MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY"

Transkript

1 MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2015

2 OBSAH Úvod Bezpečnostní analýza Institucionální analýza Projekty programu prevence kriminality města Český Těšín ) Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému ) Český Těšín - Forenzní značení jízdní kol ) Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015 Primárně preventivní aktivity Městské policie Český Těšín Závěr

3 ÚVOD Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Součástí prevence je i pomoc obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Preventivní aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním i místním a v každém tomto případě na úrovni primární, sekundární a terciární. Primární prevence je zaměřena na celou populaci, dospělé i děti, sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva, úžeji vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. a na kriminálně rizikové sociální i situační prostředí. Terciární prevence představuje resocializační opatření zaměřující se na ty, kteří trestný čin již spáchali, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy a na osoby, které se již staly oběťmi trestných činů. Primární prevence Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování příslušných hodnotových měřítek zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti kulturního, sportovního vyžití, předkládání odborných a adekvátních informací, seznámení i s trestnou odpovědností,.). Těžiště primární prevence spočívá v rodině, ve škole a v širším sociálním prostředí. Sekundární prevence Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, šikanu, sprejerství, gamblerství, výtržnictví, vandalismus, interetnické konflikty, rasismus a xenofobii apod.) a příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání sociální, sociologické a ekonomické samostatnosti apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

4 Sociální prevence Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Odpovědnost za oblast primární sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a škol. Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí pracovníků resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. (Pozn.: Viktimologie je kriminologická disciplína zabývající se vztahem mezi pachatelem trestného činu a jeho obětí). Situační prevence Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat. (Pozn.: Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření. Nejefektivnější jsou projekty zaměřené na ochranu obydlí a dalších objektů. Situační prevence je poměrně levná. To se ovšem netýká opatření policejních složek, která jsou sice mimořádně účinná, ale finančně a personálně náročná.) Informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností představuje vysvětlování principů bezpečného chování a způsobů technického zabezpečení majetku a osob s ohledem na předcházení konkrétních druhů trestné činnosti. Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují na úrovni. primární, sekundární a terciární

5 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA V analýze kriminality jsou zahrnuté vybrané trestné činy, které jsou nejčastější, nejvíce ovlivňují bezpečnost občanů města a jsou zároveň činností Policie ČR, městské policie, orgánů města a neziskových organizací ovlivnitelné. Tabulka č.1: Kriminalita (přečiny i zločiny) Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Celkem Násilná Mravnostní Majetková Ostatní Celkem Násilná Mravnostní Majetková Ostatní

6 Tabulka č.2: Pachatelé Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Věk 0-14 let let 18 a více let Recidivisté let let 18 a více let Recidivisté

7 Tabulka č.3: Oběti Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let

8 Tabulka č.4: Přestupky řešené OO PČR Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Veřejný pořádek a obč. soužití Proti majetku Na úseku před alkoholem a jinými toxikoman Veř.poř. a obč. soužití Proti majetku Alkohol a jiné toxik.

9 Tabulka č.5: Přestupky řešené MP Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) 125c zák. 361/200 0 Sb. 30 zák. 200/199 0 Sb. 46 zák. 200/199 0 Sb 47 zák. 200/199 0 Sb. 49 zák. 200/199 0 Sb. 50 zák. 200/199 0 Sb. Celkem Srovnání c Vysvětlívky: 125c zák. 361/2000 Sb. přestupky na úseku silničního provozu 30 zák. 200/1990 Sb. alkohol a jiné toxikomanie 46 zák. 200/1990 Sb. ostatní přestupky 47 zák. 200/1990 Sb. přestupky proti veřejnému pořádku 49 zák. 200/1990 Sb. přestupky proti občanskému soužití 50 zák. 200/1990 Sb. přestupky proti majetku

