Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014"

Transkript

1 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

2 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita) 3. Prosperující město (prosperita) 4. Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (mobilita) 5. Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě (prostředí) 6. Chytře a transparentně spravované město (systém)

3 Strategický cíl 1 Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel lidé Ivan Gabal

4 Strategický cíl 1 Politika 1.1 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické Popis strategického cíle Sociálně otevřené změny a prostupné město, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené Prioritní politika na inovativním a kreativním přístupu, ekonomickou a adaptace na stárnutí veřejný prostor, ekonomika, služby celoživotní posílení lokálních aktivitu. komunit Praha a aktivit dokáže flexibilně a fundovaně reagovat prodloužení na demografickou aktivity a využití potenciálu a sociální 50 dynamiku plus a nerovnováhy, zlepšení podmínek vyrovnávat přirozené kvalitu reprodukce života v rámci území a využít revitalizovat potenciál své imigrace centrum ekonomicky, jako přirozený kulturně, prostor sociálně ( středobod ) zlepšit zdraví obyvatel aktivit, (mezigenerační setkávání a posilování fitness parky celoměstské atd.) město pro děti a rodičovství (child-friendly city) identity a soudržnosti. podmínky pro porodnost školky, flexibilita, rovnost žen Jak přispěje strategický cíl rozvoji Prahy? Proč je tato politika významná pro rozvoj města a pro naplnění strategického cíle?

5 Strategický cíl 1 Politika 1.2 Zachování sociální bezbariérovosti a prostupnosti města, a zvýšení Popis strategického cíle Sociálně otevřené kulturní a prostupné otevřenosti město, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené efektivně bránit propadu do exkluze a sociální patologie na inovativním a kreativním přístupu, ekonomickou a celoživotní bydlení jako aktivitu. nástroj sociální Praha prostupnosti dokáže flexibilně a inkluze a fundovaně reagovat udržení nízké na demografickou nezaměstnanosti a mladých sociální a dynamiku cizinců a nerovnováhy, preventivní sociální vyrovnávat politika kvalitu a služby života v rámci území a (vtažení revitalizovat do trhu své práce centrum a ekonomiky) jako přirozený prostor ( středobod ) aktivit, setkávání a posilování celoměstské řešení narůstajících sociálních nerovností ve školství identity a soudržnosti. vzdělání orientované na sociální úspěšnost, zvládání rizik Jak a občanské přispěje dovednosti strategický cíl rozvoji Prahy?

6 Strategický cíl 1 Politika 1.3 Revitalizace centra a vyrovnávání kvality života v rámci města Popis strategického cíle Sociálně otevřené a prostupné město, které nabízí podmínky centrum jako zdroj celoměstské soudržnosti a identity pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené rozšířit veřejný prostor jako protiváhu komercionalizace na inovativním a kreativním přístupu, ekonomickou a a šedé ekonomiky celoživotní aktivitu. Praha dokáže flexibilně a fundovaně reagovat oživení centra na demografickou více interaktivními a sociální a kulturními dynamiku aktivitami a nerovnováhy, vytváření atmosféry, vyrovnávat image kvalitu a stimulace života kontaktů v rámci území a a revitalizovat občanských aktivit své centrum jako přirozený prostor ( středobod ) (např. akce nábřeží, aktivit, piána, setkávání umění ve a městě, posilování náplavka celoměstské apod.) identity redukce a patologických soudržnosti. jevů a šedé ekonomiky zabydlení jako nástroj posílení místních komunit Jak přispěje strategický cíl rozvoji Prahy?

7 Strategický cíl 1 Politika 1.4 Zvýšení kvality, výkonnosti a kreativity ve vzdělávání Popis strategického cíle Sociálně otevřené a prostupné město, které nabízí podmínky výkonný systém poměřovaný globálními kritérii pro (konkurenceschopnost) demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na specializace inovativním a atraktivita a kreativním (přitažení přístupu, talentů) ekonomickou a celoživotní aktivitu. Praha dokáže flexibilně a fundovaně orientace na dovednosti, uplatnění a výzvy 21. století reagovat na demografickou a sociální dynamiku a vzdělávání je více než školství nerovnováhy, vyrovnávat kvalitu života v rámci území více financí a lépe strukturovaných (nejen do školství ale vzdělávání a v revitalizovat širokém pojetí) své centrum jako přirozený prostor ( středobod ) aktivit, setkávání a posilování celoměstské zlepšení motivace, vztahu ke škole, využívání nových zdrojů identity a soudržnosti. vsazení sociálních témat a aktivity do škol, týmová práce, sociální Jak inteligence přispěje strategický cíl rozvoji Prahy? posílení interakce školy lokální komunity

