Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů PO na KÚPK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů PO na KÚPK"

Transkript

1 Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů O na Ú Aktivita číslo 2 trategie řízení zřizovaných organizací Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na rajském úřadu lzeňského kraje Zpracoval Martin Havlík omáš uba Matěj Havel ladimír Bartoň Datum vydání (verze 1.00) trana 1

2 Obsah 1 Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů příspěvkových organizací na Ú Základní východiska analýzy Analýza služeb poskytovaných ZO Zřizované organizace v oblasti školství Zřizované organizace v oblasti sociálních věcí Zřizované organizace v oblasti kultury a cestovního ruchu truktura hlavní činnosti organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu atalog veřejných služeb a katalog doplňkové činnosti atalog veřejných služeb Metodika správy katalogu veřejných služeb Doplňková činnost arta doplňkové činnosti Metodika stanovení doplňkové činnosti Analyzované zdroje dat Agendy oordinační a komunikační schéma WO analýza a manažerské shrnutí WO analýza Manažerské shrnutí Analýza současného stavu legislativy Analýza interní dokumentace Analýza právních pramenů na úrovni ČR Obecné Legislativa v sociální oblasti Legislativa v oblasti kultury Legislativa pro oblast školství WO analýza a manažerské shrnutí WO analýza Manažerské shrnutí ýsledky statistického průzkumu ýstupy z dotazníkových a místních šetření ýstupy z dotazníkového šetření Zhodnocení dotazníkového šetření Místní šetření Zjištění v rámci místních šetření mezi zástupci organizací Zjištění v rámci místních šetření mezi zástupci kraje WO analýza a manažerské shrnutí trana 2

3 3.3.1 WO analýza Manažerské shrnutí Následné kroky a závěr WO analýza a manažerské shrnutí WO analýza Manažerské shrnutí trana 3

4 1 Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů příspěvkových organizací na Ú Cílem této kapitoly je dle osnovy zadávací dokumentace připravit podklady pro vznik a správu katalogu veřejných služeb včetně vazby na katalog doplňkové činnosti. Zároveň je klíčové získat podklady pro narovnání veškerých souvisejících procesů s řízením zřizovaných organizací. současné době je tato problematika řešena velmi odlišně, což je dáno primárně roztříštěností koordinační role v rámci jednotlivých agend a zároveň neexistuje rovina pro síťování jednotlivých zřizovatelských odborů mezi sebou a s organizacemi navzájem. abulka: Základní cíle kapitoly a úroveň jejich naplnění Rámcový krok v rámci části analýzy tav okračování Analýza služeb plněno na úroveň skupiny služby Je klíčové identifikovat propojení poskytovaných ZZO a analyzována možnost získání podpůrných dat pro její definici. ytvořeny přehledy dle doplňkové činnosti. služby s legislativními požadavky a definovat rámec skupiny pro danou službu. roblémem jsou relevantní informace a data. ro reálnou a komplexní informaci je klíčové konzultovat vše s konkrétní organizací. tejná situace je i u hospodářské činnosti, jejíž struktura bude doplněna z možných statistických výkazů v oblasti školství. Doplňkově z účetnictví. ro tyto účely však bude klíčové zajistit do budoucna sjednocení analytických účtů. ytvoření seznamu průřezových činností, které jsou vykonávány každou ZZO, např. personalistika, mzdy, účetnictví, pojištění Analýza procesů řízení ZZO v rámci Ú Analýza požadovaných dat od ZZO Analýza procesů založení/zřízení (zrušení, změna) organizací Zde zpracováno primárně ve vazbě na poptávku ze strany ZO. růběžně je doplňováno o potřeby. rocesy řízení ZZO byly analyzovány. Jsou většinou vnímány jako funkční, ale nejsou popsány a jsou nejednotné. Mnoho činností probíhá bez mandátu konkrétnímu odboru. ato část zrealizována i z většiny pro národní úroveň. Rizikem je, že mohou stále existovat informační zdroje, které nejsou zmapovány. běr dat a informací probíhá většinou řízeně. Analyzováno není popsáno a probíhá spíše neřízeně. současné době dochází k modelování nákladových položek a způsobu zajištění služby. Je nutné definovat přesný zdroj dat. Zde bude opět klíčové zajistit sjednocení výkaznictví. líčové bude popsat proces komplexně a následně jej promítnout do připravované strategie. Data budou postupně vytěžována a dojde k popisu způsobu jejich získávání a využití s maximálním možným dopadem. Bude sledován průběh vzniku krajské Ú a obnovy Centrálního nákupu a průběžně definován optimální průběh procesu v podmínkách. trana 4

