MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ"

Transkript

1 MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

2 Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment domácích spotfiebiãû: praãky, su iãky, sporáky, mikrovlnné trouby, klasické trouby, chladniãky a mrazniãky. Kompletní katalog v robkû Candy obdrïíte u Va eho prodejce. Pfieãtûte si, prosím, tento návod velmi peãlivû vzhledem k tomu, Ïe obsahuje dûleïité informace ohlednû bezpeãné instalace, pouïití a údrïby spotfiebiãe spolu s nûkter mi uïiteãn mi radami, díky kter m Va e myãka dosáhne tûch nejlep ích v sledkû. Pro pfiípad potfieby v budoucnu návod uschovejte na bezpeãném místû. OBSAH Popis ovládacích prvkû str. 3 Technické údaje str. 3 Ovládání programû a speciální funkce str. 4 Systém Waterblock str. 8 Zafiízení zmûkãování vody str. 9 Volba programu str. 10 2

3 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ A "Tlaãítko zapínání ON/OFF" B Tlaãítko "ECO" C Tlaãítko "PLUS" D Tlaãítko "1/2 FLEXI" E Tlaãítko "ODLOÎEN START" F Otvírání dvífiek G Tlaãítka "PROGRAMY" H Kontrolka "DOPLNIT SÒL" I Kontrolka "DOPLNIT LE TÍCÍ PROST EDEK" L Kontrolky LED "STAV PROGRAMU" M DIGITÁLNÍ DISPLEJ N Kontrolky LED "VOLBA PROGRAMU" O Kontrolky LED "VOLBA FUNKCÍ" ROZMùRY: s horní pracovní plochou bez pracovní plochy V ka cm Hloubka cm 60 57,3 ífika cm 60 59,8 Hloubka s otevfien mi dvífiky cm TECHNICKÉ ÚDAJE: NáplÀ dle normy EN S pánvemi a mísami 9 osob Pfiívodní tlak vody Min. 0,08 - Max 0,8 MPa Pojistky (viz údaje na títku) Pfiíkon (viz údaje na títku) Napájecí napûtí (viz údaje na títku) 3

4 VOLBA PROGRAMU A SPECIÁLNÍ FUNKCE (PouÏívejte spolu s prûvodcem po programech) Nastavení programu 7 Otevfiete dvífika a vloïte pinavé nádobí do spotfiebiãe. 7 Stisknûte tlaãítko zapínání "ON/OFF". 7 Po stisknutí tlaãítka "ON/OFF" bude blikat "doporuãená" LED pro tovární nastavení (které je ideální pro kaïdodenní mytí zcela plné myãky) nebo LED pro program "Auto Memory" (viz níïe). Délka trvání programu se zobrazí na displeji, kde se budou stfiídavû zobrazovat hodiny a minuty [napfi.: 1 h (1 hodina) / 25 (25 minut)]. DÒLEÎITÉ Tato myãka je vybavena dvûmi velmi dûleïit mi funkcemi: "doporuãen " program (V) pro rychlou a jistou volbu, funkce "Auto Memory", která ukládá do pamûti program pouïívaná nejménû 3 krát za sebou, takïe pokud pouïíváte pravidelnû stejn mycí cyklus, nemusíte pokaïdé znovu program nastavovat a u etfiíte tak ãas i práci. 7 Pro volbu této funkce stisknûte pfiíslu né tlaãítko (kontrolka LED se rozsvítí). Tlaãítka funkcí musíte nastavit P ED spu tûním programu, aby volby funkcí byly pfiijaty. 7 Pro v bûr jiného programu stisknûte odpovídající tlaãítko (pfiíslu ná kontrolka LED zaãne blikat na potvrzení volby). 7 Pro spu tûní programu stisknûte znovu tlaãítko zvoleného programu pro potvrzení. Program se automatick spustí, pfiíslu ná LED pfiestane blikat a zûstane svítit. Na displeji se objeví délka trvání mycího cyklu. Pokud byla v e popsaná operace provedena s otevfien mi dvífiky, program se nespustí, dokud nebudou dvífika zavfiená. "AUTOMATICKÉ" programy Tato myãka je vybavena AUTO SENSOR systémem, kter je schopn analyzovat zakalení vody bûhem jednotliv ch fází programu "AUTOMATIC" (viz seznam programû). Díky tomuto senzoru jsou parametry mycího cyklu automaticky pfiizpûsobovány skuteãnému mnoïství neãistoty na nádobí. To zaruãuje skvûlé v sledky mytí pfii optimalizaci spotfieby vody i energie. Pfieru ení programu Nedoporuãujeme, abyste otevírali dvífika, pokud bûïí program, zejména pak bûhem fáze hlavního mytí a koneãného oplachování horkou vodou. Pokud dvífika otevfiete, kdyï program bûïí (napfi. pro doplnûní nádobí), spotfiebiã se automaticky zastaví a na displeji bude blikat ãas zb vající do konce cyklu. Zavfiete dvífika, nemusíte stisknout Ïádn knoflík. Cyklus se spustí od místa, kde byl zastaven (v pfiípadû nutnosti spotfiebiã provede nejdfiíve krátk tepeln proti okov program). DÒLEÎITÉ BûÏící program lze pfieru it bez otevfiení dvífiek tak, Ïe myãku nastavíte na doãasné zastavení. Nastavení doãasného zastavení se provede pfiidrïením tlaãítka bûïícího programu alespoà na 2 sekundy a uvolnûte ho, jakmile zaãne blikat pfiíslu ná kontrolka LED. Stisknûte znovu tlaãítko programu a znovu spusète cyklus od místa, kde byl zastaven (kontrolka LED pfiestane blikat a zûstane svítit). VAROVÁNÍ! Pokud otevfiete dvífika bûhem cyklu su ení, zvukov signál vás upozorní, Ïe cyklus su ení nebyl je tû dokonãen. 4

