Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast : Vyu ovací p edm t: lov k a jeho sv t. Charakteristika p edm tu"

Transkript

1 Vzdlávací oblast : Vyuovací pedmt: lovk a jeho svt lovk a jeho svt Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu lovk a jeho svt je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru lovk a jeho svt pro 1. stupe. asová dotace: 1. roník 2 hodiny 2. roník 2 hodiny 3. roník 2 hodiny 4. roník 3 hodiny 5. roník 3 hodiny Organizace výuky: Výuka probíhá ve kmenové tíd. Pi výuce mohou být rovnž využívány výukové poítaové programy, kdy výuka probíhá rovnž v poítaové uebn Cíl výuky: Vzdlávání v pedmtu lovk a jeho svt smuje k utváení a rozvíjení klíových kompetencí tím, že vede žáka k: utváení pracovních návyk v jednoduché samostatné i týmové innosti orientaci ve svt informací a k asovému a místním propojování historických, zempisných a kulturních informací rozšiování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skuteností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech poznávání a chápání rozdíl mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základ spolen vytvoených a pijatých nebo obecn uplatovaných pravidel soužití, k plnní povinností a spolených úkol samostatnému a sebevdomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v mén bžných situacích, k poznávání a ovlivování své jedinenosti (možností a limit) ZŠ Pardubice Studánka 172

2 utváení ohleduplného vztahu k pírod i kulturním výtvorm a k hledání možností aktivního uplatnní pi jejich ochran pirozenému vyjadování pozitivních cit ve vztahu k sob i okolnímu prostedí objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v em by v budoucnu mohl uspt poznávání podstaty zdraví i píin nemocí, k upevování preventivního chování, úelného rozhodování a jednání v rzných situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpenosti i zdraví a bezpenosti druhých Výchovné a vzdlávací strategie smující k utváení a rozvíjení klíových kompetencí žák (všichni vyuující pi své práci využívají spolené strategie viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spolené strategie dále konkrétn rozvíjejí pro pedmt lovk a jeho svt): KOMPETENCE K UENÍ uivo je probíráno rznými zpsoby a metodami tak, aby si mohl žák postupn uvdomovat jaký styl mu vyhovuje snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu k žákm je pistupováno dle jejich individuálních schopností žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v rzných zdrojích pracují s výukovými programy na PC škola postupn sestavuje didaktické postupy založené na tení s porozumním škola žáky postupn uí vyhledávat informace z rzných zdroj v encyklopediích, na internetu, v asopisech - Sluníko, Mateídouška, 21. století a jiné využití knih ze školní knihovny návštvy mstské knihovny výuka podle vlastních výukových text, které žáci dotváí škola postupn vytváí systém výuky, ve kterém se ZŠ Pardubice Studánka 173

3 snažíme smyslupln prolínat uivo jednotlivých pedmt tak, aby základní vdomosti získané v jedné oblasti pomohly k nabytí nové vdomosti v jiné oblasti snažíme se aby totožné formy práce s textem, které si žáci osvojili v hodinách eského jazyka, byly využívány i pi získávání vdomosti v ostatních vzdlávacích oblastech pozornost žák usmrována na dležité základní jevy nauit žáky samostatnosti je základním kamenem práce v poetném kolektivu žákm je umožována realizace vlastních nápad žáci jsou postupn vedeni k využívání vlastních vdomostí k pomoci spolužákm výuka je postupn doplována motivaními úkoly základním motivaním faktorem je žákova svoboda KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM žáci jsou vedeni k otevenému upozorování na problémy slušnou formou žáci mohou opravit vyuujícího, pokud udlal chybu snažíme se, aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí látce vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na vk, ešit se žáky. do výuky se snažíme postupn zapojovat úkoly z praxe tam, kde je didaktický systém dokonaleji propracován, je obohacován vazbou na praxi škola vytváí systém vlastních výukových text, které vedou k samostatnosti žák ZŠ Pardubice Studánka 174

