VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s."

Transkript

1

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

4

5 J&T BANKA, a. s. OBSAH Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva představenstva 7 Výsledky Vývoj v hlavních obchodních liniích 9 Cíle pro rok Strategický rozvoj 12 Rozvoj řízení a informační infrastruktury 14 Nové služby 14 Obchodní cíle 15 Vedení banky 16 Organizační struktura J&T BANKY 20 Zpráva dozorčí rady 21 Korespondenční banky 22 Čestné prohlášení 23 FINANČNÍ ČÁST Zpráva auditora pro akcionáře J&T BANKY, a. s. 26 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (IFRS) 28 Konsolidovaná rozvaha (IFRS) 29 Konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu (IFRS) 30 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích 31 Příloha ke konsolidované účetní závěrce (IFRS) 32 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 75 Příloha: CD-ROM

6

7 J&T BANKA, a. s. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Konsolidované údaje podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) (v tis. CZK) Roční výsledky Zisk před zdaněním Daň (59 903) (48 538) (25 797) (14 208) (302) Celkový čistý zisk Stav ke konci roku Vlastní kapitál Závazky za bankami Závazky za klienty Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Aktiva Poměrové ukazatele Rentabilita kapitálu 6,92 % 9,47 % 2,45 % 9,80 % 10,34 % Rentabilita aktiv 0,87 % 1,16 % 0,25 % 1,24 % 1,90 % Kapitálová přiměřenost 12,42 % 14,89 % 14,71 % 21,22 % 18,93 % Celkový vlastní kapitál/celková aktiva 11,48 % 13,86 % 10,07 % 12,60 % 18,35 %

8 ing. PATRIK TKÁČ

9 J&T BANKA, a. s. Úvodní slovo Vážení akcionáři, klienti, obchodní partneři, přátelé, jsme rádi, že se s Vámi můžeme prostřednictvím výroční zprávy podělit o radost z úspěchů a dosažených výsledků J&T BANKY a představit Vám naše cíle a vizi rozvoje banky v příštích letech. Těší mne objektivní zjištění, že pro J&T BANKU byl rok 2006 stejně jako uplynulá období rokem úspěchu obchodního, reputačního i finančního. Podařilo se nám potvrdit mimořádné výsledky z předchozího roku a vykázat ve srovnání s rokem 2005 další růst zisku. Bilanční suma banky, stejně tak jako objemy vkladů, rostla. Tento nárůst je pro nás pozitivní, protože potvrzuje nejen důvěru klientů v naši banku a flexibilitu banky při hledání řešení jejich potřeb, ale i ocenění naší schopnosti rychle reagovat na jejich požadavky. Kromě zhodnocení vkladů a majetku ve správě jsme našim klientům financovali projekty a investice v objemu přes 17 mld. CZK a zprostředkovali jsme obchody s cennými papíry za více než 274 mld. CZK. V roce 2006 jsme po pečlivých přípravách otevřeli první pobočku banky a vstoupili tak s naším bankovnictvím na slovenský trh. S potěšením mohu oznámit, že tento vstup byl pro banku více než úspěšný. Slovenská pobočka nám přinesla nové růstové impulsy. Výsledky pobočky předčily naše očekávání. Ke konci roku tvořily obchodní aktivity pobočky téměř 20 % bilance banky a pobočka skončila již v prvním roce podnikání v zisku. Zároveň jsme si dokázali, že i přes větší organizační zatížení a koordinaci jsme schopni zachovat pružnost služeb a rychlost rozhodování, kterou naši klienti oceňují. Úspěchy skupiny J&T v bankovnictví v uplynulých letech se staly jedním z impulsů, který vedl skupinu J&T k rozhodnutí aktivněji expandovat prostřednictvím poboček a nových akvizic. Skupina J&T z toho důvodu rozhodla o založení dceřiné společnosti J&T FINANCE, do které vložila vlastnické podíly v J&T BANCE, ve švýcarské IBI BANK, J&T ASSET MANAGE- MENTU, J&T SECURITIES a J&T FINANCIAL SERVICES. Vzniklo tak bankovní uskupení, které obhospodařuje klientský majetek v hodnotě přes 27 mld. CZK. Jsme si vědomi, že základem úspěchu v bankovnictví a ve vztahu k privátnímu bankovnictví zejména je důvěra mezi klientem a bankou. Z tohoto pohledu jsou dosažené výsledky velkým závazkem J&T BANKY do příštích let. Věříme, že tento náš závazek splatíme nejen vysokou kvalitou našich služeb stávajících, ale i službami a možnostmi novými, které expanze bankovního segmentu J&T přináší. V Praze dne 2. května 2007 Ing. Patrik Tkáč Předseda představenstva J&T BANKY, a. s.

