SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN"

Transkript

1 SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN

2 3 SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN Útvar rozvoje hl. m. Prahy Tomáš Ctibor, Radim Perlín, Veronika Klečková

3 4 5? SMYSL PLÁNU

4 6 7 ROZVOJ! Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat je první legendární pražská strategická rozvojová vize. Všechny významné generace, které se zasloužily o rozvoj města, formulovaly svoji vizi rozvoje. Dnes Praha stojí na rozcestí. Energie rozvoje, která vyplývala z části z nadšení a entuziasmu společenských, ekonomických, ale i sociálních změn 90. let, se po roce 2000 postupně vytratila. Možnosti rozvoje, který jsou založeny pouze na odstraňování problémů minulosti, jsou již vyčerpány. Nové společenské i ekonomické podmínky přinesly i nové typy problémů, se kterými se město, jeho správa i obyvatelé vypořádávají jen s obtížemi. Praha se tedy musí rozhodnout, jakou další cestou se v následujících letech vydá. Jakou vizi tedy nyní máme pro Prahu my? ČAS

5 8 Smysl plánu Strategický plán je návod na rozvoj města. Strategie může nabídnout všem uživatelům města rámcovou osnovu, jak do budoucna přistupovat k rozvoji města a jakým způsobem dosahovat synergie při realizaci konkrétních aktivit. Strategický plán je politickým dokumentem, je to závazek všech, kteří se na přípravě dokumentu podílejí a kteří ho schvalují. Závazek, který není vymahatelný, ale kdokoli se na něj může odvolávat a od představitelů města vyžadovat jeho naplňování. Považujeme proto za velmi důležité nejen vlastní obsah strategického plánu, ale i způsob jeho přípravy a projednávání jednotlivých částí. Jedině v široce pojaté diskuzi s odborníky, politiky, představiteli soukromého a neziskového sektoru a pochopitelně i se zástupci aktivních obyvatel může vzniknout dokument, který bude splňovat kritéria kvality. A zároveň díky podílu na tvorbě strategie budou všichni zúčastnění motivováni k naplňování cílů dokumentu, na jejichž formulaci se sami podíleli. Jasné cíle Strategický plán musí mít jasně formulované cíle. V rámci jeho přípravy musí dojít ke konsenzu, kam by měla Praha v budoucnosti dospět a jak toho společnými silami dosáhneme. Konkrétní priority Ani ty nejbohatší metropole nikdy nebudou mít dost veřejných ani soukromých prostředků, aby mohly rozvíjet všechny oblasti života. Proto musí být Strategický plán hl. m. Prahy jasně zacílený na vybrané hlavní priority rozvoje, které, budou-li realizovány, přinesou do města novou, vyšší kvalitu života. Veřejná znalost Jedním z hlavních cílů při přípravě strategického plánu je jeho srozumitelnost a využitelnost v praxi. Strategický plán musí být dobře známý všem hlavním aktérům rozvoje města a jejich každodenní, rozhodování jak o koncepčních, tak i o provozních tématech by mělo být vždy v souladu s obecně sdílenými prioritami rozvoje. 9 Dnes chceme společně s vámi zahájit veřejnou diskuzi, hledat hlavní rozvojové priority a diskutovat o potenciálních rozvojových trendech a směrech, které posunou Prahu na vyšší úroveň rozvoje mezi srovnatelné středoevropské metropole. Tomáš Ctibor, Radim Perlín, Veronika Klečková

