ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009"

Transkript

1 ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009 Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07 IDENTIFIKACE PREVENČNÍHO POTENCIÁLU ŽIVNOSTENSKÝCH ODPADŮ V ČR A JEHO UPLATNĚNÍ V PRAXI Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu Ministerstvo životního prostředí ČR Ing. Zdenka Kotoulová, Ing. Bohumil Černík Praha, listopad 2009

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí ČR Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra - ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí, pověřený zástupce ministerstva Ing. Marie Vorlíčková, CSc., odborný garant Vršovická 65, Praha 10 IČ: Příjemce dotace a řešitel: Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO fyzická osoba Dětská 1915/288, Praha 10 IČ: , DIČ: CZ Spolupříjemce dotace a spoluřešitel: Ing. Bohumil Černík - ENZO fyzická osoba Rezlerova 310, Praha 10 IČ: , DIČ: CZ

3 OBSAH ZPRÁVY 1. Úvod Základní parametry řešení projektu 7 3. Řešení projektu v roce Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů Vzorové prevenční manuály Koncepce informačního působení Smluvní výstupy řešení projektu Výstupy řešení v roce Postup řešení v roce Příloha č. 1 Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů Příloha č. 2 Vzorové prevenční manuály.. 31 Příloha č. 3 - Specializovaný internetový portál. 47 Příloha č. 4 Příprava monografie Komunální odpady 56 Elektronická příloha č. 1 - Standardy produkce-final.xls Elektronická příloha č. 2 - Pasport2009-Jaroměř-final.xls Elektronická příloha č. 3 - PROKOM (Setup) Elektronická příloha č. 4 - Výsledek výpočtu produkce komunálních odpadů v Jaroměři Samostatná příloha zprávy: Závěrečná zpráva z výzkumu Markent, s.r.o., ŽIVNOSTENSKÝ ODPAD,

4 SEZNAM TABULEK Příloha č. 1 Tabulka 1: Ukázka standardů produkce komunálních odpadů (drobná výroba tisk) Tabulka 2: Ukázka pasportu živností (drobná výroba tisk) Tabulka 3: Ukázka výsledků výpočtu produkce komunálních odpadů v Jaroměři Tabulka 4: Celková produkce komunálních odpadů Tabulka 5: Produkce komunálních odpadů podle druhů Tabulka 6: Produkce odpadů ze služeb podle typů živností Tabulka 7: Ukázka produkce odpadů u jednotlivých subjektů Tabulka 8: Produkce komunálních odpadů trendy do budoucna SEZNAM OBRÁZKŮ Příloha č. 1 Obrázek 1: Záznam o subjektu SW PROKOM Obrázek 2a: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmístění kontejnerů na papír Obrázek 2b: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmístění kontejnerů na papír Obrázek 3: Produkce odpadů z odlučovačů olejů a rozsah povodňové vlny (Q 100) Příloha č. 3 Obrázek č. 1 - logo portálu Obrázek č. 2 titulní strana portálu (printscreen obrazovky) Obrázek č. 3 - rubrika Odpady (printscreen obrazovky) Obrázek č. 4 rubrika (printscreen obrazovky) Obrázek č. 5 leták A5 a A0 4

5 SEZNAM ZKRATEK BAT CENIA CP CVZ CZ-NACE ČOV ČR ČSÚ DO DPH EEZ EMS EN EU EVVO GIS ISOH KD KO LCA LVZ MBÚ MěÚ MŽP NNO NPCP OH OPŽP ORP POH RR SFŽP S-JTSK SKO SŠ SW UK ÚPV VŘ VS VŠ ŽO ŽP nejlepší dostupné techniky (Best Available Techniques) Česká informační agentura životního prostředí čistší produkce centrálně vytápěná zástavba Klasifikace ekonomických činností ČR čistírna odpadních vod Česká republika Český statistický úřad domovní odpad daň z přidané hodnoty elektrická a elektronická zařízení systém environmentálního managementu evropské normy Evropská unie Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta grafický informační systém Informační systém odpadového hospodářství kontrolní den komunální odpady posouzení životního cyklu (Life Cycle Assessment) lokálně vytápěná zástavba mechanicko-biologická úprava městský úřad Ministerstvo životního prostředí nevládní neziskové organizace Národní program čistší produkce odpadové hospodářství Operační program životního prostředí obec s rozšířenou působností plán odpadového hospodářství redakční rada Statní fond životního prostředí ČR Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální směsný komunální odpad střední škola software Univerzita Karlova v Praze Úřad průmyslového vlastnictví vnitropodnikové řízení využitelné složky vysoká škola živnostenský odpad životní prostředí 5

6 1. ÚVOD Výzkumný projekt SP/II/2f1/2/07 s názvem Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi je součástí Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta s počátkem řešení projektů v roce Projekt byl do programu zařazen na základě výsledků opakované veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené pro rok Průběh řešení výzkumného projektu je hodnocen každým rokem na 3 kontrolních dnech, z nichž jeden je závěrečný. Řešení projektu bylo zahájeno v listopadu 2007 a má být ukončeno v prosinci Stav řešení projektu v letech 2007 a 2008 byl projednán na závěrečných kontrolních dnech a V roce 2009 probíhá řešení projektu v souladu se smluvním zadáním a závěry kontrolních dnů. Práce v tomto roce se soustředily zejména na naplnění následujících plánovaných kritérií: - vytvoření software pro výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů, - aplikaci ukazatelů produkce živnostenských odpadů v konkrétním území, - zpracování vzorových prevenčních manuálů pro vybrané druhy živností, - přípravu a zkušební provoz specializovaného internetového portálu, - obsahové zaměření monografie Komunální odpady. Kontrolní dny projektu v roce 2009 se uskutečnily dne a Závěrečný kontrolní den je plánován v termínu Stav řešení projektu je podrobněji zdokumentován v přílohách k této závěrečné zprávě za rok

