ETICKÝ MANIFEST PROTI TOTALITĚ A DISKRIMINACI. 1. Právo na potrat a eutanazii genocida totalitních společností str. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ MANIFEST PROTI TOTALITĚ A DISKRIMINACI. 1. Právo na potrat a eutanazii genocida totalitních společností str. 1"

Transkript

1 ETICKÝ MANIFEST PROTI TOTALITĚ A DISKRIMINACI 1. Právo na potrat a eutanazii genocida totalitních společností str Zneužití skutečné či domnělé diskriminace homosexuálů směřující k deformaci lidských práv, prosazení pohlavního rasismu, ideové a právní likvidaci manželství, zestátňování rodiny a mateřství str Prohomosexuální agenda perzekuce oponentů, ztráta svobody projevu a přesvědčení, ideologizace vědy, porušení lékařské etiky, rizika adopcí a asistované reprodukce homosexuálním párům, nehumánní principy genderové teorie str Školní sexuální výchova totalitní prostředek k degradaci důstojnosti lidské osoby a porušování rodičovských práv str.8 5. Rozvod a asistovaná reprodukce legalizace manželské nevěry a diskriminace dětí str Presumpce viny, mylná interpretace domácího násilí, nepřijatelnost institutu vykázání, degradace mateřství žen důsledek vlivu pohlavního rasismu str Deformace práva presumpce neviny zločinců, povolení zabíjet str Diskriminace na euroamerických školách str Neobjektivita zpravodajství prostředek k manipulaci a vykořenění mravního vědomí (svědomí) str PRÁVO NA POTRAT A EUTANAZII GENOCIDA TOTALITNÍCH SPOLEČNOSTÍ Zákony musí chránit základní lidské právo, kterým je právo na život. Žádný jednotlivec ani skupina lidí se nesmí stát obětí genocidy. Žijeme v době, kdy je uskutečňována největší genocida, která se kdy v lidské historii vyskytla. Vraždění nenarozených lidí je dnes nejen tolerováno, nýbrž povyšováno na lidské právo. V minulosti to byla zejména nacistická a komunistická ideologie, která ve jménu svobody a pokroku odňala právo žít jistým skupinám, které údajně pokrok znemožňovaly. Ať již šlo o skupinu diskriminovanou na základě rasové nebo třídní příslušnosti. V současné době jsou to především nenarozené děti, které jsou vražděni z ideologicko praktických důvodů prostě se nehodí, překážejí, omezují pokrok naší svobodné realizace. Jsou to dle nové ideologie pouze potenciální popř. neúplní lidé, proto jejich zabití nelze hodnotit jako vraždu. Je to táž argumentace, kterou používali arbitři nacismu. Jsou zde jistí lidé (židé), kteří vlastně nejsou v pravém slova smyslu lidé. Jsou to parazité, kteří z povahy nemohou být subjekty takových práv, jakým je právo na život. Jejich úmyslné zabití není vraždou, nýbrž statistikou, která pomáhá pokroku lidstva. Též neúplní lidé (např. Slované) měli být určeni k postupnému vyhlazení. A to zaváděním potratové a homosexuální mentality. Dnes propagovaná pochybnost a nejistota o tom, kdy začíná lidský život, nám těžko může zajistit právo na zabíjení nenarozených dětí. Můžeme snad na něco vystřelit a nemít jistotu, že se nejedná o (nevinného) člověka? Pokud nejsme schopni s jistotou vyloučit, že se jedná o člověka, střílet prostě nesmíme. Riskovali bychom vraždu. Jak je tedy možné, že v tzv. civilizovaných státech je u nenarozených dětí pokus o vraždu nejen povolován nýbrž dokonce povyšován na lidské právo? A pokud není člověk člověkem již od početí, podle jakých kritérií můžeme určit, kdy potenciální člověk se člověkem jakožto osobou stává? Až tehdy, když užívá rozumu a svobodné vůle? Takže malé děti, spící lidé, duševně nemocní lidé nejsou lidmi? Přestává snad být zabití 1

