Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů PO na KÚPK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů PO na KÚPK"

Transkript

1 Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů O na Ú Aktivita číslo 2 trategie řízení zřizovaných organizací Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na rajském úřadu lzeňského kraje Zpracoval Martin Havlík omáš uba Matěj Havel ladimír Bartoň Datum vydání (verze 1.00) trana 1

2 Obsah 1 Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů příspěvkových organizací na Ú Základní východiska analýzy Analýza služeb poskytovaných ZO Zřizované organizace v oblasti školství Zřizované organizace v oblasti sociálních věcí Zřizované organizace v oblasti kultury a cestovního ruchu truktura hlavní činnosti organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu atalog veřejných služeb a katalog doplňkové činnosti atalog veřejných služeb Metodika správy katalogu veřejných služeb Doplňková činnost arta doplňkové činnosti Metodika stanovení doplňkové činnosti Analyzované zdroje dat Agendy oordinační a komunikační schéma WO analýza a manažerské shrnutí WO analýza Manažerské shrnutí Analýza současného stavu legislativy Analýza interní dokumentace Analýza právních pramenů na úrovni ČR Obecné Legislativa v sociální oblasti Legislativa v oblasti kultury Legislativa pro oblast školství WO analýza a manažerské shrnutí WO analýza Manažerské shrnutí ýsledky statistického průzkumu ýstupy z dotazníkových a místních šetření ýstupy z dotazníkového šetření Zhodnocení dotazníkového šetření Místní šetření Zjištění v rámci místních šetření mezi zástupci organizací Zjištění v rámci místních šetření mezi zástupci kraje WO analýza a manažerské shrnutí trana 2

3 3.3.1 WO analýza Manažerské shrnutí Následné kroky a závěr WO analýza a manažerské shrnutí WO analýza Manažerské shrnutí trana 3

4 1 Analýza současného stavu řízení a řídicích procesů příspěvkových organizací na Ú Cílem této kapitoly je dle osnovy zadávací dokumentace připravit podklady pro vznik a správu katalogu veřejných služeb včetně vazby na katalog doplňkové činnosti. Zároveň je klíčové získat podklady pro narovnání veškerých souvisejících procesů s řízením zřizovaných organizací. současné době je tato problematika řešena velmi odlišně, což je dáno primárně roztříštěností koordinační role v rámci jednotlivých agend a zároveň neexistuje rovina pro síťování jednotlivých zřizovatelských odborů mezi sebou a s organizacemi navzájem. abulka: Základní cíle kapitoly a úroveň jejich naplnění Rámcový krok v rámci části analýzy tav okračování Analýza služeb plněno na úroveň skupiny služby Je klíčové identifikovat propojení poskytovaných ZZO a analyzována možnost získání podpůrných dat pro její definici. ytvořeny přehledy dle doplňkové činnosti. služby s legislativními požadavky a definovat rámec skupiny pro danou službu. roblémem jsou relevantní informace a data. ro reálnou a komplexní informaci je klíčové konzultovat vše s konkrétní organizací. tejná situace je i u hospodářské činnosti, jejíž struktura bude doplněna z možných statistických výkazů v oblasti školství. Doplňkově z účetnictví. ro tyto účely však bude klíčové zajistit do budoucna sjednocení analytických účtů. ytvoření seznamu průřezových činností, které jsou vykonávány každou ZZO, např. personalistika, mzdy, účetnictví, pojištění Analýza procesů řízení ZZO v rámci Ú Analýza požadovaných dat od ZZO Analýza procesů založení/zřízení (zrušení, změna) organizací Zde zpracováno primárně ve vazbě na poptávku ze strany ZO. růběžně je doplňováno o potřeby. rocesy řízení ZZO byly analyzovány. Jsou většinou vnímány jako funkční, ale nejsou popsány a jsou nejednotné. Mnoho činností probíhá bez mandátu konkrétnímu odboru. ato část zrealizována i z většiny pro národní úroveň. Rizikem je, že mohou stále existovat informační zdroje, které nejsou zmapovány. běr dat a informací probíhá většinou řízeně. Analyzováno není popsáno a probíhá spíše neřízeně. současné době dochází k modelování nákladových položek a způsobu zajištění služby. Je nutné definovat přesný zdroj dat. Zde bude opět klíčové zajistit sjednocení výkaznictví. líčové bude popsat proces komplexně a následně jej promítnout do připravované strategie. Data budou postupně vytěžována a dojde k popisu způsobu jejich získávání a využití s maximálním možným dopadem. Bude sledován průběh vzniku krajské Ú a obnovy Centrálního nákupu a průběžně definován optimální průběh procesu v podmínkách. trana 4

