Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu"

Transkript

1 Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a jeho svt pro 1. stupe. asová dotace: 1. roník 2 hodiny 2. roník 2 hodiny 3. roník 2 hodiny 4. roník 3 hodiny 5. roník 3 hodiny Organizace výuky: Výuka probíhá ve kmenové tíd. Pi výuce mohou být rovnž využívány výukové poítaové programy, kdy výuka probíhá rovnž v poítaové uebn Cíl výuky: Vzdlávání v pedmtu lovk a jeho svt smuje k utváení a rozvíjení klíových kompetencí tím, že vede žáka k: utváení pracovních návyk v jednoduché samostatné i týmové innosti orientaci ve svt informací a k asovému a místním propojování historických, zempisných a kulturních informací rozšiování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skuteností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech poznávání a chápání rozdíl mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základ spolen vytvoených a pijatých nebo obecn uplatovaných pravidel soužití, k plnní povinností a spolených úkol samostatnému a sebevdomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v mén bžných situacích, k poznávání a ovlivování své jedinenosti (možností a limit) ZŠ Pardubice Studánka 172

2 utváení ohleduplného vztahu k pírod i kulturním výtvorm a k hledání možností aktivního uplatnní pi jejich ochran pirozenému vyjadování pozitivních cit ve vztahu k sob i okolnímu prostedí objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v em by v budoucnu mohl uspt poznávání podstaty zdraví i píin nemocí, k upevování preventivního chování, úelného rozhodování a jednání v rzných situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpenosti i zdraví a bezpenosti druhých Výchovné a vzdlávací strategie smující k utváení a rozvíjení klíových kompetencí žák (všichni vyuující pi své práci využívají spolené strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spolené strategie dále konkrétn rozvíjejí pro pedmt lovk a jeho svt): KOMPETENCE K UENÍ uivo je probíráno rznými zpsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupn uvdomovat jaký styl mu vyhovuje snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu k žákm je pistupováno dle jejich individuálních schopností žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v rzných zdrojích pracují s výukovými programy na PC škola postupn sestavuje didaktické postupy založené na tení s porozumním škola žáky postupn uí vyhledávat informace z rzných zdroj v encyklopediích, na internetu, v asopisech - Sluníko, Mateídouška, 21. století a jiné využití knih ze školní knihovny návštvy mstské knihovny výuka podle vlastních výukových text, které žáci dotváí škola postupn vytváí systém výuky, ve kterém se ZŠ Pardubice Studánka 173

3 snažíme smyslupln prolínat uivo jednotlivých pedmt tak, aby základní vdomosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí nové vdomosti v jiné oblasti snažíme se aby totožné formy práce s textem, které si žáci osvojili v hodinách eského jazyka, byly využívány i pi získávání vdomosti v ostatních vzdlávacích oblastech pozornost žák usmrována na dležité základní jevy nauit žáky samostatnosti je základním kamenem práce v poetném kolektivu žákm je umožována realizace vlastních nápad žáci jsou postupn vedeni k využívání vlastních vdomostí k pomoci spolužákm výuka je postupn doplována motivaními úkoly základním motivaním faktorem je žákova svoboda KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM žáci jsou vedeni k otevenému upozorování na problémy slušnou formou žáci mohou opravit vyuujícího, pokud udlal chybu snažíme se, aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí látce vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na vk, ešit se žáky. do výuky se snažíme postupn zapojovat úkoly z praxe tam, kde je didaktický systém dokonaleji propracován, je obohacován vazbou na praxi škola vytváí systém vlastních výukových text, které vedou k samostatnosti žák ZŠ Pardubice Studánka 174

4 úkoly ve výukových textech jsou azeny v posloupnostech, které umožují rozvoj samostatnosti žákm jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování žákm není bránno pi vlastní volb poadí vypracování úkol svobodné volby poadí plnní úkol mohou žáci využívat všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe nenavazujících úkol KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledk ped žáky do výuky je postupn zapojován brainstorming forma brainstormingu je využívána vždy, když je zapotebí získat co nejvíce rzných nápad a posteh uivo je prezentováno využíváním rzných text a záznam, obrazových materiál, bžn užívaných gest, zvuk a jiných informaních a komunikaních prostedk k výuce je používána rzná literatura, asopisy KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci škola využívá skupinové práce a kooperativního uení této formy práce využíváme ve fázi procviování uiva a opakování uiva ve fázi vyvozování uiva se uíme využívat ZŠ Pardubice Studánka 175

