Průvodce poradenstvím P-centra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce poradenstvím P-centra"

Transkript

1 Průvodce poradenstvím P-centra Obsah: 1. O nabízené službě 2. Práva a povinnosti zúčastněných Doporučení pro dobrou spolupráci 3. Jak probíhá spolupráce 4. Ochrana osobních údajů a nakládání s informacemi 5. Odbornost služby 6. Pravidla pro podání a vyřízení stížností Kontakty: P-centrum, Plachého 6, Plzeň Tel: MT: Dotazy můžete poslat na (odpověď obdržíte do 5 pracovních dnů) Osobně se vám můžeme věnovat po předchozím telefonickém objednání. Pokud byste se nedovolali, pošlete prosím SMS na mobilní telefon nebo zanechte vzkaz na záznamníku, kontaktujeme vás pro sjednání termínu. 1

2 1. O nabízené službě P-centrum, CPPT, o. p. s. poskytuje komplexní služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování. Poslání: Chceme předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Našimi aktivitami pomáháme dětem i dospělým připravit se a zvládat náročné životní situace spojené s obdobím dospívání. Vedeme mladé lidi k zodpovědnému rozhodování. Tento Průvodce Vám poskytne informace pouze o poradenských službách. O všech poskytovaných službách se můžete informovat na Individuální a rodinné poradenství Pracujeme s dětmi od 2. stupně základních škol a mládeží do 18 let (popř. do ukončení SŠ nebo OU), s jejich vlastními či náhradními rodiči a dalšími blízkými nebo angažovanými osobami (pedagogy, pracovníky OSPOD atd.), kteří se potkávají s níže uvedenými jevy: užívání omamných a návykových látek včetně alkoholu, experimentování s těmito látkami, patologické hráčství u dítěte či v jeho blízkém okolí, závislost či problémové užívání návykových látek v rodině; setkání se šikanou a jiným násilným jednáním (v roli objektu nebo iniciátora šikany, kyberšikany, týrání a zneužívání dětí a dospívajících); potíže dětí a dospívajících ve školním prostředí (např. záškoláctví, konflikty s dospělými i spolužáky, obtíže ve vztazích s vrstevníky); děti a mládež v konfliktu se zákonem atp.; obtíže spojené s dospíváním (konfliktní chování, výrazné změny v chování, sklon k sebepoškozování, výrazná změna životního stylu např. hodnot, přátel, zájmů, problematické sexuální dospívání atd.); náročné životní situace, krize v rodině (rozvod, rozpad rodiny, nemoc, ztráta blízkého člověka, změna životní úrovně, přestěhování, závislost v rodině, atp.); 2

3 Informační servis Jde o jednorázové poskytnutí informace (osobně, em, telefonicky) přímo dítěti či jiné osobě (např. poskytnutí informací o návazné péči v jiném odborném zařízení, odkazů na literaturu, případně zapůjčení z knihovny P-centra, informací o relevantní legislativě atd.). V poradenských službách P-centra pracujeme s jednotlivci i rodinou, s těmi, kteří mají na řešení situace zájem. Cílem poradenských služeb je vyhledání zdrojů řešení konkrétních situací, posílení silných stránek dítěte a rodiny, které napomáhají předcházet, zmírnit nebo zastavit další rizikové chování dítěte. Služba je poskytována ve formě jednorázové konzultace i kontinuální spolupráce do naplnění potřeb rodiny i jednotlivců. Základní východiska práce P-centra Děti a mladí lidé jsou v životě konfrontováni se zásadními volbami a rozhodnutími. Nejde zamezit tomu, aby současně nebyli vystaveni riziku, spojenému s objevováním nového. Je legitimní chtít je ochránit, přesto nemá smysl lhát, strašit, přehánět, moralizovat nebo nutit je volit podle nás, dospělých, žít ve světě našich představ života bez rizika, bez drog. Jsme přesvědčeni, že pokud dospělí umějí být otevření a upřímní, pokud jsou schopni brát mladé lidi vážně, naslouchat jim a současně umí stanovovat a udržovat smysluplná pravidla soužití, ustanovují dobré podmínky pro dobrý vzájemný vztah a cestu životem. Považujeme za důležité věnovat dětem a mladým lidem pozornost, zajímat se, kdo jsou, jak žijí, co potřebují, jak umí překonávat životní obtíže. Za stejně významné považujeme věnovat pozornost dospělým, aby se mohli dobře orientovat v nelehkém období dětství a dospívání svých dětí. Aby mohli dobře vyhodnotit a rozhodnout, kdy je dobrá akceptace a kdy vymezení hranic v souladu s odpovědností rodiče či pedagoga. Teprve pak mohou být dospělí 3

