ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009"

Transkript

1 ZPRÁVA PRO ZÁVĚREČNÝ KONTROLNÍ DEN PROJEKTU V ROCE 2009 Označení projektu: Název projektu: Cíl oblasti výzkumu: Poskytovatel dotace: Autoři zprávy: SP/II/2f1/2/07 IDENTIFIKACE PREVENČNÍHO POTENCIÁLU ŽIVNOSTENSKÝCH ODPADŮ V ČR A JEHO UPLATNĚNÍ V PRAXI Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu Ministerstvo životního prostředí ČR Ing. Zdenka Kotoulová, Ing. Bohumil Černík Praha, listopad 2009

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí ČR Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra - ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního prostředí, pověřený zástupce ministerstva Ing. Marie Vorlíčková, CSc., odborný garant Vršovická 65, Praha 10 IČ: Příjemce dotace a řešitel: Ing. Zdenka Kotoulová - SLEEKO fyzická osoba Dětská 1915/288, Praha 10 IČ: , DIČ: CZ Spolupříjemce dotace a spoluřešitel: Ing. Bohumil Černík - ENZO fyzická osoba Rezlerova 310, Praha 10 IČ: , DIČ: CZ

3 OBSAH ZPRÁVY 1. Úvod Základní parametry řešení projektu 7 3. Řešení projektu v roce Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů Vzorové prevenční manuály Koncepce informačního působení Smluvní výstupy řešení projektu Výstupy řešení v roce Postup řešení v roce Příloha č. 1 Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů Příloha č. 2 Vzorové prevenční manuály.. 31 Příloha č. 3 - Specializovaný internetový portál. 47 Příloha č. 4 Příprava monografie Komunální odpady 56 Elektronická příloha č. 1 - Standardy produkce-final.xls Elektronická příloha č. 2 - Pasport2009-Jaroměř-final.xls Elektronická příloha č. 3 - PROKOM (Setup) Elektronická příloha č. 4 - Výsledek výpočtu produkce komunálních odpadů v Jaroměři Samostatná příloha zprávy: Závěrečná zpráva z výzkumu Markent, s.r.o., ŽIVNOSTENSKÝ ODPAD,

4 SEZNAM TABULEK Příloha č. 1 Tabulka 1: Ukázka standardů produkce komunálních odpadů (drobná výroba tisk) Tabulka 2: Ukázka pasportu živností (drobná výroba tisk) Tabulka 3: Ukázka výsledků výpočtu produkce komunálních odpadů v Jaroměři Tabulka 4: Celková produkce komunálních odpadů Tabulka 5: Produkce komunálních odpadů podle druhů Tabulka 6: Produkce odpadů ze služeb podle typů živností Tabulka 7: Ukázka produkce odpadů u jednotlivých subjektů Tabulka 8: Produkce komunálních odpadů trendy do budoucna SEZNAM OBRÁZKŮ Příloha č. 1 Obrázek 1: Záznam o subjektu SW PROKOM Obrázek 2a: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmístění kontejnerů na papír Obrázek 2b: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmístění kontejnerů na papír Obrázek 3: Produkce odpadů z odlučovačů olejů a rozsah povodňové vlny (Q 100) Příloha č. 3 Obrázek č. 1 - logo portálu Obrázek č. 2 titulní strana portálu (printscreen obrazovky) Obrázek č. 3 - rubrika Odpady (printscreen obrazovky) Obrázek č. 4 rubrika (printscreen obrazovky) Obrázek č. 5 leták A5 a A0 4

5 SEZNAM ZKRATEK BAT CENIA CP CVZ CZ-NACE ČOV ČR ČSÚ DO DPH EEZ EMS EN EU EVVO GIS ISOH KD KO LCA LVZ MBÚ MěÚ MŽP NNO NPCP OH OPŽP ORP POH RR SFŽP S-JTSK SKO SŠ SW UK ÚPV VŘ VS VŠ ŽO ŽP nejlepší dostupné techniky (Best Available Techniques) Česká informační agentura životního prostředí čistší produkce centrálně vytápěná zástavba Klasifikace ekonomických činností ČR čistírna odpadních vod Česká republika Český statistický úřad domovní odpad daň z přidané hodnoty elektrická a elektronická zařízení systém environmentálního managementu evropské normy Evropská unie Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta grafický informační systém Informační systém odpadového hospodářství kontrolní den komunální odpady posouzení životního cyklu (Life Cycle Assessment) lokálně vytápěná zástavba mechanicko-biologická úprava městský úřad Ministerstvo životního prostředí nevládní neziskové organizace Národní program čistší produkce odpadové hospodářství Operační program životního prostředí obec s rozšířenou působností plán odpadového hospodářství redakční rada Statní fond životního prostředí ČR Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální směsný komunální odpad střední škola software Univerzita Karlova v Praze Úřad průmyslového vlastnictví vnitropodnikové řízení využitelné složky vysoká škola živnostenský odpad životní prostředí 5

6 1. ÚVOD Výzkumný projekt SP/II/2f1/2/07 s názvem Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi je součástí Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta s počátkem řešení projektů v roce Projekt byl do programu zařazen na základě výsledků opakované veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené pro rok Průběh řešení výzkumného projektu je hodnocen každým rokem na 3 kontrolních dnech, z nichž jeden je závěrečný. Řešení projektu bylo zahájeno v listopadu 2007 a má být ukončeno v prosinci Stav řešení projektu v letech 2007 a 2008 byl projednán na závěrečných kontrolních dnech a V roce 2009 probíhá řešení projektu v souladu se smluvním zadáním a závěry kontrolních dnů. Práce v tomto roce se soustředily zejména na naplnění následujících plánovaných kritérií: - vytvoření software pro výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů, - aplikaci ukazatelů produkce živnostenských odpadů v konkrétním území, - zpracování vzorových prevenčních manuálů pro vybrané druhy živností, - přípravu a zkušební provoz specializovaného internetového portálu, - obsahové zaměření monografie Komunální odpady. Kontrolní dny projektu v roce 2009 se uskutečnily dne a Závěrečný kontrolní den je plánován v termínu Stav řešení projektu je podrobněji zdokumentován v přílohách k této závěrečné zprávě za rok

