Průvodce poradenstvím P-centra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce poradenstvím P-centra"

Transkript

1 Průvodce poradenstvím P-centra Obsah: 1. O nabízené službě 2. Práva a povinnosti zúčastněných Doporučení pro dobrou spolupráci 3. Jak probíhá spolupráce 4. Ochrana osobních údajů a nakládání s informacemi 5. Odbornost služby 6. Pravidla pro podání a vyřízení stížností Kontakty: P-centrum, Plachého 6, Plzeň Tel: MT: Dotazy můžete poslat na (odpověď obdržíte do 5 pracovních dnů) Osobně se vám můžeme věnovat po předchozím telefonickém objednání. Pokud byste se nedovolali, pošlete prosím SMS na mobilní telefon nebo zanechte vzkaz na záznamníku, kontaktujeme vás pro sjednání termínu. 1

2 1. O nabízené službě P-centrum, CPPT, o. p. s. poskytuje komplexní služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. Poslání: Chceme předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Našimi aktivitami pomáháme dětem i dospělým připravit se a zvládat náročné životní situace spojené s obdobím dospívání. Vedeme mladé lidi k zodpovědnému rozhodování. Tento Průvodce Vám poskytne informace pouze o poradenských službách. O všech poskytovaných službách se můžete informovat na Individuální a rodinné poradenství Pracujeme s dětmi od 2. stupně základních škol a mládeží do 18 let (popř. do ukončení SŠ nebo OU), s jejich vlastními či náhradními rodiči a dalšími blízkými nebo angažovanými osobami (pedagogy, pracovníky OSPOD atd.), kteří se potkávají s níže uvedenými jevy: užívání omamných a návykových látek včetně alkoholu, experimentování s těmito látkami, patologické hráčství u dítěte či v jeho blízkém okolí, závislost či problémové užívání návykových látek v rodině; setkání se šikanou a jiným násilným jednáním (v roli objektu nebo iniciátora šikany, kyberšikany, týrání a zneužívání dětí a dospívajících); potíže dětí a dospívajících ve školním prostředí (např. záškoláctví, konflikty s dospělými i spolužáky, obtíže ve vztazích s vrstevníky); děti a mládež v konfliktu se zákonem atp.; obtíže spojené s dospíváním (konfliktní chování, výrazné změny v chování, sklon k sebepoškozování, výrazná změna životního stylu např. hodnot, přátel, zájmů, problematické sexuální dospívání atd.); náročné životní situace, krize v rodině (rozvod, rozpad rodiny, nemoc, ztráta blízkého člověka, změna životní úrovně, přestěhování, závislost v rodině, atp.); 2

3 Informační servis Jde o jednorázové poskytnutí informace (osobně, em, telefonicky) přímo dítěti či jiné osobě (např. poskytnutí informací o návazné péči v jiném odborném zařízení, odkazů na literaturu, případně zapůjčení z knihovny P-centra, informací o relevantní legislativě atd.). V poradenských službách P-centra pracujeme s jednotlivci i rodinou, s těmi, kteří mají na řešení situace zájem. Cílem poradenských služeb je vyhledání zdrojů řešení konkrétních situací, posílení silných stránek dítěte a rodiny, které napomáhají předcházet, zmírnit nebo zastavit další rizikové chování dítěte. Služba je poskytována ve formě jednorázové konzultace i kontinuální spolupráce do naplnění potřeb rodiny i jednotlivců. Základní východiska práce P-centra Děti a mladí lidé jsou v životě konfrontováni se zásadními volbami a rozhodnutími. Nejde zamezit tomu, aby současně nebyli vystaveni riziku, spojenému s objevováním nového. Je legitimní chtít je ochránit, přesto nemá smysl lhát, strašit, přehánět, moralizovat nebo nutit je volit podle nás, dospělých, žít ve světě našich představ života bez rizika, bez drog. Jsme přesvědčeni, že pokud dospělí umějí být otevření a upřímní, pokud jsou schopni brát mladé lidi vážně, naslouchat jim a současně umí stanovovat a udržovat smysluplná pravidla soužití, ustanovují dobré podmínky pro dobrý vzájemný vztah a cestu životem. Považujeme za důležité věnovat dětem a mladým lidem pozornost, zajímat se, kdo jsou, jak žijí, co potřebují, jak umí překonávat životní obtíže. Za stejně významné považujeme věnovat pozornost dospělým, aby se mohli dobře orientovat v nelehkém období dětství a dospívání svých dětí. Aby mohli dobře vyhodnotit a rozhodnout, kdy je dobrá akceptace a kdy vymezení hranic v souladu s odpovědností rodiče či pedagoga. Teprve pak mohou být dospělí 3

