Mít či nemít svoje Doma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mít či nemít svoje Doma"

Transkript

1 Mít či nemít svoje Doma Dopady zavedení dostupného a sociálního bydlení na ženy Kateřina Kňapová

2 První vydání této publikace vzniklo v rámci projektu Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Klíčová slova: sociální bydlení, feminizace chudoby, sociální vyloučení, rovné zacházení, ochrana lidských práv, sociální politika Vydala: Alternativa 50+, Praha, Vydání první Autorka: Mgr. Kateřina Kňapová Editorka: Gabriela Ferbarová Návrh obálky, grafická úprava a sazba: Roman Piják Jazyková korektura: Zdena Sluková Adresa společnosti: U Průhonu 1567/7a, Praha 7, Alternativa 50+, 2015 ISBN:

3 Mít či nemít svoje Doma Dopady zavedení dostupného a sociálního bydlení na ženy Kateřina Kňapová Praha 2015

4 1 Co je sociální a dostupné bydlení? Sociální a dostupné bydlení lze chápat v širším slova smyslu jako soubor opatření pro pomoc lidem, kteří si sami nemohou zajistit či udržet odpovídající bydlení a to jak z hlediska dlouhodobého (patří ke skupinám trvale ohroženým bytovou nouzí např. v souvislosti s chudobou, z hlediska nepříznivého zdravotního stavu osoby se zdravotním postižením či senioři a seniorky), tak krátkodobého (ocitli se v nepříznivé životní či ekonomické situaci). Je také třeba zdůraznit, že kvalitní úprava zákona o sociálním bydlení by měla zajistit snížení narůstajícího trendu obchodu s chudobou. Pro účely analýzy a rozvoje konkrétních politik směřujících k zavedení systému sociálního a dostupného bydlení je nicméně třeba toto širší chápání zúžit. Je nutno zmínit, že ani v rámci členských zemí Evropské unie, které takový systém mají, neexistuje jednotná definice, ale ani jednotné označení. Co je nicméně všem systémům společné, jsou následující rysy: Smyslem sociálního/dostupného bydlení je veřejný zájem. Účelem je zvýšení nabídky bydlení pro lidi ohrožené ztrátou bydlení, sociálně vyloučené nebo ty, kteří vynakládají na bydlení vysoké procento příjmů. Sociální/dostupné bydlení je pořízeno a/nebo je provozováno s využitím veřejných prostředků. Sociální/dostupné bydlení je přidělováno na základě sociálních kritérií. 4

5 2 Domácnosti a bydlení v České republice Sociální/dostupné bydlení je velmi důležité pro některé skupiny žen, kterým se tato analýza věnuje. Ukazují to i čísla a statistiky pocházející z výběrových šetření EU-SILC z roku 2013 týkajících se bydlení, domácností a jejich sociální situace. 2.1 Struktura českých domácností Ze šetření EU-SILC vyplývá, že nejčastějším typem domácnosti jsou dva dospělí bez dětí (1/3 všech domácností, tedy přibližně 1,3 milionu). Pro téma sociálního bydlení je však důležitější údaj druhého nejčastějšího typu domácnosti, a sice domácnosti osamělých žen (16,5 %, tj. asi 708 tisíc). Těch je přibližně o 226 tisíc více, než domácností osamělých mužů, a je to právě tato skupina, pro kterou by systém sociálního/dostupného bydlení byl velice důležitý. Je důležité zmínit i čísla týkající se domácností osamělých rodičů s dětmi, kterých jsou 4 %, tj. v absolutních číslech asi 170 tisíc (Šimíková a Vyhlídal, 2015). četnost % domácnost jednotlivce muž ,3 domácnost jednotlivce žena ,5 1 dospělá osoba s 1 dítětem ,6 1 dospělá osoba se 2 dětmi ,1 1 dospělá osoba se 3 a více dětmi ,3 2 dospělé osoby bez dětí ,7 2 dospělé osoby s 1 dítětem ,3 2 dospělé osoby se 2 dětmi ,7 2 dospělé osoby se 3 a více dětmi ,3 3 dospělé osoby bez dětí ,6 3 dospělé osoby s dítětem/dětmi ,8 4 dospělé osoby bez dětí ,2 4 dospělé osoby s dítětem/dětmi ,0 ostatní domácnosti ,6 celkem Tabulka 1: Struktura složení domácností (EU-SILC 2013 cit. podle Šimíková a Vyhlídal, 2015: 5) 5

