O motivaci! Michal Oškera"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O motivaci! Michal Oškera""

Transkript

1 O motivaci Michal Oškera O motivaci bylo napsáno již mnohé. Pravděpodobně nejznámější teorii motivace formuloval ve 40. letech 20. století americký psycholog Abraham Maslow. Ikonickou podobou této teorie je tzv. Maslowova pyramida potřeb 1.% V tomto článku si dovolím představit vlastní pojetí motivace a od něj odvozenou pyramidu potřeb, která se v jistých částech s tou Maslowovou shoduje. Ovšem liší se ve východiscích, způsobu odvození a v důsledcích, které z pyramidy vyplývají. Na pyramidě bude ukázáno, jaký vliv má civilizace na kvalitu života běžných lidí a potažmo organizací a co se s tím dá ve světě každodenního života dělat. Článek se především pokouší odpovědět na otázky: proč úspěšní lidé nebývají se svým životem spokojeni a jestli lze podobný princip vysledovat i u organizací? % Podstata motivace Motivace lidské bytosti je pnutí jejího bytí nacházet se ve stavu spokojenosti. Je to síla, která člověka neustále tlačí, aby stavu spokojenosti dosahoval. Stav spokojenosti nastává, jsou-li všechny potřeby lidské bytosti naplněny odtud pocit naplnění.% Stupně spokojenosti jsou dva. První je o udržení se při životě a je to stupeň taktický. Druhý, strategický stupeň je o seberealizaci. Člověk je z podstaty své konstrukce motivován udržet se při životě, a to proto, aby se mohl seberealizovat.% Každý z uvedených stupňů má dále dvě složky: a. Potřeba dosahování spokojenosti je indukována m prostředím každého jedince vychází ze způsobu, jakým je člověk zkonstruován. Stav spokojenosti nastává, když jsou veškeré potřeby aktuálně naplněny. Na taktickém stupni potřeb je potřebou uspokojování fyziologických potřeb. Na úrovni strategické je to naplňování smyslu svého života. Vnitřní spokojenost je nutnost, bez které se nedá kvalitně žít. Uspokojení ch potřeb vede k zajištění subjektivně kvalitního života. Vnitřní spokojenost je pro kvalitní život spokojeností nutnou.% Potřeba dosahování spokojenosti je indukována m prostředím, ve kterém člověk žije. Stav spokojenosti nastává, když jsou všechny potřeby indukované m prostředím aktuálně naplněny. Na taktickém stupni se jedná o zajištění bezpečí, na úrovni strategické o poskytování užitečnosti. Bezpečí I. II. taktický strategický Užitečnost bonusová Smysl života Bezpečí Fyziologické potřeby bonusová Zpodrobněná pyramida potřeb spočívá v tom, že veškeré vlivy jsou jedinci známé: ze známosti plyne jistota a z jistoty plyne bezpečí. Užitečnost je poskytována tak, že působení jedince má pro společenství, jehož je součástí, pozitivní efekt. Na rozdíl od spokojenosti je spokojenost pouze bonus, bez kterého se dá stále subjektivně kvalitně žít. Tento bonus v podobě spokojenosti pouze zajišťuje objektivní zvýšení kvality života, resp. jeho pohodlí. To znamená, že bonus sám o sobě nosičem kvality není. Proto například nejrůznější indexy životní úrovně o skutečné kvalitě života jedinců v dotčených lidských společenstvích nevypovídají zhola nic.% Člověk tedy může vést kvalitní život i když se neustále ocitá v jeho ohrožení a současně neposkytuje svému společenskému okolí užitečnost. Příkladem mohou být profesionální I. II. taktický strategický Seberealizace Udržení se při životě Pyramida základních potřeb 1 1

