MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY"

Transkript

1 MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2015

2 OBSAH Úvod Bezpečnostní analýza Institucionální analýza Projekty programu prevence kriminality města Český Těšín ) Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému ) Český Těšín - Forenzní značení jízdní kol ) Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015 Primárně preventivní aktivity Městské policie Český Těšín Závěr

3 ÚVOD Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností. Součástí prevence je i pomoc obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Preventivní aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním i místním a v každém tomto případě na úrovni primární, sekundární a terciární. Primární prevence je zaměřena na celou populaci, dospělé i děti, sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové skupiny obyvatelstva, úžeji vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. a na kriminálně rizikové sociální i situační prostředí. Terciární prevence představuje resocializační opatření zaměřující se na ty, kteří trestný čin již spáchali, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy a na osoby, které se již staly oběťmi trestných činů. Primární prevence Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování příslušných hodnotových měřítek zejména dětí a mládeže (využívání volného času, možnosti kulturního, sportovního vyžití, předkládání odborných a adekvátních informací, seznámení i s trestnou odpovědností,.). Těžiště primární prevence spočívá v rodině, ve škole a v širším sociálním prostředí. Sekundární prevence Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, šikanu, sprejerství, gamblerství, výtržnictví, vandalismus, interetnické konflikty, rasismus a xenofobii apod.) a příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence Spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání sociální, sociologické a ekonomické samostatnosti apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

4 Sociální prevence Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Odpovědnost za oblast primární sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a škol. Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí pracovníků resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. (Pozn.: Viktimologie je kriminologická disciplína zabývající se vztahem mezi pachatelem trestného činu a jeho obětí). Situační prevence Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření organizační, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situační kriminogenní podmínky minimalizovat. (Pozn.: Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření. Nejefektivnější jsou projekty zaměřené na ochranu obydlí a dalších objektů. Situační prevence je poměrně levná. To se ovšem netýká opatření policejních složek, která jsou sice mimořádně účinná, ale finančně a personálně náročná.) Informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností představuje vysvětlování principů bezpečného chování a způsobů technického zabezpečení majetku a osob s ohledem na předcházení konkrétních druhů trestné činnosti. Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují na úrovni. primární, sekundární a terciární

5 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA V analýze kriminality jsou zahrnuté vybrané trestné činy, které jsou nejčastější, nejvíce ovlivňují bezpečnost občanů města a jsou zároveň činností Policie ČR, městské policie, orgánů města a neziskových organizací ovlivnitelné. Tabulka č.1: Kriminalita (přečiny i zločiny) Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Celkem Násilná Mravnostní Majetková Ostatní Celkem Násilná Mravnostní Majetková Ostatní

6 Tabulka č.2: Pachatelé Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Věk 0-14 let let 18 a více let Recidivisté let let 18 a více let Recidivisté

7 Tabulka č.3: Oběti Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let Děti (0-18 let) Ženy Osoby starší 65ti let

8 Tabulka č.4: Přestupky řešené OO PČR Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) Veřejný pořádek a obč. soužití Proti majetku Na úseku před alkoholem a jinými toxikoman Veř.poř. a obč. soužití Proti majetku Alkohol a jiné toxik.

9 Tabulka č.5: Přestupky řešené MP Český Těšín Rok (vždy k 30.9.) 125c zák. 361/200 0 Sb. 30 zák. 200/199 0 Sb. 46 zák. 200/199 0 Sb 47 zák. 200/199 0 Sb. 49 zák. 200/199 0 Sb. 50 zák. 200/199 0 Sb. Celkem Srovnání c Vysvětlívky: 125c zák. 361/2000 Sb. přestupky na úseku silničního provozu 30 zák. 200/1990 Sb. alkohol a jiné toxikomanie 46 zák. 200/1990 Sb. ostatní přestupky 47 zák. 200/1990 Sb. přestupky proti veřejnému pořádku 49 zák. 200/1990 Sb. přestupky proti občanskému soužití 50 zák. 200/1990 Sb. přestupky proti majetku

