ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 28. 8."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne

2 Výroční zpráva o činnosti školy dle 2004/561 Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) 10, odst. 3 a 11 a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy s účinností od a 8. Výroční zpráva byla projednána dne na pedagogické radě. Výroční zpráva byla schválena radou školy dne Rada školy byla zvolena podle 561/2004 Sb. podle 167. PaedDr. Milan Němec 2

3 Obsah : a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání vzdělávací program c) přehled pracovníků školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje do zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 3

4 a) základní údaje o škole Název Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace Sídlo Jaroslava Seiferta 148, Mělník - zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení s účinností od Školským úřadem Mělník na základě žádosti ze dne a podle 13a. odst. 2 a 13b, odst. 3 zákona 564/1990 Sb. Zřizovatelem školy jako příspěvkové organizace ve smyslu zákona č. 576/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů je město Mělník dle zřizovací listiny ze dne /nahrazuje zřizovací listinu ze dne /. Vedení školy Ředitel PaedDr. Milan Němec Zástupce ředitele školy Mgr. Michaela Vacková Ekonomka Jiřina Púchovská Charakteristika školy Základní škola je zřízena za účelem poskytování základního vzdělání. Předmětem činnosti organizace je: a) poskytovat základní vzdělání, b) zabezpečovat rozumovou výchovu žáků ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, c) poskytovat žákům mravní, estetickou, pracovní, zdravotní tělesnou výchovu a ekologickou výchovu, d) umožnit žákům též náboženskou výchovu, e) připravovat žáky pro další studium a praxi Školní družina a školní klub Součástí školy jsou školní družina a školní klub. Školní družina je zřízena pro děti 1. stupně do naplnění kapacity 150 žáků převážně nejmladšími dětmi tříd. Školní klub slouží zejména žákům 4. a 5. ročníku, v případě zájmu a volné kapacity ho mohou navštěvovat také žáci 2. stupně. Třída při nemocnici Ke škole je přičleněna třída v mělnické nemocnici, ve které jsou vzdělávány individuálně děti různého věku při dlouhodobějším pobytu. Jsou respektovány učební programy dle kmenových ZŠ. Vzhledem k úsporným 4

5 opatřením vedení nemocnice zrušilo kmenovou třídu, vzdělávání dětí probíhá postupně a podle možností a zdravotního stavu dětí na jednotlivých odděleních. Spádovost žáků Územní obvod školy byl vymezen vyhláškou města Mělník. Dále školu navštěvují děti i z jiných částí Mělníka a přilehlých obcí (Velký Borek, Mělnická Vrutice, Jelenice, Hleďsebe, Lhotka, Mšeno, Kokořín, Liběchov, Větrušice, Kly, Horní Počaply, Dolní Beřkovice, Horní Beřkovice, Cítov, Hořín, Ovčáry, Lužec nad Vltavou, Spomyšl, Vraňany, Radouň, Řepín, Byšice, Nebužely, Libiš, Neratovice). Děti byly do 1. třídy přijaty podle bydliště ze zřizovatelem navrženého a zastupitelstvem schváleného obvodu. Děti z jiných obvodů a přilehlých obcí byly zařazeny do školy na přání rodičů v rámci kapacitních možností. Škola poskytuje základní vzdělání se zaměřením na rozvoj nadání a talentu žáků na základě možnosti individuální volby vzdělávacích aktivit dle nabídky školy, očekávání a potřeb žáků a rodičů, organizuje školy v přírodě, lyžařské kurzy, výměnné pobyty žáků (SRN), jazykové stáže pro učitele, krátkodobé zahraniční jazykové a poznávací pobyty žáků (Anglie, SRN), školní výlety, poznávací pobyty v ČR, sportovní aktivity (krátkodobé a dlouhodobé soutěže a turnaje např. kopaná, basketbal, stolní tenis), kulturně společenské akce (návštěvy filmových a divadelních představení v Mělníku a Praze, nacvičení muzikálů, tradice Vánoc, vystoupení školního pěveckého sboru, besedy s různou tématikou - významná výročí, environmentální výchovu, protidrogovou prevenci apod.). Vztah učitel žák - rodina Snažíme se o to, aby vztah učitelů, žáků a rodičů byl spíše partnerský. Chceme žákům porozumět, pochopit jejich problémy, postoje, hodnoty. Usilujeme o to, aby u žáků nevznikaly pocity křivdy, nechuť do učení, negativní vztah ke škole. Uvědomujeme si, že vedle našich žáků jsou našimi partnery rovněž rodiče, kteří ovlivňují základní vztahy a postoje svých dětí ke škole. Zdrojem častých konfliktů je situace, kdy postoj rodičů k poslání, cílům nebo práci školy je negativní, a tak podceňování práce učitelů na jedné straně a tlak na své dítě, aby se dobře učilo, na druhé straně vede k tomu, že tento postoj přejímá i dítě. Výsledkem může být nezájem o školu, špatné výsledky, záškoláctví, podvody atd. Bez spolupráce rodičů a podpory úsilí školy není možné zaručit, aby se dítě optimálně vyvíjelo. Jsou to rodiče, kdo přijímají a odmítají hodnoty přicházející do rodiny z vnějšího prostředí, vytvářejí rodinný systém hodnot ke vzdělání. Do určité míry je paradoxem skutečnost, že úspěšnost vzdělávací práce závisí v tak velké míře na podpoře či negativním postoji ze strany rodičů. Integrace Škola integruje zdravotně postižené žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami učení či chování. Tyto děti jsou hodnoceny a klasifikovány slovně po dohodě s rodiči, navíc jim je věnována speciální péče ve 4 skupinách ambulantního dyslektického nácviku /ADN/, který provádějí vyučující 1. stupně ZŠ se speciální přípravou. Přehled integrovaných žáků je evidován výchovnou poradkyní Mgr. Raduší Čermákovou jako dokument označený důvěrné. Pitný režim Zajišťujeme různými formami: a/ možnost využívání nerezových pítek zdarma b/ příprava šťávy do nových nerezových várnic opatřených zámky, umístěných na chodbách školy, nákup šťávy hrazen z příspěvků rodičů c/ prodej nealkoholických nápojů a drobného občerstvení v kiosku nápoje v ceně od 7,- Kč /minerální vody, džusy, čaj/ d/ nápojový automat od 12,- Kč 5

6 Stravování dětí Škola nemá vlastní stravovací zařízení. Žáci docházejí do školní jídelny ve Fügnerově ulici. Vzhledem k právní subjektivitě jídelny a Novému školskému zákonu dozor nad žáky zabezpečuje ředitelka jídelny. Děti školní družiny jsou navíc pod dozorem našich vychovatelek. Údaje o materiálně technických podmínkách vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům Z celkového počtu 21 učeben vedeme jako odborné pracovny přírodopisu, výpočetní techniky, zeměpisu, chemicko fyzikální a jazykovou. Některé z nich zároveň slouží jako kmenové třídy. Dále je na škole téměř zatím nevyhovující cvičná kuchyň. Plánujeme její rekonstrukci, byla využívána opravená a vybavená učebna vedle kuchyně, která sloužila převážně pro výuku jazyků. Škole chybí laboratoř a pozemek na pracovní vyučování. Ten nahrazuje vybudovaný skleník 6 x 7 m v části školního dvora. V zimních měsících využívá škola pronajatou sportovní halu dosud hrazenou z rozpočtu školy a zimní stadion (vstup hrazen žáky), na jaře a na podzim pak sportovní zařízení jiných škol či sportovních klubů. Zlepšilo se vybavení kabinetů, přibyly nové mapy, učebnice, PC programy a další pomůcky. Ve všech třídách jsou instalovány dataprojektory. Ve škole jsou využívány 3 nerezové várnice na pitný režim včetně pojízdných stolků. Učebny jsou dostatečně prostorné, dobře osvětlené denním světlem i elektrickými zdroji. Sociální zařízení jsou udržována v čistotě a zrekonstruována podle norem EU. Esteticky působí i společné prostory. Budova není projektována pro žáky s pohybovými vadami, bezbariérové úpravy nejsou provedeny. Vedení školy má vypracován plán na zlepšení materiálních podmínek. 0d čerpáme finanční prostředky z projektu MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost /OPVK/. Část prostředků je věnována na zkvalitnění vybavení školy. O prázdninách v roce 2012 bylo vymalováno pět učeben, byla provedena kompletní oprava omítek ve dvou učebnách a dvou místnostech pro nebytové prostory. Byly položeny nové podlahové krytiny v místnostech pro nebytové prostory, pořízen nový nábytek. Bezpečnost žáků a hygiena provozu Žáci jsou vždy na začátku školního roku prokazatelným způsobem poučováni o dodržování BOZP, znovu vždy konkrétně před každou akcí jako jsou např. lyžařské kurzy, školy v přírodě, výlety, plavání, exkurze. Psychohygienické zásady jsou dodržovány. Délka přestávek činí 10 minut, hlavní přestávka 20 minut, polední 50 minut. Šatny jsou nahrazeny botními a šatními skříňkami umístěnými v původních šatních prostorách, ve třídách a postranních chodbách. Po několikaletém provozu konstatuji pozitivní zkušenosti. b) přehled oborů vzdělávání vzdělávací program profilace školy Školní vzdělávací program K6 JAS, Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, zpracovaný podle RVP ZV Cílem našeho vzdělávacího programu je: 6