4 úkoly ve výukových textech jsou azeny v posloupnostech, které umožují rozvoj samostatnosti žákm jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly k vypracování žákm není bránno pi vlastní volb poadí vypracování úkol svobodné volby poadí plnní úkol mohou žáci využívat všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe nenavazujících úkol KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek prezentace výsledk ped žáky do výuky je postupn zapojován brainstorming forma brainstormingu je využívána vždy, když je zapotebí získat co nejvíce rzných nápad a posteh uivo je prezentováno využíváním rzných text a záznam, obrazových materiál, bžn užívaných gest, zvuk a jiných informaních a komunikaních prostedk k výuce je používána rzná literatura, asopisy KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci škola využívá skupinové práce a kooperativního uení této formy práce využíváme ve fázi procviování uiva a opakování uiva ve fázi vyvozování uiva se uíme využívat ZŠ Pardubice Studánka 175

5 kooperativního uení KOMPETENCE OBANSKÉ v hodinách pedmtu lovk a jeho svt se snažíme pravidla vytváet, kontrolovat a postupn dotváet vzhledem k situaci ve tíd žáci jsou seznamováni se základními právy dítte pravidla dodržování práv dítte uplatovány v hodinách pedmtu lovk a jeho svt v rámci výuky je používána metoda hraní v roli pro piblížení rzných životních situací a jejich ešení touto metodou se pibližujeme situace odehrávající se v divadle, dopravních prostedcích nebo v mezilidských vztazích žáci znají dležitá telefonní ísla škola poádá akce pipomínající lidové tradic (Adventní sobota, Velikonoce) v prbhu roku jsou používaný texty související s lidovými tradicemi škola poádá besídky pro širší veejnost (tídní besídky) snažíme se zde prezentovat, co se žáci nauili jednotlivé problémy environmentální výchovy jsou zaazovány do výuky témata zamena na problémy enviromentální výchovy jsou souástí hodin pedmtu lovk a jeho svt KOMPETENCE PRACOVNÍ žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy bezpenosti ZŠ Pardubice Studánka 176

6 žáci seznamováni s bezpenostními pravidly vyplývajícími ze situace, tato pravidla jsou prbžn kontrolována žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných nebezpeí škola se snaží žáky postupn vést k sebehodnocení své práce snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící aktivitu Prezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Poznávání všemi smysly napíklad ovoce, zelenina, pírodniny zrakem, ichem, hmatem apod., uit se vyhledávat v textu nejpodstatnjší tvorba myšlenkových map, tvorba vlastních uebních text, poznávat pomocí vyhledávání informací uebnice, encyklopedie, knihy, internet. Sebepoznání a sebepojetí Rozvíjení vztahu ke vzdlávání a kladného pístupu k získávání znalostí dle vlastních možností. Snaha o pekonávání pekážek. Seberegulace a sebeorganizace Kontrola samostatných prací i práce ve skupin formou sebehodnocení..rozvíjení schopnosti stanovit asový rozvrh pro plnní úkol a dodržovat jej. Plánování uení a zodpovdná píprava na referáty a projekty (4. 5. ro.). Projekty kombinovat jako formou samostatné práce, tak i skupinové. Psychohygiena Využívání modelových situací, ve kterých je rozvíjena snaha o spolené ešení problému již vyskytujícího se i pouze možnosti jeho vzniku (prevence, ešení problém v kolektivu, odmítání návykových látek a pod.. Mnoho okruh uiva souvisí s psychohygienou jedince. ZŠ Pardubice Studánka 177

