Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu"

Transkript

1 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu září G geolog s.r.o. Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí tel: web: IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24345

2 Název zakázky : Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Název dokumentu : Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu Etapa : podrobný geologický průzkum Zakázkové číslo : 2012/142 Kraj (kód okresu NUTS) : Pardubický (CZ0534) Katastrální území : Rudoltice u Lanškrouna (743500) Objednatel : Lanškrounsko, svazek obcí sídlo: J. M. Marků 12, Lanškroun zastoupený: Lenkou Bártlovou IČ: DIČ: není plátce Zhotovitel : 2G geolog s.r.o. sídlo: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí zastoupený: Mgr. Vladimírem Kolaříkem IČ: DIČ: CZ telefon: , Odpovědný řešitel : Mgr. Vladimír Kolařík (odborná způsobilost č. 1226/2001, vydaná MŽP pro obor inženýrská geologie) Spolupracovníci : Mgr. Jana Skalická Datum zpracování : září 2012 Číslo výtisku : PDF Zpráva je bez podpisu a razítka neplatná. Dokument může být rozšiřován pouze v celkovém počtu stran beze změn. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze zpracovatelem.

3 O B S A H : 1 Úvod Lokalizace průzkumných prací Chronologický přehled událostí Technické práce Všeobecná část Geomorfologické poměry Hydrologické a klimatické poměry Pozice lokality v geologické a hydrogeologické struktuře Podrobná část Místní geologické poměry Místní hydrogeologické poměry Konfigurace svahu Smyková plocha Stanovení mezní rovnováhy svahu a okrajové podmínky řešení Rozbor příčin svahových pohybů Doporučované postupy pro zajištění trvalé stability svahu Závěr... 15

4 S E Z N A M P Ř Í L O H : 1. Topografická mapa v měřítku 1 : Geologická mapa zájmového území 3. Podrobná situace v měřítku 1 : Geologické řezy v měřítku 1 : 100/50 5. Model změn terénu v měřítku 1 : 50/50 6. Geologická dokumentace vrtů a sond 7. Protokol o provedení dynamické penetrační zkoušky 8. Zpráva o laboratorních zkouškách zemin 9. Model stability svahu 10. Fotodokumentace R O Z D Ě L O V N Í K : pare 1-3 objednatel 4 autorský archiv

5 S E Z N A M P Ř Í L O H : 1. Topografická mapa v měřítku 1 : Geologická mapa zájmového území 3. Podrobná situace v měřítku 1 : Geologické řezy v měřítku 1 : 100/50 5. Model změn terénu v měřítku 1 : 50/50 6. Geologická dokumentace vrtů a sond 7. Protokol o provedení dynamické penetrační zkoušky 8. Zpráva o laboratorních zkouškách zemin 9. Model stability svahu 10. Fotodokumentace R O Z D Ě L O V N Í K : pare 1-3 objednatel 4 autorský archiv

6 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu září G geolog s.r.o. Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí tel: web: IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24345

7 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 3 1 Úvod Průzkum byl zadán Svazkem obcí Lanškrounsko, který je zadavatelem stavby cyklostezky mezi Lanškrounem a Rudolticemi. V průběhu července 2012 došlo k sesuvu půdy ve svahu nad budovanou cyklostezkou. Sesuvem byly postiženy pozemky ve vlastnictví Obce Rudoltice i soukromých vlastníků. Cílem průzkumu je zjištění příčin sesuvu. Jako podklady byly předány tyto dokumenty: geodetické zaměření stavu terénu v zájmovém území v roce 2008; geodetické zaměření stavu terénu v zájmovém území v roce 2010; geodetické zaměření aktuálního stavu terénu v zájmovém území. Další použité podklady: soubor účelových geologických map ČGÚ Praha; platné ČSN; Chlupáč, I. (2002): Geologická minulost České republiky. Academia, Praha; databáze České geologické služby MŽP; výsledky archivních geologických průzkumů a vlastních prací zpracovatele. 1.1 Lokalizace průzkumných prací Lanškroun a Rudoltice jsou obce na východním okraji Pardubického kraje, navzájem vzdálené cca 3 km. Lanškroun je obcí s rozšířenou působností. Cyklostezka je budována vpravo od komunikace I/43 Lanškroun Rudoltice. Sesuv půdy je lokalizován v nové zástavbě obce Rudoltice, cca 500 m JV od Zámečku u Rudoltic. Lokalizace je patrná z přílohy č. 1, která je zákresem do výřezu z listu Základní mapy ČR v měřítku 1 : u Lanškrouna. Sesuv zasáhl pozemkové parcely č. 4293/9 1, 4293/8, 4293/26 a v k. ú. Rudoltice 1 ve vlastnictví Michaly a Radima Nových, Rudoltice 724, všechny ve vlastnictví Obce Rudoltice, Rudoltice 95,