2 dobrodruzi, cestovatelé či horolezci. Aniž bych se k chtěl k těmto profesím jakkoliv negativně vymezovat, je nabíledni, že tito lidé se dobrovolně vystavují nebezpečným situacím, jako jsou extrémní přírodní podmínky či zcela cizí kutlurně-společenská prostředí, a jejich přínos pro společnost z pohledu užitečnosti je zanedbatelný. Smyslem života například pro cestovatele je poznávat cizí kraje a kultury, nikoliv psát cestopisy. Psaní a prodej cestopisů je nadstavbová / bonusová činnost, která má přispět k zajištění prostředků pro podniknutí dalších cest. Byl-li by na druhou stranu cestovatel nucen setrvávat doma, v bezpečí a relativně zajištěn, on sám jen těžko bude o svém životě hovořit jako o životě kvalitním.% Život jedince je kvalitní tehdy, jsou-li jeho činy voleny na taktické úrovni tak, že nedojde k jeho vyčerpání k smrti, a na strategické úrovni tak, že vedou k naplňování smyslu jeho života. A to i tehdy, vystavují-li tyto činy jedince nebezpečí a společnost v nich nespatřuje žádný nebo jen zanedbatelný přínos. Naopak zajištěná bezpečnost a materiální dostatek plynoucí z poskytování společností žádané užitečnosti nemá sám o sobě na kvalitu života žádný vliv. Užitečnost musí být vždy budována na smysl života naplňujících činech, nikoliv obráceně.% Vývoj lidstva však dospěl do stavu, kdy shora uvedený popis je spíše ideálem, než běžně vídaným jevem. V dnešní době se většina lidí obává o zajištění I. stupně spokojenosti nebo je do těchto obav svým okolím tlačena. Jak k tomu došlo a jaké to má následky?% Dopady civilizace Jedním z klíčových momentů vzniku civilizace je zavedení dělby práce. Dělba práce byla umožněna ruku v ruce s rozvojem jazyka a vzájemné mezilidské komunikace. S pomocí jazyka začalo být možné nejprve práci zmiňovat (např. rozdělit) a poté teprve vykonat.% Zavedení dělby práce umožnilo výrazný pokrok lidského druhu. Jako průvodní jev bylo postupně zavedeno médium, tj. měna, pro virtuální směnu činů, tj. dělené práce. Lidé se začali specializovat a tak nezbylo než činy či jejich výstupy, které nespadaly do jejich specializace a byly nutné pro přežití, obstarávat prostřednictvím směny od jiných lidí.% Dělba práce má dodnes za následek, že naprostá většina lidí pro zajištění I. stupně spokojenosti potřebuje peníze, neboť není schopna si tento stupeň zajistit svými činy přímo. Opomeneme-li dědictví, výhru, obdarování, apod., lze peníze získat směnou za užitečnost, tj. směnou za činy, které jsou pro někoho užitečné a je ochoten za ně, jejich příslib nebo jejich výstup zaplatit.% Pro tutéž většinu lidí se tak bonusová užitečnost stává nutností a naopak naplnění smyslu života bonusem. Poskytování užitečnosti si dnes obvykle žádá takovou míru nasazení, že pro nalezení a naplnění smyslu života již žádná energie nezbývá. Nenaplňování smyslu života však vede k Smysl nespokojenosti a ústí v život, který postrádá základní kvalitu života bonusová skutečný smysl. A tak řada lidí, kterým se podařilo II. zbohatnout a žijí v luxusu, není se svým životem spokojena.% Užitečnost Vědomí nutnosti být užitečný i v budoucnosti zakládá vzniku obav o zajištění I. stupně spokojenosti již Bezpečí bonusová v současnosti. Míra obav je nepřímo úměrná míře celkové I. spokojenosti v minulosti, která je však chybně projektována Fyziologické potřeby do budoucnosti. Tento stav vyvolává aktuální celkovou nespokojenost, a to i za situace, kdy jsou aktuálně všechny Zvrácená zpodrobněná pyramida potřeby uspokojeny. % potřeb Výsledkem této situace je aktuální snaha o maximální objektivní zvýšení kvality života, aby bylo v budoucnu z čeho čerpat 2. Jedná se o maximalizaci taktický strategický 2 Na tomto místě je potřeba mít na paměti, že usilovat o zvyšování kvality života, který je inherentně nekvalitní protože je beze smyslu, vychází nastejno jako snaha o zvyšování kvality shnilých jablek. 2

