Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů PO na KÚPK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů PO na KÚPK"

Transkript

1 Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů O na Ú Aktivita číslo 2 trategie řízení zřizovaných organizací Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na rajském úřadu lzeňského kraje Zpracoval Martin Havlík omáš uba Matěj Havel ladimír Bartoň Datum vydání (verze 1.00) trana 1

2 Obsah 1 Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů příspěvkových organizací na Ú Základní východiska analýzy Analýza služeb poskytovaných ZO Zřizované organizace v oblasti školství Zřizované organizace v oblasti sociálních věcí Zřizované organizace v oblasti kultury a cestovního ruchu truktura hlavní činnosti organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu atalog veřejných služeb a katalog doplňkové činnosti atalog veřejných služeb Metodika správy katalogu veřejných služeb Doplňková činnost arta doplňkové činnosti Metodika stanovení doplňkové činnosti Analyzované zdroje dat Agendy oordinační a komunikační schéma WO analýza a manažerské shrnutí WO analýza Manažerské shrnutí Analýza současného stavu legislativy Analýza interní dokumentace Analýza právních pramenů na úrovni ČR Obecné Legislativa v sociální oblasti Legislativa v oblasti kultury Legislativa pro oblast školství WO analýza a manažerské shrnutí WO analýza Manažerské shrnutí ýsledky statistického průzkumu ýstupy z dotazníkových a místních šetření ýstupy z dotazníkového šetření Zhodnocení dotazníkového šetření Místní šetření Zjištění v rámci místních šetření mezi zástupci organizací Zjištění v rámci místních šetření mezi zástupci kraje WO analýza a manažerské shrnutí trana 2

3 3.3.1 WO analýza Manažerské shrnutí Následné kroky a závěr WO analýza a manažerské shrnutí WO analýza Manažerské shrnutí trana 3

4 1 Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů příspěvkových organizací na Ú Cílem této kapitoly je dle osnovy zadávací dokumentace připravit podklady pro vznik a správu katalogu veřejných služeb včetně vazby na katalog doplňkové činnosti. Zároveň je klíčové získat podklady pro narovnání veškerých souvisejících procesů s řízením zřizovaných organizací. současné době je tato problematika řešena velmi odlišně, což je dáno primárně roztříštěností koordinační role v rámci jednotlivých agend a zároveň neexistuje rovina pro síťování jednotlivých zřizovatelských odborů mezi sebou a s organizacemi navzájem. abulka: Základní cíle kapitoly a úroveň jejich naplnění Rámcový krok v rámci části analýzy tav okračování Analýza služeb plněno na úroveň skupiny služby Je klíčové identifikovat propojení poskytovaných ZZO a analyzována možnost získání podpůrných dat pro její definici. ytvořeny přehledy dle doplňkové činnosti. služby s legislativními požadavky a definovat rámec skupiny pro danou službu. roblémem jsou relevantní informace a data. ro reálnou a komplexní informaci je klíčové konzultovat vše s konkrétní organizací. tejná situace je i u hospodářské činnosti, jejíž struktura bude doplněna z možných statistických výkazů v oblasti školství. Doplňkově z účetnictví. ro tyto účely však bude klíčové zajistit do budoucna sjednocení analytických účtů. ytvoření seznamu průřezových činností, které jsou vykonávány každou ZZO, např. personalistika, mzdy, účetnictví, pojištění Analýza procesů řízení ZZO v rámci Ú Analýza požadovaných dat od ZZO Analýza procesů založení/zřízení (zrušení, změna) organizací Zde zpracováno primárně ve vazbě na poptávku ze strany ZO. růběžně je doplňováno o potřeby. rocesy řízení ZZO byly analyzovány. Jsou většinou vnímány jako funkční, ale nejsou popsány a jsou nejednotné. Mnoho činností probíhá bez mandátu konkrétnímu odboru. ato část zrealizována i z většiny pro národní úroveň. Rizikem je, že mohou stále existovat informační zdroje, které nejsou zmapovány. běr dat a informací probíhá většinou řízeně. Analyzováno není popsáno a probíhá spíše neřízeně. současné době dochází k modelování nákladových položek a způsobu zajištění služby. Je nutné definovat přesný zdroj dat. Zde bude opět klíčové zajistit sjednocení výkaznictví. líčové bude popsat proces komplexně a následně jej promítnout do připravované strategie. Data budou postupně vytěžována a dojde k popisu způsobu jejich získávání a využití s maximálním možným dopadem. Bude sledován průběh vzniku krajské Ú a obnovy Centrálního nákupu a průběžně definován optimální průběh procesu v podmínkách. trana 4

