SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN"

Transkript

1 SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN

2 3 SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN Útvar rozvoje hl. m. Prahy Tomáš Ctibor, Radim Perlín, Veronika Klečková

3 4 5? SMYSL PLÁNU

4 6 7 ROZVOJ! Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat je první legendární pražská strategická rozvojová vize. Všechny významné generace, které se zasloužily o rozvoj města, formulovaly svoji vizi rozvoje. Dnes Praha stojí na rozcestí. Energie rozvoje, která vyplývala z části z nadšení a entuziasmu společenských, ekonomických, ale i sociálních změn 90. let, se po roce 2000 postupně vytratila. Možnosti rozvoje, který jsou založeny pouze na odstraňování problémů minulosti, jsou již vyčerpány. Nové společenské i ekonomické podmínky přinesly i nové typy problémů, se kterými se město, jeho správa i obyvatelé vypořádávají jen s obtížemi. Praha se tedy musí rozhodnout, jakou další cestou se v následujících letech vydá. Jakou vizi tedy nyní máme pro Prahu my? ČAS

5 8 Smysl plánu Strategický plán je návod na rozvoj města. Strategie může nabídnout všem uživatelům města rámcovou osnovu, jak do budoucna přistupovat k rozvoji města a jakým způsobem dosahovat synergie při realizaci konkrétních aktivit. Strategický plán je politickým dokumentem, je to závazek všech, kteří se na přípravě dokumentu podílejí a kteří ho schvalují. Závazek, který není vymahatelný, ale kdokoli se na něj může odvolávat a od představitelů města vyžadovat jeho naplňování. Považujeme proto za velmi důležité nejen vlastní obsah strategického plánu, ale i způsob jeho přípravy a projednávání jednotlivých částí. Jedině v široce pojaté diskuzi s odborníky, politiky, představiteli soukromého a neziskového sektoru a pochopitelně i se zástupci aktivních obyvatel může vzniknout dokument, který bude splňovat kritéria kvality. A zároveň díky podílu na tvorbě strategie budou všichni zúčastnění motivováni k naplňování cílů dokumentu, na jejichž formulaci se sami podíleli. Jasné cíle Strategický plán musí mít jasně formulované cíle. V rámci jeho přípravy musí dojít ke konsenzu, kam by měla Praha v budoucnosti dospět a jak toho společnými silami dosáhneme. Konkrétní priority Ani ty nejbohatší metropole nikdy nebudou mít dost veřejných ani soukromých prostředků, aby mohly rozvíjet všechny oblasti života. Proto musí být Strategický plán hl. m. Prahy jasně zacílený na vybrané hlavní priority rozvoje, které, budou-li realizovány, přinesou do města novou, vyšší kvalitu života. Veřejná znalost Jedním z hlavních cílů při přípravě strategického plánu je jeho srozumitelnost a využitelnost v praxi. Strategický plán musí být dobře známý všem hlavním aktérům rozvoje města a jejich každodenní, rozhodování jak o koncepčních, tak i o provozních tématech by mělo být vždy v souladu s obecně sdílenými prioritami rozvoje. 9 Dnes chceme společně s vámi zahájit veřejnou diskuzi, hledat hlavní rozvojové priority a diskutovat o potenciálních rozvojových trendech a směrech, které posunou Prahu na vyšší úroveň rozvoje mezi srovnatelné středoevropské metropole. Tomáš Ctibor, Radim Perlín, Veronika Klečková

6 10 Paradigmata 11 Paradigmata představují úhelné přístupy k práci na přípravě strategického plánu. = ~ * # Na základě rozsáhlé mezioborové diskuze mezi řešiteli strategického plánu byla na počátku práce stanovena čtyři paradigmata rozvoje Prahy. Paradigmata jsou základní kritéria vymezující rámcový pohled na současný stav města a zároveň pro řešitele představují srovnávací soubor znalostí a ukazatelů. Určují rámec usměrňování budoucího rozvoje. Všechny kroky, postupy a návrhy jsou jimi průběžně a opakovaně prověřovány. Strategický plán je ve všech etapách formulován vždy s ohledem na čtyři hlavní paradigmata pro posuzování a směřování strategického rozvoje města. V souladu s moderními standardy jsme vycházeli jednak z pohledu na město skrze jeho obyvatele, jejich aktivity a život. Druhý pohled je zaměřen na město jako celek a vychází z postavení Prahy v systému metropolí střední Evropy a principů udržitelného rozvoje celého městského organismu. Všechna základní kritéria vycházejí ze znalosti hierarchického postavení Prahy v systému evropských měst a z potřeby formulovat budoucí rozvoj jako realistický, a proto i realizovatelný, ale současně i jako rozvoj, který je svým rozsahem přiměřený urbanistickým, sociálním, ekonomickým i environmentálním podmínkám Prahy. Paradigmata rozvoje hlavního města Prahy byla zvolena takto: Kvalita života Udržitelnost Referenční rámec evropských metropolí Proveditelnost

