Vyjádření představenstva a návrhy usnesení a jejich odůvodnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyjádření představenstva a návrhy usnesení a jejich odůvodnění"

Transkript

1

2

3 Vyjádření představenstva a návrhy usnesení a jejich odůvodnění A. K bodům č. 2 a č. 3 pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva: Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady je zařazen v souladu s požadavkem ust. 436 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích ( ZOK ). Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady je zařazen v souladu s požadavkem ust. 447 odst. 3 ZOK. B. K bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady: Návrh usnesení: Valná hromada společnosti EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci, schvaluje mimořádnou účetní závěrku ke dni Odůvodnění návrhu: Tento návrh je předkládán ve smyslu ustanovení 421 odst. 2 ZOK, do působnosti valné hromady mimo jiné náleží schválení mimořádné účetní závěrky. C. K bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady: Návrh usnesení: Valná hromada společnosti EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci, schvaluje návrh na vypořádání ztráty ve výši ,90 Kč vytvořené za období od do tak, že ztráta bude zaúčtována na účet neuhrazených ztrát minulých let. Odůvodnění návrhu: Tento návrh je předkládán ve smyslu ustanovení 421 odst. 2 ZOK, do působnosti valné hromady mimo jiné náleží rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Představenstvo společnosti navrhuje převod ztráty za účetní období do do na účet neuhrazených ztrát minulých let. D. K bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady: Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti, které nově znějí takto: I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti: EČS Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci (2) Název obce, kde je sídlo právnické osoby: Praha

4 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Článek 2 Doba trvání společnosti Článek 3 Předmět podnikání (1) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; c) Výroba elektřiny; d) Distribuce elektřiny; e) Obchod s elektřinou; f) Obchod s plynem. (2) Společnost dále spravuje vlastní majetkové účasti a organizuje svůj holding v České republice. Článek 4 Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů šest set dvacet pět tisíc korun českých). Článek 5 Akcie (1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na akcií znějících na jméno vydaných jako cenný papír, v jmenovité hodnotě jedné akcie Kč. (2) Akcie mohou být vydány jako samostatné cenné papíry nebo v podobě hromadné listiny (akcie), nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou (akcií) nemohou být převodem dělena na podíly. Pokud společnost vydá hromadnou listinu (akcii), může její vlastník kdykoliv požádat společnost o výměnu této hromadné listiny (akcie) za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny (akcie), a to písemnou žádostí adresovanou představenstvu společnosti, zaslanou na adresu sídla společnosti. Společnost zajistí požadovanou výměnu akcií a předá akcionáři jednotlivé listinné akcie a/nebo hromadné listiny (akcie) do šedesáti (60) dnů od data obdržení výše uvedené písemné žádosti vlastníka hromadné listiny (akcie) o výměnu akcií. Náklady na výměnu akcií nese společnost. (3) Na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě Kč připadá jeden hlas. Ke všem akciím se vztahují stejná práva. Celkový počet hlasů ve společnosti je hlasů. Společnost vydala pouze kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva a nevydala žádné jiné druhy akcií.

