Labem - Kniha zem elých v majetku obce Dvora Králové nad Labem - Z ad pam tník je t eba vyzvednou dlouholeté pracovníky správy našeho m sta p. Vladimíra Malého a zem elého Jaroslava Holi e. - P íloha: jmenný seznam odbojá 62

13 Jaroslav Bilina estný ob an m sta in memoriam Nebyl rodákem, ale od roku 1898 se stalo naše m sto jeho domovem. Stal se významnou osobou m sta a zasloužil se o jeho rozvoj díky své píli, houževnatosti, tv r ímu myšlení a trvalým zájmem otázky týkající se samosprávy m sta. Od se stává ve svých 33 letech starostou m sta. Zvolen i následné volební období a v roce 1935 lenem Zemského zastupitelstva. S jeho p sobením bude trvale spojováno vybudování Tyršova koupališt, rozší ení vodovodní sít, Krajinská výstava" r. 1936, zvelebení m stského vlastiv dného muzea, podílel se na vybudování textilního muzea, obchodní akademie, stav ly se byty, byla vybudována tržnice a podstatn se rozrostly lesy v majetku m sta. Tím, že se staral o zmírn ní v té dob zna né nezam stnanosti si získal podporu i svých odp rc. V roce 1938 se zasazoval o to, aby naše m sto nebylo na základ mnichovských dohod" za len no do Sudet", jednal v Berlín i Ratibo i. V prosinci 1939 musel na nátlak n meckého Oberlandrátu v Hradci Králové rezignovat na starostenství a už v únoru roku 1940 musí odejít i z m stské rady a zastupitelstva. V dob Heydrichiády zat en a po dvou dnech, dne 5. ervna popraven v Pardubicích. Na smrt zast elením krá el jako odp rce hitlerovského fašismu d stojn. Ve st edu odpoledne p evzali poz stalí v konšelské síni staré radnice p i slavnostním aktu doklad o jmenování p. Jaroslava Biliny estným ob anem m sta in memoriam. Naše m sto Dv r Králové n.l. Ve er byl p ipraven komponovaný po ad navazující dále na 55. výro í ukon ení války a 730 let od první písemné zmínky o našem m st. Nezapln né hledišt Hankova domu (z m stských zastupitel p ítomni pouze dva) vyslechlo rozhovor tv rce po adu Jana Schwarze s Dagmar Krskovou, o držitelkách našeho m sta-královnách, kde došlo k vyvrácení n kterých pov r a dále rozhovor s Ing. Janem Draesslerem o letité kanalizaci m sta z dob Rakouska Uherska a sou asném stavu po povodni. Dále byla p ipomenuta Krajinská výstava z t icátých let dv ma pochody, které pro tuto p íležitost vznikly. Ocen ní z rukou editelky Hankova domu p. Zuzany ermákové p evzal jubilant a všestranný muzikant Josef Žídek, který již 60 let utvá í hudební život m sta. Jmenovaný mohl vyslechnout i hudební snímek Dechové hudby mladých" nahraný v dob, kdy zastoupil zem elého kapelníka Vávru. Tv rcem po adu p. Schwarzem bylo zakomponováno také n kolik filmových dokument. Byl to staro eský jarmark" za len ný tehdy do oslav 200. let text. tisku", dále p íjezd Rudé armády dne do našeho m sta a vojenskou p ehlídku sov tských i našich voják (v modrácích) na Malých lukách, v etn p edání prapor. Tyto snímky jsou nyní p ehrány na videopásce. V další ásti ve era bylo vzpomenuto královédvorák, kte í bojovali proti fašismu na obou frontách, tedy východní i západní a také v domácím odboji. Sv dectví o boji na Dukle a ú ast " voly ských ech " p ednesl ú astník boj p. Teofil Svoboda. Záv r ve era pat il uct ní památky padlých a umu ených. Jan Schwarz a moderátorka Iva Hrázká p e etli jména t chto ob an a p ítomní jim v novali minutu ticha. Hudební ást zpest il p. Zden k Jirousek a Komorní sbor". 63