5 Rámcový krok v rámci části analýzy tav okračování omunikační a vztahová mapa ZZO mezi sebou Analyzováno tato rovina téměř neexistuje. omunikace mezi školami probíhá velmi intuitivně a neřízeně. Nedochází k pragmatickému síťování organizací. 1.1 Základní východiska analýzy Bude navrženo využití koordinační role kraje při řízení komunikace a především spolupráce organizací dle jednotlivých oblastí. líčový bude popis zajištění vybraných služeb, které by mohly být poskytovány např. jinou ZO. Cílem kapitoly je popsat způsob provádění analýzy stávajícího stavu řízení zřizovaných organizací lzeňského kraje (dále také ZO). Analýza bude sloužit pro nastavení systému řízení ZO prostřednictvím následující struktury výstupů implementační fáze: 1) atalog služeb aplikovatelný ve vazbě na řízení rozsahu činností zajišťovaných ZO a nastavení mechanizmů pro jeho aktualizaci. 2) Návrh zadávací dokumentace na vytvoření I o zřizovaných organizacích. 3) trategie řízení ZO v následujícím členění: definice cílů a prioritních oblastí v řízení ZO, kategorizace ZO podle předmětu jejich působnosti, modely řízení ZO v různých kategoriích, oblasti možného zjednodušení komunikace, nastavení a optimalizace podpůrných a řídicích procesů probíhajících na ZO ve vazbě na procesy Ú, vytvoření typových interních dokumentů nebo předpisů pro ZO, přínosy zavedení navrženého řešení (finanční, personální, kvalitativní ap.), metodika aktualizace trategie řízení ZO. Ostatní výstupy, které mají být v návrhové části dosaženy, budou vycházet až z kroků v návrhové části, proto se analýza na tyto části nesoustředila a budou upřesňovány v následujících měsících a finalizovány na základě odsouhlasení výše uvedených výstupů. Jedná se totiž o činnosti a výstupy, které musí čerpat z již navržené struktury dokumentace a bude se jednat zejména o sekundární dokumentaci, která bude spočívat v implementačních postupech, školení a evaluaci systému. abulka: azba výstupů na použité postupy 1. Identifikace všech dotčených organizací, odborů a ostatních dotčených subjektů. 2. Analýza interní dokumentace úřadu/kraje. analýza vnitřních předpisů úřadu analýza usnesení volených orgánů pouze v omezené míře analýza dalších relevantních dokumentů 3. Analýza interní dokumentace ZO. analýza interních předpisů jednotlivých ZO analýza zřizovacích listin jednotlivých ZO analýza rozložení kapacit ve vazbě na pracovní úvazky částečně analyzováno potřeba doplnění datového skladu 4. Realizace přímých rozhovorů. rozhovory s vedoucími zřizovatelských odborů (pro ZO) rozhovory s vedoucími odborů, které mají na starosti podpůrné činnosti pro ZO rozhovory se zástupci ZO 5. Analýza informací dostupných z datového skladu. Nemusí se jednat explicitně o datový sklad, ale o místo, kde jsou sumarizovány informace o ZO. trana 5