5 Zmûna bûïícího programu Zmûnu nebo zru ení bûïícího programu provedete následujícím zpûsobem: 7 DrÏte stisknuté tlaãítko aktuálního programu (s rozsvícenou kontrolkou LED) alespoà 5 sekund. V echny kontrolky LED pfiogramû se na jednu sekundu rozsvítí. BûÏící program se vymaïe a odpovídající kontrolka LED zaãne blikat. Displej se vyãistí a rozsvítí se kontrolka LED konce programu 7 V tomto okamïiku mûïete zadat nov program. DÒLEÎITÉ Pokud pfii drïení tlaãítka programu zaãne na displeji blikat "00", znamená to, Ïe ve spotfiebiãi je voda. Zavfiete dvífika (pokud byla otevfiená) a poãkejte, dokud myãka nevypustí vodu. Jakmile je voda vypu tûná, lze zadat nov program. Konec programu Po ukonãení programu zûstane svítit svûtelná kontrolka ukonãení programu "STAV PROGRAMU", která oznaãuje, Ïe cyklus byl ukonãen. Bude vydán 5 sekundov zvukov signál (pokud není vypnut ) a to 3 krát ve 30 sekundov ch intervalech a signalizuje, Ïe program byl ukonãen. Kontrolka LED ukonãení programu bude svítit a displej se zûstane prázdn. Nyní mûïete vyjmout nádobí a vypnout myãku stisknutím tlaãítka vypínání "ON/OFF" nebo ji naplnit nádobím pro nov mycí cyklus. Tlaãítka funkcí DÒLEÎITÉ V echny funkce MUSÍ b t zapnuty nebo vypnuty P ED spu tûním programu. VAROVÁNÍ! Pfied spu tûním programu zkontrolujte, zda je v dávkovaãi ãistící prostfiedek. V pfiípadû potfieby dávkovaã naplàte. Pokud dojde k bûhem provozu myãky k pfieru ení pfiívodního napájení, je zvolen program uloïen do speciální pamûti a pfii obnovû pfiívodního napájení program pokraãuje v místû, kde byl pfieru en (v pfiípadû nutnosti spotfiebiã provede nejdfiíve krátk tepeln proti okov program). Funkce programu Pfii chodu programu se zobrazuje ãas zb vající do konce cyklu a 4 kontrolky LED "STAV PROGRAMU": = "MYTÍ" = "OPLACHOVÁNÍ" = "SU ENÍ" = "KONEC" se budou postupnû rozsvûcet a ukazovat momentální fázi. 5 Tlaãítko "ECO" Tlaãítko "ECO" nabízí úsporu pfies 20% ãasu a energie tím, Ïe omezuje koneãn ohfiev vody a dobu su ení bûhem posledního oplachovacího cyklu. Tato funkce se doporuãuje pro mírnû za pinûné nádobí a v pfiípadû, Ïe nevyïadujete, aby bylo nádobí z myãky dokonale suché. Pokud chcete lep í usu ení, doporuãujeme Vám nechat dvífika myãky po ukonãení cyklu mírnû pootevfiená, tím se umoïní pfiirozená cirkulace vzduchu uvnitfi myãky. Tlaãítko "PLUS" Funkce "PLUS" zaruãuje vïdy ty nejlep í v sledky díky úãinûj ímu odstranûní vût ího za pinûní. Pfii této funkci se intenzita tvileného cyklu zvût í, protoïe se pfiidává jedno oplachování a zvy uje se teplota vody pfii mycí fázi tam, kde je to naprogramováno. Tato volba se doporuãuje pro velmi za- pinûné nádobí nebo pokud se pinavé nádobí neopláchne a dojde k zaschnutí neãistoty.