10 Městská policie (dále jen MP ) zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, spolupracuje s Policií České republiky a zejména působí na území města preventivně. Z tabulky č.5 je parné, že tradičně nejvyšší zastoupení v přestupcích řešených strážníky má doprava s podílem téměř 68%, jež odpovídá výstupům posledních let, kdy roste zejména poptávka občanů i představitelů města po řešení dopravy. Výše uvedené údaje jsou logickým vyústěním stavu infrastruktury a nárůstu osobní dopravy. Promítá se zde také to, že se strážníci více zaměřili na parkování na místech s časovým stáním, která vznikla na území města. Dalším důležitým faktorem je měření rychlosti na úsecích stanovených Policií ČR. Samotné měření je ale jen doplňkovou činností a zaměřuje se výhradně na problematické úseky v blízkosti škol a v místech na které upozorňují samotní občané města. V roce 2014 se městská policie více zaměřila na dodržování OZV (obecně závazných vyhlášek a nařízení obce), kde je zaznamenán nárůst o 57,26 % a dále na kontroly veřejného pořádku ve městě. Jak je již patrné z předchozí tabulky, tak došlo k nárůstů řešených přestupků o téměř 13,90 %, a i když toto opatření v oblasti veřejného pořádku přináší náležitý efekt, tak z pohledu občanů se právě tato problematika stává terčem kritiky. Zvýšená lhostejnost společnosti velmi výrazně nahrává vandalismu a obdobnému jednání vedoucímu k narušení pořádku a škodám na veřejně prospěných zařízeních. Městská policie si velmi váží občanů, kteří neváhají a protiprávní jednání oznámí tak, aby následný zákrok vedl k úspěšnému zadržení pachatelů. Na základě veřejnoprávní smlouvy působí MP ve stanovených termínech také na území obce Chotěbuz, kde zejména provádí kontrolní činnost, kontrolu dodržování OZV a provádí odchyt toulavých zvířat.

11 Tabulka č.6: Ostatní činnost Městské policie Český Těšín k k Srovnání Přijatá oznámení občanů Odchycení toulavých zvířat Zadržení pachatelé trestné činnosti Zadržení hledaných osob Převezené osoby na PaZS Řidič - alkohol Počet přijatých celkových oznámení zaznamenal v roce 2014 pokles o 7,29 %, který je ale zcela obvyklý, protože tato hodnota dlouhodobě kolísá v rozmezí 10,00 %. Ukazatel počtu odchycených toulavých zvířat jen vypovídá o tom, že práce MP je různorodá a že téměř každý třetí den dochází k odchytu. Samotný odchyt je ale jen počátkem celkového procesu, který začíná přijatým oznámením, výjezdem hlídky, pokračuje odchytem, přes transport, umístěním do kotců, krmením, tvorbou dokumentace a končí až transportem do útulku. Dalším ukazatelem zvětšené pozornosti a činnosti strážníků je i počet zadržených pachatelů trestné činnosti, který narostl o 550,00 % a to i při stejném počtu strážníků ve městě. Je to jen odraz toho, že Policie ČR stále častěji žádá MP Český Těšín o pomoc při řešení jejich přijatých oznámení. Rok 2014 byl dále ve znamení nárůstu převozů na protialkoholní záchytnou stanici (dále PAZS ), který dosáhl hodnoty 31,48 %. Je to hodnota, která není nezanedbatelná, protože zcela ovlivňuje celý proces hlídkování a kontrol ve městě. Při optimálních hodnotách se jedná min. o dvě hodiny činností dvojčlenné hlídky MP spojené právě z odvozem do PAZS v Karviné. Celkový počet odvozů na PAZS je ale mnohem vyšší, protože větší část odvozů si realizuje záchranná služba sama.

12 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA Komise prevence kriminality Komise prevence kriminality mapuje aktuální situaci v obci z hlediska ohrožení občanů kriminalitou a dalšími druhy sociálně patologických jevů, vytipovává preventivní potřeby obce, stanoví časový harmonogramu pro uskutečňování dílčích projektů a opatření a navrhuje možnosti financování, včetně zajištění finančních zdrojů na vybrané projekty. Na území města spolupracují v rámci prevence kriminality následující instituce: Městská policie a Policie ČR Vykonává činnosti na základě zákona č. 553/1991 Sb., přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci a v neposlední řadě se podílí na prevenci kriminality v obci. Městská policie pokračuje v úspěšné spolupráci s Policií České republiky a orgány města. MěÚ Český Těšín - Odbor sociální Oddělení sociálně-právní ochrany dětí úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, se školami, zdravotnickými zařízeními a dalšími státními i nestátními subjekty. Rovněž navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu dětí a zajišťuje za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině. Na OSPOD pracují zaměstnanci, kteří se danou problematiku zabývají a snaží se pomoci jak dětem, tak i rodičům. Základní školy v Českém Těšíně V rámci prevence kriminality spolupracují s Městskou policii Český Těšín a OO PČR Český Těšín a s dalšími subjekty. Na školách fungují tzv. metodici prevence, kteří mají tuto problematiku na starosti.