4 dobrými průvodci dospívajícím na cestě životem a pomoci jim k zodpovědné a dobré volbě. Základní principy služby: Odbornost - služby zajišťují pracovníci se vzděláním v oboru a pod odbornou supervizí. Dobrovolnost spolupracujeme pouze s osobami, které se pro spolupráci samy rozhodly. Bezplatnost služby jsou poskytovány bezplatně. Zapojení a spolupráce - pravděpodobnost úspěšnosti služby či realizaci žádoucích změn podmiňuje aktivní zapojení a spolupráce všech zúčastněných. Respekt poradci respektují potřeby a zájmy klientů, jejich postoje, hodnotový systém i kulturní východiska. Informovanost klient má právo být informován o všech možnostech i limitech služeb a případných důsledcích svého rozhodnutí. Partnerství - pracovník není expertem na život a potřeby příjemců služeb, tím jsou oni sami. Pracovníkova expertnost spočívá v jeho odborné výbavě umožňující orientaci v problematice, konstruktivní vedení rozhovoru, podporu při hledání možností a zvládání náročných životních situací. Bezpečí - služby garantují osobní bezpečí všech příjemců služeb a ochranu osobních a citlivých údajů s ohledem na platnou legislativu. Rovný přístup - příjemci služeb mají právo na rovný přístup při poskytování služeb bez ohledu na své osobní, sociální a kulturní charakteristiky. Důvody pro neposkytnutí služeb Poradenské služby nemůžeme poskytnout osobám, které nejsou naší cílovou skupinou (např. osobám s již rozvinutou závislostí, opakovanou trestnou činností), můžeme jim však vhodnou odpovídající péči zprostředkovat. 4

5 Službu nemůžeme poskytnout, je-li v rozporu s principy služby, etickým kodexem pracovníka či platnou legislativou či právy jiných osob (např.: klient žádá osobní či citlivé údaje o jiném klientovi či pracovníkovi, klient odmítá aktivní spolupráci atd.). Služby nelze poskytnout v případě, kdy aktuální zdravotní stav klientů (psychický i fyzický) poskytnutí služby vylučuje (např. akutní intoxikace, psychotický stav, akutní virové onemocnění atd.). V tomto případě jde o odložení poskytnutí služby (o min. 24 hodin) do stabilizace či úzdravy klienta. V případě naplnění kapacity služby je zájemce o službu o této skutečnosti informován a je mu nabídnuta možnost jiné vhodné služby, nebo pokud předá telefonní kontakt, může být informován poté, co kapacitní důvody nepřijetí pominou. 2. Práva a povinnosti zúčastněných Doporučení pro dobrou spolupráci Práva klientů P-centra v plném rozsahu podléhají Listině základních práv a svobod, jako součásti Ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. České republiky. Klient P-centra mají právo: 1. Na poskytnutí služeb bez ohledu na osobní, sociální a kulturní charakteristiky. 2. Na důstojnost, respekt a bezpečí po celou dobu poskytování služeb. 3. Být způsobem přiměřeným svému věku a schopnostem srozumitelně informován o filosofii, průběhu a metodách použitých při poskytování služeb i případných omezeních těchto služeb. 5

6 4. Na informace týkající se aktuálních pravidel a změn služeb spolurozhodovat v maximální možné míře o službách, které jsou jim poskytovány. 5. Na ochranu při nakládání s jejich osobními a citlivými údaji v souladu se zákony České republiky. 6. Znát vymezení zodpovědnosti členů týmu PC a jejich vzdělání. 7. Na podporu a pomoc v případě předčasného ukončení služeb z jakéhokoliv důvodu a na informace o jiných vhodných službách. 8. Na ochranu před využíváním či zneužíváním vlastní osoby a svých blízkých ve prospěch organizace nebo jejích zaměstnanců. 9. Na soukromí své i svých blízkých, na nezasahování do soukromého života, rodiny a domova. 10. Obdržet písemný záznam či závěrečnou zprávu o poskytnutých službách. 11. Ukončit spolupráci se službou v jakékoli fázi bez fyzického či psychického nátlaku. 12. Na možnost vyžádat si názor dalšího odborníka. 13. Vyjadřovat se k průběhu a kvalitě poskytovaných služeb a v případě nespokojenosti podat podnět či stížnost. 14. Být seznámen se svými právy a využívat jich. Povinnosti klientů 1. Respektovat sjednané termíny služby. Případně se přeobjednat. 2. Respektovat pravidla poskytování služeb P-centra a další dohodnutá pravidla spolupráce. 6