6 Tlaãítko "1/2 FLEXI" Aby Va e myãka uspokojila v echny Va e nároky, umoïàuje Vám toto tlaãítko zvolit: 1) -- Horní ko V bûrem této funkce se bude m t nádobí v horním ko i a pfiíbory ve spodním ko i. 2) Spodní ko -- V bûrem této funkce se bude m t nádobí pouze ve spodním ko i. Tlaãítko "ODLOÎEN START" Pomocí tohoto tlaãítka lze nastavit dobu spu tûní, opoïdûn start se nastavuje od 1 do 23 hodin. Nastavení opoïdûného startu proveìte následujícím postupem: 7 Stisknûte tlaãítko "ODLOÎEN START" (na displeji se objeví "00"). 7 Stisknûte tlaãítko znovu a nastavte odlo- Ïení v hodinách (pfii kaïdém stisknutí tlaãítka se doba odloïení zv í o 1 hodiny na maximální dobu 23 hodin). 7 Stisknutím tlaãítka zvoleného programu se zaãne odpoãítavat nastaven ãas odloïeného startu (pfiíslu ná LED pfiestane blikat a zûstane svítit, doba oloïeného startu bude zobrazena na displeji). Vypnutí zvukové signalizace Zvukovou signalizaci lze vypnout následujícím zpûsobem: 7 KdyÏ je myãka vypnutá, pfiidrïte tlaãítko druhé funkce (zleva) a souãasnû stisknûte tlaãítko zapínání "ON/OFF". 7 Na displeji se objeví "b1", coï znamená, Ïe zvuková signalizace je zapnutá. 7 Stisknûte stejné tlaãítko funkce (druhé zleva) do 5 sekund (na displeji se objeví "b0", coï znamená, Ïe je zvuková signalizace vypnutá). 7 Vyãkejte, aï se ozve zvuková signalizace, která ohla uje, Ïe nastavení bylo uloïeno do pamûti. 7 Pfii zapínání zvukové signalizace postupujte stejn m zpûsobem (na displeji se objeví "b1", coï znamená, Ïe zvuková signalizace je zapnutá). VAROVÁNÍ! Aby byl zaruãen správn provoz tohoto zafiízení, nedoporuãujeme za chodu myãku pfiemisèovat nebo ji naklánût. Pokud potfiebujete myãku pfiemístit nebo naklopit, zkontrolujte, zda je ukonãen mycí cyklus a zda v nádrïi nezûstala voda. Po ukonãení odpoãítávání se program automaticky spustí a na displeji bude zobrazena délka zvoleného cyklu. Zru ení odloïeného startu proveìte následujícím postupem: 7 DrÏte stisknuté tlaãítko zvoleného programu alespoà 5 sekund. 7 Zru ení odloïeného startu je potvrzeno, kdyï zaãne blikat kontrolka LED zvoleného programu. Displej se vyãistí a bude svítit kontrolka LED konce programu (zru í se i v echny zvolené funkce a pfiíslu né kontrolky LED zhasnou). 7 V tomto okamïiku je nutné pro spu tûní nového programu nastavit nov program a tlaãítka funkcí tak, jak je popsáno v odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMU". 6