6 10 Paradigmata 11 Paradigmata představují úhelné přístupy k práci na přípravě strategického plánu. = ~ * # Na základě rozsáhlé mezioborové diskuze mezi řešiteli strategického plánu byla na počátku práce stanovena čtyři paradigmata rozvoje Prahy. Paradigmata jsou základní kritéria vymezující rámcový pohled na současný stav města a zároveň pro řešitele představují srovnávací soubor znalostí a ukazatelů. Určují rámec usměrňování budoucího rozvoje. Všechny kroky, postupy a návrhy jsou jimi průběžně a opakovaně prověřovány. Strategický plán je ve všech etapách formulován vždy s ohledem na čtyři hlavní paradigmata pro posuzování a směřování strategického rozvoje města. V souladu s moderními standardy jsme vycházeli jednak z pohledu na město skrze jeho obyvatele, jejich aktivity a život. Druhý pohled je zaměřen na město jako celek a vychází z postavení Prahy v systému metropolí střední Evropy a principů udržitelného rozvoje celého městského organismu. Všechna základní kritéria vycházejí ze znalosti hierarchického postavení Prahy v systému evropských měst a z potřeby formulovat budoucí rozvoj jako realistický, a proto i realizovatelný, ale současně i jako rozvoj, který je svým rozsahem přiměřený urbanistickým, sociálním, ekonomickým i environmentálním podmínkám Prahy. Paradigmata rozvoje hlavního města Prahy byla zvolena takto: Kvalita života Udržitelnost Referenční rámec evropských metropolí Proveditelnost

7 12 13 ~ = Kvalita života Udržitelnost Kvalitou života rozumíme jednak tradiční objektivní parametry týkající se délky dožití, délky aktivního života v profesním, sebevzdělávacím a sociálním smyslu, ale také fyzické, kulturní či sportovní aktivity. V posledních letech je vnímán a rozvíjen také rozměr subjektivní kvality indikované pocitem životní satisfakce a štěstí. Při sledování podmíněností hodnocení subjektivní spokojenosti se ukazuje zásadní význam důvěry občanů ve fungování veřejných institucí a veřejné správy. Kvalitní prostředí pro život vytváří také kvalitní architektura. Pojmem kvality života rozumíme celkovou vitalitu, aktivitu a kreativitu a životní spokojenost obyvatel a uživatelů Prahy. Udržitelný rozvoj chápeme jako takový rozvoj, který umožní současné generaci uspokojit všechny své potřeby, aniž by však ohrozil možnosti rozvoje budoucích generací. To znamená společné zahrnutí ekonomické, ekologické i sociální dimenze rozvoje. Tři pilíře udržitelnosti představují tři dimenze komplexního přístupu k rozvoji. Dimenze ekonomické udržitelnosti rozvíjí a podporuje perspektivní hospodářský systém založený na znalostech a inovacích. Ekologická udržitelnost sleduje zodpovědné nakládání s přírodními zdroji, zachování biodiverzity, ochranu před riziky a katastrofami všeho druhu. Sociální udržitelnost je založena na podpoře integrace a rovnoměrného rozvoje všech skupin obyvatelstva a jejich zapojení do společenského života.

8 14 15 # * Referenční rámec evropských metropolí Proveditelnost Praha jako hlavní město ČR a evropská metropole v základních rozvojových cílech a standardech potřebuje porovnávat svůj vývoj především s dalšími srovnatelnými evropskými metropolemi a jejich kvalitativními parametry podmínek života, udržitelnosti a výkonnosti v sociálním, kulturním i ekonomickém smyslu. Sledováním referenčního rámce evropských metropolí bude Praha zároveň naplňovat i svou roli tvůrce standardů a dynamiky pro ostatní velká města ČR a může být lokomotivou celkového vzestupu kvality života pro ČR. Referenční rámec měst není vymezen jako konečný soubor, ale podle jednotlivých témat jsou vždy využívána ta města, která v souladu s principem best practice, jsou v daných oblastech srovnatelná s postavením Prahy. Proveditelnost jednotlivých navrhovaných cílů nebo kroků je klíčovým faktorem budoucího rozvoje. Při přípravě strategického plánu chceme vycházet z reality a realizovatelnosti. Proto je podmínkou každého kroku při přípravě strategického plánu jeho proveditelnost. Proveditelnost se týká jak finanční náročnosti navrhovaných opatření nejen investiční povahy, tak také zapojení klíčových aktérů do postupu projednání, schvalování a následně realizace dokumentu. Pouze identifikace klíčových aktérů s cíli strategického plánu je garancí proveditelnosti navržených záměrů. Třetím parametrem proveditelnosti je i rámcová územní příprava a schopnost města absorbovat navrhovanou aktivitu. V neposlední řadě je nezbytné navrhovat aktivity, činnosti a kroky, které jsou realizovatelné v platném právním prostředí a hledat nástroje pro jeho kvalitní vývoj.