8 Strategický cíl 2 Živé, kulturní a kreativní město kreativita David Kašpar

9 Strategický cíl 2 Popis strategického cíle Město vědomé si své kultury v metropolitní, ale i lokální rovině, město podporující současné umění s respektem ke svým historickým hodnotám, město s efektivním a udržitelným systémem správy kultury, město otevřené, tvořivé a kreativní, založené na vztahu jeho obyvatel k němu a ke svým lokalitám. Jak přispěje strategický cíl rozvoji Prahy?

10 Strategický cíl 2 Politiky strategického cíle KREATIVITA 1. Posilování Rozvoj místních lokálních komunit, kulturních lokálních aktivit kulturních aktivit a participace 2. Zkvalitnění řízení kultury 2. Zkvalitnění řízení kultury 3. Podpora současného umění pro rozvoj živé metropole 3. Podpora současného umění pro rozvoj živé metropole 4. Využití veřejného prostoru pro život města 4. Využití veřejného prostoru pro život města

11 Strategický cíl 2 Strategický cíl 2 Prioritní Prioritní politika politika 2.1. Posilování Rozvoj místních lokálních komunit, kulturních lokálních aktivit kulturních 2.1. Posilování aktivit a participace lokálních kulturních aktivit Proč je tato politika významná pro rozvoj města Proč je tato politika významná pro rozvoj města a pro naplnění strategického cíle? pro naplnění strategického cíle? Podporovat vznik místních kulturních center v lokalitách Podporovat vznik místních kulturních center lokalitách města města Zajistit kulturní, sportovní a volnočasové nabídky Zajistit kulturní, sportovní volnočasové nabídky v okrajových částech města. okrajových částech města. Vytvářet zázemí ve veřejném prostoru pro rozvoj kulturních, Vytvářet zázemí ve veřejném prostoru pro rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit obyvatel sportovních volnočasových aktivit obyvatel

12 Strategický cíl 3 Prosperující město prosperita Radek Špicar

13 Strategický cíl 3 Popis strategického cíle Město vytvářející konkurenceschopnou ekonomiku a využívající svůj potenciál výzkumných a inovačních aktivit a lidských zdrojů, v níž samospráva hraje aktivní roli v oblasti propagace svých ekonomických charakteristik, lákání investic, rozvoje podnikatelského prostředí lidských zdrojů a stimulace spolupráce mezi podnikatelskou, výzkumnou, vysokoškolskou a veřejnou sférou. Jak přispěje strategický cíl rozvoji Prahy?

14 Strategický cíl 3 Politiky strategického cíle PROSPERITA 1. Rozvoj služeb pro podnikání a investice 2. Posílení fungujícího trhu práce 3. Podpora udržitelného cestovního ruchu 4. Využití potenciálu města pro inovace a kreativitu

15 Strategický cíl 3 Prioritní politika 3.1 Rozvoj služeb pro podnikání a investice Proč je tato politika významná pro rozvoj města a pro naplnění strategického cíle? Podpora investic na území Prahy Aftercare pro investory a služby pro podnikatele Leadership ve zlepšování podnikatelského prostředí pro podnikání a investice v ČR a EU Mezinárodní spolupráce a marketing ve vztahu k investorům a podnikům

16 Strategický cíl 4 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město mobilita Marek Zděradička

17 Strategický cíl 4 Popis strategického cíle Město podporující udržitelnou mobilitu založenou na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobré dostupnosti Prahy v národním a celoevropském měřítku, atraktivnějším systému integrované dopravy v metropolitní oblasti, zlepšené prostupnosti města pro pěší a cyklisty, slaďování dopravy s kvalitou veřejného prostoru. Jak přispěje strategický cíl rozvoji Prahy?