6 6. Analýza informačních systémů a relevantních IC technologií. rimárně vazba na ekonomický W, spisovou službu, technologická centra a další integrativní W. Je možné analyzovat i stav využití W licencí vazba na informační strategii, kde je tato problematika řešena intenzivněji. 7. Realizace dotazníkového šetření. šetření v rámci ZO 8. Realizace finanční analýzy ve vazbě na stávající zajištění poskytovaných služeb částečně realizováno, překryv s návrhovou částí. 9. Definování optimální struktury veřejné služby v kontextu zjištěných skutečností. vyjádření finančního modelu zajišťované veřejné služby promítnutí aspektu ziskovosti ve vazbě na doplňkovou činnost ZO legislativní posouzení navrženého systému poskytování služeb Analýza nepokrývá potřebu všech zjištění, což je dáno neustálým vývojem informací, které získáváme v rámci komunikace se zástupci lzeňského kraje. Díky sumarizaci výstupů z analýzy dojde k sumarizaci dosavadních zjištění, která budou kontinuálně ověřována a doplňována. 1.2 Analýza služeb poskytovaných ZO Cílem této kapitoly je připravit podklady pro tvorbu katalogu veřejných služeb poskytovaných prostřednictvím ZO lzeňského kraje. onstrukce kapitoly vychází z analýzy zřizovacích listin, místních šetření a metodiky zhotovitele. první části kapitoly je uveden přehled druhů veřejných služeb k oponentuře, v druhé části je popsáno rozložení ZO dle veřejné služby a dle struktury doplňkové činnosti zajišťované jednotlivými ZO. poslední části je ukázka části katalogu pro definici veřejné služby k odsouhlasení objednatelem. Část zaměřená na definici rozložení veřejné služby a hospodářské činnosti je rozdělena na jednotlivé oblasti: školství, kultura a sociální služby. Doprava a zdravotnictví budou řešeny v další části dokumentu. abulka: truktura veřejných služeb eřejná služba truktura veřejné služby Zkratka Školství speciální školství 01.pec.Š střední školství 01.Š volnočasová zařízení 01.Z stravovací zařízení 01.Z ubytovací zařízení 01.UZ vyšší odborné školství 01.OŠ ostatní školská zařízení 01.OŠZ ultura a cestovní ruch živá kultura 02.Ž muzejnictví 02.MU podpora cestovního ruchu 02.CR ociální služby terénní péče 03. pobytová zařízení 03.Z kombinované 03. Zdravotnictví záchranná služba 04.Z Doprava správa a údržba komunikací 05.Ú trana 6

7 1.3 Zřizované organizace v oblasti školství rámci oblasti školství byly doposud analyzovány zřizovací listiny. Následně dojde k jejich upřesnění na základě analýzy výkonnostních a kapacitních ukazatelů. tabulce eznam škol a školských zařízení dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti jsou uvedeny všechny školy a školská zařízení. U růžově zvýrazněných organizací nebyla identifikována doplňková činnost. rostřednictvím tabulky truktura doplňkové činnosti pro oblast školství lze definovat názvosloví jednotlivých zkratek uvedených v následující tabulce, která dle tabulky truktura veřejných služeb obsahuje i charakteristiku hlavní veřejné služby poskytované danou organizací. zhledem k doposud nezrealizovanému průzkumu výkonových výkazů a kapacit organizací dojde k upřesnění struktury veřejných služeb i k identifikaci jednotlivých součástí škol a školských zařízení. rimární důraz musí být kladen na stravovací a ubytovací zařízení. abulka: truktura doplňkové činnosti pro oblast školství Zkratka HČ H O MLN M NDA NO O OOD O A C CA D Č Č Ú RČ RE MD Název typu doplňkové činnosti pro oblast školství hostinská činnost holičství, kadeřnictví klempířství a oprava karoserií kosmetické služby malířství, lakýrnictví, natěračství mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) obráběčství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů oprava silničních vozidel provozování autoškoly pekařství, cukrářství provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti poradenská a konzultační činnost provozování kulturních, kulturně vzdělávacích zařízení pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí půjčování a pronajímání movitých věcí pokrývačství a tesařství překladatelská a tlumočnická činnost provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce realitní činnost, správa a údržba nemovitostí reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o trana 7

8 Zkratka RD U M Š RD E Ú Z ZN ZO ZZR Název typu doplňkové činnosti pro oblast školství největší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně poskytování služeb pro rodinu a domácnost truhlářství, podlahářství ubytovací služby velkoobchod, maloobchod vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce výroba potravinářských a škrobárenských výrobků výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů vodoinstalatérství, topenářství výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků vedení účetnictví zednictví zámečnictví, nástrojařství zprostředkování obchodu a služeb poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost trana 8

