DLUHY A PŘEDLUŽENÍ. 1. Kontext problému. Veronika Lovritš, IQ Roma servis, o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLUHY A PŘEDLUŽENÍ. 1. Kontext problému. Veronika Lovritš, IQ Roma servis, o.s."

Transkript

1 DLUHY A PŘEDLUŽENÍ Veronika Lovritš, IQ Roma servis, o.s. 1. Kontext problému České domácnosti se stále vyšším tempem zadlužují a okolnosti, za jakých se tak děje, dávají tušit, že nejde o trend, který by v budoucnosti byl pro českou ekonomiku pozitivní. Skutečnost, že jde o závažné téma, naznačuje také vývoj na úrovni Evropské unie. V EU se v roce 2007 podle odborných odhadů nacházelo asi 20 milionů lidí v situaci, kterou lze popsat jako předlužení. Předlužení jednotlivců a domácností je vnímáno jako stále rostoucí problém ve většině členských států zejména proto, že předlužení je v mnoha případech příčinou sociální exkluze rodin, vede k sociálním a zdravotním problémům a může ohrozit základní potřeby dětí. 1 Půjčování peněz samo o sobě není problémem, naopak. Podporuje spotřebu a tím také růst ekonomiky. Ovšem ve fázi, kdy dlužníci přestávají být schopni své závazky splácet a takových případů geometrickou řadou přibývá, stává se půjčování peněz rizikovým společenským jevem a předlužení 1 Recommendation CM/Rec(2007)8 of the Committee of Ministers to member states on legal solutions to debt problems (adopted by the Committee of Ministers on 20 June 2007 at the 999bis meeting of the Ministers Deputies). 21

2 začíná mít negativní vliv na společnost. Tato kapitola nebude popisovat teoretická východiska, ani kompletně mapovat rozsah problému předlužení v České republice 2, zaměřuje se spíše na analýzu praktických zkušeností neziskové organizace z působení v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením obývaných především romskými komunitami. Pro tyto účely budeme hovořit zejména o předlužení domácností (společně hospodařících rodin, nikoliv jednotlivců) a předluženost budeme chápat jako situaci, ve které domácnost dlouhodobě, tedy více než tři měsíce, není schopna splácet podstatnou část svých závazků. 3 Předluženost má odlišný charakter podle toho, čeho se neschopnost splácet týká. Odstupňováno podle závažnosti je potřeba odlišovat nedostatek financí na zaplacení: 1) jídla a oblečení, 2) bydlení, 3) komerčních půjček a obdobných dluhů. Terénní sociální pracovníci IQ Roma servisu se v Brně a Jihomoravském kraji jen výjimečně setkávají s rodinami, jejichž příjem by byl tak nízký, že by měly problém zajistit jídlo a oblečení. Pravidelně však pracují s rodinami, kterým příjem nevystačí na zaplacení dostupného bydlení. Problém předlužení je tématem, které spadá do oblasti ochrany spotřebitele, na čem se však mohou evropští odborníci z mnoha oblastí finančnictví, práva, sociologie a dalších shodnout, je fakt, že společenský vývoj v oblasti poskytování finančních produktů spotřebitelům výrazně předběhl právní regulaci i vzdělávací systém. Na trhu se tedy v současné době pohybují nepoučení (finančně negramotní) spotřebitelé, kteří nejsou právním systémem dostatečně chráněni před predátorskými podnikatelskými praktikami a svými vlastními neuváženými rozhodnutími. Ve chvíli, kdy se tímto způsobem chová významná část společnosti, stává se individuální neschopnost problémem, který destabilizuje sociální systém. Jak konkrétně se tato skutečnost projevuje, kde mohou být konkrétní příčiny tohoto stavu a kde a jakým způsobem by mohlo být možné zasáhnout, bude obsahem následujícího textu. 2. Příčiny předlužení Jak je patrné z úvodu této kapitoly, předlužení není zdaleka problémem, který je primárně vázán na etnicitu. Předlužení je spíše jevem, který se váže k nejchudším složkám obyvatelstva jako takovým, je navíc jevem, který stále více postihuje také střední společenskou třídu, která, trochu lapidárně řečeno, rozšiřuje řady vyloučených, osob bez domova, žebráků a lidí závislých na charitě 4. Sociologická analýza předlužení pak ukazuje, že mezi příčinami tohoto společenského jevu převažují vnější (pasivní) důvody, ačkoli mezi důvody patří také špatné hospodaření s rodinným rozpočtem. 5 Podstatou tohoto tvrzení je fakt, že ačkoli do právních vztahů vstupujeme nejčastěji z vlastní vůle (např. uzavíráme smlouvu o úvěru), do platební neschopnosti se obvykle dostáváme z vnějších příčin, které jsme nezpůsobili svým rozhodnutím (např. ztrátou zaměstnaní). Nejčastější příčiny vzniku předlužení se dají kategorizovat do tří základních skupin: nedostačující příjmy, zbytečně vysoké výdaje a nedostatečná právní ochrana spotřebitele. Jedná se o v podstatě banální souvislost příliš nízké příjmy v kombinaci s příliš vysokými výdaji vedou v jednom okamži- 2 Na rok 2008 je plánováno vydání mapy předluženosti a sociálního vyloučení v Evropě, mj. na základě výzkumu EU-SILC Regulation 215/2007 of the Commission on 28 February Podrobnější a aktuální informace lze nalézt na webových stránkách Evropské komise: <http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/financial_exclusion_en.htm>. 3 Tříměsíční prodlení s placením nájmu naplňuje zákonný výpovědní důvod pro výpověď z nájmu bytu, který je jinak chráněn, od bydlení se pak odvíjí celý život rodiny, nejen kvalita života, ale vůbec existence rodiny jako celku (při ztrátě bydlení např. hrozí odebrání dětí do ústavní výchovy). 4 Opinion of the European Economic and Social Committee on Credit and social exclusion in an affluent society (Own-initiative opinion) SOC/265 CESE 1459/2007 EN/o, Art Tamtéž, kapitola 4. 22

3 ku ke vzniku předlužení; k příliš vysokým výdajům by přitom nemuselo ve značném množství případů vůbec dojít, pokud by byla zajištěna důsledná ochrana spotřebitele. Problém navíc má tendenci se replikovat a prohlubovat. Nedojde-li v krizovém okamžiku setkání těchto příčin k brzkému zvýšení příjmů nebo redukci výdajů, domácnost se dostává do začarovaného dlužnického kruhu. Schéma č. 1 na následující straně popisuje možné příčiny vzniku předlužení v jejich souvislostech. Schéma vzniklo analýzou zkušeností z práce s klienty ze sociálně vyloučených lokalit Jihomoravského kraje, které jsou obývány především romskými komunitami, jeho obsah byl poté srovnán s příčinami předlužení, jak byly identifikovány srovnávacím sociologickým výzkumem v oblasti působnosti Evropského ekonomického a sociálního výboru (EESV) v roce Z dvanácti příčin citovaných EESV bylo pro popis situace v sociálně vyloučených romských komunitách relevantních 11, z nichž některé byly ve schématu z důvodu přesnějšího rozklíčování možných slabých míst v systému rozvedeny do více příčin (např. bod nezaměstnanost a špatné pracovní podmínky je ve schématu č. 1 rozveden do více příčin nízký důraz na vzdělání vedoucí k nízké kvalifikaci a hůře placenému zaměstnání a k nezaměstnanosti, velmi důležitá příčina i posléze důsledek uzavírající bludný kruh předlužení nelegální práce). V sociálně vyloučených lokalitách se z podstaty charakteru těchto oblastí výrazněji neprojevuje jedna ze dvanácti příčin identifikovaných na evropské úrovni, a to neúspěšné podnikání 7. 6 Opinion of the European Economic and Social Committee on Credit and social exclusion in an affluent society (Own-initiative opinion) SOC/265 CESE 1459/2007 EN/o, Chap Je třeba říci, že případy tohoto typu se mezi klientskými zakázkami občas objevují, ovšem častěji v tom smyslu, že drobní živnostníci nebyli s to splnit své povinnosti vůči finančnímu úřadu nebo správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně, byli sankcionováni a sankce položily jejich podnikání. 23

4 Schéma č. 1: Příčiny a důsledky předlužení v sociálně vyloučených romských komunitách Jihomoravského kraje Nízké příjmy» nízký důraz na vzdělání (charakteristický pro dělnické rodiny)» nízkopříjmová zaměstnání odpovídající nízké kvalifikaci» vysoká nezaměstnanost/ resp. závislost na sociálních dávkách (až celé generace)» nelegální práce a její důsledky (nízké nebo žádné důchody, nevyplacené mzdy)» náhlé změny ve struktuře domácnosti (smrt, odchod do výkonu trestu, invalidita) Vysoké výdaje» finanční negramotnost snadná kořist poskytovatelů výhodných půjček na vysoké úroky, smluvní pokuty, úroky z prodlení až lichva uvádění nepravdivých údajů o příjmové situaci při získávání půjčky/úvěru» právní a systémová negramotnost podceňování možných sankcí pokuty, náklady řízení všeho druhu, neplacené zákonné pojištění, nepřebírání pošty neznalost právních prostředků obrany past ručitelských závazků neznalost fungování splátkových kalendářů» působení reklamy/statusové výdaje dospělí plazmové TV děti značkové zboží, výrobky z reklam obecně výdaje za jídlo» půjčování peněz na vysoký úrok nedůvěryhodnost žadatelů o úvěr půjčky na neformálním trhu (až lichva) splácení půjčky další půjčkou (lavina)» nekvalitní stav domů a nelegální odběr energií vysoké náklady na bydlení» důraz na soudržnost rodinných příslušníků parazitující příbuzní kulturní tradice (pohřby, oslavy ) Faktory spojené se skutečnou nebo domnělou etnicitou, které mohou mít vliv na vznik a trvání zadluženosti/předlužení: A) vnější kulturní, fyzické a symbolické vyloučení, které neumožňuje rozvoj potřebných kompetencí pro rovnocennou účast v širší společnosti B) vnitřní kulturní zvyky a tradice Předlužení Nedostatečná právní ochrana spotřebitele sociální/systémové následky psychické/individuální následky» bezmocnost, závislost, frustrace, apatie, marnost a beznaděj» snížený důraz na hodnoty sociálního systému většinové společnosti (systém nenabízí cestu ven + staví další bariéry individuální snaze)» rizikový životní styl zhoršené zdraví (nekvalitní bytové podmínky a hygiena); únikové strategie hazardní hry a závislosti; hromadění agrese (není kam jít a co ztratit, hlavně domácí násilí) a touha vybít se, pomstít» negativní postoj ke vzdělávání dětí (potřeba rychlého příjmu hned po ZŠ do práce nebo na ÚP)» rozšiřování nelegální práce (finanční úniky státu)» odčerpávání státem poskytovaných sociálních dávek ve prospěch soukromých (podnikatelských) subjektů půjčky na vysoký úrok lidem z vyloučených lokalit jsou systémově využívány jako způsob napojení se na peníze od státu» následky závislostí a frustrace obtěžování okolí, zátěž na zdravotní systém, zbytečné výdaje na odstraňování následků (včetně kriminality majetkové i násilné) násilné trestné činy, ničení veřejného majetku, provokace» rozšiřování patologických jevů, které jsou motivovány snahou zvýšit si příjem (prostituce, majetková trestná činnost)» vznik lokalit charakteristických špatným stavem obytných domů, vysokou mírou kriminality, zadlužeností nájemníků 2008