7 Kreativita Rozvíjení schopnosti uplatnit nápady, hledat další cesty k uplatování nápad a realizovat je. Originálními zpsoby, prostedky a možnostmi zpracovávat projekty a jejich vzájemné ukázky spojené s ohodnocením svými spolužáky. Sociální rozvoj Poznávání lidí Vzájemné poznávání se v tídním kolektivu, seznámení s životem osobností v historii naší zem. Mezilidské Uplatovat péi o kvalitní v kolektivu, cviit toleranci a pochopení pro spolužáky, umní respektovat se navzájem (nap. oslovovat se kestními jmény, pokoušet se pi ešení konflikt dívat se na vše i oima druhého, pi neúspchu hledat spolen ešení apod.). Sledování mezilidských vztah v rzných asových obdobích. Sledování porušování lidských práv v naší historii. Komunikace Zdokonalování se v komunikaci verbální modelové situace v prvouných tématech (prosba, omluva, informace pro druhé, vysvtlení, asertivní jednání, dialog apod ro.). Rozvíjení komunikace neverbální referáty, projekty. V historii sledovat neexistující komunikaci i s dsledky. Kooperace a kompetice Rozvíjení schopnosti pracovat v kolektivu (ve dvojicích, ve skupin), hodnotit spolupráci a její pínos, umt se podídit práci skupiny. Morální rozvoj ešení problém a rozhodovací dovednosti Zvládání problém vyplývajících z uiva, cviení dovednosti ešit tyto problémy. Hodnoty, postoje, praktická etika Cviení pozitivních vztah ke spolužákm rozvíjet pomoc a ohleduplnost na základ vlastního žebíku hodnot, který by ml být tvoen povdomím o kvalitách typu odpovdnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování.( Dané uplatovat nap. i v tématu rodina, význam a funkce rodiny ro.). Cviení dovednosti analýzy postoj a hodnot v chování historických osobností ro. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBANA Obanská spolenost a škola.vytváení pravidel ve tíd a trvání na jejich dodržování. Od 5. roníku práce ve školním parlamentu. ZŠ Pardubice Studánka 178

8 Oban, obanská spolenost a stát Aplikace na historické události práva a povinnosti v rzných spoleenstvech ( tlupa, kmen, rod, první státy, íše, stavovská monarchie, období absolutismu, osvícenské názory, novodobá obanská spolenost; demokratické zízení s ústavou, pluralitní parlamentní demokracie v kontrastu s totalitou, národnostní problematikou a porušováním lidských práv). Formy participace oban v politickém život V prbhu djin boj za všeobecné a rovné volební právo. Demokratické volby parlamentní, krajské a komunální. Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování Prvky demokracie v hodinách ád, norma, spravedlivé hodnocení. V historických souvislostech demokracie a diktatura v našich djinách. Co je to Ústava, její význam. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svt nás zajímá Na základ vlastních zkušeností z cestování po jiných zemích bhem prázdnin. Seznamování s tradicemi, zvyky, životním stylem zajímavostmi, odlišnostmi, jazykem národ v Evrop. Možnost projekt. Objevujeme Evropu a svt Naše vlast a Evropa (naši sousedé, srovnání s ostatními státy). V uivu o Evrop poznávají žáci povrch a pírodní útvary v Evrop, vodstvo, faunu a floru v Evrop i ve svt. Seznamují se s evropskými státy a jejich hlavními msty, Uí se specifika jednotlivých stát (vlajky, státní symboly, mna apod.). Jsme Evropané Seznámení s historickými koeny evropské civilizace. Pipomenutí rozdlení Evropy železnou oponou po 2. svtové válce a integrace Evropy v 90. letech 20. století - Evropská unie. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Poznávání vývoje naší kultury. Promítání cizích vliv do eské kultury a naopak: eské osobnosti ovlivují svtovou kulturu. Na základ poznávání djinných událostí (konflikty vyplývající z odlišností sociálních, kulturních, náboženských apod.) respektovat zvláštnosti ostatních etnik. Lidské Rozvíjení schopnosti spolupráce v tídním kolektivu, prosazovat slušné chování. Aplikace na rzné situace nejen mimo školní prostedí. Etnický pvod ZŠ Pardubice Studánka 179