2 nevinného člověka ve spánku vraždou? Chce se nám argumentovat, že takový člověk rozum a svobodnou vůli má, jen ji ve spánku nepoužívá. Co když ji mají i malé děti, jen jí nemohou z důvodu raného fyzického a duševního vývoje používat? Pokud osobní lidství není přítomno od početí, je možné ho svévolně a logicky odejímat spícím lidem, duševně chorým atd. Navíc bychom je neměli nazývat lidmi, nýbrž bytostmi či spíše věcmi, které se lidmi stát mohou či nemusí. A co když lidství založené na svobodě vůle je mylná představa, takže vraždění je pouhým sekáním trávy či štípáním špalků, které tak může posloužit praktickým zájmům či pokroku? Máme li zájem na tom, aby si nelidské ideologie pomocí tyranie nepodmaňovaly člověka, pak je nutné uznat a chránit osobní přirozenost člověka od prvního okamžiku vzniku jeho organismu. Relativizováním tohoto ontologického předpokladu nutně otevřeme dveře diskriminaci a totalitním systémům, které se budou vlastně jevit logicky a přirozeně, protože podle nich respektují dynamickou a měnlivou realitu naší lidské přirozenosti. Jistě, člověk se po stránce fyzické, duševní, duchovní osobnostní mění či vyvíjí. Po celou dobu své existence a vývoje však člověk zůstává týmž člověkem. V tom spočívá jeho neměnnost, díky které lze bezrozporně poukázat na závaznost mravního zákona, kde svoboda a zodpovědnost mají své reálné místo a smysl. Jestliže uzavíráme smlouvy, jsme přesvědčeni, že v době podpisu to byl týž lidský jedinec, který později tuto smlouvu realizoval. V opačném případě bychom mohli prohlásit každou smlouvu za neplatnou, protože v současné době jsme někdo jiný, než tomu bylo při podpisu. Taktéž u soudu bychom jako zločinci mohli argumentovat, že v době spáchání trestného činu jsme byli někým jiným než dnes, tudíž za (své či spíše cizí) minulé činy nemůžeme nést zodpovědnost. Bez uznání neměnné lidské přirozenosti (díky které přes svůj biologický, psychický či duchovní vývoj a změnu zůstáváme tím, kým jsme) by zodpovědnost byla iluzí a postrádala by smysluplnost. Tato neměnná individuální identita není pomocí empirických věd zjistitelná. Postrádá hmotnou či duševní lokalizaci, přesto je rozumově - filozoficky dedukovatelná, proto i jí by měla náležet vědeckost. Ti, kdo nerespektují neměnnost naší lidské identity, nutně svobodu a zodpovědnost ničí, i kdyby se jí sebevíc zaklínali. Současná snaha o zlegalizování (aktivní) asistované eutanazie počítá s tím, že nevinný lidský život se za jistých okolností může ocitnout v takové situaci, ve které je jeho záměrné usmrcení možné. Ať již zlegalizování eutanazie odůvodníme jakýmkoliv způsobem (stáří, nechuť žít, nevyléčitelná nemoc, velké utrpení, soucit ostatních.), téměř si neuvědomujeme, že přes tyto argumenty zůstává eutanazie dobrovolným a záměrným usmrcením nevinného člověka. Takže v případě jejích asistentů zůstává vraždou. Žádný z těchto poukazů nevyřazuje nic z toho, co vraždu definuje dobrovolnost, usmrcení a nevinnost oběti. Je li tomu tak, pak např. takový soucit, kvůli kterému se porušuje povinnost nikoho nezavraždit, musíme považovat za falešný. Jde pak spíše o egoisticky sebestřednou snahu zbavit se duševní bolesti, kterou způsobuje utrpení nevratně postižených. 2. ZNEUŽITÍ SKUTEČNÉ ČI DOMNĚLÉ DISKRIMINACE HOMOSEXUÁLŮ VEDOUCÍ K DEFORMACI LIDSKÝCH PRÁV, PROSAZENÍ POHLAVNÍHO RASISMU, IDEOVÉ A PRÁVNÍ LIKVIDACI MANŽELSTVÍ, ZESTÁTŃOVÁNÍ RODINY A MATEŘSTVÍ Lidsko právní tematika se dnes dotýká tzv. práva menšin. Automaticky se předpokládá, že ochranou menšin vůči údajné majoritě se dospívá ke spravedlivějším poměrům a míru. Vznikají různá práva menšin, která postupně získávají statut lidských práv. Zapomíná se však, že lidská práva by se měla týkat lidskosti všech lidí. A ne pouze některých skupin či jednotlivců. Je zde na místě podezření, že jsme zahlcováni tzv. základními lidskými právy a svobodami, které ve skutečnosti jimi nejsou. Místo toho může docházet k bezpráví a narušování základů spravedlnosti, a to ve jménu lidských práv. Jen naše ideologická předpojatost nám může bránit vidět historické příklady, které oponují falešnému zobecnění presumpce neviny tzv. menšin. V totalitních hrůzách 20. století to byla menšina nacistů, která si propagandistickými a jinými mocenskými prostředky podmanila většinu kolem sebe. Bylo to menšinové bolševické hnutí, které ovládlo nemalou část našeho světa. Jisté skupiny lidí jsou diskriminováni pro svojí vrozenou či kulturně a nábožensky získanou odlišnost. Může to být i jednotlivec či menšina, která diskriminuje ostatní, ne pouze většina. Lidská práva by se měla formulovat tak, aby se týkala každého člověka. Ne jen některých lidí. V dnešní neopatrnosti může být nějaká menšina zneužita k prosazování totalitních tendencí, které ovládají životy všech. Jak bylo řečeno. Právo na život je stále drasticky popíráno formou genocidy. Zavražděným dětem je mj. odepírán nárok být dítětem svých rodičů. Být vlastním rodičem zejména zahrnuje ty, kteří prostřednictvím sexuálního aktu počínají dítě. Je však schopnost počít potomka výsadou jen heterosexuálů? Evidentně není. I sexuálně zdraví homosexuálové či lesbičky tuto schopnost neztrácejí, jak sami jejich aktivisté tvrdí a výzkumy to potvrzují. Neexistuje žádný homosexuální pud či homosexuální pohlavní početí potomka. To je svojí povahou vždy heterosexuální. Může tedy existovat homosexuál, který vlastní schopnost či možnost heterosexuálně zplodit potomka. 2

