MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY"

Transkript

1 MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2015

2 OBSAH Úvod Bezpečnostní analýza Institucionální analýza Projekty programu prevence kriminality města Český Těšín ) Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému ) Český Těšín - Forenzní značení jízdní kol ) Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015 Primárně preventivní aktivity Městské policie Český Těšín Závěr

3 ÚVOD Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Součástí prevence je i pomoc obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Preventivní aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním i místním a v každém tomto případě na úrovni primární, sekundární a terciární. Primární prevence je zaměřena na celou populaci, dospělé i děti, sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva, úžeji vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. a na kriminálně rizikové sociální i situační prostředí. Terciární prevence představuje resocializační opatření zaměřující se na ty, kteří trestný čin již spáchali, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy a na osoby, které se již staly oběťmi trestných činů. Primární prevence Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování příslušných hodnotových měřítek zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti kulturního, sportovního vyžití, předkládání odborných a adekvátních informací, seznámení i s trestnou odpovědností,.). Těžiště primární prevence spočívá v rodině, ve škole a v širším sociálním prostředí. Sekundární prevence Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, šikanu, sprejerství, gamblerství, výtržnictví, vandalismus, interetnické konflikty, rasismus a xenofobii apod.) a příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání sociální, sociologické a ekonomické samostatnosti apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

4 Sociální prevence Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Odpovědnost za oblast primární sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a škol. Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí pracovníků resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. (Pozn.: Viktimologie je kriminologická disciplína zabývající se vztahem mezi pachatelem trestného činu a jeho obětí). Situační prevence Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat. (Pozn.: Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření. Nejefektivnější jsou projekty zaměřené na ochranu obydlí a dalších objektů. Situační prevence je poměrně levná. To se ovšem netýká opatření policejních složek, která jsou sice mimořádně účinná, ale finančně a personálně náročná.) Informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností představuje vysvětlování principů bezpečného chování a způsobů technického zabezpečení majetku a osob s ohledem na předcházení konkrétních druhů trestné činnosti. Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují na úrovni. primární, sekundární a terciární

5 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA V analýze kriminality jsou zahrnuté vybrané trestné činy, které jsou nejčastější, nejvíce ovlivňují bezpečnost občanů města a jsou zároveň činností Policie ČR, městské policie, orgánů města a neziskových organizací ovlivnitelné. Tabulka č.1: Kriminalita (přečiny i zločiny) Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Celkem Násilná Mravnostní Majetková Ostatní Celkem Násilná Mravnostní Majetková Ostatní

6 Tabulka č.2: Pachatelé Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Věk 0-14 let let 18 a více let Recidivisté let let 18 a více let Recidivisté

7 Tabulka č.3: Oběti Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let

8 Tabulka č.4: Přestupky řešené OO PČR Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Veřejný pořádek a obč. soužití Proti majetku Na úseku před alkoholem a jinými toxikoman Veř.poř. a obč. soužití Proti majetku Alkohol a jiné toxik.

9 Tabulka č.5: Přestupky řešené MP Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) 125c zák. 361/200 0 Sb. 30 zák. 200/199 0 Sb. 46 zák. 200/199 0 Sb 47 zák. 200/199 0 Sb. 49 zák. 200/199 0 Sb. 50 zák. 200/199 0 Sb. Celkem Srovnání c Vysvětlívky: 125c zák. 361/2000 Sb. přestupky na úseku silničního provozu 30 zák. 200/1990 Sb. alkohol a jiné toxikomanie 46 zák. 200/1990 Sb. ostatní přestupky 47 zák. 200/1990 Sb. přestupky proti veřejnému pořádku 49 zák. 200/1990 Sb. přestupky proti občanskému soužití 50 zák. 200/1990 Sb. přestupky proti majetku