13 SVI (Systém včasné intervence) Projekt Systém včasné intervence do kterého je v Českém Těšíně zapojena Policie ČR, Městská policie, Probační a mediační služba, soudy, školy, OSPOD aj., zajišťuje jednotný, koordinovaný a multidisciplinární postup při řešení problematiky péče o rizikové a ohrožené děti. Jeho základním posláním je rychlá, adekvátní a efektivní reakce všech institucí, která směřuje k nápravě nežádoucího stavu delikventního jednání nebo ohrožení dítěte. SVI vytváří jednotné informační prostředí, které umožňuje předávání, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky SVI prostřednictvím elektronických médií. Napomáhá zvýšení efektivity práce jednotlivých subjektů a umožňuje zpětnou kontrolu přijatých opatření a zvolených postupů. DDM Český Těšín Na poli prevence kriminality působí také Dům dětí a mládeže. Jeho činnost je zaměřená na volnočasové aktivity dětí a je velmi široká. DDM pořádá řadu akcí, z nichž některé jsou pravidelné, např. letní příměstské tábory. Charita Český Těšín Charita Český Těšín je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba. Jejím posláním je pomáhat lidem v hmotné, sociální a duševní tísni, a to zejména prostřednictvím realizace sociálních a sociálně-zdravotních služeb. Hlavním cílem Charity Český Těšín je pomoc a podpora osobám v tísni prostřednictvím aktuální nabídky sociálních a sociálně zdravotních a preventivních služeb. Druhotným cílem je vyvíjení a provozování aktivit směřujících k podpoře hlavního cíle. Charita Český Těšín se organizačně dělí na 6 útvarů, které zahrnují 12 středisek, která zajišťují realizaci jednotlivých sociálních služeb. Mezi zařízeními Charity Český Těšín se nachází domy a centra pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dům pro matky v tísni, pečovatelská, ošetřovatelská a asistenční služba, sociální rehabilitace, centrum sociální integrace a půjčovna pomůcek Slezská diakonie Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti a to především lidem s postižením, seniorům, lidem bez domova a všem, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Slezská diakonie provozuje následující střediska ve městě: Pro osoby bez domova: Bethel, nízkoprahové denní centrum, noclehárna slouží všem osobám bez domova. V centru si ve dne tyto osoby mohou připravit např. jídlo, vykoupat se nebo si jen tak posedět v teple. Noclehárna zase slouží těm, kteří mají zájem přenocovat nebo provést osobní hygienu. Pracovníci zařízení dále poskytují pomoc s vyřízením sociálních dávek, při jednání s úřady při vyřizování dokladů, dokumentů aj.