10 Městská policie (dále jen MP ) zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, spolupracuje s Policií České republiky a zejména působí na území města preventivně. Z tabulky č.5 je parné, že tradičně nejvyšší zastoupení v přestupcích řešených strážníky má doprava s podílem téměř 68%, jež odpovídá výstupům posledních let, kdy roste zejména poptávka občanů i představitelů města po řešení dopravy. Výše uvedené údaje jsou logickým vyústěním stavu infrastruktury a nárůstu osobní dopravy. Promítá se zde také to, že se strážníci více zaměřili na parkování na místech s časovým stáním, která vznikla na území města. Dalším důležitým faktorem je měření rychlosti na úsecích stanovených Policií ČR. Samotné měření je ale jen doplňkovou činností a zaměřuje se výhradně na problematické úseky v blízkosti škol a v místech na které upozorňují samotní občané města. V roce 2014 se městská policie více zaměřila na dodržování OZV (obecně závazných vyhlášek a nařízení obce), kde je zaznamenán nárůst o 57,26 % a dále na kontroly veřejného pořádku ve městě. Jak je již patrné z předchozí tabulky, tak došlo k nárůstů řešených přestupků o téměř 13,90 %, a i když toto opatření v oblasti veřejného pořádku přináší náležitý efekt, tak z pohledu občanů se právě tato problematika stává terčem kritiky. Zvýšená lhostejnost společnosti velmi výrazně nahrává vandalismu a obdobnému jednání vedoucímu k narušení pořádku a škodám na veřejně prospěných zařízeních. Městská policie si velmi váží občanů, kteří neváhají a protiprávní jednání oznámí tak, aby následný zákrok vedl k úspěšnému zadržení pachatelů. Na základě veřejnoprávní smlouvy působí MP ve stanovených termínech také na území obce Chotěbuz, kde zejména provádí kontrolní činnost, kontrolu dodržování OZV a provádí odchyt toulavých zvířat.

11 Tabulka č.6: Ostatní činnost Městské policie Český Těšín k k Srovnání Přijatá oznámení občanů Odchycení toulavých zvířat Zadržení pachatelé trestné činnosti Zadržení hledaných osob Převezené osoby na PaZS Řidič - alkohol Počet přijatých celkových oznámení zaznamenal v roce 2014 pokles o 7,29 %, který je ale zcela obvyklý, protože tato hodnota dlouhodobě kolísá v rozmezí 10,00 %. Ukazatel počtu odchycených toulavých zvířat jen vypovídá o tom, že práce MP je různorodá a že téměř každý třetí den dochází k odchytu. Samotný odchyt je ale jen počátkem celkového procesu, který začíná přijatým oznámením, výjezdem hlídky, pokračuje odchytem, přes transport, umístěním do kotců, krmením, tvorbou dokumentace a končí až transportem do útulku. Dalším ukazatelem zvětšené pozornosti a činnosti strážníků je i počet zadržených pachatelů trestné činnosti, který narostl o 550,00 % a to i při stejném počtu strážníků ve městě. Je to jen odraz toho, že Policie ČR stále častěji žádá MP Český Těšín o pomoc při řešení jejich přijatých oznámení. Rok 2014 byl dále ve znamení nárůstu převozů na protialkoholní záchytnou stanici (dále PAZS ), který dosáhl hodnoty 31,48 %. Je to hodnota, která není nezanedbatelná, protože zcela ovlivňuje celý proces hlídkování a kontrol ve městě. Při optimálních hodnotách se jedná min. o dvě hodiny činností dvojčlenné hlídky MP spojené právě z odvozem do PAZS v Karviné. Celkový počet odvozů na PAZS je ale mnohem vyšší, protože větší část odvozů si realizuje záchranná služba sama.

12 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA Komise prevence kriminality Komise prevence kriminality mapuje aktuální situaci v obci z hlediska ohrožení občanů kriminalitou a dalšími druhy sociálně patologických jevů, vytipovává preventivní potřeby obce, stanoví časový harmonogramu pro uskutečňování dílčích projektů a opatření a navrhuje možnosti financování, včetně zajištění finančních zdrojů na vybrané projekty. Na území města spolupracují v rámci prevence kriminality následující instituce: Městská policie a Policie ČR Vykonává činnosti na základě zákona č. 553/1991 Sb., přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci a v neposlední řadě se podílí na prevenci kriminality v obci. Městská policie pokračuje v úspěšné spolupráci s Policií České republiky a orgány města. MěÚ Český Těšín - Odbor sociální Oddělení sociálně-právní ochrany dětí úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, se školami, zdravotnickými zařízeními a dalšími státními i nestátními subjekty. Rovněž navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu dětí a zajišťuje za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině. Na OSPOD pracují zaměstnanci, kteří se danou problematiku zabývají a snaží se pomoci jak dětem, tak i rodičům. Základní školy v Českém Těšíně V rámci prevence kriminality spolupracují s Městskou policii Český Těšín a OO PČR Český Těšín a s dalšími subjekty. Na školách fungují tzv. metodici prevence, kteří mají tuto problematiku na starosti.

