NAPIŠTE NÁM:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz"

Transkript

1 ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM:

2 Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str. 15 Vážení čtenáři, zcela jistě jste si povšimli, že Vás toto číslo městského zpravodaje stálo o dvě koruny více, než tomu bylo dosud. Usnesením Rady města Kunovice ze dne 3. února 2011 byla cena zvýšena na 10 Kč. Není to příjemná zpráva a jistě to nebylo příjemné a ani jednoduché rozhodování. V době, kdy se všeobecně hledají finanční rezervy a úspory, je podobný krok zřejmě celkem pochopitelný. Kompenzací za zvýšenou cenu snad může být skutečnost, že od začátku letošního roku vychází Kunovjan bohatší o čtyři strany, změnil se papír na němž je vytištěn a je poněkud barevnější, než tomu bývalo v minulosti. Snažíme se, aby se vám Kunovjan líbil a abyste v něm i nadále nacházeli informace, které od něj čekáte. Věřím, že i přes útratu vyšší o dvě koruny zůstane Kunovjan i nadále Vaším oblíbeným společníkem. Zdeněk Kučera, odpovědný redaktor KUNOVJAN, Městský zpravodaj, Vydává: Městský úřad Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera, Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133, Náklad: výtisků Příští číslo vychází 25. března 2011, uzávěrka redakčních příspěvků 7. března Vybráno z usnesení 5. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: Schvaluje: Kupní smlouvu č na pořízení kopírovacího stroje Aficio MP C2050AD RICOH mezi městem Kunovice a firmou IMPROMAT CZ, s. r. o., Praha 4, U Hellady 697/4, IČ , Servisní smlouvu č. 5210S/10/200 na kopírovací stroj Aficio MP C2050AD RICOH mezi městem Kunovice a firmou IMPROMAT CZ, s. r. o., Praha 4, U Hellady 697/4, IČ kupní smlouvu mezi společností Atelier Maur s.r.o., Ječná 11, Plzeň a městem Kunovice na odkup 14 prvků vánoční světelné výzdoby dodatečně Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 470 Kč na kulturní účely spojené s pořádáním XIV. Plesu města Kunovice, který se uskutečnil 15. ledna 2011, uzavřenou mezi Mgr. Annou Fikselovou, lékárna náměstí Svobody 359, Kunovice a městem Kunovice dodatečně Smlouvu na pronájem reklamní plochy na kulturní účely spojené s pořádáním XIV. Plesu města Kunovice, který se uskutečnil 15. ledna 2011, uzavřenou mezi městem Kunovice a Antonínem Habartou, doprava a obchodní činnost Kunovice, V Úzkých 1615 dodatečně Smlouvu na pronájem reklamní plochy na kulturní účely spojené s pořádáním XIV. Plesu města Kunovice, který se uskutečnil 15. ledna 2011, uzavřenou mezi městem Kunovice a H + H s.r.o., tř. Vítězství 263, Kunovice dodatečně Smlouvu na pronájem reklamní plochy na kulturní účely spojené s pořádáním XIV. Plesu města Kunovice, který se uskutečnil 15. ledna 2011, uzavřenou mezi městem Kunovice a RAMET C.H.M. a.s., Letecká 1110, Kunovice dodatečně Smlouvu na pronájem reklamní plochy na kulturní účely spojené s pořádáním XIV. Plesu města Kunovice, který se uskutečnil 15. ledna 2011, uzavřenou mezi městem Kunovice a BENT real s.r.o., Opletalova 27, Praha 1 Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2011_9180 uzavřenou mezi městem Kunovice a společností OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. se sídlem Čs. armády 20, Praha 6 Bubeneč týkající se užití hudebních děl k poslechu populární hudba při akci Vánoční koncert DH Stříbrňanka ve sportovní hale v Kunovicích Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na výrobu městského zpravodaje Kunovjan uzavřený mezi městem Kunovice a Zdeňkem Kučerou, podnikatelem, se sídlem Hostětín 56, Bojkovice cenu městského zpravodaje Kunovjan na 10 Kč za výtisk dodatečně Darovací smlouvu o poskytnutí věcného daru v hodnotě Kč na kulturní účely spojené s pořádáním XIV. Plesu města Kunovice, který se uskutečnil 15. ledna 2011, uzavřenou mezi společností SVS-Correct, s.r.o., Bílovice a městem Kunovice Bere na vědomí: program jednání II. zasedání Zastupitelstva města Kunovice informaci o vyřizování přestupků ve 2. pololetí 2010 zprávu o stavu vyřizování petic a stížností za 2. pololetí 2010 výroční zprávu za rok 2010 o poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zprávu o nakládání s pozemky města za 2. pololetí 2010 podnět Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územního odboru Uherské Hradiště, Dopravního inspektorátu, na provedení úprav světelné signalizace na křižovatce v ulici tř. Vítězství v Kunovicích, Vydává: Nařízení města č. 1/2011 o vymezení oblasti, ve které lze místní komunikaci nebo její určený úsek užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou s účinností od a Rozhodla: zpoplatnit parkování ve vymezené oblasti, ve které lze místní komunikaci nebo její určený úsek užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou (nám. Svobody a Na Rynku podle nařízení města) též v sobotu v čase od 7.00 strana 2 1/2011

3 hodin do hodin, Určuje: člena zastupitelstva města Kunovice Mgr. Milana Staška stálým zástupcem města Kunovice v HYJÉ koně Zlínského kraje, o.p.s. pro funkční období Jmenuje: pana Mgr. Jana Šobáně do funkce vedoucího odboru kultury, školství, cestovního ruchu a sportu Městského úřadu KUNOVJAN Kunovice s účinností od 4. února 2011 Nedoporučuje: umístění bigboardu dle projektové dokumentace Kunovice bigboardu na pozemku p.č. 3030/1 v k.ú. Kunovice u Uh. Hradiště na základě žádosti paní Marcely Urbanové, Na Vrchovici 317 Kudlov, Zlín Stanovuje: cenu městského zpravodaje Kunovjan na 10,- Kč za výtisk Nebezpečné odpady patří do sběrného dvora Od letošního roku dochází v Kunovicích k výrazné změně v odběru nebezpečných odpadů a vyřazených elektrozařízení. Doposud byl tento odběr zajišťován mimo jiné i prostřednictvím mobilního sběru, který se konal čtyřikrát ročně. Nyní vedení města Kunovice od uvedeného způsobu sběru upustilo, neboť v souvislosti se zprovozněním nového sběrného dvora výrazně pokleslo množství nebezpečných odpadů SCHŮZE RADY MĚSTA 17. března dubna 2011 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 14. dubna 2011 i vyřazených elektrozařízení v rámci mobilního sběru sbíraných. Ve sběrném dvoře můžete bezplatně odkládat odpady pocházející z domácností (odpady od občanů města Kunovice, nepodnikajících fyzických osob) v množství obvyklém a přiměřeném jedné domácnosti. Limity odběru jsou k dispozici u pracovníka obsluhy sběrného dvora. Provozní doba sběrného dvora: duben - říjen listopad - březen úterý, středa, čtvrtek 13:00 18:00 12:00 17:00 sobota 8:00 13:00 8:00 13:00 Sběrný dvůr se nachází v ulici Ve Strhanci nedaleko železničního přejezdu a je vybaven šesti velkoobjemovými kontejnery pro sběr papíru, kovů, bioodpadu z údržby zeleně, objemného odpadu, stavebního odpadu a dřeva, můžete zde uložit i plasty, kompozitní obaly, sklo, textil. Z nebezpečných odpadů jsou odebírány barvy, rozpouštědla, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, oleje, nespotřebované zahradní postřiky (pesticidy), olověné akumulátory či nepoužitá léčiva. Přesný seznam druhů odebíraných odpadů je uveden na informační tabuli u vstupu do areálu. Do sběrného dvora můžete přivézt také vysloužilá elektrozařízení z domácností (lednice, mikrovlnné trouby, televizory, počítačové monitory apod.), malé domácí elektrospotřebiče (varné konvice, žehličky, fény, počítačové příslušenství ), nefunkční zářivky i úsporné žárovky, drobné baterie a akumulátory. Jestliže některý druh odpadu nebude možné ve sběrném dvoře odebrat, případně budete-li potřebovat odevzdat odpad mimo provozní dobu sběrného dvora, můžete jej odložit v provozovně společnosti Sběrné suroviny UH, s. r. o. na ulici Průmyslová v Uherském Hradišti, stejně jako, tomu bylo doposud. Helena Droppová, odbor správy majetku a životního prostředí Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz) Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí (www.sfzp.cz) Radniční okénko Milé spoluobčanky, vážení spoluobčané, jistě jste si všimli, že na podzim roku 2010 se v našem městě pohybovali lidé v reflexních vestách, seděli na campingových židličkách a něco zapisovali. Centrum dopravního výzkumu zde pro ŘSD ČR, správa Zlín, provádělo bezpečnostní inspekci průtahu silnice I/55. Kromě zjištění počtu vozidel, která Kunovicemi projíždí, je výsledkem studie popisující bezpečnostní rizika současného uspořádání dopravy, jednotlivá zjištění a také naznačení možností řešení. Studie upozorňuje především na problémy chodců a cyklistů a navrhuje také způsoby jejich řešení. Zpracovatel má za to, že by bylo ideální s rekonstrukcí vozovky připravit i rekonstrukci chodníků. 1/2011 Město Kunovice už v loňském roce ve spolupráci s firmou PK OSSENDORF s.r.o. pracovalo na projektu Bezbariérové chodníky podél komunikace I/55 v Kunovicích, na který získalo dotaci ve výši 91 tisíc korun z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na projekt činily Kč. Projektová dokumentace řeší nejen bezbariérové chodníky v ulicích Pekařská, Husitská a Novoveská a nové přechody pro chodce, ale i autobusové zastávky. Věřím, že pokud se nám podaří získat dotaci na realizaci tohoto záměru, významně tím přispějeme k bezpečnému, pohodlnému a bezbariérovému pohybu pěších v této části našeho města. Mgr. Ivana Majíčková, starostka strana 3

4 Změny v organizaci MěÚ Kunovice Rada města Kunovice na své 3. schůzi schválila nový organizační řád MěÚ Kunovice s účinností od 1. února Bližší představu o organizaci úřadu si můžeme udělat pomocí grafického schématu: Organizační schéma Městského úřadu Kunovice Starostka Mgr. Ivana Majičková Tajemnice MěÚ Ing. Helena Vajdíková Místostarosta Ing. Pavel Vardan Odbor finanční Marie Mílková Odbor hospodářsko správní Bc. Ivana Rathúská Městská policie Luboš Blaha Odbor správy majetku a životního prostředí Jarmila Podškubková Odbor investic a územního plánování Ing. Milan Valouch Odbor kultury, školství, cestovního ruchu a sportu Mgr. Jan Šobáň Odbor Stavební úřad Ing. Radek Horáček Na to, proč ke změnám v organizaci došlo, čeho všeho se týkají a jak se projeví v chodu Městského úřadu Kunovice, jsem se zeptal ing. Heleny Vajdíkové, která je podle zákona o úřednících územně samosprávných celků č. 312/2002 Sb. vedoucí úřadu. Proč bylo nutné vytvořit nový Organizační řád MěÚ Kunovice? Protože došlo k celé řadě změn, které si vynutily drobné organizační a tedy i personální změny ve struktuře a fungování městského úřadu. Původní organizační řád doznal za minulá dvě volební období celkem tří změn, které průběžně odrážely nově vznikající stav věcí, na které bylo nutné reagovat. I v životě města a jeho orgánů dochází k permanentním změnám, a proto musíme vytvořit funkční a efektivní organizační strukturu. Jak se říká: Nic není v životě jisté, pouze změny. Jaké jsou ty nejdůležitější změny, které nová organizační struktura úřadu obsahuje? V průběhu let si vedení města a MěÚ průběžně vyhodnocovalo efektivnost stávající organizace městského úřadu. Ke změnám dochází vlivem nové legislativy, přesunu některých kompetencí ze státu na samosprávu a v neposlední řadě též nárůstem samosprávných činností, které město prostřednictví mměstského úřadu vykonává a především je chce vykonávat na vysoké odborné a profesionální úrovni. K největším změnám došlo v oblasti kultury, školství, cestovního ruchu a sportu. Tyto oblasti činnosti MěÚ nebyly dosud organizačně vymezeny v podobě samostatného odboru, který by za ně odpovídal. Obrovský kus práce vykonaly komise kultury a cestovního ruchu a komise školství a sportu. Kulturu ve značné míře též zaštiťovala v minulých volebních obdobích tehdejší místostarostka Mgr. Ivana Majíčková, což v dnešní situaci, kdy působí ve funkci starostky města, již není možné. Odbor hospodářsko správní tuto činnost částečně vykonával za spolupráce dalších zaměstnanců městského úřadu. Zjednodušeně řečeno dozrál čas na to, aby se oblast kultury, školství, cestovního ruchu a sportu institucionalizovala do podoby samostatného odboru MěÚ. Co to znamená obsahově a personálně? Znamená to, že jmenované oblasti se přesunuly z beder odboru hospodářsko správního, z beder paní starostky a zčásti i z beder komise kultury a cestovního ruchu a komise školství a mládeže na bedra pracovníků nového odboru kultury, školství, cestovního ruchu a sportu. Kolik lidí pracuje v tomto odboru? Pracují zde 4 zaměstnanci jako vedoucí byl na základě výběrového řízení podle zákona o úřednících územně samosprávných celků č. 312/2002 Sb. vybrán a jmenován Mgr. Jan Šobáň. Tento mladý muž má mimo jiných předpokladů sedmiletou praxi v těchto oblastech činnosti a jsme rádi, že své kvality potvrdil i před výběrovou komisí. Jeho kolegyní zůstává Bc. Kristýna Juřičková, která má na starosti přeshraniční spolupráci, zajišťuje chod městského informačního centra, propagaci města. Dále sem z odboru hospodářsko správního přecházejí knihovnice Kateřina Bartošová a organizační pracovnice Komunitního centra Věra Huspeninová. Hlavně prvně dvěma jmenovaným přibude docela hodně práce, ale věřím, že díky svému vzdělání a zkušenostem se s novou situací dobře vypořádají. Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že se ubralo práce odboru hospodářsko správnímu? To ano, protože náplň nového odboru byla dříve zčásti strana 4 1/2011