7 2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU Parametry řešení výzkumného projektu jsou rozvedeny v příloze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem účelové podpory na řešení programového projektu. Za účelem přiblížení problematiky řešené v rámci projektu jsou v této zprávě stručně definovány cíle, přínosy a rozhodná kritéria řešení. Cíle projektu Základní cíl programu Resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, který projekt pomáhá řešit je definován takto: Doporučit postupy ke zkvalitnění nakládání s odpady. Cíl oblasti výzkumu, do které výzkumný projekt přináleží je formulován takto: SP2f1 Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Konkrétním cílem projektu je identifikovat odpady produkované ve sféře služeb a (malých) živností, analyzovat produkci a nakládání s těmito odpady a na základě vyhodnocení navrhnout a rozpracovat nástroje směřující k předcházení vzniku odpadů, ke snížení měrné produkce těchto odpadů a ke zvýšení jejich využití. Přínosy projektu Hlavní přínosy projektu v souladu se zadáním spočívají ve zlepšení situace v oblasti nakládání s odpady produkovanými ve sféře služeb a malých živností zejména v předcházení vzniku odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů produkovaných v této sféře, dále v softwarové podpoře e-learningového vzdělávání specificky určené pro tuto skupinu původců. Kritéria řešení projektu (plánované výstupy řešení) 2007 rešerše informací o metodách zjišťování vlastností živnostenských odpadů, 2008 vytvoření metodiky zjišťování ukazatelů produkce živnostenských odpadů, zpracování databáze ukazatelů produkce živnostenských odpadů (CZ-NACE 1 /EWC), příprava podkladů ke vzorovým prevenčním manuálům, průzkum informačních potřeb v oblasti odpadového hospodářství a návrh konceptu informačního působení, využití výsledků v návrhu znění zákona o odpadech k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře vyššího materiálového využití živnostenských odpadů, informační podpora projektu (www, publikace, konference), 1 Sdělení Českého statistického úřadu č. 244 ze dne 18. září 2007, o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 7

8 2009 vytvoření software pro výpočet celkové produkce živnostenských/komunálních odpadů a její lokalizace v daném území (obec, region), aplikace ukazatelů produkce živnostenských odpadů v konkrétním území, včetně návrhu optimalizace technického vybavení, zpracování vzorových prevenčních manuálů pro vybrané druhy živností (specificky zaměřené na nebezpečné odpady), vytvoření koncepce e-learningového vzdělávacího kurzu Prevence vzniku živnostenských odpadů, přihláška průmyslového vzoru metodiky, 2010 zpracování příručky pro obce (živnostenské úřady) a vybrané živnosti, odborná monografie "Živnostenské odpady v ČR". Časový rozvrh řešení projektu na rok 2009 a další rok řešení Rok Kontrolní dny Etapy řešení Výstupy řešení KD do Návrh specializovaného software 2. Aplikace ukazatelů v konkrétním území, návrh optimalizace technického vybavení 3. Lokalizace v GIS 4. Návrh koncepce e- learningového vzdělávání KD do Příprava přihlášky průmyslového vzoru 6. Optimalizace technického vybavení území 7. Příprava vzorových prevenčních manuálů Závěrečný KD do Dopracování software produkce 9. Dopracování vzorových manuálů 10. Dopracování koncepce e-learningového vzdělávání KD do Zpracování příručky pro obce 2. Příprava odborné monografie KD do Dopracování odborné monografie Závěrečný KD 4. Zpracování závěrečné zprávy do o řešení projektu 1. Přihláška průmyslového vzoru metodiky 1. Software pro výpočet produkce 2. Vzorové prevenční manuály 3. Koncepce e-learningového vzdělávání 1. Návrh příručky pro obce 2. Návrh znění odborné monografie 3. Závěrečná zpráva 8