7 2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Parametry řešení výzkumného projektu jsou rozvedeny v příloze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem účelové podpory na řešení programového projektu. Za účelem přiblížení problematiky řešené v rámci projektu jsou v této zprávě stručně definovány cíle, přínosy a rozhodná kritéria řešení. Cíle projektu Základní cíl programu Resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, který projekt pomáhá řešit je definován takto: Doporučit postupy ke zkvalitnění nakládání s odpady. Cíl oblasti výzkumu, do které výzkumný projekt přináleží je formulován takto: SP2f1 Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Konkrétním cílem projektu je identifikovat odpady produkované ve sféře služeb a (malých) živností, analyzovat produkci a nakládání s těmito odpady a na základě vyhodnocení navrhnout a rozpracovat nástroje směřující k předcházení vzniku odpadů, ke snížení měrné produkce těchto odpadů a ke zvýšení jejich využití. Přínosy projektu Hlavní přínosy projektu v souladu se zadáním spočívají ve zlepšení situace v oblasti nakládání s odpady produkovanými ve sféře služeb a malých živností zejména v předcházení vzniku odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů produkovaných v této sféře, dále v softwarové podpoře e-learningového vzdělávání specificky určené pro tuto skupinu původců. Kritéria řešení projektu (plánované výstupy řešení) 2007 rešerše informací o metodách zjišťování vlastností živnostenských odpadů, 2008 vytvoření metodiky zjišťování ukazatelů produkce živnostenských odpadů, zpracování databáze ukazatelů produkce živnostenských odpadů (CZ-NACE 1 /EWC), příprava podkladů ke vzorovým prevenčním manuálům, průzkum informačních potřeb v oblasti odpadového hospodářství a návrh konceptu informačního působení, využití výsledků v návrhu znění zákona o odpadech k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře vyššího materiálového využití živnostenských odpadů, informační podpora projektu (www, publikace, konference), 1 Sdělení Českého statistického úřadu č. 244 ze dne 18. září 2007, o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 7

8 2009 vytvoření software pro výpočet celkové produkce živnostenských/komunálních odpadů a její lokalizace v daném území (obec, region), aplikace ukazatelů produkce živnostenských odpadů v konkrétním území, včetně návrhu optimalizace technického vybavení, zpracování vzorových prevenčních manuálů pro vybrané druhy živností (specificky zaměřené na nebezpečné odpady), vytvoření koncepce e-learningového vzdělávacího kurzu Prevence vzniku živnostenských odpadů, přihláška průmyslového vzoru metodiky, 2010 zpracování příručky pro obce (živnostenské úřady) a vybrané živnosti, odborná monografie "Živnostenské odpady v ČR". Časový rozvrh řešení projektu na rok 2009 a další rok řešení Rok Kontrolní dny Etapy řešení Výstupy řešení KD do Návrh specializovaného software 2. Aplikace ukazatelů v konkrétním území, návrh optimalizace technického vybavení 3. Lokalizace v GIS 4. Návrh koncepce e- learningového vzdělávání KD do Příprava přihlášky průmyslového vzoru 6. Optimalizace technického vybavení území 7. Příprava vzorových prevenčních manuálů Závěrečný KD do Dopracování software produkce 9. Dopracování vzorových manuálů 10. Dopracování koncepce e-learningového vzdělávání KD do Zpracování příručky pro obce 2. Příprava odborné monografie KD do Dopracování odborné monografie Závěrečný KD 4. Zpracování závěrečné zprávy do o řešení projektu 1. Přihláška průmyslového vzoru metodiky 1. Software pro výpočet produkce 2. Vzorové prevenční manuály 3. Koncepce e-learningového vzdělávání 1. Návrh příručky pro obce 2. Návrh znění odborné monografie 3. Závěrečná zpráva 8

9 3. ŘEŠENÍ PROJEKTU V ROCE 2009 Věcná náplň řešení výzkumného projektu a rozložení časového harmonogramu jsou průběžně upravovány podle dosažených výsledků řešení, průběžných konzultací a potřeb MŽP projednaných na kontrolních dnech. V souladu s plánem věcného a časového řešení a na základě dosavadního vývoje byl výzkum v roce 2009 zaměřen na dále uvedené parametry řešení projektu. Základní výstupy, na které bylo zaměřeno řešení projektu v roce Software pro výpočet produkce živnostenských odpadů 2. Aplikace ukazatelů produkce živnostenských odpadů v konkrétním území 3. Vzorové prevenční manuály 4. Koncepce informačního působení příprava internetového portálu 5. Návrh odborné monografie Průběh prací na jednotlivých výstupech řešení 3.1 Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů Ke splnění plánovaného výstupu řešení výzkumného projektu směřují následující věcné etapy uvedené v časovém rozvrhu řešení: a) dokončení sběru dat a vytvoření databáze ukazatelů produkce, b) návrh specializovaného software, c) aplikace ukazatelů v konkrétním území, d) lokalizace v GIS, e) návrh optimalizace technického vybavení, f) přihláška průmyslového vzoru metodiky. Vlastní práce na tomto výstupu byly zahájeny v roce 2008, kdy byl zpracován návrh metodiky zjišťování produkce živnostenských odpadů a probíhal sběr dat o produkci živnostenských odpadů spolupracující odbornou firmou MARKENT, s.r.o. ve vybraných oborech ekonomických činností (CZ-NACE) a na základě řešiteli vytvořených dotazníků. Sběr dat, jejich verifikace, statistické zpracování a interpretace byly firmou ukončeny k Na základě sběru a zpracování dat byla v roce 2008 navržena databáze ukazatelů měrné produkce živnostenských odpadů a v roce 2009 byla databáze dokončena. Etapa sběru dat o produkci živnostenských odpadů a vytvoření databáze ukazatelů produkce byla ukončena a výsledky projednány na kontrolním dnu za účasti zástupce fy MARKENT, s.r.o. Významnou oblastí, na kterou se práce v roce 2009 soustředily je aplikace ukazatelů v konkrétním území - Příloha č. 1. Zájem o spolupráci v této oblasti projevilo Město Jaroměř. Spolupráce byla schválena usnesením Rady č OZP-RM.Město Jaroměř v posledním období aplikuje do svých činností některé nové metody řízení, jako např. 9

