5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2 Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu"

Transkript

1 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV a RVP G. V průběhu studia realizujeme vybrané tematické okruhy z průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu), Multikulturní výchova (na nižším i vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu), Mediální výchova (na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu) a Environmentální výchova (na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu). Anglický jazyk se studuje na našem gymnáziu povinně ve čtyřletém i osmiletém studiu. Vzdělávání v hlavním cizím jazyce vede k osvojení mluvené i psané podoby angličtiny, a to od úrovně mírně pokročilé až po úroveň pokročilou, obsahující jak znalosti jazyka, tak také znalosti kultury a reálií příslušné jazykové oblasti. U všech žáků vzdělání navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností osvojenou na konci základního vzdělávání na ZŠ nebo mimo ni, které odpovídají úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a směřují k dosažení úrovně B2 podle tohoto rámce. Časová dotace pro osmileté gymnázium: - výuka probíhá osm let s hodinovou dotací: na povinnou výuku navazuje volitelný jednoletý seminář Konverzace v jazyce anglickém (v Oktávě společný seminář se žáky 4. ročníku čtyřletého studia) se čtyřhodinovou dotací - hodiny jsou povinně děleny - z anglického jazyka žák může složit maturitní zkoušku ve společné a profilové části Časová dotace pro čtyřleté gymnázium: - výuka probíhá čtyři roky s hodinovou dotací: na povinnou výuku navazuje volitelný jednoletý seminář Konverzace v jazyce anglickém (ve 4. ročníku společný seminář se žáky Oktávy) se čtyřhodinovou dotací - hodiny jsou povinně děleny

2 - z anglického jazyka žák může složit maturitní zkoušku ve společné a profilové části Během studia anglického jazyka realizuje předmětová komise mimo vyučování tyto aktivity: - soutěž v konverzaci v anglickém jazyce (organizátoři okresního kola) - distribuce časopisů (R&R, Gate, Bridge) - návštěva divadelních představení anglicky píšících autorů - poznávací, jazykové a výměnné zájezdy do Anglie - projektový den Evropský den jazyků Pro talentované žáky předmětová komise anglického jazyka realizuje přípravné kurzy pro mezinárodní zkoušku FCE. 2. Výchovné a vzdělávací strategie Učitel realizuje společné postupy, které povedou ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk k utváření (podle RVP ZV) a rozvíjení (podle RVP G) klíčových kompetencí žáků. KOMPETENCE K UČENÍ - při řešení úkolů z učebnice nebo z pracovního sešitu nechává učitel žákům prostor pro vlastní postup práce, k hledání správné formulace - učitel zadává žákům úkoly z cizojazyčného tisku a z naučné literatury, žáci texty analyzují a zpracovávají do podoby referátů, zpráv nebo písemných prací a prezentují je před spolužáky - učitel zadává žákům testy, ve kterých prokáží svoji schopnost spojovat a kombinovat získané vědomosti v anglickém jazyce s využitím poznatků i z jiných předmětů - žák využívá příležitosti hledat informace v anglickém jazyce na Internetu a získané informace prezentuje ostatním - v hodinách s rodilým mluvčím žák uplatní a zároveň vnímá a hodnotí svou dosaženou úroveň schopnosti komunikovat v anglickém jazyce