6 2.2 Podíl nákladů na bydlení na výdajích u různých typů domácností Graf 1 ukazuje zřetelný trend: Zatímco u domácností dvou dospělých, ať už s dětmi, nebo bez nich, tvoří náklady na bydlení více než třetinu čistých příjmů jen u méně než 20 % případů, u domácností jednotlivců či jednotlivkyň je toto procento daleko vyšší největší zátěž představují náklady na bydlení pro osamělé ženy (pro třetinu tvoří náklady na bydlení více než 40 % jejich čistých příjmů), ale také sólo rodiče s dětmi. Pokud srovnáváme domácnosti osamělých mužů a osamělých žen, ukazuje se zřetelný rozdíl v neprospěch žen zatímco u mužů tvoří náklady na bydlení 30 a méně procent příjmů u téměř 60 % případů, u žen je to jen 40 %. Osamělé ženy také častěji pobírají doplatek na bydlení (tvoří asi jednu pětinu všech příjemců). Graf 1 také znázorňuje implicitně přítomnou proměnnou pohlaví osamělé ženy a jejich domácnosti jsou náklady na bydlení zatížené mnohem více než osamělí muži a navíc jsou to rovněž v drtivé většině právě ženy, které stojí v čele domácnosti sólo rodičů. Právě specifickým skupinám žen, které jsou z různých důvodů ohroženy nouzí v bydlení, je věnována následující kapitola. Složení domácnosti a podíl nákladů na bydlení na čistých disponibilních příjmech domácnosti ostatní domácnosti 4 dospělé osoby s dítětem/dětmi 4 dospělé osoby bez dětí 3 dospělé osoby s dítětem/dětmi 3 dospělé osoby bez dětí 2 dospělé osoby se 3 a více dětmi 2 dospělé osoby se 2 dětmi 2 dospělé osoby s 1 dítětem 2 dospělé osoby bez dětí 1 dospělá osoba se 3 a více dětmi 1 dospělá osoba se 2 dětmi 1 dospělá osoba s 1 dítětem domácnost jednotlivce - žena domácnost jednotlivce - muž do 30 % 30 až 40 % více než 40 % 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Graf 1: Složení domácnosti a podíl nákladů na bydlení na čistých disponibilních příjmech domácnosti (EU-SILC 2013 podle Šimíková a Vyhlídal, 2015: 13-15) 6

7 3 Ohrožené skupiny žen a téma bydlení Tato kapitola se zabývá podrobným rozborem situace čtyř skupin žen ohrožených ztrátou bydlení, které považuje autorka za ty nejvíce ohrožené. Těmi jsou: osamělé seniorky, samoživitelky, ženy bez domova (bez přístřeší nebo žijící v ubytovnách), ženy žijící v azylových domech a ženy ohrožené domácím násilím. 3.1 Faktory specifické pro ženy zvyšující ohrožení ztrátou bydlení Ženy jako takové jsou obecně na trhu s bydlením ohrožené v souvislosti s jejich průměrně nižšími příjmy. Mimo jiné je nerovnoměrné odměňování zapříčiněno i faktem, že jsou v české společnosti primárními pečovatelkami většinou ženy, což se promítá i do jejich vlastních priorit ve vztahu k zaměstnání i do předsudků, kterým musí na trhu práce čelit. Péče v průběhu celého života se projevuje například ve výši důchodů, což má za následek ohrožení chudobou a ohrožení ztrátou bydlení ve stáří. Ženy se také v české společnosti výrazně častěji dostávají do situací negativně ovlivňující ekonomickou situaci jejich domácností a ohrožení chudobou, jako je například odchod od násilného partnera nebo samoživitelství. Nižší příjmy se pochopitelně projevují na ohrožení ztrátou bydlení, které se stává o to palčivější, když neexistuje systémové řešení, například v podobě sociálního a dostupného bydlení. Azylové domy nebo ad hoc sdílené bydlení, případně bydlení s rodinou (což bývá často spíše příznakem tzv. skrytého bezdomovectví) nepředstavuje systémové řešení neuspokojivé bytové situace. 3.2 Osamělé seniorky V České republice bylo podle dat evropského šetření SILC 2013 více než 708 tisíc domácností osamělých žen, více než polovina těchto domácností jsou domácnosti seniorek. Vzhledem k demografickému stárnutí populace bude toto číslo narůstat. V České republice je poměrné zastoupení žen mezi chudými nad 65 let největší v Evropě. Ženy tvoří zhruba 56 % ze všech lidí nad 65 let, ale 87 % ze všech chudých nad 65 let jsou ženy (Úřad vlády, 2011: 42). Jedním z důvodů těžších životních podmínek osaměle žijících seniorek je tzv. pension gender gap, tedy genderově podmíněné rozdíly ve výši důchodů mužů a žen. V roce 2014 podle informací České správy sociálního zabezpečení činil průměrný starobní důchod u žen Kč a u mužů Kč (rozdíl 19 %). V roce 2014 celkem žen pobíralo starobní důchod nižší než Kč měsíčně; u mužů to bylo důchodců (ČSSZ, 2014). Ženy se setkávají se znevýhodněním na trhu práce po celou dobu života v souvislosti s péčí o blízké (děti, následně starší příbuzné), což má negativní efekt na kariérní možnosti, výši platů i penzí. (Dudová, 2015; Křížková, Maříková a Hašková,2011; Stark, 2005) 100 % Struktura vydání domácností seniorů a seniorek v % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% 47,7 % 20,5% 3,9 % 27,9 % 36,8 % 24,3 % 5 % 34,6 % muži (%) ženy (%) další výdaje potraviny a nealkoholické nápoje bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy bydlení, voda, energie, paliva Graf 2: Struktura vydání domácností seniorů a seniorek (ČSÚ, 2015c) 7