5 Rámcový krok v rámci části analýzy tav okračování omunikační a vztahová mapa ZZO mezi sebou Analyzováno tato rovina téměř neexistuje. omunikace mezi školami probíhá velmi intuitivně a neřízeně. Nedochází k pragmatickému síťování organizací. 1.1 Základní východiska analýzy Bude navrženo využití koordinační role kraje při řízení komunikace a především spolupráce organizací dle jednotlivých oblastí. líčový bude popis zajištění vybraných služeb, které by mohly být poskytovány např. jinou ZO. Cílem kapitoly je popsat způsob provádění analýzy stávajícího stavu řízení zřizovaných organizací lzeňského kraje (dále také ZO). Analýza bude sloužit pro nastavení systému řízení ZO prostřednictvím následující struktury výstupů implementační fáze: 1) atalog služeb aplikovatelný ve vazbě na řízení rozsahu činností zajišťovaných ZO a nastavení mechanizmů pro jeho aktualizaci. 2) Návrh zadávací dokumentace na vytvoření I o zřizovaných organizacích. 3) trategie řízení ZO v následujícím členění: definice cílů a prioritních oblastí v řízení ZO, kategorizace ZO podle předmětu jejich působnosti, modely řízení ZO v různých kategoriích, oblasti možného zjednodušení komunikace, nastavení a optimalizace podpůrných a řídicích procesů probíhajících na ZO ve vazbě na procesy Ú, vytvoření typových interních dokumentů nebo předpisů pro ZO, přínosy zavedení navrženého řešení (finanční, personální, kvalitativní ap.), metodika aktualizace trategie řízení ZO. Ostatní výstupy, které mají být v návrhové části dosaženy, budou vycházet až z kroků v návrhové části, proto se analýza na tyto části nesoustředila a budou upřesňovány v následujících měsících a finalizovány na základě odsouhlasení výše uvedených výstupů. Jedná se totiž o činnosti a výstupy, které musí čerpat z již navržené struktury dokumentace a bude se jednat zejména o sekundární dokumentaci, která bude spočívat v implementačních postupech, školení a evaluaci systému. abulka: azba výstupů na použité postupy 1. Identifikace všech dotčených organizací, odborů a ostatních dotčených subjektů. 2. Analýza interní dokumentace úřadu/kraje. analýza vnitřních předpisů úřadu analýza usnesení volených orgánů pouze v omezené míře analýza dalších relevantních dokumentů 3. Analýza interní dokumentace ZO. analýza interních předpisů jednotlivých ZO analýza zřizovacích listin jednotlivých ZO analýza rozložení kapacit ve vazbě na pracovní úvazky částečně analyzováno potřeba doplnění datového skladu 4. Realizace přímých rozhovorů. rozhovory s vedoucími zřizovatelských odborů (pro ZO) rozhovory s vedoucími odborů, které mají na starosti podpůrné činnosti pro ZO rozhovory se zástupci ZO 5. Analýza informací dostupných z datového skladu. Nemusí se jednat explicitně o datový sklad, ale o místo, kde jsou sumarizovány informace o ZO. trana 5