14 Komentá k návrhu rozpo tu M sta Dv r Králové nad Labem na rok 2000 Navrhovaný rozpo et M sta na rok 2000 je sestaven jako vyrovnaný. Celkové p íjmy jsou ve výši ,9 tis. K + financování 9.944,5 tis K = ,4 K Celkové výdaje jsou ve výši ,4 tis. K D vodová zpráva: V návrhu rozpo tu na rok 2000 jsou na stran p íjmové zohledn ny již prost edky získané z prodeje akcií V E v celkové výši 43,4 mil. K, které jsou mimo ádnou a neopakovatelnou položkou p íjm. Tento p íjem z prodeje akcií je navrhován v rozpo tu k následujícímu použití na stran výdaj : 10 mil. K na zimní stadion / zast ešení / 10 mil. K na rozvoj bytového fondu 5 mil. K na odstran ní následk povodn (z toho 3 mil. K oprava komunikací, 2 mil. K oprava budov a staveb) 3,6 mil. K na nákup nemovitostí od M stské nemocnice 3,4 mil. K na dostavbu M Ú 1,5 mil. K na projektovou dokumentaci koupališt 9,9 mil. K z statek / p ebytek navrhovaného rozpo tu v roce 2000 / uvažované použití tohoto z statku pro p íští rozpo tové období je zejména na rekonstrukci a modernizaci koupališt. Komentá k návrhu rozpo tu p íjm : Nespecifikovaná kapitola celkem K Z toho: splátky p j ek od EZ, a.s K a od M stské nemocnice K, p íjmy z prodeje akcií V E K, sociální dávky povode K, globální dotace K, dotace od obcí na dojížd jící žáky do ZŠ K, dotace na stomatologii K, dále m sto získalo dotaci rekonstrukci parku Schulzovy sady ve výši K a rekonstrukci Starého h bitova ve výši K, investi ní dotace na technickou vybavenost bytových jednotek Zálabí Sever II ve výši K, investi ní dotace na zaokruhování vodovodního adu DN 400 ve výši K, investi ní dotace na zimní stadion ve výši mil. K, vyú tování plynovodu Lipnice II K, dále má m sto možnost získat investi ní dotaci na pokra ování výstavby v lokalit Zálabí Sever / 30 bytových jednotek / ve výši K. Kapitola 01 Výstavba celkem K Z toho p íjmy za správní poplatky Stavebního ú adu K a za sank ní poplatky Stavebnímu ú adu K Kapitola 03 Životní prost edí celkem K Tato ástka je tvo ena p íjmy za správní poplatky, za vypoušt ní škodlivých látek do ovzduší, za ukládání odpad, sleva z poplatku za skladován, odvody za odn tí zem d lské p dy a zahrnuje i pokuty. Kapitola 04 Živnosti celkem ástka zahrnuje správní a sank ní poplatky Živnostenskému ú adu K 64