9 abulka: eznam škol a školských zařízení dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby rajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, lzeň, sady 5. května 42 x x x x 01.OŠZ edagogick o- psychologic ká poradna, lzeň, Částkova 78 x x 01.OŠZ tředisko služeb školám, lzeň, Částkova 78 x x x 01.OŠZ Základní škola speciální, lzeň, kupova 15 peciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, lzeň, e Špitálském u lesu 3 x x Základní škola, lzeň, Heyrovskéh o 23 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, lzeň, alej vobody 80 x Základní škola lzeň, odmostní 1 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š trana 9

10 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, lzeň, Mohylova 90 x Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, lzeň, Lazaretní 25 x Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 x Základní škola tříbro, Revoluční 1431 x Základní škola ašperské hory, Bohdana ýbla 18 Základní škola a Odborná škola, Zbůch, ídlišti 349 x Základní škola Rokycany, Čechova 40 Základní škola, amenný Újezd 67 Základní škola a Mateřská škola, latovy, Hálkova 133 Základní škola RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š trana 10

11 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Horažďovic e, Blatenská 310 Základní škola a Mateřská škola, achov, etra Jilemnickéh o 1995 x 01.pe c.š Dětský domov, Hošovský ýn x 01.UZ Dětský domov, laná x 01.UZ Dětský domov DOMINO, lzeň x 01.UZ Dětský domov, Nepomuk 01.UZ Dětský domov, achov x 01.UZ Dětský domov, ašperské Hory x x x 01.UZ Dětský domov, taňkov x 01.UZ tředisko volného času dětí a mládeže, lzeň, allova 19 x 01.Z DDM Rokycany, Čechova Z DDM Domažlice, Hradská Z DDM latovy, ulice 5. května 109 x x x x x x x 01.Z DDM achov, Školní Z DDM RADOÁN E, 01.Z trana 11

12 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby aznějov, od ovárnou 333 DDM Horažďovic e, Zámek Z DDM Nýrsko, rap. eitla 23 x x x 01.Z ZUŠ achov, Rokycanov a 1 01.Z ZUŠ lzeň, Jagellonská Z ZUŠ Nýrsko, Čs. legií Z ZUŠ lzeň, erezie Brzkové Z ZUŠ Bedřicha metany, lzeň, Revoluční Z ZUŠ tříbro, ostelní Z ZUŠ laná, Dukelských hrdinů Z ZUŠ Rokycany, Jiráskova 181 x x 01.Z ZUŠ Horažďovic e, Blatenská 310 x 01.Z ZUŠ Josefa ličky, latovy, lánická Z ZUŠ lzeň, okolovská Z ZUŠ Františka tupky ušice, 01.Z trana 12

13 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Lerchova 255 ZUŠ lzeň, Chválenick á Z Š informatiky a finančních služeb, lzeň, latovská 200 G x x x x 01.Š Hotelová škola lzeň, U Borského parku 3 x 01.Š OŠ obchodu užitého umění a designu, lzeň, Nerudova 33 x 01.Š Obchodní akademie lzeň, nám.. G. Masaryka 13 x x 01.Š třední průmyslová škola stavební lzeň, Chodské nám. 2 x x 01.Š IŠ živnostensk á lzeň, Škroupova 13 x x 01.Š třední odborné učiliště stavební lzeň, Borská 55 x x x x x x x x x x 01.Š třední odborné učiliště elektrotech nické lzeň, ejprnická 56 x x x x x x 01.Š trana 13

14 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Š dopravní lzeň, arlovarská 99 x x x x x x x 01.Š Š strojní a OŠ profesora Švejcara, lzeň, latovská 109 x 01.Š OU a ZŠ laná, ostelní 129 x x x x x x x x 01.Š Š Horní Bříza, U lubu 302 x 01.Š OŠ tříbro, Benešova 508 x x x x x 01.Š Š zemědělsk á a potravinářs ká, latovy, Národních mučedníků 141 x x x x x x x x x x x x x 01.Š OU Domažlice, rokopa elikého 640 x x x x 01.Š OŠ a OU Horšovský ýn, Littrowa 122 x x x x 01.Š Š achov, větce 1 x x x x x 01.Š OŠ a OU ušice, U apličky 761 x x x x x x x x x x x x x x x x x 01.Š OU lesnické a zemědělsk é, Rokycany, Mládežníků 228 x x x x x 01.Š Š Rokycany, x x x x x x 01.Š trana 14

