Obsah. KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách. Profi l společnosti. Úvodem. Zpráva o podnikatelské činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách. Profi l společnosti. Úvodem. Zpráva o podnikatelské činnosti"

Transkript

1 VÝROČNÍ zpráva 2009

2 Obsah KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách Profi l společnosti Úvodem Zpráva o podnikatelské činnosti Schvalování rizik - Underwriting Likvidace škod a vymáhání pohledávek Předpokládaný vývoj činnosti Ostatní aktivity společnosti Výše upsaného základního kapitálu Statutární orgány akciové společnosti Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni Závěrečné slovo místopředsedy dozorčí rady Kontakty

3 POSLÁNÍM KUPEG je poskytovat ochranu našim klientům před riziky nezaplacení pohledávek jak v oblasti tuzemského, tak i zahraničního obchodu, a takto podporovat ekonomický růst a fi nancování obchodu na bezpečných základech. Naším cílem je poskytovat SLUŽBY NA MÍRU, přizpůsobené potřebám a specifi kům obchodní strategie každého klienta, bez ohledu na jeho velikost. Náplní naší činnosti je pojišťování společností v rámci celé Evropy proti komerčním a politickým rizikům spojeným s obchodem na otevřený úvěr. Naše podpora, kterou svým klientům denně poskytujeme, je založena na hlubokých znalostech obchodních podmínek a zvyklostí na trzích po celém světě. Profi l společnosti Základní ÚDAJE KUPEG vykonává pojišťovací činnost podle zákona č.363/1999 Sb. (nahrazen zákonem č. 277/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2010) o pojišťovnictví v rozsahu pojistného odvětví 13, 14 a 15 neživotních pojištění na základě povolení Ministerstva fi nancí resp. České národní banky. Společnost byla založena dne 31. ledna 2005 rozhodnutím jediného akcionáře, Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (dále jen EGAP ), vznikla ke dni zápisu do obchodního rejstříku, tj. 24. června 2005 a faktickou činnost zahájila dne 1. října Tento den nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva fi nancí o schválení převodu pojistného kmene a současně byl navýšen základní kapitál společnosti formou vkladu části podniku označovaného jako komerční pojištění EGAP. SÍDLO společnosti Na Pankráci 1683/127, Praha 4, Česká republika IČ společnosti: Základní kapitál: 200 mil. Kč Jedná se většinou o věž, na jejímž vrcholu se nachází optická soustava, která vysílá paprsek světla na velké vzdálenosti a upozorňuje tak lodě na blížící se pevninu, či skaliska. Maják je druh budovy, který slouží k navigaci lodí ve zrádných oblastech. 4 5

4 Struktura akcionářů k datu Ducroire Delcredere SA NV. (Belgie) EGAP (Česká republika) 66 % akcií 34 % akcií Představenstvo společnosti Předseda představenstva Ing. Pavol Parízek Dozorčí rada Místopředseda představenstva Eric Joos Člen představenstva Joseph Vincent (od 23. dubna 2010) (Sylvie Hirn, odstoupila 16. prosince 2009) Orgány společnosti Orgány společnosti Představenstvo Orgán vykonávající dohled nad činností pojišťovny: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ Generální ředitel Útvar generálního ředitele K nejznámějším typům patří pobřežní majáky. Vysoká kulatá věž s oválnou svítilnou je vystavěná na dobře viditelných místech na kopci nebo na kraji útesu. Útvar organizační a správní Útvar obchodní Útvar ekonomiky a fi nancí Útvar underwritingu Útvar likvidace a vymáhání 6 7

5 Úvodem Úvodní SLOVO předsedy představenstva a generálního ředitele VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI, předkládáme Vám Výroční zprávu Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. nyní, za rok Výrazný pokles světové ekonomiky v letech 2008 a 2009 přinesl nárůst rizika nezaplacení pohledávek i u společností a v sektorech, které byly z tohoto pohledu dříve stabilní a bez problémů. Tato skutečnost měla zásadní vliv na trh s úvěrovým pojištěním na jedné straně platební potíže přinesly výrazný nárůst zájmu o pojištění pohledávek proti riziku nezaplacení, na straně druhé se enormně zvýšil počet hlášených pojistných událostí a zvýšení rizika přineslo zpřísnění akceptační politiky pojišťoven. Jsem přesvědčen, že tváří v tvář těmto složitým podmínkám naše společnost obstála se ctí. I v roce 2009 jsme vůči svým klientům zachovali základní princip naší práce individuální Akcelerace naší obchodní činnosti nám pomohla zvrátit trend poklesu objemu pojistného, který přetrvával od roku Meziroční nárůst předepsaného pojistného o více než 15 % v podmínkách globálního poklesu ekonomické výkonnosti lze považovat za úspěch. Zároveň se nám podařilo posílit naši pozici na českém trhu a vylepšit vnímání společnosti ze strany klientů. Rok 2009 byl významně ovlivněn globální ekonomickou krizí, která se projevila ve všech oblastech života, a zejména potom významně ovlivnila ekonomiku fi rem - klientů a úvěrová rizika - a v důsledku toho i trh s úvěrovým pojištěním. přístup a snahu co nejvíce přizpůsobit své služby potřebám jejich podnikání. Jedním z nejdůležitějších aspektů naší činnosti v roce 2009 byla schopnost udržet stávající a přilákat mnoho nových klientů tím, že jsme jim prokázali opodstatněnost a funkčnost úvěrového pojištění jako účinné ochrany pohledávek. V dobách krize jsme stáli po jejich boku a chránili je proti rizikům nezaplacení. Tato skutečnost vynikla zejména ve světle skutečnosti, že konkurenční pojišťovny často omezovaly rozsah pojištění a převzetí rizika, což však nebyl případ KUPEG. Samozřejmě, nemohli jsme se vyhnout přísnějším měřítkům při upisování rizika, ale nepřijali jsme žádná obecná omezení, která by ponechala klienty v době krize bez ochrany. I přes různé negativní tendence spojené s hospodářskou krizí lze Ačkoli v roce 2009 KUPEG zaplatil v porovnání s předchozími roky enormní objem pojistných plnění, nemá tato skutečnost nepříznivý vliv na stabilitu společnosti vzhledem k tomu, že KU- PEG byl schopen pojistná plnění pokrýt pomocí rezerv vytvořených v předchozích letech. Naše společnost tak byla, navzdory nepříznivým okolnostem, schopna udržet svoji pozici tradičně stabilního a spolehlivého partnera pro společnosti všech velikostí a typů a ochránit jejich pohledávky před riziky nezaplacení. stále rok 2009 považovat za relativně úspěšný. Byli jsme schopni vyřešit a splnit řadu úkolů, které by byly i za normálních okolností velkou výzvou. Ing. Pavol Parízek Pobřežní majáky slouží především pro orientaci při přibližování lodí k pobřeží z volného moře. 8 9 předseda představenstva a generální ředitel

6 PÉČE o naše klienty Investice do BUDOUCNOSTI Poskytujeme služby na míru, přizpůsobené potřebám a specifikům obchodní strategie každého klienta bez rozdílu jeho velikosti či obchodního zaměření. Zpráva o podnikatelské činnosti I v dobách ekonomické krize STOJÍME PO BOKU SVÝCH KLIENTŮ a chráníme je před riziky nezaplacení. Jsme rádi, že jsme mohli plně prokázat opodstatněnost a funkčnost úvěrového pojištění. Celkový přehled Od konce roku 2008 čelil KUPEG eskalaci globální hospodářské krize. Vzhledem ke zhoršujícím se ekonomickým podmínkám, které vyústily v pokles deklarovaných pojistitelných obratů našich klientů, zaznamenal KUPEG v prvním pololetí roku 2009 pokles předepsaného pojistného. Tato skutečnost a současně výrazné zhoršení profi lu pojišťovaných rizik přimělo nové vedení společnosti k přijetí opatření ke zvýšení výkonnosti POJIŠTĚNÝ OBRAT DLE ZEMÍ 2009 ČR 54% OSTATNÍ 15% RAKOUSKO 2% MAĎARSKO 2% VELKÁ BRITÁNIE 2% FRANCIE 2% USA 2% ITÁLIE 3% POLSKO 5% a dosažení plánovaných cílů. SLOVENSKO 5% Tato nová opatření přinesla výsledky v (i) internacionalizaci nově uzavřených smluv NĚMECKO 8% s klienty nejen z České republiky, ale i ze sousedních zemí (Maďarsko, Slovensko, Polsko), (ii) zvýšení spolupráce se stávají- POJIŠTĚNÝ OBRAT DLE ZEMÍ 2008 cími klienty se snahou mnohem šířeji zapojit úvěrové pojištění do jejich podnikání, (iii) nově byla započata spolupráce se zahraničními makléři, která vyústila do nově uzavřených smluv a konečně (iv) zavedení nové- ČR 50% OSTATNÍ 16% ŠVÝCARSKO 2% VELKÁ BRITÁNIE 2% FRANCIE 2% MAĎARSKO 2% ho produktu e-bond. Produkt e-bond pozitiv- USA 3% Pobřežní majáky mají velmi silné zdroje světla, většinou bílé barvy. Jsou viditelné z velkých vzdáleností. 10 ně ovlivnil hospodářské výsledky roku 2009 a přispěl k výraznému překročení výsledků společnosti z roku 2008 jak v pojištěném objemu, tak i v předepsaném pojistném. 11 NĚMECKO 9% ITÁLIE 5% POLSKO 5% SLOVENSKO 4%