5 zaštítěna právě odborem hospodářsko správním. Jeden odbor se fakticky rozpadl na dva, vymezily se kompetence a rozsah činností bez nároku a potřeby na zvýšení počtu zaměstnanců města. Odbor hospodářsko správní se bude i nadále věnovat nakládání s majetkem města (převody majetku prodej, nákup), nájmy, dále pak má na starosti sociální záležitosti sociálně právní ochranu dětí, město je veřejným opatrovníkem více než 30 klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením a Domova pro seniory na ulici Cihlářská a Domova pro osoby se zdravotním postižením Na Bělince, vykonává přenesenou působnost v oblasti matriky a evidence obyvatel a administrativu rady města a zastupitelstva města a poskytuje služby Czech Pointu. Kde občané nový odbor najdou? Nový odbor sídlí v prostoru městského informačního centra Na Rynku 886, pro Kunovjany na Prachmanovém. Městské informační centrum poskytuje nadále všechny služby, které dříve poskytovalo. Provozní doba odboru je totožná s provozní dobou městského úřadu a provozní doba MIC se tak adekvátně prodlužuje, eventuelně v pátek mimo turistickou sezónu zkracuje. Podrobné údaje jsou uvedeny na vstupních dveřích do městského informačního centra a také na orientační tabuli ve vestibulu budovy městského úřadu. Došlo ještě k nějakým dalším změnám? Další změnou je přesun jednoho místa z odboru hospodářsko správního na odbor správy majetku a životního prostředí. Místo se uvolnilo ukončením pracovního poměru pracovnice, který byl uzavřen na dobu určitou a jeho přesun nám pomohl k tomu, aby se odborný pracovník daleko systematičtěji a důsledněji věnoval správě majetku města. Dlouhodobě se ukázalo, že není možné správu majetku (budov, bytů, veřejného osvětlení atd.) zajistit jedním člověkem. Problémy nelze řešit až když vzniknou, je třeba situaci permanentně mapovat a vyhodnocovat, což v našich podmínkách jeden člověk, konkrétně vedoucí odboru, při rozsahu stávající náplně práce nemůže zvládnout. Tuto KUNOVJAN pozici jsme ve spolupráci s úřadem práce obsadili zkušeným odborným pracovníkem v oblasti správy majetku a pohřebnictví. Ing. Josefem Krupou. Získali jsme v rámci aktivní politiky zaměstnanosti dotaci od Úřadu práce na plat tohoto pracovníka na 5 měsíců. A má město prostředky na platy těchto pracovníků? Kdyby nemělo, tak bychom do změn nešli. Finanční krytí nákladů na platy je zabezpečeno ve schváleném rozpočtu na rok Celkový objem prostředků na platy a odvody je ve srovnání s rokem 2010 stejný, protože město zaměstnává stále stejný počet osob. Dovolím si malou poznámku na okraj: Již třetím rokem zůstává celkový objem prostředků na mzdy MěÚ Kunovice nezměněn. Pochopitelně z úsporných důvodů. Od jednoho občana jsem zaznamenal poznámku: Pokaždé když přijdu na úřad, jsou tam pořád nové tváře a vypadá to, že město jen nabírá nové lidi. Je to tak? Z výše uvedeného je jasně patrné, že s celkovým počtem zaměstnanců si nemůžeme dělat, co chceme. Rozhoduje rada města, tedy kolektivní orgán a stanovený počet zaměstnanců vždy určuje podle podrobné analýzy jednotlivých pracovních pozic. Kromě našich zaměstnanců se u nás střídají také praktikanti ze středních a vysokých škol z blízkého okolí. Také se stalo pravidlem, že využíváme stážisty, zpravidla absolventy škol, kteří ukončili vzdělání a jsou vedeni v evidenci uchazečů o práci na úřadu práce. Tyto samozřejmě neplatíme z prostředků rozpočtu města, ale příspěvků od úřadu práce. Takže možná proto, se někdy zdá, že u nás na úřadě jsou pořád nové tváře. Na závěr: Co oceňujete na svých lidech z úřadu? V první řadě odbornost a profesionalitu, umění zvládat změny, chápat pravidlo, že úředník je tu pro občana a nikoliv naopak, loajalitu a dát něco navíc, třeba jen trošku navíc, co člověk nemusí, ale chce. Děkuji Vám za rozhovor. Zdeněk Kučera Mladící chyceni při ničení dopravního značení Vyvrácené dopravní značení v ulici Pod Valy, U Pálenice, Na Karmaku, Na Rybníku - celkem devět poškozených dopravních značek zdokumentovali strážníci městské policie v posledních týdnech minulého roku. Město Kunovice tak ze svého rozpočtu muselo zcela zbytečně vynaložit finanční prostředky do opravy těchto veřejných věcí, aby zpět mohly plnit svou funkci. Jednou z novoročních priorit městské policie v oblasti veřejného pořádku proto bylo i dopadení pachatelů tohoto opakujícího se protiprávního jednání. Neuplynul ani měsíc od začátku roku a vandalové jsou známi. Již třetí lednový týden se na služebně městské policie zpovídali z tohoto konání tři pachatelé mladší 18 let, pocházející z východní Moravy. Byli zajištěni strážníkem a svědky přímo při činu, když v ulici Na Rybníku, ničili dopravní značení upozorňující na snížení rychlosti a umístění příčného prahu na komunikaci. Ke svému činu se doznali a na místě uvedli dopravní značení do původního stavu. Při objasňování pachatelů sehráli velkou roli dva kolemjdoucí svědci, kterým nebyl v tu chvíli lhostejný pohled na řádící mladíky, a celou událost neprodleně policii oznámili. Michal Zámečník 1/2011 strana 5

6 Vedoucí nového odboru městského úřadu Potkáváme se s ním v Kunovicích již sedm roků. Na první pohled typ vysokoškolského studenta s mírným sklonem k nepraktičnosti v běžném životě, ve skutečnosti jedenatřicetiletý otec tří dětí žijící se svou manželkou v Hradčovicích v nově postaveném domku, aktivní muzikant hrající v cimbálové muzice Hora i v dalších příležitostných uskupeních, milovník barokní muziky především starých českých mistrů, donedávna vedoucí Městského informačního centra v Kunovicích, dnes vedoucí nově vzniklého Odboru kultury, školství, cestovního ruchu a sportu Městského úřadu v Kunovicích. To všechno je Mgr. Jan Šobáň. Jak jste se dostal do Kunovic? Studoval jsem v Praze na Univerzitě Karlově obor politologie a mezinárodní vztahy, během studií jsem pracoval v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako asistent poslance Ludvíka Hovorky. Když jsem se oženil, bylo jasné, že v Praze - i přes určitou atraktivitu tehdejšího zaměstnání - zůstat nechci. Přihlásil jsem se do právě vypsaného výběrového řízení na pozici vedoucího MIC v Kunovicích a dopadlo to dobře pro mě a snad i pro Kunovice. Odpovídá fungování a chod MIC vašim někdejším představám, nebo se jeho náplň posunula někam jinam? Když jsem nastoupil, začínali jsme fakticky na zelené louce, nenavazoval jsem na práci nikoho přede mnou. Náplň odpovídala požadavkům a představám tehdejšího vedení města, svou roli zde sehrála inspirace informačním centrem v Uherském Hradišti. Během času se požadavky na činnost centra posouvaly na základě získávaných zkušeností i nově vznikajících požadavků ze strany veřejnosti, ale také na základě potřeb městského úřadu v této souvislosti zmíním třeba možnost úředního ověřování podpisů a dokladů v MIC. Je MIC určeno především turistům a návštěvníkům Kunovic, nebo spíš jeho občanům? Jak jsem uvedl, byla na začátku inspirace Uherským Hradištěm, jenže tam jsou úplně jiné podmínky, a tedy i potřeby. V Hradišti se pohybuje mnohem víc návštěvníků, než v Kunovicích a tudíž na ně musí být činnost informačního centra zaměřena. Naše činnost je nohem více zaměřena na občany Kunovic a dá se v časovém horizontu rozdělit zhruba do dvou částí: tou první je období od poloviny června do poloviny září hlavní turistická sezóna, kdy se dá poměr našich klientů odhadnout 50:50 polovina cizích a polovina domácích. Ve druhé části tedy přibližně zbývajících devět měsíců tvoří procento klientů z řad obyvatel Kunovic %. Dá se tedy říci, že jsme jakýmsi informačně servisním centrem pro občany Kunovic. Také se podílíme na zajišťování kulturně společenských akcí a podobně. To je ale v podstatě minulost, začátkem února jste se stal vedoucím nově vzniklého Odboru kultury, školství, cestovního ruchu a sportu Městského úřadu v Kunovicích co to znamená a co to přinese veřejnosti? Úplná minulost to není a vlastně ani nebude. Nový odbor sídlí v budově MIC Na Rynku a provoz infocentra má i nadále v náplni své činnosti. Vedle toho v ní bude především kultura. V minulých letech byla garantem zajišťování kulturních akcí s podílem města tehdejší místostarostka, dnešní starostka Mgr. Ivana Majíčková. Pokračování zavedené praxe bylo nadále poněkud nemyslitelné mimo jiné i proto, že se na zajišťování zmíněných akcí průběžně podílely jednotlivé odbory městského úřadu kromě své vlastní činnosti jim určené. Potřebu sjednocení organizace kulturního života pod jednoho garanta přinesl život a žádnému ze stávajících odborů se jako celek přidělit nedala. Samozřejmostí je předpokládaná spolupráce s kulturní komisí, zejména její předsedkyní Mgr. Olgou Strašákovou. Co všechno bude tedy pod nově vzniklý odbor spadat? V rámci odboru kultury bude fungovat například kino Lípa či v minulém roce otevřené Komunitní centrum. Jeho součástí je Mateřské centrum Beruška, městská knihovna a klub pro seniory. Jak už jsem uvedl, bude pod odbor spadat MIC a navštívit nás bude muset každý, kdo si bude chtít pronajmout Kulturní zařízení Pálenice, Slováckou búdu, Slovácký sklépek nebo sportovní halu. Předpokládám, že náplň a činnost odboru se bude nějakou dobu postupně profilovat a usazovat, stejně jako tomu bylo v případě MIC. Jedním z prvních výsledků činnosti nového odboru bude rozšíření provozní doby MIC. Zapomenout samozřejmě nesmím ani na další oblasti spadající pod nový odbor. Z cestovního ruchu je třeba zmínit ještě přeshraniční spolupráci, propagační materiály města a jeho celkovou prezentaci navenek. V oblasti sportu je to zatím zejména provoz sportovní haly. Poslední oblastí, avšak určitě nikoliv nejméně významnou, je školství, kde budu plnit povinnosti města coby zřizovatele mateřské a obou základních škol. Mým prvním úkolem bude naučit se název svého odboru nazpaměť... Znamená vznik nového odboru nárůst počtu pracovníků městského úřadu? Vznikem nového odboru nevzniklo žádné nové pracovní místo, jinými slovy nebyl navýšen počet pracovníků městského úřadu. Díky přeshraniční spolupráci se Starou Turou jsme obdrželi dotaci mimo jiné na mzdu jednoho pracovníka. Vyřešil se tak poměrně zásadní problém zastupitelnosti v MIC, který se dosud překlenoval využíváním praktikantů, kteří byli na městském úřadě na stáži. Nebylo to ideální z celé řady důvodů, ale jiné řešení dosud nebylo možné. Jsem rád, že toto období skončilo a věřím, že v konečném výsledku budou mít užitek z této změny v organizačním systému na radnici především samotní občané Kunovic. Díky za rozhovor a přeji vám hodně úspěchů v nové funkci. Zdeněk Kučera strana 6 1/2011

