5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu"

Transkript

1 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV a RVP G. V průběhu studia realizujeme vybrané tematické okruhy z průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu), Multikulturní výchova (na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu), Mediální výchova (na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu) a Environmentální výchova (na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu). Anglický jazyk se studuje na našem gymnáziu povinně ve čtyřletém i osmiletém studiu. Vzdělávání v hlavním cizím jazyce vede k osvojení mluvené i psané podoby angličtiny, a to od úrovně mírně pokročilé až po úroveň pokročilou, obsahující jak znalosti jazyka, tak také znalosti kultury a reálií příslušné jazykové oblasti. U všech žáků vzdělání navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností osvojenou na konci základního vzdělávání na ZŠ nebo mimo ni, které odpovídají úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a směřují k dosažení úrovně B2 podle tohoto rámce. Časová dotace pro osmileté gymnázium: - výuka probíhá osm let s hodinovou dotací: na povinnou výuku navazuje volitelný jednoletý seminář Konverzace v jazyce anglickém (v Oktávě společný seminář se žáky 4. ročníku čtyřletého studia) se čtyřhodinovou dotací - hodiny jsou povinně děleny - z anglického jazyka žák může složit maturitní zkoušku ve společné a profilové části Časová dotace pro čtyřleté gymnázium: - výuka probíhá čtyři roky s hodinovou dotací: na povinnou výuku navazuje volitelný jednoletý seminář Konverzace v jazyce anglickém (ve 4. ročníku společný seminář se žáky Oktávy) se čtyřhodinovou dotací - hodiny jsou povinně děleny

2 - z anglického jazyka žák může složit maturitní zkoušku ve společné a profilové části Během studia anglického jazyka realizuje předmětová komise mimo vyučování tyto aktivity: - soutěž v konverzaci v anglickém jazyce (organizátoři okresního kola) - distribuce časopisů (R&R, Gate, Bridge) - návštěva divadelních představení anglicky píšících autorů - poznávací, jazykové a výměnné zájezdy do Anglie - projektový den Evropský den jazyků Pro talentované žáky předmětová komise anglického jazyka realizuje přípravné kurzy pro mezinárodní zkoušku FCE. 2. Výchovné a vzdělávací strategie Učitel realizuje společné postupy, které povedou ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk k utváření (podle RVP ZV) a rozvíjení (podle RVP G) klíčových kompetencí žáků. KOMPETENCE K UČENÍ - při řešení úkolů z učebnice nebo z pracovního sešitu nechává učitel žákům prostor pro vlastní postup práce, k hledání správné formulace - učitel zadává žákům úkoly z cizojazyčného tisku a z naučné literatury, žáci texty analyzují a zpracovávají do podoby referátů, zpráv nebo písemných prací a prezentují je před spolužáky - učitel zadává žákům testy, ve kterých prokáží svoji schopnost spojovat a kombinovat získané vědomosti v anglickém jazyce s využitím poznatků i z jiných předmětů - žák využívá příležitosti hledat informace v anglickém jazyce na Internetu a získané informace prezentuje ostatním - v hodinách s rodilým mluvčím žák uplatní a zároveň vnímá a hodnotí svou dosaženou úroveň schopnosti komunikovat v anglickém jazyce