3 (U mnohých se tak děje). I když z jiných důvodů se mu to příčí uskutečnit. Pak je patrné, že i homosexuálové jsou heterosexuály jsou též vybaveni, pokud tomu nebrání nějaké postižení či nemoc, k sexuálnímu početí potomka, které je definujícím znakem heterosexuality. Narážíme na zdroj současných zmatků, které deformují pohled na manželství. Právě z hlediska sexuálního jsou homosexuálové plnohodnotnými heterosexuály. Dělení lidí na heterosexuály, homosexuály, bisexuály., jako na rovnocenné sexuální orientace, je absurdní, když každý je z hlediska své pohlavnosti heterosexuálem. Na jednu stranu homosexuálům náleží schopnost heterosexuálního (sexuálního) spojení a početí, na druhé straně emociálně erotická přitažlivost tomu neodpovídá. Je tu něco, co brání rozvíjení jejich přirozené heterosexuality. Homosexualita nemůže být srovnávána s tou odlišností, kterou nacházíme mezi dvěma pohlavími muže a ženy či v rasové a náboženské různosti. Jestliže je lidská sexualita zaměřena k plození, pak je vždy heterosexuální. A jako taková náleží každému člověku, byť se v některých případech kvůli jistým překážkám nemůže projevovat. Mezi schopností dosáhnout heterosexuálního aktu vedoucí k početí a erotickou přitažlivostí k témuž pohlaví jasně vidíme rozpor, který jen silou ideologické předsudečnosti můžeme anulovat. Defektní stav homosexuálního převrácení heterosexuálního pudu je nutně jistým postižením, které ovšem z homosexuálů nedělá lidi druhé kategorie. Je přirozenou povinností pomoci jakkoli postiženým lidem. Je nutné se stále zasazovat proti nespravedlivé penalizaci homosexuálů. Proti náznakům diskriminace kvůli jejich nechtěné homosexualitě a následné stigmatizaci v rodinách i společnosti. Nezbavovat homosexuály práva a povinnosti podílet se na výchově svých dětí jenom proto, že trpí citově erotickou náklonností k témuž pohlaví. Z téhož důvodu jim není možné odepírat či ztěžovat účast ve veřejné sféře všeho druhu. Není vyloučeno, že kvůli svému homosexuálnímu defektu mohou být podobně jako tělesně postižení či duševně chorý likvidováni, jak tomu bylo např. u Kalvínské náboženské reformy. Ta viděla v takových postiženích Bohem predestinované zavržení či prokletí. Nebo diskriminováni proto, že se jejich defekt příčí některým výkladům pokrokového vývoje Darwinovy teorie. (Vynalézavost ideologií může být obrovská). Nejen homosexuálové, ale všichni, kteří trpí odlišností či jakýmkoliv defektem a postižením, nemohou být vnímáni jako lidi druhé kategorie. Neboť i jim neschází nemateriálně založená osobní přirozenost, která celá - nutně a tedy neměně náleží každému člověku! Relativizování této nutnosti je společným jmenovatelem všech ideologií, které jsou nebezpečné všem lidem. Z filozofického hlediska se jedná o všechny myšlenkové systémy, které oponují nemateriální neměnné lidské přirozenosti, která zakládá osobní důstojnost každého člověka. Kromě středověké nominalisticky založené filosofie a teologie je to prakticky celý proud novověké filosofie, která kulminuje v neustálých revolučních snahách změnit tuto lidskou přirozenost, neboť podle nich brání Pokroku a Svobodě (nacismus, marxismus, dnes např. genderová teorie ) Z minulosti známe případy, kdy např. skupina postižených chudých lidí, kterým zejména počáteční kapitalismus odepíral právo na spravedlivou mzdu, byla zneužívána k nastolení pokrokových poměrů, které vedly ještě k nepoměrně většímu vykořisťování, které zaváděla komunistická ideologie. V otázce prohomosexuální agendy, která se snaží homosexuálům přiznat možnost uzavření homosexuálního manželství včetně adopcí dětí, dochází k předsudku, který neblaze ovlivňuje právo svobodného projevu. Ten, kdo je proti cílům prohomosexuální agendy, je v současné době vnímán jako homofob, rasista či přinejmenším jako netolerantní člověk. Možná právě nějaká nová pokroková ideologie nás nutí takto smýšlet. Nacismus byl založen na privilegování některých lidských ras. Teorie marxistického třídního boje byla podobně založena na privilegování jistých tříd. Pokud nechceme, aby nás ovládala podobná ideologie, pak je nutné se vždy ptát, jestli nějaká část obyvatel naší planety není rasově či třídně privilegována. A tak mohly být nastoleny totalitní poměry, které vyhovují jen některé části obyvatel. V poslední době se setkáváme s perzekucí těch, kteří např. ve státní sféře poukázali alespoň na možný klientelismus či protekcionismus homosexuálů. Byl to například odborář Dušek, který řekl přibližně toto: homosexuálové ve vedení Českých drah si tam natahali jiné homosexuály nikoli na základě jejich způsobilosti (odbornosti), ale jen na základě jejich sexuální orientace. Můžeme tento Duškův postup automaticky považovat za homofobii hraničící s rasismem? Jen poukázal na nemravný klientelismus jisté skupiny obyvatel, která zneužívá peníze daňových poplatníků. Protože nejsou homosexuálové lidmi druhé kategorie, pak by mělo být vlastně jedno, jestli se klientelismu dopouští Slezané, Slované, heterosexuálové, buddhisté či homosexuálové. Kdyby třeba Dušek ve státní správě odhalil takový klientelismus komunistů, katolíků, árijců označili bychom ho za xenofoba? Spíše bychom ho měli za hrdinu, který poukázal na velkou špatnost. A čekali zvědavě na to, jestli se to soudům podaří prokázat. Hysterická reakce elit a značné části společnosti však označila Duška za homofoba. Tím se přiznala k tomu, že takové i jen případné odhalení klientelismu homosexuálů je nežádoucí. Pak je zřejmé, že se homosexuálům (či spíše prohomosexuální agendě) vůči jiným lidem či menšinám dostává privilegia nedemokratické nekritizovatelnosti. (Novináři, kteří poukázali na to, že by Duškův pohled mohl být pravdivý, byli smeteni). Ať už případ Duška dopadne jakkoliv, ve své počáteční fázi demonstrativně poukázal na 3