7 - usilovat o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání, získali poznatky z hlavních oblastí lidské kultury, byli vybaveni potřebnými dovednostmi, aby mohli pokračovat ve svém vzdělání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě -chápat obsah základního vzdělání jako prostředek rozvoje osobnosti žáka. Kritériem pro výběr a zpracování obsahu je jeho významnost, využitelnost a přiměřenost. - inovovat obsah v oblasti mravní výchovy, výchovy k zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí. Žáci by si měli osvojit hlavní zásady a normy lidského jednání, odpovědné rozhodování, naučit se samostatně projevovat, získávat nové vědomosti vlastní činností, řešit úkoly, navozené situace i přirozené situace ze života mimo školu. - podporovat formy práce, které umožňují žákům využívat maximálně vlastních zkušeností, provádět jednoduché demonstrace a pokusy, diskutovat, argumentovat, vyvozovat závěry - snažit se vytvářet prostor jak pro využívání různých vzdělávacích postupů a způsobů, tak také pro uplatňování diferencované výuky (pružnost učebního plánu, otevřenost učebních osnov, volitelné a nepovinné předměty) - nabízet možnost kvalitně trávit volný čas v různých mimoškolních činnostech, organizovat rekreační a zdravotní plavání, bruslení, školy v přírodě, lyžařské výcviky, poznávací a jazykové zájezdy, integrované projektové vyučování, zájezdy a exkurze - dotvářet vzdělávací program podle vlastních záměrů, personálních (aprobovanost učitelů) a materiálních podmínek (rozpočet školy, vybavení) - vycházet jak z názorů a přání rodičů, tak z možností, potřeb a zájmů žáků Vzdělávací koncepce vychází z materiálů MŠMT ČR. Podle těchto materiálů byly připraveny stávající učební plány. Program vychází kromě jiného z 8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení daných Evropským referenčním rámcem 1. Komunikace v mateřském jazyce 2. Komunikace v cizích jazycích 3. Matematická gramotnost a kompetence v oblasti věd a technologií 4. Kompetence k práci s digitálními technologiemi 5. Učit se učit - kompetence k učení 6. Sociální a občanské kompetence 7. Smysl pro iniciativu a podnikavost 8. Kulturní povědomí a rozhled Doporučení členským státům EU Učitelé by měli vytvářet vlastní vzdělávací programy Učitelé by se měli vzdělávat v tom, jak zajistit u žáků osvojování klíčových kompetencí Rozvoj klíčových kompetencí by měl být nadřazeným principem v celé společnosti na poli vzdělávání 1. Komunikace v mateřském jazyce Komunikace v mateřském jazyce je kompetence vyjadřovat a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v písemné i ústní formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) a vhodným a tvůrčím způsobem lingvisticky reagovat ve všech situacích sociálního a kulturního života při vzdělávání a odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase. 7

8 Komunikační kompetence vyplývá z osvojení mateřského jazyka, jež je neodmyslitelně spojeno s rozvojem poznávací schopnosti jedince interpretovat okolní svět a vycházet s ostatními. Pro komunikaci v mateřském jazyce je nezbytné, aby jedinec znal základní slovní zásobu, funkční gramatiku a jazykové funkce. Zahrnuje to též znalost hlavních typů verbálních interakcí, různých druhů literárních a neliterárních textů, hlavních rysů různých stylů a jazykových registrů a proměnlivosti jazyka a komunikace v různých situacích. Pokud jde o dovednosti, měli by jedinci umět komunikovat v ústní a psané formě v různých situacích a sledovat a přizpůsobovat své vlastní vyjadřování požadavkům situace. Součástí této kompetence je rovněž kompetence rozlišovat a používat různé typy textů, vyhledávat, shromažďovat a zpracovávat informace, používat pomůcky, formulovat a přesvědčivým způsobem odpovídajícím dané situaci vyjadřovat ústně a písemně své vlastní argumenty. Kladný postoj ke komunikaci v mateřském jazyce vyžaduje schopnost vést kritický a konstruktivní dialog, smysl pro estetické kvality a ochotu o ně usilovat, a zájem komunikovat s ostatními. To zahrnuje uvědomění si vlivu jazyka na ostatní a nutnosti rozumět jazyku a používat jej pozitivním a společensky uvážlivým způsobem. 2. Komunikace v cizích jazycích Komunikace v cizích jazycích obecně vyžaduje stejné základní dovednosti jako komunikace v mateřském jazyce: je založena na schopnosti porozumět, vyjádřit a tlumočit představy, myšlenky, pocity, skutečnosti a názory v ústní i psané formě (poslouchat, mluvit, číst a psát) v příslušných společenských a kulturních situacích při vzdělávání a odborné přípravě, v práci, doma a ve volném čase podle přání či potřeb daného jedince. Komunikace v cizích jazycích rovněž vyžaduje takové dovednosti, jako je pochopení jiných kultur a jejich zprostředkování. Úroveň osvojení se bude lišit podle těchto čtyř dimenzí (poslouchat, mluvit, číst a psát) a jednotlivých jazyků a podle sociálního a kulturního zázemí, prostředí, potřeb a zájmů daného jedince. Pro komunikaci v cizím jazyce je nezbytná znalost slovní zásoby a funkční gramatiky a povědomí o hlavních typech verbální interakce a jazykových registrů. Důležitá je znalost společenských zvyklostí, kulturních aspektů a jazykové rozmanitosti. Základními dovednostmi pro komunikaci v cizím jazyce jsou schopnost porozumět mluveným sdělením, zahajovat, vést a ukončovat rozhovory a číst texty, porozumět textům a tvořit texty odpovídající individuálním potřebám. Osoby musejí být rovněž schopny náležitě využívat příručky a učit se jazyky též neformálně v rámci celoživotního učení. Kladný postoj zahrnuje smysl pro kulturní rozmanitost a zájem o jazyky a mezikulturní komunikaci a zvídavost. 3. Matematická gramotnost a kompetence v oblasti věd a technologií A. Matematická kompetence je kompetencí rozvíjet a používat matematické myšlení k řešení problémů v různých každodenních situacích. Vycházeje ze spolehlivého zvládnutí základních početních úkonů je důraz kladen na proces a činnost, jakož i na znalosti. Matematická kompetence zahrnuje na různých úrovních schopnost a ochotu používat matematické způsoby myšlení (logické a prostorové myšlení) a prezentace (vzorce, modely, obrazce, grafy a diagramy). B. Kompetencí v oblasti vědy se rozumí schopnost a ochota používat soubor znalostí a metod používaných k objasnění přírodních zákonů ke kladení otázek a k formulaci závěrů založených na důkazech. Kompetence v oblasti technologií je pojímána jako uplatňování těchto znalostí a metod v reakci na přání a potřeby lidí. Kompetenci v oblasti vědy a technologií vyžadují pochopení změn způsobených lidskou činností a občanskou odpovědnost každého jedince. A. Znalostmi nezbytnými pro matematiku jsou velmi dobrá znalost čísel, měr a struktur, základních operací a základních matematických prezentací a pochopení matematických termínů a definic a povědomí o otázkách, na něž může dát matematika odpověď. K dovednostem jedince patří používání základních matematických principů a postupů v každodenních situacích doma a v práci a schopnost sledovat a hodnotit sled argumentů. Měl by být schopen matematicky uvažovat, rozumět matematickým důkazům, komunikovat v jazyce matematiky a používat příslušné pomůcky. Kladný postoj je v matematice založen na respektování pravdy a na ochotě hledat odůvodnění a hodnotit jejich platnost. B. Nejdůležitějšími znalostmi pro vědu a technologie jsou hlavní principy přírody, základní vědecké pojmy, zásady a metody, technologie a technologické výrobky a procesy, a rovněž porozumění dopadu vědy a technologií na přírodu. Následně by tyto kompetence měly umožnit jedincům lépe 8

9 chápat pokrok, omezení a rizika vědeckých teorií a technologií ve společnosti obecně (v souvislosti s rozhodováním, hodnotami, morálními otázkami, kulturou atd.). Mezi dovednosti patří schopnost používat a ovládat technologické nástroje a stroje a vědecké údaje k dosažení určitého cíle nebo rozhodnutí či závěru na základě důkazu. Jedinci by měli rovněž být schopni rozpoznat základní rysy vědeckého bádání a formulovat závěry a důvody, jež je k těmto závěrům vedly. V případě postoje je nezbytný smysl pro kritický úsudek a zvídavost, zájem o etické otázky a respektování bezpečnosti i udržitelnosti, zejména v případě vědeckého a technologického pokroku ve vztahu ke své vlastní osobě, rodině, komunitě a celosvětovým problémům. 4. Kompetence k práci s digitálními technologiemi Kompetencí k práci s digitálními technologiemi se rozumí jisté a kritické používání technologií informační společnosti (dále jen TIS ) při práci, ve volném čase a v komunikaci. Předpokladem je základní znalost informačních a komunikačních technologií, tj. používání počítačů k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací a ke komunikaci a spolupráci v rámci sítí prostřednictvím internetu. Kompetence k práci s digitálními technologiemi vyžaduje důkladné pochopení povahy, úlohy TIS a jejích možností v každodenních situacích a důkladné znalosti z těchto oblastí v osobním a společenském životě i v práci. Jedná se o základní počítačové aplikace, např. textové editory, tabulkové procesory, databáze, systémy ukládání a správy informací, pochopení možností a potenciálních rizik, jež internet a komunikace prostřednictvím elektronických médií ( u, síťových nástrojů) přinášejí pro práci, volný čas, sdílení informací a spolupráci, učení a výzkum v rámci sítí. Jedinci by rovněž měli chápat, jak mohou TIS podporovat tvořivost a inovace, a měli by si uvědomovat problémy spojené s platností a důvěryhodností dostupných informací a měli by znát právní a etické zásady, jež je třeba dodržovat při interaktivním využívání TIS. Požadované dovednosti zahrnují: schopnost vyhledávat, shromaždovat a zpracovávat informace a používat je kritickým a systematickým způsobem, hodnotit jejich důležitost a rozlišovat mezi reálnými a virtuálními informacemi a zároveň chápat vztahy. Jedinci by měli umět používat nástroje k vytváření, prezentaci a pochopení komplexních informací a měli by být schopni internetové služby získávat, vyhledávat a používat; rovněž by měli umět používat TIS k podpoře kritického myšlení, tvořivosti a inovací. Pro využívání TIS je nezbytný kritický a reflexívní postoj k dostupným informacím a odpovědné používání interaktivních médií; kompetence je rovněž rozvíjena zájmem o zapojení se do kolektivů a sítí pro kulturní, sociální nebo profesní účely. 5. Učit se učit - kompetence k učení Kompetencí k učení se rozumí schopnost provádět tuto činnost a v procesu učení vytrvávat a schopnost zorganizovat si učení a efektivně hospodařit se svým časem a s informacemi, a to jak samostatně, tak v rámci skupin. Tato kompetence zahrnuje povědomí o vlastních postupech učení a vlastních potřebách, schopnost rozpoznávat dostupné možnosti a překonávat překážky za účelem úspěšnosti procesu učení. To znamená získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat rady a využívat je. V rámci procesu učení, jak se učit, je nutné, aby studující vycházeli ze zkušeností z dřívějšího učení a ze životních zkušeností a znalosti a dovednosti používali v různých souvislostech doma, v práci, při vzdělávání a odborné přípravě. Rozhodujícími aspekty kompetence je motivace a sebedůvěra jedince. Je-li učení zaměřeno na určitou práci nebo kariérní cíl, měl by jedinec znát požadované kompetence, znalosti, dovednosti a kvalifikace. Ve všech případech však kompetence k učení vyžaduje, aby daná osoba znala a chápala své oblíbené strategie učení, silné a slabé stránky svých dovedností a kvalifikace a aby byla schopna vyhledávat možnosti vzdělávání a odborné přípravy a dostupnou pomoc a podporu. Kompetence k učení znamená umět si osvojit elementární základní dovednosti, jako je čtení, psaní, počítání a informační a komunikační technologie, jež jsou nezbytné pro další učení. Na základě těchto dovedností by jedinec měl být schopen získávat nové znalosti a dovednosti, osvojovat si je, zpracovávat je a vstřebávat je. K tomu je nezbytná efektivní organizace vlastního učení, profesního postupu a práce, a zejména schopnost v učení vytrvat, soustředit se v prodloužených časových úsecích a kriticky uvažovat o účelech a cílech učení. Jedinci by si měli sami dokázat vyhradit čas na učení a být disciplinovaní, ale též by při procesu učení měli umět 9

