Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)"

Transkript

1 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny týdně od 7. ročníku ZŠ nebo 3 hodiny týdně od 8. ročníku ZŠ. Výuky se účastní žáci se specifickými výukovými obtížemi a jsou osvobození od výuky druhého cizího jazyka (ruského, německého) na základě individuálního vzdělávacího plánu. Výuka probíhá v učebně 320, která je pro výuku cizího jazyka vybavena interaktivní tabulí a audiovizuální technikou. Součástí vyučování anglického jazyka je nejen vyučovací hodina, ale i další akce jako projekty, soutěže, exkurze apod. Výuka je zaměřena především na procvičování a fixování učiva a zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1. Hlavní náplní výuky je vést žáky k praktickému používání jazyka při komunikaci v ústním i písemném projevu. Přitom je uplatňován individuální přístup a voleny metody práce vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení. Při rozvíjení dovedností se zaměřujeme na složku receptivní - tj. poslech a čtení s porozuměním, produktivní - psaní a ústní projev a interaktivní - jednoduchá konverzace. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků V předmětu Anglický jazyk 2 využíváme pro rozvoj a utváření klíčových kompetencí různé výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení - procvičování gramatiky v kontextu čteného nebo slyšeného textu, pochopení pravidel - opakování učiva anglického jazyka, kontrola naučeného - sledování pokroku žáka, motivační úkoly na probranou látku - využití osvojených znalostí v praktickém životě - vedení žáků k sebehodnocení Kompetence k řešení problémů - zadávání úkolů, při kterých jsou žáci nuceni vyhledávat informace - rozhodování mezi kvalitou a kvantitou obsahu projektu je ponecháno na žákovi - řešení problémových úloh a situací z praktického života Kompetence komunikativní - procvičování gramatických struktur a slovní zásoby - srozumitelně formulované informace v logickém sledu

2 - zařazování rozhovorů o tématech blízkých žákům - prostor pro písemnou i ústní prezentaci vypracovaných úkolů Kompetence sociální a personální - různé formy práce (samostatná, párová, týmová) umožní inspiraci a vzájemnou pomoc - přizpůsobení výuky individuálním potřebám a schopnostem žáků Kompetence občanské - zodpovědné plnění zadaných úkolů, testů, projektů - zodpovědnost za podíl při týmové práci - témata týkající se života v anglicky mluvících zemích - ponechání tempa práce, které žákovi vyhovuje Kompetence pracovní - střídání různých technik učení, návyk na jistý druh práce a učení - vyžadováno hodnocení vlastní práce a osobního pokroku v učení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2

3 Anglický jazyk 2 / 7. ročník Školní výstup Rozumí jednoduchým větám o sobě a rodině. Umí říct a napsat kdo je, čím je a kde žije. Umí se zeptat na to, co lidé dělají v práci nebo ve škole a co ve volném čase. Rozumí základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, práci a koníčcích. Umí se ptát na to, co lidé dělali a na takové otázky odpovídat. Umí popsat sebe, svou rodinu a další lidi. Jednoduše popíše byt/dům a jeho okolí. Podle diktátu dovede vyznačit rozmístění věcí v místnosti. Dovede použít věty s vazbou there is/are v popisech obrázků. Dokáže popsat obrázky související s životem dětí. Hovoří-li lidé pomalu a zřetelně, dokáže poznat, o čem mluví. Dokáže se účastnit krátké konverzace. Učivo Tematický celek: It s me Komunikace a dovednosti povídání o sobě a kamarádech Slovní zásoba škola, třída, spolužáci, pokyny Mluvnice zájmena, to be, to have Fonetika spelling Tematický celek: This is my family Komunikace a dovednosti čtení domov, rodina; opakované činnosti Slovní zásoba etapy života, rodina, zájmy a koníčky Mluvnice can, přítomný čas prostý v kladných větách Fonetika samohlásky a dvojhlásky Tematický celek: Our house Komunikace a dovednosti bydlení zařízení bytu Slovní zásoba místnosti, nábytek Mluvnice předložky místa, there is/are Tematický celek: My life Komunikace a dovednosti hovoříme o pravidelných denních činnostech Slovní zásoba slovesa, koníčky, volnočasové aktivity, povinnosti Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MV: biologie MuV kulturní diference, OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy MV: zeměpis MeV tvorba mediálního sdělení MuV etnický původ

