Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu"

Transkript

1 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu září G geolog s.r.o. Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí tel: web: IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24345

2 Název zakázky : Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Název dokumentu : Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu Etapa : podrobný geologický průzkum Zakázkové číslo : 2012/142 Kraj (kód okresu NUTS) : Pardubický (CZ0534) Katastrální území : Rudoltice u Lanškrouna (743500) Objednatel : Lanškrounsko, svazek obcí sídlo: J. M. Marků 12, Lanškroun zastoupený: Lenkou Bártlovou IČ: DIČ: není plátce Zhotovitel : 2G geolog s.r.o. sídlo: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí zastoupený: Mgr. Vladimírem Kolaříkem IČ: DIČ: CZ telefon: , Odpovědný řešitel : Mgr. Vladimír Kolařík (odborná způsobilost č. 1226/2001, vydaná MŽP pro obor inženýrská geologie) Spolupracovníci : Mgr. Jana Skalická Datum zpracování : září 2012 Číslo výtisku : PDF Zpráva je bez podpisu a razítka neplatná. Dokument může být rozšiřován pouze v celkovém počtu stran beze změn. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze zpracovatelem.

3 O B S A H : 1 Úvod Lokalizace průzkumných prací Chronologický přehled událostí Technické práce Všeobecná část Geomorfologické poměry Hydrologické a klimatické poměry Pozice lokality v geologické a hydrogeologické struktuře Podrobná část Místní geologické poměry Místní hydrogeologické poměry Konfigurace svahu Smyková plocha Stanovení mezní rovnováhy svahu a okrajové podmínky řešení Rozbor příčin svahových pohybů Doporučované postupy pro zajištění trvalé stability svahu Závěr... 15

4 S E Z N A M P Ř Í L O H : 1. Topografická mapa v měřítku 1 : Geologická mapa zájmového území 3. Podrobná situace v měřítku 1 : Geologické řezy v měřítku 1 : 100/50 5. Model změn terénu v měřítku 1 : 50/50 6. Geologická dokumentace vrtů a sond 7. Protokol o provedení dynamické penetrační zkoušky 8. Zpráva o laboratorních zkouškách zemin 9. Model stability svahu 10. Fotodokumentace R O Z D Ě L O V N Í K : pare 1-3 objednatel 4 autorský archiv

5 S E Z N A M P Ř Í L O H : 1. Topografická mapa v měřítku 1 : Geologická mapa zájmového území 3. Podrobná situace v měřítku 1 : Geologické řezy v měřítku 1 : 100/50 5. Model změn terénu v měřítku 1 : 50/50 6. Geologická dokumentace vrtů a sond 7. Protokol o provedení dynamické penetrační zkoušky 8. Zpráva o laboratorních zkouškách zemin 9. Model stability svahu 10. Fotodokumentace R O Z D Ě L O V N Í K : pare 1-3 objednatel 4 autorský archiv

6 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu září G geolog s.r.o. Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí tel: web: IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24345

7 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 3 1 Úvod Průzkum byl zadán Svazkem obcí Lanškrounsko, který je zadavatelem stavby cyklostezky mezi Lanškrounem a Rudolticemi. V průběhu července 2012 došlo k sesuvu půdy ve svahu nad budovanou cyklostezkou. Sesuvem byly postiženy pozemky ve vlastnictví Obce Rudoltice i soukromých vlastníků. Cílem průzkumu je zjištění příčin sesuvu. Jako podklady byly předány tyto dokumenty: geodetické zaměření stavu terénu v zájmovém území v roce 2008; geodetické zaměření stavu terénu v zájmovém území v roce 2010; geodetické zaměření aktuálního stavu terénu v zájmovém území. Další použité podklady: soubor účelových geologických map ČGÚ Praha; platné ČSN; Chlupáč, I. (2002): Geologická minulost České republiky. Academia, Praha; databáze České geologické služby MŽP; výsledky archivních geologických průzkumů a vlastních prací zpracovatele. 1.1 Lokalizace průzkumných prací Lanškroun a Rudoltice jsou obce na východním okraji Pardubického kraje, navzájem vzdálené cca 3 km. Lanškroun je obcí s rozšířenou působností. Cyklostezka je budována vpravo od komunikace I/43 Lanškroun Rudoltice. Sesuv půdy je lokalizován v nové zástavbě obce Rudoltice, cca 500 m JV od Zámečku u Rudoltic. Lokalizace je patrná z přílohy č. 1, která je zákresem do výřezu z listu Základní mapy ČR v měřítku 1 : u Lanškrouna. Sesuv zasáhl pozemkové parcely č. 4293/9 1, 4293/8, 4293/26 a v k. ú. Rudoltice 1 ve vlastnictví Michaly a Radima Nových, Rudoltice 724, všechny ve vlastnictví Obce Rudoltice, Rudoltice 95,