5 Rámcový krok v rámci části analýzy tav okračování omunikační a vztahová mapa ZZO mezi sebou Analyzováno tato rovina téměř neexistuje. omunikace mezi školami probíhá velmi intuitivně a neřízeně. Nedochází k pragmatickému síťování organizací. 1.1 Základní východiska analýzy Bude navrženo využití koordinační role kraje při řízení komunikace a především spolupráce organizací dle jednotlivých oblastí. líčový bude popis zajištění vybraných služeb, které by mohly být poskytovány např. jinou ZO. Cílem kapitoly je popsat způsob provádění analýzy stávajícího stavu řízení zřizovaných organizací lzeňského kraje (dále také ZO). Analýza bude sloužit pro nastavení systému řízení ZO prostřednictvím následující struktury výstupů implementační fáze: 1) atalog služeb aplikovatelný ve vazbě na řízení rozsahu činností zajišťovaných ZO a nastavení mechanizmů pro jeho aktualizaci. 2) Návrh zadávací dokumentace na vytvoření I o zřizovaných organizacích. 3) trategie řízení ZO v následujícím členění: definice cílů a prioritních oblastí v řízení ZO, kategorizace ZO podle předmětu jejich působnosti, modely řízení ZO v různých kategoriích, oblasti možného zjednodušení komunikace, nastavení a optimalizace podpůrných a řídicích procesů probíhajících na ZO ve vazbě na procesy Ú, vytvoření typových interních dokumentů nebo předpisů pro ZO, přínosy zavedení navrženého řešení (finanční, personální, kvalitativní ap.), metodika aktualizace trategie řízení ZO. Ostatní výstupy, které mají být v návrhové části dosaženy, budou vycházet až z kroků v návrhové části, proto se analýza na tyto části nesoustředila a budou upřesňovány v následujících měsících a finalizovány na základě odsouhlasení výše uvedených výstupů. Jedná se totiž o činnosti a výstupy, které musí čerpat z již navržené struktury dokumentace a bude se jednat zejména o sekundární dokumentaci, která bude spočívat v implementačních postupech, školení a evaluaci systému. abulka: azba výstupů na použité postupy 1. Identifikace všech dotčených organizací, odborů a ostatních dotčených subjektů. 2. Analýza interní dokumentace úřadu/kraje. analýza vnitřních předpisů úřadu analýza usnesení volených orgánů pouze v omezené míře analýza dalších relevantních dokumentů 3. Analýza interní dokumentace ZO. analýza interních předpisů jednotlivých ZO analýza zřizovacích listin jednotlivých ZO analýza rozložení kapacit ve vazbě na pracovní úvazky částečně analyzováno potřeba doplnění datového skladu 4. Realizace přímých rozhovorů. rozhovory s vedoucími zřizovatelských odborů (pro ZO) rozhovory s vedoucími odborů, které mají na starosti podpůrné činnosti pro ZO rozhovory se zástupci ZO 5. Analýza informací dostupných z datového skladu. Nemusí se jednat explicitně o datový sklad, ale o místo, kde jsou sumarizovány informace o ZO. trana 5