4 pohlavně rasistické zvýhodňování homosexuálního hnutí, které se těší podpory značné části obyvatelstva. Toto všudypřítomné rasistické podhoubí nevěstí nic dobrého. Jak se má pohlavní rasismus homosexuálního hnutí ve vztahu k manželství, rodině a dětem? Jestliže mají děti právo být počaty a vychovávány vlastními rodiči, pak mají plné právo na to, aby se k tomu rodiče zavázali. Dítě si toto právo zajistit nemůže, tuto povinnost musí na sebe vzít rodiče. Bez manželského souhlasu jsou dítěti odepírána základní práva řečeno spontánně právo na vlastní mámu a tátu. Protože jsou sexuální orgány mj. určené k reprodukci, je sexuální akt zaměřen k početí. Tedy i v těch případech, kdy k početí fakticky nedojde. A jelikož každý (heterosexuální) sex je zaměřen ke vzniku člověka, měl by být spojen s předchozím manželským souhlasem. Neboť jenom tak případně počaté dítě může vstoupit do prostoru, ve kterém jsou jeho práva zajištěna! Děti na manželství rodičů mají právo ne až po svém početí, ale již před ním. Sexem se vznik člověka může realizovat. Tedy manželský souhlas by měl předcházet i tomuto sexuálnímu spojení. Právě sexuální vztah zaměřený k početí potomka je cosi, co odlišuje manželství od pouhého přátelství, či jiných vzájemných vztahů a dohod. Případné manželství homosexuálů vylučuje onen sexuální vztah zaměřený k početí potomka. A protože se takové homosexuální manželství stává součástí manželského práva, nutně dochází k jeho předefinování. Idea manželství se již netýká potomků tedy adekvátního přežití lidstva. Manželství již není zárukou přirozených práv dětí! Takové manželství nechrání, ale popírá jejich práva. To je to, co si málo uvědomujeme. Manželství je buď mj. založeno na prokreativní hodnotě na sexuálním vztahu, který je zaměřen ke vzniku nového osobního života - nebo není. Pokud není, manželství, kterým se heterosexuální dvojice zavazuje k zajištění práv dětí, zaniká. Nemá se čím lišit od jiných např. obchodních dohod či jiných forem přátelství a vazeb. Stojíme v tváři tvář naprosté právní likvidaci manželství. To, co zbývá, jsou jistá rezidua, která k manželství sice patří, ale ne výlučně. Nacházíme je v jiných výše zmíněných formách dohod (majetkové nároky, odkazování dědictví.). Společnost ničí to, co zajišťuje zejména dětem jejich základní práva. Nacismu, který snil o budoucím zrušení rodin ve prospěch hromadného státního šlechtění budoucích jedinců, tak i marxismu, který si v teoretické rovině dal za úkol zničit manželství a rodinu, se dnes dostává nevídaného vítězství. Instituce manželství, rodina a děti byly právně fakticky zestátněny, protože manželství již nemá výlučnou funkci zajišťování práv dětí. Pak může tento deficit vyplnit jen milosrdný sociální stát. Opět dochází k tichému zestátňování, které může mít zjevnou podobu, která je typická pro komunistickou ideologii. Nebo skrytou formu, která není nepodobná fašistickým principům. Ty oficiálně na papíře zanechaly mnohým institucím privátní statut. Ale pomocí státních regulací a byrokratismu byla soukromým vlastníkům delegována osobní zodpovědnost za svůj soukromý sektor do rukou státu. Probouzíme se do světa nového totalitarismu, který nevadí jak levicovému, tak i většinovému pravicovému politickému spektru. Je nutné prohlásit, že prohomosexuální agenda, která ovlivňuje právní statut manželství a rodiny, obsahuje nacistické, marxistické i fašistické deformace práva a spravedlnosti. Tímto způsobem dochází k diskriminaci celé společnosti. Škodí všem, zejména však bezbranným dětem. Dochází také k prohlubování degradace mateřství žen, které je ideově vyvlastňováno. A podobně, jako lidé přirozeně ztráceli osobní zvelebující zájem o ne-svůj zestátněný majetek v době komunistické éry, tak i mateřství žen je tichým zestátňováním podhodnocováno pouze na technický biologismus, o který se má postarat stát. Aby tak nepřekáželo osobní emancipaci a rovnosti mužů a žen. O takové odosobněné mateřství nebude mít logicky nikdo (osobní) zájem, a to ze strany obou pohlaví. Odosobněný biologismus je příčinou vnímání mateřství, manželství a rodiny jako teletníku, jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, aby byla telata." "Na tom není nic spirituálního, nic duchovního. To je opravdu materiální, družstevní pojetí rodiny. Prohlásil ex prezident Václav Havel. Kdyby měl Havel pravdu, pak lidské tělo by nemělo být popravdě lidské. Ale vždyť i on spatřuje základ lidství v (lidské) osobě. Novodobí revolucionáři by mohli z Havlových premis logicky vyvodit, že zbavovat se živých lidských těl je vlastně morálně možné, protože nejsou vlastně lidské. Jejich vztah k duši osobě je nahodilý. Je takový, jak si ho dle zájmů a potřeb nadefinujeme. Havlův pohled vede k totalitním deformacím, vůči kterým v minulosti tak úctyhodně bojoval. Je li však člověčí tělo skutečně lidské, je nutnou manifestací lidského ducha osoby. Nikdy nemůže postrádat osobní rozměr. Pak rodina založená výlučně na manželství muže a ženy, které je zaměřeno ke vzniku nového života, je projevem vysoce spirituálním a duchovním, což se mateřství týká též. Naopak snaha o zrušení této výlučnosti vede k redukci důstojnosti lidské osoby. K prosazení amorálního vztahování se k lidskému tělu, kterému je vše dovoleno, protože ve filozofii odosobněného biologismu není nutně vázáno osobním rozměrem. Havlův postoj v této věci by se dal symbolizovat sloganem nevaž se, odvaž se (tělo) schvalujme homosexuální manželství. V jistém ohledu můžeme být nadšeni z některých úspěšných snah o státním zajištění a přísunu empatických výchovných principů v různých školních a předškolních zařízeních. Přesto může takovýto proces ještě více odcizit mateřství žen z privátní (manželsko rodinné) sféry do područí regulativně vychovávajícího státu. Úspěchem by měla být jasná ochrana privátního charakteru manželství a rodiny. A ne jejich fašistické postátňování. 4