8 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Chronologický přehled událostí Chronologický přehled událostí, které předcházely a následovaly po sesuvu půdy, byl sepsán na s využitím informací pana Nového: 2008 geodetické zaměření svahu 12/2008 nákup pozemku p. Novým 05/2009 začátek výstavby domu č.p /2010 vyrovnání pozemku č. 4293/9 zemní jílovitou navážkou, zemina obsahovala sníh a byla rozhrnována na povrch, který nebyl zamrzlý? zpracování projektové dokumentace pro stavbu cyklostezky firmou Viaprojekt s.r.o. léto/2011 druhá etapa vyrovnávání pozemků zemní navážkou, terénní úpravy byly rozšířeny i na okolní pozemky čt 17/5/2012 zahájení stavby cyklostezky 26. týden/2012 narušení paty svahu těžbou zemin pá 29/6/2012 vznik prvních trhlin v odlučné části sesuvu st 4/7/2012 fotodokumentace čelního valu sesuvu so 7/7/2012 fotodokumentace rozevřené trhliny se zřetelným vertikálním posunem v místě odlučné hrany o 0,8 m čt 19/7/2012 kontrolní den stavby cyklostezky, fotodokumentace čelního svahu sesuvu út 24/7/2012 vyhloubení průzkumné kopané sondy za účasti geologa, přizvaného dodavatelem stavby a doporučení sanace svahu červenec/2012 sanace svahu dodavatelem stavby, společností Skanska, a.s. pá 24/8/2012 geodetické zaměření svahu po sanačním zásahu po 3/9/2012 objednání geologického průzkumu pro zjištění příčin sesuvu svahu

9 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Technické práce Na lokalitě byly navrženy a provedeny průzkumné práce v tomto rozsahu: geologický jádrový vrt hloubený profilem 156 mm do hloubky 5 m. Vrtná jádra vrtmistr ukládal do vzorkovnic, kde geolog bezprostředně po dokončení vrtu provedl dokumentaci a makroskopické zatřídění dle platných technických norem; na vrtném jádru, v polohách kde byl zjištěn výskyt jílových zemin (ϕ u = 0 ), byla stanovena pevnost v prostém tlaku kapesním penetrometrem typu CLOCKHOUSE. Měřené hodnoty jsou uvedeny v geologické dokumentaci (příloha č. 5) a dále k nim bylo přihlédnuto při stanovení geomechanických parametrů zemin; z vrtu byly odebrány dva neporušené vzorky zemin pro stanovení smykových parametrů. Vzorky byly odebrány pomocí jádrového vzorkovače do speciální plastové kazety. Dále byly odebrány dva porušené vzorky zemin k základním klasifikačním rozborům. Všechny vzorky byly uloženy do dvojitého PVC obalu, spolehlivě zajišťujícího zachování původní vlhkosti. Vzorky byly označeny identifikačním štítkem, vylučujícím záměnu. V akreditované laboratoři (Gematest s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha) byly na všech vzorcích provedeny základní klasifikační rozbory zemin a na 2 neporušených vzorcích rovněž smykové zkoušky. Protokol o laboratorních zkouškách je uveden v příloze č. 8; 4 sondy dynamické penetrace DPM (úhrnná hloubka 23 m), postupem podle ČSN EN ISO a ČSN EN , které byly doplněny maloprofilovou sondáží pro dokumentaci geologického profilu. Podrobnosti jsou uvedeny v protokolu o zkoušce v příloze č. 7; vrt J1 a sonda S2 byly vystrojeny PVC trubkou průměru 80 mm a ponechány jako piezometry pro měření hladiny podzemní vody. Zárubnice vrtu J1 byla obsypána filtračním kačírkem; poloha a výška vrtu a všech sond byla geodeticky zaměřena. 1 Geotechnický průzkum a zkoušení Terénní zkoušky, Část 2: Dynamická penetrační zkouška (červen 2006) 2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy (březen 2008)