5 (4) Žádný z akcionářů společnosti nemůže převést ani zastavit své akcie nebo převést samostatně převoditelné právo spojené s akcií jiným způsobem, než jak určují tyto stanovy. (5) K převodu části akcií akcionáře je nutný souhlas valné hromady společnosti, a to kvalifikovanou většinou, jak je uvedeno v Článku 9, odstavci (5) stanov. (6) Pokud akcionář (Prodávající akcionář) zamýšlí převést své akcie, nabídne tyto akcie (Nabízené akcie) druhému akcionáři (Oslovený akcionář). Písemná nabídka (Nabídka) bude odeslána doporučeně, bude obsahovat nabídku k prodeji za cenu v penězích navrženou Prodávajícím akcionářem (Navrhovaná cena) a krom toho, že nemůže být přijata částečně, ale pouze jako celek, nebude Nabídka podléhat žádné jiné podmínce. Oslovený akcionář má právo přijmout Nabídku do třiceti (30) pracovních dnů, tj. pracovních dnů běžných pro banky v České republice (Pracovní dny), od jejího obdržení. V takovém případě se obě strany zavazují uzavřít příslušnou smlouvu o úplatném převodu akcií za účelem převodu Nabízených akcií do třiceti (30) pracovních dnů od doručení oznámení o přijetí Nabídky Prodávajícímu akcionáři. Převod Nabízených akcií a zaplacení kupní ceny proběhne do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií. (7) Pokud Oslovený akcionář nevyužije svého práva ke koupi veškerých Nabízených akcií do třiceti (30) pracovních dní od obdržení Nabídky, nebo pokud Oslovený akcionář neuzavře smlouvu o úplatném převodu akcií a neuhradí kupní cenu ve lhůtě stanovené v odstavci (6) tohoto Článku 5 stanov, může Prodávající akcionář prodat veškeré Nabízené akcie třetí straně, avšak pouze za předpokladu, že se takový převod uskuteční: (i) nejpozději do devadesáti (90) pracovních dnů ode dne, kdy Oslovený akcionář odmítl uplatnit své právo nebo nepodnikl náležité kroky ve lhůtě stanovené v odstavci (6) tohoto Článku 5 stanov, (ii) výhradně za stejných, oproti původní Nabídce pro nabyvatele nezvýhodněných podmínek, a (iii) pokud nabývající třetí strana právoplatně přistoupí ke smlouvě o společném podniku uzavřené mezi akcionáři společnosti dne 9. prosince 2008 (ve znění pozdějších doplňků) (Smlouva o společném podniku) a stane se jejím účastníkem namísto Prodávajícího akcionáře. Pokud k převodu nedojde do devadesáti (90) pracovních dní, platí pro nakládání s akciemi opět všechna ustanovení odstavce (5) tohoto Článku 5 stanov. (8) Jestliže akcionář obdrží nabídku od třetí strany (Nabízející třetí strana) na koupi jakéhokoliv množství akcií, oznámí tuto skutečnost Oslovenému akcionáři písemně doporučenou zásilkou (Oznámení o obdržení nabídky). Toto oznámení o obdržení nabídky bude obsahovat (i) přesný název a adresu Nabízející třetí strany a (ii) závaznou nabídku Nabízející třetí strany (Nabídka třetí strany), obzvláště pak cenu (Nabídková cena), za kterou je Nabízející třetí strana ochotna Nabízené akcie odkoupit. K Oznámení o obdržení nabídky bude přiloženo (i) písemné prohlášení Nabízející třetí strany, že se bude řídit ustanoveními Smlouvy o společném podniku a přijme tato za závazná a (ii) písemné prohlášení Prodávajícího akcionáře, že nabídku přijal pouze s výhradou předkupního práva Osloveného akcionáře a případného zákonného souhlasu. (9) Po převzetí Oznámení o obdržení nabídky od Prodávajícího akcionáře má Oslovený akcionář

6 právo na základě písemného oznámení (Oznámení o uplatnění práva) odeslaného Prodávajícímu akcionáři a Nabízející třetí straně do třiceti (30) pracovních dní od obdržení Oznámení o obdržení nabídky odkoupit nabízené akcie za Nabídkovou cenu a za podmínek Nabídky třetí strany. Obě strany se v takovém případě zavazují uzavřít smlouvu o úplatném převodu akcií za účelem převodu těchto akcií do třiceti (30) pracovních dnů od Obdržení oznámení. Zahrnuje-li Nabídka třetí strany nepeněžní protiplnění, hodnota tohoto protiplnění bude stanovena nezávislou, mezinárodně uznávanou investiční bankou nebo účetní společností stanovenou na základě dohody akcionářů, anebo, pokud k takové dohodě nedojde do deseti (10) pracovních dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře o zahájení procesu ocenění, mezinárodně uznávanou investiční bankou nebo účetní společností určenou Mezinárodním centrem pro odborné analýzy Mezinárodní obchodní komory (ICC International Centre for Expertise) (Odhadce), a to na základě žádosti kteréhokoliv z akcionářů. V takovém případě začíná lhůta pro uplatnění předkupního práva běžet dnem, kdy Odhadce předloží akcionářům svou zprávu. (10) Nezašle-li Oslovený akcionář včas Oznámení o uplatnění práva ve vztahu k veškerým Nabízeným akciím, nebo neuzavře-li příslušnou smlouvu o úplatném převodu akcií a neuhradí kupní cenu ve lhůtě stanovené v odstavci (9) tohoto Článku 5 stanov, je Prodávající akcionář oprávněn prodat Nabízené akcie, nikoliv však pouze jejich část, Nabízející třetí straně, avšak pouze za předpokladu, že se takový převod uskuteční: (i) nejpozději do devadesáti (90) pracovních dnů ode dne, kdy Oslovený akcionář odmítl uplatnit své právo nebo nepodnikl náležité kroky ve lhůtě stanovené v odstavci (9) tohoto Článku 5 stanov, (ii) výhradně za stejných, oproti původní Nabídce třetí strany pro třetí stranu nezvýhodněných podmínek. Pokud k převodu Nabízených akcií nedojde do devadesáti (90) pracovních dní, platí pro nakládání s akciemi opět všechna ustanovení tohoto Článku 5 stanov. (11) Každý z akcionářů může po uvědomění druhého akcionáře převést své akcie na jednoho či více členů koncernu, jehož je akcionář členem ve smyslu 74 Zákona o obchodních korporací (dále také ZOK ) (ovládající a ovládaná osoba); tento převod se však stane platným pouze poté, co ovládající a ovládaná osoba projeví svůj souhlas s přistoupením ke Smlouvě o společném podniku uzavřením smlouvy o přistoupení. V takovém případě neplatí omezení uvedené v odstavcích (6) až (10) tohoto Článku 5 stanov. II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Článek 6 Orgány společnosti (1) Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. (2) Orgány společnosti jsou: A. valná hromada,