9 3. ŘEŠENÍ PROJEKTU V ROCE 2009 Věcná náplň řešení výzkumného projektu a rozložení časového harmonogramu jsou průběžně upravovány podle dosažených výsledků řešení, průběžných konzultací a potřeb MŽP projednaných na kontrolních dnech. V souladu s plánem věcného a časového řešení a na základě dosavadního vývoje byl výzkum v roce 2009 zaměřen na dále uvedené parametry řešení projektu. Základní výstupy, na které bylo zaměřeno řešení projektu v roce Software pro výpočet produkce živnostenských odpadů 2. Aplikace ukazatelů produkce živnostenských odpadů v konkrétním území 3. Vzorové prevenční manuály 4. Koncepce informačního působení příprava internetového portálu 5. Návrh odborné monografie Průběh prací na jednotlivých výstupech řešení 3.1 Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů Ke splnění plánovaného výstupu řešení výzkumného projektu směřují následující věcné etapy uvedené v časovém rozvrhu řešení: a) dokončení sběru dat a vytvoření databáze ukazatelů produkce, b) návrh specializovaného software, c) aplikace ukazatelů v konkrétním území, d) lokalizace v GIS, e) návrh optimalizace technického vybavení, f) přihláška průmyslového vzoru metodiky. Vlastní práce na tomto výstupu byly zahájeny v roce 2008, kdy byl zpracován návrh metodiky zjišťování produkce živnostenských odpadů a probíhal sběr dat o produkci živnostenských odpadů spolupracující odbornou firmou MARKENT, s.r.o. ve vybraných oborech ekonomických činností (CZ-NACE) a na základě řešiteli vytvořených dotazníků. Sběr dat, jejich verifikace, statistické zpracování a interpretace byly firmou ukončeny k Na základě sběru a zpracování dat byla v roce 2008 navržena databáze ukazatelů měrné produkce živnostenských odpadů a v roce 2009 byla databáze dokončena. Etapa sběru dat o produkci živnostenských odpadů a vytvoření databáze ukazatelů produkce byla ukončena a výsledky projednány na kontrolním dnu za účasti zástupce fy MARKENT, s.r.o. Významnou oblastí, na kterou se práce v roce 2009 soustředily je aplikace ukazatelů v konkrétním území - Příloha č. 1. Zájem o spolupráci v této oblasti projevilo Město Jaroměř. Spolupráce byla schválena usnesením Rady č OZP-RM.Město Jaroměř v posledním období aplikuje do svých činností některé nové metody řízení, jako např. 9

10 pasportizaci sběrných nádob na odpad a jejich vybavení čárovými kódy. Město za koordinace řešitelského týmu a za spolupráce brigádníků (studentů) vytvořilo pasport služeb a malých živností na svém území, včetně zjišťování relevantních hodnot faktorů pro výpočet produkce odpadů. Ve 3. čtvrtletí proběhla rafinace dat z terénního šetření na území města. Specializovaný software pro výpočet produkce komunálních odpadů (včetně živnostenských) na určitém správním území včetně lokalizace této produkce zpracovala firma INISOFT, s.r.o. Testování software se uskutečnilo v Jaroměři. Výstupem jsou tabulková data o produkci komunálních odpadů a mapové podklady pro lokalizaci produkce (GIS). Návazně, podle potřeb města Jaroměře, bude zpracována i optimalizace technického vybavení ke sběru odpadů na území města. V první polovině roku 2009 byla také u Úřadu průmyslového vlastnictví ověřena možnost podání přihlášky průmyslového vzoru metodiky zjišťování produkce živnostenských odpadů s negativním výsledkem. Na metodický postup nelze podle konzultací s Ing. Pičmanem (ÚPV) uplatnit žádný typ průmyslové ochrany; řešením je pouze ochrana v rámci autorského práva (zveřejnění metodiky např. v odborném časopise). Vzhledem k tomu, že oficiální uznání vytvořených metodik v rámci řešení VaV není problémem pouze u tohoto projektu, byl MŽP řešitelům předložen postup zpracování návrhu pro schválení vzorových metodik, jako jednoho z výstupů z výzkumných projektů. Samotné formální uspořádání dokumentace metodiky je na rozhodnutí řešitelů. Návrh metodiky Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů, který by měl být po recenzi předložen ke schválení příslušné sekci MŽP, je uveden v samostatné Příloze č. 1 této zprávy. 3.2 Vzorové prevenční manuály V této oblasti probíhá spolupráce řešitelů s firmou Centrum čistší produkce Brno. Pro vybrané obory ekonomických činností (hotel, stravovací služby, veřejná správa, opravy motorových vozidel) byly zpracovány demonstrační projekty, které byly předloženy v závěrečné zprávě roku V roce 2009 byly demonstrační projekty přepracovávány do podoby vzorových prevenčních manuálů, které jsou obsaženy v Příloze č. 2 této zprávy. Za tím účelem byla řešiteli zpracována a konzultována jednotná osnova, podle které je vyhotoveno 6 vzorových prevenčních manuálů (hotely, nemocnice, obrana, stravovací služby, školy, úřady). Manuály budou zpřístupněny veřejnosti na specializovaném internetovém portálu (viz následující kapitola). Centrum čistší produkce Brno se v roce 2009 také podílelo na přípravě textu relevantních kapitol do plánovaných publikací. 3.3 Koncepce informačního působení Spolupracující firma CEMC provedla v roce 2008 za účasti řešitelů výzkumného projektu průzkum informačních potřeb, informačních kanálů a důvěryhodnosti poskytovatelů 10