3 zabezpečení budoucnosti pomocí maximalizace užitečnosti v současnosti.% Celou situaci ilustruje Zvrácená zpodrobněná pyramida Být potřeb, kde smysl života mající vliv na spokojenost se II. užitečný stává bonusem a užitečnost mající vliv pouze na ostatním spokojenost se stává nutností. Redukujeme-li vypuštěním bonusových složek zpodrobněnou pyramidu zpět na pyramidu Udržení základní dostaneme Zvrácenou základní pyramidu potřeb. Tato I. se při životě pyramida říká, že člověk je motivován k tomu udržet se při životě, a to proto, aby byl užitečný ostatním. Seberealizace začínající naplňováním smyslu svého života se vytratila a s ní i Zvrácená pyramida základních potřeb předpoklad subjektivní kvality života.% % Prostředí civilizace či moderní společnosti pod záminkou pokroku nepokrytě usiluje o maximalizaci I. stupně spokojenosti 3, a to na úkor přirozenému uspořádání potřeb stupně II. V situacích, kdy je ohrožen i I. stupeň spokojenosti, dochází ve společnosti k chaosu a revolučním změnám začíná boj o přežití. Lidé bezprostředně pocítí, když je I. stupeň spokojenosti ohrožen 4, ale u II. stupně si nechali vnutit iluzi, že smyslem života je být užitečný ostatním. Pod dojmem této iluze jsou lidé snáze ovladatelní.% Tak lidé vyměnili smysl života za pohodlí. Zatímco pohodlí je čistě o I. stupni spokojenosti, tj. o bezpečném uspokojování fyziologických potřeb, k naplnění smyslu života je zapotřebí jisté dávky svobody, a to svobody osobní 5.% Ovšem osobní svoboda není o možnosti volby dělat, co se komu zlíbí, ale o možnosti nalézt a bezezbytku naplnit smysl života. Dávat lidem svobodu ve formě více možností volby je stejně nefér jako jim tvrdit, že smyslem jejich života je být užitečný ostatním. Nutností být za každou cenu užitečný byli lidé osobní svobody zbaveni. Osobní svobody se lidé vzdali výměnou za pohodlí, tj. dostatek a bezpečí. Vzhledem k tomu, že osobní svoboda, resp. možnost naplnit smysl života, je předpokladem k celkové spokojenosti a kvalitnímu životu, lze také říci, že lidé hloupě vyměnili svou celkovou spokojenost se životem za momentální pohodlí. To však v součtu celkovou spokojenost nikdy nedá.% Vypořádání se s život devastujícím vlivem civilizace je možné pouze vrácením smyslu života v žebříčku potřeb mezi bezpečí a užitečnost. Smysl života je totiž to, pro co stojí za to žít má motivační charakter. Bohužel je civilizací vytěsněn na bonusovou a tedy zbytnou pozici. O jeho posun na nutnou pozici musí každý člověk žijící v civilizaci svést boj o osobní svobodu se musí zasloužit každý sám za sebe.% taktický strategický Svoboda organizací Lidé, kteří chtějí pouze vydělat peníze, tj. být za každou cenu pouze užiteční, nebývají, ač mohou být úspěšní, v této činnosti vůbec nebo dlouhodobě spokojení. Úspěch je objektivní hodnocení stavu. Spokojenost je subjektivní hodnocení stavu. Člověk u sebe hodnotí spokojenost, kdežto u ostatních úspěch. Chybou je vyměnit vlastní spokojenost za touhu být stejně úspěšní jako jiní lidé.% Není bez zajímavosti, že tento princip je možné aplikovat na jakoukoli organizaci. Nestojí-li organizací poskytovaná užitečnost na skutečném smyslu její existence, který je udržován a sledován jejím lídrem, je její případný úspěch vykoupen rozporuplností, nesoudržností a nespokojeností, což dříve nebo později povede k jejímu rozkladu.% 3 4 tj. zajištění všeho dostatku a bezpečí svých členů Osvícený vladař ví, že I. stupeň je nedotknutelný, neboť jeho udržení má za následek, že je komu vládnout. 5 Vzhledem k tomu, že člověk je tvor ryze individualistický, jiná něž osobní svoboda neexistuje. 3

