VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s."

Transkript

1

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s.

4

5 J&T BANKA, a. s. OBSAH Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva představenstva 7 Výsledky Vývoj v hlavních obchodních liniích 9 Cíle pro rok Strategický rozvoj 12 Rozvoj řízení a informační infrastruktury 14 Nové služby 14 Obchodní cíle 15 Vedení banky 16 Organizační struktura J&T BANKY 20 Zpráva dozorčí rady 21 Korespondenční banky 22 Čestné prohlášení 23 FINANČNÍ ČÁST Zpráva auditora pro akcionáře J&T BANKY, a. s. 26 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (IFRS) 28 Konsolidovaná rozvaha (IFRS) 29 Konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu (IFRS) 30 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích 31 Příloha ke konsolidované účetní závěrce (IFRS) 32 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 75 Příloha: CD-ROM

6

7 J&T BANKA, a. s. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Konsolidované údaje podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) (v tis. CZK) Roční výsledky Zisk před zdaněním Daň (59 903) (48 538) (25 797) (14 208) (302) Celkový čistý zisk Stav ke konci roku Vlastní kapitál Závazky za bankami Závazky za klienty Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Aktiva Poměrové ukazatele Rentabilita kapitálu 6,92 % 9,47 % 2,45 % 9,80 % 10,34 % Rentabilita aktiv 0,87 % 1,16 % 0,25 % 1,24 % 1,90 % Kapitálová přiměřenost 12,42 % 14,89 % 14,71 % 21,22 % 18,93 % Celkový vlastní kapitál/celková aktiva 11,48 % 13,86 % 10,07 % 12,60 % 18,35 %

8 ing. PATRIK TKÁČ

9 J&T BANKA, a. s. Úvodní slovo Vážení akcionáři, klienti, obchodní partneři, přátelé, jsme rádi, že se s Vámi můžeme prostřednictvím výroční zprávy podělit o radost z úspěchů a dosažených výsledků J&T BANKY a představit Vám naše cíle a vizi rozvoje banky v příštích letech. Těší mne objektivní zjištění, že pro J&T BANKU byl rok 2006 stejně jako uplynulá období rokem úspěchu obchodního, reputačního i finančního. Podařilo se nám potvrdit mimořádné výsledky z předchozího roku a vykázat ve srovnání s rokem 2005 další růst zisku. Bilanční suma banky, stejně tak jako objemy vkladů, rostla. Tento nárůst je pro nás pozitivní, protože potvrzuje nejen důvěru klientů v naši banku a flexibilitu banky při hledání řešení jejich potřeb, ale i ocenění naší schopnosti rychle reagovat na jejich požadavky. Kromě zhodnocení vkladů a majetku ve správě jsme našim klientům financovali projekty a investice v objemu přes 17 mld. CZK a zprostředkovali jsme obchody s cennými papíry za více než 274 mld. CZK. V roce 2006 jsme po pečlivých přípravách otevřeli první pobočku banky a vstoupili tak s naším bankovnictvím na slovenský trh. S potěšením mohu oznámit, že tento vstup byl pro banku více než úspěšný. Slovenská pobočka nám přinesla nové růstové impulsy. Výsledky pobočky předčily naše očekávání. Ke konci roku tvořily obchodní aktivity pobočky téměř 20 % bilance banky a pobočka skončila již v prvním roce podnikání v zisku. Zároveň jsme si dokázali, že i přes větší organizační zatížení a koordinaci jsme schopni zachovat pružnost služeb a rychlost rozhodování, kterou naši klienti oceňují. Úspěchy skupiny J&T v bankovnictví v uplynulých letech se staly jedním z impulsů, který vedl skupinu J&T k rozhodnutí aktivněji expandovat prostřednictvím poboček a nových akvizic. Skupina J&T z toho důvodu rozhodla o založení dceřiné společnosti J&T FINANCE, do které vložila vlastnické podíly v J&T BANCE, ve švýcarské IBI BANK, J&T ASSET MANAGE- MENTU, J&T SECURITIES a J&T FINANCIAL SERVICES. Vzniklo tak bankovní uskupení, které obhospodařuje klientský majetek v hodnotě přes 27 mld. CZK. Jsme si vědomi, že základem úspěchu v bankovnictví a ve vztahu k privátnímu bankovnictví zejména je důvěra mezi klientem a bankou. Z tohoto pohledu jsou dosažené výsledky velkým závazkem J&T BANKY do příštích let. Věříme, že tento náš závazek splatíme nejen vysokou kvalitou našich služeb stávajících, ale i službami a možnostmi novými, které expanze bankovního segmentu J&T přináší. V Praze dne 2. května 2007 Ing. Patrik Tkáč Předseda představenstva J&T BANKY, a. s.