3 - organizováním poznávacích zahraničních zájezdů, divadelních představení, soutěží konaných v cizím jazyce, zajištěním filmů v původním znění dává žákům možnost prakticky uplatnit své jazykové znalosti a motivovat je pro jejich zdokonalení - učitel vede žáka, jak má pracovat se slovníkem (překladovým, výkladovým) a používat jiné jazykové příručky a informační zdroje KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - učitel vede žáky k uplatňování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah při odvozování neznámých výrazů z kontextu - učitel používá při výuce pracovních sešitů k individuálnímu procvičování látky - zařazuje do hodin motivační úkoly, při kterých žáci mohou projevit své získané znalosti a individuálně se projevit - žáci jsou vedeni k hledání možných řešení situací a problémů a k interpretaci jejich řešení i svého stanoviska využitím znalostí angličtiny - učitel zadává žákům i časově náročnější úkoly, při kterých žáci využívají vědomostí z jiných předmětů a znalostí práce s počítačem - žák dostává v hodinách příležitost využívat svých jazykových schopností a adekvátně reagovat v neočekávané situaci, dotazovat se, ověřovat informace, hájit své stanovisko a vyjádřit svůj názor - učitel záměrně zadává takové úkoly, ve kterých se žáci musí doptat na dílčí údaje, na základě kterých pak reagují ve výsledném projevu, dialogu či scénce KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - učitel vede žáka k praktickému využívání zvukových a grafických prostředků anglického jazyka - řízeným rozhovorem učitel opakuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - žák užívá osvojené jazykové prostředky v souvislých výpovědích a v obsahových celcích přiměřeně komunikativnímu záměru - učitel vybízí žáka, aby vhodně reagoval na partnerovy podněty a používal kompenzační vyjadřování - žák je také veden k efektivnímu využívání písemného způsobu komunikace - učitel dává žákům prostor pro komunikativní využití Internetu - při konverzaci jsou žáci vedeni vyjadřovat se jasně, srozumitelně a adekvátně k situaci - učitel vybízí žáky k aktivní komunikaci s rodilými mluvčími a k srozumitelné interpretaci pochopeného textu

4 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - žáci pracující ve dvojicích či v týmu si navzájem pomáhají, doplňují se, podílejí se na společné práci, hodnotí svůj přínos pro skupinu a zodpovídají se za svou práci celému kolektivu - učitel dbá, aby si žáci stanovili takový rozsah své práce a její prezentace, na úrovni jejich znalostí a dovedností - při práci s Internetem učitel zařazuje úkoly, při kterých žáci sledují na anglicky psaných stránkách aktuální dění ve světě. Žáci mají možnost pochopit nutnost přizpůsobování se měnícím se životním a pracovním podmínkám kolem nich - žák dostává příležitost vystupovat a prezentovat svou práci před spolužáky a svá stanoviska hájit - učitel podporuje u žáků sebevědomé vystupování a opírání se o ověřená fakta při projevu - učitel vybízí žáky k diskusi a hodnocení práce druhých a k obhajobě svého stanoviska přiměřenou argumentací v rámci daného tématu - učitel vede žáky k tomu, aby si při týmové práci rovnoměrně rozdělili dílčí úkoly, za které budou zodpovídat KOMPETENCE OBČANSKÉ - učitel vybízí žáky k otevřenosti, k upřímnosti, k sebevědomému vystupování a k toleranci - na základě probrané látky učitel zadává žákům témata pro písemné práce, ve kterých žáci vyjadřují svůj názor a zaujímají stanovisko k problémům společenským, kulturním či ekologickým - při studiu reálií anglicky mluvicích zemí žáci vnímají kulturní odlišnosti - při zahraničních zájezdech, v hodinách s rodilým mluvčím, při sledování filmů nebo čtení literatury anglicky píšících autorů učitel vybízí žáky k zamyšlení se a k pozitivnímu vnímání jiných hodnot - učitel podporuje kreativitu a snahu o zdokonalení či vylepšení KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI - žák se zodpovědně rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření - žák rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál - žák získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech - žák posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a je připraven tato rizika nést

5 KOMPETENCE PRACOVNÍ (podle RVP ZV) - pravidelnou kontrolou vede žáky k estetickému pracovnímu prostředí - motivuje žáky k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce Vyučovací předmět: Ročník: prima Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním: - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - rozpozná běžně používaná slova a zcela základní fráze týkající se jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, pokud jsou pronášena pomalu a zřetelně - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, kterou jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně Učivo - zásady výslovnosti a pravopisu - slovní zásoba a slovní spojení související s probíranými tématy Základní gramatické struktury: - hláskování slov - slovesa BE, CAN, HAVE, HAVE GOT, MUST, HAVE TO -zájmena (osobní, tázací, neurčitá) - příslovce frekvence - číslovky řadové - přítomný čas prostý - přítomný čas průběhový - minulý čas prostý (pravidelná, nepravidelná slovesa) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Námět činnosti: Realizováno jako součást základního vhledu do reálií VB v rámci tématu VB