4 Dokáže pochopit jednoduchý článek s obrázky. Rozumí jednoduchému popisu cesty. S pomocí mapy se dokáže zeptat na cestu nebo poradit někomu jinému. Rozumí běžným nápisům (ulice, nádraží ) Umí jednoduše hovořit o svých zkušenostech z narozeninových oslav. Dovede vyjádřit, jaké je aktuální počasí. Umí vlastními slovy charakterizovat svátky jednotlivých ročních období. Mluvnice přítomný čas prostý otázka a zápor Fonetika přízvučné a nepřízvučné souhlásky Tematický celek: My town Komunikace a dovednosti dotazy na cestu, vysvětlení cesty Slovní zásoba místa ve městě, orientace ve městě Mluvnice členy s místními názvy, rozkaz, složeniny Fonetika přízvuk ve slově Tematický celek: Holidays and Celebrations Komunikace a dovednosti ambice, co lidé dokázali, interview, poslech Slovní zásoba roční období, počasí, svátky a oslavy Mluvnice přítomný čas prostý a průběhový Fonetika větný přízvuk, slabé a silné tvary VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, poznáváme svět MuV princip sociálního smíru a solidarity, MeV tvorba mediálního sdělení

5 Školní výstup Rozumí jednoduchým větám o sobě a rodině. Umí říct a napsat kdo je, čím je a kde žije. Umí se zeptat na to, co lidé dělají v práci nebo ve škole a co ve volném čase. Umí popsat sebe a své kamarády, dovede říct, co má kdo na sobě. Rozumí jednoduchým sdělením, podle popisu rozpozná jednotlivé osoby. Zná povolání svých rodičů. Dovede se zeptat na oblíbené věci. Jednoduše popíše svůj jídelníček. Rozliší zdravé a nezdravé potraviny. Dovede si po telefonu objednat pizzu nebo jiné jídlo. Dovede v textu vybrat konkrétní informace. Hovoří-li lidé pomalu a zřetelně, dokáže poznat, o čem mluví. Dokáže se účastnit krátké konverzace. Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku. Anglický jazyk 2 / 8. ročník Učivo Tematický celek: My life Komunikace a dovednosti povídání o sobě a kamarádech, rodině Slovní zásoba škola, třída, spolužáci, rodina, volný čas, povinnosti Mluvnice zájmena, to be, to have, can, přítomné časy Fonetika spelling Tematický celek: Describing people Komunikace a dovednosti popis osoby Slovní zásoba přídavná jména, oblečení Mluvnice členy, jednotné a množné číslo, počitatelnost podstatných jmen Fonetika samohlásky a dvojhlásky Tematický celek: Food and drink Komunikace a dovednosti vyjádření libosti a nelibosti, názoru Slovní zásoba jídlo a nápoje Mluvnice tázací zájmena, frekvenční příslovce Tematický celek: The human body Komunikace a dovednosti u lékaře, popisujeme své problémy Slovní zásoba části těla, nemoci a první pomoc Mluvnice should, shouldn t, can, must, have to Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MV: biologie MuV kulturní diference, OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy MeV tvorba mediálního sdělení MV: biologie