10 Struktura klientských vkladů nefinanční instituce 49,0 % finanční instituce 18,1 % podniky 9,4 % privátní klienti 9,5 % skupina J&T 8,8 % státní a neziskové organizace 5,2 % Struktura pohledávek za klienty real estate 39,0 % ostatní 7,0 % obchod s pohledávkami 6,0 % financial markets 21,0 % akvizice a restrukturalizace 27,0 %

11 J&T BANKA, a. s. 7 zpráva představenstva Výsledky 2006 J&T BANKA se v průběhu uplynulých let vyprofilovala v jasně zaměřenou instituci, která sleduje tři hlavní obchodní linie projektové financování, zhodnocování majetku a poskytování služeb obchodníka s cennými papíry. Tyto tři obchodní linie, strategicky cílené především na privátní klientelu, tvoří obchodní model, který umožňuje maximalizovat synergické efekty a poskytovat klientovi komplexní služby, které jsou v popředí zájmu naší cílové skupiny. Rok 2006 znovu potvrdil úspěch této strategie. Bilanční suma výrazně vzrostla a banka zopakovala úspěšné hospodářské výsledky z předchozího roku. Uplynulý rok byl pro banku rokem expanze na nové trhy. Po pečlivých přípravách jsme otevřeli počátkem března první pobočku banky zahraniční pobočku J&T BANKY v Bratislavě s cílem aplikovat náš obchodní model na novém trhu. Úspěšný start pobočky Slovenský trh nebyl pro J&T BANKU neznámý v minulosti jsme financovali řadu projektů ve Slovenské republice a při vstupu na tento trh jsme se mohli opřít o znalosti a zázemí skupiny J&T, která na Slovensku dlouhodobě úspěšně působí. Přesto byl vstup spojen s určitou mírou nejistoty. Slovenský trh není zdaleka tak výrazně dominovaný velkými bankovními institucemi a bylo otázkou, zda strategie J&T BANKY bude na Slovensku stejně úspěšná jako v České republice. Minulý rok tuto nejistotu rozptýlil. Pobočka J&T BANKY v Bratislavě byla hlavním zdrojem růstu bilanční sumy s více než 5,7 mld. aktiv na konci roku 2006 představuje pobočka 25 % bilanční sumy banky. Termínované vklady pobočky dnes tvoří více než 20 % všech termínovaných vkladů J&T BANKY. Zejména díky rychlému budování bilanční sumy dokázala pobočka již v prvním roce své existence vykázat mírný zisk. Efektivita a výkonnost Zřízení zahraniční pobočky pro nás znamenalo zdvojit některé činnosti, což s sebou přineslo nárůst personálních nákladů. Celkový počet zaměstnanců banky přesáhl 200 a náklady na zaměstnance vzrostly o téměř 50 % na 144 mil. CZK. Tento ukazatel je nadále vysoko nad průměrem trhu. V meziročním srovnání také vzrostly ostatní správní náklady banky, a to téměř o 25 %. Hlavním zdrojem růstu jsou náklady na vykazování výsledků regulovaného konsolidačního celku. Banka hradí polovinu veškerých nákladů na audit skupiny J&T a vzhledem k růstu bilanční sumy se tyto náklady zvýšily o více než 100 %. Banka tak hradila o více než 20 mil. korun více oproti předcházejícímu roku. Důsledkem zvýšených nákladů při srovnatelných výnosech je pokles ukazatele Cost Income na 61 %. Očekáváme, že v příštích letech se obnoví trend zlepšování ukazatele efektivity, a to především díky nárůstu bilanční sumy a příjmů zejména na Slovensku, kde ukazatel Cost Income dosahoval více než 90 %. Stabilní ziskovost a zlepšení příjmové struktury Banka vstupovala do roku 2006 s ambicí udržet ziskovost na úrovni předchozího rekordního roku. Cíl byl o to obtížnější, že vynikající výsledky roku 2005 výrazně ovlivnily vývoj na finančních trzích, díky čemuž realizovala banka významné příjmy z vlastních investic na kapitálovém trhu a z odměn za zhodnocení klientského majetku. Díky růstu bilanční sumy a zejména růstu objemu poskytnutých úvěrů banka plně nahradila příjmy z cenných papírů úrokovými příjmy a příjmy z poplatků za zprostředkování obchodů na kapitálových trzích. Úrokové příjmy poprvé v historii banky překročily 1 mld. CZK a příjmy z poplatků za obchodování dosáhly 58 mil. CZK (nárůst o 54 % oproti roku 2005).