10 Městská policie (dále jen MP ) zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, spolupracuje s Policií České republiky a zejména působí na území města preventivně. Z tabulky č.5 je parné, že tradičně nejvyšší zastoupení v přestupcích řešených strážníky má doprava s podílem téměř 68%, jež odpovídá výstupům posledních let, kdy roste zejména poptávka občanů i představitelů města po řešení dopravy. Výše uvedené údaje jsou logickým vyústěním stavu infrastruktury a nárůstu osobní dopravy. Promítá se zde také to, že se strážníci více zaměřili na parkování na místech s časovým stáním, která vznikla na území města. Dalším důležitým faktorem je měření rychlosti na úsecích stanovených Policií ČR. Samotné měření je ale jen doplňkovou činností a zaměřuje se výhradně na problematické úseky v blízkosti škol a v místech na které upozorňují samotní občané města. V roce 2014 se městská policie více zaměřila na dodržování OZV (obecně závazných vyhlášek a nařízení obce), kde je zaznamenán nárůst o 57,26 % a dále na kontroly veřejného pořádku ve městě. Jak je již patrné z předchozí tabulky, tak došlo k nárůstů řešených přestupků o téměř 13,90 %, a i když toto opatření v oblasti veřejného pořádku přináší náležitý efekt, tak z pohledu občanů se právě tato problematika stává terčem kritiky. Zvýšená lhostejnost společnosti velmi výrazně nahrává vandalismu a obdobnému jednání vedoucímu k narušení pořádku a škodám na veřejně prospěných zařízeních. Městská policie si velmi váží občanů, kteří neváhají a protiprávní jednání oznámí tak, aby následný zákrok vedl k úspěšnému zadržení pachatelů. Na základě veřejnoprávní smlouvy působí MP ve stanovených termínech také na území obce Chotěbuz, kde zejména provádí kontrolní činnost, kontrolu dodržování OZV a provádí odchyt toulavých zvířat.

11 Tabulka č.6: Ostatní činnost Městské policie Český Těšín k k Srovnání Přijatá oznámení občanů Odchycení toulavých zvířat Zadržení pachatelé trestné činnosti Zadržení hledaných osob Převezené osoby na PaZS Řidič - alkohol Počet přijatých celkových oznámení zaznamenal v roce 2014 pokles o 7,29 %, který je ale zcela obvyklý, protože tato hodnota dlouhodobě kolísá v rozmezí 10,00 %. Ukazatel počtu odchycených toulavých zvířat jen vypovídá o tom, že práce MP je různorodá a že téměř každý třetí den dochází k odchytu. Samotný odchyt je ale jen počátkem celkového procesu, který začíná přijatým oznámením, výjezdem hlídky, pokračuje odchytem, přes transport, umístěním do kotců, krmením, tvorbou dokumentace a končí až transportem do útulku. Dalším ukazatelem zvětšené pozornosti a činnosti strážníků je i počet zadržených pachatelů trestné činnosti, který narostl o 550,00 % a to i při stejném počtu strážníků ve městě. Je to jen odraz toho, že Policie ČR stále častěji žádá MP Český Těšín o pomoc při řešení jejich přijatých oznámení. Rok 2014 byl dále ve znamení nárůstu převozů na protialkoholní záchytnou stanici (dále PAZS ), který dosáhl hodnoty 31,48 %. Je to hodnota, která není nezanedbatelná, protože zcela ovlivňuje celý proces hlídkování a kontrol ve městě. Při optimálních hodnotách se jedná min. o dvě hodiny činností dvojčlenné hlídky MP spojené právě z odvozem do PAZS v Karviné. Celkový počet odvozů na PAZS je ale mnohem vyšší, protože větší část odvozů si realizuje záchranná služba sama.

12 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA Komise prevence kriminality Komise prevence kriminality mapuje aktuální situaci v obci z hlediska ohrožení občanů kriminalitou a dalšími druhy sociálně patologických jevů, vytipovává preventivní potřeby obce, stanoví časový harmonogramu pro uskutečňování dílčích projektů a opatření a navrhuje možnosti financování, včetně zajištění finančních zdrojů na vybrané projekty. Na území města spolupracují v rámci prevence kriminality následující instituce: Městská policie a Policie ČR Vykonává činnosti na základě zákona č. 553/1991 Sb., přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci a v neposlední řadě se podílí na prevenci kriminality v obci. Městská policie pokračuje v úspěšné spolupráci s Policií České republiky a orgány města. MěÚ Český Těšín - Odbor sociální Oddělení sociálně-právní ochrany dětí úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, se školami, zdravotnickými zařízeními a dalšími státními i nestátními subjekty. Rovněž navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu dětí a zajišťuje za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině. Na OSPOD pracují zaměstnanci, kteří se danou problematiku zabývají a snaží se pomoci jak dětem, tak i rodičům. Základní školy v Českém Těšíně V rámci prevence kriminality spolupracují s Městskou policii Český Těšín a OO PČR Český Těšín a s dalšími subjekty. Na školách fungují tzv. metodici prevence, kteří mají tuto problematiku na starosti.