10 pasportizaci sběrných nádob na odpad a jejich vybavení čárovými kódy. Město za koordinace řešitelského týmu a za spolupráce brigádníků (studentů) vytvořilo pasport služeb a malých živností na svém území, včetně zjišťování relevantních hodnot faktorů pro výpočet produkce odpadů. Ve 3. čtvrtletí proběhla rafinace dat z terénního šetření na území města. Specializovaný software pro výpočet produkce komunálních odpadů (včetně živnostenských) na určitém správním území včetně lokalizace této produkce zpracovala firma INISOFT, s.r.o. Testování software se uskutečnilo v Jaroměři. Výstupem jsou tabulková data o produkci komunálních odpadů a mapové podklady pro lokalizaci produkce (GIS). Návazně, podle potřeb města Jaroměře, bude zpracována i optimalizace technického vybavení ke sběru odpadů na území města. V první polovině roku 2009 byla také u Úřadu průmyslového vlastnictví ověřena možnost podání přihlášky průmyslového vzoru metodiky zjišťování produkce živnostenských odpadů s negativním výsledkem. Na metodický postup nelze podle konzultací s Ing. Pičmanem (ÚPV) uplatnit žádný typ průmyslové ochrany; řešením je pouze ochrana v rámci autorského práva (zveřejnění metodiky např. v odborném časopise). Vzhledem k tomu, že oficiální uznání vytvořených metodik v rámci řešení VaV není problémem pouze u tohoto projektu, byl MŽP řešitelům předložen postup zpracování návrhu pro schválení vzorových metodik, jako jednoho z výstupů z výzkumných projektů. Samotné formální uspořádání dokumentace metodiky je na rozhodnutí řešitelů. Návrh metodiky Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů, který by měl být po recenzi předložen ke schválení příslušné sekci MŽP, je uveden v samostatné Příloze č. 1 této zprávy. 3.2 Vzorové prevenční manuály V této oblasti probíhá spolupráce řešitelů s firmou Centrum čistší produkce Brno. Pro vybrané obory ekonomických činností (hotel, stravovací služby, veřejná správa, opravy motorových vozidel) byly zpracovány demonstrační projekty, které byly předloženy v závěrečné zprávě roku V roce 2009 byly demonstrační projekty přepracovávány do podoby vzorových prevenčních manuálů, které jsou obsaženy v Příloze č. 2 této zprávy. Za tím účelem byla řešiteli zpracována a konzultována jednotná osnova, podle které je vyhotoveno 6 vzorových prevenčních manuálů (hotely, nemocnice, obrana, stravovací služby, školy, úřady). Manuály budou zpřístupněny veřejnosti na specializovaném internetovém portálu (viz následující kapitola). Centrum čistší produkce Brno se v roce 2009 také podílelo na přípravě textu relevantních kapitol do plánovaných publikací. 3.3 Koncepce informačního působení Spolupracující firma CEMC provedla v roce 2008 za účasti řešitelů výzkumného projektu průzkum informačních potřeb, informačních kanálů a důvěryhodnosti poskytovatelů 10

11 informací mezi členskou základnou Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) a Svazem českých a moravských výrobních družstev (SČMVD). Z průzkumu vyplynulo, že prioritou pro živnostníky jsou informace z legislativní oblasti a praktické provozní informace. Vyhovujícím způsobem získávání informací je pro respondenty elektronická forma, případně semináře. Původně uvažovaný e-learningový kurz preferován nebyl! S ohledem na to bylo upuštěno od původně uvažované formy vzdělávání a bylo přistoupeno k vytvoření specializovaného internetového portálu pro živnostníky - Příloha č. 3. V průběhu řešení projektu v roce 2009 byla CEMC, ve spolupráci s řešiteli navržena, konzultována a odsouhlasena základní struktura internetového portálu s přihlédnutím k perspektivě jeho provozu. Návrh vycházel z analýzy současných internetových informačních zdrojů v oblasti průmyslové ekologie/podnikání a podrobného popisu obsahové stránky portálu. Portál byl průběžně naplňován především v oblasti související s řešením výzkumného projektu, tj. se zaměřením na odpadové hospodářství a oblast životního prostředí. Portál byl uveden do zkušebního provozu v srpnu 2009 na internetové adrese O spuštění internetového portálu proběhla informace na ENVI Brno, podrobnější informace byly předány HK ČR, AMSP a SČMVD. Současná návštěvnost tohoto specializovaného portálu představuje přibližně na 4000 individuálních přístupů za měsíc (říjen 2009, což svědčí o zájmu uživatelů internetu o informace tohoto charakteru. 3.4 Smluvní výstupy řešení výzkumného projektu Ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem dotace a řešiteli výzkumného projektu jsou z hlediska formy výstupů považovány za prioritní následující dosažené výsledky řešení: - uplatněná metodika, - odborná kniha, - článek ve sborníku, - článek v impaktovaném časopise, - článek v recenzovaném neimpaktovaném časopise. Vzhledem k tomu, že hlavní výsledky řešení projektu jsou očekávány až s ukončením řešení v letošním roce, realizace takto plánovaných výstupů byla teprve zahájena. Uplatněn byl zatím pouze článek ve sborníku k sympoziu Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství, Milovy 2009, ve kterém byla zveřejněna metodika užitá pro zjišťování produkce živnostenských odpadů. Referát přednesený řešitelem na této akci se setkal s živou reakcí (definiční vymezení pojmu živnostenský odpad). V rámci řešení projektu byla také zahájena příprava rukopisu plánované odborné monografie, v podobě její osnovy, tezí a obsahového vymezení kapitol a návrhu autorského kolektivu Příloha č. 4. Probíhá průzkum zájmu o vydání publikace u vybraných editorů (MŽP/CENIA, EKOMONITOR, CAROLINUM UK). Jak už bylo předloženo na závěrečném kontrolním dni r.2008 předpokládá se sloučení zveřejňovaných výstupů tohoto projektu (SP/II/2f1/2/07) a projektu v oblasti výzkumu vlastností komunálních odpadů (SP/2f1/132/08) do jedné odborné monografie Komunální odpady. Informace o postupu řešení vlastního výzkumného projektu jsou uvedeny na internetové adrese Webové stránky projektu jsou v provozu od května 2008 a jsou 11