4 dobrými průvodci dospívajícím na cestě životem a pomoci jim k zodpovědné a dobré volbě. Základní principy služby: Odbornost - služby zajišťují pracovníci se vzděláním v oboru a pod odbornou supervizí. Dobrovolnost spolupracujeme pouze s osobami, které se pro spolupráci samy rozhodly. Bezplatnost služby jsou poskytovány bezplatně. Zapojení a spolupráce - pravděpodobnost úspěšnosti služby či realizaci žádoucích změn podmiňuje aktivní zapojení a spolupráce všech zúčastněných. Respekt poradci respektují potřeby a zájmy klientů, jejich postoje, hodnotový systém i kulturní východiska. Informovanost klient má právo být informován o všech možnostech i limitech služeb a případných důsledcích svého rozhodnutí. Partnerství - pracovník není expertem na život a potřeby příjemců služeb, tím jsou oni sami. Pracovníkova expertnost spočívá v jeho odborné výbavě umožňující orientaci v problematice, konstruktivní vedení rozhovoru, podporu při hledání možností a zvládání náročných životních situací. Bezpečí - služby garantují osobní bezpečí všech příjemců služeb a ochranu osobních a citlivých údajů s ohledem na platnou legislativu. Rovný přístup - příjemci služeb mají právo na rovný přístup při poskytování služeb bez ohledu na své osobní, sociální a kulturní charakteristiky. Důvody pro neposkytnutí služeb Poradenské služby nemůžeme poskytnout osobám, které nejsou naší cílovou skupinou (např. osobám s již rozvinutou závislostí, opakovanou trestnou činností), můžeme jim však vhodnou odpovídající péči zprostředkovat. 4

5 Službu nemůžeme poskytnout, je-li v rozporu s principy služby, etickým kodexem pracovníka či platnou legislativou či právy jiných osob (např.: klient žádá osobní či citlivé údaje o jiném klientovi či pracovníkovi, klient odmítá aktivní spolupráci atd.). Služby nelze poskytnout v případě, kdy aktuální zdravotní stav klientů (psychický i fyzický) poskytnutí služby vylučuje (např. akutní intoxikace, psychotický stav, akutní virové onemocnění atd.). V tomto případě jde o odložení poskytnutí služby (o min. 24 hodin) do stabilizace či úzdravy klienta. V případě naplnění kapacity služby je zájemce o službu o této skutečnosti informován a je mu nabídnuta možnost jiné vhodné služby, nebo pokud předá telefonní kontakt, může být informován poté, co kapacitní důvody nepřijetí pominou. 2. Práva a povinnosti zúčastněných Doporučení pro dobrou spolupráci Práva klientů P-centra v plném rozsahu podléhají Listině základních práv a svobod, jako součásti Ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. České republiky. Klient P-centra mají právo: 1. Na poskytnutí služeb bez ohledu na osobní, sociální a kulturní charakteristiky. 2. Na důstojnost, respekt a bezpečí po celou dobu poskytování služeb. 3. Být způsobem přiměřeným svému věku a schopnostem srozumitelně informován o filosofii, průběhu a metodách použitých při poskytování služeb i případných omezeních těchto služeb. 5