7 12 13 ~ = Kvalita života Udržitelnost Kvalitou života rozumíme jednak tradiční objektivní parametry týkající se délky dožití, délky aktivního života v profesním, sebevzdělávacím a sociálním smyslu, ale také fyzické, kulturní či sportovní aktivity. V posledních letech je vnímán a rozvíjen také rozměr subjektivní kvality indikované pocitem životní satisfakce a štěstí. Při sledování podmíněností hodnocení subjektivní spokojenosti se ukazuje zásadní význam důvěry občanů ve fungování veřejných institucí a veřejné správy. Kvalitní prostředí pro život vytváří také kvalitní architektura. Pojmem kvality života rozumíme celkovou vitalitu, aktivitu a kreativitu a životní spokojenost obyvatel a uživatelů Prahy. Udržitelný rozvoj chápeme jako takový rozvoj, který umožní současné generaci uspokojit všechny své potřeby, aniž by však ohrozil možnosti rozvoje budoucích generací. To znamená společné zahrnutí ekonomické, ekologické i sociální dimenze rozvoje. Tři pilíře udržitelnosti představují tři dimenze komplexního přístupu k rozvoji. Dimenze ekonomické udržitelnosti rozvíjí a podporuje perspektivní hospodářský systém založený na znalostech a inovacích. Ekologická udržitelnost sleduje zodpovědné nakládání s přírodními zdroji, zachování biodiverzity, ochranu před riziky a katastrofami všeho druhu. Sociální udržitelnost je založena na podpoře integrace a rovnoměrného rozvoje všech skupin obyvatelstva a jejich zapojení do společenského života.

8 14 15 # * Referenční rámec evropských metropolí Proveditelnost Praha jako hlavní město ČR a evropská metropole v základních rozvojových cílech a standardech potřebuje porovnávat svůj vývoj především s dalšími srovnatelnými evropskými metropolemi a jejich kvalitativními parametry podmínek života, udržitelnosti a výkonnosti v sociálním, kulturním i ekonomickém smyslu. Sledováním referenčního rámce evropských metropolí bude Praha zároveň naplňovat i svou roli tvůrce standardů a dynamiky pro ostatní velká města ČR a může být lokomotivou celkového vzestupu kvality života pro ČR. Referenční rámec měst není vymezen jako konečný soubor, ale podle jednotlivých témat jsou vždy využívána ta města, která v souladu s principem best practice, jsou v daných oblastech srovnatelná s postavením Prahy. Proveditelnost jednotlivých navrhovaných cílů nebo kroků je klíčovým faktorem budoucího rozvoje. Při přípravě strategického plánu chceme vycházet z reality a realizovatelnosti. Proto je podmínkou každého kroku při přípravě strategického plánu jeho proveditelnost. Proveditelnost se týká jak finanční náročnosti navrhovaných opatření nejen investiční povahy, tak také zapojení klíčových aktérů do postupu projednání, schvalování a následně realizace dokumentu. Pouze identifikace klíčových aktérů s cíli strategického plánu je garancí proveditelnosti navržených záměrů. Třetím parametrem proveditelnosti je i rámcová územní příprava a schopnost města absorbovat navrhovanou aktivitu. V neposlední řadě je nezbytné navrhovat aktivity, činnosti a kroky, které jsou realizovatelné v platném právním prostředí a hledat nástroje pro jeho kvalitní vývoj.

