MOTIVACE Definice motivace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTIVACE Definice motivace"

Transkript

1 MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor ji vnímá trochu jinak. Několik definic pro názornost: Souhrn činitelů, které podněcují, energizují a řídí průběh chování člověka a jeho prožívaní ve vztazích k okolnímu světu a k sobě samému. (Lokša, Lokšová: Pozornost, motivace, relaxace, ) Pod pojmem motivace rozumíme všechny jedinci připisované pochody, které vysvětlují, či dělají srozumitelným, jeho chování. (Trpičovská: Úvod do psychologie) Motivace integruje psychickou a fyzickou aktivitu člověka směrem k vytčenému cíli. (Kotrba) Motivace představuje soubor vnitřních hnacích sil člověka, které ho určitým směrem zaměřují, aktivizují a vzniklou aktivitu udržují. Navenek se tyto síly projevují v podobě motivovaného jednání. (Pauknerová, 2006) Když se ale na definice zadíváme, tak zjistíme, že v podstatě všechny říkají to stejné jinými slovy. Motivace je zkrátka procesem, který určuje naše chování a jednání. Odpovídá na otázky proč je člověk aktivní a proč právě tímto způsobem. Je procesem regulačním, který plní funkci směřování činnosti tak, aby se dosáhlo urč. výsledku. Základní otázkou jsou pak motivy našeho chování. Motivace v užším slova smyslu se používá - 1 -

2 k označení pochodů, které aktuálně ovlivňuje chování v určitých situacích (tj. např. motivace studenta, motivace na pracovišti, atp.). Motivace plní trojí funkci stimuluje (tj. aktivizuje) chování, usměrňuje je a dává mu smysl. Jednání může mít více motivů, pak se jeden z nich stane vůdčím a určuje smysl. Motiv, potřeba, pud Je nutno rozlišovat pojmy motiv a motivace. Motivy jsou dispozice, motivace je proces, který je realizován funkčním vztahem dispozice a podnětové situace. Motivy vzbuzují, určují a směrují aktivitu člověka a způsobují, že se chová určitým způsobem. Taktéž je nutno rozlišovat pojmy motiv, potřeba a pud. Zatímco potřeba je výchozí motivační stav, který vychází z nedostatku nebo nadbytku něčeho (např. pociťuji hlad), tak motiv je obsah dovršující akce (potřeba hladu mě motivovala k tomu si jít něco koupit do obchodu, abych hlad zahnala). Tudíž zatímco potřeby spíše vyjadřují vztahy k cílovým objektům, pak motivy vyjadřují smysl interakce motivovaného. Pud je poté vrozená tendence k uspokojování základních biologických potřeb. Mezi základní pudy patří pud obživný, sebezáchovy, sexuální a pud péče o potomstvo. Motivy určují směr, intenzitu a délku trvání činnosti, která bývá obvykle ukončena uspokojením potřeby, která tento motiv vyvolala. Vznik motivů Madsen (1979) rozděluje vznik motivů a jejich uspokojení do několika modelů. 1. Homeostatický model motivace je stimulována narušením homeostázy a člověk automaticky usiluje o dosažení rovnováhy - 2 -

3 model nedostatku něco nám chybí a stimuluje to naše chování k naplnění; např. hlad nasycení, touha po společenském uznání model přebytku něco nám přebývá, cítíme přesycenost, přetlak; k uspokojení dochází tehdy, když ze sebe člověk něco vydá; např. vyměšování, vybití energie 2. Pobídkový model důraz na význam vnějších činitelů 3. Kognitivní model důraz na orientaci v aktuální situaci a její rozumové hodnocení; motiv je charakterizován jako zaměření na nějaký cíl 4. Činnostní model zdroj motivace je v činnosti, která se sama stává cílem 5. Emoční model stav motivovanosti i uspokojení je signalizován emočními prožitky; emoce fungují i jako zpětná vazba, která člověka informuje o úrovni uspokojení; např. chceme někomu udělat radost Vztahy mezi motivy Motivy mohou být v různých vztazích mezi sebou a s různými okolnostmi, mohou se vzájemně posilovat, nebo oslabovat, či být v konfliktech. Jeden příklad ze života. Student VŠ má další den zkoušku. Ví, že se musí učit, aby zkoušku udělal, taktéž si je vědom toho, že pokud dostane A, tak dosáhne na prospěchové stipendium (motivy se podporují). Taktéž ale ví, že pokud dostane B, tak na stipendium nárok mít nebude, navíc ani není tak vysoké, aby stálo za tu snahu věnovat učení celý večer (motivy se oslabují). Nakonec mu zavolá kamarád, aby s ním šel do kina na film, který ho velmi zajímá a chce ho vidět. Motivy se tímto dostávají do rozporu jít do kina, nebo se učit na zkoušku?! - 3 -