10 Struktura klientských vkladů nefinanční instituce 49,0 % finanční instituce 18,1 % podniky 9,4 % privátní klienti 9,5 % skupina J&T 8,8 % státní a neziskové organizace 5,2 % Struktura pohledávek za klienty real estate 39,0 % ostatní 7,0 % obchod s pohledávkami 6,0 % financial markets 21,0 % akvizice a restrukturalizace 27,0 %

11 J&T BANKA, a. s. 7 zpráva představenstva Výsledky 2006 J&T BANKA se v průběhu uplynulých let vyprofilovala v jasně zaměřenou instituci, která sleduje tři hlavní obchodní linie projektové financování, zhodnocování majetku a poskytování služeb obchodníka s cennými papíry. Tyto tři obchodní linie, strategicky cílené především na privátní klientelu, tvoří obchodní model, který umožňuje maximalizovat synergické efekty a poskytovat klientovi komplexní služby, které jsou v popředí zájmu naší cílové skupiny. Rok 2006 znovu potvrdil úspěch této strategie. Bilanční suma výrazně vzrostla a banka zopakovala úspěšné hospodářské výsledky z předchozího roku. Uplynulý rok byl pro banku rokem expanze na nové trhy. Po pečlivých přípravách jsme otevřeli počátkem března první pobočku banky zahraniční pobočku J&T BANKY v Bratislavě s cílem aplikovat náš obchodní model na novém trhu. Úspěšný start pobočky Slovenský trh nebyl pro J&T BANKU neznámý v minulosti jsme financovali řadu projektů ve Slovenské republice a při vstupu na tento trh jsme se mohli opřít o znalosti a zázemí skupiny J&T, která na Slovensku dlouhodobě úspěšně působí. Přesto byl vstup spojen s určitou mírou nejistoty. Slovenský trh není zdaleka tak výrazně dominovaný velkými bankovními institucemi a bylo otázkou, zda strategie J&T BANKY bude na Slovensku stejně úspěšná jako v České republice. Minulý rok tuto nejistotu rozptýlil. Pobočka J&T BANKY v Bratislavě byla hlavním zdrojem růstu bilanční sumy s více než 5,7 mld. aktiv na konci roku 2006 představuje pobočka 25 % bilanční sumy banky. Termínované vklady pobočky dnes tvoří více než 20 % všech termínovaných vkladů J&T BANKY. Zejména díky rychlému budování bilanční sumy dokázala pobočka již v prvním roce své existence vykázat mírný zisk. Efektivita a výkonnost Zřízení zahraniční pobočky pro nás znamenalo zdvojit některé činnosti, což s sebou přineslo nárůst personálních nákladů. Celkový počet zaměstnanců banky přesáhl 200 a náklady na zaměstnance vzrostly o téměř 50 % na 144 mil. CZK. Tento ukazatel je nadále vysoko nad průměrem trhu. V meziročním srovnání také vzrostly ostatní správní náklady banky, a to téměř o 25 %. Hlavním zdrojem růstu jsou náklady na vykazování výsledků regulovaného konsolidačního celku. Banka hradí polovinu veškerých nákladů na audit skupiny J&T a vzhledem k růstu bilanční sumy se tyto náklady zvýšily o více než 100 %. Banka tak hradila o více než 20 mil. korun více oproti předcházejícímu roku. Důsledkem zvýšených nákladů při srovnatelných výnosech je pokles ukazatele Cost Income na 61 %. Očekáváme, že v příštích letech se obnoví trend zlepšování ukazatele efektivity, a to především díky nárůstu bilanční sumy a příjmů zejména na Slovensku, kde ukazatel Cost Income dosahoval více než 90 %. Stabilní ziskovost a zlepšení příjmové struktury Banka vstupovala do roku 2006 s ambicí udržet ziskovost na úrovni předchozího rekordního roku. Cíl byl o to obtížnější, že vynikající výsledky roku 2005 výrazně ovlivnily vývoj na finančních trzích, díky čemuž realizovala banka významné příjmy z vlastních investic na kapitálovém trhu a z odměn za zhodnocení klientského majetku. Díky růstu bilanční sumy a zejména růstu objemu poskytnutých úvěrů banka plně nahradila příjmy z cenných papírů úrokovými příjmy a příjmy z poplatků za zprostředkování obchodů na kapitálových trzích. Úrokové příjmy poprvé v historii banky překročily 1 mld. CZK a příjmy z poplatků za obchodování dosáhly 58 mil. CZK (nárůst o 54 % oproti roku 2005).