3 - organizováním poznávacích zahraničních zájezdů, divadelních představení, soutěží konaných v cizím jazyce, zajištěním filmů v původním znění dává žákům možnost prakticky uplatnit své jazykové znalosti a motivovat je pro jejich zdokonalení - učitel vede žáka, jak má pracovat se slovníkem (překladovým, výkladovým) a používat jiné jazykové příručky a informační zdroje KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - učitel vede žáky k uplatňování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah při odvozování neznámých výrazů z kontextu - učitel používá při výuce pracovních sešitů k individuálnímu procvičování látky - zařazuje do hodin motivační úkoly, při kterých žáci mohou projevit své získané znalosti a individuálně se projevit - žáci jsou vedeni k hledání možných řešení situací a problémů a k interpretaci jejich řešení i svého stanoviska využitím znalostí angličtiny - učitel zadává žákům i časově náročnější úkoly, při kterých žáci využívají vědomostí z jiných předmětů a znalostí práce s počítačem - žák dostává v hodinách příležitost využívat svých jazykových schopností a adekvátně reagovat v neočekávané situaci, dotazovat se, ověřovat informace, hájit své stanovisko a vyjádřit svůj názor - učitel záměrně zadává takové úkoly, ve kterých se žáci musí doptat na dílčí údaje, na základě kterých pak reagují ve výsledném projevu, dialogu či scénce KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - učitel vede žáka k praktickému využívání zvukových a grafických prostředků anglického jazyka - řízeným rozhovorem učitel opakuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů - žák užívá osvojené jazykové prostředky v souvislých výpovědích a v obsahových celcích přiměřeně komunikativnímu záměru - učitel vybízí žáka, aby vhodně reagoval na partnerovy podněty a používal kompenzační vyjadřování - žák je také veden k efektivnímu využívání písemného způsobu komunikace - učitel dává žákům prostor pro komunikativní využití Internetu - při konverzaci jsou žáci vedeni vyjadřovat se jasně, srozumitelně a adekvátně k situaci - učitel vybízí žáky k aktivní komunikaci s rodilými mluvčími a k srozumitelné interpretaci pochopeného textu

4 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - žáci pracující ve dvojicích či v týmu si navzájem pomáhají, doplňují se, podílejí se na společné práci, hodnotí svůj přínos pro skupinu a zodpovídají se za svou práci celému kolektivu - učitel dbá, aby si žáci stanovili takový rozsah své práce a její prezentace, na úrovni jejich znalostí a dovedností - při práci s Internetem učitel zařazuje úkoly, při kterých žáci sledují na anglicky psaných stránkách aktuální dění ve světě. Žáci mají možnost pochopit nutnost přizpůsobování se měnícím se životním a pracovním podmínkám kolem nich - žák dostává příležitost vystupovat a prezentovat svou práci před spolužáky a svá stanoviska hájit - učitel podporuje u žáků sebevědomé vystupování a opírání se o ověřená fakta při projevu - učitel vybízí žáky k diskusi a hodnocení práce druhých a k obhajobě svého stanoviska přiměřenou argumentací v rámci daného tématu - učitel vede žáky k tomu, aby si při týmové práci rovnoměrně rozdělili dílčí úkoly, za které budou zodpovídat KOMPETENCE OBČANSKÉ - učitel vybízí žáky k otevřenosti, k upřímnosti, k sebevědomému vystupování a k toleranci - na základě probrané látky učitel zadává žákům témata pro písemné práce, ve kterých žáci vyjadřují svůj názor a zaujímají stanovisko k problémům společenským, kulturním či ekologickým - při studiu reálií anglicky mluvicích zemí žáci vnímají kulturní odlišnosti - při zahraničních zájezdech, v hodinách s rodilým mluvčím, při sledování filmů nebo čtení literatury anglicky píšících autorů učitel vybízí žáky k zamyšlení se a k pozitivnímu vnímání jiných hodnot - učitel podporuje kreativitu a snahu o zdokonalení či vylepšení KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI - žák se zodpovědně rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření - žák rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál - žák získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech - žák posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a je připraven tato rizika nést

5 KOMPETENCE PRACOVNÍ (podle RVP ZV) - pravidelnou kontrolou vede žáky k estetickému pracovnímu prostředí - motivuje žáky k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce Vyučovací předmět: Ročník: prima Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním: - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - rozpozná běžně používaná slova a zcela základní fráze týkající se jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, pokud jsou pronášena pomalu a zřetelně - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, kterou jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně Učivo - zásady výslovnosti a pravopisu - slovní zásoba a slovní spojení související s probíranými tématy Základní gramatické struktury: - hláskování slov - slovesa BE, CAN, HAVE, HAVE GOT, MUST, HAVE TO -zájmena (osobní, tázací, neurčitá) - příslovce frekvence - číslovky řadové - přítomný čas prostý - přítomný čas průběhový - minulý čas prostý (pravidelná, nepravidelná slovesa) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Námět činnosti: Realizováno jako součást základního vhledu do reálií VB v rámci tématu VB