9 16 Metodika 17 OP STRATEGIE aktivity programy prioritní osy VIZE AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MP Cílem práce na Aktualizaci strategického plánu hl. m. Prahy je vytvořit živý a použitelný dokument socioekonomického rozvoje pro Prahu a Pražany. Tento dokument na jedné straně vychází z dosavadní tradice strategického plánování v Praze, na druhé straně však představuje koncepčně i metodicky nový přístup. Předpokladem aktivního používání strategického dokumentu rozdílnými skupinami aktérů lokálního rozvoje od komunálních politiků přes neziskový sektor až po podnikatelské subjekty je jeho dobrá znalost a znalost postupu přípravy. Postup zpracování strategického plánu vychází z tradiční a dlouhodobě prověřené metodiky vzniku obdobných dokumentů v duchu komunitní metody. Metoda je založena na silné participaci širšího okruhu lokálních aktérů a odborné veřejnosti, kteří přispívají ke vzniku dokumentu, diskutují o jednotlivých fázích zpracování a podílejí se na rozhodování o dílčích strategických záměrech. Vzhledem k tomu, že v Praze je obtížné definovat jednotlivé skupiny účastníků komunitního plánování, je nutné, aby se na zpracování dokumentu podíleli alespoň významní opinion makers (zástupci výzkumné, kulturní a dalších sfér), kteří se v prostoru města dlouhodobě pohybují. Aktualizaci strategického plánu hl. m. Prahy chápeme jako nástroj spolupráce. Do ANALÝZA rámcové konsolidované přípravy strategie je zapojen maximální počet aktérů rozvoje města a proces přípravy a diskuze nad jednotlivými částmi dokumentu má za cíl přispět k lepší spolupráci aktérů a jejich vzájemnému propojování a to jak v hierarchickém smyslu mezi různými úrovněmi samosprávy, tak mezi různými aktéry na stejné řádovostní úrovni. dílčí silné stránky problémy

10 18 19 heslo Princip kvalitativního vývoje spolupráce mezi aktéry rozvoje města lze obecně z hlediska intenzity vazeb a vztahů, tedy i hustoty sociálních kontaktů definovat ve čtyřech stupních intenzity vazeb: 1. Konkurence forma působení bez záměrné interakce mezi aktéry 2. Kompetice poznání a vzájemná soutěž 3. Koordinace působení s ohledem na kroky, postoje dalších aktérů 4. Kooperace společné působení s cílem maximalizovat efekt společného působení vize strategie Cílem dokumentu podporovat spolupráci všech účastníků strategického plánování tak, aby došlo k posunu na vyšší kvalitativní posun k intenzivnějšímu partnerství. Struktura dokumentu je navržena v tradičním rozvrstvení jednotlivých částí. Analytická část je založena na vyhodnocení silných stránek a problémů na území hl. m. Prahy. Na základě podrobné analýzy silných stránek a problémů jsou stanoveny obecněji formulované rámcové problémové okruhy, silné stránky a potenciály rozvoje. Návrhovou část tvoří prioritní osy, programy a v podobě akčního plánu i jednotlivé aktivity, projekty, nebo činnosti, které je nutné pro realizaci záměrů strategického plánu zajistit. Kromě akčního plánu jsou součástí strategie i další specifické projekty. Postup práce vychází z konceptu multifunkčního přístupu, který sleduje klíčové činnosti na území hl. m. Prahy. Využití tohoto přístupu propojuje napříč jednotlivými funkčními složkami spolu související témata, která mají rozhodující vliv na rozvoj města. Diskuze o jednotlivých závěrech probíhá v rámci širšího okruhu zpracovatelů strategického plánu a je opakovaně verifikována OP STR MP konzultacemi s představiteli veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru.