6 4. Na informace týkající se aktuálních pravidel a změn služeb spolurozhodovat v maximální možné míře o službách, které jsou jim poskytovány. 5. Na ochranu při nakládání s jejich osobními a citlivými údaji v souladu se zákony České republiky. 6. Znát vymezení zodpovědnosti členů týmu PC a jejich vzdělání. 7. Na podporu a pomoc v případě předčasného ukončení služeb z jakéhokoliv důvodu a na informace o jiných vhodných službách. 8. Na ochranu před využíváním či zneužíváním vlastní osoby a svých blízkých ve prospěch organizace nebo jejích zaměstnanců. 9. Na soukromí své i svých blízkých, na nezasahování do soukromého života, rodiny a domova. 10. Obdržet písemný záznam či závěrečnou zprávu o poskytnutých službách. 11. Ukončit spolupráci se službou v jakékoli fázi bez fyzického či psychického nátlaku. 12. Na možnost vyžádat si názor dalšího odborníka. 13. Vyjadřovat se k průběhu a kvalitě poskytovaných služeb a v případě nespokojenosti podat podnět či stížnost. 14. Být seznámen se svými právy a využívat jich. Povinnosti klientů 1. Respektovat sjednané termíny služby. Případně se přeobjednat. 2. Respektovat pravidla poskytování služeb P-centra a další dohodnutá pravidla spolupráce. 6

7 3. Respektovat základní lidská práva a svobody jiných osob (dalších členů skupiny, rodiny, pracovníků atd.). 4. Užívat prostory poskytovatele služby tak, aby nevznikla v prostorách či na předmětech v nich umístěných škoda. Dodržovat běžná bezpečnostní pravidla o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví. V P-centru je zakázáno: 1. Manipulovat s návykovými látkami, nenahlášenými léčivy či se zbraněmi. 2. Být ve stavu neumožňujícím či ohrožujícím spolupráci, např. v souvislosti s akutním infekčním onemocněním či aktuálním ovlivněním návykovými a psychotropními látkami včetně alkoholu. Povinnosti pracovníka P-centra: 1. Srozumitelně a pravdivě informovat klienta o poskytovaných službách, právech klienta, pravidlech pro čerpání služeb a chodu zařízení. 2. Zajišťovat plnění práv klientů P-centra. 3. Podporovat klienty při formulaci jejich potřeb a cílů a služby a služby poskytovat v souladu s odbornými poznatky ku prospěchu klientů a naplnění jejich cílů. 4. Dodržovat etický kodex organizace, profese a platnou legislativu a informovat o nich klienty. 5. V případě jakýchkoli omezení poskytování služeb ze strany P-centra o tomto neodkladně klienty informovat, případně sjednat vhodnou nápravu či návaznou službu. Doporučení pro dobrou spolupráci Buďte otevření a upřímní, vyjadřujte své pocity, dojmy k sobě i svému poradci. Budete pak oba lépe vědět, co se děje a co je pro Vás důležité, co potřebujete. Naslouchejte, i Vám je nasloucháno. 7

8 Můžete využít práva říci STOP, když se budete cítit ohroženi nebo budete mít pocit, že pracujete na něčem, co jste nechtěli. Při konzultaci nemařte čas. Máte cca 50 minut na rozhovor. Neutíkejte k obecným tématům. Zkuste se tvořivě podívat na nové pohledy, podněty a metody, i když Vám na první pohled budou připadat nezvyklé. Pokud máte potřebu opakovaně přeobjednávat termíny, přicházet pozdě nebo měnit svůj stav vědomí před schůzkou, může to svědčit o Vašem sklonu vyhnout se práci na sobě. Mluvte o tom, může to být jen jedna z překážek na cestě k Vašemu cíli. Smyslem společné práce je prospěch Váš, nikoli prospěch poradce. Nebojte se říct svůj názor nebo nesouhlas. Pokud něčemu nerozumíte, nebo se Vám nezdá postup někoho z pracovníků, využijte svého práva na stížnosti a podněty. Rádi s Vámi vše probereme. Nečekejte, že Váš poradce za Vás vyřeší Vaše problémy. Může Vám nabídnout možnosti řešení a hledat s Vámi další. Rozhodnout se a jednat však musíte sami. Buďte si vědomi skutečnosti, že Vy a Vaše stávající vztahy jsou vystavené zátěži a pečujte o sebe i o ně. 3. Jak probíhá spolupráce Sjednání služeb P-centra Službu si můžete dojednat telefonicky, em či dopisem (kontakty viz titulní strana). V případě, že Váš hovor nebyl přijat, znamená to, že pracovníci se Vám aktuálně nemohou věnovat. Pak můžete poslat SMS se žádostí o kontakt se svým telefonním číslem a pracovníci Vás kontaktují, jak to bude možné a na základě zmapování vašich potřeb s vámi buď dojednají konzultaci, nebo vám doporučí službu, která Vám bude užitečnější. Při prvním osobním kontaktu s pracovníkem jsou vzájemně vyjasněny: potřeby zájemce, možnosti P-centra. V této fázi si obě strany ujasňují, zda spolupráce je možná a vhodná. V případě shody obou stran se stáváte naším klientem a v rozhovoru dále si ujasňujeme, co od spolupráce čekáte a společně 8

