Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, Poštovní adresa: U Průhonu 7a Praha 7 tel.: skype: alternativa.plus IČO: DIČ: CZ Číslo účtu: /0800 https://www.facebook.com/alternativa50plus

2 O Alternativě 50+ Obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ si klade za cíl rozvíjet rovné příležitosti v české a evropské společnosti a to především v oblasti postavení různých věkových skupin a žen a mužů. Organizace vychází z přesvědčení, že diverzita na úrovni zaměstnavatelů, organizací i společnosti je nejvhodnějším nástrojem pro zapojení různorodých skupin obyvatel, využití jejich talentu a také nástrojem proti diskriminaci, která negativně ovlivňuje nejen dotčené jedince, ale také celou společnost. Usilujeme také o rozvoj mezigenerační solidarity. Dalším záměrem organizace je poskytovat přímou poradenskou a další navazující pomoc obětem diskriminace na základě pohlaví a věku a mnohonásobné diskriminace. Co děláme? Podporujeme rovné příležitosti osob 50+ v kontextu rovných příležitostí žen a mužů. Propagujeme age management mezi zaměstnavateli z komerční i veřejné sféry. Zaměřujeme se na problematiku věkové diskriminace a věkové diverzity. Podporujeme rovné příležitosti mladých, mezigenerační solidaritu a spolupráci mezi různými věkovými skupinami. Poskytujeme sociálně-právní podporu osobám 50+ a pečujícím. Cílové skupiny organizace: - osoby lidé pečující o závislou osobu - lidé zažívající věkovou diskriminaci či kombinovanou věkovou a genderovou diskriminaci - zaměstnavatelé z veřejné, neziskové a soukromé sféry - odborné organizace z pole působení organizace (např. vzdělávací, poskytovatelé služeb atd.) - mladá generace (lidé do 30 let) Alternativa 50+ a rok 2012 Rok 2012 byl pro obecně prospěšnou společnost Alternativa 50+ přelomový. Na začátku roku padlo rozhodnutí, že z dobrovolnické organizace se začneme profesionalizovat a činnost systematizovat. V prosinci 2012 tak Alternativa 50+, o.p.s. začala realizovat svůj první rozsáhlejší projekt, který se zaměřuje na tématiku age managementu a rovných příležitostí žen a mužů. Jako hlavní cílové skupiny si Alternativa 50+ zvolila osoby 50+, ty, kteří mají problémy s věkovou diskriminací i v jiných věkových skupinách nebo s diskriminací na základě pohlaví. Pro postavení lidí (nejen) starších 50 let je velmi důležitá mezigenerační solidarita a respekt. Bohužel se v poslední době setkáváme s tím, že ze špatné ekonomické a sociální situace jsou velmi často obviňování starší lidé a senioři. Senioři jako ti, kdo nejsou ekonomicky aktivní a na které se musí platit, a to i přesto, že řada z nich je na trhu práce stále aktivních. Lidé po padesátce a v předdůchodovém věku pak jsou obviňování z toho, že zabírají místo mladým lidem. Velkou výhodou činnosti organizace je i to, že se nám podařilo navázat spolupráci se zahraničními partnery z Francie, Rakouska a Velké Británie. Spolu s nimi se snažíme najít příklady nejlepší praxe a stanovit podmínky, které ovlivňují postavení starších lidí na trhu práce a ve společnosti.