4 Jeden z příkladů lze najít v historii společnosti Apple. Jak kdysi řekl Steve Jobs 6: Naším primárním cílem je dělat nejlepší počítače na světě nikoli být největší nebo nejbohatší. Ano, Apple má i druhý cíl, kterým je dosahovat zisku. Po určitou dobu si tyto dva cíle v Applu vyměnily pořadí, a ta drobná změna způsobila diametrální rozdíl. Tou určitou dobou bylo období let , kdy Jobs v Apple nepůsobil. Po tuto dobu byl Apple veden lidmi zaměřenými čistě na užitečnost měřenou finančními zisky, které ale podstatnou část tohoto období klesaly. V roce 1997, když se Jobs do Apple vrátil, byl Apple těsně před bankrotem. S návratem Jobse se do Applu vrátil i původní smysl jeho existence, což jej nakonec zachránilo.% Smysl existence organizace je fundamentálním předpokladem pro kvalitní fungování organizace. Stejně jako u člověka musí být užitečnost vybudována na zcela jasném a neochvějném smyslu existence. A stejně jako u člověka nesmí tento smysl spočívat čistě v poskytování užitečnosti svému okolí za úplatu.% Smysl existence organizace je technicky vzato vizí jejího existenčního programu 7. Původcem vize existenčního programu organizace musí být její lídr, který ji v každém okamžiku musí zosobňovat. Vize existenčního programu musí korespondovat s osobní vizí lídra nebo být její součástí, tj. dílčím cílem. Pokud tomu tak není, člověk, který je v pozici lídra, tuto pozici zastává pouze formálně, ovšem skutečným lídrem není. V takovém případě začne organizace postrádat smysl své existence, začne tíhnout k tzv. řízení přes projevy užitečnosti a místo realizace existenčního programu začne spravovat portfolio stávajících produktů a služeb, jehož potenciál se dříve nebo později vyčerpá. Organizace se tímto uvrhne pod diktát plnění nejrůznějších ukazatelů, který původní smysl nahradí. Organizace stejně jako člověk ztratí svou svobodu se dále rozvíjet, jít s dobou a naplňovat smysl své existence.% Ocitne-li se organizace v takové situaci, jediným východiskem je udělat přesně totéž, co musí udělat člověk: svést boj o předřazení naplňování smyslu své existence prostoduchému poskytování užitečnosti. Ovšem v případě organizací tento boj spočívá v nalezení skutečného lídra.% Shrnutí Motivace lidské bytosti je pnutí jejího bytí nacházet se ve stavu spokojenosti. Člověk je od přírody motivován k udržení se při životě I. stupeň spokojenosti, a to proto, aby mohl dosáhnout seberealizace II. stupeň spokojenosti.% Každý stupeň spokojenosti má a složku. Vnitřní složky jsou uspokojování fyziologických potřeb a naplňování smyslu života. Zajištění spokojenosti je nutností pro subjektivně kvalitní život. Vnější složky jsou zajištění bezpečí a poskytování užitečnosti. Vnější spokojenost má pouze potenciál objektivně kvalitu života zvyšovat je bonusem.% Vývojem lidského pokolení došlo k tomu, že pro většinu lidí se bonusová užitečnost stala nutností a naplnění smyslu života bonusem. Lidé podlehli iluzi, že člověk je motivován k udržení se při životě, aby mohl být užitečný ostatním. Jinými slovy, lidé hloupě vyměnili svou celkovou spokojenost se životem za momentální pohodlí. Tím se současně vzdali své osobní svobody, na základě které lze smysl života naplňovat.% Smysl života je totiž to, pro co stojí za to žít. Bohužel je civilizací vytěsněn na bonusovou a tedy zbytnou pozici. O jeho posun na nutnou pozici musí každý člověk žijící v civilizaci svést boj o osobní svobodu se musí zasloužit každý sám za sebe.% 6 L. Kahney: Inside Steve s brain, M. Oškera: Scope, Projekt, Program, Portfolio v dalších souvislostech,