13 SVI (Systém včasné intervence) Projekt Systém včasné intervence do kterého je v Českém Těšíně zapojena Policie ČR, Městská policie, Probační a mediační služba, soudy, školy, OSPOD aj., zajišťuje jednotný, koordinovaný a multidisciplinární postup při řešení problematiky péče o rizikové a ohrožené děti. Jeho základním posláním je rychlá, adekvátní a efektivní reakce všech institucí, která směřuje k nápravě nežádoucího stavu delikventního jednání nebo ohrožení dítěte. SVI vytváří jednotné informační prostředí, které umožňuje předávání, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky SVI prostřednictvím elektronických médií. Napomáhá zvýšení efektivity práce jednotlivých subjektů a umožňuje zpětnou kontrolu přijatých opatření a zvolených postupů. DDM Český Těšín Na poli prevence kriminality působí také Dům dětí a mládeže. Jeho činnost je zaměřená na volnočasové aktivity dětí a je velmi široká. DDM pořádá řadu akcí, z nichž některé jsou pravidelné, např. letní příměstské tábory. Charita Český Těšín Charita Český Těšín je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba. Jejím posláním je pomáhat lidem v hmotné, sociální a duševní tísni, a to zejména prostřednictvím realizace sociálních a sociálně-zdravotních služeb. Hlavním cílem Charity Český Těšín je pomoc a podpora osobám v tísni prostřednictvím aktuální nabídky sociálních a sociálně zdravotních a preventivních služeb. Druhotným cílem je vyvíjení a provozování aktivit směřujících k podpoře hlavního cíle. Charita Český Těšín se organizačně dělí na 6 útvarů, které zahrnují 12 středisek, která zajišťují realizaci jednotlivých sociálních služeb. Mezi zařízeními Charity Český Těšín se nachází domy a centra pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dům pro matky v tísni, pečovatelská, ošetřovatelská a asistenční služba, sociální rehabilitace, centrum sociální integrace a půjčovna pomůcek Slezská diakonie Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti a to především lidem s postižením, seniorům, lidem bez domova a všem, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Slezská diakonie provozuje následující střediska ve městě: Pro osoby bez domova: Bethel, nízkoprahové denní centrum, noclehárna slouží všem osobám bez domova. V centru si ve dne tyto osoby mohou připravit např. jídlo, vykoupat se nebo si jen tak posedět v teple. Noclehárna zase slouží těm, kteří mají zájem přenocovat nebo provést osobní hygienu. Pracovníci zařízení dále poskytují pomoc s vyřízením sociálních dávek, při jednání s úřady při vyřizování dokladů, dokumentů aj.

