LEGAL UPDATE duben 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGAL UPDATE duben 2006"

Transkript

1 LEGAL UPDATE duben 2006 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN DUBEN 2006 Nové zákony Zákon o registrovaném partnerství Zákon o veřejných zakázkách Koncesní zákon Zákon o střetu zájmů Novelizace Občanský soudní řád a exekuční řád Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím Zákon o pobytu cizinců na území České republiky Vážený kliente, nové vydání právního informačního bulletinu LEGAL UPDATE Vám přináší informace o nejvýznamnějších změnách v českém zákonodárství, tentokrát vyhlášených v měsíci dubnu Tento bulletin obsahuje pouze obecné informace, a přestože se snažíme zajistit, aby jeho obsah byl přesný, neměl by být považován za právní poradu. Případná rozhodnutí učiněná na jeho základě by proto měla být vždy dopředu konzultována. V případě Vašich dotazů týkajících se jednotlivých předpisů uvedených v tomto bulletinu či tohoto bulletinu jako celku, kontaktujte, prosím, Michala Krofta, Managing Partnera NWD Legal. tel: fax: PŘEHLED VYBRANÉ LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONŮ Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Dne 3. dubna 2006 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon o registrovaném partnerství, který nabude účinnosti dne 1. července Publikovaný předpis obsahuje také významné změny dalších souvisejících zákonů. Tento zákon zavádí institut registrovaného partnerství osob stejného pohlaví, upravuje vznik tohoto partnerství, jeho zánik nebo zrušení, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů a jejich další práva a povinnosti. Partnerství dvou osob stejného pohlaví vzniká prohlášením před matričním úřadem, příslušný matriční úřad zapíše partnerství do knihy registrovaného partnerství. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci, dále osoba, která nedosáhla věku 18 let, nemá způsobilost k právním úkonům nebo která již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství a její manželství nebo partnerství trvá. Alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství musí být státním občanem České republiky. Partneři mají v partnerství stejná práva a stejné povinnosti, partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech. Jednání jednoho z partnerů zavazuje oba partnery společně a nerozdílně, pokud ovšem druhý partner účinky vyplývající z tohoto jednání vůči třetí osobě výslovně nevyloučil. Zákon upravuje vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery po dobu trvání partnerství i po jeho zrušení. Za trvání partnerství se žádný z partnerů nemůže stát osvojitelem dítěte, partnerský vztah ale není

