Pojem PPP je obecně užívaný termín, který. společně podílí soukromý a veřejný sektor, a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojem PPP je obecně užívaný termín, který. společně podílí soukromý a veřejný sektor, a"

Transkript

1 Public Private Partnership Partnerství veřejného a soukromého sektoru VŠFS

2 Public Private Partnership Pojem PPP je obecně užívaný termín, který popisuje širší skupinu projektů, na nichž se společně podílí soukromý a veřejný sektor, a které směřují k uspokojování služeb tradičně zajišťovaných veřejným sektorem. PPP obecně označuje formy spolupráce mezi orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby.

3 Co PPP naštěstí není

4 Pakistan Peoples Party

5 Co PPP naštěstí není Pakistan Peoples Party (PPP) the Party Creed which was summarized as follows: * Islam is our Faith * Democracy is our Politics * Socialism is our Economy * All Power to the People

6 PPP jsou obvykle charakterizována následujícími prvky: Relativně dlouhodobým trváním vztahu týkajícího se spolupráce mezi veřejnoprávním a soukromým partnerem na různých aspektech plánovaného projektu. Metodou financování projektu - částečně soukromým sektorem - někdy prostřednictvím složitých dohod mezi různými stranami. Rozdělením rizik mezi veřejnoprávního partnera a soukromého partnera, na něhož jsou přenesena rizika obvykle nesená veřejným sektorem. PPP však nemusí nutně znamenat, že by soukromý partner nesl veškerá rizika spojená s projektem či jejich podstatnou část. Konkrétní rozdělení rizika se určuje případ od případu podle možnosti zúčastněných stran toto riziko vyhodnotit, kontrolovat jej a vyrovnat se s ním.

7 PPP projekty vykazují následující výhody: kvalitnější a efektivnější zajištění služby; vybudování infrastruktury, na kterou by jinak nebyly prostředky, a tím urychlení jejího rozvoje; možnost přenosu některých rizik na soukromý sektor; určité typy projektů nemají vliv na výši veřejného dluhu.

8 Historie Během minulého desetiletí se PPP rozvinula v mnoha oblastech veřejného sektoru. Vzorem PPP je Velká Británie, kde se metoda úspěšně používá od roku Metoda se osvědčila i v dalších zemích PPP přináší potřebné financování veřejného sektoru ze soukromých zdrojů. Dalším důvodem je požadavek, aby veřejná sféra získala větší prospěch z know-how a pracovních postupů, které se uplatňují v soukromém sektoru. Rozvoj PPP je také součástí obecnější změny role státu v ekonomice z přímého provozovatele na organizátora, regulátora a vykonavatele kontroly.

9 Začátky PPP v ČR Pilotní PPP projekty byly schváleny v roce 2007 formou Koncesních projektů vládou. Vláda ČR prodiskutovala další vývoj v oblasti implementace PPP do prostředí veřejného zadávání v České republice. Hlavním podkladovým materiálem byly dílčí materiály a závěry studií proveditelnosti připravené zadavateli u pilotních projektů. Ty byly Ministerstvem financí shromážděny v komplexní "Analýze pilotních PPP projektů". Dlouho očekávaným výstupem z jednání vlády je jednoznačné rozhodnutí vlády podporovat princip PPP a pokračovat v implementaci PPP do systému veřejného zadávání.

10 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 536 k Analýze pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru Vláda I. bere na vědomí Analýzu pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (dále jen PPP ), obsaženou v části III a IV materiálu č.j. 613/07; II. ukládá 1. ministru financí zajistit průběžné zpracování a publikaci metodik pro PPP podle analýzy uvedené v bodě I tohoto usnesení, místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj zajistit zpracování a publikaci metodiky pro postup v zadávacím řízení na výběr soukromého partnera v PPP do 30. září 2007, 3. ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy a) postupovat při přípravě a realizaci projektů PPP podle metodik publikovaných Ministerstvem financí a metodiky publikované Ministerstvem pro místní rozvoj, b) průběžně posuzovat použití PPP jako jedné z alternativ zajišťování veřejných služeb a postupovat přitom podle kritérií a Osnovy návrhu pilotního projektu PPP stanovenými usnesením vlády ze dne 25. srpna 2004 č. 791, c) o vhodných projektech PPP informovat vládu, d) při uvedených činnostech spolupracovat s ministrem financí, místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem financí analyzovat zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, do 31. prosince 2007 navrhnout případně jejich novely a předložit je vládě,

11 Operační programy vhodné pro kombinaci PPP a fondů EU Pro efektivní kombinaci PPP a fondů EU se jeví nejvhodnější velké infrastrukturní projekty zejména v oblasti dopravy a životního prostředí (investiční náklady > 1 mld. Kč). Operační programy (Doprava, Životní prostředí, Podnikání a inovace a Konkurenceschopnost) se jeví pro kombinaci PPP a fondů EU za současných podmínek za nejvhodnější, ale nelze vyloučit ani efektivní kombinaci PPP a fondů EU u ostatních OP, za předpokladu existence vhodných projektů.