8 Nízké příjmy a naopak relativně vysoké náklady na bydlení jsou významným faktorem ohrožení ztrátou bydlení či sociálním vyloučením. Na bydlení, vodu a energie vynaloží osamělé ženy v průměru 34,6 % čistých příjmů, což je skoro o 7 % více, než v případě domácností osamělých mužů. Můžeme tvrdit, že seniorkám zbyde průměrně na živobytí Kč. Tím dochází k nutnosti šetřit na tak důležitých věcech, jako jsou potraviny nebo lékařská péče a léky (Sýkorová, Nytra a Tichá, 2014; Vidovičová, Galčanová, Petrová Kafková a Sýkorová, 2013). Domovy pro seniory často nebývají vhodným řešením situace osamělých seniorek nejen proto, že jsou finančně nákladné, ale často také nejsou dostupné v potřebné lokalitě. Tento fakt může vést k segregaci a odloučení od rodiny, což má negativní vliv mimo jiné na psychiku a kvalitu života seniorek a seniorů. 3.3 Samoživitelky Podle evropského šetření SILC bylo v roce 2013 v České republice asi 165,4 tisíce domácností s dětmi, které živil pouze jeden rodič a to z 90 % žena (ČSÚ, 2015a). Přibližně každá sedmá česká domácnost je domácností sólo rodiče. Fakt, že se jedná v drtivé většině o domácnosti žen, ovlivňuje příjmy těchto domácností. Průměrný plat českých žen je přibližně o pětinu nižší než plat mužů, stejně tak jsou v přístupu na trh práce často znevýhodněny právě v souvislosti s péčí o děti. Samoživitelky jsou více motivované k hledání placeného zaměstnání, protože jsou na něm jejich rodiny doslova existenčně závislé, na druhou stranu jsou často odkázány právě na prekérní práci, případně práci nevyhovující (viz také Hašková, Dudová, Křížková, 2015). Výše popsané skutečnosti vedou k tomu, že domácnosti samoživitelek jsou více ohroženy chudobou, než domácnosti s oběma rodiči - zatímco v případě úplných rodin s dětmi je míra ohrožení příjmovou chudobou průměrně podle dat z roku %, v případě neúplných rodin s dětmi je to průměrně 31,7 %. (ČSÚ, 2015b) Zatímco úplné rodiny podle údajů z roku 2014 na bydlení, vodu a energie vydají jen necelou pětinu (16,9 %) svých čistých příjmů, u neúplných rodin je to průměrně čtvrtina (26 %) (ČSÚ, 2015b). Relativně vysoké náklady na bydlení často řeší rodiny samoživitelek hledáním alternativních strategií, například bydlením s rodiči. Samoživitelky jsou navíc přímo diskriminovány na základě pohlaví v případě přístupu k obecním bytům, pokud podmínky automaticky vylučují ty žadatele či žadatelky, které mají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství jako jediný příjem (KVOP, 2010). 3.4 Ženy bez domova a ženy v azylových domech Pro skupinu žen bez domova a žen, které přebývají v azylových domech a podobných sociálních zařízeních, je téma dostupného bydlení snad nejpalčivější. Ztrátou domova jsou nejvíce ohroženy: osaměle žijící seniorky, samoživitelky, ženy zažívající domácí násilí nebo ženy po rozvodu, ale také mladé ženy opouštějící ústavní výchovu, imigrantky, ženy závislé na omamných látkách, ženy prostitutky nebo gamblerky (Hetmánková 2013) Co je to bezdomovectví? Typologie ETHOS (FEANTSA, 2013) vychází z principu, že pojetí domova lze chápat ve třech oblastech, jejichž absence může vést k bezdomovectví. Mít domov může být chápáno jako: mít přiměřené bydlení, které může osoba a její rodina výlučně užívat (fyzická oblast); mít prostor pro vlastní soukromí s možností sociálních vztahů (sociální oblast); mít právní důvod k užívání (právní oblast). Z toho vyplývají čtyři formy vyloučení z bydlení: bez střechy, bez bytu, nejisté bydlení, nevyhovující bydlení všechny tyto situace ukazují na absenci bydlení. ETHOS tedy člení osoby bez domova podle jejich životní situace nebo situace jejich bydlení. 8