11 informací mezi členskou základnou Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) a Svazem českých a moravských výrobních družstev (SČMVD). Z průzkumu vyplynulo, že prioritou pro živnostníky jsou informace z legislativní oblasti a praktické provozní informace. Vyhovujícím způsobem získávání informací je pro respondenty elektronická forma, případně semináře. Původně uvažovaný e-learningový kurz preferován nebyl! S ohledem na to bylo upuštěno od původně uvažované formy vzdělávání a bylo přistoupeno k vytvoření specializovaného internetového portálu pro živnostníky - Příloha č. 3. V průběhu řešení projektu v roce 2009 byla CEMC, ve spolupráci s řešiteli navržena, konzultována a odsouhlasena základní struktura internetového portálu s přihlédnutím k perspektivě jeho provozu. Návrh vycházel z analýzy současných internetových informačních zdrojů v oblasti průmyslové ekologie/podnikání a podrobného popisu obsahové stránky portálu. Portál byl průběžně naplňován především v oblasti související s řešením výzkumného projektu, tj. se zaměřením na odpadové hospodářství a oblast životního prostředí. Portál byl uveden do zkušebního provozu v srpnu 2009 na internetové adrese O spuštění internetového portálu proběhla informace na ENVI Brno, podrobnější informace byly předány HK ČR, AMSP a SČMVD. Současná návštěvnost tohoto specializovaného portálu představuje přibližně na 4000 individuálních přístupů za měsíc (říjen 2009, což svědčí o zájmu uživatelů internetu o informace tohoto charakteru. 3.4 Smluvní výstupy řešení výzkumného projektu Ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem dotace a řešiteli výzkumného projektu jsou z hlediska formy výstupů považovány za prioritní následující dosažené výsledky řešení: - uplatněná metodika, - odborná kniha, - článek ve sborníku, - článek v impaktovaném časopise, - článek v recenzovaném neimpaktovaném časopise. Vzhledem k tomu, že hlavní výsledky řešení projektu jsou očekávány až s ukončením řešení v letošním roce, realizace takto plánovaných výstupů byla teprve zahájena. Uplatněn byl zatím pouze článek ve sborníku k sympoziu Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství, Milovy 2009, ve kterém byla zveřejněna metodika užitá pro zjišťování produkce živnostenských odpadů. Referát přednesený řešitelem na této akci se setkal s živou reakcí (definiční vymezení pojmu živnostenský odpad). V rámci řešení projektu byla také zahájena příprava rukopisu plánované odborné monografie, v podobě její osnovy, tezí a obsahového vymezení kapitol a návrhu autorského kolektivu Příloha č. 4. Probíhá průzkum zájmu o vydání publikace u vybraných editorů (MŽP/CENIA, EKOMONITOR, CAROLINUM UK). Jak už bylo předloženo na závěrečném kontrolním dni r.2008 předpokládá se sloučení zveřejňovaných výstupů tohoto projektu (SP/II/2f1/2/07) a projektu v oblasti výzkumu vlastností komunálních odpadů (SP/2f1/132/08) do jedné odborné monografie Komunální odpady. Informace o postupu řešení vlastního výzkumného projektu jsou uvedeny na internetové adrese Webové stránky projektu jsou v provozu od května 2008 a jsou 11

12 průběžně, dvakrát ročně aktualizovány. Odkaz na tyto stránky je také uveden na portálu 3.5 Výstupy řešení v roce 2009 Podle původního zadání projektu byly pro rok 2009 plánovány následující výstupy řešení: a) Přihláška průmyslového vzoru metodiky zjišťování produkce ŽO b) Software pro výpočet produkce odpadů c) Vzorové prevenční manuály d) Koncepce e-learningového vzdělávání V souladu s řešením projektu v roce 2008 a závěry závěrečného kontrolního dne pro rok 2009 byly požadavky na výstupy řešení upřesněny v následujícím znění: a) Návrh metodiky zjišťování produkce živnostenských odpadů b) Software pro výpočet produkce ŽO v území c) Pasport živnostenských/komunálních odpadů v konkrétním území d) Projekt využití vybraného prevenčního nástroje v konkrétním území e) Internetový specializovaný portál (zkušební provoz - podle náročnosti) f) Teze a text publikací Z rekapitulace řešení provedeného v předchozích kapitolách je zřejmé, že hlavní výstupy řešení plánované na rok 2009 byly splněny. V roce 2009 byly zpracovány: a) Návrh metodiky Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů b) Standardy produkce komunálních/živnostenských odpadů c) Software pro výpočet produkce ŽO v území d) Pasport komunálních/živnostenských odpadů v konkrétním území e) Vzorové prevenční manuály f) Specializovaný internetový portál (zkušební provoz) g) Teze a obsahové vymezení monografie Komunální odpady 12

13 4. POSTUP ŘEŠENÍ V ROCE 2010 Na základě dosažených výsledků řešení výzkumného projektu a v souladu s prováděcím projektem by etapy řešení v roce 2010 měly být zaměřeny na následující oblasti: 1. etapa řešení do a) Předložení metodiky Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů ke schválení b) Zpracování článku pro recenzovaný neimpaktovaný časopis c) Zpracování článku pro impaktovaný časopis d) Provoz specializovaného internetového portálu e) Návrh části textového zpracování monografie Komunální odpady f) Obstarání vydavatele monografie 2. etapa řešení do a) Dopracování monografie Komunální odpady b) Provoz specializovaného internetového portálu 3. etapa řešení do a) Zpracování závěrečné zprávy o řešení projektu b) Předání monografie Komunální odpady do tisku (pokud bude znám vydavatel) Výstupy řešení v roce 2010 a) Monografie Komunální odpady b) Internetový portál pro živnostníky c) Metodika Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů d) Software pro výpočet produkce ŽO v území a její lokalizaci e) Závěrečná zpráva f) Články do časopisů 13

14 Příloha č. 1 Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů Městský úřad Jaroměř odbor životního prostředí ing. Petr Filipec, vedoucí odboru nám. ČSA 16, Jaroměř tel , mail: INISOFT, s.r.o. Ruprechtická 440/33, Liberec tel , mail: 14