10 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 6 2 Všeobecná část 2.1 Geomorfologické poměry Podle regionálního geomorfologického členění České republiky 1 leží zájmová lokalita na hranici dvou celků, která přibližně odpovídá linii komunikace I/43 na severu je Žamberská pahorkatina a její část Dobroučská vrchovina. Na jihu se nachází Moravskotřebovská pahorkatina se svými částmi Lanškrounskou kotlinou a Moravskotřebovskou kotlinou. Žamberská pahorkatina je členitou pahorkatinou se silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem. Dobroučská pahorkatina se nachází v oblasti odkrytého jádra litické antiklinály se zbytky jejího východního křídla s kuestami, denudačními a strukturními hřbety, suky a odlehlíky. Moravskotřebovská pahorkatina je členitou pahorkatinou se silně tektonicky porušeným erozně denudačním reliéfem. Lanškrounská kotlina je charakteristická zbytky neogenních říčních a mořských sedimentů a pleistocenními říčními terasami Moravské Sázavy. V Moravskotřebovské kotlině jsou místy zachovány sprašové pokryvy a závěje. Zájmová lokalita se nachází na jihovýchodním svahu Zámecké hory (435 m n.m.) v nadmořské výšce m n.m. Zámecká hora tvoří nižší východní rozrušené úpatí litické antiklinály. Odtud směrem na jihozápad jsou patrné svahy Třebovické brány, odkud došlo v neogénu k zaplavení Lanškrounské kotliny mořem. 2.2 Hydrologické a klimatické poměry Zájmová lokalita náleží povodí Dunaje prostřednictvím Moravy, Moravské Sázavy a Lukovského potoka. Na lokalitě a v jejím okolí se nachází několik pramenů, které jsou odvodňovány směrem k J až JZ do Lukávky (ČHP ), která je přítokem Lukovského potoka za zástavbou Lukové. 1 Demek, J. a kol. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Academia, Praha.

11 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 7 Podle klimatické klasifikace ČR 1 leží Rudoltice v mírně teplé oblasti (MT-7). Tuto oblast lze charakterizovat normálně dlouhým, mírným až mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Roční srážkový úhrn se pohybuje mezi mm. Průměrná roční teplota je cca 7 C. Srážkové poměry na lokalitě v době vzniku sesuvu byly odvozeny ze srážkoměrné stanice Lanškroun (cca 2 km SV, 390 m n.m.). Tabulka 1 Denní úhrn srážek ve stanici Lanškroun, [mm] ,8 5, ,9 0,1 0,4 0, ,4 14,2 38,4 1, ,1 2,6 0,6 0,1 0,3 12,7 0,2 0 1,3 0, Graf 1 Denní úhrn srážek ve stanici Lanškroun, Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. ČSAV, Geografický ústav, Brno. 2 zdroj:

12 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 8 Charakteristická hodnota indexu mrazu je v oblasti stavby Im k = 475 C. Následně stanovená hodnota hloubky promrzání zeminy v podloží je: d pr = 0,05. Im d d pr = 1,09 m. 2.3 Pozice lokality v geologické a hydrogeologické struktuře Lokalita průzkumných prací se nachází v oblasti východní části české křídové pánve, v oboru významné tektonické linie kyšperského zlomu. Zlom dislokuje severovýchodní rameno litické antiklinály a tvoří hranici mezi křídovými sedimenty kyšperské synklinály na severovýchodě a permskou výplní orlické pánve na jihozápadě. Podél zlomu jsou původně horizontálně uložené křídové vrstvy vertikálně vyzdviženy a tvoří morfologicky výrazný hřbet s kótou Zámecká hora. Území kyšperské synklinály tvoří úzký pruh svrchnokřídových sedimentů, protažený ve směru SSZ-JJV (délka 65 km, šířka 5-14 km). Lanškroun leží v hluboce zakleslé osové části synklinály, kde mocnost svrchnokřídové výplně a terciérních sedimentů na povrchu dosahuje cca 600 m (vrt HP-17 Lanškroun) 1. Zástavba obce Rudoltice se nachází v prostoru orlické pánve (perm), která je příkopovou strukturou protaženou od České Rybné u Žamberka až po Letovice. Strukturně se jedná o obnažené jádro litické antiklinály s inverzním charakterem reliéfu. Výplň příkopu tvoří převážně slabě diageneticky zpevněné arkózové pískovce a slepence s menším podílem prachovitých a jílovitých složek. Sedimenty mají ráz přívalových uloženin a jejich mocnost dosahuje v osové části příkopu několika set metrů. Vrtnými pracemi do hloubky 60 m byly v Rudolticích dokumentovány převážně hrubozrnné pískovce až slepence 2. 1 Vavřínová, D. (1976): Regionální hydrogeologický průzkum kyšperské synklinály, závěrečná zpráva. MS Stavební geologie, Praha 2 záložní vrt obecního vodovodu R-3, Šeda, S.: (1977): Zpráva o provedení doplňujícího hydrogeologického průzkumu na lokalitě Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí. MS Vodní zdroje, n.p. Praha, závod 02 Bylany u Chrudimě, Chrudim