12 Objemy vkladů CZK CZK CZK CZK CZK Zisk před zdaněním CZK CZK CZK CZK CZK

13 J&T BANKA, a. s. 9 Vývoj v hlavních obchodních liniích Projektové financování Banka se při financování zaměřuje na financování projektů v oblasti realit, akvizic, restrukturalizací a obchodování s pohledávkami. Hlavní konkurenční výhodou banky je schopnost rychle posoudit navrhovaný projekt ve spolupráci s odborným zázemím skupiny J&T. Díky znalosti trhu a komplexní situace klienta zároveň adekvátně zajišťujeme možná rizika. Právě rychlost celého procesu od posouzení po poskytnutí prostředků je největší přidanou hodnotou pro klienta a umožňuje bance dosahovat nadprůměrné úrokové marže. Řada poskytnutých úvěrů je postupem času refinancována třetími subjekty, které jsou schopné nabídnout klientovi lepší cenové podmínky. Úvěry banka poskytuje zpravidla na jeden rok. V případě delších úvěrů je úroková sazba vázána na sazby PRIBOR. Prolongace úvěrů je vázána nejen na pokračující zájem banky o financování, ale i na dosavadní vyhodnocení vývoje projektu. Vzhledem ke krátké době splatnosti se skladba úvěrového portfolia v čase výrazně mění. Ke konci roku 2006 převažovalo v portfoliu banky financování v oblasti real estate, které tvořilo 39 % úvěrového portfolia, dále pak financování akvizic a restrukturalizací s podílem 27 % na celkovém objemu. Objem poskytnutých úvěrů meziročně vzrostl o 4,7 mld. CZK na 17,4 mld. CZK. Úvěry dnes tvoří přes 70 % aktiv banky (v roce 2005 to bylo 68 %). Za významnou částí růstu úvěrového portfolia stojí pobočka v Bratislavě. Objem financování poskytnutého pobočkou J&T BANKY v Bratislavě dosáhl ke konci minulého roku 5,6 mld. CZK, z toho 2,9 mld. jsou nově iniciované úvěry, 2,7 mld. CZK jsou úvěry převzaté po vzniku pobočky od centrály J&T BANKY. Úvěrové portfolio centrály vzrostlo meziročně o 18,55 %. Průměrná úroková sazba na úvěrových obchodech v roce 2006 dosahovala 6,12 %. Vzhledem k výraznému nárůstu objemu zdrojů financování banka disponovala na konci roku dostatkem volných prostředků pro rozvoj obchodních aktivit, a proto ve srovnání s předchozími roky snižovala úrokové marže. Banka i v roce 2006 pokračovala v konzervativním přístupu k hodnocení pohledávek. V průběhu roku 2006 byly vytvořeny opravné položky ve výši více než 45 mil. CZK. I přes velmi konzervativní hodnocení úvěrového portfolia se meziročně zlepšila celková kvalita úvěrů. Podle metodiky ČNB tvořily standardní pohledávky 94,75 % úvěrového portfolia, v roce 2005 to bylo pro srovnání 91,3 %. Oprávky k poskytnutým úvěrům meziročně poklesly o 60 mil. CZK, což je dáno mimo jiné i díky odprodeji vybraných pohledávek z portfolia. Zhodnocování majetku Banka nabízí klientům možnosti zhodnocování majetku formou bankovních vkladů a prostřednictvím správy aktiv.