12 průběžně, dvakrát ročně aktualizovány. Odkaz na tyto stránky je také uveden na portálu 3.5 Výstupy řešení v roce 2009 Podle původního zadání projektu byly pro rok 2009 plánovány následující výstupy řešení: a) Přihláška průmyslového vzoru metodiky zjišťování produkce ŽO b) Software pro výpočet produkce odpadů c) Vzorové prevenční manuály d) Koncepce e-learningového vzdělávání V souladu s řešením projektu v roce 2008 a závěry závěrečného kontrolního dne pro rok 2009 byly požadavky na výstupy řešení upřesněny v následujícím znění: a) Návrh metodiky zjišťování produkce živnostenských odpadů b) Software pro výpočet produkce ŽO v území c) Pasport živnostenských/komunálních odpadů v konkrétním území d) Projekt využití vybraného prevenčního nástroje v konkrétním území e) Internetový specializovaný portál (zkušební provoz - podle náročnosti) f) Teze a text publikací Z rekapitulace řešení provedeného v předchozích kapitolách je zřejmé, že hlavní výstupy řešení plánované na rok 2009 byly splněny. V roce 2009 byly zpracovány: a) Návrh metodiky Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů b) Standardy produkce komunálních/živnostenských odpadů c) Software pro výpočet produkce ŽO v území d) Pasport komunálních/živnostenských odpadů v konkrétním území e) Vzorové prevenční manuály f) Specializovaný internetový portál (zkušební provoz) g) Teze a obsahové vymezení monografie Komunální odpady 12

13 4. POSTUP ŘEŠENÍ V ROCE 2010 Na základě dosažených výsledků řešení výzkumného projektu a v souladu s prováděcím projektem by etapy řešení v roce 2010 měly být zaměřeny na následující oblasti: 1. etapa řešení do a) Předložení metodiky Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů ke schválení b) Zpracování článku pro recenzovaný neimpaktovaný časopis c) Zpracování článku pro impaktovaný časopis d) Provoz specializovaného internetového portálu e) Návrh části textového zpracování monografie Komunální odpady f) Obstarání vydavatele monografie 2. etapa řešení do a) Dopracování monografie Komunální odpady b) Provoz specializovaného internetového portálu 3. etapa řešení do a) Zpracování závěrečné zprávy o řešení projektu b) Předání monografie Komunální odpady do tisku (pokud bude znám vydavatel) Výstupy řešení v roce 2010 a) Monografie Komunální odpady b) Internetový portál pro živnostníky c) Metodika Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů d) Software pro výpočet produkce ŽO v území a její lokalizaci e) Závěrečná zpráva f) Články do časopisů 13

14 Příloha č. 1 Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů Městský úřad Jaroměř odbor životního prostředí ing. Petr Filipec, vedoucí odboru nám. ČSA 16, Jaroměř tel , mail: INISOFT, s.r.o. Ruprechtická 440/33, Liberec tel , mail: 14

15 Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů (dále jen výpočet) je, vedle údajů z evidence odpadů podle 39, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, dalším informačním zdrojem obcí o produkci živnostenských/komunálních odpadů na jejich katastru. Na rozdíl od evidence odpadů, která sumarizuje data od původců odpadů na základě povinnosti hlášení podle odst. 2, 39, tedy jakousi podmnožinu původců odpadů, výpočet zahrnuje veškeré subjekty působící na katastru obce. Výsledek výpočtu tak představuje potenciál produkce živnostenských/komunálních odpadů. Výpočet je založen na dvou souborech dat: - Standardy produkce živnostenských/komunálních odpadů, - Pasport (evidence) živností/služeb na katastru obce. Vlastní výpočet je proveden ve specializovaném výpočetním programu PROKOM. Výsledky lze prezentovat jak v číselné podobě (MS Excel), tak i lokalizovat na katastru obce (GIS). Zvolený metodický postup výpočtu vycházel z prací autorů pro společnost EKO-KOM, a.s. 1 STANDARDY PRODUKCE Standardy produkce živnostenských/komunálních odpadů (dále jen standardy) byly získány komplexním výzkumným šetřením nezávislou společností pro výzkum trhu Markent, s.r.o., přičemž sběr dat byl realizován v roce 2008 na základě stratifikovaného náhodného výběru na celém území ČR. Standardy jsou tedy uplatnitelné v jakékoliv obci na území ČR. Standardy představují měrnou produkci (za rok vztaženo ke zvolenému faktoru, např. markety - 1m2 prodejní plochy) všech druhů odpadů (podle Katalogu odpadů), které se v daném typu živnosti (klasifikace CZ-NACE) vyskytují. Výběr šetřených typů živností zahrnoval veškeré ekonomické činnosti v těchto odvětvových skupinách - drobná výroba (do 25 zaměstnanců), - prodej a servis automobilů, - markety/obchody, - ubytování a stravování, - doprava, - úřady, - školy, - zdravotní a sociální zabezpečení, - nakládání s odpady, - sportovní zařízení, - pěstování rostlin. Data z šetření byla zpracována matematicko-statistickými postupy a před zařazením do standardů expertně posouzena. Některé typy ekonomických činnosti 2 nebyly z časových důvodů šetřeny a relevantní standardy byly na základě Dohody o poskytnutí dat převzaty od EKO-KOM, a.s. (po aktualizaci). Standard pro CZ-NACE byl vytvořen v Jaroměři v průběhu prací (viz dále). 1 Černík, B., Remr, J.: Ověření kvantitativních a kvalitativních charakteristik odpadů ze služeb s využitím ukazatelů produkce a programu MODELKO1 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a Mratíně, EKO-KOM, CZ NACE hřbitovy, maloobchod elektro, maloobchod-stánky, pošty, banky, pojišťovny, ambulantní zdravotní péče, veterina, konference a výstavy, kina, bazény, kadeřnictví 15