5 kooperativního uení KOMPETENCE OBANSKÉ v hodinách pedmtu lovk a jeho svt se snažíme pravidla vytváet, kontrolovat a postupn dotváet vzhledem k situaci ve tíd žáci jsou seznamováni se základními právy dítte pravidla dodržování práv dítte uplatovány v hodinách pedmtu lovk a jeho svt v rámci výuky je používána metoda hraní v roli pro piblížení rzných životních situací a jejich ešení touto metodou se pibližujeme situace odehrávající se v divadle, dopravních prostedcích nebo v mezilidských vztazích žáci znají dležitá telefonní ísla škola poádá akce pipomínající lidové tradic (Adventní sobota, Velikonoce) v prbhu roku jsou používaný texty související s lidovými tradicemi škola poádá besídky pro širší veejnost (tídní besídky) snažíme se zde prezentovat, co se žáci nauili jednotlivé problémy environmentální výchovy jsou zaazovány do výuky témata zamena na problémy enviromentální výchovy jsou souástí hodin pedmtu lovk a jeho svt KOMPETENCE PRACOVNÍ žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpenosti ZŠ Pardubice Studánka 176

6 žáci seznamováni s bezpenostními pravidly vyplývajícími ze situace, tato pravidla jsou prbžn kontrolována žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných nebezpeí škola se snaží žáky postupn vést k sebehodnocení své práce snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící aktivitu Prezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Poznávání všemi smysly napíklad ovoce, zelenina, pírodniny zrakem, ichem, hmatem apod., uit se vyhledávat v textu nejpodstatnjší tvorba myšlenkových map, tvorba vlastních uebních text, poznávat pomocí vyhledávání informací uebnice, encyklopedie, knihy, internet. Sebepoznání a sebepojetí Rozvíjení vztahu ke vzdlávání a kladného pístupu k získávání znalostí dle vlastních možností. Snaha o pekonávání pekážek. Seberegulace a sebeorganizace Kontrola samostatných prací i práce ve skupin formou sebehodnocení..rozvíjení schopnosti stanovit asový rozvrh pro plnní úkol a dodržovat jej. Plánování uení a zodpovdná píprava na referáty a projekty (4. 5. ro.). Projekty kombinovat jako formou samostatné práce, tak i skupinové. Psychohygiena Využívání modelových situací, ve kterých je rozvíjena snaha o spolené ešení problému již vyskytujícího se i pouze možnosti jeho vzniku (prevence, ešení problém v kolektivu, odmítání návykových látek a pod.. Mnoho okruh uiva souvisí s psychohygienou jedince. ZŠ Pardubice Studánka 177

7 Kreativita Rozvíjení schopnosti uplatnit nápady, hledat další cesty k uplatování nápad a realizovat je. Originálními zpsoby, prostedky a možnostmi zpracovávat projekty a jejich vzájemné ukázky spojené s ohodnocením svými spolužáky. Sociální rozvoj Poznávání lidí Vzájemné poznávání se v tídním kolektivu, seznámení s životem osobností v historii naší zem. Mezilidské Uplatovat péi o kvalitní v kolektivu, cviit toleranci a pochopení pro spolužáky, umní respektovat se navzájem (nap. oslovovat se kestními jmény, pokoušet se pi ešení konflikt dívat se na vše i oima druhého, pi neúspchu hledat spolen ešení apod.). Sledování mezilidských vztah v rzných asových obdobích. Sledování porušování lidských práv v naší historii. Komunikace Zdokonalování se v komunikaci verbální modelové situace v prvouných tématech (prosba, omluva, informace pro druhé, vysvtlení, asertivní jednání, dialog apod ro.). Rozvíjení komunikace neverbální referáty, projekty. V historii sledovat neexistující komunikaci i s dsledky. Kooperace a kompetice Rozvíjení schopnosti pracovat v kolektivu (ve dvojicích, ve skupin), hodnotit spolupráci a její pínos, umt se podídit práci skupiny. Morální rozvoj ešení problém a rozhodovací dovednosti Zvládání problém vyplývajících z uiva, cviení dovednosti ešit tyto problémy. Hodnoty, postoje, praktická etika Cviení pozitivních vztah ke spolužákm rozvíjet pomoc a ohleduplnost na základ vlastního žebíku hodnot, který by ml být tvoen povdomím o kvalitách typu odpovdnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování.( Dané uplatovat nap. i v tématu rodina, význam a funkce rodiny ro.). Cviení dovednosti analýzy postoj a hodnot v chování historických osobností ro. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBANA Obanská spolenost a škola.vytváení pravidel ve tíd a trvání na jejich dodržování. Od 5. roníku práce ve školním parlamentu. ZŠ Pardubice Studánka 178