13 SVI (Systém včasné intervence) Projekt Systém včasné intervence do kterého je v Českém Těšíně zapojena Policie ČR, Městská policie, Probační a mediační služba, soudy, školy, OSPOD aj., zajišťuje jednotný, koordinovaný a multidisciplinární postup při řešení problematiky péče o rizikové a ohrožené děti. Jeho základním posláním je rychlá, adekvátní a efektivní reakce všech institucí, která směřuje k nápravě nežádoucího stavu delikventního jednání nebo ohrožení dítěte. SVI vytváří jednotné informační prostředí, které umožňuje předávání, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky SVI prostřednictvím elektronických médií. Napomáhá zvýšení efektivity práce jednotlivých subjektů a umožňuje zpětnou kontrolu přijatých opatření a zvolených postupů. DDM Český Těšín Na poli prevence kriminality působí také Dům dětí a mládeže. Jeho činnost je zaměřená na volnočasové aktivity dětí a je velmi široká. DDM pořádá řadu akcí, z nichž některé jsou pravidelné, např. letní příměstské tábory. Charita Český Těšín Charita Český Těšín je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba. Jejím posláním je pomáhat lidem v hmotné, sociální a duševní tísni, a to zejména prostřednictvím realizace sociálních a sociálně-zdravotních služeb. Hlavním cílem Charity Český Těšín je pomoc a podpora osobám v tísni prostřednictvím aktuální nabídky sociálních a sociálně zdravotních a preventivních služeb. Druhotným cílem je vyvíjení a provozování aktivit směřujících k podpoře hlavního cíle. Charita Český Těšín se organizačně dělí na 6 útvarů, které zahrnují 12 středisek, která zajišťují realizaci jednotlivých sociálních služeb. Mezi zařízeními Charity Český Těšín se nachází domy a centra pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dům pro matky v tísni, pečovatelská, ošetřovatelská a asistenční služba, sociální rehabilitace, centrum sociální integrace a půjčovna pomůcek Slezská diakonie Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti a to především lidem s postižením, seniorům, lidem bez domova a všem, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Slezská diakonie provozuje následující střediska ve městě: Pro osoby bez domova: Bethel, nízkoprahové denní centrum, noclehárna slouží všem osobám bez domova. V centru si ve dne tyto osoby mohou připravit např. jídlo, vykoupat se nebo si jen tak posedět v teple. Noclehárna zase slouží těm, kteří mají zájem přenocovat nebo provést osobní hygienu. Pracovníci zařízení dále poskytují pomoc s vyřízením sociálních dávek, při jednání s úřady při vyřizování dokladů, dokumentů aj.

