NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004"

Transkript

1 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004

2 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha účetní závěrky za rok 2004 Zpráva auditora

3 Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Název: NADAČNÍ FOND J&T Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ IČO: Nadační fond J&T byl založen dne 1. června Podle Notářského zápisu vznikl dnem zapsání do obchodního rejstříku, a to 24. června Účel nadačního fondu: podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru; podpora fyzicky a mentálně postiženým dětem, dětem nemocným a sociálně slabým, ohroženým dětem a dětem v dětských domovech za účelem prohloubení všestranné péče o ně; podpora zvířecích útulků. Správní rada k 31. prosinci 2004 Předseda: Gabriela Koksová Člen: Ing. Patrik Tkáč Člen: Ing. Ivan Jakabovič Dozorčí rada k 31. prosinci 2004 Předseda: RNDr. Marta Tkáčová Člen: Ing. Andrea Tkáčová Člen: Sylva Vonásková Zřizovatelé: Ing. Patrik Tkáč Gabriela Koksová Výše majetkového vkladu: ,- Kč 3

4 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období V období od 24. července do 31. prosince 2004 obdržel Nadační fond dary ve výši ,81 Kč. Část těchto darů byla v celkové výši ,81 Kč použita na krytí provozních výdajů nadačního fondu. Částka se skládá z darů J&T BANKY, a.s., zaměstnanců skupiny J&T, klientů a lidí spřízněných s J&T. SEZNAM DARŮ 2004 (OD ZNÁMÝCH DÁRCŮ) Pokladna Jméno dárce Datum EUR Dary EUR Kurz Kč Dary Kč Korbačková Tatiana ,00 31, ,50 - Bendák Kamil ,00 31, ,50 - Tykač Pavel ,00 31, ,00 - Kvassayová Katarína ,00 31, ,00 - Kotalovi Alan a Elena ,00 31, ,33 - Charouz Antonín ,00 31, ,00 - Koksová Gabriela ,00 31, ,23 - manželé Tesařovi ,00 31, ,25 - Sobek Ondřej ,00 Pokladna Celkem , , ,00 Bankovní účet Jméno dárce Datum EUR Kurz Kč Dary Kč Květoň Ivo ,00 Koksová Gabriela ,00 Loydl Patrik ,00 Kracíková Radka ,00 Spišiak Jozef ,00 Jordán Milan ,00 Špitálský Jan ,00 Bláha Ondřej ,00 J&T BANKA, a. s ,00 Bankovní účet Celkem 0,00 0, ,00 4

5 Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období V roce 2004 Nadační fond, v souladu s platným statutem, poskytl finanční příspěvky v celkové hodnotě Kč a za Kč byl zakoupen simulátor vodícího slepeckého psa DOGSIM, který byl předán v lednu 2005 Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska Výcvikovej škole pre vodiace psy, Sekulská 1, Bratislava. Poskytnuté finanční příspěvky: CZK Denní stacionář AKORD pro děti a mládež s mentálním postižením a kombinovanými vadami Prostředky byly určené ke krytí výdajů spojených s činností a posláním obdarovaného CZK Nadační fond Rozum a Cit Podpora pěstounských rodin, a to rodin manželů Sysalových, Juráskových, Maroszových, Nováčkových, Badejových a paní Zajoncové. Podrobnější informace o poskytnutých příspěvcích, obdarovaných osobách a společnostech naleznete na naší webový adrese 14. června 2006 Gabriela Koksová Předsedkyně správní rady 5

6 Účetní závěrka za rok

7 Rozvaha (bilance) v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky: Nadační fond J&T Pobřežní 297/ Praha 8 IČ AKTIVA ( v tis. Kč) Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období B. Krátkodobý majetek celkem , ,00 I. Zásoby celkem 42-30,00 1. Materiál na skladě 43-30,00 II. Pohledávky celkem 52-4,00 4. Poskytnuté provozní zálohy 56-4,00 III. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,00 1. Pokladna 73-49,00 2. Ceniny ,00 3. Účty v bankách ,00 - IV. Jiná aktiva celkem 81-1,00 2. Příjmy příštích období 83-1,00 AKTIVA CELKEM , ,00 PASIVA (v tis. Kč) Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k posledníkmu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem Vlastní jmění Fondy II. Výsledek hospodaření celkem Účet výsledku hospodaření B. Cizí zdroje celkem III. Krátkodobé závazky celkem Dohadné účty pasivní IV. Jiná pasiva celkem Výdaje příštích období PASIVA CELKEM