7 3. Respektovat základní lidská práva a svobody jiných osob (dalších členů skupiny, rodiny, pracovníků atd.). 4. Užívat prostory poskytovatele služby tak, aby nevznikla v prostorách či na předmětech v nich umístěných škoda. Dodržovat běžná bezpečnostní pravidla o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví. V P-centru je zakázáno: 1. Manipulovat s návykovými látkami, nenahlášenými léčivy či se zbraněmi. 2. Být ve stavu neumožňujícím či ohrožujícím spolupráci, např. v souvislosti s akutním infekčním onemocněním či aktuálním ovlivněním návykovými a psychotropními látkami včetně alkoholu. Povinnosti pracovníka P-centra: 1. Srozumitelně a pravdivě informovat klienta o poskytovaných službách, právech klienta, pravidlech pro čerpání služeb a chodu zařízení. 2. Zajišťovat plnění práv klientů P-centra. 3. Podporovat klienty při formulaci jejich potřeb a cílů a služby a služby poskytovat v souladu s odbornými poznatky ku prospěchu klientů a naplnění jejich cílů. 4. Dodržovat etický kodex organizace, profese a platnou legislativu a informovat o nich klienty. 5. V případě jakýchkoli omezení poskytování služeb ze strany P-centra o tomto neodkladně klienty informovat, případně sjednat vhodnou nápravu či návaznou službu. Doporučení pro dobrou spolupráci Buďte otevření a upřímní, vyjadřujte své pocity, dojmy k sobě i svému poradci. Budete pak oba lépe vědět, co se děje a co je pro Vás důležité, co potřebujete. Naslouchejte, i Vám je nasloucháno. 7

8 Můžete využít práva říci STOP, když se budete cítit ohroženi nebo budete mít pocit, že pracujete na něčem, co jste nechtěli. Při konzultaci nemařte čas. Máte cca 50 minut na rozhovor. Neutíkejte k obecným tématům. Zkuste se tvořivě podívat na nové pohledy, podněty a metody, i když Vám na první pohled budou připadat nezvyklé. Pokud máte potřebu opakovaně přeobjednávat termíny, přicházet pozdě nebo měnit svůj stav vědomí před schůzkou, může to svědčit o Vašem sklonu vyhnout se práci na sobě. Mluvte o tom, může to být jen jedna z překážek na cestě k Vašemu cíli. Smyslem společné práce je prospěch Váš, nikoli prospěch poradce. Nebojte se říct svůj názor nebo nesouhlas. Pokud něčemu nerozumíte, nebo se Vám nezdá postup někoho z pracovníků, využijte svého práva na stížnosti a podněty. Rádi s Vámi vše probereme. Nečekejte, že Váš poradce za Vás vyřeší Vaše problémy. Může Vám nabídnout možnosti řešení a hledat s Vámi další. Rozhodnout se a jednat však musíte sami. Buďte si vědomi skutečnosti, že Vy a Vaše stávající vztahy jsou vystavené zátěži a pečujte o sebe i o ně. 3. Jak probíhá spolupráce Sjednání služeb P-centra Službu si můžete dojednat telefonicky, em či dopisem (kontakty viz titulní strana). V případě, že Váš hovor nebyl přijat, znamená to, že pracovníci se Vám aktuálně nemohou věnovat. Pak můžete poslat SMS se žádostí o kontakt se svým telefonním číslem a pracovníci Vás kontaktují, jak to bude možné a na základě zmapování vašich potřeb s vámi buď dojednají konzultaci, nebo vám doporučí službu, která Vám bude užitečnější. Při prvním osobním kontaktu s pracovníkem jsou vzájemně vyjasněny: potřeby zájemce, možnosti P-centra. V této fázi si obě strany ujasňují, zda spolupráce je možná a vhodná. V případě shody obou stran se stáváte naším klientem a v rozhovoru dále si ujasňujeme, co od spolupráce čekáte a společně 8