10 spolupracovat s ostatními, využívat heterogenní skupiny a dělit se s ostatními o to, co se naučili. Jedinci by měli být schopni zorganizovat si své vlastní učení, zhodnotit si svou vlastní práci a případně vyhledávat rady, informace a podporu. Kladný postoj vyžaduje motivaci a důvěru v pokračování a úspěch celoživotního učení. Kladný postoj k řešení problémů podporuje jak schopnost jedince učit se, tak překonávat překážky a vyrovnávat se se změnami. Hlavními prvky kladného postoje je přání uplatnit zkušenosti již získané při učení a v životě a hledat příležitosti k učení a uplatňování poznatků v různých životních situacích 6. Sociální a občanské kompetence Tyto kompetence zahrnují osobní, mezilidské, mezikulturní, sociální a občanské kompetence a pokrývají všechny formy chování, které jedince připravují na jeho efektivní a konstruktivní účast na společenském a pracovním životě, a to ve stále rozmanitějších společnostech, a na řešení případných konfliktů. Občanské kompetence jedince připravují na plné zapojení do občanského života na základě znalostí sociálních a politických koncepcí a struktur a k aktivní a demokratické účasti. A. Sociální kompetence jsou úzce spjaty s osobním a společenským blahem, k jehož dosažení je nezbytné pochopit, jak mohou jedinci dosáhnout optimálního fyzického a psychického zdravotního stavu, který též může být zdrojem jejich vlastního bohatství či bohatství jejich rodiny a nejbližšího společenského prostředí, a vědět, jak k tomu lze přispět prostřednictvím zdravého životního stylu. Pro úspěšné zapojení do mezilidských vztahů a do společnosti je třeba rozumět pravidlům chování a zvykům, které jsou obecně uznávány v různých společnostech a prostředích (např. v práci). Stejně důležité je znát základní pojmy v souvislosti s jedincem, skupinami, pracovními organizacemi, rovným postavením mužů a žen a nediskriminací, společností a kulturou. Zásadní je pochopení multikulturních a společensko-hospodářských rozměrů evropských společností a jak se národní kulturní identita vzájemně ovlivňuje s evropskou identitou. Základem této kompetence jsou dovednosti konstruktivně komunikovat v různých prostředích, projevovat toleranci, vyjadřovat a chápat různá stanoviska, jednat tak, aby došlo k navození důvěry, a projevovat empatii. Jedinci by měli být schopni vyrovnat se se stresem a frustrací a konstruktivně se vyjadřovat a rovněž by měli rozlišovat mezi osobní a pracovní sférou. Kompetence je založena na postoji spočívajícím ve spolupráci, sebevědomí a čestnosti. Jedinci by se měli zajímat o socio-ekonomický rozvoj a komunikaci s jinými kulturami, měli by doceňovat rozmanitost a respektovat ostatní a měli by být připraveni překonávat předsudky a dělat kompromisy. Základem občanských kompetencí je znalost pojmů demokracie, spravedlnost, rovnost, občanství a občanská práva, včetně způsobu jejich vyjádření v Listině základních práv Evropské unie a mezinárodních deklaracích a jejich uplatňování ze strany různých institucí na místní, regionální, vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni. K těmto kompetencím patří znalost současných událostí a také hlavních událostí a tendencí v národní, evropské a světové historii. Dále by mělo být rozvinuto povědomí o cílech, hodnotách a strategiích sociálních a politických hnutí. Rovněž je důležitá znalost evropské integrace a struktur, hlavních cílů a hodnot Evropské unie a posílení povědomí o rozmanitosti a kulturní identitě v Evropě. Dovednosti pro občanské kompetence souvisejí se schopností efektivně se spolu s ostatními zapojit do veřejného života, projevovat solidaritu a zájem o řešení problémů dotýkajících se místního nebo šíře pojatého společenství. Vyžadují kritické a tvůrčí myšlení a konstruktivní účast na místních aktivitách či aktivitách v blízkém okolí, jakož i rozhodování na všech úrovních od místní po vnitrostátní a evropskou, a to zejména účastí ve volbách. Kladný postoj spočívá v plném dodržování lidských práv, včetně zásady rovnosti, jako základu demokracie, v uznání a pochopení rozdílů mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin. Znamená to jak projev sounáležitosti s určitým místem, zemí, EU a obecně Evropou či světem (nebo jeho částí), tak i ochotu podílet se na demokratickém rozhodování na všech úrovních. Kladným postojem je rovněž smysl pro odpovědnost, pochopení a dodržování společných hodnot, které jsou pro zajištění soudržnosti společnosti nezbytné, jako je například dodržování demokratických zásad. Konstruktivní účastí se rovněž rozumějí občanské aktivity, podpora sociální rozmanitosti a soudržnosti a udržitelného rozvoje a připravenost respektovat hodnoty a soukromí druhých. 7. Smysl pro iniciativu a podnikavost 10

11 Smyslem pro iniciativu a podnikavostí se rozumí schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jejich každodenním životě doma a ve společnosti, ale i na pracovišti, pomáhá pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje jim chopit se příležitostí a je základem specifičtějších dovedností a znalostí, které potřebují osoby zabývající se sociálními nebo obchodními činnostmi nebo podílející se na těchto činnostech a které by měly zahrnovat povědomí o etických hodnotách a podporovat řádnou správu. Mezi nezbytné znalosti patří schopnost rozpoznat příležitosti k osobním, profesním nebo obchodním činnostem, včetně znalosti obecnějších aspektů, jež vytvářejí kontext, ve kterém lidé žijí a pracují, např. obecného porozumění ekonomickým mechanismům a možnostem a problémům, jimž čelí zaměstnavatel nebo organizace. Jedinci by si rovněž měli být vědomi etického postavení podniků a toho, jak tyto podniky mohou být dobrým příkladem, např. poctivým obchodováním nebo tím, že budou fungovat jako sociální podnik. Dovednosti souvisejí s aktivním řízením projektů (které vyžaduje takové dovednosti, jakými jsou např. plánování, organizace, řízení, vedení a pověřování, analýza, komunikace, projednávání a hodnocení a podávání zpráv), účinnou reprezentací a vyjednáváním a schopností pracovat jak samostatně, tak i spolupracovat v týmech. Důležitá je schopnost posoudit a rozeznat něčí silné a slabé stránky a zhodnotit rizika a případně, je-li to vhodné, tato rizika nést. Pro podnikavý postoj je charakteristická iniciativa, aktivita, nezávislost a inovace v osobním a společenském životě i v práci. Rovněž je nutná motivace a odhodlání plnit cíle, a to jak osobní, tak i cíle sdílené s ostatními, včetně cílů pracovních. 8. Kulturní povědomí a rozhled Uznání důležitosti tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami, včetně hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění. Kulturní znalostí se rozumí povědomí o místním, národním a evropském kulturním dědictví a o jeho místě ve světě. Zahrnuje základní znalost významných kulturních děl, včetně současné populární kultury. Je důležité pochopit kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropě (a v jiných regionech světa), potřebu jejího zachování a porozumění důležitosti estetických faktorů v každodenním životě. Dovednosti se týkají jak porozumění, tak i vyjadřování: vlastního vyjadřování různými výrazovými formami díky vrozeným schopnostem jedince a jeho smyslu pro umělecká díla a představení. Rovněž je nutná dovednost dávat vlastní tvůrčí a expresivní názory do souvislostí s názory jiných a objevit v kulturní činnosti společenské a hospodářské možnosti a realizovat je. Kulturní vyjádření je rovněž důležité pro rozvoj tvůrčích dovedností, které mohou být uplatněny v mnoha profesních činnostech. Základem úcty a otevřeného postoje k rozmanitosti kulturního vyjádření může být řádné pochopení kultury každého jedince a smysl pro identitu. Kladný postoj zahrnuje také tvořivost, ochotu rozvíjet schopnost estetického projevu osobním uměleckým vyjádřením a účastí v kulturním životě. Zdroj: lex.europa.eu/johtml.do?uri=oj:l:2006:394:som:en:html Vedle povinných předmětů jsme nabízeli: POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Základy dalšího cizího jazyka od 7. ročníku Třída Předmět Vyučující VII. A, VII. B VII. A, VII. B VII. A, VII. B Základy francouzského jazyka Základy německého jazyka I Základy německého jazyka II Mgr. Radka Zelenková Mgr. Milena Tamelová Mgr. Radek Šlangal VIII. A, VIII. B VIII. A, VIII.B VIII. A, VIII. B VIII. A, VIII. B Základy francouzského jazyka Základy německého jazyka Základy ruského jazyka Základy španělského jazyka 11 Mgr. Radka Zelenková Mgr. Milena Tamelová Mgr. L ubov Němcová PhDr. Marcela Pánková