9 3.4.2 Ženy na ulici, ženy v azylových domech Mezi lidmi bez domova je pouze asi pětina žen, často se jedná o ženy mezi lety (ČSÚ, 2012; Kuchařová, Peychlová, 2015). Ženy jsou však často postiženy tzv. skrytým bezdomovectvím setrvávají v nevyhovujících vztazích z obav ze ztráty bydlení, pobývají u rodiny či známých, případně navazují krátkodobé vztahy právě za účelem bydlení (Hetmánková 2013). Žen bez domova obecně přibývá, zejména v souvislosti s nárůstem tzv. pracující chudoby. Ženy ohrožené ztrátou domova často využívají služeb azylových domů. Podle dat z výzkumu Kuchařové a Peychlové (2015: 25) je v azylových domech 35 % dospělých žen, přičemž mužů je 38 % a dětí do 18 let 27 %. Ženy ve věku let jsou nejčastěji těmi, které v azylovém domě žijí s další osobou, většinou s dítětem nebo dětmi. Nejvíce azylových domů spadá do Moravskoslezského kraje a hlavního města Prahy, celkem jich je v České republice % žen pobývajících v azylových domech se setkalo s nějakou formou domácího násilí (Kuchařová, Peychlová, 2015: 44). V azylových domech se lidé nejčastěji zdržují 1 3 měsíce, analýzy ale nemohou potvrdit, jak velká část těchto lidí se do nich vrací opakovaně. Za pobyt v azylových domech se v ČR musí platit, což často představuje problém pro ženy s nízkými příjmy a to zejména v době, kdy ještě nepobírají žádnou formu sociální pomoci (Budinová, 2012). Kvůli početní převaze mužů v azylových domech mají ženy bez domova často obavy o svou bezpečnost (Hetmánková, 2013). 3.5 Ženy ohrožené domácím násilím Specifická skupina ohrožená bytovou nejistotou a nebydlením jsou ženy ohrožené domácím násilím nebo domácí násilí zažívající. Podle evropského výzkumu FRA zažila nějakou formu genderově podmíněného násilí přibližně třetina českých žen, podle výzkumu organizace Profem je to až 40 %, tedy přibližně 1,4 milionu žen, které někdy ve svém životě zažily domácí násilí (Kunc, 2012: 22). Vedle nesporného faktu, že takové násilí zanechává často fyzické i psychické následky, má rovněž negativní ekonomické dopady v souvislosti se znevýhodněním žen na trhu práce, které se logicky projevují i v oblasti bydlení. Ekonomickou situaci znesnadňuje fungování výživného v České republice, které je obvykle poměrně nízké (pohybuje se mezi 2000 Kč a 3500 Kč) a navíc je až z jedné třetiny placené nepravidelně, pokud vůbec. V České republice také neexistuje institut náhradního nebo zálohovaného výživného. Je důležité podotknout, že oběti domácího násilí často trpí posttraumatickou stresovou poruchou a dalšími obtížemi s tím spojenými, které mohou jejich uplatnění například na trhu práce rovněž komplikovat. 9