14 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Bankovní vklady J&T BANKA soustředí svou nabídku vkladových produktů na investory s požadovanou dobou splatnosti více než 6 měsíců. V případě kratších úložek se pak jedná o vklady s předpokladem prolongace. Výsledkem strategické orientace banky na dlouhodobější zdroje je stabilní vkladová báze a s tím spojené nižší náklady na řízení likvidity. V roce 2006 banka začala vedle standardních termínovaných vkladů a depozitních směnek nabízet tzv. strukturované vklady. Strukturované vklady jsou víceleté vklady s úrokovou sazbou navázanou na vývoj podkladových aktiv, např. akcií, akciových indexů nebo komodit. Cílem tohoto produktu je nabídnout klientům, kteří mají zájem o konzervativní investice, možnost participovat na investičních nápadech skupiny J&T bez rizika ztráty. Prvním nabízeným produktem z této řady byl strukturovaný 2letý vklad BRIC. Výnos BRIC je vázaný na vývoj měnového koše brazilského realu, ruského rublu a čínského yuanu. Zhodnocení tohoto produktu aktuálně dosahuje přes 10 % p.a. Banka má zájem nabídku strukturovaných vkladů postupně rozšiřovat i v dalších letech. Objem bankovních vkladů v J&T BANCE meziročně vzrostl o 4,5 mld. na celkových 18,3 mld. CZK. Významný podíl na tomto růstu měla pobočka v Bratislavě s více než 3,5 mld. nových vkladů. Očekáváme, že i v příštích letech bude hlavním zdrojem nových vkladů Slovenská republika. Z celkového objemu vkladů tvořily 88 % termínované úložky, což je mírný nárůst oproti 85 % v roce 2005 a výrazně více než průměr bankovního sektoru v České republice. Hlavní cílovou skupinou pro získávání bankovních vkladů jsou instituce, které nemohou z regulatorních důvodů nebo z důvodů kratšího investičního horizontu využít pro zhodnocování prostředků možnosti finančních trhů. Ke konci roku 2006 bylo z celkového objemu termínovaných úložek 49 % od nefinančních institucí, 18 % od firem z finančního sektoru, 19 % od privátních klientů a domácích společností. Vklady státních institucí tvořily 5 % termínovaných úložek. Pro banku je velmi příznivý zejména zvýšený zájem odborných institucí o vkladové produkty banky.

15 J&T BANKA, a. s. 11 Správa aktiv Bance se dařilo pouze částečně naplňovat strategický záměr růstu klientských aktiv pod správou. Zájem byl zejména o investice do J&T INVESTMENT POOL a do podílových fondů skupiny J&T, které se v uplynulém roce objevovaly na čele žebříčků výkonnosti korunových podílových fondů. Vynikající výsledky podílových fondů, prokazující kvalitu a odbornost správy aktiv, se však neodrazily v nárůstu objemů v produktech. Individuální správa aktiv objemově stagnovala na úrovni hodnot ze závěru roku 2005, a to i přesto, že zhodnocení nejlepších portfolií dosáhlo v roce 2006 až 24 %. Banka neinkasuje žádné poplatkové příjmy za prodej podílových listů fondů skupiny J&T a za prodej J&T INVESTMENT POOL. Za obhospodařování aktiv banka v uplynulém roce inkasovala více než 16 mil. CZK, což znamená výrazný meziroční pokles proti rekordnímu roku 2005, kdy příjmy z poplatků za obhospodařování portfolia byly díky příznivému vývoji na domácím kapitálovém trhu výrazně ovlivněny odměnami za dosaženou výkonnost. Rozvoj správy aktiv je pro J&T BANKU jednou ze strategických priorit. Zejména v České republice, kde je patrný stále větší příklon klientů k investicím na kapitálových trzích, je nabídka produktů v tomto segmentu klíčová. Pro příští rok připravuje banka ve spolupráci se skupinou J&T dílčí změny v koncepci řízení individuálních portfolií a také několik nových investičních strategií. Pevně věříme, že budou v roce 2007 hlavním zdrojem růstu aktiv pod správou. Služby obchodníka s CP V uplynulých letech byla J&T BANKA velmi aktivní v obchodování na vlastní účet. Např. v roce 2005 realizovala zisky z akciových investic přes 100 mil. CZK. Na počátku roku 2006 rozhodlo představenstvo omezit potenciální rizika z expozice na akciové trhy. Banka se v uplynulém roce věnovala zejména rozvoji služeb v oblasti zprostředkování investic pro privátní klienty, kteří mají zájem své investice spravovat sami. Kromě zprostředkování obchodů na kapitálovém trhu poskytujeme také financování pozic formou repooperací. Financování klientských pozic je pro banku zajímavé jak nízkou mírou rizika díky likvidnímu zajištění, tak úrokovou marží. V uplynulém roce banka realizovala obchody s cennými papíry za více než 270 mld. CZK, to znamená meziroční nárůst o 37 %. Za růstem zobchodovaných objemů je kromě rostoucího počtu klientů také relativně volatilní vývoj na finančních trzích. Příjmy banky z poplatků za obchodování s cennými papíry meziročně vzrostly o více než 50 % na 57 mil. CZK. Kromě většího počtu realizovaných obchodů je za tímto růstem také zvyšující se podíl zprostředkovaných obchodů na zahraničních trzích, které jsou pro banku z hlediska poplatků zajímavější. Podíl objemu obchodů na zahraničních trzích (bez repooperací) vzrostl z 10,1 % v roce 2005 na více než 20 % z obchodovaných objemů. V oblasti financování investic na kapitálových trzích banka ke konci roku přímo financovala klientské pozice v objemu přes 3,6 mld. CZK.