9 formulujeme cíle a podmínky spolupráce a obdržíte další nezbytné informace pro zdárný průběh spolupráce. V případě, že přichází více osob (např. rodiče s dítětem, rodina a pracovník OSPOD atd.), poradce zjišťuje potřeby a cíle všech zúčastněných a hledá se, na čem je možné se sejít, tedy který cíl může být společný a které cíle jsou individuální. V této fázi se zjišťuje i míra motivace a zájmu o spolupráci, aby byl dodržen princip aktivního zapojení do spolupráce. Toto bývá zásadní v případě, kdy dítě přichází na podnět rodiče či instituce. Poradce pracuje se všemi na tom, aby každý nalezl pro sebe užitečný důvod pro spolupráci. Někdy je třeba více setkání, aby se ujasnil celý rámec spolupráce. Včetně toho, kdo s kým a kdy bude pracovat na čem. Ujasňuje se také jakým způsobem a kdy budou vyhodnocovány výsledky spolupráce. Tato fáze vyžaduje trpělivost, protože, čím jsou tyto věci jasnější všem zúčastněným, tím je spolupráce lepší a efektivnější. Na konci této úvodní fáze je uzavřena ústní či písemná dohoda o poskytování služeb. Pokud je zadavatelem instituce bez přímého zapojení do pravidelné spolupráce, je smlouva o poskytování služby vždy písemná. V ostatních případech je ústní s tím, že o písemnou si můžete vždy požádat. Pokud je klientem nezletilý/-á bez osobní přítomnosti rodiče či jiného zákonného zástupce, požaduje P-centrum od zákonného zástupce podpis Informovaného souhlasu o spolupráci. V případě, že nezletilý chce z vážných důvodů (princip bezpečí) zůstat v anonymitě, není souhlas vyžadován, dokud není zajištěno bezpečí dítěte. Pracujeme s jednotlivcem na individuálních konzultacích (dítě nebo dospělý), nebo s rodinou (rodiče a děti, rodiče, náhradní rodiče) či společně s blízkými a angažovanými osobami (nepříbuzné blízké osoby, spolužáci, dále pedagogové, sociální pracovníci OSPOD aj.) s jedním či dvěma poradci (např. v případě rodinné konzultace). Po dohodě na místě je možné zvolit i tzv. kombinovanou formu spolupráce. Ta spočívá v tom, že paralelně pracuje 1 poradce s dítětem a 2. poradce 9

10 s jedním či oběma rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci dítěte. Je vždy sjednáno, kolik takových setkání proběhne a kdy bude setkání společné, tzv. konference. Konferencí nazýváme plánované setkání všech osob zapojených do řešení situace dítěte, včetně zapojení angažovaných osob (např. pracovníků OSPOD, kurátorů, učitelů) na žádost rodiny či OSPOD. Přítomni jsou všichni zúčastnění i se svými poradci. Na setkání jsou reflektovány změny v rodině v konfrontaci se společně stanovenými cíli, ujasnění strategie další spolupráce, případně zhodnocení a ukončení spolupráce. Spolupráce s rodinou je vedena tak, aby rostla schopnost přímé komunikace v rodině, a proto informace o předmětu a průběhu konzultací si sdělují sami účastníci. Poradci tyto informace neposkytují. Poradenství je proces, málokdy postačí jedno či dvě setkání. Často je zapotřebí spolupráce po delší dobu, ve frekvenci setkání dle možností a potřeb klientů (např. 1x za 1-3 týdny atd.). Na konzultacích si všímáme aktuálních situací a možností jejich řešení, zabýváme se tím, co se to vlastně děje, že se situace vyvíjí, jak se vyvíjí. Smyslem této práce je pochopit, co všechno ovlivňuje chování a jednání zainteresovaných lidí a co je možné a jak změnit, aby bylo dosaženo změn, které povedou k větší spokojenosti a kompetentnosti zúčastněných (např. aby dítě již nemělo potřebu utíkat ze školy, užívat omamné látky atd.). Spolupráce vyžaduje aktivitu, trpělivost, odvahu i ochotu dívat se i na méně příjemné stránky našeho života a naopak více si všímat toho zdravého a dobrého v nás i blízkých. Není to jednoduché a poradci jsou v tomto procesu podpůrnými průvodci, nikoli experty na Vaše životy. Je nutné ještě upozornit, že většinou nelze očekávat rychlé změny k lepšímu v řádu dnů, neboť situace, která vyvolala potřebu odborné konzultace, se připravovala řadu měsíců, mnohdy let. Změny musí udělat u sebe každý zúčastněný (nejen dítě s problémem ) a dostatečnou dobu je udržet, aby žádaná změna byla účinná a trvalá. Pravidla pro sjednávání, rušení termínů setkání Sjednaný termín lze telefonicky zrušit či přeložit z vážných důvodů na straně klienta i P-centra nejlépe neodkladně, když byla zjištěna překážka setkání. 10

