SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN"

Transkript

1 SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN

2 3 SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN Útvar rozvoje hl. m. Prahy Tomáš Ctibor, Radim Perlín, Veronika Klečková

3 4 5? SMYSL PLÁNU

4 6 7 ROZVOJ! Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat je první legendární pražská strategická rozvojová vize. Všechny významné generace, které se zasloužily o rozvoj města, formulovaly svoji vizi rozvoje. Dnes Praha stojí na rozcestí. Energie rozvoje, která vyplývala z části z nadšení a entuziasmu společenských, ekonomických, ale i sociálních změn 90. let, se po roce 2000 postupně vytratila. Možnosti rozvoje, který jsou založeny pouze na odstraňování problémů minulosti, jsou již vyčerpány. Nové společenské i ekonomické podmínky přinesly i nové typy problémů, se kterými se město, jeho správa i obyvatelé vypořádávají jen s obtížemi. Praha se tedy musí rozhodnout, jakou další cestou se v následujících letech vydá. Jakou vizi tedy nyní máme pro Prahu my? ČAS

5 8 Smysl plánu Strategický plán je návod na rozvoj města. Strategie může nabídnout všem uživatelům města rámcovou osnovu, jak do budoucna přistupovat k rozvoji města a jakým způsobem dosahovat synergie při realizaci konkrétních aktivit. Strategický plán je politickým dokumentem, je to závazek všech, kteří se na přípravě dokumentu podílejí a kteří ho schvalují. Závazek, který není vymahatelný, ale kdokoli se na něj může odvolávat a od představitelů města vyžadovat jeho naplňování. Považujeme proto za velmi důležité nejen vlastní obsah strategického plánu, ale i způsob jeho přípravy a projednávání jednotlivých částí. Jedině v široce pojaté diskuzi s odborníky, politiky, představiteli soukromého a neziskového sektoru a pochopitelně i se zástupci aktivních obyvatel může vzniknout dokument, který bude splňovat kritéria kvality. A zároveň díky podílu na tvorbě strategie budou všichni zúčastnění motivováni k naplňování cílů dokumentu, na jejichž formulaci se sami podíleli. Jasné cíle Strategický plán musí mít jasně formulované cíle. V rámci jeho přípravy musí dojít ke konsenzu, kam by měla Praha v budoucnosti dospět a jak toho společnými silami dosáhneme. Konkrétní priority Ani ty nejbohatší metropole nikdy nebudou mít dost veřejných ani soukromých prostředků, aby mohly rozvíjet všechny oblasti života. Proto musí být Strategický plán hl. m. Prahy jasně zacílený na vybrané hlavní priority rozvoje, které, budou-li realizovány, přinesou do města novou, vyšší kvalitu života. Veřejná znalost Jedním z hlavních cílů při přípravě strategického plánu je jeho srozumitelnost a využitelnost v praxi. Strategický plán musí být dobře známý všem hlavním aktérům rozvoje města a jejich každodenní, rozhodování jak o koncepčních, tak i o provozních tématech by mělo být vždy v souladu s obecně sdílenými prioritami rozvoje. 9 Dnes chceme společně s vámi zahájit veřejnou diskuzi, hledat hlavní rozvojové priority a diskutovat o potenciálních rozvojových trendech a směrech, které posunou Prahu na vyšší úroveň rozvoje mezi srovnatelné středoevropské metropole. Tomáš Ctibor, Radim Perlín, Veronika Klečková

6 10 Paradigmata 11 Paradigmata představují úhelné přístupy k práci na přípravě strategického plánu. = ~ * # Na základě rozsáhlé mezioborové diskuze mezi řešiteli strategického plánu byla na počátku práce stanovena čtyři paradigmata rozvoje Prahy. Paradigmata jsou základní kritéria vymezující rámcový pohled na současný stav města a zároveň pro řešitele představují srovnávací soubor znalostí a ukazatelů. Určují rámec usměrňování budoucího rozvoje. Všechny kroky, postupy a návrhy jsou jimi průběžně a opakovaně prověřovány. Strategický plán je ve všech etapách formulován vždy s ohledem na čtyři hlavní paradigmata pro posuzování a směřování strategického rozvoje města. V souladu s moderními standardy jsme vycházeli jednak z pohledu na město skrze jeho obyvatele, jejich aktivity a život. Druhý pohled je zaměřen na město jako celek a vychází z postavení Prahy v systému metropolí střední Evropy a principů udržitelného rozvoje celého městského organismu. Všechna základní kritéria vycházejí ze znalosti hierarchického postavení Prahy v systému evropských měst a z potřeby formulovat budoucí rozvoj jako realistický, a proto i realizovatelný, ale současně i jako rozvoj, který je svým rozsahem přiměřený urbanistickým, sociálním, ekonomickým i environmentálním podmínkám Prahy. Paradigmata rozvoje hlavního města Prahy byla zvolena takto: Kvalita života Udržitelnost Referenční rámec evropských metropolí Proveditelnost