12 Praktické příklady ČR Zahraničí

13 Veřejné osvětlení v Praze, Česká Republika Zadavatel: Magistrát hl.m. Praha Typ zadavatele: Kraje a municipality Charakter projektu: PPP projekt Odvětví: Ekologie a služby Stav: Realizace již probíhá Země: Česká Republika

14 Veřejné a slavnostní osvětlení Hlavním cílem veřejného osvětlení (VO) je přisvětlovat ve večerních a nočních hodinách vybrané pozemní komunikace podle stanovených předpisů. Snahou provozovatelů veřejného osvětlení je obnovovat staré nebo stavět nové soustavy VO s minimální energetickou spotřebou a maximální účinností. Toho se vesměs dosahuje používáním progresivních svítidel a světelných zdrojů

15 Úspory ve venkovním osvětlení Úspor ve veřejném osvětlení dosahujeme: používáním kvalitních světelných zdrojů Výměnou svítidel za nová s vyšší účinností a kvalitními předřadníky Zaváděním skupinových výměn světelných zdrojů Dimenzováním osvětlení podle aktuálního zatřídění komunikace Stmíváním osvětlení Omezením svícení během dne provozováním noční údržby Optimalizací tras vozidel údržby Důslednou pasportizací a evidencí všech údržbových zásahů soustavy VO v elektronické podobě

16 Veřejné osvětlení v Praze

17 Přenesená správa veřejného osvětlení Veřejné osvětlení je v drtivé většině našich měst a obcí v takovém technickém stavu, že se zlepšení jeho kvality světelně-technických parametrů a snížení nákladů na provoz neobejdou bez rychlé a radikální investice, kterou může soukromý investor, na rozdíl od městských akciových nebo jiných společností, zabezpečit bez jakékoliv účasti radnice. Řada měst a obcí stojí před otázkou, jakým způsobem zajistit co nejefektivněji finanční prostředky na modernizaci soustav veřejného osvětlení.

18 Přenesená správa veřejného osvětlení (PSVO) Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah, který spočívá v přenesení správy, provozu a údržby veřejného a slavnostního osvětlení na smluvního partnera. Smluvní partner se jako správce a provozovatel stará o celkový chod soustavy veřejného osvětlení, včetně komunikace s třetími osobami. Obec či město v tomto případě zůstává majitelem zařízení a pouze dozoruje jako kontrolní orgán. Princip PSVO spočívá v co nejrychlejším snížení energetické náročnosti svěřeného zařízení a dosažení minimalizace nákladů na údržbu.

19 Přenesená správa veřejného osvětlení (PSVO) Přenesená správa spočívá v těchto základních oblastech: provozování a údržba sítí veřejného osvětlení nákup a řízení spotřeby elektrické energie plánování a realizace investic financování prací

20 Přenesená správa veřejného osvětlení (PSVO) Obecně lze cesty k úsporám elektrické energie ve veřejném osvětlení shrnout do zásad: svítit tam, kde je to potřeba svítit tolik, kolik je potřeba svítit tehdy, kdy je to potřeba Ve všech obcích a městech, kde provádí smluvně správu a údržbu veřejného osvětlení například renomovaná firma ELTODO, garantuje na základě své odbornosti 100 % svítivost s tolerancí výpadků nejvíce do 2% světelných míst.

21 Přenesená správa veřejného osvětlení (PSVO)

22 Soustava veřejného osvětlení Na území České republiky je v současné době v soustavě veřejného osvětlení (VO) instalováno kolem jednoho miliónu světelných míst. Značný podíl dnes provozovaných soustav veřejného osvětlení, který byl vybudován ještě před rokem 1990, se vyznačoval značným energetickým předimenzováním. Od roku 1994 jsou prováděna opatření k úspoře celkově spotřebované elektrické energie, přičemž počet světelných míst stále roste s postupující výstavbou. Snahou firem které se podílí na obnově a budování nových soustav VO, je zvyšovat počet světelných míst vybavených moderními prvky. Za tímto účelem uplatňuje například v Praze ELTODO soubor technických, ekonomických a provozních opatření, která ve svém výsledku vedou ke snížení instalovaného příkonu stávajícího uličního osvětlení při zachování noremních požadavků.