12 Objemy vkladů CZK CZK CZK CZK CZK Zisk před zdaněním CZK CZK CZK CZK CZK

13 J&T BANKA, a. s. 9 Vývoj v hlavních obchodních liniích Projektové financování Banka se při financování zaměřuje na financování projektů v oblasti realit, akvizic, restrukturalizací a obchodování s pohledávkami. Hlavní konkurenční výhodou banky je schopnost rychle posoudit navrhovaný projekt ve spolupráci s odborným zázemím skupiny J&T. Díky znalosti trhu a komplexní situace klienta zároveň adekvátně zajišťujeme možná rizika. Právě rychlost celého procesu od posouzení po poskytnutí prostředků je největší přidanou hodnotou pro klienta a umožňuje bance dosahovat nadprůměrné úrokové marže. Řada poskytnutých úvěrů je postupem času refinancována třetími subjekty, které jsou schopné nabídnout klientovi lepší cenové podmínky. Úvěry banka poskytuje zpravidla na jeden rok. V případě delších úvěrů je úroková sazba vázána na sazby PRIBOR. Prolongace úvěrů je vázána nejen na pokračující zájem banky o financování, ale i na dosavadní vyhodnocení vývoje projektu. Vzhledem ke krátké době splatnosti se skladba úvěrového portfolia v čase výrazně mění. Ke konci roku 2006 převažovalo v portfoliu banky financování v oblasti real estate, které tvořilo 39 % úvěrového portfolia, dále pak financování akvizic a restrukturalizací s podílem 27 % na celkovém objemu. Objem poskytnutých úvěrů meziročně vzrostl o 4,7 mld. CZK na 17,4 mld. CZK. Úvěry dnes tvoří přes 70 % aktiv banky (v roce 2005 to bylo 68 %). Za významnou částí růstu úvěrového portfolia stojí pobočka v Bratislavě. Objem financování poskytnutého pobočkou J&T BANKY v Bratislavě dosáhl ke konci minulého roku 5,6 mld. CZK, z toho 2,9 mld. jsou nově iniciované úvěry, 2,7 mld. CZK jsou úvěry převzaté po vzniku pobočky od centrály J&T BANKY. Úvěrové portfolio centrály vzrostlo meziročně o 18,55 %. Průměrná úroková sazba na úvěrových obchodech v roce 2006 dosahovala 6,12 %. Vzhledem k výraznému nárůstu objemu zdrojů financování banka disponovala na konci roku dostatkem volných prostředků pro rozvoj obchodních aktivit, a proto ve srovnání s předchozími roky snižovala úrokové marže. Banka i v roce 2006 pokračovala v konzervativním přístupu k hodnocení pohledávek. V průběhu roku 2006 byly vytvořeny opravné položky ve výši více než 45 mil. CZK. I přes velmi konzervativní hodnocení úvěrového portfolia se meziročně zlepšila celková kvalita úvěrů. Podle metodiky ČNB tvořily standardní pohledávky 94,75 % úvěrového portfolia, v roce 2005 to bylo pro srovnání 91,3 %. Oprávky k poskytnutým úvěrům meziročně poklesly o 60 mil. CZK, což je dáno mimo jiné i díky odprodeji vybraných pohledávek z portfolia. Zhodnocování majetku Banka nabízí klientům možnosti zhodnocování majetku formou bankovních vkladů a prostřednictvím správy aktiv.