15 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Jeřabinová 96/III. Odborné učiliště a raktická škola, lzeň, ejprnická 56 x x x x x x 01.Š ZŠ a OŠ Horšovská ýn, Nádražní Š Š Horažďovic e, Blatenská 313 x x x x x x x x x x x 01.Š Š ralovice, nám. Osvobozen í Š Š Oselce 1 x x x x x x x 01.Š Š latovy, nábřeží pt. Nálepky 362 x x x x x 01.Š Š Bor, lzeňská 231 x x x x x 01.Š Masarykov o gymnásium, lzeň, etákova 2 x 01.Š Gymnáziu m lzeň, Mikulášské nám. 23 x x 01.Š portovní gymnázium lzeň, áborská Š Gymnáziui m Luďka ika, lzeň, Opavská 21 x x x x 01.Š OŠ a Š elektrotech nická, lzeň, oterovská x x x x Druh veřejné služby 01.Š/ OŠ trana 15

16 Název organizace 85 H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby OŠ, Obchodní akademie, třední zdravotnick á škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, latovy, lánická 196 x x třední zdravotnick á škola a OŠ zdravotnick á lzeň, arlovarská 99 x x x 01.Š OŠ, Obchodní akademie a třední zdravotnick á škola Domažlice, Erbenova 184 x x x x onzervato ř, lzeň, opeckého sady 10 x x x x x x 01.Š Gymnáziu m ušice, Fr. rocházky 324 x x x 01.Š Gymnáziu m a OŠ Rokycany, Mládežníků 1115 x x x 01.Š Gymnáziu m achov, ionýrská 1370 x x 01.Š Gymnáziu m Jaroslava rchlického, latovy, Národních mučedníků x 01.Š 01.Š/ OŠ 01.Š/ OŠ trana 16

17 Název organizace 347 H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Gymnáziu m Blovice, Družstevní 650 x 01.Š Gymnáziu m J. Š. Baara, Domažlice, ivovarská 323 x x x x x x 01.Š Gymnáziu m a OŠ lasy, Školní 280 x x x x 01.Š Gymnáziu m tříbro, oběslavov a 1426 x x x x 01.Š Školní statek, latovy, Činov 635 x x x x x 01.Š Školní statek, lasy, Babina 76 x x x x x x x x x x 01.Š trana 17

18 1.4 Zřizované organizace v oblasti sociálních věcí rámci této oblasti došlo opět k analýze primárně zřizovacích listin a nikoli výkonových ukazatelů. oto bude realizováno souběžně při přechodu mezi jednotlivými fázemi. první tabulce kapitoly je uveden přehled zkratek, které jsou použity následně při identifikaci doplňkové činnosti. truktura veřejné služby se opět řídí prostřednictvím přehledu struktury veřejných služeb uvedených v tabulce truktura veřejných služeb. abulka: truktura doplňkové činnosti v organizacích poskytujících sociální služby Zkratka HČ H MRR B C N O Ž RČ M U Název doplňkové činnosti hostinská činnosti holičství a kadeřnictví masérské, rekondiční a regenerační služby pronájem bytových prostor pekařství a cukrářství pronájem nebytových prostor a dlouhodobého hmotného majetku pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti pronájem a půjčování věcí movitých provozování vodovodů a kanalizací a příp. úprava a rozvod užitkové vody praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, příp. mandlování prádla realitní činnost, správa a údržba nemovitostí specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím ubytovací služby výroba keramických výrobků trana 18

19 abulka: eznam organizací působících v oblasti sociálních služeb dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti Název organizace HČ H MRR B C N O Ž RČ M U Druh veřejné služby Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov x x x x x x 03. Domov sociálních služeb Liblín x x x x x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou x x x 03. Centrum sociálních služeb Domažlice x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza x x x 03. Dům seniorů dyně x x x 03. Dům sociální péče ralovice x x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením tod x x x x x x x 03. Centrum sociálních služeb achov x 03. Domov pro seniory lčice x x x 03. Domov klidného stáří v Žinkovech x x x x 03. trana 19