6 6. Analýza informačních systémů a relevantních IC technologií. rimárně vazba na ekonomický W, spisovou službu, technologická centra a další integrativní W. Je možné analyzovat i stav využití W licencí vazba na informační strategii, kde je tato problematika řešena intenzivněji. 7. Realizace dotazníkového šetření. šetření v rámci ZO 8. Realizace finanční analýzy ve vazbě na stávající zajištění poskytovaných služeb částečně realizováno, překryv s návrhovou částí. 9. Definování optimální struktury veřejné služby v kontextu zjištěných skutečností. vyjádření finančního modelu zajišťované veřejné služby promítnutí aspektu ziskovosti ve vazbě na doplňkovou činnost ZO legislativní posouzení navrženého systému poskytování služeb Analýza nepokrývá potřebu všech zjištění, což je dáno neustálým vývojem informací, které získáváme v rámci komunikace se zástupci lzeňského kraje. Díky sumarizaci výstupů z analýzy dojde k sumarizaci dosavadních zjištění, která budou kontinuálně ověřována a doplňována. 1.2 Analýza služeb poskytovaných ZO Cílem této kapitoly je připravit podklady pro tvorbu katalogu veřejných služeb poskytovaných prostřednictvím ZO lzeňského kraje. onstrukce kapitoly vychází z analýzy zřizovacích listin, místních šetření a metodiky zhotovitele. první části kapitoly je uveden přehled druhů veřejných služeb k oponentuře, v druhé části je popsáno rozložení ZO dle veřejné služby a dle struktury doplňkové činnosti zajišťované jednotlivými ZO. poslední části je ukázka části katalogu pro definici veřejné služby k odsouhlasení objednatelem. Část zaměřená na definici rozložení veřejné služby a hospodářské činnosti je rozdělena na jednotlivé oblasti: školství, kultura a sociální služby. Doprava a zdravotnictví budou řešeny v další části dokumentu. abulka: truktura veřejných služeb eřejná služba truktura veřejné služby Zkratka Školství speciální školství 01.pec.Š střední školství 01.Š volnočasová zařízení 01.Z stravovací zařízení 01.Z ubytovací zařízení 01.UZ vyšší odborné školství 01.OŠ ostatní školská zařízení 01.OŠZ ultura a cestovní ruch živá kultura 02.Ž muzejnictví 02.MU podpora cestovního ruchu 02.CR ociální služby terénní péče 03. pobytová zařízení 03.Z kombinované 03. Zdravotnictví záchranná služba 04.Z Doprava správa a údržba komunikací 05.Ú trana 6

7 1.3 Zřizované organizace v oblasti školství rámci oblasti školství byly doposud analyzovány zřizovací listiny. Následně dojde k jejich upřesnění na základě analýzy výkonnostních a kapacitních ukazatelů. tabulce eznam škol a školských zařízení dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti jsou uvedeny všechny školy a školská zařízení. U růžově zvýrazněných organizací nebyla identifikována doplňková činnost. rostřednictvím tabulky truktura doplňkové činnosti pro oblast školství lze definovat názvosloví jednotlivých zkratek uvedených v následující tabulce, která dle tabulky truktura veřejných služeb obsahuje i charakteristiku hlavní veřejné služby poskytované danou organizací. zhledem k doposud nezrealizovanému průzkumu výkonových výkazů a kapacit organizací dojde k upřesnění struktury veřejných služeb i k identifikaci jednotlivých součástí škol a školských zařízení. rimární důraz musí být kladen na stravovací a ubytovací zařízení. abulka: truktura doplňkové činnosti pro oblast školství Zkratka HČ H O MLN M NDA NO O OOD O A C CA D Č Č Ú RČ RE MD Název typu doplňkové činnosti pro oblast školství hostinská činnost holičství, kadeřnictví klempířství a oprava karoserií kosmetické služby malířství, lakýrnictví, natěračství mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) obráběčství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů oprava silničních vozidel provozování autoškoly pekařství, cukrářství provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti poradenská a konzultační činnost provozování kulturních, kulturně vzdělávacích zařízení pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí půjčování a pronajímání movitých věcí pokrývačství a tesařství překladatelská a tlumočnická činnost provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce realitní činnost, správa a údržba nemovitostí reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o trana 7

8 Zkratka RD U M Š RD E Ú Z ZN ZO ZZR Název typu doplňkové činnosti pro oblast školství největší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně poskytování služeb pro rodinu a domácnost truhlářství, podlahářství ubytovací služby velkoobchod, maloobchod vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce výroba potravinářských a škrobárenských výrobků výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů vodoinstalatérství, topenářství výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků vedení účetnictví zednictví zámečnictví, nástrojařství zprostředkování obchodu a služeb poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost trana 8