6 Mluvení: - dokáže se zeptat a odpovědět na jednoduché otázky, pokud se týkají jeho bezprostředních potřeb nebo jde-li o velmi běžné záležitosti (rodina, kamarádi, škola, volný čas) - dokáže se zúčastnit velmi jednoduché interakce, ale je závislý na svém partnerovi v rozhovoru, jestli je ochoten sdělení pomalu opakovat, přeformulovat, upřesnit Čtení s porozuměním: - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - rozumí známým jménům a slovům v krátkém, jednoduchém textu - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům Psaní: - podstatná jména (počitatelná, nepočitatelná) - členy - přídavná jména (stupňování, srovnávání) - příslovce - GOING TO Tematické okruhy: - já a moje rodina - volný čas - sporty a hry - bydlení - moje škola - denní rutina - reálie anglicky mluvicích zemí (UK - svátky, cestování, stravování, geografie, počasí, osobnosti; USA obecný přehled - cestování - jídlo a pití - nakupování - média - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše pohlednici, zprávu a jednoduché věty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a bezprostředního okolí

7 Vyučovací předmět: Ročník: sekunda Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním: - rozumí obsahu jednoduché promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - rozpozná běžně používaná slova a základní fráze týkající se jeho osoby, rodiny a osvojovaných témat, pokud jsou pronášena zřetelně - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny zřetelně - rozumí pokynům a otázkám učitele, kterou jsou pronášeny s pečlivou výslovností, a reaguje na ně Mluvení: - dokáže se zeptat a odpovědět na jednoduché otázky, pokud se týkají jeho bezprostředních potřeb, běžných záležitostí (rodina, kamarádi, škola, volný čas) a osvojovaných témat - dokáže se zúčastnit jednoduché interakce, ale je závislý na svém partnerovi v rozhovoru, jestli je ochoten sdělení pomalu opakovat, přeformulovat, upřesnit - dokáže vystoupit s jednoduchým sdělením Učivo - zásady správné výslovnosti a pravopisu - slovní zásoba a slovní spojení související s probíranými tématy Základní gramatické struktury: - přítomný čas prostý a průběhový - minulý čas prostý - budoucí čas WILL - minulý čas průběhový - používání členů -zájmena (neurčitá) - předpřítomný čas - modální slovesa (SHOULD, SHOULDN T, MUST, MUSTN T, DON T HAVE TO) Tematické okruhy: - škola, volný čas - bydlení - moje rodina, plány do budoucna - každodenní situace - reálie anglicky mluvicích zemí (UK bydlení, doprava, obecný přehled, Londýn, osobnosti, záchranné systémy; USA New York) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Námět činnosti: Realizováno jako součást základního vhledu do reálií VB v rámci tématu VB

8 nebo na něj reagovat Čtení s porozuměním: - rozumí jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - rozumí známým jménům, slovům a frázím v jednoduchém textu - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - životní prostředí - cestování - Česká republika - zdraví Psaní: - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše krátké a jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a bezprostředního okolí - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

9 Vyučovací předmět: Ročník: tercie Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním: - rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají - pochopí smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení - rozumí pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně Mluvení: - dokáže si poradit v jednoduchých obvyklých situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o každodenních tématech - zvládá velmi krátkou konverzaci, ale nedokáže ji sám udržet - dokáže jednoduchých způsobem popsat vlastní rodinu a další lidi, své životní podmínky a vzdělání Čtení s porozuměním: - rozumí jednoduchým každodenním autentickým textům, vyhledá v nich konkrétní informace Učivo - zásady správné výslovnosti a pravopisu - slovní zásoba a slovní spojení související s probíranými tématy Základní gramatické struktury: - přítomné časy - stavová slovesa - budoucí časy (WILL, GOING TO) - minulý čas prostý a průběhový - USED TO - TOO, ENOUGH - předpřítomný čas - vztažné věty podmětné, předmětné - modální slovesa (SHOULD, MIGHT) - slovesné vzory (-ING, infinitiv) - polovětné konstrukce - trpný rod - podmínkové věty 1. typu, časové věty - tázací dovětky - vyjadřování (ne)souhlasu Tematické okruhy: - každodenní situace Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Námět činnosti: Realizováno jako součást základního vhledu do reálií VB v rámci tématu VB

