Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)"

Transkript

1 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah povinného předmětu Ruský jazyk navazuje na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět vede žáka k osvojení si potřebné jazykové znalosti a dovednosti a k aktivní komunikaci v cizím jazyce. Předmět klade důraz na čtení s porozuměním přiměřených textů odpovídající úrovně a snaží se o postupné rozvíjení žáka v oblasti psaní (od jednotlivých slov až k celému odstavci). Žák se ve výuce seznamuje s reáliemi rusky mluvících zemí. Předmět mu umožňuje poznávat cizí kultury, tedy tradice a odlišný způsob života lidí v jiných zemích. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace pro kontakt s lidmi z různých částí světa, pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřizujeme výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Znalost cizího jazyka vede žáka k poznání jiných cizojazyčných kultur a prohlubuje toleranci k nim. Ruský jazyk se realizuje na 2. stupni v ročníku s časovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku. Výuka probíhá v návaznosti na český jazyk, zeměpis, dějepis, hudební výchovu. Na 2. stupni je výuka realizována v odborné jazykové učebně vybavené audiovizuální technikou. Žáci mají k dispozici písemné, zvukové i obrazové materiály a počítačové učebny s internetem. V předmětu jsou začleněna průřezová témata: Mediální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Ruský jazyk využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - vedeme žáky k pochopení důležitosti komunikovat rusky pro další studium i praktický život - umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků - propojujeme probraná témata a jazykové jevy - umožňujeme žákům pracovat s různými materiály a zdroji v ruském jazyce a vedeme je k jejich pravidelnému užívání Kompetence k řešení problémů - zařazujeme metody, při kterých žáci řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí - vedeme žáky k vlastní tvořivé činnosti formou projektů - podporujeme žáky v účasti na jazykových soutěžích pro vlastní ověření jazykové zdatnosti Kompetence komunikativní

2 - vytváříme příležitosti pro smysluplnou vzájemnou komunikaci - učíme žáky formulovat jednoduché myšlenky rusky - využíváme dovednosti v ruském jazyce k navázání kontaktu či vztahu - umožňujeme žákům aktivní účast na mezinárodních portálech Kompetence sociální a personální - klademe důraz na dodržování zásad slušného chování při skupinové práci - hodnotíme pokrok žáků v práci s Evropským jazykovým portfoliem a tím upevňujeme jejich sebevědomí Kompetence občanské - seznamujeme žáky s reáliemi a kulturním prostředím v rusky mluvících zemích - vysvětlujeme a diskutujeme s dětmi o rozdílnosti života v ČR a rusky mluvících zemích Kompetence pracovní - učíme žáky samostatně pracovat s cizojazyčnou literaturou, obrazovými i výkladovými slovníky - vedeme žáky k používání ruštiny při získávání informací - směřujeme žáky k prezentaci svých výsledků Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský jazyk

3 Ruský jazyk / 7. ročník Školní výstup Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Rozezná jednotlivá písmena azbuky Rozliší zvukovou i grafickou podobu písmene v azbuce, posléze i slova /přízvučné a nepřízvučné slabiky/, Vyslovuje, čte plynule a foneticky správně jednoduché texty Při ústním projevu dokáže rozlišit základní informace a rozpozná, o čem se mluví.rozumí krátkým jednoduchým sdělením, odhadne význam nových slov z kontextu textu, vyhledá požadovanou informaci. Pravidla psaní azbuky Základy hláskové stavby slov Četba a poslech textu OSV-Komunikace, rozvoj schopností poznání, sebepoznání a sebepojetí Dokáže pozdravit při setkání, loučení a poděkovat. Umí představit sebe, kamaráda a domluvit si telefonické setkání. Rozumí jednoduchým instrukcím učitele. Dokáže říct kdo odkud je, kde bydlí. V krátkých nahrávkách rozumí důležitým informacím. Umí se zeptat na to, co lidé dělají. Umí požádat o informaci, domluvit si schůzku. Zahájí a ukončí rozhovor. Dokáže vyhledat neznámá slovíčka v krátkém textu. Umí číst a používat čísla, podle poslechu je umí numericky zapsat. Představení Seznámení Mluvíme rusky - 1.p. v oslovení - Číslovky v 1.p Návštěva - Nepřízvučné o, -a - Pohyblivý přízvuk sloves учить, посмотреть - Číslovky v 1.p Osobní zájmena v 1.a 3.p MV: český jazyk, výchova ke zdraví MuV etnický původ, VMEGS Evropa a svět nás zajímá, poznáváme svět, lidské vztahy OSV- sebepoznání a sebepojetí MV: zeměpis MuV etnický původ, VMEGS Evropa a svět nás zajímá, poznáváme svět

4 - Časování sloves звонить, быть, посмотреть, учить Umí popsat sebe, svou rodinu a další lidi. Rozumí jednoduché promluvě. Umí začít, vést, skončit jednoduchý rozhovor. Reprodukuje písemně i ústně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Rozumí základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, práci a koníčcích. Umí se ptát na to, co lidé dělali a na takové otázky odpovídat. Rodina Povolání - Pohyblivý přízvuk slovesa учиться - Výslovnost де, те, не MV: výchova ke zdraví MuV kulturní diference, OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy

5 Ruský jazyk / 8. ročník Školní výstup Rozezná jednotlivá písmena azbuky Rozliší zvukovou i grafickou podobu písmene v azbuce, posléze i slova /přízvučné a nepřízvučné slabiky/, Vyslovuje, čte plynule a foneticky správně jednoduché texty Při ústním projevu dokáže rozlišit základní informace a rozpozná, o čem se mluví. Rozumí krátkým jednoduchým sdělením, odhadne význam nových slov z kontextu textu, vyhledá požadovanou informaci. Učivo Volný čas Seznamování - Výslovnost tvrdého a měkkého л - Výslovnost zakončení zvratných sloves - ться, -тся - Slovesné vazby играть на чём, играть во что - Časování sloves читать, говорить, учить, жить Průřezová témata, mezipředmětové vztahy OSV-Komunikace, rozvoj schopností poznání, sebepoznání a sebepojetí Dokáže najít konkrétní informace v textu. Dokáže se účastnit krátké konverzace. Dokáže mluvit o své škole a své práci ve škole. Umí se vyjádřit o svých plánech a úmyslech. Napíše krátký dopis. Dokáže říci kolik je hodin, jak se zapsat do kurzu a orientovat se v budově školy dle plánku. Dokáže konverzovat o začátku a konci vyučování, kdo kde byl a co dělal. Škola Vyučování Předměty Hodiny - Řadové číslovky v 1.a 6.p. - Minulý čas - Vyjádření vykání - Předložkové vazby odlišné od češtiny после, по MV: matematika VMEGS Evropa a svět nás zajímá S pomocí mapy nebo plánku se dokáže zeptat na cestu nebo poradit někomu jinému. Umí se zeptat na základní informace o veřejné dopravě a koupit si jízdenky. Popíše výlet. Doprava Dopravní prostředky - Skloňování podst. jmen магазин, портфель, MV: zeměpis VMEGS Objevujeme

6 Umí dát jednoduché, ale podrobné instrukce. Dokáže vyjmenovat dopravní prostředky. школа, фотография, неделя v j.č. Evropu a svět

7 Ruský jazyk / 9. ročník Školní výstup Dokáže pochopit jednoduchý článek s obrázky. Rozumí jednoduchému popisu cesty. S pomocí mapy se dokáže zeptat na cestu nebo poradit někomu jinému. Rozumí běžným nápisům (ulice, nádraží ) Umí názvy dopravních prostředků. Dovede jednoduše popsat jaké je počasí. Učivo Dopravní prostředky Cestování Počasí - Časování sloves ехать, (по)мочь - Infinitivní věty Průřezová témata, mezipředmětové vztahy MV: dějepis, zeměpis MuV etnický původ, VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, poznáváme svět Dokáže rozeznat domácí zvířata. Umí je rozdělit na žijící na souši, ve vodě a létají ptáky. Umí neznámá slova vyhledat ve slovníku. Dokáže si říct o věci v obchodě, pomáhá si při tom gesty. Umí říci co chce koupit a co komu sluší. Dokáže říct, co chce, zeptat se na velikost, barvu a cenu oděvů. Umí vyprávět příběh, dovede shrnout hlavní myšlenky z čteného textu. Zdokonaluje se v práci se slovníkem. Zvířata - Vazby s předložkami после, по Nákupy v obchodním domě - Časování sloves купить, спросить, взять - 1.a 2.p.mn.č. podst. jmen магазин, портфель, школа MV: biologie OSV kreativita, EV lidské aktivity a problémy životního prostředí MV: zeměpis VMEGS - Evropa a svět nás zajímá Sdělí zákl.údaje o zálibách své rodiny. Reprodukuje písemně i ústně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace. Vypráví o plánech do budoucna. Dovolená Prázdniny MV: zeměpis VMEGS objevujeme Evropu a

8 Plynule a jednoduše sdělí průběh dovolené, prázdnin. Moskva, Praha - Pohyblivé o, -e u podst. jmen - 1. a 2. p. mn. č. podst. jmen неделя, фотография, место, здание Rozumí informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, práci a koníčcích, cestování, zvířatech, škole, počasí Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše o probraných tématech. Zeptá se na základní informace a adekvátně na ně reaguje. Rozumí jednoduché promluvě. Umí začít, vést, skončit jednoduchý rozhovor. Komunikace a dovednosti svět Ve známém kontextu odhadne význam neznámých slov.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Učební osnovy. Charakteristika předmětu

Učební osnovy. Charakteristika předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Jazyk ruský Další cizí jazyk Charakteristika předmětu RVP a ŠVP jsou pedagogické dokumenty, k jejich pochopení je nutné osvojit

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 2 Francouzský jazyk Francouzský

Více