7 Pojištěný obrat KUPEG se v roce 2009 zvýšil a dosáhl nejvyšší úrovně v historii společnosti. Jeho hodnota dosáhla 131 mld. Kč oproti 127 mld. Kč v roce 2008, což vzhledem k minimální infl aci znamenalo reálný růst pojištěného objemu. Podíl tuzemských pohledávek v teritoriální struktuře pojištěného obratu se zvýšil a dosáhl 54 % (2008 = 50,4 %). Ze zemí, kam export směřoval, se Slovensko stalo druhým nejdůležitějším exportním trhem. Nejvýznamnější změny v komoditní struktuře pojištěných obchodů nastaly ve skupině Chemikálie a příbuzné výrobky, jejichž podíl vzrostl z 6,3 % na 9,2 % (v absolutním objemu o 4 mld. Kč). U kategorie minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály vzrostl objem v absolutní hodnotě o 3,5 mld. Kč a její podíl vzrostl z 2,9 % na 5,5 %. Největší pokles zaznamenala kategorie tržní výrobky tříděné podle materiálu, a to jak v absolutní hodnotě o 5,8 mld. Kč, tak i v procentech ze 45,9 % na 39,9 %. Relativně nejdynamičtější růst lze vidět u produktu e-bonus, i když jeho podíl na celkovém pojistném je velmi nízký, tato dynamika ale odrážela zvýšený zájem o pojištění ze strany malých podniků. Poměrně velký nárůst byl zaznamenán u produktu GA-FI (123 %) - tento nárůst je třeba zcela připsat výraznému zvýšení pojistné sazby, v němž byly zohledněny nepříznivé výsledky některých smluv. Následující tabulka ukazuje podíl jednotlivých produktů na celkovém předepsaném Významný nárůst jsme zaznamenali v oblasti předepsaného pojistném (vč. bonusů): pojistného - hrubá výše (včetně bonusů) dosáhla e-modul 77,91 % hodnoty téměř 266 mil. Kč oproti 230,6 mil. v roce 2008, GA-FI 17,42 % což je nárůst o 15,3 %. Z uvedených hodnot je evidentní jedna důležitá věc - KUPEG byl schopen plně nahradit e-bonus 1,73 % pokles předepsaného pojistného z počátku roku 2009, způsobený poklesem hospodářské aktivity většiny klientů v souvislosti s krizí. e-bond 2,95 % HRUBÉ PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ V MIL. KČ (vč. bonusů) Garanční pojištění e-bond Produkt e-bond je fi nanční nástroj, jímž úvěrová pojišťovna KUPEG ručí odběrateli za splnění smluvního závazku dodavatele. Jde o modifi kaci záruk vydávaných pojišťovnami (surety bonds), které jsou zcela obvyklé v západní Evropě i v řadě zemí Ameriky a Asie, v české legislativě však jejich defi nice chybí. Proto je náš e-bond založen na pojistné smlouvě s dodavatelem a pojištění kryje rizika nesplnění závazků pojištěného vůči jeho kupujícímu/benefi cientovi. Benefi cientovi pak vystavuje KUPEG samostatný dokument garanční pojistku ebond se závazkem vyplatit mu odškodnění v případě, že tento záruku volá. e-bond tak nabízí alternativu k běžným typům bankovních smluvních záruk (bid bondům, advance payment bonds, performance bonds, maintenance bonds a podobně). Je to záruka za závazky vyplývající ze smluv o dílo a z podobných obchodních smluv o provedení prací, dodávek zboží nebo poskytování služeb. Vyvinutá právní struktura pro garanční pojištění je uplatnitelná pro smluvní záruky, ale neumožňuje použití pro záruky zákonné. Důležitým aspektem zavedení tohoto nového produktu na trh bylo získání uznání a jeho přijetí potenciálními příjemci a také dalšími fi nančními institucemi jako alternativy k bankovním zárukám. Sektorový maják svítí do různých směrů různými barvami. Bílé světlo značí bezpečný sektor, zatímco červená a zelená barva znamená odchylku od správného kursu na levobok nebo pravobok Po rozsáhlých jednáních s klienty, příjemci a bankami, KUPEG vydal v posledním čtvrtletí 2009 sady záručních pojistek na pokrytí závazků subdodavatelů vůči hlavnímu dodavateli velkých energetických projektů. Záruční pojistky byly přijaty jako protizáruka pro banky, které vydaly konečné záruky na související smlouvy 150 o vývozu

8 Každý klient dostane s rozhodnutím o úvěrovém limitu i kontakt na underwritera, který riziko schválil, a je připraven podat potřebné vysvětlení a POMOCI NA- JÍT CESTU, jak OPTIMALIZOVAT KRYTÍ RIZIK. Klienti s velkými počty úvěrových limitů mají přiděleného svého underwritera, který schvaluje příslušná rizika se znalostí předmětu podnikání klienta a regionálního trhu. Schvalování rizik - Underwriting Naši UNDERWRITEŘI jsou stále připraveni pomoci Základní principy underwritingu Účelem underwritingu je ohodnotit úvěruschopnost konkrétního odběratele a na tomto základě vydat rozhodnutí o úvěrovém limitu. Pro každou žádost o úvěrový limit ze strany klienta vyhledá útvar schvalování rizik v interní databázi KUPEG identifi kační a kreditní informace, nezbytné pro vystavení rozhodnutí o úvěrovém limitu na daného kupujícího. Pokud požadované informace nejsou dostupné, vyhledávání je systémem automaticky přesměrováno na vnější informační zdroje. V důsledku změny ve struktuře akcionářů začal KUPEG od května 2009 intenzivněji spolupracovat při schvalování všech exportních rizik s belgickým akcionářem Ducroire Delcredere SA NV. V září 2009 byl KUPEG ustaven expertním centrem pro upisování rizik dlužníků ze Střední Evropy, a to nejen pro vlastní klienty, ale také pro Ducroire Delcredere SA NV. V současné době jsou v tomto režimu pro celou skupinu zpracovávány žádosti o limity na odběratele v České republice, Slovensku a Polsku. V budoucnu se počítá s rozšířením kompetence KUPEG o další země regionu. Světla v linii slouží k navigaci úzkými kanály. Jedná se o dva majáky stejné charakteristiky umístěné za sebou v různé výšce. V případě, že jsou vidět nad sebou, projíždí loď kanálem správně, jinak se nachází mimo plavební dráhu. 15

9 Portfolio přijatých rizik Celkové neuhrazené závazky, vyjádřené jako suma úvěrových limitů, dosáhly na konci roku 2009 výše 77 miliard Kč. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o pokles o 2,9 %. Pokles byl způsoben hlavně zrušením expozice v části produktu GA-FI a dále zrušením úvěrových limitů, které nebyly dlouhodobě využívány (některé z nich více než 2 roky), a to Underwriting v roce 2009 Rok 2009 byl v oblasti underwritingu rokem výjimečným. V důsledku celosvětové ekonomické krize docházelo postupně již od poloviny roku 2008 k výraznému zhoršování hospodářských výsledků i u fi rem, které byly do té doby z pohledu hospodaření bezproblémové. Současně se do vážných potíží dostaly i některé země (Maďarsko, Ukrajina, Pobaltí, ). Důsledkem akcelerující tendence zhoršování výsledků fi rem bylo zhoršení možnosti kvalifi kovaného odhadu rizika jednotlivých kupujících. KUPEG i přes tyto negativní tendence nepřikročil k žádným zásadním plošným opatřením a i nadále posuzoval veškerá rizika přísně individuálně co do fi r- my i teritoria. Došlo sice ke snížení akceptačního poměru, ale nikoliv v důsledku rozhodnutí o rušení limitů, ale přísně na základě posouzení zhoršující se platební morálky kupujících. K nejvýraznějším rysům v upisování rizika v KUPEG v roce 2009 patřily: významný nárůst počtu žádostí o úvěrové limity - nárůst o 70 % udržení politiky nezávislého a objektivního underwritingu bez zavedení plošných restrikcí Informační databáze KUPEG již několik let věnuje pozornost vývoji vlastních informačních technologií a jejich propojení s externími informačními databázemi. Internetová komunikace se všemi dostupnými databázemi byla sjednocena pod jeden komunikační server AGAMA, jehož technické řešení umožňuje hladkou integraci dalších poskytovatelů strukturovaných dat. V současné době jsou veškeré údaje, používané pro posouzení rizik, získávané ve strukturované podobě, což výrazně přispívá ke zvýšení produktivity a efektivnosti práce útvaru underwritingu. Pro aktivní sledování fi rem bylo do vlastní databáze KUPEG integrováno množství informací přístupných z veřejně dostupných zdrojů v České republice a na Slovensku (aktivní sledování fi nančních výkazů, insolvenční rejstřík). Vývoj v této oblasti významně přispívá zejména ke kvalitě posuzování rizik v podobě včasného získání aktuálních dat. Trvalá pozornost je věnována rozvoji aplikace e-online, která umožňuje klientům permanentní, aktivní a zabezpečený přístup ke portfoliu pojištěných odběratelů. V roce 2009 bylo až 75 % z celkového počtu žádostí o úvěrové limity zpracováno pomocí e-online. po předchozí dohodě s klienty. V teritoriální struktuře nedošlo v roce 2009 k žádným zásadním změnám: 41 % připadá na tuzemské společnosti a 59 % na zahraniční fi rmy. Nejvyšší podíl na objemu pojištěných exportních pohledávek mají tradičně Německo, Itálie, Polsko a Slovensko. V průběhu roku jsme výrazně snížili expozice na Ukrajině a v pobaltských státech, a to v důsledku jejich nepříznivého ekonomického vývoje. Sektorová struktura neuhrazených závazků, vyjádřených jako suma úvěrových limitů, zůstala bez znatelných změn. Nejvíce zastoupené sektory jsou stavebnictví a inženýrské stavitelství, výroba železa a oceli, chemie a strojírenství. PODÍL ZEMÍ NA CELKOVÉ ANGAŽOVANOSTI V ROCE 2009 ČR 41% NĚMECKO 9% RUMUNSKO 2% RAKOUSKO 2% MAĎARSKO 2% USA 3% FRANCIE 3% ITÁLIE 6% SLOVENSKO 6% POLSKO 6% Optická soustava majáku pracuje buď s refl ektorem, Fresnelovou čočkou nebo kombinací obojího. Cílem těchto systémů je koncentrace světla do jednoho směru, zvýšení jeho intenzity a vzdálenosti, ze které lze maják pozorovat. snížení akceptačního poměru jako reakce na dopady krize na hospodářskou situaci kupujících OSTATNÍ 20% 16 17

10 Pojistné plnění KUPEG pomohlo mnoha společnostem PŘEKONAT SLOŽITÉ OB- DOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE. V roce 2009 jsme ve více než 450 případech VYPLATILI CELKEM VÍCE NEŽ 500 MIL. KČ a v nejkritičtějším období jsme tak podpořili cash fl ow našich klientů. Rok 2009 byl v oblasti škod v důsledku všeobecně zhoršené platební morálky po všech stránkách výjimečný: všechny ukazatele (pozitivní i negativní), byly vyšší než kdy předtím hlášené nezaplacené pohledávky, vymáhání před i po výplatě pojistného plnění a samotné výplaty pojistných plnění také. Likvidace škod a vymáhání pohledávek Nové případy nahlášené k likvidaci škod Vývoj nově nahlášených nezaplacených pohledávek bohužel kopíroval prohlubování ekonomické krize a tak například hodnota nahlášených nezaplacených pohledávek v únoru 2009 představovala absolutně nejvyšší částku v historii KUPEG. Mimořádná výše částek a počtu případů v jednotlivých měsících pokračovala po celý rok 2009, avšak při pohledu na vývoj v rámci roku lze jednoznačně konstatovat pozitivní trend zpomalování měsíčního přírůstku. Téměř 50 % z nově hlášených objemů představovaly případy u tuzemských dlužníků. VÝVOJ OBJEMU HLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI (kumulativně) 2009 Původně byly majáky většinou osazeny stálou lidskou posádkou, která měla za úkol obsluhovat světelnou jednotku majáku. Dnes jsou majáky většinou zmodernizovány a zautomatizovány a nevyžadují stálou obsluhu Světlo z majáku může být viditelné až na vzdálenosti desítek kilometrů. 18 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 19