8 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Chronologický přehled událostí Chronologický přehled událostí, které předcházely a následovaly po sesuvu půdy, byl sepsán na s využitím informací pana Nového: 2008 geodetické zaměření svahu 12/2008 nákup pozemku p. Novým 05/2009 začátek výstavby domu č.p /2010 vyrovnání pozemku č. 4293/9 zemní jílovitou navážkou, zemina obsahovala sníh a byla rozhrnována na povrch, který nebyl zamrzlý? zpracování projektové dokumentace pro stavbu cyklostezky firmou Viaprojekt s.r.o. léto/2011 druhá etapa vyrovnávání pozemků zemní navážkou, terénní úpravy byly rozšířeny i na okolní pozemky čt 17/5/2012 zahájení stavby cyklostezky 26. týden/2012 narušení paty svahu těžbou zemin pá 29/6/2012 vznik prvních trhlin v odlučné části sesuvu st 4/7/2012 fotodokumentace čelního valu sesuvu so 7/7/2012 fotodokumentace rozevřené trhliny se zřetelným vertikálním posunem v místě odlučné hrany o 0,8 m čt 19/7/2012 kontrolní den stavby cyklostezky, fotodokumentace čelního svahu sesuvu út 24/7/2012 vyhloubení průzkumné kopané sondy za účasti geologa, přizvaného dodavatelem stavby a doporučení sanace svahu červenec/2012 sanace svahu dodavatelem stavby, společností Skanska, a.s. pá 24/8/2012 geodetické zaměření svahu po sanačním zásahu po 3/9/2012 objednání geologického průzkumu pro zjištění příčin sesuvu svahu

9 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Technické práce Na lokalitě byly navrženy a provedeny průzkumné práce v tomto rozsahu: geologický jádrový vrt hloubený profilem 156 mm do hloubky 5 m. Vrtná jádra vrtmistr ukládal do vzorkovnic, kde geolog bezprostředně po dokončení vrtu provedl dokumentaci a makroskopické zatřídění dle platných technických norem; na vrtném jádru, v polohách kde byl zjištěn výskyt jílových zemin (ϕ u = 0 ), byla stanovena pevnost v prostém tlaku kapesním penetrometrem typu CLOCKHOUSE. Měřené hodnoty jsou uvedeny v geologické dokumentaci (příloha č. 5) a dále k nim bylo přihlédnuto při stanovení geomechanických parametrů zemin; z vrtu byly odebrány dva neporušené vzorky zemin pro stanovení smykových parametrů. Vzorky byly odebrány pomocí jádrového vzorkovače do speciální plastové kazety. Dále byly odebrány dva porušené vzorky zemin k základním klasifikačním rozborům. Všechny vzorky byly uloženy do dvojitého PVC obalu, spolehlivě zajišťujícího zachování původní vlhkosti. Vzorky byly označeny identifikačním štítkem, vylučujícím záměnu. V akreditované laboratoři (Gematest s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha) byly na všech vzorcích provedeny základní klasifikační rozbory zemin a na 2 neporušených vzorcích rovněž smykové zkoušky. Protokol o laboratorních zkouškách je uveden v příloze č. 8; 4 sondy dynamické penetrace DPM (úhrnná hloubka 23 m), postupem podle ČSN EN ISO a ČSN EN , které byly doplněny maloprofilovou sondáží pro dokumentaci geologického profilu. Podrobnosti jsou uvedeny v protokolu o zkoušce v příloze č. 7; vrt J1 a sonda S2 byly vystrojeny PVC trubkou průměru 80 mm a ponechány jako piezometry pro měření hladiny podzemní vody. Zárubnice vrtu J1 byla obsypána filtračním kačírkem; poloha a výška vrtu a všech sond byla geodeticky zaměřena. 1 Geotechnický průzkum a zkoušení Terénní zkoušky, Část 2: Dynamická penetrační zkouška (červen 2006) 2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy (březen 2008)

10 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 6 2 Všeobecná část 2.1 Geomorfologické poměry Podle regionálního geomorfologického členění České republiky 1 leží zájmová lokalita na hranici dvou celků, která přibližně odpovídá linii komunikace I/43 na severu je Žamberská pahorkatina a její část Dobroučská vrchovina. Na jihu se nachází Moravskotřebovská pahorkatina se svými částmi Lanškrounskou kotlinou a Moravskotřebovskou kotlinou. Žamberská pahorkatina je členitou pahorkatinou se silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem. Dobroučská pahorkatina se nachází v oblasti odkrytého jádra litické antiklinály se zbytky jejího východního křídla s kuestami, denudačními a strukturními hřbety, suky a odlehlíky. Moravskotřebovská pahorkatina je členitou pahorkatinou se silně tektonicky porušeným erozně denudačním reliéfem. Lanškrounská kotlina je charakteristická zbytky neogenních říčních a mořských sedimentů a pleistocenními říčními terasami Moravské Sázavy. V Moravskotřebovské kotlině jsou místy zachovány sprašové pokryvy a závěje. Zájmová lokalita se nachází na jihovýchodním svahu Zámecké hory (435 m n.m.) v nadmořské výšce m n.m. Zámecká hora tvoří nižší východní rozrušené úpatí litické antiklinály. Odtud směrem na jihozápad jsou patrné svahy Třebovické brány, odkud došlo v neogénu k zaplavení Lanškrounské kotliny mořem. 2.2 Hydrologické a klimatické poměry Zájmová lokalita náleží povodí Dunaje prostřednictvím Moravy, Moravské Sázavy a Lukovského potoka. Na lokalitě a v jejím okolí se nachází několik pramenů, které jsou odvodňovány směrem k J až JZ do Lukávky (ČHP ), která je přítokem Lukovského potoka za zástavbou Lukové. 1 Demek, J. a kol. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Academia, Praha.