10 4 Koncepce sociálního bydlení v České republice : stručné shrnutí z pohledu žen Koncepce sociálního bydlení v České republice (MPSV, 2015) je strategickým dokumentem, který se systematicky zabývá analýzou a strategií nastavení systému sociálního a dostupného bydlení. Koncepce byla schválena vládou České republiky v říjnu Koncepce v některých kapitolách rozebírá zmíněné genderové aspekty problému, například bezdomovectví, nejedná se nicméně o dimenzi, která by se vyskytovala v celé analýze jako celku. Pro zhodnocení potenciálních dopadů sociálního a dostupného bydlení v České republice na ženy je nicméně důležitá zejména část strategická. Koncepce ve svých principech podporuje antidiskriminační přístup: Systém sociálního bydlení nesmí podporovat diskriminaci v přístupu ke konkrétním složkám sociálního bydlení. Vždy je nutné posuzovat individuální situaci každé osoby, které vzniká nárok na vstup do systému, zejm. ve vztahu k sociální situaci a bytové nouzi. Diskriminace na základě rasy, věku, pohlaví, sexuální orientace apod., ani zadluženost osoby či domácnosti nesmí být bariérou ke vstupu do systému. (MPSV, 2015: 118) Pozitivním rysem Koncepce je, že sjednocuje systém sociálního bydlení a definuje okruh cílových skupin, které budou mít určitý nárok na vstup do systému sociálního bydlení. Koncepce definuje, co je sociální bydlení v České republice, stanovuje jeho hlavní poskytovatele (města a obce) a zároveň posiluje postavení měst a obcí při výběru poskytovatelů sociálního bydlení. 4.1 Co by nemělo chybět v zákoně o sociálním bydlení Zákon, který bude upravovat systém sociálního a dostupného bydlení v České republice, by s ohledem na výše zmíněné skutečnosti rozhodně neměl opomenout: zajištění práva pro osoby v bytové nouzi na vstup do systému sociálního bydlení ze strany obcí a státu; definovat podmínky přístupu k sociálnímu bydlení a zajistit transparentnost výběru; systém by měl být postaven na antidiskriminačních mechanismech a měl by být vymahatelný; zajistit, aby se v kritériích výběru neodrazilo: pobírání rodičovského příspěvku, pobírání peněžité pomoci v mateřství, počet dětí nebo členů domácnosti atd.; posuzování pro vstup žadatele či žadatelky do systému sociálního bydlení musí být založeno na bytové nouzi jako takové; na rozdíl od běžného pronajímatele, který může stanovit jako kritérium výběru budoucího nájemce i výši jeho příjmu v libovolné výši, musí obec vážit i přiměřenost požadované výše příjmu budoucího nájemce tak, aby nebylo porušeno právo na rovné zacházení žadatelů; páteř systému by měly tvořit nájemní byty v obecním vlastnictví; upravit možnost návratu do sociálního bydlení pro ty osoby, které neuspějí s hledáním bydlení v tržním segmentu, případně se opakovaně setkají s problematickou situací (např. zadlužení, domácí násilí). 10

11 Literatura BUDINOVÁ, Adriena, Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí [online]. Praha: profem, 67 s. [cit ]. ISBN Dostupné z: ČSÚ, Výsledky sčítání bezdomovců [online]. Praha: Český statistický úřad, [cit ]. Dostupné z: ČSÚ, 2015a. Samoživitelky: Jak žijí a za co utrácejí u nás a v Evropě? [online]. Praha: Český statistický úřad, 2015 [cit ]. Dostupné z: ČSÚ, 2015b. Tab. 3b. Domácnosti s vyživovanými dětmi podle typu rodiny, počtu dětí a pracujících členů. In: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - doplňující třídění 2014 [online] Praha: Český statistický úřad, [cit ]. Dostupné z: 63a5a3ec2af3?version=1.0 ČSÚ, 2015c. Tab. 5. Domácnosti bez pracujících členů a bez vyživovaných dětí. In: Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - doplňující třídění 2014 [online] Praha: Český statistický úřad, [cit ]. Dostupné z: version=1.0 ČSSZ, Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2014 [online]. Praha: Česká správa sociálního zabezpečení - odbor ekonomický a odbor komunikace, 2015 [cit ]. ISBN Dostupné z: DUDOVÁ, Radka, Péče anebo práce: Koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením o seniory i o děti. Praha: Alternativa 50+. ISBN FEANTSA, Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR [online]. Brusel: Fédération Européenne d Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri AISBL [cit ]. Dostupné z: HAŠKOVÁ, Hana, Alena KŘÍŽKOVÁ a Radka DUDOVÁ, Ekonomické náklady mateřství: co znamená odpovědnost za péči o dítě/děti pro ženy z hlediska jejich pracovního uplatnění a ekonomického postavení [online]. Praha: Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.. [cit ]. Dostupné z: HETMÁNKOVÁ, Radka. Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy [online]. Praha: Jako doma, 2013 [cit ]. Dostupné z: KŘÍŽKOVÁ, Alena, Hana MAŘÍKOVÁ, Hana HAŠKOVÁ a Lenka FORMÁNKOVÁ, Pracovní dráhy žen v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 258 s. ISBN KUCHAŘOVÁ, Věra a Kristýna PEYCHLOVÁ, Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení: Výstupy z realizovaných šetření, analýzy statistických dat a resortních databází. VÚPSV, v.v.i. KUNC, Kamil, Ekonomické dopady domácího násilí v ČR [online]. Praha: profem, 71 s. [cit ]. ISBN Dostupné z: KVOP, Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení s žadateli o pronájem obecního bytu[online]. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, [cit ]. Dostupné z: MPSV, Koncepce sociálního bydlení České republiky [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí. 155 s. [cit ] Dosupné z: STARK, Agneta, Warm Hands in Cold Age On the Need of a New World Order of Care. Feminist Economics [online]. 11(2): 7-36 [cit ]. DOI: / ISSN Dostupné z: SÝKOROVÁ, Dana, Gabriela NYTRA a Iva TICHÁ, Bydlení v kontextu chudoby a stáří [online]. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 70 s. [cit ]. ISBN Dostupné z: ŠIMÍKOVÁ, Ivana a Jiří VYHLÍDAL, Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení: (na základě analýzy dat EU-SILC 2013 a databáze příjemců dávek hmotné nouze 2014). VÚPSV, v.v.i. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ, Stáří ve městě, město v životě seniorů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 371 s. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN ÚŘAD VLÁDY, Zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2010 v České republice. Praha: Úřad vlády. Dostupné také z: 11