8 Oban, obanská spolenost a stát Aplikace na historické události práva a povinnosti v rzných spoleenstvech ( tlupa, kmen, rod, první státy, íše, stavovská monarchie, období absolutismu, osvícenské názory, novodobá obanská spolenost; demokratické zízení s ústavou, pluralitní parlamentní demokracie v kontrastu s totalitou, národnostní problematikou a porušováním lidských práv). Formy participace oban v politickém život V prbhu djin boj za všeobecné a rovné volební právo. Demokratické volby parlamentní, krajské a komunální. Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování Prvky demokracie v hodinách ád, norma, spravedlivé hodnocení. V historických souvislostech demokracie a diktatura v našich djinách. Co je to Ústava, její význam. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svt nás zajímá Na základ vlastních zkušeností z cestování po jiných zemích bhem prázdnin. Seznamování s tradicemi, zvyky, životním stylem zajímavostmi, odlišnostmi, jazykem národ v Evrop. Možnost projekt. Objevujeme Evropu a svt Naše vlast a Evropa (naši sousedé, srovnání s ostatními státy). V uivu o Evrop poznávají žáci povrch a pírodní útvary v Evrop, vodstvo, faunu a floru v Evrop i ve svt. Seznamují se s evropskými státy a jejich hlavními msty, Uí se specifika jednotlivých stát (vlajky, státní symboly, mna apod.). Jsme Evropané Seznámení s historickými koeny evropské civilizace. Pipomenutí rozdlení Evropy železnou oponou po 2. svtové válce a integrace Evropy v 90. letech 20. století - Evropská unie. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Poznávání vývoje naší kultury. Promítání cizích vliv do eské kultury a naopak: eské osobnosti ovlivují svtovou kulturu. Na základ poznávání djinných událostí (konflikty vyplývající z odlišností sociálních, kulturních, náboženských apod.) respektovat zvláštnosti ostatních etnik. Lidské Rozvíjení schopnosti spolupráce v tídním kolektivu, prosazovat slušné chování. Aplikace na rzné situace nejen mimo školní prostedí. Etnický pvod ZŠ Pardubice Studánka 179