20 1.5 Zřizované organizace v oblasti kultury a cestovního ruchu ato kapitola je strukturou pestřejší. Oproti ostatním skupinám organizací má tento okruh v hlavní činnosti celou řadu aktivit, které lze průřezově využít. Zbylá část odpovídá řazení předchozích kapitol. Hlavní činnosti jsou pak definovány opět do skupin dle charakteru veřejné služby a dle struktury doplňkových činností. abulka: truktura doplňkové činnosti v organizacích v oblasti kultury a cestovního ruchu Zkratka BZ DNR HZ Z N BN O U R RČ M Název doplňkové činnosti bezplatné zapůjčení spravovaných objektů ke konání charitativních akcí a akcí sponzorovaných partnerů organizace z titulu příslušných sponzorských smluv dočasný, nejdéle roční pronájem nevyužitých prostor ve svěřených objektech, činnost nájemce přitom nesmí být v rozporu s kulturním a vzdělávacím posláním organizace kopírování pořádání kulturně historických zájezdů pro veřejnost krátkodobé pronájmy svěřených prostor koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej nákup a prodej drobných propagačních či upomínkových předmětů pronájem bytových a nebytových prostor v objektech předaných organizaci k hospodaření prodej publikací provozuje směnárny v Galerii U Bílého jednorožce v latovech provozujování svatebních obřadů a dalších typů společenských oslav v prostorách hradu a zámku lenová za úplatu provozování ubytovny restaurátorské práce reklamní a propagační činnost specializovaný maloobchod tisk a vazba publikací trana 20

21 abulka: eznam organizací působících v oblasti kultury a cestovního ruchu dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti Název organizace BZ DNR HZ Z N BN O U R RČ M Druh veřejné služby tudijní a vědecká knihovna lzeňského kraje x x x x x 02.Ž Muzeum Českého lesa v achově x 02.MU tálá divadelní scéna latovy x x x 02.Ž Hvězdárna v Rokycanech 02.Ž Muzeum jižního lzeňska v Blovicích x x x 02.MU Muzeum a galerie severního lzeňska x 02.MU Muzeum Šumavy ušice x 02.MU Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech x 02.MU lastivědné muzeum Dr. Hostaše v latovech x 02.MU Muzeum Chodska v Domažlicích x 02.MU Západočeská galerie v lzni x x x 02.MU Galerie latovy/lenová x x x x 02.MU Západočeské muzeum v lzni x 02.MU trana 21

22 1.5.1 truktura hlavní činnosti organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu truktura hlavní činnosti u kulturních zařízení je velmi rozmanitá, většinou se jedná u všech organizací o podobné činnosti, kdy ty zajímavé s rozvojovým potenciálem jsou selektovány a uvedeny v dalším textu. první části uvádíme společné činnosti a v druhé spíše činnosti specifické pro některé z organizací. truktura vybraných společných oblastí v hlavní činnosti: vydává a šíří periodické i neperiodické publikace, vybírá poplatky za fotografování, filmování atd. v objektech, které spravuje, a sbírkových předmětů, které spravuje, pořádá konference a sympozia. truktura vybraných oblastí specifických pro danou organizaci: tudijní a vědecká knihovna lzeňského kraje vzdělávací, informační a kulturní služby, vzdělávací činnost přednášky, semináře apod., pořádá kulturní a společenské akce, umožňuje přístup na internet pro veřejnost. Muzeum Českého lesa v achově pořádá konference a sympozia. tálá divadelní scéna latovy pořádání kulturních produkcí, zejména divadelních představení, koncertů, muzikálů, operet, klubových večerů a pořadů pro mládež. Hvězdárna v Rokycanech pořádá populární i odborné přednášky, semináře atd., mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže formou kurzů a kroužků, odborné přednášky pro školy, podílí se na kulturních a vzdělávacích programech a akcích jiných subjektů, poskytuje poradenskou činnost zájemcům o astronomii, vydává a rozšiřuje metodické, odborné, populární a propagační publikace, pomůcky či návody. Západočeská galerie v lzni pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, filmové apod.), Galerie latovy / lenová pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, filmové apod.), Západočeské muzeum v lzni pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, filmové apod.), prodává katalogy, upomínkové předměty apod., prodává výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek a CD, pronajímá dočasně nevyužité prostory ve svěřených objektech, poskytuje reklamní služby, zpracovává odborné posudky, poskytuje informační služby, mimoškolní vzdělávání. trana 22