10 - rozumí jménům, slovům a frázím v textu - rozumí informačním nápisům a orientačním pokynům Psaní: - napíše krátké a jednoduché texty, vzkazy a zprávy týkající se jeho bezprostředních potřeb a osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - škola, volný čas, sporty - móda, oblečení - reálie anglicky mluvicích zemí (UK historie, literatura; Austrálie obecný přehled - média - zdraví a životní styl - charakteristika osobnosti - stravování - životní prostředí - vztahy v rodině - Evropská unie - Česká republika (historie, osobnosti) Vyučovací předmět: Ročník: kvarta Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Poslech s porozuměním: - rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k osvojovaným oblastem - pochopí smysl jasně formulovaných zpráv a hlášení - rozumí komplexním pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně Učivo - zásady správné výslovnosti a pravopisu - slovní zásoba a slovní spojení související s probíranými tématy Základní gramatické struktury: - přítomné časy Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Multikulturní výchova Tematický okruh: Multikulturalita

11 Mluvení: - zvládá krátkou konverzaci a dokáže ji i rozvinout - zeptá se na informace a adekvátně reaguje ve formálních i neformálních situacích - vypráví jednoduchý příběh či událost Čtení s porozuměním: - rozumí autentickým textům týkajícím se osvojovaných témat, vyhledá v nich požadované informace a jednoduchým způsobem s nimi dokáže pracovat - rozumí nápisům a pokynům Psaní: - napíše krátké texty týkající se jeho bezprostředních potřeb a osvojovaných témat - dokáže popsat chronologickou posloupnost událostí - minulé časy (předpřítomný a minulý čas) - členy - budoucí čas (WILL, GOING TO, přítomný čas průběhový) - podmínkové věty 1. a 2. typu - modální sloveso WOULD - zvratná zájmena - tvoření otázek - gerundium - frázová slovesa - trpný rod, použití modálních sloves v trpném rodě - předložky - nepřímá řeč, SAY x TELL, nepřímé otázky Tematické okruhy: - každodenní situace - škola, volný čas, sporty - denní rutina - bydlení - společenské problémy (šikana) - reálie anglicky mluvicích zemí (USA vzdělávací systém, historie, politický systém; UK regiony, historie, vzdělávání; památky z různých zemí, vývoj anglického jazyka) - britská literatura (Dickens, Shakespeare) - doprava, cestování - Česká republika (vzdělávací systém, regiony, osobnosti) - živelné pohromy - média Námět činnosti: Realizováno jako součást základního vhledu do reálií v rámci tématu UK, USA, britská literatura

12 Vyučovací předmět: Ročník: kvinta Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - podá svá základní osobní data - podá informace o rodině - popíše svůj domov a podá informace o bydlení - popíše zážitky z dovolené a zážitky spojené s cestováním - rozpozná téma textů psaných běžně užívaným jazykem a jednoduše je dovede reprodukovat - napíše neformální dopis a pohlednici - popíše způsoby trávení volného času, se zaměřením na sport a hry - popíše okolní prostředí včetně sebe ostatních osob - používá základní fráze běžné komunikace (zdraví, osloví, dotáže se na jméno) - popíše způsoby trávení volného času Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (neformální dopis, vyprávění, žádost o práci, úvaha) Základní gramatické struktury: - přítomné časy - stavová a dějová slovesa - slovesné vzorce - minulé časy (minulý čas prostý a průběhový, předminulý čas, USED TO) - vztažné věty -předpřítomný čas - vyjadřování budoucnosti, modalita (COULD, MAY, MIGHT, WILL) - předbudoucí čas -podmínkové věty 1. typu Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