14 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Bankovní vklady J&T BANKA soustředí svou nabídku vkladových produktů na investory s požadovanou dobou splatnosti více než 6 měsíců. V případě kratších úložek se pak jedná o vklady s předpokladem prolongace. Výsledkem strategické orientace banky na dlouhodobější zdroje je stabilní vkladová báze a s tím spojené nižší náklady na řízení likvidity. V roce 2006 banka začala vedle standardních termínovaných vkladů a depozitních směnek nabízet tzv. strukturované vklady. Strukturované vklady jsou víceleté vklady s úrokovou sazbou navázanou na vývoj podkladových aktiv, např. akcií, akciových indexů nebo komodit. Cílem tohoto produktu je nabídnout klientům, kteří mají zájem o konzervativní investice, možnost participovat na investičních nápadech skupiny J&T bez rizika ztráty. Prvním nabízeným produktem z této řady byl strukturovaný 2letý vklad BRIC. Výnos BRIC je vázaný na vývoj měnového koše brazilského realu, ruského rublu a čínského yuanu. Zhodnocení tohoto produktu aktuálně dosahuje přes 10 % p.a. Banka má zájem nabídku strukturovaných vkladů postupně rozšiřovat i v dalších letech. Objem bankovních vkladů v J&T BANCE meziročně vzrostl o 4,5 mld. na celkových 18,3 mld. CZK. Významný podíl na tomto růstu měla pobočka v Bratislavě s více než 3,5 mld. nových vkladů. Očekáváme, že i v příštích letech bude hlavním zdrojem nových vkladů Slovenská republika. Z celkového objemu vkladů tvořily 88 % termínované úložky, což je mírný nárůst oproti 85 % v roce 2005 a výrazně více než průměr bankovního sektoru v České republice. Hlavní cílovou skupinou pro získávání bankovních vkladů jsou instituce, které nemohou z regulatorních důvodů nebo z důvodů kratšího investičního horizontu využít pro zhodnocování prostředků možnosti finančních trhů. Ke konci roku 2006 bylo z celkového objemu termínovaných úložek 49 % od nefinančních institucí, 18 % od firem z finančního sektoru, 19 % od privátních klientů a domácích společností. Vklady státních institucí tvořily 5 % termínovaných úložek. Pro banku je velmi příznivý zejména zvýšený zájem odborných institucí o vkladové produkty banky.

15 J&T BANKA, a. s. 11 Správa aktiv Bance se dařilo pouze částečně naplňovat strategický záměr růstu klientských aktiv pod správou. Zájem byl zejména o investice do J&T INVESTMENT POOL a do podílových fondů skupiny J&T, které se v uplynulém roce objevovaly na čele žebříčků výkonnosti korunových podílových fondů. Vynikající výsledky podílových fondů, prokazující kvalitu a odbornost správy aktiv, se však neodrazily v nárůstu objemů v produktech. Individuální správa aktiv objemově stagnovala na úrovni hodnot ze závěru roku 2005, a to i přesto, že zhodnocení nejlepších portfolií dosáhlo v roce 2006 až 24 %. Banka neinkasuje žádné poplatkové příjmy za prodej podílových listů fondů skupiny J&T a za prodej J&T INVESTMENT POOL. Za obhospodařování aktiv banka v uplynulém roce inkasovala více než 16 mil. CZK, což znamená výrazný meziroční pokles proti rekordnímu roku 2005, kdy příjmy z poplatků za obhospodařování portfolia byly díky příznivému vývoji na domácím kapitálovém trhu výrazně ovlivněny odměnami za dosaženou výkonnost. Rozvoj správy aktiv je pro J&T BANKU jednou ze strategických priorit. Zejména v České republice, kde je patrný stále větší příklon klientů k investicím na kapitálových trzích, je nabídka produktů v tomto segmentu klíčová. Pro příští rok připravuje banka ve spolupráci se skupinou J&T dílčí změny v koncepci řízení individuálních portfolií a také několik nových investičních strategií. Pevně věříme, že budou v roce 2007 hlavním zdrojem růstu aktiv pod správou. Služby obchodníka s CP V uplynulých letech byla J&T BANKA velmi aktivní v obchodování na vlastní účet. Např. v roce 2005 realizovala zisky z akciových investic přes 100 mil. CZK. Na počátku roku 2006 rozhodlo představenstvo omezit potenciální rizika z expozice na akciové trhy. Banka se v uplynulém roce věnovala zejména rozvoji služeb v oblasti zprostředkování investic pro privátní klienty, kteří mají zájem své investice spravovat sami. Kromě zprostředkování obchodů na kapitálovém trhu poskytujeme také financování pozic formou repooperací. Financování klientských pozic je pro banku zajímavé jak nízkou mírou rizika díky likvidnímu zajištění, tak úrokovou marží. V uplynulém roce banka realizovala obchody s cennými papíry za více než 270 mld. CZK, to znamená meziroční nárůst o 37 %. Za růstem zobchodovaných objemů je kromě rostoucího počtu klientů také relativně volatilní vývoj na finančních trzích. Příjmy banky z poplatků za obchodování s cennými papíry meziročně vzrostly o více než 50 % na 57 mil. CZK. Kromě většího počtu realizovaných obchodů je za tímto růstem také zvyšující se podíl zprostředkovaných obchodů na zahraničních trzích, které jsou pro banku z hlediska poplatků zajímavější. Podíl objemu obchodů na zahraničních trzích (bez repooperací) vzrostl z 10,1 % v roce 2005 na více než 20 % z obchodovaných objemů. V oblasti financování investic na kapitálových trzích banka ke konci roku přímo financovala klientské pozice v objemu přes 3,6 mld. CZK.