9 abulka: eznam škol a školských zařízení dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby rajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, lzeň, sady 5. května 42 x x x x 01.OŠZ edagogick o- psychologic ká poradna, lzeň, Částkova 78 x x 01.OŠZ tředisko služeb školám, lzeň, Částkova 78 x x x 01.OŠZ Základní škola speciální, lzeň, kupova 15 peciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, lzeň, e Špitálském u lesu 3 x x Základní škola, lzeň, Heyrovskéh o 23 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, lzeň, alej vobody 80 x Základní škola lzeň, odmostní 1 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š trana 9

10 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, lzeň, Mohylova 90 x Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, lzeň, Lazaretní 25 x Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 x Základní škola tříbro, Revoluční 1431 x Základní škola ašperské hory, Bohdana ýbla 18 Základní škola a Odborná škola, Zbůch, ídlišti 349 x Základní škola Rokycany, Čechova 40 Základní škola, amenný Újezd 67 Základní škola a Mateřská škola, latovy, Hálkova 133 Základní škola RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š trana 10

11 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Horažďovic e, Blatenská 310 Základní škola a Mateřská škola, achov, etra Jilemnickéh o 1995 x 01.pe c.š Dětský domov, Hošovský ýn x 01.UZ Dětský domov, laná x 01.UZ Dětský domov DOMINO, lzeň x 01.UZ Dětský domov, Nepomuk 01.UZ Dětský domov, achov x 01.UZ Dětský domov, ašperské Hory x x x 01.UZ Dětský domov, taňkov x 01.UZ tředisko volného času dětí a mládeže, lzeň, allova 19 x 01.Z DDM Rokycany, Čechova Z DDM Domažlice, Hradská Z DDM latovy, ulice 5. května 109 x x x x x x x 01.Z DDM achov, Školní Z DDM RADOÁN E, 01.Z trana 11

12 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby aznějov, od ovárnou 333 DDM Horažďovic e, Zámek Z DDM Nýrsko, rap. eitla 23 x x x 01.Z ZUŠ achov, Rokycanov a 1 01.Z ZUŠ lzeň, Jagellonská Z ZUŠ Nýrsko, Čs. legií Z ZUŠ lzeň, erezie Brzkové Z ZUŠ Bedřicha metany, lzeň, Revoluční Z ZUŠ tříbro, ostelní Z ZUŠ laná, Dukelských hrdinů Z ZUŠ Rokycany, Jiráskova 181 x x 01.Z ZUŠ Horažďovic e, Blatenská 310 x 01.Z ZUŠ Josefa ličky, latovy, lánická Z ZUŠ lzeň, okolovská Z ZUŠ Františka tupky ušice, 01.Z trana 12

13 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Lerchova 255 ZUŠ lzeň, Chválenick á Z Š informatiky a finančních služeb, lzeň, latovská 200 G x x x x 01.Š Hotelová škola lzeň, U Borského parku 3 x 01.Š OŠ obchodu užitého umění a designu, lzeň, Nerudova 33 x 01.Š Obchodní akademie lzeň, nám.. G. Masaryka 13 x x 01.Š třední průmyslová škola stavební lzeň, Chodské nám. 2 x x 01.Š IŠ živnostensk á lzeň, Škroupova 13 x x 01.Š třední odborné učiliště stavební lzeň, Borská 55 x x x x x x x x x x 01.Š třední odborné učiliště elektrotech nické lzeň, ejprnická 56 x x x x x x 01.Š trana 13

14 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Š dopravní lzeň, arlovarská 99 x x x x x x x 01.Š Š strojní a OŠ profesora Švejcara, lzeň, latovská 109 x 01.Š OU a ZŠ laná, ostelní 129 x x x x x x x x 01.Š Š Horní Bříza, U lubu 302 x 01.Š OŠ tříbro, Benešova 508 x x x x x 01.Š Š zemědělsk á a potravinářs ká, latovy, Národních mučedníků 141 x x x x x x x x x x x x x 01.Š OU Domažlice, rokopa elikého 640 x x x x 01.Š OŠ a OU Horšovský ýn, Littrowa 122 x x x x 01.Š Š achov, větce 1 x x x x x 01.Š OŠ a OU ušice, U apličky 761 x x x x x x x x x x x x x x x x x 01.Š OU lesnické a zemědělsk é, Rokycany, Mládežníků 228 x x x x x 01.Š Š Rokycany, x x x x x x 01.Š trana 14