11 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 7 Podle klimatické klasifikace ČR 1 leží Rudoltice v mírně teplé oblasti (MT-7). Tuto oblast lze charakterizovat normálně dlouhým, mírným až mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Roční srážkový úhrn se pohybuje mezi mm. Průměrná roční teplota je cca 7 C. Srážkové poměry na lokalitě v době vzniku sesuvu byly odvozeny ze srážkoměrné stanice Lanškroun (cca 2 km SV, 390 m n.m.). Tabulka 1 Denní úhrn srážek ve stanici Lanškroun, [mm] ,8 5, ,9 0,1 0,4 0, ,4 14,2 38,4 1, ,1 2,6 0,6 0,1 0,3 12,7 0,2 0 1,3 0, Graf 1 Denní úhrn srážek ve stanici Lanškroun, Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. ČSAV, Geografický ústav, Brno. 2 zdroj:

12 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 8 Charakteristická hodnota indexu mrazu je v oblasti stavby Im k = 475 C. Následně stanovená hodnota hloubky promrzání zeminy v podloží je: d pr = 0,05. Im d d pr = 1,09 m. 2.3 Pozice lokality v geologické a hydrogeologické struktuře Lokalita průzkumných prací se nachází v oblasti východní části české křídové pánve, v oboru významné tektonické linie kyšperského zlomu. Zlom dislokuje severovýchodní rameno litické antiklinály a tvoří hranici mezi křídovými sedimenty kyšperské synklinály na severovýchodě a permskou výplní orlické pánve na jihozápadě. Podél zlomu jsou původně horizontálně uložené křídové vrstvy vertikálně vyzdviženy a tvoří morfologicky výrazný hřbet s kótou Zámecká hora. Území kyšperské synklinály tvoří úzký pruh svrchnokřídových sedimentů, protažený ve směru SSZ-JJV (délka 65 km, šířka 5-14 km). Lanškroun leží v hluboce zakleslé osové části synklinály, kde mocnost svrchnokřídové výplně a terciérních sedimentů na povrchu dosahuje cca 600 m (vrt HP-17 Lanškroun) 1. Zástavba obce Rudoltice se nachází v prostoru orlické pánve (perm), která je příkopovou strukturou protaženou od České Rybné u Žamberka až po Letovice. Strukturně se jedná o obnažené jádro litické antiklinály s inverzním charakterem reliéfu. Výplň příkopu tvoří převážně slabě diageneticky zpevněné arkózové pískovce a slepence s menším podílem prachovitých a jílovitých složek. Sedimenty mají ráz přívalových uloženin a jejich mocnost dosahuje v osové části příkopu několika set metrů. Vrtnými pracemi do hloubky 60 m byly v Rudolticích dokumentovány převážně hrubozrnné pískovce až slepence 2. 1 Vavřínová, D. (1976): Regionální hydrogeologický průzkum kyšperské synklinály, závěrečná zpráva. MS Stavební geologie, Praha 2 záložní vrt obecního vodovodu R-3, Šeda, S.: (1977): Zpráva o provedení doplňujícího hydrogeologického průzkumu na lokalitě Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí. MS Vodní zdroje, n.p. Praha, závod 02 Bylany u Chrudimě, Chrudim

13 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 9 Pozice lokality přímo na uvedeném tektonickém rozhraní byla potvrzena výkopovými i vrtnými pracemi v blízkém skladovém areálu, kde byly dokumentovány horniny křídového (tektonicky postižené silicifikované písčité slínovce a jemnozrnné vápnité pískovce 1 ) i permského stáří. Terciérní uloženiny jsou v lokalitě zastoupeny relikty neogenních sedimentů, které tvoří výplně depresí předterciérního podkladu. Lanškrounská kotlina tvořila záliv miocenního moře, do kterého od severu deltovitě ústily sladké vody, jež způsobily silné vyslazení mořské sedimentace. Pro neogenní uloženiny jsou charakteristické šedomodré vápnité jíly tégly, s polohami jemnozrnných písků. Kvartérní pokryv tvoří smíšené svahové sedimenty převážně jílovitého charakteru, jejichž mocnost je závislá na konfiguraci terénu a morfologické pozici. Jílovitá deluvia spolu s vhodnými svahovými predispozicemi jsou náchylná ke vzniku sesuvů. Analogii se zkoumaným sesuvem je možné nalézt v sesuvu z roku 2010 v Lanškrouně Na Větru, nebo sesuvy lokalizovanými zpracovatelem v minulých letech v Dolním Třešňovci. Žádná z těchto lokalit není uvedena v registru sesuvů 2. Nejbližší registrovaný aktivní sesuv se nachází v blízkosti vlakové stanice Rudoltice v Čechách (cca 1 km JZ od zkoumané lokality). V obci jsou dále registrovány dva aktivní a dva potenciální sesuvy. Tyto sesuvy se nacházejí v oblasti orlické pánve a mají odlišné podmínky vzniku. Místní křídové sedimenty náleží hydrogeologickému rajónu 4262 Kyšperská synklinála jižní část, ve kterém má vodohospodářský význam kolektor B, vázaný na puklinově propustné prostředí ve svrchní části bělohorského souvrství spodního turonu. Zájmové území se nachází na okraji vysoko vyzdviženého jihozápadního křídla struktury a je prostorem dotace kolektoru infiltrovaným podílem srážek. Na zlomové pásmo je vázáno zvodnění s volnou hladinou podzemní vody, dokumentovanou mělce pod terénem (okolo 10 m, Hájková 2003), případně s volným přetokem (pramen na Zámecké hoře). 1 Hájková, H. (2003): Rudoltice sklad chemických látek. Zpráva o provedení hydrogeologických průzkumných prací. MS 2G-sdružení, Ústí nad Orlicí 2 registr sesuvů Geofond, MŽP