11 Vyplacená pojistná plnění V roce 2009 jsme vyplatili odškodnění u 450 případů v celkové výši více než 500 mil. Kč, což je téměř čtyřnásobek objemu vyplaceného v roce 2008, kdy KU- PEG vyplatil 127 mil. Kč. Více než 56 % (277 mil. Kč) bylo z titulu platební neschopnosti dlužníka. Z pohledu teritoriální struktury tvořil podíl domácích dlužníků 57 %, což je o něco více než činil podíl českých dlužníků na objemu nahlášených neuhrazených pohledávek. Důvodem je vyšší podíl vyplacených pojistných plnění v případě úpadku v tuzemsku (66 %), nežli u dlužníků ve zbytku světa (42 %). Integer varius lectus in justo pulvinar VYPLACENÁ POJISTNÁ PLNĚNÍ ČR 57% OSTATNÍ 13% FRANCIE 2% BELGIE 2% RUMUNSKO 2% BRAZÍLIE 3% TURECKO 3% BULHARSKO 3% Vymáhání pohledávek V rámci komplexního schématu úvěrového pojištění a správy pohledávek nabízí KUPEG svým klientům možnost vymáhání neuhrazených pojištěných pohledávek. Jsme schopni v zájmu předcházení vzniku pojistných událostí a snížení jejich rozsahu účinně vymáhat pojištěné pohledávky svých klientů, a to prostřednictvím týmu zkušených specialistů na danou problematiku, nebo s využitím sítě prověřených inkasních a právních kanceláří působících v mnoha zemích světa. V roce 2009 se v této činnosti podařilo dosáhnout historicky nejlepších výsledků. Před výplatou pojistného plnění se jedná o zábrannou (preventivní) činnost, jíž se předchází vzniku pojistných událostí nebo se snižuje jejich rozsah, a celá takto vymožená částka náleží klientovi. V roce 2009 jsme vymohli téměř mil. Kč v průběhu čekací doby u cca případů oznámených v letech V roce předchozím bylo takto vymoženo téměř 360 mil. Kč u 544 pojistných případů. Po výplatě pojistného plnění bylo vymoženo téměř 50 mil. Kč. Vymožená částka po výplatě pojistného plnění představuje 23 % z částek vyplacených v případech platební nevůle. Šance na vymožení u případů platební neschopnosti je zanedbatelná. Ačkoliv vymožená částka v roce 2009 byla nejvyšší v historii KUPEG, lze očekávat, že v roce 2010 budou vymoženy ještě vyšší částky, protože velká část odškodnění se obvykle realizuje v roce následujícím po roce, kdy došlo k výplatě pojistného plnění. VYMÁHÁNÍ ČR 72% BULHARSKO 8% RUMUNSKO 0% RUSKO 0% POLSKO 1% NĚMECKO 3% SLOVENSKO 3% ŘECKO 3% ITÁLIE 4% UKRAJINA 5% OSTATNÍ 1% V některých případech je vidět několik majáků najednou. Proto mohou mít různou barvu světla a charakteristiku záblesků. NĚMECKO 5% NIZOZEMÍ 5% ZÁBRANA ŠKOD SLOVENSKO 7% ČR 48% OSTATNÍ 12% ŠPANĚLSKO 2% POLSKO 3% RUMUNSKO 3% NIZOZEMÍ 3% NĚMECKO 4% SLOVENSKO 5% UKRAJINA 5% ITÁLIE 5% TURECKO 10% 21

12 Rozšiřujeme naše možnosti prostřednictvím IT Domníváme se, že zkratka KUPEG je dnes již v širokém povědomí a tato značka odráží DYNAMIKU VÝVO- JE naší společnosti a její výraznější uplatnění na mezinárodní scéně. V dalších letech se aktivity KUPEG budou i nadále rozvíjet v oblasti péče o pohledávky spočívající v předcházení a eliminaci rizik nezaplacení a v aktivním a efektivním credit managementu. Předpokládaný vývoj činnosti KUPEG se zaměří na udržení a posílení pozice na trhu úvěrového pojištění. Potenciál KUPEG bude věnován permanentnímu rozvoji nových produktů a rozšíření stávajícího portfolia služeb tak, aby docházelo k naplnění hlavního poslání společnosti, jímž je komplexní servis v řízení a ochraně úvěrového portfolia klientů bez ohledu na jejich velikost. Ke všem těmto činnostem pak bude přispívat v nemalé míře další rozvoj informačních systémů KUPEG s ohledem na současné potřeby, zejména v oblasti elektronické komunikace. Své zkušenosti a produkty úspěšně etablované na trhu chce KUPEG využít k dalšímu rozvoji obchodních aktivit nejen na trhu v České republice, ale v dalších letech plánuje rozšíření svého působení i do dalších zemí středoevropského regionu Polska, Slovenska a Maďarska. Za tímto účelem již byly započaty přípravy na zřízení pobočky v Polsku. Kromě majáků jsou používány také majákové lodě a majákové plošiny

13 LIDÉ jsou nejdůležitějšími zdroji, které máme Ostatní aktivity Výzkum, vývoj a ochrana životního prostředí V září 2009 byl KUPEG USTAVEN EXPERTNÍM CENT- REM pro upisování rizik dlužníků ze střední Evropy, a to nejen pro vlastní klienty, ale také pro celou skupinu. V roce 2009 KUPEG nevyvíjel žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí. Organizační složka podniku v zahraničí KUPEG nemá organizační složku podniku v zahraničí. Pracovněprávní vztahy lidské zdroje KUPEG měl k 31. prosinci zaměstnanců, z toho jsou 4 členové vedení společnosti. Společnost si udržuje štíhlou liniovou organizační strukturu, s útvary zaměřenými na obchodní činnost, underwriting, likvidaci škod a vymáhání pohledávek, ekonomika a organizace a správa. Pracovněprávním vztahům a rozvoji lidských zdrojů byla i v roce 2009 v KUPEG věnována velká pozornost. Důraz byl kladen především na další vzdělávání a kvalifi kaci zaměstnanců ať už formou jednorázových školení nebo podporou při zvyšování kvalifi kace zaměstnanců formou vysokoškolského studia a intenzivní jazykové výuky. KUPEG ukončil outsourcing personální agendy na externí agenturu a zabezpečuje tyto činnosti plně ve vlastní režii. Nemalou úlohu v pracovněprávních vztazích má i kolektivní vyjednávání s odborovou organizací, zejména o podmínkách práce zaměstnanců a jejich právech. Výsledkem těchto vyjednávání je uzavření kolektivní smlouvy s odborovou organizací, na základě které jsou zaměstnancům zaručena jejich práva a nároky vyplývající z pracovního poměru v KUPEG. Majákové lodě či plošiny stabilně ukotvené na moři jsou vybaveny světelným zdrojem a suplují funkci majáku tam, kde jej umístit nelze, a kde není vhodné použít bóji, 24 25

14 Jsme SOUČÁSTÍ kapitálově silné skupiny úvěrových pojišťoven Naše společnost byla, navzdory nepříznivým okolnostem, schopna udržet svoji POZICI TRADIČNĚ STABILNÍHO A SPOLEHLIVÉHO PARTNERA pro společnosti všech velikostí a typů a ochránit jejich pohledávky před riziky nezaplacení. Výše upsaného základního kapitálu: 200 mil. Kč. Základní kapitál je zcela splacen. Základní kapitál Změny v základním kapitálu První upsání základního kapitálu ve výši 160 mil. Kč se uskutečnilo formou peněžitého vkladu a k jeho splacení došlo dne 4. února Dne 1. října 2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu KUPEG část podniku společnosti EGAP se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ , v jejímž rámci EGAP poskytoval komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňoval činnosti s tím související, a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako Úsek komerčního pojištění (120). Současně s touto částí podniku byla převedena i část pojistného kmene, jehož převod Ministerstvo fi nancí ČR svým rozhodnutím schválilo. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Společnost je ve smyslu ust. 66a obchodního zákoníku společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Detailní informace o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je uvedena v části Zpráva o vztazích této výroční zprávy. Nejstarší stavbou tohoto typu, o které se dochovaly písemné záznamy, byl maják na ostrově Faru. 26 K datu 18. května 2009 došlo ke změně ve struktuře akcionářů. Společnost Ducroire Delcredere SA NV., která původně vlastnila polovinu z 66 % podílu strategického partnera, odkoupila jeho zbývající část, původně držený italskou SACE BT, SpA. Tak se Ducroire Delcredere SA NV. stala s 66 % podílem majoritním akcionářem společnosti a jeho vedoucí postavení se projevilo i ve složení dozorčí rady. 27

15 Statutární orgány Neustále zajišťujeme, aby společnost jednala jako OBEZŘETNÝ, PROFESIONÁLNÍ A VSTŘÍCNÝ poskytovatel úvěrového pojištění. Představenstvo Jménem společnosti jedná a společnost zavazuje statutární orgán, kterým je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. Stav k 31. prosinci 2009 Předseda představenstva: Ing. Pavol Parízek Místopředseda představenstva: Eric Joos Členka představenstva: Sylvie Hirn (odstoupila 16. prosince 2009) Dozorčí rada akciové společnosti Dozorčí rada podle Stanov společnosti dohlíží na činnost představenstva a jmenuje a odvolává členy představenstva. Stav k 31. prosinci 2009 Předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Uvíra (odstoupil 16. prosince 2009) Místopředseda dozorčí rady: Yves Windelincx Římané postavili ve Středomoří a na pobřeží Atlantského oceánu ve Španělsku a Francii kolem 30 majáků Členové dozorčí rady: Ing. Karel Šimsa Dirk Terweduwe Frank Vanwingh Thibaut de Haene