13 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 9 Pozice lokality přímo na uvedeném tektonickém rozhraní byla potvrzena výkopovými i vrtnými pracemi v blízkém skladovém areálu, kde byly dokumentovány horniny křídového (tektonicky postižené silicifikované písčité slínovce a jemnozrnné vápnité pískovce 1 ) i permského stáří. Terciérní uloženiny jsou v lokalitě zastoupeny relikty neogenních sedimentů, které tvoří výplně depresí předterciérního podkladu. Lanškrounská kotlina tvořila záliv miocenního moře, do kterého od severu deltovitě ústily sladké vody, jež způsobily silné vyslazení mořské sedimentace. Pro neogenní uloženiny jsou charakteristické šedomodré vápnité jíly tégly, s polohami jemnozrnných písků. Kvartérní pokryv tvoří smíšené svahové sedimenty převážně jílovitého charakteru, jejichž mocnost je závislá na konfiguraci terénu a morfologické pozici. Jílovitá deluvia spolu s vhodnými svahovými predispozicemi jsou náchylná ke vzniku sesuvů. Analogii se zkoumaným sesuvem je možné nalézt v sesuvu z roku 2010 v Lanškrouně Na Větru, nebo sesuvy lokalizovanými zpracovatelem v minulých letech v Dolním Třešňovci. Žádná z těchto lokalit není uvedena v registru sesuvů 2. Nejbližší registrovaný aktivní sesuv se nachází v blízkosti vlakové stanice Rudoltice v Čechách (cca 1 km JZ od zkoumané lokality). V obci jsou dále registrovány dva aktivní a dva potenciální sesuvy. Tyto sesuvy se nacházejí v oblasti orlické pánve a mají odlišné podmínky vzniku. Místní křídové sedimenty náleží hydrogeologickému rajónu 4262 Kyšperská synklinála jižní část, ve kterém má vodohospodářský význam kolektor B, vázaný na puklinově propustné prostředí ve svrchní části bělohorského souvrství spodního turonu. Zájmové území se nachází na okraji vysoko vyzdviženého jihozápadního křídla struktury a je prostorem dotace kolektoru infiltrovaným podílem srážek. Na zlomové pásmo je vázáno zvodnění s volnou hladinou podzemní vody, dokumentovanou mělce pod terénem (okolo 10 m, Hájková 2003), případně s volným přetokem (pramen na Zámecké hoře). 1 Hájková, H. (2003): Rudoltice sklad chemických látek. Zpráva o provedení hydrogeologických průzkumných prací. MS 2G-sdružení, Ústí nad Orlicí 2 registr sesuvů Geofond, MŽP