2 překážkou pro svěření dítěte do výchovy partnera, který je jeho rodičem ani neomezuje právo tohoto rodiče na styk s dítětem. Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner. Partnerství se bude zapisovat na místo rodinného stavu v občanském průkazu a v jiných veřejných listinách. ZMĚNY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Osoba partnera byla doplněna mezi osoby blízké a po smrti druhého partnera má právo na ochranu osobnosti zemřelého partnera. Co se týče dědění ze zákona je partner postaven na úroveň manžela. Byla doplněna úprava vztahů k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství. Osoba, která uzavřela partnerství, má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, který je v nájmu druhého partnera, uzavřením partnerství ale nevzniká společný nájem družstevního bytu, jehož nájemcem je jeden z partnerů. Stejně tak společný nájem nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů nájemcem družstevního bytu za trvání partnerství. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY DALŠÍCH ZÁKONŮ I pro účely trestního zákona jsou partneři zařazeni mezi osoby blízké. Do občanského soudního řádu byla doplněna ustanovení týkající se zrušení, neplatnosti nebo neexistence partnerství s tím, že tyto otázky bude rozhodovat soud. Z hlediska poskytování různých dávek a podpor se za osamělého rodiče nepovažuje rodič, který žije s partnerem. Stejně tak jako nemůže vzniknout pracovněprávní vztah mezi manžely, nemůže vzniknout ani mezi partnery. Podle zákona o péči o zdraví lidu patří mezi osoby, které je lékař povinen vhodným způsobem poučit, i partner. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Základním cílem nového zákona, který nahrazuje zákon č. 40/2004 Sb., bylo transponovat některé nové směrnice ES. Nový zákon však zásadně nemění systém veřejného zadávání. Zákon přináší několik nových institutů, které mají přispět k větší efektivitě a zjednodušení zadávacího řízení. Nejvýznamnějšími novinkami jsou: centrální zadávání veřejných zakázek, rámcové smlouvy a elektronické zadávání veřejných zakázek. Nový zákon dělí veřejné zakázky na nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu. Úprava veřejných zakázek malého rozsahu (do 2 mil. Kč) zůstala stejná jako doposud, zákon nestanoví konkrétní pravidla, je ale nutno dodržet základní zásady, jako je transparentnost, nediskriminace a rovné zacházení. Limity pro rozlišení nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek budou na úrovni EU měněny každé dva roky. Nadlimitní zakázky musí být zveřejněny ve Věstníku EU, u podlimitních zakázek stačí zveřejnění pouze v České republice. Zákon nově umožňuje, aby jeden centrální zadavatel zadával veřejné zakázky pro jiné zadavatele, což zvýší profesionalitu zadávání veřejných zakázek a pomůže zejména malým zadavatelům. Zákon také nově umožňuje veřejným zadavatelům uzavírat rámcové smlouvy, na základě těchto smluv jsou pak zadávány jednotlivé dílčí zakázky. Zákon zachovává původní druhy zadávacích řízení, kterými jsou otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním a jednací řízení bez uveřejnění a nově zavádí tzv. soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení. Podstatou soutěžního dialogu je v případě zvláště složitých zakázek na základě dialogu s dodavateli nalézt nejvhodnější řešení z hlediska technického, finančního, právního

3 atd. Na základě vybraného řešení pak dodavatelé předkládají své nabídky. Zjednodušené podlimitní řízení může zadavatel použít pro podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby a na podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 20 mil. Kč bez DPH. Nový zákon zrovnoprávňuje písemné a elektronické úkony, což přinese snížení nákladů a vyšší transparentnost řízení, např. dynamický nákupní systém je plně elektronizovaný, může být použit u zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací. Dodavatelé jsou do systému přijímáni na základě předběžných nabídek a jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány na základě zjednodušených oznámení. Dalším novým institutem je tzv. elektronická aukce, jde o plně automatizovaný hodnotící systém umožňující v každém z aukčních kol předkládat nové snížené hodnoty nabídek. Systém dohledu nad dodržováním zákona zůstal zachován, kterýkoliv dodavatel může podat námitky proti zadavateli nebo se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tento zákon nabude účinnosti dne 1. července Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Cílem nové právní úpravy je určení právních mantinelů pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru při financování a zajišťování některých služeb a investic. Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytnout služby nebo realizovat dílo pro zadavatele a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři namísto zaplacení brát užitky z poskytovaných služeb nebo využívat dílo. V koncesní smlouvě jsou smluvně rozdělena rizika a významnou část rizik nese koncesionář. Zákon upravuje postup zadavatele při koncesním řízení, koncesní smlouvy a podmínky jejich uzavírání, stanovuje podmínky pro výběr dodavatele, proces schvalování, upravuje také zjednodušený postup při výběru dalšího koncesionáře v případě, že původní koncesionář neplní své povinnosti. Zákon rozděluje koncesní smlouvy a koncesní projekty podle předpokládané hodnoty plnění na významné a ostatní. Významné koncesní projekty a smlouvy (nad 500 mil. Kč) bude schvalovat vláda, významné projekty a smlouvy nad 250 mil. Kč bude schvalovat zastupitelstvo kraje a významné smlouvy v pravomoci obcí budou schvalovat zastupitelstva těchto obcí. K uzavření koncesní smlouvy územním samosprávným celkem je třeba předchozího schválení ministerstvem financí, jinak je tato smlouva neplatná. Koncesní smlouvy lze uzavřít pouze na dobu určitou. Dohled nad dodržováním zákona vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zákon nabude účinnosti dne 1. července Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Tento zákon upravuje povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni prosazovat nebo hájit z titulu své funkce. Dosavadní právní úprava má omezenou osobní působnost, nedostatečný rozsah požadovaných deklarací, stíženou možnost přístupu k deklarovaným informacím. Nový zákon by měl zajistit větší transparentnost jednání veřejných činitelů a umožnit občanům a médiím lepší veřejnou kontrolu volených zástupců. Současný zákon o střetu zájmů se vztahuje pouze na členy vlády, poslance, senátory a předsedy ústředních správních orgánů. Nový zákon okruh těchto osob rozšiřuje a bude se vztahovat mimo jiné i na soudce, členy bankovní rady ČNB i na členy zastupitelstev