15 Kapitola 09 M stské lesy celkem Jedná se o p íjem za pronájem majetku M stským les m K Kapitola 14 Školství celkem K Z toho p íjem za školní stravování ve výši K, p ísp vky na neinvesti ní náklady na mate ské školy ve výši K a p íjem z p ísp vk na režijní náklady mate ských škol ve výši K. Kapitola 16 Kultura celkem K Jedná se o p íjem z prodeje Vlastiv dného tení ve výši K a p íjmy za služby m stské knihovny ve výši K Kapitola 19 Vnit ní správa celkem K Z toho pokuty ud lené M stskou policií K, p íjmy z poskytování služeb informa ního st ediska K, ostatní p ijmy jako je poplatek za užívání ve ejného prostranství, správní poplatky, sank ní platby ve výši K a poskytování služeb ve výši K. Kapitola 28 Práce a sociální v ci celkem K Z toho p íjem za pe ovatelskou službu K a za služby Penzionu K. Kapitola 39 Správa majetku celkem K Z toho p íjem za pronájem vodovodní a kanaliza ní sít K, p íjem za pronájem pozemk ve výši K, p íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí / Strž, Sazka / K, p íjem z nájmu vým níkové stanice K, p íjmy z prodeje neinvesti ního majetku ve výši K, p íjmy z prodeje pozemk K, p íjmy z prodeje nebytových prostor K, p íjmy z prodeje byt K, p íjmy z prodeje dom K, p íjmy z prodeje nových bytových jednotek K, dále p íjmy vybrané Domovní správou m sta za pronájem nebytových prostor a z bytového sektoru v celkové výši K. Kapitola 41 Všeobecná pokladní správa celkem K V této kapitole je rozpo tován p íjem z daní a poplatk v následující výši da z p íjmu ze závislé innosti K, da z p íjm fyzických osob K, da z p íjmu právnických osob K, da z p íjmu právnických osob obec K, správní poplatky výherní hrací p ístroje K, poplatky ze ps K, poplatky ze vstupného K, poplatky za provozování výherních hracích p ístroj K, ostatní poplatky a dan K, da z nemovitostí K, bankovní úroky K, ostatní neda ové p íjmy K. Celkem rozpo tované p íjmy m sta iní K Komentá k návrhu rozpo tu financování: Financování obsahuje bezúro ný úv r od Ministerstva financí na zaokruhování vodovodního adu DN 400 ve výši K, splátky jistin z p ijatých úv r ve výši K a 65

16 dále na dorovnání tohoto rozpo tu /vzhledem k požadavku Okresního ú adu Trutnov na vyrovnanost rozpo tu p i jeho sestavení / je p ebytek rozpo tu obsažen zde ve financování ve výši K / dorovnání položkou zm na stavu pen žních prost edk s tím, že celkový výsledek financování vychází záporný, což znamená, že na další rok jsou vlastn tvo eny finan ní prost edky v této výši/. Celkem rozpo tované financování iní K. Komentá k návrhu rozpo tu výdaj : Nespecifikovaná kapitola celkem Jedná se o tvorbu a erpání sociálního fondu K Kapitola 02 Vodní hospodá ství celkem K Zde je po ítáno s výdaji na zaokruhování vodovodního ádu DN 400 ve výši K, modernizace p ípojek K, projektové práce na údržbu K, m ení a regulace K, rezervy na havárie dle smlouvy ve výši K, vodovod na nám. TGM K, vodovod a kanalizace ul. Drtinova K, vodovod a kanalizace ul. Bezru ova K. Kapitola 03 Životní prost edí celkem K Jedná se o výdaje spojené s monitorováním NOx ve výši K, monitorování skládky Elišákova cihelna K, propagace separ. odpadu a ekol. výchova K, likvidace nelegálních skládek K, mobilní svoz nebezpe ných odpad K, separace papír, plast a skla K, sb rný dv r K, nákup kontejner na t íd ný odpad K, odborné posudky odpadové hospodá ství a ochrana ovzduší tis. K, projektová dokumentace ochrana krajiny a p írody K, odborné posudky vodní hospodá ství K, odpadové hospodá ství havárie K, náklady na uložená opat ení zem d lského a p dního fondu K, havarijní kácení strom K, náhradní výsadba K, rekonstrukce významných krajinných prvk K, rekonstrukce zelen v parku Schulzovy sady K. Kapitola 05 Dopravní obslužnost celkem K Jedná se o výdaje na územní dopravní obslužnost a na nerentabilní linky m stské dopravy. Kapitola 10 Doprava celkem K Zde se po ítá s výdaji na opravu vozovky v B ezinov ulici ve výši K, dále oprava komunikací po povodních ve výši K, výdaje na rekonstrukci parku Schulzovy sady I. etapa v tomto len ní: altán K, odvodn ní K, osv tlení K, cesty K, dále rekonstrukce ul. Husova Palackého K, rekonstrukce ul. Drtinova, Bezru ova K, mapové podklady K, projektové a pr zkumové práce související s výstavbou chodník do Lipnice, Zboží a do Verdeka K. 66