14 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 10 3 Podrobná část 3.1 Místní geologické poměry Zájmové území se vyznačuje složitou tektonicky predisponovanou geologickou stavbou. Tektonické linie jsou zřejmé z geologické mapy 1, morfologie i z výsledků archivních a aktuálně provedených terénních geologických prací. Podloží tvoří vápnité pískovce křídového stáří, tektonicky porušené systémem směrných poruch (SSZ JJV) a příčných poruch s poklesy k jihovýchodu. Zcela zvětralé (rozložené) vápnité pískovce byly zastiženy sondami DPM1 a DPM4 v hloubkách 5,3 a 2 m pod terénem. Zvětralá hornina je odkryta ve výkopu pro povrchové odvodnění cyklostezky, několik desítek metrů západně od linie geologického řezu A-B. Ve výchozu je viditelný strmý sklon sedimentárních vrstev, odpovídající pozici podél kyšperského zlomu. Členitost povrchu podložních hornin se odráží v pestrosti pokryvných útvarů. V dolní části svahu jsou sondou S2 pod navážkami dokumentovány šedomodré neogenní jíly (tégly) s vysokou plasticitou třídy F8 CH. Interpretací penetrační sondy DPM3 ve stejném místě je zřejmé, že tégly dosahují do hloubky nejméně 6 m. V horní části svahu se nacházejí jílovité sutě F2 CG a sprašové hlíny F6 CI až F4 CS, zpravidla tuhé konzistence. Svah byl v rámci příprav pro zastavění území postupně vyrovnáván zemní písčitojílovitou navážkou, v současnosti pevné konzistence. 3.2 Místní hydrogeologické poměry Lokalita ve své východní části vykazuje živý oběh podzemní vody. Podzemní vody jsou vázány na kolektorské prostředí křídových pískovců. V ose elevace kyšperského zlomu dochází k odvodňování formou skrytých pramenů do kvartérního pokryvu nebo přímo na povrch, jako tomu bylo v místě sesuvu. Popisovaný jev je patrný i z pozice bariérových pramenů zakreslených v příloze č. 1 a přítomnosti mokřadní vegetace v okolí (rákos, vrba ). Dobré zvodnění v oboru zlomu ověřil rovněž vrt R-4 ve skladovém areálu. 1 příloha č. 2 (výtah z mapy GeoČR 1 : , mapový server ČGS)

15 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 11 Západním směrem se hydrogeologická situace zásadně mění a podzemní voda je zakleslá mimo dosah průzkumných objektů. Na vystrojených průzkumných objektech J1 a S2 a na sondách S1 a DPM4 (které nebyly likvidovány záhozem) byla opakovaně provedena záměra hladiny podzemní vody. Tabulka 2 Měření hladiny podzemní vody J1 3,28 m* 2,66 m 2,72 m S1 Ø Ø Ø S2 Ø Ø Ø DPM4 Ø Ø Ø * neustálená hladina krátce po vyhloubení a vystrojení vrtu 3.3 Konfigurace svahu Pro sestavení stabilitního modelu byla nutná rekonstrukce reliéfu svahu. Použity byly geodetické podklady z let 2008, 2010 a Údaje jsou částečně doplněny o informace zřejmé z archivní fotodokumentace. Sesuvný svah před rokem 2008 uvažujeme jako původní bez navážky. V letech 2010 až 2011 došlo k postupnému vyrovnání horní části svahu zeminou o 1 2 m. Patní sklon svahu zůstal stejný jako původní, tj. 1:2. V souvislosti s výstavbou cyklostezky došlo k odtěžení paty svahu a úpravě sklonu na 1: Smyková plocha Deformace svahu byly poprvé pozorovány vlastníkem pozemku p. Novým dne Během několika dní došlo k vytvoření trhliny v odlučné oblasti v blízkosti domu s postupným poklesem zeminy až o 0,8 m. Následně se ve spodní části svahu vytvořil čelní val sesuvu. Těmito indiciemi byla v modelu definována smyková plocha, u které se s ohledem na typ zemin předpokládá válcový tvar.