16 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Ostatní bankovní služby Mimo výše popsané klíčové služby v oblasti zhodnocování majetku, financování projektů a obchodování s cennými papíry, poskytuje banka plnou škálu bankovních služeb od vedení běžných účtů, přes domácí a zahraniční platební styk, až po úschovu a zřizování vázaných účtů. Vývoj aktivity v této oblasti plně odráží růst banky jako celku. Například počet vedených bankovních účtů vzrostl o téměř 44 %, počet vydaných platebních karet o 41 %. Obdobně rostl i počet transakcí v oblasti hotovostních operací a platebního styku. Tyto služby nejsou pro banku primárním zdrojem příjmů. J&T BANKA považuje tyto služby za běžný standard, kde poplatky mají za cíl pouze pokrývat nutné provozní náklady se službou spojené. Banka tuto cenovou politiku ve vztahu ke klientům nebude ani v příštích letech měnit. Případné změny budou vázány zejména na snahu banky regulovat počty transakcí a tím zajistit zachování dosavadní nadstandardní kvality služeb a klientského komfortu. Zejména s přihlédnutím k rostoucímu počtu platebních transakcí a s ohledem na zájem klientů banka v uplynulém roce zahájila přípravu služby elektronického bankovnictví, kterou začne klientům nabízet v první polovině roku Cíle pro rok 2007 Banka si klade pro rok 2007 několik cílů. V oblasti strategického rozvoje chceme diversifikovat zdroje financování a financovat část bilanční sumy banky z dluhopisových programů. Dále chceme rozvinout možnosti, které banka nabízí pro financování projektů. V oblasti řízení je pro nás prioritou rozvoj nástrojů pro ekonomické řízení a reporting. V ekonomické oblasti budeme optimalizovat kapitálovou strukturu banky a růst bilanční sumy. Strategický rozvoj J&T BANKA si za dobu svého působení vydobyla pevné místo na trhu s depozity. Daří se nám získávat významné vkladatele z řad institucí, které oceňují flexibilitu a cenové podmínky nabízených vkladů. Dlouhodobě výrazné meziroční nárůsty objemu termínovaných vkladů v J&T BANCE toto tvrzení dokazují. Také na mezibankovním trhu si vydobýváme pevné postavení a finanční instituce průběžně zvyšují limity angažovanosti na J&T BANKU. Diversifikace zdrojů financování I přes výrazný podíl termínovaných vkladů je na straně pasiv banky průměrná splatnost poměrně krátká. Při řízení aktiv a pasiv přitom vycházíme z modelu, kdy zpravidla neposkytujeme delší úvěry, než je délka zdrojů, ze kterých jsou tyto úvěry poskytovány. Vzhledem k dlouhodobějšímu charakteru některých projektů, které má banka zájem financovat, je pro nás nezbytné hledat zdroje s delší dobou splatnosti. Jednou z takových možností je emise dluhopisů banky. Kromě delší doby splatnosti, a tím i možnosti více se angažovat v dlouhodobých projektech, přináší funkční emisní program bance také přirozenou diversifikaci zdrojů financování. Cílem banky je v průběhu roku 2007 realizovat první emisi vlastních dluhopisů, a vytvořit tak základ pro strategický záměr, kterým je získávat alespoň 20 % bankovních pasiv na finančních trzích.