11 20 Realizační tým a zapojování veřejnosti 21 URM Tým koordinátora Řídící výbor Pracovní skupiny Expertní týmy a politici Jedním z hlavních cílů v rámci přípravy Aktualizace strategického plánu hl. m. Prahy je zapojení co největšího počtu aktérů rozvoje. Proto byly různou mírou zapojovány široké okruhy expertů, reprezentantů institucí města, neziskových organizací i podnikatelské sféry. V průběhu roku 2013 se uskutečnilo 9 tematických workshopů, jichž se zúčastnilo více než 250 externistů, kteří tak měli možnost přispět svými znalostmi a zkušenostmi k analytické části strategie. Kromě workshopů jsme v rámci veřejných tematických seminářů navázali kontakt s dalšími více než 200 zástupci aktivní a odborné veřejnosti. V průběhu celé přípravy strategického plánu definujeme několik okruhů podílejících se odborníků. Hlavním řešitelem Aktualizace strategického plánu hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM). Jádro týmu tvoří zástupci šesti tematicky vymezených pracovních skupin složených z interních zaměstnanců ÚRM a externích odborníků a tým koordinátora. Každá pracovní skupina si vytvořila svůj širší okruh expertů a představitelů komunitního života v Praze, s nimiž konzultuje své výstupy a diskutuje o jednotlivých tématech, a ti se tak podílejí na koncepci vzniku jednotlivých dílčích závěrů skupiny. Nejširší skupinou zapojenou do přípravy jsou pak účastníci otevřených seminářů, kteří se zde mohou seznámit s dílčími výstupy a přispět do diskuze. Veřejnost Pracovní skupiny byly vytvořeny tematicky podle klíčových oblastí rozvoje města: Struktura a správa města Sociální koheze Ekonomický rozvoj Kulturní a živé město Infrastruktura Environment Za věcné a metodické vedení přípravy strategie včetně finalizace jednotlivých dokumentů a jejich předložení k veřejnému projednávání je zodpovědný tým koordinátora. Nejužším okruhem intenzivně pracujících členů týmu zpracujících jednotlivé výstupy je tzv. řídící výbor složený z garantů všech pracovních skupin (mezinárodně respektovaných odborníků) a koordinátorů.

12 22 Rámcová témata 23 + x Rámcové problémy Degradace urbánního prostředí města Zanedbávaný kulturní kapitál města Nepřipravenost Prahy na již probíhající demografické změny Nedostatečná participace obyvatel i institucí na rozvoji města Snižující se ek. konkurenceschopnost a pozice Prahy v Evropě Nedostatečně koodinovaný systém řízení a plánování v Praze Klesající výkonnost vzdělávacího systému Nedostatečné odstraňování prvků snižujících kvalitu života Silné stránky Výhodná a atraktivní poloha Prahy Hodnotná městská krajina a enviromentalní kvality Relativní homogenita a prostupnost sociálního prostředí Silná značka Prahy Potenciály Kulturní potenciál Ekonomický potenciál Infrastruktury potenciál Institucionální potenciál Rámcová témata vymezují rámcové problémy, rámcové silné stránky a potenciály, které byly řešitelským týmem a dalšími externími spolupracovníky identifikovány v prostředí Prahy. V rámci řešení bylo identifikováno více než 310 často vzájemně řádově i obsahově nesrovnatelných dílčích problémů. Dílčí problémy byly následně na základě diskuze jak v rámci řešitelského týmu, tak i v rámci diskuze širšího okruhu zpracovatelů zobecněny do celkem 65 konsolidovaných problémů, které vymezují relativně srovnatelné problémy rozvoje hlavního města v plné šíři všech aktivit a činností. Všechny konsolidované problémy jsou zpracovány jednotnou metodikou a ve stejném formátu. Jako druhý stupeň zobecnění byly na základě integrace tematicky podobných konsolidovaných problémů navrženy, projednány a po široké diskuzi stanoveny rámcové problémy, které ve vyšším stupni obecnosti popisují hlavní problémy města. Stejně postupoval tým řešitelů i při vymezení silných stránek. Nejprve všichni řešitelé označili více než 180 dílčích silných stránek. Na základě jejich vymezení, byly navrženy obecnější a vzájemně věcně srovnatelné konsolidované silné stránky. Řešitelský tým navrhl celkem 48 konsolidovaných silných stránek. Všechny jsou zpracovány podle jednotné metodiky a ve stejném formátu s důrazem na jejich jasnou definici a datovou nebo jinou argumentační oporu pro identifikaci. Konsolidované silné stránky byly podobně jako konsolidované problémy následně na základě diskuze širšího okruhu zpracovatelů zobecněny na rámcové silné stránky a dále na potenciály rozvoje. Rámcové silné stránky chápeme jako soubor faktorů, kterými Praha disponuje a které by měly být v dalším období posíleny. Potenciály představují dosud omezeně využité nebo nevyužité rozvojové předpoklady města.