16 Zpráva o vztazích ZPRÁVA o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále propojené osoby ) za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 podle ustanovení 66a odst. 9 Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů Identifi kační ÚDAJE společnosti Obchodní fi rma: Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (dále KUPEG ) Sídlo společnosti: Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ Identifi kační číslo: Daňové identifi kační číslo: CZ Zápis v obchodním rejstříku: zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9958 Základní kapitál: Kč splaceno: 100 % Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno v zaknihované podobě Identifi kační číslo cenných papírů (ISIN): CZ Jmenovitá hodnota jedné akcie: Kč Počet hlasů spojených s akcií: jeden hlas Předmět podnikání pojišťovací činnost podle 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb. (nahrazen zákonem číslo 277/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2010) v rozsahu pojistných odvětví č. 13, 14 a 15 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 uvedeného zákona činnosti související s pojišťovací činností podle 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., a to: zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb. poradenská činnost související s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb. šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona č. 363/1999 Sb. POPIS vztahu mezi propojenými osobami 1. Vztah mezi ovládající osobou a ovládanou osobou: Od 1. ledna 2009 do 18. května 2009 byly ovládající osobou společnosti SACE BT S.p.A., Itálie, a Ducroire Delcredere SA NV. Belgie, vlastnící společně 66 % akcií společnosti. Od 18. května 2009 do 31. prosince 2009 byla jedinou ovládající osobou, vlastnící 66 % akcií společnosti, společnost Ducroire Delcredere SA NV. Belgie. Zbývající část 34 % akcií je ve vlastnictví společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), Česká republika, která je spoluovládající osobou na základě akcionářské smlouvy. 2. Vztahy mezi jinými propojenými osobami ve vztahu ke KUPEG: Mimo osob uvedených v bodu B. 1. není žádná další propojená osoba Po pádu Říše římské výstavba majáků v Evropě stagnovala. V Číně bylo v tuto dobu vybudováno ke stejnému účelu několik vysokých pagod

17 Obchodní vztahy Soudní spory KUPEG nevedl s žádnou z propojených osob v roce 2009 žádné soudní spory. Zpráva dozorčí rady ZPRÁVA dozorčí rady Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. (KUPEG) o činnosti dozorčí rady v uplynulém období V účetním období 2009 byly se společností Ducroire I Delcredere SA. NV uzavřeny následující smlouvy platné k 31. prosinci 2009: a) Zajistné smlouvy: - Credit Quota Share Reinsurance Treaty standardní zajistná smlouva sloužící k zajištění úvěrového pojištění - Bond Quota Share Reinsurance Treaty standardní zajistná smlouva sloužící k zajištění záručního pojištění - Trade Credit and Bond Risk Excess of Loss Reinsurance krytí škodního nadměrku b) Smlouva o náhradě nákladů vypořádání nákladů vynaložených Ducroire Delcredere SA NV. v rámci management service poskytovaného společnosti KUPEG. Prohlášení představenstva Představenstvo KUPEG prohlašuje, že KU- PEG neuzavřel v posledním účetním období s žádnou z ovládajících nebo propojených osob žádné další smlouvy, vyjma smluv zmíněných v této Zprávě, a veškeré vztahy byly uskutečněny v souladu s platnými právními předpisy. Představenstvo dále prohlašuje, že v posledním účetním období žádná z ovládajících osob nevyužila svého vlivu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, z nichž může KUPEG vzniknout majetková újma. Dozorčí rada v uplynulém období zajišťovala všechny činnosti, které jí náleží dle příslušných ustanovení právních předpisů a stanov společnosti, zejména pak dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti, kontrolovala hospodaření společnosti a také uskutečňování schváleného podnikatelského záměru. V souvislosti se změnou ve struktuře akcionářů, kdy se společnost Ducroire Delcredere SA NV. Belgie stala jediným vlastníkem 66 % akcií KUPEG, přičemž Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. si ponechala již dříve vlastněných 34 %, došlo ke změně složení dozorčí rady, která v roce 2009 zasedala ve složení: 4 zástupci společnosti Ducroire Delcredere SA NV. 2 zástupci Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. V roce 2009 se uskutečnilo 8 zasedání dozorčí rady, z nich dvě zasedání dozorčí rady se uskutečnila formou per-rollam. Se společností Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. byly uzavřeny následující smlouvy platné k 31. prosinci 2009: - Licenční smlouva k ochranným známkám - Licenční smlouva o užívání systému INCREDIT - Dohoda o poskytování informací - Rámcová fakultativní kvótová zajistná smlouva pro vývozní pohledávky Všechny výše uvedené smlouvy jsou uzavřeny na základě standardních tržních podmínek. Představenstvo KUPEG prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě jsou pravdivé a jsou v ní uvedeny všechny zjistitelné údaje o propojených osobách.. V Praze dne 15. března 2010 Dozorčí rada přezkoumala a doporučuje valné hromadě aby schválila Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti KUPEG za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, aby schválila roční účetní závěrku za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 včetně předloženého návrhu na úhradu ztráty za rok 2009, který je součástí Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, Ing. Pavol Parízek předseda představenstva a generální ředitel aby přijala informaci dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou. V Praze dne 15. března Yves Windelincx místopředseda dozorčí rady

18 Změna STANOV společnosti Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni Dne schválila valná hromada změny ve stanovách společnosti. Tyto změny byly provedeny za účelem uvedení stanov do souladu s novým zákonem o pojišťovnictví a změnami v Obchodním zákoníku změny obchodní fi rmy společnosti V 17. století nastal evropský rozmach majáků. V 18. a 19. století se postupně zlepšovala konstrukce věží. Vynález Augustina Fresnela zvýšil efektivnost osvětlení. Aby došlo k posílení povědomí o příslušnosti Komeční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. ke skupině majoritního akcionáře Ducroire Delcredere SA NV. a nadále bylo zamezeno zaměňování identifi kace společnosti s minoritním akcionářem Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP), schválila valná hromada na svém zasedání den změnu obchodní fi rmy společnosti. S platností od nová obchodní fi rma zní: (v anglickém jazyce KUPEG credit insurance) ZMĚNY v dozorčí radě společnosti S účinností od 22. března 2010 skončilo členství v dozorčí radě panu Thibautovi De Haene a dále s účinností od 30. dubna 2010 skončilo členství v dozorčí radě panu Ing. Karlu Šimsovi. Na svém zasedání dne valná hromada společnosti zvolila nové členy dozorčí rady. Stali se jimi: pan Ing. Bohdan Hejduk pan Ing. Karel Pleva paní Karin Deesen Současně se mění i vizuální vyjádření identifi kace společnosti logo, a to následovně: 34 35

19 Závěrečné SLOVO místopředsedy dozorčí rady V pětileté historii KUPEG lze rok 2009 považovat za dosud nejsložitější. Museli jsme čelit a vyrovnat se s bezprecedentní krizí, která zasáhla všechny úvěrové pojišťovny, a zejména ty, které působí v Evropské unii, a jejíž důsledky budou cítit ještě po nějakou dobu. Přes všechny tyto negativní dopady se od úvěrových pojišťoven očekávalo, že budou dále zvládat svoje základní poslání: pokračovat ve službách svým klientům a zároveň si dlouhodobě uchovat dostatečnou solventnost. Právě v tomto složitém kontextu mohlo úvěrové pojištění prokázat svůj smysluplný účel pro klienty: prevenci rizik a odškodnění v případě neplacení. Naší společnosti se podařilo dopady této ekonomické krize překonat a fi nanční rok 2009 jsme uzavřeli s čistou bilancí. To dokazuje, že jsme měli rizika dobře pod kontrolou a řádně jsme splnili naši preventivní roli. I přes opatrnější přístup k rizikům jsme udrželi naši základní fi losofi i individuální posuzování každého rizika a vycházení vstříc potřebám našich klientů při rozvoji a udržení jejich činnosti i za nepříznivých podmínek. Kromě toho, že jsme v důsledku krize řešili v našem pojištěném portfoliu mnohem větší počet pojistných událostí ve srovnání s předchozími roky, pomohla nám krize přilákat mnoho desítek nových zákazníků, kteří nikdy dříve úvěrové pojištění nepoužívali. Pro naše tradiční klienty se nám podařilo udržet individualizované služby a výrazně jim pomoci při překonávání obtížného období. Na počátku roku 2010 byl prostřednictvím nezávislého institutu pro výzkum trhu uskutečněn průzkum spokojenosti klientů. Hlavní závěry tohoto průzkumu jsou velmi povzbudivé: 92 % respondentů by doporučilo KUPEG svým partnerům a současně 81 % z nich je opět připraveno s KUPEG podepsat pojistnou smlouvu. Krize však ještě zdaleka není u konce a zmíněné úkoly stále přetrvávají. Těmto výzvám jsme však dnes připraveni čelit mnohem lépe než dříve. Na počátku roku 2009 se náš strategický partner Ducroire Delcredere SA NV. rozhodl převzít nad společností kontrolu a odkoupil balík akcií, dříve vlastněných SACE BT SPA. Ducroire Delcredere SA NV. nyní drží 66 % akcií společnosti. Tato akvizice kontrolního balíku nám poskytuje přímý přístup ke zkušenostem získaným za desítky let a dále k mezinárodní síti, která se stále rozrůstá: Brusel, Vídeň, Ženeva, Londýn, Paříž, Wiesbaden a nově Moskva. V rámci této mezinárodní sítě zaujímá naše společnost klíčovou úlohu: od poloviny roku 2009 analyzuje pro celou skupinu rizika ve střední Evropě, zpočátku rizika v České republice, na Slovensku a v Maďarsku a v poslední době se její kompetence rozšířily i na Polsko. V roce 2009 jsme získali nové klienty na Slovensku a v Polsku, což je také cílová oblast pro budoucí rozvoj našeho podnikání. Spolupráce s naší mateřskou společností v oblasti upisování rizik je doprovázena koordinovaným vývojem informačních technologií s cílem vytvořit společnou databázi rizik. V tomto kontextu se můžeme opírat o motivované a zkušené pracovníky, kterým chceme poděkovat za jejich úsilí v souvislosti s měnícím se charakterem rizik a jejich kumulací. Věříme proto v pozitivní budoucnost Yves Windelincx místopředseda dozorčí rady

20 Kontakty Předseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavol Parízek, Místopředseda představenstva a fi nanční ředitel Eric Joos Člen představenstva Joseph Vincent Ředitel obchodního útvaru Ing. Robert Hausman, Ředitelka útvaru Underwritingu Ing. Jitka Hejnová, Ředitel útvaru likvidace pojistných událostí a vymáhání pohledávek JUDr. Marek Vaník,

21 Vyjádření AUDITORA

22 KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách Na Pankráci 1683/127, Praha 4, REALIZOVALA: Rydlteam Agency, GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: Barbora Augustová, virtualworld.cz TISK: SG Print,