5 3. Etnicita jako působící faktor Do kombinace výše uvedených obecných příčin, jak je popisuje schéma č. 1, pak v případě romských rodin mohou intervenovat ještě faktory spojené s etnicitou, které mohou mít vliv na vznik a trvání zadluženosti/předlužení. Považujeme za vhodné tento typ faktorů zmínit, protože ačkoli odborně nepodložené, bývá etnicky podmíněné zadlužení ve veřejných debatách často zmiňováno ( Romové jsou neplatiči ). Podle našeho názoru je spojení etnicity a předlužení prezentováno zavádějícím způsobem. Nechceme přitom tvrdit, že takto rozdělené a identifikované příčiny jsou vyčerpávajícím výčtem, a už vůbec nechceme tvrdit, že jsou univerzálně zobecnitelné na Romy. Hovoříme o zkušenostech ze sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje. Tyto zkušenosti mohou být inspirativní pro přístup k některým zdánlivě nepochopitelným jevům i v jiných sociálně vyloučených lokalitách. 3.1 Vnitřní faktory Z příslušnosti k romskému etniku svou podstatou vychází faktor, který by mohl být popsán jako kulturní zvyky, obyčeje a tradice. V souvislosti s množstvím dalších příčin vzniku předlužení, jak je sumarizuje schéma č. 1, považujeme tento faktor za poměrně přeceňovaný. Jako zásadní, etnicky podmíněná příčina identifikovatelná na základě práce s klienty ze sociálně vyloučených lokalit obydlených převážně romskými komunitami, se zdá být zvýšeně akcentovaná hodnota rodiny a rodinných vazeb. Do tohoto faktoru spadají zejména příbuzní, které bychom slovníkem majoritní společnosti označili za parazitující. V logice rodinné soudržnosti však nároky takovýchto příbuzných mohou být podle dané situace pro rodinu považovány za legitimní 8. Úroveň kulturní vyspělosti společnosti je mj. možné posuzovat podle toho, jak se společnost dokáže postarat o své slabé členy a tradiční romská společnost to (na rozdíl od té české, většinové) často umí. Druhou stranou mince je skutečnost, že tím může být zneužíván systém jako takový, někteří členové se jako slabí profilují úmyslně, z lenosti a vypočítavosti. Dalším aspektem faktoru rodinných tradic jsou vysoké výdaje na oslavy, zejména svatby, křty a pohřby. Díky takovýmto životním situacím se rodina je ochotná zadlužit na mnoho let dopředu a často i na celý život jedné generace. Mnoho párů proto žije v nesezdaném soužití ne proto, že by to pro ně bylo ekonomicky výhodné z pohledu příjmu od státu, ale z pohledu ušetřených financí za svatební veselí. Rodinné a kulturní nutnosti vynaložit množství finančních prostředků na pohřeb už se však vlastním rozhodnutím vyhnout nedá, kumulace úmrtí v bližší rodině v krátké době proto je častým důvodem pro těžkou finanční krizi pozůstalých. Nakonec pod tento faktor spadají také neobvykle vysoké výdaje za jídlo. Romská tradice neumožňuje jednou uvařené jídlo uschovat na další den, co se nesní, to se vyhodí. 9 Když je zároveň 8 Ukázku fungující rodinné sítě uvádí ze svých zkušeností V. Šaroch: Velkorodina H. obývala deset bytů. Když byla možnost jeden z nich zpeněžit, bylo tak učiněno a peníze si členové velkorodiny rozdělili. Zbývajících devět bytů bylo schopno pojmout i rodinu, která byt prodala. Další část velkorodiny následně přišla o byt z důvodu neplacení nájmu a velkorodina opět poskytla svou pomoc. Čím více lidí v jednotlivých bytech bydlelo, tím obtížnější bylo soužití rodin s ostatními nájemníky. Navíc, když neplatili jedni, zkusili to i další. Nakonec celá velkorodina skončila v sociálně vyloučené lokalitě. Ale i zde si všichni pomáhají ŠAROCH, V. Krizové situace v práci terénního sociálního pracovníka Nepublikováno. (text vytvořený v rámci projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce, vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření, modul č. 5, Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Katedra sociální práce). 9 Mnoho tradic se vztahuje k dobám, ve kterých měly jasný smysl a účel. Vyhození nespotřebovaného jídla je poměrně rozumným pravidlem pro kočující komunity, které nemají k dispozici ledničku nebo chladný sklep k uchovávání potravin tak, aby se nezkazily. 25

6 kladen důraz na to, aby jídlo nikdy nechybělo, dochází z pohledu ekonomického hospodaření k výraznému plýtvání na nákup jídla, které se posléze nespotřebuje a vyhodí. To, že jde o typickou tradici, ještě neznamená, že tímto způsobem hospodaří s jídlem každá romská domácnost. Pokud však rodina tradici dodržuje, je i pro neromského sociálního pracovníka nebo rodinného asistenta v podstatě nemožné pomoci při plánování rodinného rozpočtu snížit položku na tyto výdaje, protože na jídlo být musí, i kdyby na nájem nebylo, a snaha o změnu hodnot je považována za zásah do tradice a potlačování kultury. Jako etnicky podmíněný důvod pro předlužení bývá v obecné diskuzi uváděna také intenzivní orientace Romů na přítomnost a potlačení úvah o budoucnosti. S ohledem na výzkumy zabývajícími se kulturou chudoby jsme však toho názoru, že orientace na přítomnost vychází spíše z dlouhodobě nízkých příjmů a kultury chudoby, než z tradičních romských hodnot a etnicity Vnější faktory Jedná se o faktor, který vychází ze skutečnosti, že jsou některé osoby jako Romové identifikováni a podle toho je k nim přistupováno. Tento faktor v sobě nese kulturní, fyzické a symbolické vyloučení 11, které ztěžuje vyloučeným osobám rozvoj potřebných kompetencí pro rovnocennou účast na výměnách v rámci širšího sociálního systému. Vyloučení Romů z fyzické mobility se věnuje blíže kapitola o bydlení, kulturnímu vyloučení ve smyslu bariér v přístupu ke vzdělání a hodnotám většinové společnosti se blíže věnuje kapitola o vzdělávání. Tyto dva druhy vyloučení v kontextu předlužení vytvářejí handicap sociálně vyloučených romských komunit, ve kterých žijí osoby s nedostatečným vzděláním (často pologramotné až v podstatě negramotné), s nedostatečnými zkušenostmi a vzory k legálnímu způsobu řešení svých problémů s dluhy. Tyto osoby jsou přitom jednoduše vyhledatelné a identifikovatelné v rámci hranic problémových čtvrtí. Majoritou přisuzované charakteristiky si osoby z takovýchto lokalit pak nesou i mimo tyto lokálně určené oblasti, společně např. se svým vzhledem, typickým romským jménem, adresou trvalého bydliště odkazující na problémovou čtvrť a dalšími aspekty. Charakteristiky osob ze sociálně vyloučených lokalit jsou rozšiřovány a vztahovány na další osoby, které odpovídají těmto vizuálně rozpoznatelným prvkům, a slučují se v bariéru vyloučení symbolického, spojeného se stigmatizací jedinců a sociální skupiny vnímané jako odlišné od majoritní společnosti. Tato stigmatizace pak znesnadňuje řešení ekonomické situace rodiny, zejména díky mimořádně výrazné míře nedůvěry a despektu majority vůči Romům. Tato v podstatě vylučuje mimoprávní způsoby řešení dlužníkovy situace, pokud je dlužníkem někdo, kdo může být označen jako Rom/ka. Přístup, který se při analýze problémů tradičně spojovaných s Romy snaží oddělit obecné sociální a ekonomické faktory, považujeme za správný. Pojmeme-li romskou problematiku čili také problém sociálně ekonomické situace části českých Romů především jako problematiku postavení etnika nebo národnostní menšiny, vede to k tomu, že mezi otázky sociální a ekonomické povahy se začnou plést taková témata, jako je identita Romů, jejich jazyk, tradice nebo národní emancipace Silná orientace na přítomnost, s relativně slabou schopností odkládat požitky a plánovat budoucnost a vysoký práh tolerance k psychopatologickému jednání takto vidí sociologická teorie individuální aspekty kultury chudoby, tedy vlivu společenského prostředí, které směřuje jednotlivce v něm vyrůstajícího k hodnotám a jednání, aniž by tento proces nějak souvisel s etnickou příslušností obyvatel sociálně vyloučených oblastí. LEWIS, O. The Culture of Poverty. Scientific American. N. 4 (1966), pp. 23 (zdůraznila autorka). 11 ŠIMÍKOVÁ, I.; VAŠEČKA, I a kol. Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004, str MORAVEC, Š.: Samý známý věci (Nástin problému sociálního vyloučení romských populací). Dostupný z www <http://www.epolis.cz/download/ pdf/materials_85_1.pdf>, citováno ke dni