12 12 Alternativa 50+, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ byla založena v roce 2008 expertkami na rovné příležitosti žen a mužů a rozvoj lidských zdrojů Evou Ferrarovou a Alenou Králikovou. Organizace Alternativa 50 + si klade za cíl rozvíjet rovné příležitosti v české a evropské společnosti a to především v oblasti postavení různých věkových skupin a žen a mužů. Organizace vychází z přesvědčení, že diverzita na úrovni zaměstnavatelů, organizací i společnosti je nejvhodnějším nástrojem pro zapojení různorodých skupin obyvatel, využití jejich talentu a také nástrojem proti diskriminaci, která negativně ovlivňuje nejen dotčené jedince, ale také celou společnost. Usilujeme také o rozvoj mezigenerační solidarity. Dalším záměrem organizace je poskytovat přímou poradenskou a další navazující pomoc obětem diskriminace na základě pohlaví a věku a mnohonásobné diskriminace. Další důležitou cílovou skupinou organizace jsou lidé, kteří pečují o závislé členy rodiny či blízké.

13 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. ISBN:

Rodiny s dětmi do tří let

Rodiny s dětmi do tří let Rodiny s dětmi do tří let Koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením na péči o seniory i o děti Michal Uhl První vydání této publikace vzniklo v rámci projektu Zlepšování antidiskriminační

Více

Postavení sólo rodičů v ČR

Postavení sólo rodičů v ČR Postavení sólo rodičů v ČR Koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením na péči o seniory i o děti Radka Dudová První vydání této publikace vzniklo v rámci projektu Zlepšování antidiskriminační

Více

Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině

Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině Mariola Pytliková IDEA při CERGE-EI a VŠB-Technická univerzita Ostrava Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE OBSAH 1 Analýza... 2 2 Argumenty... 6 3 Opatření... 7 3.1 Obecná opatření cílená na všechny obchodní společnosti...

Více

Klíčová slova: volno na péči, pečující, feminizace chudoby, neformální pečovatelé, terénní a odlehčovací sociální služby, senioři

Klíčová slova: volno na péči, pečující, feminizace chudoby, neformální pečovatelé, terénní a odlehčovací sociální služby, senioři První vydání této publikace vzniklo v rámci projektu Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme

Více

Citlivostní analý za pojistna sazba

Citlivostní analý za pojistna sazba Popis výsledků citlivostní analýzy pojistná sazba Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny sazby pojistného na důchodové

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Občané o důchodovém systému listopad 2015 Technické

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV V této kapitole je uveden přehled a popis přímých finančních nástrojů rodinné politiky, které se dají zařadit do oblasti podpory rodiny. Tyto nástroje lze

Více

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností

Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Vyhodnocení průzkumu bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností Průzkum o bezdomovectví 28. srpna 2013 - Schválení Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM

Více

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor sociálních věcí Obsah 1. Základní demografická charakteristika

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 12. listopadu 2015, 9:00 11:30 místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 1 přítomni:

Více

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV jako

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

PODKLADOVÁ ANALÝZA PRO FORMULACI KONCEPCE BYDLENÍ MĚSTA MĚLNÍK. Kateřina Ptáčková, Veronika Frantová

PODKLADOVÁ ANALÝZA PRO FORMULACI KONCEPCE BYDLENÍ MĚSTA MĚLNÍK. Kateřina Ptáčková, Veronika Frantová PODKLADOVÁ ANALÝZA PRO FORMULACI KONCEPCE BYDLENÍ MĚSTA MĚLNÍK Kateřina Ptáčková, Veronika Frantová Zadavatel: Agentura pro sociální začleňování, město Mělník Praha, prosinec 2012 Obsah 1. Úvod...3 1.1.