23 Slavnostní osvětlení Rudolfinum

24 " Svítíme lidem na cestu a pro radost. " Slavnostní nebo také dekorativní osvětlení může být časově neměnné nebo proměnné dynamické, programově řízené s účinkem změny jasu, barvy světla a podobně. Každoročně se zvyšují požadavky obcí i na příležitostné osvětlení, především na vánoční iluminaci ulic a náměstí. Jako příklad lze uvést vánoční osvětlení ulic a vánočních symbolů nazdobených stromů a příležitostné osvětlení k nejrůznějším dalším příležitostem.

25 Herren Tunnel Lübeck, Německo Zadavatel: Hansovní město Lübeck Objem: 5191 mil. Kč Charakter projektu: PPP projekt Odvětví: Doprava a komunikace Stav: Realizace ukončena Země: Spolková republika Německo

26 Herren Tunnel Lübeck, Německo

27 Herren Tunnel Lübeck, Německo Popis: Stručný popis projektu Výstavba a provoz nového tunelu s kapacitou až automobilů denně. Cíl projektu Cílem projektu je odlehčení provozu frekventované silnice B104 ve městě Lübeck v severním Německu a zabezpečení plynulé dopravy. Popis projektu Herren Tunnel byl jedním z prvních PPP projektů v Německu. Je dlouhý 1km a komplexně řeší problém dopravní komunikace v Lübecku. Po výstavbě tunelu došlo ke zvýšení plynulosti dopravy, redukci hluku v okolí a zvýšení bezpečnosti provozu. Tunel funguje na principu mýtného, kdy každý automobil při vjezdu do tunelu zaplatí poplatek za průjezd koncesionáři.

28 Herren Tunnel Lübeck, Investiční náklady 179 mil. EUR (1EUR = 29CZK) Německo Partneři projektu Veřejný sektor: Hansovní město Lübeck (Spolková vláda) Soukromý sektor: Herrentunnel Lübeck GmbH & Co.KG (HLKG) - 50% Hochtief PPP Solutions GmbH, 50% Bilfinger Berger BOT GmbH. Klasifikace projektu: FBO (Finance, Build, Operate). Délka projektu Výstavba projektu Partnerská smlouva na provoz tunelu uzavřena na dobu 30 let ( ). Po uplynutí této doby přechází tunel do vlastnictví města Lübeck.

29 Herren Tunnel Lübeck, Německo

30 Herren Tunnel Lübeck, Německo

31

32 V Ostravě vznikne fotbalový stadión formou PPP projektu Ostrava se připravuje na výstavbu nového fotbalového stadiónu pro cca diváků, který bude dokončený v průběhu roku 2013 v městské části Svinov. Současný chátrající fotbalový stadión, který byl postavený v 50. letech minulého století, nesplňuje vysoké nároky FIFA a UEFA. To bylo důvodem, proč se městští poslanci rozhodli pro výstavbu nového multifunkčního stadiónu. Celkové náklady na výstavbu by měly přesáhnout 1,5 mld. Kč, přičemž záměrem města je realizace formou PPP projektu.

33 Fotbalový stadión formou PPP projektu Majitelem stadiónu bude město a na základě koncesní smlouvy ho bude soukromý sektor financovat. Záměrem města je využívat fotbalový stadión také na kulturní a společenské akce. Lokalita Svinov byla vybraná díky výborné dopravní dostupnosti na městskou hromadnou dopravu, železniční dopravu a na dálnici D1. Pozemky, na kterých by se stadión měl nacházet, jsou ve vlastnictví města. V současné době se magistrát města Ostravy připravuje na výběr poradenské firmy, která bude asistovat při výběrovém řízení budoucího koncesionáře. Ten by měl být znám v polovině budoucího roku. Po ukončení výběrového řízení bude s úspěšným kandidátem uzavřená koncesní smlouva na let. Výstavba stadiónu by měla začít v roku 2011.