16 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Ostatní bankovní služby Mimo výše popsané klíčové služby v oblasti zhodnocování majetku, financování projektů a obchodování s cennými papíry, poskytuje banka plnou škálu bankovních služeb od vedení běžných účtů, přes domácí a zahraniční platební styk, až po úschovu a zřizování vázaných účtů. Vývoj aktivity v této oblasti plně odráží růst banky jako celku. Například počet vedených bankovních účtů vzrostl o téměř 44 %, počet vydaných platebních karet o 41 %. Obdobně rostl i počet transakcí v oblasti hotovostních operací a platebního styku. Tyto služby nejsou pro banku primárním zdrojem příjmů. J&T BANKA považuje tyto služby za běžný standard, kde poplatky mají za cíl pouze pokrývat nutné provozní náklady se službou spojené. Banka tuto cenovou politiku ve vztahu ke klientům nebude ani v příštích letech měnit. Případné změny budou vázány zejména na snahu banky regulovat počty transakcí a tím zajistit zachování dosavadní nadstandardní kvality služeb a klientského komfortu. Zejména s přihlédnutím k rostoucímu počtu platebních transakcí a s ohledem na zájem klientů banka v uplynulém roce zahájila přípravu služby elektronického bankovnictví, kterou začne klientům nabízet v první polovině roku Cíle pro rok 2007 Banka si klade pro rok 2007 několik cílů. V oblasti strategického rozvoje chceme diversifikovat zdroje financování a financovat část bilanční sumy banky z dluhopisových programů. Dále chceme rozvinout možnosti, které banka nabízí pro financování projektů. V oblasti řízení je pro nás prioritou rozvoj nástrojů pro ekonomické řízení a reporting. V ekonomické oblasti budeme optimalizovat kapitálovou strukturu banky a růst bilanční sumy. Strategický rozvoj J&T BANKA si za dobu svého působení vydobyla pevné místo na trhu s depozity. Daří se nám získávat významné vkladatele z řad institucí, které oceňují flexibilitu a cenové podmínky nabízených vkladů. Dlouhodobě výrazné meziroční nárůsty objemu termínovaných vkladů v J&T BANCE toto tvrzení dokazují. Také na mezibankovním trhu si vydobýváme pevné postavení a finanční instituce průběžně zvyšují limity angažovanosti na J&T BANKU. Diversifikace zdrojů financování I přes výrazný podíl termínovaných vkladů je na straně pasiv banky průměrná splatnost poměrně krátká. Při řízení aktiv a pasiv přitom vycházíme z modelu, kdy zpravidla neposkytujeme delší úvěry, než je délka zdrojů, ze kterých jsou tyto úvěry poskytovány. Vzhledem k dlouhodobějšímu charakteru některých projektů, které má banka zájem financovat, je pro nás nezbytné hledat zdroje s delší dobou splatnosti. Jednou z takových možností je emise dluhopisů banky. Kromě delší doby splatnosti, a tím i možnosti více se angažovat v dlouhodobých projektech, přináší funkční emisní program bance také přirozenou diversifikaci zdrojů financování. Cílem banky je v průběhu roku 2007 realizovat první emisi vlastních dluhopisů, a vytvořit tak základ pro strategický záměr, kterým je získávat alespoň 20 % bankovních pasiv na finančních trzích.