7 Rozpočtový výhled města na období Zastupitelstvo města Kunovice na svém zasedání dne 24. února 2011 schválilo aktualizaci rozpočtového výhledu města na období Jedná se o nástroj sloužící pro střednědobé plánování příjmů a výdajů obcí v návaznosti na zamýšlené investice a zdroje jejich financování. Zpracování rozpočtového výhledu obcím umožňuje zjednodušení zpracování každoročního rozpočtu, popisuje stávající finanční situaci a dává přehled o možnostech hospodaření subjektu v budoucím období. Výhled vychází z analýzy minulého období (účetních dat za čtyři předcházející roky), analýzy schváleného resp. upraveného rozpočtu a s přihlédnutím na předpokládaný vývoj ekonomiky státu je navržen plán hospodaření města na další pětileté období. Na základě takto zpracovaného plánu pak město získává ucelený souhrn informací o předpokládaných příjmech a o nezbytných budoucích platbách a zároveň o volných prostředcích k dalšímu investování. Z výhledu uvedeného v tabulce č. 1 je patrné, že město i v následujících letech hodlá hospodařit s přebytkem běžných příjmů nad běžnými výdaji, což lze hodnotit jako základní předpoklad pro investiční rozvoj. Město v minulosti provedlo mimo jiné také dvě nejrozsáhlejší investiční akce ve své historii a to vybudování kanalizační sítě s napojením na ČOV v Uherském Hradišti a rekonstrukci areálu Panského dvora, která se v současné době dokončuje a bude nejvýznamnější investicí letošního rozpočtu. Takto investičně náročné akce by nemohly být nikdy financovány ze samotného rozpočtu města bez přijetí dotací a úvěrových prostředků nutných na spoluúčast. I po započtení splátek jistin dlouhodobých úvěrů zůstávají městu na jeho další rozvoj volné peněžní prostředky ve výši 7 9,5 mil Kč ročně tak, jak vyplývá z posledního řádku tabulky č. 1. Neméně zásadním pro posouzení finanční stability města je ukazatel dluhové služby. Dluhová služba poskytuje přehled o výpůjční aktivitě města a o jeho schopnosti splácet dluh. Jedná se o podíl splátek jistin úvěrů včetně úroků a celkových běžných příjmů snížených o provozní dotace. Hodnota ukazatele dluhové služby v rozpočtovém výhledu (tabulka č. 2), vypočítaná podle metodiky Ministerstva financí, je příznivá a dosahuje maximálně necelých 13 % z povolené 30procentní předepsané hranice a do budoucna se snižuje. Znamená to, že město Kunovice má i nadále dostatečný prostor pro financování investic prostřednictvím případného úvěru. Rozpočtový výhled jako komplexní dokument byl zpracován firmou AQE advisors, a.s. a jeho obsahem je také hodnocení hospodaření města z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Na základě tohoto posouzení je město Kunovice hodnoceno jako kvalitní subjekt s dobrou schopností splácet své závazky. Dobré a konstantní výsledky hospodaření města spolu s uvážlivou investiční politikou jsou předpokladem pro stabilitu budoucího ekonomického vývoje města. Ing. Pavel Vardan, místostarosta Tabulka č.1 Volné finanční prostředky na investice v letech Údaje (tis. Kč) RS 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 RV 2016 Údaje (tis. Kč) RS 2011 RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 20 Běžné příjmy Běžné příjmy Běžné výdaje Běžné výdaje Provozní přebytek Provozní přebytek Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje Příjmy všechny Příjmy všechny Výdaje všechny Výdaje všechny SALDO v rozpočtové skladbě (bez fin.) SALDO v rozpočtové skladbě (bez fin.) Financování Financování Uhrazené splátky jistiny Uhrazené splátky jistiny Volné finanční prostředky Volné finanční prostředky Tabulka č.2 Ukazatel dluhové služby města v letech Text (tis. Kč) RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 RV 2016 Text (tis. Kč) RV 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 RV 2016 Daňové příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace (4112,4212) Dotace (4112,4212) Dluhová základna Dluhová základna Úroky Úroky Spl. jistin a dluhop Spl. jistin a dluhop Splátky - leasing Splátky - leasing Dluhová služba Dluhová služba Ukazatel dluhové služby 12,59% 11,88% 11,21% 10,59% 9,99% Ukazatel dluhové služby 12,59% 11,88% 11,21% 10,59% 9,99% 1/2011 strana 7

8 Veřejná doprava ve Zlínském kraji Co je to KORIS? V poslední době se stále častěji v regionálních médiích objevuje termín KORIS. Považuji za vhodné, pro lepší informovanost našich občanů, uvést následujících pár řádků na vysvětlenou. Veřejná doprava osob - jak autobusová, tak železniční - je ve Zlínském kraji zajišťována prostřednictvím několika na sobě nezávislých dopravců. Každý z těchto operátorů dopravy má vlastní jízdní řády, odlišné tarify (ceník jízdného a podmínky přepravy), informační systém, odlišnou majetkovou strukturu, vlastní řízení a kontrolu, včetně vyhodnocování údajů z této činnosti. Zadavatelem veřejné dopravy je Krajský úřad Zlínského kraje v součinnosti s městskými a obecními úřady a tito jsou také plátci dotací na prokazatelnou ztrátu jednotlivým dopravcům. Skutečností je, že veřejná pravidelná doprava osob je specifickou oblastí podnikání, kde nelze dosáhnout zisku jen na základě vybraných tržeb od cestujících. Důvodem je skutečnost, že zatímco poskytovaná služba je vyžadována pravidelně a trvale, poptávka po této službě je nepravidelná, nárazová a nezaručuje odhadnutelný příjem a zisk. Požadavek na zajištění veřejné dopravní služby vychází z národní a krajských koncepcí dopravní obslužnosti daného území. Zadavatelé krajské dopravy mají za tohoto stavu omezenou možnost dozoru nad celou oblastí správy a provozu veřejné dopravy, omezenou možnost kontroly vedení a návazností spojů na jednotlivých zastávkách a přestupních terminálech a také poskytované kvality služeb. Jednotlivé informační systémy dopravců jsou zastaralé a nejednotné. Za účelem zkvalitnění a rozvoje oblasti veřejné dopravy pro občany Zlínského kraje byl proto vytvořen projekt nazvaný Komplexní odbavovací řídicí a informační systém veřejné dopravy (KORIS). Cílem projektu je odstranění výše uvedených nedostatků a zkvalitnění systému veřejné dopravy ve všech směrech. Mezi dílčí, a pro cestující veřejnost nejvíce viditelné aktivity projektu KORIS, bude patřit vybudování centrálního dispečinku a zavedení informačního systému pro cestující. Bude se jednat o světelné tabule umístěné ve vozidlech a na důležitých a uzlových zastávkách. Občané Kunovic budou mít možnost se s tímto projektem setkat prostřednictvím MHD, příměstských autobusových linek a železničních tratí vedoucích přes naše město. Finanční náklady na projekt dosahují téměř 116 milionů korun, přičemž 98,5 milionů korun získal Zlínský kraj z Regionálního operačního programu financovaného z fondů Evropské unie. Začátkem tohoto roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele odbavovacího a informačního systému, postupné spouštění dílčích aktivit projektu můžeme očekávat v průběhu roku Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje V těchto měsících probíhá také aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje. Tento základní dopravní dokument, který byl zpracován v r. 2004, je jakousi kuchařkou pro rozvoj a směřování silniční, železniční, vodní i letecké dopravy ve Zlínském kraji. Samozřejmě že s postupem doby je nutné některé záměry aktualizovat a přizpůsobit novým hospodářským a společenským požadavkům. Zpracováním této aktualizace dochází ke shrnutí záměrů v oblasti dopravní politiky Zlínského kraje na období následujících 7-10 let (s výhledem do r. 2030) a také k přizpůsobení novému fiskálnímu období Evropské unie na léta V současnosti aktualizace prochází řízením SAE, což je prověřování jejího vlivu na životní prostředí. Schválení celého aktualizovaného dokumentu Zastupitelstvem Zlínského kraje se předpokládá koncem letošního roku. Pro Kunovice a jejich obyvatele je velmi potěšující, že pro ně důležité záměry a zájmy v oblasti silniční dopravy jsou v Generelu dopravy uvedeny jako prioritní a nepřehlédnutelné. Jedná se především o, všemi Kunovjany očekávanou výstavbu jihozápadního obchvatu ( by-pasu ), který je v tomto dokumentu, i přes určitou nevůli ŘSD, označen jako velmi potřebný a prioritní. Lidově řečeno, nebude možné tento náš požadavek jen tak přehlédnout a popřípadě odsunout na vedlejší kolej. Vzhledem k tomu, že záměr je zde uveden velmi výrazně, je tímto vymahatelný. Mě osobně tato skutečnost naplňuje optimismem a pocitem, že v době nepříliš vzdálené se výstavba obchvatu stane skutečností. Rovněž neúměrně zatěžovaná I/55 procházející středem našeho města je - díky jejímu novému zařazení mezi komunikace mezinárodního významu - předmětem zvýšené pozornosti co do bezpečnosti dopravy, frekvence projíždějících vozidel a vlivu na okolní životní prostředí. Tomu samozřejmě musí odpovídat i odpovědnost jejího správce vůči přilehlým obcím a jejich obyvatelům. V oblasti železniční dopravy zůstává pro Zlínský kraj páteřní tratí Přerov - Břeclav a Hranice - Střelná s dalším napojením na Slovensko. Existuje také záměr dobudování sítě železničních zastávek v severních oblastech kraje a všeobecně by měla platit třicetiminutová frekvence obsluhy zastávek regionálními linkami krajské železniční dopravy. Pro občany Kunovic stále platí absence přímé dosažitelnosti rychlíkových vlaků v úseku Luhačovice - Praha a zpět, a to z toho důvodu, že v nedávné minulosti byly Kunovice jako rychlíková stanice z jízdního řádu vyňaty, a tak Kunovjané ztratili možnost nástupu do těchto rychlíků přímo v jejich městě. Tato negativní skutečnost není předmětem výše uvedeného dokumentu, ale je třeba ji řešit na úrovni koordinátora dopravy Zlínského kraje, případně ředitelství Českých drah. Osobně jsem již na úrovni Výboru pro dopravu Zlínského kraje a koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje na toto téma jednal a nepovažuji uvedený problém za definitivně uzavřený. Pro Kunovice je rovněž důležité, že v oblasti letecké dopravy platí i v aktualizovaném Generelu dopravy Zlínského kraje stále záměr na přebudování místního civilního letiště pro potřeby kraje, a to i přes současné majetkoprávní problémy a skutečnost, že aktuálně dostalo prioritu letiště Přerov-Bochoř. To, že v naší oblasti je civilní letiště potřebné, vyplývá i ze záměru přebudování továrního letiště v Otrokovicích jako pohotovostní základny Letecké záchranné služby. Je totiž faktem, že územní oblast části Zlínska a Uherskohradišťska, jejíž součástí jsou i Kunovice, není pokryta požadovanou 15minutovou dosažitelností letecké záchranky, což je dalším požadavkem aktualizovaného materiálu. Neposlední oblastí nových záměrů v dopravní politice Zlínského kraje je oblast vodní dopravy. Přestože pro Kunovice jako takové není vodní dopravní cesta prioritní, je potěšující, že v souvislosti se záměrem rozvoje aktivit kolem Baťova kanálu se připravuje zbudování přístaviště Kunovský les, což se sice přímo nedotýká samotných Kunovic, ale díky příbuznosti názvu se naše město zviditelní i v tomto směru. A není vyloučeno, že s dalším rozvojem ekologicky provozované dopravy a napojením Olšavy se i Kunovice jednou stanou součástí vodních tras. Tomáš Zůbek, člen Výboru pro dopravu Zastupitelstva Zlínského kraje strana 8 1/2011