5 3. PROHOMOSEXUÁLNÍ AGENDA PERZEKUCE OPONENTŮ, ZTRÁTA SVOBODY PROJEVU, IDEOLOGIZACE VĚDY, PORUŠENÍ LÉKAŘSKÉ ETIKY, RIZIKA ADOPCÍ A ASISTOVANÉ REPRODUKCE HMOSEXUÁLNÍM PÁRŮM, NEHUMÁNNÍ PRINCIPY GENDEROVÉ TEORIE V současné době dochází k perzekuci těch, kteří s cíli homosexuální agendy nesouhlasí. A to ztrátou zaměstnání, odepřením grantové podpory jistým organizacím, pokutami, zatčeními a ve výjimečných případech i vězením. V tzv. svobodných společnostech se na toto téma lidé bojí projevovat své názory. Názor, který považuje homosexuální chování za morálně závadné, se bez rozlišování považuje za hřích proti lidským právům. Dle současné politické korektnosti se vždy jedná o nenávistný postoj. Nikde nedochází k věcné argumentaci či diskusi, takže není divu, že některá populistická hnutí a sekty se tohoto tématu chytají s nebezpečnou náruživostí, která je vůči homosexuálům skutečně nenávistná. Ve srovnání s nepřirozeným a totalitním postupem homosexuální agendy, která zasahuje do všech zákoutí právního, veřejného a stále i více soukromého života, se jedná spíše o výjimku. Současná propaganda však tyto případy zveličuje a prezentuje tak, že běžní občané, kteří bez jakékoliv nenávisti vůči homosexuálům nesouhlasí s právními prohomosexuálními úpravami, které likvidují manželství jako takové, či z mravního hlediska nesouhlasí s homosexualitou jakožto sexuálním chováním, jsou představováni jako příznivci těchto sektářských a populistických hnutí. Že se jedná o sofisma, které likviduje svobodnou a kritickou diskusi a posléze právo na svobodu projevu či přesvědčení, je patrné. Z tohoto hlediska prohomosexuální agenda obsahuje fanatické a mocensko manipulativní rysy, které nejsou nepodobné jiným extrémistickým hnutím (např. neonacistům či anarchistům). Je alarmující to, že prohomosexuální ideologické manipulaci podléhá svět dnešní přírodní vědy. Ačkoli nebyl zjištěn žádný důkaz o existenci homosexuálního genu, ve velké části vědní komunity se rozumí samo sebou, že homosexualita není defekt či nemoc, protože je geneticky podmíněna. Asi jako rasový původ. Právě povýšením homosexuality na rasovou příslušnost si mnozí slibují to, že homosexualita včetně jejího praktikování musí získat statut lidských práv a svobod. Zvláštní je to, že i kdyby byl gen homosexuality nalezen, nic by to neříkalo o jeho přirozenosti. Vždyť lidské organismy obsahují geny různých vrozených nemocí či dokonce geny antisociálního chování. Proč by nemohlo jít o něco takového? Navíc antisociální gen nás neopravňuje k antisociálnímu chování. Nebo jsou homosexuálové vyjmuti z mravní povinnosti sebeovládání v eroticko sexuální oblasti? Chybí jim zde svobodná vůle, takže jsou to vlastně nenormální lidé druhé kategorie? Na druhé straně některé výzkumy spíše poukazují na negenetický původ homosexuality. Jedná se o výzkum, který přijímají za průkazný i homosexuální aktivisté. Mezi 56 homosexuálními muži bylo 52% jejich jednovaječných dvojčat také homosexuálních. U běžných bratrů to bylo 22% a u sourozenců, z nichž jeden byl adoptován, to bylo pouhých 11%. Čím větší biologická blízkost, tím větší přítomnost homosexuality, což podle prohomosexuálních vědců vypovídá o biologickém původu homosexuality. Opravdu? Jestliže se veškerá vědecká komunita bez výhrad shoduje na tom, že dvojčata mají naprosto shodnou genetickou výbavu (což se považuje za prokázané), pak logicky by měl být výskyt homosexuálních dvojčat ne 52, ale 100% v případě, že je homosexualita geneticko biologického původu. Tento výzkum naopak jednoznačně svědčí proti vrozenosti homosexuality. Nikde se však ve vědeckých pojednáních o tomto jasném důsledku výzkumu nedočteme. Ideologická předpojatost se ukazuje v postojích vědců, kteří odmítají uznat empirická zjištění těch vědců a praktických lékařů, kteří se např. pomocí dlouhodobé terapie snaží zbavit homosexuálního cítění toho, kdo si to přeje. Těžko se můžeme vyhnout příkladům těch lidí, kteří se zcela, nebo alespoň z části homosexuálního cítění zbavili. Co s tím? Můžeme do nekonečna tvrdit, že to tak jen vypadá. A to tak, že tito lidé buď vždy byli a jsou heterosexuály, nebo zůstávají homosexuály, i když to už po terapii není vidět. Může si to však dovolit vědec? Jestliže nemáme jistotu o genetickém původu (každé) homosexuality, pak bychom měly připustit možnost opaku. Ano, nemůžeme s jistotou tvrdit, že každé homosexuální cítění je změnitelné. Ale je zde nevyloučený předpoklad, že alespoň u některých je změna možná. Zvláště když se např. u výzkumu homosexuálních dvojčat ukazuje, že v jejich případě je genetický původ homosexuality nemožný. I kdyby by byla pravda, že výlučná homosexualita mnohých není změnitelná, pak tito samí vědci nutně uznávají, že existuje jistý počet těch, kteří jsou postiženi tzv. nevýlučnou homosexualitou menší či větší fixací na homosexuální chování. (Jinak by nemohli argumentovat tím, že ve skutečnosti tzv. vyléčení homosexuálové byli vždy heterosexuálové). Nejen vědci, ale aktivisté a politici, kteří toto vědí, přesto jakoukoliv snahu o léčení homosexuality zakazují jako nehumánní. Tento zákaz zahrnuje i nevýlučnou homosexualitu, o které sami nemohou neuznat, že je změnitelná! Neochota uznat možnost léčby alespoň nevýlučné homosexuality je evidentním důsledkem ideologického smýšlení, které popírá zdravé zásady logického myšlení a zkoumání. Nemá s vědou nic společného! Dochází zde navíc k porušení lékařské etiky absurdnímu odepírání lékařské pomoci těm, kteří by o ni stáli. Což by mělo být v civilizovaných zemích trestné. 5