17 Kapitola 14 Školství celkem K V rámci této kapitoly se po ítá s výdaji na provoz mate ských škol ve výši K z toho MŠ Logopedie K, MŠ Drtinova K, MŠ Rohá ova K, MŠ Žire K, MŠ Lipnice K, MŠ El. Krásnohorské K, MŠ Verdek K, MŠ Slune ná K, dále výdaje na provoz základních škol ve výši K z toho ZŠ Komenského K, ZŠ 5.kv tna K, ZŠ Podhar K, ZŠ Schulzovy sady K, ZŠ R.A. Dvorského K, ZŠ Žire K, ZŠ Strž K, dále Základní um lecká škola výdaje ve výši K, ostatní neinvesti ní výdaje v mate ských školách ve výši K, rezerva na zvýšení cen energií a na plavecké výcviky v základních školách ve výši K, na provoz školních jídelen je po ítáno K z toho školní jídelna I. u parku K a školní jídelna III. v Podharti K. Kapitola 15 Zdravotnictví celkem Jedná se o náklady na stomatologii K Kapitola 16 Kultura celkem K Tato kapitola zahrnuje p ísp vek pro Hank v d m ve výši K, pro M stské muzeum ve výši K, v obou p ípadech jde o p ísp vek ke krytí b žných provozních pot eb v etn drobné údržby, dále jsou zde výdaje na Vlastiv dné tení ve výši K, na M stskou knihovnu ve výši K a na drobný materiál ve výši K. Kapitola 19 Vnit ní správa celkem K Zde jsou zahrnuty výdaje na platy a náhrady pro M stské zastupitelstvo ve výši K, Dále sem pat í plánované výdaje na Správu M stského ú adu ve výši K ty mimo jiné zahrnují poplatky za užívání po íta ových program ( FISO rozpo et, VEMA mzdy, VERA radnice, INTERNET) ve výši K, dále nákup nového drobného programového vybaveni a licencí K, nákup výpo etní techniky pro p echod z dosluhujících terminál na PC i tiskárny celkem za K, splátky leasingu na os. automobil K, plánované opravy a udržování K / po ítá se zejména s opravou st echy výstavní sín /, náklady na energie K, pojišt ní majetku K, služby telekomunikací a radiokomunikací K. Dále se jedná o plánované výdaje na útulek pro opušt ná zví ata ve výši K, na M stskou policii K, na Sbor pro ob anské záležitosti K, na vydávání Radni ních list K, kronika K, ob adní sí K, sbor dobrovolných hasi K, výdaje na Informa ní st edisko K. Kapitola 28 Práce a sociální v ci celkem K V rámci této kapitoly je po ítáno s výdaji na sociální dávky ve výši K, na Kluby d chodc Žire K a Dv r Králové n.l K, dále výdaje na pe ovatelskou službu ve výši K, Penzion K, výdaje za léka ské potvrzení pro p ijetí do domu s pe ovatelskou službou a do penzionu ve výši K. Kapitola 39 Správa majetku celkem K Z toho nákup nemovitostí od M stské nemocnice K, rozvoj bytového fondu 67

