ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře"

Transkript

1 ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, jeho ochrany i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Žáci si v závěru školní docházky v samostatném předmětu rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků. Předmět Výchova ke zdraví navazuje na předměty ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost Občanská výchova, Člověk a příroda přírodopis a Člověk a zdraví tělesná výchova. Do výuky je formou integrace průběžně zařazováno průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Výchova ke zdraví je zařazena na II. stupni v rozsahu jedna hodina týdně v posledních dvou ročnících viz tabulka: Ročník 8. ročník VŘ a PAS 9. ročník VŘ a PAS Počet hodin 1 1 Ročník 9. ročník SP 10. ročník SP Počet hodin 1 1 Výuka Výchovy ke zdraví probíhá v kmenové učebně popřípadě kdekoliv jinde kde je to pro aktivizaci žáků při výuce přínosné (v herně, na zahradě ).

2 ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/ Kře Vyučované skupiny mohou být složeny z žáků různých ročníků a s různým druhem zdravotního postižení v rámci platných předpisů. Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty, frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se mohou podíleti žáci. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Přírodopis Strategie KU KŘP KK KSP KO KP Zapojujeme se do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v jejím okolí Zařazujeme praktické činnosti, při kterých objevujeme souvislostí vlastními silami, pravidelně nacvičujeme chování v krizových situacích Společně tvoříme paměťové a asociační mapy k probíraným okruhům učiva Aktivně se s žáky zapojujeme do činností podporujících zdraví Nacvičujeme využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí

3 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: devátý žáci se sluchovým postižením / osmý žáci s vadami řeči a autismem OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV VZ VZ VZ VZ DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: 1) respektuje pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky, 2) přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 1) vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a 2) uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ Vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství OSV- Hodnoty, postoje, praktická etika Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity škola, rodina, vrstevnická skupina, obec, spolek ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 1) vysvětlí na příkladech přímé Dětství, puberta, dospívání souvislosti mezi tělesným, a tělesné, duševní a společenské sociálním zdravím, změny 2) vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví 1) posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví- kvalita OSV porozumění sobě samému a druhým PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

4 VZ VZ VZ zdraví i zdraví druhých a 2) vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 1) usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 1) vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 1) dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a 2) v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota Tělesná a duševní hygiena, denní režim zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví a pohybový režim Výživa a zdraví zásady zdravého stravování, a pitný režim RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE VZ VZ ) projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; 2) dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce 3) projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy 4) aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí 5) v případě potřeby poskytne první pomoc Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, Bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) OSV SR Komunikace (komunikace v různých situacích vysvětlování ostatním)

5 VZ HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 1) vyjádří vlastní názor k problematice Celostní pojetí člověka ve zdraví zdraví a a nemoci složky zdraví a jejich 2) diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, interakce, základní lidské rodiny i v nejbližším okolí potřeby a jejich hierarchie Podpora zdraví a její formy prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu, programy podpory zdraví VZ ) samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Psychohygiena hledání pomoci při problémech Sebepoznání a sebepojetí- vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní identity Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru druhého, empatie Chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, Naformátována tabulka

6 dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích Dopad vlastního jednání a chování

7 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: desátý žáci se sluchovým postižením / devátý žáci s vadami řeči a autismem OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV VZ DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: 1) uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami UČIVO ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ Ochrana před přenosnými chorobami, základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutí hmyzu a stykem se zvířaty TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU EV vnímaní života jako nejvyšší hodnoty PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY 2) svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc Ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy- prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, preventivní a léčebná péče, odpovědné chování v situacích úrazů a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě), základy první pomoci Zdravý životný styl

8 VZ ) dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a 2) v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky Vliv životních podmínek a způsobů stravování na zdraví Poruchy příjmu potravy VZ VZ ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 1) respektuje význam sexuality Sexuální dospívání a v souvislosti se zdravím, etikou, reprodukční zdraví zdraví morálkou a pozitivními životními reprodukční soustavy, sexualita, cíli jako součást formování 2) respektuje změny v období osobností, zdrženlivost, dospívání, vhodně na ně reaguje předčasná sexuální zkušenost, 3) kultivovaně se chová k opačnému promiskuita, problémy pohlaví těhotenství a rodičovství 4) chápe význam zdrženlivosti v mladistvých; dospívání a odpovědného sexuálního Poruchy pohlavní identity chování 1) samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Stres a jeho vztah ke zdraví kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti VZ ) uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka 2) uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při Auto-destruktivní závislosti, psychická onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty,

9 VZ VZ kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni 3) v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým" 1) Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt 2) Uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi 3) Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí 1) uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí nebezpečný internet), násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná činnost, doping ve sportu) Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalitašikana a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, kriminalita mládeže, komunikace se službami odborné pomoci Bezpečné chování a komunikace- komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médii, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení OSV SR Komunikace (komunikace v různých situacích vysvětlování ostatním) Manipulativní reklama a informace- reklamní vlivy působení sekt Ochrana člověka za mimořádných událostí klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné

10 VZ ) vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím způsoby varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Seberegulace a sebeorganizace činností a chování cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací Stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení Naformátována tabulka 2) vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví Zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích Pomáhající a prosociální chování

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

6.21 Výchova ke zdraví

6.21 Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6.21 Výchova ke zdraví Filozofie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází z myšlenky,

Více

5. 16 Výchova ke zdraví

5. 16 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 16 Výchova ke zdraví Vyučovací předmět zahrnuje velkou část průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a přebírá některá témata z biologie a občanské nauky.

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Výchova ke zdraví je seznámit žáky se zákklady zdravého životního stylu a správného sociálního klimatu. Cílem

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Výchova ke zdraví Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní

8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní 8. DODATKY ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávávní 8.1 Etická výchova (od 1.9. 2010)... 354 8.2 Volba povolání (od 1.9. 2010)... 357 8.3 Anglický jazyk (od 1.9. 2010)... 357 8.4 Matematika

Více

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Občanská výchova. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika vyučovacího

Více

5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ)

5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ) 5.8.1 Výchova ke zdraví (VkZ) 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví A. Obsahové, časové a organizační a vymezení předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje v rámci

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

9.2.13. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ZDRAVÝ Vysvětlí na přík.přímé souvislosti mezi tělesným,

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

Poklady pro praxi. 1. Vztahy mezi lidmi, komunikace (ŠVP - oranžová část) 2. Změny v životě člověka (ŠVP - modrá část)

Poklady pro praxi. 1. Vztahy mezi lidmi, komunikace (ŠVP - oranžová část) 2. Změny v životě člověka (ŠVP - modrá část) Výchova ke zdraví B 2014/15 Mgr. Jana Hejdová - požadavky na studenty: seznámení se s ŠVP Šalamoun - část o VZ dodržování témat. plánu Poklady pro praxi vytvoření přípravy na danou vyučovací jednotku,

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV)

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova RODINNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Rodinná výchova (RV) Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lutín 2 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová metodik prevence OBSAH Úvod 1 Cíl Minimálního preventivního programu 2 Charakteristika školy 3 Analýza

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.5.2 OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská a rodinná výchova v sobě integruje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů a. Hlavním cílem vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY Dodatek ŠVP MZŠ Dymokury ze dne: 10. 10. 2013 č. j. : MZSD 211/2013 Předkladatel: Masarykova základní

Více