3 V roce 2013 bude Alternativa 50+ realizovat kvantitativní a kvalitativní výzkum, který se zaměří na postoje zaměstnavatelů k této skupině zaměstnanců, ale rovněž i na to, jak sami sebe vnímají lidé 50+ a jak vidí své silné a slabé stránky. Tyto informace budou využity pro rozvoj konceptu age managementu, který v průběhu celého projektu budeme představovat zaměstnavatelům i vzdělávacím institucím. Dalším důležitým krokem bude rozvoj poradenských služeb (právních, psychologických, kariérních atd.) pro osoby 50+, pro lidi, kteří se setkali s věkovou či genderovou diskriminací, a také pro osoby pečující o své rodinné příslušníky nebo další blízké. Doufáme, že naše služby budou naplňovat požadavky těch, kteří je budou využívat. Linda Sokačová Ředitelka Naše projekty Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů (Proti ageismu mezinárodně) prosinec 2012 listopad 2014 Projekt Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů se zaměřuje na problematiku osob 50+ a osob pečujících na trhu práce a na problém věkové a genderové diskriminace, kterým tyto osoby často čelí. Na základě předchozích výzkumů a zkušeností těchto osob se ukazuje, že v České republice je problém věkové diskriminace rozšířen a že osoby starší 50 let, konkrétně pak i osoby v předdůchodovém věku, patří na trhu práce mezi velmi ohrožené skupiny obyvatel; u žen je toto riziko ještě vyšší. Diskriminace osob 50+ je na trhu práce způsobena neexistencí programů rovného zacházení, programů managementu věku a také přetrvávajícími negativními stereotypy, které zaměstnavatelé spojují s osobami 50+. Projekt se tak na základě sběru dat, zkušeností, opatření a nástrojů ze zahraničí (konkrétně pak z Rakouska, Francie a Velká Británie) zaměřuje právě na potírání věkové a genderové diskriminace, stereotypů o těchto cílových skupinách, snaží se podporovat rovné příležitosti žen a mužů a jedním z cílů je i lepší zaměstnatelnost osob 50+, specificky pak osob pečujících o závislé osoby. K uskutečnění tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vývoje, adaptace a testování nových vzdělávacích nástrojů, konkrétně pomocí vzdělávacího modulu a odborné publikace. Zavedením poradenství pro osoby 50+ a pro zaměstnavatele bude nadále možné rozšiřovat osvětu přímo mezi cílovou skupinou, a tím pomáhat k šíření informací, které by vedly k boření věkových a genderových stereotypů napříč celou společností. Informace, podněty, příklady dobré praxe apod. budeme získávat na základě mezinárodní spolupráce s našimi partnery, kteří disponují bohatými zkušenostmi. Zahraniční partneři budou také pozváni na dvě mezinárodní konference, které bude Alternativa 50+ pořádat v České republice během let , a kdy budou tyto znalosti a zkušenosti moci být předávány dále zaměstnavatelům, vzdělávacím organizacím apod. Zaměstnavatelé z hl. m. Prahy, statutárního města Brno a ze Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Ústeckého a Královéhradeckého kraje budou konzultováni ve všech fázích projektu, tedy od přípravy aktivit po vytvoření vzdělávacího modulu a publikace, a budou mít možnost se přímo zúčastnit pilotních seminářů vzdělávacích

4 modulů. Získané poznatky a zkušenosti budou moci zaměstnavatelé uplatnit v rámci svých programů pro zaměstnance starší 50 let. Nejen malé a střední podniky mají takto naším prostřednictvím možnost získat poznatky a zkušenosti zaměřené na rozvoj lidských zdrojů v oblasti managementu věku přímo od zahraničních partnerů a zdarma. Hlavní aktivity projektu 1. Výzkum překážek a výzev v oblasti zaměstnávání osob 50+ a pečujících osob ve skupině Mezinárodní spolupráce 3. Interaktivní semináře pro zaměstnavatele a vzdělávací organizace s účastí zahraničních partnerů 4. Vzdělávací modul: Jak na věkové stereotypy v kontextu rovných příležitostí žen a mužů a základy age managementu 5. Publikace (vzdělávací materiál): Věkové a genderové stereotypy a základy age managementu 6. Poradenství a vzdělávání pro osoby 50+ a osoby pečující o závislou osobu 7. Informační a osvětové aktivity Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Tým Alternativa 50+ Linda Sokačová Ředitelka Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde se věnovala genderovým koncepcím, sociálním hnutím, sociologické teorii a výzkumu. Odborně se zaměřuje na rodinnou politiku, diskriminaci ve společnosti a rovné příležitosti. V letech pracovala v neziskové organizaci Gender Studies (od roku 2007 jako ředitelka). Zabývá se zpracováním výzkumů a analýz. V poslední době pracovala např. na výzkumu přístupu Romů a migrantů z postsovětských zemí ke zdravotní péči v ČR pro European Agency for Fundamentals Rights nebo na výzkumu migračních trendů v regionu Šluknovska pro Agenturu pro sociální začleňování v romských lokalitách. V organizaci Alternativa 50+, o.p.s. má na starosti strategické směřování organizace a odborné úkoly spojené s age managementem. Eva Ferrarová Expertka na rovné příležitosti a celoživotní vzdělávání Eva Ferrarová žila dvacet let v Itálii, kde dokončila univerzitní studia a byla aktivně zapojena do italského ženského hnutí. Po návratu do České republiky v roce 1994 pracovala, kromě jiného, na Magistrátu hl.m. Prahy ve funkci vedoucí oddělení zahraničních vztahů a posléze ve funkci vedoucí oddělení vzdělávání. Na Magistrátu