18 K, pozemkové mapy 1: K, výdaje na el. energii K, nájemné Žire svaz chovatel K, studie K, Mandátní smlouvy K, prodej byt IRK K, geometrické plány K, v cná b emena ul. Legioná ská K, znalecké posudky K, projektová dokumentace majetkový archív K, opravy a udržování propustk K, vým níky dle nájemní smlouvy K, opravy majetku m sta po povodních K, opravy a udržování majetku m sta / po ítá se již s provád ním inností postupn p evád ných z domovní správy / K, ostatní správní poplatky K, správní poplatky a soudní výlohy K, ocen ní majetku K, vklady K, da z evodu nemovitostí K, pozemky pod nádražím K, pozemky Springer K, pozemky Mullerová K, pozemky Wágner K, pozemky Halamka výkup komunikace K, pozemky ul. Vrchlického komunikace K, v cná b emena K, pozemky Ozap K, pozemky Seká ovi K, pozemky Sokol splátky K, dražby licitátor K, poplatek za vrácení uvoln ného bytu K, p ísp vek pro Technické služby K, p ísp vek nov z ízené organizaci K, p ísp vek Domovní správ K /postupný p evod inností na odbor správy majetku /, náklady na zrušení Domovní správy K. Kapitola 40 Stavebnictví celkem K V rámci této kapitoly je po ítáno s výdaji na zimní stadion ve výši K, úprav pomníku 1866 ve výši K, školní jídelna ul. Školní K, projektové dokumentace: gymnázium K, koupališt K, parter Špýcharu K, tech. p íprava a zam ení K, ZŠ Podhar K, dále územní plán ve výši K, dostavba M stského ú adu K /zvýšení ástky v roce 2000 zkrátí celou dostavbu z plánovaného dokon ení v roce 2002 na dokon ení v roce 2001 p i uvažovaném snížení celkových náklad, odhad náklad na rok 2001 pak iní 5,6 mil. K /, d kanský ú ad - dar K, technická vybavenost pro 30 byt. jednotek Zálabí Sever II K, zahájení 30 bytových jednotek Zálabí Sever K, výstavba 37 bytových jednotek Zálabí Sever II K. Kapitola 41 Všeobecná pokladní správa celkem K Zde je po ítáno s výdaji na p ísp vek diabetik m ve výši K, p ísp vek pro zdravotn postižené K, po ádání akcí ve m st / Majáles, posvícení / K, p ísp vky v kompetenci m stské rady K, p ísp vek TJ DK K, p ísp vek na provoz Diakonii K, platba dan za obci K, splátky úrok z p ijatých úv r K, p ísp vek na akce k 55. výro í ukon ení 2. sv tové války K. Celkem rozpo tované výdaje m sta iní K. Výstava Odkaz d jin v muzeu Další ástí oslav výro í ukon ení II. sv tové války byla tato výstava. Ob ané se mohli seznámit s dokumenty i p edm ty vztahujícími se k období "mnichova", zabrání "sudet", protektorátu, násilného potla ování protifašistického odboje, vyhlazování židovského obyvatelstva, až po ukon ení války vstupem Rudé armády na nám stí našeho m sta v ranních hodinách dne Výstava byla velmi zda ile inscenována a t šila se pozornosti ob an, hlavn mezi pam tníky. Byla p ístupná ve dnech