6 6. Analýza informačních systémů a relevantních IC technologií. rimárně vazba na ekonomický W, spisovou službu, technologická centra a další integrativní W. Je možné analyzovat i stav využití W licencí vazba na informační strategii, kde je tato problematika řešena intenzivněji. 7. Realizace dotazníkového šetření. šetření v rámci ZO 8. Realizace finanční analýzy ve vazbě na stávající zajištění poskytovaných služeb částečně realizováno, překryv s návrhovou částí. 9. Definování optimální struktury veřejné služby v kontextu zjištěných skutečností. vyjádření finančního modelu zajišťované veřejné služby promítnutí aspektu ziskovosti ve vazbě na doplňkovou činnost ZO legislativní posouzení navrženého systému poskytování služeb Analýza nepokrývá potřebu všech zjištění, což je dáno neustálým vývojem informací, které získáváme v rámci komunikace se zástupci lzeňského kraje. Díky sumarizaci výstupů z analýzy dojde k sumarizaci dosavadních zjištění, která budou kontinuálně ověřována a doplňována. 1.2 Analýza služeb poskytovaných ZO Cílem této kapitoly je připravit podklady pro tvorbu katalogu veřejných služeb poskytovaných prostřednictvím ZO lzeňského kraje. onstrukce kapitoly vychází z analýzy zřizovacích listin, místních šetření a metodiky zhotovitele. první části kapitoly je uveden přehled druhů veřejných služeb k oponentuře, v druhé části je popsáno rozložení ZO dle veřejné služby a dle struktury doplňkové činnosti zajišťované jednotlivými ZO. poslední části je ukázka části katalogu pro definici veřejné služby k odsouhlasení objednatelem. Část zaměřená na definici rozložení veřejné služby a hospodářské činnosti je rozdělena na jednotlivé oblasti: školství, kultura a sociální služby. Doprava a zdravotnictví budou řešeny v další části dokumentu. abulka: truktura veřejných služeb eřejná služba truktura veřejné služby Zkratka Školství speciální školství 01.pec.Š střední školství 01.Š volnočasová zařízení 01.Z stravovací zařízení 01.Z ubytovací zařízení 01.UZ vyšší odborné školství 01.OŠ ostatní školská zařízení 01.OŠZ ultura a cestovní ruch živá kultura 02.Ž muzejnictví 02.MU podpora cestovního ruchu 02.CR ociální služby terénní péče 03. pobytová zařízení 03.Z kombinované 03. Zdravotnictví záchranná služba 04.Z Doprava správa a údržba komunikací 05.Ú trana 6

7 1.3 Zřizované organizace v oblasti školství rámci oblasti školství byly doposud analyzovány zřizovací listiny. Následně dojde k jejich upřesnění na základě analýzy výkonnostních a kapacitních ukazatelů. tabulce eznam škol a školských zařízení dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti jsou uvedeny všechny školy a školská zařízení. U růžově zvýrazněných organizací nebyla identifikována doplňková činnost. rostřednictvím tabulky truktura doplňkové činnosti pro oblast školství lze definovat názvosloví jednotlivých zkratek uvedených v následující tabulce, která dle tabulky truktura veřejných služeb obsahuje i charakteristiku hlavní veřejné služby poskytované danou organizací. zhledem k doposud nezrealizovanému průzkumu výkonových výkazů a kapacit organizací dojde k upřesnění struktury veřejných služeb i k identifikaci jednotlivých součástí škol a školských zařízení. rimární důraz musí být kladen na stravovací a ubytovací zařízení. abulka: truktura doplňkové činnosti pro oblast školství Zkratka HČ H O MLN M NDA NO O OOD O A C CA D Č Č Ú RČ RE MD Název typu doplňkové činnosti pro oblast školství hostinská činnost holičství, kadeřnictví klempířství a oprava karoserií kosmetické služby malířství, lakýrnictví, natěračství mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) obráběčství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů oprava silničních vozidel provozování autoškoly pekařství, cukrářství provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti poradenská a konzultační činnost provozování kulturních, kulturně vzdělávacích zařízení pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí půjčování a pronajímání movitých věcí pokrývačství a tesařství překladatelská a tlumočnická činnost provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce realitní činnost, správa a údržba nemovitostí reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o trana 7

8 Zkratka RD U M Š RD E Ú Z ZN ZO ZZR Název typu doplňkové činnosti pro oblast školství největší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně poskytování služeb pro rodinu a domácnost truhlářství, podlahářství ubytovací služby velkoobchod, maloobchod vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce výroba potravinářských a škrobárenských výrobků výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů vodoinstalatérství, topenářství výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků vedení účetnictví zednictví zámečnictví, nástrojařství zprostředkování obchodu a služeb poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost trana 8