Více

Postavení lidí po padesátce

Postavení lidí po padesátce Postavení lidí po padesátce a reakce v oblasti veřejných politik v ČR Stínová zpráva k postavení lidí 50+, pečujících osob a demografickému stárnutí v České republice Projekt je spolufinancován ze státního

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI Ivana Liedermanová Magistrát města Pardubic Abstract:This paper analyzes social work in the separate jurisdiction of the municipality in the context of a devolved

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Oběti některých kriminálních deliktů. v České republice v roce 2004

Oběti některých kriminálních deliktů. v České republice v roce 2004 Institut pro kriminologii a sociální prevenci Oběti některých kriminálních deliktů v České republice v roce 2004 Odpovědná řešitelka: PhDr. Milada Martinková, CSc. Technická spolupráce: Věra Havránková

Více

KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ

KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ KDO JE CHUDÝ A KDO JE BOHATÝ? CO VYPLÝVÁ Z DAT STATISTIKY RODINNÝCH ÚČTŮ WHO ARE THE POOR AND WHO ARE THE RICH? WHAT CAN WE DERIVE FROM THE HOUSEHOLD BUDGET SURVEY Robert Jahoda Anotace Příspěvek se snaží

Více

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 FIRMA ROKU: Rovné příležitosti 2009 Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 Obsah tiskové zprávy: VÝSLEDKY PRAVIDLA POROTA ZDŮVODNĚNÍ ČESKÁ SPOŘITELNA ZDŮVODNĚNÍ

Více

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Služby azylového domu napomáhají

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015)

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 1. Žadatel má v plánu vybudovat komunitní

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol.

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Felcmanová, Mgr. Tomáš Habart, Mgr. Ing. Michaela Vodenková

Více

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU

CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA SOUČASNÉM TRHU SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU (teze k diplomové práci) Vedoucí diplomové práce: Ing. Dobroslava Pletichová

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

Názory na přestavbu teplického Prioru. obyvatelé Teplic starší 18 let včetně

Názory na přestavbu teplického Prioru. obyvatelé Teplic starší 18 let včetně NÁZORY NA PŘESTAVBU TEPLICKÉHO PRIORU ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝZKUMU Název výzkumu: Realizátor: Zpracovala: Typ výzkumu: Výzkumný nástroj: Cílová skupina: Názory na přestavbu teplického Prioru PRO POLIS Teplice,

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 211 existovalo v Kraji Vysočina téměř třiapadesát tisíc hospodařících í seniorů s bezmála devadesáti tisíci členy. Jinými slovy,

Více

Analýza potřeb / priorit měst a obcí

Analýza potřeb / priorit měst a obcí Zpracováno v rámci projektu Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00019: Analýza potřeb / priorit měst a obcí Sociální bydlení Zpracovatel: kolektiv autorů MEPCO

Více

III. Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže. 1. Úvod

III. Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže. 1. Úvod III. Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1. Úvod Principem demokracie je úcta k důstojnosti občanů a obzvláště dodržování jejich práv,

Více

Jak zefektivnit systém financování sociálních služeb? How to streamline the system of financing social services?

Jak zefektivnit systém financování sociálních služeb? How to streamline the system of financing social services? Jak zefektivnit systém financování sociálních služeb? How to streamline the system of financing social services? Ladislav Průša Abstrakt Cílem předloženého příspěvku je navrhnout systém opatření ke zvýšení

Více

Nová sociální rizika a sociální práce. Alice Gojová Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě

Nová sociální rizika a sociální práce. Alice Gojová Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě Nová sociální rizika a sociální práce Alice Gojová Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě Nová sociální rizika Krize sociálního státu téma již několik desetiletí. Přičinila se o to řada

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Demografické a ekonomické souvislosti systému péče o děti v ČR a ve Francii. Kamila Svobodová Věra Kuchařová

Demografické a ekonomické souvislosti systému péče o děti v ČR a ve Francii. Kamila Svobodová Věra Kuchařová Demografické a ekonomické souvislosti systému péče o děti v ČR a ve Francii Kamila Svobodová Věra Kuchařová Počet (v tis.) Úhrnná plodnost Počet (v tis.) Úhrnná plodnost Počet živě narozených dětí a úhrnná