11 Pouze ve výjimečných případech nejpozději v den konzultace. Toto je důležité pro zajištění dostupnosti služby i pro další klienty P-centra. V případě neomluvené absence pracovník kontaktuje klienta se žádostí o vysvětlení. V případě opakovaných neomluvených absencí, nebo nekomunikace ze strany klienta, popř. opakovaného rušení sjednaných termínů klienta informuje poradce o této skutečnosti další zúčastněné osoby. Pokud to uzná za vhodné vzhledem k cílům spolupráce, vyžádá společné setkání všech zúčastněných (tzv. konferenci) dříve. O těchto krocích současně informuje i dotyčného klienta. V případě nezájmu o spolupráci ze strany rodičů nebo celé rodiny (opakované překládání konzultací, neúčast bez omluvy, neplnění sjednaných dohod a dohody o spolupráci) bude rodina informována telefonicky, formou SMS či e - mailem o možnosti ukončení spolupráce a bude vyzvána ke kontaktu. Pokud na tuto výzvu nereflektuje, bude spolupráce 7 dnů po odeslání informace ukončena. Pokud bude mít poradce podezření, že dítě může být ohroženo dle 6 Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, bude o této skutečnosti návazně informován územně příslušný pracovník OSPOD. Ukončování spolupráce Spolupráci může ukončit kdokoli ze zúčastněných stran. V takovém případě je vždy důležité informovat poradce o vašem záměru a sejít na sjednané schůzce či konferenci (pokud je zapojena celá rodina) a zde pak v klidu probrat důvody ukončení a rozloučit se. Pokud společné setkání není možné, je důležité poskytnout informaci o ukončení a co je důvodem pro ukončení ze strany klienta. Poradci vám mohou takto dát zpětnou vazbu, případně doporučení a kontakty na jiná pracoviště, služby či návaznou péči. I pro ně je důležitá zpětná vazba od vás, aby mohli svoji práce dále zlepšovat. 11

12 V případě naplnění cílů spolupráce proběhne sjednané poslední hodnotící setkání. Zde se společně díváme na vývoj spolupráce, uskutečněné změny, co je umožnilo, a rozloučíme se. Spolupráce může být ukončena i ze strany P-centra, např. v případě, že změny u klienta budou vyžadovat jinou službu či relevantní péči (např. pobytovou léčbu, péči jiného specialisty atd.) nebo z důvodů opakovaného nedodržování sjednaných podmínek spolupráce. 4. Ochrana osobních údajů a nakládání s informacemi Poučení pro klienty CPPT, o.p.s. dle 11 odst. 1)-8) Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: a) Veškeré osobní údaje (tj. údaje, z nichž by byla zjistitelná Vaše identita, např. jméno, datum narození, adresa, příp. rodné číslo atd.) a citlivé údaje (např. o zdravotním stavu), které poskytnete pracovníkovi CPPT, o.p.s., nejsou nikomu poskytovány bez Vašeho písemného souhlasu. Tyto údaje slouží v nezbytném rozsahu k poskytnutí poradenské práce. b) Údaje poskytujete CPPT, o.p.s. dobrovolně, můžete zůstat anonymní. Pracovník by vás upozornil, pokud by toto limitovalo kvalitu či poskytnutí služby (např. sjednání návazné péče). c) Vaše údaje jsou uchovávány v osobní složce, v zajištěné bezpečnostní schránce. Přístup k ní mají jen pracovníci P-centra. Máte právo na požádání nahlédnout do své složky a požadovat změny či výmaz údajů, které nejsou úplné či správné, popř. skartaci celé složky. Úplná skartace však může negativně ovlivňovat spolupráci (např. v případě požadavku poskytnutí zprávy o spolupráci pro další subjekt). Složka je majetkem P-centra CPPT, o.p.s. d) Všichni pracovníci CPPT jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí o Vašich údajích, která trvá i po ukončení jejich pracovního poměru v organizaci. Povinnosti mlčenlivost pracovník pozbývá v těchto případech: 1) v případě ohrožení života vašeho či vašeho dítěte; 2) v případě, odůvodněného podezření naplnění skutkové podstaty závažného trestného činu (vraždy, týrání svěřené osoby), nebo přípravy takového trestného činu (viz uvedené + znásilnění, loupež, krádež atd.) dle 367 a 368 Trestního zákoníku. Zde se na pracovníky 12