14 Pedagogicko-psychologická poradna Jedná se o příspěvkovou organizací. Hlavním účelem zařízení je poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Organizace dále pořádá různé preventivní besedy pro děti předškolního věku, pro děti základních škol, ale i pro učitele. Projekty jsou zaměřené na zvýšení informovanosti žáků v oblasti ochrany lidského zdraví a osvojování pravidel bezpečného chování ve volném čase. Gymnázium Příspěvková organizace, která každoročně organizuje adaptační kurz, jehož smyslem je vytvoření a nastavení základních pravidel, které jsou zapotřebí, aby fungovala třída jako skupina, celek. Pravidla si studenti vytvoří sami, lektoři ale důsledně dbají na jejich dodržování, celý pobyt směřuje ke zvnitřnění nastavených pravidel. Hlavním úkolem třídy po ukončení adaptačního pobytu je přenést dohodnutý systém třídy do prostor školy. Program je veden lektory, třídní učitel má prostor pro sledování a pozorování, jak řeší úkoly třída jako celek a také, jak ke společným úkolům přistupují jednotliví žáci. Modrý kříž Český Těšín Modrý kříž v České republice je nestátní nezisková organizace poskytující bezplatné ambulantní sociální služby prostřednictvím Poraden umístěných v pěti městech Moravskoslezského a Zlínského kraje. Lidem závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách či hazardní hře nabízí poradenství, podporu a pomoc formou krátkodobého, střednědobého či dlouhodobého poradenství a terapie prostřednictvím individuálních či skupinových setkání. Tým každé Poradny tvoří vysokoškolsky vzdělaní pracovníci přímé péče (sociální pracovník a terapeut). Občanské sdružení AVE Občanské sdružení AVE je neziskovou organizací, která vznikla v roce Dnes v rámci sociálních služeb pracují s dětmi i dospělými v českotěšínském nízkoprahovém zařízení STŘEP. Pod hlavičkou akreditované vzdělávací instituce MŠMT ČR vzdělává pedagogy; působí na základních i středních školách v oblasti preventivních programů pro žáky v Moravskoslezském a Olomouckém kraji; jako akreditované dobrovolnické centrum přijímá dobrovolníky z Evropy i mimoevropských zemí v rámci Evropské dobrovolné služby. Campanella Občanské sdružení zaměřuje na vytvoření kvalitního Montessori centra, na metodické vedení a organizaci seminářů, praktických ukázek pomocí metody Montessori v jazyce českém i polském, pro nastávající i současné rodiče, prarodiče, pedagogy a všechny, kteří mají možnost působit v blízkosti dětí a mají zájem se podílet na jejich budoucnosti a vytvářet prostředí plné harmonie, porozumění a lásky. Důležité je také rozšíření sortimentu speciálních Montessori pomůcek, které jsou prvotním základem pro rozvoj dítěte a vytvoření připraveného prostředí, v kterém se může dítě celkově vyvíjet a učit.

15 Klub mladých Filadelfia Jedná se o občanské sdružení, které působí na Těšínsku již 13 let. Toto sdružení v průběhu školního roku i prázdnin realizuje mnoho aktivit pro děti a mládež a chce skrze svou činnost působit pozitivní proměnu a celkový rozvoj v životech dětí a mladých lidí z Českého Těšína, Karviné a okolí. Činnost Klubu mladých Filadelfia je rozdělená do několika klubu dle věku a zaměření pro nejmladší děti je zde Awana a modelářský a výtvarný klub, pro dospívající ve věku let je přichystán zajímavý program v klubu Dorostu, pro středoškoláky a vysokoškoláky je určen klub Mládeže. Vedle pravidelných klubových setkání organizují všechny kluby také mnoho zajímavých mimořádných aktivit. Křesťanské centrum Apoštolské církve Křesťanské centrum Apoštolské církve v Českém Těšíně je společenstvím křesťanů a nyní sídlí v budově na okraji svibického sídliště na ulici Slovenské. Mezi dvě hlavní aktivity patří bohoslužby, jejichž součásti jsou často návštěvy z jiných sborů, také ze zahraničí, kdy sdílejí informace křesťané, pastoři a misionáři z jiných zemí. Druhou formou je celá řada menších setkání, skupinek, týmů a studijních tříd pro různé věkové kategorie, zájmové skupiny, lidi mající podobné potřeby i třeba podle místa bydliště. Součásti jsou i domácí skupinky v centru i na sídlištích, a také v satelitních obcích našeho města. Existuje služba pro děti, dorost, mládež, ženy, svobodné i manželské páry, seniory a mnohé další skupiny lidí, kteří mají něco oblečeného, ať zájem nebo potřebu, nebo třeba společnou službu lidem v potřebě. Asociace TOM ČR, TOM Svišti Jedná se o turistické středisko. Hlavním cílem je výchovně vzdělávat děti a mládež, dále pak pořádání letních táborů, víkendových výletů či jiných volno-časových aktivit. Samozřejmostí jsou i pravidelné oddílové schůzky či kroužky, kde se hraji nejrůznější zábavné hry, soutěže, učí se zálesáctví, ekologii a turistice. JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Zlatá Orlice Český Těšín Jedná se o občanské sdružení, které se zaměřuje na výchovnou činnost pomoci skautské metodiky. Cílem je nabídnout dětem a mládeži ve věku 6 18 let volnočasové aktivity, které nenásilným a zážitkovým způsobem formují pozitivní osobnostní charakteristiky mladého člověka a přispívají tak k prevenci sociálně patologických jevů v naší společnosti. 6.pionýrská skupina Svibická šestka Dětská nezisková organizace, která působí dlouhodobě v oblasti volnočasových aktivit. Hlavní náplní je mimo přípravu a samotný průběh stanového tábora i organizování letních jednodenních výprav, vícedenních víkendovek během roku, účast na Bambiriádě atd. Cílem je zaujmout děti a připravit pestrobarevnou činnost v mimoškolní době