14 Pedagogicko-psychologická poradna Jedná se o příspěvkovou organizací. Hlavním účelem zařízení je poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Organizace dále pořádá různé preventivní besedy pro děti předškolního věku, pro děti základních škol, ale i pro učitele. Projekty jsou zaměřené na zvýšení informovanosti žáků v oblasti ochrany lidského zdraví a osvojování pravidel bezpečného chování ve volném čase. Gymnázium Příspěvková organizace, která každoročně organizuje adaptační kurz, jehož smyslem je vytvoření a nastavení základních pravidel, které jsou zapotřebí, aby fungovala třída jako skupina, celek. Pravidla si studenti vytvoří sami, lektoři ale důsledně dbají na jejich dodržování, celý pobyt směřuje ke zvnitřnění nastavených pravidel. Hlavním úkolem třídy po ukončení adaptačního pobytu je přenést dohodnutý systém třídy do prostor školy. Program je veden lektory, třídní učitel má prostor pro sledování a pozorování, jak řeší úkoly třída jako celek a také, jak ke společným úkolům přistupují jednotliví žáci. Modrý kříž Český Těšín Modrý kříž v České republice je nestátní nezisková organizace poskytující bezplatné ambulantní sociální služby prostřednictvím Poraden umístěných v pěti městech Moravskoslezského a Zlínského kraje. Lidem závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách či hazardní hře nabízí poradenství, podporu a pomoc formou krátkodobého, střednědobého či dlouhodobého poradenství a terapie prostřednictvím individuálních či skupinových setkání. Tým každé Poradny tvoří vysokoškolsky vzdělaní pracovníci přímé péče (sociální pracovník a terapeut). Občanské sdružení AVE Občanské sdružení AVE je neziskovou organizací, která vznikla v roce Dnes v rámci sociálních služeb pracují s dětmi i dospělými v českotěšínském nízkoprahovém zařízení STŘEP. Pod hlavičkou akreditované vzdělávací instituce MŠMT ČR vzdělává pedagogy; působí na základních i středních školách v oblasti preventivních programů pro žáky v Moravskoslezském a Olomouckém kraji; jako akreditované dobrovolnické centrum přijímá dobrovolníky z Evropy i mimoevropských zemí v rámci Evropské dobrovolné služby. Campanella Občanské sdružení zaměřuje na vytvoření kvalitního Montessori centra, na metodické vedení a organizaci seminářů, praktických ukázek pomocí metody Montessori v jazyce českém i polském, pro nastávající i současné rodiče, prarodiče, pedagogy a všechny, kteří mají možnost působit v blízkosti dětí a mají zájem se podílet na jejich budoucnosti a vytvářet prostředí plné harmonie, porozumění a lásky. Důležité je také rozšíření sortimentu speciálních Montessori pomůcek, které jsou prvotním základem pro rozvoj dítěte a vytvoření připraveného prostředí, v kterém se může dítě celkově vyvíjet a učit.

15 Klub mladých Filadelfia Jedná se o občanské sdružení, které působí na Těšínsku již 13 let. Toto sdružení v průběhu školního roku i prázdnin realizuje mnoho aktivit pro děti a mládež a chce skrze svou činnost působit pozitivní proměnu a celkový rozvoj v životech dětí a mladých lidí z Českého Těšína, Karviné a okolí. Činnost Klubu mladých Filadelfia je rozdělená do několika klubu dle věku a zaměření pro nejmladší děti je zde Awana a modelářský a výtvarný klub, pro dospívající ve věku let je přichystán zajímavý program v klubu Dorostu, pro středoškoláky a vysokoškoláky je určen klub Mládeže. Vedle pravidelných klubových setkání organizují všechny kluby také mnoho zajímavých mimořádných aktivit. Křesťanské centrum Apoštolské církve Křesťanské centrum Apoštolské církve v Českém Těšíně je společenstvím křesťanů a nyní sídlí v budově na okraji svibického sídliště na ulici Slovenské. Mezi dvě hlavní aktivity patří bohoslužby, jejichž součásti jsou často návštěvy z jiných sborů, také ze zahraničí, kdy sdílejí informace křesťané, pastoři a misionáři z jiných zemí. Druhou formou je celá řada menších setkání, skupinek, týmů a studijních tříd pro různé věkové kategorie, zájmové skupiny, lidi mající podobné potřeby i třeba podle místa bydliště. Součásti jsou i domácí skupinky v centru i na sídlištích, a také v satelitních obcích našeho města. Existuje služba pro děti, dorost, mládež, ženy, svobodné i manželské páry, seniory a mnohé další skupiny lidí, kteří mají něco oblečeného, ať zájem nebo potřebu, nebo třeba společnou službu lidem v potřebě. Asociace TOM ČR, TOM Svišti Jedná se o turistické středisko. Hlavním cílem je výchovně vzdělávat děti a mládež, dále pak pořádání letních táborů, víkendových výletů či jiných volno-časových aktivit. Samozřejmostí jsou i pravidelné oddílové schůzky či kroužky, kde se hraji nejrůznější zábavné hry, soutěže, učí se zálesáctví, ekologii a turistice. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá Orlice Český Těšín Jedná se o občanské sdružení, které se zaměřuje na výchovnou činnost pomoci skautské metodiky. Cílem je nabídnout dětem a mládeži ve věku 6 18 let volnočasové aktivity, které nenásilným a zážitkovým způsobem formují pozitivní osobnostní charakteristiky mladého člověka a přispívají tak k prevenci sociálně patologických jevů v naší společnosti. 6.pionýrská skupina Svibická šestka Dětská nezisková organizace, která působí dlouhodobě v oblasti volnočasových aktivit. Hlavní náplní je mimo přípravu a samotný průběh stanového tábora i organizování letních jednodenních výprav, vícedenních víkendovek během roku, účast na Bambiriádě atd. Cílem je zaujmout děti a připravit pestrobarevnou činnost v mimoškolní době