7 Do debaty pak zbytečně vstupují emoce a nejasné představy o tom, co je vlastně těmi kritérii, kterými je člověk identifikován jako Rom. Jak je patrné z evropského kontextu a jak je analýzou znázorněno ve schématu č. 1 k předlužení, je předlužení problémem, mezi jehož příčiny můžeme řadit vnitřní etnické faktory jen v minimální míře. Etnické faktory však působí jako významné důsledky předlužení, protože majoritní společnost spojuje etnicitu s chronickým zadlužením. Tyto důsledky pak uzavírají kruh předlužení tím, že se připojují k příčinám sociálního vylučování Romů a jako takové oslabují jejich individuální schopnosti bránit se případnému předlužení a překonat ho. Na základě našich zkušeností s konkrétními rodinami a jednotlivci pro další směřování tohoto textu považujeme za důležité zdůraznit, že pokud intervenuje do vzniku situace předlužení rodiny nějaký prvek etnicity, jedná se převážně o prvek, který primárně spočívá v přístupu majority k Romům jako skupině bez ohledu na individuální potřeby, přání a schopnosti jednotlivců, kteří jsou do této skupiny řazeni. Je to zejména neochota většinové společnosti vstupovat do rovnocenných vztahů s lidmi, které identifikují jako Romy. Tuto skutečnost dokládají zkušenosti terénních sociálních pracovníků, kteří, pokud zaštítí jednání svých romských klientů (aniž by k charakteru tohoto jednání nějak výrazně přispěli), tím pomohou v mnoha případech překonat do té chvíle nepřekonatelný problém. Pokud se tedy najde někdo z majority, kdo danému Romovi nebo Romce individuálně věří a dá reference, překlene se most nedůvěry a často bez dalšího je možné v takto nastavených vztazích pokračovat už bez intervence sociálních pracovníků. (Obdobná potřeba referencí nebývá formulována vůči osobám, které jako Romové identifikovány nejsou.) Romové jako skupina v české společnosti nepožívají obecné základní důvěry, která je nezbytná pro rovnoprávné nastavení mezilidských vztahů, a naopak bývají podle vnějších znaků vyhledáváni jako slabší, jednodušeji zneužitelná strana právních vztahů, ze kterých pro stranu silnější plynou finanční výhody. Je třeba si uvědomit, že zasáhnout do takto narušených vztahů je pro společnost nezbytně nutné, pokud budeme chtít udržet rovnováhu ve společnosti, stav popisovaný jako sociální smír. Tento zásah vyžaduje zejména vzdělávací systém, který ponechává strukturálně definovanou skupinu nevybavenou schopnostmi postarat se sami o sebe, přičemž ji ani systémově nechrání před predátorskými praktikami podnikatelských subjektů. Takovéto systémové nedostatky ochrany spotřebitele se vztahují na všechny informačně slabší strany právních vztahů, zejména osoby s nižším vzděláním a nižším příjmem, strukturálně promítnuto se však v této kategorii nachází převážná část Romů. Pokud říkáme A, měli bychom říci také B. Existuje mezi Romy mnoho lidí, kteří stav předlužení způsobují svými rozhodnutími, které není možné ošetřit systémově. I kdyby byla zavedena všechna systémová opatření, která budou dále v textu navržena, stále zůstanou lidé, kteří se na základě svého individuálního uvážení rozhodnou svou rodinu do předlužení uvést, byť třeba ne záměrně, ale hrubou nedbalostí (spoléháním se na okolnosti nebo přehlížením důsledků, které by člověk předvídat mohl a měl). Takové uvážení však podle našich zkušeností podložených sociologickými teoriemi nevychází z romské kultury nebo nějakého biologického předurčení, ale převážně ze životních zkušeností a z kultury chudoby Ve své době převratná, dnes již poměrně široce přijímaná teorie amerického sociologa O. Lewise z padesátých let minulého století, podle které lidé žijící v tíživých materiálních podmínkách vytváří na nejnižší příčce společenského žebříčku tzv. kulturu chudoby, svébytný systém hodnot, postojů a chování, který se dále prostřednictvím výchovy a nápodoby reprodukuje. Odstranění materiálního nedostatku tedy samo o sobě nevede k překonání kultury chudoby, která je fenoménem sociálním, ne pouze ekonomickým. LEWIS, O.: The Culture of Poverty. In: Scientific American, 1966, vol. 215, n. 4, pp Kultura chudoby je alternativou světa hodnot, postojů a chování střední třídy, která v moderní době představuje kulturu majoritní společnosti. 27

8 Věříme a vycházíme z toho, že pokud se změní pro další generace mladých Romů podmínky, za kterých sbírají životní zkušenosti, a z podmínek existenciální bídy budou nastaveny cesty vzhůru pro ty, kteří budou chtít svou situaci změnit, může se změnit i vztah většinové české společnosti a Romů ve prospěch všech zúčastněných. Předlužení pak přestane být charakteristickým prvkem života romské rodiny a stane se individuálním problémem jednotlivců bez ohledu na etnický původ, kterým podle okolností může být společnost schopná pomoci překonat následky svých špatných rozhodnutí. Podívejme se nyní na typické situace, za kterých vznikají v sociálně vyloučených lokalitách dluhy vedoucí k předlužení, abychom si osvětlili slabá místa v systému a rozsah individuálního selhání dlužníků. Tato kapitola se zevrubněji věnuje dluhům takzvaně komerčním a stručně je doplňuje o souvislosti spojené s jejich vznikem a zvyšováním. Dluhy spojené s bydlením podrobně rozebírá kapitola věnovaná bydlení. K tomu je třeba dodat, že typy dluhů se v domácnostech dlužníků obvykle kumulují, jednotlivé menší dluhy ve svém souhrnu mohou v dlouhodobém horizontu přerůst schopnost dlužníků splácet. Často však jde pouze o neschopnost relativní, které může pomoci odborná pomoc při zvládnutí krizové finanční situace plánování a pomoc při formování příjmů a výdajů rodinného rozpočtu. 4. Vznik komerčních dluhů Ve městech je relativně snadná dostupnost atraktivních škodlivin, lidé jednodušeji podléhají lákadlům z televizních reklam a supervýhodným nabídkám nejrůznějších zprostředkovatelů. Prostředí malých vesnic s obtížnou dopravní dostupností sice vylučuje z účasti na mnoha společenských výměnách, na druhou stranu také tímto způsobem chrání před impulzivním nakupováním zboží a služeb, které se posléze ukáží být pro rodinu naprosto zbytečnými a příliš drahými. Moderní poskytovatelé rychlých půjček už si však našli cestu i do slovenských osad, takže chráněnost vesnic je v tomto ohledu již jen relativní. Vtíravá reklama přesvědčuje spotřebitele, že jejich život se zhroutí, pokud si nekoupí to či ono, že nebudou ve svém okolí vážení, pokud nebudou využívat právě jistých služeb. To, že je reklamu třeba regulovat, je již všeobecně přijímaným faktem, ačkoli stabilně naráží na odpor obchodníků, jejichž zájem je prosadit se a prodat. Těžko si můžeme představit, že bude regulována reklama v tom smyslu, že by spotřebitelé přestali být přesvědčováni o individuální nenahraditelnosti propagovaného výrobku, pokud není sám o sobě produktem rizikovým. Existují však druhy výrobků a služeb, jejichž propagace je zákonem omezena nebo přímo zakázána, 14 svůj boj v ČR tak po revoluci prohrály např. tabákové monopoly. Civilizovaná společnost chrání své občany před lákadly, která podle všeobecně sdílených měřítek mohou ve zvýšené míře škodit jednotlivcům a potažmo společnosti jako takové. Stát považuje za vhodné stanovit mantinely a pravidla propagaci alkoholických nápojů, léčiv, dětské výživy a dalších produktů. Finanční produkty si zatím pozornost v zákoně o regulaci reklamy nezískaly, ačkoli jsou pro chování spotřebitelů velmi nebezpečné. Reklama všeho druhu dnes sugeruje, že půjčit si vysokou peněžitou částku je snadná a bezriziková záležitost, že půjčit peníze si může každý bez ohledu na své příjmy. Je přitom jasné i bez ekonomického vzdělání, že půjčovat peníze na úrok lidem, kteří nemají dostatečný příjem, by nemělo být pro podnikatele výhodné. Kdo nemá z čeho naspořit, těžko bude schopný zaplatit půjčku i s úroky, tak proč riskovat nedobytnou pohledávku? Vtip je v tom, že ve fázi exekuce je na trhu 14 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění k