4 krajů a všech obcí, kteří byli pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni. Základním cílem zákona bylo zajistit povinnost veřejných funkcionářů, oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře. Veřejní funkcionáři proto budou mít povinnost formou čestného prohlášení podávat oznámení o osobním zájmu, oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce veřejného funkcionáře a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která budou evidována v Registru oznámení. Tento Registr bude veřejně přístupný, a to i prostřednictvím internetu a bude průběžně aktualizován. Zákon dále stanoví omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného činitele s jinými funkcemi a odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem. O porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona budou rozhodovat soudy ve správním soudnictví, které budou moci uložit pokutu do výše Kč. Rozhodnutí, které nabylo právní moci, je soud povinen zaslat i evidenčnímu orgánu a toto rozhodnutí, včetně jeho odůvodnění, zveřejní orgán, jehož je veřejný funkcionář členem na své elektronické adrese. V přestupkovém řízení bude možno uložit pokutu do výše Kč. Zákon nabude účinnosti dne 1. ledna Zákon č.133/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Touto novelou byl zaveden nový způsob výkonu rozhodnutí, a to tzv. příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu. Příkaz k výplatě z účtu je nově upraven jak v občanském soudním řádu tak v exekučním řádu. Příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu se rozumí rozhodnutí soudu nebo soudního exekutora, kterým se přikáže nejmenovanému peněžnímu ústavu, aby po předložení tohoto rozhodnutí spolu s příkazem k výplatě odepsal peněžní prostředky povinného až do výše vymáhané pohledávky s příslušenstvím a vyplatil je oprávněnému. Výhodou tohoto způsobu nuceného výkonu rozhodnutí je, že toto usnesení bude účinné vůči kterékoliv tuzemské bance, u které má povinný svůj účet. Novela dále stanoví omezení pravomoci exekutora zvolit způsob provedení exekuce. Exekutor je povinen v exekučním příkaze zvolit takový způsob provedení exekuce, který není zcela zřejmě nevhodný. Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Novela dále stanoví, že proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek a také zakazuje dispozici s majetkem, který je postižen exekučním příkazem. Právní úkony, kterými povinný převádí majetek na jiného, zatěžuje ho nebo s ním jinak nakládá, jsou neplatné. Zákon nabyl účinnosti dne 14. května Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím Dne nabude účinnosti zákon, který podstatně mění situaci na poli ochrany před domácím násilím a významně rozšiřuje pravomoci Policie ČR. Institucím dosud chyběl nástroj k intervenci. Zákon zavádí systémový, komplexní přístup k prevenci a ochraně před domácím násilím. Upravuje postupy policie, justice a sociálních služeb při řešení případů domácího násilí. Policie bude mít v případě odůvodněné hrozby dalšího fyzického násilí právo chránit ohroženou osobu v jejím bydlišti tím, že vykáže násilnou osobu na dobu deseti dnů z tohoto obydlí a z jeho okolí. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby, podáním návrhu na předběžné opatření podle