9 Občané se ptají V poště pro Kunovjan se objevil níže uvedený a stal se inspirací pro nově zavedenou rubriku. Budete-li se chtít napříště, vážení čtenáři Kunovjanu, zeptat vedení města na něco, co má širší význam jako v tomto případě, napište nám na adresu .cz. Otázka na starostku a místostarostu Byl jsem iniciátor petice, která proběhla v listopadu 2008 a kterou podepsalo 1242 občanů, Petice se zabývala řešením dopravní situace průjezdu městem Kunovice. Projednáváním dopravní situace dne na Pálenici skončilo jednání o dopravní situaci. Jelikož starosta odešel, rád bych věděl, co bude dál dělat v této věci pro své občany nové vedení radnice, které má ve svém volebním programu na prvním místě řešení této velice špatné dopravní situace. Ministr Vít Bárta v televizním rozhovoru říkal, že nabízí obcím stavby obchvatů a tyto to odmítají. Tato situace netrápí jen naši obec, ale i okolní obce, kterými tato komunikace prochází. Nerad bych slyšel výmluvy, že není peněz a že silnice patří státu. S pozdravem Jaroslav Navrátil Starostka Mgr. Ivana Majíčková nabídla panu Navrátilovi setkání, které se však v konečné fázi neuskutečnilo. Chtěla s ním téma dopravy Kunovicích probrat a vysvětlit si vzájemně celou problematiku. Vedení města si uvědomuje závažnost problému vyřešení dopravní situace v Kunovicích v plné šíří, říká starostka a právě proto je v Programu rozvoje města na léta stejně jako v našem volebním programu uvedena doprava na prvním místě. Vzhledem k tomu, že starostka i místostarosta jsou zástupci jednoho volebního subjektu, ujala se odpovědi Mgr. Ivana Majíčková: Vážený pane Navrátile, dovoluji si Vám odpovědět touto formou, protože jste svůj dotaz adresoval redakci městského zpravodaje Kunovjan, a protože se nepodařilo uskutečnit naši společnou schůzku, na kterou jsem Vás pozvala. Věřím, že moje odpověď bude zajímat i další naše občany. Ke schůzce na Pálenici se nemohu vyjadřovat, neboť jsem se jí neúčastnila. O všech krocích při řešení dopravní situace jsem byla informována a po odchodu pana starosty jsem se účastnila celé řady jednání a přípravy projektové dokumentace Silnice I/55 Kunovice dopravně bezpečnostní opatření. Dnes je tato dokumentace připravena pro územní řízení. Řeší situaci na komunikaci KUNOVJAN I/55 od křižovatky na náměstí Svobody po železniční podjezd směr Uherské Hradiště. Od října do prosince roku 2010 probíhal v Kunovicích průzkum Centra dopravního výzkumu, který posuzoval jednak dopravní situaci na silnici I/55 a také tuto projektovou dokumentaci. Dalšími kroky budou vyřízení územního řízení, majetkoprávní řešení v některých úsecích a příprava projektu pro stavební povolení a pak už jen taková drobnost jako je vyčlenění peněz v rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic ČR na realizaci této stavby. O tom rozhoduje Ministerstvo dopravy. Role vedení města je zde opravdu jen v rovině prosebníků, urgentů a stěžovatelů. Snad nám pomohou zástupci Zlínského kraje, poslanci a senátoři, kteří pomoc tenkrát na Pálenici slibovali. V této chvíli má také ŘSD Zlín připravenu opravu komunikace I/55 od ulice Pekařské po konec ulice Novoveská. Tato oprava se měla realizovat již v roce 2009, vzhledem k nedostatku financí, však nebyla dosud zahájena. Na mém posledním jednání s ředitelem silnic a dálnic ve Zlíně dne 1. února 2011 jsem byla informována o tom, že jsou připraveni realizaci zahájit, jen čekají na uvolnění finančních prostředků. Uvidíme, jak se k této silnici Ministerstvo dopravy postaví. Ve svém e- mailu, pane Navrátile, píšete, že ministr Vít Bárta v televizním rozhovoru říkal, že nabízí obcím stavby obchvatů a tyto to odmítají. Pokud je mi známo, je budování obchvatů měst základní osou superstrategie Ministerstva dopravy, ke které se v současné době vyjadřují kraje a odborníci. Pokud dokument Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Strategie green paper ) schválí vláda, svítá nám naděje na realizaci projektu západního obchvatu Kunovic, jehož studie leží na Ministerstvu dopravy. Ale to je opravdu věc státu, protože silnice I/55 patří státu a jen stát tu může investovat. To není výmluva. To je skutečnost. Její předběžný rozpočet je více než 1 miliarda korun. To jistě uznáte, že není v možnostech našeho města. Ve středu 16. února 2011 jsme v této věci jednali se statutárním náměstkem hejtmana Zlínského kraje, radním pro dopravu, panem Drozdem. Domluvili jsme se na dalších krocích, které je třeba na této nelehké cestě učinit. Děkuji Vám za Váš zájem a podporu, bez nichž bychom nemohli pokračovat v dalších jednáních. Dovoluji si Vás a všechny, které tato problematika zajímá, pozvat na veřejné projednání, které se uskuteční v dubnu O přesném termínu Vás budeme ještě včas informovat. Slibuji Vám, že budu dělat všechno, co bude v mých silách, aby se dopravní situace v našem městě zlepšila. Mgr. Ivana Majíčková, starostka Pozitivní příklad rodičů je důležitý Nedávno jsem při kontrole zaměřené na dodržování zákazu kouření na zastávkách MHD v ulici Na Rynku vyslechl rozhovor dvou maminek. Horlivě debatovaly o svých dospívajících dětech a o problémech jejich výchovy. Z hovoru byly zřejmé obavy, které vyplývaly z nejistoty, zda jejich výchova je dostačující a zda postačí k ochraně jejich dětí před svody dnešního světa. Nevím, co jim mám říkat ohledně drog. Copak já vím, jestli se nechytí nějaké party? končila hovor jedna z maminek. Domnívám se, že rodičů, kteří si kladou otázky tohoto typu, je více. A jak zní odpověď? Nejlépe se osvědčil vlastní pozitivní příklad rodičů a láskyplná, inspirující atmosféra v rodině. Zdrojů, kde lze informace o výchově potomků získat, je jistě mnoho. Rád bych vám doporučil velmi fundovaně a zároveň poutavě napsanou knihu Vaše děti a návykové látky, jejímž autorem je známý psychiatr MUDr. Karel Nešpor, CSc. Na dvou fiktivních rodinách Šiků a Nešiků demonstruje řešení problémů, s nimiž se rodiče dospívajících dítek mohou setkat. V prevenci problémů s návykovými látkami se správně zdůrazňuje nebezpečí nudy. Svá rizika však s sebou nese také opačný extrém, totiž když je dítě soustavně přetěžované a vyčerpané, uvádí v jedné z kapitol knihy Karel Nešpor. Michal Zámečník, Městská policie Kunovice 1/2011 strana 9

10 Přes počítač můžeme navštívit hřbitov Počítače zasahují do mnoha lidských činností a rovněž přinášejí i mnohé nečekané změny v našem jednání. Důkazem toho je i nová možnost prohlížení hřbitova v Kunovicích a jeho hrobových míst pomocí počítače z jakéhokoliv místa na světě, pokud tam existuje internet. Odbor správy majetku města a životního prostředí MěÚ Kunovice ve spolupráci se slovenskou firmou z Trenčína během roku 2010 připravil s využitím dosavadních podkladů z informačního systému Radnice VERA (evidence hrobových míst na hřbitově a hřbitovních poplatků) pasport hřbitova Kunovice, který je nyní přístupný i veřejnosti v plném rozsahu. Nejjednodušší je přístup přes webové stránky města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz), kde na pravé vertikální liště naleznete odkaz Hřbitov Kunovice. Kliknete na něj a po otevření stránek virtuálního hřbitova v Kunovicích můžete v levé části vidět tyto nabídky pro další práci: 1. Hledání (osobní data) 2. Hledání (umístění) 3. Mapa hřbitova K bodu 1: Hledání podle osobních dat je možné uskutečnit ve třech možnostech: podle příjmení nebo podle jména nebo podle data úmrtí. Při hledání stačí zadat jen začátek příjmení nebo jména a počítač nabídne všechny zemřelé s daty úmrtí, kteří začínají na požadovaná písmena. Následně si můžete vybrat ze zobrazené nabídky požadovanou osobu tak, že ji označíte a počítač vám sdělí přesné hrobové místo (např. C-108). Toto místo si můžete dále prohlédnout na mapě (červeně zbarvené) hřbitova nebo si prohlédnout fotografii daného hrobového místa. K bodu 2: Hledání umístění hrobového místa: Hřbitov v Kunovicích je rozdělen do 8 sekcí - A, B, C, D, E, F, UA, UB. Každé hrobové místo je označeno písmenem dané sekce a dále pořadovým číslem, např. A-8 nebo UB-24 apod. Pokud zadáte při hledání hrobového místa jen písmeno požadované sekce a dále Vyhledat, počítač vám nabídne jména zemřelých v prvním hrobovém místě dané sekce. Neukáže ihned celou požadovanou sekci, pouze poskytuje informaci, která sekce na mapě hřbitova je ta vámi požadovaná. K bodu 3: Mapa hřbitova: Klikněte na Mapa hřbitova Takto vypadá plánek kunovického hřbitova na internetu Učený člověk má své bohatství vždy v sobě. a dále na Zobrazit mapu hřbitova. Šipkou (kurzorem) ukažte do přibližně požadovaného místa na mapě hřbitova a odklikněte. Získáte tak výřez požadované části hřbitova, kde jsou hrobová místa zobrazena ve větší velikosti. Následně můžete kurzorem ukázat na vámi vybraná jednotlivá hrobová místa a ke každému je k dispozici malá fotografie tohoto místa se jmény zemřelých. Pokud si vyberete konkrétní hrobové místo a kliknete na něj, zobrazí se velká fotografie hrobového místa a v dolní části pod fotografií jména zemřelých uložených v daném hrobovém místě. Při označení libovolného z těchto jmen vám počítač nabídne v levé části obrazovky jména a příjmení všech zemřelých z daného hrobového místa včetně jejich dat narození a úmrtí. Uvědomuji si, že při čtení tohoto článku vypadá hledání hrobu na internetu velmi složitě, ale po krátké zkoušce je zřejmé, že se ve skutečnosti jedná o velmi jednoduchý proces, poskytující ještě řadu dalších variant, o kterých se zde nezmiňuji. Kromě tohoto přístupu můžete využít vstup přímo přes webovou stránku www. hrbitovy.com. Získáte úvodní (titulní) stránku s názvem České hřbitovy, kde si dále můžete vybrat vámi požadovanou obec a požadovaný hřbitov. Postup je následující: 1. Klikněte na mapě ČR na příslušný kraj, automaticky se vybere kraj. 2. V poli Vyber okres zvolte příslušný okres a potvrďte jej kliknutím na Vyhledej. 3. Ze seznamu vyberte hřbitov, se kterým chcete pracovat kliknutím na tlačítko Zvol hřbitov. Pokud využijete uvedený postup, můžete takto v rámci Zlínského kraje v současné době najít zatím jen 20 hřbitovů a v rámci okresu Uherské Hradiště je možné si prohlédnout hřbitov v Hluku, Nedachlebicích, Ostrožské Nové Vsi, Šumicích, Velehradě a samozřejmě i v Kunovicích. Na titulní stránce je také možnost Poslat zprávu. Tato možnost je pro smluvního uživatele tohoto programu, tj. město Kunovice, není určena široké veřejnosti. Pokud budete chtít napsat nějakou zprávu k dané záležitosti, můžete použít tuto ovou adresu: Ing. Josef Krupa, odbor správy majetku města Phaedrus, římský skladatel bajek strana 10 1/2011