23

24 Výroční zpráva 2009 Finanční část KOMERČNÍ ÚVĚROVÁ POJIŠŤOVNA EGAP, A.S. Sídlo Na Pankráci 1683/127, Praha 4 Identifi kační číslo Předmět podnikání pojišťovnictví Rozvahový den 31. prosince 2009 Datum sestavení účetní závěrky 29. března 2010

25

26 ROZVAHA K 31. PROSINCI AKTIVA Bod Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: a) zřizovací výdaje b) goodwill c) software C.I. Finanční umístění (investice) Dluhové cenné papíry - realizovatelné Depozita u finančních institucí E. Dlužníci E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění pojistníci E.II Pohledávky z operací zajištění E.II Ostatní pohledávky, z toho: I odložená daňová pohledávka F. Ostatní aktiva F.I. Dlouhodobý hmotný majetek F.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně F.III Jiná aktiva G. Přechodné účty aktiv AKTIVA CELKEM (1)

27 ROZVAHA K 31. PROSINCI 2009 (pokračování) PASIVA Bod A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Emisní ažio A.III. Ostatní kapitálové fondy A.IV. Zákonný rezervní fond A.V. Neuhrazená ztráta minulých účetních období A.VI. Ztráta běžného účetního období C. Technické rezervy C.I. Rezerva na nezasloužené pojistné: a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů C.II. Rezerva na pojistná plnění: a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů C.III. Vyrovnávací rezerva (hrubá výše): E. Ostatní rezervy E.I. Rezerva na daně 0 60 E.II. Ostatní rezervy G. Věřitelé G.I. Závazky z operací přímého pojištění G.II. Závazky z operací zajištění G.III. Ostatní závazky, z toho: daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení a a zdravotního pojištění H. Přechodné účty pasiv H.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období H.II. Ostatní přechodné účty pasiv (dohadné účty pasiv) PASIVA CELKEM (2)

28 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE Bod Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: a) předepsané hrubé pojistné b) pojistné postoupené zajišťovatelům Mezisoučet c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů Mezisoučet Výsledek Převedené výnosy z finančního umístění z netechnického účtu 2. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše ab) podíl zajišťovatelů Mezisoučet b) změna stavu rezervy na pojistná plnění: ba) hrubá výše bb) podíl zajišťovatelů Mezisoučet Výsledek Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy b) správní režie c) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích Výsledek Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění Změna stavu vyrovnávací rezervy Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (3)

29 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009 (pokračování) Bod Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek II. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění 2. Výnosy z finančního umístění (investic): - výnosy z ostatního finančního umístění (ostatních investic) Mezisoučet výnosy z realizace finančního umístění (investic) 49 0 Výsledek Náklady na finanční umístění (investice): - náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků Výsledek Převod výnosů z finančního umístění na technický účet neživotního pojištění Ostatní výnosy Ostatní náklady Daň z příjmů z běžné činnosti Ztráta z běžné činnosti po zdanění Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách Ztráta za účetní období (4)

30 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2009 Základní kapitál Emisní ážio Zákonný rezervní fond Sociální fond Neuhrazená ztráta minulých účetních období Celkem Zůstatek k 1. lednu Čistá ztráta za účetní období Použití sociálního fondu Zůstatek k 31. prosinci Použití emisního ážia na úhradu neuhrazené ztráty minulých účetních období (bod 8) Čistá ztráta za účetní období Použití sociálního fondu Zůstatek k 31. prosinci (5)

31 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (dále jen Společnost ) vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 24. června Sídlo Společnosti je v Praze 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9958 pod identifikačním číslem Zakladatelem Společnosti je Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen EGAP ) se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ (viz bod 17). Dne 11. října 2007 prodal EGAP 66% podíl ve Společnosti do spoluvlastnictví společnosti Ducroire Delcredere SA NV., Belgie a společnosti Sace BT SPA, Itálie. Dne 23. února 2009 prodal italský spoluvlastník Sace BT SPA svoji část podílu ve Společnosti belgickému spoluvlastníkovi Ducroire Delcredere SA NV., který se tak stal většinovým akcionářem společnosti s podílem 66%. Konečnou mateřskou společností je Office national du ducroire (dále jen ONDD ), která má sídlo v Belgii. Předmětem činnosti Společnosti je pojišťovací činnost podle 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, který byl s účinností od 1. ledna 2010 nahrazen zákonem 277/2009 Sb., v rozsahu pojistných odvětví 13, 14 a 15 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zmíněného zákona. Povolení k provozování pojišťovací činnosti v rozsahu odvětví 14 získala Společnost od Ministerstva financí dne 18. dubna Povolení k rozšíření pojišťovacích činností o odvětví 13 a 15 bylo uděleno Českou národní bankou 10. prosince Předmět činnosti Společnosti dále zahrnuje činnosti související s pojišťovací činností podle 3 odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., a to: zprostředkovatelskou činnost prováděnou v souvislosti s pojišťovací činností, poradenskou činnost související s pojišťovací činností, šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou. Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech jménem Společnosti podepisuje předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva společně. Společnost se podle svého organizačního řádu člení na šest útvarů: útvar generálního ředitele, útvar organizační a správní, útvar obchodní, útvar ekonomiky a financí, útvar underwritingu a útvar likvidace pojistných událostí a vymáhání pohledávek. (6)

32 2 ÚČETNÍ POSTUPY (a) Základní zásady vedení účetnictví Účetní závěrka je sestavována na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován přeceněním finančního umístění a technických rezerv na reálnou hodnotu (ve smyslu definice zákona o pojišťovnictví). Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou Ministerstva financí České republiky a českými účetními standardy pro pojišťovny. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (), není-li uvedeno jinak. Podnikatelské prostředí Pokračující globální hospodářská krize vedla kromě jiného k nízké úrovni obchodování na kapitálovém trhu, nízké úrovni likvidity v bankovním sektoru a někdy k vyšším mezibankovním úrokovým mírám a velmi vysoké nestabilitě na burze cenných papírů. Nejistota na globálních finančních trzích vedla mimo jiné k bankrotu bank a státní pomoci bankám a jiným finančním institucím v USA, západní Evropě, Rusku a jiných zemích. Jak se ukazuje, je obtížné předvídat dopad současné hospodářské krize a chránit se proti ní. Zhoršená finanční situace odběratelů v tuzemsku i zahraničí dopadala na Společnost formou zvýšených výplat pojistných plnění a nutností zvýšené tvorby rezerv. Současně však došlo k navýšení zájmu o úvěrové pojištění, což se projevilo v růstu předepsaného pojistného. Pojistníci mohou být ovlivněni nižší likviditou, což může mít dopad na jejich schopnost splatit dlužné částky pojistného. Obdobně se nižší likvidita může negativně odrazit na úvěrovém riziku emitentů finančních nástrojů držených Společností a jejich schopnosti uhradit peněžní toky z těchto nástrojů. Sestupná finanční situace pojistníků může také ovlivnit vedení při sestavování výhledu peněžních toků a zhoršené provozní podmínky mohou mít dopad na posouzení míry znehodnocení hodnoty finančních a nefinančních aktiv (zejména goodwillu). V rozsahu, který umožňují dostupné informace, vedení Společnosti zohlednilo nové odhady očekávaných budoucích peněžních toků při posuzování možného snížení hodnoty aktiv. Vedení Společnosti je přesvědčeno, že činí všechna nezbytná opatření na podporu udržitelnosti a růstu Společnosti za současných okolností. (b) Finanční umístění Společnost klasifikuje jako finanční umístění investice do cenných papírů a depozita u finančních institucí. Investice do cenných papírů Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou i přímé náklady související s pořízením (např. poplatky a provize makléřům, poradcům nebo burzám). (7)

33 Cenné papíry jsou účtovány k datu vypořádání. Veškeré cenné papíry jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní bid cena kótovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem. Společnost zařadila veškeré své dluhové cenné papíry do portfolia realizovatelných dluhových cenných papírů. Realizovatelné dluhové cenné papíry nejsou ani cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů ani cennými papíry drženými do splatnosti. Zahrnují zejména dluhové cenné papíry držené pro účely řízení likvidity. Změny v reálné hodnotě tohoto portfolia se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. Přesuny mezi portfolii jsou obecně možné, pokud dojde ke změně původního záměru vedení Společnosti, kromě následujících případů: přesun do a z portfolia dluhových cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů není povolen; při prodeji nebo přesunu kterýchkoliv dluhových cenných papírů držených do splatnosti musí Společnost převést zbytek portfolia dluhových cenných papírů držených do splatnosti do realizovatelných dluhových cenných papírů a po dobu následujících dvou účetních období nelze zařadit žádné dluhové cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti. Výjimky z tohoto pravidla jsou povoleny při prodeji v době tří měsíců před splatností cenného papíru nebo v případě výrazného zhoršení rizikovosti emitenta. Depozita u finančních institucí Depozita u finančních institucí se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, která se za běžných podmínek přibližně rovná naběhlé hodnotě. Změny reálné hodnoty depozit u finančních institucí se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. (c) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je prvotně oceněn pořizovací cenou, která zahrnuje náklady vynaložené na uvedení majetku do současného stavu a místa, sníženými v případě odpisovaného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku o oprávky. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odpisován rovnoměrně, resp. zrychleně po dobu jeho předpokládané životnosti. Hmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než Kč a nehmotný majetek s jednotkovou cenou nižší než Kč je považován za drobný majetek a je odepsán do nákladů při spotřebě. Jsou uplatňovány tyto doby odepisování v letech: Zřizovací výdaje 5 (rovnoměrně) Goodwill 5 (rovnoměrně) Software 4 (rovnoměrně) Výpočetní technika 3 (zrychleně) Stroje, přístroje 3 6 (zrychleně) Osobní automobily 3 (zrychleně) (8)