9 abulka: eznam škol a školských zařízení dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby rajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, lzeň, sady 5. května 42 x x x x 01.OŠZ edagogick o- psychologic ká poradna, lzeň, Částkova 78 x x 01.OŠZ tředisko služeb školám, lzeň, Částkova 78 x x x 01.OŠZ Základní škola speciální, lzeň, kupova 15 peciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, lzeň, e Špitálském u lesu 3 x x Základní škola, lzeň, Heyrovskéh o 23 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, lzeň, alej vobody 80 x Základní škola lzeň, odmostní 1 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š trana 9

10 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, lzeň, Mohylova 90 x Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, lzeň, Lazaretní 25 x Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 x Základní škola tříbro, Revoluční 1431 x Základní škola ašperské hory, Bohdana ýbla 18 Základní škola a Odborná škola, Zbůch, ídlišti 349 x Základní škola Rokycany, Čechova 40 Základní škola, amenný Újezd 67 Základní škola a Mateřská škola, latovy, Hálkova 133 Základní škola RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š 01.pe c.š trana 10

11 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Horažďovic e, Blatenská 310 Základní škola a Mateřská škola, achov, etra Jilemnickéh o 1995 x 01.pe c.š Dětský domov, Hošovský ýn x 01.UZ Dětský domov, laná x 01.UZ Dětský domov DOMINO, lzeň x 01.UZ Dětský domov, Nepomuk 01.UZ Dětský domov, achov x 01.UZ Dětský domov, ašperské Hory x x x 01.UZ Dětský domov, taňkov x 01.UZ tředisko volného času dětí a mládeže, lzeň, allova 19 x 01.Z DDM Rokycany, Čechova Z DDM Domažlice, Hradská Z DDM latovy, ulice 5. května 109 x x x x x x x 01.Z DDM achov, Školní Z DDM RADOÁN E, 01.Z trana 11

12 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby aznějov, od ovárnou 333 DDM Horažďovic e, Zámek Z DDM Nýrsko, rap. eitla 23 x x x 01.Z ZUŠ achov, Rokycanov a 1 01.Z ZUŠ lzeň, Jagellonská Z ZUŠ Nýrsko, Čs. legií Z ZUŠ lzeň, erezie Brzkové Z ZUŠ Bedřicha metany, lzeň, Revoluční Z ZUŠ tříbro, ostelní Z ZUŠ laná, Dukelských hrdinů Z ZUŠ Rokycany, Jiráskova 181 x x 01.Z ZUŠ Horažďovic e, Blatenská 310 x 01.Z ZUŠ Josefa ličky, latovy, lánická Z ZUŠ lzeň, okolovská Z ZUŠ Františka tupky ušice, 01.Z trana 12

13 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Lerchova 255 ZUŠ lzeň, Chválenick á Z Š informatiky a finančních služeb, lzeň, latovská 200 G x x x x 01.Š Hotelová škola lzeň, U Borského parku 3 x 01.Š OŠ obchodu užitého umění a designu, lzeň, Nerudova 33 x 01.Š Obchodní akademie lzeň, nám.. G. Masaryka 13 x x 01.Š třední průmyslová škola stavební lzeň, Chodské nám. 2 x x 01.Š IŠ živnostensk á lzeň, Škroupova 13 x x 01.Š třední odborné učiliště stavební lzeň, Borská 55 x x x x x x x x x x 01.Š třední odborné učiliště elektrotech nické lzeň, ejprnická 56 x x x x x x 01.Š trana 13