13 - vyjádří čas (hodinu, datum, roční období) Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozumí výrazům, které se týkají probraných témat - čte kratší texty za účelem získání informací - vyhledává potřebné informace v textech - se orientuje ve slovníku v učebnici a v dvojjazyčném slovníku - používá různé způsoby vyjádření souhlasu a nesouhlasu - odpoví na jednoduché otázky - reprodukuje přečtený text - odhadne význam neznámých výrazů - porozumí základním instrukcím - porozumí popisu událostí Interaktivní řečové dovednosti - se představí a použije základní fráze při konverzaci - rozumí otázkám a jednoduchým instrukcím a odpovídá na otázky - klade a zodpovídá jednoduché otázky o známých tématech - reaguje v běžných životních situacích a používá při tom správné gramatické tvary a fráze Tematické okruhy (učebnice): - každodenní situace - já a moje rodina - móda, oblečení - stereotypy chování různých národů - média - reálie anglicky mluvicích zemí (UK svátky) - zaměstnání - Evropská unie - zdraví a životní styl - sporty - technologie - životní prostředí Tematické okruhy (maturita): - já a moje rodina - denní rutina - bydlení - cestování - trávení prázdnin - sporty - britská a americká literatura

14 - udílí a požádá o orientační pokyny Vyučovací předmět: Ročník: sexta Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozumí diskusi o tématech, k nimž má osobní vztah - dokáže identifikovat názory mluvčích - čte kratší i delší texty za účelem získání informací - vyhledá detailní informace z textu - odvodí z kontextu význam neznámých slov a slovních spojení - používá dvojjazyčný i výkladový slovník k vyhledání neznámých lexikálních jednotek - pochopí myšlenky čteného a slyšeného textu a rozliší jejich důležitost - porozumí pokynům a instrukcím, návodům, nápisům a značení - shromáždí informace z více zdrojů Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (formální dopis rezervace, žádost o informace; neformální dopis, pohled, úvaha, ) Základní gramatické struktury: - nepřímá řeč - stupňování přídavných jmen a příslovcí - podmínkové věty - trpný rod - přací věty - neurčitá zájmena - vazba HAVE ST DONE - polovětné konstrukce s příčestím - deteminátory - předložky Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Vzdělávání v Evropě a ve světě Námět činnosti: Realizováno jako součást základního vhledu do reálií v rámci tématu vzdělání v UK, USA, ČR

15 Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - stručně popíše různé události - informuje o svém vzdělání a představách o budoucím povolání a zájmové činnosti ve volném čase - používá slovní zásobu týkající se zdraví a nemocí - hovoří o zdraví a zdravotních problémech, dokáže popsat návštěvu u lékaře - hovoří o záležitostech spojených s nakupováním - hovoří o důležitosti studia cizích jazyků - popisuje způsoby trávení volného času - popíše návštěvu restaurace - napíše formální dopis se všemi náležitostmi - dotáže se na cestu a odpoví - vyjádří různé emocionální stavy své mysli - souvisle hovoří na zadané téma Tematické okruhy (učebnice): - reálie anglicky mluvicích zemí (UK legendy, životní styl) - média - mezilidské vztahy - britská literatura - zdravý životní styl - cestování, doprava - finance, pomoc potřebným - umění, kultura Tematické okruhy (maturita): - zdraví - nakupování, odívání - stravování - vzdělání - britská a americká literatura Interaktivní řečové dovednosti - komunikuje při probírání různých známých témat a udrží komunikaci - vyjadřuje libost a nelibost - vyjadřuje pocity a problémy - aktivně se podílí na krátkých rozhovorech na obvyklá témata

16 - navrhuje a odpovídá na návrhy - obhájí vlastní názor - odpovídá na podrobné otázky - požádá o objasnění a zopakování informací, kterým nerozuměl Vyučovací předmět: Ročník: septima Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - sleduje v rozhovoru na každodenní téma ústní projev - sleduje hlavní body diskuze, které je přítomen - vyjadřuje názor a ptá se na něj - rozumí krátkému vyprávění a vytváří si představu o dalším vývoji příběhu - rozumí textům psaným běžně užívaným jazykem - chápe popis událostí, pocitů a přání - hledá důležité informace v materiálech každodenního života (časopisy, dopisy, brožury, krátké úřední dokumenty) Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (článek do časopisu, úvaha, charakteristika osoby) Základní gramatické struktury: - vyjadřování minulosti (minulý, předpřítomný, předminulý čas) - členy, determinátory, zájmena - slovesné vzory - vyjadřování budoucnosti (WILL, GOING TO, přítomný průběhový čas, budoucí průběhový čas, předbudoucí čas) - vedlejší věty časové Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Environmentální výchova Tematický okruh: Člověk a životní prostředí Námět činnosti: Realizováno v rámci tématu Počasí, ekologie Průřezové téma: Mediální výchova