12 IX. A, IX. B IX. A, IX. B IX. A, IX. B Základy francouzského jazyka Základy německého jazyka I Základy německého jazyka II Mgr. Radka Zelenková Mgr. Milena Tamelová Mgr. Radek Šlangal Další volitelný předmět od 8. ročníku Třída Předmět Vyučující VIII. A, VIII. B Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Michaela Vacková VIII. A, VIII. B Přírodovědný seminář Mgr. Jiří Hajn VIII. A, VIII. B Informatika Pavel Špánik IX. A, IX. B Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Lidmila Bartáková IX. A, IX. B Informatika Pavel Špánik IX. A, IX. B Přírodovědný seminář Mgr. Jiří Hajn VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NÁZEV VYUČUJÍCÍ ROČNÍKY DEN ČAS Volnočasové sportovní aktivity Libor Javanský pondělí Volnočasové sportovní aktivity Libor Javanský úterý Volnočasové aktivity - počítače Pavel Špánik úterý Volnočasové sportovní aktivity Libor Javanský středa Volnočasové aktivity - počítače Pavel Špánik čtvrtek Volnočasové sportovní aktivity Libor Javanský čtvrtek ZÁJMOVÉ KROUŽKY NÁZEV VYUČUJÍCÍ ROČNÍKY DEN ČAS Tvořivý kroužek Mgr. Eliška Týlová středa Hudebně-výtvarný kroužek Klementina Průchová úterý Sportovní hry I Mgr. Jana Černá 3. pondělí Sportovní hry II Mgr. Jana Černá 1. úterý Sportovní hry III Mgr. Jana Černá 2. čtvrtek

13 Vaření Chemicko-fyzikální kroužek Geocaching JUDr. Iveta Macková Mgr. Eliška Týlová úterý Ing. Daniela Ronová Hana pondělí Lanková Mgr. Lidmila Bartáková sudý týden v určených termínech Profilace školy - priority: Výuka jazyků dobíhá podle vzdělávacího programu Základní škola, je dána osnovami. Podle ŠVP K6 JAS vyučujeme anglický jazyk od 1. tříd a další cizí jazyk od 7. tříd. Vyučujeme aprobovaně angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu. Snažíme se organizovat jazykové a poznávací pobyty v zahraničí. Mezinárodní kontakty SRN, Slovinsko, Island, Švédsko, Anglie Žákům je nabízena možnost pobytu v zahraničí v partnerských zemích i jinde. Umožňujeme pronájem učeben pro soukromou výuku angličtiny od 1. tříd. Počítačová gramotnost je zajišťována v rámci předmětu Informační a komunikační technologie v 5. a 6. Třídách, v rámci pracovních činností v 7. ročníku a ve volitelném předmětu informatika v třídách. Naučí se ovládat operační systém WINDOWS, textový editor WORD, tabulkový EXCEL, prezentační POWERPOINT, základy programování, vyhledávat informace na internetu, používat elektronickou poštu. Ostatní žáci mohou navštěvovat počítačovou učebnu v rámci mimoškolní činnosti. Lyžařský a snowboardový výcvik byl zajištěn podle osnov pro žáky 7. tříd vedením školy v Rakousku ve středisku Zettersfeld. Náklady na žáky hradili rodiče. Škola získala osvědčení realizovat v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základní a doškolovací kurzy pro instruktory školního lyžování a školního snowboardingu akreditované u MŠMTČR pod č. j / /PaedDr. Milan Němec, Mgr. Libor Javanský/. Školy v přírodě jsou organizovány na základě souhlasu většiny rodičů. Environmentální výchova Žáci pracují na krátkodobých i dlouhodobých projektech týkajících se životního prostředí v rámci samostatných i integrovaných předmětů. Sběr PET lahví Sběr PET víček Sběr papíru Ekologické naučné vycházky do přírodních rezervací Ekologicko- naučné vycházky do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Pomoc při údržbě naší školní studánky ve spolupráci s Pšovskou- okrašlovacím spolkem Kokořínska 13

14 Dopravní výchova Výuka dopravní výchovy se uskutečňovala v průběhu celého školního roku u žáků čtvrtých ročníků. Žáci se seznámili s významem dopravních značek, pravidly silničního provozu pro cyklisty a s povinným vybavením jízdního kola. Nebyly opomenuty ani bezpečnostní a hygienické návyky. Při výuce se uplatňovaly mezipředmětové vztahy. Své poznatky žáci rozvíjeli především ve vyučovacích hodinách přírodovědy, vlastivědy, pracovních činností ale také v rámci výchovy ke zdraví. Podle harmonogramu byla žákům umožněna výuka dopravní výchovy pod odborným vedením učitele z Autoškoly Krejča v Mělníku, Bezručova ulice. Osvojené poznatky z celoroční výuky měli žáci možnost prokázat v závěrečných testech Zkouška cyklisty. Sexuální výchova je obsažena převážně v předmětu rodinná výchova. Využívá se řízené a spontánní diskuse, videoprogramy, besedy s odborníky aj. Mimoškolní činnost Nabízíme řadu aktivit pravidelných i jednorázových. Podle zájmu a času dětí jsou organizovány různé soutěže a hry: florbal, volejbal, fotbal, basketbal, stolní tenis. MIMOŠKOLNÍ ČINNOST Koordinátor volného času zpráva o činnosti ve školním roce Září : Říjen : Listopad : Prosinec : Leden : Únor : Březen : Přímý dozor nad žáky dle rozvrhu 20 hodin Příprava na mimoškolní činnost 2 hodiny Akce : cyklistické čtvrtky výjezdy na kolech Kokořínsko 8. 9., , , Přímý dozor nad žáky dle rozvrhu 20 hodin Příprava na mimoškolní činnost - 2 hodiny Akce : cyklistické čtvrtky - výjezdy na kolech Kokořínsko ,13.10., Přímý dozor nad žáky dle rozvrhu 20 hodin Příprava na mimoškolní činnost 2 hodiny Akce : školní turnaj ve stolní kopané Přímý dozor nad žáky dle rozvrhu 20 hodin Příprava na mimoškolní činnost 2 hodiny Akce : školní vánoční turnaj ve stolním tenisu Přímý dozor nad žáky dle rozvrhu 20 hodin Příprava na mimoškolní činnost 2 hodiny Akce : přebor školy ve šplhu Přímý dozor nad žáky dle rozvrhu 20 hodin Příprava na mimoškolní činnost 2 hodiny Přímý dozor nad žáky dle rozvrhu 20 hodin Příprava na mimoškolní činnost 2 hodiny 14

15 Duben : Květen : Červen : Přímý dozor nad žáky dle rozvrhu 20 hodin Příprava na mimoškolní činnost 2 hodiny Akce : cyklistické čtvrtky -výjezdy na kolech Kokořínsko 5. 4., , , Přímý dozor nad žáky dle rozvrhu 20 hodin. Příprava na mimoškolní činnost 2 hodiny. Akce : cyklistické čtvrtky - výjezdy na kolech Kokořínsko 4. 5., , , turnaj v malé kopané Přímý dozor nad žáky dle rozvrhu 20 hodin Příprava na mimoškolní činnost 2 hodiny Akce : cyklistické čtvrtky - výjezdy na kolech Kokořínsko + Polabí 7. 6., , závody v atletické všestrannosti florbalový turnaj O putovní pohár ZŠ Jungmannovy sady AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2011/2012 Září seznamování s novými dětmi 1. ročníků, pomoc při začleňování do kolektivu - sběr kaštanů - návštěva vyhlídkové věže kostela sv. Petra a Pavla /poznáváme naše město a okolí z ptačí perspektivy/ Říjen návštěva Hasičského záchranného sboru Mělník - návštěva kina Sokol /animovaný film Auta 2 a film Saxána/ - výlet do obory p. Egra v Mlazicích /pozorování daňků, muflonů, odvoz nasbíraných kaštanů/ - Drakiáda na Vrázově vyhlídce Listopad prohlídka výstavy fotografií P. Slavíka Toulky divočinou /MKD/ - prohlídka Kostnice Mělník - návštěva muzea /výtvarné práce žáků naší školy/ Prosinec zájezd do Aquaparku Praha Čestlice - Vánoční tvoření /dekorace, ozdoby, přáníčka/ - vánoční výstava prací žáků ZUŠ Mělník a Mšeno /radnice/ - besídka u stromečku /zpěv koled, recitace/ Leden, únor prohlídka kostela sv. Petra a Pavla /betlémy/ - návštěva kina Sokol /hud. komedie V peřině / - masopustní karneval ŠK 15

16 Březen pohádkový karneval ŠD - prohlídka Mělnického podzemí s výkladem /studna/ Duben Velikonoce /význam, zvyky, výroba dekoračních předmětů, kraslice/ - výlet do Prahy /Petřín, Pražský hrad/ - závody na koloběžkách /park Polabí/ Květen, červen prohlídka mělnického zámku a vinného sklepa s výkladem - Sportovní čtyřboj /skok daleký, běh 60 m, skok z místa, hod kriketovým míčkem/ - Den dětí /zábavné soutěže na hřišti/ - hudební představení p. Renzové - koupání v bazénu, hry ve vodě AKCE ŠKOLY 2011/2012 Školy v přírodě Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil II.A, B, IV. B 48 Pec pod Sněžkou Mgr. Lenka Kučerová III.A 28 Prkenný Důl Mgr. Jana Černá III. B 28 Nové Město - Jáchymov Mgr. Eliška Týlová V. B 21 Prkenný Důl Klementina Průchová IX. B 24 Lučkovice u Mirotic Mgr. Lidmila Bartáková Exkurze Třída Počet žáků Místo a téma Termín Zajistil I. A, I. B 53 Hasičská stanice Mělník Mgr. Irena Mňuková IV. A 26 Okresní archiv Mělník Mgr. Iva Zavadilová IV. B 27 Okresní archiv Mělník Mgr. Raduše Čermáková V. A 23 Praha historické centrum Mgr. Ivana Fryčová V. B 22 Pošta Mělník Klementina Průchová VI. A, VI. B 54 Česká televize, Vyšehrad Mgr. Jitka Majerníčková VI. B 26 Staroměstská radnice Praha Mgr. Jitka Majerníčková VI. A, VI. B 55 ZOO Praha Mgr. Libor Javanský VII. A, VII. B 52 Bezděz Mgr. Radka Zelenková VIII. A 24 CHKO Kokořínsko Mgr. Libor Javanský VIII. A, VIII. B 40 Úštěk výlov rybníka Litoměřice K.H.Mácha Mgr. Libor Javanský VIII. A, VIII. B 49 Barokní Praha Jarmila Hobíková Hana Lanková VIII. A, VII. B 35 Nelahozeves zámek, rodný dům A. Dvořáka Hana Lanková VIII. B 25 Plavební komory Hořín Mgr. Libor Javanský IX. A 22 Střední podnikatelská škola Mělník Mgr. Milena Tamelová IX. B 25 Terezín Mgr. Lidmila Bartáková 16