7 B. představenstvo a C. dozorčí rada. A. VALNÁ HROMADA Článek 7 Postavení a působnost valné hromady (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Postavení a působnost valné hromady se řídí ustanovením 398 a následujících ZOK a těmito stanovami. (2) Do působnosti valné hromady náleží: (i) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; (ii) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; (iii) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; (iv) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; (v) volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele; (vi) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada; (vii) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky i mezitímní účetní závěrky (je-li připravena); (viii) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; (ix) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; (x) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; (xi) jmenování a odvolání likvidátora, a určování jeho odměny; (xii) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; (xiii) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; (xiv) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; (xv) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; (xvi) rozhodnutí o změnách v právech vztahujících se k různým druhům akcií; (xvii) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na akcionáře, rozdělení společnosti nebo o změně právní formy společnosti; (xviii) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a představenstva; (xix) udělení předchozího souhlasu se zřízením či zrušením organizační složky podniku a se vznikem či zánikem majetkových účastí v jiných společnostech;

8 (xx) udělení předchozího souhlasu s uzavíráním jakýchkoliv smluv o externím financování společnosti; (xxi) určení auditora společnosti. 3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo stanovy. Článek 8 Způsob svolávání valné hromady (1) Valná hromada se schází v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, avšak nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období. (2) Pozvánka na valnou hromadu, musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, eventuálně vyjádření představenstva, není-li předkládán návrh usnesení, a další náležitosti, určené těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo zařadí určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za podmínek stanovených v 369 Zákona o obchodních korporacích. (3) Představenstvo uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Požádá-li akcionář písemně společnost, může být zasílání pozvánky na valnou hromadu nahrazeno jejím zasíláním na jím určenou elektronickou ( ovou) adresu. Pozvánka může být, namísto zaslání, předána i osobně ve výše uvedené lhůtě a to akcionáři nebo členu statutárního orgánu akcionáře. (4) V případech stanovených zákonem ( 404 Zákona o obchodních korporacích) svolá valnou hromadu dozorčí rada a navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv její člen. (5) Představenstvo je povinno svolat, bez zbytečného odkladu, valnou hromadu a případně jí v souladu se zákonem také navrhnout potřebná opatření: i. zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat; ii. z jiného vážného důvodu;

9 iii. iv. zjistí-li, že společnost se dostala do úpadku ve smyslu 3 zákona o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon); požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář a navrhne-li konkrétní záležitost k projednání na této valné hromadě. Každý bod návrhu musí být opatřen odůvodněním nebo návrhem usnesení; v. požádá-li o její svolání dozorčí rada. (6) Souhlasí-li všichni akcionáři, může se valná hromada společnosti konat i bez splnění požadavků na svolání valné hromady obsažených v těchto stanovách či právních předpisech. Článek 9 Způsob rozhodování valné hromady (1) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni akcionáři. Toto kvorum platí i pro náhradní valnou hromadu dle 414 ZOK. (2) Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou (2/3) většinou přítomných akcionářů v zákoně uvedených a v následujících případech: (i) (ii) (iii) (iv) Rozhodování o změnách stanov, pokud nejde o změnu vyvolanou zvýšením základního kapitálu společnosti představenstvem podle 511 ZOK nebo změnu vyplývající z jiných právních skutečností; Rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle 511 ZOK nebo o možnosti započíst peněžitou pohledávku vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; Rozhodování o vydání dluhopisů podle 286 ZOK; a O zrušení společnosti s likvidací a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. (3) Valná hromada rozhoduje tříčtvrtinovou (3/4) většinou přítomných akcionářů v zákoně uvedených a v následujících případech: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu; v těchto případech se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie, Vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných dluhopisů nebo prioritních dluhopisů; Vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle ZOK; Rozhodování o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady; Schvalování převodu části akcií akcionáře; Rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na akcionáře, rozdělení společnosti nebo o