19 Zem el Prof. Ing. J. A. Vágner CSc. Dne ve v ku 72 let zem el duchovní otec eského safari Josef Vágner. D ív jší editel zoologické zahrady našeho m sta byl sv tov uznávaným odborníkem v oboru zoologie trop. Narodil se ve Ždírnici na trutnovsku a absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zem d lské v Praze, aby nastoupil jako vedoucí lesní správy vojenských les v Mirošov u Rokycan. Do naší královédvorské zoo se dostal p es lesnické u ilišt ve Svobod nad Úpou a lesnickou pr myslovku v Trutnov. Naše ZOO m la tehdy 27 zam stnanc a zv v cen K s. To bylo v roce 1965 a následn se stal známým po celém sv t. Jeho první expedice do Afriky p inesla ohromující výsledky a následovaly další a další. Tyto expedice se mohou právem pyšnit skv lou bilancí. Do roku 1990 bylo odchyceno 1964 kus zv e, plaz a pták o hodnot 84 milion korun. Z toho zv v hodnot 50ti milion byla u nás ve Dvo e Králové n.l. Ostatní zv putovala do ciziny a nebo i do ZOO v rámci republiky. Josef Vágner se stal. v roce 1989 mluv ím východo eského Ob anského fóra, dovedl se vyrovnat s nejednou p ekážkou, nedokázal se však smí it s vyvražd ním stáda 49 žiraf - údajn nemocných - v roce Na smute ním oznámení si ob ané mohli p e íst: " Les je mi chrámem, stromy zpov dníkem, zví ata d v rníky " Malí Luboš Dvo ák - Zvi ina V Galerii F.A. Sporcka v Kuksu jsme byli sv dky výstavy mnohotvárného výtvarného projevu. Luboš Dvo ák se narodil, v našem m st. Soukromá studia absolvoval u Zdenko Crhy, Dalibora Pokorného a Jana Baucha. Pracoval jako celník a sou asn tvo il. Jeho první výstava byla v Praze v divadle Rokoko vernisáži byl p ítomen Waldemar Matuška. Obrat v jeho život p inesl rok 1968, kdy se podílel na psaní hesel odsuzujících vstup cizích vojsk. V dob konsolidace musel pracovat jako d lník. V roce 1990 se op t stává celníkem a nyní je d chodcem. Jeho nedokon ená studia na Vysokém u ení technickém se odrážejí i v jeho tvorb. Jsou to geometrické prvky jeho malí ského rukopisu, kterými dokáže vyjád it p írodní d je. Jeho dílo jakoby rozsvítí a nebo naopak p ivede k útlumu. P ekvapivý je i samotným tvarem obraz. I když ctí "zlaty ez" je schopen upoutat i kruhy a mnohoúhelníky svých pláten. Jeho nejznám jšími díly jsou "delfín" na d tském brouzdališti Tyršova koupališt a také velké zví ecí pouta e na p ístupových cestách k naší ZOO. Vystaveno bylo 45 obraz a mezi nimi i jím za nejlepší ozna ené " Pocta L.B.Braunovi". Jeho malí ský styl byl ozna en za vstup do tvrtého rozm ru. 69