14 Pedagogicko-psychologická poradna Jedná se o příspěvkovou organizací. Hlavním účelem zařízení je poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Organizace dále pořádá různé preventivní besedy pro děti předškolního věku, pro děti základních škol, ale i pro učitele. Projekty jsou zaměřené na zvýšení informovanosti žáků v oblasti ochrany lidského zdraví a osvojování pravidel bezpečného chování ve volném čase. Gymnázium Příspěvková organizace, která každoročně organizuje adaptační kurz, jehož smyslem je vytvoření a nastavení základních pravidel, které jsou zapotřebí, aby fungovala třída jako skupina, celek. Pravidla si studenti vytvoří sami, lektoři ale důsledně dbají na jejich dodržování, celý pobyt směřuje ke zvnitřnění nastavených pravidel. Hlavním úkolem třídy po ukončení adaptačního pobytu je přenést dohodnutý systém třídy do prostor školy. Program je veden lektory, třídní učitel má prostor pro sledování a pozorování, jak řeší úkoly třída jako celek a také, jak ke společným úkolům přistupují jednotliví žáci. Modrý kříž Český Těšín Modrý kříž v České republice je nestátní nezisková organizace poskytující bezplatné ambulantní sociální služby prostřednictvím Poraden umístěných v pěti městech Moravskoslezského a Zlínského kraje. Lidem závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách či hazardní hře nabízí poradenství, podporu a pomoc formou krátkodobého, střednědobého či dlouhodobého poradenství a terapie prostřednictvím individuálních či skupinových setkání. Tým každé Poradny tvoří vysokoškolsky vzdělaní pracovníci přímé péče (sociální pracovník a terapeut). Občanské sdružení AVE Občanské sdružení AVE je neziskovou organizací, která vznikla v roce Dnes v rámci sociálních služeb pracují s dětmi i dospělými v českotěšínském nízkoprahovém zařízení STŘEP. Pod hlavičkou akreditované vzdělávací instituce MŠMT ČR vzdělává pedagogy; působí na základních i středních školách v oblasti preventivních programů pro žáky v Moravskoslezském a Olomouckém kraji; jako akreditované dobrovolnické centrum přijímá dobrovolníky z Evropy i mimoevropských zemí v rámci Evropské dobrovolné služby. Campanella Občanské sdružení zaměřuje na vytvoření kvalitního Montessori centra, na metodické vedení a organizaci seminářů, praktických ukázek pomocí metody Montessori v jazyce českém i polském, pro nastávající i současné rodiče, prarodiče, pedagogy a všechny, kteří mají možnost působit v blízkosti dětí a mají zájem se podílet na jejich budoucnosti a vytvářet prostředí plné harmonie, porozumění a lásky. Důležité je také rozšíření sortimentu speciálních Montessori pomůcek, které jsou prvotním základem pro rozvoj dítěte a vytvoření připraveného prostředí, v kterém se může dítě celkově vyvíjet a učit.

15 Klub mladých Filadelfia Jedná se o občanské sdružení, které působí na Těšínsku již 13 let. Toto sdružení v průběhu školního roku i prázdnin realizuje mnoho aktivit pro děti a mládež a chce skrze svou činnost působit pozitivní proměnu a celkový rozvoj v životech dětí a mladých lidí z Českého Těšína, Karviné a okolí. Činnost Klubu mladých Filadelfia je rozdělená do několika klubu dle věku a zaměření pro nejmladší děti je zde Awana a modelářský a výtvarný klub, pro dospívající ve věku let je přichystán zajímavý program v klubu Dorostu, pro středoškoláky a vysokoškoláky je určen klub Mládeže. Vedle pravidelných klubových setkání organizují všechny kluby také mnoho zajímavých mimořádných aktivit. Křesťanské centrum Apoštolské církve Křesťanské centrum Apoštolské církve v Českém Těšíně je společenstvím křesťanů a nyní sídlí v budově na okraji svibického sídliště na ulici Slovenské. Mezi dvě hlavní aktivity patří bohoslužby, jejichž součásti jsou často návštěvy z jiných sborů, také ze zahraničí, kdy sdílejí informace křesťané, pastoři a misionáři z jiných zemí. Druhou formou je celá řada menších setkání, skupinek, týmů a studijních tříd pro různé věkové kategorie, zájmové skupiny, lidi mající podobné potřeby i třeba podle místa bydliště. Součásti jsou i domácí skupinky v centru i na sídlištích, a také v satelitních obcích našeho města. Existuje služba pro děti, dorost, mládež, ženy, svobodné i manželské páry, seniory a mnohé další skupiny lidí, kteří mají něco oblečeného, ať zájem nebo potřebu, nebo třeba společnou službu lidem v potřebě. Asociace TOM ČR, TOM Svišti Jedná se o turistické středisko. Hlavním cílem je výchovně vzdělávat děti a mládež, dále pak pořádání letních táborů, víkendových výletů či jiných volno-časových aktivit. Samozřejmostí jsou i pravidelné oddílové schůzky či kroužky, kde se hraji nejrůznější zábavné hry, soutěže, učí se zálesáctví, ekologii a turistice. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá Orlice Český Těšín Jedná se o občanské sdružení, které se zaměřuje na výchovnou činnost pomoci skautské metodiky. Cílem je nabídnout dětem a mládeži ve věku 6 18 let volnočasové aktivity, které nenásilným a zážitkovým způsobem formují pozitivní osobnostní charakteristiky mladého člověka a přispívají tak k prevenci sociálně patologických jevů v naší společnosti. 6.pionýrská skupina Svibická šestka Dětská nezisková organizace, která působí dlouhodobě v oblasti volnočasových aktivit. Hlavní náplní je mimo přípravu a samotný průběh stanového tábora i organizování letních jednodenních výprav, vícedenních víkendovek během roku, účast na Bambiriádě atd. Cílem je zaujmout děti a připravit pestrobarevnou činnost v mimoškolní době