10 změně právní formy společnosti. (6) Člen představenstva pověřený zahájením valné hromady (či jiná osoba pověřená v souladu s právními předpisy zahájením valné hromady), navrhne valné hromadě předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) a nechá o nich hlasovat, při tomto hlasování funkci skrutátorů vykonávají osoby pověřené představenstvem. Další jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. (7) Hlasování na valné hromadě probíhá zvednutím ruky. (8) Nejprve probíhá hlasování o návrzích předkládaných představenstvem. Hlasování o ostatních návrzích a protinávrzích proběhne v takovém pořadí, v jakém byly návrhy podány. Pokud je návrh schválen, další hlasování o jiných návrzích vztahujících se k témuž bodu neproběhne. B. PŘEDSTAVENSTVO Článek 10 Postavení a působnost představenstva (1) Představenstvo je statutárním orgánem odpovědným za řízení činnosti společnosti a jednajícím za společnost. (2) Představenstvo rozhoduje v záležitostech společnosti, pokud takováto rozhodnutí nespadají na základě zákona nebo těchto stanov do působnosti valné hromady či dozorčí rady. (3) Představenstvu přísluší zejména: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) obchodní vedení společnosti, realizace předmětu podnikání společnosti; řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a další dokumentace společnosti; svolávání a organizace valné hromady, vypracování materiálů předkládaných valné hromadě včetně jejich včasného projednání; provádět rozhodnutí valné hromady; předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti (která je vždy součástí výroční zprávy dle zvláštního právního předpisu), a to nejpozději ve stejný den, kdy valná hromada projednává roční

11 účetní závěrku. (4) Představenstvo má tři (3) členy (členy představenstva), kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Členové představenstva mohou být voleni opakovaně. Kooptace nového člena představenstva není přípustná. (5) Funkční období člena představenstva jsou tři (3) roky. Výkon funkce člena představenstva, kterému skončí funkční období, končí zvolením nového člena představenstva, avšak nejpozději uplynutím tří (3) měsíců od skončení jeho funkčního období. (6) Člen představenstva může na svou funkci rezignovat, oznámí-li svou rezignaci představenstvu nebo valné hromadě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy byla rezignace projednána nebo měla být projednána představenstvem nebo valnou hromadou. Představenstvo nebo valná hromada projedná rezignaci na nejbližším zasedání poté, co jí rezignace byla oznámena. Oznámí-li rezignující osoba svou rezignaci přímo na zasedání představenstva nebo na valné hromadě, výkon její funkce skončí uplynutím lhůty dvou (2) měsíců po oznámení, neschválí-li představenstvo nebo valná hromada na žádost této osoby jiný okamžik zániku funkce. (7) Členové představenstva volí a odvolávají předsedu představenstva z řad svých členů. (8) V případě, že člen představenstva rezignuje, je odvolán či jeho funkční období skončí jiným způsobem, zvolí valná hromada do tří (3) měsíců nového člena představenstva. (9) Náklady na zasedání a další činnost představenstva nese společnost. Členům představenstva budou uhrazeny jejich náklady vynaložené v souvislosti s jejich činností a zasedáními. Článek 11 Zasedání představenstva (1) Představenstvo se schází podle potřeby, alespoň dvakrát (2) do roka. Zasedání představenstva se koná v Praze, pokud se členové nedohodnou jinak. Místo konání bude dále upřesněno v pozvánce na zasedání představenstva. (2) Se souhlasem všech členů představenstva mohou členové fyzicky nepřítomní na zasedání představenstva hlasovat písemnou formou (například dopis, , fax) nebo pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících online přenos ústního projevu vůle (například telefon, videopřenos) o rozhodnutí, které představenstvo přijímá na svém zasedání. Členové představenstva hlasující některým ze způsobů dle tohoto odstavce se pro účely hlasování považují za přítomné. (3) Představenstvo je způsobilé se usnášet, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek: a) jsou-li na zasedání přítomni fyzicky všichni jeho členové,