9 16 Metodika 17 OP STRATEGIE aktivity programy prioritní osy VIZE AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MP Cílem práce na Aktualizaci strategického plánu hl. m. Prahy je vytvořit živý a použitelný dokument socioekonomického rozvoje pro Prahu a Pražany. Tento dokument na jedné straně vychází z dosavadní tradice strategického plánování v Praze, na druhé straně však představuje koncepčně i metodicky nový přístup. Předpokladem aktivního používání strategického dokumentu rozdílnými skupinami aktérů lokálního rozvoje od komunálních politiků přes neziskový sektor až po podnikatelské subjekty je jeho dobrá znalost a znalost postupu přípravy. Postup zpracování strategického plánu vychází z tradiční a dlouhodobě prověřené metodiky vzniku obdobných dokumentů v duchu komunitní metody. Metoda je založena na silné participaci širšího okruhu lokálních aktérů a odborné veřejnosti, kteří přispívají ke vzniku dokumentu, diskutují o jednotlivých fázích zpracování a podílejí se na rozhodování o dílčích strategických záměrech. Vzhledem k tomu, že v Praze je obtížné definovat jednotlivé skupiny účastníků komunitního plánování, je nutné, aby se na zpracování dokumentu podíleli alespoň významní opinion makers (zástupci výzkumné, kulturní a dalších sfér), kteří se v prostoru města dlouhodobě pohybují. Aktualizaci strategického plánu hl. m. Prahy chápeme jako nástroj spolupráce. Do ANALÝZA rámcové konsolidované přípravy strategie je zapojen maximální počet aktérů rozvoje města a proces přípravy a diskuze nad jednotlivými částmi dokumentu má za cíl přispět k lepší spolupráci aktérů a jejich vzájemnému propojování a to jak v hierarchickém smyslu mezi různými úrovněmi samosprávy, tak mezi různými aktéry na stejné řádovostní úrovni. dílčí silné stránky problémy

10 18 19 heslo Princip kvalitativního vývoje spolupráce mezi aktéry rozvoje města lze obecně z hlediska intenzity vazeb a vztahů, tedy i hustoty sociálních kontaktů definovat ve čtyřech stupních intenzity vazeb: 1. Konkurence forma působení bez záměrné interakce mezi aktéry 2. Kompetice poznání a vzájemná soutěž 3. Koordinace působení s ohledem na kroky, postoje dalších aktérů 4. Kooperace společné působení s cílem maximalizovat efekt společného působení vize strategie Cílem dokumentu podporovat spolupráci všech účastníků strategického plánování tak, aby došlo k posunu na vyšší kvalitativní posun k intenzivnějšímu partnerství. Struktura dokumentu je navržena v tradičním rozvrstvení jednotlivých částí. Analytická část je založena na vyhodnocení silných stránek a problémů na území hl. m. Prahy. Na základě podrobné analýzy silných stránek a problémů jsou stanoveny obecněji formulované rámcové problémové okruhy, silné stránky a potenciály rozvoje. Návrhovou část tvoří prioritní osy, programy a v podobě akčního plánu i jednotlivé aktivity, projekty, nebo činnosti, které je nutné pro realizaci záměrů strategického plánu zajistit. Kromě akčního plánu jsou součástí strategie i další specifické projekty. Postup práce vychází z konceptu multifunkčního přístupu, který sleduje klíčové činnosti na území hl. m. Prahy. Využití tohoto přístupu propojuje napříč jednotlivými funkčními složkami spolu související témata, která mají rozhodující vliv na rozvoj města. Diskuze o jednotlivých závěrech probíhá v rámci širšího okruhu zpracovatelů strategického plánu a je opakovaně verifikována OP STR MP konzultacemi s představiteli veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru.

11 20 Realizační tým a zapojování veřejnosti 21 URM Tým koordinátora Řídící výbor Pracovní skupiny Expertní týmy a politici Jedním z hlavních cílů v rámci přípravy Aktualizace strategického plánu hl. m. Prahy je zapojení co největšího počtu aktérů rozvoje. Proto byly různou mírou zapojovány široké okruhy expertů, reprezentantů institucí města, neziskových organizací i podnikatelské sféry. V průběhu roku 2013 se uskutečnilo 9 tematických workshopů, jichž se zúčastnilo více než 250 externistů, kteří tak měli možnost přispět svými znalostmi a zkušenostmi k analytické části strategie. Kromě workshopů jsme v rámci veřejných tematických seminářů navázali kontakt s dalšími více než 200 zástupci aktivní a odborné veřejnosti. V průběhu celé přípravy strategického plánu definujeme několik okruhů podílejících se odborníků. Hlavním řešitelem Aktualizace strategického plánu hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM). Jádro týmu tvoří zástupci šesti tematicky vymezených pracovních skupin složených z interních zaměstnanců ÚRM a externích odborníků a tým koordinátora. Každá pracovní skupina si vytvořila svůj širší okruh expertů a představitelů komunitního života v Praze, s nimiž konzultuje své výstupy a diskutuje o jednotlivých tématech, a ti se tak podílejí na koncepci vzniku jednotlivých dílčích závěrů skupiny. Nejširší skupinou zapojenou do přípravy jsou pak účastníci otevřených seminářů, kteří se zde mohou seznámit s dílčími výstupy a přispět do diskuze. Veřejnost Pracovní skupiny byly vytvořeny tematicky podle klíčových oblastí rozvoje města: Struktura a správa města Sociální koheze Ekonomický rozvoj Kulturní a živé město Infrastruktura Environment Za věcné a metodické vedení přípravy strategie včetně finalizace jednotlivých dokumentů a jejich předložení k veřejnému projednávání je zodpovědný tým koordinátora. Nejužším okruhem intenzivně pracujících členů týmu zpracujících jednotlivé výstupy je tzv. řídící výbor složený z garantů všech pracovních skupin (mezinárodně respektovaných odborníků) a koordinátorů.