13 24 Směry budoucího rozvoje 25 ) [* Směry budoucího rozvoje představují první verzi pro diskuzi o budoucích prioritních osách. Prioritní osy jsou zpravidla formulovány jako obecný rámcový směr rozvoje zahrnující jak tvrdé investiční rozvojové nástroje, tak i měkké nástroje. Každá prioritní osa je navržena jako multifunkční/průřezová napříč jednotlivými funkčními složkami. Prioritní osy rozvoje by měly být relativně nezávislé na změnách politického uspořádání v Praze a měly by představovat obecně sdílené dlouhodobé cíle rozvoje. Prioritní osy a na ně navazující programy by se proto neměly měnit na základě momentálních a krátkodobých změn priorit v Praze. Pro každou prioritní osu budou zpracovány podrobnější rozvojové programy, přičemž pro každou navrženou prioritní osu bude formulováno 3 až 5 programů. Programy se budou dále dělit na aktivity, projekty a činnosti, které již budou formulovány zcela konkrétně a budou tvořit akční plán. Prioritní osy jsou nyní navrženy jako předmět pro další podrobnou diskuzi a rozpracování. Návrhy prioritních os vycházejí z identifikace rámcových problémů, silných stránek a potenciálů. Jako podklad pro diskuzi navrhujeme následující tematické zaměření prioritní os: ~] { Lidé Práce Prostřední Systém sociální koheze, lokální společenství inovační, kreativní, udržitelná ekonomika udržitelné životní prostředí transparentně a koncepčně spravované město, koordinované plánování

14 26 27 ) [* Lidé Práce - sociální koheze, lokální společenství - inovační, kreativní, udržitelná ekonomika Sociální koheze, důraz na participaci obyvatel v místě bydliště, spolupráce s veřejností, lokální služby, využití veřejného prostoru, budování vztahu k místu bydliště, celoměstská a lokální identita, sociální kreativita Podpora vzdělávání, podpora vědy a výzkumu, podpora inovačního podnikání a podnikání v oblastech s vysokou mírou přidané hodnoty, podpora talentů, budování kreativity ve společnosti, vytváření domén a pozice Prahy

15 28 29 ~] { Prostředí Systém - udržitelné životní prostředí - transparentně a koncepčně spravované město, koordinované plánování Kvalita životního prostředí jako jeden z hlavních předpokladů pro kvalitu života ve městě, garance nepoškozování prostředí, zaměření na zlepšení prostředí v oblastech, kde se to nedaří, podpora pro lokální aktivity zlepšující životní prostředí, vzdělávání k udržitelnému chování Správa města na úrovni magistrátu i MČ, čitelnost, předvídatelnost správy, komunikace s veřejností, komunikace mezi jednotlivými úrovněmi správy, koncepční a nikoliv nahodilé rozhodování, integrované a koncepční plánování města