16 Živnostenské/komunální odpady Navržený postup výpočtu poskytuje unikátní možnost získat data o potenciálu produkce nejen živnostenských odpadů, ale i komunálních odpadů podle rovnice (1): KO = DO + OS + PONV (1) kde: KO-komunální odpady, DO-domovní a objemné odpady, OS-odpady ze služeb (živnostenské odpady) PONV-průmyslové odpady nesouvisející s výrobou (pouze skupina 20 Katalogu odpadů). Tato rovnice ilustruje definici komunálních odpadů jako veškerých odpadů vznikajících na katastrálním území obce s výjimkou průmyslových odpadů souvisejících s výrobou. Není zde uplatněno kritérium výběru odpadů podle Katalogu odpadů (skupina 20) ani hledisko smluvních vztahů a relevantních plateb za služby spojené s odpady. Představuje potenciál produkce odpadů v obci tak, jak reálně vznikají. Tato informace je výchozí při jakémkoliv rozhodování veřejné správy o odpadovém hospodářství na jejím území. Za tímto účelem byly standardy produkce živnostenských odpadů doplněny o standardy produkce domovních a objemných odpadů z centrálně vytápěné (CVZ) a lokálně vytápěné zástavby (LVZ) 3. Standardy produkce průmyslových odpadů nesouvisejících s výrobou (skupina 20) byly navrženy na základě vyhodnocení hlášení evidence odpadů průmyslových podniků působících na katastrálním území Jaroměře za rok Vznikl tak soubor 61 sad standardů (58-živnosti (CZ-NACE), 2-bydlení, 1-průmyslové odpady nesouvisející s výrobou) produkce komunálních odpadů a jejich trendů - elektronická příloha č. 1 a tabulka 1. Tabulka 1: Ukázka standardů produkce komunálních odpadů (drobná výroba-tisk) NACE OKEČ FAKTOR ODPAD HODNOTA INTERNÍ TREND zam. kód kg/zam.rok 1-růst, 2-pokles,0-stagnace zam. kód kg/zam.rok 1-růst, 2-pokles,0-stagnace , ,1 0 3 výstup projektu VaV MŽP SP/2f1/132/08 "Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využití" 16

17 , Standardy produkce jsou vytvořeny většinou pro konkrétní druh odpadu, popř. pro podskupinu (např Odpadní motorové, převodové a mazací oleje). Součástí standardů produkce jsou i trendy produkce daného odpadu do budoucna (tzv. interní trend - viz dále), které byly získány rovněž v rámci komplexního výzkumného šetření. PASPORT Cílem této části projektu bylo zjistit, zda je město samo (s mírnou metodickou podporou) schopno zpracovat aktuální a úplnou evidenci relevantních subjektů (živnosti, služby, byty, podniky) a to v potřebné datové struktuře a kvalitě údajů. Součástí Pasportu není totiž jen vlastní soupis subjektů působících na katastru obce, ale i sběr dat charakterizujících velikost subjektů (např. Markety-velikost prodejní plochy) a přiřazení lokalizačních údajů (souřadnice JTS). Výchozím podkladem byla databáze všech ekonomických subjektů registrovaných v Jaroměři (ČSÚ, regionální pracoviště Hradec Králové), ze které byly vybrány ekonomické subjekty podle činností, pro které byly navrženy, nebo převzaty standardy produkce. Tento soubor byl doplněn o subjekty registrované mimo Jaroměř, avšak s provozovnou umístěnou na katastru města. Výsledný soubor subjektů byl rozčleněn na 57 typů živností (podle CZ-NACE) a ke každému subjektu přiřazeny relevantní hodnoty faktorů. U některých odvětvových skupin (např. doprava, úřady, školy, zdravotnictví a sociální služby, hřbitovy) byly hodnoty faktorů dostupné v relevantních odborech MěÚ, avšak u většiny odvětvových skupin bylo nezbytné provést terénní šetření. Terénní šetření mělo dva hlavní úkoly: - aktualizovat, popř. doplnit výsledný soubor subjektů získaných z ČSÚ, - doplnit chybějící hodnoty faktorů (zejména počty zaměstnanců, velikost prodejní plochy, počet lůžek, počet míst u stolu, počet porcí/rok, počet návštěvníků/rok). Terénní šetření v Jaroměři (12678 obyvatel k ) proběhlo v 6 pracovních dnech za účasti 2 pracovníků MěÚ a 3 brigádnic na studentské praxi. Nezbytným předpokladem úspěchu při osobních rozhovorech s majiteli, či provozovateli jednotlivých subjektů bylo pověření MěÚ, kterým se pracovníci prokazovali. Jedna návštěva v trvání průměrně 3-5 min. zahrnovala stručné vysvětlení záměru, ověření předmětu činnosti, ověření kontaktů (razítko) a zjištění hodnoty faktorů (v případě prodejní plochy změření rozměrů objektu pomocí laserových měřičů vzdáleností). Reakce majitelů, či provozovatelů jednotlivých subjektů byly, až na malé výjimky, pozitivní. Získaná data byla převedena do požadované struktury a aktualizovala a doplnila výsledný soubor subjektů z ČSÚ. Náročnou činností byla konečná rafinace dat spočívající především v upřesňování typů živností u některých subjektů a v doplňování ojedinělých chybějících údajů (kompletace terénním dozjišťováním) a řešení dalších identifikovaných nejasností (např. jeden subjekt může mít více předmětů podnikání, může podnikat v jiné činnosti než je deklarovaná, na stejné adrese mohou být 2 různé provozovny stejného subjektu). Ke kompletaci byla přijata další brigádnice, která šetřením na místě konkretizovala zjištěné rozdíly nebo nejasnosti z předchozího terénního šetření. V 17