16 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Stanovení mezní rovnováhy svahu a okrajové podmínky řešení Pro posouzení příčiny vzniku svahových pohybů na předmětných pozemcích byl zvolen konvenční model stanovení mezní rovnováhy svahu. Výpočtem byl zjištěn stupeň stability svahu ve dvou fázích budování svah zatížený navážkou a svah zatížený navážkou s odstraněnou patou. Stupeň stability svahu je definován jako poměr maximální smykové pevnosti k mobilizované smykové pevnosti. Mezní rovnováhy na smykové ploše je pak dosaženo v případě, že stupeň stability je vyšší než 1. Do modelu byly vloženy geomechanické parametry stanovené laboratorně, korelované polními zkouškami a skutečnostmi, vycházejícími z geologické situace lokality. Konkrétní geotechnické charakteristiky zemin jsou uvedeny v přílohách zprávy. V první fázi řešení byl modelován svah v neporušené zemině 1. Mikrostruktura jílových částic je všesměrná, porušení svahu smykem nastává po překonání vrcholové pevnosti. Zadány byly efektivní smykové parametry zemin a tlak podzemní vody. Počítán byl stupeň stability před a po odtěžení paty svahu. V obou případech vyšel stupeň stability vyšší než 1,5, tj. stabilní svah. A to i po modelování optimalizované smykové plochy do nejnepříznivějšího možného tvaru. Optimalizovaná smyková plocha měla kulový tvar a nedosahovala velikostí rozsahu dokumentovaného sesuvu. Ve druhé fázi řešení byl uvažován sesuv na již vytvořené smykové ploše (sesuv vzniklý aktivací staršího, dočasně uklidněného sesuvu). Jílové částice na smykové ploše jsou přednostně orientované, předpokládány jsou progresivní podmínky, při kterých se neuplatňuje efektivní soudržnost. Úhel vnitřní smykové pevnosti se do výpočtu zavádí jako vrcholový. Tvar smykové plochy byl zadán podle zjištěné skutečnosti. 1 výpočtový program GEO 4, jehož je zpracovatel licencovaným uživatelem

17 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 13 Vypočítaný stupeň stability ve druhé fázi řešení (uvažovaný sesuv na již vytvořených smykových plochách): modelové řešení podle Pettersona, fáze budování: svah s navážkou F = 1,1 modelové řešení podle Bishopa, fáze budování: svah s navážkou F = 1,3 modelové řešení podle Pettersona, fáze budování: svah s navážkou a odřezem v patě svahu F = 0,9 modelové řešení podle Bishopa, fáze budování: svah s navážkou a odřezem v patě svahu F = 1, Rozbor příčin svahových pohybů Ze všech zjištěných skutečností je zřejmé, že k sesuvu zemin došlo aktivováním starého dočasně uklidněného sesuvu. Tomu napovídá progrese smykové plochy do velké vzdálenosti od místa čelního valu a rychlost svahových pohybů. Geodynamické pohyby v jílových zeminách jsou běžně pomalé (plouživé creeping). V daném případě se jednalo o relativně rychlý a velký posun zemin, v časovém úseku řádově několika dní. K iniciaci svahových pohybů obvykle dochází při náhlém sycení zemin srážkovou nebo podzemní vodou. V daném případě však taková situace nenastala, k vytvoření trhliny v odlučné části sesuvu došlo v suchém období (jak vyplývá z grafu denních srážkových úhrnů v kapitole 2.2). Za příčiny sesuvu zemin na pozemcích 4293/9 1, 4293/8, 4293/26 a v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna považujeme tyto okolnosti: všeobecné podcenění složitosti geologických poměrů v místě nově zastavovaných ploch obce Rudoltice a to z různých úhlů pohledu: počínaje absencí údajů ve státním registru sesuvů, geologických podkladů při tvorbě územně plánovací dokumentace, při projektové přípravě staveb, činností stavebního úřadu při povolování staveb atd.; k iniciaci sesuvu došlo jednoznačně z důvodu podkopání paty svahu, kde nebyla zřejmá přítomnost dočasně uklidněného sesuvu s již vytvořenou smykovou 1 ve vlastnictví Michaly a Radima Nových, Rudoltice 724, všechny ve vlastnictví Obce Rudoltice, Rudoltice 95,