11 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p. Novinky sčítání lidu v roce 2011 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání: Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství. Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. V době sčítání bude všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. Distribuce sčítacích formulářů Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost a předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho KUNOVJAN sami nevyzvete. Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky. Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si, prosím,přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře, prosím, nepřekládejte. Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky. Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví. Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní údaje. Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby: předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu nebo je vyplníte elektronicky osobně odevzdáte na poště Kdo se sčítání zúčastní Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Společně se sčítacími komisaři České pošty budou sčítání provádět i komisaři Českého statistického úřadu, zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních, a některá ministerstva ministerstvo vnitra (např. osoby v azylových zařízeních), obrany (např. vojáci na území České republiky a v zahraničí), zahraničních věcí (pracovníci na našich velvyslanectvích v zahraničí) a spravedlnosti (osoby ve vězeňských zařízeních a ve vazbě). Podrobné informace týkající se vyplňování jednotlivých formulářů najdete na webových stránkách Bc. Ivana Rathúská, vedoucí hospodářsko správního oboru ZŠ U Pálenice získala Kč na vybavení školy Dvě nové jazykové učebny, nový nábytek v odborných učebnách, nová nejmodernější technika v řadě tříd a učeben, výrazně vylepšená školní knihovna, lépe vybavené prostory pro trávení volného času. Na to vše se s velkou pravděpodobností už od září 2011 mohou těšit žáci Základní školy U Pálenice. Peníze potřebné na realizaci těchto záměrů získalo vedení školy díky projektu Moderní škola. V listopadu loňského roku projekt podali na ministerstvo školství a odborná komise ho právě v těchto dnech schválila. Zjednodušeně se dá říct, že projekt je zaměřen na podporu moderních forem výuky. Větší část z dotace ve výši Kč využijeme na to, abychom vylepšili materiální vybavení školy. Nezanedbatelná suma je ale určena také na tvorbu interaktivních výukových materiálů, které budou ve výuce využívat všichni naši žáci, uvedl v souvislosti se získanou dotací ředitel školy Marek Tvrdoň. red 1/2011 strana 11

12 ZŠ U Pálenice za sebou získali vždy cenná umístění v okresních i krajských kolech. Je potěšitelné, že z 15 zúčastněných žáků předvedla děvčata naší školy výborné znalosti. Soutěž se skládá za tří částí. Žákyně zvládly bez chyby písemný test a v obou konverzačních částech prokázaly bohatou slovní zásobu, gramatickou správnost a jazykovou pohotovost, uvedla zástupkyně ředitele Věra Drgáčová, která děti na soutěž připravovala. Veroniku Banou čeká v březnu krajské kolo ve Vsetíně. Úspěchy z výtvarné soutěže Obrovským triumfem žáků naší školy skončila výtvarná soutěž Pohádky a říkadla Josefa Lady, kterou společně vyhlásily Středisko volného času Staré Město a Městská knihovna a Informační centrum ve Starém Městě. V konkurenci 467 výtvarných prací obsadili naši žáci jednou první, dvakrát druhé a jednou třetí místo. V kategorii prvních a druhých tříd zvítězila Natálie Janíková (2. A) a druhý skončil Ondřej Třetina (2. B). Mezi žáky šestých a devátých tříd skončila na druhém místě Michaela Kotasová a na třetím Magdaléna Veselá (obě 8. A). Úkolem soutěžících bylo namalovat Haló, haló, sluchátko Haló, haló, co se stalo? - Kouzelné sluchátko, my bychom rádi k vám do školy! - No jistě, jak si přejete, ozvalo se ze sluchátka a bylo to. Tak rychle to ale v pátek 28. ledna přece jen nešlo. Jistě: děti, které přišly k zápisu do prvních tříd, skutečně mluvily do kouzelného sluchátka. Jistě: na své cestě potkaly Macha a Šebestovou. Jistě: narazily také na pravěkého mamuta, co ho ve škole zanechal popletený školník Huml. Ale přijetí do školy si musely zasloužit samy. A v naprosté většině případů jim ani nemuselo pomáhat sluchátko, protože do školy dorazila spousta šikovných dětí. Zápisem je kromě vyučujících doprovázela děvčata z osmých tříd (ať už převlečená za Šebestovou nebo za paní Kadrnožkovou) a známá večerníčkovská melodie o utrženém sluchátku (děkujeme nejmenším dívkám navštěvujícím kroužek hraní na flétnu). A protože rodiče si libovali u dobré kávy a skvělých koláčků, které napekly naše kuchařky, bylo výsledkem příjemné odpoledne s jednoznačným závěrem: Rozhodnutí o přijetí obdrželo 41 dětí a Základní škola U Pálenice otevře v září 2011 dvě první třídy. Mladý Demosthenes Stejně jako v posledních třech letech, totiž triumfem našich žáků, skončilo regionální kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes, které se konalo ve středu 19. ledna ve Zlíně. První místo obsadil Radek Blahuš (7. A) a vybojoval si tím postup do krajského kola soutěže, druhá skončila Lucie Hůtová (8. B). Radek bodoval se svým vystoupením na téma Perfektně prožitá přestávka, Lucka zaujala poutavým tématem o nepostradatelném pomocníku člověka, o knize. Od začátku této soutěže se našim žákům podařilo dvakrát probojovat až do celostátního kola, loni byl úspěšný právě Radek Blahuš. Budeme mu držet palce, aby svůj úspěch zopakoval. Olympiáda v němčině Ve středu 9. února se v naší škole uskutečnilo okresní kolo olympiády německého jazyka. 1. místo vybojovala Veronika Baná, 3. místo Kateřina Hlůšková, obě žákyně 9. třídy. Navázaly tak na úspěchy dřívějších žáků, kteří několik let libovolnou technikou obrázek, který ztvární pohádky nebo říkadla Josefa Lady. Porotkyně hodnotily nápad, techniku zpracování a celkový dojem. Ocenění si úspěšní žáci převzali ve středu 2. února na vernisáži v prostorách Městské knihovny a Informačního centra ve Starém Městě. 1. A má vysvědčení ze sjezdovky Maminka Katka a tatínek Jirka učí v lyžařské škole. Rozhodli se, že nám svoje povolání představí. Ve třídě by to však nebylo ono, a tak se 1. A za nimi rozjela do Osvětiman. Tam si děti rozdělili do dvou skupin, lyžaři začátečníci, ti trénovali s maminkou Katkou na dětské sjezdovce, a ostatní s tatínkem Jirkou vyrazili na velký svah. Společně s dětmi také lyžovali někteří rodiče, další zajišťovali občerstvení pod svahem. A protože právě končilo první pololetí a všichni žáci dostávali vysvědčení, čekala tato slavnostní událost i na žáky 1. A. Každý si pro to svoje musel přijet k paní učitelce a cestou projet vítěznou brankou. Výborná zpráva na závěr: Všichni mají samé jedničky. Maminka Katka a tatínek Jirka sice vysvědčení nedostali, ale my jim píšeme 1* a moc děkujeme. strana 12 1/2011

13 Indiánský zápis do 1. třídy Již u vchodu školy vítali malí kovbojové se šerifem nové předškoláky, kteří se dostavili, aby je doprovodili do třídy vyzdobené v indiánském duchu. Tam na ně čekalo plno indiánů i s učitelkami, které pro ně měly připraveny různé úkoly a také pravou indiánskou čelenku, s kterou pak absolvoval celý zápis. A protože byli všichni stateční a nedali svůj strach najevo, ZŠ Červená cesta KUNOVJAN Po příjezdu čekal účastníky kurzu tříkilometrový strmý výstup z parkoviště Vranča do hotelu Portáš. Hned druhý den byli účastníci kurzu rozděleni do tří skupin podle výkonnosti a začal výcvik. Děti se postupně zdokonalovaly v jízdě na sjezdových lyžích i na běžkách, ale také se díky besedě se členem horské služby seznámily s pravidly správného chování na horách. Získané dovednosti si nakonec ověřili v závěrečném slalomu, v pohodě zvládali počítání puntíků na kostce, rozlišovali číslice, barvy, geometrické tvary, četli písmenka, recitovali básničky a zpívali písničky, poznávali pohádky podle obrázků a nebáli se je vyprávět, nebo si krásně vybarvovali obrázky. Učitelky se při zápisu zaměřily na výslovnost dětí, úchop tužky, komunikativnost apod. To vše proto, aby mohly rodičům poradit, na co se mají ještě před nástupem dětí do školy zaměřit. Všichni si přece přejeme, aby byly děti na školu připravené a aby se jim práce ve škole dařila a líbila. Zápisu se zúčastnilo celkem 23 předškoláků, z nichž 20 by jich mělo 1. září přijít do školy. Tři žáci musí, z důvodu odkladu povinné školní docházky, na školní lavice ještě jeden rok počkat. Na nové žáčky se již těšíme. Lyžařský kurz V neděli 23. ledna odjeli žáci 7. a 8. třídy, se svými učitelkami Smělíkovou, Hanáčkovou a Břustkovou na lyžařský výcvikový kurz, který se konal v Javorníkách, v horském středisku Portáš. COUNTRY-KARNEVAL Přijďte si s námi zatančit a zasoutěžit na tradiční country-karneval. KAM: Farní domeček v Kunovicích KDY: neděle 27. února 2011 od hod. 1/2011 Co Vás čeká: Hudební skupina POOL Ukázky country tanců, soutěže a odměny Každá maska si odnese odměnu! Přijďte si zasoutěžit, pobavit se a zároveň se něco nového naučit. KCM srdečně zve všechny děti i dospělé. Těšíme se na vás. který za povzbuzování instruktorek všichni zdárně zvládli. V kategorii děvčat zvítězila Adriana Lacková ze 7. třídy, druhá se umístila Nikola Burešová a třetí místo získala Veronika Tomečková (obě z 8. třídy). V kategorii chlapců vyhrál Tomáš Lorenc, následovalo ho jeho dvojče Pavel Lorenc a na třetím místě skončil Daniel Flek (všichni z 8. třídy). Pamětní listy budou všem účastníkům lyžařského výcvikového kurz připomínat lednový týden strávený se svými spolužáky na lyžích. Jezte ovoce a zeleninu jsou zdravé!!! V rámci podpory zdravé výživy v naší školní jídelně se kuchařky rozhodly, že děti si samy můžou vybrat, zda mají chuť na čerstvý zeleninový nebo ovocný salát. K tomuto účelu se v jídelně začátkem února objevil chladící pult, u kterého si žáci mohou nabírat libovolný druh a množství salátu do připravených misek. Zkušebně mají děti salátový bufet k dispozici dvakrát až třikrát týdně. 2-3 krát do týdne, pokud se tento nápad osvědčí, bude možnost ještě častější. Chodíte do knihovny? Městská knihovna Kunovice oznamuje, že od 1. února 2011 upravila pro širší možnosti využití nabízených služeb svou výpůjční dobu. Každé pondělí bude knihovna otevřená o hodinu déle, tedy až do hodin. Výpůjční doba Městské knihovny Kunovice: Pondělí Úterý Středa ZAVŘENO Čtvrtek Pátek Kateřina Bartošová, knihovnice strana 13