18 průběhu přípravy Pasportu byl identifikován nový druh ekonomické činnosti, který má sice nárazový, avšak významný vliv na produkci odpadů na území Jaroměře pořádání festivalů; pro tento kód CZ NACE byl vytvořen standard produkce odpadů na základě návštěvnosti v roce 2008 a evidence odpadů u firem provádějících úklid areálů. Data o domácnostech (ulice, č.p., počet obyvatel, způsob vytápění, souřadnice JTS) byla získána rovněž z ČSÚ. Způsob vytápění objektů byl konkretizován se zaměstnanci společnosti Energetika, s.r.o. Jaroměř a Technické služby města Jaroměře. Pro potřeby prostorové identifikace v prostředí geografického informačního systému (GIS) bylo nutné do struktury dat Pasportu začlenit systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) pomocí souřadnic X, Y. To byl zdlouhavý a na přesnost náročný proces; údaje z ČSÚ (ze třech databázových souborů v MS Excel) bylo nutné na základě společných znaků sloučit v jeden soubor. Prvním souborem byla databáze 58 typů živností, která po kompletaci obsahovala m.j. územní identifikaci subjektu (ulice, číslo domovní). Druhým souborem (ČSÚ, oddělení správy registrů Praha) byl registr sčítacích obvodů a budov (RSO), ve kterém Český statistický úřad vede údaje o budovách nacházejících se na území ČR. Tento soubor obsahoval m.j. identifikační kód budovy (unikátní identifikátor budovy), územní identifikaci budovy (ulice, číslo domovní) a způsob vytápění budovy (byl dále konkretizován - viz výše). Třetím zdrojem byl soubor definičních bodů adresních míst (ČSÚ, oddělení správy registrů Praha), ve kterém vede ČSÚ údaje lokalizující adresní místa vymezené formou jejich definičního bodu a které slouží k digitalizaci budov. Tento soubor obsahuje m.j. body s atributy unikátního identifikátoru budovy podle RSO, územní identifikaci budovy (ulice, číslo domovní, S-JTSK). Z důvodu přesnosti a správnosti konverze byl použit kontrolní systém založený na matematických metodách (logické, statistické), jenž ověřoval správnost sloučených dat. Konečnou fází přípravy Pasportu bylo přiřazení externích trendů (1-růst, 2-pokles, 0- stagnace) k jednotlivým typům živností, který charakterizuje předpokládaný budoucí vývoj daného druhu činnosti na katastrálním území města Jaroměř-Josefov. Externí trendy byly stanoveny pracovníky MěÚ na základě znalosti vývoje živností v minulosti. Výsledný Pasport 2009 (MS Excel) zahrnuje 704 subjektů z oblasti služeb (nejpočetněji jsou zastoupeny obchody-trvanlivé zboží/177 subjektů, drobná výroba-kovo/54, drobná výrobainstalace/52, drobná výroba-stavba/52, auto-oprava/44, restaurace/43, zdravotnictvíambulantní/39, obchody-netrvanlivé/33) ve 46 typech živností; 1740 obytných budov s obyvatel (7152 obyvatel v CVZ, 5691 obyvatel v LVZ) a 10 průmyslových podniků (nad 25 zaměstnanců) - elektronická příloha č. 2 a tabulka 2. Tabulka 2: Ukázka pasportu živností (drobná výroba-tisk) ID IČ PROVOZ FORMA a) NAZEV CZ-NACE_ Roman Bauer - PURPLE EDUARD PASEKA, TISKÁRNA PASEKA Tisk A S, s.r.o

19 CZ-NACE_2 ULICE CISLO_P CISLO_O MÍSTO PSC nám. Československé armády 48 Jaroměř Jaromírova 108 Jaroměř Hradecká 597 Jaroměř KONT TEL POČET ZAPOJ_1 b) ZAPOJ_2 HODNOTA c) JEDNOTKA zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec pokr. pokr. pokr. POZNAMKA X Y , , , , , ,27 a) podnikatelská forma b) 1-subjekt je zapojen do systému svozu komunálních odpadů (1), separovaného sběru (2) obce; 0-subjekt není zapojen c) hodnota - počet zaměstnanců Pasport 2009 obsahuje stav subjektů v oblasti služeb, bydlení a podnikání k 06/2009; aktualizaci je možno provést na základě konkrétní situace a podle dynamiky relevantních změn. PROKOM Pro praktickou aplikaci navrženého postupu Výpočtu produkce komunálních odpadů (v případě Jaroměře se jedná o cca 2450 subjektů s průměrně 19 druhy odpadů) byl připraven speciální výpočetní program s názvem PROKOM (PROdukce KOMunálních odpadů) ve volně šiřitelné verzi - elektronická příloha č. 3. Do programu PROKOM jsou uloženy Standardy produkce komunálních odpadů (změny může provádět pouze autor programu). Manuál k ovládání je v položce Nápověda (F1). Import dat z Pasportu do programu PROKOM se provádí klávesou ; je samozřejmě možné i vložení nového záznamu či editace jakéhokoliv již uloženého záznamu - obrázek 1. 19

20 Obrázek 1: Záznam o subjektu v SW PROKOM Vlastní výpočet produkce odpadů se spouští klávesou X a výsledná data se exportují do tabulkového editoru MS Excel - elektronická příloha č. 4 a tabulka 3. Tabulka 3: Ukázka výsledků výpočtu produkce komunálních odpadů v Jaroměři Číslo Typ činnosti IČ Název Ulice Obec PSČ 1 Drobná výrobatisk (do 25 zaměstnanců) Roman Bauer - PURPLE nám. Československé armády 48 Jaroměř Drobná výrobatisk (do 25 zaměstnanců) 1 Drobná výrobatisk (do 25 zaměstnanců) Roman Bauer - PURPLE nám. Československé armády Roman Bauer - PURPLE nám. Československé armády 48 Jaroměř Jaroměř

21 CZ-NACE Počet Zapojení Zapojení Trend Faktor Hmotnost Odpad provozů do KO do sep. [kg/rok] zaměstnanec zaměstnanec 0, zaměstnanec pokr. Y X , , , pokr. Tabulka 3 prezentuje 3 řádky z výsledné výpočtové tabulky čítající řádků. Výše vysvětlený princip výpočtu je možné znovu sledovat na základě dat uvedených v tabulce 1 a 2. Ke každé hodnotě produkce každého odpadu u každého subjektu je přiřazena informace o trendu produkce do budoucna (1-růst, 2-mírný růst, 3-stagnace, 4-mírný pokles, 5-pokles), která vznikla na základě kombinace interních a externích trendů (viz výše) a informace o místě vzniku odpadu (souřadnice X,Y). Pro praktickou práci s výsledky výpočtu produkce komunálních odpadů v Jaroměři lze navrhnout kontingenční tabulky. V rámci aktualizace programu PROKOM v roce 2010 budou navrženy standardizované formáty kontingenčních tabulek, které budou odpovídat předpokládaným způsobům využití získaných informací. VÝSLEDKY Na základě provedených prací v Jaroměři v roce 2009 existují dva druhy výsledků, u kterých lze jen těžko posoudit vzájemnou významnost. Ze prvé bylo prokázáno, že město samo (s malou metodickou podporou) je schopno samo zpracovat Pasport 2009 a použít výpočetní program PROKOM. Druhým výsledkem jsou vlastní hodnoty potenciálu produkce komunálních odpadů na katastrálním území města Jaroměře-Josefov a to jak v číselné, tak v grafické podobě. Tabulka 4: Celková produkce komunálních odpadů Odpad Produkce Podíl podle rovnice (1) /t/rok/ /% hm./ Domovní a objemné ,0 Odpady ze služeb (živnostenské) ,6 Průmyslové odpady nesouvisející s výrobou 331 2,4 Komunální odpady Potenciál produkce všech odpadů (mimo průmyslových souvisejících s výrobou) na území města Jaroměře-Josefova dosahuje t/rok, což odpovídá měrné produkci 1070 kg/obyv.rok. Dvěma třetinami se na této produkci podílejí služby (živnosti) a necelou 1/3 domácnosti. Poměr produkce OS/DO = 2,15 je vysoký. V evidenci odpadů města Jaroměře (data od svozových organizací) bylo v roce 2008 vykázáno 6477 t odpadů od obyvatel; 21