5 občanského soudního řádu v průběhu vykázání se tato doba prodlužuje až do pravomocného rozhodnutí soudu o tomto návrhu. Nerespektování těchto rozhodnutí o vykázání bude trestným činem. Pro poskytování pomoci ohroženým osobám budou zřízena tzv. intervenční centra, která budou poskytovat zejména sociální, psychologickou, lékařskou a právní pomoc. Zákon č. 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a některé další zákony Základním důvodem pro přijetí této novely bylo transponování některých směrnic ES. Tato novela zavádí významné změny zejména pokud jde o otázky spojené s povolováním trvalého pobytu cizincům na území České republiky. Zákon podstatným způsobem zkracuje dosavadní desetiletou lhůtu požadované doby předchozího pobytu cizince na území České republiky, a to na 5 let. Zákon také úplně ruší případnou povinnost cizince v souvislosti se žádostí o udělení krátkodobého víza složit částku odpovídající úhradě nákladů spojených s jeho vyhoštěním z území České republiky (tzv. jistotu). Také se zjednodušuje možnost získání víza k pobytu nad 90 dní za účelem podnikání tak, aby řízení o udělení víza probíhalo současně s řízením o získání živnostenského oprávnění. Zkrácením povinné desetileté lhůty by mělo získat trvalý pobyt asi cizinců, kterým na získání trvalého pobytu vznikne nově právní nárok. Cizincům ze třetích zemí, kteří v České republice pobývají déle než 5 let bude přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ES, s tímto statutem je spojena např. možnost volného pohybu po celém území EU. Cizinci ze třetích zemí, kteří jsou rezidenty v jiném členském státě EU, budou moci pobývat v České republice až 3 měsíce bez víza. Kategorie rodinných příslušníků občana EU byla rozšířena i na osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, a také na osoby, které jsou ze zdravotních důvodů odkázány na jeho osobní péči. Občané EU budou moci pobývat na území České republiky i nadále bez jakéhokoliv povolení, ale mohou se nechat zaregistrovat na cizinecké policii. Oproti dosavadní právní úpravě již nebude občanům EU vydáván k jejich přechodnému pobytu průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, ale pouze potvrzení o přechodném pobytu na území. Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU, bude povinen požádat policii o povolení k přechodnému pobytu, policie vydá rodinnému příslušníku povolení k přechodnému pobytu formou průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie. Nově je upraveno tzv. povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany, které se vztahuje na cizince, kteří jsou pravděpodobně obětí trestného činu obchodování s lidmi nebo kteří jsou osobami, pro které bylo organizováno nebo umožněno nedovolené překročení státní hranice za podmínky, že spolupracují s orgány činnými v trestním řízení na dopadení pachatelů. Cizincům bude také umožněno zakládání občanských sdružení. Tyto změny nabyly účinnosti dnem 27. dubna 2006, s výjimkou ustanovení týkajících se povolení k pobytu za účelem ochrany, která nabudou účinnosti dne 27. července 2006, a ustanovení o předkládání jistoty, které bude účinné až dnem odstranění kontrol na státních hranicích NWD Legal Jana Tvrdíková

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

LEGAL UPDATE září říjen 2005

LEGAL UPDATE září říjen 2005 LEGAL UPDATE září říjen 2005 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN ZÁŘÍ ŘÍJEN 2005 Nové zákony Zákon o veřejných výzkumných institucích Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích Zákon o finančních konglomerátech

Více

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁVRH ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona (1) Tento zákon zapracovává

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část - 111 - Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Veřejné zadávání v České republice je v současnosti upraveno zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl ve Sbírce

Více

K zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

K zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů K zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodem Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách

Více

VYBRANÁ LEGISLATIVA PUBLIKOVANÁ VE SBÍRCE ZÁKONŮ

VYBRANÁ LEGISLATIVA PUBLIKOVANÁ VE SBÍRCE ZÁKONŮ Obsah Vybraná legislativa publikovaná ve Sbírce zákonů Navrhovaná legislativa EU Navrhovaná legislativa ČR Nově publikovaná judikatura Informační list ÚOHS Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 564/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 564/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 564/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA

ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA ANALÝZA NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PPP PROJEKTŮ A JEJÍ SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU DE LEGE LATA RADEK JURČÍK Provozně ekonomická fakulta, MZLU v Brně, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více