7 Myãka je schopná na displeji signalizovat fiadu poruch. AUTOMATICKÁ PORUCHOVÁ SIGNALIZACE PORUCHA P ÍâINA E ENÍ Na displeji se objeví E2 a zazní zvuková signalizace. Není voda (pfiívod je uzavfien ). Vypnûte myãku, otevfiete pfiívod a resetujte cyklus. Na displeji se objeví E3 a zazní zvuková signalizace. Spotfiebiã nemûïe vypustit vodu. Zkontrolujte, zda není vypou tûcí hadice ohnutá nebo zda není sifón nebo filtry ucpané. Pokud problém pfietrvává, kontaktujte zákaznick servis. Na displeji se objeví E4 a zazní zvuková signalizace. Únik vody Zkontrolujte, zda není vypou tûcí hadice ohnutá nebo zda není sifón nebo filtry ucpané. Pokud problém pfietrvává, kontaktujte zákaznick servis. Na displeji se objeví E5 a zazní zvuková signalizace. Porucha elektronického fiízení teploty. Kontaktujte zákaznick servis. Na displeji se objeví E6 a zazní zvuková signalizace. Porucha elektronického fiízení. Kontaktujte zákaznick servis. Na displeji se objeví E8 nebo Ei a zazní zvuková signalizace. Topn prvek ohfievu vody nefunguje správnû nebo je deska s filtry ucpaná. Vyãistûte filtry. Pokud problém pfietrvává, kontaktujte zákaznick servis. 7

8 SYSTÉM WATERBLOCK (uzavfiení pfiívodu vody) Blokovací systém úniku vody byl vyvinut pro zv ení bezpeãnosti Va eho zafiízení, obzvlá tû v dobû, kdy je bez dozoru. Systém zabraàuje zaplavení místností, jeï mûïe b t zpûsobeno závadou na zafiízení nebo poru ením hadic nebo trubek. Jak systém uzavfiení pfiívodu pracuje Pfiípadné úniky vody jsou odvádûny do jímky ve spodní ãásti myãky a pûsobí na ãidlo, jeï následnû aktivuje ventil umístûn pod vodním kohoutem a ten zastaví ve ker pfiívod vody dokonce i v pfiípadû, Ïe kohout je zcela otevfien. V pfiípadû po kození ochrann ch krytû elektrick ch ãástí zafiízení ihned odpojte myãku od pfiívodu elektrického proudu. Aby byla zaji tûna správná funkce bezpeãnostního systému, pfiipojte hadici s dílem "A" ke kohoutku podle Obr. "1". NesnaÏte se pfiefiíznout pfiívodní hadici, protoïe její souãástí je elektrické vedení pod proudem. Pokud délka hadice nestaãí k fiádnému pfiipojení, musíte ji vymûnit za del í. Hadici lze zakoupit v autorizovaném servisním stfiedisku CANDY. Obr. 1 8

9 ZA ÍZENÍ NA ZMùKâOVÁNÍ VODY V závislosti na pfiívodním zdroji mûïe voda obsahovat rûzné mnoïství vodního kamene a minerálû, které se ukládají na nádobí a zanechávají bûlavé skvrny a stopy. âím vy í je hladina tûchto minerálû ve vodû, tím tvrd í je voda. Myãka se montuje se zafiízením na zmûkãování vody, které pomocí speciální regeneraãní soli dodává zmûkãenou vodu na mytí nádobí. StupeÀ tvrdosti Va í vody zjistíte u spoleãnosti, která Vám vodu dodává. Regulování zmûkãovaãe vody pomocí elektronického programátoru Zmûkãovaã vody mûïe upravovat tvrdost vody aï do hodnoty 90 fh (francouzská stupnice) nebo 50 dh (nûmecká stupnice) pomocí 8 stupàû nastavení. Jednotlivá nastavení jsou uvedena v následující tabulce: Tato myãka je rovnûï vybavena bezpeãnostním zafiízením proti pfieteãení, které v pfiípadû, Ïe voda pfiekroãí normální hladinu z dûvodu poruchy, automaticky zablokuje pfiívod vody a/nebo vypustí pfiebyteãné mnoïství. Z v roby je zmûkãovaã nastaven na stupeà 4 (D4), kter vyhovuje nejvût ímu poãtu uïivatelû. Zvolte nastavení zmûkãovaãe podle stupnû tvrdosti vody následujícím zpûsobem: 1 DrÏte stisknuté tlaãítko "ODLOÎEN START" a zároveà stisknûte tlaãítko zapínání "ON/OFF". Na displeji se objeví nastavení z v roby "d4". 2 Pro zmûnu nastavení stisknûte tlaãítko "ODLOÎEN START". Po kaïdém stisknutí tlaãítka se úroveà nastavení zv í o jeden stupeà. Po dosaïení stupnû "d7" pokraãuje nastavování stupnûm "d1". 3 Jakmile se na displeji objeví poïadovan stupeà nastavení, vyãkejte na zvukov signál, kter potvrdí uloïení nastavení do pamûti. Nastavení Tvrdost vody fh (francouzská stupnice) Tvrdost vody dh (nûmecká stupnice) PouÏití soli k úpravû tvrdosti Nastavení zmûkãovaãe vody NE D D D D3 * D D D D7 Digitální displej tlaãítko "ON/OFF" tlaãítko "ODLOÎEN START" 9