7 12 13 ~ = Kvalita života Udržitelnost Kvalitou života rozumíme jednak tradiční objektivní parametry týkající se délky dožití, délky aktivního života v profesním, sebevzdělávacím a sociálním smyslu, ale také fyzické, kulturní či sportovní aktivity. V posledních letech je vnímán a rozvíjen také rozměr subjektivní kvality indikované pocitem životní satisfakce a štěstí. Při sledování podmíněností hodnocení subjektivní spokojenosti se ukazuje zásadní význam důvěry občanů ve fungování veřejných institucí a veřejné správy. Kvalitní prostředí pro život vytváří také kvalitní architektura. Pojmem kvality života rozumíme celkovou vitalitu, aktivitu a kreativitu a životní spokojenost obyvatel a uživatelů Prahy. Udržitelný rozvoj chápeme jako takový rozvoj, který umožní současné generaci uspokojit všechny své potřeby, aniž by však ohrozil možnosti rozvoje budoucích generací. To znamená společné zahrnutí ekonomické, ekologické i sociální dimenze rozvoje. Tři pilíře udržitelnosti představují tři dimenze komplexního přístupu k rozvoji. Dimenze ekonomické udržitelnosti rozvíjí a podporuje perspektivní hospodářský systém založený na znalostech a inovacích. Ekologická udržitelnost sleduje zodpovědné nakládání s přírodními zdroji, zachování biodiverzity, ochranu před riziky a katastrofami všeho druhu. Sociální udržitelnost je založena na podpoře integrace a rovnoměrného rozvoje všech skupin obyvatelstva a jejich zapojení do společenského života.

8 14 15 # * Referenční rámec evropských metropolí Proveditelnost Praha jako hlavní město ČR a evropská metropole v základních rozvojových cílech a standardech potřebuje porovnávat svůj vývoj především s dalšími srovnatelnými evropskými metropolemi a jejich kvalitativními parametry podmínek života, udržitelnosti a výkonnosti v sociálním, kulturním i ekonomickém smyslu. Sledováním referenčního rámce evropských metropolí bude Praha zároveň naplňovat i svou roli tvůrce standardů a dynamiky pro ostatní velká města ČR a může být lokomotivou celkového vzestupu kvality života pro ČR. Referenční rámec měst není vymezen jako konečný soubor, ale podle jednotlivých témat jsou vždy využívána ta města, která v souladu s principem best practice, jsou v daných oblastech srovnatelná s postavením Prahy. Proveditelnost jednotlivých navrhovaných cílů nebo kroků je klíčovým faktorem budoucího rozvoje. Při přípravě strategického plánu chceme vycházet z reality a realizovatelnosti. Proto je podmínkou každého kroku při přípravě strategického plánu jeho proveditelnost. Proveditelnost se týká jak finanční náročnosti navrhovaných opatření nejen investiční povahy, tak také zapojení klíčových aktérů do postupu projednání, schvalování a následně realizace dokumentu. Pouze identifikace klíčových aktérů s cíli strategického plánu je garancí proveditelnosti navržených záměrů. Třetím parametrem proveditelnosti je i rámcová územní příprava a schopnost města absorbovat navrhovanou aktivitu. V neposlední řadě je nezbytné navrhovat aktivity, činnosti a kroky, které jsou realizovatelné v platném právním prostředí a hledat nástroje pro jeho kvalitní vývoj.