14 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Š dopravní lzeň, arlovarská 99 x x x x x x x 01.Š Š strojní a OŠ profesora Švejcara, lzeň, latovská 109 x 01.Š OU a ZŠ laná, ostelní 129 x x x x x x x x 01.Š Š Horní Bříza, U lubu 302 x 01.Š OŠ tříbro, Benešova 508 x x x x x 01.Š Š zemědělsk á a potravinářs ká, latovy, Národních mučedníků 141 x x x x x x x x x x x x x 01.Š OU Domažlice, rokopa elikého 640 x x x x 01.Š OŠ a OU Horšovský ýn, Littrowa 122 x x x x 01.Š Š achov, větce 1 x x x x x 01.Š OŠ a OU ušice, U apličky 761 x x x x x x x x x x x x x x x x x 01.Š OU lesnické a zemědělsk é, Rokycany, Mládežníků 228 x x x x x 01.Š Š Rokycany, x x x x x x 01.Š trana 14

15 Název organizace H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Jeřabinová 96/III. Odborné učiliště a raktická škola, lzeň, ejprnická 56 x x x x x x 01.Š ZŠ a OŠ Horšovská ýn, Nádražní Š Š Horažďovic e, Blatenská 313 x x x x x x x x x x x 01.Š Š ralovice, nám. Osvobozen í Š Š Oselce 1 x x x x x x x 01.Š Š latovy, nábřeží pt. Nálepky 362 x x x x x 01.Š Š Bor, lzeňská 231 x x x x x 01.Š Masarykov o gymnásium, lzeň, etákova 2 x 01.Š Gymnáziu m lzeň, Mikulášské nám. 23 x x 01.Š portovní gymnázium lzeň, áborská Š Gymnáziui m Luďka ika, lzeň, Opavská 21 x x x x 01.Š OŠ a Š elektrotech nická, lzeň, oterovská x x x x Druh veřejné služby 01.Š/ OŠ trana 15

16 Název organizace 85 H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby OŠ, Obchodní akademie, třední zdravotnick á škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, latovy, lánická 196 x x třední zdravotnick á škola a OŠ zdravotnick á lzeň, arlovarská 99 x x x 01.Š OŠ, Obchodní akademie a třední zdravotnick á škola Domažlice, Erbenova 184 x x x x onzervato ř, lzeň, opeckého sady 10 x x x x x x 01.Š Gymnáziu m ušice, Fr. rocházky 324 x x x 01.Š Gymnáziu m a OŠ Rokycany, Mládežníků 1115 x x x 01.Š Gymnáziu m achov, ionýrská 1370 x x 01.Š Gymnáziu m Jaroslava rchlického, latovy, Národních mučedníků x 01.Š 01.Š/ OŠ 01.Š/ OŠ trana 16

17 Název organizace 347 H Č H O O ML N M ND A N O O OO D O A C C A D Č Č Ú R Č RE M D R D U M Š R D E Ú Z Z N ZO ZZ R Druh veřejné služby Gymnáziu m Blovice, Družstevní 650 x 01.Š Gymnáziu m J. Š. Baara, Domažlice, ivovarská 323 x x x x x x 01.Š Gymnáziu m a OŠ lasy, Školní 280 x x x x 01.Š Gymnáziu m tříbro, oběslavov a 1426 x x x x 01.Š Školní statek, latovy, Činov 635 x x x x x 01.Š Školní statek, lasy, Babina 76 x x x x x x x x x x 01.Š trana 17

18 1.4 Zřizované organizace v oblasti sociálních věcí rámci této oblasti došlo opět k analýze primárně zřizovacích listin a nikoli výkonových ukazatelů. oto bude realizováno souběžně při přechodu mezi jednotlivými fázemi. první tabulce kapitoly je uveden přehled zkratek, které jsou použity následně při identifikaci doplňkové činnosti. truktura veřejné služby se opět řídí prostřednictvím přehledu struktury veřejných služeb uvedených v tabulce truktura veřejných služeb. abulka: truktura doplňkové činnosti v organizacích poskytujících sociální služby Zkratka HČ H MRR B C N O Ž RČ M U Název doplňkové činnosti hostinská činnosti holičství a kadeřnictví masérské, rekondiční a regenerační služby pronájem bytových prostor pekařství a cukrářství pronájem nebytových prostor a dlouhodobého hmotného majetku pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti pronájem a půjčování věcí movitých provozování vodovodů a kanalizací a příp. úprava a rozvod užitkové vody praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, příp. mandlování prádla realitní činnost, správa a údržba nemovitostí specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím ubytovací služby výroba keramických výrobků trana 18