9 nejvýnosnější důchodce a rodič na rodičovské dovolené. Z důchodu a opakovaných dávek státní sociální podpory plyne při exekuci několik set až tisíc měsíčně, povinné osobě zůstane jen základní nezabavitelná částka odvozená ze životního minima a věřitel má o pravidelný příjem postaráno, zvláště pokud ve smlouvě pamatoval na vysokou smluvní pokutu, vysoký úrok a úrok z prodlení. Nebankovní společnosti tedy klidně lákají na levné a rychlé půjčky právě osoby s nejnižšími příjmy, u kterých často v reálu ani není možné očekávat, že by půjčku s nastaveným příslušenstvím byly kdy schopny z aktuálních příjmů splatit. Lidově řečeno, napichují se jako klíště na systém sociálních dávek a důchodového pojištění a po malých dávkách, zato systematicky, vysávají státní rozpočet. Lidé s vidinou doživotního zadlužení tohoto typu nemají jediný racionální důvod, proč by si měli zvýšit příjem legální cestou a jsou ideálními figurkami pro šedou ekonomiku, která způsobuje státu další finanční úniky. 15 Stát nejenže přichází o značné objemy peněz, ale pěstuje si také část společnosti, která hledá alternativní cesty k získání toho, co pro život potřebuje, která nevěří, že by ji kdy mohl ochránit formální systém společenských institucí, a která se vůči formálním systémům společnosti radikalizuje. Pokud přitom jsou přítomny i jiné znaky pro odlišení my a oni, může být vymezení se proti většinové společnosti ještě důraznější a má tendenci přetrvávat, protože k těmto odlišnostem se vytvářejí a začínají vázat automatické soudy (předsudky). Cigán se u soudu a na úřadě ničeho nedovolá Ve stejné situaci se nachází i jiné skupiny sociálně vyloučených obyvatel, jež spojuje jiný společný prvek, který si nesou díky svému původu. Stejně se pak např. člověk z vesnice ničeho nedovolá, cizinec špatně mluvící česky ničeho nedovolá a podobně. Neměli bychom automaticky spojovat sociální vyloučení s nemožností nakupovat spotřební zboží vyšší hodnoty. V mnoha rodinách, ve kterých sotva vychází na nájem (případně ani na něj někdy nevyjde), najdeme moderní DVD soupravu, Hi-Fi věž a sound systém, každý člen rodiny má mobil a děti značkové oblečení. Toto vše jsou předměty běžné a dlouhodobé spotřeby, které lze omezit při přísném plánování rozpočtu s rodinami. Sociální pracovníci však narážení na nepochopení a odpor, pokud navrhnou omezení výdajů tohoto typu. Obzvláště děti jsou v tomto směru velmi zranitelné v kolektivu spolužáků, v němž má své místo jen ten, kdo přijde správně oblečený, obutý a vybavený. Špatné oblečení, starý mobil a obyčejné svačiny dokáží ve škole dítě degradovat v očích vrstevníků natolik, že dítě vyvine veškeré své úsilí přesvědčit své rodiče o nutnosti kupovat značkové moderní věci a kombinovat svačiny výrobky z televizních reklam, případně naopak dokáže způsobit záškoláctví. Při větším počtu dětí v rodině mohou i jinak bezvýznamné položky na nákup svačin do školy znamenat těžký zásah do rodinného rozpočtu. Rodiče pak na tom jsou obdobně. Moderní vybavení domácnosti dokáže vyvažovat jinak tristní sociální pozici, umožňují zažít pocit, že na tom rodina ještě není tak špatně. Každodenní pocit ponížení je bližší hodnotou než hrozba exekuce v daleké budoucnosti. Navíc, spotřebitelská volba je v konzumní společnosti vnímána jako jedna z forem svobody. 16 Nejvýraznější zbytečnou zátěží domácností jsou výdaje vyplývající z tzv. komerční zadluženosti, pod kterou rozumíme dluhy vyplývající ze soukromoprávních vztahů, kromě domácích spotřebičů a dalšího vybavení domácnosti na splátky jsou to především peněžité závazky za telefonní služby a přípojky k internetu, úvěry a půjčky. 15 Informační kampaň k tomuto tématu nazvanou Spotřebitelský úděl v současné době realizuje Člověk v tísni, o.p.s., motto této kampaně zní: Víte, že novodobí lichváři nestahují z kůže jenom dlužníky, ale taky Vás? Bližší informace ke kampani naleznete na 16 MAREŠ, P. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Sociologický časopis. č. 3 (2000), sv. 36, str

10 Chudoba by neměla být považována za problém nedostatku nebo špatné distribuce zdrojů, ale spíše za problém nedostatečné účasti na společenském dění a bezmocnosti. 17 Neschopnost řešit včas a správným způsobem problémové situace právě v tom spočívá hlavní problém obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zvlášť pokud k tomu jsou jako Romové formováni strukturálními prvky, např. systémem vzdělávání. Málokterý dlužník rozumí právní řeči smluv o půjčce nebo o úvěru. Jedná se obvykle o několikastránkové dokumenty drobným písmem, případně nevinně vypadající papír s odkazem na všeobecné obchodní podmínky, pečlivě propracované tak, aby byly pro poskytovatele půjčky či úvěru co nejvýhodnější a připravily dlužníka pokud možno o všechny prostředky obrany. Jistě si můžeme říct, že je to chyba těch, kteří takovou smlouvu podepíší. Ale co když jsou přesvědčeni, že nabízené peníze potřebují? Sáhněme do vlastní paměti, většina z nás má otevřený účet v bance, kolik z nás smlouvu o bankovním účtu skutečně pročetlo, porozumělo všem jejím podmínkám, případně se dokázalo formulářové smlouvě vzepřít? Troufneme si říci, že takových lidí je minimum, prostě jsme potřebovali účet v bance, tak jsme podepsali smlouvu, kterou po nás banka chtěla. Většina z nás jednoduše důvěřuje tomu, že nás banka nepoškodí nad únosnou míru, a to jsme i mohli smlouvu třeba podepisovat s nepříjemnou zaměstnankyní na přepážce, která nás ani nepřesvědčovala o tom, jak skvěle výhodný produkt si kupujeme. Potenciální dlužníky naopak zprostředkovatel láká, vážné věci zamlčí, domnělé výhody zdůrazní, je školený v tom, jak si získat důvěru lidí. Lidé z vyloučených lokalit jsou obecně poměrně snadným cílem podnikatelů nabízejících více i méně luxusní konzumní produkty. Televizní reklama působí na všechny obyvatele bez ohledu na jejich sociální participaci, naopak pro zprostředkovatele je zlatým rájem sociálně vyloučená lokalita. S mnohem větší pravděpodobností zde totiž naleznou potenciální zákazníky málo vzdělané až negramotné, zákazníky, kteří se neorientují ve svých spotřebitelských právech a způsobech jejich prosazování. Zprostředkovatelé přitom nemusí být gauneři bez lidského svědomí. Dost často se jedná o lidi, kteří na tom nejsou o mnoho lépe než samotní dlužníci. Žijí z provizí za uzavřené smlouvy, jejich existenčním zájmem je proto uzavřít co nejvíce smluv bez ohledu na schopnost dlužníků půjčku či úvěr splatit. Protože ani obchodní společnost, pro kterou uzavírání smluv zprostředkovávají (ať už na živnostenský list nebo v pracovním poměru), nemá zájem na důsledném poučování a předávání informací potenciálním dlužníkům, nic zprostředkovatele nevede k tomu, aby vysvětlili dlužníkům rizika, která z půjčení peněz plynou, nechali je propočítat, kolik vlastně původní půjčenou sumu přeplatí, apod. Takto uzavírané smlouvy jsou pro dlužníky samozřejmě výrazně nevýhodné. Kromě vysokých úroků, které se svou výší pohybují na hranici a pravděpodobně už i za hranicí zákona, jsou to následky prodlení se splácením nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, paušální náhrady, automatické prodlužování smluv uzavřených na dobu určitou, zajištění bianco směnkou a rozhodčí doložky. Mnoho těchto praktik je na úrovni práva Evropských společenství ve spotřebitelských smlouvách nepřípustných, do českého právního řádu však tato ustanovení jsou převzata zkomoleně (v neprospěch spotřebitele) nebo dokonce jsou výběrově ignorována. 18 Vypadá to, jako by transpozice směrnic na ochranu spotřebitele byla systematicky regulována tak, aby bylo v českém prostředí využívat i pro podnikatele výhodné právní instituty, které spotřebitele oslabují. Jednou z cest, jak tento stav napravit, je důsledné prosazování výkladu obecných ustanovení českého právního řádu v konformitě s evropskou úpravou při řízeních před soudy, to je však cesta náročná na čas, finance a právní odbornost. 17 Tamtéž, str Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, Úřední věstník L 95, , str , zvláštní vydání v českém jazyce kapitola 15, svazek 02, str