9 Respektování jiných etnických skupin i s jejich odlišnostmi. Sledování esko nmecké otázky v historii, problém žid za druhé svtové války, soudobá rasová nesnášenlivost a jiné Multikulturalita Rozvíjet vzájemné obohacování se a naslouchání druhým nejdíve ve tíd a zkušenosti využívat ve vztahu k píslušníkm jiných sociokulturních skupin. Schopnost využít cizí jazyk dležitý nástroj dorozumívání. Princip sociálního smíru a solidarity Vedení k nekonfliktnímu životu ve tíd, jejíž souástí mohou být i cizí státní píslušníci nebo lenové jiných etnických skupin. Využít zkušenosti i nad rámec tídního kolektivu. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Zaazování rostlin a živoich do rzných ekosystém (rostlinná a živoišná pásma v Evrop i ve svt). Význam jednotlivých ekosystém pro život na Zemi. Naše obec a její vliv na okolní pírodu (istiky vod, sbrné dvory, erné skládky apod.). Základní podmínky života Jaké jsou základní podmínky života na Zemi? Nutnost ochrany životního prostedí ekologie, národní parky, rezervace, chránné krajinné oblasti (ochrana vzácných živoišných a rostlinných druh). Možnosti ohrožení zákl. podmínek života. Lidské aktivity a problémy životního prostedí Seznámení se základními globálními problémy lidstva. Životní prostedí a zemdlství a chemie, doprava, prmysl, odpady. Možnost zapojení se do ochrany životního prostedí tídní odpadu ve škole, sbrové dny. Vztah lovka k prostedí Co mžeme udlat my pro ochranu prostedí? Naše obec a píroda zajišování ochrany životního prostedí v naší obci.. Seznámení s ekologickými problémy v okolí a jejich ešení. Vliv prostedí na zdraví. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy receptivních inností: Kritické tení a vnímání mediálních sdlení Žáci se uí pistupovat k vyhledaným informacím na internetu i v encyklopediích kriticky, zvažovat míru jejich pravdivosti. Interpretace vztahu mediálních sdlení a reality Vnímat rzné typy sdlení a rozlišovat jejich podání a obsah. Fungování a vliv médií ve spolenosti Seznámit se s píklady ovlivování spolenosti i jednotlivc médii (nap. vliv médií v demokratických a nedemokratických režimech, reklamy v souasných médiích). ZŠ Pardubice Studánka 180

10 Tematické okruhy produktivních inností: Tvorba mediálního sdlení Píprava na tvorbu individuálních i skupinových sdlení pro školní asopis. Práce v realizaním týmu Rozvíjet schopnost podílet se na práci v týmu pro školní asopis dle svých vkových možností. Použité zkratky: OSV osobnostní a sociální výchova VDO výchova demokratického obana EGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MV multikulturní výchova, EVO environmentální výchova MEV mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 181

11 Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu lovk a jeho svt 1. období roník 1. roník Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky : vyznaí v jednoduchém plánu místo svého bydlišt a školy, cestu na urené místo a rozliší možná nebezpeí v nejbližším okolí projevuje toleranci k pirozeným odlišnostem spolužák, jejich - se orientuje ve škole - chová se vhodn ke spolužákm, uitelm - projevuje toleranci k pirozeným odlišnostem spolužák - vytváí si vhodný zpsob práce - dodržuje režimové návyky - orientuje se Jsem školák Tída ve vyuovací hodin Tída o pestávce Pracovní návyky Blízké okolí školy Bezpenost pi cest do školy Mimoádné události Záí Tématický okruh: Místo, kde žijeme lovk a jeho zdraví J, M seznámení s uebnicí HV písniky P, VV základní pracovní návyky OSV MV ZŠ Pardubice Studánka 182

12 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pednostem i nedostatkm dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných uplatuje základní pravidla úastník silniního provozu v blízkém okolí školy - dojde bezpen a nejkratší cestou do školy - rozlišuje možná nebezpeí v nejbližším okolí - reaguje adekvátn na pokyny dosplých pi mimoádných událostech ZŠ Pardubice Studánka 183

13 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích roztídí nkteré pírodniny podle nápadných urujících znak, uvede píklady výskytu organism ve známé lokalit - pozoruje, popíše a pozná viditelné zmny v pírod na podzim - vysvtlí rozdíl strom ke - rozpozná nejznámjší stromy a kee vyskytující se ve škole a jejím okolí dle nápadných urujících znak - vysvtlí rozdíl ovoce zelenina - vyjmenuje nejznámjší zástupce ovoce a zeleniny - chápe význam práce lovka v lese, na zahrad, poli atd. Píroda na podzim, první podzimní den Podzim v parku, v lese Stromy a kee Podzim v sadu a na zahrad Ovoce a zelenina Podzim na poli íjen Tématický okruh: Rozmanitost pírody J íkadla, básniky, poslech textu podzim HV písniky VV kresba, malba P práce s papírem, modelování OSV EVO ZŠ Pardubice Studánka 184