17 - dokáže rozpoznat významné myšlenky v jednoduchých článcích týkající se běžných témat - identifikuje strukturu textu a rozliší hlavní informace - čte různými technikami podle typu textu nebo účelu čtení Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - plynule vypráví na dané téma - popíše své zážitky s pocity a reakcemi, zdůvodní vlastní názor - požádá o laskavost a nabídne službu - hovoří o kulturním životě se všemi náležitostmi - hovoří o městech a jejich významných památkách - hovoří o počasí a ročních obdobích - popisuje problémy spojené s životním prostředím - napíše souvislý slohový útvar na daná témata, včetně vyjádření vlastních názorů - napíše dopis a , vyprávění, posoudí pro a proti u daného tématu, napíše popis Interaktivní řečové dovednosti - snadno se jazykově zapojí do interakce - modální slovesa - nominální věty Tematické okruhy (učebnice): - charakteristika osoby - reálie anglicky mluvicích zemí (UK osobnosti, životní styl) - vzdělávání - společenské problémy (finance, konzumní společnost, život s hendikepem, izolace seniorů, vztahy v rodině) - bydlení - stravování - rodina (mezigenerační vztahy a problémy) - příroda, ohrožené druhy - britská literatura Tematické okruhy (maturita): - kultura - moje město, region - počasí, ekologie - USA - svátky a tradice - média - britská a americká literatura Tematický okruh: Média a mediální produkce Role médií v moderních dějinách Námět činnosti: Realizováno v rámci tématu Média

18 v běžných životních situacích - udržuje konverzaci, vysvětluje, oponuje, přesvědčuje - klade otázky a odpovídá na ně - vyjadřuje své názory a informace, které se týkají běžných témat - vyjádří své pocity a reaguje na pocity ostatních - zjišťuje informace o kulturních událostech - zeptá na cestu, na možnosti stravování, ubytování, dokáže provést turistu po městě Vyučovací předmět: Ročník: oktáva Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozumí detailním a lingvisticky komplexním popisným i dějovým textům - čte všechny druhy textů za účelem získání detailních informací - vyhledá celou škálu informací z textu bez hnutí brvy - odvodí význam neznámých slov a frází Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (recenze, úvaha) Základní gramatické struktury: - nepřímá řeč - předmětné, podmětné otázky - tázací dovětky Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh: Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Žijeme v Evropě

19 z kontextu - sleduje různé projevy médií a chápe souvislosti - získává informace za použití různých technik čtení v závislosti na textu a účelu čtení - identifikuje v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, rozliší různé styly a citové zabarvení projevu Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - diskutuje o knihách, filmech a novinkách - umí popsat, srovnat, kontrastovat - umí argumentovat a podpořit svou argumentaci příklady - vyjádří své ambice, sny a naděje - převypráví text v jeho původním sledu či v upraveném sledu a používá přitom vlastní slovní zásobu - disponuje rozsáhlou slovní zásobou většiny témat každodenního života a událostí - hovoří o faktech týkajících se ČR - vyjadřuje své znalosti o Velké Británii a jiných anglicky mluvicích zemích - porovná Českou republiku s anglicky hovořícími zeměmi - hovoří o anglické a americké literatuře a historii angličtiny - navrhne řešení problémů a vysvětlí problém a příčiny jeho vzniku - modální slovesa (MUST, HAVE TO), modalita Tematické okruhy (učebnice): - média - britská literatura - náboženství - životní prostředí, ekologie - stravování Tematické okruhy (maturita): - UK - Irsko - Kanada - Austrálie - Nový Zéland - Česká republika - britská a americká literatura (přehled) - sociální problémy Námět činnosti: Realizováno v rámci tématu Sociální problémy Realizováno v rámci výuky reálií UK, Irsko, Česká republika