11 Důvody pro nedodržení závazků ze strany dlužníka mohou být různé, špatné hospodaření s rodinným rozpočtem jsou jedním z nich, do poraden se ale dostávají spíše lidé, kteří zastavili splácení kvůli náhlé změně ve struktuře domácností. Tou se rozumí smrt nebo invalidita živitele rodiny, které v náročných manuálních profesích často jsou způsobeny prací v rizikových pracovních podmínkách, dále onemocnění člena rodiny vyžadující péči nebo finančně náročnější léčbu nebo odchod živitele rodiny do výkonu trestu. Špatné hospodaření s domácími rozpočty se pak projeví mj. jiné tím, že při braní půjček nepočítá dlužník s tím, že se mu jednu z nich nepodaří pravidelně platit, čímž prudce stoupne jeho dluh, který se díky zkratkám v podepsané smlouvě stane rychle exekučně vymahatelný, exekuce ponechá pouze nezabavitelnou částku příjmu a rázem přestanou být spláceny také další závazky dlužníka. Žadatelé o úvěr nebo půjčku ze sociálních oblasti mají velmi nízkou bonitu, pocházejí z nespolehlivého prostředí, mají nízké vzdělání, nespolehlivou, špatně placenou práci, která negativně ovlivňuje jejich zdraví. Za takových okolností jen těžko získávají bezpečné úvěry a půjčky, jsou nedůvěryhodnými klienty. Mnohem častěji se proto obracejí na nebankovní subjekty, které se netrápí zkoumáním jejich schopnosti splácet, protože vědí, že takoví lidé budou levným zdrojem příjmů přes případnou exekuci. Extrémem pak jsou skuteční lichváři, soukromé osoby vázané rodinnými vazbami s vlastními individuálními způsoby nátlaku na dlužníky. Půjčování na vysoký úrok je výsledkem přirozeného ekonomického působení; lidé, kteří nejvíce peníze potřebují, bývají nejrizikovější, proto si musejí půjčovat na vysoký úrok, který o to obtížněji splácejí, v o co horší situaci se nacházejí. Rozdíl mezi poskytovateli levných a rychlých půjček a lichváři je často velmi malý a při současném nastavení právní regulace se stírá. K tomu, aby podmínky smlouvy byly posouzeny jako lichva podle trestního zákona, je třeba prokázat úmysl využít něčí tísně a ten lze obvykle prokázat jen těžko. Z pohledu soudního procesu se dlužníci na soudy obracejí jen zřídka, pokud pocházejí ze sociálně vyloučené lokality, tak jim k tomu chybí potřebné kompetence, navíc důvěru v pomoc soudu nemají, zvlášť pokud se již neúspěšně obrátili na Českou obchodní inspekci (případně Českou národní banku). Tyto kontrolní instituce nechávají chladnými případy systémového zneužívání slabosti dlužníků a v odůvodněních svých stanovisek obvykle argumentují svobodnou vůlí dlužníka vstoupit do daného smluvního vztahu s danými podmínkami. Pokud český právní řád neumožňuje postih, resp. umožní používání podmínek formulářových smluv, podle kterých po několika týdnech nesplacené splátky naroste dluh se sankčními platbami desetinásobně, pak nelze říct nic jiného, než že český spotřebitel není dostatečně chráněn. Ovšem i trestněprávně postižitelná lichva (úžera) se odhaluje jen velmi těžko, zvlášť pokud je lichvář v oblasti již zaveden a má dostatek prostředků k fyzickému donucení dlužníků splácet. Výhružky a vydírání jsou běžnou lichvářskou praxí, dlužníci mají strach o své zdraví a život a o svou rodinu, často si proto půjčí další peníze, kterými splatí původní dluh, půjčku však opět nejsou schopni splatit a dostávají se na samé společenské dno. Policie považuje za úspěch, pokud se podaří přesvědčit oběti lichvy, že mají podat trestní oznámení a svědčit proti lichváři, protože tím mohou poškození riskovat útok na sebe nebo svou rodinu. O lichvářských praktikách se policie obvykle ani nedozví. Pilířem úžery je fyzické zastrašování obětí ze strany úžerníků, není proto divu, že se postižení bojí se svou situací komukoli svěřit. Úžernictví organizují velkorodiny mezi sebou navzájem spřízněné, které v konfliktních situacích drží při sobě, fyzicky napadají ostatní lidi a ničí jejich majetek. Před úžerou nelze utéci, úžerníci automaticky vymáhají dluhy na příbuzných dlužníků ČERNÝ, J. Úžera v českých ghettech Dostupný z www <http://www.tspweb.cz/viceotsp-fulltext.shtml?x=118016>, citováno k

12 Nebankovní subjekty půjčující peníze si žijí relativně poklidným vlastním životem, nerušeny ani laxními kontrolními orgány, navíc mimo soudní kontrolu své činnosti díky tomu, že se jim úspěšně daří sjednávat rozhodčí doložky. Rozhodčí doložka představuje dohodu stran o tom, že o případném sporu mezi nimi nebude rozhodovat soud, ale rozhodce. Rozhodcem přitom může být v podstatě kdokoli, pokud má alespoň 18 let a plnou způsobilost k právním úkonům. Možnost uzavřít rozhodčí doložku jistě má své místo v právním řádu, nikoli však již ve spotřebitelských smlouvách, podle kterých o sporu ze smlouvy rozhoduje osoba více nebo méně spojená s poskytovatelem (často se sídlem na stejné adrese jako poskytovatel). Rozhodčími doložkami, u kterých dlužníci v drtivé většině naprosto neví, co znamenají, je spotřebitelům v těchto vztazích upřeno právo na spravedlivý proces. Druhým právním institutem, který nebankovní subjekty poskytující půjčky a úvěry hojně užívají, je bianco (blanko) směnka. Při podpisu smlouvy podepisují dlužníci, samozřejmě aniž by byli upozorněni na závažnost tohoto podpisu, prázdnou směnku, kterou podle svých výpočtů doplní v případě prodlení se splácením věřitel, který se pak rovnou obrátí na svého rozhodce, aby vydal rozhodčí nález na částku uvedenou ve směnce společně se směnečnými úroky z prodlení (a náklady rozhodčího řízení). Rozhodce ještě vyzve dlužníka k vyjádření se k rozhodčí žalobě, dlužník ze sociálně vyloučené lokality samozřejmě nechápe, jak se vyjádřit, co to je rozhodčí řízení, jaká směnka a hlavně, proč se z desetitisícového dluhu stal za tři měsíce dluh stotisícový. Málokdy přitom má možnost obrátit se o pomoc někam, kde mu odborně poradí. Pokud na výzvu rozhodce nezvládne alespoň podat námitku nedostatku pravomoci rozhodce, brzy se proti sobě dočká exekuce, protože proti rozhodčímu nálezu v zásadě není odvolání a je tedy relativně rychle vykonatelný, zvlášť pokud věřitel má kromě spřáteleného rozhodce ještě také spřáteleného exekutora. Jedná se o mašinerii, pro kterou stát ponechal volný prostor a v podstatě se vzdal své moci a kontroly Další okolnosti vzniku předlužení v sociálně vyloučených lokalitách Lidé ze sociálně vyloučených lokalit jsou více než jiné složky společnosti ohroženi pádem do předlužení. Kromě nízkých příjmů a neexistence finančního polštáře ve formě úspor pro případ nenadálé události v rodině je to neznalost procesů a alternativních možností řešení dluhů. Často například neví o možnosti platit ve splátkách i tehdy, když věřitel odmítá přijmout částečnou splátku a nekompromisně žádá jen celou dlužnou částku najednou. Povědomí o možnostech uzavření splátkového kalendáře se již zejména díky práci sociálních pracovníků přímo v lokalitách daří šířit. Častou charakteristikou pro uvažování lidí z těchto oblastí je také podceňování možných sankcí. Mezi dluhy vznikající tímto způsobem spadají nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění, na poplatcích za komunální odpad, dluhy neúspěšných živnostníků a sankce v užším slova smyslu pokuty, tresty, náhrady škody. K tomu se specificky u Romů z generace, která vyrostla v době komunismu, pojí přesvědčení, že jim přece musí někdo (nejlépe stát) pomoci, jde o pocit někdy trochu stylizované pozice bezmoci. Je třeba říci, že mladší generace, které dospěly po revoluci, už jsou daleko více schopné přijmout princip odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání. Přispělo k tomu podle našich zkušeností také důslednější vymáhání povinností, nejvýrazněji v případě výpovědí a vyklizení pro dluhy na nájemném. 20 UHL, P. Spravedlnost na tržišti. Dostupný z www <http://www.spotrebitelskyudel.cz/?p=62>, citováno k

13 Problémem může být i doručování poštovních zásilek v oblastech známých svým odpudivým prostředím a zdevastováním poštovních schránek. Je trochu absurdní, ale reálné, že často je jednodušší se s lidmi v těchto oblastech dohodnout em, než poslat jim fyzický dopis, který do jejich rukou nikdy nedorazí. Pohlídat a zaplatit si připojení k internetu ve své moci jednotlivé rodiny mají, uhlídat na chodbě nebo v průchodu svou poštovní schránku před vandaly je však pro ně již fyzicky nemožné. Veškerá úřední korespondence však samozřejmě chodí klasickou poštou. Soud si tu námahu nedá, aby účastníkům zásilku skutečně doručil, spokojí se s fikcí doručení a procesním rozhodnutím, soukromý exekutor si pak s exekučními příkazy kupodivu již člověka najde, i kdyby se mezitím třikrát přestěhoval. Stěhování a nedosažitelnost úřední korespondencí bývají častým důvodem pro nárůst dlužných částek, zejména o úroky z prodlení a náklady řízení. Člověk ze sociálně vyloučené lokality se pravděpodobně typově častěji než jiní lidé dostává do nečekaných a nepřekonatelných dluhů v důsledku svého ručitelského závazku. Princip ručení je v tom, že ručitel splní závazek za dlužníka, pokud ten v určené době sám neplní. Protože obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou velmi nespolehlivými dlužníky, vyžadují obvykle ti, kteří půjčují peníze, také podpis ručitele, aby za jeden dluh odpovídali dva lidé. Málokdo z ručitelů si uvědomuje, jak závažné následky může jejich podpis na ručitelské smlouvě mít. Situace je obvykle prezentována tak, že dlužník samozřejmě svůj závazek splní a další podpis je jen formalita. Ručitel očekává dlužníkovo splácení, protože je to kamarád, příbuzný apod., často k tomu však nedojde. Věřitelé se pak obracejí na ručitele nejen tehdy, kdy původní dlužník zemře, ale také tehdy, když dlužník sám svůj závazek ve stanovené lhůtě nesplní, ať už je to jeho záměr, nebo prostě důsledek okolností, které mu nedovolují závazek splnit. Ručitelé přitom obvykle dlouho odmítají přijmout skutečnost, že musí dluh splácet, i když z něj sami nic neměli, dluh se dostává až do stadia exekuce a dále prudce narůstá. Náklady procesu vymáhání dluhů by mohly tvořit kapitolu samy pro sebe, jedná se o problém mnohem širších souvislostí, takže zde jen stručně a ve zkratce. Služby advokátních kanceláří, rozhodců, stálých kvazirozhodčích orgánů a exekutorů, se kterými se člověk setkává, v případech ze sociálně vyloučených lokalit rozhodně neodpovídá poměru kvalita cena. Jistě by se mohlo ohradit několik advokátů či exekutorů, že práce s dlužníky v sociálně vyloučených lokalitách je vyčerpávající a i přes vysoké náklady nezaplacená, protože spousta pohledávek je v těchto oblastech navždy nevymahatelná. Ale v tom může nakonec být jeden ze zakopaných psů. V mnoha případech není co vzít na zaplacení nákladů, systém tedy musí být nastaven tak, že tyto případy zaplatí ti, kteří přece jen něco mají, co by se dalo postihnout výkonem rozhodnutí/exekucí. Z tisícikorunové smluvní pokuty za jízdu načerno se může díky nákladům řízení stát až třicetitisícový dluh. Spoléhat na vstřícnost exekutora nemá příliš smysl, ačkoli existují exekutoři, kteří dokáží vzít v úvahu realitu dlužníka jako člověka. V tomto směru bychom měli rozhodně odmítnout návrhy na další, rozhodně nesmyslné, rozšíření pravomocí exekutorů v řízení. Dosud přece jen funguje alespoň slabá kontrolní brzda v podobě nezávislého soudce, který má možnost zamezit brutálním způsobům provádění exekucí bez ohledu na realitu povinného a oprávněného. 33