17 J&T BANKA, a. s. 13 Nové služby v oblasti projektového financování V oblasti projektového financování banka doposud převážnou většinu předkládaných projektů financovala sama nebo v konsorciu s jinými bankami. V příštích letech je naším záměrem rozšířit spektrum možností projektového financování také o financování projektů formou emise dluhopisů, kde bude banka vůči klientovi v roli aranžéra emise. Jsme přesvědčeni, že na domácím dluhopisovém trhu existuje neobsazený prostor pro emise high yield dluhopisů tohoto typu a J&T BANKA může díky svým dlouholetým zkušenostem s projektovým financováním hrát v příštích letech na tomto poli podstatnou roli. Naším prvním krokem k naplnění tohoto strategického směřování je rozšíření stávající licence banky o povolení k poskytování služeb spojených s emisí cenných papírů, identifikace vhodných projektů pro první emise a zahájení technických a právních příprav na tyto nové služby. Zhodnocování majetku Výše zmíněný záměr angažovat se v emisích high yield korunových dluhopisů je jednou z možností, jak nabídnout nové investiční strategie v rámci správy aktiv, a dát tak této části služeb banky nové růstové impulsy. Dlouhodobě vnímáme od našich stávajících klientů zájem o účast na financování některých projektů a věříme, že právě forma high yield dluhopisů může být řešením pokrývajícím tento zájem, ať už v rámci přímých investic do takových dluhopisů, nebo investic prostřednictvím případného high yield fondu zřízeného sesterskou společností J&T ASSET MANAGEMENT, nebo nabídkou high yield investičních strategií. V oblasti nabídky vkladových produktů máme zájem dále rozvíjet nabídku strukturovaných vkladů. Kromě nabídky strukturovaných vkladů postavených na vlastních investičních doporučeních je banka v případě významných objemů připravena připravit pro klienta také strukturovaný produkt podle jeho požadavků.

18 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Rozvoj řízení a informační infrastruktury J&T BANKA zajišťuje v rámci skupiny J&T plnění informačních povinností regulovaného konsolidačního celku J&T vůči České národní bance. Banka se tak stala přirozeným odborným centrem pro budování zpracování ekonomických dat nutných pro plnění informačních povinností a využívaných také pro ekonomické řízení skupiny J&T. Vybudovali jsme pro tyto účely vlastní konsolidační informační systém. Vzhledem k dynamickému rozvoji J&T BANKY a celé skupiny J&T narůstá rozsah požadavků na šíři informací vedených v tomto systému. Na konci minulého roku rozhodlo vedení skupiny J&T spolu s představenstvem banky o investici do nového konsolidačního informačního systému od externího dodavatele. Naším cílem je v průběhu roku 2007 implementovat nové řešení tak, aby veškeré konsolidované výkazy ke konci téhož roku již byly zpracovány novým systémem. V příštím roce pak budeme nový systém dále rozvíjet pro využití v oblasti finančního plánování, řízení a controllingu. Nasazení nového konsolidačního systému je náročný projekt z hlediska personálních kapacit i z hlediska finančního. Investice do nového systému bude znamenat dodatečné náklady v příštích čtyřech letech ve výši mil. CZK ročně. Jsme však přesvědčeni, že tyto náklady jsou nejen nezbytné s ohledem na rostoucí bilanční sumu, ale budou generovat nepřímý ekonomický benefit pro skupinu. Kromě zlepšení finančního řízení, umožní také poskytovat investorům lepší informace o dosahovaných výsledcích, což přispěje k prohlubování důvěry investorů. Nové služby ebanking J&T BANKA zaměřuje většinu svých bankovních služeb na privátní klienty. Řada z těchto klientů má zájem využít služeb banky také pro své obchodní firmy. Rozhodli jsme se na tento zájem reagovat přípravou ebankingového řešení pro obsluhu bankovních účtů. Projekt zavedení ebankingových služeb je rozdělen do dvou fází. Dokončení první fáze pouze pro omezený počet klientů plánujeme v prvním pololetí roku Druhá fáze projektu a zpřístupnění služby všem klientům J&T BANKY bude dokončeno v závěru třetího čtvrtletí Cílem zavedení ebankingových služeb je především zefektivnění přijímání a realizace platebních příkazů a obsluhy účtů pro firemní klienty. Neočekáváme výrazný nárůst poplatkových příjmů z realizovaných transakcí. Investiční náklady na přípravu ebankingového řešení odhadujeme v celkové výši 15 mil. CZK. Služby obchodníka v SR Vzhledem k úspěšnému rozvoji pobočky na Slovensku a snaze centralizovat finanční a bankovní služby pro slovenské klienty rozhodlo představenstvo J&T BANKY o rozšíření služeb, které bude pobočka pro své klienty zajišťovat, také o služby obchodníka s cennými papíry. Rozsah služeb obchodníka bude zahrnovat jak zprostředkování obchodů s cennými papíry, tak i služby správy portfolií. Podmínkou zavedení služeb je rozšíření stávající licence pobočky a příprava informačních systémů na nové služby. Předpokládáme, že pobočka zahájí poskytování služeb OCP na počátku roku Dalším významným projektem J&T BANKY je příprava přechodu na EUR v rámci pobočky J&T BANKY na Slovensku. Plánované zavedení jednotné měny na Slovensku od znamená nejen přechod na novou měnu, ale také zapojení pobočky do platebního systému TARGET 2. Banka plánuje zahájení příprav na druhé čtvrtletí roku Celkové jednorázové náklady spojené s přechodem na EUR v rámci slovenské pobočky odhadujeme na 5 mil. CZK. S přechodem na jednotnou měnu zároveň dojde k decentralizaci služeb zahraničního platebního styku, který doposud zajišťovala i pro pobočku J&T BANKA v Praze. To bude znamenat mírný nárůst provozních nákladů banky v řádu jednotek milionů CZK.