15 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Jeřabinová 96/III. Odborné učiliště a raktická škola, lzeň, ejprnická 56 x x x x x x 01.Š ZŠ a OŠ Horšovská ýn, Nádražní Š Š Horažďovic e, Blatenská 313 x x x x x x x x x x x 01.Š Š ralovice, nám. Osvobozen í Š Š Oselce 1 x x x x x x x 01.Š Š latovy, nábřeží pt. Nálepky 362 x x x x x 01.Š Š Bor, lzeňská 231 x x x x x 01.Š Masarykov o gymnásium, lzeň, etákova 2 x 01.Š Gymnáziu m lzeň, Mikulášské nám. 23 x x 01.Š portovní gymnázium lzeň, áborská Š Gymnáziui m Luďka ika, lzeň, Opavská 21 x x x x 01.Š OŠ a Š elektrotech nická, lzeň, oterovská x x x x Druh veřejné služby 01.Š/ OŠ trana 15

16 Název organizace 85 H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby OŠ, Obchodní akademie, třední zdravotnick á škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, latovy, lánická 196 x x třední zdravotnick á škola a OŠ zdravotnick á lzeň, arlovarská 99 x x x 01.Š OŠ, Obchodní akademie a třední zdravotnick á škola Domažlice, Erbenova 184 x x x x onzervato ř, lzeň, opeckého sady 10 x x x x x x 01.Š Gymnáziu m ušice, Fr. rocházky 324 x x x 01.Š Gymnáziu m a OŠ Rokycany, Mládežníků 1115 x x x 01.Š Gymnáziu m achov, ionýrská 1370 x x 01.Š Gymnáziu m Jaroslava rchlického, latovy, Národních mučedníků x 01.Š 01.Š/ OŠ 01.Š/ OŠ trana 16

17 Název organizace 347 H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Gymnáziu m Blovice, Družstevní 650 x 01.Š Gymnáziu m J. Š. Baara, Domažlice, ivovarská 323 x x x x x x 01.Š Gymnáziu m a OŠ lasy, Školní 280 x x x x 01.Š Gymnáziu m tříbro, oběslavov a 1426 x x x x 01.Š Školní statek, latovy, Činov 635 x x x x x 01.Š Školní statek, lasy, Babina 76 x x x x x x x x x x 01.Š trana 17

18 1.4 Zřizované organizace v oblasti sociálních věcí rámci této oblasti došlo opět k analýze primárně zřizovacích listin a nikoli výkonových ukazatelů. oto bude realizováno souběžně při přechodu mezi jednotlivými fázemi. první tabulce kapitoly je uveden přehled zkratek, které jsou použity následně při identifikaci doplňkové činnosti. truktura veřejné služby se opět řídí prostřednictvím přehledu struktury veřejných služeb uvedených v tabulce truktura veřejných služeb. abulka: truktura doplňkové činnosti v organizacích poskytujících sociální služby Zkratka HČ H MRR B C N O Ž RČ M U Název doplňkové činnosti hostinská činnosti holičství a kadeřnictví masérské, rekondiční a regenerační služby pronájem bytových prostor pekařství a cukrářství pronájem nebytových prostor a dlouhodobého hmotného majetku pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti pronájem a půjčování věcí movitých provozování vodovodů a kanalizací a příp. úprava a rozvod užitkové vody praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, příp. mandlování prádla realitní činnost, správa a údržba nemovitostí specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím ubytovací služby výroba keramických výrobků trana 18