22 porovnání dat z výpočtu a z evidence vyžaduje podrobnější rozbor, avšak již nyní se zdá, že min t živnostenských odpadů je hrazeno občany respektive z rozpočtu města. Tabulka 5: Produkce komunálních odpadů podle druhů Odpad Podskupina Skupina Produkce Podíl Kumulovaný podíl Katalog odpadů t/rok % hm. % hm ,4 36, ,8 51, ,1 60, ,0 68, ,1 75, ,5 79, ,0 83, ,4 86, ,9 88, ,6 89, , ,1 92, ,9 93 Ostatní 977 7,1 100 CELKEM Tři čtvrtiny potenciálu produkce odpadů (mimo průmyslových souvisejících s výrobou) na území města Jaroměře-Josefova představuje 5 druhů odpadů: směsný komunální odpad (200301), obaly (150100), stavební a demoliční odpady (170000), biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (201008) a papír a lepenka (200101). Významnou položkou z hlediska nebezpečnosti jsou odpady olejů (130000). Tabulka 6: Produkce odpadů ze služeb podle typů živnosti Odvětvová skupina Typ živnosti Produkce Podíl /t/rok/ /% hm./ AUTA celkem 866 6,3 z toho benzin 227 díly 74 oprava 209 prodej 356 DOPRAVA celkem 26 0,2 DROBNÁ VÝROBA celkem 701 5,1 z toho dřevo 50 elektro 24 instalace 83 kovo 323 stavba 191 tisk 30 HOTELY celkem 70 0,5 HŘBITOVY celkem 130 0,9 KADEŘNICTVÍ celkem 69 0,5 KULTURA celkem 111 0,8 z toho divadla 48 nárazové 9 22

23 ostatní 54 MARKETY celkem 702 5,1 Do 400 m m m2 458 OBCHODY celkem ,9 z toho netrvanlivé 187 trvanlivé 549 stavebniny 1316 ODPADNÍ VODY celkem 54 0,4 ODPADY celkem 66 0,4 z toho svoz 54 úprava 12 PĚSTOVÁNÍ celkem 275 2,0 z toho květiny 247 zelenina 28 RESTAURACE celkem ,8 SKLADY celkem ,2 ŠKOLY celkem 775 5,6 z toho předškolní 144 základní 458 střední 173 SPORT celkem 100 0,7 z toho bazény 71 zimní stadion 29 UBYTOVNY celkem 36 0,3 ÚŘADY celkem 188 1,4 z toho banky 27 hasiči 3 pojišťovny 31 policie 7 pošta 20 správa 100 VÝROBNY JÍDEL celkem 148 1,1 ZDRAVOTNICTVÍ celkem 177 1,3 z toho ambulantní 71 nemocnice 74 veterina 32 CELKEM K nejvýznamnějším odvětvovým skupinám z hlediska produkce odpadů na území města Jaroměř-Josefov patří obchody (především prodejny stavebnin), restaurace a skladové areály; k významným lze přiřadit i živnosti spojené s automobilismem (především autosalóny), školy (především základní), drobná výroba (především kovo) a markety (především s prodejní plochou m2). Tabulka 7: Ukázka produkce odpadů u jednotlivých subjektů /kg/rok/ Subjekt a) A, s.r.o B, o.s C, s.r.o D

24 pokr pokr CELKEM a) skutečné názvy subjektů nelze zveřejnit Výpočet produkce odpadů poskytuje i výsledky za jednotlivé subjekty a jimi produkované odpady. Z dalších uvedených informací lze například identifikovat nejvýznamnější původce odpadů a , kteří přitom nemají uzavřenu smlouvu s obcí o využívání nádob na separovaný sběr papíru (podobně i skla a plastů). Podobně lze identifikovat i nejvýznamnější původce nebezpečných odpadů (např , ). Tabulka 8: Produkce komunálních odpadů a trendy do budoucna /t/rok/ Odpad Trend a) Produkce b) 1-růst 2-mírný r. 3-stagnace 4-mírný p. 5-pokles

25 pod 1 t CELKEM PODÍL /%/ 6,6 71,0 19,9 2, a) výsledný trend byl určen jako kombinace interního trendu (Tabulka 1) a externího trendu (strana 5) b) drobné diference u hodnot produkce odpadů ve srovnání s tabulkou 5 vznikají při zaokrouhlování V krátkodobém výhledu lze na území města Jaroměře-Josefova předpokládat mírný nárůst produkce odpadů; především u obalů (papír, plasty, sklo), u stavebních odpadů (beton, cihly), u složek odděleného sběru (papír, sklo, bioodpady, plasty, kovy), u směsného komunálního odpadu a u objemných odpadů. U nebezpečných odpadů (2,1% hm. všech odpadů) tvoří největší podíl odpadní oleje a odpady z odlučovače oleje, které mají výraznou růstovou tendenci. Výrazně růstovou tendenci mají i nebezpečné odpady z oprav a údržby automobilů. Vypočtenou produkci komunálních odpadů lze i lokalizovat na katastru obce Jaroměř-Josefov a získat další poznatky, které z numerického vyjádření nejsou zřejmé. 25