12 b) jsou-li na zasedání přítomni fyzicky alespoň dva (2) členové a jeden (1) člen je spojen se zasedáním představenstva pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících online přenos ústního projevu vůle, c) je-li na zasedání přítomen fyzicky alespoň jeden (1) člen a dva (2) členové jsou spojeni se zasedáním představenstva pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících online přenos ústního projevu vůle. (4) V případě písemné, či takové formy hlasování fyzicky nepřítomného člena představenstva, která neumožňuje online spojení, mezi ním a zasedáním představenstva vytvářející prostor ke vzájemné komunikaci (například dopis, , fax), při projednávání příslušných bodů zasedání seznámí předsedající členy představenstva přítomné na zasedání s obsahem stanoviska tohoto člena představenstva k navrhovanému rozhodnutí. Stanovisko fyzicky nepřítomného člena představenstva přitom musí být doručeno na zasedání představenstva nejpozději do začátku hlasování o daném bodě. (5) Pakliže je fyzicky nepřítomný člen představenstva spojen se zasedáním představenstva takovým způsobem, že je možná vzájemná online komunikace (například telefon, videopřenos) mezi ním a zasedáním představenstva, je takový člen oprávněn zapojit se do rozpravy a projednávání záležitostí představenstva a při hlasování hlasuje spolu s ostatními členy představenstva. (6) Nebude-li představenstvo způsobilé se usnášet, bude ve lhůtě dvacet jedna (21) dní svoláno náhradní zasedání představenstva. Náhradní zasedání je usnášeníschopné, pokud je fyzicky přítomna většina členů. Svou funkci vykonává každý člen představenstva osobně. (7) Veškerá rozhodnutí představenstva jsou schvalována prostou většinou přítomných členů, není-li schválení rozhodnutí vyšší kvalifikovanou většinou vyžadováno těmito stanovami. Jednomyslné schválení všemi třemi členy představenstva je vyžadováno v následujících případech: (i) (ii) (iii) (iv) poskytnutí ručení, slibu odškodnění nebo sjednání zástavy, které zakládají závazek (včetně závazku budoucího nebo podmíněného) společnosti ve výši nad (padesát tisíc) EUR pro jednotlivou transakci a které se nevztahují k položkám již zahrnutým do rozpočtu; uzavření smlouvy za účelem investice nebo akvizice, která není zahrnuta v současném rozpočtu a přesahuje částku (sto tisíc) EUR pro jednotlivou transakci; převod majetku společnosti v hodnotě nad (padesát tisíc) EUR pro jednotlivou transakci; rozhodnutí o pozastavení nebo ukončení přípravy projektu (podle smlouvy o společném podniku) nebo jeho zrušení. (8) Představenstvo schvaluje v souladu se zákonem a s těmito stanovami ustanovení týkající se pravomocí a postupů při svolávání a konání zasedání představenstva, jeho

13 rozhodování a dalších záležitostí v souvislosti s jeho činností (jednací řád představenstva). (9) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemným oznámením obsahujícím místo, datum, čas a program zasedání. Oznámení bude doručeno všem členům představenstva nejpozději sedm (7) kalendářních dní před konáním zasedání. V naléhavých případech nebo na základě souhlasu všech členů představenstva může být zasedání svoláno oznámením doručeným všem členům představenstva nejpozději dvacet čtyři (24) hodin před konáním zasedání. Zasedání může být svoláno doporučenou zásilkou, telefaxem nebo em. (10) Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva, anebo v jeho nepřítomnosti zvolí přítomní členové na místě předsedajícího ze svého středu. Předseda svolá představenstvo kdykoliv na žádost člena představenstva či dozorčí rady. (11) O zasedání představenstva a schválených rozhodnutích bude pořízen zápis; zápis podepíše zapisovatel jmenovaný představenstvem a předseda představenstva. (12) S písemným souhlasem všech členů představenstva může hlasování představenstva probíhat také písemnou formou (per rollam) mimo zasedání. V případě rozhodování per rollam bude písemný návrh rozhodnutí předložen všem členům představenstva k připomínkování s uvedením lhůty, ve které mají členové potvrdit svůj souhlas; pokud tak člen představenstva neučiní, má se za to, že nesouhlasí. Souhlas všech členů představenstva nemusí být obsažen na jedné listině, pokud každý ze členů připojí svůj podpis pod plné znění daného rozhodnutí. Rozhodnutí přijaté per rollam bude připojeno k zápisu z následujícího řádného zasedání představenstva. (13) Představenstvo svolává valnou hromadu společnosti v souladu s platnými právními předpisy, nejméně však jedenkrát (1) v kalendářním roce, tak, aby se konala nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období. C. DOZORČÍ RADA Článek 12 Postavení a působnost dozorčí rady (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. (2) Dozorčí rada schvaluje v souladu se zákonem a s těmito stanovami ustanovení týkající se pravomocí a postupů při svolávání a konání zasedání dozorčí rady, jejího rozhodování a dalších záležitostí v souvislosti s její činností (jednací řád dozorčí rady). (3) Dozorčí rada zejména: (i) přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá vyjádření valné hromadě, přezkoumává zprávu o vztazích mezi