15 Výpočet produkce živnostenských/komunálních odpadů (dále jen výpočet) je, vedle údajů z evidence odpadů podle 39, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, dalším informačním zdrojem obcí o produkci živnostenských/komunálních odpadů na jejich katastru. Na rozdíl od evidence odpadů, která sumarizuje data od původců odpadů na základě povinnosti hlášení podle odst. 2, 39, tedy jakousi podmnožinu původců odpadů, výpočet zahrnuje veškeré subjekty působící na katastru obce. Výsledek výpočtu tak představuje potenciál produkce živnostenských/komunálních odpadů. Výpočet je založen na dvou souborech dat: - Standardy produkce živnostenských/komunálních odpadů, - Pasport (evidence) živností/služeb na katastru obce. Vlastní výpočet je proveden ve specializovaném výpočetním programu PROKOM. Výsledky lze prezentovat jak v číselné podobě (MS Excel), tak i lokalizovat na katastru obce (GIS). Zvolený metodický postup výpočtu vycházel z prací autorů pro společnost EKO-KOM, a.s. 1 STANDARDY PRODUKCE Standardy produkce živnostenských/komunálních odpadů (dále jen standardy) byly získány komplexním výzkumným šetřením nezávislou společností pro výzkum trhu Markent, s.r.o., přičemž sběr dat byl realizován v roce 2008 na základě stratifikovaného náhodného výběru na celém území ČR. Standardy jsou tedy uplatnitelné v jakékoliv obci na území ČR. Standardy představují měrnou produkci (za rok vztaženo ke zvolenému faktoru, např. markety - 1m2 prodejní plochy) všech druhů odpadů (podle Katalogu odpadů), které se v daném typu živnosti (klasifikace CZ-NACE) vyskytují. Výběr šetřených typů živností zahrnoval veškeré ekonomické činnosti v těchto odvětvových skupinách - drobná výroba (do 25 zaměstnanců), - prodej a servis automobilů, - markety/obchody, - ubytování a stravování, - doprava, - úřady, - školy, - zdravotní a sociální zabezpečení, - nakládání s odpady, - sportovní zařízení, - pěstování rostlin. Data z šetření byla zpracována matematicko-statistickými postupy a před zařazením do standardů expertně posouzena. Některé typy ekonomických činnosti 2 nebyly z časových důvodů šetřeny a relevantní standardy byly na základě Dohody o poskytnutí dat převzaty od EKO-KOM, a.s. (po aktualizaci). Standard pro CZ-NACE byl vytvořen v Jaroměři v průběhu prací (viz dále). 1 Černík, B., Remr, J.: Ověření kvantitativních a kvalitativních charakteristik odpadů ze služeb s využitím ukazatelů produkce a programu MODELKO1 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a Mratíně, EKO-KOM, CZ NACE hřbitovy, maloobchod elektro, maloobchod-stánky, pošty, banky, pojišťovny, ambulantní zdravotní péče, veterina, konference a výstavy, kina, bazény, kadeřnictví 15

16 Živnostenské/komunální odpady Navržený postup výpočtu poskytuje unikátní možnost získat data o potenciálu produkce nejen živnostenských odpadů, ale i komunálních odpadů podle rovnice (1): KO = DO + OS + PONV (1) kde: KO-komunální odpady, DO-domovní a objemné odpady, OS-odpady ze služeb (živnostenské odpady) PONV-průmyslové odpady nesouvisející s výrobou (pouze skupina 20 Katalogu odpadů). Tato rovnice ilustruje definici komunálních odpadů jako veškerých odpadů vznikajících na katastrálním území obce s výjimkou průmyslových odpadů souvisejících s výrobou. Není zde uplatněno kritérium výběru odpadů podle Katalogu odpadů (skupina 20) ani hledisko smluvních vztahů a relevantních plateb za služby spojené s odpady. Představuje potenciál produkce odpadů v obci tak, jak reálně vznikají. Tato informace je výchozí při jakémkoliv rozhodování veřejné správy o odpadovém hospodářství na jejím území. Za tímto účelem byly standardy produkce živnostenských odpadů doplněny o standardy produkce domovních a objemných odpadů z centrálně vytápěné (CVZ) a lokálně vytápěné zástavby (LVZ) 3. Standardy produkce průmyslových odpadů nesouvisejících s výrobou (skupina 20) byly navrženy na základě vyhodnocení hlášení evidence odpadů průmyslových podniků působících na katastrálním území Jaroměře za rok Vznikl tak soubor 61 sad standardů (58-živnosti (CZ-NACE), 2-bydlení, 1-průmyslové odpady nesouvisející s výrobou) produkce komunálních odpadů a jejich trendů - elektronická příloha č. 1 a tabulka 1. Tabulka 1: Ukázka standardů produkce komunálních odpadů (drobná výroba-tisk) NACE OKEČ FAKTOR ODPAD HODNOTA INTERNÍ TREND zam. kód kg/zam.rok 1-růst, 2-pokles,0-stagnace zam. kód kg/zam.rok 1-růst, 2-pokles,0-stagnace , ,1 0 3 výstup projektu VaV MŽP SP/2f1/132/08 "Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využití" 16