16 PROJEKTY PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY Město Český Těšín realizuje záměry strategie prevence kriminality schválené zastupitelstvem. Podařilo se uskutečnit řadu dílčích projektů z oblasti sociální a situační prevence i projekty zaměřené na informování občanů. Z analytických dat zpracovaných PČR vyplývá, že kriminalita v Českém Těšíně mírně klesá. Lze předpokládat, že částečně se na pozitivním vývoji podílí i systematický a komplexní přístup k problematice prevence kriminality. Město Český Těšín již řadu let finančně přispívá na projekty prevence kriminality z vlastních zdrojů. Každoročně vyhlašuje dotační řízení na projekty z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů, sleduje průběh, způsob realizace, hospodaření jednotlivých projektů a jejich efektivitu. Město Český Těšín významně podporuje také Ministerstvo vnitra ČR. V předešlých letech se jednalo zejména o projekty Zmodernizování a rozšíření stávajícího kamerového systému a dále o projekt Forenzní značení jízdních kol. V 2015 se město Český Těšín bude snažit získat finanční prostředky z Programu prevence kriminality na rok 2015, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky. Tyto finance budou použity k realizaci tří projektů: 1) Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému ) Český Těšín Forenzní značení jízdních kol ) Český Těšín Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015

17 1) Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2015 Popis projektu Samotný projekt spočívá v pořízení tří kamerových bodů, dvou stálých a jednoho mobilního. Stále body: na nově zřízené sportovní lávce u parku A.Sikory a na mostě Svobody na ul. Střelniční. Obě tato místa tvoří hraniční přechod do Polska a jednalo by se o pokrytí velké části míst, která jsou hojně navštěvována nejenom občany Českého Těšína, ale zejména turisty a návštěvníky okolních měst.mobilní bod: tato kamera bude k dispozici Městské policii Český Těšín a Policii ČR a bude využívána zejména v místech, která budou vyhodnocená jako momentálně riziková. Cíl projektu Cílem projektu je ochrana bezpečnosti osob a majetku, kontrola míst ohrožených zvýšeným nápadem trestné činností, dohled na veřejný pořádek, sledovanost dopravní situace, monitorování průběhu zákroků a úkonů prováděných městskou policii. Zároveň cílem projektu je využívání pro koordinaci postupu bezpečnostních složek při ohrožení bezpečnosti občanů. Cílová skupina Osoby, které provádějí společensky negativní činnost (trestnou činnost) ve výše uvedených lokalitách.v širším pohledu - rizikoví jedinci v postavení potencionálních pachatelů nebo potencionálních obětí (děti a mládež, senioři, osoby se zdravotním a sociálním handicapem, ženy, osamělé žijící osoby, cizinci, příslušníci národnostních a etnických menšin). Město Český Těšín Dotace OPK MV ČR Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč

18 2) Český Těšín Forenzní značení jízdních kol 2015 Ochrana za pomoci syntetické DNA je metoda ochrany majetku. Město Český Těšín se již v roce 2014 zapojilo do tohoto projektu a označilo 200 jízdních kol touto syntetickou látkou. A jelikož v roce 2014 došlo k odcizení 24 jízdních kol a objasněnost je na pouhých 4 %, jeví se tato forma prevence jako potřebná. V roce 2015 se jedná o označení dalších 100 jízdních kol pro občany Českého Těšína a 50 jízdních kol pro občany obce Chotěbuz, se kterou má město Český Těšín uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Popis projektu Samotný projekt spočívá v označení dalších celkem 150 jízdních kol, který bude realizován v měsících květen 2015 až říjen 2015 a samotné značení, registraci a evidenci bude provádět vyškolený tým městské policie Český Těšín. Následně proběhne v prosinci vyhodnocení projektu. Před samotným značením budou vypsány termíny, na které se zájemci budou moci přihlásit telefonicky. Od této formy přihlašování si slibujeme efektivnější průběh samotného označování. Cíl projektu Cílem projektu je seznámení veřejnosti s novým prvkem situační prevence, zvyšování pocitu bezpečí, ochránit novým prvkem daný majetek a tím odradit potencionální pachatelé. Znesnadnit spáchání protiprávní trestné činnosti. Cílová skupina Program je určen pro širokou veřejnost s trvalým pobytem na území města Český Těšín a v omezeném počtu pro občany s trvalým pobytem v obci Chotěbuz. Město Český Těšín Dotace OPK MV ČR Celkem 5355,- Kč ,- Kč ,- Kč

19 3) Český Těšín Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015 Ne všechny děti jsou vychovávány v sociálně příznivých podmínkách. Děti z těchto rodin jsou potom díky nepříznivé kvalitě výchovného prostředí a jejího působení na vývoj dítěte znevýhodněny na tzv. startovací čáře do společnosti a to takovou měrou, že těmito důsledky je významně ovlivněna kvalita jejich dalších možností seberealizace ve společnosti. Popis projektu Jedná se o skupinový výcvik, který proběhne v celkovém rozsahu 90 hodin, bude proveden ve třech víkendových pobytech a jedná se se o plně zážitkovou aktivitu zaměřenou na orientaci ve skupinových procesech a mechanismech skupinové dynamiky. Součástí výcviku je hlubší orientace v problematice konkrétních sociálně patologických jevů při využití metod sociálně psychologického a psychoterapeutického výcviku. Cíl projektu Cílem projektu je sanace mezilidských cílů, pomoc při řešení výchovných a komunikačních problémů, odborné poradenství rizikovým rodinám při zvládání zátěžových situací, snížení kriminality dětí. Cílová skupina Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Český Těšín. Celkem se víkendového pobytu zúčastní max. 15 účastníků. Předpokládá se 6 rodičů + 6 dětí + 3 mladší sourozenci, kteří by jinak nemohli zůstat doma sami a které bude hlídat 1 osoba zaměstnána na dohodu o provedení práce. S klienty budou po celou dobu pobytu pracovat 2 etopedi Střediska výchovné péče Karviná. Město Český Těšín Dotace OPK MV ČR Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč

20 PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ AKTIVITY MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÝ TĚŠÍN Předškolní věk Městská policie Český Těšín pokračuje i v nadcházejícím roce 2015 v cyklu preventivních besed pro děti mateřských škol. 1. Bezpečná chůze - záměrem besedy je seznámit děti se základními pravidly pro bezpečný pohyb v silničním provozu. Praktickým nácvikem jednotlivých situací si děti osvojí pravidla pro chůzi po chodníku, po silnici, přecházení vozovky, seznámí se se semaforem aj. Součásti besedy je i představení práce Městské policie Český Těšín. 2. Jak reagovat v krizových situacích - cílem besedy je upozornit děti na to, co je pro ně bezpečné a co naopak ne a jak se mají zachovat v krizových situacích (jak se mají chovat k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí a jak se zachovat při setkání s cizím zvířetem). Pro každé z témat vytváříme modelovou situaci a děti aktivně zapojujeme do jednotlivých scének. Součásti besedy je i představení práce Městské policie Český Těšín 3. Ukázka techniky, výstroje a výzbroje používané MP Český Těšín - tato ukázka je pro děti asi nejzáživnější, protože si děti mohou osahat věci se kterýma strážnici pracují. Mohou si prohlédnout vozidla využívána pro výkon služby, vyzkoušet si nasazena pouta, prohlédnout oblečení MP mohou se chvilku dostat do role strážníků.