13 vztahuje tzv. ohlašovací povinnost (platná pro každého občana ČR v obdobné situaci). Dále je mlčenlivost pracovníků limitována Zákona č. 359/ 1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, kde je stanovena povinnost podat informaci OSPOD v případě podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání péče o dítě. Pracovník může být zbaven mlčenlivosti také rozhodnutím soudu. e) Pokud bychom obdrželi Vaše osobní údaje z jiného důvěryhodného zdroje mimo Vás, jsme povinni Vás o této skutečnosti informovat. f) Každý pracovník pracuje pod supervizí interní i externí, kde s dalším zkušeným odborníkem konzultuje své odborné postupy za dodržování zákonné mlčenlivosti. Pro prohlubování kvality práce a odbornosti pracovníka je nezbytná práce se záznamy konzultační práce. Vždy však se souhlasem o pořizování audio a video záznamu (za účelem intervize, supervize). Případný nesouhlas klienta se záznamem nijak neovlivňuje spolupráci. Klient má právo pořizování záznamu odmítnout i jednorázově. Nakládání se záznamy konzultací plně podléhá platného režimu ochrany osobních údajů. Záznamy jsou po jejich zpracování v supervizi smazány. Záznamy nepoužité v supervizi jsou po ukončení spolupráce rovněž smazány neodkladně. g) V případě jakýchkoli obav či nejistot se obraťte na Vašeho poradce či vedoucí P - centra. 5. Odbornost služby Službu zajišťují pracovníci se vzděláním v oborech: pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, psychoterapie, poradenství a sociální práce a s dalšími relevantními kurzy a výcviky. Tato služba je certifikována a splňuje Standardy MŠMT. Každý pracovník pracuje pod supervizí interní i externí, kde s dalším zkušeným odborníkem konzultuje své odborné postupy za zachování anonymity klientů. Pro prohlubování odbornosti pracovníka je nezbytná práce se záznamy konzultační práce. Vždy však s Informovaným souhlasem klienta. Nakládání se záznamy práce plně podléhá pravidlům zachování diskrétnosti, úcty a režimu ochrany osobních údajů. Případný nesouhlas klienta se záznamem nijak neovlivňuje spolupráci. 13

14 6. Pravidla pro podání a vyřízení stížností V případě nespokojenosti s poskytováním služeb má klient, osoba klientovi blízká právo podat stížnost osobně, písemně poštou, em či vhozením do poštovní schránky P-centra, telefonicky, anonymně i prostřednictvím zvoleného zástupce, a to následujícím příjemcům: a) pracovníci P-centra; b) vedoucí P-centra, P-centrum, Plachého 6, Plzeň, c) ředitel organizace CPPT, o.p.s., Plzenecká 13, Plzeň , , d) správní a dozorčí rada CPPT, o.p.s., Plzenecká 13, Plzeň Plzeň; e) zřizovatel organizace Magistrát města Plzně, radní pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence, nám. Republiky 1, Plzeň; f) Krajský úřad Plzeň Odbor zdravotnictví a soc. věcí, P.O. Box 313, Škroupova 18, Plzeň, T: , g) Český helsinský výbor, Štefánkova 21, Praha 5, ; h) ombudsman ČR, Sídlo veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, Brno město. Postup vyřizování stížností: Ústně podaná stížnost je pracovníkem vždy zapsána a klient na vyžádání obdrží kopii záznamu. Max. lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů; v této lhůtě musí obdržet stěžovatel odpověď v písemné nebo elektronické podobě. Stížnost vyřizuje vždy vyšší instance, na niž je podána stížnost (stížnost na pracovníka vyřizuje vedoucí, na vedoucího ředitel atd.). V případě anonymní stížnosti, se vyrozumění vyvěšuje na nástěnce umístěné na viditelném místě v P-centru na místě, kam mají klienti běžný přístup. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může vyšší instanci či jinou nezávislou instituci vně organizace (viz adresář) požádat, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. 14