4 Dělení motivace Motivaci můžeme dělit na uvědomovanou, takových motivů je většina, a neuvědomovanou, která vychází z automatismů a motivů, které jsou pro jedince nežádoucí a nepřijatelné (protože např. ohrožují jeho sebeúctu), tak je nevpouští do vědomí. Každý motiv či jejich komplex je asociován s urč. oblastí podnětů, které jsou schopny jej uspokojit. Dělí se na vnitřní a vnější (incentiva). Vnitřní jsou takové motivy, které vychází z nás, které se vyjadřují nějakou potřebou nedostatkem, či přebytkem. Člověk vykonává činnost kvůli ní samé, aniž by očekával nějaký vnější podnět jako pochvalu, ocenění, nebo se snažil třeba vyhnout trestu -např. kreslíme si pro radost. Vnější jsou tedy takové, kdy iniciátorem je vnější podnět, událost, nebo jev. Člověk nedělá činnost z vlastního zájmu, ale pod vlivem vnějších motivačních činitelů ať už se jedná o nějakou materiální odměnu, pochvalu, vyhnutí se bolesti, trestu,... Teorie motivace V rozličných teoriích jsou obvykle zdůrazňovány různé potřeby, byť jen některé. Komplexní teorie motivace nabízí systematičtější pojetí. 1. Teorie zdůrazňující význam pudových potřeb Psychoanalytická teorie S. Freuda v tomto pojetí je pudová složka primární a teprve na jejím základě se mohou rozvíjet další motivy Teorie drive-reduction C. Hulla motivy vznikají jako důsledek urč. nedostatku tzv. napětí (drive), které motivuje jedince k tomu, aby se jej zbavil, nebo alespoň redukoval - 4 -

5 2. Teorie vycházející z důrazu na psychosociální potřeby Individuální psychologie A. Adlera potřeba dosáhnout úspěchu Humanistická psychologie C. Rogerse důraz se klade na potřebu seberealizace Logoterapeutický směr V. Frankla nejvýznamnější je smysl života 3. Teorie vycházející z komplexního pojetí potřeb Humanistická psychologie hierarchie potřeb A. Maslowa (pyramida dole fyziologické potřeby, nad potřeba bezpečí, vztahové potřeby, potřeba sebeaktualizace) Psychosociální teorie E. Fromm nejdůležitější jsou mezilidské vztahy, resp. vztahy mezi jedincem a spol. Příklady zvyšování a snižování motivace na příkladu výuky Abychom se netopili pouze v teorii, na závěr trochu praxe. Příklad byl zvolen záměrně vzhledem k tomu, že ještě sami jsme studenti a tudíž tuto oblast známe velice dobře a není problém si uvědomit, které faktory nás skutečně motivují a kteří vyučující tohoto umí dosáhnout. Zvyšování: přiměřená zpětná reakce přijmutí cílů za své využívání tvořivých úloh rozvíjejích samostatnost a motivaci demokratické vedení kolektivu dobré mezilidské vztahy skupinová práce najít smysl práce - 5 -

6 Snižování: autokratický styl využování a výchovy (nařizování, důraz na disciplínu a poslušnost) strnulost vyučovacích metod malá tvořivost malý rozvoj originality nízká komplexnost přípravy do života důraz na školní známky neustálé porovnávání zdůrazňování soutěží - 6 -

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B 7505 Vychovatelství Studijní obor (kombinace): 7505R004 Pedagogika volného

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ MOTIVAČNÍCH ČINITELŮ V SOUČASNÉM ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKÁNÍ

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ MOTIVAČNÍCH ČINITELŮ V SOUČASNÉM ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKÁNÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ MOTIVAČNÍCH ČINITELŮ V SOUČASNÉM ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKÁNÍ Drahomíra Dlouhá Ústav práva a sociologie PEF Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 662 65 Brno Anotace: Podnikový

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Motivací a myšlením ke zlepšení výkonu

Motivací a myšlením ke zlepšení výkonu Motivací a myšlením ke zlepšení výkonu Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 84 stran Autor: Luboš Sláma Vedoucí práce: PhDr. Marian Jelínek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Autor se pokusil podat určitou

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Strukturovaný popis publikace Název: Autor: Rok vydání: Anotace: Určeno: Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů 2006 Návody metodické

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii

Univerzita Karlova v Praze. Evangelická teologická fakulta. Bakalářská práce. Klára Saláková. Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Klára Saláková Dobrovolníci a jejich motivace pro canisterapii Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: Mgr. Lucie Hubertová 2014

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství Irena LHOTKOVÁ, Ivana ŠNÝDROVÁ, Michaela TURECKIOVÁ Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství LHOTKOVÁ, I., ŠNÝDROVÁ,

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY

NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY FUNKČNÍ STUDIUM 2. ROČNÍK, VELMI ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY Autorka: Ivana Ondrová Ivančice, únor 2011 Prohlášení

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Magisterská diplomová práce Bc. Magdaléna Kaňovská Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Obecná teorie motivace

Obecná teorie motivace Obecná teorie motivace (přednáška pro Ústav adiktologie v Praze 2.4.2008) - teorií motivace je celá řada podle jednotlivých filozofických východisek psychologických teorií, je to víceméně velmi nehezké

Více