21 Školní věk Městská policie Český Těšín připravila i pro nadcházející rok 2015 cyklus preventivních besed pro děti prvních až pátých tříd základních škol. Besedy jsou určené pro jednotlivé třídy a budou probíhat v časovém rozsahu cca 45 minut. Na základě předchozích zkušenosti jsme se rozhodli rozdělit besedy do dvou okruhu a to besedy zaměřené na dopravní výchovu a na besedy týkající se krizových situací třída 1. Bezpečná cesta do školy Cílem projektu je zvýšit bezpečnost děti při každodenních cestách do školy a zlepšit jejich povědomí o pravidlech chování v dopravě. Jelikož prvňáčci a druháčci nemají ještě vžité základní bezpečnostní návyky, je projekt určen právě jim. Pomoci názorných ukázek a modelových situací si děti mohou ověřit, kolik toho již umí a vyzkoušet si nejrůznější rizikové situace, které na ně mohou denně číhat nejen na cestě do školy a ze školy. 2. Poprvé sám Smyslem této besedy je upozornit děti na nebezpečí, která na ně číhají cestou ze školy a v době, kdy jsou doma samy bez rodičů. Pomocí her, do kterých budou děti aktivně zapojeny, se naučí, jak správně zvládat situace v každodenním životě (volání na tísňovou linku, setkání s cizími lidmi, nález injekční stříkačky aj.) třída 1. Správné chování v silničním provozu - cílem besedy je upozornit děti na dopravní situace ve městě a posílit znalosti o dodržování pravidel silničního provozu. Délka besedy pro 3. třídy výuka je zaměřená na chodce ( chůze po chodníku, chůze po cestě, přecházení vozovky, dopravní značky, jízda na skateboardu a kolečkových bruslích aj.). Během výuky je pouštěné video a hodiny jsou doplněné o praktické ukázky a dětem jsou rozdány pracovní listy. Délka besedy pro 4. třídy - výuka je zaměřená na chodce a cyklistu. Děti si v první části výuky zopakuji z předchozího roku základní pravidla bezpečné chůze a v další se dozví vše potřebné o bezpečné jízdě na kole (vybavení kola, povinnosti cyklisty, co je na kole zakázané, co se smí a nesmí dělat na kole aj.). Beseda je doplněná o videa. 3., 4. a 5. třídy - Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti v rozsahu dvou hodin (praxe) - praktická výuka umožňuje žákům ověření si na dětském dopravním hřišti svých teoretických znalostí v praxi bez rizika střetu s ostatními účastníky silničního provozu. 2. Bezpečné chování Cílem besed je seznámení se se zásadami bezpeč. chování doma (telefonáty, cizí člověk za dveřmi...), v domě, ve výtahu, při cestě do školy a ze školy, při kontaktu s cizími osobami, jak správně reagovat na otázky cizích lidí, které se dotýkají jejich soukromí apod.

22 Na vlastní kůži dopravně výchovný projekt pro žáky 8.tř. ZŠ., který bude realizován přímo v terénu, a to v parku A. Sikory. Bude se jednat o pět stanovišť s 30 minutovým programem na každém z nich. Obsahem těchto stanovišť bude poskytování první pomoci při simulované dopravní nehodě, řízení motocyklu na trenažéru, simulace nárazu a dále údržba a oprava motocyklu, osvěta problematiky řízení pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek. Zebra je můj kamarád projekt, který bude realizován ve spolupráci Městská policie Český Těšín a Policie ČR. U vytipovaných přechodů pro chodce se budou dětem připomínat základy bezpečnosti při přecházení přes pozemní komunikaci. Buď vidět nadále bude probíhat akce, při které bude Městská policie rozdávat dětem reflexní prvky a proběhne celková osvěta této problematiky.