8 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Název položky (v tis. Kč) A. Náklady Číslo řádku Činnosti hlavní hospodářská 1 2 I. Spotřebované nákupy celkem 2 1,00-1. Spotřeba materiálu 3 1,00 - II. Služby celkem 7 77,00-8. Ostatní služby 11 77,00 - IV. Daně a poplatky celkem 18 1, Ostatní daně a poplatky 21 1,00 - V. Ostatní náklady celkem 22 32, Kursové ztráty 27 31, Jiné ostatní náklady 30 1,00 - NÁKLADY CELKEM ,00 - B. Výnosy IV. Ostatní výnosy celkem 59 11, Úroky 63 4, Kursové zisky 64 7,00 - VI. Přijaté příspěvky celkem 75 92, Přijaté příspěvky (dary) 77 92,00 - VÝNOSY CELKEM ,00 - C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82-8,00 - D. Výsledek hospodaření po zdanění 84-8,00-8

9 Příloha účetní závěrky za rok 2004 (v tis. Kč) 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY Založení a charakteristika nadačního fondu Nadační fond J&T (dále nadační fond ) byl založen smlouvou o zřízení nadačního fondu ze dne 1. června Dne 24. června 2004 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zapsání do nadačního rejstříku. Cílem nadačního fondu jsou podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, podpora fyzicky i mentálně postiženým dětem, dětem nemocným a sociálně slabým, ohroženým dětem a dětem v dětských domovech za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků. Zřizovatelé Nadačního fondu Ing. Patrik Tkáč Gabriela Koksová Sídlo nadačního fondu Nadační fond J&T Pobřežní 297/ Praha 8 Česká republika Identifikační číslo Nadační jmění Kč ,-- Vklad: Gabriela Koksová Kč ,-- Ing. Patrik Tkáč Kč ,-- Nadační jmění je plně splaceno a zapsáno do nadačního rejstříku. Členové správní rady k 31. prosinci 2004 Gabriela Koksová, předseda Ing. Patrik Tkáč, člen Ing. Ivan Jakabovič, člen Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2004 RNDr. Marta Tkáčová, předseda Ing. Andrea Tkáčová, člen Sylva Vonásková, člen Jménem nadačního fondu jedná každý člen správní rady samostatně. Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis člen správní rady. 9

10 2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ (a) (b) (c) (d) (e) Přepočty cizích měn Nadační fond používá pro přepočet cizích měn denní kurs ČNB platný ke dni zaúčtování účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kursových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. Zásoby Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání. Opravné položky k pohledávkám Nadační fond stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám individuálně na základě věkové struktury pohledávek, s ohledem na velikost dluhu a míru vymahatelnosti. Postupy účtování o darech Přijaté peněžní a nepeněžní dary, jejichž účel není specificky určen jsou účtovány do výnosů. Dary, které jsou účelově vymezeny jsou účtovány na účet 911 Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze. Náklady související se správou nadačního fondu Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku, náklady na propagaci a náklady související s provozem nadačního fondu. 3. ÚČTY V BANKÁCH Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech a termínovaných vkladech v českých korunách, SKK a EUR. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2004 činí tis. Kč. 4. ZÁSOBY Zásoby ve výši 30 tis. Kč představují zakoupený simulátor vodícího slepeckého psa, který bude v následujícím období poskytnut jako nepeněžní plnění. 5. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY a) Pohledávky Pohledávky nadačního fondu představují zálohy ve výši 4 tis. Kč na nájem a služby spojené s nájmem. Nadační fond k 31. prosinci 2004 nevytvořil žádné opravné položky k pohledávkám. b) Závazky Závazky nadačního fondu ve výši 1 tis. Kč zahrnují dohadnou položku na auditorské služby ve výši 1 tis. Kč. 6. JINÁ PASIVA Jiná pasiva v celkové výši 17 tis. Kč zahrnují nevyfakturované účetní služby ve výši 13 tis. Kč a nevyfakturované nájemné a služby s nájmem související ve výši 4 tis. Kč. 10