17 J&T BANKA, a. s. 13 Nové služby v oblasti projektového financování V oblasti projektového financování banka doposud převážnou většinu předkládaných projektů financovala sama nebo v konsorciu s jinými bankami. V příštích letech je naším záměrem rozšířit spektrum možností projektového financování také o financování projektů formou emise dluhopisů, kde bude banka vůči klientovi v roli aranžéra emise. Jsme přesvědčeni, že na domácím dluhopisovém trhu existuje neobsazený prostor pro emise high yield dluhopisů tohoto typu a J&T BANKA může díky svým dlouholetým zkušenostem s projektovým financováním hrát v příštích letech na tomto poli podstatnou roli. Naším prvním krokem k naplnění tohoto strategického směřování je rozšíření stávající licence banky o povolení k poskytování služeb spojených s emisí cenných papírů, identifikace vhodných projektů pro první emise a zahájení technických a právních příprav na tyto nové služby. Zhodnocování majetku Výše zmíněný záměr angažovat se v emisích high yield korunových dluhopisů je jednou z možností, jak nabídnout nové investiční strategie v rámci správy aktiv, a dát tak této části služeb banky nové růstové impulsy. Dlouhodobě vnímáme od našich stávajících klientů zájem o účast na financování některých projektů a věříme, že právě forma high yield dluhopisů může být řešením pokrývajícím tento zájem, ať už v rámci přímých investic do takových dluhopisů, nebo investic prostřednictvím případného high yield fondu zřízeného sesterskou společností J&T ASSET MANAGEMENT, nebo nabídkou high yield investičních strategií. V oblasti nabídky vkladových produktů máme zájem dále rozvíjet nabídku strukturovaných vkladů. Kromě nabídky strukturovaných vkladů postavených na vlastních investičních doporučeních je banka v případě významných objemů připravena připravit pro klienta také strukturovaný produkt podle jeho požadavků.

18 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Rozvoj řízení a informační infrastruktury J&T BANKA zajišťuje v rámci skupiny J&T plnění informačních povinností regulovaného konsolidačního celku J&T vůči České národní bance. Banka se tak stala přirozeným odborným centrem pro budování zpracování ekonomických dat nutných pro plnění informačních povinností a využívaných také pro ekonomické řízení skupiny J&T. Vybudovali jsme pro tyto účely vlastní konsolidační informační systém. Vzhledem k dynamickému rozvoji J&T BANKY a celé skupiny J&T narůstá rozsah požadavků na šíři informací vedených v tomto systému. Na konci minulého roku rozhodlo vedení skupiny J&T spolu s představenstvem banky o investici do nového konsolidačního informačního systému od externího dodavatele. Naším cílem je v průběhu roku 2007 implementovat nové řešení tak, aby veškeré konsolidované výkazy ke konci téhož roku již byly zpracovány novým systémem. V příštím roce pak budeme nový systém dále rozvíjet pro využití v oblasti finančního plánování, řízení a controllingu. Nasazení nového konsolidačního systému je náročný projekt z hlediska personálních kapacit i z hlediska finančního. Investice do nového systému bude znamenat dodatečné náklady v příštích čtyřech letech ve výši mil. CZK ročně. Jsme však přesvědčeni, že tyto náklady jsou nejen nezbytné s ohledem na rostoucí bilanční sumu, ale budou generovat nepřímý ekonomický benefit pro skupinu. Kromě zlepšení finančního řízení, umožní také poskytovat investorům lepší informace o dosahovaných výsledcích, což přispěje k prohlubování důvěry investorů. Nové služby ebanking J&T BANKA zaměřuje většinu svých bankovních služeb na privátní klienty. Řada z těchto klientů má zájem využít služeb banky také pro své obchodní firmy. Rozhodli jsme se na tento zájem reagovat přípravou ebankingového řešení pro obsluhu bankovních účtů. Projekt zavedení ebankingových služeb je rozdělen do dvou fází. Dokončení první fáze pouze pro omezený počet klientů plánujeme v prvním pololetí roku Druhá fáze projektu a zpřístupnění služby všem klientům J&T BANKY bude dokončeno v závěru třetího čtvrtletí Cílem zavedení ebankingových služeb je především zefektivnění přijímání a realizace platebních příkazů a obsluhy účtů pro firemní klienty. Neočekáváme výrazný nárůst poplatkových příjmů z realizovaných transakcí. Investiční náklady na přípravu ebankingového řešení odhadujeme v celkové výši 15 mil. CZK. Služby obchodníka v SR Vzhledem k úspěšnému rozvoji pobočky na Slovensku a snaze centralizovat finanční a bankovní služby pro slovenské klienty rozhodlo představenstvo J&T BANKY o rozšíření služeb, které bude pobočka pro své klienty zajišťovat, také o služby obchodníka s cennými papíry. Rozsah služeb obchodníka bude zahrnovat jak zprostředkování obchodů s cennými papíry, tak i služby správy portfolií. Podmínkou zavedení služeb je rozšíření stávající licence pobočky a příprava informačních systémů na nové služby. Předpokládáme, že pobočka zahájí poskytování služeb OCP na počátku roku Dalším významným projektem J&T BANKY je příprava přechodu na EUR v rámci pobočky J&T BANKY na Slovensku. Plánované zavedení jednotné měny na Slovensku od znamená nejen přechod na novou měnu, ale také zapojení pobočky do platebního systému TARGET 2. Banka plánuje zahájení příprav na druhé čtvrtletí roku Celkové jednorázové náklady spojené s přechodem na EUR v rámci slovenské pobočky odhadujeme na 5 mil. CZK. S přechodem na jednotnou měnu zároveň dojde k decentralizaci služeb zahraničního platebního styku, který doposud zajišťovala i pro pobočku J&T BANKA v Praze. To bude znamenat mírný nárůst provozních nákladů banky v řádu jednotek milionů CZK.