6 Mluvení: - dokáže se zeptat a odpovědět na jednoduché otázky, pokud se týkají jeho bezprostředních potřeb nebo jde-li o velmi běžné záležitosti (rodina, kamarádi, škola, volný čas) - dokáže se zúčastnit velmi jednoduché interakce, ale je závislý na svém partnerovi v rozhovoru, jestli je ochoten sdělení pomalu opakovat, přeformulovat, upřesnit Čtení s porozuměním: - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - rozumí známým jménům a slovům v krátkém, jednoduchém textu - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům Psaní: - podstatná jména (počitatelná, nepočitatelná) - členy - přídavná jména (stupňování, srovnávání) - příslovce - GOING TO Tematické okruhy: - já a moje rodina - volný čas - sporty a hry - bydlení - moje škola - denní rutina - reálie anglicky mluvicích zemí (UK - svátky, cestování, stravování, geografie, počasí, osobnosti; USA obecný přehled - cestování - jídlo a pití - nakupování - média - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše pohlednici, zprávu a jednoduché věty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a bezprostředního okolí

7 Vyučovací předmět: Ročník: sekunda Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním: - rozumí obsahu jednoduché promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - rozpozná běžně používaná slova a základní fráze týkající se jeho osoby, rodiny a osvojovaných témat, pokud jsou pronášena zřetelně - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny zřetelně - rozumí pokynům a otázkám učitele, kterou jsou pronášeny s pečlivou výslovností, a reaguje na ně Mluvení: - dokáže se zeptat a odpovědět na jednoduché otázky, pokud se týkají jeho bezprostředních potřeb, běžných záležitostí (rodina, kamarádi, škola, volný čas) a osvojovaných témat - dokáže se zúčastnit jednoduché interakce, ale je závislý na svém partnerovi v rozhovoru, jestli je ochoten sdělení pomalu opakovat, přeformulovat, upřesnit - dokáže vystoupit s jednoduchým sdělením Učivo - zásady správné výslovnosti a pravopisu - slovní zásoba a slovní spojení související s probíranými tématy Základní gramatické struktury: - přítomný čas prostý a průběhový - minulý čas prostý - budoucí čas WILL - minulý čas průběhový - používání členů -zájmena (neurčitá) - předpřítomný čas - modální slovesa (SHOULD, SHOULDN T, MUST, MUSTN T, DON T HAVE TO) Tematické okruhy: - škola, volný čas - bydlení - moje rodina, plány do budoucna - každodenní situace - reálie anglicky mluvicích zemí (UK bydlení, doprava, obecný přehled, Londýn, osobnosti, záchranné systémy; USA New York) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Námět činnosti: Realizováno jako součást základního vhledu do reálií VB v rámci tématu VB

8 nebo na něj reagovat Čtení s porozuměním: - rozumí jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - rozumí známým jménům, slovům a frázím v jednoduchém textu - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - životní prostředí - cestování - Česká republika - zdraví Psaní: - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše krátké a jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a bezprostředního okolí - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

9 Vyučovací předmět: Ročník: tercie Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním: - rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají - pochopí smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení - rozumí pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně Mluvení: - dokáže si poradit v jednoduchých obvyklých situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o každodenních tématech - zvládá velmi krátkou konverzaci, ale nedokáže ji sám udržet - dokáže jednoduchých způsobem popsat vlastní rodinu a další lidi, své životní podmínky a vzdělání Čtení s porozuměním: - rozumí jednoduchým každodenním autentickým textům, vyhledá v nich konkrétní informace Učivo - zásady správné výslovnosti a pravopisu - slovní zásoba a slovní spojení související s probíranými tématy Základní gramatické struktury: - přítomné časy - stavová slovesa - budoucí časy (WILL, GOING TO) - minulý čas prostý a průběhový - USED TO - TOO, ENOUGH - předpřítomný čas - vztažné věty podmětné, předmětné - modální slovesa (SHOULD, MIGHT) - slovesné vzory (-ING, infinitiv) - polovětné konstrukce - trpný rod - podmínkové věty 1. typu, časové věty - tázací dovětky - vyjadřování (ne)souhlasu Tematické okruhy: - každodenní situace Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Námět činnosti: Realizováno jako součást základního vhledu do reálií VB v rámci tématu VB