23 Senioři Jelikož byl v roce 2014 zaznamenán nárůst obětí z řad seniorů, bude rok 2015 zaměřen především na ně. Na besedách seznámíme seniory s činností Městské policie Český Těšín a předáme základní informace a rady, které mohou přispět k jejich bezpečí, ochraně života a majetku. Budeme je informovat o konkrétních případech podvodů a krádeží. Dobré ráno s policií pilotní projekt, kterým se chceme přiblížit občanům Českého Těšína z řad seniorů. Jedná se o akci, která proběhne v kavárně Avion a při které se formou debaty budeme chtít osvětlit seniorům práci policie. Budeme se chtít dozvědět, co jim právě leží na srdci a která problematika v rámci práce policie je nejvíce trápí. Na základě získaných a předaných informací budou realizována opatření a výsledky následně vyhodnocovány. Cílem je získat důvěru seniorů a docílit, aby se nebály ve složitých situacích na policii obrátit aby nevnímali policii stále jako represivní složku. Senioři v dopravě a osobní bezpečí - cyklus besed, kterým navážeme na předchozí roky a kde opětovně budeme apelovat na tuto problematiku a celkové proběhne ve spolupráci s Policii ČR celková osvěta daného problému..

24 Veřejnost Městská policie Český Těšín ve spolupráci s OO PČR Český Těšín uskuteční preventivně-informační akce týkající se majetkové kriminality, zejména krádeže příručních tašek v obchodech a krádeží věcí z vozidel odstavených na parkovištích před obchodními centry. Tyto akce budou prováděny v průběhu celého roku a na základě výsledku budou vytipované lokality, kde se hlídky MP zaměří na častější kontroly. Na kole jen s přilbou projekt, který si rok od roku získává více příznivců. MP se opětovně v letních měsících připojí k tomuto celostátnímu projektu, kde bude zájemcům osvojovat znalosti, jak správně vybrat a používat bezpečnostní přilbu, jak má být podle vyhlášky vybavené jízdní kolo, proč je důležité, aby za zhoršených světelných podmínek nejen viděli na cestu, ale byli i sami vidět. Prevence do každé rodiny i nadále budeme formou měsíčníku, který vydává Ministerstvo vnitra ČR, informovat o aktualitách věnovaných právě prevenci. Tyto publikace budeme opětovně vkládat na stránky města. Za šera - preventivní opatření, při které budou strážníci rozdávat reflexní pásky, zejména v místech, kde nejsou zřízené chodníky nebo není zřízené pouliční osvětlení a hrozí zde střetu vozidla s chodcem. Syntetická DNA na základě označených jízdních kol ve městě, budou probíhat kontroly na odcizená jízdní kola na území města Problematika cyklistů častější kontroly vybavenosti jízdních kol a zejména kontrola míst, kde je na jízdním kole jízda zakázána (podchod ČD atd.) Kontroly na zneužívání sociálních dávek ve spolupráci MP a odboru sociálního, budou pokračovat kontroly heren se zaměřením na osoby, které zneužívají sociální dávky samotným hraním na výherních automatech Anketa bezpečí v roce 2015 proběhne formou přímého dotazování anketa s otázkami na celkový pocit vnímání bezpečí ve městě

25 ZÁVĚR Preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá především na nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení - systém justice, policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství (které ovšem nehrají hlavní roli), i další instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. Město Český Těšín si uvědomuje nutnost činností těchto subjektů a ve velké míře podporuje zejména finančně řadu z nich protože si uvědomuje ŽE PREVENCE SE VYPLÁCÍ.

Městský program prevence kriminality na rok 2012

Městský program prevence kriminality na rok 2012 Městský program prevence kriminality na rok 2012 Zpracoval: Úsek prevence kriminality Městská Policie Český Těšín Obsah: 1. Úvod 2 2. Podpora organizací 4-11 2.1. Campanella 2.2. Klub mladých Filadelfia

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality 3.1. Osvětlení

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015 Plán prevence kriminality regionu Semilska 201-2015 Dokument vznikl v rámci projektu IP Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/.1.00/05.0005,

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Obsah Úvod... 3 1 Demografický popis kraje... 3 1.1 Demografická situace a vývoj...

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne 12.5.2015 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více