17 Muzea, výstavy Třída Počet žáků Místo a téma Termín Zajistil I. A 26 CHKO Kokořínsko Mgr. Eva Kloboučníková I. A 26 Od Ondřeje do Silvestra Mgr. Eva Kloboučníková I. A 26 Velikonoce-lidové zvyky a obyčeje Mgr. Eva Kloboučníková I. A 26 Od máminy sukně do školních škamen Mgr. Eva Kloboučníková I. B 26 CHKO Kokořínsko Mgr. Irena Mňuková I. B 26 Od Ondřeje do Silvestra Mgr. Irena Mňuková I. B 26 Od máminy sukně do školních škamen Mgr. Irena Mňuková II. A 24 V muzeu je policie Mgr. Dagmar Martinovská II. A 24 Velikonoce-lidové zvyky a obyčeje Mgr. Dagmar Martinovská II. B 24 CHKO Kokořínsko Mgr. Lenka Kučerová II. B 24 Od Ondřeje do Silvestra Mgr. Lenka Kučerová II. B 24 Velikonoce-lidové zvyky a obyčeje Mgr. Lenka Kučerová II. B 24 V muzeu je policie Mgr. Lenka Kučerová II. B 24 Od máminy sukně do školních škamen Mgr. Lenka Kučerová III. A 30 CHKO Kokořínsko Mgr. Jana Černá III. A 30 Od Ondřeje do Silvestra Mgr. Jana Černá III. A 31 Velikonoce-lidové zvyky a obyčeje Mgr. Jana Černá III. A 31 V muzeu je policie Mgr. Jana Černá III. A, III. B 61 Národní technické muzeum v Praze Mgr. Jana Černá III. B 30 CHKO Kokořínsko Mgr. Eliška Týlová III. B 30 Od Ondřeje do Silvestra Mgr. Eliška Týlová III. B 30 Velikonoce-lidové zvyky a obyčeje Mgr. Eliška Týlová III. B 30 V muzeu je policie Mgr. Eliška Týlová IV. A 26 CHKO Kokořínsko Mgr. Iva Zavadilová IV. A 26 Od Ondřeje do Silvestra Mgr. Iva Zavadilová IV. A 26 Velikonoce-lidové zvyky a obyčeje Mgr. Iva Zavadilová IV. A 26 V muzeu je policie Mgr. Iva Zavadilová IV. B 27 CHKO Kokořínsko Mgr. Raduše Čermáková IV. B 27 Od Ondřeje do Silvestra Mgr. Raduše Čermáková IV. B 27 Velikonoce-lidové zvyky a 17

18 IV. B 27 IV. B 27 V. A 23 V. A 23 obyčeje město na dobových pohlednicích V muzeu je policie Od Ondřeje do Silvestra V muzeu je policie Mgr. Raduše Čermáková Mgr. Raduše Čermáková Mgr. Raduše Čermáková Mgr. Ivana Fryčová PaedDr. Dana Karschová V. A 23 Praha Neviditelná výstava Klementina Průchová V. B 22 CHKO Kokořínsko Klementina Průchová V. B 22 Od Ondřeje do Silvestra Klementina Průchová VI. A 27 Houby Mgr. Lidmila Bartáková VI. A 27 CHKO Kokořínsko Ing. Daniela Ronová VI. A 28 V muzeu je policie Ing. Daniela Ronová VI. B 27 Houby Mgr. Lidmila Bartáková VI. B 27 CHKO Kokořínsko Mgr. Jitka Majerníčková VI. B 27 V muzeu je policie Mgr. Jitka Majerníčková VII. A 26 Houby Mgr. Lidmila Bartáková VII. A 26 CHKO Kokořínsko JUDr. Iveta Macková VII. A 26 V muzeu je policie JUDr. Iveta Macková VII. A 26 Požární ochrana očima dětí radnice Mělník Miloslava Kubešová VII. A 26 Krajina, zátiší, člověk Miloslava Kubešová VII. A 26 Bytosti Miloslava Kubešová VII. B 26 Mělník na dobových pohlednicích Mgr. Radka Zelenková Požární ochrana očima dětí VII. B 26 radnice Mělník Miloslava Kubešová VII. A 26 Mělník na dobových pohlednicích JUDr. Iveta Macková VII. B 26 Houby Mgr. Lidmila Bartáková VII. B 26 CHKO Kokořínsko Mgr. Radka Zelenková VII. B 26 Od Ondřeje do Silvestra Mgr. Radka Zelenková VII. B 26 V muzeu je policie Mgr. Radka Zelenková VIII. A let mělnického vinobraní Jarmila Hobíková VIII. A 24 CHKO Kokořínsko Jarmila Hobíková VIII. A 24 Město Mělník na dobových fotografiích Jarmila Hobíková VIII. B 25 Město Mělník na dobových fotografiích Jarmila Hobíková VIII. A, VIII. B 35 Technické muzeum Praha Hana Lanková VIII. A, VIII. B 49 Human bodies výstava Praha Mgr. Lidmila Bartáková IX. A 22 Od Ondřeje do Silvestra Mgr. Milena Tamelová IX. A 22 Město Mělník na dobových fotografiích Mgr. Milena Tamelová IX. A 22 V muzeu je policie Mgr. Milena Tamelová IX. B 25 CHKO Kokořínsko Mgr. Lidmila Bartáková IX. B 25 V muzeu je policie Mgr. Lidmila Bartáková

19 Sportovní akce Třída Počet žáků Náplň Termín Zajistil zájemci 15 Přespolní běh JUDr. Iveta Macková zájemci 30 Běh starosty města JUDr. Iveta Macková 2. stupeň výběr 12 Okresní kolo atletického čtyřboje Volejbalový turnaj starší žákyně, oblastní 2. stupeň výběr 12 kolo výběr 6 Plavecko-běžecké závody okresní kolo výběr 2 Plavecko-běžecké závody krajské kolo 2. stupeň - výběr 12 Pohár rozhlasu - atletické závody - okresní kolo, mladší žáci a žákyně 2. stupeň - výběr 12 Pohár rozhlasu - atletické závody - okresní kolo, starší žáci a žákyně 2. stupeň - výběr 16 Fotbalový turnaj starších žáků L. Javanský Florbalový turnaj o putovní pohár Mělník, L. Javanský, 2. stupeň - výběr 30 ZŠ Jung. sady JUDr. Iveta Macková VII. B 26 Horolezecká stěna Mammut Praha Mgr. Radka Zelenková Vzdělávací a výchovné programy, besedy, přednášky Třída Počet žáků Náplň a místo Termín Zajistil I. A 27 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková I. A 27 Beseda s ornitologem ptáci v zimě Mgr. Eliška Týlová I. B 26 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková I. B 26 Beseda s ornitologem ptáci v zimě Mgr. Eliška Týlová II. A, III. B Den vody program MÚ, záchranářský systém Mgr. Michaela Vacková II. A 24 Jak se chovat k pejskům MP Mgr. Michaela Vacková II. A 24 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková II. B 24 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková Planetárium Praha Raketou na III. A 31 Měsíc Mgr. Jana Černá III. A a 2. stupeň 230 Život za vlády Lucemburků Mgr. Jitka Majerníčková III. A 30 Integrované vyučování Mgr. Jana Černá III. B 30 Beseda s ornitologem Mgr. Eliška Týlová IV. A 26 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková IV. B 27 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková IV. B, VI. B Podmořský svět beseda o potápění Mgr. Michaela Vacková IV. B 27 Beseda bezpečnost silničního provozu Mgr. Raduše Čermáková IV. B 27 Beseda s ornitologem ptáci v zimě Mgr. Raduše Čermáková V. B 22 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková Beseda s ornitologem ptáci v V. B 22 zimě Mgr. Eliška Týlová VI. A 28 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková VI. B 26 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková 2. stupeň 200 Čína cestopisný pořad Mgr. Lidmila Bartáková VII. A 26 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková Cestopisná přednáška o Asii VII. A, VIII. A 50 s projekcí- Mgr. K. Tlustá Mgr. Michaela Vacková 19