18 Strategický cíl 4 Politiky strategického cíle MOBILITA 1. Integrace do evropských dopravních sítí 2. Posílení metropolitní veřejné dopravy 3. Propojování přírodních a krajinných prvků 4. Doprava v prostoru města

19 Strategický cíl 4 Prioritní politika 4.2 Posílení metropolitní veřejné dopravy Proč je tato politika významná pro rozvoj města a pro naplnění strategického cíle? Posílit atraktivitu a význam veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě nejen na území města, ale v celém metropolitním regionu. Praha bude ve spolupráci se Středočeským krajem optimalizovat a rozvíjet relativně dobře založený regionální integrovaný dopravní systém a sjednotí ho. Současně bude zvyšovat atraktivitu veřejné dopravy, především její rychlost a spolehlivost a také její dostupnost pro uživatele, včetně osob s omezením pohybu či orientace.

20 Strategický cíl 5 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě prostředí Petr Štepánek

21 Strategický cíl 5 Popis strategického cíle Město, které dbá na kvalitu životního prostředí jako primární podmínku pro kvalitní život v něm. Životní prostředí ve smyslu jeho ochrany a zlepšování jeho parametrů včetně jeho vzhledu a vlivu na jeho měststvorný charakter. Jak přispěje strategický cíl rozvoji Prahy?

22 Strategický cíl 5 Politiky strategického cíle PROSTŘEDÍ 1. Zkvalitnění urbánního prostředí 2. Zkvalitnění přírodního prostředí 3. Zlepšování parametrů kvality životního prostředí 4. Podpora projektů udržitelnosti města 5. Ochrana přírody 6. Využití historického dědictví pro udržitelný rozvoj města

23 Strategický cíl 5 Prioritní politika 5.2 Zkvalitnění přírodního prostředí Proč je tato politika významná pro rozvoj města a pro naplnění strategického cíle? Efektivnější správa zeleně (především velkých ploch) Rozšiřování stromořadí v ulicích Využívání morfologických hodnot městské krajiny

24 Strategický cíl 6 Chytře a transparentně spravované město systém Jan Kasl

25 Strategický cíl 6 Popis strategického cíle Město disponující důvěryhodnou a efektivní a efektivní veřejnou veřejnou správou, správou, využívající smart smart (chytré) (chytré) technologie technologie a transparentně a transparentně uplatňující uplatňující dlouhodobé koncepční koncepční plánovací plánovací nástroje nástroje při rozhodování při rozhodování o svém rozvoji; o svém veřejnou správou uplatňující subsidiaritu v samosprávném rozhodování, rozvoji; veřejnou správou uplatňující subsidiaritu v samosprávném spojenou s odpovídajícími ekonomickými nástroji. rozhodování, spojenou s odpovídajícími ekonomickými nástroji. Jak přispěje strategický cíl rozvoji Prahy? Jak přispěje strategický cíl rozvoji Prahy?

26 Strategický cíl 6 Politiky strategického cíle SYSTÉM 1. Koordinovaný rozvoj Pražské metropolitní oblasti 2. Respekt ke koncepčnímu a transparentnímu plánování města 3. Důvěryhodná správa města 4. Koncepční rozvoj města pomocí koncentrace investic 5. Využívání chytrých technologií při správě města 6. Zvyšování odolnosti systémů města

27 Strategický cíl 5 Prioritní politika 6.3 Důvěryhodná správa města Proč je tato politika významná pro rozvoj města a pro naplnění strategického cíle? Uplatnit principy participace a subsidiarity při správě města Posilovat vztah mezi občanem a veřejnou správou Sdílet informace o záměrech města a zapojit občany do rozhodování