6 Jistou ideologizaci vědy můžeme též spatřit ve snahách dokázat, že děti vychovávané aktivními homosexuálními páry nijak nestrádají po stránce duševního vývoje a psychického stavu vzhledem k dětem z normálních rodin. Ti, kdo si myslí opak, jsou považováni za tmářské zaostalce, nebezpečné fundamentalisty a homofoby. Vždyť i Americká psychologická společnost potvrdila, že takové děti homosexuálních párů netrpí nijak více, než je tomu u ostatních dětí. Problém nastane, když se zeptáme, na základě jakých výzkumů se dospělo k těmto výsledkům. Jedna z hlavních studií (Golombok et al., 1983), na kterou se sociologové a psychologové odvolávají, zkoumala utváření pohlavní identity u dětí lesbických matek. A to ve srovnání s dětmi z rodin s jedním rodičem. Podle těchto studií nebyly zjištěny ani u děvčat ani u chlapců žádné rozdíly. Podle psychologů a sociologů je základním nedostatkem takových studií skutečnost, že byly zkoumány děti, které většinou vzešly z náhodných či trvalejších heterosexuálních vztahů a teprve potom byly vystaveny lesbickému vztahu (Irena Sobotková, Psychologie rodiny, str.196). Je zřejmé, že nedostatek může být vyloučen až tehdy, pokud by byly zkoumány děti, které nebyly počaty (hetero) sexuálním aktem a neměl tak na ně vliv heterosexuální vztah. Čeká se tedy na longitudinální výzkumy dětí lesbických a homosexuálních párů, které byly počaty formou umělého oplodnění. Přesto se jako jisté tvrdí, že z dosavadních krátkodobých studií neplyne tvrzení, že by děti vychovávané v aktivním lesbickém vztahu byly na tom hůř, než děti z normálních rodin. Co však bylo zkoumáno pod termínem normální rodina? Vůbec ne normální úplná rodina, která zahrnuje matku i otce. Nýbrž jen rodiny s jedním rodičem! Ale tím nastává naprosto jiná situace! Existují longitudinální studie, které jednoznačně poukazují na to, že děti vychovávané jedním rodičem jsou v mnoha ohledech více postiženy než děti, které jsou vychovávány dvěma (heterosexuálními) rodiči- (5 x větší pravděpodobnost, že spáchají sebevraždu, 32 x větší pravděpodobnost, že utečou z domova, 20 x větší pravděpodobnost, že budou trpět poruchami chování, 14 x větší pravděpodobnost, že se dopustí znásilnění, 9 x větší pravděpodobnost, že nedokončí školu, 10 x větší pravděpodobnost, že upadnou do závislosti na drogách, 9 x větší pravděpodobnost, že skončí v převýchovném domově, 20 x větší pravděpodobnost, že skončí ve vězeníhttp://www.stridavka.cz/stridavkajelepsi3.html). Můžeme tedy dedukovat. V případě, že je stav dětí vychovávanými homosexuálními páry obdobný těm, které vyrůstají s jedním rodičem, pak zcela racionálně můžeme předpokládat, že děti homosexuálních párů jsou v rizikovějším stavu, než jsou děti z heterosexuálních úplných rodin. Navíc mezi tyto zkoumané úplné rodiny patří i takové, které se nesnaží zcela vykázat promiskuitní chování kohabitaci, předchozí rozvod, nemanželský sex, používání antikoncepce atd. A protože rodiny, které