20 - napíše žádost o zaměstnání, vyprávění, popis, biografii, recenzi Interaktivní řečové dovednosti - snadno se zapojí do interakce v běžných i méně běžných životních situacích - je schopen se zapojit do hovoru i v případě abstraktnějších diskusí Vyučovací předmět: Ročník: 1. ročník Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Produktivní řečové dovednosti (samostatný ústní a písemný projev) - podá svá základní osobní data - podá informace o rodině - popíše svůj domov a podá informace o bydlení - popíše zážitky z dovolené a zážitky spojené s cestováním - rozpozná téma textů psaných běžně Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (profil osoby, článek do časopisu, leták, recenze na film, neformální dopis, formální dopis) Základní gramatické struktury: - přítomný čas prostý, průběhový Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

21 užívaným jazykem a jednoduše je dovede reprodukovat - napíše neformální dopis, formální dopis, článek, profil osobnosti a pohlednici - popíše způsoby trávení volného času, se zaměřením na sport a hry - popíše okolní prostředí včetně sebe ostatních osob - používá základní fráze běžné komunikace (zdraví, osloví, dotáže se na jméno) - popíše způsoby trávení volného času - vyjádří čas (hodinu, datum, roční období) Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozumí výrazům, které se týkají probraných témat - čte kratší texty za účelem získání informací - vyhledává potřebné informace v textech - se orientuje ve slovníku v učebnici a v dvojjazyčném slovníku - používá různé způsoby vyjádření souhlasu a nesouhlasu - odpoví na jednoduché otázky - reprodukuje přečtený text - odhadne význam neznámých výrazů - porozumí základním instrukcím - porozumí popisu událostí - slovesné vzorce - minulý čas prostý, průběhový - neurčitá zájmena, členy - stupňování a srovnávání přídavných jmen - předpřítomný čas prostý - vyjadřování budoucnosti (WILL, GOING TO) - podmínkové věty 0. typu Tematické okruhy (učebnice): - každodenní situace - popis osobnosti - volný čas, sporty - reálie anglicky mluvicích zemí (UK volný čas, Wales, svátky) - móda - moje město - média - nakupování - technologie Tematické okruhy (maturita): - já a moje rodina - denní rutina - bydlení - cestování - trávení prázdnin - sporty - britská a americká literatura

22 Interaktivní řečové dovednosti - se představí a použije základní fráze při konverzaci - rozumí otázkám a jednoduchým instrukcím a odpovídá na otázky - klade a zodpovídá jednoduché otázky o známých tématech - reaguje v běžných životních situacích a používá při tom správné gramatické tvary a fráze - udělí a požádá o orientační pokyny Vyučovací předmět: Ročník: 2. ročník Anglický jazyk Očekávané školní výstupy Receptivní řečové dovednosti (poslech a četba s porozuměním) - rozumí slovním spojením a často Učivo - fonetická stránka jazyka (přesnost, plynulost) - slovní zásoba k tematickým okruhům, pravopis - zásady psaní slohových útvarů (vzkaz, úvaha, Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Anglický jazyk pro 7. ročník

Anglický jazyk pro 7. ročník Anglický jazyk pro 7. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - seznámí se s vrstevníky - rozliší jednotlivé

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník

Anglický jazyk pro 9. ročník Anglický jazyk pro 9. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, přispívá k chápání

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí pokynům, které jsou prezentovány pomalu a srozumitelně MLUVENÍ POSLECH S POROZUMĚNÍM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-9-1-01 CJ-9-1-02 CJ-9-2-01

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Anglický jazyk - Sekunda

Anglický jazyk - Sekunda - Sekunda Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení ANGLICKÝ JAZYK A/ Charakteristika vyučovací předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp)

Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Anglický jazyk - 6. ročník (RvMp) Školní výstupy Učivo Vztahy používá sloveso být k vyjadřování minulosti sděluje informace v minulém čase Sloveso to be v minulém čase Minulý čas prostý pravidelná slovesa

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2)

6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) 6.4 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň A2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka (úroveň A2) jako dalšího cizího jazyka Předmět Další cizí jazyk a jeho výuka je koncipována

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Osmileté gymnázium FRANCOUZSKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Osmileté gymnázium FRANCOUZSKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 14 Osmileté gymnázium FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází

Více