14 6. Sociálně-patologické jevy spojené se zadlužeností Je vlastně otázkou, jaké sociálně patologické jevy jsou spojeny s předlužením, k čemu všemu až může vést chronický nedostatek peněz na základní životní potřeby. Lidé, kteří potřebují peníze a nemohou si je legálně vydělat, velice často považují porušení zákona za normální způsob obživy. Stejně to vnímají i jejich děti. 21 Jako činnosti vedoucí ke zvýšení příjmu jsou s předlužením spojené společně s heterosexuální a homosexuální prostitucí (často i dětí) trestné činy lichvy a kuplířství. Příčinou i důsledkem předlužení bývají pak často jako únikové strategie z bezvýchodné sociální či individuální situace alkoholismus, patologické hráčství a drogová závislost. Předlužení s sebou nese také psychické problémy, úzkosti, frustrace, deprese, které mohou vést v krajních případech až k sebevraždám. 7. Návrh změn a opatření V evropském sociologickém diskurzu se sociální exkluze dnes chápe spíše jako důsledek selhání společnosti než selhání jedince, a to selhání jejich čtyř základních složek: demokracie a práva (podporují občanskou integraci), trhu práce (podporuje ekonomickou integraci), sociálního státu (podporuje sociální integraci) a rodiny spolu s komunitou (podporují interpersonální integraci). 22 Česká republika v současnosti tento postoj nejspíše nesdílí, česká společnost obdivuje sílu a chytrost, na ochranu slabého a neznalého se příliš zájmu nesoustředí, jak je mj. patrné z výše provedeného popisu typových situací, kterými vzniká a kumuluje se předlužení. V předchozím textu byly identifikovány obvyklé příčiny a situace, za kterých se lidé v sociálně vyloučených lokalitách dostávají do předlužení. Nyní se tedy dostáváme k otázce, zda je možné nějak ke zlepšení situace přispět na úrovni systému. Bez ohledu na převládající názor zůstává předlužení na jedné straně individuálním selháním, na druhou stranu má mnoho strukturálních příčin a okolností. V oblasti prevence předluženosti je proto vhodné pokusit se zavést jednak systémová opatření, aby byli lidé lépe chráněni před svými špatnými rozhodnutími, jednak najít možnosti, jak posílit jejich schopnost činit rozhodnutí správná. Je přitom potřeba udržet v patrnosti, že pro mnoho subjektů na trhu je mnohem výhodnější udržet dlužníky neznalé a neschopné, protože tak z nich pro ně bude plynout vyšší zisk. V oblasti řešení a zmírňování následků předlužení je pak třeba nastavit pravidla zacházení s dlužníky a pomoci jim zbavit se dluhů, přetnout začarovaný kruh, který vytváří další dluhy a strhává dlužníky k patologickému jednání. Podnikatelské prostředí v ČR podle našeho názoru není dostatečně zralé na ošetření svého fungování samoregulací (např. formou kodexů) a z našeho pohledu není kladen dostatečný důraz na regulaci a ochranu spotřebitele restriktivními opatřeními vůči poskytovatelům finančních produktů. 7.1 Preventivní opatření Na konci roku 2005 byla usnesením vlády zřízena expertní skupina pro finanční sektor a v jejím rámci vznikly tři pracovní skupiny zabývající se finančním vzděláváním, etickým kodexem jednání 21 CZERNÁ, I. Učí se, jak přežít v ghettu. Dostupný z www <http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=240&sid=113&id=243&idart=461>, citováno k MAREŠ, P. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Sociologický časopis. č. 3 (2000), sv. 36, str

15 a legislativou ochrany spotřebitele na finančním trhu. Členy těchto pracovních skupin jsou zástupci státní správy, poskytovatelů (asociací) a neziskových organizací zabývajících se ochranou spotřebitele. Postupnými kroky dochází k začleňování závěrů těchto pracovních skupin do regulací na národní úrovni i v soukromém sektoru, trend je nastaven ve prospěch spotřebitele. Ochrana spotřebitele na finančním trhu byla v nejvyšším stupni v České republice svěřena Ministerstvu financí, které za tímto účelem vypracovalo a v září 2007 vydalo dokument nazvaný Rámcová politika MF v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu. Dokument je skutečně rámcový, nicméně naznačuje již snahu o regulaci některých podstatných momentů (např. jednání zprostředkovatelů finančních produktů), a bohužel také nezájem ošetřit jiné momenty, které považujeme za závažné (např. omezení možnosti řešit spor rozhodčím řízením). Věříme proto, že v rámci diskuze nad jednotlivými oblastmi úpravy dojde i na ošetření problematických bodů. Navrhovaná řešení současné situace spotřebitelů na finančním trhu by měla respektovat principy a funkce ekonomiky, sociální politiky, principů demokratického právního státu (v procesech sporu o právo a jeho vynucování), rovnosti, sociálního smíru a ochrany spotřebitele (ochrana slabších je i v zájmu silnějších). Jedná se zejména o opatření ke zvýšení informovanosti, vzdělanosti (finanční gramotnosti) a legislativních úprav v oblasti ochrany spotřebitele a politických rozhodnutí zejména na lokální úrovni. a) Finanční vzdělávání Prvním, základním kamenem prevence je školní vzdělávání. Lidé se potřebují lépe zorientovat zejména ve způsobech, jakými funguje půjčování peněz, a v nákladech, které s sebou úvěry a půjčky nesou. Začít je přitom třeba od prvních ročníků škol. Při hodině matematiky, kdy se učí děti počítat procenta, mohou si vypočítat reálnou RPSN sazbu některého z dostupných úvěrů na trhu, v občanské výchově je pak prostor pro širší rozbor a pochopení problematiky apod. Důležitost tohoto opatření přijaly za své také státní orgány, v prosinci 2007 byl zveřejněn společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o nastavení systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, který mj. obsahuje také standardy finanční gramotnosti pro základní a střední vzdělávání. Pokračovat ve vzdělávání je však třeba také v rámci procesu celoživotního vzdělávání, vzdělávání dospělých. V některých evropských zemích mají média s veřejnoprávním podílem povinnost vzdělávat své adresáty v otázkách finanční gramotnosti, televize (často v zajímavých vysílacích časech) vysílají vzdělávací pořady připravené ve spolupráci s nevládními organizacemi a samotnými finančními institucemi, v některých zemích probíhá finanční vzdělávání např. v centrech pro rodinu apod., možností je celá řada. Vysoké školy by měly na potřebu finančního vzdělávání zareagovat rychleji, respektive je již pět minut po dvanácté, finanční vzdělávání na těchto školách téměř zcela chybí, pokud nejde o vysoké školy vyloženě ekonomického směru. Zejména při vzdělávání sociálních pracovníků by měl být kladen větší důraz na dovednosti finančního (a dluhového) poradenství, na orientaci na finančním trhu a schopnosti obrany proti nekalým praktikám. Sociální pracovníci by se neměli cítit společně se svými předluženými klienty bezmocní. V současnosti je finanční vzdělávání v České republice realizováno formou lokálních projektů na základě soukromých iniciativ a aktivit neziskového sektoru. Vzhledem k trendu, který nastavily 35

16 ústřední orgány státní správy lze očekávat, že zkušenosti těchto menších projektů naleznou prostor k využití ve větších (alespoň regionálních) projektech a zaměření na finanční gramotnost se stane běžnou součástí vzdělávacích programů dospělých i dětí. b) Ucelenější a šířeji dostupné informace o finančních produktech Dalším základním předpokladem pro preventivní působení je zajištění dostatečných volně dostupných informací o finančních produktech, ovšem s důrazem na formu, která bude přístupná všem složkám obyvatel. V roce 2006 provedla společnost Factum Invenio reprezentativní výzkum, ze kterého vyplynulo, že polovina lidí se domnívá, že banka mluví svým vlastním jazykem, nesrozumitelným pro běžného člověka (51%), čtvrtina občanů je toho názoru, že jim banka nikdy nic pořádně nevysvětlí a že nikdy nevědí, co mají ve smlouvě (24%). 23 Touha po větší srozumitelnosti finančního trhu je tedy zřejmá v celé společnosti jako takové. Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit podle zkušeností terénních sociálních pracovníků nereagují příliš na psané slovo, jako nevhodná se tedy při rozšiřování informací jeví forma neadresných letáků a různých dalších typů tiskovin se souvislým textem. Mezi neadresným sdělením dominuje jako funkční médium televize, informace z televize mají poměrně vysokou autoritu. Další způsoby, jak oslovit, závisí na předávaném obsahu a kontextu činnosti. Osvědčil se především osobní kontakt, terénní sociální pracovníci při příležitosti řešení jiných záležitostí s rodinou mají možnost sdělovat také důležité informace o principech a důsledcích půjčování peněz. Úspěch mohou mít také multimédia jako CD a DVD, případně zhuštěná forma informací ve formě komiksových příběhů nebo třeba počítačové hry. Je však třeba podotknout, že o úspěchu preventivního působení v tomto smyslu hovoříme tehdy, když se lidé ze sociálně vyloučených lokalit vůbec s informacemi jsou ochotni seznámit, a téma, jak se bránit vysoké zadluženosti, se stane předmětem běžného uvažování a rozhovorů. Vztah preventivního působení a skutečného snížení předlužení je přitom možné zjistit jen velmi těžko. Vycházíme však z toho, že běžný člověk bez znalostí problematiky nebude schopný přijímat racionální rozhodnutí. Do tohoto typu opatření je třeba zahrnout také tlak na to, aby finanční produkty byly poskytovány spotřebitelům za co nejsrozumitelněji formulovaných podmínek. Do doby, než dojde k legislativním změnám, lze v tomto směru očekávat pozitivní posun ve chvíli, kdy se na trhu objeví poskytovatel, který z jednoduchosti udělá svou výhodu na trhu. c) Vytvoření a rozšíření sítě finančního poradenství Než přinese ovoce finanční vzdělávání na základních a středních školách, je nezbytné nabídnout místně a finančně přístupnou odbornou pomoc nezávislého poradce. Nezávislým poradcem rozhodně není možné myslet osoby, které poskytují finanční poradenství sice bezplatně, ale jsou odměňovány poskytovateli finančních produktů podle počtu uzavřených smluv. V sítích skutečně nezávislého bezplatného finančního poradenství by odborní poradci měli poradit lidem, jak hospodařit s rodinným rozpočtem tak, aby byly příjmy a výdaje co nejvíce vyvážené, vybrat nejlepší způsob placení výdajů tak, aby informace nebyly deformovány ve prospěch finanční instituce, a vybrat model splnitelného nastavení splátek ještě předtím, než je úvěr přidělen. 23 Factum Invenio. Finanční vzdělanost. Prezentace výsledků výzkumu Dostupný z www <http://www.czech-ba.cz/file.php?id=70>, citováno k