postrádají takovýto promiskuitní doprovod, jsou dle jiných studií výrazně nejstabilnější (jejich děti se též vyznačují největší dávkou odolnosti vůči společenským negativním vlivům), je zřejmé, že mezi dětmi vychovávané homosexuálními páry a dětmi nepromiskuitních rodin je ještě větší propast v negativních dopadech. Z údajných krátkodobých studií se dá spíše s větší pravděpodobností vyvozovat, že negativní dopady výchovy dětí homosexuálními páry je minimálně stejně katastrofální jako rozšířená praxe výchovy dětí jedním heterosexuálním rodičem. Očekávaní lepších výsledků z budoucích longitudinálních studií dětí vychovávané homosexuálními páry, které budou počaty formou umělého oplodnění pomocí dárcovství spermatu, musíme považovat za utopické. Podle dosud největší studie týkající se dětí počatých technologií asistované reprodukce je ve srovnání s dětmi počatými přirozeně téměř dvakrát tak pravděpodobné, že uměle počaté děti budou mít vady po svém narození (http://www.lifesitenews.com/news/archive/ldn/2010/jun/ ; ). Nová studie zveřejněná Komisí pro budoucnost rodičovství (Commission on Parenthood's Future) shledala, že děti počaté s pomocí dárcovství spermatu (ve srovnání s dětmi vychovávanými jejich biologickými rodiči) jsou více náchylné k tomu, aby se izolovaly od svých rodičů, byly delikventní, nebo měly problémy s užíváním návykových látek. 25% dětí, počatých s pomocí dárcovství spermatu výrazně souhlasilo s tím, že jim nikdo skutečně nerozumí, přičemž u adoptivních dětí je toto procento asi poloviční a asi třetinové u dětí vychovávaných biologickými rodiči. Asi polovina dětí počatých s pomocí dárcovství spermatu uvedla, že je činí smutné, když vidí přátele se svými biologickými otci a matkami, kdežto z adoptivních dětí má tyto pocity jen asi pětina. 21% dětí počatých s pomocí dárcovství spermatu mělo potíže se zákonem před dosažením 25 let, přičemž u adoptivních dětí je to 18% a u dětí vychovávaných biologickými rodiči jen 11% (http://www.lifesitenews.com/news/archive/ldn/2010/jun/ ; ). Už nyní je zřejmé, že adopce a poskytování asistované reprodukce nejen homosexuálním párům je hazardérstvím, které děti poškozuje. To, že někdo trpí homosexuálním postižením, neznamená, že by nesměl vychovávat své vlastní děti, či učit na školách. Dokonce můžeme mluvit o povinnosti každého rodiče, aby svým dětem zajistily kvalitní výchovu, včetně homosexuálů. Jestliže např. zjistíme, že jsme postiženi genem antisociálního chování, neznamená, že se máme chovat antisociálně. Jestliže např. trpíme náklonností ke kleptomanii či alkoholismu neznamená, že máme této náklonnosti dát průchod. Bylo by nemravné, kdybychom někomu odebrali děti jenom proto, že jsme u něho zjistili antisociální gen a tedy jakési sklony k antisociálnímu chování. Pouhý sklon není totéž co jeho realizace. Tedy i homosexuálové mají plné právo na výchovu (nejen) svých dětí. Problém nastává, když takovému antisociálnímu genu dáme 6