9 16 Metodika 17 OP STRATEGIE aktivity programy prioritní osy VIZE AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MP Cílem práce na Aktualizaci strategického plánu hl. m. Prahy je vytvořit živý a použitelný dokument socioekonomického rozvoje pro Prahu a Pražany. Tento dokument na jedné straně vychází z dosavadní tradice strategického plánování v Praze, na druhé straně však představuje koncepčně i metodicky nový přístup. Předpokladem aktivního používání strategického dokumentu rozdílnými skupinami aktérů lokálního rozvoje od komunálních politiků přes neziskový sektor až po podnikatelské subjekty je jeho dobrá znalost a znalost postupu přípravy. Postup zpracování strategického plánu vychází z tradiční a dlouhodobě prověřené metodiky vzniku obdobných dokumentů v duchu komunitní metody. Metoda je založena na silné participaci širšího okruhu lokálních aktérů a odborné veřejnosti, kteří přispívají ke vzniku dokumentu, diskutují o jednotlivých fázích zpracování a podílejí se na rozhodování o dílčích strategických záměrech. Vzhledem k tomu, že v Praze je obtížné definovat jednotlivé skupiny účastníků komunitního plánování, je nutné, aby se na zpracování dokumentu podíleli alespoň významní opinion makers (zástupci výzkumné, kulturní a dalších sfér), kteří se v prostoru města dlouhodobě pohybují. Aktualizaci strategického plánu hl. m. Prahy chápeme jako nástroj spolupráce. Do ANALÝZA rámcové konsolidované přípravy strategie je zapojen maximální počet aktérů rozvoje města a proces přípravy a diskuze nad jednotlivými částmi dokumentu má za cíl přispět k lepší spolupráci aktérů a jejich vzájemnému propojování a to jak v hierarchickém smyslu mezi různými úrovněmi samosprávy, tak mezi různými aktéry na stejné řádovostní úrovni. dílčí silné stránky problémy

10 18 19 heslo Princip kvalitativního vývoje spolupráce mezi aktéry rozvoje města lze obecně z hlediska intenzity vazeb a vztahů, tedy i hustoty sociálních kontaktů definovat ve čtyřech stupních intenzity vazeb: 1. Konkurence forma působení bez záměrné interakce mezi aktéry 2. Kompetice poznání a vzájemná soutěž 3. Koordinace působení s ohledem na kroky, postoje dalších aktérů 4. Kooperace společné působení s cílem maximalizovat efekt společného působení vize strategie Cílem dokumentu podporovat spolupráci všech účastníků strategického plánování tak, aby došlo k posunu na vyšší kvalitativní posun k intenzivnějšímu partnerství. Struktura dokumentu je navržena v tradičním rozvrstvení jednotlivých částí. Analytická část je založena na vyhodnocení silných stránek a problémů na území hl. m. Prahy. Na základě podrobné analýzy silných stránek a problémů jsou stanoveny obecněji formulované rámcové problémové okruhy, silné stránky a potenciály rozvoje. Návrhovou část tvoří prioritní osy, programy a v podobě akčního plánu i jednotlivé aktivity, projekty, nebo činnosti, které je nutné pro realizaci záměrů strategického plánu zajistit. Kromě akčního plánu jsou součástí strategie i další specifické projekty. Postup práce vychází z konceptu multifunkčního přístupu, který sleduje klíčové činnosti na území hl. m. Prahy. Využití tohoto přístupu propojuje napříč jednotlivými funkčními složkami spolu související témata, která mají rozhodující vliv na rozvoj města. Diskuze o jednotlivých závěrech probíhá v rámci širšího okruhu zpracovatelů strategického plánu a je opakovaně verifikována OP STR MP konzultacemi s představiteli veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru.

11 20 Realizační tým a zapojování veřejnosti 21 URM Tým koordinátora Řídící výbor Pracovní skupiny Expertní týmy a politici Jedním z hlavních cílů v rámci přípravy Aktualizace strategického plánu hl. m. Prahy je zapojení co největšího počtu aktérů rozvoje. Proto byly různou mírou zapojovány široké okruhy expertů, reprezentantů institucí města, neziskových organizací i podnikatelské sféry. V průběhu roku 2013 se uskutečnilo 9 tematických workshopů, jichž se zúčastnilo více než 250 externistů, kteří tak měli možnost přispět svými znalostmi a zkušenostmi k analytické části strategie. Kromě workshopů jsme v rámci veřejných tematických seminářů navázali kontakt s dalšími více než 200 zástupci aktivní a odborné veřejnosti. V průběhu celé přípravy strategického plánu definujeme několik okruhů podílejících se odborníků. Hlavním řešitelem Aktualizace strategického plánu hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM). Jádro týmu tvoří zástupci šesti tematicky vymezených pracovních skupin složených z interních zaměstnanců ÚRM a externích odborníků a tým koordinátora. Každá pracovní skupina si vytvořila svůj širší okruh expertů a představitelů komunitního života v Praze, s nimiž konzultuje své výstupy a diskutuje o jednotlivých tématech, a ti se tak podílejí na koncepci vzniku jednotlivých dílčích závěrů skupiny. Nejširší skupinou zapojenou do přípravy jsou pak účastníci otevřených seminářů, kteří se zde mohou seznámit s dílčími výstupy a přispět do diskuze. Veřejnost Pracovní skupiny byly vytvořeny tematicky podle klíčových oblastí rozvoje města: Struktura a správa města Sociální koheze Ekonomický rozvoj Kulturní a živé město Infrastruktura Environment Za věcné a metodické vedení přípravy strategie včetně finalizace jednotlivých dokumentů a jejich předložení k veřejnému projednávání je zodpovědný tým koordinátora. Nejužším okruhem intenzivně pracujících členů týmu zpracujících jednotlivé výstupy je tzv. řídící výbor složený z garantů všech pracovních skupin (mezinárodně respektovaných odborníků) a koordinátorů.