14 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 10 3 Podrobná část 3.1 Místní geologické poměry Zájmové území se vyznačuje složitou tektonicky predisponovanou geologickou stavbou. Tektonické linie jsou zřejmé z geologické mapy 1, morfologie i z výsledků archivních a aktuálně provedených terénních geologických prací. Podloží tvoří vápnité pískovce křídového stáří, tektonicky porušené systémem směrných poruch (SSZ JJV) a příčných poruch s poklesy k jihovýchodu. Zcela zvětralé (rozložené) vápnité pískovce byly zastiženy sondami DPM1 a DPM4 v hloubkách 5,3 a 2 m pod terénem. Zvětralá hornina je odkryta ve výkopu pro povrchové odvodnění cyklostezky, několik desítek metrů západně od linie geologického řezu A-B. Ve výchozu je viditelný strmý sklon sedimentárních vrstev, odpovídající pozici podél kyšperského zlomu. Členitost povrchu podložních hornin se odráží v pestrosti pokryvných útvarů. V dolní části svahu jsou sondou S2 pod navážkami dokumentovány šedomodré neogenní jíly (tégly) s vysokou plasticitou třídy F8 CH. Interpretací penetrační sondy DPM3 ve stejném místě je zřejmé, že tégly dosahují do hloubky nejméně 6 m. V horní části svahu se nacházejí jílovité sutě F2 CG a sprašové hlíny F6 CI až F4 CS, zpravidla tuhé konzistence. Svah byl v rámci příprav pro zastavění území postupně vyrovnáván zemní písčitojílovitou navážkou, v současnosti pevné konzistence. 3.2 Místní hydrogeologické poměry Lokalita ve své východní části vykazuje živý oběh podzemní vody. Podzemní vody jsou vázány na kolektorské prostředí křídových pískovců. V ose elevace kyšperského zlomu dochází k odvodňování formou skrytých pramenů do kvartérního pokryvu nebo přímo na povrch, jako tomu bylo v místě sesuvu. Popisovaný jev je patrný i z pozice bariérových pramenů zakreslených v příloze č. 1 a přítomnosti mokřadní vegetace v okolí (rákos, vrba ). Dobré zvodnění v oboru zlomu ověřil rovněž vrt R-4 ve skladovém areálu. 1 příloha č. 2 (výtah z mapy GeoČR 1 : , mapový server ČGS)

15 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 11 Západním směrem se hydrogeologická situace zásadně mění a podzemní voda je zakleslá mimo dosah průzkumných objektů. Na vystrojených průzkumných objektech J1 a S2 a na sondách S1 a DPM4 (které nebyly likvidovány záhozem) byla opakovaně provedena záměra hladiny podzemní vody. Tabulka 2 Měření hladiny podzemní vody J1 3,28 m* 2,66 m 2,72 m S1 Ø Ø Ø S2 Ø Ø Ø DPM4 Ø Ø Ø * neustálená hladina krátce po vyhloubení a vystrojení vrtu 3.3 Konfigurace svahu Pro sestavení stabilitního modelu byla nutná rekonstrukce reliéfu svahu. Použity byly geodetické podklady z let 2008, 2010 a Údaje jsou částečně doplněny o informace zřejmé z archivní fotodokumentace. Sesuvný svah před rokem 2008 uvažujeme jako původní bez navážky. V letech 2010 až 2011 došlo k postupnému vyrovnání horní části svahu zeminou o 1 2 m. Patní sklon svahu zůstal stejný jako původní, tj. 1:2. V souvislosti s výstavbou cyklostezky došlo k odtěžení paty svahu a úpravě sklonu na 1: Smyková plocha Deformace svahu byly poprvé pozorovány vlastníkem pozemku p. Novým dne Během několika dní došlo k vytvoření trhliny v odlučné oblasti v blízkosti domu s postupným poklesem zeminy až o 0,8 m. Následně se ve spodní části svahu vytvořil čelní val sesuvu. Těmito indiciemi byla v modelu definována smyková plocha, u které se s ohledem na typ zemin předpokládá válcový tvar.