12 22 Rámcová témata 23 + x Rámcové problémy Degradace urbánního prostředí města Zanedbávaný kulturní kapitál města Nepřipravenost Prahy na již probíhající demografické změny Nedostatečná participace obyvatel i institucí na rozvoji města Snižující se ek. konkurenceschopnost a pozice Prahy v Evropě Nedostatečně koodinovaný systém řízení a plánování v Praze Klesající výkonnost vzdělávacího systému Nedostatečné odstraňování prvků snižujících kvalitu života Silné stránky Výhodná a atraktivní poloha Prahy Hodnotná městská krajina a enviromentalní kvality Relativní homogenita a prostupnost sociálního prostředí Silná značka Prahy Potenciály Kulturní potenciál Ekonomický potenciál Infrastruktury potenciál Institucionální potenciál Rámcová témata vymezují rámcové problémy, rámcové silné stránky a potenciály, které byly řešitelským týmem a dalšími externími spolupracovníky identifikovány v prostředí Prahy. V rámci řešení bylo identifikováno více než 310 často vzájemně řádově i obsahově nesrovnatelných dílčích problémů. Dílčí problémy byly následně na základě diskuze jak v rámci řešitelského týmu, tak i v rámci diskuze širšího okruhu zpracovatelů zobecněny do celkem 65 konsolidovaných problémů, které vymezují relativně srovnatelné problémy rozvoje hlavního města v plné šíři všech aktivit a činností. Všechny konsolidované problémy jsou zpracovány jednotnou metodikou a ve stejném formátu. Jako druhý stupeň zobecnění byly na základě integrace tematicky podobných konsolidovaných problémů navrženy, projednány a po široké diskuzi stanoveny rámcové problémy, které ve vyšším stupni obecnosti popisují hlavní problémy města. Stejně postupoval tým řešitelů i při vymezení silných stránek. Nejprve všichni řešitelé označili více než 180 dílčích silných stránek. Na základě jejich vymezení, byly navrženy obecnější a vzájemně věcně srovnatelné konsolidované silné stránky. Řešitelský tým navrhl celkem 48 konsolidovaných silných stránek. Všechny jsou zpracovány podle jednotné metodiky a ve stejném formátu s důrazem na jejich jasnou definici a datovou nebo jinou argumentační oporu pro identifikaci. Konsolidované silné stránky byly podobně jako konsolidované problémy následně na základě diskuze širšího okruhu zpracovatelů zobecněny na rámcové silné stránky a dále na potenciály rozvoje. Rámcové silné stránky chápeme jako soubor faktorů, kterými Praha disponuje a které by měly být v dalším období posíleny. Potenciály představují dosud omezeně využité nebo nevyužité rozvojové předpoklady města.

13 24 Směry budoucího rozvoje 25 ) [* Směry budoucího rozvoje představují první verzi pro diskuzi o budoucích prioritních osách. Prioritní osy jsou zpravidla formulovány jako obecný rámcový směr rozvoje zahrnující jak tvrdé investiční rozvojové nástroje, tak i měkké nástroje. Každá prioritní osa je navržena jako multifunkční/průřezová napříč jednotlivými funkčními složkami. Prioritní osy rozvoje by měly být relativně nezávislé na změnách politického uspořádání v Praze a měly by představovat obecně sdílené dlouhodobé cíle rozvoje. Prioritní osy a na ně navazující programy by se proto neměly měnit na základě momentálních a krátkodobých změn priorit v Praze. Pro každou prioritní osu budou zpracovány podrobnější rozvojové programy, přičemž pro každou navrženou prioritní osu bude formulováno 3 až 5 programů. Programy se budou dále dělit na aktivity, projekty a činnosti, které již budou formulovány zcela konkrétně a budou tvořit akční plán. Prioritní osy jsou nyní navrženy jako předmět pro další podrobnou diskuzi a rozpracování. Návrhy prioritních os vycházejí z identifikace rámcových problémů, silných stránek a potenciálů. Jako podklad pro diskuzi navrhujeme následující tematické zaměření prioritní os: ~] { Lidé Práce Prostřední Systém sociální koheze, lokální společenství inovační, kreativní, udržitelná ekonomika udržitelné životní prostředí transparentně a koncepčně spravované město, koordinované plánování