9 formulujeme cíle a podmínky spolupráce a obdržíte další nezbytné informace pro zdárný průběh spolupráce. V případě, že přichází více osob (např. rodiče s dítětem, rodina a pracovník OSPOD atd.), poradce zjišťuje potřeby a cíle všech zúčastněných a hledá se, na čem je možné se sejít, tedy který cíl může být společný a které cíle jsou individuální. V této fázi se zjišťuje i míra motivace a zájmu o spolupráci, aby byl dodržen princip aktivního zapojení do spolupráce. Toto bývá zásadní v případě, kdy dítě přichází na podnět rodiče či instituce. Poradce pracuje se všemi na tom, aby každý nalezl pro sebe užitečný důvod pro spolupráci. Někdy je třeba více setkání, aby se ujasnil celý rámec spolupráce. Včetně toho, kdo s kým a kdy bude pracovat na čem. Ujasňuje se také jakým způsobem a kdy budou vyhodnocovány výsledky spolupráce. Tato fáze vyžaduje trpělivost, protože, čím jsou tyto věci jasnější všem zúčastněným, tím je spolupráce lepší a efektivnější. Na konci této úvodní fáze je uzavřena ústní či písemná dohoda o poskytování služeb. Pokud je zadavatelem instituce bez přímého zapojení do pravidelné spolupráce, je smlouva o poskytování služby vždy písemná. V ostatních případech je ústní s tím, že o písemnou si můžete vždy požádat. Pokud je klientem nezletilý/-á bez osobní přítomnosti rodiče či jiného zákonného zástupce, požaduje P-centrum od zákonného zástupce podpis Informovaného souhlasu o spolupráci. V případě, že nezletilý chce z vážných důvodů (princip bezpečí) zůstat v anonymitě, není souhlas vyžadován, dokud není zajištěno bezpečí dítěte. Pracujeme s jednotlivcem na individuálních konzultacích (dítě nebo dospělý), nebo s rodinou (rodiče a děti, rodiče, náhradní rodiče) či společně s blízkými a angažovanými osobami (nepříbuzné blízké osoby, spolužáci, dále pedagogové, sociální pracovníci OSPOD aj.) s jedním či dvěma poradci (např. v případě rodinné konzultace). Po dohodě na místě je možné zvolit i tzv. kombinovanou formu spolupráce. Ta spočívá v tom, že paralelně pracuje 1 poradce s dítětem a 2. poradce 9

10 s jedním či oběma rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci dítěte. Je vždy sjednáno, kolik takových setkání proběhne a kdy bude setkání společné, tzv. konference. Konferencí nazýváme plánované setkání všech osob zapojených do řešení situace dítěte, včetně zapojení angažovaných osob (např. pracovníků OSPOD, kurátorů, učitelů) na žádost rodiny či OSPOD. Přítomni jsou všichni zúčastnění i se svými poradci. Na setkání jsou reflektovány změny v rodině v konfrontaci se společně stanovenými cíli, ujasnění strategie další spolupráce, případně zhodnocení a ukončení spolupráce. Spolupráce s rodinou je vedena tak, aby rostla schopnost přímé komunikace v rodině, a proto informace o předmětu a průběhu konzultací si sdělují sami účastníci. Poradci tyto informace neposkytují. Poradenství je proces, málokdy postačí jedno či dvě setkání. Často je zapotřebí spolupráce po delší dobu, ve frekvenci setkání dle možností a potřeb klientů (např. 1x za 1-3 týdny atd.). Na konzultacích si všímáme aktuálních situací a možností jejich řešení, zabýváme se tím, co se to vlastně děje, že se situace vyvíjí, jak se vyvíjí. Smyslem této práce je pochopit, co všechno ovlivňuje chování a jednání zainteresovaných lidí a co je možné a jak změnit, aby bylo dosaženo změn, které povedou k větší spokojenosti a kompetentnosti zúčastněných (např. aby dítě již nemělo potřebu utíkat ze školy, užívat omamné látky atd.). Spolupráce vyžaduje aktivitu, trpělivost, odvahu i ochotu dívat se i na méně příjemné stránky našeho života a naopak více si všímat toho zdravého a dobrého v nás i blízkých. Není to jednoduché a poradci jsou v tomto procesu podpůrnými průvodci, nikoli experty na Vaše životy. Je nutné ještě upozornit, že většinou nelze očekávat rychlé změny k lepšímu v řádu dnů, neboť situace, která vyvolala potřebu odborné konzultace, se připravovala řadu měsíců, mnohdy let. Změny musí udělat u sebe každý zúčastněný (nejen dítě s problémem ) a dostatečnou dobu je udržet, aby žádaná změna byla účinná a trvalá. Pravidla pro sjednávání, rušení termínů setkání Sjednaný termín lze telefonicky zrušit či přeložit z vážných důvodů na straně klienta i P-centra nejlépe neodkladně, když byla zjištěna překážka setkání. 10