34 V případě, že zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku přesahuje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, je k takovému majetku vytvořena opravná položka. Náklady na opravy a udržování dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení jednotlivé majetkové položky překračující Kč ( Kč u nehmotného majetku) ročně je aktivováno. (d) Pohledávky Pohledávky z neinkasovaného pojistného a ostatní pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pohledávkám po splatnosti. Pohledávky, které byly na Společnost postoupeny v souvislosti se škodní událostí, se oceňují reprodukční cenou zohledňující očekávanou výši nákladů na jejich vymožení a vykazují se v Ostatních pohledávkách proti Ostatním výnosům v netechnickém účtu. V podrozvaze se sledují i pohledávky z titulu práva na náhradu škody podle zákona o pojistné smlouvě. Vymožené pohledávky z titulu práva na náhradu škody se vykazují v Ostatních technických výnosech v technickém účtu. Tvorba, resp. rozpuštění opravných položek k pohledávkám po splatnosti jednoznačně souvisejících s pojišťovací činností se vykazuje mezi ostatními technickými náklady resp. výnosy. Tvorba resp. rozpuštění těchto opravných položek ani odpis pohledávek neovlivňují hrubé předepsané pojistné. Tvorba, resp. rozpuštění opravných položek k pohledávkám po splatnosti, které jednoznačně nesouvisejí s pojišťovací činností, se vykazuje mezi ostatními netechnickými náklady, resp. výnosy. (e) Cizí měny Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce. Finanční aktiva a pasiva uváděná v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou ( ČNB ) k rozvahovému dni. S výjimkou majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou jsou veškeré realizované a nerealizované kurzové zisky a ztráty vykázány ve výkazu zisku a ztráty. U majetku a závazků oceňovaných k rozvahovému dni reálnou hodnotou je kurzový rozdíl součástí reálné hodnoty a samostatně se o něm neúčtuje. (f) Technické rezervy Účty technických rezerv zahrnují částky převzatých závazků z titulu platných pojistných smluv a jejich účelem je zabezpečit krytí závazků vznikajících z pojistných smluv. Technické rezervy jsou oceňovány reálnou hodnotou v návaznosti na požadavky českých právních předpisů, jak je popsáno níže. (9)

35 Společnost vytvářela následující technické rezervy: Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva na nezasloužené pojistné se vytváří podle jednotlivých smluv neživotního pojištění, a to z části předepsaného pojistného, která se vztahuje k následujícím účetním obdobím. Společnost používá k odhadu rezervy metodu pro rata temporis. Rezerva na pojistná plnění Rezerva na pojistná plnění je krátkodobá, a proto není diskontována na současnou hodnotu, a je určena ke krytí závazků z pojistných událostí: - v běžném účetním období vzniklých, hlášených, ale v tomto období nezlikvidovaných (RBNS); - v běžném účetním období vzniklých, ale v tomto období nehlášených (IBNR). Částka RBNS rezervy se stanoví jako souhrn odhadů nákladů na pojistná plnění. Rezerva na pojistná plnění se snižuje o regresy, které byly nebo budou uplatněny vůči dlužníkům. Výše těchto regresů je odhadována na základě aktuálního poměru minulých vymožených a vyplacených plnění. Reálná hodnota IBNR rezervy se vypočítává s pomocí matematických a statistických metod. Vyrovnávací rezerva Vyrovnávací rezerva pokrývá riziko nepředvídatelných událostí, které nebyly zohledněny v rezervě na pojistná plnění, a riziko pojistných událostí mimořádné povahy. Výše rezervy se stanoví v návaznosti na platnou českou pojistnou legislativu (bod 9). (g) Předepsané hrubé pojistné Předepsané hrubé pojistné zahrnuje veškeré částky splatné podle pojistných smluv během účetního období nezávisle na skutečnosti, zda se tyto částky vztahují zcela nebo zčásti k pozdějším účetním obdobím a převádějí-li tyto pojistné smlouvy významné pojistné riziko protistrany (pojištěnce) na pojistitele tím, že souhlasí s kompenzací pojištěnce, pokud by jej v budoucnosti negativně ovlivnila určitá konkrétní nejistá událost. (h) Náklady na pojistná plnění Náklady na pojistná plnění se účtují v okamžiku likvidace pojistné události a uznání (stanovení) výše plnění. Tyto náklady zahrnují i náklady Společnosti spojené s likvidací pojistných událostí. Náklady na pojistná plnění se snižují o regresy a jiné obdobné nároky Společnosti. Výše těchto regresů je vykázána ve výši očekávaných plnění od dlužníků. Tyto regresy jsou účtovány proti Dohadným účtům aktivním. Podíl zajistitele na očekávaných plněních je zachycen na Dohadných účtech pasivních. (i) Rozdělení výnosů a nákladů mezi technický účet a netechnický účet Náklady a výnosy vzniklé během období se účtují v návaznosti na to, zda souvisí či nesouvisí s pojišťovací činností. (10)

36 Veškeré náklady a výnosy jednoznačně související s přímou pojišťovací činností se účtují na příslušný technický účet. Všechny ostatní náklady a výnosy se vykazují na netechnickém účtu a následně se alokují podle interně stanoveného klíče na účet správní režie nebo ostatních technických nákladů. (j) Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění a sociální fond Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů. Společnost přispívá všem svým zaměstnancům na penzijní připojištění do příspěvkově definovaných penzijních fondů a na životní pojištění nebo stavební spoření. Tyto příspěvky placené Společností jsou účtovány přímo do nákladů. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost vytváří sociální fond na krytí sociálních potřeb zaměstnanců. V souladu s účetními předpisy platnými v České republice není příděl do sociálního fondu vykázán ve výkazu zisku a ztráty, ale jako rozdělení zisku. Čerpání sociálního fondu rovněž není vykázáno ve výkazu zisku a ztráty, ale jako snížení fondu. Sociální fond tvoří součást vlastního kapitálu a není vykázán jako závazek. (k) Pasivní zajištění Zajistná aktiva odpovídající podílu zajistitele na zůstatkové hodnotě technických rezerv krytých předmětnými existujícími zajistnými smlouvami snižují hrubou výši technických rezerv. Pohledávky a závazky ze zajištění se vykazují v pořizovací hodnotě. Změny zajistných aktiv, podílu zajistitele na pojistných plněních, zajistné provize a zajistné se ve výkazu zisku a ztráty uvádějí samostatně od odpovídajících hrubých hodnot. Zajistná provize se časově nerozlišuje a je v plné výši vykázána ve výkazu zisku a ztráty. Společnost pravidelně zjišťuje potenciální snížení hodnoty pohledávek ze zajištění a svých zajistných aktiv vztahujících se k technickým rezervám. V případě, že jejich účetní hodnota přesahuje odhadovanou užitnou hodnotu, je k nim ve výši tohoto rozdílu vytvořena opravná položka. (l) Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Společnost očekává její realizaci. (11)

37 (m) Transakce se spřízněnými stranami Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tito akcionáři mají rozhodující vliv; členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv. Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v bodě 16. (n) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. (o) Změny účetních metod Změna výpočtu rezervy na pojistná plnění Společnost od 1. ledna 2009 zohledňuje při výpočtu rezervy na pojistná plnění nejen regresy, které již byly vůči dlužníkům uplatněny, ale i ty, které uplatněny budou. Výše těchto očekávaných regresů je odhadována na základě aktuálního poměru minulých vymožených a vyplacených plnění. Vykázání očekávaných výnosů z již vyplacených plnění Společnost od 1. ledna 2009 zohlednila v nákladech na pojistná plnění i regresy a jiné obdobné nároky Společnosti. Výše těchto regresů je vykázána ve výši očekávaných plnění od dlužníků. Klasifikace výnosů z vymožených pohledávek Od 1. ledna 2009 vykazuje Společnost výnosy z vymožených pohledávek na technickém účtu jako snížení nákladů na pojistná plnění. Pro zajištění srovnatelnosti účetních výkazů Společnost takto překlasifikovala výnosů, které byly v předchozím období klasifikovány jako Ostatní výnosy na Netechnickém účtu Vlastní kapitál k 1. lednu (jak vykázáno v minulém období) Dopad změny výpočtu rezervy na pojistná plnění Dopad změny vykázání očekávaných výnosů z již vyplacených plnění Daňový dopad změn (20%) Upravený vlastní kapitál k 1. lednu (odrážející uvedené změny) (12)

38 3 ŘÍZENÍ RIZIK Finanční pozice a provozní výsledek Společnosti jsou ovlivněny řadou klíčových rizik, jmenovitě pojistným rizikem, finančním rizikem, rizikem nesplnění regulačních opatření a provozním rizikem, kterým Společnost čelí pomocí nastavených vnitřních procedur a postupů popsaných níže. Provozní rizika jsou dána charakterem podnikání, včetně rizika přímých a nepřímých ztrát plynoucích z neadekvátních vnitřních a vnějších procesů, zaměstnanců a systémů nebo z vnějších událostí. Každé z těchto rizik může nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek Společnosti. Z charakteru podnikání vyplývá velký počet komplexních transakcí, které je třeba provést nebo zpracovat pro četné a diverzifikované produkty. Nad těmito procesy a příslušnými systémy existují adekvátní kontroly pro řízení existujících provozních rizik. Kontrolní procedury a systémy ustavené Společností však mohou poskytnout pouze rozumně vysokou a nikoliv absolutní jistotu, že nedošlo nebo nedojde k významné chybě nebo ztrátám. (a) Strategie užívání finančních nástrojů Charakter podnikání Společnosti zahrnuje řízenou akceptaci rizik z upsaných pojistných smluv, které zahrnují finanční garance a potenciální závazky. Za účelem omezení rizik nesplnění zmíněných záruk a potenciálních závazků nakupuje Společnost finanční nástroje, které přibližně odpovídají očekávaným plněním z pojistných smluv, jejich charakteru a načasování. Struktura investičního portfolia se řídí charakterem pojistných závazků a očekávanou výnosností každé skupiny aktiv. Vedle pojistného rizika z upsaných pojistných smluv je Společnost vystavena četným rizikovým faktorům zahrnujícím tržní riziko, úvěrové riziko, riziko pohybu kursů cizích měn, úrokové riziko a riziko likvidity, která jsou podrobněji popsána dále. (b) Tržní riziko Společnost je vystavena tržnímu riziku. Tržní riziko vzniká z otevřených pozic v úrokových sazbách a cizích měnách, které podléhají všeobecným i specifickým pohybům trhu. Představenstvo stanovuje strategii pro charakteristiku portfolia a limity akceptovatelného rizika, které jsou denně monitorovány. Finanční umístění je diverzifikováno v souladu s platnou českou legislativou. Investiční limity se stanovují pro jednotlivé druhy finančních investic. (c) Úvěrové riziko Společnost je vystavena riziku, že protistrana nebude schopna uhradit splatné částky v plné výši. Pojištění se upisují rovněž pomocí zprostředkovatelů. Společnost jednou ročně vyhodnocuje dostupné finanční a jiné informace o těchto zprostředkovatelích, aby omezila část úvěrového rizika připadajícího z jejich zapojení. K řízení pojistného rizika Společnost využívá zajištění. Tím se však Společnost nezbavuje odpovědnosti prvotního pojistitele, a pokud by zajistitel nevyplatil pojistné plnění z jakéhokoliv důvodu, musí tak učinit sama Společnost. Společnost na roční bázi zjišťuje úvěrové hodnocení zajistitelů a před podpisem zajistných smluv proto zjišťuje finanční sílu zajistitelů. (13)