10 - rozumí jménům, slovům a frázím v textu - rozumí informačním nápisům a orientačním pokynům Psaní: - napíše krátké a jednoduché texty, vzkazy a zprávy týkající se jeho bezprostředních potřeb a osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - škola, volný čas, sporty - móda, oblečení - reálie anglicky mluvicích zemí (UK historie, literatura; Austrálie obecný přehled - média - zdraví a životní styl - charakteristika osobnosti - stravování - životní prostředí - vztahy v rodině - Evropská unie - Česká republika (historie, osobnosti) Vyučovací předmět: Ročník: kvarta Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním: - rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k osvojovaným oblastem - pochopí smysl jasně formulovaných zpráv a hlášení - rozumí komplexním pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně Učivo - zásady správné výslovnosti a pravopisu - slovní zásoba a slovní spojení související s probíranými tématy Základní gramatické struktury: - přítomné časy Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Multikulturní výchova Tematický okruh: Multikulturalita

11 Mluvení: - zvládá krátkou konverzaci a dokáže ji i rozvinout - zeptá se na informace a adekvátně reaguje ve formálních i neformálních situacích - vypráví jednoduchý příběh či událost Čtení s porozuměním: - rozumí autentickým textům týkajícím se osvojovaných témat, vyhledá v nich požadované informace a jednoduchým způsobem s nimi dokáže pracovat - rozumí nápisům a pokynům Psaní: - napíše krátké texty týkající se jeho bezprostředních potřeb a osvojovaných témat - dokáže popsat chronologickou posloupnost událostí - minulé časy (předpřítomný a minulý čas) - členy - budoucí čas (WILL, GOING TO, přítomný čas průběhový) - podmínkové věty 1. a 2. typu - modální sloveso WOULD - zvratná zájmena - tvoření otázek - gerundium - frázová slovesa - trpný rod, použití modálních sloves v trpném rodě - předložky - nepřímá řeč, SAY x TELL, nepřímé otázky Tematické okruhy: - každodenní situace - škola, volný čas, sporty - denní rutina - bydlení - společenské problémy (šikana) - reálie anglicky mluvicích zemí (USA vzdělávací systém, historie, politický systém; UK regiony, historie, vzdělávání; památky z různých zemí, vývoj anglického jazyka) - britská literatura (Dickens, Shakespeare) - doprava, cestování - Česká republika (vzdělávací systém, regiony, osobnosti) - živelné pohromy - média Námět činnosti: Realizováno jako součást základního vhledu do reálií v rámci tématu UK, USA, britská literatura

12 Vyučovací předmět: Ročník: kvinta Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - podá svá základní osobní data - podá informace o rodině - popíše svůj domov a podá informace o bydlení - popíše zážitky z dovolené a zážitky spojené s cestováním - rozpozná téma textů psaných běžně užívaným jazykem a jednoduše je dovede reprodukovat - napíše neformální dopis a pohlednici - popíše způsoby trávení volného času, se zaměřením na sport a hry - popíše okolní prostředí včetně sebe ostatních osob - používá základní fráze běžné komunikace (zdraví, osloví, dotáže se na jméno) - popíše způsoby trávení volného času Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (neformální dopis, vyprávění, žádost o práci, úvaha) Základní gramatické struktury: - přítomné časy - stavová a dějová slovesa - slovesné vzorce - minulé časy (minulý čas prostý a průběhový, předminulý čas, USED TO) - vztažné věty -předpřítomný čas - vyjadřování budoucnosti, modalita (COULD, MAY, MIGHT, WILL) - předbudoucí čas -podmínkové věty 1. typu Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