11 Pouze ve výjimečných případech nejpozději v den konzultace. Toto je důležité pro zajištění dostupnosti služby i pro další klienty P-centra. V případě neomluvené absence pracovník kontaktuje klienta se žádostí o vysvětlení. V případě opakovaných neomluvených absencí, nebo nekomunikace ze strany klienta, popř. opakovaného rušení sjednaných termínů klienta informuje poradce o této skutečnosti další zúčastněné osoby. Pokud to uzná za vhodné vzhledem k cílům spolupráce, vyžádá společné setkání všech zúčastněných (tzv. konferenci) dříve. O těchto krocích současně informuje i dotyčného klienta. V případě nezájmu o spolupráci ze strany rodičů nebo celé rodiny (opakované překládání konzultací, neúčast bez omluvy, neplnění sjednaných dohod a dohody o spolupráci) bude rodina informována telefonicky, formou SMS či e - mailem o možnosti ukončení spolupráce a bude vyzvána ke kontaktu. Pokud na tuto výzvu nereflektuje, bude spolupráce 7 dnů po odeslání informace ukončena. Pokud bude mít poradce podezření, že dítě může být ohroženo dle 6 Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, bude o této skutečnosti návazně informován územně příslušný pracovník OSPOD. Ukončování spolupráce Spolupráci může ukončit kdokoli ze zúčastněných stran. V takovém případě je vždy důležité informovat poradce o vašem záměru a sejít na sjednané schůzce či konferenci (pokud je zapojena celá rodina) a zde pak v klidu probrat důvody ukončení a rozloučit se. Pokud společné setkání není možné, je důležité poskytnout informaci o ukončení a co je důvodem pro ukončení ze strany klienta. Poradci vám mohou takto dát zpětnou vazbu, případně doporučení a kontakty na jiná pracoviště, služby či návaznou péči. I pro ně je důležitá zpětná vazba od vás, aby mohli svoji práce dále zlepšovat. 11