19 J&T BANKA, a. s. 15 Zřizování nových poboček V minulých letech jsme poskytovali veškeré služby z jediného místa, z Prahy. Doposud nám to umožňovalo být dostatečně flexibilní v poskytovaných službách a vzhledem k zaměření na velké klienty a dostatek obchodních příležitostí obsluhovatelných z Prahy nebylo třeba se zřizováním poboček zabývat. S rostoucí bilancí se přirozeně díváme na nové možnosti a jednou z nich je přiblížit naše služby více i klientům, kteří požadují lokální přítomnost. Rozhodli jsme se proto vybudovat v České a Slovenské republice po jedné pobočce s cílem ověřit si jejich funkčnost a vyhodnotit jejich potenciální obchodní přínos. Splní-li se naše předpoklady a pobočkový koncept se osvědčí, otevřeme v příštích letech pravděpodobně další pobočky. Zaměříme se na velká města v ekonomicky silných regionech v Čechách a na Slovensku. Obchodní cíle Naším hlavním obchodním cílem pro příští rok je růst bilanční sumy a klientského majetku ve správě. Zdrojem růstu by měla být stejně jako v uplynulém roce především pobočka na Slovensku a také emise bankovních dluhopisů. Očekáváme, že bilance banky dosáhne na konci roku 2007 hodnoty 25,5 mld. CZK. U poplatkových výnosů očekáváme zejména další růst objemu obchodů s cennými papíry a s tím související nárůst poplatků o 10 mil. CZK. V příštím roce očekáváme růst objemu aktiv pod správou, a to zejména díky nově nabízeným produktům s garantovanou jistinou počáteční investice. Naším cílem je zvýšit aktiva ve správě alespoň o 0,5 mld. CZK a dosáhnout poplatkových výnosů za správu 20 mil. CZK. Vzhledem k předpokládaným jednorázovým nákladům spojeným se zaváděním nových služeb a přípravou na vstup do EMU a také díky dražšímu financování z dluhopisů je dalším z našich cílů udržet ziskovost banky na stávajících hodnotách. Věříme, že naše strategické plány pro příští roky spolu s novými službami a doloženými vynikajícími hospodářskými výsledky prohloubí zájem klientů a obchodních partnerů o služby privátního a investičního bankovnictví J&T a posílí důvěru v banku i celou skupinu J&T. Právě zájem našich klientů umožní J&T BANCE dosáhnout obchodních cílů a podpoří její úspěšný růst i v dalších letech.