14 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky rozlišuje blízké píbuzenské v rodin, role rodinných píslušník a mezi nimi uplatuje elementární poznatky o sob, o rodin a innostech lovka, o lidské spolenosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na píkladech porovnává minulost a souasnost vyznaí v jednoduchém plánu místo svého bydlišt - rozlišuje blízké píbuzenské - rozlišuje role rodinných píslušník a mezi nimi - uplatuje elementární poznatky o sob, rodin - vypráví o své rodin a radostných událostech v ní - orientuje se v lenní domu, bytu - zná funkci jednotlivých prostor domu a bytu Moje rodina Svátek v rodin Život v rodin Mj pokojíek Hraky a školní poteby Listopad Tématický okruh: Lidé kolem nás Lidé a as J íkadla a básniky M poet len v rodin VV kresba a malba P práce s papírem, modelování OSV MV ZŠ Pardubice Studánka 185

15 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných uplatuje elementární poznatky o sob, o rodin a innostech lovka, o lidské spolenosti, soužití, zvycích - pozorujr, popíše a porovná viditelné zmny v pírod v zim - chápe význam pohybové innosti pro zdraví a odpoinek - dodržuje zásady bezpeného chování pi sportu - uplatuje elementární poznatky o zvycích Vánoc Píroda v zim, první zimní den Zimní sporty Zimní svátky Prosinec Tématický okruh: Rozmanitost pírody lovk a jeho zdraví Lidé a as J íkadla, básniky, poslech textu zima, vyprávní HV písniky, koledy TV ziimní sporty a hry VV kresba, malba P práce spapírem a pírodním materiálem OSV MV EVO ZŠ Pardubice Studánka 186

16 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích roztídí nkteré pírodniny podle nápadných urujících znak, uvede píklady výskytu organism ve známé lokalit - pozoruje, popíše a porovná viditelné zmny v pírod v zim - pozoruje a popíše zpsob života živoich žijících ve volné pírod - rozpozná nejznámjší živoichy žijící ve volné pírod v obci a jejím okolí Roní období zima Živoichové žijící ve volné pírod v zim Stopy ve snhu Opakování uiva za 1. pololetí školního roku Leden Tématický okruh: Rozmanitost pírody J íkadla, básniky, vyprávní HV písniky VV kresba a malba P práce s papírem, modelování OSV EVO ZŠ Pardubice Studánka 187

17 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky uplatuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotn preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském tle; projevuje vhodným chováním a innostmi vztah ke zdraví dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných chová se obezetn pi setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepíjemná; v pípad poteby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dít - uplatuje elementární znalosti o lidském tle - uruje ásti lidského tla - uplatuje hygienické, režimové a jiné zdravotn preventivní návyky s využitím znalostí o lidském tle - využívá asových údaj pi ešení rzných situací v denním život - chová se oteven pi setkání neznámými jedinci, odmítá komunikaci, která je mu nepíjemná lovk základní stavba tla Pée o zdraví, dležitá telefonní ísla Osobní hygiena Pée o chrup Výživa Denní režim Léky dobré a zlé, drogy Únor Tématický okruh: lovk a jeho zdraví Lidé a as J íkadla, básniky, vyprávní, dramatizace M urování ástí lidského tla HV písniky TV význam pohybu pro život VV kresba, malba OSV ZŠ Pardubice Studánka 188

18 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky využívá asové údaje pi ešení rzných situací v denním život, rozlišuje dj v minulosti, pítomnosti a budoucnosti ZŠ Pardubice Studánka 189

19 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích roztídí nkteré pírodniny podle nápadných urujících znak, uvede píklady výskytu organism ve známé lokalit - pozoruje, popíše a porovná viditelné zmny v pírod na jae - nakreslí a popíše základní ásti rostliny - vysvtlí rozdíl mezi strom ke byliny - rozpozná nejznámjší rostliny vyskytující se v obci a jejím okollí dle nkterých nápadných ur. znak - vysvtlí rozdíl mezi ovoce zelenina Píroda na jae, první jarní den Stavba rostlin Jarní kvtiny Ovoce, zelenina a semena Práce na zahrad Ochrana zelen Bezen Tématický okruh: Rozmanitost pírody J íkadla, básniky, etba, vyprávní HV písniky VV kresba, malba P práce s papírem, modelování, práce na zahrad OSV MV EVO ZŠ Pardubice Studánka 190