14 propojenými osobami; (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) projednává čtvrtletní a roční hospodářské výsledky společnosti; projednává zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; předkládá stanoviska, doporučení a návrhy valné hromadě a představenstvu; kontroluje řádné vedení účetnictví, obchodních knih a další dokumentace společnosti; předkládá valné hromadě vyjádření k veškerým smlouvám mezi společností a členy představenstva o výkonu jejich funkce a odměnách za výkon jejich funkce; uděluje předchozí souhlas k rozpočtu společnosti; uděluje předchozí souhlas k poskytnutí ručení, slibu odškodnění nebo sjednání zástavy, které zakládají závazek (včetně závazku budoucího nebo podmíněného) společnosti v trvání nad jeden rok a/nebo ve výši nad (sto tisíc) EUR pro jednotlivou transakci a/nebo (dvě stě padesát tisíc) EUR ročně celkem a které se nevztahují k položkám již zahrnutým v rozpočtu; uděluje předchozí souhlas k uzavírání jakýchkoliv smluv za účelem investice nebo akvizice, které přesahují částku (sto tisíc) EUR pro jednotlivou transakci a/nebo (dvě stě padesát tisíc) EUR ročně celkem, a které nejsou zahrnuty v příslušném rozpočtu; (x) uděluje předchozí souhlas k převodu majetku společnosti v hodnotě nad (sto tisíc) EUR pro jednotlivou transakci a/nebo nad (dvě stě padesát tisíc) EUR ročně celkem; (4) Dozorčí rada má tři (3) členy. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové dozorčí rady mohou být voleni opakovaně. Kooptace nového člena dozorčí rady není přípustná. (5) Funkční období člena dozorčí rady jsou tři (3) roky. Výkon funkce člena dozorčí rady, kterému skončí funkční období, končí zvolením nového člena dozorčí rady, avšak nejpozději uplynutím tří (3) měsíců po skončení jeho funkčního období. (6) Člen dozorčí rady může na svou funkci rezignovat, oznámí-li svou rezignaci dozorčí radě nebo valné hromadě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy byla rezignace projednána, nebo měla být projednána dozorčí radou nebo valnou hromadou. Dozorčí rada nebo valná hromada projedná rezignaci na nejbližším zasedání poté, co jí rezignace byla oznámena. Oznámí-li rezignující osoba svou rezignaci přímo na zasedání dozorčí rady nebo na valné hromadě, výkon její funkce skončí uplynutím lhůty dvou (2) měsíců po oznámení, neschválí-li dozorčí rada nebo valná hromada na žádost této osoby jiný okamžik zániku funkce.