16 PROJEKTY PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY Město Český Těšín realizuje záměry strategie prevence kriminality schválené zastupitelstvem. Podařilo se uskutečnit řadu dílčích projektů z oblasti sociální a situační prevence i projekty zaměřené na informování občanů. Z analytických dat zpracovaných PČR vyplývá, že kriminalita v Českém Těšíně mírně klesá. Lze předpokládat, že částečně se na pozitivním vývoji podílí i systematický a komplexní přístup k problematice prevence kriminality. Město Český Těšín již řadu let finančně přispívá na projekty prevence kriminality z vlastních zdrojů. Každoročně vyhlašuje dotační řízení na projekty z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů, sleduje průběh, způsob realizace, hospodaření jednotlivých projektů a jejich efektivitu. Město Český Těšín významně podporuje také Ministerstvo vnitra ČR. V předešlých letech se jednalo zejména o projekty Zmodernizování a rozšíření stávajícího kamerového systému a dále o projekt Forenzní značení jízdních kol. V 2015 se město Český Těšín bude snažit získat finanční prostředky z Programu prevence kriminality na rok 2015, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky. Tyto finance budou použity k realizaci tří projektů: 1) Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému ) Český Těšín Forenzní značení jízdních kol ) Český Těšín Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015

17 1) Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2015 Popis projektu Samotný projekt spočívá v pořízení tří kamerových bodů, dvou stálých a jednoho mobilního. Stále body: na nově zřízené sportovní lávce u parku A.Sikory a na mostě Svobody na ul. Střelniční. Obě tato místa tvoří hraniční přechod do Polska a jednalo by se o pokrytí velké části míst, která jsou hojně navštěvována nejenom občany Českého Těšína, ale zejména turisty a návštěvníky okolních měst.mobilní bod: tato kamera bude k dispozici Městské policii Český Těšín a Policii ČR a bude využívána zejména v místech, která budou vyhodnocená jako momentálně riziková. Cíl projektu Cílem projektu je ochrana bezpečnosti osob a majetku, kontrola míst ohrožených zvýšeným nápadem trestné činností, dohled na veřejný pořádek, sledovanost dopravní situace, monitorování průběhu zákroků a úkonů prováděných městskou policii. Zároveň cílem projektu je využívání pro koordinaci postupu bezpečnostních složek při ohrožení bezpečnosti občanů. Cílová skupina Osoby, které provádějí společensky negativní činnost (trestnou činnost) ve výše uvedených lokalitách.v širším pohledu - rizikoví jedinci v postavení potencionálních pachatelů nebo potencionálních obětí (děti a mládež, senioři, osoby se zdravotním a sociálním handicapem, ženy, osamělé žijící osoby, cizinci, příslušníci národnostních a etnických menšin). Město Český Těšín Dotace OPK MV ČR Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč

18 2) Český Těšín Forenzní značení jízdních kol 2015 Ochrana za pomoci syntetické DNA je metoda ochrany majetku. Město Český Těšín se již v roce 2014 zapojilo do tohoto projektu a označilo 200 jízdních kol touto syntetickou látkou. A jelikož v roce 2014 došlo k odcizení 24 jízdních kol a objasněnost je na pouhých 4 %, jeví se tato forma prevence jako potřebná. V roce 2015 se jedná o označení dalších 100 jízdních kol pro občany Českého Těšína a 50 jízdních kol pro občany obce Chotěbuz, se kterou má město Český Těšín uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Popis projektu Samotný projekt spočívá v označení dalších celkem 150 jízdních kol, který bude realizován v měsících květen 2015 až říjen 2015 a samotné značení, registraci a evidenci bude provádět vyškolený tým městské policie Český Těšín. Následně proběhne v prosinci vyhodnocení projektu. Před samotným značením budou vypsány termíny, na které se zájemci budou moci přihlásit telefonicky. Od této formy přihlašování si slibujeme efektivnější průběh samotného označování. Cíl projektu Cílem projektu je seznámení veřejnosti s novým prvkem situační prevence, zvyšování pocitu bezpečí, ochránit novým prvkem daný majetek a tím odradit potencionální pachatelé. Znesnadnit spáchání protiprávní trestné činnosti. Cílová skupina Program je určen pro širokou veřejnost s trvalým pobytem na území města Český Těšín a v omezeném počtu pro občany s trvalým pobytem v obci Chotěbuz. Město Český Těšín Dotace OPK MV ČR Celkem 5355,- Kč ,- Kč ,- Kč

19 3) Český Těšín Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015 Ne všechny děti jsou vychovávány v sociálně příznivých podmínkách. Děti z těchto rodin jsou potom díky nepříznivé kvalitě výchovného prostředí a jejího působení na vývoj dítěte znevýhodněny na tzv. startovací čáře do společnosti a to takovou měrou, že těmito důsledky je významně ovlivněna kvalita jejich dalších možností seberealizace ve společnosti. Popis projektu Jedná se o skupinový výcvik, který proběhne v celkovém rozsahu 90 hodin, bude proveden ve třech víkendových pobytech a jedná se se o plně zážitkovou aktivitu zaměřenou na orientaci ve skupinových procesech a mechanismech skupinové dynamiky. Součástí výcviku je hlubší orientace v problematice konkrétních sociálně patologických jevů při využití metod sociálně psychologického a psychoterapeutického výcviku. Cíl projektu Cílem projektu je sanace mezilidských cílů, pomoc při řešení výchovných a komunikačních problémů, odborné poradenství rizikovým rodinám při zvládání zátěžových situací, snížení kriminality dětí. Cílová skupina Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Český Těšín. Celkem se víkendového pobytu zúčastní max. 15 účastníků. Předpokládá se 6 rodičů + 6 dětí + 3 mladší sourozenci, kteří by jinak nemohli zůstat doma sami a které bude hlídat 1 osoba zaměstnána na dohodu o provedení práce. S klienty budou po celou dobu pobytu pracovat 2 etopedi Střediska výchovné péče Karviná. Město Český Těšín Dotace OPK MV ČR Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč

20 PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ AKTIVITY MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÝ TĚŠÍN Předškolní věk Městská policie Český Těšín pokračuje i v nadcházejícím roce 2015 v cyklu preventivních besed pro děti mateřských škol. 1. Bezpečná chůze - záměrem besedy je seznámit děti se základními pravidly pro bezpečný pohyb v silničním provozu. Praktickým nácvikem jednotlivých situací si děti osvojí pravidla pro chůzi po chodníku, po silnici, přecházení vozovky, seznámí se se semaforem aj. Součásti besedy je i představení práce Městské policie Český Těšín. 2. Jak reagovat v krizových situacích - cílem besedy je upozornit děti na to, co je pro ně bezpečné a co naopak ne a jak se mají zachovat v krizových situacích (jak se mají chovat k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí a jak se zachovat při setkání s cizím zvířetem). Pro každé z témat vytváříme modelovou situaci a děti aktivně zapojujeme do jednotlivých scének. Součásti besedy je i představení práce Městské policie Český Těšín 3. Ukázka techniky, výstroje a výzbroje používané MP Český Těšín - tato ukázka je pro děti asi nejzáživnější, protože si děti mohou osahat věci se kterýma strážnici pracují. Mohou si prohlédnout vozidla využívána pro výkon služby, vyzkoušet si nasazena pouta, prohlédnout oblečení MP mohou se chvilku dostat do role strážníků.