12 22 Rámcová témata 23 + x Rámcové problémy Degradace urbánního prostředí města Zanedbávaný kulturní kapitál města Nepřipravenost Prahy na již probíhající demografické změny Nedostatečná participace obyvatel i institucí na rozvoji města Snižující se ek. konkurenceschopnost a pozice Prahy v Evropě Nedostatečně koodinovaný systém řízení a plánování v Praze Klesající výkonnost vzdělávacího systému Nedostatečné odstraňování prvků snižujících kvalitu života Silné stránky Výhodná a atraktivní poloha Prahy Hodnotná městská krajina a enviromentalní kvality Relativní homogenita a prostupnost sociálního prostředí Silná značka Prahy Potenciály Kulturní potenciál Ekonomický potenciál Infrastruktury potenciál Institucionální potenciál Rámcová témata vymezují rámcové problémy, rámcové silné stránky a potenciály, které byly řešitelským týmem a dalšími externími spolupracovníky identifikovány v prostředí Prahy. V rámci řešení bylo identifikováno více než 310 často vzájemně řádově i obsahově nesrovnatelných dílčích problémů. Dílčí problémy byly následně na základě diskuze jak v rámci řešitelského týmu, tak i v rámci diskuze širšího okruhu zpracovatelů zobecněny do celkem 65 konsolidovaných problémů, které vymezují relativně srovnatelné problémy rozvoje hlavního města v plné šíři všech aktivit a činností. Všechny konsolidované problémy jsou zpracovány jednotnou metodikou a ve stejném formátu. Jako druhý stupeň zobecnění byly na základě integrace tematicky podobných konsolidovaných problémů navrženy, projednány a po široké diskuzi stanoveny rámcové problémy, které ve vyšším stupni obecnosti popisují hlavní problémy města. Stejně postupoval tým řešitelů i při vymezení silných stránek. Nejprve všichni řešitelé označili více než 180 dílčích silných stránek. Na základě jejich vymezení, byly navrženy obecnější a vzájemně věcně srovnatelné konsolidované silné stránky. Řešitelský tým navrhl celkem 48 konsolidovaných silných stránek. Všechny jsou zpracovány podle jednotné metodiky a ve stejném formátu s důrazem na jejich jasnou definici a datovou nebo jinou argumentační oporu pro identifikaci. Konsolidované silné stránky byly podobně jako konsolidované problémy následně na základě diskuze širšího okruhu zpracovatelů zobecněny na rámcové silné stránky a dále na potenciály rozvoje. Rámcové silné stránky chápeme jako soubor faktorů, kterými Praha disponuje a které by měly být v dalším období posíleny. Potenciály představují dosud omezeně využité nebo nevyužité rozvojové předpoklady města.