14 Kunovice - moje rodné město Oslavy 20. výročí osamostatnění Kunovic, jež proběhly na sklonku loňského roku, přinesly řadu pozoruhodných slohových i výtvarných prací, jejichž autory jsou žáci místních základních škol. Netradiční pohled na věci kolem nás přináší mnohdy nová poznání. Nebo aspoň připomene ta,jež jsme stačili tak trochu zapomenout Když se řekne Kunovice, vždycky si budu vybavovat město, ve kterém jsem vyrůstala. A teď ještě vyrůstám. I když Kunovice nejsou velkým městem jako je třeba Uherské Hradiště, Zlín nebo Kroměříž, cítím se tady velmi dobře. Máme tu všechno! Pro děti se v poslední době opravilo mnoho dětských hřišť. Pro dospělé se v současné době vystavují různé objekty, například Panský dvůr. Nesmím však zapomenout na naše školy. Máme tady jednu střední soukromou a dvě základní školy. Základní škola U Pálenice je novější, možná i pro někoho hezčí než ta naše na Červené cestě, ale já mám radši tu naši stařenku. Chodila do ní dokonce i moje prababička, babička, taťka a teď do ní chodím i já. Paní učitelka nám říkala, že z Kunovic pochází i známý herec Josef Abrhám, který taky chodil právě do naší školy na Červené cestě. I když nemáme perfektně vymalované třídy, vyměněná všechna okna, navštěvuji naši školu moc ráda. Kunovice jsou známé svými bohatými tradicemi. Mezi nejznámější tradice patří jízda králů, která se koná jednou za dva roky a hody s právem, které jsou každý rok. Ty já mám osobně nejraději, protože vždycky přijedou kolotoče. Pro celé město bývá na hody pobavení před městským úřadem, kde tančí chasa se stárkem a mládkem. Vystupují tam také různé pěvecké sbory a dechové hudby. Další tradiční a velmi známou akcí je Kunovské léto. Je to festival, kde vystupují různé dětské domácí i zahraniční folklórní soubory. Samotné Kunovice mají hodně dětských folklórních souborů, jako jsou třeba Děcka z Kunovic, Merínek, Handrlák a další. Festival Kunovské léto má také svoji hymnu s názvem Ej, u Hradišťa pršalo. Každoročně se také pořádá koncem dubna velmi oblíbená akce pro děti a mladé s názvem Slet čarodějnic. Pro starší se v létě koná velmi proslulá akce Rockové léto. V centru města máme sochu Bořka, u něhož prváčci každoročně začínají svoji školní docházku. První třída, která tuto školní tradici začínala, byla právě ta naše. Vzpomínám si, jak jsem v sukýnce s novou aktovkou přišla k Bořkovi, chytla se za jeho zlatý nos a přála si nový pokojíček. A přání se mi splnilo! V Kunovicích mám velmi ráda krajinu a okolí. Jediné, co se mi v Kunovicích nelíbí, je špatná dopravní situace. Renata Škrášková, 7.tř, ZŠ Červená Cesta, Kunovice Kunovická ZUŠKA se může pochlubit Po sérii koncertů v závěru minulého roku se učitelé i žáci naší pobočky opět soustředí na svoji pravidelnou činnost, která je věnována uměleckým oborům. Pololetní vysvědčení byla rozdána a spolu s nimi se ještě před jarními prázdninami přihlásila i další z besídek pro veřejnost, na níž se představili žáci nižších ročníků hudebního oboru a oboru literárně dramatického. Výtvarný obor se může pochlubit dvěma žáky přijatými na hradišťskou Střední umělecko průmyslovou školu. Jedná se o Lukáše Petra, který bude studovat obor Modelářství a návrhářství oděvů, obuvi a módních doplňků a Hanu Drštičkovou, loňskou absolventku výtvarného oboru I. stupně ZUŠ, která se po úspěšném zvládnutí příjímaček talentových zkoušek ve dvou oborech Užitá malba a Propagační výtvarnictví rozhodla pro studium propagační grafiky. Oba žáci navštěvovali výtvarný obor pod vedením Zuzany Trnkové a akad. malířky Petry Seidlové. Přejeme jim oběma hodně úspěchů a vytrvalosti na cestě k poznávání a rozvíjení krásy. Neboť nejen talent je tím, kdo vede k úspěchu, ale i nesmírná píle a chuť naučit se a zdokonalovat se ve svém tvoření. Mgr. Olga Strašáková, vedoucí pobočky ZUŠ Kunovice Hanička Drštičková (druhá zleva) se svými spolužáky z dramaťáku, ale i se svými loutkami, které jako svou absolventskou práci vytvořila pro soubor Babinec a Jan k uvedení hry J. Wericha Tři sestry strana 14 1/2011

15 Haló, tady Bělinka! Zima je tu mezi nama, kéž by byla za horama... Myslím, že podobné úvahy se momentálně, na konci nejkratšího měsíce roku, prohání v hlavách mnoha z nás. Vysíleni četnými výraznými teplotními výkyvy, tak charakteristickými pro letošní zimu, chřipkovou epidemií, která na počátku tohoto měsíce postihla skoro celou republiku a u nás zapříčinila zákaz návštěv a průsvitně bledí z nedostatku vitamínů, které v ovoci a zelenině ze super a hypermarketů marně hledáme, je netrpělivě vyhlížíme. Koho? No přece jaro. S neopakovatelně vonící hlínou, svěží zelení rašících stromů, vysokým blankytně modrým nebem s klíny vracejících se divokých hus Únor nám na Bělinku přinesl také řadu změn. Asi nejvýznamnější je změna praktického lékaře pro naše dospělé klienty. Od 1. února se nám o ně starají a zdravotní péči zajišťují lékaři uherskohradišťské nemocnice. Neobešlo se to bez určitých problémů, snad spolupráce uzavřená zatím na tři měsíce bude fungovat, zejména ke spokojenosti našich klientů. Stavba nového pavilonu zase o něco pokročila a jak postupuje, přináší nám nová překvapení komplikující její realizaci. Někdy se mi v těchto souvislostech vkrádá na mysl, že nejdůležitější ve fungování tohoto státu je úřad a úředník a selský rozum zůstal zapomenut někde opodál. KUNOVJAN Upozornění MHD ČSAD V souvislosti se změnou platnosti Jízdních řádů s účinností od proběhne současně i změna odjezdových stanovišť linek MHD odjíždějících z autobusového nádraží v Uherském Hradišti. Cílem této změny je lepší, přehlednější a snadnější orientace pro cestující veřejnost, kdy podle směru budou linky MHD odjíždět ze samostatných odjezdových stanovišť. Stanoviště linka směr Kunovice - LET 01, činžovní domy Sady - Vésky - Míkovice - Kunovice Kunovice - Míkovice - Vésky - Sady Mařatice - sídl.východ sídl.východ - Mařatice Jarošov Staré Město - železniční stanice Staré Město - STS Nemocnice - Štěpnice Také jsme do naší rodiny přijali dva nové klienty, jejich zdravotní stav již neumožňoval pobyt v původním působišti. Ale když už jsme u těch našich děcek, tedy vlastně klientů, tak mě napadá, že už nějaký měsíc píšu, co vlastně na Bělince děláme, čím žijeme či se trápíme, ale v podstatě jsem nás ještě pořádně nepředstavil. Tak tedy: je nás tady celkem 112. Z toho 49 zaměstnanců a 63 klientů. Mezi zaměstnanci převládají ženy, je jich 46. O celkový chod domova se stará 15 technicko hospodářských pracovníků (vedoucí, účetní, skladní, údržbář, sociální pracovnice, 2 uklízečky, 3 pracovnice prádelny a 5 kuchařek). Jak je tedy patrno, máme vlastní prádelnu (denně se vypere asi 120 kg prádla) i kuchyni s celotýdenním provozem. O klienty se pak v nepřetržitém provozu stará 9 zdravotních sester a 25 pracovnic sociálních služeb. Ze 63 klientů je jich 61 na celoročním pobytu, 2 klientky pak v týdenním stacionáři (víkendy tráví doma). Kapacita zařízení je dlouhodobě naplněna na 100%. Klienty máme podle závažnosti postižení a péče, kterou potřebují, rozděleny do 4. oddělení. Ale o tom snad trošku víc třeba příště. Brzký příchod jara za všechny přeje Pavel Hašek 1/2011 Cestující budou o změnách informováni informačními tabulemi vyvěšenými na odjezdových stanovištích MHD na autobusovém nádraží Uherské Hradiště, v budově autobusového nádraží v čekárně pro cestující, v informační kanceláři, a v autobusech na linkách MHD. Ing. Vladimír Oswald, vedoucí autobusové dopravy ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. strana 15

16 Otázka pro zastupitele města Kunovice Co podle Vás způsobuje, že na rozdíl od jiných měst a obcí v Kunovicích již řadu roků přibývá občanů? poměrně bohatý společenský, kulturní i sportovní život v obci Karel Machálek Tento bezesporu pozitivní jev má několik opodstatnění. Kunovice mají velmi dobrou dopravní dostupnost a nachází se v blízkosti okresního města. Poskytují občanům kvalitní služby (školství, zdravotní péče, kulturní vyžití, možnosti sportovních aktivit ) a klidné části našeho města slouží jako velmi atraktivní lokality pro vznik nových obytných zón. Zvyšující se počet obyvatel je jasným důkazem toho, že se Kunovice ubírají správným směrem. PhDr. Romana Habartová Obvykle je to tak, že děti přicházejí na svět z lásky, ne? Tak tedy - asi se tu mají lidí rádi a dobře se jim tu žije... Mgr. Olga Strašáková Domnívám se, že Kunovice jsou místem, které má možnost, na rozdíl od sousedních měst, stále se ještě rozšiřovat, nabídnout stavební pozemky většinou v klidných částech mimo dosah hlučné dopravy, a zároveň v blízkosti velkého města, s elegantní dostupností hromadnou dopravou či prostřednictvím cyklostezek. Nabízí svým občanům přístup ke zdravotnickým i sociálním službám, ke vzdělání, stále se rozvíjející infrastrukturu, široké společenské vyžití v oblasti kulturní i sportovní. Děláme vše proto, aby se v Kunovicích dobře žilo, a noví obyvatelé si toho dozajista všímají a užívají si to. Ing. Pavel Hašek Na tuto otázku není jednoduché najít jednoznačnou odpověď. Je určitě dobře, že počet našich obyvatel již několik let, byť pouze v řádu jednotek či desítek, roste. Jistě to není způsobeno nějakou populační explozí, naopak, v posledních letech se porodnost díky zhoršující se ekonomické a sociální situaci snižuje. Nemyslím si také, že je to dáno migrací a stěhováním obyvatel. Kde tedy hledat odpověď, proč se Kunovice, dle mého názoru, stávají dobrou adresou pro žití? Myslím si, že působících faktorů je víc: prostředky, které se nám podařilo získat z evropských dotačních peněz odpovědné vynakládání financí z obecního rozpočtu v současné nelehké době i určité možnosti získat zaměstnání ve firmách v katastru obce či blízkém okolí slušná obslužnost z hlediska hromadné dopravy (vlak, autobus) dostupnost zdravotní péče, základních i mateřské školy vytváření podmínek pro rodinnou výstavbu (i když zde vidím i značné rezervy, limitované ovšem současnou finanční situací) snaha soukromých investorů, řešících alespoň zčásti výstavbu bytových domů JUDr. Antonín Blažek ml. Dle mého názoru je to způsobeno tím, že Kunovice se staly velmi pěkným místem k žití. Občané u nás naleznou téměř všechno, co potřebují. Máme tu dvě základní školy, mateřskou školku, učiliště, střední a vysokou školu. Rekonstruovala se dětská hřiště. Občané nemají daleko k praktickým lékařům. V Kunovicích je navíc od ostatních měst poměrně hodně kulturních a společenských akcí. Nezanedbatelné jsou rovněž možnosti sportovního vyžití ve velmi dobrých a účelných sportovních zařízeních. To všechno a spousta dalších pěkných věcí společně se strategickou polohou Kunovic a dobrou dopravní obslužností přispívá k tomu, že nám občané přibývají. Doufám, že to tak bude nadále. Ing. Pavel Vardan Město Kunovice za dvacet let své samostatné existence doznalo poměrně významných kvalitativních změn v oblasti budování infrastruktury, přičinilo se o přípravu svých dalších rozvojových zón stavebního charakteru, což se pochopitelně kladně projevilo v ochotě občanů i firem zde investovat do individuálního bydlení a přispívat tak k trvalému zvyšování počtu obyvatelů našeho města. Tento příznivý vývoj je pochopitelně také odrazem toho, že se nám všem v Kunovicích dobře žije a stále více lidí si zde přeje strávit významnou část svého života. Na rozdíl od současného trendu migrace obyvatelstva z menších měst ve prospěch těch větších nás musí tato situace velmi těšit. Výhled do budoucnosti je pro mne z tohoto pohledu optimistický, věřím, že se nám bude i nadále dařit vytvářet podmínky pro spokojené žití tak, aby počet občanů vzrůstal přirozenou formou i přírůstkem způsobeným stěhováním. Radek Lůčný Myslím si, že Kunovice jsou atraktivním místem pro život. V našem městě je dostupná většina služeb, které člověk potřebuje každodenně. V průběhu roku může občan navštívit spoustu kulturních akcí. Pomocí MHD se za krátkou dobu dostanete do centra Uherského Hradiště na úřady, za prací i nákupy. Menší potíží pro pokračování v růstu je v současnosti malá nabídka volných stavebních pozemků. S tímto nám doufám brzy pomůže nový územní plán. Jednotlivé odpovědi jsou řazeny podle pořadí v němž došly. V příštím čísle se budeme ptát členů Zastupitelstva města Kunovice na otázku: Ministerští úředníci chtějí údajně rušit stavební úřady ve městech typu Kunovic. Jaký je váš názor na tento chystaný krok? Na všechny zaslané odpovědi se společně se čtenáři Kunovjanu těší Zdeněk Kučera strana 16 1/2011