23 1.6 atalog veřejných služeb a katalog doplňkové činnosti Cílem této kapitoly je popsat strukturu katalogu veřejných služeb a definovat koncept stanovení měřitelných ukazatelů pro potřeby řízení činnosti organizací v rámci jednotlivých oblastí realizace klíčových aktivit. oučástí je i ukázka konkrétního katalogu služeb pro vybranou oblast. Zároveň jako klíčové vnímáme stanovení požadavků na strukturu informací souvisejících s vytvořením katalogu doplňkové činnosti, který bude určovat její rozvrstvení v rámci kraje a následně organizací. Zároveň by mělo být jeho prostřednictvím dosaženo návrhů na redefinici nástrojů a rozsahu doplňkové činnosti atalog veřejných služeb 1. eřejná služba (název) Rozdělení veřejné služby bude odpovídat hledisku jednotlivých rezortů. Některé veřejné služby mohou být průřezové. Mezi veřejné služby patří také služby ve veřejném ekonomickém zájmu které jsou vytvořeny za účelem tvorby zisku, ale plní úkoly v obecném zájmu, a jako takové musí splňovat požadavky orgánů veřejné správy. 2. rávní předpisy související se službami eřejné služby mohou být uloženy garantovi právním předpisem, dále usnesením vlády (zastupitelstva na úrovni ÚC) nebo jiným způsobem. 3. do je uživatelem zákazníkem veřejné služby = cílovou skupinou Zjišťování skutečných potřeb uživatelů je velmi důležité z hlediska posuzování celkové kvality veřejných služeb, zachování rovného přístupu ke službám, vyloučení diskriminace, podpory udržitelného rozvoje a ekonomické spravedlnosti. 4. Garant veřejné služby Je nutné zaměřit se na to, zda lze některá práva a povinnosti odvodit ze zákona o obcích, krajích nebo jiných rezortních zákonů. Jakým způsobem je ve věcných zákonech definována veřejná služba zda vůbec je definována, dále zda existuje povinnost zajistit a právo občana službu vymáhat, do jaké míry obsahuje příslušná legislativa kvalitativní a kvantitativní parametry pro hodnocení (standardy), způsob financování a kontroly. Důležité je rovněž se zaměřit zejména na hodnocení garanta veřejné služby z hlediska dostupnosti. 5. oskytovatel služby Nastavit pravidla (kritéria) pro výběr poskytovatele. ýběr poskytovatelů by měl provádět garant veřejné služby. nahou je zavést i v této oblasti tržní principy, tj. poskytnout služby podle potřeb uživatele s nejnižšími náklady, vysokou kvalitou a transparentností využití veřejných finančních prostředků. 6. Zajištění distribuce služby Nastavení požadavků na strukturu a specifikaci služby a zajištění jejího poskytovánín resp. formy přímá, elektronická atp. oučástí je i nastavení systému komunikace. 7. Způsob financování Celkové náklady na veřejnou službu (% financování služby z veřejných prostředků, spoluúčast uživatele, jiné zdroje), pokud je lze objektivně zjistit. okud nejsou doloženy, je vhodné použít formulaci předpokládané celkové náklady a způsoby financování (účelové dotace, příspěvku, granty, jinak). Relevantní je zde také vývojová řada financování veřejné služby a pravidla hospodárnosti, rizika a požadavky na zdroje. 8. ontrola poskytované služby a sankce oučástí kapitoly je identifikace požadavků na kvalitu a rozsah služeb včetně stanovení indikátorů a způsobu jejich měření. trana 23