34 Airport Connection (AirCon) modernizace železniční trati Praha Kladno s výstavbou připojení na Letiště Ruzyně, včetně provozu a údržby. Projekt bude realizován formou PPP. Zadavatel:Ministerstvo dopravy České republiky (MD ČR) spolu se Správou železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC) vlastník železniční dopravní cesty. Další zúčastněné strany: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 1, Česká správa letišť s. p., České dráhy, a. s., Město Hostivice, obec Jeneč

35 Airport Connection (AirCon) Strategickým záměrem projektu je i) výrazně zkvalitnit dopravní obslužnost Letiště Ruzyně a severozápadní části pražské aglomerace, která je jednou z nejdůležitějších dynamicky se rozvíjejících oblastí, ii) napojit Letiště Ruzyně na kolejovou dopravu a integrovat dopravní soustavu severozápadního sektoru pražské aglomerace vytvořením kvalitního a kapacitního kolejového koridoru Praha Kladno. Z důvodů neuspokojivých parametrů současného železničního spojení je většina dopravy realizována silniční dopravou. Výrazné dopravní přetížení a ekologická zátěž jsou způsobeny v rozhodující míře obyvateli regionu Kladna dojíždějícími denně za prací do Prahy. Další nárůst pozemní přepravy způsobený zvýšeným počtem příletů a odletů na Letišti Ruzyně tuto situaci ještě dále zhoršuje.

36 Airport Connection (AirCon) Cílem je zajistit systém vlaků s pevným, snadno zapamatovatelným jízdním řádem, který by nabídl rychlé, pohodlné a ekologicky přijatelné spojení centra Prahy s Letištěm Ruzyně. Předpokládá se dlouhodobá smlouva na let. Předpokládané investiční náklady jsou cca 20 mld. Kč. Soukromý partner by měl nést podstatná rizika včetně stavebního rizika a rizika dostupnosti infrastruktury. Předpokládá se, že riziko poptávky by mohlo být sdíleno se Zadavatelem. Hlavním zdrojem příjmů by měl být příjem z vybraného jízdného od cestujících, poplatku za dostupnost infrastruktury a poplatku za použití železniční dopravní cesty.

37 Airport Connection (AirCon)

38 Airport Connection (AirCon)

39 Airport Connection (AirCon)

40 Postup

41 Analýza variant projektu Předprojektová studie zaměřující se na různé aspekty (varianty) nastavení projektu s ohledem na potřeby a cíle dané veřejné služby ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, situaci zadavatele a relevantního trhu, potřeby zákazníků, jakož i potřeby dosažení souladu s nadřazenými právními předpisy ČR a ES. Následně se studie zaměřuje na zhodnocení způsobu realizace doporučené variant, tj. zdali je nejvhodnější postupovat ze strany zadavatele, tak že bude veřejnou službu poskytovat a danou infrastrukturu provozovat sám (PSC alternativa), nebo bude tuto veřejnou službu poskytovat prostřednictvím soukromého partnera, a to buď jako veřejnou zakázku nebo jako koncesi (PPP alternativa).

42 Koncesní řízení Činnosti zahrnují v koncesním řízení dle koncesního zákona (zákon č. 139/2006 Sb.): vypracování oznámení o zahájení koncesního řízení a posouzení kvalifikace dodavatelů; vypracování koncesní dokumentace koncesního řízení (bez koncesní smlouvy); vypracování návrhu koncesní smlouvy, včetně všech příloh na základě podkladů od zadavatele; vypracování výzvy k podání nabídek a provedení řízení o nabídkách, případně provedení koncesního dialogu;poskytování poradenských služeb při posouzení a hodnocení nabídek, včetně zpracování oznámení o výběru koncesionáře vypracování žádosti o předchozí stanovisko MF k uzavření koncesní smlouvy; poskytování podpůrných poradenských služeb při schvalování koncesní smlouvy;

43 Analýza rizik zpracování komplexní analýzy rizik projektu v celém jeho životním cyklu s použitím nejvhodnějších metod pro daný projekt. V kontextu zaměření koncesního projektu se jedná zejména o: identifikaci jednotlivých rizik a zpracování celého portfolia rizik do přehledného katalogu; návrh na alokaci jednotlivých rizik na smluvní stranu, jenž je schopná je nejefektivněji řídit (dle zásad PPP); určení pravděpodobností výskytu a možné dopady jednotlivých rizik; celkové vyhodnocení rizik v peněžních jednotkách, jež umožňuje srovnání jednotlivých variant řešení; návrh způsobu ovládání rizika.

44 Možnost volby veřejného zadavatele Veřejný zadavatel má obecně možnost volby při zajištění služby Tradiční forma sérií veřejných zakázek PPP projekt charakteristické specifikací vstupů projektu charakteristické specifikací výstupů projektu

45 Kdo vytváří finanční model? Zajištění finančního modelu je na odpovědnosti zadavatele. V současné době je běžnou praxí, že odborný poradce pomáhá zadavateli s vytvořením finančního modelu.