16 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu Stanovení mezní rovnováhy svahu a okrajové podmínky řešení Pro posouzení příčiny vzniku svahových pohybů na předmětných pozemcích byl zvolen konvenční model stanovení mezní rovnováhy svahu. Výpočtem byl zjištěn stupeň stability svahu ve dvou fázích budování svah zatížený navážkou a svah zatížený navážkou s odstraněnou patou. Stupeň stability svahu je definován jako poměr maximální smykové pevnosti k mobilizované smykové pevnosti. Mezní rovnováhy na smykové ploše je pak dosaženo v případě, že stupeň stability je vyšší než 1. Do modelu byly vloženy geomechanické parametry stanovené laboratorně, korelované polními zkouškami a skutečnostmi, vycházejícími z geologické situace lokality. Konkrétní geotechnické charakteristiky zemin jsou uvedeny v přílohách zprávy. V první fázi řešení byl modelován svah v neporušené zemině 1. Mikrostruktura jílových částic je všesměrná, porušení svahu smykem nastává po překonání vrcholové pevnosti. Zadány byly efektivní smykové parametry zemin a tlak podzemní vody. Počítán byl stupeň stability před a po odtěžení paty svahu. V obou případech vyšel stupeň stability vyšší než 1,5, tj. stabilní svah. A to i po modelování optimalizované smykové plochy do nejnepříznivějšího možného tvaru. Optimalizovaná smyková plocha měla kulový tvar a nedosahovala velikostí rozsahu dokumentovaného sesuvu. Ve druhé fázi řešení byl uvažován sesuv na již vytvořené smykové ploše (sesuv vzniklý aktivací staršího, dočasně uklidněného sesuvu). Jílové částice na smykové ploše jsou přednostně orientované, předpokládány jsou progresivní podmínky, při kterých se neuplatňuje efektivní soudržnost. Úhel vnitřní smykové pevnosti se do výpočtu zavádí jako vrcholový. Tvar smykové plochy byl zadán podle zjištěné skutečnosti. 1 výpočtový program GEO 4, jehož je zpracovatel licencovaným uživatelem

17 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 13 Vypočítaný stupeň stability ve druhé fázi řešení (uvažovaný sesuv na již vytvořených smykových plochách): modelové řešení podle Pettersona, fáze budování: svah s navážkou F = 1,1 modelové řešení podle Bishopa, fáze budování: svah s navážkou F = 1,3 modelové řešení podle Pettersona, fáze budování: svah s navážkou a odřezem v patě svahu F = 0,9 modelové řešení podle Bishopa, fáze budování: svah s navážkou a odřezem v patě svahu F = 1, Rozbor příčin svahových pohybů Ze všech zjištěných skutečností je zřejmé, že k sesuvu zemin došlo aktivováním starého dočasně uklidněného sesuvu. Tomu napovídá progrese smykové plochy do velké vzdálenosti od místa čelního valu a rychlost svahových pohybů. Geodynamické pohyby v jílových zeminách jsou běžně pomalé (plouživé creeping). V daném případě se jednalo o relativně rychlý a velký posun zemin, v časovém úseku řádově několika dní. K iniciaci svahových pohybů obvykle dochází při náhlém sycení zemin srážkovou nebo podzemní vodou. V daném případě však taková situace nenastala, k vytvoření trhliny v odlučné části sesuvu došlo v suchém období (jak vyplývá z grafu denních srážkových úhrnů v kapitole 2.2). Za příčiny sesuvu zemin na pozemcích 4293/9 1, 4293/8, 4293/26 a v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna považujeme tyto okolnosti: všeobecné podcenění složitosti geologických poměrů v místě nově zastavovaných ploch obce Rudoltice a to z různých úhlů pohledu: počínaje absencí údajů ve státním registru sesuvů, geologických podkladů při tvorbě územně plánovací dokumentace, při projektové přípravě staveb, činností stavebního úřadu při povolování staveb atd.; k iniciaci sesuvu došlo jednoznačně z důvodu podkopání paty svahu, kde nebyla zřejmá přítomnost dočasně uklidněného sesuvu s již vytvořenou smykovou 1 ve vlastnictví Michaly a Radima Nových, Rudoltice 724, všechny ve vlastnictví Obce Rudoltice, Rudoltice 95,