20 VII. B 26 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková VIII. A, VIII. B 49 Kurz 1. pomoci Mgr. Raduše Čermáková Výstava Vzdělávání IX. A, IX. B 47 Mělník Mgr. Milena Tamelová IX. A, IX. B 47 Bankovní produkty - přednáška Mgr. Milena Tamelová IX. A, IX. B 47 Kurz první pomoci Mgr. Raduše Čermáková Divadelní představení, kulturní akce, koncerty, hudební pořady Třída Počet žáků Název a místo Termín Zajistil I. A, I. B, IV. B, V. A, V. S kouzly kolem světa MKD B Mělník Mgr. Eva Kloboučníková I. A, I. B 53 Pohádkový Betlém MKD Mělník Mgr. Eva Kloboučníková II.A, II. B, III. A, III. B, IV. Pohádky bratří Grimmů kino A, IV. B Sokol Mgr. Michaela Vacková I. A, I. B, II. A, II. B, IV. B, V. A Vrkoč mezinárodní folklorní festival MKD Mělník Mgr. Raduše Čermáková IV. B Radovanovy radovánky MKD Mělník Mgr. Raduše Čermáková III. B, V. A, VI. A, VI.B, VII. A, VII. B, VIII. A, IX. Libushe - muzikál Mgr. Radek Šlangal ročník 464 Cimbálová muzika Réva Mgr. Michaela Vacková ročník 230 Lidice - film Mgr. Michaela Vacková Nicholas Winton síla lidskosti - 2. stupeň 203 film Mgr. Michaela Vacková 2. stupeň 203 Lucerna divadlo Na Fidlovačce Mgr. Jitka Majerníčková VI. A Ten Sing -koncert Mgr. Michaela Vacková Moliere a jeho přátelé divadelní 2. stupeň 203 představení Mgr. Michaela Vacková Lyžařské a sportovní kurzy Třída Počet žáků Náplň a místo Termín Zajistil Lyžařský kurz zájemci 1. a 2. stupně 30 Rakouské Alpy Zettersfeld Mgr. LiborJavanský zájemci 2. stupně 45 Sportovní kurz Nová Živohošť Mgr. Radka Zelenková IV. B, VI. A, B VII. A, B, IX. A 81 Cykloturistický kurz Lhotka u Mělníka Mgr. Jitka Majerníčková VII. A 19 Turistický kurz Mgr., JUDr. Iveta Macková I. A 27 Kurz bruslení Mgr. Eva Kloboučníková IV. A 26 Bruslení Mgr. Iva Zavadilová Zahraniční zájezdy Třída Počet žáků Místo a náplň Termín Zajistil zájemci 2. stupně Drážďany - památky, vánoční trhy Mgr. Milena Tamelová Mgr.Jitka Majerníčková IX. A 18 Německo partnerská škola v Oranienburgu, návštěva Berlína Mgr. Milena Tamelová 20

21 Knihovna Třída Počet žáků Téma Termín Zajistil I. A 27 Seznamovací beseda Mgr. Eva Kloboučníková I. B 26 Seznamovací beseda Mgr. Irena Mňuková I. B 26 Pohádky, pohádkové postavy Mgr. Irena Mňuková III. A 30 Historie Mělníka, pověsti Mělníka Mgr. Jana Černá III. A 30 Vánoce u nás a v Evropě Mgr. Jana Černá III. A 31 Práce s encyklopedií Mgr. Jana Černá III. B 30 Pověsti Mgr. Eliška Týlová III. B 30 Dobrodružná literatura Mgr. Eliška Týlová III. A 24 Dětský hrdina ukázky z knih a filmů Mgr. Iva Zavadilová III. B 27 Dětský hrdina ukázky z knih a filmů Mgr. Raduše Čermáková Vystoupení žáků a besídky Třída Počet žáků Téma a místo Termín Zajistil Chumelí se chumelí - vánoční I. A 27 vystoupení v MŠ Pod Vrchem Mgr. Eva Kloboučníková I. A 27 Chumelí se chumelí - vánoční vystoupení v MŠ Nemocniční Mgr. Eva Kloboučníková I. A 27 Chumelí se chumelí - vánoční vystoupení v regionálním muzeu Mgr. Eva Kloboučníková I. A 27 Chumelí se chumelí - vánoční vystoupení v domě seniorů Mgr. Eva Kloboučníková I. A 27 Zpíváme jaru a maminkám vystoupení v MŠ Nemocniční Mgr. Eva Kloboučníková I. A 27 Zpíváme jaru a maminkám vystoupení v MŠ Pod Vrchem Mgr. Eva Kloboučníková I. A 27 Zpíváme jaru a maminkám vystoupení v Centru seniorů Mgr. Eva Kloboučníková I. A 27 Zpíváme jaru a maminkám vystoupení v muzeu Mgr. Eva Kloboučníková III. B 30 Vystoupení na vernisáži prací tvořivého kroužku v reg. muzeu Mgr. Eliška Týlová III. B 30 Besídka ke Dni matek Mgr. Eliška Týlová V. B 22 Hudební vystoupení na vernisáži tvořivého kroužku v regionálním muzeu Klementina Průchová V. B 12 Vystoupení na vítání občánků MÚ Mělník Klementina Průchová V. B 22 Den matek vystoupení v regionálním muzeu Klementina Průchová různé 15 Akademie tří měst Mgr. Radek Šlangal 21

22 Třídní výlety Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil I. A,I. B 53 Zámek Libochovice Mgr. Irena Mňuková I. A, I. B 53 ZOO Praha, plavba parníkem Mgr. Eva Kloboučníková I. B 26 Hořínský park Mgr. Irena Mňuková II. A 24 Liběchov skalní sochy Mgr. Dagmar Martinovská III. A 31 Kokořínsko přírodovědný výlet Mgr. Jana Černá III. B 30 ZOO Děčín Mgr. Eliška Týlová III. B 30 CHKO Kokořínsko- Pokličky Mgr. Eliška Týlová IV. B 26 Zelčín cyklistický výlet Mgr. Iva Zavadilová V. A 23 Ostrá - Botanicus PaedDr. Dana Karschová V. B 22 Zoopark Zelčín cyklistický výlet Klementina Průchová V. B 22 ZOO Praha Klementina Průchová VII. A 26 Vánoční Praha JUDr. Iveta Macková VII. A 26 Račice cyklistický výlet JUDr. Iveta Macková Turistický výlet Mšeno, VII. B 26 Pokličky Mgr. Radka Zelenková VIII. A, VIII. B 35 ZOO Liberec Hana Lanková Vycházky Další akce Třída Počet žáků Místo Termín Zajistil Mělník doprava v okolí I. A 27 školy, bezpečnost Mgr. Eva Kloboučníková III. B 30 Mělník orientace na mapě města Mgr. Eliška Týlová VII. A 26 Mělník historie Mělníka s paní Renzovou Mgr. Michaela Vacková IX. A 22 Hořínský park, plavební komory Mgr. Milena Tamelová Třída Počet žáků Zaměření, místo Termín Zajistil Sběr přírodního materiálu, II. B 24 podzimní les Mgr. Lenka Kučerová II. B 24 MDD soutěže, hry, pohádky Mgr. Lenka Kučerová III. B 30 Dýňový podvečer Mgr. Eliška Týlová IV. A 26 Sportovní dopoledne turistika, bowling Mgr. Iva Zavadilová IV. B 27 CHKO Kokořínsko rostliny a živočichové Mgr. Raduše Čermáková IV. B 27 Dopravní výchova dopravní hřiště Mlazice Mgr. Raduše Čermáková IX. A 22 Diskuzní soutěž v MKD -Tmelník Mgr. Milena Tamelová 22

23 c) přehled pracovníků školy Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci Personální podmínky vzdělávací činnosti ZŠ Ve škole působilo celkem 34 učitelů ( z toho 6 mužů, 3 ženy na mateřské dovolené ), nekvalifikovaných 9 učitelů. Ve školní družině 4 aprobované vychovatelky, ve školním klubu 2 aprobované vychovatelky. Ve školním roce byli zaměstnáni na částečný úvazek 2 pedagogové volného času a 2 asistentky pedagoga. d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 1. ročník Podle příslušnosti k spádovému obvodu školy jsme vzali 25 žáků. Na základě žádosti rodičů jsme vyhověli 52 žákům. Pro školní rok 2012/2013 bylo celkem přijato 52 žáků, 9 žáků dostalo rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Kritéria pro přijetí byla jako v minulých letech: - příslušnost k obvodu bydliště v blízkosti školy sourozenec navštěvující naši školu zájem rodičů Ostatní ročníky Během školního roku 2011/2012 jsme vyhověli ve správním řízení 31 žádostem o přeřazení žáků na naši školu z různých důvodů z jiných škol. Od září 2012 nastoupí na žádost zákonných zástupců do různých ročníků 28 žáků. 23

24 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků (podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy) 24

25 2.pololetí 2011/ ŽÁKŮ 230 CHLAPCŮ 232 DÍVEK počet nedostatečné dostatečné chování vyznam. pochv, chl / dí počet žáků s 1 ned. s více ned. počet žáků s 1 dost. s více dost. NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. počet /% počet 1.A 27 16/ % 3 1.B 26 17/ % 1 2.A 24 12/ % 2 2.B 24 14/ % 0 3.A 31 13/ % 11 3.B 30 15/ % 0 4.A 26 12/ % 2 4.B 27 16/ % 13 5.A 23 11/ % 2 5.B 22 11/ % / % 47 6.A 28 13/ % 0 6.B 26 11/ % 6 7.A 26 9/ % 9 7.B 26 12/ % 8 8.A 25 9/ % 2 8.B 24 10/ % 5 9.A 22 15/ % 7 9.B 25 14/ % / % / % 93 25

26 Umístění žáků ve školním roce 2011/12 z devátých tříd odchází z osmých ročníků z pátých ročníků 47 žáků 1 žák 8 žáků Název školy Počet žáků Gymnázium Mělník čtyřleté 11 osmileté 8 SSZŠ Mělník 1 Střední zahradnická škola, Mělník 1 Soukromá střední podnikatelská škola, Mělník 1 Střední průmyslová škola stavební, Mělník 4 ISŠT, Mělník - mechanik strojů a zařízení 1 SOŠ a SOU Neratovice - automechanik 3 - karosář 2 - kadeřník 1 SSOU ATHOZ, s.r.o. - kuchař - číšník 1 OA Holešovice, Praha 3 Masarykova SŠ chemická, Praha 1 VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1 1 Střední hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 1 Střední průmyslová škola, Praha - Prosek 1 Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10 - autolakýrník 1 SPŠ strojírenská Praha, Na Třebešíně 1 SOŠ a VOŠ obalové techniky, Štětí - informační technologie 3 SOU Škoda, Mladá Boleslav - automechanik 2 Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 1 SŠ letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda 1 SOU společného stravování, Poděbrady - kuchař - číšník 2 Hotelová škola, Poděbrady 1 Ekogymnázium, Poděbrady - multimediální obor 1 SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice - kuchař - číšník 1 SŠS a technická, Ústí nad Labem - kominík 1 26