9 Respektování jiných etnických skupin i s jejich odlišnostmi. Sledování esko nmecké otázky v historii, problém žid za druhé svtové války, soudobá rasová nesnášenlivost a jiné Multikulturalita Rozvíjet vzájemné obohacování se a naslouchání druhým nejdíve ve tíd a zkušenosti využívat ve vztahu k píslušníkm jiných sociokulturních skupin. Schopnost využít cizí jazyk dležitý nástroj dorozumívání. Princip sociálního smíru a solidarity Vedení k nekonfliktnímu životu ve tíd, jejíž souástí mohou být i cizí státní píslušníci nebo lenové jiných etnických skupin. Využít zkušenosti i nad rámec tídního kolektivu. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Zaazování rostlin a živoich do rzných ekosystém (rostlinná a živoišná pásma v Evrop i ve svt). Význam jednotlivých ekosystém pro život na Zemi. Naše obec a její vliv na okolní pírodu (istiky vod, sbrné dvory, erné skládky apod.). Základní podmínky života Jaké jsou základní podmínky života na Zemi? Nutnost ochrany životního prostedí ekologie, národní parky, rezervace, chránné krajinné oblasti (ochrana vzácných živoišných a rostlinných druh). Možnosti ohrožení zákl. podmínek života. Lidské aktivity a problémy životního prostedí Seznámení se základními globálními problémy lidstva. Životní prostedí a zemdlství a chemie, doprava, prmysl, odpady. Možnost zapojení se do ochrany životního prostedí tídní odpadu ve škole, sbrové dny. Vztah lovka k prostedí Co mžeme udlat my pro ochranu prostedí? Naše obec a píroda zajišování ochrany životního prostedí v naší obci.. Seznámení s ekologickými problémy v okolí a jejich ešení. Vliv prostedí na zdraví. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy receptivních inností: Kritické tení a vnímání mediálních sdlení Žáci se uí pistupovat k vyhledaným informacím na internetu i v encyklopediích kriticky, zvažovat míru jejich pravdivosti. Interpretace vztahu mediálních sdlení a reality Vnímat rzné typy sdlení a rozlišovat jejich podání a obsah. Fungování a vliv médií ve spolenosti Seznámit se s píklady ovlivování spolenosti i jednotlivc médii (nap. vliv médií v demokratických a nedemokratických režimech, reklamy v souasných médiích). ZŠ Pardubice Studánka 180

10 Tematické okruhy produktivních inností: Tvorba mediálního sdlení Píprava na tvorbu individuálních i skupinových sdlení pro školní asopis. Práce v realizaním týmu Rozvíjet schopnost podílet se na práci v týmu pro školní asopis dle svých vkových možností. Použité zkratky: OSV osobnostní a sociální výchova VDO výchova demokratického obana EGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MV multikulturní výchova, EVO environmentální výchova MEV mediální výchova ZŠ Pardubice Studánka 181

11 Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu lovk a jeho svt 1. období roník 1. roník Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky : vyznaí v jednoduchém plánu místo svého bydlišt a školy, cestu na urené místo a rozliší možná nebezpeí v nejbližším okolí projevuje toleranci k pirozeným odlišnostem spolužák, jejich - se orientuje ve škole - chová se vhodn ke spolužákm, uitelm - projevuje toleranci k pirozeným odlišnostem spolužák - vytváí si vhodný zpsob práce - dodržuje režimové návyky - orientuje se Jsem školák Tída ve vyuovací hodin Tída o pestávce Pracovní návyky Blízké okolí školy Bezpenost pi cest do školy Mimoádné události Záí Tématický okruh: Místo, kde žijeme lovk a jeho zdraví J, M seznámení s uebnicí HV písniky P, VV základní pracovní návyky OSV MV ZŠ Pardubice Studánka 182

12 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pednostem i nedostatkm dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných uplatuje základní pravidla úastník silniního provozu v blízkém okolí školy - dojde bezpen a nejkratší cestou do školy - rozlišuje možná nebezpeí v nejbližším okolí - reaguje adekvátn na pokyny dosplých pi mimoádných událostech ZŠ Pardubice Studánka 183