17 Obecně v České republice roste počet míst, na kterých lidé naleznou odbornou pomoc při zvládání rodinného rozpočtu, potřeba finančního poradenství byla a stále je formulována v celé šíři české společnosti. Také obyvatelům sociálně vyloučených lokalit je třeba vytvořit stabilní zázemí, do kterého se mohou uchýlit, pokud si nejsou jisti, zda mají dostatek informací. V tomto směru se osvědčilo kombinovat terénní sociální práci s nízkoprahovou sociálně-právní poradnou a vyškolit sociální pracovníky v základním finančním poradenství. Se specializovanými finančními otázkami je pak možné klienty odkazovat na specializovaná pracoviště, pokud jsou v místě dostupná; 24 ovšem potřebu poskytovat tyto služby právě v těch místech, kde lidé žijí, nejen v hlavních městech regionu, vyjádřilo např. občanské sdružení SPES, které představilo projekt pojízdných poraden v Olomouckém kraji. 25 Síť finančního poradenství dosud v České republice není dostatečně rozšířená a její rozšiřování by mělo být jedním z opatření pro posílení finanční gramotnosti a ochrany spotřebitelů v jednotlivých krajích. Příklad Poradny při finanční tísni naznačuje, že o partnerství na této bezplatné službě poskytované obecně prospěšnou společností mají zájem také sami poskytovatelé finančních produktů. d) Regulace reklamy Regulace reklamy by mohl být jeden z prostředků, jak by mohl do pročištění vztahů na finančním trhu přispět stát. Reklama by neměla být zaměřena na složky obyvatel, které jsou z různého důvodu slabší nejen ekonomicky, ale také znalostí svých práv a souvislostí. Neumí tedy správně posoudit následky svých právních úkonů, jež je vedou k předlužení (velmi mladí lidé, důchodci, lidé z vyloučených lokalit). Podle některých právních názorů dochází k zaplevelování českého právního řádu výčtovým stylem evropských směrnic na úkor obecné právní úpravy. Ačkoli je třeba tomuto názoru přiznat jistou váhu, v případě ochrany spotřebitele se k detailnějšímu vymezení zakázaného jednání podnikatelských subjektů přikláníme. Důvodem je tristní situace v reálném životě, kdy kontrolní orgány (ani soudy) neplní správně svoji funkci a nedokáží na základě obecné úpravy spotřebitele dostatečně ochránit. Novela zákona o ochraně spotřebitele s účinností od provádí evropskou směrnici o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. 26 Zákon o ochraně spotřebitele nyní umožňuje mj. pozastavit šíření reklamy, která je nekalou obchodní praktikou. Z pohledu, který byl popsán v části popisující vznik předlužení a predátorské praktiky podnikatelů, je však tato novela nedostatečná. Jako vhodnější (lépe uchopitelná) se jeví možná úprava zákona o regulaci reklamy. Zákon o regulaci reklamy by mohl být pro oblast půjček a úvěrů doplněn (analogicky k regulaci reklamy na alkohol) např. takto: Reklama na půjčky a úvěry nesmí: a) nabádat k impulzivnímu využívání těchto finančních produktů anebo záporně či ironicky hodnotit racionální zvažování při půjčování peněz; b) být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují; 24 Např. v Praze Poradna při finanční tísni (http://www.financnitisen.cz/). 25 SPES, o.s. Více viz 26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Úřední věstník L 149, 11/06/2005 s

18 c) vytvářet dojem, že půjčení peněz je bez rizika a bez nákladů; d) spojovat použití půjčených prostředků s nákupem služeb nebo s nákupem předmětů denní potřeby, zejména potravin. e) Legislativní změny ve prospěch spotřebitelů při poskytování úvěrů V tomto typu opatření je formulován důraz na odpovědné půjčování peněz zejména důsledné posuzování schopnosti potenciálního dlužníka splatit půjčku/úvěr. Související oblastí je pak prevence predátorských podnikatelských praktik. Zásadní otázkou je, jak zajistit, že bude i v zájmu poskytovatele úvěru/půjčky odmítnout poskytnutí půjčky/úvěru, protože v daném případě není reálná šance, že budou peníze i s úroky vráceny. Poskytovatelé hovoří o tom, že si kvůli rozsáhlé konkurenci na trhu nemohou dovolit bonitu potenciálního dlužníka sáhodlouze zjišťovat. Právní rámec by se tedy měl změnit tak, aby si tyto společnosti naopak nemohly dovolit ji nezjišťovat. V této souvislosti by měla význam také existence zvláštní povinnosti obezřetnosti na straně poskytovatele půjčky/úvěru. Existují názory, že povinnost obezřetnosti je možné konstruovat již za současného právního stavu. Jednak tato konstrukce vychází ze zákazu smluv odporujících dobrým mravům, v případě půjčování peněz na parametr dobrých mravů naráží snaha poskytovatelů dosáhnout zisku bez ohledu na škody, které smlouvou druhé straně způsobí. Takovéto smlouvy by tedy měly být považovány za neplatné, pokud při jejich uzavírání bylo nebo muselo být poskytovateli zřejmé, že dlužník nebude schopen závazek splnit. Druhou možností je pak snížení smluvní pokuty v případě, že poskytovatel půjčky/úvěru jednal nepřiměřeně lehkovážně. 27 Zůstává však obdobný problém, jako v případě trestněprávního postihu lichvy takového právního posouzení věci by se u soudu musela domáhat slabší strana vztahu a výsledek soudního procesu by přitom byl nejistý. V tomto směru navrhujeme legislativní změnu, která by explicitně zavedla povinnost obezřetnosti poskytovatele půjčky/úvěru. Změna by mohla vypadat např. tak, že by bylo možné půjčit peníze jen do určité podílové částky, odpovídající podílu úvěru vůči celkovému předpokládanému příjmu za dané období, hranice by mohla být stanovena např. na 25 %. Toto pravidlo by mělo platit zejména pro žadatele o půjčku/úvěr, kteří jsou v dané chvíli závislí na sociálních dávkách nebo pobírají důchod. Poskytovatel by měl jednak povinnost zkontrolovat v rejstříku dlužníků při uzavírání smlouvy, zda dlužník nemá nesplacené závazky, jednak by měl povinnost neplacený dluh do rejstříku po uzavření smlouvy zadat, čímž by měla být ošetřena situace, kdy by žadatel o úvěr/půjčku požádal u více poskytovatelů, kteří by sice každý hranici dodrželi, dlužník by se přesto dostal do předlužení. Pokud by pak poskytovatel přiznal úvěr v částce nad stanovenou hranici nebo by zanedbal kontrolu rejstříku dlužníků, nebyl by případný závazek dlužníka nad stanovenou hranici soudně a exekučně vymahatelný. Pouze hrozbou nevymahatelnosti lze reálně dosáhnout toho, že poskytovatelé úvěrů/půjček budou odmítat žádosti o půjčku/úvěr od žadatelů, u kterých není reálný předpoklad, že dlužnou částku s úroky řádně splatí. V současné době toto přirozeně funguje u půjček většího objemu při žádostech o bankovní úvěr. Naopak půjčky malého objemu, pokud nakonec nejsou trvale udržitelným dluhem spláceným ze sociálních dávek nebo důchodů a jsou skutečně nevymahatelné, poskytovatele reálně neohrozí na existenci, zato společně s nadsazenými sankcemi za nedodržení splátek mohou mít likvidační účinek na dlužníka a jeho rodinu. 27 PELIKÁN, R. Několik poznámek k problematice půjčování peněz spotřebitelům. Právní rozhledy. č. 3 (2008). 38