10 VOLBA PROGRAMU Mytí s pfiedmytím Pokud je nastaven INTENZIVNÍ mycí program, musí b t pouïita je tû dal í dávka asi 20 g mycího prostfiedku (1 polévková lïíce), která se pfiidává pfiímo do spotfiebiãe. Pro program A CLASS 1h pfiidejte 5 g. Program Popis UNIVERZÁLNÍ INTENZIVNÍ JEMN A CLASS 1h ECO ("DOPORUâEN " PROGRAM) Jednou dennû - pro bûïne zneãi tûné hrnce a jiné nádoby, které se k umytí nahromadily bûhem dne. Jednou dennû pro velmi zneãi tûné pánve a jiné nádoby, jeï jsou odloïeny del í dobu po pouïití. Vhodn pro kfiehké nádobí a sklo. Také pro málo zneãi tûné nádoby kromû pánví. Vhodn pro velmi za pinûné nádobí, které se myje ihned po jídlel (max 8 souprav). - MYTÍ ENERGETICKÉ T ÍDY A Energeticky úsporn program vhodn pro bûïnû zneãi tûné nádobí. PouÏijte ãistící prostfiedky s enzymy. Program ve standardu EN RYCHL 32 Rychlé mytí nádobí ihned po jídle. NáplÀ pro 4/6 osob. STUDENÉ OPLACHOVÁNÍ Krátké studené pfiedmytí pro pfiedmûty, jeï byly po nûjakou dobu v myãce pfied jejím naplnûním. */( ) = "AUTOMATICKÉ" PROGRAMY (AUTO SENSOR SYSTEM) JSOU OPTIMALIZOVÁNY DÍLY SNÍMAâI PÍNY, KTER P IZPÒSOBÍ PARAMETRY MYTÍ ÚROVNI ZA PINùNÍ NÁDOBÍ. 10

11 Seznam kontrol Program obsahuje PrÛmûrná délka v minutách MoÏnost vyuïití tlaãítek se speciálními funkcemi Prostfiedek pro pfiedmytí Prostfiedek pro mytí âistota filtru Kontrola dávkovaãe oplachování Kontrola nádobky se solí Horké pfiedmytí Studené pfiedmytí Hlavní mytí První studené oplachování Druhé studené oplachování Horké oplachování s dávkováním Se studenou vodou (15 C)** -Tolerance _ 10%- tlaãítko "ECO" tlaãítko "PLUS" tlaãítko "1/2 FLEXI" tlaãítko "ODLOÎEN START" ( ) 55 C/ 65 C ( ) 80/ C/ 75 C ( ) 100/ 125 N/A ( ) 45 C/ 55 C ( ) 70/85 N/A 70 C C C 32 N/A N/A 5 N/A N/A ** P I POUÎITÍ HORKÉ VODY SE âas ZB VAJÍCÍ DO KONCE PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRA- ZUJE, DOKUD JE PROGRAM V CHODU. N/A=TATO VOLBA NENÍ MOÎNÁ 11

12 V robce nepfiebírá Ïádnou odpovûdnost za pfiípadné tiskové chyby v této pfiíruãce. V robce si rovnûï vyhrazuje právo zavést úpravy na v robcích beze zmûny podstatn ch charakteristik. DováÏí a dodává: Candy âr s.r.o. Karmelitská Praha 1