13 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích roztídí nkteré pírodniny podle nápadných urujících znak, uvede píklady výskytu organism ve známé lokalit - pozoruje, popíše a pozná viditelné zmny v pírod na podzim - vysvtlí rozdíl strom ke - rozpozná nejznámjší stromy a kee vyskytující se ve škole a jejím okolí dle nápadných urujících znak - vysvtlí rozdíl ovoce zelenina - vyjmenuje nejznámjší zástupce ovoce a zeleniny - chápe význam práce lovka v lese, na zahrad, poli atd. Píroda na podzim, první podzimní den Podzim v parku, v lese Stromy a kee Podzim v sadu a na zahrad Ovoce a zelenina Podzim na poli íjen Tématický okruh: Rozmanitost pírody J íkadla, básniky, poslech textu podzim HV písniky VV kresba, malba P práce s papírem, modelování OSV EVO ZŠ Pardubice Studánka 184

14 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky rozlišuje blízké píbuzenské v rodin, role rodinných píslušník a mezi nimi uplatuje elementární poznatky o sob, o rodin a innostech lovka, o lidské spolenosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na píkladech porovnává minulost a souasnost vyznaí v jednoduchém plánu místo svého bydlišt - rozlišuje blízké píbuzenské - rozlišuje role rodinných píslušník a mezi nimi - uplatuje elementární poznatky o sob, rodin - vypráví o své rodin a radostných událostech v ní - orientuje se v lenní domu, bytu - zná funkci jednotlivých prostor domu a bytu Moje rodina Svátek v rodin Život v rodin Mj pokojíek Hraky a školní poteby Listopad Tématický okruh: Lidé kolem nás Lidé a as J íkadla a básniky M poet len v rodin VV kresba a malba P práce s papírem, modelování OSV MV ZŠ Pardubice Studánka 185

15 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných uplatuje elementární poznatky o sob, o rodin a innostech lovka, o lidské spolenosti, soužití, zvycích - pozorujr, popíše a porovná viditelné zmny v pírod v zim - chápe význam pohybové innosti pro zdraví a odpoinek - dodržuje zásady bezpeného chování pi sportu - uplatuje elementární poznatky o zvycích Vánoc Píroda v zim, první zimní den Zimní sporty Zimní svátky Prosinec Tématický okruh: Rozmanitost pírody lovk a jeho zdraví Lidé a as J íkadla, básniky, poslech textu zima, vyprávní HV písniky, koledy TV ziimní sporty a hry VV kresba, malba P práce spapírem a pírodním materiálem OSV MV EVO ZŠ Pardubice Studánka 186

16 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích roztídí nkteré pírodniny podle nápadných urujících znak, uvede píklady výskytu organism ve známé lokalit - pozoruje, popíše a porovná viditelné zmny v pírod v zim - pozoruje a popíše zpsob života živoich žijících ve volné pírod - rozpozná nejznámjší živoichy žijící ve volné pírod v obci a jejím okolí Roní období zima Živoichové žijící ve volné pírod v zim Stopy ve snhu Opakování uiva za 1. pololetí školního roku Leden Tématický okruh: Rozmanitost pírody J íkadla, básniky, vyprávní HV písniky VV kresba a malba P práce s papírem, modelování OSV EVO ZŠ Pardubice Studánka 187

17 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky uplatuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotn preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském tle; projevuje vhodným chováním a innostmi vztah ke zdraví dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných chová se obezetn pi setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepíjemná; v pípad poteby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dít - uplatuje elementární znalosti o lidském tle - uruje ásti lidského tla - uplatuje hygienické, režimové a jiné zdravotn preventivní návyky s využitím znalostí o lidském tle - využívá asových údaj pi ešení rzných situací v denním život - chová se oteven pi setkání neznámými jedinci, odmítá komunikaci, která je mu nepíjemná lovk základní stavba tla Pée o zdraví, dležitá telefonní ísla Osobní hygiena Pée o chrup Výživa Denní režim Léky dobré a zlé, drogy Únor Tématický okruh: lovk a jeho zdraví Lidé a as J íkadla, básniky, vyprávní, dramatizace M urování ástí lidského tla HV písniky TV význam pohybu pro život VV kresba, malba OSV ZŠ Pardubice Studánka 188