19 Kromě uvedeného zásadního opatření, které by vyžadovalo změnu více právních norem, ale nepředstavovalo by nepřekonatelnou překážku, by bylo vhodné lépe upravit ještě další dva zásadní právní instituty: Ručení legislativně zakotvit důslednější a prokazatelnou informovanost o důsledcích ručitelského závazku. Rozhodčí doložky a směnky legislativní změna ve prospěch ochrany spotřebitele, která by zabránila uzavírání rozhodčích doložek (nebo rozhodčích smluv) v rámci vztahů, ve kterých je jednou ze stran fyzická osoba, nepodnikatel, a nedovolovala by zajištění takového závazku směnkou. Všechny výše uvedené legislativní změny by se měly vztahovat na všechny poskytovatele půjček/ úvěrů, nejen na bankovní instituce. Nejvíce škody napáchají (zejména v sociálně vyloučených lokalitách) právě mimobankovní subjekty, samotný bankovní trh přece jen pracuje podle jistých kodexů jednání a je citlivý alespoň na špatnou pověst v médiích. V České republice bohužel mohou legálně existovat i podnikatelé, kteří poskytují úvěry bez licence. Kontrolní orgány dokonce tolerují i praktiky, které vyloženě zákon na ochranu spotřebitele obcházejí např. formou zřízení družstva, které půjčuje peníze svým členům. Za zmínku zde proto stojí zkušenost z Velké Británie, kde není dlužník povinen splácet půjčku/úvěr, pokud mu ji poskytl subjekt bez licence k poskytování těchto služeb. 28 Ačkoli to považujeme v současné situaci za příliš velký požadavek na změnu systému, jsme toho názoru, že poskytování úvěru by mělo být v ČR pod větším dohledem a přísnější kontrolou, než tomu dosud je, např. v duchu zmíněné britské právní úpravy. Obce by pak mohly v souvislosti s prevencí sociálně-patologických jevů na svém území zvážit, jak např. zajistit, aby herny a kasina nebyly v blízkém sousedství institucí poskytujících levné a rychlé úvěry. Do května 2010 má Česká republika lhůtu pro implementaci evropské směrnice o spotřebitelském úvěru, 29 která zapovídá mnohé z dosud tolerovaných praktik. Pokud Česká republika transpozici směrnice nestihne ve lhůtě, stane se, zjednodušeně řečeno, směrnice přímo aplikovatelnou na vztahy, kterých se týká, a bude mít přednost před případným nedokonalým českým právem. f) Rejstřík(y) dlužníků Sledování historie půjček/úvěrů a způsobu jejich splácení je samozřejmě opatření, jehož využití je třeba zvažovat z pohledu principu ochrany soukromí osob. V rejstřících dlužníků může být vedena pozitivní historie (všechny úvěry i ty bezproblémově splácené), nebo jen negativní historie (nesplácené úvěry), obě formy nalezneme v právních řádech zemí EU. V současné době funguje v České republice několik on-line registrů. Většina pracuje s negativní historií dlužníků, kromě insolvenčního rejstříku podle zákona o insolvenčním řízení 30 je to ze zákona zřízený Centrální registr úvěrů (podnikatelských a právnických osob) 31 a podle zákona 28 Stránky britské vlády pro veřejnost nabízejí článek o způsobu, jak se bránit predátorským praktikám při půjčování peněz. UK GOVERNMENT: Dealing with loan sharks. Dostupný z www < >, citováno k Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS, Úřední věstník L 133, 22/05/2008 str Viz odkaz Insolvenční rejstřík. 31 Viz odkaz Centrální registr úvěrů. 39

20 o bankách zřízený Bankovní registr klientských informací, 32 informační systém CEDR (Centrální registr dlužníků) 33 a registry SOLUS. 34 Nebankovní registr klientských informací pak pracuje s negativní i pozitivní historií, 35 jako jediný tedy umožňuje posoudit budoucí situaci dlužníka, který zatím žádné problémy se splácením nemá, ale případně žádá o další půjčku/úvěr, které už v kombinaci s předchozími závazky nemusí být schopný splatit. V souvislosti s dalšími opatřeními, která jsou v tomto textu prezentována, se jeví jako funkční záznamy pozitivní i negativní historie. Zájem na prevenci předlužení podle našeho názoru převažuje nad zájmem chránit soukromí dlužníků až do této úrovně. V rámci pozitivní historie by však nemělo být zveřejňováno v rejstříku více informací o dlužníkovi, než je nutné. Měla by být k dispozici pouze informace o dosud nesplacených závazcích, a to pouze v rozsahu identifikace dlužníka a věřitele. Bylo by pak povinností dlužníka předložit novému potenciálnímu věřiteli individuálně potvrzení dosavadních věřitelů o tom, jaká je aktuální výše dluhu a jak jsou stanoveny jeho splátky. Tím by věřiteli bylo umožněno objektivní posouzení dlužníkovy schopnosti splatit další úvěr/půjčku. Zároveň by pozitivní historie měla být vymazána ve chvíli, kdy dlužník svůj závazek bez problémů uhradí, na rozdíl od negativní historie, kdy má smysl ponechat negativní záznamy zveřejněny 3 5 let, protože informují o tom, že dlužník je rizikový. Význam takového rejstříku by se výrazně zvýšil, pokud by bylo povinností poskytovatele půjčky/úvěru zjišťovat detailně schopnost potenciálního dlužníka závazek splatit, a podle našeho názoru je velmi záhodno uvažovat o tom, že by byl takový rejstřík centrální a veřejně dostupný. V současné situaci se totiž dlužník v případě zájmu o narovnání všech svých vztahů nedozví, kde všude dluží, rejstříky jsou často pouze placenou službou pro omezený okruh subjektů. Je sporné, zda taková úprava skutečně chrání soukromí dlužníka. g) Důsledné vymáhání práva, potírání lichvy Jestliže nebudou na trhu dostupné úvěry pro osoby, které se ocitly v náhlé finanční krizi, a zároveň nebude možné půjčit si na rozumný úrok za rozumných podmínek, nezbývá obvykle nic jiného, než se poohlédnout po nabídce šedé ekonomiky (poskytovatelů levných a rychlých půjček) nebo se přímo obrátit na lichváře. Půjčování peněz za hranicí zákona je složitě postižitelné a vyžaduje aktivitu a úsilí od kontrolních a represivních orgánů. Dosavadní zkušenosti však naznačují, že v českém prostředí platí spíše právo chytřejšího a silnějšího, než by se příslušné instituce zabývaly ochranou slabších stran právních vztahů. Můžeme snad doufat, že zlepšení stavu na úrovni občanského a obchodního práva přinese nově přijatá evropská směrnice o spotřebitelském úvěru. Nicméně i bez této nové regulace by podle našeho názoru bylo možné podmínky poskytování půjček a úvěrů zlepšit směrem k ochraně spotřebitelů, pokud by důsledněji svých pravomocí v tomto směru využívaly kontrolní orgány (zejména Česká obchodní inspekce), policie a civilní soudy. Ke zlepšení situace by přispěla také lepší dostupnost právních služeb v sociálně vyloučených lokalitách, systematická práce a nátlak na odpovědné instituce by nejlépe mohli realizovat právě právníci neziskových organizací a advokáti pro bono (poskytující své služby ve vymezených případech bezplatně). K důslednějšímu potírání lichvy v sociálně vyloučených, zejména romských komunitách, pak dal impulz v roce 2003 v souvislosti s monitoringem lichvářských praktik Člověk v tísni, o.p.s., od té 32 Viz 33 Bližší informace na: 34 Viz 35 Viz 40

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Evropské dny handicapu v Ostravě Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním kulatý stůl pátek, 24. srpna 2012 Jaké služby

Více

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová Řešení předluženosti nejchudších obyvatel Mgr. Michala Baslová Zadlužení v současné době u nás Zadlužení populace v současné době: - bydlení: 950 mld. Kč - spotřeba: 260 mld. Kč Zadlužení v současné době

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Webinář, 26. března 2015, 19:00 hod. Přednášející: Michala Baslová, Člověk v tísni, o.p.s. www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz Představení na úvod Michala Baslová

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách

Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Finanční gramotnost v praxi Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách Miloš Borovička, časopis dtest Občanské sdružení spotřebitelů TEST Cíl: Ochrana zájmů členů a spotřebitelské veřejnosti

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s.

Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. IQ ROMA SERVIS, O.S. Čas zkusit to jinak koncepční

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ KVĚTEN 2014 KVĚTNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Neplatičům výživného hrozí exekuce, ztráta řidičského oprávnění nebo tři roky vězení. Soud může platbu

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková

Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje. Mgr. Kamila Lišková Sociálně vyloučené lokality Karlovarského kraje Mgr. Kamila Lišková Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti neboli Gabalova analýza

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

ČNB a ochrana spotřebitele

ČNB a ochrana spotřebitele ČNB a ochrana spotřebitele Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Seminář ČBA v PSP ČR Cesty k omezení lichvy Praha,. listopadu 29 Aktivity ČNB Únor 28: ČNB pověřena ze zákona ochranou spotřebitele na

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 ZPRÁVA z kulatých stolů diskusních fór k otázkám předlužení pořádaných EAPN ČR, o. s. v EY 2010 Podle zkušeností nestátních neziskových organizací

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA

DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA 10.10.2012 CO JE SLUŽBA DINO? Unikátní nová služba sdružení DINO (Dluhové inkaso obyvatelstva České pošty), která pomáhá lidem řešit vzniklý peněžitý závazek. Vznikla jako reakce

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat kvalitní a účinnou právní a psychologickou pomoc občanům, kteří byli napadeni ze strany podvodných firem. Naše občanské

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na

Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na Finanční gramotnost v praxi restrukturalizace a vymáhání nesplácených úvěrů se zaměřením na vymáhací agentury Marie Švagrová, ředitelka odboru restrukturalizace a vymáhání České spořitelny 26. 5. 2011

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita

FINANČNÍ GRAMOTNOST 7. aktivita Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Realizace projektu probíhá ví Jihomoravském

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s.

Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání. Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. Finanční gramotnost jako součást celoživotního vzdělávání Ing. Bc. Ivan Noveský generální ředitel, Cofet, a.s. nové základní dovednosti, jinak nazývané též gramotnosti: počítačová gramotnost mediální gramotnost

Více

Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv. Barbora Kubíková

Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv. Barbora Kubíková Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv Barbora Kubíková Obsah působnost ochránce a možnosti (limity) jeho postupu účelnost, hospodárnost a přiměřenost vymáhání

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více