12 V případě naplnění cílů spolupráce proběhne sjednané poslední hodnotící setkání. Zde se společně díváme na vývoj spolupráce, uskutečněné změny, co je umožnilo, a rozloučíme se. Spolupráce může být ukončena i ze strany P-centra, např. v případě, že změny u klienta budou vyžadovat jinou službu či relevantní péči (např. pobytovou léčbu, péči jiného specialisty atd.) nebo z důvodů opakovaného nedodržování sjednaných podmínek spolupráce. 4. Ochrana osobních údajů a nakládání s informacemi Poučení pro klienty CPPT, o.p.s. dle 11 odst. 1)-8) Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: a) Veškeré osobní údaje (tj. údaje, z nichž by byla zjistitelná Vaše identita, např. jméno, datum narození, adresa, příp. rodné číslo atd.) a citlivé údaje (např. o zdravotním stavu), které poskytnete pracovníkovi CPPT, o.p.s., nejsou nikomu poskytovány bez Vašeho písemného souhlasu. Tyto údaje slouží v nezbytném rozsahu k poskytnutí poradenské práce. b) Údaje poskytujete CPPT, o.p.s. dobrovolně, můžete zůstat anonymní. Pracovník by vás upozornil, pokud by toto limitovalo kvalitu či poskytnutí služby (např. sjednání návazné péče). c) Vaše údaje jsou uchovávány v osobní složce, v zajištěné bezpečnostní schránce. Přístup k ní mají jen pracovníci P-centra. Máte právo na požádání nahlédnout do své složky a požadovat změny či výmaz údajů, které nejsou úplné či správné, popř. skartaci celé složky. Úplná skartace však může negativně ovlivňovat spolupráci (např. v případě požadavku poskytnutí zprávy o spolupráci pro další subjekt). Složka je majetkem P-centra CPPT, o.p.s. d) Všichni pracovníci CPPT jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí o Vašich údajích, která trvá i po ukončení jejich pracovního poměru v organizaci. Povinnosti mlčenlivost pracovník pozbývá v těchto případech: 1) v případě ohrožení života vašeho či vašeho dítěte; 2) v případě, odůvodněného podezření naplnění skutkové podstaty závažného trestného činu (vraždy, týrání svěřené osoby), nebo přípravy takového trestného činu (viz uvedené + znásilnění, loupež, krádež atd.) dle 367 a 368 Trestního zákoníku. Zde se na pracovníky 12

13 vztahuje tzv. ohlašovací povinnost (platná pro každého občana ČR v obdobné situaci). Dále je mlčenlivost pracovníků limitována Zákona č. 359/ 1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, kde je stanovena povinnost podat informaci OSPOD v případě podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání péče o dítě. Pracovník může být zbaven mlčenlivosti také rozhodnutím soudu. e) Pokud bychom obdrželi Vaše osobní údaje z jiného důvěryhodného zdroje mimo Vás, jsme povinni Vás o této skutečnosti informovat. f) Každý pracovník pracuje pod supervizí interní i externí, kde s dalším zkušeným odborníkem konzultuje své odborné postupy za dodržování zákonné mlčenlivosti. Pro prohlubování kvality práce a odbornosti pracovníka je nezbytná práce se záznamy konzultační práce. Vždy však se souhlasem o pořizování audio a video záznamu (za účelem intervize, supervize). Případný nesouhlas klienta se záznamem nijak neovlivňuje spolupráci. Klient má právo pořizování záznamu odmítnout i jednorázově. Nakládání se záznamy konzultací plně podléhá platného režimu ochrany osobních údajů. Záznamy jsou po jejich zpracování v supervizi smazány. Záznamy nepoužité v supervizi jsou po ukončení spolupráce rovněž smazány neodkladně. g) V případě jakýchkoli obav či nejistot se obraťte na Vašeho poradce či vedoucí P - centra. 5. Odbornost služby Službu zajišťují pracovníci se vzděláním v oborech: pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, psychoterapie, poradenství a sociální práce a s dalšími relevantními kurzy a výcviky. Tato služba je certifikována a splňuje Standardy MŠMT. Každý pracovník pracuje pod supervizí interní i externí, kde s dalším zkušeným odborníkem konzultuje své odborné postupy za zachování anonymity klientů. Pro prohlubování odbornosti pracovníka je nezbytná práce se záznamy konzultační práce. Vždy však s Informovaným souhlasem klienta. Nakládání se záznamy práce plně podléhá pravidlům zachování diskrétnosti, úcty a režimu ochrany osobních údajů. Případný nesouhlas klienta se záznamem nijak neovlivňuje spolupráci. 13