27 Integrovaní žáci ve školním roce 2011/2012 Celkový počet: 27 integrovaných žáků, z toho 1 žák s vadami řeči. Z celkového počtu je 6 dívek. V letošním školním roce byly podány 4 žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje na pedagoga asistenta pro žáka 2. třídy, 4. třídy, 6. třídy a 7. třídy ve školním roce 2012/2013. V PPP bylo v tomto školním roce bylo vyšetřeno 11 žáků, nevyšetřeni 2 žáci, / z důvodu odeslání žádosti ve 4. čtvrtletí školního roku /. Přehled vyučujících ADN na I. stupni Vyučující Počet žáků Mgr. Raduše Čermáková 6 Mgr. Jana Černá 7 PROJEKTY Třída Téma Termín Zajistil I. A Podzim říjen, listopad Mgr. Eva Kloboučníková I. A Vánoce prosinec Mgr. Eva Kloboučníková I. A Velikonoce březen, duben Mgr. Eva Kloboučníková I. A Maminka duben, květen Mgr. Eva Kloboučníková I. A Povolání dospělých červen Mgr. Eva Kloboučníková I. B Naše Vánoce prosinec Mgr. Irena Mňuková I. B Moje oblíbená knížka leden, únor Mgr. Irena Mňuková I. B Naše Velikonoce duben Mgr. Irena Mňuková II. A Velikonoce březen,duben Mgr. Dagmar Martinovská II. A Kokořínsko červen Mgr. Dagmar Martinovská II. A Titanic duben Mgr. Dagmar Martinovská II. B Podzim září, říjen Mgr. Lenka Kučerová II. B Mělník listopad Mgr. Lenka Kučerová II. B Květen 1945 na Mělnicku květen Mgr. Lenka Kučerová III. A Vzpomínáme na prázdniny září Mgr. Jana Černá III. A Moje město Mělník říjen Mgr. Jana Černá III. A Povolání listopad Mgr. Jana Černá III. A Vánoce prosinec Mgr. Jana Černá III. A Minulost a současnost, lidé a čas leden Mgr. Jana Černá III. A Vesmír, planety, sluneční soustavy únor Mgr. Jana Černá III. A Živočichové duben Mgr. Jana Černá III. B Mělník naše město říjen Mgr. Eliška Týlová III. B Halloween říjen Mgr. Eliška Týlová 27

28 III. B Vánoce prosinec Mgr. Eliška Týlová III. B Vesmír planety, hvězdy únor Mgr. Eliška Týlová III. B Velikonoce duben Mgr. Eliška Týlová IV. A Povolání dospělých průběžně Mgr. Iva Zavadilová IV. A Vánoce prosinec Mgr. Iva Zavadilová IV. B Známe svoje město? září Mgr. Raduše Čermáková IV. B Vánoce prosinec Mgr. Raduše Čermáková IV. B Povolání dospělých průběžně Mgr. Raduše Čermáková V. A Vánoce prosinec Mgr. Ivana Fryčová V. B Vánoce v modrém listopad Klementina Průchová V. B Lidové zvyky a obyčeje prosinec Klementina Průchová V. B Péče o zdraví duben Klementina Průchová VI. A Významný savec leden, únor Mgr. Lidmila Bartáková VI. A Vánoce prosinec Ing. Daniela Ronová VI. A Hospodářsky významná krytosemenná rostlina květen Mgr. Lidmila Bartáková VII. A, VII. B Rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou září Mgr. Lidmila Bartáková VII. A, VII. B Zástupci bezobratlých prosinec, leden Mgr. Lidmila Bartáková VII. A, VII. B Vánoce prosinec JUDr. Iveta Macková Mgr. Radka Zelenková VII. B Významné houby Duben, květen Mgr. Lidmila Bartáková VII. A, VII. B Významné houby květen Mgr. Lidmila Bartáková VIII. A, VIII. B Choroby, které jsou rizikem pro lidskou populaci leden Mgr. Lidmila Bartáková VIII. A, VIII. B Rizika sexuálního života, pohlavní choroby květen, červen Mgr. Lidmila Bartáková IX. A, IX. B Vltava září, říjen Ing. Daniela Ronová IX. A, IX. B Afrika září, říjen Mgr. Lidmila Bartáková IX. A, IX. B Amerika listopad Mgr. Lidmila Bartáková IX. A Osobnosti 2. světové války listopad Mgr. Milena Tamelová IX. A, IX. B Významný nerost prosinec, leden Mgr. Lidmila Bartáková IX. A Dresden prosinec Mgr. Milena Tamelová IX. A, IX. B Vánoce prosinec Mgr. Lidmila Bartáková Mgr. Milena Tamelová IX. A, IX. B Evropa březen Mgr. Lidmila Bartáková IX. A Éry vývoje života březen Mgr. Lidmila Bartáková IX. A, IX. B Asie březen Mgr. Lidmila Bartáková IX. A, IX. B Austrálie a Ocaánie květen, červen Mgr. Lidmila Bartáková IX. B Hrozby pro přírodní prostředí květen Mgr. Lidmila Bartáková 28

29 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH Soutěž Žáci Umístění Okresní kolo chemické olympiády Tomáš Pipota (9. a) 3. místo Okresní kolo konverzační soutěže v David Mestenhauser (9. a) 2. místo angličtině Okresní kolo konverzační soutěže v David Mestenhauser (9. a) 2. místo němčině Okresní kolo atletické soutěže Pohár starší žáci 2. místo rozhlasu Atletická všestrannost okresní kolo Zástupci žáků 1. stupně 2. místo Plavecko-běžecké závody okresní kolo 2. místo 3. místo Výtvarná soutěž požární ochrana očima dětí Irena Pomekáčová (6.a) 1. místo f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Primární prevence rizikového chování K základním cílům tohoto programu patří prevence v oblasti užívání návykových látek, kriminality, gamblerství, vandalismu, záškoláctví, netolismu, rasismu, šikany a dalších forem násilného či jinak nepřípustného chování. Dalšími důležitými tématy jsou sexuální výchova (zdravý přístup k sexualitě, prevence onemocnění AIDS apod.) a nebezpečí sekt. Velký důraz je kladen také na rozvoj osobnosti žáka a posilování pozitivních životních postojů a hodnot, na smysluplné trávení volného času, na empatii a schopnost pomoci druhým (v rámci rodiny, školy, společnosti). Snažíme se vytvářet přátelské prostředí, podporovat žáky v otevřené komunikaci a účinné spolupráci, stmelovat třídní kolektivy. AKCE 1. stupeň Třída Aktivita, náplň Zajistil Datum 1.-5.ročník Třídní pravidla třídní učitelé průběžně 1.-5.ročník Posilování pozitivních hodnot třídní učitelé průběžně 1.-5.ročník Vztahy v kolektivu, osobnostní rozvoj třídní učitelé průběžně 2.-5.ročník Jeden svět - festival dokumentárních filmů, Člověk v tísni Mgr. Michaela Vacková březen 1.-5.ročník Volnočasové aktivity - sport, počítače Mgr. L. Javanský, P. Špánik září - červen 1.-5.ročník Zájmové kroužky jednotliví vyučující září - červen 1.-5.ročník Jednodenní třídní výlety - stmelení kolektivu třídní učitelé září - červen ročník Školy v přírodě, třídní tematické pobyty třídní učitelé březen-červen 3. b Cílená práce s třídním kolektivem Mgr. M. Vacková, Mgr. M. Kekulová 2. pololetí 1. a, 1. b Medvídek Šikula preventivní program MP Mělník (P. Limprecht) Mgr. M. Vacková leden 29

30 2. stupeň Třída Aktivita Zajistil Termín ročník Prevence kriminality přednáška v kině Sokol Mgr. M. Vacková říjen 6.-9.ročník Tematické bloky s metodikem prevence Být sám sebou Mgr. M. Vacková průběžně 6.-9.ročník Třídnické hodiny - vzájemné chování,vztahy v kolektivu třídní učitelé průběžně 6.-9.ročník Sexualita, vztahy, nemoci, prevence vyučující Vz, Pp, Ov průběžně 6.-9.ročník Posilování pozitivních životních hodnot, sebepoznání vyučující Vz, Ov, Pp průběžně 6.-9.ročník Smysluplné trávení volného času - nabídka školních aktivit vyučující průběžně 6.ročník Seznam se bezpečně - nebezpečí internetu třídní učitelé, vyučující Vz červen 6.-9.ročník Účast v předmětových soutěžích vyučující průběžně 6.-9.ročník Školy v přírodě vyučující červen 6.-9.ročník Třídní výlety - stmelení kolektivu třídní učitelé červen 6.-9.ročník Člověk v tísni-dokumenty s různou tematikou, pracovní listy vyučující Vz,Rv průběžně Nicholas Winton síla lidskosti, projekce a beseda v kině ročník Sokol Mgr. M. Vacková únor ročník Klima ve třídě a ve škole dotazníky a jejich hodnocení Mgr. M. Vacková 2.pol. 6.a, 6.b Přednáška čas proměn Mgr. M. Vacková květen 7.a, 7.b Přátelství a láska přednáška ACET Mgr. Lidmila Bartáková březen 8.a, 8.b Přátelství a láska přednáška ACET Mgr. Lidmila Bartáková březen 9.a, 9.b Sex, AIDS a vztahy- přednáška společnost ACET Mgr. Lidmila Bartáková březen ročník Komunikačně informační programy v rámci projektu EU OPVK se speciální pedagožkou Martinou Kekulovou (Společně k bezpečí a.s.) Mgr. M. Vacková průběžně g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Jméno Název akce Mgr. Lidmila Bartáková Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) Mgr. Lidmila Bartáková Workshop AGID Září-červen Mgr. Lidmila Bartáková Přípravný kurz k FCE Středočeský kraj Mgr. Lidmila Bartáková Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Lidmila Bartáková Mgr. Raduše Čermáková Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) Mgr. Raduše Čermáková Změny ve vzdělávání žáků s SVP VISK Nymburk Září-leden Mgr. Raduše Čermáková Nové pojetí VV na 1.stupni ZŠ člověk (ZUŠ Mělník) Leden-červen Mgr. Raduše Čermáková Nové pojetí VV na 1.stupni ZŠ krajina (ZUŠ Mělník) Mgr. Raduše Čermáková Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Raduše Čermáková Mgr. Raduše Čermáková Zdravotník zotavovacích akcí ČK Mělník Mgr. Raduše Čermáková Jak na matematiku VISK Září-leden Mgr. Raduše Čermáková Nové pojetí výtvarné výchovy na 1. stupni ZUŠ Mělník Ledenkvěten Mgr. Raduše Čermáková Rozšíření kompetencí výchovného poradce - VISK září - červen Mgr. Jana Černá Kurz angličtiny VISK, EU OPVK Učitelská angličtina Mgr. Jana Černá Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) Mgr. Jana Černá Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Jana Černá Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK 30