13 - vyjádří čas (hodinu, datum, roční období) Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozumí výrazům, které se týkají probraných témat - čte kratší texty za účelem získání informací - vyhledává potřebné informace v textech - se orientuje ve slovníku v učebnici a v dvojjazyčném slovníku - používá různé způsoby vyjádření souhlasu a nesouhlasu - odpoví na jednoduché otázky - reprodukuje přečtený text - odhadne význam neznámých výrazů - porozumí základním instrukcím - porozumí popisu událostí Interaktivní řečové dovednosti - se představí a použije základní fráze při konverzaci - rozumí otázkám a jednoduchým instrukcím a odpovídá na otázky - klade a zodpovídá jednoduché otázky o známých tématech - reaguje v běžných životních situacích a používá při tom správné gramatické tvary a fráze Tematické okruhy (učebnice): - každodenní situace - já a moje rodina - móda, oblečení - stereotypy chování různých národů - média - reálie anglicky mluvicích zemí (UK svátky) - zaměstnání - Evropská unie - zdraví a životní styl - sporty - technologie - životní prostředí Tematické okruhy (maturita): - já a moje rodina - denní rutina - bydlení - cestování - trávení prázdnin - sporty - britská a americká literatura

14 - udílí a požádá o orientační pokyny Vyučovací předmět: Ročník: sexta Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozumí diskusi o tématech, k nimž má osobní vztah - dokáže identifikovat názory mluvčích - čte kratší i delší texty za účelem získání informací - vyhledá detailní informace z textu - odvodí z kontextu význam neznámých slov a slovních spojení - používá dvojjazyčný i výkladový slovník k vyhledání neznámých lexikálních jednotek - pochopí myšlenky čteného a slyšeného textu a rozliší jejich důležitost - porozumí pokynům a instrukcím, návodům, nápisům a značení - shromáždí informace z více zdrojů Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (formální dopis rezervace, žádost o informace; neformální dopis, pohled, úvaha, ) Základní gramatické struktury: - nepřímá řeč - stupňování přídavných jmen a příslovcí - podmínkové věty - trpný rod - přací věty - neurčitá zájmena - vazba HAVE ST DONE - polovětné konstrukce s příčestím - deteminátory - předložky Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Vzdělávání v Evropě a ve světě Námět činnosti: Realizováno jako součást základního vhledu do reálií v rámci tématu vzdělání v UK, USA, ČR

15 Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - stručně popíše různé události - informuje o svém vzdělání a představách o budoucím povolání a zájmové činnosti ve volném čase - používá slovní zásobu týkající se zdraví a nemocí - hovoří o zdraví a zdravotních problémech, dokáže popsat návštěvu u lékaře - hovoří o záležitostech spojených s nakupováním - hovoří o důležitosti studia cizích jazyků - popisuje způsoby trávení volného času - popíše návštěvu restaurace - napíše formální dopis se všemi náležitostmi - dotáže se na cestu a odpoví - vyjádří různé emocionální stavy své mysli - souvisle hovoří na zadané téma Tematické okruhy (učebnice): - reálie anglicky mluvicích zemí (UK legendy, životní styl) - média - mezilidské vztahy - britská literatura - zdravý životní styl - cestování, doprava - finance, pomoc potřebným - umění, kultura Tematické okruhy (maturita): - zdraví - nakupování, odívání - stravování - vzdělání - britská a americká literatura Interaktivní řečové dovednosti - komunikuje při probírání různých známých témat a udrží komunikaci - vyjadřuje libost a nelibost - vyjadřuje pocity a problémy - aktivně se podílí na krátkých rozhovorech na obvyklá témata