18 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky využívá asové údaje pi ešení rzných situací v denním život, rozlišuje dj v minulosti, pítomnosti a budoucnosti ZŠ Pardubice Studánka 189

19 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích roztídí nkteré pírodniny podle nápadných urujících znak, uvede píklady výskytu organism ve známé lokalit - pozoruje, popíše a porovná viditelné zmny v pírod na jae - nakreslí a popíše základní ásti rostliny - vysvtlí rozdíl mezi strom ke byliny - rozpozná nejznámjší rostliny vyskytující se v obci a jejím okollí dle nkterých nápadných ur. znak - vysvtlí rozdíl mezi ovoce zelenina Píroda na jae, první jarní den Stavba rostlin Jarní kvtiny Ovoce, zelenina a semena Práce na zahrad Ochrana zelen Bezen Tématický okruh: Rozmanitost pírody J íkadla, básniky, etba, vyprávní HV písniky VV kresba, malba P práce s papírem, modelování, práce na zahrad OSV MV EVO ZŠ Pardubice Studánka 190

20 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - zná neznámjší zástupce ovoce a zeleniny - chápe význam práce lovka na zahrad - uplatuje elementární poznatky o zvycích o Velikonocích a Dni matek ZŠ Pardubice Studánka 191

21 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích roztídí nkteré pírodniny podle nápadných urujících znak, uvede píklady výskytu organism ve známé lokali - popíše základní ásti tla pták - rozliší ptáci stálí a sthovaví - popíše základní ásti tla savce - rozpozná nejznámjší zástupce živoich vyskytujících se v obci, jejím okolí dle nápadných urujících znak - rozpozná domácí a hospodáská zvíata, chápe jejich význam pro lovka Základní stavba tla pták + zástupci Ptáci stálí a sthovaví Základní stavba tla savc + zástupci Domácí a hospodáská zvíata Význam domácích a hospodáských zvíat Duben Tématický okruh: Rozmanitost pírody J íkadla, básniky, etba M urování potu HV písniky VV- kresba, malba P práce s papírem, modelování ZŠ Pardubice Studánka 192

22 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky využívá asové údaje pi ešení rzných situací v denním život, rozlišuje dj v minulosti, pítomnosti a budoucnosti uplatuje elementární poznatky o sob, o rodin a innostech lovka, o lidské spolenosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na píkladech porovnává minulost a souasnost - pojmenuje názvy roních období a msíc v roce - charakterizuje roní období a jednotlivé msíce - pojmenuje názvy dn v týdnu - využívá asové údaje pi ešení rzných situací v denním život - dodržuje základní pravidelné innosti denního režimu - uplatuje elementární poznatky o sob, rodin, innostech lovka Roní období + msíce Dny v týdnu Pojmy vera, dnes, zítra Svátek a narozeniny Kvten Tématický okruh: Lidé a as J íkadla, básniky, pracovní návyky, vyprávní, gratulace M urování potu (msíce, dny v týdnu) HV písniky P práce s papírem, modelování OSV MV EVO ZŠ Pardubice Studánka 193

23 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích odvodí význam a potebu rzných povolání a pracovních inností uplatuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotn preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském tle; projevuje vhodným chováním a innostmi vztah ke zdraví uplatuje základní pravidla úastník silniního provozu reaguje adekvátn na pokyny dosplých - rozlišuje rzné pracovní innosti povolání - vysvtlí význam a potebu rzných povolání a pracovních inností pro život - pozoruje, popíše a porovná viditelné zmny v pírod v lét - chápe význam pohybových inností pro zdraví a odpoinek - uplatuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotní preventivní návyky - dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví Povolání Píroda v lét, první letní den Mj volný as Dopravní prostedky Bezpenost na silnici, dležitá telefonní ísla Mimoádné události erven Tématický okruh: Rozmanitost v pírod Lidé kolem nás lovk a jeho zdraví J íkadla, básniky, etba, vyprávní, dramatizace HV písniky TV pravidla fair play, letní hry a sporty VV kresba, malba P práce s papírem, modelování, práce se stavebnicí OSV MV EVO ZŠ Pardubice Studánka 194