15 7. Užitečné kontakty Non-stop Linka důvěry Plzeň T: Linka bezpečí dětí a mládeže (bezplatná) T: Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem trestných činů) T: Občanská poradna (bezplatné právní poradenství) T: Toxikologické rozbory z moči (laboratorní): Soudní laboratoř, Lidická ulice 8, Plzeň, T: Mulačova nemocnice s.r.o., Dvořákova 1207/17, Plzeň, T: Orientační toxikologické testování z moči na počkání Železniční poliklinika, Švihovská 2444/14, Plzeň bezplatná telefonní linka: Klinické laboratoře: , , Pracovníci P-centra V Plzni 14. července

Tento Průvodce Vám poskytne informace pouze o poradenských službách. O všech poskytovaných službách se můžete informovat na www.cppt.cz.

Tento Průvodce Vám poskytne informace pouze o poradenských službách. O všech poskytovaných službách se můžete informovat na www.cppt.cz. PRŮVODCE PORADENSTVÍM Obsah: 1. O nabízené službě 2. Práva a povinnosti zúčastněných Doporučení pro dobrou spolupráci 3. Jak probíhá spolupráce 4. Ochrana osobních údajů a nakládání s informacemi 5. Odbornost

Více

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Otevírací doba Pondělí: Věznice Plzeň Úterý: 8:00 16:00 (1x měsíčně Věznice Horní

Více

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Obsah Základní informace V jaké situaci se na nás můžete obrátit? Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak vypadá naše práce? Mapování

Více

Průvodce poradenskými službami Kontaktního centra CPPT, o.p.s.

Průvodce poradenskými službami Kontaktního centra CPPT, o.p.s. Průvodce poradenskými službami Kontaktního centra CPPT, o.p.s. Službu si můžete dojednat telefonicky, e-mailem, dopisem či osobně (Případně lze poslat SMS na mobilní telefon s vaším kontaktem a my vám

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 37 odborné sociální poradenství IDENTIFIKÁTOR: 7235009 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Centrum poradenství

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Otevírací doba Pondělí: Věznice Plzeň Úterý: 8:00 16:00 (1x měsíčně Věznice Horní

Více

Průvodce službou ROČNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE

Průvodce službou ROČNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE Průvodce službou ROČNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE Obsah Základní informace Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak je zapojen učitel? Co obnáší součinnost školy? Jak vypadá naše práce? Jaká má program

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících služeb

1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a navazujících služeb Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu Vnitřní pravidla pro poskytování odborného sociálního poradenství Kontakty: sociální pracovník pověřený vedením vstupních bytů

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Průvodce službou DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE

Průvodce službou DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE Průvodce službou DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE Obsah Základní informace Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak je zapojen učitel? Co obnáší součinnost školy? Jak vypadá naše práce? Jaká

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel.

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel. PROVOZNÍ ŘÁD Následná péče Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 21.3.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SLUŢBY

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Centrum pro pomoc obětem

Centrum pro pomoc obětem Centrum pro pomoc obětem Respondeo, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum Vypracovala:

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7

Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7 Občanská poradna Nymburk, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Úvod Občanská poradna

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

PODNĚTY A STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PODNĚTY A STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODNĚTY A STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Informovanost uživatelů Na úvodní schůzce s klíčovým pracovníkem je uživatel/zájemce seznámen se způsobem podávání podnětů a stížností

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální rehabilitace ve firmě Ergotep d.i. Vypracovala: Mgr. Lenka Pokorná Schválil: Bc. Petr Herynek Účinnost od: 1. 9. 2016 Vnitřní

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY I. PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ, PŘIPOMÍNEK, STÍŽNOSTÍ PRO UŽIVATELE SLUŽBY 1) Obecná ustanovení MENS SANA o.s. má stanovena pravidla pro vyřizování podnětů,

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

kontakt ( , Ředitel/ka školy

kontakt ( , Ředitel/ka školy Smlouva o zapojení ZŠ do Programu selektivní prevence Poskytovatel služby - realizátor: Magdaléna, o.p.s., Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 256 17 401 zastoupený: Hanou Lukešovou, vedoucí Centra

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Interní předpis NCBI č. 1

Interní předpis NCBI č. 1 Interní předpis NCBI č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby Online Helpline Obsah strana 1. Poslání služby Online Helpline 2 1.1. Cílová skupina 2 1.2. Provozní doba 3 1.3. Činnosti poskytované služby