14 26 27 ) [* Lidé Práce - sociální koheze, lokální společenství - inovační, kreativní, udržitelná ekonomika Sociální koheze, důraz na participaci obyvatel v místě bydliště, spolupráce s veřejností, lokální služby, využití veřejného prostoru, budování vztahu k místu bydliště, celoměstská a lokální identita, sociální kreativita Podpora vzdělávání, podpora vědy a výzkumu, podpora inovačního podnikání a podnikání v oblastech s vysokou mírou přidané hodnoty, podpora talentů, budování kreativity ve společnosti, vytváření domén a pozice Prahy

15 28 29 ~] { Prostředí Systém - udržitelné životní prostředí - transparentně a koncepčně spravované město, koordinované plánování Kvalita životního prostředí jako jeden z hlavních předpokladů pro kvalitu života ve městě, garance nepoškozování prostředí, zaměření na zlepšení prostředí v oblastech, kde se to nedaří, podpora pro lokální aktivity zlepšující životní prostředí, vzdělávání k udržitelnému chování Správa města na úrovni magistrátu i MČ, čitelnost, předvídatelnost správy, komunikace s veřejností, komunikace mezi jednotlivými úrovněmi správy, koncepční a nikoliv nahodilé rozhodování, integrované a koncepční plánování města

16 30 Od analýzy k návrhu 31 Výsledkem analytické části strategického plánu je vymezení rámcových problémů, rámcových silných stránek a rámcových potenciálů rozvoje, které představují nejobecnější úroveň definováných témat k řešení. Na základě vymezení rámcových problémů, silných stránek Potenciály Silné stránky Potenciál ekonomický Potenciál infrastruktury Potenciál institucionální Potenciál kulturní Hodnotná městská krajina a enviromentální kvality Výhodná a atraktivní poloha Prahy Silná značka Prahy Relativní homogenita a prostupnost sociálního prostředí > Práce > Prostředí a potenciálů byly navrženy v první verzi prioritní osy jako nejobecnější směry budoucího rozvoje hlavního města tak, aby buď řešily stanovené rámcové problémy, opíraly se o silné stránky rozvoje města, nebo využívaly definované potenciály rozvoje Prahy. Orientační přehled propojení navržených prioritních os na rámcové problémy, potenciály a silné stránky uvádíme dále. Rámcové problémy Degradace urbánního prostředí města Zanedbávaný kulturní kapitál města Nepřipravenost Prahy na již probíhající demografické změny > Lidé Nedostatečná participace obyvatel i institucí na rozvoji města Snižující se ek. konkurenceschopnost a pozice Prahy v Evropě Nedostatečně koodinovaný systém řízení a plánování v Praze > Systém Klesající výkonnost vzdělávacího systému Nedostatečné odstraňování prvků snižujících kvalitu života