15 (7) Členové dozorčí rady volí a odvolávají předsedu dozorčí rady z řad svých členů. (9) V případě, že člen dozorčí rady rezignuje, je odvolán či jeho funkční období skončí jiným způsobem, zvolí valná hromada do tří (3) měsíců nového člena dozorčí rady. (10) Náklady na zasedání a další činnost dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady budou uhrazeny jejich náklady vynaložené v souvislosti s jejich činností a zasedáními. Článek 13 Zasedání dozorčí rady (1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, alespoň dvakrát (2) do roka. Zasedání dozorčí rady se koná v Praze, pokud se všichni členové dozorčí rady nedohodnou jinak. Místo konání bude dále upřesněno v pozvánce na zasedání dozorčí rady. (2) Se souhlasem všech členů dozorčí rady mohou členové fyzicky nepřítomní na zasedání dozorčí rady hlasovat písemnou formou (například dopis, , fax) nebo pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících online přenos ústního projevu vůle (například telefon, videopřenos) o rozhodnutí, které dozorčí rada přijímá na svém zasedání. Členové dozorčí rady hlasující některým ze způsobů dle tohoto odstavce se pro účely hlasování považují za přítomné. (3) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek: a) jsou-li na zasedání přítomni fyzicky všichni její členové, b) jsou-li na zasedání přítomni fyzicky alespoň dva (2) členové a jeden (1) její člen je spojen se zasedáním dozorčí rady pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících online přenos ústního projevu vůle, c) je-li na zasedání přítomen fyzicky alespoň jeden (1) člen a dva (2) členové jsou spojeni se zasedáním dozorčí rady pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících online přenos ústního projevu vůle. (4) V případě písemné, či takové formy hlasování fyzicky nepřítomného člena dozorčí rady, která neumožňuje online spojení, mezi ním a zasedáním dozorčí rady vytvářející prostor ke vzájemné komunikaci (například dopis, , fax), při projednávání příslušných bodů zasedání seznámí předsedající členy dozorčí rady přítomné na zasedání s obsahem stanoviska tohoto člena dozorčí rady k navrhovanému rozhodnutí. Stanovisko fyzicky nepřítomného člena dozorčí rady přitom musí být doručeno na zasedání dozorčí rady nejpozději do začátku hlasování o daném bodě. (5) Pakliže je fyzicky nepřítomný člen dozorčí rady spojen se zasedáním dozorčí rady takovým způsobem, že je možná vzájemná online komunikace (například telefon, videopřenos) mezi ním a zasedáním dozorčí rady, je takový člen oprávněn zapojit se do rozpravy a projednávání záležitostí dozorčí rady a při hlasování hlasuje spolu s ostatními členy dozorčí rady. (6) Nebude-li dozorčí rada způsobilá se usnášet, bude ve lhůtě dvacet jedna (21) dní svoláno náhradní zasedání dozorčí rady. Náhradní zasedání je usnášeníschopné, pokud je fyzicky přítomna většina členů. Svou funkci vykonává každý člen dozorčí rady osobně.

16 (7) Veškerá rozhodnutí dozorčí rady jsou schvalována prostou většinou všech členů, není-li schválení rozhodnutí vyšší kvalifikovanou většinou vyžadováno těmito stanovami. Jednomyslné schválení všemi třemi členy dozorčí rady je vyžadováno v případech dle Článku 12 odstavce (3) bod (viii), (ix) a (x). (8) Pro dozorčí radu platí obdobně (mutatis mutandis) odstavce (9) až (12) Článku 11 stanov. III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST Článek 14 Jednání za společnost Za společnost jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně. IV. FINANČNÍ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI Článek 15 Účetní období Účetní období se shoduje s kalendářním rokem. Rozpočet společnosti Nad rámec svých dalších povinností představenstvo zajistí: (i) (ii) sestavení rozpočtu pro účetní období na základě plánu činností společnosti; rozpočet je následně předložen dozorčí radě k udělení předchozího souhlasu dle Článku 12 odstavce (3) bodu (vii) stanov, pro rok, ke kterému se vztahuje; předložení navrhovaných, do rozpočtu nezahrnutých, výdajů dozorčí radě ke schválení dle Článku 12 odstavce (3) bodu (ix) stanov. Článek 16 Rozdělení zisku a úhrada ztráty (1) O rozdělení zisku nebo jiných fondů společnosti rozhoduje valná hromada. Zisky společnosti vytvořené v průběhu účetního období budou v první řadě použity na doplnění rezervního fondu podle právních předpisů a následujících ustanovení těchto stanov. Valná hromada může rozhodnout: (i) (ii) o vyplacení dividend a stanovení jejich výše; o stanovení a vyplacení podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady;