24 A. kvalita (kvalitativní standardy) a dostupnost (časová, místní) B. efektivnost C. hospodárnost D. soulad s legislativou atp. 9. Zpětná informační vazba Zpětná vazba reaguje na množství, kvalitu a spokojenost uživatelů veřejné služby a je velmi důležitá z hlediska kontroly finanční, kvalitativní i kvalitativní. Může mít různé podoby výroční zpráva uložená zákonem, sociologické průzkumy spokojenosti uživatelů, metody řízení kvality, např. benchmarking, srovnávací analýzy nákladů a výkonů, výsledky procesních analýz, výsledné zprávy kontroly atd. 10. Funkční zapojení služby v rámci procesů organizace a interní dokumentace Jedná se o popis celkového kontextu zasazení veřejné služby do procesů organizace a propojení s dalšími souvisejícími činnostmi. 11. Alternativní způsob zajištění Cílem realizace této části popisu je nastavit podmínky pro případnou revizi a doplnění veřejné služby. Bude se jednat o popis druhé nejlepší varianty po té, která bude přímo upravena kartou služby Metodika správy katalogu veřejných služeb Manažerský souhrn Cílem je identifikovat základní východiska materiálu a poskytnout uživateli materiálu stručný popis účelu dokumentu. Definice veřejné služby Cílem kapitoly je popis veřejné služby, základní východiska pro její stanovení a identifikaci její struktury včetně popisu šablony pro popis veřejné služby vazba na strukturu katalogu. Metodika aktualizace katalogu veřejných služeb Cílem kapitoly je popis procesu iniciace nové služby, rušení stávající nebo její rozšíření. ůjde o popis procesu včetně definice odpovědnosti, nástrojů a potřebných zdrojů. Finanční model pro potřeby stanovení rozsahu veřejné služby Jedním z hlavních faktorů pro posouzení struktury veřejné služby bude její finanční vyjádření, proto je této problematice věnována zvláštní pozornost a dojde k podrobné specifikaci činností souvisejících s analýzou efektivity změny, zrušení nebo zavedením nové služby. Legislativní posouzení veřejné služby a stanovení legislativního procesu Dalším z klíčových faktorů pro redefinici veřejných služeb jsou legislativní změny, proto je klíčové zajistit, aby i tento aspekt byl do procesu promítnut. Cílem kapitoly je tedy definice postupů, a to jak ve vazbě na národní úroveň, tak ve vazbě na úroveň kraje. Jde o promítnutí legislativních požadavků na výkon veřejných služeb a zároveň o promítnutí požadavků na úpravu legislativy krajské. Reporting a monitoring Cílem kapitoly je identifikace postupů pro sledování a průběžné vyhodnocování kvality, efektivity a struktury jednotlivých veřejných služeb. ato kapitola bude mít základní vazbu formou přímých odkazů na indikátorovou soustavu. opis související dokumentace a organizačních vazeb Cílem kapitoly je popis vazby dokumentu na ostatní interní předpisy kraje a na dokumentaci na národní úrovni, která má vazbu na strukturu veřejných služeb. Zároveň zde bude zohledněno institucionální hledisko. 1.7 Doplňková činnost arta doplňkové činnosti trana 24

Seznam Dalších účastníků

Seznam Dalších účastníků Příloha č. 3 Seznam Dalších účastníků Organizace Adresa PSČ Město IČ Dětský domov Čtyřlístek, Planá Zámecká 853 34815 70842540 Dětský domov DOMINO, Vojanova 22 31800 49778170 Dětský domov, Horšovský Týn

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1

IČO:62136011Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1. IČO:46297758Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 půjčka online ihned bez registru boris becker. Aleš Horák IČO:63430851Výroba, obchod a s v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchodaleš Horák IČO:62136011Výroba,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2009 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2011 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00

Org: ,00. Org: ,00. Org: , Příjmy z poskytování služeb a ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2 300 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Schválený rozpočet. Paragraf Položka Text II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 1 137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 1 169 Nákup ostatních služeb 3 1 171 Opravy a udržování 3

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Statutární město Pardubice Příloha k návrhu usnesení č. 1 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 1 135 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 002143 1 135 000,00 Cestovní ruch 003119 5493 7 000,00 Účelové

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00 roku 2014 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 000,00

Více

Návrh rozpočtu výdaje

Návrh rozpočtu výdaje ORJ ODPA POL Částka v Kč POPIS 0000000001 Sekretariát starosty 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch 0000000001

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-7/15-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické OdPa Rozpočet Města Smiřice na rok 2008 pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 666 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 424 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 212 000 1121 Daň z příjmu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle ustanovení 13 odst. 4, po dohodě s Českou národní bankou podle ustanovení 16 odst. 3 a podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č.218/2000

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 24. 6. 2015 věc: Zrušení Činoherního studia města Ústí nad Labem, p.o. důvod předložení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - 84, odst. 2, písmeno

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2016 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více