16 30 Od analýzy k návrhu 31 Výsledkem analytické části strategického plánu je vymezení rámcových problémů, rámcových silných stránek a rámcových potenciálů rozvoje, které představují nejobecnější úroveň definováných témat k řešení. Na základě vymezení rámcových problémů, silných stránek Potenciály Silné stránky Potenciál ekonomický Potenciál infrastruktury Potenciál institucionální Potenciál kulturní Hodnotná městská krajina a enviromentální kvality Výhodná a atraktivní poloha Prahy Silná značka Prahy Relativní homogenita a prostupnost sociálního prostředí > Práce > Prostředí a potenciálů byly navrženy v první verzi prioritní osy jako nejobecnější směry budoucího rozvoje hlavního města tak, aby buď řešily stanovené rámcové problémy, opíraly se o silné stránky rozvoje města, nebo využívaly definované potenciály rozvoje Prahy. Orientační přehled propojení navržených prioritních os na rámcové problémy, potenciály a silné stránky uvádíme dále. Rámcové problémy Degradace urbánního prostředí města Zanedbávaný kulturní kapitál města Nepřipravenost Prahy na již probíhající demografické změny > Lidé Nedostatečná participace obyvatel i institucí na rozvoji města Snižující se ek. konkurenceschopnost a pozice Prahy v Evropě Nedostatečně koodinovaný systém řízení a plánování v Praze > Systém Klesající výkonnost vzdělávacího systému Nedostatečné odstraňování prvků snižujících kvalitu života

17 32 >>> Cíle diskuze Dnes zahajujeme stálou diskuzi se všemi, kteří se chtějí k Aktualizaci strategického plánu hl. m. Prahy nebo jeho jednotlivým částem vyjádřit a kteří mají chuť s námi hledat nová, progresivní řešení a cesty budoucího rozvoje Prahy. Diskuze bude probíhat nejen teď a tady, ale prostor dostanou v průběhu přípravy strategie zástupci všech skupin obyvatelstva Prahy. 33 O všech záměrech strategického plánu budeme diskutovat jak s reprezentanty města, tak i s představiteli veřejné správy na úrovni MČ. Těší nás, že zájem o spolupráci již nyní projevily mnohé významné podnikatelské subjekty, které se podílely na formulování problémů nebo silných stránek rozvoje Prahy. S velkou radostí jsme přivítali zájem desítek neziskových organizací a organizací, které působí v oblasti kultury, vysokého školství, vědy a výzkumu a dalších oblastech. Velmi si vážíme jejich názorů a doufáme, že se nám podaří tuto velmi dobře se rozvíjející spolupráci dále prohloubit tak, aby byla přínosem pro všechny partnery u jednacích stolů. Chceme do diskuze o smyslu strategického plánu ale i jednotlivých navrhovaných prioritních osách, programech nebo dílčích opatřeních a aktivitách vtáhnout co nejvíce pražských aktérů lokálního a regionálního rozvoje bez ohledu na to, zda v Praze bydlí, sídlí, podnikají, působí nebo jenom do Prahy dojíždějí. Diskuze se bude postupně vyvíjet tak, jak bude dokument v jednotlivých etapách vznikat. Nyní otvíráme diskuzi nad smyslem plánu. Cílem je prověřit, upravit nebo doplnit navržené prioritní osy budoucího strategického plánu a najít věcné argumenty pro každou z navržených prioritních os. Jsme připraveni v průběhu druhé poloviny roku 2013 a první poloviny roku 2014 vést a vyhodnocovat diskuzi o smyslu strategického plánu a všech jeho dalších částech. Postupně budeme formulovat programy a v první polovině roku 2014 také stanovíme na základě diskuze jednotlivé aktivity v akčním plánu, které společně přispějí k naplnění cílů strategie a tím i realizaci samotné vize. Diskuzi chápeme jako partnerství, jako nástroj posilování vzájemné důvěry a spolupráce.

18 34 35 Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat je první legendární pražská strategická rozvojová vize. Všechny významné generace, které se zasloužily o rozvoj města, samy pro sebe formulovaly svoji vizi rozvoje.! Středověká lucemburská Praha si vetkla za cíl stát se metropolí a centrem obchodu, vzdělanosti, kultury a sídlem mocné říše. Jagelonská a rudolfinská vize postavila Prahu jako město podnikání a město kultury, národní obrození vidělo v Praze centrum Slovanstva a rychle se rozvíjející národní ekonomiky a první republika přinesla Praze vizi státoprávní spojenou se sídlem velkých úřadů a institucí nově vzniklého státu. Jako vizi z roku 1990 jsme všichni spontánně chápali návrat do Evropy a to se také Praze podařilo. Jakou vizi tedy nyní máme pro Prahu my!