28 Strategický cíl 15 Politika 6.3 Politika důvěryhodné správy města (Good Governance) Popis Prioritní strategického politika cíle Sociálně Politika 6.3 Důvěryhodná dobré otevřené důvěryhodné a správa transparentní a prostupné města správy města město, je jádrem které strategického nabízí cíle podmínky č. 6 a tvoří pro základ demografickou úspěšného fungování veřejné reprodukci, správy v území. Ztráta kvalitní důvěry obyvatel vzdělávání města ve správu založené věcí veřejných, Proč je v instituce tato politika a systém sám, významná znemožňuje zavedení pro i rozvoj dobře navržených města a kvalitních opatření, která na by mohla inovativním významně změnit a správu kreativním města a MČ. Obnovení přístupu, této důvěry ekonomickou je primárním úkolem a všech orgánů a pro naplnění strategického cíle? města a městských částí. Dílčím tématem k prověření se jeví změna obrazu rozhodování veřejné správy celoživotní aktivitu. Praha dokáže flexibilně a fundovaně při rozvoji území transparence může přispět k zamezení ingerence samosprávy do výkonu státní správy, reagovat při Uplatnit současném posílení na principy demografickou postavení participace MČ ve správních a řízeních sociální a subsidiarity (legislativní dynamiku změna). a nerovnováhy, při Dílčí správě politika obnovy města vyrovnávat důvěry obyvatel kvalitu rychlá zpětná života vazba na v lokální rámci podněty území a revitalizovat Posilovat Dílčí politika podpory vztah své participace mezi centrum občanem analýza jako potřeb a přirozený veřejnou proces zapojení prostor správou obyvatel města do rozhodování ( středobod ) aktivit, setkávání a posilování celoměstské Sdílet Dílčí politika informace fungujícího nastavení o záměrech kompetencí města a odpovědnosti a zapojit Statut města občany identity a soudržnosti do Dílčí rozhodování politika preference potřeb místních obyvatel v rozvoji území Jak přispěje strategický cíl rozvoji Prahy? Dílčí politika spravedlivého přerozdělování nové rozdělení příspěvku za výkon veřejné správy

29 Strategický cíl 1 Kontakty Popis strategického cíle Sociálně otevřené a prostupné město, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na Kancelář inovativním komunikace a kreativním a prezentace přístupu, IPR ekonomickou a celoživotní aktivitu. Praha dokáže flexibilně a fundovaně reagovat na demografickou a sociální dynamiku a nerovnováhy, vyrovnávat kvalitu života v rámci území Koordinátoři přípravy Aktualizace Strategického plánu: a revitalizovat své centrum jako přirozený prostor ( středobod ) Veronika Klečková aktivit, setkávání a posilování celoměstské identity Radim Perlín a soudržnosti. Jak přispěje strategický cíl rozvoji Prahy?

30 Diskuze...

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

o udržitelných evropských městech

o udržitelných evropských městech LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech Sjednána při příležitosti neformální ministerské schůzky na téma rozvoj měst a územní soudržnost v Lipsku ve dnech 24. a 25. května 2007 Preambule LIPSKÁ

Více

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013. Kulaté stoly SHRNUTÍ

METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013. Kulaté stoly SHRNUTÍ METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA 2.4 12. 10. 2013 Kulaté stoly SHRNUTÍ 1 Stůl 1: Systém (Lidé, nástroje, procesy) Stůl č. 1 moderoval Ing. arch. Jan Kasl, garant skupiny Struktura a správa města. Pracovní skupina

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN

SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN 3 SMYSL PLÁNU STRATEGICKÝ PLÁN Útvar rozvoje hl. m. Prahy Tomáš Ctibor, Radim Perlín, Veronika Klečková 4 5? SMYSL PLÁNU 6 7 ROZVOJ! Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Příloha 5 Sociální a kulturní výzvy: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 5 Sociální a kulturní výzvy: Podrobná specifikace prioritní oblasti Sociální a kulturní výzvy: Podrobná specifikace prioritní oblasti Současné moderní společnosti jsou mimo jiné charakterizovány dynamickými (mnohdy až překotnými) sociálními a kulturními proměnami, které

Více

LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech

LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech STRANA 1 LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech je dokument členských států vypracovaný za široké a transparentní účasti evropských zainteresovaných

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2014-2020 zkrácená verze Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 359/14/ZK dne 23. 9. 2014. Program rozvoje

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A JEJÍ IMPLEMENTACE DO PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

Svazek 4. Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR

Svazek 4. Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR Svazek 4 Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR Praha, květen 2000 SWOT ANALÝZA PRO STRATEGII REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR S I L N É S T R Á N K Y Národohospodářské aspekty a vnější vztahy

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více