17 , Standardy produkce jsou vytvořeny většinou pro konkrétní druh odpadu, popř. pro podskupinu (např Odpadní motorové, převodové a mazací oleje). Součástí standardů produkce jsou i trendy produkce daného odpadu do budoucna (tzv. interní trend - viz dále), které byly získány rovněž v rámci komplexního výzkumného šetření. PASPORT Cílem této části projektu bylo zjistit, zda je město samo (s mírnou metodickou podporou) schopno zpracovat aktuální a úplnou evidenci relevantních subjektů (živnosti, služby, byty, podniky) a to v potřebné datové struktuře a kvalitě údajů. Součástí Pasportu není totiž jen vlastní soupis subjektů působících na katastru obce, ale i sběr dat charakterizujících velikost subjektů (např. Markety-velikost prodejní plochy) a přiřazení lokalizačních údajů (souřadnice JTS). Výchozím podkladem byla databáze všech ekonomických subjektů registrovaných v Jaroměři (ČSÚ, regionální pracoviště Hradec Králové), ze které byly vybrány ekonomické subjekty podle činností, pro které byly navrženy, nebo převzaty standardy produkce. Tento soubor byl doplněn o subjekty registrované mimo Jaroměř, avšak s provozovnou umístěnou na katastru města. Výsledný soubor subjektů byl rozčleněn na 57 typů živností (podle CZ-NACE) a ke každému subjektu přiřazeny relevantní hodnoty faktorů. U některých odvětvových skupin (např. doprava, úřady, školy, zdravotnictví a sociální služby, hřbitovy) byly hodnoty faktorů dostupné v relevantních odborech MěÚ, avšak u většiny odvětvových skupin bylo nezbytné provést terénní šetření. Terénní šetření mělo dva hlavní úkoly: - aktualizovat, popř. doplnit výsledný soubor subjektů získaných z ČSÚ, - doplnit chybějící hodnoty faktorů (zejména počty zaměstnanců, velikost prodejní plochy, počet lůžek, počet míst u stolu, počet porcí/rok, počet návštěvníků/rok). Terénní šetření v Jaroměři (12678 obyvatel k ) proběhlo v 6 pracovních dnech za účasti 2 pracovníků MěÚ a 3 brigádnic na studentské praxi. Nezbytným předpokladem úspěchu při osobních rozhovorech s majiteli, či provozovateli jednotlivých subjektů bylo pověření MěÚ, kterým se pracovníci prokazovali. Jedna návštěva v trvání průměrně 3-5 min. zahrnovala stručné vysvětlení záměru, ověření předmětu činnosti, ověření kontaktů (razítko) a zjištění hodnoty faktorů (v případě prodejní plochy změření rozměrů objektu pomocí laserových měřičů vzdáleností). Reakce majitelů, či provozovatelů jednotlivých subjektů byly, až na malé výjimky, pozitivní. Získaná data byla převedena do požadované struktury a aktualizovala a doplnila výsledný soubor subjektů z ČSÚ. Náročnou činností byla konečná rafinace dat spočívající především v upřesňování typů živností u některých subjektů a v doplňování ojedinělých chybějících údajů (kompletace terénním dozjišťováním) a řešení dalších identifikovaných nejasností (např. jeden subjekt může mít více předmětů podnikání, může podnikat v jiné činnosti než je deklarovaná, na stejné adrese mohou být 2 různé provozovny stejného subjektu). Ke kompletaci byla přijata další brigádnice, která šetřením na místě konkretizovala zjištěné rozdíly nebo nejasnosti z předchozího terénního šetření. V 17

18 průběhu přípravy Pasportu byl identifikován nový druh ekonomické činnosti, který má sice nárazový, avšak významný vliv na produkci odpadů na území Jaroměře pořádání festivalů; pro tento kód CZ NACE byl vytvořen standard produkce odpadů na základě návštěvnosti v roce 2008 a evidence odpadů u firem provádějících úklid areálů. Data o domácnostech (ulice, č.p., počet obyvatel, způsob vytápění, souřadnice JTS) byla získána rovněž z ČSÚ. Způsob vytápění objektů byl konkretizován se zaměstnanci společnosti Energetika, s.r.o. Jaroměř a Technické služby města Jaroměře. Pro potřeby prostorové identifikace v prostředí geografického informačního systému (GIS) bylo nutné do struktury dat Pasportu začlenit systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) pomocí souřadnic X, Y. To byl zdlouhavý a na přesnost náročný proces; údaje z ČSÚ (ze třech databázových souborů v MS Excel) bylo nutné na základě společných znaků sloučit v jeden soubor. Prvním souborem byla databáze 58 typů živností, která po kompletaci obsahovala m.j. územní identifikaci subjektu (ulice, číslo domovní). Druhým souborem (ČSÚ, oddělení správy registrů Praha) byl registr sčítacích obvodů a budov (RSO), ve kterém Český statistický úřad vede údaje o budovách nacházejících se na území ČR. Tento soubor obsahoval m.j. identifikační kód budovy (unikátní identifikátor budovy), územní identifikaci budovy (ulice, číslo domovní) a způsob vytápění budovy (byl dále konkretizován - viz výše). Třetím zdrojem byl soubor definičních bodů adresních míst (ČSÚ, oddělení správy registrů Praha), ve kterém vede ČSÚ údaje lokalizující adresní místa vymezené formou jejich definičního bodu a které slouží k digitalizaci budov. Tento soubor obsahuje m.j. body s atributy unikátního identifikátoru budovy podle RSO, územní identifikaci budovy (ulice, číslo domovní, S-JTSK). Z důvodu přesnosti a správnosti konverze byl použit kontrolní systém založený na matematických metodách (logické, statistické), jenž ověřoval správnost sloučených dat. Konečnou fází přípravy Pasportu bylo přiřazení externích trendů (1-růst, 2-pokles, 0- stagnace) k jednotlivým typům živností, který charakterizuje předpokládaný budoucí vývoj daného druhu činnosti na katastrálním území města Jaroměř-Josefov. Externí trendy byly stanoveny pracovníky MěÚ na základě znalosti vývoje živností v minulosti. Výsledný Pasport 2009 (MS Excel) zahrnuje 704 subjektů z oblasti služeb (nejpočetněji jsou zastoupeny obchody-trvanlivé zboží/177 subjektů, drobná výroba-kovo/54, drobná výrobainstalace/52, drobná výroba-stavba/52, auto-oprava/44, restaurace/43, zdravotnictvíambulantní/39, obchody-netrvanlivé/33) ve 46 typech živností; 1740 obytných budov s obyvatel (7152 obyvatel v CVZ, 5691 obyvatel v LVZ) a 10 průmyslových podniků (nad 25 zaměstnanců) - elektronická příloha č. 2 a tabulka 2. Tabulka 2: Ukázka pasportu živností (drobná výroba-tisk) ID IČ PROVOZ FORMA a) NAZEV CZ-NACE_ Roman Bauer - PURPLE EDUARD PASEKA, TISKÁRNA PASEKA Tisk A S, s.r.o