19 36 Jádro realizačního týmu Tým koordinátora 37 Tomáš Ctibor, FRICS, CRE RNDr. Radim Perlín, Ph.D. Mgr. Veronika Klečková kontakt: Pracovní skupiny Struktura a správa města Ing. arch. Jan Kasl Ing. arch. Miroslav Šajtar MgA. Lucie Stejskalová Ing. arch. Petr Věrtelář Ekonomický rozvoj Radek Špicar, M. Phil. Ing. Petr Návrat, MSc. PhDr. Mgr. Jana Gutierrez Chvalkovská Ing. Jakub Pechlát Ing. Jiří Mejstřík Sociální koheze PhDr. Ivan Gabal Mgr. Daniel Feranc, Ph.D. Mgr. Petr Wija, Ph.D. Mgr. Michal Němec Kulturní a živé město MgA. David Kašpar MgA. Jakub Deml MgA. Olga Škochová Bláhová RNDr. Michaela Pixová, Ph.D. Ing. Jiří Mejstřík Petr Gibas, MSc. Environment Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. Ing. Petr Kalaš Mgr. Pavel Činčera Ing. Tomáš Sehnal Infrastruktura Ing. Marek Zděradička Ing. Michal Novák Ing. Jiří Jaroš

20 38 39 SMYSL PLÁNU Kancelář strategie a rozvoje Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077, Praha 2 První vydání pro potřeby Metropolitní ozvučné desky Obrazy text i dílčí části je možné (s ohledem na autorský zákon) kopírovat a rozmonožovat libovolnou technikou. Vždy je nutné uvést zdroj. Rozsáhlejší citace je nutné předem dohodnout s autorským týmem dokumentu.

21

Strategický plán. Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města. Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013

Strategický plán. Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města. Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013 Strategický plán Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013 Proč strategický plán Strategický plán je dokument sociálně ekonomického rozvoje, dokument,

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář Inteligentní specializace regionální inovační strategie pro Prahu Praha, 10. prosince 2012 Co je inteligentní (smart) specializace?

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko možnosti pro města a obce MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020, Hradec Králové 24.10.2014 Obsah prezentace Územní

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Smart akcelerátor Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Úvodní informace PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 SMART Prague 2014-2020 EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 O SMART Prague konceptu Proč SMART Prague? důvody vzniku Věcné důvody: Praha jako velkoměsto potřebuje komplexní a provázané intervence Vzhledem k relativně

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování 10. prosince 2009 HLAVNÍ TÉMATA Struktura, pojetí, aplikace částí PRJMK Způsoby tvorby koncepčních

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY Podnikatelské motto Naše cesta k úspěchu Podnikatelské motto popisuje samozřejmost existence skupiny EVVA a umožňuje orientaci organizace jako celku. Tvoří základnu podnikatelské

Více

PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu

PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu ke SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

INTEGROVANÁ TERITORIÁLNÍ INVESTICE OSTRAVSKÉ AGLOMERACE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ESIF 2014-2020

INTEGROVANÁ TERITORIÁLNÍ INVESTICE OSTRAVSKÉ AGLOMERACE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ESIF 2014-2020 Území INTEGROVANÁ TERITORIÁLNÍ INVESTICE OSTRAVSKÉ AGLOMERACE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ESIF 2014-2020 Ostravská aglomerace má charakter polycentrického sídelního systému. Ostravská Larger Urban Zone (dle

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Národní poradenské fórum

Národní poradenské fórum Národní poradenské fórum Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy VIP Kariéra -II Strategie celoživotního učení ČR Poradenství v ČR Národní poradenské fórum (NPF) Uskupení subjektů působících

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více