20 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - zná neznámjší zástupce ovoce a zeleniny - chápe význam práce lovka na zahrad - uplatuje elementární poznatky o zvycích o Velikonocích a Dni matek ZŠ Pardubice Studánka 191

21 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích roztídí nkteré pírodniny podle nápadných urujících znak, uvede píklady výskytu organism ve známé lokali - popíše základní ásti tla pták - rozliší ptáci stálí a sthovaví - popíše základní ásti tla savce - rozpozná nejznámjší zástupce živoich vyskytujících se v obci, jejím okolí dle nápadných urujících znak - rozpozná domácí a hospodáská zvíata, chápe jejich význam pro lovka Základní stavba tla pták + zástupci Ptáci stálí a sthovaví Základní stavba tla savc + zástupci Domácí a hospodáská zvíata Význam domácích a hospodáských zvíat Duben Tématický okruh: Rozmanitost pírody J íkadla, básniky, etba M urování potu HV písniky VV- kresba, malba P práce s papírem, modelování ZŠ Pardubice Studánka 192

22 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky využívá asové údaje pi ešení rzných situací v denním život, rozlišuje dj v minulosti, pítomnosti a budoucnosti uplatuje elementární poznatky o sob, o rodin a innostech lovka, o lidské spolenosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na píkladech porovnává minulost a souasnost - pojmenuje názvy roních období a msíc v roce - charakterizuje roní období a jednotlivé msíce - pojmenuje názvy dn v týdnu - využívá asové údaje pi ešení rzných situací v denním život - dodržuje základní pravidelné innosti denního režimu - uplatuje elementární poznatky o sob, rodin, innostech lovka Roní období + msíce Dny v týdnu Pojmy vera, dnes, zítra Svátek a narozeniny Kvten Tématický okruh: Lidé a as J íkadla, básniky, pracovní návyky, vyprávní, gratulace M urování potu (msíce, dny v týdnu) HV písniky P práce s papírem, modelování OSV MV EVO ZŠ Pardubice Studánka 193

23 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích odvodí význam a potebu rzných povolání a pracovních inností uplatuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotn preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském tle; projevuje vhodným chováním a innostmi vztah ke zdraví uplatuje základní pravidla úastník silniního provozu reaguje adekvátn na pokyny dosplých - rozlišuje rzné pracovní innosti povolání - vysvtlí význam a potebu rzných povolání a pracovních inností pro život - pozoruje, popíše a porovná viditelné zmny v pírod v lét - chápe význam pohybových inností pro zdraví a odpoinek - uplatuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotní preventivní návyky - dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví Povolání Píroda v lét, první letní den Mj volný as Dopravní prostedky Bezpenost na silnici, dležitá telefonní ísla Mimoádné události erven Tématický okruh: Rozmanitost v pírod Lidé kolem nás lovk a jeho zdraví J íkadla, básniky, etba, vyprávní, dramatizace HV písniky TV pravidla fair play, letní hry a sporty VV kresba, malba P práce s papírem, modelování, práce se stavebnicí OSV MV EVO ZŠ Pardubice Studánka 194

24 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pi mimoádných událostech své a zdraví jiných - zná základní dopravní prostedky - uplatuje základní pravidla úastník silniního provozu - reaguje adekvátn na pokyny dosplých pi mimoádných událostech ZŠ Pardubice Studánka 195

25 2. roník Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - vyznaí v jednoduchém plánu místo svého bydlišt a školy, cestu na urené místo a rozliší možná nebezpeí v nejbližším okolí - projevuje toleranci k pirozeným odlišnostem spolužák, jejich pednostem i nedostatkm - využívá asové údaje pi ešení rzných situací v denním život, rozlišuje dj v minulosti, pítomnosti a budoucnosti - uplatuje základní *se orientuje v okolí školy,zná dopravní znaky v okolí školy- bezpenost *udržuje poádek ve tíd, nenií vybavení školy * Má zvládnuty režimové návyky v prbhu dne a týdne * Umí se obrátit na uitele o radu a pomoc, svit se s problémem * Vyjmenuje roní období, msíce, dny v týdnu * Jsem školák cesta do školy, pravidla silniního provozu * Zásady slušného chování chování ke spolužákovi ( prevence šikany), k dosplému * Režim dne stídání práce a odpoinku * Rok- stídání roních období Záí Jsem školák Režim dne Roní období P pstitelské práce (roní období) - výroba znaek Vv roní období M využití témat ve slov. úlohách Tv sport v režimu dne OSV zásady slušného chování MV prevence rasov motivované šikany EVO ochrana pírody v rámci roního cyklu ZŠ Pardubice Studánka 196