6 Dokáže pochopit článek s obrázky. Rozumí textu ze života zvířat, dovede ho jednoduchým způsobem reprodukovat. Vyhledá v textu důležité informace. Dovede pracovat s dvojjazyčným slovníkem. Zvládne jednoduchý rozhovor v obchodě. Dovede popsat zboží, které si přeje, dovede se zeptat na cenu, zkontroluje si účet. Vyjádří svůj názor a umí se zeptat na názor druhých. Připraví nákupní seznam a pozvánku na oslavu. Fonetika přízvučné a nepřízvučné souhlásky Tematický celek: Animals Komunikace a dovednosti popisujeme zvířata, pracujeme s textem Slovní zásoba zvířata, potrava, zvyky zvířat, prostředí, ve kterém žijí Mluvnice přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas Fonetika přízvuk ve slově Tematický celek: Shopping Komunikace a dovednosti nakupování, příprava večírku, dárky Slovní zásoba čísla, ceny, otázky spojené s nakupováním Mluvnice shrnutí mluvnice, přídavná jména, příslovce Fonetika větný přízvuk, slabé a silné tvary VMEGS - Poznáváme svět MuV princip sociálního smíru a solidarity

7 Školní výstup Rozumí krátkým textům, vyhledá v nich požadované informace. Dokáže se ptát, kde lidé žijí a co mají, dokáže na takové otázky odpovídat. Napíše dopis o tom, kde bydlí. Umí popsat své sny a cíle, vysvětlit své názory a plány. Dovede z vět sestavit souvislý logický text. Napíše svůj životopis. Dovede vyjádřit, co má či nemá rád. Rozumí běžným nápisům na ulicích, v obchodech. Umí se zeptat na cenu, velikost a množství. Dokáže zeptat na cestu nebo poradit někomu jinému. Umí se zeptat na základní informace o veřejné dopravě a koupit si jízdenky. Popíše výlet. Anglický jazyk 2 / 9. ročník Učivo Tematický celek: Home Komunikace a dovednosti popis, píšeme dopisu Slovní zásoba bydlení Mluvnice přídavná jména, there is/are, místní předložky, přítomné časy Tematický celek: Job Komunikace a dovednosti popis plánů a cílů, budoucí povolání Slovní zásoba zaměstnání, místa práce Mluvnice způsoby vyjádření budoucího děje Tematický celek: Shopping Komunikace a dovednosti využívání služeb, vyjádření líbí/nelíbí, srovnání Slovní zásoba druhy zboží a obchodů, vyjádření váhy, velikosti, ceny Mluvnice rozkazovací způsob, předpřítomný čas Tematický celek: Travelling and Tourism Komunikace a dovednosti otázky na cestu, instrukce jak se kam dostat Slovní zásoba turistické cíle, dopravní prostředky, ubytování Mluvnice množné číslo podstatných jmen, minulý průběhový Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MuV Kulturní diference MV: zeměpis VMEGS Objevujeme Evropu a svět

8 Umí vyjádřit své myšlenky o hudbě, literatuře, filmu, výtvarném umění. Rozumí ději jednoduché pohádky či povídky. Dovede popsat roční období. Ve známém kontextu odhadne význam neznámých slov. Umí konverzovat o počasí. Napíše zprávu. Pracuje s dvojjazyčným slovníkem. Zná běžně užívané zeměpisné názvy. Napíše pozdrav z výletu, popíše průběh cesty. Popíše aktuální událost ve světě. čas Tematický celek: Culture Komunikace a dovednosti vyjádření názoru, projev zájmu, návrhy, nápady Slovní zásoba kulturní obory, autoři a jejich díla Mluvnice trpný rod Tematický celek: Nature and Weather Komunikace a dovednosti popis fotografie, předpověď počasí Slovní zásoba roční období, měsíce, předpověď počasí, přírodní jevy Mluvnice opakování Tematický celek: English Speaking Countries Komunikace a dovednosti vyhledávání a třídění informací Slovní zásoba kontinenty, státy, národnosti, symboly Mluvnice opakování MV: výtvarná výchova MV: zeměpis, přírodopis EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí MV: zeměpis VMEGS Objevujeme Evropu a svět

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) 5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah povinného předmětu Ruský jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ)

5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) 5.1.3.1 Další cizí jazyk Německý jazyk (NJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk se vyučuje se v rozsahu 2 hodiny

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět anglický jazyk patří spolu s českým jazykem a literaturou a dalším cizím jazykem do vzdělávací

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více