13 24 Směry budoucího rozvoje 25 ) [* Směry budoucího rozvoje představují první verzi pro diskuzi o budoucích prioritních osách. Prioritní osy jsou zpravidla formulovány jako obecný rámcový směr rozvoje zahrnující jak tvrdé investiční rozvojové nástroje, tak i měkké nástroje. Každá prioritní osa je navržena jako multifunkční/průřezová napříč jednotlivými funkčními složkami. Prioritní osy rozvoje by měly být relativně nezávislé na změnách politického uspořádání v Praze a měly by představovat obecně sdílené dlouhodobé cíle rozvoje. Prioritní osy a na ně navazující programy by se proto neměly měnit na základě momentálních a krátkodobých změn priorit v Praze. Pro každou prioritní osu budou zpracovány podrobnější rozvojové programy, přičemž pro každou navrženou prioritní osu bude formulováno 3 až 5 programů. Programy se budou dále dělit na aktivity, projekty a činnosti, které již budou formulovány zcela konkrétně a budou tvořit akční plán. Prioritní osy jsou nyní navrženy jako předmět pro další podrobnou diskuzi a rozpracování. Návrhy prioritních os vycházejí z identifikace rámcových problémů, silných stránek a potenciálů. Jako podklad pro diskuzi navrhujeme následující tematické zaměření prioritní os: ~] { Lidé Práce Prostřední Systém sociální koheze, lokální společenství inovační, kreativní, udržitelná ekonomika udržitelné životní prostředí transparentně a koncepčně spravované město, koordinované plánování

14 26 27 ) [* Lidé Práce - sociální koheze, lokální společenství - inovační, kreativní, udržitelná ekonomika Sociální koheze, důraz na participaci obyvatel v místě bydliště, spolupráce s veřejností, lokální služby, využití veřejného prostoru, budování vztahu k místu bydliště, celoměstská a lokální identita, sociální kreativita Podpora vzdělávání, podpora vědy a výzkumu, podpora inovačního podnikání a podnikání v oblastech s vysokou mírou přidané hodnoty, podpora talentů, budování kreativity ve společnosti, vytváření domén a pozice Prahy

15 28 29 ~] { Prostředí Systém - udržitelné životní prostředí - transparentně a koncepčně spravované město, koordinované plánování Kvalita životního prostředí jako jeden z hlavních předpokladů pro kvalitu života ve městě, garance nepoškozování prostředí, zaměření na zlepšení prostředí v oblastech, kde se to nedaří, podpora pro lokální aktivity zlepšující životní prostředí, vzdělávání k udržitelnému chování Správa města na úrovni magistrátu i MČ, čitelnost, předvídatelnost správy, komunikace s veřejností, komunikace mezi jednotlivými úrovněmi správy, koncepční a nikoliv nahodilé rozhodování, integrované a koncepční plánování města

16 30 Od analýzy k návrhu 31 Výsledkem analytické části strategického plánu je vymezení rámcových problémů, rámcových silných stránek a rámcových potenciálů rozvoje, které představují nejobecnější úroveň definováných témat k řešení. Na základě vymezení rámcových problémů, silných stránek Potenciály Silné stránky Potenciál ekonomický Potenciál infrastruktury Potenciál institucionální Potenciál kulturní Hodnotná městská krajina a enviromentální kvality Výhodná a atraktivní poloha Prahy Silná značka Prahy Relativní homogenita a prostupnost sociálního prostředí > Práce > Prostředí a potenciálů byly navrženy v první verzi prioritní osy jako nejobecnější směry budoucího rozvoje hlavního města tak, aby buď řešily stanovené rámcové problémy, opíraly se o silné stránky rozvoje města, nebo využívaly definované potenciály rozvoje Prahy. Orientační přehled propojení navržených prioritních os na rámcové problémy, potenciály a silné stránky uvádíme dále. Rámcové problémy Degradace urbánního prostředí města Zanedbávaný kulturní kapitál města Nepřipravenost Prahy na již probíhající demografické změny > Lidé Nedostatečná participace obyvatel i institucí na rozvoji města Snižující se ek. konkurenceschopnost a pozice Prahy v Evropě Nedostatečně koodinovaný systém řízení a plánování v Praze > Systém Klesající výkonnost vzdělávacího systému Nedostatečné odstraňování prvků snižujících kvalitu života