17 Mužský pěvecký sbor zpívá už šest let V úterý 4. ledna roku 2005 se z podnětu historické a etnografické komise Rady města Kunovice poprvé sešli k informační zkoušce chlapi, kteří si rádi zazpívají a mají rádi slováckou písničku. Sešlo se osmnáct chlapů, vedení se ujal Zdeněk Ondrášek. Zapívali jsme si zkušební písničku Až ty půjdeš k nám a domluvili se, že se budeme ke zkouškám scházet každé úterý. Scházeli jsme se v prostorách ve škole na Červené cestě, kde má svůj pracovní prostor HEK. Začaly se nacvičovat kunovské handrlácké písničky a Když jsem já šel po Brnečku. Po více než dvouměsíčním nacvičování jsme poprvé vystupovali na veřejnosti 13. března 2005 při vernisáži výstavy Kunovice kulturní, která se konala ve farním domečku. Další vystoupení bylo o tři dny později při udělení Ceny Rudolfa II. ve sportovní hale. Po krátké době od této akce jsme začali nacvičovat ve farním domečku, kde se scházíme dodnes. Mimo Kunovice jsme poprvé vystupovali v Petrově - Plžích. Vystupovali jsme i na všech akcích, které město pořádalo. Poprvé jsme také vystupovali na Slavnostech vína v Uherském Hradišti a na kunovských hodech. Pilným zkoušením se úroveň našeho zpěvu zlepšovala a rozšiřoval se i počet nacvičených písniček. Ocenění naší práce se nám dostalo koncem prvního roku naší existence v Nedakonicích při vystoupení na Mikulášském zpívání, kde jsme byli pochváleni za pokroky v našem pěveckém projevu. Společně s s Tetičkami jsme vystupovali i na slavnostním zasedání Zastupitelstva města při příležitosti XV. výročí osamostatnění Kunovic. Během prvního roku jsme měli celkem devět vystoupení, což není pro začínající soubor málo. Další rok jsme zahájili vystoupením na vzpomínkovém večeru při příležitostnosti 810. výročí první písemné zmínky o Kunovicích, který se konal na Pálenici, kde jsme přispěli k dobré náladě celého večera. V březnu jsme se zúčastnili fašanku a v květnu jsme absolvovali naše první zahraniční vystoupení, když jsme společně s Tetičkami vystupovali na festivalu Zlatý klas v polských Zebrzydowicích. Bohužel, v den vystoupení pršelo, takže celý program byl v sále místního kulturního domu a tam už se kromě účinkujících mnoho diváků nevešlo. Po skončení našeho programu jsme si šli vyzkoušet, jaké by to bylo venku v amfiteátru. Při našem zpívání se i přes špatné počasí kolem nás začali scházet diváci a chválili naše písničky a hlasy. Ve Strážnici jsme opět spolu s Tetičkami zaujali pozornost širokého obecenstva v areálu Slovácké vesnice. Tetičky svým zpěvem a kroji zaujaly diváky i na strážnickém náměstí. K hodům jsme od Městského úřadu dostali nové vesty, další součást zamýšleného jednotného oblečení našeho sboru. Celkem jsme měli v tomto roce deset vystoupení. Rok 2007 jsme začali Fašankem. Díky pochopení, vstřícnosti a finančním možnostem rady města jsme v květnu jeli do Buchlovic už v nových nohavicích, čímž bylo téměř dokončeno jednotné oblečení našeho souboru. Dohodli jsme se, že klobouk a vysoké boty si každý člen souboru pořídí na vlastní náklady. Slavnosti na Velké Javořině mají tradici trvající 160 roků. Při našem prvním vystoupení na této slavnosti jsme byli svědky slavnostního podpisu smlouvy o partnerství a spolupráci mezi městy Kunovice a Stará Turá, kterou 29. července 2007 přímo před námi na pódiu podepsali Ing. Jiří Vařecha a Ing. Anna Halinárová. S radostí jsme jim k tomu zazpívali. Bílovice, Dolní Dunajovice, Valtice - to byla další místa našich vystoupení v tomto roce. Poslední bylo opět na Javořině na Silvestra. Celkem jsme během roku 2007 měli čtrnáct vystoupení. Opět fašankem pro nás začal rok Přelomem pro sbor byl měsíc březen, kdy jsme se přetransformovali ze zájmového kroužku pod patronací města na občanské sdružení s oficiálním názvem Mužský sbor z Kunovic OS a stali se samostatným sdružením nezávislým na městě. Předsedou OS byl zvolen Pavel Bartošík, sbormistrem zůstal Zdeněk Ondrášek. Naše spolupráce s městem ale pokračuje na nadstandardní úrovni. Jízda králů, Míkovice, Kněžpole, Milotice - vystoupení, zkoušky, vystoupení, zkoušky Hodně jsme překvapili naše sousedy z Ostrožské Nové Vsi, když jsme na vystoupení do tamních lázní přijeli všichni v krojích a na kolech. Byl to velký úspěch. Celkem jsme měli toho roku dvanáct vystoupení. Předfašankovým zpíváním ve Vacenovicích pro nás začal rok Následoval fašank v Kunovicích, účast na křtu knížky o jízdě králů v Kunovicích, Slavnosti vína v Uherském Hradišti, kde jsme začali organizovat zpívání mužských sborů u cimbálu, kunovské hody, byli jsme popřát našim kamarádům v Hluku k jejich čtyřicetinám, Buchlovice bylo těch akcí celkem osmnáct a skončili jsme opět na Silvestra na Javořině. Rok 2010 pro nás bohužel začal rozchodem se sbormistrem Zdeňkem Ondráškem. Měl jiné představy o chodu sboru, než většina jeho členů. Ačkoliv zůstal členem sboru, přestal do zkoušek docházet. Byl to ale právě on, který nás dostal svým úsilím na poměrně dobrou úroveň, na které dnes jsme. Snažíme se dál udržet dosaženou úroveň a pokud možno ji i zlepšovat. Nedobré události toho roku měly pokračování, když jsme se naposledy loučili s naším panem starostou Ing. Jiřím Vařechou, který byl nejen dobrým manažerem města, byl i našim příznivcem a rád si s námi při nějaké příležitosti zazpíval. My jsme mu byli zazpívat na jeho poslední cestu. Jízda králů proto asi nebyla tak bujará, jak bývá v jiných letech. Přesto jsme byli plně vytíženi. V sobotu odpoledne byla formanská jízda, při které jsme se rozezpívávali na podvečerní vystoupení v Ratíškovicích, v neděli jsme tradičně vystupovali před radnicí. Následovala vystoupení v Kudlovicích, Mutěnicích, na zmoklé Javořině, v Kněžpoli i zpívání na Rochusu, také přání našim přátelům z Míkovic ke čtyřicetinám, Slavnosti vína, kunovské hody, dvacet let samostatnosti Kunovic, vánoce, a opět zde byl tradiční Silvestr na Javořině, kde s námi letos byla i paní starostka. Taková je ve zkratce šestiletá historie mužského sboru z Kunovic, který má za sebou při nekulatém výročí nekulatých 89 vystoupení. Děkujeme Radě města za pochopení a podporu, které jsme ve své činnosti od ní dostávali a snad ještě dostávat budeme. Více snad by se napsat dalo, ba i nějaké statistiky, ale pan redaktor musí šetřit místem na stránkách, aby zbylo i na jiné, kteří v Kunovicích a pro Kunovice něco dělají a chtějí se s tím také pochlubit. Ludvík Holčík, kronikář mužského sboru 1/2011 strana 17

18 První letošní letoun L 410 zamířil do Afriky Letošní první letadlo L 410 UVP-E20 odletělo v neděli 23. ledna do východoafrické republiky Džibuti. Letoun s výrobním číslem 2732 bude sloužit pro vládní účely jako člen dopravní flotily Djibouti Air Force. Společně s letounem, který byl vyroben s analogovou konfigurací avioniky ve standardní devatenáctimístné cestovní verzi, si zákazník objednal také několik výměnných kitů pro rychlou konverzi interiéru letounu. Montáž kitů umožní změnu vybavení pasažérské kabiny dle aktuální potřeby provozovatele. Díky tomu lze letoun snadno a rychle přizpůsobit pro přepravu VIP osob, nákladu nebo třeba raněných osob v ambulantní variantě. Letoun L 410 vyniká svými schopnostmi vzletu a přistání na krátkých, nezpevněných tratích, největším prostorem kabiny cestujících ve své kategorii (umožňujícím využití nejen pro přepravu cestujících, ale i řadu dalších účelů) a vysokou provozní spolehlivostí i při extrémních teplotách a klimatických podmínkách, což jsou ideální předpoklady pro jeho uplatnění v Africe. V minulém roce společnost Aircraft Industries předala celkem osm nových letounů zákazníkům v Rusku, Brazílii, Francouzské Guyaně, Bulharsku a na Slovensku. Pro letošní rok je plánovaná dodávka až 15 letounů. Kromě toho budou pokračovat práce na rozsáhlé modernizaci letounu, která je nezbytnou podmínkou pro jeho další dlouhodobé úspěšné uplatnění na světových trzích. V dubnu 2010 byl schválen projekt MOSTA, do jehož realizace jsou zapojeny další české letecké firmy - EVEKTOR, Avia Propeller, GE Aviation Czech, Jihlavan nebo třeba Vysoké učení technické v Brně a Výzkumný a zkušební letecký ústav. Cílem tohoto čtyřletého projektu je výrazné zlepšení technických, provozních a ekonomických parametrů letounu L 410 a zjednodušení údržby, což v konečném důsledku umožní na jedné straně další zvýšení užitných vlastností a současně snížení přímých provozních nákladů letounu. Nový letoun L 410 nabídne například zvýšenou cestovní rychlost, prodloužený maximální dolet, zvýšení platícího zatížení, zvětšení zavazadlových prosto a prodlouženou životnost. Kromě výroby L 410, která v podstatě nepřetržitě trvá již od roku 1969, společnost dlouhodobě úspěšně kooperuje s řadou zahraničních i domácích leteckých i neleteckých firem, jako je například významný britský letecký výrobce GKN Aerospace. Ing. Martina Juřenová, Aircrat Industries, a.s. Agentura ATLANTIC Vás zve na koncert skupiny Support: SCARLET ROSE, HAZYDECY Prezentace nového CD Vitajte na konci sveta 18. března 2011 Sportovní hala Kunovice Předprodej vstupenek: Městské informační centrum Kunovice Připravujeme ARAKAIN - Březolupy, TUBLATANKA Kunovice, Argema. - Březolupy, Alkehol a Morčata na útěku - Březolupy. Informace o všech akcích na čísle , web:www.angelbrezolupy.cz strana 18 1/2011