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

Návod k pouïití MDI 22 E10. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití MDI 22 E10. MYâKY NÁDOBÍ Z Návod k pouïití MDI 22 E10 MYâKY NÁDOBÍ OBSH Bezpeãnostní upozornûní Instalace Zafiízení na zmûkãování vody Dávkování soli Usazení horního ko e Ukládání nádobí Informace o laboratorním testování Vkládání

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

CZ Návod k použití HLSI 663GT. Myčka nádobí

CZ Návod k použití HLSI 663GT. Myčka nádobí CZ Návod k použití HLSI 663GT Myčka nádobí 1 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A G H I L A Digitální displej PBCD E FM N O B Tlačítko VOLBY PROGRAMŮ C Tlačítko ODLOŽENÝ START D Tlačítko možnosti ALL in 1 E Tlačítka

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se praní

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDS 250 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 093 DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend. UÎIVATELSKÁ

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 21 Likvidace 22 Va e nová automatická praãka 22 Popis praãky 23-25 - Pohled zepfiedu, Pohled zezadu - Ovládací panel V eobecné informace t kající se

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

CDPM 77883 CDPM 77883X

CDPM 77883 CDPM 77883X CZ Návod k použití CDPM 77883 CDPM 77883X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele

Návod k obsluze. Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24. 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele 2061 2153 07/2005 CZ Pro uωivatele Návod k obsluze Nástìnn plynov kotel Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

Více

Návod k pouïití 7081 879-00. Volnû stojící chladniãky. KTP/es/esf 1554 a 1750

Návod k pouïití 7081 879-00. Volnû stojící chladniãky. KTP/es/esf 1554 a 1750 Návod k pouïití Volnû stojící chladniãky 7081 879-00 KTP/es/esf 1554 a 1750 Struãné informace o pfiístroji Ovládací a kontrolní prvky, obr. A1 Teplotní 2 3 4 displej 5 6 a7zobrazení 8 9 10 nastavení 11

Více

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn.

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn. ÚVOD 1 1.1 Bezpeãnost Regulátor je chránûn ve shodû s tfiídou II IEC 48 a VDE 0411. Pamatujte si, Ïe regulátor nemá Ïádn vypínaã. Bude v provozu ihned, jakmile jej pfiipojíte ke zdroji. Pozn. Regulátor

Více

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie.

TEPELN M âerpadlom Pred pouïitím zariadenia si pozorne preãítajte tento návod na pouïívanie a uschovajte ho pre budúce pouïitie. MANUÁL VLASTNÍKA SU IâKA LG S TEPELN M âerpadlem Pfiedtím, neï zaãnete su iãku pouïívat, si pozornû pfieãtûte tuto uïivatelskou pfiíruãku a schovejte si ji pro budoucí pouïití. POUÎÍVATEªSKÁ PRÍRUâKA SU

Více

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22 Induk ní varná deska Model: IF - Light 30 IF - Light 40 Návod k montáži a k použití D 22 POPIS OVLÁDACÍCH PRVK Tla ítka zap. / vyp. Tla ítka nastavení výkonu -/+ Tla ítka spínacích hodin UVEDENÍ

Více

AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 AURATON 2020 DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením

Více

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka

DC3410. UÏivatelská pfiíruãka DC3410 UÏivatelská pfiíruãka Autorská práva Copyright 2003 BenQ Corporation. V echna práva vyhrazena. Îádná ãást této publikace nesmí b t reprodukována, pfieposílána, pfiepisována, ukládána nebo pfiekládána

Více

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití Myčka nádobí CDS 220 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebiče Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35. Pfiíslu enství 36

ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35. Pfiíslu enství 36 ZMùKâOVÁNÍ DECALUX - DECAL ET 500 32 DECALUX - DECAL VT 1000 33 DECALUX - DECAL VT 2000 34 DUPLEX VT 2000 35 Pfiíslu enství 36 Regeneraãní pfiípravky 37 Technické charakteristiky 38 2 Instalace 41 PRÒMYSLOV

Více

Myčka nádobí CDI 2515. Návod k použití

Myčka nádobí CDI 2515. Návod k použití Myčka nádobí CDI 2515 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebič Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky

Obsah. Informace pro uïivatele. Informace pro instalaãní techniky Automatická praèka NÁVOD POUŽITÍ EWC 1150 192 996 950-00 - 282008 CZ Obsah Informace pro uïivatele Bezpeãnostní informace 3 Likvidace 4 Va e nová automatická praãka 4 Popis praãky 5-7 - Pohled zepfiedu,

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV64800W http://cs.yourpdfguides.com/dref/615060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV64800W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí.