5 byla vedoucí pracovní skupiny pro rovné zacházení a poradkyní pro oblast diskriminace na pracovišti. Od roku 2007 pracovala také pro Gender Studies, o.p.s jako lobbyingová expertka. Je koordinátorkou soutěže Úřad roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem, v jejímž rámci jsou vyhodnocovány nejlepší úřady samosprávy v oblasti rovných příležitostí a genderu. Zabývá se především problematikou genderové rovnosti a ageismu na úřadech veřejné správy se zaměřením na zavádění principů gender mainstreamingu a gender budgetingu do práce úřadů. Od roku 2008 pracuje na Ministerstvu vnitra ČR ve funkci koordinátorky problematiky rovnosti žen a mužů a problematiky stárnutí. V roce 2011 získala Ph.D. na Filosofické fakultě UK s prací na téma Gender, moc a kultura. Nikola Šimandlová Projektová manažerka a expertka na téma sociální politiky Vystudovala žurnalistiku a veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově v Praze. Má roční zkušenost se studiem na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V organizaci Alternativa 50+, o.p.s. má na starosti projektový management a výzkumné a analytické aktivity. Několik let působí v občanském sektoru, během studia se věnovala analýzám vybraných politických opatření a jejich sociálním dopadům (zejména důchodové reformě), zájmovým a nátlakovým skupinám a médiím. Světlana Sokačová finanční manažerka a koordinátorka poradenských a vzdělávacích aktivit Vystudovala střední školu pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. V organizaci Alternativa 50+ zastává funkci finanční manažerky a koordinátorky poradenských a vzdělávacích aktivit. V minulosti spolupracovala např. s Gender Studies, o.p.s. při realizaci osvětových aktivit. Zabývá se finančním managementem a podnikovými financemi. Správní rada organizace Vendula Václavková (předsedkyně), Marie Neckářová, Světlana Sokačová Dozorčí rada organizace Jana Fajtová Krausová, Lucie Slauková, Taťjana Homolková Zakladatelky organizace Organizace Alternativa 50+, o.p.s. byla založena v roce 2008 Alenou Králíkovou a Evou Ferrarovou. Alternativa 50+, o.p.s.

6 Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, Poštovní adresa: U Průhonu 7a Praha 7 tel.: skype: alternativa.plus IČO: DIČ: CZ Číslo účtu: /0800 https://www.facebook.com/alternativa50plus

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací v České republice / Jana Chaloupková

Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací v České republice / Jana Chaloupková ci principu genderové rovnosti do všech politik a programů, organizací a jejich kultur. Jde tedy o snahu zapojit genderově specifickou perspektivu do rozhodovacích procesů určité organizace a podpořit

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Rovné příležitosti

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. ledna 2010 Originál: Česky Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Obsah 1. Úvod... 3 2. Praha: město s nejstarší

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R

Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R Interkulturní práce má v naší zemi svou tradici a historii. V současné době prochází procesem odborného

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více