20 eskoslovenská obchodní banka postiženým povodní Letošní b eznová povode našla p íznivou odezvu práv v uvedené bance. editel pobo ky k tomu uvedl Byla nám jasná nelehká situace t ch, které zasáhla povode, proto jsme vydali zdarma všechny šeky se státní dotací...v tšina lidí si vybrala peníze ihned a obslouženo bylo v prodloužené pracovní dob celkem 160 postižených. eskoslovenská obchodní banka se snaží pomáhat v r zných oblastech, zdravotnictví, kultu e i sportu..". Jedná se velmi vst ícný postoj banky a bude jist na míst, abychom v dalším pojednání kroniky objasnili stav bankovnictví našeho státu obecn. Retrospektiva bankovnictví: V roce 1989 zde byla Státní banka eskoslovenská a vedle ní ješt Spo itelna, s. obchodní banka a Živnostenská banka. To tehdy pro sou asných firem pln sta ilo. Pozd ji s p ibývající privatizací, kdy každá nová firma musela mít bankovní ú et, dochází k r stu. Ze SB S se již roku 1990 vy lenily Komer ní a Investi ní banka a následn bylo vydáno dalších 60 licencí. Pro založení banky posta ovalo 35 mil. korun, asto vyp j ených od centrální banky. Držiteli licencí se stávali obvykle zam stnanci eské národní banky vedené guvernérem Tošovským. Nadšení z nov se množících finan ních dom citeln ochladil pád Kreditní a pr myslové banky v roce 1993 a do této doby se jich "položilo" sedmnáct. Jediná banka, která dosud p ežila z první vlny vydávání licencí je Union banka. Dnes je z ejmé, že n které zaniklé banky vznikly jen za ú elem zpronev ry úv r. Peníze se p evedly do firem akcioná banky a ty následn úv ry nesplácely. Z daní ob an tedy vznikla ada firem v soukromém držení a ty jsou podle stávajících zákon (jako ušitých na podporu zlod jny) nepostižitelné. Ne všichni banké i však byli podvodníky. "Spole enská objednávka" od bank žádala, aby úv rovaly privatizaci a tím samotnou propagovanou a realizovanou ekonomickou reformu. Privatiza ní " eští furianti" se p edhán li v nabídkách cen za restaurace, obchody a dokonce se pletli i do sponzorování politiky! eská národní banka, která byla povinna toto sledovat a v as zasáhnout, toho nebyla schopna. Závazky všech bank zkrachovalých v letech 1993 až 1994 v i fyzickým osobám (ne firmám)p evzal stát. V ervenci 1994 p ijal parlament zákon o povinném pojišt ní vklad fyzických osob, tedy pro vyrovnání v p ípad krachu. To znamenalo, že pro p íšt už nebude na zkrachovalou banku doplácet stát, ale zákonem z ízený Fond pojišt ní vklad fyzických osob. Ob an m se m lo vyplatit 80% vklad, maximáln však korun. Tak se zachovala jen eská banka, všechny další zkrachovalé banky však vyplácely náhradu nad rámec zákonného pojišt ní a to až do výše 4 milion korun na osobu i firmu. Po letech tahanic potom došlo i u eské banky k vyplacení vyšších náhrad. Dnes podle nové právní úpravy jsou vklady pojišt ny do výše 90%, nejvýše však korun. Je tu otázka, pro národní banka zvolila tento zp sob bez opory zákona, který stál da ové poplatníky desítky miliard korun. Vysv tlováno to je "obavami z destabilizace bankovního sektoru". Místo toho ovšem došlo ke "stabilizaci" názoru, že banké i mohou cokoli a stát to zaplatí. D sledkem divokého víru pen z mizejících v bankrotech je nyní maximální opatrnost bank. Ty se snaží úv rovat jen "tutovky" a podnikatelé si nyní st žují, že neseženou ani malé úv ry. Pokra uje však miliardové úv rování velkých firem, kde však soukromý management selhává. Dalo by se usuzovat, že da ový poplatník bude mít i nadále co platit. Nezávislí odborníci na bankovnictví se shoduji na tom, že placení dluh po zkrachovalých soukromých bankách a tzv. " ozdravování " rozhazova ných státních bank p ed prodejem nás dosud p išlo na 200 miliard korun. Po zapo tení zásah v Komer ní bance a p ípadné eské spo iteln p ijde až o 247,5 miliardy což není ješt definitivní. Kde tedy jsou tyto peníze? To je otázka, která zajímá adu expert i kriminalist. V tšina se údajn "prožrala", n co padlo na sponzorování politik, n co je v nemovitostech nejasné ceny a podobn. Po ád ale z stává spousta pen z, které skon ily na kontech ve Švýcarsku i USA a t m m žeme už jenom zamávat! 70

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Odbor pro vnit ní v ci Národního výboru hlavního m sta Prahy

Odbor pro vnit ní v ci Národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Odbor pro vnit ní v ci Národního výboru hlavního m sta Prahy (1898) 1945 1991 p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 154 Jana Ratajová, Tomáš Rataj

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

Na vydání almanachu se podíleli:

Na vydání almanachu se podíleli: Na vydání almanachu se podíleli: Bek Jaroslav, ornej Pavel, Dlouhý Miroslav, Duánek Karel, Hanzlík Karel, Hlavá ek Even, Holub Ji í, Hromádka Tomá, Hujer Ji í, Indra Zden k, Jaro Frantiek, Jur ková Marie,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz KRAJ FINAN N PODPO Í OBNOVU

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více