31 Mgr. Jana Černá Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Jana Černá Mgr. Ivana Fryčová Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Ivana Fryčová Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK září - červen Mgr. Ivana Fryčová Kurz angličtiny - VISK Mladá Boleslav, EU OPVK Učitelská angličtina Edita Hánlová Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Edita Hánlová Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Edita Hánlová Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Edita Hánlová září - červen Edita Hánlová Kurz angličtiny VISK, EU OPVK Učitelská angličtina Jarmila Hobíková Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Jarmila Hobíková Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Jarmila Hobíková Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Jarmila Hobíková Veronika Hovorková Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Veronika Hovorková Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Veronika Hovorková Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Veronika Hovorková Mgr. Libor Javanský Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Libor Javanský Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Libor Javanský Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Libor Javanský Mgr. Eva Kloboučníková Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Eva Kloboučníková Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Eva Kloboučníková Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Eva Kloboučníková Mgr. Eva Kloboučníková Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) Mgr. Eva Kloboučníková Aspergerův syndrom nácvik sociálních dovedností Mgr. Lenka Kučerová Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) Mgr. Lenka Kučerová Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Lenka Kučerová Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Lenka Kučerová Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Lenka Kučerová Září-červen Mgr. Irena Kyselá Kurz angličtiny VISK, EU OPVK Učitelská angličtina Hana Lanková Moderní didaktika matematiky VISK Mladá Boleslav Hana Lanková Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Hana Lanková Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Hana Lanková Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Hana Lanková JUDr. Iveta Macková, Mgr. Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) JUDr. Iveta Macková, Mgr. Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK JUDr. Iveta Macková, Mgr. Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK JUDr. Iveta Macková, Mgr. Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK JUDr. Iveta Macková, Mgr JUDr. Iveta Macková, Mgr. Zdravotník zotavovacích akcí Červený kříž Mělník JUDr. Iveta Macková, Mgr. Stížnosti a jejich řešení Mgr. Jitka Majerníčková Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) Mgr. Jitka Majerníčková Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Jitka Majerníčková Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Jitka Majerníčková Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Jitka Majerníčková Mgr. Jitka Majerníčková Česká společnost v novodobé Evropě Září-červen Mgr. Jitka Majerníčková Kurz AJ Mgr. Jitka Majerníčková Testové úlohy ve výuce českého jazyka - VISK Mgr. Jitka Majerníčková Tematická výuka dějepisu s využitím moderní didaktické techniky - 31

32 VISK Mgr. Dagmar Martinovská Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) Mgr. Dagmar Martinovská Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Dagmar Martinovská Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Dagmar Martinovská Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Dagmar Martinovská Podpora matematické gramotnosti na 1.st. ZŠ -Hrajeme si v matematice - VISK Mgr. Irena Mňuková září - červen Mgr. Irena Mňuková Kurz angličtiny VISK, EU OPVK Učitelská angličtina Mgr. Irena Mňuková Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) Mgr. Irena Mňuková Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Irena Mňuková Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Irena Mňuková Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Irena Mňuková Mgr. Irena Mňuková Kreativní témata a jejich využití ve výtvarné výchově Mgr. Lubov Němcová Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Lubov Němcová Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Lubov Němcová Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Lubov Němcová Březen-květen Mgr. Lubov Němcová EU a my Mgr. Lubov Němcová Hry v angličtině na 1.st. ZŠ PaedDr. Milan Němec Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK PaedDr. Milan Němec Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK PaedDr. Milan Němec Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK PaedDr. Milan Němec PaedDr. Marcela Pánková Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK PaedDr. Marcela Pánková Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK PaedDr. Marcela Pánková Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK PaedDr. Marcela Pánková Ing. Daniela Ronová Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Ing. Daniela Ronová Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Ing. Daniela Ronová Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Ing. Daniela Ronová Ing. Daniela Ronová Využití prezentačních programů ve výuce chemie na ZŠ - VISK Ing. Daniela Ronová Tvorba a využití prezentačních programů v matematice - VISK Ing. Daniela Ronová Moderní didaktika matematiky modelování VISK Klementina Průchová Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Klementina Průchová Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Klementina Průchová Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Klementina Průchová Září-červen Mgr. Karolína Steinová Kurz angličtiny VISK, EU OPVK Učitelská angličtina Mgr. Radek Šlangal Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Radek Šlangal Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Radek Šlangal Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Radek Šlangal Martina Šmídová Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Martina Šmídová Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Martina Šmídová Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Martina Šmídová Pavel Špánik Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Pavel Špánik Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Pavel Špánik Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Pavel Špánik Mgr. Milena Tamelová Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) Mgr. Milena Tamelová Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK 32

33 Mgr. Milena Tamelová Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Milena Tamelová Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Milena Tamelová Mgr. Milena Tamelová Finanční gramotnost Mgr. Eliška Týlová Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) Mgr. Eliška Týlová Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Eliška Týlová Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Eliška Týlová Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Eliška Týlová Mgr. Eliška Týlová Vedení a řízení třídy Mgr. Eliška Týlová Podpora matematické gramotnosti na 1. st. ZŠ - VISK Mgr. Eliška Týlová Teacher s Day British Council Praha Mgr. Eliška Týlová Ekoateliér - VISK Mgr. Eliška Týlová Hry v angličtině na 1.st. ZŠ Mgr. Hana Urbancová Matematické modelování - VISK Mgr. Michaela Vacková Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Michaela Vacková Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Michaela Vacková Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Michaela Vacková Mgr. Iva Zavadilová Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Iva Zavadilová Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Iva Zavadilová Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Iva Zavadilová Mgr. Iva Zavadilová Vedení a řízení třídy Mgr. Iva Zavadilová Matematika na 1.stupni- algoritmy září - červen Mgr. Radka Zelenková Kurz angličtiny VISK, EU OPVK Učitelská angličtina Březen- květen Mgr. Radka Zelenková EU a my Mgr. Radka Zelenková Prezentační programy ve výuce VISK (EU OPVK Škola pro život) Mgr. Radka Zelenková Motivace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Radka Zelenková Komunikace ve vzdělávání VISK, EU OPVK Mgr. Radka Zelenková Osobnostní a sociální rozvoj učitele VISK, EU OPVK Mgr. Radka Zelenková Mgr. Radka Zelenková Vedení a řízení třídy Mgr. Radka Zelenková Současná mluvená francouzština - descartes Mgr. Radka Zelenková Testové úlohy při výuce českého jazyka - VISK h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Vztahy - Public Relations Rodičovské sdružení bylo zrušeno v roce 1990 na základě ankety rodičů. Podle 2004/561Sb. Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Volebního řádu školské rady při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace zřízena školská rada. V současné době funguje ve složení: Za zřizovatele: Mgr. Klára Stočková Za rodiče: Mgr. Hana Nováková Za pedagogy: Mgr. Jitka Majerníčková Rada se pravidelně scházela. 33

34 Dále jsou zvoleni zástupci rodičů jednotlivých tříd, kteří zastupují rodiče při projednávání problematiky třídy a školy, podepisují zápisy z třídních schůzek. Kontakt mezi školou a rodiči je možný vždy v době konzultací, které má každý vyučující 1 hodinu týdně. Přehled konzultačních hodin je přílohou žákovské knížky. Po dohodě je možné sejít se i mimo tuto určenou dobu. Informace o dění ve škole, třídních a školních akcích jsou pravidelně zveřejňovány v měsíčníku Radnice - vydavatelem je zřizovatel Město Mělník a měsíčník je doručován všem občanům zdarma. Příležitostně publikujeme i v týdeníku Mělnicko a v Mělnickém deníku. Další informace o škole je možné najít ve výročních zprávách, které jsou k dispozici u ředitele školy a na internetové stránce Vztahy s veřejností Snažíme se klást důraz na prezentaci školy na veřejnosti formou tzv. public relations, můžete se o našich aktivitách a úspěších našich žáků dočíst v regionálním tisku, kde prezentujeme hlavně přední umístění v předmětových soutěžích, možnosti mimoškolních činností, zážitky ze zahraničních i tuzemských poznávacích pobytů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, biologických praktik či vícedenního integrovaného vyučování v přírodě. V roce 2011 se uskutečnil již 16. reprezentační ples školy. V propagaci školy využíváme logo /znak/ vytvořené ve spolupráci s akad. soch. Jiřím Mádlem v roce 1996 při příležitosti oslav 120. výročí založení školy. Motivem je žák jeho tři póly znázorňují v procesu výchovy a vzdělávání společné působení žáka, rodičů a učitelů, sova naznačuje vzlet tedy jakýsi začátek vzdělání, moudrosti a v pozadí historická budova školy. Klademe důraz na dobrou komunikaci se zřizovatelem městem Mělník a volenými zástupci. Samozřejmě největší dopad na pověst školy má příkladné chování našich žáků, za které neseme my učitelé a rodiče společnou odpovědnost. i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 neproběhla na škole inspekční činnost. j) základní údaje o hospodaření školy Hospodaření školy za období od do a od do

35 35

36 36

37 k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2009/2010 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Evropská komise definuje celoživotní učení jako veškeré učení, které se uskuteční během života, a to s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kompetence v rámci osobních, občanských, sociálních a zaměstnaneckých perspektiv. Z tohoto pohledu patří do kapitoly věnované celoživotnímu vzdělávání veškeré vzdělávací aktivity v rámci kapitoly g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracovala Mgr. Michaela Vacková, zástupkyně ředitele školy Dne 28. 8. 2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8. 2011 1 Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval PaedDr. Milan Němec, MBA, ředitel školy Dne 27. 8. 2014 Výroční zpráva

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Evropský Referenční Rámec

Evropský Referenční Rámec KLÍČOVÉ SCHOPNOSTI PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Evropský Referenční Rámec Klíčové schopnosti pro celoživotní učení Evropský referenční rámec je přílohou doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Škola pro život - škola pro tebe

Škola pro život - škola pro tebe ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - škola pro tebe zpracovaný podle RVP ZV Dokument vstupuje v platnost : 1. září 2007 verze č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Myšlení je hra ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ HERALTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 228, VELKÉ HERALTICE Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více