19 INFORMACE ODJINUD Pitná voda v otázkách Pitná voda je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb. Nikdo se bez ní neobejde, stává se strategickou surovinou a někteří prognostici dokonce tvrdí, že v budoucnosti nepříliš vzdálené se nebude válčit o ropu a jiné suroviny, ale o vodu. Občanské sdružení spotřebitelů TEST bylo založeno v roce 1992, je neziskovou organizací a do vínku si dali úkol sloužit spotřebitelům a spotřebitele chránit. Činí tak prostřednictvím testování nejrůznějších výrobků, jejichž výsledky publikuje na stránkách časopisu dtest, který od roku 1992 vychází každý měsíc. Jedním z témat, kterému se dtest před časem věnoval, byla právě pitná voda. S laskavým svolením vydavatele uvádíme výběr z článku o pitné vodě. Zájemci o kompletní materiály na dané téma je naleznou na webových stránkách a KUNOVJAN v nájemních domech a domech soukromých majitelů? Za kvalitu pitné vody odpovídají pronajímatelé bytů, resp. soukromí majitelé. Výrobce vody (resp. dodavatel) není vlastníkem vnitřního vodovodu a nemůže ovlivnit jeho stav. Jsou někde k dispozici informace o kvalitě pitné vody z veřejného vodovodu? Každý má právo vyžádat si od své vodárny údaje o tom, jaká je kvalita dodávané vody podle jejího posledního rozboru. Způsob poskytnutí není zákonem o ochraně veřejného zdraví dán, lze ale akceptovat různé způsoby: zveřejnění aktuálního rozboru na webové stránce vodárenské společnosti nebo jiném veřejně přístupném místě, zaslání výsledků žadateli (elektronickou) poštou nebo možnost osobního nahlédnutí do výsledků v sídle společnosti. Jak je zajištěna kvalita a zdravotní nezávadnost pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu? Proces výroby a distribuce pitné vody se pravidelně kontroluje. U pitné vody se stanovuje okolo sta různých parametrů, kterými se sleduje její kvalita, a tedy i zdravotní nezávadnost. Některé požadavky pro pitnou vodu jsou přísnější než pro vodu balenou. Proč se voda chloruje? Úplavice, cholera, břišní tyfus, dětská obrna, hepatitida A další nemoci jsou přenosné vodou. Dostatečně zajistit bakteriální nezávadnost vody dokáže chlor. Ne ze všech kohoutků však teče chlorovaná voda. Vodárny používají takové technologie úpravy vody, které odpovídají kvalitě surové vody (filtrace, dezinfekce, např. plynným chlorem, chlornanem, ozonem, oxidem chloričitým, peroxidem atd., mikrofiltrace nebo UV záření). Představuje chlor ve vodě nebezpečí pro zdraví? Samotný chlor ve vodě, i když může negativně ovlivnit její chuť či pach, v používaných koncentracích nijak zdravotně závadný není. V centru zvýšené pozornosti jsou ale vedlejší produkty dezinfekce trihalomethany. Česká republika patří v Evropě mezi světlé výjimky, neboť má pro ně oproti evropské směrnici stanoven více než dvakrát přísnější limit. Na kterém místě musí pitná voda z kohoutku splňovat požadavky kvality? Místo, kde musí pitná voda splňovat požadavky kvality, je kohoutek u spotřebitele. Vzorky pitné vody určené k rozborům se odebírají jak z kohoutků spotřebitelů, tak po trase, kudy proudí (např. vodojemy a přivaděče) a úpravny vody. Každoročně musí být obměněno 50% odběrových míst a musí se vybírat metodou náhodného výběru. Kdo odpovídá za kvalitu pitné vody, která teče z kohoutků 1/2011 Musí se za vyžádané informace o kvalitě vody platit? Informace musí být poskytnuta zdarma! Spotřebiteli se musí dostat informace o všech povinně sledovaných ukazatelích, kterých je okolo šedesáti. Má vodárna vůči spotřebitelům další povinnosti? Výrobce vody (resp. dodavatel) musí spotřebitele informovat o tom, že orgán ochrany veřejného zdraví mu povolil dodávat po určité období vodu nižší kvality pouze za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví spotřebitelů. Musí taktéž informovat o omezení použití pitné vody či o zákazu jejího používání. Je zapotřebí, se o vodu, která teče z kohoutku, nějak starat? Aby si voda zachovala svoji kvalitu, vyžaduje péči. V době, kdy stagnuje v potrubí vnitřního vodovodu, může svoji kvalitu ztrácet a hlavně není čerstvá. Po vícehodinové či vícedenní stagnaci je vhodné ji odpustit a teprve potom pít či použít na vaření. Kde se spotřebitelé dopouštějí prohřešků vůči pitné vodě? Nestarají se o čistotu kohoutků a hlavic sprch. Ty se musí pravidelně čistit, aby se v nich nemnožily bakterie. Může se k vaření používat teplá voda? Teplá voda je jedno, zda dodávaná dálkovým teplovodem, ohřívaná centrálně nebo vlastním bojlerem či průtokovým ohřívačem není určena k pití ani k vaření, i když se vyrábí z pitné vody a splňuje požadavky na jakost. Kde získat další informace o vodě? Zejména na internetu lze dohledat řadu zajímavých informačních zdrojů. Ale pozor, ne všechny jsou objektivní a věrohodné. Mj. doporučujeme stránky Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz) a Občanského sdružení spotřebitelů TEST. strana 19

20 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce února oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 93 let Věra Pospíšilová 85 let Emanuel Prosecký Antonín Sova Erna Němčanská Anna Mazurová Antonín Vítek 80 let Josef Hlůšek Vladimír Lačňák Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. Úmrtí Úmrtí v lednu letošního roku: Ladislav Chvílíček 75 let Antonín Bureš Josef Duda Růžena Kučerová Josef Černý Anna Purčová 70 let František Ertl Bohumil Mlčůch Anna Ježková Drahomíra Richterová Zdeněk Zlínský Ludmila Hanáčková Pozvání na postmisijní obnovu Římskokatolická farnost Kunovice zve všechny občany z Kunovic na postmisijní obnovu. Do našeho města opět přijedou misionáři sv. Vincence de Paul, aby nás tak jako vloni při lidových misiích povzbudili a upevnili v životě občanském i duchovním. Program je opět připraven pro všechny věkové skupiny a bude s předstihem zveřejněn na vývěskách v Kunovicích. Postmisijní obnova začne ve čtvrtek 17. března večer a bude zakončena v neděli 20. března Na setkání s Vámi se těší P. Jaroslav Polách a misionáři sv. Vincence. Nezapomeň při sčítaní na svoji moravskou národnost. Má to smysl. Národnost není politická příslušnost. Pro potěchu srdce moravská národnost. Pamatuj při sčítaní. Moravští zemští páni společenská organizace Placená inzerce Poznáváme interiér našeho kostela Josef z Nazaretu V měsíci březnu si připomínáme toto starobylé a po dlouhá léta také velmi oblíbené a často užívané jméno. Mnozí rodiče je vybírali a dávali svým právě narozeným synům z úcty k Josefovi, snoubenci Panny Marie a pěstounu Ježíšovu. Již roku 1487 byl přijat svátek svatého Josefa do římského breviáře. Roku 1621 povýšil papež Řehoř XV. 19. březen na svátek a papež Klement XI. pak jej předepsal roku 1714 pro celou církev. Na svatého Josefa vzpomínáme během roku dvakrát. Papež Pius XII. prohlásil roku 1955 první den měsíce května za svátek Josefa dělníka. Na Východě nemá Josef žádný vlastní svátek. Jaký je životní příběh tohoto velmi uctívaného světce? Pocházel z Nazaretu, pracoval jako tesař. Zasnoubil se s Marií. Ještě před svatbou se chtěl se svou snoubenkou ve vší tichosti rozejít, protože zjistil, že je v požehnaném stavu. Tu se mu zjevil ve spánku anděl a vysvětlil mu zázrak početí. Od té chvíle si vzal Josef Marii k sobě a žili spolu v panenském manželství. Svému synu dali jméno Ježíš. Na radu anděla uprchl Josef s matkou a dítětem před králem Herodem do Egypta. Po Herodově smrti se Josef s rodinou vrátil zpět a usadil se v Nazaretu. Když bylo Ježíšovi 12 let, vzal ho Josef s P. Marií na velikonoční pouť do Jeruzaléma. Toto Josefovo vystoupení je v evangeliích poslední. Možná, že brzy nato zemřel. Ale je také možné, že zůstával od té doby s vrozenou skromností v pozadí a že proto už o něm není v pozdějších podáních zmínka. Na ostatky Mariina snoubence si dělají nároky italská města Řím, Loreto, Frascati a Orvieto. Proč byla stanovena památka sv. Josefa na 19. březen, není zcela jisté. Důvodem je snad blízkost svátku Zvěstování Panny Marie 25. března nebo skutečnost, že se ve starém Římě slavil 19. března svátek bohyně Minervy, bohyně řemeslníků. Zde by také mohla být paralela s Josefem dělníkem. Svatý Josef bývá většinou zobrazován s dítětem Ježíšem anebo také s tesařským nářadím. V pařížském Louvru visí jeden z nejslavnějších obrazů: Josef s chlapcem Ježíšem v dílně od Georga de la Tour. V našem kostele máme sochu sv. Josefa ve výklenku v přední části vlevo. Na ruce drží dítko Ježíše a v druhé ruce třímá rozkvetlou hůl. Je patronem dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců a podobných zaměstnání. Bývá vzýván v zoufalých situacích, při bytové nouzi a také jako patron umírajících a za dobrou smrt. P. Jaroslav Polách strana 20 1/2011

Zpravodaj Bruntálsko 13. týden 2011. Zdroj informací: http://www.mubruntal.cz/ Občan a stát: Starosta se podrobně seznámil se zázemím hasičů

Zpravodaj Bruntálsko 13. týden 2011. Zdroj informací: http://www.mubruntal.cz/ Občan a stát: Starosta se podrobně seznámil se zázemím hasičů Zpravodaj Bruntálsko 13. týden 2011 Občan a stát: Starosta se podrobně seznámil se zázemím hasičů Starosta města Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA se ve čtvrtek 24. března podrobně seznámil se zázemím Hasičského

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 4 Monitorované období 1 01.01.2011 3.10.2011 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření 5.3 Rozvoj

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Sčítání lidu krok za krokem

Sčítání lidu krok za krokem Sčítání lidu krok za krokem 1) Blíží se první návštěva komisaře. Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Komentář k návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Pravidla pro sestavení, schvalování a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 4 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 18. Termín zasedání: 8. 12. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 45. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 6.8.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Jaroslav Kučera

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Článek 1 Úvodní ustanovení Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Fond"),

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp.

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 21. září 2016 v 09:00 h V Praze 15. září 2016 Čj. 2266/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 7. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 2. listopadu 2016 Čj. 2278/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

3500/ /00/01-001/00/R,

3500/ /00/01-001/00/R, U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. června 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3

Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích 3 Kontrolor kvality dopravy (kód: 37-028-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kontrolor kvality dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015

Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 Souhrnná informace Odboru auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy o vyřizování stížností, petic a ostatních podání občanů za rok 2015 OBSAH 1. PŘÍJEM, VYŘÍZENÍ, EVIDENCE PODÁNÍ... 2 2. VÝVOJ POČTU

Více

9 PROJEKT BENCHMARKING NÁKLADŮ NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

9 PROJEKT BENCHMARKING NÁKLADŮ NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 9 PROJEKT BENCHMARKING NÁKLADŮ NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 9.1 Cíle a charakteristika projektu Projekt Benchmarking nákladů na výkon státní správy obcí s rozšířenou působností (dále

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 2. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 1B statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2270/14 V Praze 4. září 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 10. září 2014 v 19:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Dne 23. dubna 2008 byl schválen zastupitelstvem města upravený rozpočet pro rok 2008. Jeho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji, mimoto

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

LODM ČR 2013 DOPRAVA

LODM ČR 2013 DOPRAVA LODM ČR 2013 DOPRAVA Abyste se mohli dostat nejen na Vaše sportovní aktivity, ale i na slavnostní ceremoniály či abyste mohli povzbudit Vaše kamarády v jiných sportovních odvětvích, připravili jsme pro

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. února 2016 v 09:00 h V Praze 17. února 2016 Čj. 2210/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Analýza finanční situace obce Chýně

Analýza finanční situace obce Chýně Analýza finanční situace obce Chýně Příjmy a 2012 Příjmy byly pro účely této analýzy rozděleny na příjmy pravidelné (pravidelně se opakující, většinou přicházející ze státního rozpočtu), nepravidelné (nahodilé,

Více

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů

Možnosti financování dopravních sítí ČR. Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Možnosti financování dopravních sítí ČR Ing. Karel Havlíček Ing. Karel Havlíček ředitel odboru řízení výdajů Představení SFDI Právnická osoba zřízená platnou legislativou ČR Výbor SFDI je jmenován Vládou

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Výroční zpráva - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok tajemnice MěÚ. tajemnice MěÚ

Výroční zpráva - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok tajemnice MěÚ. tajemnice MěÚ M Ě S T O H O D O N Í N Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Bod číslo: 23. pro jednání: 46. schůze rady města konané dne: 07.02.2017 Obsah zprávy: Výroční zpráva - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více