18 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 14 plochou. V případě, že by místo nebylo již v minulosti postiženo geodynamickou činností, svah by zůstal stabilní - viz výsledky modelování stability a změna okrajových podmínek. Rizikem by zůstal pouze strmý závěrný sklonu odřezu 1 : 1, kde by došlo po delší době k drobným, spíše erozním sesuvům v navážce, nikoliv v rostlém geologickém prostředí a se smykovou plochou zjištěného rozsahu. 3.7 Doporučované postupy pro zajištění trvalé stability svahu Po aktivaci svahových pohybů byl dodavatelem stavby cyklostezky proveden okamžitý stavební zásah, který spočíval v odtěžení zemin v odlučné oblasti sesuvu, změny tvaru svahu do tří stupňů a vytvoření sedmi drenážních žeber hloubky 1,5 až 2,5 m. Záměrem terénních úprav bylo odvodnění svahu a změna rovnováhy ve prospěch pasivních sil a umožnění konsolidace zemin. Průzkumem bylo zjištěno, že provedeným zásahem skutečně došlo k odvodnění pramenů v místě sesuvu. V dalším postupu doporučujeme následující doplnění průzkumných a monitorovacích prací ke sledování stavu svahu a opatření, vedoucí k trvalému zajištění jeho stability: provedení průzkumné geologické sondáže v prostoru nad domem č.p. 724; doplnění stabilitního modelu o širší okolí a posouzení stability; zřízení inklinometrického monitorovacího systému; stavební dokončení sanace svahu; přeložku kanalizace domu mimo prostor sesuvu.

19 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 15 4 Závěr V červenci 2012 došlo k sesuvu zemin, ve svahu nad linií stavby cyklostezky Lanškroun Rudoltice, v obci Rudoltice. K objasnění příčin sesuvu byly investorem objednány geologické průzkumné práce, jejichž výsledky jsou prezentovány v této zprávě. Závěr lze stručně shrnout takto: k iniciování sesuvu zemin došlo podkopáním paty svahu při stavbě cyklostezky. Interpretací všech dostupných informací je zřejmé, že v místě byla již v minulosti vytvořena smyková plocha; řešený sesuv tedy vznikl aktivací staršího, dočasně uklidněného sesuvu. Vzhledem k několika etapám úpravy konfigurace svahu však již nebyly známky starších svahových pohybů pod navážkami patrné; ze strany dodavatele stavby je proto tuto okolnost nutné považovat za nepředvídatelnou.

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV

Imagine the result Stránka 1 / 4. Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Město ZLIV Ing. Jan Koudelka - starosta Dolní Náměstí 585 373 44 ZLIV

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 9 - LETŇANY OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI Mgr. Martin Schreiber Objednatel: Městská

Více

Brno Nový Lískovec. Albert - přestavba

Brno Nový Lískovec. Albert - přestavba Brno Nový Lískovec Albert - přestavba Brno, srpen 2011 GEOtest, a.s. tel.: 548 125 111 Šmahova 1244/112, 627 00 Brno fax: 545 217 979 IČ: 46344942 DIČ: CZ46344942 e-mail: geotechnika@geotest.cz Geologické

Více

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Více

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček

ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ. Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček ZKUŠENOSTI Z INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝCH PRŮZKUMŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ STOŽÁRŮ ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ Michaela Radimská Jan Beneda Pavel Špaček OBSAH 1. PŘENOSOVÁ SOUSTAVA 1.1 Stožáry elektrického vedení 1.2

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík Přehledná situace Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem Hg rajón 4232 - Ústecká

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model

Využitelné množství p.v. hydrologický bilanční model x hydraulický model Vodním zdrojem jsou povrch. a podz. vody, které jsou využívány, nebo mohou být využívány pro uspokojení potřeb člověka, zejména pro pitné účely ( 2 (8) z.254/2001sb.) Zdroje podzemní vody jsou přednostně

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ RAJONIZACE Posudek číslo: 50 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1153808, Y = 496222 katastrální území: Vsetín obec: Vsetín Zlínský kraj

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Lucie Bohátková Jiří Tlamsa Tunelářské odpoledne 2/2011 CzTA ITA-AITES 1.6.2011 Praha Přehled provedených průzkumných prací na trase metra V.A Rešerše

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2

PRŮVODNÍ ZPRÁVA DÚR OBSAH II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1. STAVBA - PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... 2 2.1. STAVEBNÍK/OBJEDNATEL... 2 3.1. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE...

Více

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky 19 273 53 Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky 19 273 53 Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI KOMPLEXNÍ GEOLOGICKÝ A GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM KONTAKTY: GEOTREND s.r.o. Smečenská 183, 274 01 SLANÝ tel.: 312 521 115 tel., fax: 312 525 706 e-mail: geotrend@geotrend.cz URL: www.geotrend.cz IDENTIFIKACE:

Více

Zájmová oblast M 1 : 50 000

Zájmová oblast M 1 : 50 000 S Zájmová oblast Podklad získán ze serveru www.cuzk.cz dne 23.1.2013 M 1 : 50 000 AKCE: Proseč Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče Projekt realizace průzkumných prací

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č. SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: 064403A Vyhotovení: Březen 2007 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A

Více

JIRKOV Průmyslový park

JIRKOV Průmyslový park RNDr. Jiří Starý Jizerská 2945/61 Ústí nad Labem 400 11 Název akce: JIRKOV Průmyslový park Geologický a hydrogeologický průzkum Zpracoval: RNDr. Jiří Starý Jirkov Průmyslový park geologický a hydrogeologický

Více

DOLNÍ KOUNICE. Inženýrsko-geologický prùzkum

DOLNÍ KOUNICE. Inženýrsko-geologický prùzkum DOLNÍ KOUNICE Inženýrsko-geologický prùzkum OHSAS 18001 kvìten 2015 GEODRILL s.r.o., Bìlohorská 2115/6,, tel.: +420 544 525 240, fax: +420 549 273 293, e-mail: info@geodrill.cz Zaveden integrovaný systém