16 - navrhuje a odpovídá na návrhy - obhájí vlastní názor - odpovídá na podrobné otázky - požádá o objasnění a zopakování informací, kterým nerozuměl Vyučovací předmět: Ročník: septima Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - sleduje v rozhovoru na každodenní téma ústní projev - sleduje hlavní body diskuze, které je přítomen - vyjadřuje názor a ptá se na něj - rozumí krátkému vyprávění a vytváří si představu o dalším vývoji příběhu - rozumí textům psaným běžně užívaným jazykem - chápe popis událostí, pocitů a přání - hledá důležité informace v materiálech každodenního života (časopisy, dopisy, brožury, krátké úřední dokumenty) Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (článek do časopisu, úvaha, charakteristika osoby) Základní gramatické struktury: - vyjadřování minulosti (minulý, předpřítomný, předminulý čas) - členy, determinátory, zájmena - slovesné vzory - vyjadřování budoucnosti (WILL, GOING TO, přítomný průběhový čas, budoucí průběhový čas, předbudoucí čas) - vedlejší věty časové Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Environmentální výchova Tematický okruh: Člověk a životní prostředí Námět činnosti: Realizováno v rámci tématu Počasí, ekologie Průřezové téma: Mediální výchova

17 - dokáže rozpoznat významné myšlenky v jednoduchých článcích týkající se běžných témat - identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní informace - čte různými technikami podle typu textu nebo účelu čtení Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - plynule vypráví na dané téma - popíše své zážitky s pocity a reakcemi, zdůvodní vlastní názor - požádá o laskavost a nabídne službu - hovoří o kulturním životě se všemi náležitostmi - hovoří o městech a jejich významných památkách - hovoří o počasí a ročních obdobích - popisuje problémy spojené s životním prostředím - napíše souvislý slohový útvar na daná témata, včetně vyjádření vlastních názorů - napíše dopis a , vyprávění, posoudí pro a proti u daného tématu, napíše popis Interaktivní řečové dovednosti - snadno se jazykově zapojí do interakce - modální slovesa - nominální věty Tematické okruhy (učebnice): - charakteristika osoby - reálie anglicky mluvicích zemí (UK osobnosti, životní styl) - vzdělávání - společenské problémy (finance, konzumní společnost, život s hendikepem, izolace seniorů, vztahy v rodině) - bydlení - stravování - rodina (mezigenerační vztahy a problémy) - příroda, ohrožené druhy - britská literatura Tematické okruhy (maturita): - kultura - moje město, region - počasí, ekologie - USA - svátky a tradice - média - britská a americká literatura Tematický okruh: Média a mediální produkce Role médií v moderních dějinách Námět činnosti: Realizováno v rámci tématu Média

18 v běžných životních situacích - udržuje konverzaci, vysvětluje, oponuje, přesvědčuje - klade otázky a odpovídá na ně - vyjadřuje své názory a informace, které se týkají běžných témat - vyjádří své pocity a reaguje na pocity ostatních - zjišťuje informace o kulturních událostech - zeptá na cestu, na možnosti stravování, ubytování, dokáže provést turistu po městě Vyučovací předmět: Ročník: oktáva Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozumí detailním a lingvisticky komplexním popisným i dějovým textům - čte všechny druhy textů za účelem získání detailních informací - vyhledá celou škálu informací z textu bez hnutí brvy - odvodí význam neznámých slov a frází Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (recenze, úvaha) Základní gramatické struktury: - nepřímá řeč - předmětné, podmětné otázky - tázací dovětky Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Žijeme v Evropě

19 z kontextu - sleduje různé projevy médií a chápe souvislosti - získává informace za použití různých technik čtení v závislosti na textu a účelu čtení - identifikuje v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, rozliší různé styly a citové zabarvení projevu Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - diskutuje o knihách, filmech a novinkách - umí popsat, srovnat, kontrastovat - umí argumentovat a podpořit svou argumentaci příklady - vyjádří své ambice, sny a naděje - převypráví text v jeho původním sledu či v upraveném sledu a používá přitom vlastní slovní zásobu - disponuje rozsáhlou slovní zásobou většiny témat každodenního života a událostí - hovoří o faktech týkajících se ČR - vyjadřuje své znalosti o Velké Británii a jiných anglicky mluvicích zemích - porovná Českou republiku s anglicky hovořícími zeměmi - hovoří o anglické a americké literatuře a historii angličtiny - navrhne řešení problémů a vysvětlí problém a příčiny jeho vzniku - modální slovesa (MUST, HAVE TO), modalita Tematické okruhy (učebnice): - média - britská literatura - náboženství - životní prostředí, ekologie - stravování Tematické okruhy (maturita): - UK - Irsko - Kanada - Austrálie - Nový Zéland - Česká republika - britská a americká literatura (přehled) - sociální problémy Námět činnosti: Realizováno v rámci tématu Sociální problémy Realizováno v rámci výuky reálií UK, Irsko, Česká republika