20 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VEDENÍ BANKY ING. PATRIK TKÁČ PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Je absolventem Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. V roce 1994 získal makléřskou licenci Ministerstva financí SR a v témže roce se stal spoluzakladatelem J&T Securities, s. r. o., obchodníka s cennými papíry. Je čelným představitelem finanční skupiny: do roku 1997 byl členem představenstva J&T FINANCE GROUP, a. s., a od roku 1998 je předsedou představenstva J&T BANKY, a. s. JUDR. ING. JOZEF SPIŠIAK ČLEN PŘEDSTAVENSTVA V roce 1973 dokončil Ekonomickou fakultu Vojenské akademie a v roce 1982 Právnickou fakultu Univerzity A. Komenského v Bratislavě. Od počátku své profesní kariéry se pohybuje ve finanční sféře: v osmdesátých letech pracoval jako vedoucí oddělení odboru rozpočtu Ministerstva obrany ČSSR a jako náměstek ředitele, od roku 1991 jako ředitel pobočky Státní banky Československé (od roku 1993 ČNB). Od roku 1998 působí ve skupině J&T. V J&T BANCE, a. s., vede správní úsek. Dozorčí rada Ing. Jozef Tkáč, předseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič, člen dozorčí rady Ing. Peter Korbačka, člen dozorčí rady Ing. Dušan Palcr, člen dozorčí rady Mgr. Milan Jordán, člen dozorčí rady Ing. Petr Suk, člen dozorčí rady

21 J&T BANKA, a. s. 17 ING. KAMIL BENDÁK ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Je absolventem Stavební fakulty ČVUT v Praze. Po skončení studia v roce 1982 pracoval v oblasti investiční výstavby a řízení financí. V bankovnictví pracuje od roku 1992, především v oblasti řízení aktiv a pasiv a řízení rizik. Od vstupu do J&T BANKY v roce 1998 působil ve funkci ředitele odboru treasury banky. Od roku 2004 je členem představenstva banky. ŠTĚPÁN AŠER, MBA, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Je absolventem School of Business and Public Management na George Washington University ve Washingtonu se specializací na finance a finanční trhy. Následně vystudoval MBA na Rochester Institute of Technology. V oblasti financí v České republice se pohybuje od roku 1997, nejprve jako analytik, později jako portfoliomanager v Credit Suisse Asset Management. V letech 1999 až 2002 byl členem představenstva Commerz Asset Management odpovědný za řízení portfolií a prodej. V České spořitelně se krátce specializoval v asset managementu na institucionální klienty. Od roku 2003 pracuje v J&T BANCE, kde je pověřen vedením úseku řízení a obchodu.

22 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 J&T BANKA, a. s., PraHA ŠTĚPÁN AŠER, MBA výkonný ředitel banky Je absolventem School of Business and Public Management na George Washington University ve Washingtonu se specializací na finance a finanční trhy. Následně vystudoval MBA na Rochester Institute of Technology. V oblasti financí v České republice se pohybuje od roku 1997, nejprve jako analytik, později jako portfoliomanager v Credit Suisse Asset Management. V letech 1999 až 2002 byl členem představenstva Commerz Asset Management odpovědný za řízení portfolií a prodej. V České spořitelně se krátce specializoval v asset managementu na institucionální klienty. Od roku 2003 pracuje v J&T BANCE, kde je pověřen vedením úseku řízení a obchodu.

23 J&T BANKA, a. s. 19 J&T BANKA, a. s., pobočka zahraniční banky Bratislava ING. MONIKA CÉREOVÁ ŘEDITELKA POBOČKY ZAHRANIČNÍ BANKY Je absolventkou Obchodní fakulty Ekonomické Univerzity v Bratislavě. Ve společnosti J&T SECURITIES (SLOVAKIA), o. c. p., a. s., začínala v roce 1996 jako vedoucí oddělení obchodování s cennými papíry a podílela se na zavedení systému vypořádání obchodů s tuzemskými cennými papíry. V roce 1999 se stala místopředsedkyní představenstva a zároveň zástupkyní ředitele společnosti. Je členkou Top managementu, kde odpovídá za řízení pobočky J&T BANKY v Bratislavě a za banking na Slovensku.

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

J&T BANKa, a. s. výroční zpráva 2008

J&T BANKa, a. s. výroční zpráva 2008 J&T BANKa, a. s. výroční zpráva 2008 002 OBSAH Vybrané ekonomické ukazatele 005 Úvodní slovo 007 Zpráva představenstva 009 Výsledky 2008 009 Vývoj v hlavních obchodních liniích 011 Rozvoj společnosti

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Obsah Vybrané ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo 3 Zpráva představenstva 5 Vedení banky 11 Organizační struktura 14 Zpráva dozorčí rady 16 Korespondenční banky

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

12 Výroční zpráva 2012

12 Výroční zpráva 2012 12 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 16 Zpráva dozorčí rady

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Vydána dne 25. srpna 2014 (dne 20. března 2015 vydána oprava: zpráva je sestavena na konsolidované bázi) UniCredit Bank Czech Republic

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více