19 J&T BANKA, a. s. 15 Zřizování nových poboček V minulých letech jsme poskytovali veškeré služby z jediného místa, z Prahy. Doposud nám to umožňovalo být dostatečně flexibilní v poskytovaných službách a vzhledem k zaměření na velké klienty a dostatek obchodních příležitostí obsluhovatelných z Prahy nebylo třeba se zřizováním poboček zabývat. S rostoucí bilancí se přirozeně díváme na nové možnosti a jednou z nich je přiblížit naše služby více i klientům, kteří požadují lokální přítomnost. Rozhodli jsme se proto vybudovat v České a Slovenské republice po jedné pobočce s cílem ověřit si jejich funkčnost a vyhodnotit jejich potenciální obchodní přínos. Splní-li se naše předpoklady a pobočkový koncept se osvědčí, otevřeme v příštích letech pravděpodobně další pobočky. Zaměříme se na velká města v ekonomicky silných regionech v Čechách a na Slovensku. Obchodní cíle Naším hlavním obchodním cílem pro příští rok je růst bilanční sumy a klientského majetku ve správě. Zdrojem růstu by měla být stejně jako v uplynulém roce především pobočka na Slovensku a také emise bankovních dluhopisů. Očekáváme, že bilance banky dosáhne na konci roku 2007 hodnoty 25,5 mld. CZK. U poplatkových výnosů očekáváme zejména další růst objemu obchodů s cennými papíry a s tím související nárůst poplatků o 10 mil. CZK. V příštím roce očekáváme růst objemu aktiv pod správou, a to zejména díky nově nabízeným produktům s garantovanou jistinou počáteční investice. Naším cílem je zvýšit aktiva ve správě alespoň o 0,5 mld. CZK a dosáhnout poplatkových výnosů za správu 20 mil. CZK. Vzhledem k předpokládaným jednorázovým nákladům spojeným se zaváděním nových služeb a přípravou na vstup do EMU a také díky dražšímu financování z dluhopisů je dalším z našich cílů udržet ziskovost banky na stávajících hodnotách. Věříme, že naše strategické plány pro příští roky spolu s novými službami a doloženými vynikajícími hospodářskými výsledky prohloubí zájem klientů a obchodních partnerů o služby privátního a investičního bankovnictví J&T a posílí důvěru v banku i celou skupinu J&T. Právě zájem našich klientů umožní J&T BANCE dosáhnout obchodních cílů a podpoří její úspěšný růst i v dalších letech.

20 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VEDENÍ BANKY ING. PATRIK TKÁČ PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Je absolventem Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. V roce 1994 získal makléřskou licenci Ministerstva financí SR a v témže roce se stal spoluzakladatelem J&T Securities, s. r. o., obchodníka s cennými papíry. Je čelným představitelem finanční skupiny: do roku 1997 byl členem představenstva J&T FINANCE GROUP, a. s., a od roku 1998 je předsedou představenstva J&T BANKY, a. s. JUDR. ING. JOZEF SPIŠIAK ČLEN PŘEDSTAVENSTVA V roce 1973 dokončil Ekonomickou fakultu Vojenské akademie a v roce 1982 Právnickou fakultu Univerzity A. Komenského v Bratislavě. Od počátku své profesní kariéry se pohybuje ve finanční sféře: v osmdesátých letech pracoval jako vedoucí oddělení odboru rozpočtu Ministerstva obrany ČSSR a jako náměstek ředitele, od roku 1991 jako ředitel pobočky Státní banky Československé (od roku 1993 ČNB). Od roku 1998 působí ve skupině J&T. V J&T BANCE, a. s., vede správní úsek. Dozorčí rada Ing. Jozef Tkáč, předseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič, člen dozorčí rady Ing. Peter Korbačka, člen dozorčí rady Ing. Dušan Palcr, člen dozorčí rady Mgr. Milan Jordán, člen dozorčí rady Ing. Petr Suk, člen dozorčí rady