24 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky pi mimoádných událostech své a zdraví jiných - zná základní dopravní prostedky - uplatuje základní pravidla úastník silniního provozu - reaguje adekvátn na pokyny dosplých pi mimoádných událostech ZŠ Pardubice Studánka 195

25 2. roník Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - vyznaí v jednoduchém plánu místo svého bydlišt a školy, cestu na urené místo a rozliší možná nebezpeí v nejbližším okolí - projevuje toleranci k pirozeným odlišnostem spolužák, jejich pednostem i nedostatkm - využívá asové údaje pi ešení rzných situací v denním život, rozlišuje dj v minulosti, pítomnosti a budoucnosti - uplatuje základní *se orientuje v okolí školy,zná dopravní znaky v okolí školy- bezpenost *udržuje poádek ve tíd, nenií vybavení školy * Má zvládnuty režimové návyky v prbhu dne a týdne * Umí se obrátit na uitele o radu a pomoc, svit se s problémem * Vyjmenuje roní období, msíce, dny v týdnu * Jsem školák cesta do školy, pravidla silniního provozu * Zásady slušného chování chování ke spolužákovi ( prevence šikany), k dosplému * Režim dne stídání práce a odpoinku * Rok- stídání roních období Záí Jsem školák Režim dne Roní období P pstitelské práce (roní období) - výroba znaek Vv roní období M využití témat ve slov. úlohách Tv sport v režimu dne OSV zásady slušného chování MV prevence rasov motivované šikany EVO ochrana pírody v rámci roního cyklu ZŠ Pardubice Studánka 196

26 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky hygienické, režimové a jiné zdravotn preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském tle; projevuje vhodným chováním a innostmi vztah ke zdraví ZŠ Pardubice Studánka 197

27 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích - využívá asové údaje pi ešení rzných situací v denním život, rozlišuje dj v minulosti, pítomnosti a budoucnosti - *Zná msíce, roní období, kalendání a školní rok, datum, letopoet, státní svátek * Pracuje s pojmy vera, dnes, zítra, ped týdnem, za týden, loni, letos, píští rok, budoucnost,dávno * Umí hodiny, minuty, sekundy *Mí asu *Pohovoí o promnách podzimní pírody, poasí *Popíše podzimní práce v zahrad, na poli, v sadu * Zopakovat msíce, dny, ásti dne, pracovní dny, dny volna, svátky * Hodiny, orientace v ase, kalendá * Podzim v zahrad, v sadu, na poli, v lese. * Vycházka- pozorování pírody les, pole, zahrada íjen Lidé a as, práce a volný as P- úprava pozemku Vv promny pírody bhem roních období M pevody jednotek /asu/ - pojmy: ped a za - 60-tková soustava j /psaní/ - psaní letopotu, data, hodin P- úprava pozemku Vv promny pírody bhem roních období M pevody jednotek /asu/ - pojmy: ped a za - 60-tková soustava j /psaní/ - psaní letopotu, data, hodin ZŠ Pardubice Studánka 198