21 Školní věk Městská policie Český Těšín připravila i pro nadcházející rok 2015 cyklus preventivních besed pro děti prvních až pátých tříd základních škol. Besedy jsou určené pro jednotlivé třídy a budou probíhat v časovém rozsahu cca 45 minut. Na základě předchozích zkušenosti jsme se rozhodli rozdělit besedy do dvou okruhu a to besedy zaměřené na dopravní výchovu a na besedy týkající se krizových situací třída 1. Bezpečná cesta do školy Cílem projektu je zvýšit bezpečnost děti při každodenních cestách do školy a zlepšit jejich povědomí o pravidlech chování v dopravě. Jelikož prvňáčci a druháčci nemají ještě vžité základní bezpečnostní návyky, je projekt určen právě jim. Pomoci názorných ukázek a modelových situací si děti mohou ověřit, kolik toho již umí a vyzkoušet si nejrůznější rizikové situace, které na ně mohou denně číhat nejen na cestě do školy a ze školy. 2. Poprvé sám Smyslem této besedy je upozornit děti na nebezpečí, která na ně číhají cestou ze školy a v době, kdy jsou doma samy bez rodičů. Pomocí her, do kterých budou děti aktivně zapojeny, se naučí, jak správně zvládat situace v každodenním životě (volání na tísňovou linku, setkání s cizími lidmi, nález injekční stříkačky aj.) třída 1. Správné chování v silničním provozu - cílem besedy je upozornit děti na dopravní situace ve městě a posílit znalosti o dodržování pravidel silničního provozu. Délka besedy pro 3. třídy výuka je zaměřená na chodce ( chůze po chodníku, chůze po cestě, přecházení vozovky, dopravní značky, jízda na skateboardu a kolečkových bruslích aj.). Během výuky je pouštěné video a hodiny jsou doplněné o praktické ukázky a dětem jsou rozdány pracovní listy. Délka besedy pro 4. třídy - výuka je zaměřená na chodce a cyklistu. Děti si v první části výuky zopakuji z předchozího roku základní pravidla bezpečné chůze a v další se dozví vše potřebné o bezpečné jízdě na kole (vybavení kola, povinnosti cyklisty, co je na kole zakázané, co se smí a nesmí dělat na kole aj.). Beseda je doplněná o videa. 3., 4. a 5. třídy - Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti v rozsahu dvou hodin (praxe) - praktická výuka umožňuje žákům ověření si na dětském dopravním hřišti svých teoretických znalostí v praxi bez rizika střetu s ostatními účastníky silničního provozu. 2. Bezpečné chování Cílem besed je seznámení se se zásadami bezpeč. chování doma (telefonáty, cizí člověk za dveřmi...), v domě, ve výtahu, při cestě do školy a ze školy, při kontaktu s cizími osobami, jak správně reagovat na otázky cizích lidí, které se dotýkají jejich soukromí apod.

22 Na vlastní kůži dopravně výchovný projekt pro žáky 8.tř. ZŠ., který bude realizován přímo v terénu, a to v parku A. Sikory. Bude se jednat o pět stanovišť s 30 minutovým programem na každém z nich. Obsahem těchto stanovišť bude poskytování první pomoci při simulované dopravní nehodě, řízení motocyklu na trenažéru, simulace nárazu a dále údržba a oprava motocyklu, osvěta problematiky řízení pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek. Zebra je můj kamarád projekt, který bude realizován ve spolupráci Městská policie Český Těšín a Policie ČR. U vytipovaných přechodů pro chodce se budou dětem připomínat základy bezpečnosti při přecházení přes pozemní komunikaci. Buď vidět nadále bude probíhat akce, při které bude Městská policie rozdávat dětem reflexní prvky a proběhne celková osvěta této problematiky.