11 7. VLASTNÍ ZDROJE Vlastní Zisk / -ztráta Fondy jmění běžného období Celkem Zůstatek k Změna stavu fondů Ztráta za rok Zůstatek k ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI V běžném období nadační fond nezaměstnával žádné zaměstnance. 9. ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ V běžném období nebyly nadačním fondem vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by nadační fond zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve statutárních a dozorčích orgánech nadačního fondu. 10. PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU JINÉ SPOLEČNOSTI V běžném období nebyl nadační fond podílníkem v žádné společnosti. 11. INFORMACE O ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU Činnost nadačního fondu byla v běžném období v souladu s jeho statutem. Seznam poskytnutých a přijatých darů bude uveden ve výroční zprávě. 12. SPRÁVNÍ NÁKLADY V běžném období vynaložil nadační fond náklady ve výši 55 tis. Kč na právní poradenství spojené se založením a vznikem. Poměr správních nákladů k celkovým nákladům nadačního fondu byl v běžném účetním období nevýznamný. 13. DAŇ Z PŘÍJMŮ V běžném období nadační fond nevykázal žádnou činnost, která by podléhala dani z příjmů podle 18 zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 14. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě nadačního fondu známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci

12 Zpráva auditora Pro správní radu Nadačního fondu J&T Na základě provedeného auditu společnost KPMG Česká republika, s.r.o., vydala dne 14.června 2006 o účetní závěrce, která je součástí výroční zprávy, zprávu následujícího znění: "Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadačního fondu J&T k 31. prosinci Za účetní závěrku je odpovědná správní rada nadačního fondu. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komo80 ry auditoru České republiky. Tyto standardy požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů učiněných nadací a zhodnocení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů a finanční situace Nadačního fondu J&T k 31. prosinci 2004 a výsledku hospodaření za období od 24. června do 31. prosince 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky." Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou. V Praze, dne 14. června 2006 KPMG Česká republika Audit, s. r. o. Osvědčení číslo 71 Ing. Vladimír Dvořáček Partner Ing. Petr Škoda Partner Osvědčení číslo

13 Nadační fond J&T Pobřežní 297/14 Praha 8, Česká republika Tel.: , , Fax:

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2005

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2005 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2005 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v

Více

Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens

Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah Výroční zprávy 2006 Nadačního fondu J&T Úvodní slovo 5 Výroční zpráva Nadačního

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12.

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, 110 00 Praha 1, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. za období od 1.1.2013 do 31.12. NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ Těšnov 5, Praha, Česká republika ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za období od..3 do 3..3 v plnem rozsahu 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ 8496884 8.3.4 Nadacní ˇ fond pro

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NADAČNÍ FOND J&T obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 5 Přehled přijatých darů v průběhu běžného období 7 Přehled poskytnutých příspěvků v průběhu

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens

Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens Nikdo není zbytečný na tomto světě,kdo lehčuje břemeno jiným. Charles Dickens VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Výroční zprávy 2007 Nadačního fondu J&T Úvodní slovo 3 Výroční zpráva Nadačního fondu J&T 4 Přehled

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.

NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7,18600 E-mail audit.okpraha@ok-praha.czkarel.audit@centrum.cz www.ok-praha.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2005 1 Finanční část Investiční kapitálová společnost KB, a.s. IKS Peněžní trh IKS Dluhopisový IKS Plus bondový IKS Global konzervativní IKS Balancovaný IKS Fond fondů IKS Světových indexů Fénix konzervativní

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více