17 (iii) (iv) (v) (vi) o ponechání výsledku hospodaření ve formě nerozděleného zisku; o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti; o příspěvku do dalších fondů společnosti; o úhradě ztrát za minulá účetní období. (2) O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada, a to zpravidla na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ztrátu je možno uhradit z jiných fondů společnosti, popř. snížením základního kapitálu společnosti. Dále je možno ztrátu uhradit z nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let. (3) Návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu neuhrazené ztráty se řídí ustanoveními ZOK. Článek 17 Rezervní fond (1) Společnost vytváří rezervní fond k pokrytí ztrát společnosti. (2) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu společnosti. Rezervní fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5 % z čistého zisku za uplynulé účetní období až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. (3) O dalších přídělech do rezervního fondu nad výše uvedený zákonný limit rozhoduje valná hromada. (4) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. (5) Společnost může dle potřeby vytvářet další fondy. Rozhodnutí o vytvoření fondu a pravidla, kterými se takovýto fond řídí, schvaluje představenstvo. V. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Článek 18 Zvýšení základního kapitálu (1) Zvýšení základního kapitálu se děje v souladu s ustanoveními ZOK; přitom se postupuje podle těchto pravidel: (i) pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je potřebná alespoň

18 dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li ZOK pro určité rozhodnutí vyšší většinu; (ii) emisní kurs upisovaných akcií je možno splatit peněžitým vkladem; upsat akcie nepeněžitým vkladem je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti; (iii) upsání musí být provedeno za přítomnosti člena představenstva a potvrzeno jeho podpisem na listině upisovatelů, neurčuje-li zákon nebo rozhodnutí valné hromady jinak; (iv) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu společnosti a v souladu s právními předpisy. (2) Kromě dalších způsobů zvýšení základního kapitálu stanovených ZOKmůže být základní kapitál společnosti zvýšen cestou podmíněného zvýšení základního kapitálu. (3) Valná hromada může za podmínek stanovených ZOK schválit rozhodnutí, opravňující představenstvo k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu formou upsání akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti nebo upsáním zaměstnaneckých akcií. Článek 19 Snížení základního kapitálu (1) Snížení základního kapitálu se děje v souladu s ustanoveními ZOK zákoníku. Snížení základního kapitál formou stažení akcií z oběhu losováním není přípustné. (2) Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel: (i) k rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu jsou potřebné alespoň dvě třetiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě; (ii) základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši uvedenou v souladu s ustanoveními ZOK; (iii) je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije k jeho snížení vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. I v ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost k jeho snížení především vlastní akcie nebo zatímní listy, přičemž jiným způsobem lze snížit základní kapitál jen, nepostačují-li ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadu, nebo pokud by nebyl splněn účel snížení základního kapitálu; (iv) před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek oprávněných věřitelů nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot jejich akcií.

19 VI. LIKVIDACE SPOLEČNOSTI Článek 20 Způsoby likvidace společnosti (1) Likvidace společnosti se děje v souladu s platnou právní úpravou. (2) Společnost zaniká dnem, kdy je vymazána z obchodního rejstříku. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 21 Oznamovací povinnost Má-li společnost ze zákona nebo podle těchto stanov jakoukoliv povinnost zveřejnit určitou informaci, splní tuto povinnost prostřednictvím svých internetových stránek. Článek 22 Změna stanov (1) O změně stanov rozhoduje valná hromada postupem dle ZOK, a to zpravidla na návrh představenstva či akcionáře. V případech podle 432 odst. 2 ZOK rozhoduje o změně stanov představenstvo. (2) Změna těchto stanov proběhne v souladu s ustanoveními ZOK. (3) Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. (4) Je-li změna stanov na programu valné hromady, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn. Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. (5) Jestliže hodlá akcionář uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávrhy k navrhovaným změnám stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu či protinávrhu společnosti v souladu s ustanoveními ZOK. Článek 23 Platnost a účinnost Tyto stanovy vstupují v platnost a účinnost k datu jejich schválení valnou hromadou.

20 Článek 24 Podřízení se Zákonu o obchodních korporacích Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (v textu stanov též jako Zákon o obchodních korporacích a ZOK ) jako celku. Odůvodnění návrhu: Tento návrh úplného znění stanov je předložen v souladu se stanovami společnosti a zároveň ve smyslu ustanovení 777 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ( ZOK ) ke splnění povinnosti tímto ustanovením uložené. Kromě jiných změn je navrhováno, aby (i) se společnost podřídila zákonu jako celku podle ustanovení 777 odst. 5 ZOK. Ostatní navrhované změny jsou vesměs změnami formálními reagující na ustanovení ZOK.

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: 1 Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Bod 1 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 1. a) rostlinná

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s.

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. 6. 2012. Společnost

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

úplné znění STANOV obchodní společnosti Citfin Finanční trhy a.s. se sídlem Praha ve znění platném ke dni 6. 1. 2010 Čl. I. Firma a sídlo společnosti Firma společnosti zní: Sídlo společnosti je: Citfin

Více