19 abulka: eznam organizací působících v oblasti sociálních služeb dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti Název organizace HČ H MRR B C N O Ž RČ M U Druh veřejné služby Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov x x x x x x 03. Domov sociálních služeb Liblín x x x x x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou x x x 03. Centrum sociálních služeb Domažlice x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza x x x 03. Dům seniorů dyně x x x 03. Dům sociální péče ralovice x x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře x x 03. Domov pro osoby se zdravotním postižením tod x x x x x x x 03. Centrum sociálních služeb achov x 03. Domov pro seniory lčice x x x 03. Domov klidného stáří v Žinkovech x x x x 03. trana 19

20 1.5 Zřizované organizace v oblasti kultury a cestovního ruchu ato kapitola je strukturou pestřejší. Oproti ostatním skupinám organizací má tento okruh v hlavní činnosti celou řadu aktivit, které lze průřezově využít. Zbylá část odpovídá řazení předchozích kapitol. Hlavní činnosti jsou pak definovány opět do skupin dle charakteru veřejné služby a dle struktury doplňkových činností. abulka: truktura doplňkové činnosti v organizacích v oblasti kultury a cestovního ruchu Zkratka BZ DNR HZ Z N BN O U R RČ M Název doplňkové činnosti bezplatné zapůjčení spravovaných objektů ke konání charitativních akcí a akcí sponzorovaných partnerů organizace z titulu příslušných sponzorských smluv dočasný, nejdéle roční pronájem nevyužitých prostor ve svěřených objektech, činnost nájemce přitom nesmí být v rozporu s kulturním a vzdělávacím posláním organizace kopírování pořádání kulturně historických zájezdů pro veřejnost krátkodobé pronájmy svěřených prostor koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej nákup a prodej drobných propagačních či upomínkových předmětů pronájem bytových a nebytových prostor v objektech předaných organizaci k hospodaření prodej publikací provozuje směnárny v Galerii U Bílého jednorožce v latovech provozujování svatebních obřadů a dalších typů společenských oslav v prostorách hradu a zámku lenová za úplatu provozování ubytovny restaurátorské práce reklamní a propagační činnost specializovaný maloobchod tisk a vazba publikací trana 20

21 abulka: eznam organizací působících v oblasti kultury a cestovního ruchu dle charakteru veřejné služby a doplňkové činnosti Název organizace BZ DNR HZ Z N BN O U R RČ M Druh veřejné služby tudijní a vědecká knihovna lzeňského kraje x x x x x 02.Ž Muzeum Českého lesa v achově x 02.MU tálá divadelní scéna latovy x x x 02.Ž Hvězdárna v Rokycanech 02.Ž Muzeum jižního lzeňska v Blovicích x x x 02.MU Muzeum a galerie severního lzeňska x 02.MU Muzeum Šumavy ušice x 02.MU Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech x 02.MU lastivědné muzeum Dr. Hostaše v latovech x 02.MU Muzeum Chodska v Domažlicích x 02.MU Západočeská galerie v lzni x x x 02.MU Galerie latovy/lenová x x x x 02.MU Západočeské muzeum v lzni x 02.MU trana 21