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A knoflík termostatu B knoflík ãasového spínaãe C svûtelná kontrolka D knoflík pro volbu funkcí E sklenûná dvífika F spodní topné tûleso G ploch ro t H plech na peãení I tvarovan

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

âeská verze POKYNY K OBSLUZE

âeská verze POKYNY K OBSLUZE C âeská verze POKYNY K OBSLUZE Srdeãnû blahopfiejeme k va emu novému produktu Canon. Produkt Canon Speedlite 550EX je vysokov konná záblesková jednotka vybavená automatick m fiízením E-TTL (Evaluative-Through-The-Lens).

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI PACW 10AH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3392612

Vaše uživatelský manuál DELONGHI PACW 10AH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3392612 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE EUR 091 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 091 9 programû 6 pfiednastaven ch, 3 definované uïivatelem 3 nastavení teploty moïnost manuálního ovládání nastaviteln

Více

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WTI 050 Blahopfiejeme Vám k Va í koupi nového pfiístroje. V bûrem tohoto pfiístroje jste zvolili v echny v hody piãkové chladící technologie, zaji Èující nejvy í

Více

7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst 7214 7100 03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pøístroj pou ívat

Více

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte!

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! VarioTec elero Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Obsah Bezpeãnostní

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

âeská verze POKYNY K OBSLUZE

âeská verze POKYNY K OBSLUZE C âeská verze POKYNY K OBSLUZE Dûkujeme vám, Ïe jste se rozhodli pro v robek firmy Canon. Fotoaparát Canon EOS-3 je první celosvûtovû prodávanou jednookou zrcadlovkou s vysoce v konn m automatick m zaostfiováním

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

B2100 UÏivatelsk manuál

B2100 UÏivatelsk manuál B2100 UÏivatelsk manuál â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH B2100 UÏivatelsk manuál P eãtûte si tento návod pozornû p ed pouïíváním svého mobilního telefonu. Návod si nechejte pro p ípad pot eby do nûj nahlédnout

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst

7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K. Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst 7214 7300-03/2005 CZ(CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB022-24/24K Prosím, pøed obsluhou peèlivì pøeèíst Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pøístroj pou ívat

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 3100.S B http://cs.yourpdfguides.com/dref/3388431

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 3100.S B http://cs.yourpdfguides.com/dref/3388431 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DELONGHI ESAM 3100.S B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Certifikáty spoleãnosti ZANUSSI: N900

Certifikáty spoleãnosti ZANUSSI: N900 Certifikáty spoleãnosti ZANUSSI: Kvalita: Cel v robní proces od konstrukce aï po dodávku a péãe o zákazníka je drïitelem cerfitikace ISO 9001, která je nejvy ím mezinárodním uznáním o dodrïování nejpfiísnûj

Více

CZ Návod k použití HLSI 563GT. Myčka nádobí

CZ Návod k použití HLSI 563GT. Myčka nádobí CZ Návod k použití HLSI 563GT Myčka nádobí 1 Obsah Základní bezpečnostní pravidla...3 Připojení vody...5 Dávkování soli...7 Nastavení horního koše...8 Ukládání nádobí...9 Informace pro testovací laboratoř...11

Více

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS OBSAH P ED TÍM NEÎ ZAâNEME........................ 2 DÒLEÎITÉ POZNÁMKY............................... 3 P ÍPRAVA K POUÎÍVÁNÍ............................. 4

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze HLSI 3000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 3000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 3000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Systém WATERCONTROL (systém zablokovaní přívodu vody)...7

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_FRED_Cons@- -0-00 :58 Pagina Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí /99 0 00 Praha, âeská republika Tel: (+0) 7 77 Fax: (+0) 7 0 www.indesit.cz Modrá linka: 80 800 0 Ed. 05/0 - Printed

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. XPi s.r.o.