28 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - rozlišuje blízké píbuzenské v rodin, role rodinných píslušník a mezi nimi - dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných *Sestaví jednoduchý rodokmen *Vypráví o setkání a oslav v rodin *Vyjmenuje základní a širší píbuzenské, je seznamován se v rodin- úcta, pomoc, pochopení,ochrana, komunikace *Popíše rozdlení rolí v rodin, svj vlastní podíl na chodu domácnosti,na péi o vybavení bytu, domácí zvíata a rostliny *Zná datum narození, adresu, telefon rodi i dom *Sestaví jednoduchý rodokmen *Vypráví o setkání a oslav v rodin *Vyjmenuje základní a širší píbuzenské, je seznamován se v rodin- úcta, pomoc, pochopení,ochrana, komunikace *Popíše rozdlení rolí v rodin, svj vlastní podíl na chodu domácnosti,na péi o vybavení bytu, domácí zvíata a rostliny *Zná datum narození, adresu, telefon rodi i dom Listopad Lidé a as, práce a volný as Domov, bydlišt Vv kresba rodiny j dramatizace, vyprávní, porovnání, vyjádení cit a pocit Ma - ísla, posloupnost ísel, porovnáváníl P pstitel.práce /pokoj.rostliny/ - model bytu OSV rodinné a sociální VDO demokracie jako ochrana domova EGS všude chtjí mír MV rasová snášenlivost EVO domácí pstitelství a chovatelství MEV role médií /televize, internetu, tiskovin/ v rodin ZŠ Pardubice Studánka 199

29 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - pozoruje, popíše a porovná viditelné promny v pírod v jednotlivých roních obdobích - uplatuje elementární poznatky o sob, o rodin a innostech lovka, o lidské spolenosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na píkladech porovnává minulost a souasnost *Vyjmenuje zimní msíce, vysvtlí promny pírody v zim *Vypráví o nkterých vánoních zvycích a obyejích v návaznosti na vánoní zvyky v rodin, znázorní je kresbou, dramatickou scénkou * Zima, zimní msíce * Píroda v zim- zvíata, ptáci * Adventní zvyky a obyeje * Vánoce * Opakování uiva Prosinec Zima Vánoce Vv, P výroba ozdob a výrobk s vánoní tématikou j dramatizace a etba k tématu Vánoc Hv - koledy OSV pkné mezilidské, dlat radost bližnímu EGS vánoní zvyky v jiných zemích MV kulturní odlišnosti ve váno. zvycích EVO pée o zv v zim ZŠ Pardubice Studánka 200

30 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - roztídí nkteré pírodniny podle nápadných urujících znak, uvede píklady výskytu organism ve známé lokalit - dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných * Vyjmenuje hospodáská a domácí zvíat, popíše stavbu jejich tla, zpsob života, umí o n pravideln peovat *Zná pravidla bezpenosti pi kontaktu s neznámými zvíaty *Chápe význam ZOO * Zvíata hospodáská, domácí * Stavba tla, zpsob života * Pée o zvíata, užitenost Leden Zvíata Vv,P výtvarné zpracování tématu - výroba ptaí budky apod. Hv písn o zvíatech M slovní úlohy Vv,P výtvarné zpracování tématu - výroba ptaí budky apod. Hv písn o zvíatech M slovní úlohy ZŠ Pardubice Studánka 201

31 Výstup z RVP Školní výstup Uivo Poznámky - uplatuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotn preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském tle; projevuje vhodným chováním a innostmi vztah ke zdraví - dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných - chová se obezetn pi setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepíjemná; v pípad poteby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dít * Má zvládnuty základní návyky osobní a intimní hygieny- pravidelný denní režim * Chápe význam spánku, odpoinku a aktivního pohybu *Pozná píznaky bžných nemocí *Dodržuje zásady podávání lék, pokyn léka a rodi *Pivolá telefonem první pomoc *Umí ošetit drobné poranní *Zná umístní lékárniek ve škole i doma * Hovoí o nebezpeí drog a kouení * Zná dležitá telefonní ísla * Ochrana zdraví, osobní hygiena a istota * Nemoc chování u lékae, ošetení drobného poranní, vybavení lékárniky * Telefon 150,155,158 * Léky dobré a zlé, léky z lékáren a z ulice * Drogy - negativní vliv na zdraví Únor Zdraví Sexuální výchova Tv,P úrazy OSV pomoc spoluobanm VDO pée státu o zdraví oban EGS živelné katastrofy /mezinárodní pomoc/ EVO zdravé životní prostedí MEV rychlá a správná komunikace zachrauje život ZŠ Pardubice Studánka 202

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více