5 Každý může být v tom, co dělá, úspěšný, aniž by byl spokojený. Úspěch je objektivní hodnocení stavu. Spokojenost je subjektivní hodnocení stavu. Člověk u sebe hodnotí spokojenost, kdežto u ostatních úspěch. Chybou je vyměnit vlastní spokojenost za touhu být stejně úspěšní jako jiní lidé.% Totéž platí pro organizace s tím rozdílem, že boj o nalezení smyslu existence organizace spočívá v nalezení skutečného lídra, tj. člověka, kterému organizace jeho smysl života pomůže naplnit: lídr se totiž nepřizpůsobuje organizaci, ale organizace lídrovi.% O autorovi Michal Oškera je dlouholetým odborníkem na konceptuální modelování reality. Stejně tak dlouholetá je i jeho zkušenost, že za neblahými přístupy k řízení projektů, se kterými měl tu možnost se během svého, nejen profesního, života setkat, stojí zvláštní druh zjitřené lidské hlouposti důmyslně zastřené nemístným pocitem sebedůležitosti. Učit se a zároveň posouvat věci k lepšímu je jeho hlavní motivací pro jeho vstup do Společnosti pro projektové řízení (SPŘ), která má ve svém poslání formovat povědomí o dobré praxi v projektově-orientovaných aktivitách a jejich řízení. Vaše názory si rád přečte na 5

Scope, Projekt, Program, Portfolio v dalších souvislostech" Michal Oškera"

Scope, Projekt, Program, Portfolio v dalších souvislostech Michal Oškera Scope, Projekt, Program, Portfolio v dalších souvislostech" Michal Oškera" K napsání tohoto dokumentu mě inspirovala spoluúčast na revizi dokumentu Dobrá praxe: Řízení projektů/programů vedené předmětem

Více

Motivace v pracovním procesu

Motivace v pracovním procesu Motivace v pracovním procesu Úvod Tématem této práce jsou motivační vlivy na pracovišti dle Maslowovy pyramidy potřeb. Základními pojmy naší práce je motivace a motiv. Zmiňujeme zde některé teorie motivace

Více

Motivace v pracovním procesu

Motivace v pracovním procesu Motivace v pracovním procesu Obsah Úvod...2 1. Motivace...2 2. Teorie motivace...4 3. Motivace pracovní činnosti...7 4. Potřeby...9 5. Demotivace... 12 Literatura... 14 Úvod Tématem této práce jsou motivační

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení Bc. Milena Vaníčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Personální řízení je rozhodující oblastí podnikového řízení a tedy nedílnou součástí strategického

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace

Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace Byrokracie, byrokratismus, byrokratizace Jan Vorlíček Byrokratická metoda spočívá v tom, že zachází s lidmi jako by to byly věci a s věcmi zachází spíše podle kvantity, aby se mohly počítat a kontrola

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH MANUÁL PRO METODIKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut pro podporu vzdělávání

Více

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Motivační systém zdravotních sester v nemocnici magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Pavla Juráková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Lubasová

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

SVOBODA VE VZDĚLÁNÍ a česká škola

SVOBODA VE VZDĚLÁNÍ a česká škola NEMES Nezávislá mezioborová skupina SVOBODA VE VZDĚLÁNÍ a česká škola Návrh projektu změny vzdělávacího systému v České republice Praha únor 1990 červenec 1991 8 8-1991 1 Předkládáme vám připravovaný návrh

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

ANALÝZA PRACOVNÍ MOTIVACE V MULTI-LEVEL MARKETINGU

ANALÝZA PRACOVNÍ MOTIVACE V MULTI-LEVEL MARKETINGU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY ANALÝZA PRACOVNÍ MOTIVACE V MULTI-LEVEL MARKETINGU KRISTÝNA NOVÁKOVÁ Studijní rok 2010/2011 3. ročník Vedoucí práce:

Více