17 32 >>> Cíle diskuze Dnes zahajujeme stálou diskuzi se všemi, kteří se chtějí k Aktualizaci strategického plánu hl. m. Prahy nebo jeho jednotlivým částem vyjádřit a kteří mají chuť s námi hledat nová, progresivní řešení a cesty budoucího rozvoje Prahy. Diskuze bude probíhat nejen teď a tady, ale prostor dostanou v průběhu přípravy strategie zástupci všech skupin obyvatelstva Prahy. 33 O všech záměrech strategického plánu budeme diskutovat jak s reprezentanty města, tak i s představiteli veřejné správy na úrovni MČ. Těší nás, že zájem o spolupráci již nyní projevily mnohé významné podnikatelské subjekty, které se podílely na formulování problémů nebo silných stránek rozvoje Prahy. S velkou radostí jsme přivítali zájem desítek neziskových organizací a organizací, které působí v oblasti kultury, vysokého školství, vědy a výzkumu a dalších oblastech. Velmi si vážíme jejich názorů a doufáme, že se nám podaří tuto velmi dobře se rozvíjející spolupráci dále prohloubit tak, aby byla přínosem pro všechny partnery u jednacích stolů. Chceme do diskuze o smyslu strategického plánu ale i jednotlivých navrhovaných prioritních osách, programech nebo dílčích opatřeních a aktivitách vtáhnout co nejvíce pražských aktérů lokálního a regionálního rozvoje bez ohledu na to, zda v Praze bydlí, sídlí, podnikají, působí nebo jenom do Prahy dojíždějí. Diskuze se bude postupně vyvíjet tak, jak bude dokument v jednotlivých etapách vznikat. Nyní otvíráme diskuzi nad smyslem plánu. Cílem je prověřit, upravit nebo doplnit navržené prioritní osy budoucího strategického plánu a najít věcné argumenty pro každou z navržených prioritních os. Jsme připraveni v průběhu druhé poloviny roku 2013 a první poloviny roku 2014 vést a vyhodnocovat diskuzi o smyslu strategického plánu a všech jeho dalších částech. Postupně budeme formulovat programy a v první polovině roku 2014 také stanovíme na základě diskuze jednotlivé aktivity v akčním plánu, které společně přispějí k naplnění cílů strategie a tím i realizaci samotné vize. Diskuzi chápeme jako partnerství, jako nástroj posilování vzájemné důvěry a spolupráce.

18 34 35 Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat je první legendární pražská strategická rozvojová vize. Všechny významné generace, které se zasloužily o rozvoj města, samy pro sebe formulovaly svoji vizi rozvoje.! Středověká lucemburská Praha si vetkla za cíl stát se metropolí a centrem obchodu, vzdělanosti, kultury a sídlem mocné říše. Jagelonská a rudolfinská vize postavila Prahu jako město podnikání a město kultury, národní obrození vidělo v Praze centrum Slovanstva a rychle se rozvíjející národní ekonomiky a první republika přinesla Praze vizi státoprávní spojenou se sídlem velkých úřadů a institucí nově vzniklého státu. Jako vizi z roku 1990 jsme všichni spontánně chápali návrat do Evropy a to se také Praze podařilo. Jakou vizi tedy nyní máme pro Prahu my!

19 36 Jádro realizačního týmu Tým koordinátora 37 Tomáš Ctibor, FRICS, CRE RNDr. Radim Perlín, Ph.D. Mgr. Veronika Klečková kontakt: Pracovní skupiny Struktura a správa města Ing. arch. Jan Kasl Ing. arch. Miroslav Šajtar MgA. Lucie Stejskalová Ing. arch. Petr Věrtelář Ekonomický rozvoj Radek Špicar, M. Phil. Ing. Petr Návrat, MSc. PhDr. Mgr. Jana Gutierrez Chvalkovská Ing. Jakub Pechlát Ing. Jiří Mejstřík Sociální koheze PhDr. Ivan Gabal Mgr. Daniel Feranc, Ph.D. Mgr. Petr Wija, Ph.D. Mgr. Michal Němec Kulturní a živé město MgA. David Kašpar MgA. Jakub Deml MgA. Olga Škochová Bláhová RNDr. Michaela Pixová, Ph.D. Ing. Jiří Mejstřík Petr Gibas, MSc. Environment Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. Ing. Petr Kalaš Mgr. Pavel Činčera Ing. Tomáš Sehnal Infrastruktura Ing. Marek Zděradička Ing. Michal Novák Ing. Jiří Jaroš

20 38 39 SMYSL PLÁNU Kancelář strategie a rozvoje Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077, Praha 2 První vydání pro potřeby Metropolitní ozvučné desky Obrazy text i dílčí části je možné (s ohledem na autorský zákon) kopírovat a rozmonožovat libovolnou technikou. Vždy je nutné uvést zdroj. Rozsáhlejší citace je nutné předem dohodnout s autorským týmem dokumentu.

21

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 q METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 Základní metodický dokument MA21 v městské části Praha 8 schválený ZMČ Praha 8 dne 11.3.2015 Zpracoval: Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 SMART Prague 2014-2020 EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 O SMART Prague konceptu Proč SMART Prague? důvody vzniku Věcné důvody: Praha jako velkoměsto potřebuje komplexní a provázané intervence Vzhledem k relativně

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR. Zbyněk Sperat Udržitelné dopravní plánování v městech ČR Zbyněk Sperat Plány udržitelné mobility, Praha, 20.9.2013 Obsah vize 25 udržitelná doprava v národních dokumentech projekt QUEST projekty související s udržitelnou

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více