46 Situace pouze jedné možnost volby veřejného zadavatele Pouze veřejnou zakázkou Pouze formou PPP Investiční náklady < 250 mil. Kč (vysoké transakční náklady) Nutnost urychlení přípravy tendru Strategické a bezpečnostní důvody Nenaplnění dalších typových znaků PPP Agresivní časový harmonogram výstavby Dočasný nedostatek zdrojů

47 Výstup modelů Hodnota za peníze Nedostupné Limit finanční dostupnosti Dostupné NPV PSC NPV PPP

48 NPV Net Present Value - The difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows. NPV is used in capital budgeting to analyze the profitability of an investment or project. Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value) Čistá současná hodnota investice (NPV) představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných výnosů (Cash Flow) a náklady na investici.

49 Srovnání profilů peněžních toků zadavatele Náklady zadavatele Náklady zadavatele roky roky Tradiční veřejná zakázka PPP

50 Hlavní aktéři a jejich požadavky Mám potřebné rozpočtové zdroje? Mám si půjčit a splácet? Jsem schopen zajistit maximální efektivitu projektu? Je to pro mě finančně zajímavé? Dosahuji požadované výnosnosti vlastního kapitálu? Je veřejný partner spolehlivý? Jsou partneři spolehliví? Jsou splátky zajištěny? Je model dostatečně robustní?

51 Generování příjmů Příjmy mohou mít povahu plateb vybíraných od konečných uživatelů (mýtné ) či výnosů z vedlejších komerčních aktivit. Řada projektů nepřináší příjem.

52 PPP představuje: vládní politiku, partnerství zřízené mezi soukromým a veřejným sektorem, nabídku služeb odpovědnost je ve značné časové periodě převedena z veřejného na soukromý sektor.

53 PPP není / PPP neměla by být: alternativním finančním mechanizmem pro veřejné utrácení (ale často to tak je), formou privatizace, alternativním zdrojem financování nákladů veřejného sektoru.

54 Klíčové koncepty v PPP nákupní služby, nikoli nákupy pro uhrazení dluhů, přidaná hodnota za vložené peníze (VFM), management rizik, znalosti a expertizy soukromého firemního sektoru, náklady celého životního cyklu, vyžadované alternativní finanční postupy.

55 Klíčové záležitosti potřebné k rozvoji PPP: potřeba lepšího vybavení / infrastruktury, požadavek ve veřejném sektoru služeb, hledání efektivity a kreativity, finanční potřeba, zájem o zavedení soutěže/konkurence.

56 Filozofie PPP: vládní politika přenechává řešení finančních problémů na bázi finanční provize, a integruje tak soukromé manažerské dovednosti, aby zvýšila výkon, efektivitu a kvalitu, a tak vytěžila nové možnosti.

57 PPP

58 PPP

59 PPP klíčové fáze

60 Závěry k PPP projektům účinná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, politická motivace, podporovaná zlepšujícími se veřejnými službami bez pomoci zvyšování daní nebo veřejného zadlužování, veřejný sektor definuje co a soukromý sektor zase jak.

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP)

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD CZ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) TÉMA IV LEGISLATIVA 4. PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Vzděláváním ke

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt

Městská část Praha 8. Koncesní projekt. výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka. 19. dubna 2010. Koncesní projekt Městská část Praha 8 Koncesní projekt výstavby centra občanské vybavenosti Palmovka 19. dubna 2010 Koncesní projekt Obsah: 1 Strategický rámec... 8 1.1 Vyhodnocení potřeb Zadavatele 8 1.1.1 Současný stav...

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V DOPRAVĚ ČÁST PRVNÍ: TEORIE. OLBRON INVENT S.R.O. Karla Čapka 21 250 91 Zeleneč Česká republika

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V DOPRAVĚ ČÁST PRVNÍ: TEORIE. OLBRON INVENT S.R.O. Karla Čapka 21 250 91 Zeleneč Česká republika OLBRON INVENT S.R.O. Karla Čapka 21 250 91 Zeleneč Česká republika IČO: 25052756 DIČ: 058-25052756 Telefon: + 420 281 924 626 Telefax: + 420 281 924 626 Mobil: + 420 731 431 400 E mail: info@olbron.cz

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Projektové řízení PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů na rozvoji

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011

Sborník přednášek seminářů. Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Sborník přednášek seminářů Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011 Vážení zástupci měst a obcí Libereckého kraje, Česká společnost pro osvětlování a Svaz obcí Libereckého kraje pro

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více