23 Senioři Jelikož byl v roce 2014 zaznamenán nárůst obětí z řad seniorů, bude rok 2015 zaměřen především na ně. Na besedách seznámíme seniory s činností Městské policie Český Těšín a předáme základní informace a rady, které mohou přispět k jejich bezpečí, ochraně života a majetku. Budeme je informovat o konkrétních případech podvodů a krádeží. Dobré ráno s policií pilotní projekt, kterým se chceme přiblížit občanům Českého Těšína z řad seniorů. Jedná se o akci, která proběhne v kavárně Avion a při které se formou debaty budeme chtít osvětlit seniorům práci policie. Budeme se chtít dozvědět, co jim právě leží na srdci a která problematika v rámci práce policie je nejvíce trápí. Na základě získaných a předaných informací budou realizována opatření a výsledky následně vyhodnocovány. Cílem je získat důvěru seniorů a docílit, aby se nebály ve složitých situacích na policii obrátit aby nevnímali policii stále jako represivní složku. Senioři v dopravě a osobní bezpečí - cyklus besed, kterým navážeme na předchozí roky a kde opětovně budeme apelovat na tuto problematiku a celkové proběhne ve spolupráci s Policii ČR celková osvěta daného problému..

24 Veřejnost Městská policie Český Těšín ve spolupráci s OO PČR Český Těšín uskuteční preventivně-informační akce týkající se majetkové kriminality, zejména krádeže příručních tašek v obchodech a krádeží věcí z vozidel odstavených na parkovištích před obchodními centry. Tyto akce budou prováděny v průběhu celého roku a na základě výsledku budou vytipované lokality, kde se hlídky MP zaměří na častější kontroly. Na kole jen s přilbou projekt, který si rok od roku získává více příznivců. MP se opětovně v letních měsících připojí k tomuto celostátnímu projektu, kde bude zájemcům osvojovat znalosti, jak správně vybrat a používat bezpečnostní přilbu, jak má být podle vyhlášky vybavené jízdní kolo, proč je důležité, aby za zhoršených světelných podmínek nejen viděli na cestu, ale byli i sami vidět. Prevence do každé rodiny i nadále budeme formou měsíčníku, který vydává Ministerstvo vnitra ČR, informovat o aktualitách věnovaných právě prevenci. Tyto publikace budeme opětovně vkládat na stránky města. Za šera - preventivní opatření, při které budou strážníci rozdávat reflexní pásky, zejména v místech, kde nejsou zřízené chodníky nebo není zřízené pouliční osvětlení a hrozí zde střetu vozidla s chodcem. Syntetická DNA na základě označených jízdních kol ve městě, budou probíhat kontroly na odcizená jízdní kola na území města Problematika cyklistů častější kontroly vybavenosti jízdních kol a zejména kontrola míst, kde je na jízdním kole jízda zakázána (podchod ČD atd.) Kontroly na zneužívání sociálních dávek ve spolupráci MP a odboru sociálního, budou pokračovat kontroly heren se zaměřením na osoby, které zneužívají sociální dávky samotným hraním na výherních automatech Anketa bezpečí v roce 2015 proběhne formou přímého dotazování anketa s otázkami na celkový pocit vnímání bezpečí ve městě

25 ZÁVĚR Preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá především na nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení - systém justice, policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství (které ovšem nehrají hlavní roli), i další instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. Město Český Těšín si uvědomuje nutnost činností těchto subjektů a ve velké míře podporuje zejména finančně řadu z nich protože si uvědomuje ŽE PREVENCE SE VYPLÁCÍ.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2014 OBSAH 1 Úvod 2 Bezpečnostní analýza 3 Sociálně demografická analýza 4 Institucionální analýza 5 Projekty programu prevence kriminality města Český

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Jednotný systém informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblasti běžných rizik i mimořádných událostí

Jednotný systém informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblasti běžných rizik i mimořádných událostí Jednotný systém informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblasti běžných rizik i mimořádných událostí ZALOŽENO v roce 2005 Činnost: od roku 2005 Důvod založení: sjednocení postupů, transformace

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA Projekt NEHODA NENÍ Hlavní cíl projektu Ve spolupráci několika subjektů vzdělávat a předávat informace (prožitkovou a jinou formou) o prevenci úrazů u dětí v různých rolích (např. chodce, cyklisty, cestujícího,

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 1. ČÁST: ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČINNÝCH PREVENTIVNÍCH

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více