26 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky hygienické, režimové a jiné zdravotn preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském tle; projevuje vhodným chováním a innostmi vztah ke zdraví ZŠ Pardubice Studánka 197

27 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích - využívá asové údaje pi ešení rzných situací v denním život, rozlišuje dj v minulosti, pítomnosti a budoucnosti - *Zná msíce, roní období, kalendání a školní rok, datum, letopoet, státní svátek * Pracuje s pojmy vera, dnes, zítra, ped týdnem, za týden, loni, letos, píští rok, budoucnost,dávno * Umí hodiny, minuty, sekundy *Mí asu *Pohovoí o promnách podzimní pírody, poasí *Popíše podzimní práce v zahrad, na poli, v sadu * Zopakovat msíce, dny, ásti dne, pracovní dny, dny volna, svátky * Hodiny, orientace v ase, kalendá * Podzim v zahrad, v sadu, na poli, v lese. * Vycházka- pozorování pírody les, pole, zahrada íjen Lidé a as, práce a volný as P- úprava pozemku Vv promny pírody bhem roních období M pevody jednotek /asu/ - pojmy: ped a za - 60-tková soustava j /psaní/ - psaní letopotu, data, hodin P- úprava pozemku Vv promny pírody bhem roních období M pevody jednotek /asu/ - pojmy: ped a za - 60-tková soustava j /psaní/ - psaní letopotu, data, hodin ZŠ Pardubice Studánka 198

28 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - rozlišuje blízké píbuzenské v rodin, role rodinných píslušník a mezi nimi - dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných *Sestaví jednoduchý rodokmen *Vypráví o setkání a oslav v rodin *Vyjmenuje základní a širší píbuzenské, je seznamován se v rodin- úcta, pomoc, pochopení,ochrana, komunikace *Popíše rozdlení rolí v rodin, svj vlastní podíl na chodu domácnosti,na péi o vybavení bytu, domácí zvíata a rostliny *Zná datum narození, adresu, telefon rodi i dom *Sestaví jednoduchý rodokmen *Vypráví o setkání a oslav v rodin *Vyjmenuje základní a širší píbuzenské, je seznamován se v rodin- úcta, pomoc, pochopení,ochrana, komunikace *Popíše rozdlení rolí v rodin, svj vlastní podíl na chodu domácnosti,na péi o vybavení bytu, domácí zvíata a rostliny *Zná datum narození, adresu, telefon rodi i dom Listopad Lidé a as, práce a volný as Domov, bydlišt Vv kresba rodiny j dramatizace, vyprávní, porovnání, vyjádení cit a pocit Ma - ísla, posloupnost ísel, porovnáváníl P pstitel.práce /pokoj.rostliny/ - model bytu OSV rodinné a sociální VDO demokracie jako ochrana domova EGS všude chtjí mír MV rasová snášenlivost EVO domácí pstitelství a chovatelství MEV role médií /televize, internetu, tiskovin/ v rodin ZŠ Pardubice Studánka 199

29 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích - uplatuje elementární poznatky o sob, o rodin a innostech lovka, o lidské spolenosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na píkladech porovnává minulost a souasnost *Vyjmenuje zimní msíce, vysvtlí promny pírody v zim *Vypráví o nkterých vánoních zvycích a obyejích v návaznosti na vánoní zvyky v rodin, znázorní je kresbou, dramatickou scénkou * Zima, zimní msíce * Píroda v zim- zvíata, ptáci * Adventní zvyky a obyeje * Vánoce * Opakování uiva Prosinec Zima Vánoce Vv, P výroba ozdob a výrobk s vánoní tématikou j dramatizace a etba k tématu Vánoc Hv - koledy OSV pkné mezilidské, dlat radost bližnímu EGS vánoní zvyky v jiných zemích MV kulturní odlišnosti ve váno. zvycích EVO pée o zv v zim ZŠ Pardubice Studánka 200