39 (d) Měnové riziko Aktiva a pasiva Společnosti jsou převážně v domácí měně a částky v zahraniční měně nejsou významné. Společnost je také vystavena měnovému riziku z titulu pojistných smluv pojišťujících rizika denominovaná v zahraničních měnách a z titulu tvorby rezerv na pojistná plnění, která jsou hlášena v cizí měně a vyplacena v domácí měně na základě kurzu platného ke dni výplaty. (e) Úrokové riziko Finanční situace a peněžní toky Společnosti jsou vystaveny riziku dopadu výkyvů aktuálních tržních úrokových sazeb. Při tvorbě portfolia cenných papírů, jejichž hodnota se mění s hodnotou pasiv, se v případě změny úrokové sazby využívá analýza peněžních toků. (f) Riziko likvidity Společnost je vystavena každodennímu čerpání svých dostupných peněžních zdrojů zejména z titulu výplat pojistného plnění. Riziko likvidity je takové riziko, kdy úhradu závazků nelze provést včasným způsobem za vynaložení přiměřených nákladů. (g) Pojistné riziko Pojistné riziko představuje míru pravděpodobnosti vzniku pojistného nebezpečí, kde pojistným nebezpečím se rozumí možná příčina vzniku pojistné události. Pojistné riziko zahrnuje následující rizika: riziko výskytu pravděpodobnost, že se počet pojistných událostí bude lišit od původního očekávání; riziko přesnosti odhadu pravděpodobnost, že se výše pojistného plnění bude lišit od původního očekávání; riziko vývoje/načasování pravděpodobnost, že dojde ke změnám ve výši závazku pojistitele až ke konci sjednané doby pojištění. Společnost řídí pojistné riziko: jeho omezením využitím zajištění; detailním řízením aktiv a pasiv pro sladění očekávaného škodního průběhu se splatností aktiv; použitím sofistikovaných manažerských informačních systémů, které v každém okamžiku poskytují aktualizovaná, spolehlivá data pro posouzení aktuální výše rizik, jimž je Společnost vystavena, v libovolném okamžiku. Charakter pojišťovnictví vyžaduje provést k sestavení účetní závěrky řadu odhadů, zejména ohledně očekávaného výnosu z investic, stornovosti a nákladů na existující pojistky. Společnost využívala během roku 2009 především proporcionální kvótové zajištění doplněné o pojištění škodního nadměrku (Excess of Loss) (viz bod 14). (14)

40 (h) Riziko nesplnění regulačních opatření, fiskální riziko a solventnost Splnění požadavků českých regulačních opatření monitoruje Společnost prostřednictvím pověřených osob. Jejich zprávy o plnění těchto opatření se předkládají představenstvu. Riziko nesplnění požadavků regulačních opatření zahrnuje rovněž možnost, že by transakce nemusely být za stávající legislativy právně vymahatelné. Dále zahrnuje odškodnění a pokuty, a rovněž možnost, že by změny legislativy mohly negativně ovlivnit postavení Společnosti. Společnost se snaží minimalizovat toto riziko řádným schvalováním transakcí a posouzením nových nebo neobvyklých transakcí právními experty. Fiskální rizika vznikají ze změn daňových zákonů, aplikací procedur a provedených prověrek daňové pozice Společnosti. Tato rizika společně s riziky ze změn dalších zákonů a regulačních opatření se řídí pomocí stálého monitorování navrhovaných změn legislativy odpovědnými odděleními a členstvím v profesních komorách, které připomínkují navrhované změny ve vztahu k cenovým a úrokovým rizikům. Regulátor stanovil v zájmu pojistníků minimální míru solventnosti, aby se zaručila schopnost Společnosti uhradit budoucí pojistná plnění. V dlouhodobém pojištění existují rovněž opatření k vyhodnocení schopnosti Společnosti splnit očekávání klientů. Míra solventnosti měří přebytek hodnoty aktiv pojistitele nad jeho závazky, přičemž každá položka kalkulace se stanoví v souladu s platnými pravidly. Míra solventnosti je dodržována během celého roku. (15)

41 4 FINANČNÍ UMÍSTĚNÍ Jiná finanční umístění Realizovatelné dluhové cenné papíry v reálné hodnotě Státní pokladniční poukázky obchodované na trhu krátkodobých dluhopisů Pořizovací cena realizovatelných dluhových cenných papírů byla k 31. prosinci tis. Kč (2008: ). Depozita u finančních institucí Tuzemské banky (16)

42 5 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky Zřizovací výdaje Goodwill Software Oprávky Zřizovací výdaje Goodwill Software Zůstatková hodnota Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky Přístroje, zařízení Dopravní prostředky Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na DHM Inventář Oprávky Přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Zůstatková hodnota (17)

43 6 DLUŽNÍCI K Pohledávky za pojistníky Pohledávky z operací zajištění Ostatní pohledávky Celkem Do splatnosti Po splatnosti Opravná položka K 31. prosinci Do splatnosti Po splatnosti Opravná položka Nezaplacené pohledávky nejsou zajištěny. Pohledávky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě 16. Na Společnost mohou být převáděny pojištěné pohledávky týkající se jejích pojistných produktů. V roce 2009 činila celková nominální hodnota pohledávek postoupených Společnosti od pojistníků z titulu škodní události 557 (2008: ). Součástí aktiv Společnosti se stala pouze jejich pořizovací cena, která k 31. prosinci 2009 činila 83 (31. prosince 2008: ). Vymožené částky z převedených a prodaných pohledávek v roce 2009 činily 225 (2008: ). Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto: Počáteční zůstatek k 1. lednu Tvorba opravné položky Rozpuštění opravné položky Použití na odpis Konečný zůstatek k 31. prosinci (18)

44 7 PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV Časově rozlišené výnosy z pojistných smluv Předem placené obchodní informace, komunikační a další služby, členské příspěvky Očekávané plnění z regresů v brutto výši (bod 2 (o)) Ostatní (19)

45 8 VLASTNÍ KAPITÁL Schválené a vydané akcie Počet Počet Kmenové akcie v nominální hodnotě 1 mil. Kč, plně splacené Základní kapitál Základní kapitál je tvořen peněžitými vklady ve výši a hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši Akcie Společnosti znějí na jméno a jsou v zaknihované podobě a veřejně neobchodovatelné. Emisní ažio Emisní ážio v původní výši vzniklo v souvislosti s vkladem části podniku EGAP k 1. říjnu 2005 (bod 17). Na základě rozhodnutí Valné hromady ze dne 26. června 2009 byla jeho část ve výši použita na úhradu ztrát z let 2006 až 2008 a jeho hodnota k 31. prosinci 2009 byla Zákonný rezervní fond Zákonný rezervní fond ve výši byl převeden na Společnost 1. října 2005 v souvislosti s vkladem části podniku EGAP (bod 17). Ostatní kapitálové fondy Tehdejší jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 21. prosince 2005 o peněžitém vkladu do Ostatních kapitálových fondů dceřiné Společnosti ve výši za účelem následného vytvoření sociálního fondu. Sociální fond byl vytvořen 12. ledna Ztráta po zdanění Ztrátu ve výši za rok 2009 navrhuje vedení Společnosti ponechat jako neuhrazenou ztrátu minulých účetních období a uhradit jí ze zisku příštích účetních období případně v budoucnosti z rezervního fondu. (20)

46 9 TECHNICKÉ REZERVY 31. prosince 2009 Rezerva na nezasloužené pojistné Rezerva na pojistná plnění Vyrovnávací rezerva Celkem Rezerva brutto Podíl zajistitele Rezerva netto prosince 2008 Rezerva brutto Podíl zajistitele Rezerva netto Rezerva na pojistná plnění 31. prosince prosince 2008 RBNS IBNR (21)

47 Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění Odhad celkových nákladů na pojistná plnění k 31. prosinci Pojistná plnění vzniklá v roce Celkem tis.kč Ke konci účetního období rok později roky později roky později roky později let později Současný odhad nákladů na celková pojistná plnění Kumulovaná vyplacená pojistná plnění k Celková výše rezerv na pojistná plnění Rezerva z předcházejících let 726 Hrubá výše rezervy na pojistná plnění k Odhad celkových nákladů na pojistná plnění k 31. prosinci Pojistná plnění vzniklá v roce Celkem tis.kč Ke konci účetního období rok později roky později roky později roky později Současný odhad nákladů na celková pojistná plnění Kumulovaná vyplacená pojistná plnění k Celková výše rezerv na pojistná plnění Rezerva z předcházejících let Hrubá výše rezervy na pojistná plnění k (22)

48 Změnu stavu hrubé výše technických rezerv lze analyzovat takto: Rezerva na Rezerva Vyrovnávací nezasloužené na pojistná plnění rezerva pojistné Celkem K Tvorba Použití K Tvorba Použití K Společnost v roce 2009, se souhlasem regulátora, použila vyrovnávací rezervu ve výši tis. Kč k odvětví 14 pojištění úvěru. (23)

49 10 OSTATNÍ REZERVY Rezerva na daně (bod 12) 0 60 Rezerva na nevybranou dovolenou Změnu stavu ostatních rezerv lze analyzovat takto: Rezerva na daně Rezerva na nevybranou dovolenou Celkem K 1. lednu Tvorba Použití K 31. prosinci Tvorba Použití K 31. prosinci Rezerva na daň k 31. prosinci 2008 představuje rezervu na daň z příjmu placenou v zahraničí. (24)

50 11 VĚŘITELÉ Krátkodobé závazky Závazky za makléři Závazky při operacích zajištění Ostatní závazky Celkem K 31. prosinci K 31. prosinci Společnost neeviduje žádné závazky po splatnosti z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění a daňových nedoplatků. Ostatní závazky lze analyzovat takto: Daňové závazky Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění Závazky k zaměstnancům ze závislé činnosti Ostatní závazky Závazky se spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě (25)

51 12 DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů ve výkazu zisku a ztráty tvoří: Splatný daňový náklad Odložený daňový náklad / výnos (-) Splatný daňový náklad byl spočten následovně: Ztráta před zdaněním Výnosy nepodléhající zdanění Daňově neuznatelné náklady Daňový základ Splatná daň z příjmů ve výši 20 % (2008: 21 %) Zaplacené zálohy Daňová pohledávka - splatná Rezerva na daň z příjmů placená v zahraničí 0 60 Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-) k 31. prosinci 2009 je vypočtena sazbou daně ve výši 19 % (daňová sazba pro rok 2010 a následující roky). Odložená daň k 31. prosinci 2008 byla vypočtena s použitím sazby daně 20 % (daňová sazba pro rok 2009) a 19 % (daňová sazba pro rok 2010 a následující) v závislosti na období, ve kterém bylo očekáváno vyrovnání přechodných rozdílů. Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně: Odložený daňový závazek 2009 Zrychlené daňové odpisy Odložená daňová pohledávka Rezerva na nevybranou dovolenou Zákonné sociální a zdravotní pojistné k odměnám za rok 2009 resp Čistá odložená daňová pohledávka (26)