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. XPi s.r.o. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA XPi s.r.o. Chtûli bychom Vám podûkovat, Ïe jste si zakoupili ná bezdrátov DUALPHONE a/nebo bezdrátové DUALPHONE sluchátko. Doufáme, Ïe si tyto na e v robky náleïitû uïijete. Soulad

Více

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován

Více

DYM 896T WIFI DYM 896TX WIFI

DYM 896T WIFI DYM 896TX WIFI CZ Návod k použití DYM 896T WIFI DYM 896TX WIFI Myčka nádobí 1 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU P A Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ B Tlačítko VOLBY PROGRAMŮ C Tlačítko ODLOŽENÝ START D Tlačítko START/RESET (spuštění/zrušení

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 707

Uživatelská příručka. Monitor AL 707 Uživatelská příručka Monitor AL 707 OBSAH BEZPEâNOSTNÍ POKYNY ----------------------------------------------------------3 POZNÁMKY K PROVOZU LCD MONITORÒ------------------------------4 P EDTÍM, NEÎ MONITOR

Více

Vrchem plněná pračka CTG 125. Návod na obsluhu

Vrchem plněná pračka CTG 125. Návod na obsluhu Vrchem plněná pračka CTG 125 Návod na obsluhu PRAČKA CTG 125 A B1 B2 C1 C2 G H p S V VOLIČ PROGRAMU/TEPLOTY VOLIČ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ TLAČÍTKO ODLOŽENÉHO STARTU & ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN TLAČÍTKO AQUAPLUS

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

A B C G. E Vnitfiní strana dvífiek F Ro t G Otoãn talífi H PodloÏka otoãného talífie

A B C G. E Vnitfiní strana dvífiek F Ro t G Otoãn talífi H PodloÏka otoãného talífie A B E F D C G H A Spirála grilu B Ovládací panel C Kryt mikrovlnného zdroje D âep otoãného talífie E Vnitfiní strana dvífiek F Ro t G Otoãn talífi H PodloÏka otoãného talífie â E S K Y Nûkteré modely jsou

Více

CZ Návod k použití CDP 7545. Myčka nádobí

CZ Návod k použití CDP 7545. Myčka nádobí CZ Návod k použití CDP 7545 Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

UÏivatelská pfiíruãka 101

UÏivatelská pfiíruãka 101 Ovládání funkcí Skupina Specific Zvednûte sluchátko Zadejte 63. All Zadejte pfiíslu né ãíslo skupiny (1-8) nebo stisknûte 0 (v echny skupiny). Zpráva s oznámením. Hovofite Opakovan m stisknutím MODE (reïim)

Více

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LSV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LSV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LSV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

DXR270. Návod k pouïití

DXR270. Návod k pouïití Návod k pouïití DXR270 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené

Více

AUTOMATICKÁ PRAâKA s pfiedním plnûním. AUTOMATICKÁ PRÁâKA s plnením spredu

AUTOMATICKÁ PRAâKA s pfiedním plnûním. AUTOMATICKÁ PRÁâKA s plnením spredu MODEL : WD-16220FD WD-16225FD WD-14220FD WD-14225FD WD-12220FD WD-12225FD WD-10220FD WD-10225FD AUTOMATICKÁ PRAâKA s pfiedním plnûním Díky za zakoupení této plnû automatické praãky zn.lg. Pfieãtûte si

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Myčka nádobí CDI 5550 P. Návod k obsluze

Myčka nádobí CDI 5550 P. Návod k obsluze Myčka nádobí CDI 5550 P Návod k obsluze 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebič Candy; kvalitní myčku, která zaručuje kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

FS5000 D FS7000 D. Návod k pouïití

FS5000 D FS7000 D. Návod k pouïití Návod k pouïití FS5000 D FS7000 D NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Návod k obsluze PacMaster

Návod k obsluze PacMaster Návod k obsluze PacMaster Strana 1 PacMaster Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Uvedení do provozu... 3 Provoz pøístroje... 4 Porucha... 5 Údržba... 5 Technické údaje... 6 Doplòkové pøíslušenství...

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB52-6/24/24K Pøed zahájením obsluhy pozornì proètìte Obsah Pøehled základní øídící jednotky Logamatic BC0...........................

Více