30 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - roztídí nkteré pírodniny podle nápadných urujících znak, uvede píklady výskytu organism ve známé lokalit - dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných * Vyjmenuje hospodáská a domácí zvíat, popíše stavbu jejich tla, zpsob života, umí o n pravideln peovat *Zná pravidla bezpenosti pi kontaktu s neznámými zvíaty *Chápe význam ZOO * Zvíata hospodáská, domácí * Stavba tla, zpsob života * Pée o zvíata, užitenost Leden Zvíata Vv,P výtvarné zpracování tématu - výroba ptaí budky apod. Hv písn o zvíatech M slovní úlohy Vv,P výtvarné zpracování tématu - výroba ptaí budky apod. Hv písn o zvíatech M slovní úlohy ZŠ Pardubice Studánka 201

31 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - uplatuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotn preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském tle; projevuje vhodným chováním a innostmi vztah ke zdraví - dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - chová se obezetn pi setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepíjemná; v pípad poteby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dít * Má zvládnuty základní návyky osobní a intimní hygieny- pravidelný denní režim * Chápe význam spánku, odpoinku a aktivního pohybu *Pozná píznaky bžných nemocí *Dodržuje zásady podávání lék, pokyn léka a rodi *Pivolá telefonem první pomoc *Umí ošetit drobné poranní *Zná umístní lékárniek ve škole i doma * Hovoí o nebezpeí drog a kouení * Zná dležitá telefonní ísla * Ochrana zdraví, osobní hygiena a istota * Nemoc chování u lékae, ošetení drobného poranní, vybavení lékárniky * Telefon 150,155,158 * Léky dobré a zlé, léky z lékáren a z ulice * Drogy - negativní vliv na zdraví Únor Zdraví Sexuální výchova Tv,P úrazy OSV pomoc spoluobanm VDO pée státu o zdraví oban EGS živelné katastrofy /mezinárodní pomoc/ EVO zdravé životní prostedí MEV rychlá a správná komunikace zachrauje život ZŠ Pardubice Studánka 202

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: Sv t práce

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: Sv t práce Vzdlávací oblast : lovk a svt práce Vyuovací pedmt: Svt práce Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Svt práce je vzdlávací obsah vzdlávacího oblasti lovk a svt práce,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Člověk a jeho svět prochází všemi ročníky 1. stupně, kdy se žáci vzdělávají ve třech hlavních oblastech (Člověk a společnost,

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 PRVOUKA 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období. Předmět předkládá

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Příloha č. 4 Změny učiva a očekávaných výstupů od 1. 9. 2013 Cizí jazyk, Člověk a jeho

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.4.3 Vlastivěda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Vlastivěda realizovaný ve 2. vzdělávacím období na 1. stupni navazuje na učivo prvouky. Ve vlastivědě

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblast RVP ZV, která se učí pouze na 1. stupni školy. Vzdělávací obsah oblasti se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

1.1.3. PRVOUKA I. ST.

1.1.3. PRVOUKA I. ST. 1.1.3. PRVOUKA I. ST. ve znění dodatků č.3 - platný od 1.9.2008, č.10 - platný od 1.9.2008, č.16 - platný od 1.9.2009, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, č.19 Sexuální výchova - platný od 1.9.2010

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3 NAVRÁTILOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a umístění školy Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště a jeho okolí

Více

PRVOUKA (1. 3. ročník)

PRVOUKA (1. 3. ročník) PRVOUKA (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Prvouka je zařazena v 1., 2. a 3. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka probíhá ve třídách, ale také v bezprostřední blízkosti školy - využíváme regionálních

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ PREZOVÁ TÉMATA Prezová témata jsou realizována v prvé ad formou integrace do jednotlivých pedmt. U nkterých témat je to potom formou krátkodobých i dlouhodobých projekt. Prezové téma Osobnostní a sociální

Více