19 CZ-NACE_2 ULICE CISLO_P CISLO_O MÍSTO PSC nám. Československé armády 48 Jaroměř Jaromírova 108 Jaroměř Hradecká 597 Jaroměř KONT TEL POČET ZAPOJ_1 b) ZAPOJ_2 HODNOTA c) JEDNOTKA zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec pokr. pokr. pokr. POZNAMKA X Y , , , , , ,27 a) podnikatelská forma b) 1-subjekt je zapojen do systému svozu komunálních odpadů (1), separovaného sběru (2) obce; 0-subjekt není zapojen c) hodnota - počet zaměstnanců Pasport 2009 obsahuje stav subjektů v oblasti služeb, bydlení a podnikání k 06/2009; aktualizaci je možno provést na základě konkrétní situace a podle dynamiky relevantních změn. PROKOM Pro praktickou aplikaci navrženého postupu Výpočtu produkce komunálních odpadů (v případě Jaroměře se jedná o cca 2450 subjektů s průměrně 19 druhy odpadů) byl připraven speciální výpočetní program s názvem PROKOM (PROdukce KOMunálních odpadů) ve volně šiřitelné verzi - elektronická příloha č. 3. Do programu PROKOM jsou uloženy Standardy produkce komunálních odpadů (změny může provádět pouze autor programu). Manuál k ovládání je v položce Nápověda (F1). Import dat z Pasportu do programu PROKOM se provádí klávesou ; je samozřejmě možné i vložení nového záznamu či editace jakéhokoliv již uloženého záznamu - obrázek 1. 19

20 Obrázek 1: Záznam o subjektu v SW PROKOM Vlastní výpočet produkce odpadů se spouští klávesou X a výsledná data se exportují do tabulkového editoru MS Excel - elektronická příloha č. 4 a tabulka 3. Tabulka 3: Ukázka výsledků výpočtu produkce komunálních odpadů v Jaroměři Číslo Typ činnosti IČ Název Ulice Obec PSČ 1 Drobná výrobatisk (do 25 zaměstnanců) Roman Bauer - PURPLE nám. Československé armády 48 Jaroměř Drobná výrobatisk (do 25 zaměstnanců) 1 Drobná výrobatisk (do 25 zaměstnanců) Roman Bauer - PURPLE nám. Československé armády Roman Bauer - PURPLE nám. Československé armády 48 Jaroměř Jaroměř

21 CZ-NACE Počet Zapojení Zapojení Trend Faktor Hmotnost Odpad provozů do KO do sep. [kg/rok] zaměstnanec zaměstnanec 0, zaměstnanec pokr. Y X , , , pokr. Tabulka 3 prezentuje 3 řádky z výsledné výpočtové tabulky čítající řádků. Výše vysvětlený princip výpočtu je možné znovu sledovat na základě dat uvedených v tabulce 1 a 2. Ke každé hodnotě produkce každého odpadu u každého subjektu je přiřazena informace o trendu produkce do budoucna (1-růst, 2-mírný růst, 3-stagnace, 4-mírný pokles, 5-pokles), která vznikla na základě kombinace interních a externích trendů (viz výše) a informace o místě vzniku odpadu (souřadnice X,Y). Pro praktickou práci s výsledky výpočtu produkce komunálních odpadů v Jaroměři lze navrhnout kontingenční tabulky. V rámci aktualizace programu PROKOM v roce 2010 budou navrženy standardizované formáty kontingenčních tabulek, které budou odpovídat předpokládaným způsobům využití získaných informací. VÝSLEDKY Na základě provedených prací v Jaroměři v roce 2009 existují dva druhy výsledků, u kterých lze jen těžko posoudit vzájemnou významnost. Ze prvé bylo prokázáno, že město samo (s malou metodickou podporou) je schopno samo zpracovat Pasport 2009 a použít výpočetní program PROKOM. Druhým výsledkem jsou vlastní hodnoty potenciálu produkce komunálních odpadů na katastrálním území města Jaroměře-Josefov a to jak v číselné, tak v grafické podobě. Tabulka 4: Celková produkce komunálních odpadů Odpad Produkce Podíl podle rovnice (1) /t/rok/ /% hm./ Domovní a objemné ,0 Odpady ze služeb (živnostenské) ,6 Průmyslové odpady nesouvisející s výrobou 331 2,4 Komunální odpady Potenciál produkce všech odpadů (mimo průmyslových souvisejících s výrobou) na území města Jaroměře-Josefova dosahuje t/rok, což odpovídá měrné produkci 1070 kg/obyv.rok. Dvěma třetinami se na této produkci podílejí služby (živnosti) a necelou 1/3 domácnosti. Poměr produkce OS/DO = 2,15 je vysoký. V evidenci odpadů města Jaroměře (data od svozových organizací) bylo v roce 2008 vykázáno 6477 t odpadů od obyvatel; 21