16 PROJEKTY PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY Město Český Těšín realizuje záměry strategie prevence kriminality schválené zastupitelstvem. Podařilo se uskutečnit řadu dílčích projektů z oblasti sociální a situační prevence i projekty zaměřené na informování občanů. Z analytických dat zpracovaných PČR vyplývá, že kriminalita v Českém Těšíně mírně klesá. Lze předpokládat, že částečně se na pozitivním vývoji podílí i systematický a komplexní přístup k problematice prevence kriminality. Město Český Těšín již řadu let finančně přispívá na projekty prevence kriminality z vlastních zdrojů. Každoročně vyhlašuje dotační řízení na projekty z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů, sleduje průběh, způsob realizace, hospodaření jednotlivých projektů a jejich efektivitu. Město Český Těšín významně podporuje také Ministerstvo vnitra ČR. V předešlých letech se jednalo zejména o projekty Zmodernizování a rozšíření stávajícího kamerového systému a dále o projekt Forenzní značení jízdních kol. V 2015 se město Český Těšín bude snažit získat finanční prostředky z Programu prevence kriminality na rok 2015, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky. Tyto finance budou použity k realizaci tří projektů: 1) Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému ) Český Těšín Forenzní značení jízdních kol ) Český Těšín Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015

17 1) Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2015 Popis projektu Samotný projekt spočívá v pořízení tří kamerových bodů, dvou stálých a jednoho mobilního. Stále body: na nově zřízené sportovní lávce u parku A.Sikory a na mostě Svobody na ul. Střelniční. Obě tato místa tvoří hraniční přechod do Polska a jednalo by se o pokrytí velké části míst, která jsou hojně navštěvována nejenom občany Českého Těšína, ale zejména turisty a návštěvníky okolních měst.mobilní bod: tato kamera bude k dispozici Městské policii Český Těšín a Policii ČR a bude využívána zejména v místech, která budou vyhodnocená jako momentálně riziková. Cíl projektu Cílem projektu je ochrana bezpečnosti osob a majetku, kontrola míst ohrožených zvýšeným nápadem trestné činností, dohled na veřejný pořádek, sledovanost dopravní situace, monitorování průběhu zákroků a úkonů prováděných městskou policii. Zároveň cílem projektu je využívání pro koordinaci postupu bezpečnostních složek při ohrožení bezpečnosti občanů. Cílová skupina Osoby, které provádějí společensky negativní činnost (trestnou činnost) ve výše uvedených lokalitách.v širším pohledu - rizikoví jedinci v postavení potencionálních pachatelů nebo potencionálních obětí (děti a mládež, senioři, osoby se zdravotním a sociálním handicapem, ženy, osamělé žijící osoby, cizinci, příslušníci národnostních a etnických menšin). Město Český Těšín Dotace OPK MV ČR Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč

18 2) Český Těšín Forenzní značení jízdních kol 2015 Ochrana za pomoci syntetické DNA je metoda ochrany majetku. Město Český Těšín se již v roce 2014 zapojilo do tohoto projektu a označilo 200 jízdních kol touto syntetickou látkou. A jelikož v roce 2014 došlo k odcizení 24 jízdních kol a objasněnost je na pouhých 4 %, jeví se tato forma prevence jako potřebná. V roce 2015 se jedná o označení dalších 100 jízdních kol pro občany Českého Těšína a 50 jízdních kol pro občany obce Chotěbuz, se kterou má město Český Těšín uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Popis projektu Samotný projekt spočívá v označení dalších celkem 150 jízdních kol, který bude realizován v měsících květen 2015 až říjen 2015 a samotné značení, registraci a evidenci bude provádět vyškolený tým městské policie Český Těšín. Následně proběhne v prosinci vyhodnocení projektu. Před samotným značením budou vypsány termíny, na které se zájemci budou moci přihlásit telefonicky. Od této formy přihlašování si slibujeme efektivnější průběh samotného označování. Cíl projektu Cílem projektu je seznámení veřejnosti s novým prvkem situační prevence, zvyšování pocitu bezpečí, ochránit novým prvkem daný majetek a tím odradit potencionální pachatelé. Znesnadnit spáchání protiprávní trestné činnosti. Cílová skupina Program je určen pro širokou veřejnost s trvalým pobytem na území města Český Těšín a v omezeném počtu pro občany s trvalým pobytem v obci Chotěbuz. Město Český Těšín Dotace OPK MV ČR Celkem 5355,- Kč ,- Kč ,- Kč

19 3) Český Těšín Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015 Ne všechny děti jsou vychovávány v sociálně příznivých podmínkách. Děti z těchto rodin jsou potom díky nepříznivé kvalitě výchovného prostředí a jejího působení na vývoj dítěte znevýhodněny na tzv. startovací čáře do společnosti a to takovou měrou, že těmito důsledky je významně ovlivněna kvalita jejich dalších možností seberealizace ve společnosti. Popis projektu Jedná se o skupinový výcvik, který proběhne v celkovém rozsahu 90 hodin, bude proveden ve třech víkendových pobytech a jedná se se o plně zážitkovou aktivitu zaměřenou na orientaci ve skupinových procesech a mechanismech skupinové dynamiky. Součástí výcviku je hlubší orientace v problematice konkrétních sociálně patologických jevů při využití metod sociálně psychologického a psychoterapeutického výcviku. Cíl projektu Cílem projektu je sanace mezilidských cílů, pomoc při řešení výchovných a komunikačních problémů, odborné poradenství rizikovým rodinám při zvládání zátěžových situací, snížení kriminality dětí. Cílová skupina Program je určen pro rodiny s dětmi, které jsou v evidenci Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Český Těšín. Celkem se víkendového pobytu zúčastní max. 15 účastníků. Předpokládá se 6 rodičů + 6 dětí + 3 mladší sourozenci, kteří by jinak nemohli zůstat doma sami a které bude hlídat 1 osoba zaměstnána na dohodu o provedení práce. S klienty budou po celou dobu pobytu pracovat 2 etopedi Střediska výchovné péče Karviná. Město Český Těšín Dotace OPK MV ČR Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč

20 PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ AKTIVITY MĚSTSKÉ POLICIE ČESKÝ TĚŠÍN Předškolní věk Městská policie Český Těšín pokračuje i v nadcházejícím roce 2015 v cyklu preventivních besed pro děti mateřských škol. 1. Bezpečná chůze - záměrem besedy je seznámit děti se základními pravidly pro bezpečný pohyb v silničním provozu. Praktickým nácvikem jednotlivých situací si děti osvojí pravidla pro chůzi po chodníku, po silnici, přecházení vozovky, seznámí se se semaforem aj. Součásti besedy je i představení práce Městské policie Český Těšín. 2. Jak reagovat v krizových situacích - cílem besedy je upozornit děti na to, co je pro ně bezpečné a co naopak ne a jak se mají zachovat v krizových situacích (jak se mají chovat k neznámým lidem, co mají dělat, když se ztratí a jak se zachovat při setkání s cizím zvířetem). Pro každé z témat vytváříme modelovou situaci a děti aktivně zapojujeme do jednotlivých scének. Součásti besedy je i představení práce Městské policie Český Těšín 3. Ukázka techniky, výstroje a výzbroje používané MP Český Těšín - tato ukázka je pro děti asi nejzáživnější, protože si děti mohou osahat věci se kterýma strážnici pracují. Mohou si prohlédnout vozidla využívána pro výkon služby, vyzkoušet si nasazena pouta, prohlédnout oblečení MP mohou se chvilku dostat do role strážníků.