19 abulka: eznam organizací působících v oblasti sociálních služeb dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti Název organizace HČ H MRR B C N O Ž RČ M U Druh veřejné služby Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov x x x x x x 03. Domov sociálních služeb Liblín x x x x x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou x x x 03. Centrum sociálních služeb Domažlice x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza x x x 03. Dům seniorů dyně x x x 03. Dům sociální péče ralovice x x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením tod x x x x x x x 03. Centrum sociálních služeb achov x 03. Domov pro seniory lčice x x x 03. Domov klidného stáří v Žinkovech x x x x 03. trana 19

20 1.5 Zřizované organizace v oblasti kultury a cestovního ruchu ato kapitola je strukturou pestřejší. Oproti ostatním skupinám organizací má tento okruh v hlavní činnosti celou řadu aktivit, které lze průřezově využít. Zbylá část odpovídá řazení předchozích kapitol. Hlavní činnosti jsou pak definovány opět do skupin dle charakteru veřejné služby a dle struktury doplňkových činností. abulka: truktura doplňkové činnosti v organizacích v oblasti kultury a cestovního ruchu Zkratka BZ DNR HZ Z N BN O U R RČ M Název doplňkové činnosti bezplatné zapůjčení spravovaných objektů ke konání charitativních akcí a akcí sponzorovaných partnerů organizace z titulu příslušných sponzorských smluv dočasný, nejdéle roční pronájem nevyužitých prostor ve svěřených objektech, činnost nájemce přitom nesmí být v rozporu s kulturním a vzdělávacím posláním organizace kopírování pořádání kulturně historických zájezdů pro veřejnost krátkodobé pronájmy svěřených prostor koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej nákup a prodej drobných propagačních či upomínkových předmětů pronájem bytových a nebytových prostor v objektech předaných organizaci k hospodaření prodej publikací provozuje směnárny v Galerii U Bílého jednorožce v latovech provozujování svatebních obřadů a dalších typů společenských oslav v prostorách hradu a zámku lenová za úplatu provozování ubytovny restaurátorské práce reklamní a propagační činnost specializovaný maloobchod tisk a vazba publikací trana 20

21 abulka: eznam organizací působících v oblasti kultury a cestovního ruchu dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti Název organizace BZ DNR HZ Z N BN O U R RČ M Druh veřejné služby tudijní a vědecká knihovna lzeňského kraje x x x x x 02.Ž Muzeum Českého lesa v achově x 02.MU tálá divadelní scéna latovy x x x 02.Ž Hvězdárna v Rokycanech 02.Ž Muzeum jižního lzeňska v Blovicích x x x 02.MU Muzeum a galerie severního lzeňska x 02.MU Muzeum Šumavy ušice x 02.MU Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech x 02.MU lastivědné muzeum Dr. Hostaše v latovech x 02.MU Muzeum Chodska v Domažlicích x 02.MU Západočeská galerie v lzni x x x 02.MU Galerie latovy/lenová x x x x 02.MU Západočeské muzeum v lzni x 02.MU trana 21

22 1.5.1 truktura hlavní činnosti organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu truktura hlavní činnosti u kulturních zařízení je velmi rozmanitá, většinou se jedná u všech organizací o podobné činnosti, kdy ty zajímavé s rozvojovým potenciálem jsou selektovány a uvedeny v dalším textu. první části uvádíme společné činnosti a v druhé spíše činnosti specifické pro některé z organizací. truktura vybraných společných oblastí v hlavní činnosti: vydává a šíří periodické i neperiodické publikace, vybírá poplatky za fotografování, filmování atd. v objektech, které spravuje, a sbírkových předmětů, které spravuje, pořádá konference a sympozia. truktura vybraných oblastí specifických pro danou organizaci: tudijní a vědecká knihovna lzeňského kraje vzdělávací, informační a kulturní služby, vzdělávací činnost přednášky, semináře apod., pořádá kulturní a společenské akce, umožňuje přístup na internet pro veřejnost. Muzeum Českého lesa v achově pořádá konference a sympozia. tálá divadelní scéna latovy pořádání kulturních produkcí, zejména divadelních představení, koncertů, muzikálů, operet, klubových večerů a pořadů pro mládež. Hvězdárna v Rokycanech pořádá populární i odborné přednášky, semináře atd., mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže formou kurzů a kroužků, odborné přednášky pro školy, podílí se na kulturních a vzdělávacích programech a akcích jiných subjektů, poskytuje poradenskou činnost zájemcům o astronomii, vydává a rozšiřuje metodické, odborné, populární a propagační publikace, pomůcky či návody. Západočeská galerie v lzni pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, filmové apod.), Galerie latovy / lenová pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, filmové apod.), Západočeské muzeum v lzni pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, filmové apod.), prodává katalogy, upomínkové předměty apod., prodává výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek a CD, pronajímá dočasně nevyužité prostory ve svěřených objektech, poskytuje reklamní služby, zpracovává odborné posudky, poskytuje informační služby, mimoškolní vzdělávání. trana 22