Více

Exekuce na dávky sociálního zabezpečení právní zhodnocení

Exekuce na dávky sociálního zabezpečení právní zhodnocení Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Marie Šimůnková Exekuce na dávky sociálního zabezpečení právní zhodnocení Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. Katedra

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický

TISKOVÁ ZPRÁVA. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Veřejnost o energetice květen 2013 Technické parametry

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky

Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické statistiky MUDr. Růžena Kubínová ředitelka monitoringu Odbor hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav Zdravotní stav české populace Očekávaná délka

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Možnosti využití nástrojů bytové politiky a územního plánování při prevenci a zmírnění negativních důsledků segregace

Možnosti využití nástrojů bytové politiky a územního plánování při prevenci a zmírnění negativních důsledků segregace 6 Možnosti využití nástrojů bytové politiky a územního plánování při prevenci a zmírnění negativních důsledků segregace Úvod Luděk Sýkora Analýzy v předcházejících kapitolách přispěly k vytvoření celkového

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování Vzájemné hodnocení (tzv. peer review) v oblastech sociální ochrany a sociálního začleňování 2015-2016 Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015

Více

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Vzor citace: PRŮŠA, L., VÍŠEK, P., JAHODA, R. Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

Kvalita života ve stáří

Kvalita života ve stáří M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í Kvalita života ve stáří Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 Kvalita života ve stáří Národní program přípravy

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2009

Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2009 Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2009 Zpracoval kolektiv autorů pod vedením JUDr. Jana Hutaře Poděkování Obsah Publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR. Národní rada osob

Více

Rodinné poradenství v širších souvislostech

Rodinné poradenství v širších souvislostech Rodinné poradenství v širších souvislostech Co je poradenství Poradenství je jedna z metod, jak pomáhat lidem (jednotlivcům, skupinám i komunitám) překonávat jejich problémy, jak objasňovat jejich osobní

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Analýza učňovských oborů v Ústeckém kraji Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstract V souvislosti se stárnutím populace je potřeba věnovat pozornost m.j. problematice zabezpečení optimálních forem péče o seniory

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

Čísla, fakta, statistiky

Čísla, fakta, statistiky Čísla, fakta, statistiky Čísla a grafy, které jsou na této stránce, představují základní údaje o Univerzitě Karlově. Potvrzují, že Univerzita Karlova je mnohooborovou, výzkumně orientovanou otevřenou institucí,

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči)

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA I. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Genderové aspekty stárnutí: Rodina a péče o seniory

Genderové aspekty stárnutí: Rodina a péče o seniory Genderové aspekty stárnutí: Rodina a péče o seniory Kamila Svobodová Přírodovědecká fakulta UK Pojetí péče o starší lidi v ČR Přetrvává představa, že za tuto péči je zodpovědná především rodina Formální

Více

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce

Polemika vzbuzující naději na konsenzus Reakce na polemiku Rudolfa Pomazala s publikací České vysoké školství na křižovatce skými vysokými školami, což může nesporně výrazným způsobem pozitivně působit na dynamiku vývoje inovačního potenciálu fakult. Za zásadní nedostatek této brožury je možno považovat zjevnou absenci systémového

Více

Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry

Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry Zuzana Hekelová Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry motivace řízení vedení plánování komunikace kontrola Zuzana Hekelová Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry GRADA Publishing Upozornění

Více

III. Sociální stratifikace rodin respondentů ve věku 25-44 let a jejich dětí do 15 let

III. Sociální stratifikace rodin respondentů ve věku 25-44 let a jejich dětí do 15 let III. Sociální stratifikace respondentů ve věku 25-44 let a jejich dětí do 15 let Propojení údajů ze standardní části výběrového šetření o velikosti y, ekonomické aktivitě respondentů a jejich postavení

Více

Sociální bydlení a senioři

Sociální bydlení a senioři Sociální bydlení a senioři Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV jako hlavní gestor, spolugestorem

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Adéla Gregorová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Adéla Gregorová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2008 Adéla Gregorová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Katedra podnikového a evropského práva Hlavní specializace: Mezinárodní

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍCH LETECH 21/22-211/212 Zpracoval: Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský

Více

Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU

Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU PROČ A JAK SE NA MÍSTNÍ ÚROVNI VĚNOVAT PODPOŘE A PLÁNOVÁNÍ RODINNÉ POLITIKY PLÁN ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Z POHLEDU PRO-RODINNÉ POLITIKY Informační publikace www.forumprorodinu.cz

Více

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. eské Vánoce : od vzniku republiky do sametové revoluce / Petr a Pavlína Kourovi Praha : Dokoán, 2010 -- 356 s., [34] barev. obr. píl. :. -- eština.

Více