Více

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26

Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Ing. Zdeněk Lusk Dubnice 124 PSČ 471 26 Veškeré hydrogeologické a inženýrsko geologické práce, posudková činnost, posudky dle zákona 100/2001Sb. E.I.A Oprávněné osoby: RNDr. Lusková Olga, RNDr. Lusk Karel

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11112010 Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O VYUŽITÍ FINANČNÍHO DARU NADAČNÍHO FONDU VEOLIA BUDOVÁNÍ ZDROJŮ VODY PRO VESNICE BUKO TIMBANE A MITO DUBELA V OKRESU ALABA LISTOPAD 2015 page 1 / 6 Popis současné situace v lokalitě Realizace

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MĚSTO RALSKO NÁHLOV OVĚŘOVACÍ VRT PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ÚNOR 2015 1. Technický projekt hydrogeologického opěrného a ověřovacího vrtu pro vrtanou studnu PIC 1 Náhlov Po odvrtání ověřovacího vrtu bude

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006 PROBLÉMY SVAHOVÝCH DEFORMACÍ PŘI REALIZACI OBYTNÝCH BUDOV V BRNĚ - MEDLÁNKÁCH A PROBLEMS OF THE SLOPE INSTABILITY DURRING THE RALIZATION OF BLOCKS OF FLATS IN BRNO - MEDLÁNKY Ivan Poul 1, Stanislav Štábl

Více

PODZEMNÍ STAVBY BF06. Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka

PODZEMNÍ STAVBY BF06. Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka PODZEMNÍ STAVBY BF06 Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka ZÁKLADNÍ INFORMACE Stavba: Předstudie železničního tunelu Anenská Studánka Lokalita: Obec Křenovice Profil: 60 m 2 Délka: 2420 m Návrhová

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Základní popis stavby... 3 3 Zdůvodnění stavby a jejího umístění... 3 3.1 Návaznost na jinou PD... 3

Více

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4

Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Rekonstrukce a dostavba polikliniky ulice Hvězdova, Praha 4 Stanovení radonového

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

LYSÁ NAD LABEM, JÍMACÍ ÚZEMÍ NA HOMOLCE

LYSÁ NAD LABEM, JÍMACÍ ÚZEMÍ NA HOMOLCE LYSÁ NAD LABEM, JÍMACÍ ÚZEMÍ NA HOMOLCE zpráva o průzkumu kvality podzemní vody říjen 2015 Poděbrady 10/2015 GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. info@geosluzba.cz fax: 325 613 203 Studentská 235/17, 290 01 Poděbrady

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod RNDr. Svatopluk Šeda OHGS s.r.o. Při posuzování rizikových činností patří mezi klíčové úlohy hydrogeologů definovat místo výskytu vodárensky

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Nedvědice - Bořínov - mosty. Zak. č.: 10224. Ing. Antonín Pechal, CSc. Zpracovatel: Jakub Horna

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Nedvědice - Bořínov - mosty. Zak. č.: 10224. Ing. Antonín Pechal, CSc. Zpracovatel: Jakub Horna Kainarova 54 616 00 Brno Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz WWW: www.balun.cz Zpráva o IG průzkumu Akce: Nedvědice - Bořínov - mosty Zak. č.: 10224

Více

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologa Vymezení legislativního rámce geologického práva, metodika průzkumu Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

Více

Klinika Gennet k.ú. Holešovice

Klinika Gennet k.ú. Holešovice s.r.o. NOVÁKO VÝCH 6. PRAHA 8, 180 00 tel: 266 316 273; fax: 284 823 774 mobil: 608 886 987 e-mail: cedikova@pruzkum.cz Klinika Gennet k.ú. Holešovice Stanovení radonového indexu pozemku Objednatel: AHK

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Připravili: pracovníci České geologické služby a Ředitelství silnic a dálnic ČR Předkládá (25. 6. 2013 pro

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům. Zak. č.: 10060. Zpracovatel: Jakub Horna

Zpráva o IG průzkumu. Kainarova 54 616 00 Brno. Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům. Zak. č.: 10060. Zpracovatel: Jakub Horna Kainarova 54 616 00 Brno Kancelář: Gromešova 3 621 00 BRNO Tel.: 541218478 Mobil: 603 427413 E-mail: dbalun@balun.cz WWW: www.balun.cz Zpráva o IG průzkumu Akce: Brno - Líšeň - Podolská - Polyfunkční dům

Více

Bratislava Rača Trnava

Bratislava Rača Trnava MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ Bratislava Rača Trnava UČS S 06 Pezinok Šenkvice ŠENKVICKÁ PRELOŽKA Kristina Nachtneblová LOKALIZACE STAVBY PEZINOK-ŠENKVICE SITUACE GEOLOGICKÉ POMĚRY Kvartér (horní část)

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj RADON V PODLOŽÍ Posudek číslo: 130 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva

Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín. poruchy v komunikaci. závěrečná zpráva Evidenční číslo ČGS Geofondu Praha : Krmelín poruchy v komunikaci závěrečná zpráva Číslo úkolu : 2006 037 Účel : inženýrsko - geologický průzkum Etapa : jednoetapový Odběratel : Ing. I. Sauer - INGPLAN

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Mnichovo Hradiště Sychrov vrtaná studna

Mnichovo Hradiště Sychrov vrtaná studna ECO-GEO Miroslav Pivrnec, Rohliny 48, Mírová pod Kozákovem, 511 01 tel. 603 852 360, e-mail pivrnec@seznam.cz, info www.eco-geo.cz Mnichovo Hradiště Sychrov vrtaná studna na p.p.č. 136/6, k.ú. Sychrov

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald * 1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald zhotovitel: ATE CR, a.s. doba řešení: únor až srpen 2012 2. Společný přeshraniční návrh na

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2014 MZe ČR GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 Obsah Strana Předmluva... 2 Úvod. 3 1 Předmět normy... 4 2 Citované dokumenty...

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY Posudek číslo: 37 Datum: 23. květen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 974986, Y = 756542 katastrální území: Neštěmice obec: Ústí nad Labem Ústecký

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP-76 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Část A Zásady geotechnického průzkumu Schváleno : MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Informace pro Ústřední povodňovou komisi o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 se stavem ke dni 26. června 2013 a návrh řešení havarijní situace

Informace pro Ústřední povodňovou komisi o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 se stavem ke dni 26. června 2013 a návrh řešení havarijní situace Informace pro Ústřední povodňovou komisi o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 se stavem ke dni 26. června 2013 a návrh řešení havarijní situace Předkládá: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. ředitel České geologické

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu Tak ne předběžný hydrogeologický průzkum Hodov... z provedené čerpací zkoušky na vrtu ČI 1 vyplývá, že při čerpání vydatnosti 0,2 l/s (1 000 l/den) poklesla hladina ve vrtu zhruba o 1/3 (ustálená HPV před

Více

Projekt ochranného sanačního čerpání

Projekt ochranného sanačního čerpání Výtisk 6 Zakázka : ČS PHM Vysoké Mýto PD OČ Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0003 Projekt ochranného sanačního čerpání Ochranné čerpání v rámci opatření vedoucích k nápravě

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o. Obsah prezentace Návrh konstrukce Podklady pro návrh Návrhové přístupy Chování primárního ostění Numerické modelování

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

Praha 4 Kunratice Hydrogeologický průzkum AREÁL VŠE JIŽNÍ MĚSTO

Praha 4 Kunratice Hydrogeologický průzkum AREÁL VŠE JIŽNÍ MĚSTO PRAHA 4 KUNRATICE AREÁL VŠE JIŽNÍ MĚSTO ulice: Ekonomická 957 p.č.: 2344/37 k. ú.: Kunratice HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA Datum: IX-2012 Zakázka č.: 112268 Dokument č.: 00.160.490

Více

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR Vít Štrupl útvar 600 Geofond 1 Obsah prezentace Vývoj problematiky těžebních odpadů Projekt OPŽP Základní členění projektu Obsah a rozsah jednotlivých

Více

PRÍRODNÍ ˇ ANALOG. Studium dlouhodobého chování a migrace uranu a thoria v prostředí jílových sedimentů. Změna projektu č. 1.

PRÍRODNÍ ˇ ANALOG. Studium dlouhodobého chování a migrace uranu a thoria v prostředí jílových sedimentů. Změna projektu č. 1. Technická zpráva PRÍRODNÍ ˇ ANALOG Studium dlouhodobého chování a migrace uranu a thoria v prostředí jílových sedimentů Změna projektu č. 1 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Ing. Mirek Hercík Říjen 2003

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Pozemky parc.č. 1503/37, parc.č. 1503/38 a parc.č. 2049/1 v KU Jablůnka Účel ocenění Zjištění ceny pro exekuční řízení proti

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV Ing. Libor Mařík, ILF Consulting Engineers, s. r. o. 1 ÚVOD Příspěvek pojednává o technickém řešení

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ REŠERŠE Mgr. Martin Schreiber

Více

PŘEROV VI ÚJEZDEC. TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu

PŘEROV VI ÚJEZDEC. TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu č.j. NZ 42/07 PŘEROV VI ÚJEZDEC TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce,

Více

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU Ing. Libor Mařík ILF Consulting Engineers, spol. s r.o. Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8 Karlín tel.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 NEMOVITOST:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 MOVITOST: Pozemky, Pozemková parcela p.č. 3572/3 k.ú. Holice v Čechách Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Holice,

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:5 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

Sesuvy půdy v Moravskoslezském kraji v roce 2010 geologický průzkum návrh opatření pro území postižené sesuvy

Sesuvy půdy v Moravskoslezském kraji v roce 2010 geologický průzkum návrh opatření pro území postižené sesuvy ZASAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH A ODPADNÍCH VOD DO PŮDNÍCH VRSTEV II Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11.11.2010 Sesuvy půdy v Moravskoslezském kraji v roce 2010 geologický průzkum návrh

Více