22 1.5.1 truktura hlavní činnosti organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu truktura hlavní činnosti u kulturních zařízení je velmi rozmanitá, většinou se jedná u všech organizací o podobné činnosti, kdy ty zajímavé s rozvojovým potenciálem jsou selektovány a uvedeny v dalším textu. první části uvádíme společné činnosti a v druhé spíše činnosti specifické pro některé z organizací. truktura vybraných společných oblastí v hlavní činnosti: vydává a šíří periodické i neperiodické publikace, vybírá poplatky za fotografování, filmování atd. v objektech, které spravuje, a sbírkových předmětů, které spravuje, pořádá konference a sympozia. truktura vybraných oblastí specifických pro danou organizaci: tudijní a vědecká knihovna lzeňského kraje vzdělávací, informační a kulturní služby, vzdělávací činnost přednášky, semináře apod., pořádá kulturní a společenské akce, umožňuje přístup na internet pro veřejnost. Muzeum Českého lesa v achově pořádá konference a sympozia. tálá divadelní scéna latovy pořádání kulturních produkcí, zejména divadelních představení, koncertů, muzikálů, operet, klubových večerů a pořadů pro mládež. Hvězdárna v Rokycanech pořádá populární i odborné přednášky, semináře atd., mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže formou kurzů a kroužků, odborné přednášky pro školy, podílí se na kulturních a vzdělávacích programech a akcích jiných subjektů, poskytuje poradenskou činnost zájemcům o astronomii, vydává a rozšiřuje metodické, odborné, populární a propagační publikace, pomůcky či návody. Západočeská galerie v lzni pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, filmové apod.), Galerie latovy / lenová pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, filmové apod.), Západočeské muzeum v lzni pořádá kulturní a vzdělávací programy (hudební, divadelní, filmové apod.), prodává katalogy, upomínkové předměty apod., prodává výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek a CD, pronajímá dočasně nevyužité prostory ve svěřených objektech, poskytuje reklamní služby, zpracovává odborné posudky, poskytuje informační služby, mimoškolní vzdělávání. trana 22

23 1.6 atalog veřejných služeb a katalog doplňkové činnosti Cílem této kapitoly je popsat strukturu katalogu veřejných služeb a definovat koncept stanovení měřitelných ukazatelů pro potřeby řízení činnosti organizací v rámci jednotlivých oblastí realizace klíčových aktivit. oučástí je i ukázka konkrétního katalogu služeb pro vybranou oblast. Zároveň jako klíčové vnímáme stanovení požadavků na strukturu informací souvisejících s vytvořením katalogu doplňkové činnosti, který bude určovat její rozvrstvení v rámci kraje a následně organizací. Zároveň by mělo být jeho prostřednictvím dosaženo návrhů na redefinici nástrojů a rozsahu doplňkové činnosti atalog veřejných služeb 1. eřejná služba (název) Rozdělení veřejné služby bude odpovídat hledisku jednotlivých rezortů. Některé veřejné služby mohou být průřezové. Mezi veřejné služby patří také služby ve veřejném ekonomickém zájmu které jsou vytvořeny za účelem tvorby zisku, ale plní úkoly v obecném zájmu, a jako takové musí splňovat požadavky orgánů veřejné správy. 2. rávní předpisy související se službami eřejné služby mohou být uloženy garantovi právním předpisem, dále usnesením vlády (zastupitelstva na úrovni ÚC) nebo jiným způsobem. 3. do je uživatelem zákazníkem veřejné služby = cílovou skupinou Zjišťování skutečných potřeb uživatelů je velmi důležité z hlediska posuzování celkové kvality veřejných služeb, zachování rovného přístupu ke službám, vyloučení diskriminace, podpory udržitelného rozvoje a ekonomické spravedlnosti. 4. Garant veřejné služby Je nutné zaměřit se na to, zda lze některá práva a povinnosti odvodit ze zákona o obcích, krajích nebo jiných rezortních zákonů. Jakým způsobem je ve věcných zákonech definována veřejná služba zda vůbec je definována, dále zda existuje povinnost zajistit a právo občana službu vymáhat, do jaké míry obsahuje příslušná legislativa kvalitativní a kvantitativní parametry pro hodnocení (standardy), způsob financování a kontroly. Důležité je rovněž se zaměřit zejména na hodnocení garanta veřejné služby z hlediska dostupnosti. 5. oskytovatel služby Nastavit pravidla (kritéria) pro výběr poskytovatele. ýběr poskytovatelů by měl provádět garant veřejné služby. nahou je zavést i v této oblasti tržní principy, tj. poskytnout služby podle potřeb uživatele s nejnižšími náklady, vysokou kvalitou a transparentností využití veřejných finančních prostředků. 6. Zajištění distribuce služby Nastavení požadavků na strukturu a specifikaci služby a zajištění jejího poskytovánín resp. formy přímá, elektronická atp. oučástí je i nastavení systému komunikace. 7. Způsob financování Celkové náklady na veřejnou službu (% financování služby z veřejných prostředků, spoluúčast uživatele, jiné zdroje), pokud je lze objektivně zjistit. okud nejsou doloženy, je vhodné použít formulaci předpokládané celkové náklady a způsoby financování (účelové dotace, příspěvku, granty, jinak). Relevantní je zde také vývojová řada financování veřejné služby a pravidla hospodárnosti, rizika a požadavky na zdroje. 8. ontrola poskytované služby a sankce oučástí kapitoly je identifikace požadavků na kvalitu a rozsah služeb včetně stanovení indikátorů a způsobu jejich měření. trana 23