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.phdr. Miloslav

Více

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK Informace pro zdravotníky Hana Konečná O negenetickém rodičovství trochu jinak Informace pro zdravotníky Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2012 Tato

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Část 4. Doplňující informace o lidských právech

Část 4. Doplňující informace o lidských právech Část 4 Doplňující informace o lidských právech Obsah této části Lidská práva a jejich ochrana................................................................................... 283 Co jsou lidská práva.........................................................................................

Více

34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb.

34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb. 1 1 1 34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška Ministerstva zdravotnictví

Více

Specifické metody sociální práce

Specifické metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. http://prolife.cz

HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR. http://prolife.cz HNUTÍ PRO ŽIVOT ČR http://prolife.cz 4 / 2006 2 Z činnosti HPŽ ČR 3 Zprávy 7 Svobodní lidé a svobodná volba 9 Jak vznikala kampaň 11 Pozvání do Ostravy 12 Mladí a pokračování projektu SvobodaVolby.cz 14

Více

Koncept rodinného práva. Moderní koncept rodinného práva

Koncept rodinného práva. Moderní koncept rodinného práva Koncept rodinného práva Moderní koncept rodinného práva CO JE DOBRÉ PRO OBA RODIČE, JE DOBRÉ I PRO DÍTĚ. CO JE DOBRÉ PRO DÍTĚ JSOU OBA RODIČE. (základní teze skandinávského modelu opatrovnických regulací)

Více

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým. Hnutí Pro

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Abeceda homosexuality

Abeceda homosexuality ABECEDA HOMOSEXUALITY autor Mgr. Petr Kaňka leden 2000 Abeceda homosexuality Na začátku všeho bylo mé zjištění, nebo spíše zděšení, že na českém Internetu ani nikde jinde se dostupně nevyskytuje ucelenější

Více

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit)

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit) Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (pracovní sešit) Vydalo NESEHNUTÍ Brno, v Brně 2005. (druhé aktualizované vydání) Text: Kateřina Plesková, Petr Frank, Michaela Bosáková, Denisa Kuglerová Ilustrace:

Více

Proces coming out u mužů eroticky orientovaných na stejné pohlaví

Proces coming out u mužů eroticky orientovaných na stejné pohlaví Filozofická fakulta Katedra sociální práce, Univerzity Karlovy obor: sociální práce, v Praze školní rok 1996/97, denní studium Andrea Scheansová Proces coming out u mužů eroticky orientovaných na stejné

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala:

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti Veronika Kolečkářová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Závěrečná bakalářská práce na téma Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti je zaměřena

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036

PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS E CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 EXTREMISMUS PhDr. Josef Kasal, Ph.D. CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _

č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ č. 133 Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine. (Žalm 119,99) 3 _ 14 4 Nejsvětější Trojice Katecheze pro M. I. 20 Cesta k mužství Příběh bývalého transsexuála

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Vedoucí práce: Mgr.

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více