21 Školní věk Městská policie Český Těšín připravila i pro nadcházející rok 2015 cyklus preventivních besed pro děti prvních až pátých tříd základních škol. Besedy jsou určené pro jednotlivé třídy a budou probíhat v časovém rozsahu cca 45 minut. Na základě předchozích zkušenosti jsme se rozhodli rozdělit besedy do dvou okruhu a to besedy zaměřené na dopravní výchovu a na besedy týkající se krizových situací třída 1. Bezpečná cesta do školy Cílem projektu je zvýšit bezpečnost děti při každodenních cestách do školy a zlepšit jejich povědomí o pravidlech chování v dopravě. Jelikož prvňáčci a druháčci nemají ještě vžité základní bezpečnostní návyky, je projekt určen právě jim. Pomoci názorných ukázek a modelových situací si děti mohou ověřit, kolik toho již umí a vyzkoušet si nejrůznější rizikové situace, které na ně mohou denně číhat nejen na cestě do školy a ze školy. 2. Poprvé sám Smyslem této besedy je upozornit děti na nebezpečí, která na ně číhají cestou ze školy a v době, kdy jsou doma samy bez rodičů. Pomocí her, do kterých budou děti aktivně zapojeny, se naučí, jak správně zvládat situace v každodenním životě (volání na tísňovou linku, setkání s cizími lidmi, nález injekční stříkačky aj.) třída 1. Správné chování v silničním provozu - cílem besedy je upozornit děti na dopravní situace ve městě a posílit znalosti o dodržování pravidel silničního provozu. Délka besedy pro 3. třídy výuka je zaměřená na chodce ( chůze po chodníku, chůze po cestě, přecházení vozovky, dopravní značky, jízda na skateboardu a kolečkových bruslích aj.). Během výuky je pouštěné video a hodiny jsou doplněné o praktické ukázky a dětem jsou rozdány pracovní listy. Délka besedy pro 4. třídy - výuka je zaměřená na chodce a cyklistu. Děti si v první části výuky zopakuji z předchozího roku základní pravidla bezpečné chůze a v další se dozví vše potřebné o bezpečné jízdě na kole (vybavení kola, povinnosti cyklisty, co je na kole zakázané, co se smí a nesmí dělat na kole aj.). Beseda je doplněná o videa. 3., 4. a 5. třídy - Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti v rozsahu dvou hodin (praxe) - praktická výuka umožňuje žákům ověření si na dětském dopravním hřišti svých teoretických znalostí v praxi bez rizika střetu s ostatními účastníky silničního provozu. 2. Bezpečné chování Cílem besed je seznámení se se zásadami bezpeč. chování doma (telefonáty, cizí člověk za dveřmi...), v domě, ve výtahu, při cestě do školy a ze školy, při kontaktu s cizími osobami, jak správně reagovat na otázky cizích lidí, které se dotýkají jejich soukromí apod.

22 Na vlastní kůži dopravně výchovný projekt pro žáky 8.tř. ZŠ., který bude realizován přímo v terénu, a to v parku A. Sikory. Bude se jednat o pět stanovišť s 30 minutovým programem na každém z nich. Obsahem těchto stanovišť bude poskytování první pomoci při simulované dopravní nehodě, řízení motocyklu na trenažéru, simulace nárazu a dále údržba a oprava motocyklu, osvěta problematiky řízení pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek. Zebra je můj kamarád projekt, který bude realizován ve spolupráci Městská policie Český Těšín a Policie ČR. U vytipovaných přechodů pro chodce se budou dětem připomínat základy bezpečnosti při přecházení přes pozemní komunikaci. Buď vidět nadále bude probíhat akce, při které bude Městská policie rozdávat dětem reflexní prvky a proběhne celková osvěta této problematiky.

23 Senioři Jelikož byl v roce 2014 zaznamenán nárůst obětí z řad seniorů, bude rok 2015 zaměřen především na ně. Na besedách seznámíme seniory s činností Městské policie Český Těšín a předáme základní informace a rady, které mohou přispět k jejich bezpečí, ochraně života a majetku. Budeme je informovat o konkrétních případech podvodů a krádeží. Dobré ráno s policií pilotní projekt, kterým se chceme přiblížit občanům Českého Těšína z řad seniorů. Jedná se o akci, která proběhne v kavárně Avion a při které se formou debaty budeme chtít osvětlit seniorům práci policie. Budeme se chtít dozvědět, co jim právě leží na srdci a která problematika v rámci práce policie je nejvíce trápí. Na základě získaných a předaných informací budou realizována opatření a výsledky následně vyhodnocovány. Cílem je získat důvěru seniorů a docílit, aby se nebály ve složitých situacích na policii obrátit aby nevnímali policii stále jako represivní složku. Senioři v dopravě a osobní bezpečí - cyklus besed, kterým navážeme na předchozí roky a kde opětovně budeme apelovat na tuto problematiku a celkové proběhne ve spolupráci s Policii ČR celková osvěta daného problému..