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Sociální služba: Odborné sociální poradenství, 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Sociální služba: Odborné sociální poradenství, 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Organizace Centrum Anabell, z. ú. Masarykova 506/37 602 00 Brno IČ: 266 06 518 Místo poskytované služby Masarykova 506/37 602 00 Brno IČ: 266 06 518 Provozní doba: Úterý Středa Čtvrtek Pátek 10:00 18:00

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Svaz postižených cibilizačnímmi chorobami v České republice, o.s. Odborné sociální

Více

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. KLUB LABYRINT sociálně aktivizační služba pro rodiny

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Poslání služeb. Cíl služby. Popis cílové skupiny

Poslání služeb. Cíl služby. Popis cílové skupiny POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY Poslání služeb Česká společnost AIDS pomoc, o. s. (ČSAP), založena v roce 1989 z řad prvních HIV pozitivních, je jednou z největších nestátních

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového zařízení

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

SMLOUVA. zastoupený: Hanou Lukešovou, vedoucí Centra primární prevence Magdaléna / Mgr. Helenou Fialovou, odborný garant Centra primární prevence

SMLOUVA. zastoupený: Hanou Lukešovou, vedoucí Centra primární prevence Magdaléna / Mgr. Helenou Fialovou, odborný garant Centra primární prevence SMLOUVA O INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ PRO SŠ Poskytovatel služby - realizátor: Magdaléna, o.p.s., Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO: 256 17 401 zastoupený: Hanou Lukešovou, vedoucí Centra primární prevence

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Intervenční centrum Nymburk

Intervenční centrum Nymburk Intervenční centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Jméno a příjmení, funkce

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Jednotlivcům starším 15 let, kteří naplňují minimálně tři uvedené charakteristiky:

Jednotlivcům starším 15 let, kteří naplňují minimálně tři uvedené charakteristiky: Terénní programy Poslání: Posláním terénní sociální práce je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné

Více

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty

Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Povinnosti poskytovatelů podle 88 a 89 a navazující delikty Jan Strnad Tento materiál obsahuje přehled povinností poskytovatelů uvedených v dotyčných paragrafech, tedy povinnosti vztahující se primárně

Více

Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava

Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava Vedoucí střediska Občanské poradny: Mgr. Lucie Vehovská Adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava Telefonní spojení: 553 616 437,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk Tel. 412 384 744, 412 384 745 Fax.: 412 332 774 IČO: 46 79 75 72, e-mail: reditel@charitarumburk.cz URL: www.charitarumburk.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBA TERÉNNÍ PROGRAMY - VEŘEJNÝ ZÁVAZEK:

SOCIÁLNÍ SLUŽBA TERÉNNÍ PROGRAMY - VEŘEJNÝ ZÁVAZEK: SOCIÁLNÍ SLUŽBA TERÉNNÍ PROGRAMY - VEŘEJNÝ ZÁVAZEK: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, Terénní sociální práce Chomutov

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Pravidla pro podání a vyřizování stížností

Pravidla pro podání a vyřizování stížností Pravidla pro podání a vyřizování stížností Úvod Řešení stížností v organizaci je velmi důležitým prvkem pro zvyšování kvality poskytovaných činností a pro ochranu práv uživatelů. Stížnosti, připomínky

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY 1 Obecná ustanovení MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 MENS

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku.

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku. Název poskytovatele: Druh služby: Forma služby: Název zařízení: Místo poskytování: Unie Kompas odborné sociální poradenství, 37 b ambulantní, terénní Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kladno, identifikátor: 5699588 POSLÁNÍ SLUŽBY Nízkoprahového zařízení

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Testovat ano či ne? PPRCH

Testovat ano či ne? PPRCH Testovat ano či ne? PPRCH Praha 3.12. 2012 PhDr. Jana Zapletalová Ano či ne? ANO škola má být primárně bezpečným prostředím má eliminovat (znemožnit) užívání i prodej návykových látek má tedy naplňovat

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování R-Mosty, o.s. Odborné sociální poradenství Ambulantní a terénní Sociálně právní

Více

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Výklad pojmů a/ Stěžovatel je uživatel nebo jiná osoba, která si ústní nebo jinou formou stěžuje na služby poskytované Domovem pro seniory (dále jen DPS) ČERVENÝ

Více

Respondeo, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7

Respondeo, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby. Směrnice č. 7 Respondeo, o. s. člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více