18 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 14 plochou. V případě, že by místo nebylo již v minulosti postiženo geodynamickou činností, svah by zůstal stabilní - viz výsledky modelování stability a změna okrajových podmínek. Rizikem by zůstal pouze strmý závěrný sklonu odřezu 1 : 1, kde by došlo po delší době k drobným, spíše erozním sesuvům v navážce, nikoliv v rostlém geologickém prostředí a se smykovou plochou zjištěného rozsahu. 3.7 Doporučované postupy pro zajištění trvalé stability svahu Po aktivaci svahových pohybů byl dodavatelem stavby cyklostezky proveden okamžitý stavební zásah, který spočíval v odtěžení zemin v odlučné oblasti sesuvu, změny tvaru svahu do tří stupňů a vytvoření sedmi drenážních žeber hloubky 1,5 až 2,5 m. Záměrem terénních úprav bylo odvodnění svahu a změna rovnováhy ve prospěch pasivních sil a umožnění konsolidace zemin. Průzkumem bylo zjištěno, že provedeným zásahem skutečně došlo k odvodnění pramenů v místě sesuvu. V dalším postupu doporučujeme následující doplnění průzkumných a monitorovacích prací ke sledování stavu svahu a opatření, vedoucí k trvalému zajištění jeho stability: provedení průzkumné geologické sondáže v prostoru nad domem č.p. 724; doplnění stabilitního modelu o širší okolí a posouzení stability; zřízení inklinometrického monitorovacího systému; stavební dokončení sanace svahu; přeložku kanalizace domu mimo prostor sesuvu.

19 Cyklostezka Lanškroun Rudoltice, geologický průzkum v místě sesuvu svahu 15 4 Závěr V červenci 2012 došlo k sesuvu zemin, ve svahu nad linií stavby cyklostezky Lanškroun Rudoltice, v obci Rudoltice. K objasnění příčin sesuvu byly investorem objednány geologické průzkumné práce, jejichž výsledky jsou prezentovány v této zprávě. Závěr lze stručně shrnout takto: k iniciování sesuvu zemin došlo podkopáním paty svahu při stavbě cyklostezky. Interpretací všech dostupných informací je zřejmé, že v místě byla již v minulosti vytvořena smyková plocha; řešený sesuv tedy vznikl aktivací staršího, dočasně uklidněného sesuvu. Vzhledem k několika etapám úpravy konfigurace svahu však již nebyly známky starších svahových pohybů pod navážkami patrné; ze strany dodavatele stavby je proto tuto okolnost nutné považovat za nepředvídatelnou.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č. SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: 064403A Vyhotovení: Březen 2007 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006

JUNIORSTAV 2006, Brno 25.1.2006 PROBLÉMY SVAHOVÝCH DEFORMACÍ PŘI REALIZACI OBYTNÝCH BUDOV V BRNĚ - MEDLÁNKÁCH A PROBLEMS OF THE SLOPE INSTABILITY DURRING THE RALIZATION OF BLOCKS OF FLATS IN BRNO - MEDLÁNKY Ivan Poul 1, Stanislav Štábl

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu

edb žný hydrogeologický pr zkum Hodov ... z provedené erpací zkoušky na vrtu Tak ne předběžný hydrogeologický průzkum Hodov... z provedené čerpací zkoušky na vrtu ČI 1 vyplývá, že při čerpání vydatnosti 0,2 l/s (1 000 l/den) poklesla hladina ve vrtu zhruba o 1/3 (ustálená HPV před

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR Vít Štrupl útvar 600 Geofond 1 Obsah prezentace Vývoj problematiky těžebních odpadů Projekt OPŽP Základní členění projektu Obsah a rozsah jednotlivých

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality.

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality. 1. Úvod Předložená projektová dokumentace (DPS dokumentace pro provedení stavby) řeší sanaci svahu nad rybníkem Volný v Ostravě Radvanicích. V rámci rekultivace a odstraňování následků důlních škod se

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

www.geology.cz Svahové nestability ohrožující historicky cenné objekty na území Jihomoravského kraje Česká geologická služba pobočka Brno

www.geology.cz Svahové nestability ohrožující historicky cenné objekty na území Jihomoravského kraje Česká geologická služba pobočka Brno Svahové nestability ohrožující historicky cenné objekty na území Jihomoravského kraje pobočka Brno Ing. Jan Šikula, Ph.D. 1 Základní kroky při prevenci negativních důsledků svahových nestabilit (SN): -

Více

5 Zásady odvodňování stavebních jam

5 Zásady odvodňování stavebních jam 5 Zásady odvodňování stavebních jam 5.1 Pohyb vody v základové půdě Podzemní voda je voda vyskytující se pod povrchem terénu. Jejím zdrojem jsou jednak srážky, jednak průsak z vodotečí, nádrží, jezer a

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka likvidace termických procesů

Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka likvidace termických procesů Česká republika - Ministerstvo financí V Praze dne 8.9.2014 PID:MFCR4XARYQ Č.j.: MF-7532/2014/45-4501-35 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