23 1.6 atalog veřejných služeb a katalog doplňkové činnosti Cílem této kapitoly je popsat strukturu katalogu veřejných služeb a definovat koncept stanovení měřitelných ukazatelů pro potřeby řízení činnosti organizací v rámci jednotlivých oblastí realizace klíčových aktivit. oučástí je i ukázka konkrétního katalogu služeb pro vybranou oblast. Zároveň jako klíčové vnímáme stanovení požadavků na strukturu informací souvisejících s vytvořením katalogu doplňkové činnosti, který bude určovat její rozvrstvení v rámci kraje a následně organizací. Zároveň by mělo být jeho prostřednictvím dosaženo návrhů na redefinici nástrojů a rozsahu doplňkové činnosti atalog veřejných služeb 1. eřejná služba (název) Rozdělení veřejné služby bude odpovídat hledisku jednotlivých rezortů. Některé veřejné služby mohou být průřezové. Mezi veřejné služby patří také služby ve veřejném ekonomickém zájmu které jsou vytvořeny za účelem tvorby zisku, ale plní úkoly v obecném zájmu, a jako takové musí splňovat požadavky orgánů veřejné správy. 2. rávní předpisy související se službami eřejné služby mohou být uloženy garantovi právním předpisem, dále usnesením vlády (zastupitelstva na úrovni ÚC) nebo jiným způsobem. 3. do je uživatelem zákazníkem veřejné služby = cílovou skupinou Zjišťování skutečných potřeb uživatelů je velmi důležité z hlediska posuzování celkové kvality veřejných služeb, zachování rovného přístupu ke službám, vyloučení diskriminace, podpory udržitelného rozvoje a ekonomické spravedlnosti. 4. Garant veřejné služby Je nutné zaměřit se na to, zda lze některá práva a povinnosti odvodit ze zákona o obcích, krajích nebo jiných rezortních zákonů. Jakým způsobem je ve věcných zákonech definována veřejná služba zda vůbec je definována, dále zda existuje povinnost zajistit a právo občana službu vymáhat, do jaké míry obsahuje příslušná legislativa kvalitativní a kvantitativní parametry pro hodnocení (standardy), způsob financování a kontroly. Důležité je rovněž se zaměřit zejména na hodnocení garanta veřejné služby z hlediska dostupnosti. 5. oskytovatel služby Nastavit pravidla (kritéria) pro výběr poskytovatele. ýběr poskytovatelů by měl provádět garant veřejné služby. nahou je zavést i v této oblasti tržní principy, tj. poskytnout služby podle potřeb uživatele s nejnižšími náklady, vysokou kvalitou a transparentností využití veřejných finančních prostředků. 6. Zajištění distribuce služby Nastavení požadavků na strukturu a specifikaci služby a zajištění jejího poskytovánín resp. formy přímá, elektronická atp. oučástí je i nastavení systému komunikace. 7. Způsob financování Celkové náklady na veřejnou službu (% financování služby z veřejných prostředků, spoluúčast uživatele, jiné zdroje), pokud je lze objektivně zjistit. okud nejsou doloženy, je vhodné použít formulaci předpokládané celkové náklady a způsoby financování (účelové dotace, příspěvku, granty, jinak). Relevantní je zde také vývojová řada financování veřejné služby a pravidla hospodárnosti, rizika a požadavky na zdroje. 8. ontrola poskytované služby a sankce oučástí kapitoly je identifikace požadavků na kvalitu a rozsah služeb včetně stanovení indikátorů a způsobu jejich měření. trana 23