24 A. kvalita (kvalitativní standardy) a dostupnost (časová, místní) B. efektivnost C. hospodárnost D. soulad s legislativou atp. 9. Zpětná informační vazba Zpětná vazba reaguje na množství, kvalitu a spokojenost uživatelů veřejné služby a je velmi důležitá z hlediska kontroly finanční, kvalitativní i kvalitativní. Může mít různé podoby výroční zpráva uložená zákonem, sociologické průzkumy spokojenosti uživatelů, metody řízení kvality, např. benchmarking, srovnávací analýzy nákladů a výkonů, výsledky procesních analýz, výsledné zprávy kontroly atd. 10. Funkční zapojení služby v rámci procesů organizace a interní dokumentace Jedná se o popis celkového kontextu zasazení veřejné služby do procesů organizace a propojení s dalšími souvisejícími činnostmi. 11. Alternativní způsob zajištění Cílem realizace této části popisu je nastavit podmínky pro případnou revizi a doplnění veřejné služby. Bude se jednat o popis druhé nejlepší varianty po té, která bude přímo upravena kartou služby Metodika správy katalogu veřejných služeb Manažerský souhrn Cílem je identifikovat základní východiska materiálu a poskytnout uživateli materiálu stručný popis účelu dokumentu. Definice veřejné služby Cílem kapitoly je popis veřejné služby, základní východiska pro její stanovení a identifikaci její struktury včetně popisu šablony pro popis veřejné služby vazba na strukturu katalogu. Metodika aktualizace katalogu veřejných služeb Cílem kapitoly je popis procesu iniciace nové služby, rušení stávající nebo její rozšíření. ůjde o popis procesu včetně definice odpovědnosti, nástrojů a potřebných zdrojů. Finanční model pro potřeby stanovení rozsahu veřejné služby Jedním z hlavních faktorů pro posouzení struktury veřejné služby bude její finanční vyjádření, proto je této problematice věnována zvláštní pozornost a dojde k podrobné specifikaci činností souvisejících s analýzou efektivity změny, zrušení nebo zavedením nové služby. Legislativní posouzení veřejné služby a stanovení legislativního procesu Dalším z klíčových faktorů pro redefinici veřejných služeb jsou legislativní změny, proto je klíčové zajistit, aby i tento aspekt byl do procesu promítnut. Cílem kapitoly je tedy definice postupů, a to jak ve vazbě na národní úroveň, tak ve vazbě na úroveň kraje. Jde o promítnutí legislativních požadavků na výkon veřejných služeb a zároveň o promítnutí požadavků na úpravu legislativy krajské. Reporting a monitoring Cílem kapitoly je identifikace postupů pro sledování a průběžné vyhodnocování kvality, efektivity a struktury jednotlivých veřejných služeb. ato kapitola bude mít základní vazbu formou přímých odkazů na indikátorovou soustavu. opis související dokumentace a organizačních vazeb Cílem kapitoly je popis vazby dokumentu na ostatní interní předpisy kraje a na dokumentaci na národní úrovni, která má vazbu na strukturu veřejných služeb. Zároveň zde bude zohledněno institucionální hledisko. 1.7 Doplňková činnost arta doplňkové činnosti trana 24

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Problematika financování regionálního školství The issue of financing of regional education Iveta HAVLÍČKOVÁ Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Podklad pro 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konané dne 10. října 2013 Obsah: 1. Úvod...

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Ředitelka organizace: Ing. Lenka Struhárová-Jančaříková, Ph.D. 2 Obsah: Úvod

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více