3 Geologické mapy model geologického prostředí Geologické mapy dělíme: Komplexní, Specializované, Přehledné Základní Podrobné Nedokumentované,

3 Geologické mapy model geologického prostředí Geologické mapy dělíme: Komplexní, Specializované, Přehledné Základní Podrobné Nedokumentované, 3 Geologické mapy Geologická mapa = model geologického prostředí = zmenšený a generalizovaný obraz geologické stavby území zobrazený na vhodném topografickém podkladu (tj. na mapě topografické Pozor, starší

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou Příběh vody Příběh vody Obsah výukového bloku stručný přehled forem výskytu vody (vizkvarta), podrobný výklad Kámen a voda podpovrchová voda, zdroje vzniku a doplňování podzemních vod, druhy vody v horninách,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 1 Problematika vsakování odpadních vod v CHKO 2 CHKO jsou území určená k ochraně rozsáhlejších území s převahou přirozených nebo polopřirozených ekosystémů. V rámci ČR máme v současné době 24 těchto území.

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

VZNIK SESUVU VE VYSOCEPLASTICKÝCH JÍLECH V BRNĚ- MEDLÁNKÁCH ANEB ÚLOHA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU V PROJEKCI

VZNIK SESUVU VE VYSOCEPLASTICKÝCH JÍLECH V BRNĚ- MEDLÁNKÁCH ANEB ÚLOHA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU V PROJEKCI VZNIK SESUVU VE VYSOCEPLASTICKÝCH JÍLECH V BRNĚ- MEDLÁNKÁCH ANEB ÚLOHA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU V PROJEKCI Ivan Poul 1,2 1 igeo RNDr. Ivan Poul, Svat. Čecha 4, 693 01 Hustopeče, e-mail: istvan@igeo.cz

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN

ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN ZALOŽENÍ NÁSYPŮ DÁLNICE D8 NA MÁLO ÚNOSNÉM PODLOŽÍ V PROSTORU PLAVIŠTĚ ÚŽÍN Ing. Petr Kučera Stavební geologie - Geotechnika, a.s. Foundation of Embankment of Motorway D8 on a Soft Subsoil at Úžín Tailing

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení 143VHK2 V8, LS 2013 2 + 1; z,zk Kvantifikace erozních jevů metoda USLE (Universal Soil Loss Equation ) odvozena W.H.Wischmeierem a D.D.Smithem v r. 1965 - používá

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedologie Metody ve fyzické geografii I. Václav ČERNÍK 2. UBZM 3. 12. 2012 ZS 2012/2013 Mapa půd katastrálního

Více

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu

I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu I. část představení projektu - úvod - eroze v ČR - cíle a předmět monitoringu - představení aplikace - fáze monitoringu - Návrh pracovního postupu II. Část webová aplikace - základní seznámení s webovou

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury.

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury. 3 Zemní práce, výkopy Před zahájením prací: Vytyčit trasy technické infrastruktury. Na základě místních podmínek a rozsahu stavebních výkopů: určit způsob těžení zeminy, zajistit stěny výkopů, navrhnout

Více

Obsah. 1. Úvod... 5. 2. Metodika řešení prací... 5. 3. Modelové řešení proudění podzemní vody... 6. 4. Závěr... 9. Přiložené obrázky...

Obsah. 1. Úvod... 5. 2. Metodika řešení prací... 5. 3. Modelové řešení proudění podzemní vody... 6. 4. Závěr... 9. Přiložené obrázky... Obsah 1. Úvod... 5 2. Metodika řešení prací... 5 3. Modelové řešení proudění podzemní vody... 6 3.1. Popis schematizace modelového řešení... 6 3.2. Simulace neovlivněného režimu proudění podzemní vody...

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Geologický vývoj a stavba území ČR. miniprojekt. Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum:

Geologický vývoj a stavba území ČR. miniprojekt. Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Geologický vývoj a stavba území ČR miniprojekt Projekt vznikl za podpory: Jméno: Škola: Datum: Miniprojekt je určen těm, kteří mají hlubší zájem o geologii, základní geologické znalosti a prostudovali

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Ing. Jan Berka; Ing. Rostislav Kasal Ph.D.; Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Úvod Matematické modelování je moderním nástrojem pro posouzení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více