52 Potenciální odložená daňová pohledávka z daňové ztráty roku 2009 ve výši , která je použitelná do roku 2014, nebyla z důvodu obezřetného posouzení pravděpodobnosti její realizace k 31. prosinci 2009 zaúčtována. Změnu zaúčtované čisté odložené daňové pohledávky lze analyzovat následovně: Čistá odložená daňová pohledávka / závazek (-) k 1. lednu Odložený daňový náklad (-) / výnos Čistá odložená daňová pohledávka k 31. prosinci (27)

53 13 PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV Výnosy příštích období Dodavatelské faktury Závazky z obligatorního zajištění Ostatní Dohadné účty pasivní Podíl zajistitele na očekávaných plněních z regresů Roční odměny dle kritérií prémiového řádu Odměny za 4. čtvrtletí Očekávaná provize pro zprostředkovatele z nezaplaceného pojistného Ostatní (28)

54 14 ZAJIŠTĚNÍ Společnost využívala v roce 2009 především proporcionální kvótové zajištění doplněné o pojištění škodního nadměrku (Excess of Loss) uzavřené se svoji mateřskou společností. V roce 2008 to bylo proporcionální kvótové zajištění s předními evropskými zajistiteli - Swiss Reinsurance Company a Atradius Reinsurance Ltd. s podíly 30 % a 20 %. Pasivní zajištění Pohledávky ze zajištění (bod 6) Závazky ze zajištění (bod 11) Saldo zajištění Předepsané hrubé pojistné postoupené zajistitelům Podíl zajistitelů na nákladech na pojistná plnění Podíl zajistitelů na tvorbě a použití rezerv Provize ze zajištění Výsledek pasivního zajištění (29)

55 15 TECHNICKÝ ÚČET NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Neživotní pojištění Pojištění úvěrů Předepsané hrubé pojistné Zasloužené hrubé pojistné Hrubé náklady na pojistná plnění Hrubé provozní výdaje Rok Rok Geografické členění hrubého předepsaného pojistného Rozhodující část předepsaného pojistného na neživotní pojištění plyne ze smluv uzavřených na území České republiky. Zbývající část pak připadá na země Evropské unie. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy Pořizovací náklady na pojistné smlouvy lze analyzovat následovně: Obchodní informace Přímé provize Propagace Inzerce Ostatní (30)

56 Správní režie Správní režii lze analyzovat následovně: Osobní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Pronájem kancelářských prostor Informační a komunikační služby Poradenství Audit Vzdělávací kurzy a zvyšování kvalifikace Výkony pošt a telekomunikací Spotřeba materiálu a pohonných hmot Cestovné Cestovní náhrady akcionářů Ostatní správní náklady Odpisy dlouhodobého majetku jsou převážně tvořeny odpisy goodwillu ve výši (2008: (bod 5)). Osobní náklady Osobní náklady lze analyzovat následujícím způsobem: Mzdy a odměny členům představenstva Mzdy a odměny ostatním členům vedení Mzdy, osobní náklady a odměny ostatních zaměstnanců Sociální náklady a zdravotní pojištění Počet zaměstnanců Počet členů představenstva 3 3 Počet členů dozorčí rady 6 6 Počet ostatních členů vedení mimo členů představenstva 4 3 Průměrný počet ostatních zaměstnanců V roce 2009 a 2008 byla vytvořena pasivní dohadná položka na očekávané odměny vyplácené v souladu s kolektivní smlouvou a vztahující se k roku 2009, resp včetně příslušného zákonného pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení. Jedná se o celkovou částku tis. Kč (2008: ), jejíž tvorba ve výši je uvedena v položce mzdy, osobní (31)

57 náklady a odměny ostatních zaměstnanců a zbývající část v sociálních nákladech a zdravotním pojištění. Vedení Společnosti zahrnuje generálního ředitele a ředitele organizačních útvarů. Funkce členů představenstva a dozorčí rady nejsou spojeny s žádným příjmem a mzdy a odměny členům představenstva uvedené výše souvisí s jejich jinou činností pro Společnost. Akcionářům ani členům představenstva a dozorčí rady nebyly v roce 2009 ani 2008 poskytovány žádné zálohy, půjčky, úvěry ani záruky. Čtyřem vedoucím zaměstnancům a dvěma členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Souhrnná zůstatková cena čtyř vozidel ve vlastnictví Společnosti k 31. prosinci 2009 je (2008: ). Hrubá výše leasingových plateb dvou vozidel pořízených na operativní leasing byla v roce (2008: 385 ). Výnosy z vymožených a postoupených pohledávek Výnosy z vymožených pohledávek Výnosy z postoupených pohledávek Ostatní (32)

58 16 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami: Náklady Fakturace z nájemní smlouvy - EGAP Ostatní náklady (licenční smlouva, přefakturace) - EGAP Podíl zajistitele na předepsaném pojistném EGAP Poskytování obchodních informací - SACE/ Ducroire Delcredere SA NV Licence - SACE/ Ducroire Delcredere SA NV Cestovní náklady - SACE/ Ducroire Delcredere SA NV Refundace osobních nákladů CFO a ostatní náklady Ducroire Delcredere SA NV Výnosy Provize z postoupeného pojistného zajistiteli - EGAP 74 0 Úrokové výnosy - ČEB Poplatky od Ducroire Delcredere SA NV Tyto transakce byly realizovány za běžných tržních podmínek. Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: Termínové vklady - ČEB Ostatní závazky EGAP Ostatní závazky SACE / Ducroire Delcredere SA NV Ostatní pohledávky - EGAP 74 0 Běžné účty a termínové vklady jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Ostatní pohledávky a závazky vůči spřízněným stranám vznikly za stejných podmínek a úrokových sazeb jako s jinými klienty. (33)

59 17 VKLAD PODNIKU EGAP vložil k 1. říjnu 2005 do Společnosti část podniku odpovídající komerčnímu pojištění na základě Smlouvy o vkladu části podniku a Dohodě o převodu pojistného kmene. Znalec ocenil tuto vloženou část podniku s použitím výnosové metody na Tento vklad byl alokován do vlastního kapitálu Společnosti následovně: Vklad Základní kapitál Zákonný rezervní fond Emisní ážio V souvislosti s vkladem byly z EGAPu na Společnost převedeny následující položky aktiv a pasiv: Hrubá výše Úprava Čistá výše Pohledávky Nehmotný a hmotný majetek Ostatní aktiva Celkem aktiva Technické rezervy Celkem pasiva Čistá aktiva V souladu s platnými účetními předpisy Společnost zaúčtovala k datu vkladu převedené položky aktiv a pasiv v čisté hodnotě a vykázala goodwill ve výši , který je odepisován po dobu 5 let a bude plně odepsán v září (34)

60 18 SMLUVNÍ ZÁVAZKY Společnost má z dlouhodobého nájmu kancelářských prostor vůči pronajímateli a operativního leasingu vozidel vůči leasingové společnosti následující smluvní závazky: Splatné do 1 roku Splatné v období 1 5 let Splatné v období nad 5 let POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY Společnost nemá žádné jiné významné potenciální závazky než ty, které jsou uvedeny v bodě NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Dne 14. ledna 2010 byl k rukám právního zástupce Společnosti doručen nález rozhodčího soudu ve věci žaloby podané pojištěným o zaplacení pojistného plnění v souvislosti s pohledávkami za čtyřmi společnostmi. Podle tohoto nálezu byla Společnost povinna zaplatit včetně úroku z prodlení a zaplacení soudního poplatku. Na uvedené pojistné události byla k 31. prosinci 2009 vytvořena rezerva v příslušné výši. Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci Schválení Účetní závěrka byla schválena představenstvem a byla z jeho pověření podepsána. 29. března 2010 Ing. Pavol Parízek předseda představenstva a generální ředitel (35)

61 INDEPENDENT AUDITOR S REPORT PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/ Prague 2 Czech Republic Telephone Facsimile TO THE SHAREHOLDERS OF KOMERČNÍ ÚVĚROVÁ POJIŠŤOVNA EGAP, A.S. We have audited the accompanying financial statements of Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s., identification number , with registered office at Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ ( the Company ), which comprise the balance sheet as at 31 December 2009, the income statement and statement of changes in equity for the year then ended and notes, including a summary of significant accounting policies ( the financial statements ). Board of Directors' Responsibility for the Financial Statements The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Czech accounting legislation. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors of the Czech Republic, International Standards on Auditing and the related application guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor s judgment, including assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., registered seat Kateřinská 40/466, Prague 2, Czech Republic, Identification Number: , registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 3637, and in the Register of Audit Companies with the Chamber of Auditors of the Czech Republic under Licence No PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. All rights reserved. "PricewaterhouseCoopers" refers to the Czech firm of PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. or, as the context requires, the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

62 Shareholders of Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. Independent auditor s report Auditor s Responsibility (continued) We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Opinion In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2009 and its financial performance for the year then ended in accordance with Czech accounting legislation. 29 March 2010 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. represented by partner Petr Kříž Statutory Auditor, Licence No Note Our report has been prepared in the Czech language and in English. In all matters of interpretation of information, views or opinions, the Czech version of our report takes precedence over the English version.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 316 446 258 250

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

EGAP. Výroční zpráva

EGAP. Výroční zpráva EGAP 2008 Výroční zpráva EGAP Výroční zpráva 2008 PŘEHLED PROTIKRIZOVÝCH OPATŘENÍ OPATŘENÍ KE ZLEVNĚNÍ A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ Zvýšení pojistného krytí u vývozních úvěrů a akreditivů až na 99 %.

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

AEGON Pojišťovna, a. s.

AEGON Pojišťovna, a. s. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 investice pojištění penze OBSAH STRANA 2 STRANA 4 STRANA 11 STRANA 14 Úvodní slovo Profil společnosti orgány společnosti zpráva dozorčí rady 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Živnostenská banka, a.s. 12-13

Zpráva nezávislých auditorů akcionářům společnosti Živnostenská banka, a.s. 12-13 Výroční zpráva Živnostenské banky, a.s., za rok 2002 OBSAH Strana Složení dozorčí rady a představenstva 3 Zpráva dozorčí rady 4 Úvod místopředsedy představenstva ke zprávě představenstva 5 Zpráva představenstva

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více