24 Veřejnost Městská policie Český Těšín ve spolupráci s OO PČR Český Těšín uskuteční preventivně-informační akce týkající se majetkové kriminality, zejména krádeže příručních tašek v obchodech a krádeží věcí z vozidel odstavených na parkovištích před obchodními centry. Tyto akce budou prováděny v průběhu celého roku a na základě výsledku budou vytipované lokality, kde se hlídky MP zaměří na častější kontroly. Na kole jen s přilbou projekt, který si rok od roku získává více příznivců. MP se opětovně v letních měsících připojí k tomuto celostátnímu projektu, kde bude zájemcům osvojovat znalosti, jak správně vybrat a používat bezpečnostní přilbu, jak má být podle vyhlášky vybavené jízdní kolo, proč je důležité, aby za zhoršených světelných podmínek nejen viděli na cestu, ale byli i sami vidět. Prevence do každé rodiny i nadále budeme formou měsíčníku, který vydává Ministerstvo vnitra ČR, informovat o aktualitách věnovaných právě prevenci. Tyto publikace budeme opětovně vkládat na stránky města. Za šera - preventivní opatření, při které budou strážníci rozdávat reflexní pásky, zejména v místech, kde nejsou zřízené chodníky nebo není zřízené pouliční osvětlení a hrozí zde střetu vozidla s chodcem. Syntetická DNA na základě označených jízdních kol ve městě, budou probíhat kontroly na odcizená jízdní kola na území města Problematika cyklistů častější kontroly vybavenosti jízdních kol a zejména kontrola míst, kde je na jízdním kole jízda zakázána (podchod ČD atd.) Kontroly na zneužívání sociálních dávek ve spolupráci MP a odboru sociálního, budou pokračovat kontroly heren se zaměřením na osoby, které zneužívají sociální dávky samotným hraním na výherních automatech Anketa bezpečí v roce 2015 proběhne formou přímého dotazování anketa s otázkami na celkový pocit vnímání bezpečí ve městě

25 ZÁVĚR Preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá především na nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení - systém justice, policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství (které ovšem nehrají hlavní roli), i další instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. Město Český Těšín si uvědomuje nutnost činností těchto subjektů a ve velké míře podporuje zejména finančně řadu z nich protože si uvědomuje ŽE PREVENCE SE VYPLÁCÍ.

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary

PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary PROGRAM PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE Oddělení prevence a dohledu Městská policie Karlovy Vary ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU MĚSTSKÉ POLICIE K.VARY Historie a vývoj Vize a cíle Programy zaměřené na děti a mládež

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10.

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10. Příloha č. 1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec Liberec 10. února 2012 Preventivní činnost KŘP LK podkladová zpráva KŘP LK PIO Organizační

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Městský program prevence kriminality na rok 2012

Městský program prevence kriminality na rok 2012 Městský program prevence kriminality na rok 2012 Zpracoval: Úsek prevence kriminality Městská Policie Český Těšín Obsah: 1. Úvod 2 2. Podpora organizací 4-11 2.1. Campanella 2.2. Klub mladých Filadelfia

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity,

Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, Veškeré aktivity v oblasti bezpečnosti realizujeme pro občana. Musí být nastavena systematická spolupráce a koordinace. Odstranění anonymity, nastavení osobní odpovědnosti na všech úrovních. K dosažení

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet, než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech Zpracovali: František Krejčí, Mgr. Radka

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016 Plán prevence kriminality Města Rousínova na období 2014-2016 Obsah: I. Úvod, popis správního území II. III. IV. Bezpečnostní analýza Sociálně-demografická analýza Institucionální analýza V. Cíle VI. Závěr

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 Motto: město pro zdraví těla i ducha 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Obvod obce s rozšířenou působností Třeboň 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. ze dne 2012 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více