17 32 >>> Cíle diskuze Dnes zahajujeme stálou diskuzi se všemi, kteří se chtějí k Aktualizaci strategického plánu hl. m. Prahy nebo jeho jednotlivým částem vyjádřit a kteří mají chuť s námi hledat nová, progresivní řešení a cesty budoucího rozvoje Prahy. Diskuze bude probíhat nejen teď a tady, ale prostor dostanou v průběhu přípravy strategie zástupci všech skupin obyvatelstva Prahy. 33 O všech záměrech strategického plánu budeme diskutovat jak s reprezentanty města, tak i s představiteli veřejné správy na úrovni MČ. Těší nás, že zájem o spolupráci již nyní projevily mnohé významné podnikatelské subjekty, které se podílely na formulování problémů nebo silných stránek rozvoje Prahy. S velkou radostí jsme přivítali zájem desítek neziskových organizací a organizací, které působí v oblasti kultury, vysokého školství, vědy a výzkumu a dalších oblastech. Velmi si vážíme jejich názorů a doufáme, že se nám podaří tuto velmi dobře se rozvíjející spolupráci dále prohloubit tak, aby byla přínosem pro všechny partnery u jednacích stolů. Chceme do diskuze o smyslu strategického plánu ale i jednotlivých navrhovaných prioritních osách, programech nebo dílčích opatřeních a aktivitách vtáhnout co nejvíce pražských aktérů lokálního a regionálního rozvoje bez ohledu na to, zda v Praze bydlí, sídlí, podnikají, působí nebo jenom do Prahy dojíždějí. Diskuze se bude postupně vyvíjet tak, jak bude dokument v jednotlivých etapách vznikat. Nyní otvíráme diskuzi nad smyslem plánu. Cílem je prověřit, upravit nebo doplnit navržené prioritní osy budoucího strategického plánu a najít věcné argumenty pro každou z navržených prioritních os. Jsme připraveni v průběhu druhé poloviny roku 2013 a první poloviny roku 2014 vést a vyhodnocovat diskuzi o smyslu strategického plánu a všech jeho dalších částech. Postupně budeme formulovat programy a v první polovině roku 2014 také stanovíme na základě diskuze jednotlivé aktivity v akčním plánu, které společně přispějí k naplnění cílů strategie a tím i realizaci samotné vize. Diskuzi chápeme jako partnerství, jako nástroj posilování vzájemné důvěry a spolupráce.

18 34 35 Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat je první legendární pražská strategická rozvojová vize. Všechny významné generace, které se zasloužily o rozvoj města, samy pro sebe formulovaly svoji vizi rozvoje.! Středověká lucemburská Praha si vetkla za cíl stát se metropolí a centrem obchodu, vzdělanosti, kultury a sídlem mocné říše. Jagelonská a rudolfinská vize postavila Prahu jako město podnikání a město kultury, národní obrození vidělo v Praze centrum Slovanstva a rychle se rozvíjející národní ekonomiky a první republika přinesla Praze vizi státoprávní spojenou se sídlem velkých úřadů a institucí nově vzniklého státu. Jako vizi z roku 1990 jsme všichni spontánně chápali návrat do Evropy a to se také Praze podařilo. Jakou vizi tedy nyní máme pro Prahu my!

19 36 Jádro realizačního týmu Tým koordinátora 37 Tomáš Ctibor, FRICS, CRE RNDr. Radim Perlín, Ph.D. Mgr. Veronika Klečková kontakt: Pracovní skupiny Struktura a správa města Ing. arch. Jan Kasl Ing. arch. Miroslav Šajtar MgA. Lucie Stejskalová Ing. arch. Petr Věrtelář Ekonomický rozvoj Radek Špicar, M. Phil. Ing. Petr Návrat, MSc. PhDr. Mgr. Jana Gutierrez Chvalkovská Ing. Jakub Pechlát Ing. Jiří Mejstřík Sociální koheze PhDr. Ivan Gabal Mgr. Daniel Feranc, Ph.D. Mgr. Petr Wija, Ph.D. Mgr. Michal Němec Kulturní a živé město MgA. David Kašpar MgA. Jakub Deml MgA. Olga Škochová Bláhová RNDr. Michaela Pixová, Ph.D. Ing. Jiří Mejstřík Petr Gibas, MSc. Environment Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. Ing. Petr Kalaš Mgr. Pavel Činčera Ing. Tomáš Sehnal Infrastruktura Ing. Marek Zděradička Ing. Michal Novák Ing. Jiří Jaroš

20 38 39 SMYSL PLÁNU Kancelář strategie a rozvoje Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077, Praha 2 První vydání pro potřeby Metropolitní ozvučné desky Obrazy text i dílčí části je možné (s ohledem na autorský zákon) kopírovat a rozmonožovat libovolnou technikou. Vždy je nutné uvést zdroj. Rozsáhlejší citace je nutné předem dohodnout s autorským týmem dokumentu.

21

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013. Kulaté stoly SHRNUTÍ

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013. Kulaté stoly SHRNUTÍ METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013 Kulaté stoly SHRNUTÍ 1 Stůl 1: Systém (Lidé, nástroje, procesy) Stůl č. 1 moderoval Ing. arch. Jan Kasl, garant skupiny Struktura a správa města. Pracovní skupina

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více