21 J&T BANKA, a. s. 17 ING. KAMIL BENDÁK ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Je absolventem Stavební fakulty ČVUT v Praze. Po skončení studia v roce 1982 pracoval v oblasti investiční výstavby a řízení financí. V bankovnictví pracuje od roku 1992, především v oblasti řízení aktiv a pasiv a řízení rizik. Od vstupu do J&T BANKY v roce 1998 působil ve funkci ředitele odboru treasury banky. Od roku 2004 je členem představenstva banky. ŠTĚPÁN AŠER, MBA, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Je absolventem School of Business and Public Management na George Washington University ve Washingtonu se specializací na finance a finanční trhy. Následně vystudoval MBA na Rochester Institute of Technology. V oblasti financí v České republice se pohybuje od roku 1997, nejprve jako analytik, později jako portfoliomanager v Credit Suisse Asset Management. V letech 1999 až 2002 byl členem představenstva Commerz Asset Management odpovědný za řízení portfolií a prodej. V České spořitelně se krátce specializoval v asset managementu na institucionální klienty. Od roku 2003 pracuje v J&T BANCE, kde je pověřen vedením úseku řízení a obchodu.

22 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s., PraHA ŠTĚPÁN AŠER, MBA výkonný ředitel banky Je absolventem School of Business and Public Management na George Washington University ve Washingtonu se specializací na finance a finanční trhy. Následně vystudoval MBA na Rochester Institute of Technology. V oblasti financí v České republice se pohybuje od roku 1997, nejprve jako analytik, později jako portfoliomanager v Credit Suisse Asset Management. V letech 1999 až 2002 byl členem představenstva Commerz Asset Management odpovědný za řízení portfolií a prodej. V České spořitelně se krátce specializoval v asset managementu na institucionální klienty. Od roku 2003 pracuje v J&T BANCE, kde je pověřen vedením úseku řízení a obchodu.

23 J&T BANKA, a. s. 19 J&T BANKA, a. s., pobočka zahraniční banky Bratislava ING. MONIKA CÉREOVÁ ŘEDITELKA POBOČKY ZAHRANIČNÍ BANKY Je absolventkou Obchodní fakulty Ekonomické Univerzity v Bratislavě. Ve společnosti J&T SECURITIES (SLOVAKIA), o. c. p., a. s., začínala v roce 1996 jako vedoucí oddělení obchodování s cennými papíry a podílela se na zavedení systému vypořádání obchodů s tuzemskými cennými papíry. V roce 1999 se stala místopředsedkyní představenstva a zároveň zástupkyní ředitele společnosti. Je členkou Top managementu, kde odpovídá za řízení pobočky J&T BANKY v Bratislavě a za banking na Slovensku.

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

1. Martin Mainer, Lodě na horizontu III akryl, olej, plátno (210x290 cm), 1991 2. Michal Nesázal, Box 3 papír, koláž, 1992 3. Petr Nikl, Filip olej

1. Martin Mainer, Lodě na horizontu III akryl, olej, plátno (210x290 cm), 1991 2. Michal Nesázal, Box 3 papír, koláž, 1992 3. Petr Nikl, Filip olej Výroční zpráva 2014 1. 2. 3. 1. Martin Mainer, Lodě na horizontu III akryl, olej, plátno (210x290 cm), 1991 2. Michal Nesázal, Box 3 papír, koláž, 1992 3. Petr Nikl, Filip olej na plátně (155x150 cm),

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

základní ukazatele dle IFRS

základní ukazatele dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 3 113 2 956 Základní kapitál 1 070 1 070 Rezervní fond 0 182 Závazky vůči klientům 37 834 39 602 Pohledávky za klienty 23 735 25

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16

Obsah 2. Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 10. Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Výroční zpráva ebanka 2006 1 Obsah Obsah 2 Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti banky v roce 2006 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007

Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 Výroční zpráva UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2007 2 3 Obsah Obsah... 3 Nejdůležitější hospodářské výsledky... 4 Úvodní slovo představenstva...

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více