14 6. Pravidla pro podání a vyřízení stížností V případě nespokojenosti s poskytováním služeb má klient, osoba klientovi blízká právo podat stížnost osobně, písemně poštou, em či vhozením do poštovní schránky P-centra, telefonicky, anonymně i prostřednictvím zvoleného zástupce, a to následujícím příjemcům: a) pracovníci P-centra; b) vedoucí P-centra, P-centrum, Plachého 6, Plzeň, c) ředitel organizace CPPT, o.p.s., Plzenecká 13, Plzeň , , d) správní a dozorčí rada CPPT, o.p.s., Plzenecká 13, Plzeň Plzeň; e) zřizovatel organizace Magistrát města Plzně, radní pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence, nám. Republiky 1, Plzeň; f) Krajský úřad Plzeň Odbor zdravotnictví a soc. věcí, P.O. Box 313, Škroupova 18, Plzeň, T: , g) Český helsinský výbor, Štefánkova 21, Praha 5, ; h) ombudsman ČR, Sídlo veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, Brno město. Postup vyřizování stížností: Ústně podaná stížnost je pracovníkem vždy zapsána a klient na vyžádání obdrží kopii záznamu. Max. lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů; v této lhůtě musí obdržet stěžovatel odpověď v písemné nebo elektronické podobě. Stížnost vyřizuje vždy vyšší instance, na niž je podána stížnost (stížnost na pracovníka vyřizuje vedoucí, na vedoucího ředitel atd.). V případě anonymní stížnosti, se vyrozumění vyvěšuje na nástěnce umístěné na viditelném místě v P-centru na místě, kam mají klienti běžný přístup. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může vyšší instanci či jinou nezávislou instituci vně organizace (viz adresář) požádat, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. 14

15 7. Užitečné kontakty Non-stop Linka důvěry Plzeň T: Linka bezpečí dětí a mládeže (bezplatná) T: Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem trestných činů) T: Občanská poradna (bezplatné právní poradenství) T: Toxikologické rozbory z moči (laboratorní): Soudní laboratoř, Lidická ulice 8, Plzeň, T: Mulačova nemocnice s.r.o., Dvořákova 1207/17, Plzeň, T: Orientační toxikologické testování z moči na počkání Železniční poliklinika, Švihovská 2444/14, Plzeň bezplatná telefonní linka: Klinické laboratoře: , , Pracovníci P-centra V Plzni 14. července

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz

Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Kontakt Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel.: 373 323 645 Mobil: 724 890 073 E-mail: vezeni@cppt.cz Web: www.cppt.cz Otevírací doba Pondělí: Věznice Plzeň Úterý: 8:00 16:00 (1x měsíčně Věznice Horní

Více

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Průvodce službou PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY Obsah Základní informace V jaké situaci se na nás můžete obrátit? Co je cílem programu? Jak program probíhá? Jak vypadá naše práce? Mapování

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ POMOCI, příspěvková organizace Na Bělidle 815, 733 01 Karviná - Fryštát INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY 1 OBSAH: 1. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 1.1 POSLÁNÍ A CÍLE PORADNY PŘI POSKYTOVÁNÍ

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Šikana a rizikové chování dětí a žáků Šikana a rizikové chování dětí a žáků (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Více

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Provozní řád Ř 2 / 2010/2011 Pracoviště Jihlava - odborné sociální poradenství Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel.: 567 308 855, 567 330 994, www.psychocentrum.cz, psychocentrum(zavináč)volny.cz PhDr.

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Interní předpis 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb POSLÁNÍM SLUŽBY KRIZOVÉ POMOCI DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA, o.s. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných,

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65 ZN 717 Rodinný sociální

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Projekt byl realizován za podpory Nadace Sirius a MHMP.

Projekt byl realizován za podpory Nadace Sirius a MHMP. SANACE JE SPOLUPRÁCE METODICKÝ PROJEKT Projekt byl realizován za podpory Nadace Sirius a MHMP. Tímto se dle licenční smlouvy uzavřené mezi Nadací Sirius a STŘEP o.s. uděluje souhlas k užití a šíření tohoto

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Kontakt: Doléčovací centrum, P-centrum, spolek Lafayettova 47/9 779 00, Olomouc T) +420 585 221 983 http://www.p-centrum.cz info@p-centrum.cz DC P-centrum,

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče

Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče Metodika doprovázení Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu náhradní rodinné péče 2013 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011 Aktualizace: červenec 2013 Autoři: Mgr. Monika Semerádová Mgr.

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

Metodika společné práce týmů

Metodika společné práce týmů NADACE SIRIUS Metodika společné práce týmů Ambulantně-terénního centra a Domu Přemysla Pittra pro děti o. s. Dům tří přání Dům tří přání, o. s. prosinec 2011 Autoři textu: Mgr. Irena Kulhánková Mgr. Martina

Více

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Obsah 1. Místní a časová dostupnost 1a 1 1b 6 2. Prostředí a podmínky 2a 9 2b 9 2c 10 2d 10 3. Informovanost

Více

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového

Více