24 A. kvalita (kvalitativní standardy) a dostupnost (časová, místní) B. efektivnost C. hospodárnost D. soulad s legislativou atp. 9. Zpětná informační vazba Zpětná vazba reaguje na množství, kvalitu a spokojenost uživatelů veřejné služby a je velmi důležitá z hlediska kontroly finanční, kvalitativní i kvalitativní. Může mít různé podoby výroční zpráva uložená zákonem, sociologické průzkumy spokojenosti uživatelů, metody řízení kvality, např. benchmarking, srovnávací analýzy nákladů a výkonů, výsledky procesních analýz, výsledné zprávy kontroly atd. 10. Funkční zapojení služby v rámci procesů organizace a interní dokumentace Jedná se o popis celkového kontextu zasazení veřejné služby do procesů organizace a propojení s dalšími souvisejícími činnostmi. 11. Alternativní způsob zajištění Cílem realizace této části popisu je nastavit podmínky pro případnou revizi a doplnění veřejné služby. Bude se jednat o popis druhé nejlepší varianty po té, která bude přímo upravena kartou služby Metodika správy katalogu veřejných služeb Manažerský souhrn Cílem je identifikovat základní východiska materiálu a poskytnout uživateli materiálu stručný popis účelu dokumentu. Definice veřejné služby Cílem kapitoly je popis veřejné služby, základní východiska pro její stanovení a identifikaci její struktury včetně popisu šablony pro popis veřejné služby vazba na strukturu katalogu. Metodika aktualizace katalogu veřejných služeb Cílem kapitoly je popis procesu iniciace nové služby, rušení stávající nebo její rozšíření. ůjde o popis procesu včetně definice odpovědnosti, nástrojů a potřebných zdrojů. Finanční model pro potřeby stanovení rozsahu veřejné služby Jedním z hlavních faktorů pro posouzení struktury veřejné služby bude její finanční vyjádření, proto je této problematice věnována zvláštní pozornost a dojde k podrobné specifikaci činností souvisejících s analýzou efektivity změny, zrušení nebo zavedením nové služby. Legislativní posouzení veřejné služby a stanovení legislativního procesu Dalším z klíčových faktorů pro redefinici veřejných služeb jsou legislativní změny, proto je klíčové zajistit, aby i tento aspekt byl do procesu promítnut. Cílem kapitoly je tedy definice postupů, a to jak ve vazbě na národní úroveň, tak ve vazbě na úroveň kraje. Jde o promítnutí legislativních požadavků na výkon veřejných služeb a zároveň o promítnutí požadavků na úpravu legislativy krajské. Reporting a monitoring Cílem kapitoly je identifikace postupů pro sledování a průběžné vyhodnocování kvality, efektivity a struktury jednotlivých veřejných služeb. ato kapitola bude mít základní vazbu formou přímých odkazů na indikátorovou soustavu. opis související dokumentace a organizačních vazeb Cílem kapitoly je popis vazby dokumentu na ostatní interní předpisy kraje a na dokumentaci na národní úrovni, která má vazbu na strukturu veřejných služeb. Zároveň zde bude zohledněno institucionální hledisko. 1.7 Doplňková činnost arta doplňkové činnosti trana 24

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.06.2015 09:19:23 Obchodní firma: HLZ a.s. Sídlo: Vysokovská 1280/37, 193 00, Praha - Horní Počernice Identifikační číslo osoby: 29256577 Datum

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ v y d á v á D O D A T E K č. 1 K V O L E B N Í M U ŘÁDU Š K O L S K É R A D Y schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou:

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou: Zřizovatel, Město Poděbrady, se sídlem Městského úřadu v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 31 IČ: 002 39 640, zastoupený panem Ing. Jozefem Ďurčanským, starostou města v y d á v á podle ustanovení

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Kasl ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Plzeň, 3.10. 2013 Úvodem Aktuální informace o organizačních a kompetenčních změnách ve Finanční

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více