22 porovnání dat z výpočtu a z evidence vyžaduje podrobnější rozbor, avšak již nyní se zdá, že min t živnostenských odpadů je hrazeno občany respektive z rozpočtu města. Tabulka 5: Produkce komunálních odpadů podle druhů Odpad Podskupina Skupina Produkce Podíl Kumulovaný podíl Katalog odpadů t/rok % hm. % hm ,4 36, ,8 51, ,1 60, ,0 68, ,1 75, ,5 79, ,0 83, ,4 86, ,9 88, ,6 89, , ,1 92, ,9 93 Ostatní 977 7,1 100 CELKEM Tři čtvrtiny potenciálu produkce odpadů (mimo průmyslových souvisejících s výrobou) na území města Jaroměře-Josefova představuje 5 druhů odpadů: směsný komunální odpad (200301), obaly (150100), stavební a demoliční odpady (170000), biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (201008) a papír a lepenka (200101). Významnou položkou z hlediska nebezpečnosti jsou odpady olejů (130000). Tabulka 6: Produkce odpadů ze služeb podle typů živnosti Odvětvová skupina Typ živnosti Produkce Podíl /t/rok/ /% hm./ AUTA celkem 866 6,3 z toho benzin 227 díly 74 oprava 209 prodej 356 DOPRAVA celkem 26 0,2 DROBNÁ VÝROBA celkem 701 5,1 z toho dřevo 50 elektro 24 instalace 83 kovo 323 stavba 191 tisk 30 HOTELY celkem 70 0,5 HŘBITOVY celkem 130 0,9 KADEŘNICTVÍ celkem 69 0,5 KULTURA celkem 111 0,8 z toho divadla 48 nárazové 9 22

23 ostatní 54 MARKETY celkem 702 5,1 Do 400 m m m2 458 OBCHODY celkem ,9 z toho netrvanlivé 187 trvanlivé 549 stavebniny 1316 ODPADNÍ VODY celkem 54 0,4 ODPADY celkem 66 0,4 z toho svoz 54 úprava 12 PĚSTOVÁNÍ celkem 275 2,0 z toho květiny 247 zelenina 28 RESTAURACE celkem ,8 SKLADY celkem ,2 ŠKOLY celkem 775 5,6 z toho předškolní 144 základní 458 střední 173 SPORT celkem 100 0,7 z toho bazény 71 zimní stadion 29 UBYTOVNY celkem 36 0,3 ÚŘADY celkem 188 1,4 z toho banky 27 hasiči 3 pojišťovny 31 policie 7 pošta 20 správa 100 VÝROBNY JÍDEL celkem 148 1,1 ZDRAVOTNICTVÍ celkem 177 1,3 z toho ambulantní 71 nemocnice 74 veterina 32 CELKEM K nejvýznamnějším odvětvovým skupinám z hlediska produkce odpadů na území města Jaroměř-Josefov patří obchody (především prodejny stavebnin), restaurace a skladové areály; k významným lze přiřadit i živnosti spojené s automobilismem (především autosalóny), školy (především základní), drobná výroba (především kovo) a markety (především s prodejní plochou m2). Tabulka 7: Ukázka produkce odpadů u jednotlivých subjektů /kg/rok/ Subjekt a) A, s.r.o B, o.s C, s.r.o D

24 pokr pokr CELKEM a) skutečné názvy subjektů nelze zveřejnit Výpočet produkce odpadů poskytuje i výsledky za jednotlivé subjekty a jimi produkované odpady. Z dalších uvedených informací lze například identifikovat nejvýznamnější původce odpadů a , kteří přitom nemají uzavřenu smlouvu s obcí o využívání nádob na separovaný sběr papíru (podobně i skla a plastů). Podobně lze identifikovat i nejvýznamnější původce nebezpečných odpadů (např , ). Tabulka 8: Produkce komunálních odpadů a trendy do budoucna /t/rok/ Odpad Trend a) Produkce b) 1-růst 2-mírný r. 3-stagnace 4-mírný p. 5-pokles

25 pod 1 t CELKEM PODÍL /%/ 6,6 71,0 19,9 2, a) výsledný trend byl určen jako kombinace interního trendu (Tabulka 1) a externího trendu (strana 5) b) drobné diference u hodnot produkce odpadů ve srovnání s tabulkou 5 vznikají při zaokrouhlování V krátkodobém výhledu lze na území města Jaroměře-Josefova předpokládat mírný nárůst produkce odpadů; především u obalů (papír, plasty, sklo), u stavebních odpadů (beton, cihly), u složek odděleného sběru (papír, sklo, bioodpady, plasty, kovy), u směsného komunálního odpadu a u objemných odpadů. U nebezpečných odpadů (2,1% hm. všech odpadů) tvoří největší podíl odpadní oleje a odpady z odlučovače oleje, které mají výraznou růstovou tendenci. Výrazně růstovou tendenci mají i nebezpečné odpady z oprav a údržby automobilů. Vypočtenou produkci komunálních odpadů lze i lokalizovat na katastru obce Jaroměř-Josefov a získat další poznatky, které z numerického vyjádření nejsou zřejmé. 25

26 Obrázek 2a: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmístění kontejnerů na papír 26

27 Obrázek 2b: Produkce papíru a lepenky (200101) a rozmístění kontejnerů na papír Kontejnery na papír jsou v celkovém pohledu (Obrázek 2a) v Jaroměři, vzhledem ke zdrojům papíru a lepenky (200101), rozmístěny relativně vhodně. Přesto lze identifikovat malé disproporce zejména ve středu města (nám. Čs. armády) a v severozápadní části města. V detailnějším pohledu (Obrázek 2b) lze naopak nalézt i méně vhodné lokalizace nádob. Definitivní rozhodnutí k relokaci nádob je možno učinit až po podrobnějším rozboru. 27