20 - napíše žádost o zaměstnání, vyprávění, popis, biografii, recenzi Interaktivní řečové dovednosti - snadno se zapojí do interakce v běžných i méně běžných životních situacích - je schopen se zapojit do hovoru i v případě abstraktnějších diskusí Vyučovací předmět: Ročník: 1. ročník Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - podá svá základní osobní data - podá informace o rodině - popíše svůj domov a podá informace o bydlení - popíše zážitky z dovolené a zážitky spojené s cestováním - rozpozná téma textů psaných běžně Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (profil osoby, článek do časopisu, leták, recenze na film, neformální dopis, formální dopis) Základní gramatické struktury: - přítomný čas prostý, průběhový Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

21 užívaným jazykem a jednoduše je dovede reprodukovat - napíše neformální dopis, formální dopis, článek, profil osobnosti a pohlednici - popíše způsoby trávení volného času, se zaměřením na sport a hry - popíše okolní prostředí včetně sebe ostatních osob - používá základní fráze běžné komunikace (zdraví, osloví, dotáže se na jméno) - popíše způsoby trávení volného času - vyjádří čas (hodinu, datum, roční období) Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozumí výrazům, které se týkají probraných témat - čte kratší texty za účelem získání informací - vyhledává potřebné informace v textech - se orientuje ve slovníku v učebnici a v dvojjazyčném slovníku - používá různé způsoby vyjádření souhlasu a nesouhlasu - odpoví na jednoduché otázky - reprodukuje přečtený text - odhadne význam neznámých výrazů - porozumí základním instrukcím - porozumí popisu událostí - slovesné vzorce - minulý čas prostý, průběhový - neurčitá zájmena, členy - stupňování a srovnávání přídavných jmen - předpřítomný čas prostý - vyjadřování budoucnosti (WILL, GOING TO) - podmínkové věty 0. typu Tematické okruhy (učebnice): - každodenní situace - popis osobnosti - volný čas, sporty - reálie anglicky mluvicích zemí (UK volný čas, Wales, svátky) - móda - moje město - média - nakupování - technologie Tematické okruhy (maturita): - já a moje rodina - denní rutina - bydlení - cestování - trávení prázdnin - sporty - britská a americká literatura

22 Interaktivní řečové dovednosti - se představí a použije základní fráze při konverzaci - rozumí otázkám a jednoduchým instrukcím a odpovídá na otázky - klade a zodpovídá jednoduché otázky o známých tématech - reaguje v běžných životních situacích a používá při tom správné gramatické tvary a fráze - udělí a požádá o orientační pokyny Vyučovací předmět: Ročník: 2. ročník Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozumí slovním spojením a často Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (vzkaz, úvaha, Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Další cizí jazyk anglický jazyk

Další cizí jazyk anglický jazyk Další cizí jazyk anglický jazyk 1) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Náplň předmětu anglický jazyk jako druhý cizí jazyk je koncipován tak, aby žáci v budoucnu dosáhli minimálně B1, případně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy vyšší stupeň gymnázia Moje škola Motto: Úspěch

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název ŠVP: RADOST Zpracován podle programu: RVP ZV Gymnázium Platí pro primu až kvartu osmiletého gymnázia Zaměření studia: všeobecné studium Program platí

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii IV.část Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Učební osnovy... 8 2.1 Český jazyk a literatura... 8 2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Školní vzdělávací program dle RVP

Školní vzdělávací program dle RVP Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Fakultní škola přírodovědecké fakulty UK Fakultní škola matematicko-fyzikální fakulty UK Školní vzdělávací program dle RVP (pro nižší gymnázium osmiletého studia) Vydání

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více