26 Obrázek 2a: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmístění kontejnerů na papír 26

27 Obrázek 2b: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmístění kontejnerů na papír Kontejnery na papír jsou v celkovém pohledu (Obrázek 2a) v Jaroměři, vzhledem ke zdrojům papíru a lepenky (200101), rozmístěny relativně vhodně. Přesto lze identifikovat malé disproporce zejména ve středu města (nám. Čs. armády) a v severozápadní části města. V detailnějším pohledu (Obrázek 2b) lze naopak nalézt i méně vhodné lokalizace nádob. Definitivní rozhodnutí k relokaci nádob je možno učinit až po podrobnějším rozboru. 27

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Výpočet produkce komunálních odpadů

Výpočet produkce komunálních odpadů Výpočet produkce komunálních odpadů Ing. Zdenka Kotoulová a, Ing. Bohumil Černík b a) SLEEKO, Dětská 288, 100 00 Praha 10, kotoulova@quick.cz b) ENZO, Rezlerova 310, 109 00 Praha 10, cernik.bohumil@centrum.cz

Více

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU (1.10.2008) Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07

Více

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU

ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZPRÁVA PRO KO TROL Í DE PROJEKTU (23.6.2008) Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07

Více

ŽIVNOSTENSKÉ A OBJEMNÉ ODPADY Ing. Bohumil Černík, ENZO, Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO

ŽIVNOSTENSKÉ A OBJEMNÉ ODPADY Ing. Bohumil Černík, ENZO, Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO ŽIVNOSTENSKÉ A OBJEMNÉ ODPADY Ing. Bohumil Černík, ENZO, Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) obsahuje pro komunální odpady kvantifikované cíle materiálového

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Příloha č. 4 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207

Příloha č. 4 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Vypracoval: Ing. Jiří Kvítek Aktuální ke dni: Návrh na vývoj nástroje k provedení pasportizace odpadů pro komunální sféru (modelování možné produkce komunálních odpadů) 29. 10. 2008 verze 3 (po připomínkách

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

TABULKA 1: Vymezení pojmu komunální odpad

TABULKA 1: Vymezení pojmu komunální odpad Produkce živnostenských odpadů v ČR Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO, Dětská 288, 100 00 Praha 10, kotoulova@quick.cz, č.t.: 274 818 715, www.kotoulova.cz Ing. Bohumil Černík, ENZO, Rezlerova 310, 109 00

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Metodika stanovení produkce komunálních odpadů

Metodika stanovení produkce komunálních odpadů Metodika stanovení produkce komunálních odpadů Ing. Zdenka Kotoulová a, Ing. Bohumil Černík b a) SLEEKO, Dětská 288, 100 00 Praha 10, kotoulova@quick.cz b) ENZO, Rezlerova 310, 109 00 Praha 10, cernik.bohumil@centrum.cz

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo životního prostředí Adresa Vršovická 65/ Kontaktní osoba Mgr. Martina

Více

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR. Analýza potenciálu

Více

Metodika vzorkování a analýz objemných odpadů

Metodika vzorkování a analýz objemných odpadů Metodika vzorkování a analýz objemných odpadů Tento návrh metodického postupu analýz objemných odpadů si klade za cíl popsat relevantní zahraniční poznatky v této oblasti, účel provádění analýz objemných

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Vojtěch Pilnáček Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Regionální setkání starostů Regionservis Dětenice, 14. května 2015 Odpady v ČR probuzeny

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Pavel Hrubý CENIA, česká informační agentura životního prostředí Podzimní škola NSZM, 2. 11. 2011 Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Identifikace

Více

Energetický audit postup a součásti

Energetický audit postup a součásti Energetický audit postup a součásti VYHLÁŠKA č. 480/2012 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. prosince 2012, o energetickém auditu a energetickém posudku 148 Co je to energetický audit? Komplexní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Most, 3. června 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon o odpadech Poslední novelizace Zákon

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 říjen 2015 K.IS, s. r. o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel Název : Krajský úřad Královéhradeckého

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje Tábor,

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Výstup projektu Enviprofese

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe Ing. Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO Cílem

Více

Výzva I. Inovační vouchery. Mgr. Marie Štambaská, červen 2016

Výzva I. Inovační vouchery. Mgr. Marie Štambaská, červen 2016 Výzva I. Inovační vouchery Mgr. Marie Štambaská, červen 2016 Inovační vouchery Inovační vouchery jsou určeny malým a středním podnikům (MSP) pro zahájení či zintenzivnění svých vlastních inovačních aktivit.

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR

Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR Projekt (TB050MZP009/ Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů

Více

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek Stav řešení projektu národní inventarizace kontaminovaných míst Řešitelem projektu NIKM je CENIA, realizace

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 26 rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. Na takovýto rozpočet bude SFŽP ČR pohlížet jako na rozpočet v běžných cenách a údaje z něj budou použity jako vstupy do formuláře žádosti,

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Vstupní analýza v následující struktuře by měla být v rozsahu cca 20 25 stran formátu A4 (rozsah bez příloh). 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Č. Subjekt Připomínky Vypořádání 1. Ministerstvo životního

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

SYSTÉM MONITORNINGU OBLASTI PODPORY 4.1 ZPRÁVA

SYSTÉM MONITORNINGU OBLASTI PODPORY 4.1 ZPRÁVA SYSTÉM MONITORNINGU DOPADŮ PROJEKTŮ OBLASTI PODPORY 4.1 ZPRÁVA OBSAH: 1. Zadání 2. Zásady zpracování 3. Návrh metodiky systému monitoringu míry plnění cílů POH ČR prostřednictvím projektů podpořených v

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Ing. Andrea Hilčerová Odbor odpadů OPŽP 2014-2020 Navrženo 6 prioritních os PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika

Více

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO

3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpna 2004 Částka 3 OBSAH: 1. O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a kraje Vysočina, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství

Více

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část

Plán odpadového hospodářství města Dubňany Směrná část Plán odpadového hospodářství města Dubňany 2017-2026 Směrná část Objednatel Zhotovitel Město Dubňany ECO Management, s.r.o. Náměstí 15. dubna 1149 K Západi 2033/54 696 03 Dubňany 621 00 Brno IČ 00284882

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více